Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 L 129/56 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ αριθ. 71/2015 της 20ής Μαρτίου 2015 με την οποία τροποποιείται το πρωτόκολλο 4 (κανόνες καταγωγής) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2016/754] Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ, Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (εφεξής «η συμφωνία για τον ΕΟΧ»), και ιδίως το άρθρο 98, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Το άρθρο 9 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ παραπέμπει στο πρωτόκολλο 4, το οποίο θέτει τους κανόνες καταγωγής και προβλέπει τη σώρευση της καταγωγής μεταξύ της Ένωσης, της Ελβετίας (συμπεριλαμβανομένου του Λιχτενστάιν), της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, της Τουρκίας, των Φερόων Νήσων και των χωρών που συμμετέχουν στη διαδικασία της Βαρκελώνης ( 1 ). (2) Η περιφερειακή σύμβαση για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής ( 2 ) («η σύμβαση») θεσπίζει διατάξεις σχετικά με την καταγωγή των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου στο πλαίσιο συναφών συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. (3) Η ΕΕ, η Νορβηγία και το Λιχτενστάιν υπέγραψαν τη σύμβαση στις 15 Ιουνίου 2011 και η Ισλανδία υπέγραψε τη σύμβαση στις 30 Ιουνίου (4) Η ΕΕ, η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν κατέθεσαν το έγγραφο αποδοχής τους στον θεματοφύλακα της σύμβασης στις 26 Μαρτίου 2012, στις 9 Νοεμβρίου 2011, στις 12 Μαρτίου 2012 και στις 28 Νοεμβρίου 2011, αντίστοιχα. Κατά συνέπεια, κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 παράγραφος 3 της σύμβασης, η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ τόσο για την ΕΕ όσο και για την Ισλανδία την 1η Μαΐου 2012 και σε σχέση με τη Νορβηγία και το Λιχτενστάιν την 1η Ιανουαρίου (5) Η σύμβαση περιλαμβάνει τις χώρες που συμμετέχουν στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης στην πανευρωμεσογειακή ζώνη σώρευσης της καταγωγής. (6) Όταν η μετάβαση προς τη σύμβαση δεν πραγματοποιείται ταυτόχρονα για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη εντός της πανευρωμεσογειακής ζώνης σώρευσης, αυτό δεν πρέπει να οδηγεί σε λιγότερο ευνοϊκή κατάσταση από εκείνη που θα υφίστατο βάσει της προηγούμενης έκδοσης του πρωτοκόλλου 4. (7) Το άρθρο 6 της σύμβασης προβλέπει ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης. Κατά συνέπεια, στη συμφωνία, το πρωτόκολλο 4 σχετικά με τους κανόνες καταγωγής θα πρέπει να αντικατασταθεί με νέο πρωτόκολλο, το οποίο ευθυγραμμίζεται με τη σύμβαση. (8) Η απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 70/2015, της 20ής Μαρτίου 2015, με την οποία τροποποιείται το πρωτόκολλο 4 (κανόνες καταγωγής) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ ( 3 ), προβλέπει μεταβατικές διατάξεις για την Κροατία όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων καταγωγής που θέτει το πρωτόκολλο 4. Οι εν λόγω κανόνες πρέπει να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται έως την 1η Ιανουαρίου 2017, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 1. Το πρωτόκολλο 4 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ αντικαθίσταται με το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης. 2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το άρθρο 41 του πρωτοκόλλου 4, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 70/2015, εξακολουθεί να εφαρμόζεται έως την 1η Ιανουαρίου ( 1 ) Αλγερία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Μαρόκο, Παλαιστίνη, Συρία και Τυνησία. ( 2 ) ΕΕ L 54 της , σ. 4. ( 3 ) Βλέπε σελίδα 54 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

2 L 129/57 Άρθρο 2 Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ (*). Εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου Άρθρο 3 Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ Ο Πρόεδρος Gianluca GRIPPA (*) Δεν έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.

3 L 129/58 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμοί ΤΙΤΛΟΣ II ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Άρθρο 6 Άρθρο 7 Άρθρο 8 Άρθρο 9 Άρθρο 10 Γενικές απαιτήσεις Διαγώνια σώρευση καταγωγής Εξολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση Μονάδα χαρακτηρισμού Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία Συνδυασμοί προϊόντων Ουδέτερα στοιχεία ΤΙΤΛΟΣ III ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 11 Άρθρο 12 Άρθρο 13 Αρχή της εδαφικότητας Απευθείας μεταφορά Εκθέσεις ΤΙΤΛΟΣ IV ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ Άρθρο 14 Απαγόρευση επιστροφής δασμών ή απαλλαγής από δασμούς ΤΙΤΛΟΣ V ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 15 Άρθρο 16 Άρθρο 17 Άρθρο 18 Άρθρο 19 Άρθρο 20 Άρθρο 21 Άρθρο 22 Γενικές απαιτήσεις Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή EUR-MED Πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED που εκδίδονται εκ των υστέρων Έκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή EUR-MED Έκδοση πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED βάσει προηγουμένως εκδοθέντος ή συνταχθέντος πιστοποιητικού καταγωγής Λογιστικός διαχωρισμός Όροι για τη σύνταξη δήλωσης καταγωγής ή δήλωσης καταγωγής EUR-MED Εγκεκριμένος εξαγωγέας

4 L 129/59 Άρθρο 23 Άρθρο 24 Άρθρο 25 Άρθρο 26 Άρθρο 27 Άρθρο 28 Άρθρο 29 Άρθρο 30 Άρθρο 31 Διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού καταγωγής Υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής Εισαγωγή με τμηματικές αποστολές Απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού καταγωγής Δηλώσεις προμηθευτή Συνοδευτικά έγγραφα Φύλαξη του πιστοποιητικού καταγωγής, των δηλώσεων προμηθευτή και των δικαιολογητικών Διαφορές και λάθη εκτύπωσης Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ ΤΙΤΛΟΣ VI ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 32 Άρθρο 33 Άρθρο 34 Άρθρο 35 Άρθρο 36 Άρθρο 37 Διοικητική συνεργασία Έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής Έλεγχος των δηλώσεων προμηθευτή Επίλυση διαφορών Κυρώσεις Ελεύθερες ζώνες ΤΙΤΛΟΣ VII ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ Άρθρο 38 Άρθρο 39 Εφαρμογή του πρωτοκόλλου Ειδικοί όροι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Παράρτημα I: Παράρτημα II: Παράρτημα IIΙα: Παράρτημα IIΙβ: Παράρτημα IVα: Παράρτημα IVβ: Παράρτημα V: Παράρτημα VI: Επεξηγηματικές σημειώσεις για τον πίνακα του παραρτήματος II Πίνακας των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που απαιτείται να διενεργούνται επί μη καταγόμενων υλών προκειμένου το καταγόμενο προϊόν να αποκτήσει χαρακτήρα καταγωγής Υποδείγματα του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 και της αίτησης για το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 Υποδείγματα του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR-MED και της αίτησης για το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR-MED Κείμενο της δήλωσης καταγωγής Κείμενο της δήλωσης καταγωγής EUR-MED Υπόδειγμα της δήλωσης προμηθευτή Υπόδειγμα της δήλωσης του τακτικού προμηθευτή ΚΟΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Κοινή δήλωση για την αποδοχή των πιστοποιητικών καταγωγής που εκδίδονται στο πλαίσιο των συμφωνιών του άρθρου 3 του πρωτοκόλλου 4 για τα προϊόντα καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισλανδίας ή Νορβηγίας Κοινή δήλωση για το Πριγκιπάτο της Ανδόρας Κοινή δήλωση για τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου Κοινή δήλωση σχετικά με την αποχώρηση ενός συμβαλλόμενου μέρους από την περιφερειακή σύμβαση για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής

5 L 129/60 ΤΙΤΛΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου: α) ως κατασκευή ή παρασκευή νοείται κάθε μορφή επεξεργασίας ή μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένης της συναρμολόγησης ή ακόμη και ειδικών εργασιών β) ως ύλη νοούνται όλες οι μορφές συστατικών, πρώτων υλών, συνθετικών στοιχείων, μερών κ.λπ. που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του προϊόντος γ) ως προϊόν νοείται το προϊόν που έχει κατασκευαστεί, ακόμη και αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αργότερα σε άλλη κατασκευαστική εργασία δ) ως εμπορεύματα νοούνται τόσο οι ύλες όσο και τα προϊόντα ε) ως δασμολογητέα αξία νοείται η αξία που προσδιορίζεται βάσει της συμφωνίας περί της εφαρμογής του άρθρου VII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, του 1994 (συμφωνία ΠΟΕ για τη δασμολογητέα αξία) στ) ως τιμή εκ του εργοστασίου νοείται η εργοστασιακή τιμή που καταβάλλεται για το προϊόν στον κατασκευαστή στην επιχείρηση του οποίου διενεργήθηκε η τελευταία επεξεργασία ή μεταποίηση στον ΕΟΧ, υπό τον όρο ότι η τιμή περιλαμβάνει την αξία όλων των υλών που χρησιμοποιήθηκαν αφού αφαιρεθούν όλοι οι εσωτερικοί φόροι οι οποίοι επεστράφησαν, ή είναι δυνατόν να επιστραφούν, κατά την εξαγωγή του παραχθέντος προϊόντος ζ) ως αξία υλών νοείται η δασμολογητέα αξία κατά τη στιγμή εισαγωγής των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν ή, εάν αυτή δεν είναι γνωστή και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επιβεβαιώσιμη τιμή που καταβλήθηκε για τις ύλες αυτές στον ΕΟΧ η) ως αξία καταγόμενων υλών νοείται η αξία τέτοιων υλών όπως περιγράφεται στο στοιχείο ζ), που εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών θ) ως προστιθέμενη αξία νοείται η τιμή εκ του εργοστασίου αφού αφαιρεθεί η δασμολογητέα αξία εκάστης των ενσωματωθεισών υλών που είναι καταγωγής των άλλων χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 3 στις οποίες εφαρμόζεται σώρευση ή, αν η δασμολογητέα αξία δεν είναι γνωστή ή δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επαληθεύσιμη τιμή που καταβάλλεται για τα προϊόντα στον ΕΟΧ ι) ως κεφάλαια και κλάσεις νοούνται τα κεφάλαια και οι κλάσεις (τετραψήφιοι κωδικοί) που χρησιμοποιούνται στην ονοματολογία, η οποία αποτελεί το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης εμπορευμάτων, που αναφέρεται στο παρόν πρωτόκολλο ως εναρμονισμένο σύστημα ή ΕΣ ια) ο όρος υπαγόμενος αναφέρεται στην κατάταξη προϊόντος ή ύλης σε μία συγκεκριμένη κλάση ιβ) ως αποστολή εμπορευμάτων νοούνται τα προϊόντα που είτε αποστέλλονται ταυτόχρονα από κάποιον εξαγωγέα σε κάποιον παραλήπτη ή καλύπτονται από ένα μόνον έγγραφο μεταφοράς, το οποίο καλύπτει τη μεταφορά τους από τον εξαγωγέα στον παραλήπτη ή, όταν δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο, από ένα μόνο τιμολόγιο ιγ) ο όρος εδάφη περιλαμβάνει τα χωρικά ύδατα. ΤΙΤΛΟΣ II ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 2 Γενικές απαιτήσεις 1. Για την εφαρμογή της συμφωνίας, τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται προϊόντα καταγωγής ΕΟΧ: α) τα προϊόντα που παράγονται εξολοκλήρου στον ΕΟΧ κατά την έννοια του άρθρου 4 β) τα προϊόντα που παράγονται στον ΕΟΧ αλλά περιέχουν ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξολοκλήρου στον χώρο αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι οι ύλες αυτές έχουν υποστεί στον ΕΟΧ επεξεργασίες ή μεταποιήσεις επαρκείς κατά την έννοια του άρθρου 5.

6 L 129/61 Για τον σκοπό αυτό, τα εδάφη των συμβαλλόμενων μερών στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα συμφωνία θεωρούνται ενιαίο έδαφος. 2. Παρά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, το έδαφος του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν εξαιρείται από το έδαφος του ΕΟΧ, ώστε να καθοριστεί η καταγωγή των προϊόντων που εμφαίνονται στους πίνακες Ι και ΙΙ του πρωτοκόλλου 3, τα δε προϊόντα αυτά θεωρούνται καταγωγής ΕΟΧ μόνον εφόσον έχουν παραχθεί εξολοκλήρου ή έχουν υποστεί επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση στα εδάφη των υπόλοιπων συμβαλλόμενων μερών. Άρθρο 3 Διαγώνια σώρευση καταγωγής 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, θεωρούνται προϊόντα καταγωγής ΕΟΧ τα προϊόντα που έχουν παραχθεί εκεί με την ενσωμάτωση υλών, καταγωγής Ελβετίας (συμπεριλαμβανομένου του Λιχτενστάιν) ( 1 ), Ισλανδίας, Νορβηγίας, των Φερόων Νήσων, Τουρκίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 2 ), υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποτελέσει εντός του ΕΟΧ αντικείμενο επεξεργασιών ή μεταποιήσεων πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 6. Τα προϊόντα αυτά δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις. 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, θεωρούνται προϊόντα καταγωγής ΕΟΧ τα προϊόντα που έχουν παραχθεί εκεί με την ενσωμάτωση υλών καταγωγής οποιασδήποτε χώρας είναι μέρος της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης, με βάση τη δήλωση της Βαρκελώνης που εγκρίθηκε στην ευρωμεσογειακή διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Νοεμβρίου 1995, εκτός της Τουρκίας ( 3 ), υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποτελέσει εντός του ΕΟΧ αντικείμενο επεξεργασιών ή μεταποιήσεων πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 6. Τα προϊόντα αυτά δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις. 3. Όταν οι επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στον ΕΟΧ δεν υπερβαίνουν τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 6, το παραγόμενο προϊόν θεωρείται καταγωγής ΕΟΧ μόνον εφόσον η προστιθέμενη αξία στον ΕΟΧ είναι υψηλότερη από την αξία των χρησιμοποιηθεισών υλών καταγωγής μιας από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, το παραγόμενο προϊόν θεωρείται καταγωγής της χώρας που εισέφερε την υψηλότερη αξία σε συνάρτηση με τις καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατασκευή στον ΕΟΧ. 4. Τα προϊόντα καταγωγής μιας από τις χώρες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 τα οποία δεν υφίστανται καμία επεξεργασία ή μεταποίηση στον ΕΟΧ διατηρούν την καταγωγή τους εφόσον εξάγονται σε μία από τις εν λόγω χώρες. 5. Η σώρευση που προβλέπει το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνο υπό τον όρο ότι: α) μεταξύ των χωρών που ενέχονται στην απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής και της χώρας προορισμού εφαρμόζεται προτιμησιακή εμπορική συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο XXIV της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) β) οι ύλες και τα προϊόντα έχουν αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγωγής κατ' εφαρμογή κανόνων καταγωγής ταυτόσημων με αυτούς που προβλέπει το παρόν πρωτόκολλο και γ) ανακοινώσεις που αναφέρουν την πλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την εφαρμογή της σώρευσης έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά C) και στα άλλα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις οικείες διαδικασίες. Η σώρευση που προβλέπει το παρόν άρθρο εφαρμόζεται από την ημερομηνία που αναγράφεται στην ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά C). Η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωστοποιεί στα άλλα συμβαλλόμενα μέρη, μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις λεπτομέρειες των συμφωνιών, μεταξύ άλλων και την ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους, καθώς και τους αντίστοιχους κανόνες καταγωγής, που εφαρμόζονται με τις άλλες χώρες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. ( 1 ) Το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν έχει τελωνειακή ένωση με την Ελβετία και αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. ( 2 ) Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Σερβία και Κοσσυφοπέδιο δυνάμει της απόφασης 1244/99 του ΣΑΗΕ ( 3 ) Αλγερία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Μαρόκο, Συρία, Τυνησία, Δυτική Όχθη και Λωρίδα της Γάζας.

7 L 129/62 Άρθρο 4 Εξολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα 1. Θεωρούνται εξολοκλήρου παραγόμενα στον ΕΟΧ: α) τα ορυκτά προϊόντα τα εξορυσσόμενα από το έδαφός τους ή από τον θαλάσσιο πυθμένα τους β) τα φυτικά προϊόντα που παράγονται στις χώρες αυτές γ) τα ζώντα ζώα που γεννιούνται και εκτρέφονται στις χώρες αυτές δ) τα προϊόντα τα προερχόμενα από ζώντα ζώα τα οποία εκτρέφονται στις χώρες αυτές ε) τα προϊόντα της θήρας ή αλιείας που ασκείται στις χώρες αυτές στ) τα προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα προϊόντα, που λαμβάνονται από τη θάλασσα εκτός των χωρικών υδάτων των συμβαλλόμενων μερών με τα σκάφη τους ζ) τα προϊόντα τα παραγόμενα επί των πλοίων-εργοστασίων τους αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο στ) η) τα μεταχειρισμένα είδη που έχουν συγκεντρωθεί στις χώρες αυτές και δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανάκτηση πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων των μεταχειρισμένων ελαστικών που χρησιμοποιούνται μόνο για αναγόμωση ή ως απορρίμματα θ) τα απόβλητα και απορρίμματα τα προερχόμενα από βιοτεχνικές ή βιομηχανικές εργασίες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί στις χώρες αυτές ι) τα προϊόντα τα εξορυσσόμενα από το θαλάσσιο έδαφος ή υπέδαφος εκτός των χωρικών τους υδάτων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης αυτού του εδάφους ή υπεδάφους ια) τα εμπορεύματα τα παραγόμενα στις χώρες αυτές αποκλειστικά από τα προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ι). 2. Οι όροι σκάφη τους και των πλοίων-εργοστασίων τους στην παράγραφο 1 στοιχεία στ) και ζ) ισχύουν μόνο για τα σκάφη και τα πλοία-εργοτάξια : α) τα οποία είναι νηολογημένα ή εγγεγραμμένα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της ΕΖΕΣ β) τα οποία φέρουν τη σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους της ΕΖΕΣ γ) τα οποία ανήκουν, κατά ποσοστό 50 % τουλάχιστον, σε υπηκόους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους της ΕΖΕΣ ή σε εταιρεία που έχει την έδρα της σε ένα από τα κράτη αυτά, της οποίας ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές, ο πρόεδρος του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου και η πλειοψηφία των μελών των εν λόγω συμβουλίων είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους της ΕΖΕΣ και της οποίας, επιπλέον, σε περίπτωση προσωπικών εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, το ήμισυ τουλάχιστον του κεφαλαίου ανήκει σ' αυτά τα κράτη ή σε δημόσιους οργανισμούς ή σε υπηκόους αυτών των κρατών δ) των οποίων ο κυβερνήτης και οι αξιωματικοί είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους της ΕΖΕΣ και ε) το πλήρωμα των οποίων αποτελείται, σε αναλογία 75 % τουλάχιστον, από υπηκόους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους της ΕΖΕΣ. Άρθρο 5 Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα 1. Για τους σκοπούς του άρθρου 2, προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί εξολοκλήρου θεωρείται ότι υπέστησαν επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση όταν πληρούνται οι όροι του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II. Οι προαναφερθέντες όροι δηλώνουν, για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από τη συμφωνία, την επεξεργασία ή τη μεταποίηση που πρέπει να υφίστανται οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προϊόντων αυτών και εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με αυτές τις ύλες. Συνεπώς, αν ένα προϊόν που έχει αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγωγής πληρώντας τους όρους που καθορίζονται στον πίνακα για το προϊόν αυτό χρησιμοποιείται για την κατασκευή ενός άλλου προϊόντος, οι όροι που ισχύουν για το προϊόν στο οποίο αυτό ενσωματώνεται δεν ισχύουν και ως προς αυτό, και δεν λαμβάνονται υπόψη οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν, ενδεχομένως, για την κατασκευή του.

8 L 129/63 2. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, οι μη καταγόμενες ύλες οι οποίες, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στον πίνακα του παραρτήματος II, δεν θα πρέπει χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ή την παρασκευή ενός προϊόντος μπορούν, ωστόσο, να χρησιμοποιηθούν υπό την προϋπόθεση ότι: α) η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος β) δεν σημειώνεται υπέρβαση των ποσοστών που περιέχονται στον πίνακα για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών δυνάμει της παρούσας παραγράφου. Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του εναρμονισμένου συστήματος. 3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6. Άρθρο 6 Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση 1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι εξής επεξεργασίες ή μεταποιήσεις θεωρούνται ανεπαρκείς για την απόκτηση του χαρακτήρα των καταγόμενων προϊόντων, ανεξάρτητα από το αν πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 5: α) οι εργασίες συντήρησης που εξασφαλίζουν τη διατήρηση των εμπορευμάτων σε καλή κατάσταση κατά τη μεταφορά και αποθήκευσή τους β) οι διαιρέσεις και συνενώσεις δεμάτων γ) το πλύσιμο, το καθάρισμα η αφαίρεση σκόνης, οξειδίων, ελαίων, χρωμάτων ή άλλων επικαλύψεων δ) το σιδέρωμα ή το πρεσάρισμα κλωστοϋφαντουργικών ειδών ε) οι απλές εργασίες βαφής και στίλβωσης στ) η αποφλοίωση, η μερική ή ολική λεύκανση, η στίλβωση και το γυάλισμα δημητριακών και ρυζιού ζ) οι εργασίες για τον χρωματισμό ζάχαρης και την κατασκευή κύβων ζάχαρης η) η αφαίρεση του φλοιού, των κουκουτσιών και του κελύφους φρούτων, καρπών και λαχανικών θ) το ακόνισμα, η απλή λείανση ή ο απλός τεμαχισμός ι) το κοσκίνισμα, η διαλογή, η ταξινόμηση, η κατάταξη, η διαβάθμιση, ο συνδυασμός (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης συνδυασμού ειδών) ια) ιβ) ιγ) ιδ) ιε) η απλή τοποθέτηση σε φιάλες, κονσέρβες, φιαλίδια, σάκους, κουτιά, η στερέωση επί λεπτοσανίδων και κάθε άλλη απλή εργασία συσκευασίας η επίθεση ή η εκτύπωση σημάτων, ετικετών, λογοτύπων και άλλων παρόμοιων διακριτικών σημείων στα προϊόντα ή τη συσκευασία τους η απλή ανάμειξη προϊόντων, έστω και διαφορετικού είδους η ανάμειξη της ζάχαρης με οποιαδήποτε άλλη ύλη η απλή συνένωση μερών είδους για την κατασκευή ενός πλήρους είδους ή αποσυναρμολόγηση προϊόντων σε μέρη τους ιστ) ο συνδυασμός δύο ή περισσότερων από τις εργασίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ιε) ιζ) η σφαγή ζώων. 2. Όλες οι εργασίες που διενεργούνται εντός του ΕΟΧ σε συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να εξετάζονται από κοινού όταν πρόκειται να οριστεί αν η πραγματοποιηθείσα επεξεργασία ή μεταποίηση του προϊόντος αυτού πρέπει να θεωρηθεί ανεπαρκής κατά την έννοια της παραγράφου 1. Άρθρο 7 Μονάδα χαρακτηρισμού 1. Η μονάδα χαρακτηρισμού για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου συνίσταται στο συγκεκριμένο προϊόν που θεωρείται μονάδα βάσης για τον προσδιορισμό της κατάταξης σύμφωνα με την ονοματολογία του εναρμονισμένου συστήματος.

9 L 129/64 Κατά συνέπεια: α) όταν ένα προϊόν αποτελούμενο από ομάδα ή από σύνολο συναρμολογηθέντων ειδών κατατάσσεται, σύμφωνα με το εναρμονισμένο σύστημα, σε μία μόνον κλάση, το όλον αποτελεί τη μονάδα χαρακτηρισμού β) όταν μια αποστολή αποτελείται από ορισμένα πανομοιότυπα προϊόντα που κατατάσσονται στην ίδια κλάση του εναρμονισμένου συστήματος, κάθε προϊόν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χωριστά κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου. 2. Όταν, κατ' εφαρμογή του γενικού κανόνα 5 του εναρμονισμένου συστήματος, η συσκευασία κατατάσσεται με το προϊόν που περιέχει, τότε θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνεται για τον προσδιορισμό της καταγωγής. Άρθρο 8 Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία Τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία που παραδίδονται μαζί με ένα τεμάχιο εξοπλισμού, μηχανής, συσκευής ή οχήματος, αποτελούν μέρος του κανονικού εξοπλισμού και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του τελευταίου, ή δεν τιμολογούνται ιδιαιτέρως, θεωρούνται ότι αποτελούν ένα σύνολο με το εν λόγω τεμάχιο εξοπλισμού, μηχανής, συσκευής ή οχήματος. Άρθρο 9 Συνδυασμοί προϊόντων Κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3 του εναρμονισμένου συστήματος, οι συνδυασμοί θεωρούνται καταγόμενα προϊόντα όταν όλα τα συστατικά μέρη τους είναι καταγόμενα προϊόντα. Ωστόσο, συνδυασμός αποτελούμενος από προϊόντα καταγόμενα και μη, θεωρείται στο σύνολό του καταγόμενος υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των μη καταγόμενων προϊόντων δεν υπερβαίνει το 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του συνδυασμού. Άρθρο 10 Ουδέτερα στοιχεία Για να προσδιοριστεί εάν ένα προϊόν έχει τον χαρακτήρα καταγωγής, δεν είναι αναγκαίο να καθορίζεται η καταγωγή των κατωτέρω στοιχείων που χρησιμοποιούνται, ενδεχομένως, για την παραγωγή του: α) ηλεκτρική ενέργεια και καύσιμα β) εγκαταστάσεις και εξοπλισμός γ) μηχανήματα και εργαλεία δ) αγαθά που δεν υπεισέρχονται ή δεν πρόκειται να υπεισέλθουν στην τελική σύνθεση του προϊόντος. ΤΙΤΛΟΣ III ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 11 Αρχή της εδαφικότητας 1. Οι όροι του τίτλου II σχετικά με την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής πρέπει να πληρούνται ανελλιπώς στον ΕΟΧ, με την επιφύλαξη του άρθρου 3 και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

10 L 129/65 2. Αν καταγόμενα εμπορεύματα που έχουν εξαχθεί από τον ΕΟΧ προς άλλη χώρα επανεισαχθούν, πρέπει να θεωρούνται, με την επιφύλαξη του άρθρου 3, μη καταγόμενα, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ότι: α) τα επανεισαγόμενα εμπορεύματα είναι τα ίδια με τα εμπορεύματα που εξήχθησαν και β) δεν έχουν υποστεί καμία εργασία πέραν εκείνων που ήταν αναγκαίες για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, ενόσω βρίσκονταν στην εν λόγω χώρα ή κατά την εξαγωγή τους. 3. Η απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής, σύμφωνα με τους όρους του τίτλου II, δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενη επεξεργασία ή μεταποίηση που πραγματοποιήθηκε εκτός του ΕΟΧ επί υλών οι οποίες είχαν εξαχθεί από τον ΕΟΧ και επανεισήχθησαν στη συνέχεια, υπό την προϋπόθεση: α) ότι οι εν λόγω ύλες είχαν παραχθεί εξολοκλήρου στον ΕΟΧ ή είχαν υποστεί σε αυτές, πριν από την εξαγωγή τους, επεξεργασία ή μεταποίηση πέραν από τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 και β) ότι μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις τελωνειακές αρχές ότι: i) τα επανεισαγόμενα εμπορεύματα προέκυψαν από την επεξεργασία ή τη μεταποίηση των υλών που εξήχθησαν και ii) η συνολική προστιθέμενη αξία που αποκτήθηκε εκτός του ΕΟΧ με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει το 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του τελικού προϊόντος στο οποίο ζητείται να αποδοθεί ο χαρακτήρας καταγωγής. 4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 3, οι όροι που αναφέρονται στον τίτλο II και αφορούν την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής δεν ισχύουν όσον αφορά τις επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που πραγματοποιούνται εκτός του ΕΟΧ. Εντούτοις, όταν για τη διαπίστωση του χαρακτήρα καταγωγής του αντίστοιχου τελικού προϊόντος εφαρμόζεται κανόνας που παρατίθεται στον πίνακα του παραρτήματος II και καθορίζει τη μέγιστη αξία όλων των μη καταγόμενων υλών, η συνολική αξία των μη καταγόμενων υλών που ενσωματώνονται στο έδαφος του ενδιαφερόμενου μέρους και η συνολική προστιθέμενη αξία που αποκτήθηκε εκτός του ΕΟΧ κατ' εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν πρέπει να υπερβαίνουν το προβλεπόμενο ποσοστό. 5. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4, ως συνολική προστιθέμενη αξία νοείται το σύνολο του κόστους που προκύπτει εκτός του ΕΟΧ, συμπεριλαμβανομένης της αξίας των υλών που ενσωματώνονται εκεί. 6. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά τα προϊόντα που δεν πληρούν τους όρους που προβλέπονται στον πίνακα του παραρτήματος II και τα οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν υποστεί επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση μόνο κατ' εφαρμογή των γενικών αξιών του άρθρου 5 παράγραφος Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά τα προϊόντα των κεφαλαίων 50 έως 63 του εναρμονισμένου συστήματος. 8. Οι επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που πραγματοποιούνται εκτός του ΕΟΧ και καλύπτονται από το παρόν άρθρο πραγματοποιούνται υπό τους όρους του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή ή παρόμοιου καθεστώτος. Άρθρο 12 Απευθείας μεταφορά 1. Η προτιμησιακή μεταχείριση που προβλέπεται από τη συμφωνία εφαρμόζεται μόνο στα προϊόντα που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος πρωτοκόλλου και μεταφέρονται απευθείας εντός του ΕΟΧ ή μέσω των εδαφών των χωρών που μνημονεύονται στο άρθρο 3 με τις οποίες ισχύει η σώρευση. Ωστόσο, προϊόντα που αποτελούν μία και μόνο αποστολή μπορούν να μεταφερθούν μέσω άλλων εδαφών με, ενδεχομένως, μεταφόρτωση ή προσωρινή αποθήκευση στο εν λόγω έδαφος, με τον όρο ότι τα προϊόντα παραμένουν υπό την επιτήρηση των τελωνειακών αρχών της χώρας διαμετακόμισης ή αποθήκευσης και δεν υφίστανται άλλες εργασίες εκτός από την εκφόρτωση, την επαναφόρτωση ή οποιαδήποτε άλλη εργασία αποβλέπει στη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση. Τα καταγόμενα προϊόντα μπορούν να μεταφέρονται με αγωγούς μέσω εδάφους άλλου από εκείνο του ΕΟΧ.

11 L 129/66 2. Για να αποδειχθεί ότι πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής: α) ενιαίο έγγραφο μεταφοράς που καλύπτει τη διέλευση από τη χώρα εξαγωγής μέσω της χώρας διαμετακόμισης ή β) βεβαίωση που χορηγείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας διαμετακόμισης και η οποία: i) παρέχει ακριβή περιγραφή των προϊόντων ii) αναφέρει τις ημερομηνίες εκφόρτωσης και επαναφόρτωσης των προϊόντων και, όταν χρειάζεται, τα ονόματα των πλοίων ή άλλων μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν και iii) πιστοποιεί τις συνθήκες υπό τις οποίες τα προϊόντα παρέμειναν στη χώρα διαμετακόμισης ή γ) ελλείψει αυτών, οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο. Άρθρο 13 Εκθέσεις 1. Προϊόντα καταγωγής που αποστέλλονται για να συμμετάσχουν σε έκθεση σε χώρα άλλη από αυτές που μνημονεύονται στο άρθρο 3 με τις οποίες ισχύει η σώρευση και πωλούνται μετά την έκθεση για να εισαχθούν στον ΕΟΧ εμπίπτουν κατά την εισαγωγή στις διατάξεις της συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ότι: α) εξαγωγέας απέστειλε τα εμπορεύματα αυτά από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη στη χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση και τα εξέθεσε εκεί β) ο ίδιος εξαγωγέας πώλησε τα εν λόγω προϊόντα ή τα μεταβίβασε κατά άλλον τρόπο σε παραλήπτη σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος γ) τα προϊόντα απεστάλησαν, κατά τη διάρκεια της έκθεσης ή αμέσως μετά, στην κατάσταση στην οποία είχαν αποσταλεί για την έκθεση και δ) τα προϊόντα, από τη στιγμή που απεστάλησαν στην έκθεση, δεν χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς άλλους από την επίδειξή τους στη συγκεκριμένη έκθεση. 2. Πιστοποιητικό καταγωγής εκδίδεται ή συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου V και υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής κατά τον συνήθη τρόπο. Στο πιστοποιητικό αναγράφονται το όνομα και η διεύθυνση της έκθεσης. Είναι δυνατόν να ζητούνται, όπου κρίνεται αναγκαίο, συμπληρωματικές έγγραφες αποδείξεις σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτέθηκαν τα προϊόντα. 3. Η παράγραφος 1 ισχύει για κάθε έκθεση εμπορικού, βιομηχανικού, γεωργικού ή βιοτεχνικού χαρακτήρα, εμποροπανήγυρη ή παρόμοια δημόσια εκδήλωση που δεν διοργανώνεται για ιδιωτικούς σκοπούς σε καταστήματα ή εμπορικούς χώρους με σκοπό την πώληση αλλοδαπών προϊόντων και κατά τη διάρκεια της οποίας τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακό έλεγχο. ΤΙΤΛΟΣ IV ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ Άρθρο 14 Απαγόρευση επιστροφής δασμών ή απαλλαγής από δασμούς 1. Οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων καταγωγής ΕΟΧ ή μιας από τις άλλες χώρες που μνημονεύονται στο άρθρο 3, για τις οποίες εκδίδεται ή συντάσσεται πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον τίτλο V, δεν αποτελούν σε κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αντικείμενο επιστροφής δασμών ή απαλλαγής από δασμούς οποιουδήποτε είδους.

12 L 129/67 2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 εφαρμόζεται σε κάθε ρύθμιση για επιστροφή, διαγραφή ή μη καταβολή, πλήρη ή μερική, δασμών ή επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος που επιβάλλονται, σε οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, σε ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή, καθώς και στα προϊόντα που καλύπτονται από την παράγραφο 1 στοιχείο β), σε περίπτωση που αυτή η επιστροφή, διαγραφή ή μη καταβολή εφαρμόζεται, ρητά ή στην πράξη, όταν τα προϊόντα που παράγονται από τις εν λόγω ύλες εξάγονται και όχι όταν διατίθενται στην κατανάλωση σε αυτές. 3. Ο εξαγωγέας προϊόντων που καλύπτονται από πιστοποιητικό καταγωγής πρέπει να είναι έτοιμος να υποβάλει ανά πάσα στιγμή, αν ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές, όλα τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι δεν έχει επιτραπεί επιστροφή, όσον αφορά τις μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των σχετικών προϊόντων, και ότι όλοι οι δασμοί ή επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος που αντιστοιχούν σ' αυτές τις ύλες έχουν πράγματι καταβληθεί. 4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 ισχύουν επίσης για τη συσκευασία κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 2, τα εξαρτήματα, τα ανταλλακτικά και τα εργαλεία κατά την έννοια του άρθρου 8 και τους συνδυασμούς προϊόντων κατά την έννοια του άρθρου 9, όταν αυτά δεν αποτελούν είδη καταγωγής. 5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 ισχύουν μόνο για τις ύλες που ανήκουν στο είδος που αφορά η συμφωνία. Περαιτέρω, αυτές δεν εμποδίζουν την εφαρμογή συστήματος επιστροφών για τα γεωργικά προϊόντα κατά την εξαγωγή, που ισχύει για κάθε εξαγωγή σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας. ΤΙΤΛΟΣ V ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 15 Γενικές απαιτήσεις 1. Τα προϊόντα καταγωγής, κατά την εισαγωγή τους σε ένα εκ των συμβαλλόμενων μερών, υπάγονται στις διατάξεις της συμφωνίας, εφόσον προσκομιστεί ένα από τα ακόλουθα πιστοποιητικά καταγωγής: α) πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα IΙΙα β) πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR-MED, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα IIΙβ γ) στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1, δήλωση που αποκαλείται στη συνέχεια δήλωση καταγωγής ή δήλωση καταγωγής EUR-MED, που αναγράφει ο εξαγωγέας στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που περιγράφει τα σχετικά προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους το κείμενο της δήλωσης καταγωγής παρατίθεται στα παραρτήματα IVα και ΙVβ. 2. Παρά την παράγραφο 1, προϊόντα καταγωγής, κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου, εμπίπτουν, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 26, στις διατάξεις της συμφωνίας, χωρίς να είναι αναγκαία η υποβολή κανενός από τα πιστοποιητικά καταγωγής της παραγράφου 1. Άρθρο 16 Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή EUR-MED 1. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής μετά από γραπτή αίτηση που υποβάλλεται από τον εξαγωγέα ή, υπ' ευθύνη του εξαγωγέα, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. 2. Για τον σκοπό αυτό, ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του συμπληρώνουν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED και την αίτηση, υποδείγματα των οποίων παρατίθενται στα παραρτήματα IΙΙα και ΙΙΙβ. Τα έντυπα αυτά συμπληρώνονται σε μία από τις γλώσσες στις οποίες έχει συνταχθεί η συμφωνία, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας της χώρας εξαγωγής. Αν τα έντυπα είναι χειρόγραφα, συμπληρώνονται με μελάνι και ευανάγνωστους χαρακτήρες. Η περιγραφή των προϊόντων αναγράφεται στη σχετική θέση χωρίς να παρεμβάλλονται κενές σειρές. Όταν η θέση αυτή δεν συμπληρώνεται πλήρως, σύρεται οριζόντια γραμμή κάτω από την τελευταία γραμμή της περιγραφής και διαγραμμίζεται ο κενός χώρος. 3. Ο εξαγωγέας που ζητεί την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή EUR-MED πρέπει να είναι έτοιμος να υποβάλει, ανά πάσα στιγμή, εάν του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής στην οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED, κάθε κατάλληλο έγγραφο για την απόδειξη του χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων καθώς και της τήρησης των λοιπών προϋποθέσεων του παρόντος πρωτοκόλλου.

13 L 129/68 4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές συμβαλλόμενου μέρους στις ακόλουθες περιπτώσεις: εάν τα σχετικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν προϊόντα καταγόμενα στον ΕΟΧ ή σε μία από τις χώρες που μνημονεύονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, με τις οποίες εφαρμόζεται η σώρευση, χωρίς εφαρμογή της σώρευσης με ύλες καταγόμενες σε μία από τις χώρες που μνημονεύονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος πρωτοκόλλου, εάν τα σχετικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν προϊόντα καταγόμενα σε μία από τις χώρες που μνημονεύονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, με τις οποίες εφαρμόζεται η σώρευση, χωρίς εφαρμογή της σώρευσης με ύλες καταγόμενες σε μία από τις χώρες που μνημονεύονται στο άρθρο 3 και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος πρωτοκόλλου, εφόσον έχει εκδοθεί στη χώρα καταγωγής πιστοποιητικό κυκλοφορίας ή δήλωση καταγωγής EUR-MED. 5. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR-MED εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές συμβαλλόμενου μέρους, εάν τα σχετικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν προϊόντα καταγόμενα στον ΕΟΧ ή σε μία από τις χώρες που μνημονεύονται στο άρθρο 3, με τις οποίες εφαρμόζεται η σώρευση, και πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος πρωτοκόλλου και: η σώρευση εφαρμοζόταν με ύλες καταγόμενες σε μία από τις χώρες που μνημονεύονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, ή τα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ύλες στο πλαίσιο της σώρευσης για την κατασκευή προϊόντων για εξαγωγή σε μία από τις χώρες που μνημονεύονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, ή τα προϊόντα μπορούν να επανεξαχθούν από τη χώρα προορισμού σε μία από τις χώρες που μνημονεύονται στο άρθρο 3 παράγραφος Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR-MED, στη θέση 7, αναφέρει μία από τις ακόλουθες ενδείξεις στην αγγλική γλώσσα: εάν ο χαρακτήρας καταγωγής αποκτάται με εφαρμογή της σώρευσης με ύλες καταγόμενες σε μία ή περισσότερες από τις χώρες που μνημονεύονται στο άρθρο 3: CUMULATION APPLIED WITH... (όνομα χώρας/χωρών), εάν ο χαρακτήρας καταγωγής αποκτάται χωρίς εφαρμογή σώρευσης με ύλες καταγόμενες σε μία ή περισσότερες από τις χώρες που μνημονεύονται στο άρθρο 3: NO CUMULATION APPLIED. 7. Οι τελωνειακές αρχές που εκδίδουν τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων και της εκπλήρωσης των λοιπών προϋποθέσεων του παρόντος πρωτοκόλλου. Για τον σκοπό αυτό, οι εν λόγω αρχές έχουν το δικαίωμα να ζητούν την προσκόμιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους των λογιστικών βιβλίων του εξαγωγέα καθώς και οποιονδήποτε άλλον έλεγχο κρίνουν αναγκαίο. Εξασφαλίζουν επίσης την ορθή συμπλήρωση των εντύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Ιδίως, ελέγχουν αν ο χώρος που προορίζεται για την περιγραφή των προϊόντων έχει συμπληρωθεί κατά τρόπο που να αποκλείει οποιαδήποτε πιθανότητα δόλιων προσθηκών. 8. Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED αναγράφεται στη θέση 11 του πιστοποιητικού. 9. Πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές και τίθεται στη διάθεση του εξαγωγέα μόλις πραγματοποιηθεί ή εξασφαλιστεί πραγματική εξαγωγή. Άρθρο 17 Πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED που εκδίδονται εκ των υστέρων 1. Παρά το άρθρο 16 παράγραφος 9, το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εκδίδεται μετά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά, αν: α) δεν εκδόθηκε κατά τον χρόνο εξαγωγής, λόγω σφαλμάτων ή ακούσιων παραλείψεων ή ειδικών περιστάσεων ή β) αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ότι εκδόθηκε πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED, το οποίο δεν έγινε δεκτό κατά την εισαγωγή για τεχνικούς λόγους.

14 L 129/69 2. Παρά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παράγραφος 9, είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR-MED μετά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά και για τα οποία εκδόθηκε πιστοποιητικό EUR.1 κατά τη στιγμή της εξαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται στις τελωνειακές αρχές ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 16 παράγραφος Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2, ο εξαγωγέας στην αίτησή του αναφέρει τον τόπο και την ημερομηνία της εξαγωγής των προϊόντων τα οποία αφορά το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED, καθώς και τους λόγους για τους οποίους υποβάλλει την αίτηση. 4. Οι τελωνειακές αρχές δύνανται να εκδίδουν εκ των υστέρων πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED μόνον αφού επαληθεύσουν ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση του εξαγωγέα ανταποκρίνονται σε εκείνα του αντίστοιχου φακέλου. 5. Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED που εκδίδονται εκ των υστέρων φέρουν την ακόλουθη φράση στην αγγλική γλώσσα: ISSUED RETROSPECTIVY Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR-MED που εκδίδονται εκ των υστέρων κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 φέρουν την ακόλουθη φράση στην αγγλική γλώσσα: ISSUED RETROSPECTIVY [Original EUR.1 No... (ημερομηνία και τόπος έκδοσης)]. 6. Η φράση που αναφέρεται στην παράγραφο 5 εγγράφεται στη θέση 7 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED. Άρθρο 18 Έκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή EUR-MED 1. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής ενός πιστοποιητικού EUR.1 ή EUR-MED, ο εξαγωγέας μπορεί να ζητεί από τις τελωνειακές αρχές που το εξέδωσαν αντίγραφο που συμπληρώνεται βάσει των εγγράφων εξαγωγής που κατέχουν. 2. Το αντίγραφο που εκδίδεται κατ' αυτόν τον τρόπο φέρει την ακόλουθη ένδειξη στην αγγλική γλώσσα: DUPLICATE 3. Η φράση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εγγράφεται στη θέση 7 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή EUR-MED. 4. Το αντίγραφο που φέρει την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοτύπου πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή EUR-MED αρχίζει να ισχύει από την εν λόγω ημερομηνία. Άρθρο 19 Έκδοση πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED βάσει προηγουμένως εκδοθέντος ή συνταχθέντος πιστοποιητικού καταγωγής Όταν προϊόντα καταγωγής υφίστανται έλεγχο εκ μέρους τελωνείου συμβαλλόμενου μέρους, είναι δυνατή η αντικατάσταση του πρωτοτύπου του πιστοποιητικού καταγωγής από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED, με σκοπό την αποστολή όλων ή ορισμένων από τα προϊόντα αυτά αλλού στον ΕΟΧ. Τα πιστοποιητικά αντικατάστασης EUR.1 ή EUR-MED εκδίδονται από το τελωνείο στον έλεγχο του οποίου υποβάλλονται τα προϊόντα. Άρθρο 20 Λογιστικός διαχωρισμός 1. Όταν η διατήρηση χωριστών αποθεμάτων καταγόμενων και μη καταγόμενων, πανομοιότυπων και εναλλασσόμενων υλών, συνεπάγεται υψηλό κόστος ή σημαντικά προβλήματα, οι τελωνειακές αρχές δύνανται, ύστερα από γραπτή αίτηση των ενδιαφερομένων, να επιτρέπουν την εφαρμογή της μεθόδου του λεγόμενου λογιστικού διαχωρισμού (εφεξής μέθοδος ) για τη διαχείριση αυτών των αποθεμάτων.

15 L 129/70 2. Η μέθοδος πρέπει να μπορεί να διασφαλίσει ότι, για συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς, ο αριθμός των παραγόμενων προϊόντων που θα ήταν δυνατό να θεωρηθούν καταγόμενα είναι ο ίδιος με αυτόν που θα είχε προκύψει αν είχε υπάρξει φυσικός διαχωρισμός των αποθεμάτων. 3. Οι τελωνειακές αρχές δύνανται να εξαρτούν την παροχή της άδειας της παραγράφου 1 από την πλήρωση των όρων που κρίνονται αναγκαίοι. 4. Η μέθοδος εφαρμόζεται, η δε εφαρμογή της καταγράφεται, βάσει των γενικών λογιστικών αρχών που ισχύουν στη χώρα κατασκευής του προϊόντος. 5. Ο δικαιούχος της μεθόδου μπορεί να εκδίδει ή να ζητεί την έκδοση πιστοποιητικών καταγωγής, κατά περίπτωση, για την ποσότητα των προϊόντων που δύνανται να θεωρούνται καταγόμενα. Ύστερα από αίτηση των τελωνειακών αρχών, ο δικαιούχος υποβάλλει δήλωση για τον τρόπο διαχείρισης των ποσοτήτων. 6. Οι τελωνειακές αρχές παρακολουθούν τη χρήση της άδειας και δύνανται να την ανακαλούν εφόσον ο δικαιούχος τη χρησιμοποιεί κατά μη δέοντα τρόπο ή δεν πληροί οποιονδήποτε από τους λοιπούς όρους που παρατίθενται στο παρόν πρωτόκολλο. Άρθρο 21 Όροι για τη σύνταξη δήλωσης καταγωγής ή δήλωσης καταγωγής EUR-MED 1. Η δήλωση καταγωγής ή η δήλωση καταγωγής EUR-MED όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί να συντάσσεται: α) από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 22 ή β) από οποιονδήποτε εξαγωγέα για κάθε αποστολή που αποτελείται από ένα ή περισσότερα δέματα τα οποία περιέχουν προϊόντα καταγωγής η συνολική αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα ευρώ. 2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η δήλωση καταγωγής μπορεί να συντάσσεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: εάν τα σχετικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν προϊόντα καταγωγής ΕΟΧ ή μιας από τις χώρες που μνημονεύονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, με τις οποίες εφαρμόζεται η σώρευση, χωρίς εφαρμογή της σώρευσης με ύλες καταγόμενες σε μία από τις χώρες που μνημονεύονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος πρωτοκόλλου, εάν τα σχετικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν προϊόντα καταγωγής μιας από τις χώρες που μνημονεύονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, με τις οποίες εφαρμόζεται η σώρευση, χωρίς εφαρμογή της σώρευσης με ύλες καταγόμενες σε μία από τις χώρες που μνημονεύονται στο άρθρο 3, και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος πρωτοκόλλου, εφόσον έχει εκδοθεί στη χώρα καταγωγής πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR-MED ή δήλωση καταγωγής EUR-MED. 3. Μπορεί να συντάσσεται δήλωση καταγωγής EUR-MED αν τα σχετικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν προϊόντα καταγωγής ΕΟΧ, εάν τα σχετικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν προϊόντα καταγόμενα στον ΕΟΧ ή σε μία από τις χώρες που μνημονεύονται στο άρθρο 3, με τις οποίες εφαρμόζεται η σώρευση, και πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος πρωτοκόλλου και: η σώρευση εφαρμοζόταν με ύλες καταγόμενες σε μία από τις χώρες που μνημονεύονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, ή τα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ύλες στο πλαίσιο της σώρευσης για την κατασκευή προϊόντων για εξαγωγή σε μία από τις χώρες που μνημονεύονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, ή τα προϊόντα μπορούν να επανεξαχθούν από τη χώρα προορισμού σε μία από τις χώρες που μνημονεύονται στο άρθρο 3 παράγραφος Η δήλωση καταγωγής EUR-MED περιλαμβάνει μία από τις ακόλουθες ενδείξεις στην αγγλική γλώσσα: εάν ο χαρακτήρας καταγωγής αποκτάται με εφαρμογή της σώρευσης με ύλες καταγόμενες σε μία ή περισσότερες από τις χώρες που μνημονεύονται στο άρθρο 3: CUMULATION APPLIED WITH... (όνομα χώρας/χωρών)

16 L 129/71 εάν ο χαρακτήρας καταγωγής αποκτάται χωρίς εφαρμογή σώρευσης με ύλες καταγόμενες σε μία ή περισσότερες από τις χώρες που μνημονεύονται στο άρθρο 3: NO CUMULATION APPLIED. 5. Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση καταγωγής ή δήλωση καταγωγής EUR-MED πρέπει να είναι έτοιμος να προσκομίσει ανά πάσα στιγμή, εάν του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, κάθε κατάλληλο έγγραφο που αποδεικνύει τον χαρακτήρα καταγωγής των εν λόγω προϊόντων καθώς και την τήρηση των λοιπών προϋποθέσεων του παρόντος πρωτοκόλλου. 6. Η δήλωση καταγωγής ή η δήλωση καταγωγής EUR-MED συντάσσεται από τον εξαγωγέα με δακτυλογράφηση, επίθεση σφραγίδας ή με εκτύπωση στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο, δήλωσης της οποίας το κείμενο παρατίθεται στα παραρτήματα IVα και IVβ, σε μια από τις γλώσσες των εν λόγω παραρτημάτων και σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας της χώρας εξαγωγής. Η δήλωση μπορεί επίσης να είναι χειρόγραφη σ' αυτή την περίπτωση, γράφεται με μελάνι και με ευανάγνωστους χαρακτήρες. 7. Οι δηλώσεις καταγωγής και οι δηλώσεις καταγωγής EUR-MED φέρουν το πρωτότυπο της χειρόγραφης υπογραφής του εξαγωγέα. Ωστόσο, δεν απαιτείται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, κατά την έννοια του άρθρου 22, να υπογράφει τέτοιες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχει στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής γραπτή ανάληψη υποχρέωσης για αποδοχή της πλήρους ευθύνης για τη δήλωση καταγωγής από την οποία φαίνεται ότι οι εν λόγω δηλώσεις ισχύουν σαν να έφεραν πράγματι τη χειρόγραφη υπογραφή του. 8. Η δήλωση καταγωγής ή η δήλωση καταγωγής EUR-MED μπορεί να συντάσσεται από τον εξαγωγέα κατά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά ή μετά την εξαγωγή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή προσκομίζεται στη χώρα εισαγωγής το αργότερο δύο έτη μετά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά. Άρθρο 22 Εγκεκριμένος εξαγωγέας 1. Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής μπορούν να επιτρέπουν σε κάθε εξαγωγέα (εφεξής εγκεκριμένος εξαγωγέας ) που πραγματοποιεί συχνές αποστολές προϊόντων βάσει της συμφωνίας να συντάσσει δηλώσεις καταγωγής ή δηλώσεις καταγωγής EUR-MED ανεξάρτητα από την αξία των σχετικών προϊόντων. Ο εξαγωγέας που επιδιώκει τέτοια άδεια πρέπει να παρέχει κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές όλες τις εγγυήσεις για την επαλήθευση χαρακτηρισμού καταγωγής των προϊόντων καθώς και της εκπλήρωσης των λοιπών προϋποθέσεων του παρόντος πρωτοκόλλου. 2. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να παρέχουν το καθεστώς του εγκεκριμένου εξαγωγέα υπό οποιεσδήποτε προϋποθέσεις κρίνουν αναγκαίες. 3. Οι τελωνειακές αρχές παρέχουν στον εγκεκριμένο εξαγωγέα αριθμό αδείας του τελωνείου, ο οποίος αναγράφεται στη δήλωση καταγωγής ή στη δήλωση καταγωγής EUR-MED. 4. Οι τελωνειακές αρχές παρακολουθούν τη χρήση της άδειας από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα. 5. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ανακαλούν την άδεια ανά πάσα στιγμή. Την ανακαλούν όταν ο εγκεκριμένος εξαγωγέας δεν παρέχει πλέον τις εγγυήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν πληροί πλέον τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ή δεν χρησιμοποιεί ορθά την άδεια. Άρθρο 23 Διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού καταγωγής 1. Το πιστοποιητικό καταγωγής ισχύει για τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης στη χώρα εξαγωγής και κατατίθεται εντός της προθεσμίας αυτής στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής. 2. Τα πιστοποιητικά καταγωγής που κατατίθενται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορούν να γίνονται δεκτά για την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος όταν η αδυναμία υποβολής των πιστοποιητικών αυτών εντός της καθορισμένης προθεσμίας οφείλεται σε εξαιρετικές περιστάσεις.

17 L 129/72 3. Σε άλλες περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής, οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής μπορούν να αποδέχονται τα πιστοποιητικά καταγωγής όταν τα προϊόντα έχουν προσκομισθεί πριν από την εν λόγω τελική ημερομηνία. Άρθρο 24 Υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής Τα πιστοποιητικά καταγωγής υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν στην εν λόγω χώρα. Οι εν λόγω αρχές έχουν τη δυνατότητα να ζητούν μετάφραση του πιστοποιητικού καταγωγής. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να ζητούν να συνοδεύεται η διασάφηση εισαγωγής από δήλωση του εισαγωγέα με την οποία να βεβαιώνεται ότι τα προϊόντα πληρούν τους όρους που απαιτούνται για την εφαρμογή της συμφωνίας. Άρθρο 25 Εισαγωγή με τμηματικές αποστολές Όταν, μετά από αίτηση του εισαγωγέα και υπό τους όρους που καθορίζονται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής, αποσυναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα προϊόντα κατά την έννοια του γενικού κανόνα 2 α) του εναρμονισμένου συστήματος, που υπάγονται στα τμήματα XVI και XVII ή στις κλάσεις 7308 και 9406 του εναρμονισμένου συστήματος, εισάγονται με τμηματικές αποστολές, υποβάλλεται γι' αυτά ενιαίο πιστοποιητικό καταγωγής στις τελωνειακές αρχές κατά την εισαγωγή της πρώτης τμηματικής αποστολής. Άρθρο 26 Απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού καταγωγής 1. Γίνονται δεκτά ως καταγόμενα προϊόντα, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση πιστοποιητικού καταγωγής, τα προϊόντα που αποστέλλονται υπό μορφή μικροδεμάτων μεταξύ ιδιωτών ή που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά δεν εισάγονται στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών και δηλώνονται ως πληρούντα τις προϋποθέσεις του παρόντος πρωτοκόλλου και εφόσον δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς την ειλικρίνεια της σχετικής δήλωσης. Στην περίπτωση προϊόντων που αποστέλλονται ταχυδρομικώς, η δήλωση αυτή μπορεί να αναγράφεται στις δηλώσεις CN22/CN23 ή σε φύλλο χαρτιού που προσαρτάται στο εν λόγω έγγραφο. 2. Περιστασιακές εισαγωγές και εισαγωγές αποτελούμενες αποκλειστικά από προϊόντα για προσωπική χρήση των παραληπτών και των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους δεν πρέπει να θεωρούνται εισαγωγές με εμπορικό χαρακτήρα εάν είναι προφανές, λόγω της φύσης και της ποσότητας των προϊόντων, ότι δεν επιδιώκεται εμπορικός σκοπός. 3. Επιπλέον, η συνολική αξία των προϊόντων αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 500 ευρώ στις περιπτώσεις μικροδεμάτων ή τα ευρώ στις περιπτώσεις που τα προϊόντα αποτελούν μέρος των ατομικών αποσκευών των ταξιδιωτών. Άρθρο 27 Δήλωση προμηθευτή 1. Όταν εκδίδεται πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 ή συντάσσεται δήλωση καταγωγής, σ' ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη για προϊόντα καταγωγής, στην κατασκευή των οποίων έχουν χρησιμοποιηθεί προϊόντα από άλλα συμβαλλόμενα μέρη που έχουν υποστεί επεξεργασία ή μεταποίηση στον ΕΟΧ χωρίς να έχουν αποκτήσει τον χαρακτήρα προτιμησιακής καταγωγής, λαμβάνονται υπόψη οι δηλώσεις των προμηθευτών που παρέχονται για τα εν λόγω εμπορεύματα σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 2. Η δήλωση του προμηθευτή της παραγράφου 1 αποτελεί απόδειξη της επεξεργασίας ή μεταποίησης που διενεργήθηκε στον ΕΟΧ επί των σχετικών εμπορευμάτων, ώστε να καθοριστεί αν τα προϊόντα για την κατασκευή των οποίων χρησιμοποιούνται αυτά τα εμπορεύματα είναι δυνατόν να θεωρηθούν καταγόμενα στον ΕΟΧ και αν πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος πρωτοκόλλου.

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0353 (NLE) 17070/14 EEE 85 UD 291 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 COM(2014) 741 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ αριθ..../2014 που αντικαθιστά το πρωτόκολλο 4 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2017 COM(2017) 133 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ I. Ορισµός της έννοιας "καταγόµενα προϊόντα" ή "προϊόντα καταγωγής" και µέθοδοι διοικητικής συνεργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ I. Ορισµός της έννοιας καταγόµενα προϊόντα ή προϊόντα καταγωγής και µέθοδοι διοικητικής συνεργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EL EL EL ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ I Ορισµός της έννοιας "καταγόµενα προϊόντα" ή "προϊόντα καταγωγής" και µέθοδοι διοικητικής συνεργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ I: Γενικές διατάξεις Άρθρα 24. Υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 21 Μαρτίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1045907 ΕΞ2016 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ EU/KR/P1/el 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ A ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΙΤΛΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε τη σύναψη της περιφερειακής σύµβασης για πανευρωµεσογειακούς προτιµησιακούς κανόνες καταγωγής

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε τη σύναψη της περιφερειακής σύµβασης για πανευρωµεσογειακούς προτιµησιακούς κανόνες καταγωγής EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.4.2010 COM(2010)172 τελικό 2010/0093 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη σύναψη της περιφερειακής σύµβασης για πανευρωµεσογειακούς προτιµησιακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση Απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση Απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.5.2014 COM(2014) 269 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση Απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της Ε.Ε. και της Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα).

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της Ε.Ε. και της Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Αριθμ. Πρωτ:Δ17Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συνημμένο. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συνημμένο. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 23 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συνημμένο στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

DGC 2 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ. Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) UE-ME 3606/1/14 REV 1

DGC 2 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ. Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) UE-ME 3606/1/14 REV 1 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ Συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) UE-ME 3606/1/14 REV 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2015 COM(2015) 282 final ANNEXES 1 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 63 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συνημμένο. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συνημμένο. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 27 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συνημμένο στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

DGC 2 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ. Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2015 (OR. en) UE-ALB 4954/1/14 REV 1

DGC 2 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ. Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2015 (OR. en) UE-ALB 4954/1/14 REV 1 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ Συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2015 (OR. en) UE-ALB 4954/1/14 REV 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Μαρτίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Μαρτίου 2016 ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Μαρτίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1045905 ΕΞ2016 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

DGC 2A. Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2016 (OR. en) ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΣΝΙΑΣ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ UE-BA 3854/1/15 REV 1

DGC 2A. Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2016 (OR. en) ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΣΝΙΑΣ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ UE-BA 3854/1/15 REV 1 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΣΝΙΑΣ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης Διοργανικός φάκελος: 2015/0014 (NLE) Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2016 (OR. en) UE-BA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 2 PART 1/2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015 ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5005251ΕΞ2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 668 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 672 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I 549 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Griechische Anhänge 3 (Normativer Teil) 1 von 221 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1126344 ΕΞ 2016 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

13370/14 ADD 1 CH/alf DGC 1B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2014 (OR. fr) 13370/14 ADD 1

13370/14 ADD 1 CH/alf DGC 1B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2014 (OR. fr) 13370/14 ADD 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2014 (OR. fr) Διοργανικός φάκελος : 2014/0265 (NLE) 13370/14 ADD 1 ACP 149 WTO 250 COAFR 254 RELEX 761 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ορισµοί Κατά την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Conseil UE ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ (ΟΑΠ) ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1993R2454 EL 04.03.2007 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Αυγούστου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Αυγούστου 2016 ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Αυγούστου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1116304 ΕΞ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συνημμένο. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συνημμένο. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 28 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συνημμένο στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

2 Στοιχεία του Νομίμου Εκπροσώπου της Επιχείρησης. Ονοματεπώνυμο.. Διεύθυνση κατοικίας. Τηλέφωνο..Fax

2 Στοιχεία του Νομίμου Εκπροσώπου της Επιχείρησης. Ονοματεπώνυμο.. Διεύθυνση κατοικίας. Τηλέφωνο..Fax ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για υποψήφιους Εγκεκριμένους Εξαγωγείς ως προς την απλοποιημένη διαδικασία απόδειξης της Προτιμησιακής Καταγωγής ή απόδειξης της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των εμπορευμάτων (A.TR.).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαρτίου 1993 περί

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαρτίου 1993 περί Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 1993 περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συμβουλίου σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Προσάρτημα. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Προσάρτημα. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2016 COM(2016) 262 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Προσάρτημα στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο

Διαβάστε περισσότερα

10973/16 ADD 6 ROD/ech DGC 1A

10973/16 ADD 6 ROD/ech DGC 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Σεπτεμβρίου 2016 Διοργανικός φάκελος: 2016/0206 (NLE) 10973/16 ADD 6 WTO 195 SERVICES 20 FDI 16 CDN 12 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Συνολική οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.2017 COM(2017) 64 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Ε.Ε. Παρ. HI(I) 2602 Κ.Δ.Π. 375/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 375 Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

2754 Κ.Α.Π. 395/2004

2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Αριθμός 395 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94( Ι )"ΓΟΥ 2004) Το περί Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εμπορευμάτων με Ταυτόχρονη Επαναποστολή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Πρόσωπα που ασκούν κρατικές αρμοδιότητες κατ εξουσιοδότηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 2.

ΑΡΘΡΟ Πρόσωπα που ασκούν κρατικές αρμοδιότητες κατ εξουσιοδότηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 2. ΑΡΘΡΟ 1.10 Πρόσωπα που ασκούν κρατικές αρμοδιότητες κατ εξουσιοδότηση Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα συμφωνία, κάθε μέρος μεριμνά ώστε ένα πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί ρυθμιστικές, διοικητικές

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24.2.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/261 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2015 για την τροποποίηση των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 21 Ιουνίου 2016

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 21 Ιουνίου 2016 ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 21 Ιουνίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1093155 ΕΞ2016 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

στην/στις.. ...(Προτιμησιακές Χώρες).

στην/στις.. ...(Προτιμησιακές Χώρες). ΠΡΟΣ: ΑΙΤΗΣΗ Την Τελωνειακή Περιφέρεια... της Εξαγωγικής Επιχείρησης/Εξαγωγέα ΑΦΜ ΔOY. Διεύθυνση Ταχ. Κωδ. Τηλ...Fax. E-mail.. Παρακαλούμε όπως, βάσει της αριθ. Δ17Γ 5005477 ΕΞ2012/03-02-2012 Α.Υ.Ο., μας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών επί της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ε.Ε. και της Κεντρικής Αμερικής

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών επί της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ε.Ε. και της Κεντρικής Αμερικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ : Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 1104/44040 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/24 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό ειδικών όρων που πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων από ορισμένες τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για SΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 56/98 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 75/93, περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 39/9 του Συμβουλίου σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

B7-0080/361. Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, Göran Färm και άλλοι

B7-0080/361. Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, Göran Färm και άλλοι 6.3.2013 B7-0080/361 361 Αιτιολογική σκέψη 115 (115) Για να ληφθούν υπόψη συγκεκριμένες περιπτώσεις που δικαιολογούν πλήρη ή μερική επιλεξιμότητα για τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή και για να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 132/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2598 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Αποφάσεως 3/90 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΕΟΚ ΚΥΠΡΟΥ (Κυρωτικός) Νόμος του 1991 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 64 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 64 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0020 (NLE) 6410/17 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: COLAC 14 PVD 4 WTO 34 UD

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

L 125/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 430/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαΐου 2010 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Παρέχονται οδηγίε αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωση των πιστοποιητικών αντικατάσταση EUR1, EUR-MED και ATR.

ΘΕΜΑ : Παρέχονται οδηγίε αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωση των πιστοποιητικών αντικατάσταση EUR1, EUR-MED και ATR. Κωδ. Αρχείου 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.2.2016 COM(2016) 68 final 2016/0040 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 4Α Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 4Α Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ε.Ε. Παρ. III(I) 3699 Κ.Δ.Π. 634/2003 Αρ. 3742, 25.7.2003 Αριθμός 634 Οι περί Δεσμεντικών Πληροφοριών Καταγωγής Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.10.2016 L 271/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1775 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση της απόφασης 93/195/ΕΟΚ με την προσθήκη του Κατάρ στον κατάλογο των τρίτων χωρών από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 125/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 125/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.5.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 414/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 35 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 35 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ε.Ε. Παρ. III(I) 3681 Κ.Δ.Π. 630/2003 Αρ. 3742, 25.7.2003 Αριθμός 630 Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Υλικό Ευημερίας για Ναυτιλλομένους) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

και τους δύο (2) μήνες για την νησιωτική, με τη συναίνεση του κατόχου του, που δηλώνει την εισαγωγή του. Εάν ο δηλών δεν επιθυμεί να παραμείνει το

και τους δύο (2) μήνες για την νησιωτική, με τη συναίνεση του κατόχου του, που δηλώνει την εισαγωγή του. Εάν ο δηλών δεν επιθυμεί να παραμείνει το ΦΕΚ B 455/2004 Tρόπος απόδειξης εισαγωγής - διακίνησης και κυριότητας των εισαγόμενων - διακινούμενων αρχαίων 1 ιαδικασία εξαγωγής - αποστολής από την ελληνική επικράτεια πολιτιστικών αγαθών 2 ----- /////

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 196 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 57ο έτος 3 Ιουλίου 2014 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 731/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000 (ΝΟΜΟΣ 95(1) ΤΟΥ 2000)

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000 (ΝΟΜΟΣ 95(1) ΤΟΥ 2000) Ε.Ε. Παρ. III(I) 2896 Κ.Α.Π. 427/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 427 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000 (ΝΟΜΟΣ 95(1) ΤΟΥ 2000) Γνωστοποίηση με βάση το Άρθρο 13Α(1) Χορήγηση άδειας φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 671 final 2016/0327 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού. Αρ. πρωτ.: Δ17Α 5005535 ΕΞ 14.2.2013 Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΦΕΚ : 225/Β/17.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα,19 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0328 (NLE) 5882/17 UD 17 SPG 8 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9. Ιταλία Ελλάδα Τουρκία A B Γ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9. Ιταλία Ελλάδα Τουρκία A B Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 Παράδειγμα 1: Πώληση - τιμολόγηση εμπορευμάτων: Τα εμπορεύματα πωλούνται από τον Α (εγκατεστημένο στην Ιταλία) στον Β (εγκατεστημένο στην Ελλάδα) και στη συνέχεια πωλούνται από τον Β (εγκατεστημένο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές. Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές

Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές. Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Τ.3225/295/Α0019/26.06.1998 Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Τ.3225/295/Α0019/26.06.98 Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Σε συνέχεια της υπ' αριθ. Τ.10391/1918/24.11.1993, με την

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Αρχείου 330.4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 26 Ιουνίου 2012 Δ/ΝΣΗ 17 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Τομεακές προσαρμογές του Λιχτενστάιν - Επανεξέταση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Τομεακές προσαρμογές του Λιχτενστάιν - Επανεξέταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.8.2015 COM(2015) 411 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Τομεακές προσαρμογές του Λιχτενστάιν - Επανεξέταση EL EL 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) - Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα».

ΘΕΜΑ: «Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) - Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 01/12/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 1.1. Αποστολέας Ι.2. αναφοράς του πιστοποιητικού Ι.2.α. αναφοράς TRACES: Ι.3. Αρμόδια κεντρική αρχή Χώρα Ι.4. Αρμόδια τοπική αρχή Ι.5. Παραλήπτης Ι.6.

Διαβάστε περισσότερα

2009R0669 EL

2009R0669 EL 2009R0669 EL 01.10.2013 014.001 17 B ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Κοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) C1 2009R0669 EL 01.10.2013 014.001 18 B (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2010 (OR. en) 8046/10 Διοργανικός φάκελος: 2010/0814 (NLE) SCH-EVAL 45 SIRIS 51 COMIX 246

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2010 (OR. en) 8046/10 Διοργανικός φάκελος: 2010/0814 (NLE) SCH-EVAL 45 SIRIS 51 COMIX 246 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 200 (OR. en) 8046/0 Διοργανικός φάκελος: 200/084 (NLE) SCH-EVAL 45 SIRIS 5 COMIX 246 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL L 341/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.1.2017 COM(2017) 13 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

L 39/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 39/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 39/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.2.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 119/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Φεβρουαρίου 2009 για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών ή μερών αυτών από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014 ΠΟΛ.1029/2.2.1995 Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα "Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0059 (NLE) 7768/17 UD 91 MED 21 COMER 44 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5014962 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 3 PART 1/4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

491 Κ.Δ.Π. 130/2004. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3815, Αριθμός 130 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003)

491 Κ.Δ.Π. 130/2004. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3815, Αριθμός 130 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3815, 5.3.2004 491 Κ.Δ.Π. 130/2004 Αριθμός 130 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 8 Χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή

Διαβάστε περισσότερα

Taxlive - Επιμόρφωση Λογιστών Λογιστικά Προγράμματα & Υπηρεσίες Λογιστικής Ενημέρωσης

Taxlive - Επιμόρφωση Λογιστών Λογιστικά Προγράμματα & Υπηρεσίες Λογιστικής Ενημέρωσης ΠΟΛ 1180/20.12.2016 ΠΟΛ 1180/20.12.2016 Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ : ΔΔΘΤΟΚ Β ΕΞ2016. ΠΡΟΣ : Όπως Π.Δ.

Αριθμ. Πρωτ : ΔΔΘΤΟΚ Β ΕΞ2016. ΠΡΟΣ : Όπως Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω63ΘΗ-ΟΤΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2014 COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΠΡΟΣ : Όπως Π.Δ.

ΑΔΑ: ΠΡΟΣ : Όπως Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1) Τις διατάξεις του Ν. 1642/1986 «για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125Α), όπως ισχύει και ειδικότερα:

1) Τις διατάξεις του Ν. 1642/1986 «για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125Α), όπως ισχύει και ειδικότερα: ΠΟΛ.1024/21.1.1993 Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας που επιβαρύνει την παράδοση αγαθών εμπορικού χαρακτήρα, αυτοκινήτων κ.λπ., σε αγοραστή υποκείμενο ή μη στο φόρο εγκαταστημένο εκτός Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης Απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης Απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 111 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης Απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα