ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:"

Transcript

1 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΕΩΖ ΒΔΡΒΔΡΟΠΟΤΛΟΤ ΤΝΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΜΑΡΗΝΑ ΣΕΩΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ :

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3 ΥΔΔΗ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ... 5 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΩΝ ΓΤΟ ΔΡΓΩΝ: ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΗ ΜΟΡΦΖ JOHN DOS PASSOS, ΗΠΑ ΘΑΝΑΖ ΒΑΛΣΗΝΟ, ΣΤΟΙΦΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΡΗΛΟΓΗΑ ΗΠΑ, ΣΟΤ JOHN DOS PASSOS ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΜΤΘΗΣΟΡΖΜΑΣΟ ΣΤΟΙΦΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 60, ΣΟΤ ΘΑΝΑΖ ΒΑΛΣΗΝΟΤ ΔΠΗΛΟΓΟ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

3 Δηζαγσγή Οη ζρέζεηο Γεκνζηνγξαθίαο θαη Λνγνηερλίαο ππήξμαλ αλέθαζελ πνιχπινθεο θαη ελίνηε ζπγθξνπζηαθέο. Οη δχν απηνί ηνκείο, θαηλνκεληθά αληίζεηνη κεηαμχ ηνπο, ζηελ πξάμε αιιειεπηδξνχλ θαη αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Πνιινί, άιισζηε, ινγνηέρλεο ππήξμαλ ηαπηφρξνλα θαη δεκνζηνγξάθνη. Απηφ είλαη ηδηαηηέξσο εκθαλέο ηφζν ζηα βηβιία πνπ έγξαςαλ, φζν θαη ζηελ αξζξνγξαθία ηνπο φπνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ινγνηερληθέο ηερληθέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε ινγνηερληθή αθήγεζε. Γηα ηελ ελ ιφγσ πηπρηαθή εξγαζία επηιέρζεθαλ δχν κπζηζηφξεκαηα απφ δχν δηαθεθξηκέλνπο ζπγγξαθείο. Σν πξψην κπζηζηφξεκα είλαη ε ηξηινγία ΖΠΑ, ηνπ ακεξηθαλνχ ζπγγξαθέα John Dos Passos, ην νπνίν κειεηήζεθε ζηελ πξσηφηππε έθδνζε ηνπ ιφγσ αδπλακίαο εχξεζεο ζε νινθιεξσκέλε ειιεληθή έθδνζε. Απηφ φκσο απνδείρζεθε εληέιεη θαιχηεξν, θαζψο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε κεηάθξαζε ελφο πξσηφηππνπ θεηκέλνπ ράλεη ζηελ απφδνζε ηεο ζε άιιε γιψζζα. Σν δεχηεξν κπζηζηφξεκα είλαη ην Σηοιτεία για ηη Γεκαεηία ηοσ 60, ηνπ Θαλάζε Βαιηηλνχ, ην νπνίν απέζπαζε ην βξαβείν Κξαηηθνχ Μπζηζηνξήκαηνο ην Οη δεκνζηνγξαθηθέο ηερληθέο είλαη ηδηαηηέξσο εκθαλείο ηφζν ζηελ ηξηινγία ηνπ John Dos Passos ΖΠΑ, φζν θαη ζην κπζηζηφξεκα ηνπ Θαλάζε Βαιηηλνχ Σηοιτεία για ηη Γεκαεηία ηοσ 60. Σν πξψην κέξνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο αθνξά ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ην νπνίν εμεηάδεη ηηο πνηθίιεο δηαζηαπξψζεηο ηεο Γεκνζηνγξαθίαο θαη ηεο Λνγνηερλίαο. ην δεχηεξν κέξνο αθνινπζεί ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ βηβιίσλ, ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαζψο θαη ησλ δηάθνξσλ ηερληθψλ γξαθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. ην ηξίην θαη απνδεηθηηθφ κέξνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, κέζα απφ ηα παξαζέκαηα, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα απνδεηρζεί ε ζηελή ζρέζε αλάκεζα ζηε Γεκνζηνγξαθία θαη ηε Λνγνηερλία, έηζη φπσο απηή εκπλέεη ηε δεκηνπξγία ησλ δχν κπζηζηνξεκάησλ. πσο ζα δείμνπκε, θαη νη δχν ζπγγξαθείο, ρξεζηκνπνηνχλ ζε γεληθέο γξακκέο παξφκνηεο δεκνζηνγξαθηθέο ηερληθέο, κέζα απφ ηηο νπνίεο παξνπζηάδνπλ ηελ ζθέςε ηνπο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο γηα ηελ επνρή, ηελ νπνία πεξηγξάθνπλ. Ακθφηεξνη, ρξεζηκνπνηψληαο παξάιιεια ηα δεκνζηνγξαθηθά κνηίβα ζην έξγν ηνπο, απεηθνλίδνπλ φζν πην πηζηά γίλεηαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αζθψληαο κε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν θξηηηθή ζηελ θνηλσλία ησλ θαηξψλ ηνπο. ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο αλαιχνληαη εθηελψο νη δεκνζηνγξαθηθέο ηερληθέο, νη νπνίεο νδήγεζαλ ηνπο ζπγγξαθείο λα παξάγνπλ ινγνηερληθά πξντφληα, ηα νπνία ζπλδπάδνπλ ηδαληθά ηηο 3

4 κεζφδνπο ηεο δεκνζηνγξαθίαο κε ηηο ειεπζεξίεο ηεο κπζνπιαζίαο, θαηαιήγνληαο ζε έξγα δηαρξνληθά, κε πςειέο πνηφηεηεο ζηνραζκνχ αιιά θαη ινγνηερληθεο αηζζεηηθήο. 4

5 τέζεις Γημοζιογραθίας και Λογοηετνίας Ζ Γεκνζηνγξαθία θαη ε Λνγνηερλία είλαη θαηλνκεληθά δχν πεδία πνπ δελ έρνπλ έρνπλ θακία ζρέζε κεηαμχ ηνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, εκθαλίδνπλ φρη κφλν παξαιιειίεο θαη ζπγγέλεηεο αιιά θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ν έλαο ηνκέαο ζπκπιεξψλεη ηνλ άιιν. Τπάξρνπλ αξθεηνί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο δεκνζηνγξαθία θαη ινγνηερλία ζπζρεηίδνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ, νη νπνίνη ζα αλαιπζνχλ εθηελέζηεξα παξαθάησ. Καηαξράο, έρνπκε αξθεηά παξαδείγκαηα ινγνηερλψλ νη νπνίνη αζρνιήζεθαλ παξάιιεια θαη κε ηε δεκνζηνγξαθία. Γηάζεκν παξάδεηγκα, ν Truman Capote, ν νπνίνο έγξαςε ην πνιχ γλσζηφ έξγν Δν Ψστρώ, πνπ πεξηγξάθεη ηε δνινθνλία φισλ ησλ κειψλ κηαο ακεξηθαληθήο νηθνγέλεηαο, γηα ην νπνίν έθαλε ν ίδηνο πξνεγνπκέλσο πνιχρξνλε δεκνζηνγξαθηθή έξεπλα, ψζηε λα κπνξέζεη λα ην νινθιεξψζεη. Ο Ernest Hemmingway ρξεζηκνπνίεζε ηηο δεκνζηνγξαθηθέο ηερληθέο ζηε ινγνηερλία. Ο ίδηνο ήηαλ θαη πνιεκηθφο αληαπνθξηηήο. Άιια ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα μέλσλ ινγνηερλψλ νη νπνίνη αζρνιήζεθαλ κε ηε δεκνζηνγξαθία ήηαλ ν Mark Twain, ν John Dos Passos, ν Daniel Dafoe θαη ν Umberto Eco. Γλσζηνί Έιιελεο ινγνηέρλεο νη νπνίνη αζρνιήζεθαλ κε ηε δεκνζηνγξαθία ήηαλ γηα παξάδεηγκα ν Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο ν νπνίνο, έγξαθε άξζξα πνπ πνπινχζε γηα λα κπνξέζεη λα επηβηψζεη. Ο Κσζηήο Παιακάο αζρνιήζεθε κε ην θνηλνβνπιεπηηθφ θαη δηθαζηηθφ ξεπνξηάδ. Απφ ηνπο ζχγρξνλνπο, ν Θαλάζεο Βαιηηλφο θαη ν Νίθνο Μπαθφιαο θαιιηέξγεζαλ θαη ηηο δχν ηδηφηεηεο, ελψ ζήκεξα ν Σάθεο Θενδσξφπνπινο ζπλεξγάδεηαη ζηαζεξά κε ηελ εθεκεξίδα Σα Νέα. Δπηπιένλ, έρνπκε θαη κπζηζηνξήκαηα ηα νπνία αζρνινχληαη κε ηνλ ρψξν ησλ δεκνζηνγξάθσλ ( π.ρ «Φηιαξάθνο»). Ζ ζπγγξαθέαο Ρέα Γαιαλάθε ρξεζηκνπνηεί δεκνζηνγξαθηθέο ηερληθέο ζηα κπζηζηνξήκαηα ηεο θαη πεγέο ληνθνπκέληα, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ δηθή ηεο πξνζσπηθή έξεπλα θαη ηα νπνία καο ηα παξνπζηάδεη ιεπηνκεξψο. ( Βεξβεξνπνχινπ: 2008, 47). Πέξα φκσο απφ ηνπο ινγνηέρλεο δεκνζηνγξάθνπο, ε δεκνζηνγξαθία παξνπζηάδεη θαη άιια θνηλά ζηνηρεία κε ηε ινγνηερλία. Γεληθφηεξα θαη νη δχν απνηεινχλ κνξθέο δεκφζηαο επηθνηλσλίαο εθφζνλ απεπζχλνληαη ζε επξχ θνηλφ, ελψ είλαη επίζεο θαη νη δχν θαηεμνρήλ πνιηηηζκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ βαζηθή σζηφζν νκνηφηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ θαη νη δχν απηνί ηνκείο είλαη φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηε 5

6 γιψζζα θαη θπξίσο ηνλ γξαπηφ ιφγν. Δίλαη κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθφ, φηη νη ινγνηέρλεο πνπ εξγάδνληαη θαη σο δεκνζηνγξάθνη, δνπιεχνπλ θπξίσο ζηνλ Έληππν Σχπν. Καη νη δχν πξνζπαζνχλ λα ζπιιάβνπλ ηελ αλζξψπηλε εκπεηξία θαη λα καο δείρλνπλ ηνλ θφζκν θαη λα καο παξέρνπλ κε ηνλ ηξφπν ηνπο, γλψζε. Δπίζεο κπνξνχλ λα έρνπλ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή βαξχηεηα. Μπνξνχλ, δειαδή, λα καο παξνπζηάζνπλ πνιηηηθά θαη θνηλσληθά δξψκελα πνπ αθνξνχλ φινπο καο. Καη ε δεκνζηνγξαθία θαη ε ινγνηερλία αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ επνρή ζηελ νπνία δνχκε ή ηελ επνρή ζηελ νπνία έδεζαλ νη πξφγνλνη καο. Καη ζηνπο δχν απηνχο ηνκείο κπνξεί λα ππάξμεη αθήγεζε θαη πεξηγξαθή γεγνλφησλ, πξαγκαηηθψλ (δεκνζηνγξαθία) ή θαληαζηηθψλ (ινγνηερλία). Ζ πξφθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ αλαγλψζηε είλαη θνηλή ηνπο πξαθηηθή. Ζ κελ δεκνζηνγξαθία ζηνρεχεη λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ψζηε λα δηαβάζνπκε έλα άξζξν ή έλα ξεπνξηάδ ζηελ εθεκεξίδα, ελψ ε ινγνηερλία απφ ηελ άιιε λα δηαβάζνπκε ην έξγν ελφο ζπγγξαθέα, πνπ ζα καο ζέζεη εξσηήκαηα γηα δηάθνξα θνηλσληθά, πνιηηηθά θαη ίζσο παλαλζξψπηλα δεηήκαηα. Ζ δεκνζηνγξαθία εκθαλίδεηαη θαη ζην δηαδίθηπν ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ ινγνηερία ε νπνία εκθαλίδεηαη ζην δηαδίθηπν, ή κε ηελ κνξθή ησλ ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ, ηα γλσζηά ζε φινπο e- books, αιιά θαη σο θπβεξλνινγνηερλία. Ζ ινγνηερλία, επνκέλσο, δηαβάδεηαη θαη απηή πιένλ ζην δηαδίθηπν, ζπάδνληαο ηελ παξαδνζηαθή ζρέζε πνπ είρε ν αλαγλψζηεο κε ην βηβιίν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δεκνζηνγξαθία δηαθέξεη ζε αξθεηά ζεκεία απφ ηε ινγνηερλία. Δηπκνινγηθά, ε κελ δεκνζηνγξαθία εζηηάδεη ζηε ιέμε «γξαθή», θαη είλαη δεκφζηα. Πξφθεηηαη γηα κηα γξαθή πνπ πξννξίδεηαη λα εθηεζεί θαη λα δεκνζηεπηεί. Ζ δε ινγνηερλία είλαη ηέρλε θαη εζηηάδεη ζην ιφγν. Ζ δεκνζηνγξαθία πάιη δελ είλαη ηέρλε, αιιά ηερληθή. Γη απηφ ε δεκνζηνγξαθία κπνξεί λα δηδαρζεί θαη λα ηελ αζθήζεη ν θαζέλαο. Ζ ινγνηερλία είλαη ηέρλε, ε νπνία, ζεσξεηηθά δελ δηδάζθεηαη. Υξεηάδεηαη λα έρεη θάπνηνο ηαιέλην θαη λα ρεηξίδεηαη ζσζηά ην ιφγν γηα λα κπνξέζεη λα γξάςεη έλα ινγνηερληθφ θείκελν. Ζ δεκνζηνγξαθία έρεη πάληα πην ζπγθεθξηκέλν θνηλφ, απηνχο πνπ δηαβάδνπλ ηα άξζξα θαη ηα ξεπνξηάδ ζηα έληππα κέζα, ή απηνχο πνπ πιεξνθνξνχληαη ηηο εηδήζεηο κέζα απφ ηα ηειενπηηθά κέζα. Ζ ινγνηερλία φκσο απεπζχλεηαη ζε θνηλφ πνπ δελ είλαη ζπγθεθξηκέλν. ε απηή κεγάιε ζεκαζία έρεη ν ζπγγξαθέαο, ν νπνίνο ζα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ησλ αλαγλσζηψλ γηα λα δηαβάζνπλ ην έξγν ηνπ. εκαληηθή δηαθνξά είλαη ην γεγνλφο φηη ε δεκνζηνγξαθία έρεη αλαθεξφκελα ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, ελψ ζηε ινγνηερλία ζπλήζσο δελ έρνπκε γηαηί 6

7 πνιιέο θνξέο νη κπζνπιαζηηθνί ήξσεο απιψο δελ ππάξρνπλ, είλαη θαληαζηηθνί. Ζ ινγνηερλία, θάπνηεο θνξέο αθνξκάηαη απφ έλα πξαγκαηηθφ γεγνλφο θαη ζηε ζπλέρεηα ην αλαπιάζεη. Ζ δεκνζηνγξαθία ελδηαθέξεηαη γηα δεηήκαηα επηθαηξφηεηαο, ελψ ε ινγνηερλία γηα δεηήκαηα δηαρξνληθήο ζπνπδαηφηεηαο, γη απηφ ε κηα είλαη εθήκεξε θαη ε άιιε επηδεί κέζα απφ ηνπο αηψλεο. Τπάξρεη επίζεο δηαθνξά ζηα δχν πεδία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ. Γηα παξάδεηγκα ν αλαγλψζηεο κηαο εθεκεξίδαο κπνξεί λα δηαζέζεη δεθαπέληε ιεπηά γηα λα δηαβάζεη ηα άξζξα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. Ο αλαγλψζηεο φκσο ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ κπνξεί λα δηαζέζεη θαη κέξεο γηα λα δηαβάζεη έλα βηβιίν. Δπίζεο, ν δεκνζηνγξάθνο πιεξψλεηαη γηα λα θάλεη κηα δνπιεηά, ελψ νη ινγνηέρλεο απφ ηελ άιιε πιεπξά κπνξεί θαη λα πιεξψλνπλ γηα λα εθδφζνπλ έλα βηβιίν ηνπο. Ο δεκνζηνγξάθνο αλαδεηά ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ελψ ζηε ινγνηερλία έρεη ζεκαζία ε ππνθεηκεληθφηεηα, ή θαιχηεξα ε ππνθεηκεληθή νπηηθή. Έλαο δεκνζηνγξάθνο δελ γξάθεη κφλνο ηνπ, γηαηί πίζσ απφ απηφλ έρνπκε πνιιέο θνξέο θαη ηνλ αξρηζπληάθηε πνπ δηνξζψλεη ηα θείκελα ηνπ δεκνζηνγξάθνπ. ηε ινγνηερλία, ν ζπγγξαθέαο γξάθεη κφλνο ηνπ. Ο δεκνζηνγξαθηθφο ιφγνο είλαη θαη νθείιεη λα είλαη κνλνζήκαληνο, δειαδή λα επηδέρεηαη κηα κφλν εξκελεία ελψ ζηε ινγνηερλία ζπλήζσο ππάξρεη πνιπζεκία. Με απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαη δηάθνξεο εξκελείεο γηα ηα ζέκαηα ελφο βηβιίνπ θαη έηζη ζα θαιιηεξγείηαη ε πνιιαπιή πξφζιεςε θαη ε θαληαζία ηνπ αλαγλψζηε. Ζ έθηαζε ελφο δεκνζηνγξαθηθνχ θεηκέλνπ είλαη πεξηνξηζκέλε ελψ ζηε ινγνηερλία δελ ππάξρεη ηέηνηνο πεξηνξηζκφο. ηε δεκνζηνγξαθία απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα, ην γεγνλφο θαη ε αιήζεηα. ηε ινγνηερλία αληίζεηα απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ε έκπλεπζε, ε θαληαζία θαη ε κπζνπιαζία. ηφρνη ηεο δεκνζηνγξαθίαο είλαη ε ελεκέξσζε, ε πεηζψ, ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ε ςπραγσγία. ηφρνη ηεο ινγνηερλίαο είλαη ε ελ κέξεη ςπραγσγία,ε δηάλνημε νξηδφλησλ ε γλψζε ηνπ θφζκνπ θαη ησλ αλζξψπσλ θαη, θπξίσο, ε αηζζεηηθή απφιαπζε. 1 Οη ζρέζεηο φκσο δεκνζηνγξαθίαο θαη ινγνηερλίαο εθδειψλνληαη θαη κε άιινπο ηξφπνπο. Γηα ηελ αθξίβεηα, ππήξμαλ δηάθνξα δεκνζηνγξαθηθά θηλήκαηα ηα νπνία εθάξκνζαλ ηηο δεκνζηνγξαθηθέο ηερληθέο ζηε ινγνηερλία. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε Νέα Γεκνζηνγξαθία (New Journalism), ε νπνία εκθαλίζηεθε 1 Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο βαζίδνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο ηνπ καζήκαηνο Γεκνζηνγξάθηα θαη Λνγνηερλία πνπ δηδάζθεη ε θπξία Εσή Βεξβεξνπνχινπ ζην ηκήκα Γεκνζηνγξαθίαο θαη ΜΜΔ ηνπ ΑΠΘ 7

8 ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60, θαη πξψηνο εθθξαζηήο ήηαλ ν Tom Wolfe. Ζ Νέα Γεκνζηνγξαθία είλαη έλα είδνο ξεπνξηάδ πνπ πηνζεηεί ηελ ηερληθή ηεο κπζηζηνξεκαηηθήο ιεπηνκεξνχο αλαπαξάζηαζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. (Υνιηβάηνπ: 2008, 30-31). Βάζε απηνχ ηνπ θηλήκαηνο απνηειεί ην ξεαιηζηηθφ θαη εζνγξαθηθφ κπζηζηφξεκα πνπ εκθαλίζηεθε ηνλ 18 ν θαη 19 ν αηψλα κε ζηφρν λα θαηαγξάςεη φζν πην πηζηά γίλεηαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δλ πξνθεηκέλσ, ζεκαζία έρνπλ ε έξεπλα, ην χθνο ηεο γξαθήο ηνπ ξεπνξηάδ, ε αίζζεζε ηεο ακεζφηεηαο, ε δεκηνπξγία αηκφζθαηξαο,θαζψο θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή ηνπ αλαγλψζηε. (Υνιηβάηνπ: 2008, 30-31). Έηζη, απνθεχγνληαη ηα μεξά δεκνζηνγξαθηθά επξήκαηα θαη έρνπκε έλα κνληέξλν θαη εθθξαζηηθφ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ γεγνλφησλ. Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε Νέα Γεκνζηνγξαθία μεθίλεζε απφ ηελ Ακεξηθή. χκθσλα κε ηελ Υνιηβάηνπ ε Νέα Γεκνζηνγξαθία είρε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά. Αξρηθά, ε εμέιημε ηεο ηζηνξίαο γίλεηαη κε ηε ζπγθξφηεζε ζθελψλ. εκαληηθφ είλαη επίζεο ην γεγνλφο φηη ππάξρεη απνκάθξπλζε απφ ηελ ηζηνξηθή αθήγεζε θαη απφ ηελ απιή παξάζεζε ησλ γεγνλφησλ. Γίλεηαη έληνλε ε ρξήζε ηνπ δηαιφγνπ, ηεο θαζνκηινπκέλεο γιψζζαο θαζψο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ κνλφινγνπ. Ζ αθήγεζε κπνξεί λα είλαη είηε πξσηνπξφζσπε είηε ηξηηνπξφζσπε. Με απηφ ηνλ ηξφπν έρνπκε ελαιιαγή ηεο νπηηθήο γσλίαο ηνπ ζπγγξαθέα. Δπηπιένλ, θαηαγξάθεηαη ε νπνηαδήπνηε ιεπηνκέξεηα πνπ θαηλνκεληθά κπνξεί λα κνηάδεη αζήκαληε. (Υνιηβάηνπ: 2008, 30-31). Δπίζεο, ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη νη ήξσεο παξνπζηάδνληαη ζαλ κπζηζηνξεκαηηθνί ραξαθηήξεο, ελψ πξέπεη λα θαλεί θαη ην επίπεδν δσήο ησλ εξψσλ. Ζ Νέα Γεκνζηνγξαθία ή Λνγνηερληθή ή Γεκηνπξγηθή Γεκνζηνγξαθία είρε ηε κνξθή ξεπνξηάδ πνπ φκσο δηαβάδεηαη ζαλ κπζνπιαζία. Έλα αθφκε ζεκείν ζην νπνίν ε Γεκνζηνγξαθία ζπλαληάηαη κε ηελ Λνγνηερλία είλαη νη δεκνζηνγξαθηθέο Αλζξψπηλεο Ηζηνξίεο ( Feature Stories). χκθσλα κε ηνλ Πεξηθιή Πνιίηε, νη αλζξψπηλεο ηζηνξίεο είλαη ε εθηεηακέλε αλαπαξάζηαζε ιφγσλ κε ζηνηρεία δηήγεζεο. Έρνπλ αηκνζθαηξηθή πεξηγξαθή θαη κνηάδνπλ ζαλ έλα πνξηξέην, φπσο ζηε βηνγξαθία ελφο πξνζψπνπ. Υξεζηκνπνηείηαη έληνλα ην ζηνηρείν ηεο ζπλέληεπμεο γηα λα κπνξέζεη λα ππάξμεη εθκαίεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ελψ έρνπκε ζπρλή αλαθνξά ζηα ζπλαηζζήκαηα, φπσο ζηα κπζηζηνξήκαηα. Σν χθνο ησλ αλζξσπίλσλ ηζηνξηψλ είλαη πνιιέο θνξέο ζπλνκηιηαθφ θαη ε ζεκαηνινγία ηνπο έρεη θπξίσο κεινδξακαηηθφ πεξηερφκελν. ηηο αλζξψπηλεο ηζηνξίεο ν ξφινο ηνπ ήξσα είλαη ζεκαληηθφηεξνο απφ ην ξφιν ηνπ δεκνζηνγξάθνπ. 8

9 Απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη ηη έρεη λα καο πεη ε αλζξψπηλε ηζηνξία. Βέβαηα, ε ζεκαηνινγία ηνπο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο εμαληιείηαη ζε ηερληθέο ζπλαηζζεκαηηθνχ, εληππσζηαθνχ, θαη απέρνπλ απφ ηελ πςειή αηζζεηηθή ηεο ινγνηερλίαο. Οη αλζξψπηλεο ηζηνξίεο ζπγγελεχνπλ αθελφο κε ηε Νέα Γεκνζηνγξαθία, αθεηέξνπ φκσο κε ηελ ιατθηζηηθή δεκνζηνγξαθία φπνπ έρνπκε κεγαινπνίεζε θαη δξακαηνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ εζηθψλ αμηψλ. Πνιίηεο: 2008, 15-27). Σν ρξνλνγξάθεκα είλαη άιιε κία πξαθηηθή ζηελ νπνία ζπλδπάδνληαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο Γεκνζηνγξαθίαο κε ηεο Λνγνηερλίαο. Πξφθεηηαη γηα έλα ζρνιηαζηηθφ άξζξν γλψκεο, ην νπνίν έρεη ινγνηερληθή ρξνηά θαη αηζζεηηθή πνηφηεηα. Ο ππξήλαο ηνπ είλαη ην ζπλαίζζεκα, ην νπνίν ζψδεη θάηη απφ ηνλ ιπξηζκφ θαη ηελ επγέλεηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Σα ζηνηρεία πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ είλαη ε θηινζνθία ηνπ θαζεκεξηλνχ, ε επηθαηξφηεηα ησλ αλζξψπηλσλ πξαγκάησλ θαη ην ινγνηερληθφ θαη πξνζσπηθφ χθνο. Σν χθνο ηνπ δελ είλαη πνηέ βαξχ, κάιινλ αλάιαθξν. ήκεξα, δπζηπρψο, ην ρξνλνγξάθεκα ηείλεη λα εθιείςεη παξφιν πνπ είλαη κηα κνξθή ηέρλεο πνπ εμάγεη απφ ην αζήκαλην ην ζεκαληηθφ. πνπδαίνη Έιιελεο ρξνλνγξάθνη ππήξμαλ νη ινγνηέρλεο θαη ζπγγξαθείο φπσο ν Ρντδεο, ν Καξθαβίηζαο, ν Νηξβάλαο, ν Ξελφπνπινο. ν Μπξηβήιεο, ν Βάξλαιεο. ν Σζηθφξνο, ν Καξαγάηζεο, ν αθειιάξηνο θ.α. (Καζηειιάλνπ: 2008, 21-32) Πεξλψληαο ζε έλα άιιν επίπεδν ζπζρεηηζκψλ, είλαη ζθφπηκν λα επηζεκάλνπκε φηη ε Γεκνζηνγξαθία θαη ε Λνγνηερλία είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ην δηαδίθηπν ηα ηειεπηαία ρξφληα. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο θπβεξλνινγνηερλίαο. Ζ ηειεπηαία, φπσο θαη ε δηαδηθηπαθή δεκνζηνγξαθία, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ έλλνηα ηνπ «ππεξθεηκέλνπ» (hypertext) ην νπνίν πεξηέρεη αξρεία θεηκέλνπ πνπ είλαη νξγαλσκέλα ζεηξηαθά θαη φρη κε ηνλ παξαδνζηαθφ γξακκηθφ ηξφπν. Σν ππεξθείκελν πεξηέρεη έλα ζχλνιν απφ ζπλδέζκνπο (links) πνπ πεξηέρνπλ ιέμεηο, ηδέεο, πεγέο. Ο θαζέλαο κπνξεί λα παηήζεη πάλσ ζε κηα ιέμε ή πεγή θαη λα κεηαθεξζεί ζε κηα ζειίδα, φπνπ ζα δηαβάζεη θάηη ζρεηηθφ κε ηε ιέμε πνπ είδε. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ινγνηερλία, αλ θαη ζπλππάξρεη κε ηελ παξαδνζηαθή κνξθή ηεο, έρεη πάξεη άιιε δηάζηαζε κε ηελ εηζαγσγή ηεο ζην δηαδίθηπν. (Κνχξηε: 2003, ) Ζ Γεκνζηνγξαθία έρεη πεξάζεη θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο ζηελ ςεθηαθή επνρή ηα ηειεπηαία ρξφληα. Δθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά πιένλ δηαζέηνπλ θαη δηθφ ηνπο 9

10 δηθηπαθφ ηφπν, ζηνλ νπνίν ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα δηαβάζεη ηελ έληππε έθδνζε ηνπο αιιά θαη λα ζρνιηάζεη άξζξα ή λα ζπλνκηιήζεη κε ηνπο ζπληάθηεο. Καζψο ην δηαδίθηπν γίλεηαη νινέλα θαη πην δεκνθηιέο ζηε ζεκεξηλή επνρή, νη αλαγλψζηεο πξνηηκνχλ λα δηαβάζνπλ κηα εθεκεξίδα ζην δηαδίθηπν απφ ην λα δηαβάζνπλ ηελ έληππε έθδνζε ηεο. Με δεδνκέλν ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο, ν αλαγλψζηεο έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηελ εθεκέξηδα θαη κε έλα απιφ «θιηθ» κπνξεί λα δηαβάζεη ην άξζξν ή ηελ ζηήιε πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. Τπάξρεη θαη εδψ ε έλλνηα ηνπ ππεξθεηκέλνπ, φπνπ ν αλαγλψζηεο κε ηε ρξήζε ζπλδέζκσλ κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζε κηα άιιε ζειίδα γηα λα κάζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα κηα είδεζε πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. Δπηπιένλ, ν αλαγλψζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεη θαη θάπνηα βίληεν ζρεηηθά κε κηα είδεζε. Σν δηαδίθηπν βιεπνπκε φηη ζπλδπάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαδνζηαθψλ κέζσλ (ηειεφξαζε, ηχπνο, ξαδηφθσλν) θαη γηα απηφ πνιιέο θνξέο πξνηηκάηαη απφ ηνπο αλαγλψζηεο. (Φπληαλίδεο: 2004, ). Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη ηφζν ε δεκνζηνγξαθία, φζν θαη ε ινγνηερλία έρνπλ εηζέιζεη ζηε ςεθηαθή επνρή θαηαξξίπηνληαο ηελ παξάδνζε θαη δίλνληαο λέεο πξννπηηθέο ζηνπο αλαγλψζηεο. πκπεξαζκαηηθά, ε Λνγνηερλία θαη ε Γεκνζηνγξαθία έρνπλ ακθφηεξεο θαλφλεο γξαθήο. ηε δεκνζηνγξαθία πξνέρεη ην πεξηερφκελν, ελψ ζηε ινγνηερλία κνξθή θαη πεξηερφκελν ηαπηίδνληαη. Σν χθνο θαη ε θφξκα είλαη απηά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αηζζεηηθή πνηφηεηα ηεο ινγνηερλίαο. ηε δεκνζηνγξαθία απηφ πνπ κεηξά είλαη ε αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ δεκνζηνγξάθνπ θαη ε επαξθήο πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ. Γηα απηφ ην ιφγν ηα ξεπνξηάδ θαη ηα άξζξα έρνπλ ζε γεληθέο γξακκέο απιή γιψζζα, ψζηε λα κπνξνχλ λα ηα θαηαιαβαίλνπλ νη απινί πνιίηεο. ηε ινγνηερλία ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γξάθνληαη ηα θείκελα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφο, θαη απηφ πνπ κεηξά είλαη ε γιψζζα λα είλαη πξνζεγκέλε ή πξσηφηππε θαη λα ηξαβά ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε. ( Υαηδεζαββίδεο: 1999, ). πζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ινγνηερλίαο είλαη φκσο θαη ε κπζνπιαζία. Οη ηερληθέο ηεο κπνξνχλ λα ζπλαληεζνχλ θαη ζηε δεκνζηνγξαθία, φπσο ζπλέβε ζηε Νέα Γεκνζηνγξαθία θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν γίλεηαη θαλεξφ φηη ε δεκνζηνγξαθία κε ηε Λνγνηερλία ζρεηίδνληαη ζε αθφκε πεξηζζφηεξα επίπεδα. Τπάξρνπλ κάιηζηα αξθεηά ινγνηερληθά βηβιία κε δεκνζηνγξαθηθφ πεξηερφκελν ή ραξαθηήξα. Γηα παξάδεηγκα, ε είδεζε κηαο εθεκεξίδαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ινγνηερληθφ θείκελν, φπσο ζπλέβε κε ηνλ Truman Capote, ν νπνίνο έγξαςε ην πεξίθεκν έξγν Δν Ψστρώ. Ζ δνινθνλία κηαο 10

11 ακεξηθαληθήο νηθνγέλεηαο απνηέιεζε ηελ πξψηε είδεζε ζηνλ Σχπν ηεο επνρήο γηα αξθεηφ θαηξφ. Ο Καπφηε πήξε αθνξκή απφ ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο θαη έθαλε ν ίδηνο δεκνζηνγξαθηθή έξεπλα. ηαλ έγξαςε ην βηβιίν ηνπ, ην έθαλε εκπινπηίδνληαο ην ζπκβάλ κε ζηνηρεία κπζνπιαζίαο. Δμάιινπ, ζηε ινγνηερληθή πξάμε ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα πνιιέο θνξέο δηαπιέθνληαη κε ηα κπζνπιαζηηθά. Δδψ ζα εζηηαζηεί άιισζηε θαη ε δηθή καο εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα, εθφζνλ εθείλν πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη ε κειέηε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο ε ινγνηερλία ελζσκαηψλεη δεκνζηνγξαθηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο. 11

12 σνοπηική παροσζίαζη ηων δύο έργων : περιετόμενο και μορθή John Dos Passos, ΗΠΑ Ο John Dos Passos γελλήζεθε ζηηο 14 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1896, κεγάισζε ζην ηθάγν θαη ζπνχδαζε ζηα παλεπηζηήκηα Σζφνπη θαη Υάξβαξλη. Σν 1916 πήγε ζηελ Ηζπαλία γηα λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ αξρηηεθηνληθή, αιιά ην μέζπαζκα ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ απέηξεςε ηα ζρέδηά ηνπ θαη εληάρζεθε εζεινληηθά ζην ψκα Σξαπκαηηνθνξέσλ ηεο Γαιιίαο. Απφ ηελ εκπεηξία ηνπ απηή πξνέθπςε ην πξψην ηνπ βηβιίν, ην One Man's Initiation: 1917, ην Αλάκεζα ζηα βηβιία πνπ έγξαςε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1920 είλαη ηα κπζηζηνξήκαηα Three Soldiers (1921) θαη Manhattan Transfer (1925), ζην νπνίν ρξεζηκνπνίεζε δεκνζηνγξαθηθέο ηερληθέο πνπ αξγφηεξα επεμεξγάζηεθε αλαιπηηθφηεξα ζηελ ηξηινγία ηνπ U.S.A πνπ εθδφζεθε ην Ζ επφκελε ηξηινγία ηνπ, District of Columbia (1952) ήηαλ απελαληίαο, κηα ππεξάζπηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. Αλάκεζα ζηα κεηέπεηηα έξγα ηνπ ζπγθαηαιέγνληαη ηα The Theme is Freedom (1956), The Great Days (1958), Midcentury (1961), Mr. Wilson's War (1963), θαη Occasions and Protests (1964), ζηα νπνία ζπλέρηζε ηελ ζηξνθή ηνπ ζηνλ ζπληεξεηηζκφ. Σν ηειεπηαίν ηνπ βηβιίν ηνπ The Best Times (1964) είρε σο ζέκα ηελ παηδηθή θαη λεαληθή ηνπ ειηθία. Ο John Dos Passos ππήξμε παξάιιεια θαη δεκνζηνγξάθνο. Έρεη γξάςεη άξζξα ζηελ ακεξηθαληθή εθεκεξίδα, The New Republic. Δθεί, είρε αζθήζεη έληνλε θξηηηθή ζηελ επηινγή ηνπ Franklin Delano Roosevelt ζαλ πξψην ππνςήθην γηα ηελ αξρεγία ελφο θφκκαηνο. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, έγξαςε αξθεηά άξζξα γηα ηελ θνκκνπληζηηθή ηδενινγία. Δπίζεο, εξγάζηεθε ζαλ δεκνζηνγξάθνο, θαη πνιεκηθφο αληαπνθξηηήο ην δηάζηεκα απφ ην 1942 έσο ην 1945, θαιχπηνληαο ηα γεγνλφηα ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ο John Dos Passos πέζαλε ην Ζ ηξηινγία ΖΠΑ είλαη έλα απφ ηα βαζηθφηεξα έξγα ηνπ Ακεξηθαλνχ ζπγγξαθέα John Dos Passos θαη πεξηιακβάλεη ηα κπζηζηνξήκαηα ν 42 ος Παράλληλος, ην 1919 θαη ηα Πολλά Λεθηά. Καη ηα ηξία απηά κπζηζηνξήκαηα εθδφζεθαλ ζε έλαλ ηφκν κε ηνλ θνηλφ ηίηιν ΖΠΑ ην Ζ ηξηινγία θαιχπηεη ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο ακεξηθαληθήο θνηλσλίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ πξψησλ δεθαεηηψλ ηνπ εηθνζηνχ αηψλα θαη εμειίζζεηαη ζε ηέζζεξα θπξίσο αθεγεκαηηθά επίπεδα. Αξρηθά, θαη ζηα 12

13 ηξία κπζηζηνξήκαηα έρνπκε ηελ κπζνπιαζηηθή αθήγεζε απφ ηελ νπνία καζαίλνπκε ηελ ηζηνξία δψδεθα θαληαζηηθψλ ραξαθηήξσλ. Δπίζεο ζεκαηηθφο είλαη θαη ν ξφινο ησλ βηνγξαθηψλ κέζα ζηελ ηξηινγία, ράξε ζηηο νπνίεο καζαίλνπκε πιεξνθνξίεο γηα δηάθνξεο εμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο ηεο επνρήο. Έπεηηα, έρνπκε ηελ ελφηεηα «Δπίθαηξα» φπνπ ππάξρεη έλα είδνο θνιάδ απφ άξζξα εθεκεξίδσλ θαη ζηίρνπο απφ ηξαγνχδηα ηεο επνρήο, ηα νπνία καο ελεκεξψλνπλ γηα ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν ηεο ακεξηθαληθήο θνηλσλίαο. Σέινο, ζηα βηβιηα ζπλαληάκε ηελ ελφηεηα «Σν κάηη ηεο θάκεξαο», ζηελ νπνία παξαηεξνχκε απηνβηνγξαθηθά ζηνηρεία δηαθφξσλ πξνζσπηθνηήησλ ηεο επνρήο απνζπάζκαηα απφ δηάθνξα ζεαηξηθά έξγα, ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ αθεγείηαη ν ζπγγξαθέαο θηι. Πξνηνχ πεξάζνπκε φκσο ζηελ αλάιπζε ηεο ηξηινγίαο, είλαη ζεκαληηθφ λα εμεγεζεί πσο δηακνξθψζεθε ην πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ ππφβαζξν ηεο ακεξηθαληθήο θνηλσλίαο ηνπ 20 νπ αηψλα. χκθσλα κε ηελ Warren Susman, ζεκαληηθφ ζηνηρείν απηήο ηεο πεξηφδνπ ζηηο ΖΠΑ είλαη «ε κεηάβαζε απφ ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία ζηε βηνκεραληθή» Οη άλζξσπνη εθείλεο ηεο πεξηφδνπ αηζζάλνληαη αηζηφδνμνη έσο φηνπ ε ρψξα εηζέιζεη ζηνλ πξψην παγθφζκην πφιεκν. Καηά ηελ πεξίνδν απηή νη βηνκήραλνη θεξδίδνπλ ιεθηά απφ ηε κηα πιεπξά, ελψ απφ ηελ άιιε ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ πεηλάλε. Ο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο. Οη εξγάηεο αξρίδνπλ λα δηακαξηχξνληαη γηα ηηο θαηαπηεζηηθέο πνιηηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη κεγαινβηνκήραλνη. χκθσλα κε ηελ Warren Susman, ηε δεθαεηία ηνπ 1920 νη ΖΠΑ πεξλάλε ζε κηα πεξίνδν επεκεξίαο, θαηά ηελ νπνία έρνπκε ηελ εκθάληζε ηνπ Υφιπγνπλη ελψ ηα ρξεκαηηζηήξηα ησλ ΖΠΑ δίλνπλ ηεξάζηηα θέξδε ζηνπο πνιίηεο. Δπίζεο ππάξρεη ε λννηξνπία ησλ κεζαίσλ θαη ρακειψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ λα ζέινπλ λα κηκεζνχλ ηνπο πινχζηνπο. Οη αμίεο ηνπ ζεβαζκνχ, ηεο νηθνλνκίαο, θαη ηεο ζθιεξήο δνπιεηάο ερνχλ αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ απζάδεηα, ηελ ζπαηάιε θαη ην «εχθνιν» ρξήκα. ια απηά βέβαηα ζηακαηάλε κε ην θξάρ ηνπ 1929, φηαλ ε νηθνλνκία ησλ ΖΠΑ θαηαξξέεη θαη επηθξαηεί νηθνλνκηθή θξίζε ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο. Οη πινχζηνη ράλνπλ φηη είραλ επελδχζεη, ρξεσθνπνχλ, ελψ νη θησρφηεξνη γίλνληαη αθφκα πην θησρνί (Susman: 1984, ). Απηή είλαη ε πνιηηηθν νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε θαηά ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία γξάθηεθε ε ηξηινγία ΖΠΑ θαη ηα γεγνλφηα ησλ βηβιίσλ αλαθέξνληαη αθξηβψο ζε απηή ηελ ηζηνξηθή επνρή. 13

14 πσο ηνλίδεη ν Robert James Butler «ε ηξηινγία μεθηλά κε ηελ παξνπζίαζε ηεο κνληέξλαο Ακεξηθήο κέζα απφ πεξηγξαθηθέο εηθφλεο πνπ δείρλνπλ ηελ αίζζεζε ηεο θίλεζεο» (Butler: 1984, 80-99). Δλψπηνλ καο δηαδξακαηίδεηαη ε ηζηνξία ελφο άγλσζηνπ λένπ ν νπνίνο πξνζπαζεί λα θπλεγήζεη ην «Ακεξηθάληθν λεηξν», ελψ ζηαδηαθά εκθαλίδνληαη θαη νη ππφινηπνη έληεθα ραξαθηήξεο, νη νπνίνη παζρίδνπλ λα βξνπλ κηα ζέζε ζηελ ακεξηθαληθή θνηλσλία ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα. Κάζε ραξαθηήξαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ αλαγλψζηε απφ ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη ήξσεο ησλ βηβιίσλ ζπλαληψληαη θαη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Μεζνιαβνχλ αλάκεζα ζηηο ηζηνξίεο πάληα ηα «Δπίθαηξα» θαη «Σν κάηη ηεο θάκεξαο», ηα νπνία παξνπζίαδνπλ ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ ππφβαζξν ησλ ΖΠΑ. χκθσλα κε ηελ Barry Maine, νη θπξηφηεξνη ήξσεο πνπ ηξαβνχλ ηελ πξνζνρή ησλ αλαγλσζηψλ είλαη πξψηα ν Mac, έλαο ζπγγξαθέαο πνπ ηαμηδεχεη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ησλ ΖΠΑ θαη ηνπ Μεμηθνχ. Ο Mac μεθηλά ηε ζπγγξαθή ηνπ βηβιίνπ ηνπ, φηαλ ε νηθνγέλεηα ηνπ κεηαθνκίδεη ζην ηθάγν. Δθεί καζαίλεη επίζεο ηελ ηέρλε ηνπ ηππψκαηνο ησλ βηβιίσλ ηνπ απφ ην ξηδνζπάζηε ζείν ηνπ. Ο ηειεπηαίνο ράλεη ηε δνπιεηά ηνπ ιφγσ ηνπ αιθννιηζκνχ ηνπ θαη εμαηηίαο ησλ πνιηηηθψλ ηνπ πεπνηζήζεσλ. Ο Mac αξρίδεη λα δνπιεχεη ζαλ πιαλφδηνο πσιεηήο βηβιίσλ απφ πφξηα ζε πφξηα. Αξγφηεξα πεγαίλεη ζην Βαλθνχβεξ φπνπ ζπλαληά ηε γπλαίθα ηνπ ηελ νπνία παξά ιίγν λα ηελ έραλε εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ ζεηζκνχ ζην αλ Φξαλζίζθν ηνπ Ζ γακήιηα δσή δελ δηαξθεί πνιχ θαη έηζη κεηαθνκίδεη ζην Μεμηθφ φπνπ αξρίδεη λα αζρνιείηαη κε ην ηχπσκα βηβιίσλ. Γεχηεξε ζεκαληηθή εξσίδα είλαη ε Janey Williams, κε θαηαγσγή απφ ηελ Οπάζηλγθηνλ, φρη ηδηαίηεξα πινχζηα, κνξθσκέλε ή θαινληπκέλε, αιιά κε κηα ηδηαίηεξε γνεηεία ηελ νπνία μέξεη πσο λα αμηνπνηεί. ηελνγξάθνο, πνπ παξαηά ηελ δνπιεηά ηεο, αξγφηεξα ζπλαληά ηνλ J. Ward Moorehouse, επίζεο θεληξηθφ πξφζσπν ηεο ηξηινγίαο, ν νπνίνο ηελ παίξλεη καδί ηνπ ζην Μεμηθφ. Αξγφηεξα θεχγεη γηα ηε Νέα Τφξθε φπνπ κέλεη ζηελ νηθνγέλεηα Compton θαη εθεί εξσηεχεηαη ην γην ηεο νηθνγέλεηαο, Ben, ν νπνίνο εκθαλίδεηαη θαη ζε άιια ζεκεία κέζα ζηελ ηξηινγία. Ο J. Ward Moorehouse είλαη έλαο άληξαο πνπ αζρνιείηαη πνιχ κε ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο θαη ηνλ ελδηαθέξεη πνιχ ε απφθηεζε πεξηνπζίαο. Παληξεχεηαη δχν θνξέο θάπνηεο θπξίεο κε κεγάιε πεξηνπζία αιιά ν πξψηνο ηνπ γάκνο ηδηαίηεξα ήηαλ απνηπρεκέλνο γηαηί ε γπλαίθα ηνπ ηνλ απνγνήηεπζε νηθνλνκηθά θαη δε κπφξεζε λα 14

15 θεξδίζεη ρξήκαηα. Αξγφηεξα ρξεζηκνπνηεί φια ηα ρξήκαηα ηεο δεχηεξεο ζπδχγνπ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα αλνίμεη κηα επηρείξεζε, γηα ηελ νπνία βξίζθεη δηάθνξνπο αληηπξνζψπνπο, ηνπο νπνίνπο δηαθζείξεη κε ζηφρν λα απμήζεη ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο. Ο John Dos Passos παξνπζηάδεη κε ζεβαζκφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ραξαθηήξα θαη απηφ πξνθαιεί ηδηαίηεξε εληχπσζε, ελψ παξφιν πνπ εκθαλίδεηαη ζαλ πξσηαγσληζηήο ζε ηξεηο ελφηεηεο ηεο ηξηινγίαο, ηνλ ζπλαληάκε ζρεδφλ θαη ζε φιεο ηηο ππφινηπεο, ζαλ έλα πξφζσπν πνπ εκπιέθεηαη κε ηνπο ππφινηπνπο ήξσεο. Ζ Eleanor Stoddard είλαη θαη απηή θεληξηθή εξσίδα ηεο ηξηινγίαο. Δίλαη ζρεδηάζηξηα απφ ην ηθάγν θαη έρεη κεηαθνκίζεη ζηε Νέα Τφξθε. Έρεη εξσηηθή ζρέζε κε ηνλ J. Ward Moorehouse. Αξρηθά δνπιεχεη ζε έλα θαηάζηεκα κε ζφιεο παπνπηζηψλ θαη αξγφηεξα δνχιεπε ζαλ πσιήηξηα. Γλσξίδεη κηα πινχζηα γεξνληνθφξε θαη ειπίδεη φηη κε ηελ θηιία ηεο ζα κπνξέζεη λα ηηο απνζπάζεη θαη ρξήκαηα, ρσξίο φκσο ηειηθφ φθεινο. Ζ ζχδπγνο ηνπ Moorehouse καζαίλεη γηα ηελ ζρέζε ηνπ κε ηελ Eleanor θαη επηκέλεη λα γλσξίζεη ηελ εξσκέλε ηνπ. Ο Moorehouse ελεκεξψλεη θαη ηηο δχν γπλαίθεο φηη πξέπεη λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην ζηξαηφ θαη φηη πξέπεη λα πάεη ζηελ Οπάζηλγθηνλ. Ζ Eleanor απνθαζίδεη λα πάεη θαη απηή λα βνεζήζεη ζαλ λνζνθφκα. Ο Charley Anderson κπνξεί λα εκθαλίδεηαη ζε κηα ελφηεηα κφλν ηεο ηξηινγίαο, αιιά είλαη εμίζνπ ζεκαηηθφο ραξαθηήξαο. Γνπιεχεη πεξηζηαζηαθά ζαλ κεραληθφο θαη είλαη απφ ηε Βφξεηα Νηαθφηα. χκθσλα κε ηελ Barry Maine είλαη ν πην θαθφηπρνο ραξαθηήξαο ηεο ηξηινγίαο. Γνπιεχεη εζεινληηθά ζαλ νδεγφο αζζελνθφξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Αξγφηεξα αξρίδεη λα κεηαθηλείηαη ζε δηάθνξεο πνιηηείεο ησλ ΖΠΑ, θαη ηειηθά θαηαιήγεη ζηε Νέα Τφξθε. Παξάιιεια, ζηελ ηξηινγία ΖΠΑ, ζπλαληάκε δηάθνξεο βηνγξαθίεο απφ πξνζσπηθφηεηεο ηεο επνρήο, νη νπνίεο είραλ ζπνπδαία ζέζε ζηελ ακεξηθαληθή θνηλσλία ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. Οη βηνγξαθίεο είλαη ζπλνιηθά εηθνζηπέληε, απφ ηηο νπνίεο νη επηά είλαη επηρεηξεκαηηψλ, νη πέληε πνιηηηθψλ, νη ηέζζεξηο επηζηεκφλσλ, νη ηξεηο εξγαηψλ, νη ηξεηο αλζξψπσλ ηεο ηέρλεο, νη δχν δεκνζηνγξάθσλ θαη ηέινο ε ηειεπηαία έλαο θνηλσληθφο επηζηήκνλαο. Μέζα απφ απηέο ηηο βηνγξαθίεο ν John Dos Passos δίλεη κηα εηθφλα ηεο ακεξηθαληθήο θνηλσλίαο θαη παξάιιεια αζθεί θαη ν ίδηνο 15

16 θξηηηθή. Δίλαη ηδηαίηεξα θαπζηηθφο απέλαληη ζηνπο επηρεηξεκαηίεο, θαζψο καο ηνπο παξνπζηάδεη σο αδπζψπεηνπο ραξαθηήξεο πνπ απνζθνπνχλ κφλν ζην θέξδνο. Οη πνιηηηθνί απφ ηελ άιιε πιεπξά παξνπζηάδνληαη σο θηιφδνμνη, επαλαζηαηηθνί, αιιά ρσξίο κπαιφ. Οη ππφινηπνη βηνγξαθνχκελνη δελ δέρνληαη ηέηνηνπ είδνπο θξηηηθή, αιιά παξνπζηάδνληαη πην αλάιαθξα ζηνλ αλαγλψζηε. Δίλαη θαλεξή ε δπζαλαινγία πνπ ππάξρεη ζηελ εηζαγσγή ησλ βηνγξαθηψλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ησλ πξνζψπσλ. Οη κηζέο βηνγξαθίεο είλαη γηα αλζξψπνπο ηεο πνιηηηθήο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα, απέλαληη ζηνπο νπνίνπο ν ζπγγξαθέαο είλαη ηδηαηέξσο επηθξηηηθφο. Ωζηφζν είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη φιεο νη βηνγξαθίεο πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη επηλνεκέλεο θαη δελ αληηζηνηρνχλ ζε πξαγκαηηθά άηνκα. Τπάξρνπλ εληνχηνηο εξεπλεηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη κεξηθνί ήξσεο ησλ βηνγξαθηψλ αληηζηνηρνχλ ζε ππαξθηά άηνκα ηεο ακεξηθαληθήο θνηλσλίαο. Γηα παξάδεηγκα, ζην ηξίην κέξνο ηεο ηξηινγίαο Τα πολλά λεθηά πνιινί πηζηεχνπλ φηη ππάξρεη άκεζε ζπζρέηηζε ηεο εξσίδαο Mary French κε ηε δεκνζηνγξάθν Mary Heaton Vorse. Σέηνηεο ιεπηνκέξεηεο ζέηνπλ ππφ ακθηζβήηεζε θαη ππνλνκεχνπλ έληερλα ην ζέκα ηεο κπζνπιαζίαο. Απηφ πνπ είλαη βέβαην, είλαη φηη νη βηνγξαθίεο ησλ δηαθφξσλ πξνζσπηθνηήησλ απνηεινχλ θαη απηέο κηα κνξθή δεκνζηνγξαθηθήο ηερληθήο πνπ ζπλαληάληαη ζηε ινγνηερλία. Σηο βηνγξαθίεο ηηο ζπλαληάκε ζηα έληππα κέζα φηαλ γίλεηαη θάπνην αθηέξσκα γηα έλα άηνκν. ηε ηξηινγία «ΖΠΑ» νη βηνγξαθίεο ησλ πξνζψπσλ θαίλεηαη ζαλ λα πξνέξρνληαη απφ δηάθνξα απνθφκκαηα εθεκεξίδσλ. (Ludington: 1980, 25). εκαληηθφο είλαη θαη ν ξφινο ηεο ελφηεηαο «Δπίθαηξα» ζηελ ηξηινγία. Σα ηειεπηαία πεξηέρνπλ θνιάδ απφ δηάθνξα θείκελα, απνζπάζκαηα απφ ηξαγνχδηα ηεο επνρήο εθείλεο, πνιηηηθνχο ιφγνπο, ξεπνξηάδ, ζπλεληεχμεηο ηίηινπο εηδήζεσλ θαη απνκαγλεηνθσλεκέλα θείκελα εηδήζεσλ. ια απηά ζχκθσλα κε ηνλ David Seed είλαη δεκνζηνγξαθηθέο ηερληθέο, νη νπνίεο ελζσκαηψλνληαη ζηε ινγνηερλία θαη ζαλ θχξην ζηφρν έρνπλ λα ελεκεξψζνπλ ηνλ αλαγλψζηε γηα ην πσο ήηαλ ε ακεξηθαληθή θνηλσλία εθείλε ηελ πεξίνδν ( Seed: 1984, ). Σα ζέκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ελφηεηα «Δπίθαηξα» δελ είλαη θαζφινπ ηπραία. Αληηπξνζσπεχνπλ απηά πνπ ζα δηάβαδε ν θαζέλαο ζε κηα εθεκεξίδα γηα λα ελεκεξσζεί. Γηα απηφ ην ιφγν, ν John Dos Passos ηα παξνπζηάδεη αθξηβψο φπσο δεκνζηεχηεθαλ ψζηε λα ππάξρεη κηα πιήξεο εηθφλα ηεο ακεξηθαληθήο θνηλσλίαο. 16

17 Ζ ελφηεηα «Σν κάηη ηεο θάκεξαο», ζχκθσλα κε ηνλ Juan A. Suarez ιεηηνπξγεί ζαλ λα είλαη ν θαζέλαο απηφπηεο κάξηπξαο ησλ γεγνλφησλ. Με απηή ηε ηερληθή ν ζπγγξαθέαο παξνπζηάδεη ηελ άπνςε ηνπ γηα ην πσο βιέπεη ηνλ θφζκν θαζψο θαη ηηο δηάθνξεο εκπεηξίεο πνπ έρεη απνθνκίζεη. Ο ζπγγξαθέαο παξνπζίαδεηαη απφ ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία κέρξη ηελ ψξηκε ειηθία θαζψο θαη ην πσο αληηκεηψπηδεη ηελ ίδηα ηνπ ηελ χπαξμε. H αθεγεκαηηθή απηή νπηηθή εκθαλίδεηαη πελεληακία θνξέο κέζα ζηε νιφθιεξε ηελ ηξηινγία. Πέξα φκσο, απφ ηελ άπνςε ηνπ ζπγγξαθέα γηα ηνλ θφζκν, ε ελφηεηα «Σν κάηη ηεο θάκεξαο» ζρεηίδεηαη θαη κε ηνπο ήξσεο ηεο ηξηινγίαο. θαη κε ηε δσή ηνπο. Έηζη, ν ζπγγξαθέαο παξνπζηάδεη ηε δηθή ηνπ άπνςε γηα ηνλ θφζκν κέζα απφ ηνπο ήξσεο. Δδψ εκπιέθεηαη έληνλα ην ζηνηρείν ηεο κπζνπιαζίαο κε απηφ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Σα γεγνλφηα είλαη πξαγκαηηθά αξθεηέο θνξέο, αιιά παξνπζηάδνληαη κέζα απφ ηε δσή ησλ θαληαζηηθψλ εξψσλ ηεο ηξηινγίαο. Ζ ελφηεηα απηή είλαη γξακκέλε ζε δηάθνξα πξφζσπα φπσο ην β θαη γ εληθφ πξφζσπν θαη ην α πιεζπληηθφ, γεγνλφο ην νπνίν απνζηαζηνπνηεί ηνλ ζπγγξαθέα απφ ηα δξψκελα θαη παξάιιεια αζθεί ν ίδηνο θξηηηθή κε νπδέηεξν ηξφπν. Τπάξρεη παξάιιεια θαη ε ρξήζε ηνπ α εληθνχ πξνζψπνπ, φπνπ ν ζπγγξαθέαο είλαη ζαλ λα θαηαζέηεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ καξηπξίεο γηα ηα γεγνλφηα. (Suarez: 1999, 42). Θανάζης Βαληινός, Στοιχεία για τη δεκαετία του '60 Ο Θαλάζεο Βαιηηλφο γελλήζεθε ζηελ Καξάηνπια Κπλνπξίαο ην ηα ρξφληα ηεο θαηνρήο θαη ηνπ εκθπιίνπ ε νηθνγέλεηά ηνπ κεηαθηλήζεθε ζε δηάθνξεο πφιεηο, θαη ν Βαιηηλφο θνίηεζε ζηα γπκλάζηα πάξηεο, Γπζείνπ θαη Σξίπνιεο. Απφ ην 1950 δεη ζηελ Αζήλα. Παξαθνινχζεζε καζήκαηα ζην ηκήκα Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο Παληείνπ, θαη ζε ζρνιή θηλεκαηνγξάθνπ. Σε δεθαεηία ηνπ 60 εξγάζηεθε ππάιιεινο ζε ηδησηηθή θιηληθή θαη εξγαηνηερλίηεο ζηνλ Ο.Λ.Π. Μεηά ηε κεηαπνιίηεπζε ηαμίδεςε ζηελ Αγγιία, ην Γπηηθφ Βεξνιίλν θαη ηηο Ζ.Π.Α. ηε ινγνηερλία πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1958 κε ηε βξάβεπζε ηνπ δηεγήκαηφο ηνπ Καηακαλόκαιρο ζε δηαγσληζκφ ηνπ πεξηνδηθνχ «Σαρπδξφκνο». Σν 1963 δεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθφ «Δπνρέο» ην αθήγημα Ζ κάθοδος ηφν εννιά, έξγν πνπ θπθινθφξεζε θαη ζε γεξκαληθή κεηάθξαζε ην Αζρνιήζεθε επίζεο κε ηε ζεαηξηθή γξαθή θαη κεηάθξαζε ζαλ ζπλεξγάηεο ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο ηνπ Καξφινπ Κνπλ, θαζψο θαη κε ην θηλεκαηνγξαθηθφ ζελάξην. Δξγάζηεθε θαη ζαλ δεκνζηνγξάθνο θαη αξζνγξαθνχζε 17

18 ζε δηάθνξα αζελατθά πεξηνδηθά. («Σαρπδξφκνο», «Δπνρέο», «Ζ πλέρεηα», «Ζ ιέμε», «Γηαβάδσ», «Ausblicke», «Αληί», «Υάξηεο»). Έγξαθε άξζξα επίζεο θαη ζε δηάθνξεο ειιεληθέο εθεκεξίδεο φπσο «Ζ Καζεκεξηλή» θαη «Ζ Απγή». Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απξηιηαλήο δηθηαηνξίαο πήξε κέξνο ζηελ αληηζηαζηαθή έθδνζε «18 Κείκελα». Σηκήζεθε κε ην βξαβείν ζελαξίνπ ζην θεζηηβάι Καλλψλ γηα ην Σαμίδη ζηα Κχζεξα, ζε ζθελνζεζία Θφδσξνπ Αγγειφπνπινπ ην Ο Θαλάζεο Βαιηηλφο αλήθεη ζηνπο έιιελεο κεηαπνιεκηθνχο πεδνγξάθνπο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζεκαηηθψλ ησλ έξγσλ ηνπ αληιείηαη απφ πξαγκαηηθά γεγνλφηα ηεο πεξηφδνπ ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο θαη θπξίσο ηεο πεξηφδνπ ηνπ εκθπιίνπ. Ο Βαιηηλφο παξνπζηάδεη κηα δεκηνπξγηθή εκκνλή ζηελ ηερληθή ηεο ινγνηερληθήο αλάπιαζεο καξηπξηψλ, εληαζζφκελε ζηα πιαίζηα ηνπ δηπινχ πξνβιεκαηηζκνχ ηνπ, ηφζν γχξσ απφ ην πψο ζπιιακβάλνληαη θαη αθνκνηψλνληαη νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο απφ ιατθά πξφζσπα, φζν θαη γχξσ απφ ηε γισζζηθή κνξθή ηεο θαηαγξαθήο ηεο ζθέςεο ηνπο. Ο ίδηνο παξακέλεη ζην θφλην ηεο δξάζεο ρσξίο λα παξεκβαίλεη δίλνληαο ζηνλ αλαγλψζηε έλα είδνο ηνηρνγξαθίαο απφ αηνκηθά βηψκαηα θαη εκπεηξίεο. (Γαζθαιφπνπινο: 1988, ) Σν βηβιίν ηνπ Θαλάζε Βαιηηλνχ Σηοιτεία για ηη δεκαεηία ηοσ '60 εθδφζεθε ην 1989 θαη ηηκήζεθε κε ην Πξψην Κξαηηθφ Βξαβείν κπζηζηνξήκαηνο ην Σν βηβιίν παξνπζηάδεη ην πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ Ο Θαλάζεο Βαιηηλφο δελ ρξεζηκνπνηεί ηελ απιή πεξηγξαθή ησλ γεγνλφησλ γηα λα εμεγήζεη ζηνλ αλαγλψζηε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60, αιιά δηάθνξεο δεκνζηνγξαθηθέο ηερληθέο, κέζα απφ ηηο νπνίεο ζθηαγξαθείηαη πηζηά ε ειιεληθή θνηλσλία εθείλε ηελ πεξίνδν. Υξεζηκνπνηεί ηίηινπο εηδήζεσλ απφ εθεκεξίδεο ηεο επνρήο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά δξψκελα ηεο επνρήο, θαζψο επίζεο άξζξα θαη ξεπνξηάδ ηνπ ειιεληθνχ ηχπνπ, ηα νπνία απνηππψλνπλ ηελ ειιεληθή θνηλσλία, δεκηνπξγψληαο παξάιιεια ζηνλ αλαγλψζηε ηελ αίζζεζε φηη βηψλεη ηα γεγνλφηα. ην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν ππάξρνπλ αθφκα αγγειίεο θαη δηαθεκίζεηο, νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ηνλ πχξν Σζαθληά, «δηαγξάθνπλ ηελ θνηλσληθή ςπρνινγία ηεο επνρήο, ησλ κχζσλ θαη ησλ ηδενινγεκάησλ ηεο». (Σζαθληάο: 1989). Μεγάιν κέξνο ηνπ βηβιίνπ θαιχπηεηαη απφ γξάκκαηα ηα νπνία ππνηίζεηαη φηη ζηέιλνπλ αθξναηέο ζε κηα ξαδηνθψληθε εθπνκπή κέζα απφ ηελ νπνία ε παξνπζηάζηξηα δίλεη ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα ηνπο. ε απηά ηα γξάκκαηα, ζθηαγξαθείηαη αλάγιπθε ε θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε ηεο Διιάδαο ηε 18

19 ζπγθεθξηκέλε επνρή. Σέινο, ππάξρνπλ νξηζκέλεο βηνγξαθίεο απφ δηάθνξεο πξνζσπηθφηεηεο ηεο επνρήο ελψ ηαπηφρξνλα παξαηίζεληαη ηζηνξίεο, νη νπνίεο ππνηίζεηαη φηη ζπλερίδνληαη ζε επφκελε έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο. Σν βηβιίν Σηοιτεία για ηη δεκαεηία ηοσ '60 έρεη ραξαθηεξηζηεί ζαλ κπζηζηφξεκα, παξφιν πνπ δελ αθνινπζείηαη ν παξαδνζηαθφο ηξφπνο αθήγεζεο. Σν ζηνηρείν ηεο κπζνπιαζίαο πξνβάιιεη έληνλν, θαζψο δελ γλσξίδνπκε απφιπηα αλ ηα γεγνλφηα πνπ πεξηγξάθνληαη αληηζηνηρνχλ ζε πξαγκαηηθά ή επηλνεκέλα πεξηζηαηηθά. Ο Θαλάζεο Βαιηηλφο κε ην δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ ηφλν πξνζπαζεί λα απνδφζεη φζν πην πηζηά γίλεηαη ηελ εηθφλα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζηε δεθαεηία ηνπ 1960, ζπληεξψληαο παξάιιεια έληερλα ηελ αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ απζεληηθφηεηα ησλ ηεθκεξίσλ ηνπ. Αλαιπηηθφηεξα, ε ειιεληθή θνηλσλία θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ήηαλ ηδηαίηεξα ζπληεξεηηθή. Οη νηθνγέλεηεο είλαη παηξηαξρηθέο θαη ε γπλαίθα δελ έρεη εμηζσζεί πιήξσο κε ηνλ άληξα. Δθείλε ε πεξίνδνο ραξαθηεξίδεηαη έληνλα απφ ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο. Αξθεηέο νηθνγέλεηεο εγθαηαιείπνπλ ηελ Διιάδα γηα λα εξγαζηνχλ ζε ρψξεο πνπ είλαη νηθνλνκηθά αλαπηπγκέλεο, κε ηελ πξννπηηθή φηη θάπνηε ζα επηζηξέςνπλ θαη πάιη πίζσ. Δθείλε ηελ επνρή αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη θαη ην θαηλφκελν ηεο αζηηθνπνίεζεο κε ηελ κεηαθίλεζε ησλ αλζξψπσλ απφ ηα ρσξηά ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο Διιάδαο. Σν 1967 ε Διιάδα απνθηά δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο. Σν θαηλφκελν ηεο ινγνθξηζίαο απμάλεηαη θαη νη άλζξσπνη αηζζάλνληαη θαηαπηεζκέλνη θαη θνβηζκέλνη. Οη αληηθξνλνχληεο ζηελ εμνπζία ζηέιλνληαη ζε εμνξία. Παξαηεξείηαη έιιεηςε πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο, γεγνλφο ην νπνίν απέθνςε ηελ Διιάδα απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν. (Γαζθαιφπνπινο: 1988, ) Σν βηβιίν ηνπ Θαλάζε Βαιηηλνχ Σηοιτεία για ηη δεκαεηία ηοσ '60 δελ έρεη θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πξσηαγσληζηέο αιιά απνηειεί κάιινλ έλα θνηλσληνινγηθφ κπζηηθφ. Θα κπνξνχζε θαλείο λα ζεσξήζεη ζαλ βαζηθή θαη ηε κνλαδηθή πξσηαγσλίζηξηα ηελ θπξία Μίλα, ε νπνία εκθαλίδεηαη ζε δηάθνξεο ελφηεηεο ζε φιν ην βηβιίν. Ζ θπξία Μίλα παξνπζηάδεη κηα ξαδηνθσληθή εθπνκπή θαηά ηελ νπνία απαληά ζε γξάκκαηα απφ δηάθνξεο αθξνάηξηεο, πνπ δεηνχλ ηε βνήζεηα θαη ηε ζπκβνπιή ηεο. Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αθξνάηξηεο είλαη, θαηά θχξην ιφγν, ζπλαηζζεκαηηθήο θχζεο θαη ε θπξία Μίλα είλαη απηή πνπ έρεη πάληα ηε ιχζε. Οη ππφινηπνη ήξσεο είλαη νη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, νη 19

20 νπνίνη καο ηελ παξνπζηάδνπλ φπσο αθξηβψο είλαη. Πξσηαγσληζηέο είλαη γηα παξάδεηγκα, νη άλζξσπνη εθείλνη πνπ επηιέγνπλ ην δξφκν ηεο μεληηηάο γηα λα κπνξέζνπλ λα δήζνπλ θαιχηεξα θαη λα πξνζθέξνπλ φηη θαιχηεξν γηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. Άιινη ήξσεο είλαη νη δεκνζηνγξάθνη νη νπνίνη κε ηα ξεπνξηάδ ηνπο θαηαγξάθνπλ ηα γεγνλφηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. ε γεληθέο γξακκέο νη ήξσεο είλαη απινί πνιίηεο θαη παξνπζηάδνληαη είηε αλψλπκα είηε κε ην κηθξφ ηνπο φλνκα. Απηφ πνπ ελδηέθεξε ηνλ Βαιηηλφ ήηαλ ε απεηθφληζε ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηε πεξίνδν απφ ην 1960 έσο θαη ην 1969, κέζα απφ ηνλ Σχπν θαη ηα ΜΜΔ ηεο επνρήο. Γηα απηφ ην ιφγν ρξεζηκνπνίεζε θαζεκεξηλνχο ήξσεο, γηαηί έηζη πίζηεπε φηη ζα αλαπαξαζηαζεί πην πηζηά ε ειιεληθή θνηλσλία. (Μαπξήο: 1989, 60-62) Ο Θαλάζεο Βαιηηλφο ρξεζηκνπνηεί ζπζηεκαηηθά δηάθνξα είδε ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ. Αξρηθά, παξαηεξείηαη επαλαιακβαλφκελε ρξήζε ησλ ηίηισλ εηδήζεσλ, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζε δηάθνξα γεγνλφηα ηεο ηφηε Διιάδαο. ε απηά ην πξαγκαηηθφ ζηνηρείν φζν θαη ην ζηνηρείν ηεο κπζνπιαζίαο ζπκθχξνληαη αμεδηάιπηα. Ο Βαιηηλφο πεξηγξάθεη πξαγκαηηθά γεγνλφηα ηεο επνρήο αιιά θαη πεξηζηαηηθά πνπ έρνπλ επηλνεζεί. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κπζνπιαζία κπνξεί θαη παξνπζηάδεη ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα φπσο αθξηβψο ν ίδηνο ηελ βηψλεη, κέζα απφ ηα πξνζσπηθά ηνπ θίιηξα. ην βηβιίν ππάξρνπλ επίζεο ξεπνξηάδ φπνπ ν αληαπνθξηηήο παξνπζηάδεη, ππνηίζεηαη, ηα δξψκελα απφ ηνλ ηφπν εμέιημεο ηνπο. Σα γεγνλφηα δελ ζπκβαίλνπλ απνθιεηζηηθά ζηελ Αζήλα, αιιά θαη ζε άιιεο επαξρηαθέο πφιεηο. Απηή ε επηινγή ηνπ ζπγγξαθέα δίλεη κηα πιεξέζηεξε νπηηθή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60. Σφζν ηα άξζξα φζν θαη ηα ξεπνξηάδ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ειιεληθφ ηχπν εκπεξηέρνπλ πξαγκαηηθά θαη κπζνπιαζηηθά ζηνηρεία. Δπηπιένλ εληνπίδεηαη ρξήζε αγγειηψλ θαη δηαθεκίζεσλ απφ εθεκεξίδεο, πνπ παξνπζηάδνπλ ην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ππφβαζξν ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Οη αγγειίεο κπνξεί λα αθνξνχλ ηφζν ηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα φζν θαη ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα. Απφ ηελ πξψηε πεξίπησζε θαηαιαβαίλνπκε ηη ζέζεηο εξγαζίαο πξνζέθεξε ε θνηλσλία ζηνπο πνιίηεο ή ηη ζέζεηο εξγαζίαο αλαδεηνχζαλ νη πνιίηεο. Πνιιέο αγγειίεο αθνξνχλ θαη ηε κεηαλάζηεπζε ζην εμσηεξηθφ ε νπνία εθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ ηδηαηηέξσο απμεκέλε. ηε πεξίπησζε ησλ αγγειηψλ ζπλαηζζεκαηηθήο θχζεσο απνθαιχπηεηαη ην ςπρν θνηλσληθφ ππφβαζξν ησλ αλζξψπσλ ηεο επνρήο, θαζψο κέζα απφ ην αηνκηθφ δεδνκέλν θαηαδεηθλχεηαη ην ζπιινγηθφ ζηίγκα ηεο Διιάδαο. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα παξαδείγκαηα ησλ 20

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Eπαγγελματικές αξίες και στόχοι ζωής. Μπηιαλάθε Ειεσζερία ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ

Eπαγγελματικές αξίες και στόχοι ζωής. Μπηιαλάθε Ειεσζερία ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 1 Eπαγγελματικές αξίες και στόχοι ζωής Μπηιαλάθε Ειεσζερία ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 2 Σεβαζκόο θαη αλαγλώξηζε [1] Μέζα από ηελ εξγαζία ηνπ ν εξγαδόκελνο θεξδίδεη ην ζαπκαζκό θαη ηελ θνηλσληθή αλαγλώξηζε 3 Πηζαλόηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΑ &ΜΜΔ Καηεύζπλζε Γεκνζηνγξαθία & Νέα Μέζα ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Σν ζύγρξνλν ειιεληθό ρξνλνγξάθεκα θαη ε αλαγλσζηηθή ηνπ πξόζιεςε ζην δηαδίθηπν

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα