ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:"

Transcript

1 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΕΩΖ ΒΔΡΒΔΡΟΠΟΤΛΟΤ ΤΝΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΜΑΡΗΝΑ ΣΕΩΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ :

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3 ΥΔΔΗ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ... 5 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΩΝ ΓΤΟ ΔΡΓΩΝ: ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΗ ΜΟΡΦΖ JOHN DOS PASSOS, ΗΠΑ ΘΑΝΑΖ ΒΑΛΣΗΝΟ, ΣΤΟΙΦΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΡΗΛΟΓΗΑ ΗΠΑ, ΣΟΤ JOHN DOS PASSOS ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΜΤΘΗΣΟΡΖΜΑΣΟ ΣΤΟΙΦΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 60, ΣΟΤ ΘΑΝΑΖ ΒΑΛΣΗΝΟΤ ΔΠΗΛΟΓΟ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

3 Δηζαγσγή Οη ζρέζεηο Γεκνζηνγξαθίαο θαη Λνγνηερλίαο ππήξμαλ αλέθαζελ πνιχπινθεο θαη ελίνηε ζπγθξνπζηαθέο. Οη δχν απηνί ηνκείο, θαηλνκεληθά αληίζεηνη κεηαμχ ηνπο, ζηελ πξάμε αιιειεπηδξνχλ θαη αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Πνιινί, άιισζηε, ινγνηέρλεο ππήξμαλ ηαπηφρξνλα θαη δεκνζηνγξάθνη. Απηφ είλαη ηδηαηηέξσο εκθαλέο ηφζν ζηα βηβιία πνπ έγξαςαλ, φζν θαη ζηελ αξζξνγξαθία ηνπο φπνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ινγνηερληθέο ηερληθέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε ινγνηερληθή αθήγεζε. Γηα ηελ ελ ιφγσ πηπρηαθή εξγαζία επηιέρζεθαλ δχν κπζηζηφξεκαηα απφ δχν δηαθεθξηκέλνπο ζπγγξαθείο. Σν πξψην κπζηζηφξεκα είλαη ε ηξηινγία ΖΠΑ, ηνπ ακεξηθαλνχ ζπγγξαθέα John Dos Passos, ην νπνίν κειεηήζεθε ζηελ πξσηφηππε έθδνζε ηνπ ιφγσ αδπλακίαο εχξεζεο ζε νινθιεξσκέλε ειιεληθή έθδνζε. Απηφ φκσο απνδείρζεθε εληέιεη θαιχηεξν, θαζψο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε κεηάθξαζε ελφο πξσηφηππνπ θεηκέλνπ ράλεη ζηελ απφδνζε ηεο ζε άιιε γιψζζα. Σν δεχηεξν κπζηζηφξεκα είλαη ην Σηοιτεία για ηη Γεκαεηία ηοσ 60, ηνπ Θαλάζε Βαιηηλνχ, ην νπνίν απέζπαζε ην βξαβείν Κξαηηθνχ Μπζηζηνξήκαηνο ην Οη δεκνζηνγξαθηθέο ηερληθέο είλαη ηδηαηηέξσο εκθαλείο ηφζν ζηελ ηξηινγία ηνπ John Dos Passos ΖΠΑ, φζν θαη ζην κπζηζηφξεκα ηνπ Θαλάζε Βαιηηλνχ Σηοιτεία για ηη Γεκαεηία ηοσ 60. Σν πξψην κέξνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο αθνξά ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ην νπνίν εμεηάδεη ηηο πνηθίιεο δηαζηαπξψζεηο ηεο Γεκνζηνγξαθίαο θαη ηεο Λνγνηερλίαο. ην δεχηεξν κέξνο αθνινπζεί ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ βηβιίσλ, ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαζψο θαη ησλ δηάθνξσλ ηερληθψλ γξαθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. ην ηξίην θαη απνδεηθηηθφ κέξνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, κέζα απφ ηα παξαζέκαηα, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα απνδεηρζεί ε ζηελή ζρέζε αλάκεζα ζηε Γεκνζηνγξαθία θαη ηε Λνγνηερλία, έηζη φπσο απηή εκπλέεη ηε δεκηνπξγία ησλ δχν κπζηζηνξεκάησλ. πσο ζα δείμνπκε, θαη νη δχν ζπγγξαθείο, ρξεζηκνπνηνχλ ζε γεληθέο γξακκέο παξφκνηεο δεκνζηνγξαθηθέο ηερληθέο, κέζα απφ ηηο νπνίεο παξνπζηάδνπλ ηελ ζθέςε ηνπο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο γηα ηελ επνρή, ηελ νπνία πεξηγξάθνπλ. Ακθφηεξνη, ρξεζηκνπνηψληαο παξάιιεια ηα δεκνζηνγξαθηθά κνηίβα ζην έξγν ηνπο, απεηθνλίδνπλ φζν πην πηζηά γίλεηαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αζθψληαο κε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν θξηηηθή ζηελ θνηλσλία ησλ θαηξψλ ηνπο. ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο αλαιχνληαη εθηελψο νη δεκνζηνγξαθηθέο ηερληθέο, νη νπνίεο νδήγεζαλ ηνπο ζπγγξαθείο λα παξάγνπλ ινγνηερληθά πξντφληα, ηα νπνία ζπλδπάδνπλ ηδαληθά ηηο 3

4 κεζφδνπο ηεο δεκνζηνγξαθίαο κε ηηο ειεπζεξίεο ηεο κπζνπιαζίαο, θαηαιήγνληαο ζε έξγα δηαρξνληθά, κε πςειέο πνηφηεηεο ζηνραζκνχ αιιά θαη ινγνηερληθεο αηζζεηηθήο. 4

5 τέζεις Γημοζιογραθίας και Λογοηετνίας Ζ Γεκνζηνγξαθία θαη ε Λνγνηερλία είλαη θαηλνκεληθά δχν πεδία πνπ δελ έρνπλ έρνπλ θακία ζρέζε κεηαμχ ηνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, εκθαλίδνπλ φρη κφλν παξαιιειίεο θαη ζπγγέλεηεο αιιά θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ν έλαο ηνκέαο ζπκπιεξψλεη ηνλ άιιν. Τπάξρνπλ αξθεηνί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο δεκνζηνγξαθία θαη ινγνηερλία ζπζρεηίδνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ, νη νπνίνη ζα αλαιπζνχλ εθηελέζηεξα παξαθάησ. Καηαξράο, έρνπκε αξθεηά παξαδείγκαηα ινγνηερλψλ νη νπνίνη αζρνιήζεθαλ παξάιιεια θαη κε ηε δεκνζηνγξαθία. Γηάζεκν παξάδεηγκα, ν Truman Capote, ν νπνίνο έγξαςε ην πνιχ γλσζηφ έξγν Δν Ψστρώ, πνπ πεξηγξάθεη ηε δνινθνλία φισλ ησλ κειψλ κηαο ακεξηθαληθήο νηθνγέλεηαο, γηα ην νπνίν έθαλε ν ίδηνο πξνεγνπκέλσο πνιχρξνλε δεκνζηνγξαθηθή έξεπλα, ψζηε λα κπνξέζεη λα ην νινθιεξψζεη. Ο Ernest Hemmingway ρξεζηκνπνίεζε ηηο δεκνζηνγξαθηθέο ηερληθέο ζηε ινγνηερλία. Ο ίδηνο ήηαλ θαη πνιεκηθφο αληαπνθξηηήο. Άιια ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα μέλσλ ινγνηερλψλ νη νπνίνη αζρνιήζεθαλ κε ηε δεκνζηνγξαθία ήηαλ ν Mark Twain, ν John Dos Passos, ν Daniel Dafoe θαη ν Umberto Eco. Γλσζηνί Έιιελεο ινγνηέρλεο νη νπνίνη αζρνιήζεθαλ κε ηε δεκνζηνγξαθία ήηαλ γηα παξάδεηγκα ν Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο ν νπνίνο, έγξαθε άξζξα πνπ πνπινχζε γηα λα κπνξέζεη λα επηβηψζεη. Ο Κσζηήο Παιακάο αζρνιήζεθε κε ην θνηλνβνπιεπηηθφ θαη δηθαζηηθφ ξεπνξηάδ. Απφ ηνπο ζχγρξνλνπο, ν Θαλάζεο Βαιηηλφο θαη ν Νίθνο Μπαθφιαο θαιιηέξγεζαλ θαη ηηο δχν ηδηφηεηεο, ελψ ζήκεξα ν Σάθεο Θενδσξφπνπινο ζπλεξγάδεηαη ζηαζεξά κε ηελ εθεκεξίδα Σα Νέα. Δπηπιένλ, έρνπκε θαη κπζηζηνξήκαηα ηα νπνία αζρνινχληαη κε ηνλ ρψξν ησλ δεκνζηνγξάθσλ ( π.ρ «Φηιαξάθνο»). Ζ ζπγγξαθέαο Ρέα Γαιαλάθε ρξεζηκνπνηεί δεκνζηνγξαθηθέο ηερληθέο ζηα κπζηζηνξήκαηα ηεο θαη πεγέο ληνθνπκέληα, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ δηθή ηεο πξνζσπηθή έξεπλα θαη ηα νπνία καο ηα παξνπζηάδεη ιεπηνκεξψο. ( Βεξβεξνπνχινπ: 2008, 47). Πέξα φκσο απφ ηνπο ινγνηέρλεο δεκνζηνγξάθνπο, ε δεκνζηνγξαθία παξνπζηάδεη θαη άιια θνηλά ζηνηρεία κε ηε ινγνηερλία. Γεληθφηεξα θαη νη δχν απνηεινχλ κνξθέο δεκφζηαο επηθνηλσλίαο εθφζνλ απεπζχλνληαη ζε επξχ θνηλφ, ελψ είλαη επίζεο θαη νη δχν θαηεμνρήλ πνιηηηζκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ βαζηθή σζηφζν νκνηφηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ θαη νη δχν απηνί ηνκείο είλαη φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηε 5

6 γιψζζα θαη θπξίσο ηνλ γξαπηφ ιφγν. Δίλαη κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθφ, φηη νη ινγνηέρλεο πνπ εξγάδνληαη θαη σο δεκνζηνγξάθνη, δνπιεχνπλ θπξίσο ζηνλ Έληππν Σχπν. Καη νη δχν πξνζπαζνχλ λα ζπιιάβνπλ ηελ αλζξψπηλε εκπεηξία θαη λα καο δείρλνπλ ηνλ θφζκν θαη λα καο παξέρνπλ κε ηνλ ηξφπν ηνπο, γλψζε. Δπίζεο κπνξνχλ λα έρνπλ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή βαξχηεηα. Μπνξνχλ, δειαδή, λα καο παξνπζηάζνπλ πνιηηηθά θαη θνηλσληθά δξψκελα πνπ αθνξνχλ φινπο καο. Καη ε δεκνζηνγξαθία θαη ε ινγνηερλία αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ επνρή ζηελ νπνία δνχκε ή ηελ επνρή ζηελ νπνία έδεζαλ νη πξφγνλνη καο. Καη ζηνπο δχν απηνχο ηνκείο κπνξεί λα ππάξμεη αθήγεζε θαη πεξηγξαθή γεγνλφησλ, πξαγκαηηθψλ (δεκνζηνγξαθία) ή θαληαζηηθψλ (ινγνηερλία). Ζ πξφθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ αλαγλψζηε είλαη θνηλή ηνπο πξαθηηθή. Ζ κελ δεκνζηνγξαθία ζηνρεχεη λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ψζηε λα δηαβάζνπκε έλα άξζξν ή έλα ξεπνξηάδ ζηελ εθεκεξίδα, ελψ ε ινγνηερλία απφ ηελ άιιε λα δηαβάζνπκε ην έξγν ελφο ζπγγξαθέα, πνπ ζα καο ζέζεη εξσηήκαηα γηα δηάθνξα θνηλσληθά, πνιηηηθά θαη ίζσο παλαλζξψπηλα δεηήκαηα. Ζ δεκνζηνγξαθία εκθαλίδεηαη θαη ζην δηαδίθηπν ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ ινγνηερία ε νπνία εκθαλίδεηαη ζην δηαδίθηπν, ή κε ηελ κνξθή ησλ ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ, ηα γλσζηά ζε φινπο e- books, αιιά θαη σο θπβεξλνινγνηερλία. Ζ ινγνηερλία, επνκέλσο, δηαβάδεηαη θαη απηή πιένλ ζην δηαδίθηπν, ζπάδνληαο ηελ παξαδνζηαθή ζρέζε πνπ είρε ν αλαγλψζηεο κε ην βηβιίν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δεκνζηνγξαθία δηαθέξεη ζε αξθεηά ζεκεία απφ ηε ινγνηερλία. Δηπκνινγηθά, ε κελ δεκνζηνγξαθία εζηηάδεη ζηε ιέμε «γξαθή», θαη είλαη δεκφζηα. Πξφθεηηαη γηα κηα γξαθή πνπ πξννξίδεηαη λα εθηεζεί θαη λα δεκνζηεπηεί. Ζ δε ινγνηερλία είλαη ηέρλε θαη εζηηάδεη ζην ιφγν. Ζ δεκνζηνγξαθία πάιη δελ είλαη ηέρλε, αιιά ηερληθή. Γη απηφ ε δεκνζηνγξαθία κπνξεί λα δηδαρζεί θαη λα ηελ αζθήζεη ν θαζέλαο. Ζ ινγνηερλία είλαη ηέρλε, ε νπνία, ζεσξεηηθά δελ δηδάζθεηαη. Υξεηάδεηαη λα έρεη θάπνηνο ηαιέλην θαη λα ρεηξίδεηαη ζσζηά ην ιφγν γηα λα κπνξέζεη λα γξάςεη έλα ινγνηερληθφ θείκελν. Ζ δεκνζηνγξαθία έρεη πάληα πην ζπγθεθξηκέλν θνηλφ, απηνχο πνπ δηαβάδνπλ ηα άξζξα θαη ηα ξεπνξηάδ ζηα έληππα κέζα, ή απηνχο πνπ πιεξνθνξνχληαη ηηο εηδήζεηο κέζα απφ ηα ηειενπηηθά κέζα. Ζ ινγνηερλία φκσο απεπζχλεηαη ζε θνηλφ πνπ δελ είλαη ζπγθεθξηκέλν. ε απηή κεγάιε ζεκαζία έρεη ν ζπγγξαθέαο, ν νπνίνο ζα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ησλ αλαγλσζηψλ γηα λα δηαβάζνπλ ην έξγν ηνπ. εκαληηθή δηαθνξά είλαη ην γεγνλφο φηη ε δεκνζηνγξαθία έρεη αλαθεξφκελα ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, ελψ ζηε ινγνηερλία ζπλήζσο δελ έρνπκε γηαηί 6

7 πνιιέο θνξέο νη κπζνπιαζηηθνί ήξσεο απιψο δελ ππάξρνπλ, είλαη θαληαζηηθνί. Ζ ινγνηερλία, θάπνηεο θνξέο αθνξκάηαη απφ έλα πξαγκαηηθφ γεγνλφο θαη ζηε ζπλέρεηα ην αλαπιάζεη. Ζ δεκνζηνγξαθία ελδηαθέξεηαη γηα δεηήκαηα επηθαηξφηεηαο, ελψ ε ινγνηερλία γηα δεηήκαηα δηαρξνληθήο ζπνπδαηφηεηαο, γη απηφ ε κηα είλαη εθήκεξε θαη ε άιιε επηδεί κέζα απφ ηνπο αηψλεο. Τπάξρεη επίζεο δηαθνξά ζηα δχν πεδία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ. Γηα παξάδεηγκα ν αλαγλψζηεο κηαο εθεκεξίδαο κπνξεί λα δηαζέζεη δεθαπέληε ιεπηά γηα λα δηαβάζεη ηα άξζξα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. Ο αλαγλψζηεο φκσο ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ κπνξεί λα δηαζέζεη θαη κέξεο γηα λα δηαβάζεη έλα βηβιίν. Δπίζεο, ν δεκνζηνγξάθνο πιεξψλεηαη γηα λα θάλεη κηα δνπιεηά, ελψ νη ινγνηέρλεο απφ ηελ άιιε πιεπξά κπνξεί θαη λα πιεξψλνπλ γηα λα εθδφζνπλ έλα βηβιίν ηνπο. Ο δεκνζηνγξάθνο αλαδεηά ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ελψ ζηε ινγνηερλία έρεη ζεκαζία ε ππνθεηκεληθφηεηα, ή θαιχηεξα ε ππνθεηκεληθή νπηηθή. Έλαο δεκνζηνγξάθνο δελ γξάθεη κφλνο ηνπ, γηαηί πίζσ απφ απηφλ έρνπκε πνιιέο θνξέο θαη ηνλ αξρηζπληάθηε πνπ δηνξζψλεη ηα θείκελα ηνπ δεκνζηνγξάθνπ. ηε ινγνηερλία, ν ζπγγξαθέαο γξάθεη κφλνο ηνπ. Ο δεκνζηνγξαθηθφο ιφγνο είλαη θαη νθείιεη λα είλαη κνλνζήκαληνο, δειαδή λα επηδέρεηαη κηα κφλν εξκελεία ελψ ζηε ινγνηερλία ζπλήζσο ππάξρεη πνιπζεκία. Με απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαη δηάθνξεο εξκελείεο γηα ηα ζέκαηα ελφο βηβιίνπ θαη έηζη ζα θαιιηεξγείηαη ε πνιιαπιή πξφζιεςε θαη ε θαληαζία ηνπ αλαγλψζηε. Ζ έθηαζε ελφο δεκνζηνγξαθηθνχ θεηκέλνπ είλαη πεξηνξηζκέλε ελψ ζηε ινγνηερλία δελ ππάξρεη ηέηνηνο πεξηνξηζκφο. ηε δεκνζηνγξαθία απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα, ην γεγνλφο θαη ε αιήζεηα. ηε ινγνηερλία αληίζεηα απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ε έκπλεπζε, ε θαληαζία θαη ε κπζνπιαζία. ηφρνη ηεο δεκνζηνγξαθίαο είλαη ε ελεκέξσζε, ε πεηζψ, ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ε ςπραγσγία. ηφρνη ηεο ινγνηερλίαο είλαη ε ελ κέξεη ςπραγσγία,ε δηάλνημε νξηδφλησλ ε γλψζε ηνπ θφζκνπ θαη ησλ αλζξψπσλ θαη, θπξίσο, ε αηζζεηηθή απφιαπζε. 1 Οη ζρέζεηο φκσο δεκνζηνγξαθίαο θαη ινγνηερλίαο εθδειψλνληαη θαη κε άιινπο ηξφπνπο. Γηα ηελ αθξίβεηα, ππήξμαλ δηάθνξα δεκνζηνγξαθηθά θηλήκαηα ηα νπνία εθάξκνζαλ ηηο δεκνζηνγξαθηθέο ηερληθέο ζηε ινγνηερλία. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε Νέα Γεκνζηνγξαθία (New Journalism), ε νπνία εκθαλίζηεθε 1 Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο βαζίδνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο ηνπ καζήκαηνο Γεκνζηνγξάθηα θαη Λνγνηερλία πνπ δηδάζθεη ε θπξία Εσή Βεξβεξνπνχινπ ζην ηκήκα Γεκνζηνγξαθίαο θαη ΜΜΔ ηνπ ΑΠΘ 7

8 ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60, θαη πξψηνο εθθξαζηήο ήηαλ ν Tom Wolfe. Ζ Νέα Γεκνζηνγξαθία είλαη έλα είδνο ξεπνξηάδ πνπ πηνζεηεί ηελ ηερληθή ηεο κπζηζηνξεκαηηθήο ιεπηνκεξνχο αλαπαξάζηαζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. (Υνιηβάηνπ: 2008, 30-31). Βάζε απηνχ ηνπ θηλήκαηνο απνηειεί ην ξεαιηζηηθφ θαη εζνγξαθηθφ κπζηζηφξεκα πνπ εκθαλίζηεθε ηνλ 18 ν θαη 19 ν αηψλα κε ζηφρν λα θαηαγξάςεη φζν πην πηζηά γίλεηαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δλ πξνθεηκέλσ, ζεκαζία έρνπλ ε έξεπλα, ην χθνο ηεο γξαθήο ηνπ ξεπνξηάδ, ε αίζζεζε ηεο ακεζφηεηαο, ε δεκηνπξγία αηκφζθαηξαο,θαζψο θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή ηνπ αλαγλψζηε. (Υνιηβάηνπ: 2008, 30-31). Έηζη, απνθεχγνληαη ηα μεξά δεκνζηνγξαθηθά επξήκαηα θαη έρνπκε έλα κνληέξλν θαη εθθξαζηηθφ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ γεγνλφησλ. Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε Νέα Γεκνζηνγξαθία μεθίλεζε απφ ηελ Ακεξηθή. χκθσλα κε ηελ Υνιηβάηνπ ε Νέα Γεκνζηνγξαθία είρε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά. Αξρηθά, ε εμέιημε ηεο ηζηνξίαο γίλεηαη κε ηε ζπγθξφηεζε ζθελψλ. εκαληηθφ είλαη επίζεο ην γεγνλφο φηη ππάξρεη απνκάθξπλζε απφ ηελ ηζηνξηθή αθήγεζε θαη απφ ηελ απιή παξάζεζε ησλ γεγνλφησλ. Γίλεηαη έληνλε ε ρξήζε ηνπ δηαιφγνπ, ηεο θαζνκηινπκέλεο γιψζζαο θαζψο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ κνλφινγνπ. Ζ αθήγεζε κπνξεί λα είλαη είηε πξσηνπξφζσπε είηε ηξηηνπξφζσπε. Με απηφ ηνλ ηξφπν έρνπκε ελαιιαγή ηεο νπηηθήο γσλίαο ηνπ ζπγγξαθέα. Δπηπιένλ, θαηαγξάθεηαη ε νπνηαδήπνηε ιεπηνκέξεηα πνπ θαηλνκεληθά κπνξεί λα κνηάδεη αζήκαληε. (Υνιηβάηνπ: 2008, 30-31). Δπίζεο, ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη νη ήξσεο παξνπζηάδνληαη ζαλ κπζηζηνξεκαηηθνί ραξαθηήξεο, ελψ πξέπεη λα θαλεί θαη ην επίπεδν δσήο ησλ εξψσλ. Ζ Νέα Γεκνζηνγξαθία ή Λνγνηερληθή ή Γεκηνπξγηθή Γεκνζηνγξαθία είρε ηε κνξθή ξεπνξηάδ πνπ φκσο δηαβάδεηαη ζαλ κπζνπιαζία. Έλα αθφκε ζεκείν ζην νπνίν ε Γεκνζηνγξαθία ζπλαληάηαη κε ηελ Λνγνηερλία είλαη νη δεκνζηνγξαθηθέο Αλζξψπηλεο Ηζηνξίεο ( Feature Stories). χκθσλα κε ηνλ Πεξηθιή Πνιίηε, νη αλζξψπηλεο ηζηνξίεο είλαη ε εθηεηακέλε αλαπαξάζηαζε ιφγσλ κε ζηνηρεία δηήγεζεο. Έρνπλ αηκνζθαηξηθή πεξηγξαθή θαη κνηάδνπλ ζαλ έλα πνξηξέην, φπσο ζηε βηνγξαθία ελφο πξνζψπνπ. Υξεζηκνπνηείηαη έληνλα ην ζηνηρείν ηεο ζπλέληεπμεο γηα λα κπνξέζεη λα ππάξμεη εθκαίεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ελψ έρνπκε ζπρλή αλαθνξά ζηα ζπλαηζζήκαηα, φπσο ζηα κπζηζηνξήκαηα. Σν χθνο ησλ αλζξσπίλσλ ηζηνξηψλ είλαη πνιιέο θνξέο ζπλνκηιηαθφ θαη ε ζεκαηνινγία ηνπο έρεη θπξίσο κεινδξακαηηθφ πεξηερφκελν. ηηο αλζξψπηλεο ηζηνξίεο ν ξφινο ηνπ ήξσα είλαη ζεκαληηθφηεξνο απφ ην ξφιν ηνπ δεκνζηνγξάθνπ. 8

9 Απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη ηη έρεη λα καο πεη ε αλζξψπηλε ηζηνξία. Βέβαηα, ε ζεκαηνινγία ηνπο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο εμαληιείηαη ζε ηερληθέο ζπλαηζζεκαηηθνχ, εληππσζηαθνχ, θαη απέρνπλ απφ ηελ πςειή αηζζεηηθή ηεο ινγνηερλίαο. Οη αλζξψπηλεο ηζηνξίεο ζπγγελεχνπλ αθελφο κε ηε Νέα Γεκνζηνγξαθία, αθεηέξνπ φκσο κε ηελ ιατθηζηηθή δεκνζηνγξαθία φπνπ έρνπκε κεγαινπνίεζε θαη δξακαηνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ εζηθψλ αμηψλ. Πνιίηεο: 2008, 15-27). Σν ρξνλνγξάθεκα είλαη άιιε κία πξαθηηθή ζηελ νπνία ζπλδπάδνληαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο Γεκνζηνγξαθίαο κε ηεο Λνγνηερλίαο. Πξφθεηηαη γηα έλα ζρνιηαζηηθφ άξζξν γλψκεο, ην νπνίν έρεη ινγνηερληθή ρξνηά θαη αηζζεηηθή πνηφηεηα. Ο ππξήλαο ηνπ είλαη ην ζπλαίζζεκα, ην νπνίν ζψδεη θάηη απφ ηνλ ιπξηζκφ θαη ηελ επγέλεηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Σα ζηνηρεία πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ είλαη ε θηινζνθία ηνπ θαζεκεξηλνχ, ε επηθαηξφηεηα ησλ αλζξψπηλσλ πξαγκάησλ θαη ην ινγνηερληθφ θαη πξνζσπηθφ χθνο. Σν χθνο ηνπ δελ είλαη πνηέ βαξχ, κάιινλ αλάιαθξν. ήκεξα, δπζηπρψο, ην ρξνλνγξάθεκα ηείλεη λα εθιείςεη παξφιν πνπ είλαη κηα κνξθή ηέρλεο πνπ εμάγεη απφ ην αζήκαλην ην ζεκαληηθφ. πνπδαίνη Έιιελεο ρξνλνγξάθνη ππήξμαλ νη ινγνηέρλεο θαη ζπγγξαθείο φπσο ν Ρντδεο, ν Καξθαβίηζαο, ν Νηξβάλαο, ν Ξελφπνπινο. ν Μπξηβήιεο, ν Βάξλαιεο. ν Σζηθφξνο, ν Καξαγάηζεο, ν αθειιάξηνο θ.α. (Καζηειιάλνπ: 2008, 21-32) Πεξλψληαο ζε έλα άιιν επίπεδν ζπζρεηηζκψλ, είλαη ζθφπηκν λα επηζεκάλνπκε φηη ε Γεκνζηνγξαθία θαη ε Λνγνηερλία είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ην δηαδίθηπν ηα ηειεπηαία ρξφληα. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο θπβεξλνινγνηερλίαο. Ζ ηειεπηαία, φπσο θαη ε δηαδηθηπαθή δεκνζηνγξαθία, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ έλλνηα ηνπ «ππεξθεηκέλνπ» (hypertext) ην νπνίν πεξηέρεη αξρεία θεηκέλνπ πνπ είλαη νξγαλσκέλα ζεηξηαθά θαη φρη κε ηνλ παξαδνζηαθφ γξακκηθφ ηξφπν. Σν ππεξθείκελν πεξηέρεη έλα ζχλνιν απφ ζπλδέζκνπο (links) πνπ πεξηέρνπλ ιέμεηο, ηδέεο, πεγέο. Ο θαζέλαο κπνξεί λα παηήζεη πάλσ ζε κηα ιέμε ή πεγή θαη λα κεηαθεξζεί ζε κηα ζειίδα, φπνπ ζα δηαβάζεη θάηη ζρεηηθφ κε ηε ιέμε πνπ είδε. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ινγνηερλία, αλ θαη ζπλππάξρεη κε ηελ παξαδνζηαθή κνξθή ηεο, έρεη πάξεη άιιε δηάζηαζε κε ηελ εηζαγσγή ηεο ζην δηαδίθηπν. (Κνχξηε: 2003, ) Ζ Γεκνζηνγξαθία έρεη πεξάζεη θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο ζηελ ςεθηαθή επνρή ηα ηειεπηαία ρξφληα. Δθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά πιένλ δηαζέηνπλ θαη δηθφ ηνπο 9

10 δηθηπαθφ ηφπν, ζηνλ νπνίν ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα δηαβάζεη ηελ έληππε έθδνζε ηνπο αιιά θαη λα ζρνιηάζεη άξζξα ή λα ζπλνκηιήζεη κε ηνπο ζπληάθηεο. Καζψο ην δηαδίθηπν γίλεηαη νινέλα θαη πην δεκνθηιέο ζηε ζεκεξηλή επνρή, νη αλαγλψζηεο πξνηηκνχλ λα δηαβάζνπλ κηα εθεκεξίδα ζην δηαδίθηπν απφ ην λα δηαβάζνπλ ηελ έληππε έθδνζε ηεο. Με δεδνκέλν ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο, ν αλαγλψζηεο έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηελ εθεκέξηδα θαη κε έλα απιφ «θιηθ» κπνξεί λα δηαβάζεη ην άξζξν ή ηελ ζηήιε πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. Τπάξρεη θαη εδψ ε έλλνηα ηνπ ππεξθεηκέλνπ, φπνπ ν αλαγλψζηεο κε ηε ρξήζε ζπλδέζκσλ κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζε κηα άιιε ζειίδα γηα λα κάζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα κηα είδεζε πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. Δπηπιένλ, ν αλαγλψζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεη θαη θάπνηα βίληεν ζρεηηθά κε κηα είδεζε. Σν δηαδίθηπν βιεπνπκε φηη ζπλδπάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαδνζηαθψλ κέζσλ (ηειεφξαζε, ηχπνο, ξαδηφθσλν) θαη γηα απηφ πνιιέο θνξέο πξνηηκάηαη απφ ηνπο αλαγλψζηεο. (Φπληαλίδεο: 2004, ). Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη ηφζν ε δεκνζηνγξαθία, φζν θαη ε ινγνηερλία έρνπλ εηζέιζεη ζηε ςεθηαθή επνρή θαηαξξίπηνληαο ηελ παξάδνζε θαη δίλνληαο λέεο πξννπηηθέο ζηνπο αλαγλψζηεο. πκπεξαζκαηηθά, ε Λνγνηερλία θαη ε Γεκνζηνγξαθία έρνπλ ακθφηεξεο θαλφλεο γξαθήο. ηε δεκνζηνγξαθία πξνέρεη ην πεξηερφκελν, ελψ ζηε ινγνηερλία κνξθή θαη πεξηερφκελν ηαπηίδνληαη. Σν χθνο θαη ε θφξκα είλαη απηά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αηζζεηηθή πνηφηεηα ηεο ινγνηερλίαο. ηε δεκνζηνγξαθία απηφ πνπ κεηξά είλαη ε αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ δεκνζηνγξάθνπ θαη ε επαξθήο πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ. Γηα απηφ ην ιφγν ηα ξεπνξηάδ θαη ηα άξζξα έρνπλ ζε γεληθέο γξακκέο απιή γιψζζα, ψζηε λα κπνξνχλ λα ηα θαηαιαβαίλνπλ νη απινί πνιίηεο. ηε ινγνηερλία ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γξάθνληαη ηα θείκελα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφο, θαη απηφ πνπ κεηξά είλαη ε γιψζζα λα είλαη πξνζεγκέλε ή πξσηφηππε θαη λα ηξαβά ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε. ( Υαηδεζαββίδεο: 1999, ). πζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ινγνηερλίαο είλαη φκσο θαη ε κπζνπιαζία. Οη ηερληθέο ηεο κπνξνχλ λα ζπλαληεζνχλ θαη ζηε δεκνζηνγξαθία, φπσο ζπλέβε ζηε Νέα Γεκνζηνγξαθία θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν γίλεηαη θαλεξφ φηη ε δεκνζηνγξαθία κε ηε Λνγνηερλία ζρεηίδνληαη ζε αθφκε πεξηζζφηεξα επίπεδα. Τπάξρνπλ κάιηζηα αξθεηά ινγνηερληθά βηβιία κε δεκνζηνγξαθηθφ πεξηερφκελν ή ραξαθηήξα. Γηα παξάδεηγκα, ε είδεζε κηαο εθεκεξίδαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ινγνηερληθφ θείκελν, φπσο ζπλέβε κε ηνλ Truman Capote, ν νπνίνο έγξαςε ην πεξίθεκν έξγν Δν Ψστρώ. Ζ δνινθνλία κηαο 10

11 ακεξηθαληθήο νηθνγέλεηαο απνηέιεζε ηελ πξψηε είδεζε ζηνλ Σχπν ηεο επνρήο γηα αξθεηφ θαηξφ. Ο Καπφηε πήξε αθνξκή απφ ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο θαη έθαλε ν ίδηνο δεκνζηνγξαθηθή έξεπλα. ηαλ έγξαςε ην βηβιίν ηνπ, ην έθαλε εκπινπηίδνληαο ην ζπκβάλ κε ζηνηρεία κπζνπιαζίαο. Δμάιινπ, ζηε ινγνηερληθή πξάμε ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα πνιιέο θνξέο δηαπιέθνληαη κε ηα κπζνπιαζηηθά. Δδψ ζα εζηηαζηεί άιισζηε θαη ε δηθή καο εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα, εθφζνλ εθείλν πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη ε κειέηε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο ε ινγνηερλία ελζσκαηψλεη δεκνζηνγξαθηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο. 11

12 σνοπηική παροσζίαζη ηων δύο έργων : περιετόμενο και μορθή John Dos Passos, ΗΠΑ Ο John Dos Passos γελλήζεθε ζηηο 14 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1896, κεγάισζε ζην ηθάγν θαη ζπνχδαζε ζηα παλεπηζηήκηα Σζφνπη θαη Υάξβαξλη. Σν 1916 πήγε ζηελ Ηζπαλία γηα λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ αξρηηεθηνληθή, αιιά ην μέζπαζκα ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ απέηξεςε ηα ζρέδηά ηνπ θαη εληάρζεθε εζεινληηθά ζην ψκα Σξαπκαηηνθνξέσλ ηεο Γαιιίαο. Απφ ηελ εκπεηξία ηνπ απηή πξνέθπςε ην πξψην ηνπ βηβιίν, ην One Man's Initiation: 1917, ην Αλάκεζα ζηα βηβιία πνπ έγξαςε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1920 είλαη ηα κπζηζηνξήκαηα Three Soldiers (1921) θαη Manhattan Transfer (1925), ζην νπνίν ρξεζηκνπνίεζε δεκνζηνγξαθηθέο ηερληθέο πνπ αξγφηεξα επεμεξγάζηεθε αλαιπηηθφηεξα ζηελ ηξηινγία ηνπ U.S.A πνπ εθδφζεθε ην Ζ επφκελε ηξηινγία ηνπ, District of Columbia (1952) ήηαλ απελαληίαο, κηα ππεξάζπηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. Αλάκεζα ζηα κεηέπεηηα έξγα ηνπ ζπγθαηαιέγνληαη ηα The Theme is Freedom (1956), The Great Days (1958), Midcentury (1961), Mr. Wilson's War (1963), θαη Occasions and Protests (1964), ζηα νπνία ζπλέρηζε ηελ ζηξνθή ηνπ ζηνλ ζπληεξεηηζκφ. Σν ηειεπηαίν ηνπ βηβιίν ηνπ The Best Times (1964) είρε σο ζέκα ηελ παηδηθή θαη λεαληθή ηνπ ειηθία. Ο John Dos Passos ππήξμε παξάιιεια θαη δεκνζηνγξάθνο. Έρεη γξάςεη άξζξα ζηελ ακεξηθαληθή εθεκεξίδα, The New Republic. Δθεί, είρε αζθήζεη έληνλε θξηηηθή ζηελ επηινγή ηνπ Franklin Delano Roosevelt ζαλ πξψην ππνςήθην γηα ηελ αξρεγία ελφο θφκκαηνο. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, έγξαςε αξθεηά άξζξα γηα ηελ θνκκνπληζηηθή ηδενινγία. Δπίζεο, εξγάζηεθε ζαλ δεκνζηνγξάθνο, θαη πνιεκηθφο αληαπνθξηηήο ην δηάζηεκα απφ ην 1942 έσο ην 1945, θαιχπηνληαο ηα γεγνλφηα ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ο John Dos Passos πέζαλε ην Ζ ηξηινγία ΖΠΑ είλαη έλα απφ ηα βαζηθφηεξα έξγα ηνπ Ακεξηθαλνχ ζπγγξαθέα John Dos Passos θαη πεξηιακβάλεη ηα κπζηζηνξήκαηα ν 42 ος Παράλληλος, ην 1919 θαη ηα Πολλά Λεθηά. Καη ηα ηξία απηά κπζηζηνξήκαηα εθδφζεθαλ ζε έλαλ ηφκν κε ηνλ θνηλφ ηίηιν ΖΠΑ ην Ζ ηξηινγία θαιχπηεη ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο ακεξηθαληθήο θνηλσλίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ πξψησλ δεθαεηηψλ ηνπ εηθνζηνχ αηψλα θαη εμειίζζεηαη ζε ηέζζεξα θπξίσο αθεγεκαηηθά επίπεδα. Αξρηθά, θαη ζηα 12

13 ηξία κπζηζηνξήκαηα έρνπκε ηελ κπζνπιαζηηθή αθήγεζε απφ ηελ νπνία καζαίλνπκε ηελ ηζηνξία δψδεθα θαληαζηηθψλ ραξαθηήξσλ. Δπίζεο ζεκαηηθφο είλαη θαη ν ξφινο ησλ βηνγξαθηψλ κέζα ζηελ ηξηινγία, ράξε ζηηο νπνίεο καζαίλνπκε πιεξνθνξίεο γηα δηάθνξεο εμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο ηεο επνρήο. Έπεηηα, έρνπκε ηελ ελφηεηα «Δπίθαηξα» φπνπ ππάξρεη έλα είδνο θνιάδ απφ άξζξα εθεκεξίδσλ θαη ζηίρνπο απφ ηξαγνχδηα ηεο επνρήο, ηα νπνία καο ελεκεξψλνπλ γηα ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν ηεο ακεξηθαληθήο θνηλσλίαο. Σέινο, ζηα βηβιηα ζπλαληάκε ηελ ελφηεηα «Σν κάηη ηεο θάκεξαο», ζηελ νπνία παξαηεξνχκε απηνβηνγξαθηθά ζηνηρεία δηαθφξσλ πξνζσπηθνηήησλ ηεο επνρήο απνζπάζκαηα απφ δηάθνξα ζεαηξηθά έξγα, ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ αθεγείηαη ν ζπγγξαθέαο θηι. Πξνηνχ πεξάζνπκε φκσο ζηελ αλάιπζε ηεο ηξηινγίαο, είλαη ζεκαληηθφ λα εμεγεζεί πσο δηακνξθψζεθε ην πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ ππφβαζξν ηεο ακεξηθαληθήο θνηλσλίαο ηνπ 20 νπ αηψλα. χκθσλα κε ηελ Warren Susman, ζεκαληηθφ ζηνηρείν απηήο ηεο πεξηφδνπ ζηηο ΖΠΑ είλαη «ε κεηάβαζε απφ ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία ζηε βηνκεραληθή» Οη άλζξσπνη εθείλεο ηεο πεξηφδνπ αηζζάλνληαη αηζηφδνμνη έσο φηνπ ε ρψξα εηζέιζεη ζηνλ πξψην παγθφζκην πφιεκν. Καηά ηελ πεξίνδν απηή νη βηνκήραλνη θεξδίδνπλ ιεθηά απφ ηε κηα πιεπξά, ελψ απφ ηελ άιιε ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ πεηλάλε. Ο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο. Οη εξγάηεο αξρίδνπλ λα δηακαξηχξνληαη γηα ηηο θαηαπηεζηηθέο πνιηηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη κεγαινβηνκήραλνη. χκθσλα κε ηελ Warren Susman, ηε δεθαεηία ηνπ 1920 νη ΖΠΑ πεξλάλε ζε κηα πεξίνδν επεκεξίαο, θαηά ηελ νπνία έρνπκε ηελ εκθάληζε ηνπ Υφιπγνπλη ελψ ηα ρξεκαηηζηήξηα ησλ ΖΠΑ δίλνπλ ηεξάζηηα θέξδε ζηνπο πνιίηεο. Δπίζεο ππάξρεη ε λννηξνπία ησλ κεζαίσλ θαη ρακειψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ λα ζέινπλ λα κηκεζνχλ ηνπο πινχζηνπο. Οη αμίεο ηνπ ζεβαζκνχ, ηεο νηθνλνκίαο, θαη ηεο ζθιεξήο δνπιεηάο ερνχλ αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ απζάδεηα, ηελ ζπαηάιε θαη ην «εχθνιν» ρξήκα. ια απηά βέβαηα ζηακαηάλε κε ην θξάρ ηνπ 1929, φηαλ ε νηθνλνκία ησλ ΖΠΑ θαηαξξέεη θαη επηθξαηεί νηθνλνκηθή θξίζε ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο. Οη πινχζηνη ράλνπλ φηη είραλ επελδχζεη, ρξεσθνπνχλ, ελψ νη θησρφηεξνη γίλνληαη αθφκα πην θησρνί (Susman: 1984, ). Απηή είλαη ε πνιηηηθν νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε θαηά ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία γξάθηεθε ε ηξηινγία ΖΠΑ θαη ηα γεγνλφηα ησλ βηβιίσλ αλαθέξνληαη αθξηβψο ζε απηή ηελ ηζηνξηθή επνρή. 13

14 πσο ηνλίδεη ν Robert James Butler «ε ηξηινγία μεθηλά κε ηελ παξνπζίαζε ηεο κνληέξλαο Ακεξηθήο κέζα απφ πεξηγξαθηθέο εηθφλεο πνπ δείρλνπλ ηελ αίζζεζε ηεο θίλεζεο» (Butler: 1984, 80-99). Δλψπηνλ καο δηαδξακαηίδεηαη ε ηζηνξία ελφο άγλσζηνπ λένπ ν νπνίνο πξνζπαζεί λα θπλεγήζεη ην «Ακεξηθάληθν λεηξν», ελψ ζηαδηαθά εκθαλίδνληαη θαη νη ππφινηπνη έληεθα ραξαθηήξεο, νη νπνίνη παζρίδνπλ λα βξνπλ κηα ζέζε ζηελ ακεξηθαληθή θνηλσλία ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα. Κάζε ραξαθηήξαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ αλαγλψζηε απφ ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη ήξσεο ησλ βηβιίσλ ζπλαληψληαη θαη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Μεζνιαβνχλ αλάκεζα ζηηο ηζηνξίεο πάληα ηα «Δπίθαηξα» θαη «Σν κάηη ηεο θάκεξαο», ηα νπνία παξνπζίαδνπλ ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ ππφβαζξν ησλ ΖΠΑ. χκθσλα κε ηελ Barry Maine, νη θπξηφηεξνη ήξσεο πνπ ηξαβνχλ ηελ πξνζνρή ησλ αλαγλσζηψλ είλαη πξψηα ν Mac, έλαο ζπγγξαθέαο πνπ ηαμηδεχεη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ησλ ΖΠΑ θαη ηνπ Μεμηθνχ. Ο Mac μεθηλά ηε ζπγγξαθή ηνπ βηβιίνπ ηνπ, φηαλ ε νηθνγέλεηα ηνπ κεηαθνκίδεη ζην ηθάγν. Δθεί καζαίλεη επίζεο ηελ ηέρλε ηνπ ηππψκαηνο ησλ βηβιίσλ ηνπ απφ ην ξηδνζπάζηε ζείν ηνπ. Ο ηειεπηαίνο ράλεη ηε δνπιεηά ηνπ ιφγσ ηνπ αιθννιηζκνχ ηνπ θαη εμαηηίαο ησλ πνιηηηθψλ ηνπ πεπνηζήζεσλ. Ο Mac αξρίδεη λα δνπιεχεη ζαλ πιαλφδηνο πσιεηήο βηβιίσλ απφ πφξηα ζε πφξηα. Αξγφηεξα πεγαίλεη ζην Βαλθνχβεξ φπνπ ζπλαληά ηε γπλαίθα ηνπ ηελ νπνία παξά ιίγν λα ηελ έραλε εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ ζεηζκνχ ζην αλ Φξαλζίζθν ηνπ Ζ γακήιηα δσή δελ δηαξθεί πνιχ θαη έηζη κεηαθνκίδεη ζην Μεμηθφ φπνπ αξρίδεη λα αζρνιείηαη κε ην ηχπσκα βηβιίσλ. Γεχηεξε ζεκαληηθή εξσίδα είλαη ε Janey Williams, κε θαηαγσγή απφ ηελ Οπάζηλγθηνλ, φρη ηδηαίηεξα πινχζηα, κνξθσκέλε ή θαινληπκέλε, αιιά κε κηα ηδηαίηεξε γνεηεία ηελ νπνία μέξεη πσο λα αμηνπνηεί. ηελνγξάθνο, πνπ παξαηά ηελ δνπιεηά ηεο, αξγφηεξα ζπλαληά ηνλ J. Ward Moorehouse, επίζεο θεληξηθφ πξφζσπν ηεο ηξηινγίαο, ν νπνίνο ηελ παίξλεη καδί ηνπ ζην Μεμηθφ. Αξγφηεξα θεχγεη γηα ηε Νέα Τφξθε φπνπ κέλεη ζηελ νηθνγέλεηα Compton θαη εθεί εξσηεχεηαη ην γην ηεο νηθνγέλεηαο, Ben, ν νπνίνο εκθαλίδεηαη θαη ζε άιια ζεκεία κέζα ζηελ ηξηινγία. Ο J. Ward Moorehouse είλαη έλαο άληξαο πνπ αζρνιείηαη πνιχ κε ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο θαη ηνλ ελδηαθέξεη πνιχ ε απφθηεζε πεξηνπζίαο. Παληξεχεηαη δχν θνξέο θάπνηεο θπξίεο κε κεγάιε πεξηνπζία αιιά ν πξψηνο ηνπ γάκνο ηδηαίηεξα ήηαλ απνηπρεκέλνο γηαηί ε γπλαίθα ηνπ ηνλ απνγνήηεπζε νηθνλνκηθά θαη δε κπφξεζε λα 14

15 θεξδίζεη ρξήκαηα. Αξγφηεξα ρξεζηκνπνηεί φια ηα ρξήκαηα ηεο δεχηεξεο ζπδχγνπ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα αλνίμεη κηα επηρείξεζε, γηα ηελ νπνία βξίζθεη δηάθνξνπο αληηπξνζψπνπο, ηνπο νπνίνπο δηαθζείξεη κε ζηφρν λα απμήζεη ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο. Ο John Dos Passos παξνπζηάδεη κε ζεβαζκφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ραξαθηήξα θαη απηφ πξνθαιεί ηδηαίηεξε εληχπσζε, ελψ παξφιν πνπ εκθαλίδεηαη ζαλ πξσηαγσληζηήο ζε ηξεηο ελφηεηεο ηεο ηξηινγίαο, ηνλ ζπλαληάκε ζρεδφλ θαη ζε φιεο ηηο ππφινηπεο, ζαλ έλα πξφζσπν πνπ εκπιέθεηαη κε ηνπο ππφινηπνπο ήξσεο. Ζ Eleanor Stoddard είλαη θαη απηή θεληξηθή εξσίδα ηεο ηξηινγίαο. Δίλαη ζρεδηάζηξηα απφ ην ηθάγν θαη έρεη κεηαθνκίζεη ζηε Νέα Τφξθε. Έρεη εξσηηθή ζρέζε κε ηνλ J. Ward Moorehouse. Αξρηθά δνπιεχεη ζε έλα θαηάζηεκα κε ζφιεο παπνπηζηψλ θαη αξγφηεξα δνχιεπε ζαλ πσιήηξηα. Γλσξίδεη κηα πινχζηα γεξνληνθφξε θαη ειπίδεη φηη κε ηελ θηιία ηεο ζα κπνξέζεη λα ηηο απνζπάζεη θαη ρξήκαηα, ρσξίο φκσο ηειηθφ φθεινο. Ζ ζχδπγνο ηνπ Moorehouse καζαίλεη γηα ηελ ζρέζε ηνπ κε ηελ Eleanor θαη επηκέλεη λα γλσξίζεη ηελ εξσκέλε ηνπ. Ο Moorehouse ελεκεξψλεη θαη ηηο δχν γπλαίθεο φηη πξέπεη λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην ζηξαηφ θαη φηη πξέπεη λα πάεη ζηελ Οπάζηλγθηνλ. Ζ Eleanor απνθαζίδεη λα πάεη θαη απηή λα βνεζήζεη ζαλ λνζνθφκα. Ο Charley Anderson κπνξεί λα εκθαλίδεηαη ζε κηα ελφηεηα κφλν ηεο ηξηινγίαο, αιιά είλαη εμίζνπ ζεκαηηθφο ραξαθηήξαο. Γνπιεχεη πεξηζηαζηαθά ζαλ κεραληθφο θαη είλαη απφ ηε Βφξεηα Νηαθφηα. χκθσλα κε ηελ Barry Maine είλαη ν πην θαθφηπρνο ραξαθηήξαο ηεο ηξηινγίαο. Γνπιεχεη εζεινληηθά ζαλ νδεγφο αζζελνθφξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Αξγφηεξα αξρίδεη λα κεηαθηλείηαη ζε δηάθνξεο πνιηηείεο ησλ ΖΠΑ, θαη ηειηθά θαηαιήγεη ζηε Νέα Τφξθε. Παξάιιεια, ζηελ ηξηινγία ΖΠΑ, ζπλαληάκε δηάθνξεο βηνγξαθίεο απφ πξνζσπηθφηεηεο ηεο επνρήο, νη νπνίεο είραλ ζπνπδαία ζέζε ζηελ ακεξηθαληθή θνηλσλία ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. Οη βηνγξαθίεο είλαη ζπλνιηθά εηθνζηπέληε, απφ ηηο νπνίεο νη επηά είλαη επηρεηξεκαηηψλ, νη πέληε πνιηηηθψλ, νη ηέζζεξηο επηζηεκφλσλ, νη ηξεηο εξγαηψλ, νη ηξεηο αλζξψπσλ ηεο ηέρλεο, νη δχν δεκνζηνγξάθσλ θαη ηέινο ε ηειεπηαία έλαο θνηλσληθφο επηζηήκνλαο. Μέζα απφ απηέο ηηο βηνγξαθίεο ν John Dos Passos δίλεη κηα εηθφλα ηεο ακεξηθαληθήο θνηλσλίαο θαη παξάιιεια αζθεί θαη ν ίδηνο 15

16 θξηηηθή. Δίλαη ηδηαίηεξα θαπζηηθφο απέλαληη ζηνπο επηρεηξεκαηίεο, θαζψο καο ηνπο παξνπζηάδεη σο αδπζψπεηνπο ραξαθηήξεο πνπ απνζθνπνχλ κφλν ζην θέξδνο. Οη πνιηηηθνί απφ ηελ άιιε πιεπξά παξνπζηάδνληαη σο θηιφδνμνη, επαλαζηαηηθνί, αιιά ρσξίο κπαιφ. Οη ππφινηπνη βηνγξαθνχκελνη δελ δέρνληαη ηέηνηνπ είδνπο θξηηηθή, αιιά παξνπζηάδνληαη πην αλάιαθξα ζηνλ αλαγλψζηε. Δίλαη θαλεξή ε δπζαλαινγία πνπ ππάξρεη ζηελ εηζαγσγή ησλ βηνγξαθηψλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ησλ πξνζψπσλ. Οη κηζέο βηνγξαθίεο είλαη γηα αλζξψπνπο ηεο πνιηηηθήο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα, απέλαληη ζηνπο νπνίνπο ν ζπγγξαθέαο είλαη ηδηαηέξσο επηθξηηηθφο. Ωζηφζν είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη φιεο νη βηνγξαθίεο πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη επηλνεκέλεο θαη δελ αληηζηνηρνχλ ζε πξαγκαηηθά άηνκα. Τπάξρνπλ εληνχηνηο εξεπλεηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη κεξηθνί ήξσεο ησλ βηνγξαθηψλ αληηζηνηρνχλ ζε ππαξθηά άηνκα ηεο ακεξηθαληθήο θνηλσλίαο. Γηα παξάδεηγκα, ζην ηξίην κέξνο ηεο ηξηινγίαο Τα πολλά λεθηά πνιινί πηζηεχνπλ φηη ππάξρεη άκεζε ζπζρέηηζε ηεο εξσίδαο Mary French κε ηε δεκνζηνγξάθν Mary Heaton Vorse. Σέηνηεο ιεπηνκέξεηεο ζέηνπλ ππφ ακθηζβήηεζε θαη ππνλνκεχνπλ έληερλα ην ζέκα ηεο κπζνπιαζίαο. Απηφ πνπ είλαη βέβαην, είλαη φηη νη βηνγξαθίεο ησλ δηαθφξσλ πξνζσπηθνηήησλ απνηεινχλ θαη απηέο κηα κνξθή δεκνζηνγξαθηθήο ηερληθήο πνπ ζπλαληάληαη ζηε ινγνηερλία. Σηο βηνγξαθίεο ηηο ζπλαληάκε ζηα έληππα κέζα φηαλ γίλεηαη θάπνην αθηέξσκα γηα έλα άηνκν. ηε ηξηινγία «ΖΠΑ» νη βηνγξαθίεο ησλ πξνζψπσλ θαίλεηαη ζαλ λα πξνέξρνληαη απφ δηάθνξα απνθφκκαηα εθεκεξίδσλ. (Ludington: 1980, 25). εκαληηθφο είλαη θαη ν ξφινο ηεο ελφηεηαο «Δπίθαηξα» ζηελ ηξηινγία. Σα ηειεπηαία πεξηέρνπλ θνιάδ απφ δηάθνξα θείκελα, απνζπάζκαηα απφ ηξαγνχδηα ηεο επνρήο εθείλεο, πνιηηηθνχο ιφγνπο, ξεπνξηάδ, ζπλεληεχμεηο ηίηινπο εηδήζεσλ θαη απνκαγλεηνθσλεκέλα θείκελα εηδήζεσλ. ια απηά ζχκθσλα κε ηνλ David Seed είλαη δεκνζηνγξαθηθέο ηερληθέο, νη νπνίεο ελζσκαηψλνληαη ζηε ινγνηερλία θαη ζαλ θχξην ζηφρν έρνπλ λα ελεκεξψζνπλ ηνλ αλαγλψζηε γηα ην πσο ήηαλ ε ακεξηθαληθή θνηλσλία εθείλε ηελ πεξίνδν ( Seed: 1984, ). Σα ζέκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ελφηεηα «Δπίθαηξα» δελ είλαη θαζφινπ ηπραία. Αληηπξνζσπεχνπλ απηά πνπ ζα δηάβαδε ν θαζέλαο ζε κηα εθεκεξίδα γηα λα ελεκεξσζεί. Γηα απηφ ην ιφγν, ν John Dos Passos ηα παξνπζηάδεη αθξηβψο φπσο δεκνζηεχηεθαλ ψζηε λα ππάξρεη κηα πιήξεο εηθφλα ηεο ακεξηθαληθήο θνηλσλίαο. 16

17 Ζ ελφηεηα «Σν κάηη ηεο θάκεξαο», ζχκθσλα κε ηνλ Juan A. Suarez ιεηηνπξγεί ζαλ λα είλαη ν θαζέλαο απηφπηεο κάξηπξαο ησλ γεγνλφησλ. Με απηή ηε ηερληθή ν ζπγγξαθέαο παξνπζηάδεη ηελ άπνςε ηνπ γηα ην πσο βιέπεη ηνλ θφζκν θαζψο θαη ηηο δηάθνξεο εκπεηξίεο πνπ έρεη απνθνκίζεη. Ο ζπγγξαθέαο παξνπζίαδεηαη απφ ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία κέρξη ηελ ψξηκε ειηθία θαζψο θαη ην πσο αληηκεηψπηδεη ηελ ίδηα ηνπ ηελ χπαξμε. H αθεγεκαηηθή απηή νπηηθή εκθαλίδεηαη πελεληακία θνξέο κέζα ζηε νιφθιεξε ηελ ηξηινγία. Πέξα φκσο, απφ ηελ άπνςε ηνπ ζπγγξαθέα γηα ηνλ θφζκν, ε ελφηεηα «Σν κάηη ηεο θάκεξαο» ζρεηίδεηαη θαη κε ηνπο ήξσεο ηεο ηξηινγίαο. θαη κε ηε δσή ηνπο. Έηζη, ν ζπγγξαθέαο παξνπζηάδεη ηε δηθή ηνπ άπνςε γηα ηνλ θφζκν κέζα απφ ηνπο ήξσεο. Δδψ εκπιέθεηαη έληνλα ην ζηνηρείν ηεο κπζνπιαζίαο κε απηφ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Σα γεγνλφηα είλαη πξαγκαηηθά αξθεηέο θνξέο, αιιά παξνπζηάδνληαη κέζα απφ ηε δσή ησλ θαληαζηηθψλ εξψσλ ηεο ηξηινγίαο. Ζ ελφηεηα απηή είλαη γξακκέλε ζε δηάθνξα πξφζσπα φπσο ην β θαη γ εληθφ πξφζσπν θαη ην α πιεζπληηθφ, γεγνλφο ην νπνίν απνζηαζηνπνηεί ηνλ ζπγγξαθέα απφ ηα δξψκελα θαη παξάιιεια αζθεί ν ίδηνο θξηηηθή κε νπδέηεξν ηξφπν. Τπάξρεη παξάιιεια θαη ε ρξήζε ηνπ α εληθνχ πξνζψπνπ, φπνπ ν ζπγγξαθέαο είλαη ζαλ λα θαηαζέηεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ καξηπξίεο γηα ηα γεγνλφηα. (Suarez: 1999, 42). Θανάζης Βαληινός, Στοιχεία για τη δεκαετία του '60 Ο Θαλάζεο Βαιηηλφο γελλήζεθε ζηελ Καξάηνπια Κπλνπξίαο ην ηα ρξφληα ηεο θαηνρήο θαη ηνπ εκθπιίνπ ε νηθνγέλεηά ηνπ κεηαθηλήζεθε ζε δηάθνξεο πφιεηο, θαη ν Βαιηηλφο θνίηεζε ζηα γπκλάζηα πάξηεο, Γπζείνπ θαη Σξίπνιεο. Απφ ην 1950 δεη ζηελ Αζήλα. Παξαθνινχζεζε καζήκαηα ζην ηκήκα Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο Παληείνπ, θαη ζε ζρνιή θηλεκαηνγξάθνπ. Σε δεθαεηία ηνπ 60 εξγάζηεθε ππάιιεινο ζε ηδησηηθή θιηληθή θαη εξγαηνηερλίηεο ζηνλ Ο.Λ.Π. Μεηά ηε κεηαπνιίηεπζε ηαμίδεςε ζηελ Αγγιία, ην Γπηηθφ Βεξνιίλν θαη ηηο Ζ.Π.Α. ηε ινγνηερλία πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1958 κε ηε βξάβεπζε ηνπ δηεγήκαηφο ηνπ Καηακαλόκαιρο ζε δηαγσληζκφ ηνπ πεξηνδηθνχ «Σαρπδξφκνο». Σν 1963 δεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθφ «Δπνρέο» ην αθήγημα Ζ κάθοδος ηφν εννιά, έξγν πνπ θπθινθφξεζε θαη ζε γεξκαληθή κεηάθξαζε ην Αζρνιήζεθε επίζεο κε ηε ζεαηξηθή γξαθή θαη κεηάθξαζε ζαλ ζπλεξγάηεο ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο ηνπ Καξφινπ Κνπλ, θαζψο θαη κε ην θηλεκαηνγξαθηθφ ζελάξην. Δξγάζηεθε θαη ζαλ δεκνζηνγξάθνο θαη αξζνγξαθνχζε 17

18 ζε δηάθνξα αζελατθά πεξηνδηθά. («Σαρπδξφκνο», «Δπνρέο», «Ζ πλέρεηα», «Ζ ιέμε», «Γηαβάδσ», «Ausblicke», «Αληί», «Υάξηεο»). Έγξαθε άξζξα επίζεο θαη ζε δηάθνξεο ειιεληθέο εθεκεξίδεο φπσο «Ζ Καζεκεξηλή» θαη «Ζ Απγή». Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απξηιηαλήο δηθηαηνξίαο πήξε κέξνο ζηελ αληηζηαζηαθή έθδνζε «18 Κείκελα». Σηκήζεθε κε ην βξαβείν ζελαξίνπ ζην θεζηηβάι Καλλψλ γηα ην Σαμίδη ζηα Κχζεξα, ζε ζθελνζεζία Θφδσξνπ Αγγειφπνπινπ ην Ο Θαλάζεο Βαιηηλφο αλήθεη ζηνπο έιιελεο κεηαπνιεκηθνχο πεδνγξάθνπο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζεκαηηθψλ ησλ έξγσλ ηνπ αληιείηαη απφ πξαγκαηηθά γεγνλφηα ηεο πεξηφδνπ ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο θαη θπξίσο ηεο πεξηφδνπ ηνπ εκθπιίνπ. Ο Βαιηηλφο παξνπζηάδεη κηα δεκηνπξγηθή εκκνλή ζηελ ηερληθή ηεο ινγνηερληθήο αλάπιαζεο καξηπξηψλ, εληαζζφκελε ζηα πιαίζηα ηνπ δηπινχ πξνβιεκαηηζκνχ ηνπ, ηφζν γχξσ απφ ην πψο ζπιιακβάλνληαη θαη αθνκνηψλνληαη νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο απφ ιατθά πξφζσπα, φζν θαη γχξσ απφ ηε γισζζηθή κνξθή ηεο θαηαγξαθήο ηεο ζθέςεο ηνπο. Ο ίδηνο παξακέλεη ζην θφλην ηεο δξάζεο ρσξίο λα παξεκβαίλεη δίλνληαο ζηνλ αλαγλψζηε έλα είδνο ηνηρνγξαθίαο απφ αηνκηθά βηψκαηα θαη εκπεηξίεο. (Γαζθαιφπνπινο: 1988, ) Σν βηβιίν ηνπ Θαλάζε Βαιηηλνχ Σηοιτεία για ηη δεκαεηία ηοσ '60 εθδφζεθε ην 1989 θαη ηηκήζεθε κε ην Πξψην Κξαηηθφ Βξαβείν κπζηζηνξήκαηνο ην Σν βηβιίν παξνπζηάδεη ην πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ Ο Θαλάζεο Βαιηηλφο δελ ρξεζηκνπνηεί ηελ απιή πεξηγξαθή ησλ γεγνλφησλ γηα λα εμεγήζεη ζηνλ αλαγλψζηε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60, αιιά δηάθνξεο δεκνζηνγξαθηθέο ηερληθέο, κέζα απφ ηηο νπνίεο ζθηαγξαθείηαη πηζηά ε ειιεληθή θνηλσλία εθείλε ηελ πεξίνδν. Υξεζηκνπνηεί ηίηινπο εηδήζεσλ απφ εθεκεξίδεο ηεο επνρήο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά δξψκελα ηεο επνρήο, θαζψο επίζεο άξζξα θαη ξεπνξηάδ ηνπ ειιεληθνχ ηχπνπ, ηα νπνία απνηππψλνπλ ηελ ειιεληθή θνηλσλία, δεκηνπξγψληαο παξάιιεια ζηνλ αλαγλψζηε ηελ αίζζεζε φηη βηψλεη ηα γεγνλφηα. ην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν ππάξρνπλ αθφκα αγγειίεο θαη δηαθεκίζεηο, νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ηνλ πχξν Σζαθληά, «δηαγξάθνπλ ηελ θνηλσληθή ςπρνινγία ηεο επνρήο, ησλ κχζσλ θαη ησλ ηδενινγεκάησλ ηεο». (Σζαθληάο: 1989). Μεγάιν κέξνο ηνπ βηβιίνπ θαιχπηεηαη απφ γξάκκαηα ηα νπνία ππνηίζεηαη φηη ζηέιλνπλ αθξναηέο ζε κηα ξαδηνθψληθε εθπνκπή κέζα απφ ηελ νπνία ε παξνπζηάζηξηα δίλεη ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα ηνπο. ε απηά ηα γξάκκαηα, ζθηαγξαθείηαη αλάγιπθε ε θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε ηεο Διιάδαο ηε 18

19 ζπγθεθξηκέλε επνρή. Σέινο, ππάξρνπλ νξηζκέλεο βηνγξαθίεο απφ δηάθνξεο πξνζσπηθφηεηεο ηεο επνρήο ελψ ηαπηφρξνλα παξαηίζεληαη ηζηνξίεο, νη νπνίεο ππνηίζεηαη φηη ζπλερίδνληαη ζε επφκελε έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο. Σν βηβιίν Σηοιτεία για ηη δεκαεηία ηοσ '60 έρεη ραξαθηεξηζηεί ζαλ κπζηζηφξεκα, παξφιν πνπ δελ αθνινπζείηαη ν παξαδνζηαθφο ηξφπνο αθήγεζεο. Σν ζηνηρείν ηεο κπζνπιαζίαο πξνβάιιεη έληνλν, θαζψο δελ γλσξίδνπκε απφιπηα αλ ηα γεγνλφηα πνπ πεξηγξάθνληαη αληηζηνηρνχλ ζε πξαγκαηηθά ή επηλνεκέλα πεξηζηαηηθά. Ο Θαλάζεο Βαιηηλφο κε ην δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ ηφλν πξνζπαζεί λα απνδφζεη φζν πην πηζηά γίλεηαη ηελ εηθφλα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζηε δεθαεηία ηνπ 1960, ζπληεξψληαο παξάιιεια έληερλα ηελ αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ απζεληηθφηεηα ησλ ηεθκεξίσλ ηνπ. Αλαιπηηθφηεξα, ε ειιεληθή θνηλσλία θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ήηαλ ηδηαίηεξα ζπληεξεηηθή. Οη νηθνγέλεηεο είλαη παηξηαξρηθέο θαη ε γπλαίθα δελ έρεη εμηζσζεί πιήξσο κε ηνλ άληξα. Δθείλε ε πεξίνδνο ραξαθηεξίδεηαη έληνλα απφ ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο. Αξθεηέο νηθνγέλεηεο εγθαηαιείπνπλ ηελ Διιάδα γηα λα εξγαζηνχλ ζε ρψξεο πνπ είλαη νηθνλνκηθά αλαπηπγκέλεο, κε ηελ πξννπηηθή φηη θάπνηε ζα επηζηξέςνπλ θαη πάιη πίζσ. Δθείλε ηελ επνρή αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη θαη ην θαηλφκελν ηεο αζηηθνπνίεζεο κε ηελ κεηαθίλεζε ησλ αλζξψπσλ απφ ηα ρσξηά ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο Διιάδαο. Σν 1967 ε Διιάδα απνθηά δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο. Σν θαηλφκελν ηεο ινγνθξηζίαο απμάλεηαη θαη νη άλζξσπνη αηζζάλνληαη θαηαπηεζκέλνη θαη θνβηζκέλνη. Οη αληηθξνλνχληεο ζηελ εμνπζία ζηέιλνληαη ζε εμνξία. Παξαηεξείηαη έιιεηςε πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο, γεγνλφο ην νπνίν απέθνςε ηελ Διιάδα απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν. (Γαζθαιφπνπινο: 1988, ) Σν βηβιίν ηνπ Θαλάζε Βαιηηλνχ Σηοιτεία για ηη δεκαεηία ηοσ '60 δελ έρεη θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πξσηαγσληζηέο αιιά απνηειεί κάιινλ έλα θνηλσληνινγηθφ κπζηηθφ. Θα κπνξνχζε θαλείο λα ζεσξήζεη ζαλ βαζηθή θαη ηε κνλαδηθή πξσηαγσλίζηξηα ηελ θπξία Μίλα, ε νπνία εκθαλίδεηαη ζε δηάθνξεο ελφηεηεο ζε φιν ην βηβιίν. Ζ θπξία Μίλα παξνπζηάδεη κηα ξαδηνθσληθή εθπνκπή θαηά ηελ νπνία απαληά ζε γξάκκαηα απφ δηάθνξεο αθξνάηξηεο, πνπ δεηνχλ ηε βνήζεηα θαη ηε ζπκβνπιή ηεο. Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αθξνάηξηεο είλαη, θαηά θχξην ιφγν, ζπλαηζζεκαηηθήο θχζεο θαη ε θπξία Μίλα είλαη απηή πνπ έρεη πάληα ηε ιχζε. Οη ππφινηπνη ήξσεο είλαη νη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, νη 19

20 νπνίνη καο ηελ παξνπζηάδνπλ φπσο αθξηβψο είλαη. Πξσηαγσληζηέο είλαη γηα παξάδεηγκα, νη άλζξσπνη εθείλνη πνπ επηιέγνπλ ην δξφκν ηεο μεληηηάο γηα λα κπνξέζνπλ λα δήζνπλ θαιχηεξα θαη λα πξνζθέξνπλ φηη θαιχηεξν γηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. Άιινη ήξσεο είλαη νη δεκνζηνγξάθνη νη νπνίνη κε ηα ξεπνξηάδ ηνπο θαηαγξάθνπλ ηα γεγνλφηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. ε γεληθέο γξακκέο νη ήξσεο είλαη απινί πνιίηεο θαη παξνπζηάδνληαη είηε αλψλπκα είηε κε ην κηθξφ ηνπο φλνκα. Απηφ πνπ ελδηέθεξε ηνλ Βαιηηλφ ήηαλ ε απεηθφληζε ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηε πεξίνδν απφ ην 1960 έσο θαη ην 1969, κέζα απφ ηνλ Σχπν θαη ηα ΜΜΔ ηεο επνρήο. Γηα απηφ ην ιφγν ρξεζηκνπνίεζε θαζεκεξηλνχο ήξσεο, γηαηί έηζη πίζηεπε φηη ζα αλαπαξαζηαζεί πην πηζηά ε ειιεληθή θνηλσλία. (Μαπξήο: 1989, 60-62) Ο Θαλάζεο Βαιηηλφο ρξεζηκνπνηεί ζπζηεκαηηθά δηάθνξα είδε ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ. Αξρηθά, παξαηεξείηαη επαλαιακβαλφκελε ρξήζε ησλ ηίηισλ εηδήζεσλ, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζε δηάθνξα γεγνλφηα ηεο ηφηε Διιάδαο. ε απηά ην πξαγκαηηθφ ζηνηρείν φζν θαη ην ζηνηρείν ηεο κπζνπιαζίαο ζπκθχξνληαη αμεδηάιπηα. Ο Βαιηηλφο πεξηγξάθεη πξαγκαηηθά γεγνλφηα ηεο επνρήο αιιά θαη πεξηζηαηηθά πνπ έρνπλ επηλνεζεί. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κπζνπιαζία κπνξεί θαη παξνπζηάδεη ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα φπσο αθξηβψο ν ίδηνο ηελ βηψλεη, κέζα απφ ηα πξνζσπηθά ηνπ θίιηξα. ην βηβιίν ππάξρνπλ επίζεο ξεπνξηάδ φπνπ ν αληαπνθξηηήο παξνπζηάδεη, ππνηίζεηαη, ηα δξψκελα απφ ηνλ ηφπν εμέιημεο ηνπο. Σα γεγνλφηα δελ ζπκβαίλνπλ απνθιεηζηηθά ζηελ Αζήλα, αιιά θαη ζε άιιεο επαξρηαθέο πφιεηο. Απηή ε επηινγή ηνπ ζπγγξαθέα δίλεη κηα πιεξέζηεξε νπηηθή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60. Σφζν ηα άξζξα φζν θαη ηα ξεπνξηάδ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ειιεληθφ ηχπν εκπεξηέρνπλ πξαγκαηηθά θαη κπζνπιαζηηθά ζηνηρεία. Δπηπιένλ εληνπίδεηαη ρξήζε αγγειηψλ θαη δηαθεκίζεσλ απφ εθεκεξίδεο, πνπ παξνπζηάδνπλ ην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ππφβαζξν ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Οη αγγειίεο κπνξεί λα αθνξνχλ ηφζν ηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα φζν θαη ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα. Απφ ηελ πξψηε πεξίπησζε θαηαιαβαίλνπκε ηη ζέζεηο εξγαζίαο πξνζέθεξε ε θνηλσλία ζηνπο πνιίηεο ή ηη ζέζεηο εξγαζίαο αλαδεηνχζαλ νη πνιίηεο. Πνιιέο αγγειίεο αθνξνχλ θαη ηε κεηαλάζηεπζε ζην εμσηεξηθφ ε νπνία εθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ ηδηαηηέξσο απμεκέλε. ηε πεξίπησζε ησλ αγγειηψλ ζπλαηζζεκαηηθήο θχζεσο απνθαιχπηεηαη ην ςπρν θνηλσληθφ ππφβαζξν ησλ αλζξψπσλ ηεο επνρήο, θαζψο κέζα απφ ην αηνκηθφ δεδνκέλν θαηαδεηθλχεηαη ην ζπιινγηθφ ζηίγκα ηεο Διιάδαο. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα παξαδείγκαηα ησλ 20

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία. και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ

Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία. και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ Γξακκέλν ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1904, μαλά επεμεξγαζκέλν ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1911, θαη δεκνζηεπκέλν ηνλ επηέκβξην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Έθδνζε Τκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο

Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο Τνπ Πέηξνπ θαη ηεο Πόπεο Απνηειεί θνηλφ ηφπν φηη ε ινγνηερληθή θξηηηθή, εθηφο ησλ παληνεηδψλ άιισλ ιεηηνπξγηψλ ηεο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων»

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων» «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, Αζήλα, 29-10/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle Άρησ Γιαβρόσ Περύληψη Κεύμενα για την Περύληψη 1 Κεύμενα για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου Αθόνα 2010 www.arisgiavris.gr Powered by MagiCircle 2 Άρησ Γιαβρόσ Κεύμενα για την Περύληψη Β και Γ Λυκεύου www.arisgiavris.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α-γενής λόγος και έμυσλη ανατροπή στη Μοπθίνη: Στερεότσπα λόγοσ και σσμπεριυοράς στο αυήγημα της Νικόλ Ρούσσοσ* Φσηεηλή Λίθα

Α-γενής λόγος και έμυσλη ανατροπή στη Μοπθίνη: Στερεότσπα λόγοσ και σσμπεριυοράς στο αυήγημα της Νικόλ Ρούσσοσ* Φσηεηλή Λίθα Α-γενής λόγος και έμυσλη ανατροπή στη Μοπθίνη: Στερεότσπα λόγοσ και σσμπεριυοράς στο αυήγημα της Νικόλ Ρούσσοσ* Φσηεηλή Λίθα O Oscar Wilde είρε θάπνηε απνθαλζεί γηα ηηο γπλαίθεο φηη είλαη δηαθνζκεηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Νάζηνπ Μαξηάλζε Τπεχζπλε ΚΠΔ Φηιηππηάδαο, Πξφεδξνο ΠΔΔΚΠΔ Ζπείξνπ, Μεηαπη. θνηηήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Δηδίθεπζε Θεηηθέο Δπηζηήκεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Γεώξγηνο Βηδπελόο, Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Σην αθεγεκαηηθό έξγν ηνπ Βηδπελνύ είλαη έληνλε ε επίδξαζε ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΔΥΑΓΙΑ Δπηβιέπσλ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκηζης και Σετνολογίας ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ τολή Υημικών Μητανικών Γιαπανεπιζηημιακό Γιαημημαηικό Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών Οργάνωζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα