θέματα ΤΕΥΧΟΣ 47 ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "θέματα ΤΕΥΧΟΣ 47 ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007"

Transcript

1 Ι θέματα ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 47 ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΚΩΔΙΚΟΣ: 4108 ΤΙΜΗ: 1 ΛΕΠΤΟ Πολιτικές δημοσκοπήσεις και φαρμακευτικές μελέτες Η ιδρυματική περίθαλψη και η προστασία των υπερηλίκων Η ποιότητα στην Α βάθμια φροντίδα Ακροβατώντας ανάμεσα στο λειτούργημα και το επάγγελμα Μελατονίνη Τριδυμική νευραλγία Βλαστικά κύτταρα Μητέρα Θεσσαλονίκη Ιατρική και Σινεμά ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Κ.Τ.Θ /Ε/ ISSN ΗΜ ΕΡΙ Δ Π Ε Κ Α ΕΣ ΕΦ ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΡΙΟΔΙ ÅËËÁÓ Γράφουν: Π. Αθανασίου, Κλ. Βαλαρούτσος, Φ. Γραμματικός, Θ.Ι. Δαρδαβέσης, Σ. Δημοπούλου, Αλ. Δερμετζόγλου, Γ. Δροσίτης, Ζ. Βασιλείου, Μ. Καμπέρογλου, Γ. Κατσέας, Γ. Κολιάκος, Ιφ. Κώστογλου, Ι. Μανωλιάδης, Ι. Μπισχινιώτης, Αγγ. Νικολάου, Αντ. Παπαγιάννης, Γ. Πιπερόπουλος, Α. Χατζητόλιος

2

3 Ç ÉáôñéêÞ ÓÞìåñá Βλαστικά κύτταρα από τον πλακούνταομφάλιο λώρο: νεότερα δεδομένα και αντιπαραθέσεις Ãåþñãéïò Ã. ÊïëéÜêïò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò Âéï çìåßáò, ÉáôñéêÞ Ó ïëþ Á.Ð.È. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 είναι δρόμο για πολλαπλές εφαρμογές στο μέλλον α- γνωστό ότι το αίμα του πλακούντα του νεογνού, κόμη και για δημιουργία μικρών οργάνων, όπως που μετά τη γέννηση απορρίπτεται, περιέχει αρχέ- είναι, π.χ., οι καρδιακές βαλβίδες γονα αιμοποιητικά κύτταρα και για το λόγο αυ-τό Ένα πρώτο υπόδειγμα μεθόδου αναγεννητιμπορεί να υποκαταστήσει τα μοσχεύματα του μυε- κής ιατρικής που εφαρμόζεται σήμερα και στη λού των οστών στις αιμοποιητικές μεταμο- χώρα μας είναι η αναγέννηση και η επαναιμάτωσχεύσεις 1,2. Οι αιμοποιητικές μεταμοσχεύσεις ομ- ση του μυοκαρδίου μετά από έμφραγμα 18. Όπως φαλοπλακουντιακού αίματος μετά από χιλιάδες ε- φαίνεται από πολλές δημοσιεύσεις ερευνητικών πιτυχημένες εφαρμογές μέχρι σήμερα 3 αποτε- αποτελεσμάτων στον διεθνή επιστημονικό τύπο, λούν πλέον μια καθιερωμένη ιατρική πρακτική. τα κύτταρα που προέρχονται από το αίμα του Σήμερα γνωρίζουμε ότι το ομφαλοπλακου- ομφαλίου λώρου μπορεί να είναι όχι μόνο εφάντιακό αίμα περιέχει εκτός από τα αρχέγονα αι- μιλλα αλλά και καλύτερα για την συγκεκριμένη ε- μοποιητικά κύτταρα και πολυδύναμα κύτταρα φαρμογή Δυστυχώς όμως οι σημερινοί α- (βλαστοκύτταρα), τα οποία μπορούν να διαφο- σθενείς δεν διαθέτουν αυτόλογα μοσχεύματα ροποιηθούν προς οποιοδήποτε κύτταρο του αν- από τον ομφάλιο λώρο μόνο και μόνο επειδή την θρώπινου οργανισμού 4,5. Τα κύτταρα αυτά προ- εποχή της γέννησής τους ουδείς γνώριζε τις θεέρχονται από τον μυελό των οστών του νεο- ραπευτικές δυνατότητες που θα μπορούσαν να γνού 6. Είναι επίσης γνωστό ότι ορισμένα κύττα- προσφέρουν σήμερα τα βλαστοκύτταρα. ρα που προέρχονται από τον μυελό των οστών Παρ όλα αυτά κάποιοι εστιάζουν τις προτων ενηλίκων μπορούν και αυτά να διαφοροποιη- σπάθειές τους στο να στερήσουν από τους μελθούν σε μια μεγάλη ποικιλία κυττάρων του οργα- λοντικούς ασθενείς τη δυνατότητα να έχουν νισμού Από την άλλη πλευρά όμως έχει α- πρόσβαση σε υψηλής ποιότητος αυτόλογα βλαναφερθεί ότι πολυδύναμα κύτταρα, που προέρ- στοκύτταρα όταν αυτοί τα χρειασθούν. Στερώχονται από κύτταρα μυελού των οστών ενός πά- ντας από τους μελλοντικούς ασθενείς τη δυνασχοντος και γερασμένου ενήλικα είναι κατώτερα τότητα να φυλάξουν βλαστοκύτταρα από το αίμα ποιοτικά από τα ίδια κύτταρα που προέρχονται του ομφαλίου λώρου, στερούμε από την ιατρική από τον μυελό των οστών ενός υγιούς νεαρού α- του μέλλοντος και τη δυνατότητα να χρησιμοποιτόμου, όπως, πχ., ένος νεογνού ήσει έστω και δοκιμαστικά μια πρώτη ύλη, που Συνεπώς το αίμα του νεογνού που απορρί- τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα υποστηρίπτεται μαζί με τον πλακούντα μπορεί να χρησιμο- ζουν ότι είναι πολύτιμη. ποιηθεί όχι μόνο ως αιμοποιητικό μόσχευμα, αλλά Είναι γενικά παραδεκτό ότι τα αυτόλογα μοκαι ως πηγή υψηλής ποιότητος πολυδυνάμων κυτ- σχεύματα είναι προτιμότερα από τα ετερόλογα τάρων, που θα είναι χρήσιμα σε εφαρμογές ανα- για εφαρμογές αναγεννητικής ιατρικής, όπως γεννητικής ιατρικής, όπου σήμερα χρησιμοποιού- αυτή της επούλωσης του εμφράγματος του μυοκαρδίου νται αυτόλογα κύτταρα από τον μυελό των οστών. ή της θεραπείας της εγκεφαλικής παράνται Πρόσφατα πειραματικά δεδομένα ανοίγουν τον λυσης. Αυτό συμβαίνει εξ αιτίας του κινδύνου της 24

4 É.È. - ôåý ïò 47 Ç ÉáôñéêÞ ÓÞìåñá οξείας ή της χρόνιας αντίδρασης του μοσχεύμα- φελή ιδρύματα τος εναντίον του ξενιστή που πάντα ελλοχεύει Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν σε μια ετερόλογη μεταμόσχευση, ακόμη και με ακόμη δεν ήταν γνωστό ότι τα πολυδύναμα βλα- «ιστοσυμβατό» δότη 24. στοκύτταρα που βρίσκονται στο ομφαλοπλακου- Υπάρχουν χιλιάδες συνδυασμοί του συστήμα- ντιακό αίμα είναι άριστη πρώτη ύλη για εφαρμοτος ιστοσυμβατότητος των αντιγόνων των λεμφο- γές αναγεννητικής ιατρικής άρχισε μία αντιπακυττάρων του ανθρώπου (HLA) και μοιραία η ερ- ράθεση μεταξύ των υποστηρικτών της «δημόγαστηριακή τυποποίηση των αντιγόνων αυτών εί- σιας» και της «οικογενειακής» φύλαξης 40. ναι ακόμη ατελής 25. Παρ όλο που σήμερα ελέγ- Οι υποστηρικτές της «δημόσιας» φύλαξης, χονται τα κυριότερα αντιγόνα του συστήματος που τυχαίνει να είναι και οι ίδιοι που διαχειρίζονται αυτού, ο έλεγχος κατά HLA δεν αποκλείει την α- τα αιμοποιητικά μοσχεύματα διατείνονταν ότι : ντίδραση του μοσχεύματος κατά του ξενιστή και Η πιθανότητα χρήσης ενός αιμοποιητικού αυέτσι 30% περίπου των ατόμων που σύμφωνα, με τομοσχεύματος είναι μικρή, άρα τα δείγματα τα εργαστηριακά αποτελέσματα θεωρούνται με- που φυλάσσονται σε οικογενειακές τράπεζες ταξύ τους συμβατά είναι στην πράξη ασύμβα- μάλλον δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ. τα Το ποσοστό της μη ανιχνεύσιμης εργα- Τα δείγματα που συλλέγονται σε οικογενειαστηριακά ασυμβατότητας είναι πολύ μικρότερο, κές τράπεζες δεν είναι κατάλληλα για αυτόλογη όταν πρόκειται για μεταμόσχευση μεταξύ αδελ- χρήση σε περίπτωση λευχαιμίας επειδή μεταφέφών, όπου η πιθανότητα γενετικής συμβατότητας ρουν την προδιάθεση για λευχαιμία. είναι μία στις τέσσερεις 29,και αμελητέο σε μονοω- Τα αυτόλογα μοσχεύματα είναι έτσι κι αλλιώς ογενείς διδύμους που ταυτίζονται γενετικά. ακατάλληλα για τη θεραπεία της λευχαιμίας, για Πρέπει να σημειώσουμε ότι ακόμη και μεταξύ την καταπολέμηση της οποίας απαιτείται ετερόεργαστηριακά ιστοσυμβατών αδελφών δεν απο- λογη μεταμόσχευση. κλείονται διαφορές σε ελάσσονα αντιγόνα ιστο- Οι οικογενειακές τράπεζες αποσύρουν μοσυμβατότητος, που, όμως, προκαλούν συνήθως σχεύματα από την παγκόσμια δεξαμενή. χρόνια και όχι οξεία νόσο Στην περίπτωση ι- Πολλά από τα δείγματα που συλλέγονται στοσυμβατών αδελφών το αίμα του ομφαλίου λώ- στις οικογενειακές τράπεζες θα απορρίπτονταν ρου του αδελφού φαίνεται ότι είναι το ιδανικό μό- από τις «δημόσιες». σχευμα, με αμελητέα πλέον πιθανότητα ασυμβα- Ο τρόπος φύλαξης στις δημόσιες» τράπεζες τότητας, δεδομένου ότι τα αιμοποιητικά μοσχεύ- ακολουθεί ασφαλέστερες προδιαγραφές από ματα από τον ομφάλιο λώρο παρουσιάζουν λόγω ότι στις οικογενειακές. ανωριμότητας ελαττωμένη αντιγονικότητα Όμως τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα δεν Το γεγονός αυτό δημιούργησε ήδη από τις υποστηρίζουν πλέον τα πιο πάνω επιχειρήματα. αρχές της δεκαετίας του 1990 την ανάγκη ίδρυ- Η ετήσια συχνότητα εμφάνισης καρκίνου σε σης οικογενειακών τραπεζών φύλαξης μοσχευ- παιδιά υπολογίζεται 130 στο εκατομμύριο, άρα η μάτων από τον ομφάλιο λώρο οι οποίες έχουν χο- πιθανότητα να αναπτύξει ένα παιδί καρκίνο ή λευρηγήσει μέχρι σήμερα σε αδέλφια και άλλους χαιμία μέχρι την ηλικία των 16 ετών είναι 1 στα 500 συγγενείς εκατοντάδες μοσχεύματα. Στις τράπε- και περίπου για ένα από τα τέσσερα παιδιά με ζες αυτές η φύλαξη γίνεται με έξοδα της οικογέ- καρκίνο απαιτείται για τη θεραπεία τους αιμοποιηνειας η οποία είναι και ο μοναδικός δικαιούχος τική μεταμόσχευση 41. Άρα η πιθανότητα να χρειατου μοσχεύματος. σθεί το ίδιο το παιδί το αιμοποιητικό μόσχευμα μέ- Παράλληλα δημιουργήθηκαν τόσο στις Ηνω- χρι την ηλικία των 16 ετών είναι 1 στις Δηλαμένες Πολιτείες όσο και στην Ευρώπη τράπεζες δή επί περίπου ετησίων γεννήσεων στη ετερόλογων μοσχευμάτων αίματος ομφαλίου χώρα μας (www.statistics.gr) περίπου 55 παιδιά λώρου («δημόσιες»), οι οποίες, όπως προανα- από 0-16 ετών χρειάζονται κάθε έτος αιμοποιητική φέρθηκε, έχουν χορηγήσει μέχρι σήμερα χιλιά- μεταμόσχευση. Η πιθανότητα χρήσης του μοδες μοσχεύματα σε ασθενείς. Οι τράπεζες αυ- σχεύματος διπλασιάζεται αν υπολογίσει κανείς τές, για να καλύψουν το κόστος τους, διαθέτουν και τους εξ αίματος συγγενείς που μπορεί να κάτα μοσχεύματα έναντι αμοιβής 36, ενώ παράλλη- νουν χρήση του μοσχεύματος. Αν υπολογίσει καλα επιχορηγούνται από το δημόσιο ή από κοινω- νείς την ίδια πιθανότητα μέχρι και την ηλικία των 25

5 Ç ÉáôñéêÞ ÓÞìåñá εβδομήντα ετών, αυτή φθάνει στο 1/ Πρέπει σχεύματος κατά του ξενιστή. Έτσι η συνολική επινα σημειωθεί ότι η πιθανότητα αυτή περιλαμβάνει βίωση μεταξύ αυτό- και ετερομεταμοσχευθέντων μόνο την περίπτωση του αιμοποιητικού μοσχεύ- στη λευχαιμία δεν διαφέρει σημαντικά 55. Ποιο, ματος και όχι τις εφαρμογές που τα σημερινά επι- λοιπόν, πρόβλημα δημιουργείται εάν ο ασθενής στημονικά δεδομένα δείχνουν ότι θα αποτελούν διαθέτει το δικό του αυτομόσχευμα ή έστω ένα ε- ρουτίνα στο μέλλον, όπως, π.χ., το έμφραγμα του τερομόσχευμα από HLA συμβατό αδελφό επειδή μυοκαρδίου, το εγκεφαλικό επεισόδιο ή ο σακχα- οι γονείς τους είχαν προνοήσει να φυλάξουν το ρώδης διαβήτης 43. Αν συνυπολογίσει κανείς και αίμα του ομφαλίου λώρου; Γιατί αυτό το αυτομότέτοιου είδους εφαρμογές η χρησιμοποίηση των σχευμα είναι ακατάλληλο και τα άλλα όχι; Η πιθαβλαστοκυττάρων από τον ομφάλιο λώρο σε κά- νότητα της πειραματικής θεραπείας με μη συμβαποια στιγμή της ζωής του παιδιού πρέπει να θεω- τά αλλομοσχεύματα που επικαλούνται ορισμέρείται σχεδόν βέβαια. νοι 56 δεν δικαιολογεί την άρνηση χορήγησης αυ- Η συχνότητα εμφάνισης προλευχαιμικών τομοσχεύματος, όταν αυτό υπάρχει. Ο γιατρός κλώνων στην κυκλοφορία του αίματος είναι 100 πρέπει πάντα να αποφασίζει προς όφελος του α- φορές μεγαλύτερη από αυτή της παιδικής λευ- σθενούς κατά περίπτωση και με βάση τα επιστηχαιμίας 44. Αυτό σημαίνει ότι μόνο 1% των παι- μονικά δεδομένα. διών με προλευχαιμικό κλώνο θα αναπτύξουν Το επιχείρημα ότι οι οικογενειακές τράπεζες λευχαιμία. Επίσης, είναι άγνωστο αν όλα τα παι- αποσύρουν μοσχεύματα από την παγκόσμια δεδιά με λευχαιμία είχαν τον προλευχαιμικό κλώνο ξαμενή, έχει αποδειχθεί έωλο δεδομένου ότι το στο αίμα του ομφαλίου λώρου. Πρέπει επίσης να ποσοστό των γονέων που αποφασίζουν να φυσημειωθεί ότι τα ετερόλογα μοσχεύματα δεν ε- λάξουν τα βλαστοκύτταρα του παιδιού τους σε λέγχονται για την πιθανότητα ύπαρξης γενετικής οικογενειακές τράπεζες, με τους πιο αισιόδοπροδιάθεσης για λευχαιμία, ως θα όφειλε να γί- ξους υπολογισμούς μόλις και ξεπερνά σήμερα νεται, εάν η πιθανότητα του 1% ήταν σημαντική. το 10 %. Οι «δημόσιες» τράπεζες θα μπορούσαν, Πρόσφατα δημοσιεύθηκε επιτυχημένη αυτόλογη αν ήθελαν, να συλλέγουν το υπόλοιπο 90% 57. Το μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων του ομφαλίου ερώτημα είναι: γιατί δεν το κάνουν; Από την άλλώρου σε παιδί με λευχαιμία 45, ενώ επιτυχημένη λη πλευρά όμως ορισμένες οικογενειακές τράαυτόλογη μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων του πεζες διεθνώς προσφέρουν σήμερα και δημόσια ομφαλίου λώρου έχει γίνει και στο παρελθόν για φύλαξη, ενώ άλλες ορίζονται εξ αρχής ως υβριτη θεραπεία του ρετινοβλαστώματος, που είναι δικές δηλαδή δίνουν τη δυνατότητα επιλογής καρκίνος με σαφή γενετική προδιάθεση 46. μεταξύ δημόσιας και οικογενειακής χρήσης εάν Η αυτομεταμόσχευση μυελού των οστών απο- προκύψει ανάγκη να χρησιμοποιηθεί ένα συγκετελεί σήμερα θεραπεία επιλογής σε αιματολογικά κριμένο δείγμα. Με τον τρόπο αυτό η οικογενειανοσήματα, όπως τα λεμφώματα 47,48 και το πολλα- κή φύλαξη όχι μόνο δεν μειώνει αλλά πολλαπλαπλούν μυέλωμα 49, ιδιαίτερα όταν δεν έχει καταλη- σιάζει σημαντικά τα διαθέσιμα δημόσια δείφθεί από τη νόσο ο μυελός των οστών. Επιπλέον γματα Στην Αγγλία γνωστός επιχειρηματίας, η αυτόλογη μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων χρη- ιδιοκτήτης αεροπορικής εταιρείας, πρόσφατα α- σιμοποιείται και σε νοσήματα όπως η κατά πλά- νακοίνωσε τη λειτουργία της πρώτης «υβριδικής κας σκλήρυνση 50. Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι τράπεζας ομφαλίου λώρου» και στην Ευρώπη 61. η αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού των οστών α- Στην Γαλλία ήδη συζητείται να επιτραπεί η δημιποτελεί σήμερα συχνή θεραπεία και στις λευχαι- ουργία ιδιωτικών τραπεζών μια που αρκετοί Γάλμίες όπου η αυτομεταμόσχευση γίνεται μετά λοι γονείς καταφεύγουν στο εξωτερικό προκειαπό χημειοθεραπεία που σκοπό έχει να απομα- μένου να επωφεληθούν από την ιδιωτική φύλακρύνει τα λευχαιμικά κύτταρα από τον μυελό των ξη, ενώ η απαγόρευση ουδόλως ωφέλησε τη δηοστών 54.Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην περίπτω- μόσια φύλαξη. Αντίθετα η Γαλλία από πρωτοπόση της λευχαιμίας είναι η αναζωπύρωση της νό- ρος στον τομέα των βλαστοκυττάρων από το αίσου που μπορεί να αποδοθεί σε υπολειπόμενα μα του ομφαλίου λώρου κατά τη δεκαετία του λευχαιμικά κύτταρα στο αυτόμόσχευμα, ενώ το 1980 σήμερα είναι ουραγός 62. Στην Κύπρο, στην μεγαλύτερο πρόβλημα στα ετερόλογα μοσχεύμα- Αγγλία, τον Καναδά την Αυστραλία, τη Νέα Ζητα είναι η οξεία και η χρονία αντίδραση του μο- λανδία, την Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία, Ηνωμέ- 26

6 É.È. - ôåý ïò 47 Ç ÉáôñéêÞ ÓÞìåñá νες Πολιτείες, στο Ισραήλ, την Τουρκία στις ανα- αζώτου τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση του πτυσσόμενες χώρες της μέσης και άπω ανατο- ιολογικού και μικροβιολογικού ελέγχου. Όμως η λής, στην κεντρική και νότια Αμερική, τη νότια θερμοκρασία των ατμών του υγρού αζώτου μπορ- Αφρική, εταιρείες βιοτεχνολογίας φυλάσσουν εί να ποικίλει μειώνοντας έτσι την βιωσιμότητα βλαστοκύτταρα. Ο οποιοσδήποτε μπορεί να το των κυττάρων 77,78. Έτσι οι δημόσιες τράπεζες διαπιστώσει ερευνώντας το διαδίκτυο. Στην Ιτα- που φυλάγουν τα βλαστοκύτταρα σε ασκούς έ- λία πρόσφατα επετράπη εκ νέου η ιδιωτική φύ- χουν να διαλέξουν ανάμεσα στην πιθανότητα μόλαξη βλαστοκυττάρων από τον ομφάλιο λώρο 63. λυνσης και την ελαττωμένη βιωσιμότητα. Η ελατ- Το μέσο διεθνώς αποδεκτό ποσοστό απόρρι- τωμένη βιωσιμότητα αντιμετωπίζεται με την αποψης σε δημόσιες τράπεζες είναι περίπου 20% δοχή μόνο δειγμάτων με πολύ υψηλή συγκέαν και κάποιες από αυτές ομολογούν ότι το ποσο- ντρωση βλαστοκυττάρων. Από την άλλη πλευρά στό απόρριψης τους μπορεί να φθάνει και το 70% δεν έχει αναφερθεί μόλυνση σε δείγματα που (Καθημερινή της Κυριακής, ). Οι οικογε- φυλάσσονται σε κρυοσωληνάρια κάτω από το υ- νειακές τράπεζες πληροφορούν τους γονείς για γρό άζωτο και μάλιστα η μόλυνση αποκλείετα αποτελέσματα του ποιοτικού ελέγχου του δείγ- ται εάν αυτά είναι καλυμμένα με το ειδικό πλαματος που έχουν συλλέξει. Ορισμένες μεγάλες οι- στικό κάλυπτρο Cryosheath 82. κογενειακέςτράπεζες έχουν καθιερώσει την δωρε- Επειδή λοιπόν τα επιστημονικού τύπου επιάν φύλαξη σε περίπτωση «μικρού δείγματος» ή χειρήματα εναντίων των οικογενειακών τραπεζών δείγματος με βακτηριολογικό φορτίο. Πρέπει ακό- φύλαξης βλαστικών κυττάρων καταρρίπτονταν μη να σημειωθεί ότι η έννοια του «μικρού δείγμα- ένα-ένα, τα τελευταία χρόνια οι θιασώτες και τος» σε λίγα χρόνια θα είναι ξεπερασμένη δεδο- διαχειριστές της «δημόσιας» φύλαξης έθεσαν μένου ότι ήδη δοκιμάζονται κλινικά πρωτόκολλα θέμα «ηθικής φύσεως», αν δηλαδή είναι ηθικό να εξωσωματικού πολλαπλασιασμού των βλαστοκυτ- μην διαθέτουμε αλτρουιστικά προς την κοινωνία τάρων 67, ενώ μοσχεύματα με βακτηριολογικό τα βλαστοκύτταρα των παιδιών μας, αλλά να τα φορτίο μπορεί να χρησιμοποιηθούν μετά από κα- διαφυλάττουμε ως «εγωιστική επένδυση» για τη τεργασία με αντιβιοτικά [68]. Τέλος αξίζει να ανα- μελλοντική τους υγεία 40. φέρουμε ότι με τη μέθοδο της έκπλυσης των αγγ- Το ερώτημα «σε ποιόν ανήκει το αίμα του ομείων του πλακούντα δίνεται η δυνατότητα συλλο- φαλίου λώρου;» απαντήθηκε με ελαφριά καρδιά γής ποσότητας βλαστοκυττάρων ικανής να καλύ- «στην κοινωνία» Η «κοινωνιστική» αυτή άποψει ακόμη και υπέρβαρα ενήλικα άτομα 69,70. ψη, υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή επιτροπή βι- Είναι γεγονός ότι τα βλαστοκύτταρα μπο- οηθικής και από κυβερνήσεις Ευρωπαϊκών κραρούν να διατηρηθούν για πολλά χρόνια κάτω τών, με αποτέλεσμα να απαγορευθεί η οικογενειαπό την επιφάνεια του υγρού αζώτου Αν και ακή φύλαξη βλαστοκυττάρων στην Ιταλία και τη μακροχρόνια κρυοσυντήρηση έχει αναφερθεί Γαλλία, ενώ στην Ισπανία να υποχρεωθούν οι οιμόνο για φύλαξη σε κρυοσωληνάρια είναι γενικά κογενειακές τράπεζες να διαθέτουν τα δείγματά αποδεκτό ότι το σχήμα του δοχείου συντήρησης τους και για δημόσια χρήση. (ασκός ή σωληνάριο) δεν επηρεάζει την βιωσιμό- Είναι άραγε ηθικό να στερεί ή να δημεύει κατητα των κυττάρων 74. Η χρήση ασκών κρυοσυ- νείς από ένα νεογέννητο παιδί, που δεν μπορεί ντήρησης είναι προτιμητέα στις δημόσιες και ο- να υπερασπιστεί τον εαυτό του, ένα υλικό πολύρισμένες ιδιωτικές τράπεζες λόγω του ευκολότε- τιμο για το μέλλον του; 86 Τι θα πούμε σε αυτά τα ρου χειρισμού και της δυνατότητας αυτοματο- παιδιά; Ότι θεωρήσαμε ότι η υγεία τους άξιζε ποίησης, που προσφέρει εξοικονόμηση σε χρόνο λιγότερο από τα χρήματα που έπρεπε να διαθέεργασίας και σε έμπειρο προσωπικό. Από την σουμε; Ότι έπρεπε πρώτα να αξιολογήσουμε άλλη πλευρά όμως είναι γνωστό ότι οι ασκοί συλ- όλες τις πιθανές εφαρμογές ενός υλικού που για λογής γίνονται εύθραυστοι σε χαμηλές θερμο- να αξιολογηθεί θα έπρεπε πρώτα να είχε φυλακρασίες και μπορεί όχι μόνο να χάσουν το περιε- χθεί; Ότι τα ετερομοσχεύματα είναι καλύτερα χόμενό τους, αλλά και να μολύνουν τους γύρω από τα αυτομοσχεύματα; Ότι η ιδιωτική φύλαξη ασκούς που κι αυτοί μπορεί να παρουσιάζουν ήταν μόνο για πριγκίπισσες 87; μικρές ρωγμές 75,76. Η λύση στο πρόβλημα αυτό Μήπως τα παιδιά αυτά όταν ενηλικιωθούν, είναι η συντήρηση των ασκών σε ατμούς υγρού θα μηνύσουν κάθε υπεύθυνο γι αυτή την παρά- 27

7 Ç ÉáôñéêÞ ÓÞìåñá ληψη, όπως αναφέρει η J. Gunning, καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Cardiff 88,89; Μήπως είναι ανήθικο να αποκρύπτουμε από τις μέλλουσες μητέρες ότι το παιδί τους έρχεται μαζί με ένα δώρο από τη φύση, «μια ασφάλεια ζωής» όπως ανέφερε ό καθηγητής R. Short στο ετήσιο συνέδριο της Ακαδημίας επιστημών της Αυστραλίας το ; Η αντιπαράθεση αυτή τείνει σήμερα να καταλήξει στις εξής κοινές παραδοχές: Τα βλαστικά κύτταρα από το αίμα του ομφαλίου λώρου είναι πολύτιμο βιολογικό υλικό, που δεν πρέπει να καταλήγει στα σκουπίδια. Οι γονείς πρέπει αφού πληροφορηθούν για τις δυνατότητες που έχουν να επιλέξουν ελεύθερα τον τρόπο φύλαξης των βλαστοκυττάρων που επιθυμούν. Οι οικογενειακές τράπεζες βλαστικών κυττάρων είναι καλό να παρέχουν στους υποψήφιους γονείς και τη δυνατότητα της δημόσιας φύλαξης, ή τη δυνατότητα να δωρίσουν το δείγμα εάν αυτό χρειασθεί. Όλες οι τράπεζες βλαστοκυττάρων, δημόσιες και οικογενειακές, πρέπει να ακολουθούν τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητος, να ε- λέγχονται και να αδειοδοτούνται. Οι παραδοχές αυτές οδήγησαν στην άρση της απαγόρευσης της οικογενειακής φύλαξης στην Ιταλία 63, στην έναρξη προγραμμάτων δημόσιας φύλαξης ή μικτής φύλαξης από οικογενειακές τράπεζες βλαστοκυττάρων στην Αμερική και την Ευρώπη και την αναγγελία της ίδρυσης της πρώτης Ευρωπαϊκής «υβριδικής» τράπεζας βλαστοκυττάρων 61. Η οικογενειακή φύλαξη βλαστοκυττάρων στη χώρα μας ξεκίνησε μόλις το 2005, ενώ μέχρι τότε οι Έλληνες γονείς που αποφάσιζαν να φυλάξουν τα βλαστοκύτταρα του παιδιού τους εξυπηρετούνταν από τους εμπορικούς αντιπροσώπους δεκάδων ξένων εταιρειών οι οποίες από το 2000 δραστηριοποιούνταν ανεμπόδιστα στην ελληνική αγορά. Η εμφάνιση των Ελληνικών εταιρειών φαίνεται ότι για κάποιο λόγο ενόχλησε τόσο τους εμπορικούς αυτούς μεσάζοντες όσο και κάποιους από τους διαχειριστές των αιμοποιητικών μοσχευμάτων οι οποίοι και συμπαρατάχθηκαν εναντίων των Ελληνικών εταιρειών βιοτεχνολογίας, επαναλαμβάνοντας όψιμα μια συζήτηση που στον διεθνή χώρο φαίνεται ότι βαίνει προς τη λήξη της. Βιβλιογραφικές παραπομπές 1. Gluckman E, Rocha V. History of the clinical use of umbilical cord blood hematopoietic cells. Cytotherapy. 2005;7(3): Broxmeyer HE, Douglas GW, Hangoc G, Cooper S, Bard J, English D, Arny M,Thomas L, Boyse EA. Human umbilical cord blood as a potential source of transplantable hematopoietic stem/progenitor cells. Proc Natl Acad Sci U S A May;86(10): Hwang WY, Samuel M, Tan D, Koh LP, Lim W, Linn YC. A meta-analysis of unrelated donor umbilical cord blood transplantation versus unrelated donor bone marrow transplantation in adult and pediatric patients.biol Blood Marrow Transplant Apr;13(4): Muschen M, Feldhahn N, Liedtke S,Sorg RV, Fischer J, Rosenbaum C, Greschat S, Knipper A, Bender J, Degistirici O, Gao J, Caplan AI, Colletti EJ, Almeida-Porada G, Muller HW, Zanjani E, Wernet P. A new human somatic stem cell from placental cord blood with intrinsic pluripotent differentiation potential. J Exp Med Jul 19;200(2): Lee OK, Kuo TK, Chen WM, Lee KD, Hsieh SL, et al. Isolation of multipotent mesenchymal stem cells from umbilical cord blood. Blood. 2004;103: Katayama Y, Battista M, Kao WM, Hidalgo A, Peired AJ, Thomas SA, Frenette PS. Signals from the sympathetic nervous system regulate hematopoietic stem cell egress from bone marrow. Cell Jan 27;124(2): Krause DS, Theise ND, Collector MI, Henegariu O, Hwang S, et al. Multi-organ, multi-lineage engraftment by a single bone marrow-derived stem cell. Cell. 2001;105: Lagasse E, Connors H, Al-Dhalimy M, Reitsma M, Dohse M, et al. Purified hematopoietic stem cells can differentiate into hepatocytes in vivo. Nat Med. 2000;6: Orlic D, Kajstura J, Chimenti S, Jakoniuk I, Anderson SM, et al. Bone marrow cells regenerate infarcted myocardium. Nature. 2001;410: Pittenger MF, Mackay AM, Beck SC, Jaiswal RK, Douglas R, et al. Multilineage potential of adult human mesenchymal stem cells. Science. 1999;284: Morrison SJ, Wandycz AM, Akashi K, Globerson A, Weissman IL. The aging of hematopoietic stem cells. Nat Med. 1996; 2: Goldberg JL, Laughlin MJ, Pompili VJ. Umbilical cord blood stem cells: Implications for cardiovascular regenerative medicine. J Mol Cell Cardiol May;42(5): Sanchez-Ramos J. Stem cells from umbilical cord blood Semin Reprod Med Nov;24(5): Baron F, Storer B, Maris MB, Storek J, Piette F, Metcalf M, White K, Sandmaier BM, Maloney DG, Storb R, Boeckh M. Unrelated donor status and high donor age independently affect immunologic recovery after nonmyeloablative conditioning. Biol Blood Marrow Transplant Nov;12(11): Perry TE, Roth SJ Cardiovascular tissue engineering: constructing living tissue cardiac valves and blood vessels using bone marrow, umbilical cord blood, and peripheral blood cells J Cardiovasc Nurs Jan-Mar;18(1): Fang NT, Xie SZ, Wang SM, Gao HY, Wu CG, Pan LF. Construction of tissue-engineered heart valves by using decellularized scaffolds and endothelial progenitor cells.chin Med J (Engl) Apr 20;120(8): Cetrulo CL Jr. Cord-blood mesenchymal stem cells and tissue engineering. Stem Cell Rev. 2006;2(2): Manginas A, Goussetis E, Koutelou M, Karatasakis G, Peristeri I, Theodorakos A, Leontiadis E, Plessas N, Theodosaki M, Graphakos S, Cokkinos DV. Pilot study to evaluate the safety and feasibility of intracoronary CD133(+)and CD133(-) 28

8 É.È. - ôåý ïò 47 Ç ÉáôñéêÞ ÓÞìåñá CD34(+) cell therapy in patients with nonviable anterior myo- transplant from an HLA-identical sibling. Eurocord and Intercardial infarction. Catheter Cardiovasc Interv May national Bone Marrow Transplant Registry Working Committee 1;69(6): on Alternative Donor and Stem Cell Sources. N Engl J Med. 19. Nishiyama N, Miyoshi S, Hida N Miss, Uyama T, Okamoto 2000 Jun 22;342(25): K, Ikegami Y, Miyado K, Segawa K, Terai M, Sakamoto M, 33. O'Brien TA, Tiedemann K, Vowels MR. No longer a bio- Ogawa S, Umezawa A The Significant Cardiomyogenic logical waste product: umbilical cord blood. Med J Aust Potential of Human Umbilical Cord Blood-Derived Mesen- Apr 17;184(8): chymal Stem Cells in Vitro. Stem Cells May 10; [Epub 34. Gluckman E, Rocha V, Boyer-Chammard A, Locatelli F, ahead of print] Arcese W, Pasquini R,Ortega J, Souillet G, Ferreira E, Laporte 20. Finney MR, Greco NJ, Haynesworth SE, Martin JM, Hedrick JP, Fernandez M, Chastang C. Outcome of cord-blood tran- DP, Swan JZ, Winter DG, Kadereit S, Joseph ME, Fu P, Pompili splantation from related and unrelated donors. Eurocord Tran- VJ, Laughlin MJ. Direct comparison of umbilical cord blood splant Group and the European Blood and Marrow Transplanversus bone marrow-derived endothelial precursor cells in tation Group. N Engl J Med Aug 7;337(6): mediating neovascularization in response to vascular ischemia. 35. Wagner JE, Kernan NA, Steinbuch M, Broxmeyer HE, Biol Blood Marrow Transplant May;12(5): Gluckman E. Allogeneic sibling umbilical-cord-blood tran- 21. Tondreau T, Meuleman N, Delforge A, Dejeneffe M, Leroy splantation in children with malignant and non-malignant R, Massy M, Mortier C, Bron D, Lagneaux L. Mesenchymal disease. Lancet Jul 22;346(8969): stem cells derived from CD133-positive cells in mobilized 36. Kurtzberg J, Lyerly AD, Sugarman J. Untying the Gordian peripheral blood and cord blood: proliferation, Oct4 ex- knot: policies, practices, and ethical issues related to banking pression, and plasticity. Stem Cells Sep;23(8): of umbilical cord blood. J Clin Invest Oct;115(10): Aoki M, Yasutake M, Murohara T. Derivation of functional 37. Chapman JR, Atkinson K, Lapsley H. Costs of bone endothelial progenitor cells from human umbilical cord blood marrow transplants using unrelated donors. Blood Rev mononuclear cells isolated by a novel cell filtration device. Jun;5(2): Stem Cells 2004; 22(6): van Agthoven M, Groot MT, Verdonck LF, Lowenberg B, 23. Eggermann J, Kliche S, Jarmy G, Hoffmann K, Mayr-Beyrle Schattenberg AV, Oudshoorn M, Hagenbeek A, Cornelissen U, Debatin KM, Waltenberger J, Beltinger C. Endothelial pro- JJ, Uyl-de Groot CA, Willemze R. Cost analysis of HLA-idengenitor cell culture and differentiation in vitro: a methodological tical sibling and voluntary unrelated allogeneic bone marrow comparison using human umbilical cord blood. Cardiovasc and peripheral blood stem cell transplantation in adults with Res May 1;58(2): acute myelocytic leukaemia or acute lymphoblastic leukaemia. 24. Charron DJ. HLA matching in unrelated donor bone mar- Bone Marrow Transplant Aug;30(4): row transplantation. Curr Opin Hematol Nov;3(6): Sirchia G, Rebulla P, Tibaldi S, Lecchi L. Cost of umbilical 25. Hurley CK. HLA diversity: detection and impact on uncord blood units released for transplantation. Transfusion. related hematopoietic stem cell donor characterization and 1999 Jun;39(6): selection. Int J Hematol Aug;76 Suppl 2: Waldby C 2006 Umbilical cord blood from social gift to 26. Petersdorf E, Anasetti C, Servida P, Martin P, Hansen J. venture capital. Biosciences Effect of HLA matching on outcome of related and unrelated 41. Smith Ma, Gloeckler Ries LA. Childhood cancer: incidence donor transplantation therapy for chronic myelogenous leusurvival and mortality. In Pizzo PA, Poplack DG, eds. Principles kemia. Hematol Oncol Clin North Am Feb;12(1): and Practice of Pediatric Oncology. 4th edition Philadelphia,PA: 27. Hurley CK, Fernandez Vina M, Setterholm M. Maximizing Lippincott Williams and Willkins : 2002 optimal hematopoietic stem cell donor selection from registries of unrelated adult volunteers. Tissue Antigens Jun; 42. Marcelo C. Pasquini, MD1, Brent R. Logan, PhD1,*, Frances 61(6): Verter, PhD2,*, Mary M. Horowitz, MD, MS1 and J.J. Nietfeld, 28. Hurley CK, Maiers M, Marsh SG, Oudshoorn M. Overview of PhD3,* The Likelihood of Hematopoietic Stem Cell Transplanregistries, HLA typing and diversity, and search algorithms. tation (HCT) in the United States: Implications for Umbilical Tissue Antigens Apr;69 Suppl 1:3-5. Cord Blood Storage. Blood : Abstract Hows JM, Passweg JR, Tichelli A, Locasciulli A, Szydlo R, 43. Madlambayan G, Rogers I. Umbilical cord-derived stem Bacigalupo A, Jacobson N, Ljungman P, Cornish J, Nunn A, cells for tissue therapy: current and future uses. Regen Med. Bradley B, Socie G; Comparison of long-term outcomes after 2006 Nov;1(6): allogeneic hematopoietic stem cell transplantation from matcslocations and covert leukemic clones are generated during 44. Mori H, Colman SM, Xiao Z, et al. Chromosome tran- hed sibling and unrelated donors. Bone Marrow Transplant Dec;38(12): normal fetal development. Proc Natl Acad Sci U S A. 2002; Kikuchi T, Naruse TK, Onizuka M, Li S, Kimura T, Oka A, : Morishima Y, Kulski JK, Ichimiya S, Sato N, Inoko H. Mapping of 45 Hayani A, Lampeter E, Viswanatha D, Morgan D, Salvi SN. susceptibility and protective loci for acute GVHD in unrelated First report of autologous cord blood transplantation in the HLA-matched bone marrow transplantation donors and treatment of achild with leukemia. Pediatrics Jan; recipients using 155 microsatellite markers on chromosome 119(1):e Immunogenetics Feb;59(2): Ferreira E, Pasternak J, Bacal N, de Campos Guerra JC, 31. Tamouza R, Busson M, Rocha V, Fortier C, Haddad Y, Brun Mitie Watanabe F. Autologous cord blood transplantation. M, Boukouaci W, Bleux H, Socie G, Krishnamoorthy R, Toubert Bone Marrow Transplant Nov;24(9):1041. A, Gluckman E, Charron D. Homozygous status for HLAtation 47. Murphy F, Sirohi B, Cunningham D. Stem cell transplan- E*0103 confers protection from acute graft-versus-host disease in Hodgkin lymphoma. Expert Rev Anticancer Ther and transplant-related mortality in HLA-matched sibling Mar;7(3): hematopoietic stem cell transplantation. Transplantation Villanueva ML, Vose JM. The role of hematopoietic stem Dec 15;82(11): cell transplantation in non-hodgkin lymphoma. Clin Adv He- 32. Rocha V, Wagner JE Jr, Sobocinski KA, Klein JP, Zhang MJ, matol Oncol Jul;4(7): Horowitz MM, Gluckman E. Graft-versus-host disease in 49. Harousseau JL, Moreau P. Role of bone marrow transplanchildren who have received a cord-blood or bone marrow tation in the disease pathway of myeloma. J Natl Compr Canc 29

Μ ε τ α μ ό σ χ ε υ σ η α ι μ ο π ο ι η τ ι κ ώ ν κ υ τ τ ά ρ ω ν

Μ ε τ α μ ό σ χ ε υ σ η α ι μ ο π ο ι η τ ι κ ώ ν κ υ τ τ ά ρ ω ν Μ ε τ α μ ό σ χ ε υ σ η α ι μ ο π ο ι η τ ι κ ώ ν κ υ τ τ ά ρ ω ν Αιματολογική Κλινική και Λεμφωμάτων, Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών Δημήτρης Καρακάσης Σχεδιάγραμμα της ομιλίας Εισαγωγή Ασθενής - ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεά Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων Γεργιανάκη Ειρήνη

Δωρεά Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων Γεργιανάκη Ειρήνη Δωρεά Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων Γεργιανάκη Ειρήνη Δωρεά Ομφαλικού Αίματος Τι είναι το ομφαλoπλακουντιακό αίμα; «Ομφαλοπλακουντιακό» ονομάζουμε το αίμα που μπορεί να ληφθεί από τον ομφάλιο λώρο και

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα. Τι είναι τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα ΦΥΛΑΞΗ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

Τι είναι τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα. Τι είναι τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα ΦΥΛΑΞΗ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ ΦΥΛΑΞΗ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 1 Τι είναι τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα Τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα αποτελούν την πηγή δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεά ομφαλοπλακουντιακού αίματος. Μία ανεκτίμητη προσφορά ζωής για όλους!

Δωρεά ομφαλοπλακουντιακού αίματος. Μία ανεκτίμητη προσφορά ζωής για όλους! Δωρεά ομφαλοπλακουντιακού αίματος Μία ανεκτίμητη προσφορά ζωής για όλους! Σελ. 3 H Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος Σελ. 4 Oμφαλοπλακουντιακό αίμα (ΟΠΑ) Αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα Σελ. 6

Διαβάστε περισσότερα

Βλαστοκύτταρα και χρήσεις

Βλαστοκύτταρα και χρήσεις Βλαστοκύτταρα και χρήσεις Θαυµατουργές λύσεις στην ιατρική συνήθως δεν υπάρχουν. Ακόµη και ανακαλύψεις που υπόσχονται θαύµατα, τις περισσότερες φορές διανύουν πολύ δρόµο µέχρι να φτάσουν στην επιτυχία.

Διαβάστε περισσότερα

9λόγοι. Οικογενειακή Φύλαξη. Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος. H καλύτερη Tράπεζα Βλαστικών Κυττάρων. στην Ευρώπη

9λόγοι. Οικογενειακή Φύλαξη. Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος. H καλύτερη Tράπεζα Βλαστικών Κυττάρων. στην Ευρώπη Οικογενειακή Φύλαξη Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος 9λόγοι για τους οποίους θα διαλέξετε τη Stem-Health Hellas Μοναδική Στιγμή. Μοναδική Απόφαση. H καλύτερη Tράπεζα Βλαστικών Κυττάρων στην Ευρώπη Η πρώτη μεταμόσχευση

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία ασθενών με Ενδιαμέσου-2/Υψηλού κινδύνου ΜΔΣ. Ιωάννα Σακελλάρη Μονάδα Μεταμόσχευσης

Θεραπεία ασθενών με Ενδιαμέσου-2/Υψηλού κινδύνου ΜΔΣ. Ιωάννα Σακελλάρη Μονάδα Μεταμόσχευσης Θεραπεία ασθενών με Ενδιαμέσου-2/Υψηλού κινδύνου ΜΔΣ Ιωάννα Σακελλάρη Μονάδα Μεταμόσχευσης Ιωάννα Σακελλάρη Μονάδα Μεταμόσχευσης Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ No conflicts of interest WHO 2008 περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΑΚ) ΜΕ ΜΕΙΖΟΝΑ

ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΑΚ) ΜΕ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΑΚ) ΜΕ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΒΟ Εισαγωγή ABO-histo blood group incompatibility in hematopoietic stem cell and solid organ transplantation

Διαβάστε περισσότερα

Προγνωστικοί βιοδείκτες στην παιδική λευχαιμία

Προγνωστικοί βιοδείκτες στην παιδική λευχαιμία 27o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας Προγνωστικοί βιοδείκτες στην παιδική λευχαιμία Παπαμικρούλης Γ.Α., Θωμόπουλος Θ., Πετρίδου Ε. Εργαστήριο Υγιεινής,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της αιμαφαίρεσης στην μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. Παναγιώτης Τσιριγώτης

Ο ρόλος της αιμαφαίρεσης στην μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. Παναγιώτης Τσιριγώτης Ο ρόλος της αιμαφαίρεσης στην μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων Παναγιώτης Τσιριγώτης Αιμαφαίρεση και Μεταμόσχευση Λήψη του μοσχεύματος Αντιμετώπιση επιπλοκών Αντιμετώπιση νόσου του μοσχεύματος έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι αποθήκευσης µονάδων οµφαλοπλακουντιακού αίµατος σε:

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι αποθήκευσης µονάδων οµφαλοπλακουντιακού αίµατος σε: Στείλτε το κείµενο αυτό σε όσους περισσότερους µπορείτε. Συµβάλετε στη σωστή ενηµέρωση του κόσµου. ΕΟΜ Μυελός των Οστών ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων Λίγκα Μαρία

Αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων Λίγκα Μαρία Αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων Λίγκα Μαρία Αιματολόγος, Επιμελήτρια Β Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (ΜΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Βλαστοκύτταρα κλειδί στη θεραπεία ασθενειών.

Βλαστοκύτταρα κλειδί στη θεραπεία ασθενειών. Βλαστοκύτταρα κλειδί στη θεραπεία ασθενειών. Η πρώτη και ασφαλής πηγή λήψης βλαστοκυττάρων στη ζωή του ανθρώπου είναι το ομφαλοπλακουντιακό αίμα το οποίο παραμένει στον πλακούντα μετά τη γέννηση. Το υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα Βιολογίας: Βλαστοκύτταρα και η χρήση τους στη θεραπεία ασθενειών. Ζωή Σελά

Μάθημα Βιολογίας: Βλαστοκύτταρα και η χρήση τους στη θεραπεία ασθενειών. Ζωή Σελά Μάθημα Βιολογίας: Βλαστοκύτταρα και η χρήση τους στη θεραπεία ασθενειών Ζωή Σελά Τα βλαστοκύτταρα είναι ένα νέο θεραπευτικό εργαλείο στην Ιατρική διαφορετικό από τα φάρμακα που μέχρι σήμερα είχαμε συνηθίσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΓΟΝΑ ΜΠΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΧΕΓΟΝΑ ΜΠΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧΕΓΟΝΑ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΠΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Μ.Μ.Μ.ΟΜ Μ ΝΟΣ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΗΣ ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΑΙΜΑΤΟΓΙΚΕΣ Ή ΑΥΤΟΑΝΟΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Θωμο πουλος, Μ. Καραλε ξη, Ι. Μπινια ρης, Ε. Παπαθωμα, Ε. Κοντογεω ργη. E. Πετριδου

Θ. Θωμο πουλος, Μ. Καραλε ξη, Ι. Μπινια ρης, Ε. Παπαθωμα, Ε. Κοντογεω ργη. E. Πετριδου 27o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας Θ. Θωμο πουλος, Μ. Καραλε ξη, Ι. Μπινια ρης, Ε. Παπαθωμα, Ε. Κοντογεω ργη. E. Πετριδου Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός»

Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός» ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΑΚ ΜΕ ΜΙΚΤΗ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΒΟ Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός» ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΑΚ) Αποδεκτή θεραπεία για ασθενείς µε: συγγενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 1 ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Έκδοση του IΔPYMAΤΟΣ EΛΛHNIKHΣ AIMATOΛOΓIKHΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βλαστοκύτταρα:Η χρήση τους στη θεραπεία ασθενειών

Βλαστοκύτταρα:Η χρήση τους στη θεραπεία ασθενειών Βλαστοκύτταρα:Η χρήση τους στη θεραπεία ασθενειών Εργασία στο μάθημα της Βιολογίας Γυμνάσιο Κερατέας Δήμητρα Κοντού Νεφέλη Καλπάκα Γ2 Σχολικό έτος:2014-2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πρόοδος της τεχνολογίας είναι ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηση αιμοπεταλίων: πότε, πόσο και πως. Σύγχρονα δεδομένα. Ε. Λυδακη, Δ/ντρια Αιματολόγος, Αιμοδοσία ΠΑΓΝΗ Μ. Ξημέρη, ειδικ.

Χορήγηση αιμοπεταλίων: πότε, πόσο και πως. Σύγχρονα δεδομένα. Ε. Λυδακη, Δ/ντρια Αιματολόγος, Αιμοδοσία ΠΑΓΝΗ Μ. Ξημέρη, ειδικ. Χορήγηση αιμοπεταλίων: πότε, πόσο και πως. Σύγχρονα δεδομένα. Ε. Λυδακη, Δ/ντρια Αιματολόγος, Αιμοδοσία ΠΑΓΝΗ Μ. Ξημέρη, ειδικ. Αιματολόγος ΠΑΓΝΗ 27/3/2015 Αντοχή στις μεταγγίσεις plt Guidelines μετάγγισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΩΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΖΩΗΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΩΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΖΩΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ&ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΩΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΖΩΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΒΛΑΧΟΥ ΝΙΚΗ, ΑΜ: 2005248 ΕΠΙΒΑΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΑΡΧΕΓΟΝΑ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΛΕΥΧΑΙΜΙΩΝ; Δημητρίου Έλενα Λεμεσός 2011 ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΜΦΑΛΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΜΦΑΛΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργαστήριο Στατιστικής και Μεθόδων Ποσοτικής Ανάλυσης Διευθυντής: Καθ. Ελευθέριος Ιακώβου Laboratory of Advanced Supply

Διαβάστε περισσότερα

Βλαστοκύτταρο. Χοτζάι Αθηνά, Στέργιο Χάιδω Τμήμα Γ5

Βλαστοκύτταρο. Χοτζάι Αθηνά, Στέργιο Χάιδω Τμήμα Γ5 Βλαστοκύτταρο Χοτζάι Αθηνά, Στέργιο Χάιδω Τμήμα Γ5 Τα βλαστοκύτταρα είναι κύτταρα που αναπαράγονται διαρκώς και έχουν την ικανότητα να μετατραπούν (να διαφοροποιηθούν) σε οποιοδήποτε άλλο είδος κυττάρου

Διαβάστε περισσότερα

Αλλογενής Μεταµόσχευση Αρχέγονων Αιµοποιητικών Κυττάρων:βασικές αρχές, ενδείξεις και διαδικασία. Επιλεγόµενο Μάθηµα Αιµατολογίας

Αλλογενής Μεταµόσχευση Αρχέγονων Αιµοποιητικών Κυττάρων:βασικές αρχές, ενδείξεις και διαδικασία. Επιλεγόµενο Μάθηµα Αιµατολογίας Αλλογενής Μεταµόσχευση Αρχέγονων Αιµοποιητικών Κυττάρων:βασικές αρχές, ενδείξεις και διαδικασία Επιλεγόµενο Μάθηµα Αιµατολογίας Βασικές αρχές Η µεταµόσχευση αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων αποτελεί σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Μεταβολικό Σύνδρομο. Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Μεταβολικό Σύνδρομο. Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 9 Μεταβολικό Σύνδρομο Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα Εισαγωγή Το Μεταβολικό Σύνδρομο (ΜΣ) αποτελεί ένα οργανικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ. ΥΓΙΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΣ ΝΕΦΡΟΥΣ

ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ. ΥΓΙΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΣ ΝΕΦΡΟΥΣ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ. ΥΓΙΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΣ ΝΕΦΡΟΥΣ Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού Η Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού εορτάζεται από το 2006 κάθε χρόνο τη δεύτερη Πέμπτη του Μαρτίου στοχεύοντας στην κινητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010)

Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010) Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010) Καραγιάννη Δ. 1, Μπάμπα Α. 2, Σουμανίδησ τ. 2, Ρίζοσ Π 2., Μπαλτζήσ Δ. 3, κούτασ Δ., ΚοτςαμίδηΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖA ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖA ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖA ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Αικατερίνη Σταυροπούλου-Γκιόκα Ανδρέας Παπασάββας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ H μεταμόσχευση μυελού των οστών αποτελεί καθιερωμένη θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

Βλαστοκύτταρα από τον πολφό των νεογιλών δοντιών και τους φρονιμίτες

Βλαστοκύτταρα από τον πολφό των νεογιλών δοντιών και τους φρονιμίτες Βλαστοκύτταρα από τον πολφό των νεογιλών δοντιών και τους φρονιμίτες Η συλλογή των βλαστοκυττάρων των δοντιών αποτελεί μια ευκαιρία για να φυλάξει κανείς για το μέλλον μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα με μοναδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

MMF WBC 1. 3 10 9 /L Hb 50 g /L PLT 6 10 9 /L A CsA

MMF WBC 1. 3 10 9 /L Hb 50 g /L PLT 6 10 9 /L A CsA 582 3 GVHD TMA Anemia thrombocytopenia and proteinuria after blood stem cell transplantation ZHANG Jin FU Jia CHENG Zhen LIU Zhihong National Clinical Research Center of Kidney Diseases Jinling Hospital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Significance of cytogenetics in AML with emphasis on monosomal karyotype

Significance of cytogenetics in AML with emphasis on monosomal karyotype Significance of cytogenetics in AML with emphasis on monosomal karyotype Μάθημα επιλογής: Λευχαιμίες Παπαγιαννοπούλου Οφηλία Παππά Τατιανή Περιστατικό Γυναίκα, 56 ετών Διάρροια, πυρετός εισαγωγή σε νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε.

Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. Μικρά γεγονότα της καθημερινότητάς μας, μπορεί να προκαλέσουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

Η ΣΧΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θρόμβωσης Αντιθρομβωτικής Αγωγής, 12 Απριλίου 2014 Η ΣΧΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα μονάδων ομφαλοπλακουντιακού αίματος: Ο ρόλος των μαιευτικών παραμέτρων και των συνθηκών συντήρησης και μεταφοράς τους

Ποιότητα μονάδων ομφαλοπλακουντιακού αίματος: Ο ρόλος των μαιευτικών παραμέτρων και των συνθηκών συντήρησης και μεταφοράς τους 21(3):256-261, 2009 Κλινική μελέτη Ποιότητα μονάδων ομφαλοπλακουντιακού αίματος: Ο ρόλος των μαιευτικών παραμέτρων και των συνθηκών συντήρησης και μεταφοράς τους Ο. Αναστασίου 1,2 Ε.Τάκη 3 Ο. Χατζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήματα & Απαντήσεις

Ερωτήματα & Απαντήσεις ενημέρωση Ερωτήματα & Απαντήσεις Γιώργος Παπανικολάου, Δρ. Παθολόγος Τι είναι το ομφαλοπλακουντιακό αίμα; Περίπου 25-60% (54-160 ml) του συνολικού αίματος της εμβρυοπλακουντιακής κυκλοφορίας μιας τελειόμηνης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ. Η αναγνώριση της σηµασίας της θρόµβωσης στα οξέα καρδιαγγειακά συµβάµατα, οδήγησε σε πολλές µεγάλες µελέτες, µε στόχο την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (STEM CELLS).

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (STEM CELLS). ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (STEM CELLS). ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Επικ. Καθηγητής Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘ. Α. ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη αιφνίδιου καρδιακού θανάτου σε μετεμφραγματικούς ασθενείς. Πότε, πώς και σε ποιους;

Πρόληψη αιφνίδιου καρδιακού θανάτου σε μετεμφραγματικούς ασθενείς. Πότε, πώς και σε ποιους; Πρόληψη αιφνίδιου καρδιακού θανάτου σε μετεμφραγματικούς ασθενείς. Πότε, πώς και σε ποιους; Νικόλαος Δαγρές Επίκουρος Καθηγητής Β Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ Διαδικασία κατά την οποία υγιή όργανα, ιστοί ή κύτταρα μεταφέρονται από έναν δότη σε έναν χρονίως πάσχοντα άνθρωπο με σκοπό την αποκατάσταση της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Είναι δυνατή η επιστημονική και ηθική νομιμοποίηση της ιδιωτικής αποθήκευσης ομφαλοπλακουντιακού αίματος;

Είναι δυνατή η επιστημονική και ηθική νομιμοποίηση της ιδιωτικής αποθήκευσης ομφαλοπλακουντιακού αίματος; Είναι δυνατή η επιστημονική και ηθική νομιμοποίηση της ιδιωτικής αποθήκευσης ομφαλοπλακουντιακού αίματος; Nicholas M. Fisk, Irene A. G. Roberts, Roger Markwald, Vladimir Mironov Πρωτότυπο άρθρο: Can routine

Διαβάστε περισσότερα

Κάπνισμα στον Ελληνικό πληθυσμό. Εφαρμογή των νέων μέτρων απαγόρευσης, τρόποι διακοπής και καρδιολογική προσέγγιση

Κάπνισμα στον Ελληνικό πληθυσμό. Εφαρμογή των νέων μέτρων απαγόρευσης, τρόποι διακοπής και καρδιολογική προσέγγιση Κάπνισμα στον Ελληνικό πληθυσμό. Εφαρμογή των νέων μέτρων απαγόρευσης, τρόποι διακοπής και καρδιολογική προσέγγιση Γεώργιος Σ. Γκουμάς MD, PhD, FESC Αν. Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ Μοντέλα πρόγνωσης του Σακχαρώδη Διαβήτη Ηλιάδης Φώτης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ IDF Diabetes Atlas 5th Edition 2012 Update 3.8 million men and women worldwide

Διαβάστε περισσότερα

Blood May 16;121(20): ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Θ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Blood May 16;121(20): ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Θ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ MYC/BCL2 protein co-expression contributes to the inferior survival of activated B-cell subtype of diffuse large B-cell lymphoma and demonstrates high-risk gene expression signatures: a report from The

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΠΟΧΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 27 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής Υγείας ΕΠΟΧΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ Κοντογεώργη Ευαγγελία, Θωμοπουλος Θωμάς, Πετρίδου

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ Αλέξανδρος Στεφανίδης Καρδιολόγος Α Καρδιολογικό τμήμα, Γ.Ν.Νίκαιας Παρουσίαση περιστατικού Ανδρας 60 ετών, εισάγεται λόγω ΟΠΟ. Ιστορικό ΑΥ, υπερλιπιδαιμίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΟΡΤΟΠΑΘΕΙΕΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΟΡΤΟΠΑΘΕΙΕΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΟΡΤΟΠΑΘΕΙΕΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 Βαγενάκης Γεώργιος Παιδοκαρδιολογική Κλινική Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Συγγενείς Αορτοπάθειες Δίπτυχη αορτική βαλβίδα Στένωση ισθμού της αορτής Σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

Ινσουλίνη και καρδιά. Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ.

Ινσουλίνη και καρδιά. Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ. Ινσουλίνη και καρδιά Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ. Επίδραση ινσουλίνης στο ήπαρ, στους μυς και στον λιπώδη ιστό : Διατήρηση ευγλυκαιμίας Nature 2001;414:799 806 Ινσουλίνη? Λειτουργικότητα Μορφολογία Βιωσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Eίναι τελικά ο διαβήτης ισοδύναμο στεφανιαίας νόσου; Η αλήθεια για τον πραγματικό καρδιαγγειακό κίνδυνο στον ΣΔ τύπου 2

Eίναι τελικά ο διαβήτης ισοδύναμο στεφανιαίας νόσου; Η αλήθεια για τον πραγματικό καρδιαγγειακό κίνδυνο στον ΣΔ τύπου 2 Eίναι τελικά ο διαβήτης ισοδύναμο στεφανιαίας νόσου; Η αλήθεια για τον πραγματικό καρδιαγγειακό κίνδυνο στον ΣΔ τύπου 2 Σ. Θ. Λιάτης Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ «Λαϊκό»

Διαβάστε περισσότερα

Περίπτωση ήπιου μεσογειακού συνδρόμου λόγω αλληλεπίδρασης Hb Adana με ετερόζυγη α+ μεσογειακή αναιμία

Περίπτωση ήπιου μεσογειακού συνδρόμου λόγω αλληλεπίδρασης Hb Adana με ετερόζυγη α+ μεσογειακή αναιμία ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 10 Περίπτωση ήπιου μεσογειακού συνδρόμου λόγω αλληλεπίδρασης Hb Adana με ετερόζυγη α+ μεσογειακή αναιμία Ελένη Παπαδοπούλου Μαρίνα Οικονόμου Εισαγωγή Η α-μεσογειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Γ.

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Γ. Στατίνες σε νέους < 30 ετών και ηλικιωμένους > 80 ετών ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΔΕΝ ΕΧΩ

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

Βιοηθικά Διλήμματα που Προκύπτουν από Έρευνα με την Χρήση Βλαστικών Κυττάρων

Βιοηθικά Διλήμματα που Προκύπτουν από Έρευνα με την Χρήση Βλαστικών Κυττάρων Βιοηθικά Διλήμματα που Προκύπτουν από Έρευνα με την Χρήση Βλαστικών Κυττάρων Απόψεις Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου (ΕΕΒΚ) 10 ο Συνέδριο Ιατρικού Συλλόγου Αμμοχώστου ΓΑΛΗΝΟΣ 18-19 Μαρτίου 2017 Λάρνακα

Διαβάστε περισσότερα

Βλαστοκύτταρα στην κοσμητική ιατρική

Βλαστοκύτταρα στην κοσμητική ιατρική Βλαστοκύτταρα στην κοσμητική ιατρική Biohe enika ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τι είναι τα βλαστικά Ποιά είναι η Ένας τέτοιος ιστός κύτταρα λειτουργία τους είναι το λίπος Τα βλαστοκύτταρα Τα βλαστοκύτταρα Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αναγεννητική Ιατρική Ηθικοί προβληματισμοί στις θεραπείες με

Αναγεννητική Ιατρική Ηθικοί προβληματισμοί στις θεραπείες με Αναγεννητική Ιατρική Ηθικοί προβληματισμοί στις θεραπείες με χρήση βλαστικών κυττάρων Χαρακτηριστικά βλαστικών κυττάρων 1. Ικανότητα να διαφοροποιούνται σε διαφορετικούς κυτταρικούς τύπους 2. Ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επιδηµιολογικά δεδοµένα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ΚΑ

Επιδηµιολογικά δεδοµένα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ΚΑ 14 ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο Επιδηµιολογικά δεδοµένα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ΚΑ ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ, MD, PhD Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας Γ Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

BGP TRACP-5b BGP TRACP-5b P 0.05

BGP TRACP-5b BGP TRACP-5b P 0.05 ()2014 10 8 20 Chin J Clinicians(Electronic Edition),October 15,2014,Vol.8,No.20 3615 OP 2011 1 2013 6 120 OP 3 40 37 40 38 40 38 BMD BGP-5b TRACP-5b OP 1 4 L1 4NFTH BMD BGP TRACP-5b P 0.05 OP L1 4 NF

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Ιστορικό ασθενούς Γυναίκα, 80 ετών Αδυναμία, δύσπνοια αιφνιδίου έναρξης από τριημέρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιστημονική Ένωση Καρδιαγγειακής Απεικόνισης Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Ζωής. Ασθενοκεντρική-Εξατομικευμένη Επιλογή Αντιδιαβητικής αγωγής. Αποτελεσματικότητα Υπογλυκαιμία Βάρος Ανεπιθύμητες ενέργειες Κόστος

Ποιότητα Ζωής. Ασθενοκεντρική-Εξατομικευμένη Επιλογή Αντιδιαβητικής αγωγής. Αποτελεσματικότητα Υπογλυκαιμία Βάρος Ανεπιθύμητες ενέργειες Κόστος Ασθενοκεντρική-Εξατομικευμένη Επιλογή Αντιδιαβητικής αγωγής Ηλικία Ποιότητα Ζωής Αποτελεσματικότητα Υπογλυκαιμία Βάρος Ανεπιθύμητες ενέργειες Κόστος Καρδιαγγ ειακή νόσος Νεφρική νόσος παχυσαρκ ία Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Διαδερμική επεμβατική αντιμετώπιση ασθενών της τέταρτης ηλικίας

Διαδερμική επεμβατική αντιμετώπιση ασθενών της τέταρτης ηλικίας Διαδερμική επεμβατική αντιμετώπιση ασθενών της τέταρτης ηλικίας Ν. Τσιγαρίδας, Α. Ράμμος, Β. Μελαδίνης, Κ. Σταμάτης, Β. Τελάκη, Κ.Σιόγκας Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα, Καρδιολογική Κλινική, Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΦΙΚΟΙΛΙΑΚΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΜΦΙΚΟΙΛΙΑΚΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2015 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Από τη βασική έρευνα στην κλινική πράξη ΑΜΦΙΚΟΙΛΙΑΚΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ξυδώνας Σωτήριος, MD, FESC Καρδιολογικό Τµήµα, Γ.Ν.Α. «Ο

Διαβάστε περισσότερα

standard high risk risk

standard high risk risk Α ό α #4: α όσ α σ Α έα ο ή ία ο ιώ αι ιώ ο ο ι ώ αι ο οι ι ώ ά ος ι ί ς ισ ώ ίας ή α α ι ής αι ο οί ό ο ός ς α ούσας ι α ί αι α ο σίασ ςθ οσέ ισ ς σ ο ι ά αι ιώ αι ι ι ό α ο ο ι ώ αι ο οι ι ώ ας ι ής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΟΥΣΚΟΥ Κ.

ΓΚΟΥΣΚΟΥ Κ. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Μικρές διαφορές Διαφορετικό γενετικο προφίλ Έχει σημασία έχει να γνωρίζω το γενετικό μου προφίλ αφού τα γονίδια δεν αλλάζουν; Έχει σημασία για ένα Διαιτολόγο η γνώση του γενετικού

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό σύνδρομο μετά χημειοθεραπεία

Μεταβολικό σύνδρομο μετά χημειοθεραπεία Μεταβολικό σύνδρομο μετά χημειοθεραπεία Αναστάσιος Μόρτογλου, Ενδοκρινολόγος Διευθυντής τομέα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού Ιατρικού Αθηνών 41ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των βλαστικών κυττάρων στη δημιουργία μοντέλων τοξικότητας φαρμακευτικών ουσιών

Η χρήση των βλαστικών κυττάρων στη δημιουργία μοντέλων τοξικότητας φαρμακευτικών ουσιών REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2016, 33(1):8-21 Η χρήση των βλαστικών κυττάρων στη δημιουργία μοντέλων τοξικότητας φαρμακευτικών ουσιών Τα τελευταία 20 έτη υπάρχει μια αλματώδης ανάπτυξη στις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΦΡΟΥ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΦΡΟΥ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Παχυσαρκία και νεφρική νόσος ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΦΡΟΥ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Κριτήρια* Η διαπίστωση για 3 μήνες: Νεφρικής βλάβης GFR < 60 ml/min/1.73m2 με ή χωρίς νεφρική

Διαβάστε περισσότερα

Κρυοσυντήρηση σπέρματος- Ορισμός Η διατήρηση της βιωσιμότητας των σπερματοζωαρίων στο υγρό άζωτο στους -196 o C, σε ειδικά δοχεία για πολλά χρόνια ( α

Κρυοσυντήρηση σπέρματος- Ορισμός Η διατήρηση της βιωσιμότητας των σπερματοζωαρίων στο υγρό άζωτο στους -196 o C, σε ειδικά δοχεία για πολλά χρόνια ( α Κρυοσυντήρηση σπέρματος Cancer and fertility preservation: international recommendations from an expert meeting Matteo Lambertini et al, 2016 1 Κρυοσυντήρηση σπέρματος- Ορισμός Η διατήρηση της βιωσιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ca P και οστικές μεταστάσεις

Ca P και οστικές μεταστάσεις Ca P και οστικές μεταστάσεις Κιτσοπούλου Σοφία Παπαθεοδώρου Μαρία Β Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ Γ. Ν. Παπαγεωργίου Ο καρκίνος του προστάτη προσβάλλει τα οστά Επίπεδα PSA / φορτίο όγκου Αρχική διάγνωση και θεραπεία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταμόσχευση Νεφρού. Το όργανο και η λειτουργία του :

Μεταμόσχευση Νεφρού. Το όργανο και η λειτουργία του : Μεταμόσχευση Νεφρού Το όργανο και η λειτουργία του : Το ουροποιητικό σύστημα του ανθρώπου αποτελείται από τους νεφρούς, τους ουρητήρες, την ουροδόχο κύστη και την ουρήθρα. Σκοπός του συστήματος αυτού είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακή Τράπεζα Βλαστικών Κυττάρων του Ομφάλιου Λώρου

Οικογενειακή Τράπεζα Βλαστικών Κυττάρων του Ομφάλιου Λώρου Οικογενειακή Τράπεζα Βλαστικών Κυττάρων του Ομφάλιου Λώρου ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ; Τα βλαστικά κύτταρα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Η αξία της γενετικής ανάλυσης στην υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια

Η αξία της γενετικής ανάλυσης στην υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια Η αξία της γενετικής ανάλυσης στην υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια Θωμάς Γκόσιος Εργαστήριο Μυοκαρδιοπαθειών Α Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης Οικογενειακό δένδρο I 1 2 II III IV Proband (ΙΙΙ-3)

Διαβάστε περισσότερα

Τα περιοδικά Science και Nature από το 2009 είναι πλέον διαθέσιμα και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης.

Τα περιοδικά Science και Nature από το 2009 είναι πλέον διαθέσιμα και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης. Μετά από προτάσεις που έγιναν ανά τομέα για τις συνδρομές περιοδικών και για τη δυνατότητα online πρόσβασή τους μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

PCI κατευθυνόμενη από την απεικόνιση: Πώς και πότε;

PCI κατευθυνόμενη από την απεικόνιση: Πώς και πότε; PCI κατευθυνόμενη από την απεικόνιση: Πώς και πότε; Μιχάλης Χαμηλός, MD, PhD, FESC Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Δήλωση οικονομικών συμφερόντων Κανένα σχετικό με την παρουσίαση Intravascular Ultrasound

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Αλδοστερόνης στην Αρτηριακή Υπέρταση. Γκαλιαγκούση Ευγενία Παθολόγος Β ΠΠ Κλινική ΑΠΘ Iπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Ο ρόλος της Αλδοστερόνης στην Αρτηριακή Υπέρταση. Γκαλιαγκούση Ευγενία Παθολόγος Β ΠΠ Κλινική ΑΠΘ Iπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ο ρόλος της Αλδοστερόνης στην Αρτηριακή Υπέρταση Γκαλιαγκούση Ευγενία Παθολόγος Β ΠΠ Κλινική ΑΠΘ Iπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ευεργετικά ωφέλη της θεραπείας µε ανταγωνιστές της αλδοστερόνης 30%

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Epidemiology and Public Health Dept of Epidemiology and Public Health N. TZANAKIS M.D. Consultant in Respiratory Medicine Assistant Professor in Epidemiology P.O. Box 1352, 71110

Διαβάστε περισσότερα

Τα οδικά ατυχήματα με παιδιά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

Τα οδικά ατυχήματα με παιδιά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Τα οδικά ατυχήματα με παιδιά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Κ. Φώλλα, Ερευνήτρια ΕΜΠ, www.nrso.ntua.gr/katfolla

Διαβάστε περισσότερα

Τεχρνο 9 ν - Άξζξν 6 ν

Τεχρνο 9 ν - Άξζξν 6 ν Τεχρνο 9 ν - Άξζξν 6 ν ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΓΥΤΙΚΟΥ ΝΔΙΛΟΥ (WNV) Τζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή Σρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor in Chief, reviewer, webmaster. Περίληψη. Ο ηφο ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

3/12/2014. Εισαγωγή. Εξέλιξη της νόσου. ιαπανεπιστηµιακό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Κλινική Φαρµακολογία-Θεραπευτική"

3/12/2014. Εισαγωγή. Εξέλιξη της νόσου. ιαπανεπιστηµιακό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλινική Φαρµακολογία-Θεραπευτική ιαπανεπιστηµιακό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Κλινική Φαρµακολογία-Θεραπευτική" Εισαγωγή 2 «ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥ JC (JCV) ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΙ Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ψαλλίδας Ιωάννης, Μαγκούτα Σοφία, Παππάς Απόστολος, Μόσχος Χαράλαµπος, Βαζακίδου Μαρία Ελένη, Χαράλαµπος Ρούσσος, Σταθόπουλος Γέωργιος, Καλοµενίδης

Ψαλλίδας Ιωάννης, Μαγκούτα Σοφία, Παππάς Απόστολος, Μόσχος Χαράλαµπος, Βαζακίδου Μαρία Ελένη, Χαράλαµπος Ρούσσος, Σταθόπουλος Γέωργιος, Καλοµενίδης Ψαλλίδας Ιωάννης, Μαγκούτα Σοφία, Παππάς Απόστολος, Μόσχος Χαράλαµπος, Βαζακίδου Μαρία Ελένη, Χαράλαµπος Ρούσσος, Σταθόπουλος Γέωργιος, Καλοµενίδης Ιωάννης µορφή κακοήθειας που αναπτύσεται από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Η ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Ι. Ντότης- Ημερίδα Α Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ 2013 Η ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Ιωάννης Ντότης Παιδίατρος Εντατικολόγος Επιμελητής Α Π/Δ Κλινική Ι. Ντότης- Ημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Βαρβάρα Τραχανά Επίκουρος Καθηγήτρια Κυτταρικής Βιολογίας

Βαρβάρα Τραχανά Επίκουρος Καθηγήτρια Κυτταρικής Βιολογίας ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Βλαστοκύτταρα Βαρβάρα Τραχανά Επίκουρος Καθηγήτρια Κυτταρικής Βιολογίας Βλαστοκύτταρα: Κατανόηση βασικών βιολογικών διαδικασιών I.Ανάπτυξη II.Επιδιόρθωση/Αναγέννηση III.Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις 22ου Πανελληνίου Αιματολογικού Συνεδρίου

Περιλήψεις 22ου Πανελληνίου Αιματολογικού Συνεδρίου ΤΟΜΟΣ 2 - ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20 Αίμα 2 (4) Περιλήψεις 22ου Πανελληνίου ΑΙματολογικού Συνεδρίου ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20 ISSN: 08-2682 Διευθυντής Σύνταξης: Καθηγητής Φώτης Ν. Μπερής Συνεκδότες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η πνευματική καταπόνηση εκλυτικό αίτιο ισχαιμίας; Μελέτη συνεχούς παρακολουθήσεως της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας με το nuclear VEST.

Είναι η πνευματική καταπόνηση εκλυτικό αίτιο ισχαιμίας; Μελέτη συνεχούς παρακολουθήσεως της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας με το nuclear VEST. Είναι η πνευματική καταπόνηση εκλυτικό αίτιο ισχαιμίας; Μελέτη συνεχούς παρακολουθήσεως της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας με το nuclear VEST. Η πνευματική καταπόνηση (mental stress) και τα έντονα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεά Κυττάρων Αίματος και Μυελού των Οστών Ενότητα #1: Εθελοντική Δωρεά Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων και Μυελού των Οστών

Δωρεά Κυττάρων Αίματος και Μυελού των Οστών Ενότητα #1: Εθελοντική Δωρεά Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων και Μυελού των Οστών Δωρεά Κυττάρων Αίματος και Μυελού των Οστών Ενότητα #1: Εθελοντική Δωρεά Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων και Μυελού των Οστών Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ Στέφανος Γρ.Φούσας MD, FESC, FACC Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας ΑΓΡΙΝΙΟ 30/9/2016 Καρδιοπάθειες Στεφανιαία νόσος Βαλβιδοπάθειες Μυοκαρδιοπάθειες Περικαρδίτιδες

Διαβάστε περισσότερα

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει''

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 121 Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟντΛΗΣ Το Τραύμα αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες θανάτου (5η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα