: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο"

Transcript

1 Ημερομηνία έκδοσης: 20/11/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 06/03/2015 : Έκδοση: 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος : Μίγμα Όνομα προϊόντος : BisCem Catalyst 1.2. Σχετικές αναγνωρισθείσες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και χρήσεις που συνιστώνται κατά Σχετικές αναγνωρισθείσες χρήσεις Βιομηχανική/Προδιαγραφ. επαγγελματικής χρήσης Χρήση της ουσίας/μίγμα : Βιομηχανική Για επαγγελματική χρήση μόνο : Για επαγγελματική χρήση μόνο Χρήσεις που συνιστώνται κατά 1.3. Λεπτομέρειες σχετικά με τον πάροχο του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Manufacturer: Bisco, Inc W Irving Park Road, Schaumburg, IL USA , κατά τη διάρκεια κανονικών εργάσιμων ωρών Αντιπρόσωπος ΕΚ: Bisico France, 120, allée de la Coudoulette, Lançon de Provence, France Τηλέφωνο: Αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης Αριθμός έκτακτης ανάγκης ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μίγματος Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1272/2008 [CLP] Ερεθ. Δέρματος 2 H315 Ερεθ. Οφθαλμών 2 H319 Πλήρες κείμενο των H-φράσεων: βλέπε ενότητα 16 Δυσμενείς επιπτώσεις φυσικοχημικές, για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον 2.2. Στοιχεία ετικέτας Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1272/2008 [CLP] Εικονογράμματα κινδύνου (CLP) : : CHEMTREC - 24ώρου Βάσης Κέντρο Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης Hazmat Εγχώριο: Εκτός των Η.Π.Α. : , συλλογικές κλήσεις αποδεκτές Προειδοποιητική λέξη (CLP) Δηλώσεις κινδύνου (CLP) Δηλώσεις προφύλαξης (CLP) GHS07 : Ερεθιστικό : H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος H319 - Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των ματιών : P264 - Πλύντε καλά τα χέρια σας μετά τον χειρισμό. P305+P351+P338 - ΑΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε τα προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εφόσον τους φοράτε και είναι εύκολο να τους βγάλετε. Συνεχίστε το ξέπλυμα P337+P313 - Αν ο οφθαλμικός ερεθισμός παραμένει: Ζητήστε ιατρική συμβουλή/φροντίδα P270 - Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν Άλλοι κίνδυνοι ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Σύνθεση/στοιχεία για τα συστατικά 3.1. ουσία Δεν ισχύει 06/03/2015 GR (Greek) 1/6

2 3.2. Μίγμα Όνομα Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος % Ταξινόμηση σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ BisMEP ` (CAS Αριθ.) (ΕΚ αριθ.) Xi; R36/37/38 Όνομα Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος % Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1272/2008 [CLP] BisMEP (CAS Αριθ.) (ΕΚ αριθ.) Πλήρες κείμενο των R- και H-φράσεων: βλέπε ενότητα 16 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Μετρα πρωτων βοηθειων 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτης βοήθειας Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το δέρμα Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα μάτια Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση Ερεθ. Δέρματος 2, H315 Ερεθ. Οφθαλμών 2, H319 STOT SE 3, H335 : Μη χορηγείτε ποτέ τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Αν αισθανθείτε αδιαθεσία, αναζητήστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα στο μέτρο του δυνατού). : Εξασφαλίστε αναπνοή φρέσκου αέρα. Αφήστε το θύμα να ξεκουραστεί. : Πλύντε με άφθονο σαπούνι και νερό. Πλύντε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση. Αν εμφανιστεί ερεθισμός του δέρματος: Ζητήστε ιατρική συμβουλή/φροντίδα. Ειδική θεραπεία (βλέπε μέτρα παροχής Πρώτων βοηθειών πάνω σε αυτήν την ετικέτα). : Ξεπλύντε τα προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εφόσον τους φοράτε και είναι εύκολο να τους βγάλετε. Συνεχίστε το ξέπλυμα. Αν ο οφθαλμικός ερεθισμός παραμένει: Ζητήστε ιατρική συμβουλή/φροντίδα. : Ξεπλύντε το στόμα σας. ΜΗΝ προκαλείτε έμετο. Εξασφαλίστε επείγουσα ιατρική περίθαλψη Τα πιο σημαντικά συμπτώματα και οι πιο σημαντικές επιδράσεις, και τα δυο οξείας μορφής και καθυστερημένα Συμπτώματα/τραυματισμοί μετά από επαφή με το δέρμα Συμπτώματα/τραυματισμοί μετά από επαφή με τα μάτια : Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. : Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των ματιών 4.3. Ένδειξη άμεσης ιατρικής περίθαλψης και απαιτούμενη ειδική θεραπεία: ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Μέτρα πυρόσβεσης 5.1. Πυροσβεστικά μέσα Κατάλληλα μέσα κατάσβεσης Ακατάλληλα μέσα κατάσβεσης 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μίγμα : Αφρός. Ξηρά σκόνη. Διοξείδιο του άνθρακα Ψεκασμός με νερό. Άμμος. : Μην χρησιμοποιείτε νερό με μεγάλη ταχύτητα ροής Συμβουλή για πυροσβέστες Οδηγίες πυρόσβεσης Προστασία κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης : Χρησιμοποιείτε ψεκασμό νερού ή εκνεφώματος για περιέκτες που είναι εκτεθειμένοι σε ψύξη. Η πυρόσβεση χημικών πρέπει να γίνεται με προσοχή. Αποφύγετε την εισροή του νερού πυρόσβεσης στο περιβάλλον. : Μην εισέρχεστε στον χώρο της πυρκαγιάς δίχως τον κατάλληλο προστατευτικο εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένης της αναπνευστικής προστασίας. ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση έκλυσης απο ατύχημα 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Για το προσωπικό που δεν υπεύθυνο για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης Διαδικασίες για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης : Εκκενώστε το μη αναγκαίο προσωπικό Για τους ανταποκρινόμενους στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης Προστατευτικός εξοπλισμός Διαδικασίες για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις : Εξοπλίστε το συνεργείο καθαρισμού με το κατάλληλο προτατευτικό υλικό. : Αερίστε τον χώρο. Αποτρέψτε την εισροή σε υπονόμους και δημόσια ύδατα. Ειδοποιήστε τις Αρχές εφόσον υπάρχει εισροή υγρού σε υπονόμους και δημόσια ύδατα. 06/03/2015 GR (Greek) 2/6

3 6.3. Μέθοδοι και υλικό για συγκράτηση και καθαρισμό Μέθοδοι για καθαρισμό 6.4. Παραπομπές σε άλλες ενότητες Βλέπε Επικεφαλίδα 8. Έλεγχοι έκθεσης και ατομική προστασία. ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Μέτρα υγιεινής : Στη στεριά, σκούπισμα ή φτυάρισμα σε κατάλληλους περιέκτες. Ελαχιστοποιήστε τη δημιουργία σκόνης Αποθηκεύστε μακριά από άλλα υλικά. : Πλύντε τα χέρια και άλλες εκτεθειμένες περιοχές με μαλακό σαπούνι και νερό πριν να φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και όταν φεύγετε από την εργασία σας. Παρέχετε καλόν αερισμό στην περιοχή επεξεργασίας ώστε να αποτρέψετε τον σχηματισμό ατμού. : Πλύντε καλά τα χέρια σας μετά τον χειρισμό Συνθήκες για ασφαλή αποθήκευση όπου περιλαμβάνονται κάποιες ασυμβατότητες: Συνθήκες αποθήκευσης Ασύμβατα προϊόντα Ασύμβατα υλικά 7.3. Ειδική(-ές) τελική(-ές) χρήση(-εις) : Διατηρήστε τον περιέκτη κλειστό εφόσον δεν βρίσκεται σε χρήση. : Ισχυρές βάσεις Ισχυρά οξέα. ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Έλεγχοι έκθεσης / ατομική προστασία Παράμετροι ελέγχου 8.2. Έλεγχοι έκθεσης : Πηγές ανάφλεξης. Άμεσο ηλιακό φως. Εξοπλισμός ατομικής προστασίας Προστασία χεριών προστασία των οφθαλμών Προστασία δέρματος και σώματος Αναπνευστική προστασία Άλλες πληροφορίες : Αποφύγετε όλες τις μη αναγκαίες εκθέσεις. : Να φοράτε προστατευτικά γάντια : Χημικά προστατευτικά γυαλιά ή γυαλιά ασφαλείας : Να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ιματισμό : Φορέστε την κατάλληλη μάσκα : Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε κατά τη χρήση. ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Φυσικοχημικές ιδιότητες 9.1. Πληροφορίες πάνω στις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Φυσική κατάσταση : Στερεό Εμφάνιση : Επικόλληση. Χρώμα : Υποκίτρινο. Οσμή : ακρυλικό. Κατώφλι οσμής ph Σχετικός ρυθμός εξάτμισης (όξικό βουτύλιο=1) Σημείο τήξης Σημείο ψύξης Σημείο βρασμού Σημείο ανάφλεξης : > 75 C Θερμοκρασία αυτανάφλεξης Θερμοκρασία αποσύνθεσης Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) : Μη αναφλέξιμο Τάση ατμών Σχετική πυκνότητα ατμού στους 20 C Σχετική πυκνότητα Διαλυτότητα : Μη αναμείξιμο Log Pow Ιξώδες, κινητικό Ιξώδες, δυναμικό Εκρηκτικές ιδιότητες Οξειδωτικές ιδιότητες 06/03/2015 GR (Greek) 3/6

4 Εκρηκτικά όρια 9.2. Άλλες πληροφορίες ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα Αντιδραστικότητα Χημική σταθερότητα Δυνατότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Συνθήκες προς αποφυγή Άμεσο ηλιακό φως. Εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες Ασύμβατα υλικά Ισχυρά οξέα. Ισχυρές βάσεις Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης αναθυμιάσεις. Διοξείδιο του άνθρακα. Διοξείδιο του άνθρακα ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Τοξικολογικά στοιχεία Πληροφορίες πάνω στις τοξικολογικές επιπτώσεις Οξεία τοξικότητα Διάβρωση του δέρματος/ερεθισμός Σοβαρή βλάβη των ματιών/ερεθισμός Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων Καρκινογένεση Αναπαραγωγική τοξικότητα Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (απλή έκθεση) Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (επαναλαμβανόμενη έκθεση) Κίνδυνος αναρρόφησης Πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και συμπτώματα, ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες Τοξικότητα Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης : Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος : Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των ματιών : BisCem Catalyst Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης Δυναμικό βιοσυσσώρευσης BisCem Catalyst Δυναμικό βιοσυσσώρευσης Κινητικότητα στο έδαφος Αποτελέσματα των εκτιμήσεων PBT και vpvb 06/03/2015 GR (Greek) 4/6

5 12.6. Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις Πρόσθετες πληροφορίες : Αποφύγετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Θεωρήσεις διάθεσης Μέθοδοι επεξεργασίας των αποβλήτων Συστάσεις για τη διάθεση των αποβλήτων : Διάθεση με ασφαλή τρόπο σύμφωνα με τους τοπικούς / εθνικούς κανονισμούς Οικολογία - απόβλητα υλικά : Αποφύγετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον. ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Πληροφορίες μεταφοράς Σύμφωνα με τα/τους/τις ADR / RID / IMDG / IATA / ADN Αριθμός ΟΗΕ Δεν έχει ρυθμιστεί για μεταφορά Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ Κατάλληλη Ονομασία Αποστολής (ADR) Κατάλληλη Ονομασία Αποστολής (IMDG) Κατάλληλη Ονομασία Αποστολής (IATA) Κατάλληλη Ονομασία Αποστολής (ADN) Κατάλληλη Ονομασία Αποστολής (RID) Κατηγορία(-ες) κινδύνου μεταφοράς ADR Κατηγορία(-ες) κινδύνου μεταφοράς (ADR) IMDG Κατηγορία(-ες) κινδύνου μεταφοράς (IMDG) IATA Κατηγορία(-ες) κινδύνου μεταφοράς (IATA) ADN Κατηγορία(-ες) κινδύνου μεταφοράς (ADN) RID Κατηγορία(-ες) κινδύνου μεταφοράς (RID) Ομάδα συσκευασίας Ομάδα συσκευασίας (ADR) Ομάδα συσκευασίας (IMDG) Ομάδα συσκευασίας (IATA) Ομάδα συσκευασίας (ADN) Ομάδα συσκευασίας (RID) Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Επικίνδυνο για το περιβάλλον Marine pollutant Άλλες πληροφορίες υπάρχουν συμπληρωματικές πληροφορίες διαθέσιμες Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Χερσαία μεταφορά Μεταφορά μέσω θαλάσσης Αεροπορική μεταφορά Εσωτερική πλωτή μεταφορά Δεν υπόκειται σε ADN Σιδηροδρομική μεταφορά Απαγορευμένη φόρτωση (RID) Μεταφορά χύδην σύμφωνα με το Παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και τον κώδικα IBC Δεν ισχύει 06/03/2015 GR (Greek) 5/6

6 ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Κανονιστικές πληροφορίες Ασφάλεια, υγεία και περιβαλλοντικές ρυθμίσεις/ειδική νομοθεσία για την ουσία ή το μίγμα Κανονισμοί ΕΕ Δεν περιέχει ουσίες με περιορισμούς του Παραρτήματος XVII Η ουσία Aeliteflo δεν βρισκεται στη Λίστα Υποψηφίων REACH Δεν περιέχει ουσία στη λίστα υποψηφίων REACH Δεν περιέχει ουσίες του Παραρτήματος XIV REACH Εθνικοί κανονισμοί Γερμανία Τάξη κινδύνου νερού (WGK) : 3 - έντονα επικίνδυνο σε νερό Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Δεν έχει λάβει χώρα αξιολόγηση χημικής ασφάλειας ΕΝΟΤΗΤΑ 16: Άλλες πληροφορίες Πηγές δεδομένων Άλλες πληροφορίες : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μιγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548 / ΕΟΚ και 1999/45 / ΕΚ, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1907/2006. : Κανένας. Πλήρες κείμενο των R-, H- και EUH-φράσεων: Ερεθ. Οφθαλμών 2 Σοβαρή βλάβη των ματιών/ερεθισμός των ματιών, Κατηγορία 2 Ερεθ. Δέρματος 2 Διάβρωση του δέρματος/ερεθισμός, Κατηγορία 2 STOT SE 3 H315 H319 H335 R36/37/38 Xi ΔΔΑ ΕΕ (REACH Παράρτημα II) Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους Απλή έκθεση, Κατηγορία 3, Ερεθισμός της αναπνευστικής οδού Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των ματιών Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνοής. Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα Ερεθιστικό Οι εν λόγω πληροφορίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας και με αυτές επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος μόνο για λόγους υγείας, ασφάλειας και περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Επομένως, δεν πρέπει να εκληφθεί σαν εγγύηση καμμιάς επιμέρους ιδιότητας του προϊόντος 06/03/2015 GR (Greek) 6/6

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο Ημερομηνία έκδοσης: 03/12/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 20/03/2015 : Έκδοση: 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: Reveal Clear Matrix

: Reveal Clear Matrix Ημερομηνία έκδοσης: 03/12/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 27/02/2015 : Έκδοση: 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο Ημερομηνία έκδοσης: 03/12/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 13/04/2015 : Έκδοση: 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Προσδιορισμός της ουσίας/του μίγματος και της εταιρείας/που τον αναλαμβάνει. : Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Προσδιορισμός της ουσίας/του μίγματος και της εταιρείας/που τον αναλαμβάνει. : Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο Ημερομηνία έκδοσης: 20/11/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 06/03/2015 : Έκδοση: 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Προσδιορισμός της ουσίας/του μίγματος και της εταιρείας/που τον αναλαμβάνει 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: ALL-BOND 3/ACE ALL-BOND TE PART B

: ALL-BOND 3/ACE ALL-BOND TE PART B Ημερομηνία έκδοσης: 28/01/2015Ημερομηνία αναθεώρησης: 28/01/2015 : Έκδοση: 1,0 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1,1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο Ημερομηνία έκδοσης: 03/12/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 20/03/2015 : Έκδοση: 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Προσδιορισμός της ουσίας/του μίγματος και της εταιρείας/που τον αναλαμβάνει. : Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Προσδιορισμός της ουσίας/του μίγματος και της εταιρείας/που τον αναλαμβάνει. : Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο Ημερομηνία έκδοσης: 03/12/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 09/02/2015 : Έκδοση: 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Προσδιορισμός της ουσίας/του μίγματος και της εταιρείας/που τον αναλαμβάνει 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: Choice 2 / ecement

: Choice 2 / ecement Ημερομηνία έκδοσης: 23/01/2015Ημερομηνία αναθεώρησης: 28/01/2015 : Έκδοση: 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο Ημερομηνία έκδοσης: 03/12/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 19/02/2015 : Έκδοση: 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: Characterization Tint

: Characterization Tint Ημερομηνία έκδοσης: 03/12/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 06/03/2015 : Έκδοση: 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Προσδιορισμός της ουσίας/του μίγματος και της εταιρείας/που τον αναλαμβάνει 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: Aelite LS Posterior

: Aelite LS Posterior Ημερομηνία έκδοσης: 03/12/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 06/02/2015 : Έκδοση: 1,1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1,1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: Choice 2 / ecement

: Choice 2 / ecement Ημερομηνία έκδοσης: 26/11/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 01/04/2015 : Έκδοση: 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Προσδιορισμός της ουσίας/του μίγματος και της εταιρείας/που τον αναλαμβάνει 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο Ημερομηνία έκδοσης: 03/12/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 19/02/2015 : Έκδοση: 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο Ημερομηνία έκδοσης: 03/12/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 01/04/2015 : Έκδοση: 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Προσδιορισμός της ουσίας/του μίγματος και της εταιρείας/που τον αναλαμβάνει. : Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Προσδιορισμός της ουσίας/του μίγματος και της εταιρείας/που τον αναλαμβάνει. : Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο Ημερομηνία έκδοσης: 03/12/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 01/04/2015 : Έκδοση: 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Προσδιορισμός της ουσίας/του μίγματος και της εταιρείας/που τον αναλαμβάνει 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: Duo-Link / Duo-Link Universal / ecement DC Catalyst

: Duo-Link / Duo-Link Universal / ecement DC Catalyst Ημερομηνία έκδοσης: 17/11/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 20/02/2015 : Έκδοση: 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: C&B Cement Catalyst

: C&B Cement Catalyst Ημερομηνία έκδοσης: 03/12/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 03/03/2015 : Έκδοση: 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Προσδιορισμός της ουσίας/του μίγματος και της εταιρείας/που τον αναλαμβάνει 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: ALL-BOND SE LINER. ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Προσδιορισμός της ουσίας/του μίγματος και της εταιρείας/που τον αναλαμβάνει

: ALL-BOND SE LINER. ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Προσδιορισμός της ουσίας/του μίγματος και της εταιρείας/που τον αναλαμβάνει Ημερομηνία έκδοσης: 03/12/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 10/02/2015 : Έκδοση: 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Προσδιορισμός της ουσίας/του μίγματος και της εταιρείας/που τον αναλαμβάνει 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: Dual Cure Opaquer Catalyst

: Dual Cure Opaquer Catalyst Ημερομηνία έκδοσης: 03/12/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 09/04/2015 : Έκδοση: 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο Ημερομηνία έκδοσης: 03/12/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 20/03/2015 : Έκδοση: 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο Ημερομηνία έκδοσης: 28/01/2015Ημερομηνία αναθεώρησης: 28/01/2015 : Έκδοση: 1,0 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1,1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: Modeling Resin (Fortify Plus)

: Modeling Resin (Fortify Plus) Ημερομηνία έκδοσης: 29/12/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 27/01/2015 : Έκδοση: 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο Ημερομηνία έκδοσης: 03/12/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 20/03/2015 : Έκδοση: 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: Universal Primer/ACE Universal Primer Part A

: Universal Primer/ACE Universal Primer Part A Ημερομηνία έκδοσης: 17/11/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 06/02/2015 : Έκδοση: 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: Porcelain Bonding Resin

: Porcelain Bonding Resin Ημερομηνία έκδοσης: 13/04/2015Ημερομηνία αναθεώρησης: 13/04/2015 : Έκδοση: 1.0 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο Ημερομηνία έκδοσης: 12/03/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 06/02/2015 : Έκδοση: 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο Ημερομηνία έκδοσης: 03/12/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 20/03/2015 : Έκδοση: 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο Ημερομηνία έκδοσης: 03/12/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 10/02/2015 : Έκδοση: 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: D.T. Light - Post ILLUSION X-RO

: D.T. Light - Post ILLUSION X-RO D.T. Light - Post ILLUSION X-RO Δελτίο Δεδομένων Ημερομηνία έκδοσης: 10/04/2015Ημερομηνία αναθεώρησης: 01/05/2015 : Έκδοση: 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο Ημερομηνία έκδοσης: 03/12/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 10/02/2015 : Έκδοση: 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: Aelite Aesthetic Enamel

: Aelite Aesthetic Enamel Ημερομηνία έκδοσης: 03/12/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 09/03/2015 : Έκδοση: 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: ALL-BONDA SE/ACE ALL-BOND SE PART B

: ALL-BONDA SE/ACE ALL-BOND SE PART B ALL-BOND SE/ACE ALL-BOND SE PART B Ημερομηνία έκδοσης: 26/11/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 10/02/2015 : Έκδοση: 1,1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1,1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο Ημερομηνία έκδοσης: 20/11/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 08/04/2015 : Έκδοση: 1.2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο Ημερομηνία έκδοσης: 03/12/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 27/02/2015 : Έκδοση: 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο Ημερομηνία έκδοσης: 03/12/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 27/02/2015 : Έκδοση: 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο Ημερομηνία έκδοσης: 13/04/2015Ημερομηνία αναθεώρησης: 13/04/2015 : Έκδοση: 1.0 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: ALL-BOND 2 PRIMER B

: ALL-BOND 2 PRIMER B Ημερομηνία έκδοσης: 26/11/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 09/04/2015 : Έκδοση: 1,1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1,1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο Ημερομηνία έκδοσης: 03/12/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 06/03/2015 : Έκδοση: 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: ALL-BOND SE / ACE ALL-BOND SE PART A

: ALL-BOND SE / ACE ALL-BOND SE PART A Ημερομηνία έκδοσης: 26/11/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 10/02/2015 : Έκδοση: 1,1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1,1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: ALL-BOND 3/ACE ALL-BOND TE PART A

: ALL-BOND 3/ACE ALL-BOND TE PART A Ημερομηνία έκδοσης: 26/11/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 28/01/2015 : Έκδοση: 1,1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1,1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο Ημερομηνία έκδοσης: 03/12/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 17/03/2015 : Έκδοση: 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο Ημερομηνία έκδοσης: 26/11/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 27/02/2015 : Έκδοση: 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: PORCELAIN PRIMER. : Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο

: PORCELAIN PRIMER. : Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο Ημερομηνία έκδοσης: 28/01/2015Ημερομηνία αναθεώρησης: 28/01/2015 : Έκδοση: 1.0 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: Mesalazine impurity C

: Mesalazine impurity C Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος Όνομα ουσίας Χημική Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1. Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος Όνομα ουσίας : Ουσία : Salicylic

Διαβάστε περισσότερα

: Toluene-2-sulfonamide

: Toluene-2-sulfonamide Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος Όνομα ουσίας : Ουσία : Toluene-2-sulfonamide

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1. Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος Όνομα ουσίας : Ουσία : Bisoprolol

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο Ημερομηνία έκδοσης: 05/12/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 06/03/2015 : Έκδοση: 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Προσδιορισμός της ουσίας/του μίγματος και της εταιρείας/που τον αναλαμβάνει. : Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Προσδιορισμός της ουσίας/του μίγματος και της εταιρείας/που τον αναλαμβάνει. : Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο Ημερομηνία έκδοσης: 03/12/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 03/03/2015 : Έκδοση: 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Προσδιορισμός της ουσίας/του μίγματος και της εταιρείας/που τον αναλαμβάνει 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία έκδοσης: 30/09/2013. ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

Ημερομηνία έκδοσης: 30/09/2013. ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Ημερομηνία αναθεώρησης: 18/09/2015 Ημερομηνία έκδοσης: 30/09/2013 Έκδοση: 2.0 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος : Μείγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας Ημερομηνία έκδοσης: 10.03.2015 Έκδοση: 1.0 Ημερομηνία αναθεώρησης: ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προιόντος Ονονασία προιόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : BIOFERTIN-L 2-0.5-4 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία / το παρασκεύασμα : Είναι υγρό, οργανικό, εδαφοβελτιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία έκδοσης: 17/09/2013. ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

Ημερομηνία έκδοσης: 17/09/2013. ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/830 Ημερομηνίααναθεώρησ ης: 22/06/2016 Ημερομηνία έκδοσης: 17/09/2013 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

: PURIFIED QUILLAIA SAPONINS HRS

: PURIFIED QUILLAIA SAPONINS HRS Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 27/06/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 27/09/2012 εκδοχή: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FORTICAL Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : MARINE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Εκχύλισμα θαλάσσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

: Porcelain etch (4% HF)

: Porcelain etch (4% HF) Ημερομηνία έκδοσης: 28/01/2015Ημερομηνία αναθεώρησης: 28/01/2015 : Έκδοση: 1.0 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FER-EDEM Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Χηλικός σίδηρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FAST GROW plus 6-12-36 + 2% MgO +TE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόν: Magnet chrom

Προϊόν: Magnet chrom Προϊόν: Magnet chrom Έκδοση 1.00 Ημ/νία αναθεώρησης 10/09/12 1. Στοιχεία της ουσίας/ παρασκευάσματος και της εταιρείας 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Εμπορική ονομασία: Magnet chrom Μαγνητικό Υπόστρωμα

Διαβάστε περισσότερα

: FORMYLFOLIC ACID CRS

: FORMYLFOLIC ACID CRS Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 27/06/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 04/04/2008 εκδοχή: 6.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: ΘΕΡΜΟΑΓΩΓΙΜΗ ΠΑΣΤΑ

: ΘΕΡΜΟΑΓΩΓΙΜΗ ΠΑΣΤΑ Ημερομηνία έκδοσης: 5/10/2015 Ημερομηνία αναθεώρησης: 05/10/2015 Αντικαθιστά το δελτίο: 05/10/2015 Έκδοση: 2.0 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ταυτοποίηση της ουσίας / του μείγματος και της εταιρείας / επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικό

Διαβάστε περισσότερα

: Alfuzosin for system suitability A CRS

: Alfuzosin for system suitability A CRS Ημερομηνία έκδοσης: 15/11/2016 εκδοχή: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος : Ουσία Εμπορική ονομασία : Alfuzosin

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: apple 6mg Αριθµός αναφοράς: 01/ apple 6mg /12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-CU Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανικό λίπασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet Εμπορική Ονομασία : ECO plant FOOD NPK 8-3-3 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανoχημικό λίπασμα Κωδικός Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH WC CLEANER 520 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH WC CLEANER 520 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

: PORCELAIN ETCHANT (9.5%HF)

: PORCELAIN ETCHANT (9.5%HF) Ημερομηνία έκδοσης: 03/12/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 09/03/2015 : Έκδοση: 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: COSI 0mg Αριθµός αναφοράς: 01/ COSI 0mg g/12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΧΗΜΙΚΗ Ι. Γ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ multichemical.gr ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1907/2006 Ημ. Εκτ.

ΠΟΛΥΧΗΜΙΚΗ Ι. Γ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ multichemical.gr ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1907/2006 Ημ. Εκτ. ΠΟΛΥΧΗΜΙΚΗ Ι. Γ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ multichemical.gr ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1907/2006 Ημ. Εκτ. 25 Μαρ 2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας 1.1 Αναγνωριστικοί

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

: Escitalopram CRS. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

: Escitalopram CRS. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας Ημερομηνία έκδοσης: 28/06/2016 ενημέρωση: Αντικαθιστά το Δελτίο: εκδοχή: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος : Ουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOPUR Tabs Κροκιδωτικό 10380 / 10380P Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : EDEM 7-4-4 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

: GLIBENCLAMIDE IMPURITY A CRS

: GLIBENCLAMIDE IMPURITY A CRS Ημερομηνία έκδοσης: 30/08/2013 ενημέρωση: 30/08/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 27/06/2013 εκδοχή: 7.1 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

KIT LIN ARRY HCV GT AMPL/CA 48T EXPT-IVD

KIT LIN ARRY HCV GT AMPL/CA 48T EXPT-IVD ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία : Προϊόντος Αρ. υλικού / Αρ. Genisys : 04391837190 Ονομασία της ουσίας : 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : RIZOBAC Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό Οργανοανόργανο λίπασμα Χρήση : Υγρό εδαφοβελτιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-Mn Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FAST GROW plus 15-10-30 + 2% MgO +TE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : BRIX IN Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Περιέχει ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : Dia-B Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα