ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ"

Transcript

1 ver. 3 ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ (ΜΖΡΤΚΑΣΗΚΑ ΥΟΗΡΟΗ) ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ (Inspection tasks) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ TMHMA ΚΡΔΑΣΧΝ ΠΟΤΛΔΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΑΤΣΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΓΔΗΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ

2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΟΡΗΜΟΗ. 1 KΑΘΖΚΟΝΣΑ ΔΠΗΖΜΟΤ ΚΣΖΝΗΑΣΡΟΤ.. 2 ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ(Inspection Tasks) 1. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΟΦΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ (ΠΣΑ) ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟ ΦΑΓΖ (Ante mortem inspection) 6 3. ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΕΧΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖ ΦΑΓΖ (WELFARE) ΔΛΔΓΥΟ ΜΔΣΑ ΣΖ ΦΑΓΖ (Post mortem inspection) ΤΛΗΚΑ ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ ΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΖΜΑΝΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ KTHNIATΡIKH ΒΑΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ- ΚΑΣΑΥΧΡΖΔΗ ΦΑΓΧΝ. 25 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η (Αλαηζζεηνπνίεζε).. 29 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ (Σερληθέο Αθαίξεζεο ΤΔΚ) 43 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ (Έληππν ΠΣΑ). 46 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV Έληππν επξεκάησλ πξν θαη κεηά ζθαγήο-αηγνπξφβαηα Έληππν επξεκάησλ πξν θαη κεηά ζθαγήο-βννεηδή. 53 Έληππν επξεκάησλ πξν θαη κεηά ζθαγήο-υνίξνη. 58 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V (Ζκεξήζην Γειηίν Καηαζρφκελσλ Τιηθψλ Δηδηθνχ Κηλδχλνπ) 63 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI Μεζνδνινγία θξενζθνπηθήο εμέηαζεο αηγνπξνβάησλ ζην ζθαγείν 64 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII Μεζνδνινγία θξενζθνπηθήο εμέηαζεο βννεηδψλ ζην ζθαγείν 77 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIIΗ Μεζνδνινγία θξενζθνπηθήο εμέηαζεο ρνίξσλ ζην ζθαγείν 100

3 ΟΡΗΜΟΗ Δπηρείξεζε ηξνθίκσλ (ΠΓ 79/07) : θάζε επηρείξεζε θεξδνζθνπηθή ή κε, δεκόζηα ή ηδησηηθή, ε νπνία αζθεί νπνηαδήπνηε από ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε νηνδήπνηε ζηάδην ηεο παξαγσγήο, κεηαπνίεζεο θαη δηαλνκήο ησλ ηξνθίκσλ. Δγθαηάζηαζε (ΠΓ 79/07) : θάζε κνλάδα κηαο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ θαη εηδηθόηεξα γηα ην θξέαο νη εγθαηαζηάζεηο ζθαγείσλ, ηεκαρηζκνύ θαη ηππνπνίεζεο θξέαηνο, παξαζθεπαζκάησλ θξέαηνο, ςύμεο/θαηάςπμεο θξέαηνο, θαζεηνπνηεκέλσλ κνλάδσλ θξέαηνο. Αξκόδηεο Αξρέο (ΠΓ 79/07, άξζξν 3) : γηα ηνπο επηζήκνπο ειέγρνπο ζηα ηξόθηκα νξίδνληαη ζε θεληξηθό επίπεδν, ην ΥΠΑΑΤ δηα ηεο Γεληθήο Δηεύζπλζεο Κηεληαηξηθήο θαη ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν, νη Κηεληαηξηθέο Υπεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηώλ θαη ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Ελνηήησλ. Δπίζεκνο έιεγρνο (ΠΓ 79/07) : θάζε κνξθή ειέγρνπ πνπ δηελεξγνύλ νη αξκόδηεο αξρέο, γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ζπκκόξθσζεο κε ηε λνκνζεζία γηα ηα ηξόθηκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαλόλσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ νξζή κεηαρείξηζε ησλ δώσλ. Έιεγρνο (Ispection) (Κ 882/04) : ε εμέηαζε θάζε ζεκείνπ πνπ αθνξά ηηο δσνηξνθέο, ηα ηξόθηκα, ηελ πγεία θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ δώσλ ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη όηη ηα ζεκεία απηά πιεξνύλ ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί δσνηξνθώλ θαη ηξνθίκσλ θαη αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θαλόλεο γηα ηελ πγεία θαη ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δώσλ. Δπηζεώξεζε (Audit) (Κ 882/04) : ε ζπζηεκαηηθή θαη αλεμάξηεηε εμέηαζε θαηά ηελ νπνία πξνζδηνξίδεηαη θαηά πόζνλ νη δξαζηεξηόηεηεο θαη ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα ζπκκνξθώλνληαη πξνο ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ξπζκίζεηο θαη θαηά πόζνλ νη ξπζκίζεηο απηέο εθαξκόδνληαη όλησο θαη είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ. Έγθξηζε εγθαηάζηαζεο (ΠΓ 79/07) : είλαη ε άδεηα ίδξπζεο θαη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο πνπ ρνξεγνύληαη από ηηο Κηεληαηξηθέο Υπεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηώλ θαη ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Ελνηήησλ. θαη ν θσδηθόο αξηζκόο έγθξηζεο πνπ ρνξεγείηαη από ηε ΓΔΚ ηνπ ΥΠΑΑΤ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζθαγείσλ, ηεκαρηζκνύ θαη ηππνπνίεζεο θξέαηνο, παξαζθεπαζκάησλ θξέαηνο, ςύμεο θαηάςπμεο θξέαηνο θαη θαζεηνπνηεκέλσλ κνλάδσλ θξέαηνο. Αξηζκόο έγθξηζεο (ΠΓ 79/07) : είλαη ν θσδηθνπνηεκέλνο αξηζκόο, ηνλ νπνίνλ ρνξεγεί ε ΓΔΚ ηνπ ΥΠΑΑΤ ζε θάζε εγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε θαζώο θαη ζε εγθαηαζηάζεηο κε ππό όξνπο έγθξηζε, θαη ρσξίο ηνλ νπνίν δελ ελεξγνπνηείηαη ε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ε δηάζεζε ζηελ αγνξά ησλ ηξνθίκσλ δσηθήο πξνέιεπζεο πνπ παξάγνπλ. Δπίζεκνο θηελίαηξνο (ΠΓ 79/07) : ν θηελίαηξνο δεκόζηνο ππάιιεινο, ηεο Γεληθήο Δηεύζπλζεο Κηεληαηξηθήο ηνπ ΥΠΑΑΤ θαη ησλ Κηεληαηξηθώλ Υπεξεζηώλ ησλ Πεξηθεξεηώλ θαη ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Ελνηήησλ. [0]

4 ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΔΠΗΖΜΟΤ ΚΣΖΝΗΑΣΡΟΤ Καζήθνληα ειέγρνπ (Inspection tasks) Καζήθνληα Δπηζεώξεζεο (Auditing tasks) Άιια θαζήθνληα Πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηξνθηθή αιπζίδα Δπηζεψξεζε πξν ζθαγήο Πξνζηαζία ησλ δψσλ Δπηζεψξεζε κεηά ηε ζθαγή Τιηθά Δηδηθνχ Κηλδχλνπ Δξγαζηεξηαθνί Έιεγρνη ήκαλζε θαηαιιειφηεηαο Έιεγρνο ηεο Οξζήο Πξαθηηθήο ησλ θαλόλσλ Τγηεηλήο Έιεγρνο ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ηξνθηθή αιπζίδα ρεδηαζκφο ζπληήξεζε ησλ ρψξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ Τγηεηλή πξηλ, θαηά θαη κεηά ηε ιεηηνπξγία Αηνκηθή πγηεηλή Δθπαίδεπζε ζηηο δηαδηθαζίεο πγηεηλήο θαη εξγαζίαο Έιεγρνο ησλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ Έιεγρνο πνηφηεηαο λεξνχ Έιεγρνη ζεξκνθξαζίαο Έιεγρνη ησλ δψλησλ δψσλ θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ Δπηζεώξεζε θαη επαιήζεπζε ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ αλάιπζε παξαγόλησλ θηλδύλνπ θαη θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ HACCP θαη επαιήζεπζε όηη ν ππεύζπλνο ζθαγείνπ εγγπάηαη θαηά ην κέηξν ηνπ δπλαηνύ όηη ην θξέαο: Αληαπνθξίλεηαη ζηα κηθξνβηνινγηθά θξηηήξηα Δίλαη ζχκθσλα κε ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία πεξί πξνζκείμεσλ θαηαινίπσλ θαη απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ Γελ ελέρνπλ θπζηθνχο θηλδχλνπο, φπσο μέλα ζψκαηα Δπηζεώξεζε όηη νη δηαδηθαζίεο εμαζθαιίδνπλ ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ όηη ην θξέαο: Γελ πεξηέρεη παζνθπζηνινγηθέο αλσκαιίεο ή αιινηψζεηο Γε θέξεη πεξηηησκαηηθή ή άιιε κφιπλζε Γελ πεξηέρεη πιηθά εηδηθνχ θηλδχλνπ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία γηα ηηο ΜΔ Δπαιήζεπζε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ζήκαηνο αλαγλώξηζεο Δπαιήζεπζε ηεο δηαξθνύο ηήξεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ από πιεπξάο ππεπζύλνπ ζθαγείνπ, όζνλ αθνξά νπνηαδήπνηε ζπιινγή, κεηαθνξά, απνζήθεπζε, ρεηξηζκό, κεηαπνίεζε θαη ρξήζε ή δηάζεζε δσηθώλ ππνπξντόλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Τιηθώλ Δηδηθνύ Κηλδύλνπ Αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ Απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηξνθηθή αιπζίδα Απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηα δψληα δψα Απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ Απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην θξέαο. [1]

5 Επηζεκαίλεηαη όηη κε ν όξνο έιεγρνο (inspection) θαιύπηεη επί ηεο νπζίαο ηε ζπκκόξθσζε κε ηε λνκνζεζία (ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ παθέηνπ Υγηεηλήο) θαη ζηα ζθαγεία δηελεξγείηαη από ηνλ επίζεκν θηελίαηξν ζε θαζεκεξηλή βάζε. Ο όξνο επηζεώξεζε (audit) αλαθέξεηαη θπξίσο ζηε ζπκκόξθσζε ηνπ ζθαγείνπ κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρεη ζεζπίζεη ην ίδην. Είλαη, σζηόζν, απηνλόεην όηη ηαπηόρξνλα ειέγρνληαη θαη ηα «πξναπαηηνύκελα», δειαδή ε ζπκκόξθσζε κε ηηο γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ Υγηεηλή. Σν παξόλ εγρεηξίδην αλαθέξεηαη ζηα θαζήθνληα ειέγρνπ (inspection tasks) θαη όρη ζηα ινηπά θαζήθνληα ηνπ επηζήκνπ θηεληάηξνπ. Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη όηη πξόθεηηαη γηα βνήζεκα ην νπνίν ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνθαζηζηά ηελ ηζρύνπζα εζληθή θαη ελσζηαθή λνκνζεζία. Σέινο, αλαθέξεηαη όηη ζηε ζπγγξαθή ηνπ εγρεηξηδίνπ ζπκκεηείραλ όιεο νη Γ/λζεηο ηεο Γελ. Γ/λζεο Κηεληαηξηθήο, αλά ηνκέα αξκνδηόηεηαο ελώ δαλεηζηήθακε πιηθό από ην αλάινγν εθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην ηεο ΔΔ, Better Training for Safer Food γηα θξέαο θαη θξεαηνζθεπάζκαηα θαη θσηνγξαθηθό πιηθό θαη άιιεο πιεξνθνξίεο από ην δηαδίθηπν. Δπίζεο ην θσηνγξαθηθό πιηθό ησλ Παξαξηεκάησλ VI, VII θαη VIII είλαη από ην πξνζσπηθό αξρείν ηνπ Πξντζηάκελνο Σήκαηνο Κηεληαηξηθήο ηεο Π.Δ. εξξώλ θ. Γ. Γάγθνπ. [2]

6 ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ (INSPECTION TASKS) 1.ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΣΡΟΦΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ (ΠΣΑ) Ννκηθή Βάζε: Παξάξηεκα ΗΗ, Σκήκα ΗΗΗ ηνπ Καλνληζκνύ 853/2004, Άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Καλνληζκνύ 854/2004, Παξάξηεκα Η, Σκήκα Η, Κεθάιαην ΗΗ ηνπ Καλνληζκνύ 854/2004, ζεκείν Α, Άξζξν 1 θαη Παξάξηεκα Η ηνπ Καλνληζκνύ 2074/2005 Οη πιεξνθνξίεο ηξνθηθήο αιπζίδαο είλαη κηα πνιχηηκε πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ πγεία θαη επδσία ησλ δψσλ θαη απαηηείηαη γηα θάζε δψν πνπ πξννξίδεηαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε. Απηέο νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηξνθηθή αιπζίδα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ ζθαγείνπ γηα λα εθηηκήζεη ηπρφλ θηλδχλνπο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα δψα πνπ πξννξίδνληαη γηα ζθαγή ζην πιαίζην ηνπ HACCP θαη ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ηνπο. Δίλαη επζύλε ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ ζθαγείνπ λα αμηνινγήζεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ζηε ζπλέρεηα πξέπεη λα ηηο ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ επίζεκνπ θηεληάηξνπ ρσξίο θαζπζηέξεζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο βνεζνχλ ηνλ ππεχζπλν ηνπ ζθαγείνπ λα νξγαλψζεη ηηο δηαδηθαζίεο ζθαγήο θαη ηνλ επίζεκν θηελίαηξν λα θαζνξίζεη ηηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ. Οη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα αλαιχνληαη απφ ηνλ επίζεκν θηελίαηξν θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο αλαπφζπαζην κέξνο ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ. Ζ ζπιινγή θαη ε αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ επηζεώξεζεο παξέρεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ζηνλ εθηξνθέα θαη ζηνλ ηδηψηε θηελίαηξν ηνπ εθηξνθέα αλαθνξηθά κε δξάζεηο πνπ πξέπεη λα αλαιακβάλνληαη ζηελ εθκεηάιιεπζε γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ δψσλ θαη ηεο θαιήο κεηαρείξηζεο θαη άξα ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ. Αλ πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα θαηά ηνλ πξν θαη/ ή κεηά ηε ζθαγήο έιεγρν, ηα νπνία νθείινληαη ζηελ εθηξνθή, ε αξκφδηα αξρή πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηνλ εθηξνθέα. Δάλ ν πξηλ ή κεηά ηε ζθαγή έιεγρνο απνθαιχςεη παξνπζία λφζνπ ή πάζεζεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηε δεκφζηα ή ηελ πγεία ή ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ, ν επίζεκνο θηελίαηξνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηνλ ππεχζπλν ηνπ ζθαγείνπ θαη ηελ αξκφδηα αξρή. Οη ππεχζπλνη ηνπ ζθαγείνπ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηε κέζνδν κε ηελ νπνία νη ΠΣΑ ζα ηνπο πεξηέιζνπλ. Οη ΠΣΑ πξέπεη λα θζάζνπλ ζην ζθαγείν 24 ψξεο πξηλ απφ ηελ άθημε ησλ δψσλ. Χζηφζν, κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ηαπηφρξνλα κε ηα δψα ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη: δελ ζέηεη ζε θίλδπλν ηνπο ζηόρνπο ηνπ (ΔΚ) 853/2004 θαη δελ πξνθαιεί ζνβαξή δηαηάξαμε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζθαγείν. [3]

7 Ο επίζεκνο θηελίαηξνο ειέγρεη θαη λα αλαιχεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηηο ΠΣΑ θαη κπνξεί λα ιάβεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο απνθάζεηο: -δώα πνπ πάζρνπλ από λόζν ή πάζεζε ε νπνία κπνξεί λα κεηαδνζεί ζηα δψα ή ζηνλ άλζξσπν κέζσ ηνπ ρεηξηζκνχ ή ηεο θαηαλάισζεο ηνπ θξέαηνο πξέπεη λα απνξξηθζεί γηα ζθαγή θαη ζθάδνληαη ρσξηζηά ππφ ζπλζήθεο πνπ άιια δψα δελ κπνξνχλ λα κνιπλζνχλ θαη λα ραξαθηεξίδνληαη αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε -ηελ αιιαγή ηεο δηαδηθαζίαο ζθαγείν (π.ρ. κείσζε ηεο ηαρχηεηαο ηεο γξακκήο ή αχμεζε αξηζκνχ ησλ επηζεσξεηψλ) -ζθαγή ησλ δώσλ ζην ηέινο ηεο εξγάζηκεο κέξαο -ζθάγηα ηα νπνία πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζε πεξαηηέξσ δνθηκέο. Ο επίζεκνο θηελίαηξνο κπνξεί λα επηηξέςεη ηε ζθαγή ησλ δψσλ, εθφζνλ ε ΠΣΑ δελ είλαη δηαζέζηκεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο πξέπεη λα θξαηνχληαη ηα ζθάγηα ησλ δψσλ θαη ηα εληφζζηά ηνπο, ελ αλακνλή ηεο παξαιαβήο ησλ ΠΣΑ. Πξηλ επηηξέςεη ηε ζθαγή ησλ δώσλ ρσξίο ΠΣΑ ν επίζεκνο θηελίαηξνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη όηη: -ππάξρνπλ θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο γηα ηε ρσξηζηή απνζήθεπζε ησλ ζθαγίσλ θαη ησλ παξαπξντόλησλ ηνπ θαη -δελ ζεκαίλνληαη πγεηνλνκηθά ηα ζθάγηα ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ θηάζνπλ νη ΠΣΑ ζην ζθαγείν κέζα ζε 24 ώξεο κεηά ηελ άθημε ηνπ δώνπ, ην ζθάγην ζεσξείηαη αθαηάιιειν γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε. Αλ νη ΠΣΑ είλαη ιαλζαζκέλεο ή παξαπιαλεηηθέο (εάλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζπλνδεπηηθά αξρεία, έγγξαθα ή άιιεο πιεξνθνξίεο δελ αληηζηνηρνχλ ζηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ εθκεηάιιεπζε πξνέιεπζεο ή ζηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ησλ δψσλ ή απνζθνπνχλ ζηελ εζθεκκέλε παξαπιάλεζε ηνπ επίζεκνπ θηεληάηξνπ), ε αξκφδηα αξρή ππνρξενχηαη λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα θαη λα ελεκεξψζεη ηηο αξκφδηεο αξρέο. Tν θξέαο θξίλεηαη αθαηάιιειν γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε, βάζεη ησλ ΠΣΑ, όηαλ ηα δώα βξίζθνληαη ήδε ζην ζθαγείν, θαη από ηα ζπλνδεπηηθά αξρεία, έγγξαθα ή άιιεο πιεξνθνξίεο πξνθύπηεη όηη: -ην δψν πξνέξρεηαη απφ εθκεηάιιεπζε ή πεξηνρή πνπ ππφθεηηαη ζηελ απαγφξεπζε ηεο κεηαθίλεζεο, γηα ιφγνπο δψσλ ή ηε δεκφζηα πγεία, ή -νη θαλφλεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ δελ έρνπλ ηεξεζεί, ή [4]

8 -άιιεο ζπλζήθεο πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ πγεία αλζξψπσλ θαη δψσλ είλαη παξνχζεο. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο πξέπεη ηα δώα λα ζθάδνληαη ρσξηζηά θαη λα ραξαθηεξίδνληαη αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε από ηνλ άλζξσπν. Όηαλ ηα ζθάγηα δελ κπνξνχλ λα θέξνπλ πγεηνλνκηθή ζήκαλζε ιφγσ απνπζίαο ΠΣΑ ή ειιηπψλ ΠΣΑ, ην θξέαο ραξαθηεξίδεηαη αθαηάιιειν γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν θαη αθνινπζνχληαη νη δηαηάμεηο γηα ηα δσηθά ππνπξντφληα πνπ αθνξνχλ ηελ επεμεξγαζία ηνπ θξέαηνο πνπ έρεη θεξπρζεί αθαηάιιειν γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν ζην θεθάιαην θαη πθίζηαηαη ρεηξηζκφ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ γηα ηα δσηθά ππνπξντφληα (Κ 1069/2009). 2. ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟ ΣΖ ΦΑΓΖ Ννκηθή Βάζε: Άξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνύ 854/2004, Παξάξηεκα Η, Σκήκα Η, Κεθάιαην ΗΗ, ζεκείν Β ηνπ Καλνληζκνύ 854/2004 θνπφο είλαη ηνπ πξν ζθαγήο ειέγρνπ είλαη: λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη έλδεημε νπνηαζδήπνηε θαηάζηαζεο πνπ ζα κπνξνχζε λα βιάςεη ηε δεκφζηα πγεία ή ηελ πγεία ησλ δψσλ λα κπνξέζεη ν επίζεκνο θηελίαηξνο λα απνθαζίζεη γηα ην αλ ην δψν είλαη θαηάιιειν γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν λα πξνζδηνξηζηεί αλ πξέπεη λα δηεμαρζεί νπνηαδήπνηε δνθηκή αλαθνξηθά κε ρξήζε θαξκάθσλ / θαηάινηπα θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ή δηάγλσζε αζζέλεηαο λα θαζνξηζηεί έρνπλ παξαβηαζηεί νη δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζε δσναλζξσπνλφζνπο θαη αζζέλεηεο ππνρξεσηηθήο δήισζεο Ο επίζεκνο θηελίαηξνο (ΔΚ) πξέπεη λα δηελεξγεί ηελ επηζεψξεζε πξηλ απφ ηε ζθαγή. Εώα ηα νπνία δελ επηζεσξνύληαη πξν ζθαγήο ραξαθηεξίδνληαη σο αθαηάιιεια γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε. Ο ππεχζπλνο ηνπ ζθαγείνπ πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ επίζεκνπ θηεληάηξνπ θαη λα εμαζθαιίδεη φηη ε επηζεψξεζε πξηλ απφ ηε ζθαγή πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο. Ο ΔΚ επαιεζεχεη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη ηελ ηαπηφηεηα ησλ δψσλ (ζε θάζε δψν ή παξηίδα) θαη εηδηθφηεξα: - ηα δψα έρνπλ ηαπηνπνηεζεί ζσζηά -ζπλνδεχνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε πξνέιεπζεο -δελ πξνέξρνληαη απφ πεξηνρέο κε επηηξέπεη ε αξκφδηα αξρή πεξηνξηζκνχο ζηηο κεηαθηλήζεηο εθηφο αλ ην [5]

9 -είλαη θαζαξά (ν ΔΚ πξέπεη λα επαιεζεχεη φηη ν Τπεχζπλνο θαγείνπ/τ ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ ππνρξέσζε ηνπ λα ζθάδεη κφλν ηα δψα πνπ είλαη αξθεηά θαζαξά θαη λα θαηαγξάθεη ηα δψα πνπ είλαη πνιχ βξψκηθα- ζθαγή ππφ φξνπο) -είλαη πγηή -είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Τ έρεη αληηιεθζεί θάηη απφ ηα παξαπάλσ πξέπεη λα ην ζέζεη ακέζσο ππφςε ηνπ ΔΚ. Εψα χπνπηα πξέπεη λα απνκνλψλνληαη ζε εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζθαγείνπ. Ο ΔΚ πξέπεη λα παξαηεξεί θάζε δψν πνπ θηλείηαη ε αλαπαχεηαη. Ο έιεγρνο πξέπεη λα είλαη επαξθήο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ δψσλ πνπ εκθαλίδνπλ λεπξνινγηθά ζπκπηψκαηα, ζπκπηψκαηα απφ ην αλαπλεπζηηθφ, ην πεπηηθφ ζχζηεκα, ρσιφηεηα ή εμσηεξηθέο αλσκαιίεο. Ο ΔΚ, εθφζνλ απηφ δηθαηνινγείηαη, πξαγκαηνπνηεί θιηληθή εμέηαζε ησλ δψσλ ηα νπνία δελ θαίλεηαη λα είλαη "θαλνληθά". Γηα λα είλαη ζε ζέζε ν ΔΚ λα εθηειέζεη ηθαλνπνηεηηθά ηηο επηζεσξήζεηο πξηλ απφ ηε ζθαγή πξέπεη λα ππάξρεη: επαξθήο θσηηζκφο επαξθήο ρψξνο εχθνιε πξφζβαζε θαηάιιειεο ρσξηζηέο εγθαηαζηάζεηο γηα ιεπηνκεξή εμέηαζε θειηά απνκφλσζεο γηα χπνπηα δψα, κε ρσξηζηή απνρέηεπζε, ηνπνζεηεκέλα ζε ηέηνηα ζεκεία ψζηε λα απνθεχγεηαη ε κφιπλζε ησλ ππφινηπσλ δψσλ βνήζεηα πξνζσπηθνχ (γηα ρεηξηζκφ ή ζπγθξάηεζε) επαξθήο ρξφλνο θαηάιιεινο εμνπιηζκφο π.ρ. ζεξκφκεηξν θαη ζηεζνζθφπην. Ο έιεγρνο πξέπεη λα γίλεηαη εληφο 24 σξψλ απφ ηελ άθημή ηνπο ζην ζθαγείν θαη ζε ιηγφηεξν απφ 24 ψξεο πξηλ απφ ηε ζθαγή. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ν πξν ζθαγήο έιεγρνο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα επαλαιεθζεί, νπνηαδήπνηε ζηηγκή, εθφζνλ ην θξίλεη ζθφπηκν ν ΔΚ. ηελ πεξίπησζε ρνίξσλ, νη νπνίνη εμεηάζζεθαλ από επίζεκν θηελίαηξν ζηελ εθκεηάιιεπζε θαη ζπλνδεύνληαη από ην αληίζηνηρν πγεηνλνκηθό πηζηνπνηεηηθό, ν πξν ηεο ζθαγήο έιεγρνο κπνξεί λα κελ πξαγκαηνπνηεζεί. Σηελ πεξίπησζε απηή ειέγρνληαη από ηνλ ΕΚ ηνπ ζθαγείνπ: Τα πγεηνλνκηθά πηζηνπνηεηηθά θαη ε ζήκαλζε ησλ δώσλ Οη ΠΤΑ [6]

10 Σπκκόξθσζε κε δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ Σα δώα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από έγγξαθα θπθινθνξίαο-πγεηνλνκηθά πηζηνπνηεηηθά (άδεηεο δηαθίλεζεο) όπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ ΤΑ κε αξηζκό / (ΦΔΚ 1253 Β ) θαη ζην Παξάξηεκα Σ ηνπ Π.Γ 308/2000 (Α 252) θαη ηα νπνία απνηεινύλ επίζεκα πηζηνπνηεηηθά, ε παξαβίαζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ νπνίσλ επηζύξεη επζύλεο νη νπνίεο απνδίδνληαη ηόζν ζηνπο κεηαθνξείο όζν θαη ζηνπο παξαιήπηεο. Δπείγνπζα ζθαγή ζην ζθαγείν Αλ έλα δψν έρεη έλα αηχρεκα ζην ζθαγείν ή δείρλεη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ηαιαηπσξήζεθε (πνλνχζε ή ππέθεξε) πξέπεη λα επηζεσξείηαη θαη λα ζθάδεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα. Όηαλ ηα δψα κπνξνχλ λα κεηαθηλνχληαη απφ ην ρψξν ζηαβιηζκνχ ζην ρψξν ζθαγήο ν ΔΚ πξέπεη λα βεβαησζεί φηη ππάξρεη έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα απειεπζέξσζεο ησλ δψσλ ζε ιεηηνπξγία θαη λα εμαζθαιίζεη φηη θάζε δψν πνπ απαηηεί έιεγρν πξηλ απφ ηε ζθαγή: είλαη εχθνια πξνζβάζηκν ζθάδνληαη γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν, κφλν δψα ηα νπνία έρνπλ θξηζεί θαηάιιεια γηα ζθαγή. Σα δψα δελ πξέπεη λα κεηαθηλεζνχλ απφ ην ρψξν ζηαβιηζκνχ ζην ρψξν ζθαγήο πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο επηζεψξεζεο πξν ηεο ζθαγήο, ζπκπιεξψζεσο ησλ εληχπσλ θαη ππνγξαθήο ηνπο απφ ηνλ ΔΚ. Πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζε πεξίπησζε ύπνπησλ δώσλ θαη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα αλά πεξίπησζε: - ζε δψα πνπ παξνπζηάδνπλ θιηληθά ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο, λφζνπ ή δηαηαξαρήο, - ζε δψα πνπ παξνπζηάδνπλ θιηληθά ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο λα κεηαδνζεί ζηνλ άλζξσπν ή ζηα δψα, εηδηθά σο αζζέλεηα ππνρξεσηηθήο δήισζεο, - ζε δψα πνπ παξνπζηάδνπλ θιηληθά ζπκπηψκαηα αζζέλεηαο ή δηαηαξαρή πνπ ελδέρεηαη λα θαηαζηήζεη ηα λσπά θξέαηα αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, - ζε δψα πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκάδηα θφπσζεο ή ζηξεο: - φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο ή ππφλνηεο φηη έρνπλ ρνξεγεζεί παξάλνκεο ή απαγνξεπκέλεο νπζίεο ή θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ ππεξβαίλνπλ ηα αλψηαηα φξηα θαηαινίπσλ. Εψα πνπ κπνξεί λα πεξηέρνπλ θαηάινηπα θηεληαηξηθψλ [7]

11 θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζε επίπεδα πςειφηεξα απφ ηα επίπεδα πνπ επηηξέπεη ε λνκνζεζία πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε εμέηαζε (δεηγκαηνιεςία θαη αλάιπζε) ε πεξίπησζε πξνγξακκάησλ εθξίδσζεο, ν ΔΚ ππνρξενχηαη λα επηβάιιεη ηνπο φξνπο, πνπ έρνπλ ήδε θαζνξηζηεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή, γηα ηε ζθαγή δψσλ ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ πρ. ζε πεξίπησζε βξνπθέιισζεο ή θπκαηίσζεο ή άιισλ δσναλζξσπνλφζσλ. ε πεξίπησζε ππφπηνπ δψνπ, απηφ νδεγείηαη ζε θειί απνκφλσζεο θαη ζπκπιεξψλνληαη ηα θαηάιιεια έληππα. Γεληθά ηα δώα ηα νπνία κεηαθέξνληαη ζε ζθαγείν γηα ζθαγή πξέπεη λα ζθάδνληαη ζε απηό. Δληνύηνηο, ζε εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο, όπσο ε ζνβαξή κεραληθή βιάβε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζθαγείνπ, ν επίζεκνο θηελίαηξνο δύλαηαη λα επηηξέςεη ηελ άκεζε κεηαθνξά ησλ δώσλ ζε άιιν ζθαγείν. 3. ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΕΧΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖ ΦΑΓΖ (welfare) Ννκηθή Βάζε: Άξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνύ 854/2004, Παξάξηεκα Η, Σκήκα Η, Κεθάιαην ΗΗ, ζεκείν Γ ηνπ Καλνληζκνύ 854/2004 Ο Τ πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο γηα ηελ επδσία ησλ δψσλ θαη λα ιακβάλεη ακέζσο ηα αλαγθαία δηνξζσηηθά κέηξα γηα λα απνηξαπεί ε επαλάιεςε ηπρφλ κε ζπκκφξθσζεο. Ο ΔΚ πξέπεη λα επαιεζεχζεη φηη, ηα δψα ζθάδνληαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία θαηά ηε ζθαγή θαη ηε ζαλάησζε. Πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία, ηα νπνία μεθηλνχλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε εθηξνθήο πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη ζηνλ παξαγσγφ αιιά θαη ζηελ Κεληξηθή Αξκφδηα Αξρή. Δηδηθφηεξα: 1. Δάλ νη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ θαηά ηε ζθαγή ή ηε ζαλάησζε δελ ηεξνχληαη, ν επίζεκνο θηελίαηξνο ππνρξενχηαη λα εμαθξηβψζεη, αλ ε επηρείξεζε ηξνθίκσλ ιακβάλεη ακέζσο ηα απαηηνχκελα δηνξζσηηθά κέηξα, ψζηε απηφ λα κελ επαλαιεθζεί. 2. Ο επίζεκνο θηελίαηξνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη κε αλαινγηθφ θαη πξννδεπηηθφ ηξφπν εθηειεζηηθά κέηξα, ηα νπνία εθηείλνληαη απφ ηελ έθδνζε νδεγηψλ έσο ηελ επηβξάδπλζε θαη δηαθνπή ηεο παξαγσγήο, αλαιφγσο ηεο θχζεσο θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ πξνβιήκαηνο. 3. Όηαλ ελδείθλπηαη, ν επίζεκνο θηελίαηξνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη άιιεο αξκφδηεο αξρέο γηα πξνβιήκαηα νξζήο κεηαρείξηζεο ησλ δψσλ. [8]

12 4. Όηαλ ν επίζεκνο θηελίαηξνο δηαπηζηψλεη φηη νη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ θαηά ηε κεηαθνξά δελ ηεξνχληαη, νθείιεη λα ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή ελσζηαθή λνκνζεζία ΑΝΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΕΧΧΝ (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ηνπ παξόληνο) 4. ΔΛΔΓΥΟ ΜΔΣΑ ΣΖ ΦΑΓΖ (post mortem inspection) Ννκηθή Βάζε: Άξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνύ 854/2004, Παξάξηεκα Η, Σκήκα Η, Κεθάιαην ΗΗ, ζεκείν Γ ηνπ Καλνληζκνύ 854/2004 Πξφθεηηαη γηα ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπ ειέγρνπ πξν ζθαγήο θαη ζθνπφο είλαη ε αλίρλεπζε: Αζζελεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηε δεκφζηα πγεία. Αζζελεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πγεία ησλ δψσλ. Καηάινηπα ή κνιπληέο ζε επίπεδα πςειφηεξα ηνπ απνδεθηνχ. Κίλδπλνο απφ κε νξαηή κφιπλζε. Οξαηέο αιινηψζεηο πνπ παξαπέκπνπλ ζηελ παξαβίαζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ. Άιινη παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξεί λα θαηαζηήζνπλ ην θξέαο σο αθαηάιιειν γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε. Καηά ηνλ κεηά ηε ζθαγή έιεγρν (ΜΣΔ) πξέπεη : λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξν ζθαγήο ειέγρνπ λα επηζεσξνχληαη φιεο νη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ αλίρλεπζε αζζελεηψλ (πξνζνρή ζηελ θνηλνπνίεζε ησλ λνζεκάησλ φπνπ ρξεηάδεηαη) λα γίλεηαη ακέζσο κεηά ηε ζθαγή ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε λα ζπκπεξηιακβάλεη ηα ζθάγηα θαη ηα ζπιάγρλα ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ΜΣΔ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα κελ επηκνιχλεηαη ην θξέαο απφ ρεηξηζκνχο ηνπ επίζεκνπ θηεληάηξνπ. Δπίζεο ε ηαρχηεηα ηεο αιπζίδαο πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα πξνιαβαίλεη ν θηελίαηξνο λα ειέγμεη ην ζθάγην θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα αληίζηνηρα έληππα Δθηφο ηεο ςειάθεζεο θαη ησλ ηνκψλ, φπνπ ρξεηάδεηαη γίλνληαη θαη ζπκπιεξσκαηηθέο εμεηάζεηο κε ζθνπφ λα δηαγλσζηεί κία λφζνο ή λα αληρλεπζνχλ θαηάινηπα/κνιπληέο ή κηθξφβηα. Δηδηθή πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηα δψα ηα νπνία ηα νπνία νδεγήζεθαλ ζε επείγνπζα ζθαγή. Λόγνη γηα λα ραξαθηεξηζηεί ην θξέαο αθαηάιιειν: πξνέξρεηαη απφ δψα ηα νπνία δελ έρνπλ ππνβιεζεί ζε πξν ζθαγήο επηζεψξεζε πξνέξρεηαη απφ δψα, ησλ νπνίσλ ηα εληφζζηα δελ ππνβιήζεθαλ ζε έιεγρν κεηά ηε ζθαγή, [9]

13 πξνέξρεηαη απφ δψα πνπ ήηαλ λεθξά πξηλ απφ ηε ζθαγή, ζλεζηγελή, αγέλλεηα δψα ή δψα πνπ ζθάρηεθαλ ζε ειηθία κηθξφηεξε ησλ επηά εκεξψλ πξνθχπηεη απφ ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ζεκείσλ ζθαγήο / αθαίκαμεο πξνέξρεηαη απφ δψα πνπ πάζρνπλ απφ λφζν ηνπ θαηαιφγνπ Α ή, θαηά πεξίπησζε, θαηαιφγνπ Β ηνπ ΓΓΔ, πξνέξρεηαη απφ δψα πνπ πάζρνπλ απφ γεληθεπκέλε λφζν, φπσο γεληθεπκέλε ζεςαηκία, ππαηκία, ηνμηλαηκία ή ηαηκία δελ είλαη ζχκθσλν κε ηα κηθξνβηνινγηθά θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία γηα λα θαζνξηζηεί αλ ηα ηξφθηκα κπνξνχλ λα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά παξνπζηάδεη παξαζηηηθή κφιπλζε *(εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ, απνξξίπηνληαη ηκήκαηα κε παξαζίησζε θαη ην ππφινηπν ζθάγην δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά. ε πεξίπησζε φκσο γεληθεπκέλεο παξαζίησζεο απνξξίπηεηαη νιφθιεξν ην ζθάγην) πεξηέρεη θαηάινηπα ή πξνζκίμεηο ζε επίπεδα πςειφηεξα απφ εθείλα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ελσζηαθή λνκνζεζία. Σπρφλ ππέξβαζε ηνπ ζρεηηθνχ θνηλνηηθνχ επηπέδνπ πξέπεη λα νδεγεί ζε πξφζζεηεο αλαιχζεηο φπνηε ρξεηάδεηαη κε ηελ επηθχιαμε πην εηδηθήο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο, πξνέξρεηαη απφ δψα ή ζθάγηα πνπ πεξηέρνπλ θαηάινηπα απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ ή απφ δψα ηα νπνία έρνπλ ρνξεγεζεί απαγνξεπκέλεο νπζίεο απνηειείηαη απφ ην ήπαξ θαη ηνπο λεθξνχο δψσλ ειηθίαο άλσ ησλ δχν εηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πεξηνρέο φπνπ ε εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ πνπ εγθξίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο νδεγίαο 96/23/ΔΚ, έρεη απνθαιχςεη ηε γεληθεπκέλε παξνπζία βαξέσλ κεηάιισλ ζην πεξηβάιινλ έρεη ππνβιεζεί παξάλνκα ζε επεμεξγαζία κε απνιπκαληηθέο νπζίεο έρεη ππνβιεζεί παξάλνκα ζε επεμεξγαζία κε ηνλίδνπζα ή ππεξηψδε αθηηλνβνιία πεξηέρεη μέλα ζψκαηα ππεξβαίλεη ηα αλψηαηα επηηξεπηά επίπεδα ξαδηελέξγεηαο πνπ νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία εκθαλίδεη παζνθπζηνινγηθέο αιινηψζεηο, αλσκαιίεο ζηε ζχζηαζε, αλεπαξθή αθαίκαμε ή νξγαλνιεπηηθέο αλσκαιίεο, ηδίσο έληνλε γελεηήζηα νζκή πξνέξρεηαη απφ απηζρλαζκέλα δψα πεξηέρεη εηδηθά πιηθά θηλδχλνπ, εθηφο απφ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία παξνπζηάδεη κφιπλζε απφ αθαζαξζίεο, πεξηηηψκαηα, ή άιιε κφιπλζε [10]

14 απνηειείηαη απφ αίκα πνπ ελδέρεηαη λα ζπληζηά θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία ή ηελ πγεία ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο θάζε δψνπ απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη, ή ιφγσ κφιπλζεο πξνεξρφκελεο απφ ηε δηαδηθαζία ζθαγήο θαηά ηε γλψκε ηνπ επίζεκνπ θηεληάηξνπ, κεηά απφ εμέηαζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ελδέρεηαη λα ζπληζηά θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία ή ηελ πγεία ή γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν δελ είλαη θαηάιιειν γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε. ΔΗΓΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ Μεηαδνηηθέο ζπνγγώδεηο εγθεθαινπάζεηεο Οη επίζεκνη έιεγρνη πνπ δηεμάγνληαη φζνλ αθνξά ηηο ΜΔ πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 999/2001 θαη ηεο ινηπήο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο. Κπζηηθέξθσζε 1. Οη δηαδηθαζίεο ηεο ειέγρνπ κεηά ηε ζθαγή απνηεινχλ ηηο ζηνηρεηψδεηο απαηηήζεηο γηα ηελ εμέηαζε γηα θπζηηθέξθσζε ζηα βννεηδή ειηθίαο κεγαιχηεξεο ησλ έμη εβδνκάδσλ θαη ζηνπο ρνίξνπο. Δπηπιένλ, είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθέο νξνινγηθέο δνθηκέο. ηελ πεξίπησζε βννεηδψλ ειηθίαο κεγαιχηεξεο ησλ έμη εβδνκάδσλ, ε ηνκή ησλ καζεηήξσλ θαηά ηελ επηζεψξεζε κεηά ηε ζθαγή δελ είλαη ππνρξεσηηθή φηαλ έρεη γίλεη εηδηθή νξνινγηθή δνθηκή. Σν ίδην ηζρχεη φηαλ ηα βννεηδή ειηθίαο κεγαιχηεξεο ησλ έμη εβδνκάδσλ έρνπλ εθηξαθεί ζε εθκεηάιιεπζε κε επίζεκε πηζηνπνίεζε γηα ηελ απνπζία θπζηηθέξθσζεο. 2. Σν θξέαο πνπ έρεη κνιπλζεί απφ θπζηίθεξθν πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη αθαηάιιειν γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν. Χζηφζν, φηαλ δελ ππάξρεη γεληθή κφιπλζε ηνπ δψνπ απφ θπζηίθεξθν, ηα κέξε πνπ δελ έρνπλ κνιπλζεί είλαη δπλαηφλ λα ραξαθηεξίδνληαη θαηάιιεια γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν αθνχ ππνβιεζνύλ ζε ςπθηηθή επεμεξγαζία. Σξηρηλίαζε 1. Σα ζθάγηα ρνίξσλ (θαηνηθίδησλ, εθηξεθφκελσλ θαη άγξησλ αγξηφρνηξσλ) θαη άιισλ εηδψλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνζβιεζνχλ απφ ηξηρηλίαζε πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε εμέηαζε γηα ηξηρηλίαζε ζχκθσλα κε ηελ εθαξκνζηέα ελσζηαθή λνκνζεζία, εθηφο εάλ ε λνκνζεζία νξίδεη άιισο. 2. Σν θξέαο απφ δψα πνπ έρνπλ κνιπλζεί απφ ηξηρίλεο πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη αθαηάιιειν γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν. Φπκαηίσζε 1. Όηαλ ηα δψα έρνπλ παξνπζηάζεη ζεηηθή ή ακθίβνιε αληίδξαζε ζηε θπκαηίλε, ή φηαλ ππάξρνπλ ππφλνηεο κφιπλζεο, πξέπεη λα ζθάδνληαη ρσξηζηά από ηα άιια δώα, αθνχ ιεθζνχλ πξνθπιάμεηο ψζηε λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο κφιπλζεο ησλ άιισλ ζθαγίσλ, ηεο γξακκήο ζθαγήο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ παξεπξίζθεηαη ζην ζθαγείν. 2. Όιν ην θξέαο ησλ δώσλ ζηα νπνία ν έιεγρνο κεηά ηε ζθαγή απεθάιπςε θπκαηηώδεηο αιινηώζεηο ζε νξηζκέλα όξγαλα ή πεξηνρέο ηνπ ζθαγίνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη αθαηάιιειν γηα θαηαλάισζε από ηνλ άλζξσπν. Χζηφζν, φηαλ έρεη δηαπηζησζεί θπκαηηψδεο αιινίσζε ζηα ιεκθνγάγγιηα ελφο κφλν νξγάλνπ ή κέξνπο ηνπ ζθαγίνπ, κπνξνχλ λα ραξαθηεξίδνληαη αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε απφ [11]

15 ηνλ άλζξσπν κφλνλ ην πιεγέλ φξγαλν ή ην κέξνο ηνπ ζθαγίνπ θαη ηα ζπλαθή ιεκθνγάγγιηα. Βξνπθέιισζε 1. Όηαλ ηα δψα έρνπλ παξνπζηάζεη ζεηηθή ή ακθίβνιε αληίδξαζε ζε εμέηαζε γηα βξνπθέισζε, ή φηαλ ππάξρνπλ ππφλνηεο κφιπλζεο, πξέπεη λα ζθάδνληαη ρσξηζηά απφ ηα άιια δψα, αθνχ ιεθζνχλ πξνθπιάμεηο ψζηε λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο κφιπλζεο ησλ άιισλ ζθαγίσλ, ηεο γξακκήο ζθαγήο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ παξεπξίζθεηαη ζην ζθαγείν. 2. Σν θξέαο δψσλ ζηα νπνία ε επηζεψξεζε κεηά ηε ζθαγή απεθάιπςε αιινηψζεηο πνπ δειψλνπλ νμεία κφιπλζε απφ βξνπθέισζε πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη αθαηάιιειν γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν. ηελ πεξίπησζε δψσλ πνπ παξνπζίαζαλ ζεηηθή ή ακθίβνιε αληίδξαζε ζε εμέηαζε γηα βξνπθέισζε, νη καζηνί, ε νπξνγελλεηηθή νδφο θαη ην αίκα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν, αθφκε θαη αλ δελ δηαπηζηψλεηαη θακία ηέηνηνπ είδνπο αιινίσζε. Όηαλ ππάξρεη απόξξηςε νιόθιεξνπ ζθαγίνπ, ησλ εληνζζίσλ θαη ηνπ αίκαηνο ή κέξνο απηώλ αθνινπζείηαη ε λνκνζεζία πεξί ΕΤΠ (Κ.1069/2009). θάγηα ηα νπνία δελ είλαη θαηάιιεια δελ θέξνπλ ζήκαλζε θαηαιιειόηεηαο. Δπίζεο ηα ζθάγηα γηα ηα νπνία εθθξεκνύλ αλαιύζεηο πξέπεη λα θπιάζζνληαη ρσξηζηά από ηα ππόινηπα ζθάγηα θαη λα απνδεζκεύνληαη κόλν κεηά ηελ έθδνζε επλντθώλ απνηειεζκάησλ. [12]

16 ΔΗΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ Καλνληζκόο 854/2004 /ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΣΜΖΜΑ IV ΔΛΔΓΥΟ ΜΔΣΑ ΣΖ ΦΑΓΖ ΒΟΟΔΗΓΖ <6 εβδνκάδσλ Μέξε ζθάγηνπ/ όξγαλα Κεθαιή/ ιαηκφο Οπηζζνθαξπγγηθά ιεκθνγάγγιηα Γιψζζα Ακπγδαιέο Οηζνθάγνο Σξαρεία/ Βξφγρνη Πλεχκνλεο Βξνγρηθά θαη κεζνπλεπκφληα ιεκθνγάγγιηα Πεξηθάξδην Καξδηά Γηάθξαγκα Ήπαξ Λεκθνγάγγιηα παγθξέαηνο Γαζηξεληεξηθφο ζσιήλαο θαη κεζεληέξην Λεκθνγάγγιηα ζηνκάρνπ Λεκθνγάγγιηα κεζεληέξηνπ πιήλα Νεθξνί λεθξηθά ιεκθνγάγγιηα Τπεδσθφηαο θαη θαη Οπηηθόο έιεγρνο Φειάθεζε Σνκή εκείσζε [13] (*) (*) (*) (*) (*) (*) Ζ ηξαρεία θαη νη θπξηφηεξεο βξνγρηθέο δηαθιαδψζεηο πξέπεη λα δηαλνίγνληαη θαηά κήθνο Οη πλεχκνλεο λα ηέκλνληαη ζην ηειεπηαίν ηνπο ηξηηεκφξην, θαζέησο πξνο ηνλ κεγάιν άμνλά ηνπο νη ηνκέο απηέο δελ είλαη απαξαίηεηεο, φηαλ νη πλεχκνλεο απνθιείνληαη απφ ηελ θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν Ζ θαξδηά ηέκλεηαη θαηά κήθνο, ψζηε λα δηαλνίγνληαη νη θνηιίεο θαη λα ηέκλεηαη ην κεζνθνηιηαθφ δηάθξαγκα (*) Δάλ θξηζεί απαξαίηεην (*) Δάλ θξηζεί απαξαίηεην (*) Δάλ θξηζεί απαξαίηεην (*) Δάλ θξηζεί απαξαίηεην

17 πεξηηφλαην Οκθαιηθή ρψξα Αξζξψζεηο (*) (*) (*) Δάλ θξηζεί απαξαίηεην (*) Δάλ θξηζεί απαξαίηεην Μέξε ζθάγηνπ/ όξγαλα Κεθαιή/ ιαηκφο Τπνγλάζηα, νπηζζνθαξπγγηθά θαη παξσηίδεηα ιεκθνγάγγιηα Δμσ καζεηήξεο ΔΛΔΓΥΟ ΜΔΣΑ ΣΖ ΦΑΓΖ ΒΟΟΔΗΓΖ > 6 εβδνκάδσλ Οπηηθόο έιεγρνο Φειάθεζε Σνκή εκείσζε (*) Πξέπεη λα γίλνληαη δχν ηνκέο παξάιιειεο πξνο ηελ θάησ γλάζν Δζσ καζεηήξεο (*) Πξέπεη λα ηέκλνληαη ζην (*) ίδην επίπεδν. Γιψζζα Ζ γιψζζα πξέπεη λα απειεπζεξψλεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ηελ ιεπηνκεξή καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ ζηφκαηνο θαη ησλ παξηζζκίσλ ηφκα Ακπγδαιέο Οηζνθάγνο Σξαρεία/ Βξφγρνη Πλεχκνλεο Βξνγρηθά θαη κεζνπλεπκφληα ιεκθνγάγγιηα Πεξηθάξδην Καξδηά Γηάθξαγκα Ήπαξ Ζπαηηθά ιεκθνγάγγιηα Γαζηξεληεξηθφο ζσιήλαο θαη [14] (*) (*) (*) (*) (*) (*) Ζ ηξαρεία θαη νη θπξηφηεξεο βξνγρηθέο δηαθιαδψζεηο πξέπεη λα δηαλνίγνληαη θαηά κήθνο (*)Οη πλεχκνλεο λα ηέκλνληαη ζην ηειεπηαίν ηνπο ηξηηεκφξην, θαζέησο πξνο ηνλ κεγάιν άμνλά ηνπο νη ηνκέο απηέο δελ είλαη απαξαίηεηεο, φηαλ νη πλεχκνλεο απνθιείνληαη απφ ηελ θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν (*)Ζ θαξδηά ηέκλεηαη θαηά κήθνο, ψζηε λα δηαλνίγνληαη νη θνηιίεο θαη λα ηέκλεηαη ην κεζνθνηιηαθφ δηάθξαγκα (*)Σνκή ηεο γαζηξηθήο επηθάλεηαο ηνπ ήπαηνο θαη ηεο βάζεο ηνπ θεξθνθφξνπ ινβνχ γηα ηελ εμέηαζε ησλ ρνιεθφξσλ νδψλ

18 κεζεληέξην Λεκθνγάγγιηα ζηνκάρνπ Λεκθνγάγγιηα κεζεληέξηνπ πιήλα Νεθξνί θαη λεθξηθά ιεκθνγάγγιηα Τπεδσθφηαο θαη πεξηηφλαην Γελλεηηθά φξγαλα (*) (*) (*) (*) (*) Δάλ θξηζεί απαξαίηεην (*) Δάλ θξηζεί απαξαίηεην (*) Δάλ θξηζεί απαξαίηεην (*) Δάλ θξηζεί απαξαίηεην Μαζηφο θαη ηα ιεκθνγάγγιηά ηνπ (*) (*) ηηο αγειάδεο, θάζε εκηκφξην ηνπ καζηνχ δηαλνίγεηαη δηα καθξάο θαη βαζείαο ηνκήο κέρξη ηνπο γαιαθηνθφξνπο θφιπνπο (sinus lactiferes) θαη πξέπεη λα εληέκλνληαη ηα ιεκθνγάγγιηα ηνπ καζηνχ, εθηφο εάλ ν καζηφο απνθιείεηαη απφ ηελ θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν. Μέξε ζθάγηνπ/ όξγαλα Κεθαιή/ ιαηκφο Οπηζζνθαξπγγηθά θαη παξσηίδεηα ιεκθνγάγγιηα Γιψζζα ηφκα Ακπγδαιέο ΔΛΔΓΥΟ ΜΔΣΑ ΣΖ ΦΑΓΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΑ Οπηηθόο έιεγρνο Φειάθεζε Σνκή εκείσζε Οηζνθάγνο (*) (*) Δάλ θξηζεί απαξαίηεην Σξαρεία/ Βξφγρνη Πλεχκνλεο Βξνγρηθά θαη κεζνπλεπκφληα ιεκθνγάγγιηα Πεξηθάξδην Καξδηά Γηάθξαγκα Ήπαξ Ζπαηηθά θαη παγθξεαηηθά ιεκθνγάγγιηα Γαζηξεληεξηθφο (*) (*) (*) (*) (*) Δάλ θξηζεί απαξαίηεην (*) Δάλ θξηζεί απαξαίηεην (*) Δάλ θξηζεί απαξαίηεην (*) Δάλ θξηζεί απαξαίηεην (*)Σνκή ηεο γαζηξηθήο επηθάλεηαο ηνπ ήπαηνο [15]

19 ζσιήλαο θαη κεζεληέξην Λεκθνγάγγιηα ζηνκάρνπ Λεκθνγάγγιηα κεζεληέξηνπ πιήλα Νεθξνί θαη λεθξηθά ιεκθνγάγγιηα Τπεδσθφηαο θαη πεξηηφλαην Γελλεηηθά φξγαλα Μαζηφο θαη ηα ιεκθνγάγγιηά ηνπ Οκθαιηθή ρψξα Αξζξψζεηο (*) (*) (*) (*) (*) Δάλ θξηζεί απαξαίηεην (*) Δάλ θξηζεί απαξαίηεην (*) Δάλ θξηζεί απαξαίηεην (*) Δάλ θξηζεί απαξαίηεην ΔΛΔΓΥΟ ΜΔΣΑ ΣΖ ΦΑΓΖ ΥΟΗΡΟΗ Μέξε ζθάγηνπ/ όξγαλα Κεθαιή/ ιαηκφο Τπνγλάζηα ιεκθνγάγγιηα Γιψζζα ηφκα Ακπγδαιέο Οηζνθάγνο Σξαρεία/ Βξφγρνη Πλεχκνλεο Βξνγρηθά θαη κεζνπλεπκφληα ιεκθνγάγγιηα Πεξηθάξδην Καξδηά Γηάθξαγκα Οπηηθόο έιεγρνο Φειάθεζε Σνκή εκείσζε (*) (*) (*) (*) Ζ ηξαρεία θαη νη θπξηφηεξεο βξνγρηθέο δηαθιαδψζεηο πξέπεη λα δηαλνίγνληαη θαηά κήθνο (*)θαη νη πλεχκνλεο λα ηέκλνληαη ζην ηειεπηαίν ηνπο ηξηηεκφξην, θαζέησο πξνο ηνλ κεγάιν άμνλά ηνπο νη ηνκέο απηέο δελ είλαη απαξαίηεηεο, φηαλ νη πλεχκνλεο απνθιείνληαη απφ ηελ θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν (*)Σέκλεηαη θαηά κήθνο, ψζηε λα δηαλνίγνληαη νη θνηιίεο θαη λα ηέκλεηαη ην κεζνθνηιηαθφ δηάθξαγκα [16]

20 Ήπαξ Παγθξεαηηθά ιεκθνγάγγιηα Γαζηξεληεξηθφο ζσιήλαο θαη κεζεληέξην Λεκθνγάγγιηα ζηνκάρνπ Λεκθνγάγγιηα κεζεληέξηνπ πιήλα Νεθξνί θαη λεθξηθά ιεκθνγάγγιηα Τπεδσθφηαο θαη πεξηηφλαην Γελλεηηθά φξγαλα Μαζηφο θαη ηα ιεκθνγάγγιηά ηνπ Οκθαιηθή ρψξα Αξζξψζεηο (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) Δάλ θξηζεί απαξαίηεην (*) Δάλ θξηζεί απαξαίηεην (*) Δάλ θξηζεί απαξαίηεην (*) Δάλ θξηζεί απαξαίηεην (*) ηηο ρνηξνκεηέξεο (*) Δάλ θξηζεί απαξαίηεην (*) Δάλ θξηζεί απαξαίηεην ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη έιεγρνη (πξν κεηά ηε ζθαγή) απνθαιύςνπλ παξνπζία λόζνπ ή επξεκάησλ ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ ηε δεκόζηα πγεία ή ηελ πγεία /πξνζηαζία ησλ δώσλ, ν επίζεκνο θηελίαηξνο νθείιεη λα ελεκεξώζεη ηνλ ππεύζπλν ηνπ ζθαγείνπ, ηνλ παξαγσγό (θαη ηνλ ηδηώηε θηελίαηξν ηνπ παξαγσγνύ, εθόζνλ ππάξρεη) αληίζηνηρα αιιά θαη ηελ Κεληξηθή Αξκόδηα Αξρή (Γεληθή Γ/λζε Κηεληαηξηθήο). Ο ΔΚ πξέπεη λα ζπκπιεξώλεη ην έληππν κε ηα επξήκαηα ηνπ πξν ζθαγήο ειέγρνπ (ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΡΟ ΚΑΗ ΜΔΣΑ ΣΖ ΦΑΓΖ ) κε ηα ζηνηρεία ηνπ παξαγσγνύ θαη ηεο παξηίδαο ησλ δώσλ, ώζηε νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα δώα λα κπνξνύλ λα απνζηαινύλ ζηνλ παξαγσγό, εθόζνλ θξηζεί απαξαίηεην. [17]

21 5. ΤΛΗΚΑ ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ χκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο θνηλνηηθνχο θαλφλεο γηα ηα εηδηθά πιηθά θηλδχλνπ θαη ηα άιια δσηθά ππνπξντφληα, ν επίζεκνο θηελίαηξνο ππνρξενχηαη λα ειέγρεη ηελ αθαίξεζε, ηνλ δηαρσξηζκφ θαη, φηαλ ελδείθλπηαη, ηε ζήκαλζε ησλ πξντφλησλ απηψλ. Ο επίζεκνο θηελίαηξνο ππνρξενχηαη λα δηαζθαιίζεη φηη ε επηρείξεζε ηξνθίκσλ ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα απνθεπρζεί ε κφιπλζε ηνπ θξέαηνο απφ εηδηθά πιηθά θηλδχλνπ θαηά ηε ζθαγή (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαηζζεηνπνίεζεο) θαη ηελ αθαίξεζε ησλ εηδηθψλ πιηθψλ θηλδχλνπ. Τιηθά Δηδηθνύ Κηλδύλνπ (ΤΔΚ): νη ηζηνί πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα V ηνπ Καλνληζκνχ 999/2001. Γελ πεξηιακβάλνληαη ηα πξντφληα πνπ ηα πεξηέρνπλ ή παξάγνληαη απφ ηνπο ηζηνχο απηνχο, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. ηα θξάηε κέιε ή ζε πεξηνρέο απηώλ, ζηηο νπνίεο ππάξρεη ειεγρόκελνο ή απξνζδηόξηζηνο θίλδπλνο ΔΒ, ν ηεκαρηζκόο, θαηόπηλ αλαηζζεηνπνίεζεο, ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ηζηνύ κε ηελ εηζαγσγή επηκήθνπο ξαβδνεηδνύο νξγάλνπ ζηελ θξαληαθή θνηιόηεηα, ή κε έγρπζε αεξίνπ ζηελ θξαληαθή θνηιόηεηα ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αλαηζζεηνπνίεζε, δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζε βννεηδή θαη αηγνπξόβαηα ην θξέαο ησλ νπνίσλ πξννξίδεηαη γηα θαηαλάισζε από ηνλ άλζξσπν ή ηα δώα. Δηδηθφηεξα: Οη αθφινπζνη ηζηνί θαζνξίδνληαη σο εηδηθά πιηθά θηλδχλνπ εάλ πξνέξρνληαη απφ δψα κε θαηαγσγή απφ θξάηνο κέινο ή ηξίηε ρψξα ή ζε κία απφ ηηο πεξηνρέο ηνπο κε ειεγρφκελν ή απξνζδηφξηζην θίλδπλν ΔΒ: α) όζνλ αθνξά ηα βννεηδή: i) ην θξαλίν, εθηφο ηεο θάησ γλάζνπ θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ εγθεθάινπ θαη ησλ νθζαικψλ θαη ν λσηηαίνο κπειφο δψσλ ειηθίαο άλσ ησλ δψδεθα κελψλ, ii) ε ζπνλδπιηθή ζηήιε εθηφο απφ ηνπο ζπνλδχινπο ηεο νπξάο, ηηο αθαλζψδεηο θαη ηηο εγθάξζηεο απνθχζεηο ησλ απρεληθψλ, ησλ ζσξαθηθψλ θαη ησλ νζθπτθψλ ζπνλδχισλ θαη ηε κέζε ηεξά αθξνινθία θαη ηηο πηέξπγεο ηνπ ηεξνχ, αιιά ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γαγγιίσλ ηεο ξαρηαίαο ξίδαο, ησλ βννεηδψλ ειηθίαο άλσ ησλ 30 κελψλ θαη iii) νη ακπγδαιέο, ηα έληεξα απφ ην δσδεθαδάθηπιν έσο ην νξζφ θαη ην κεζεληέξην ησλ δψσλ νπνηαζδήπνηε ειηθίαο [18]

22 ΖΛΗΚΗΑ ΒΟΟΔΗΓΧΝ (ΥΖΜΑΣΗΚΑ) [19]

23 β) όζνλ αθνξά ηα αηγνπξόβαηα i) ην θξαλίν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εγθεθάινπ θαη ησλ νθζαικψλ, νη ακπγδαιέο θαη ν λσηηαίνο κπειφο δψσλ ειηθίαο άλσ ησλ δψδεθα κελψλ ή ησλ νπνίσλ έλαο κφληκνο θνπηήξαο έρεη αλαηείιεη κέζσ ησλ νχισλ, θαη ii) ε ζπιήλα θαη ν εηιεφο δψσλ νπνηαζδήπνηε ειηθίαο. Πξνζδηνξηζκόο ειηθίαο αηγνπξνβάησλ Σελ ειηθία ησλ πξνβάησλ κπνξνχκε λα ηελ πξνζδηνξίζνπκε κε βάζε ηηο κεηαβνιέο ησλ θνπηήξσλ. Πξέπεη φκσο λα ηνληζηεί φηη νη κεηαβνιέο απηέο είλαη ζηελά ζπλδεκέλεο κε ην βαζκφ πξσηκφηεηαο ηνπ δψνπ έηζη πξαγκαηνπνηνχληαη πνιχ ελσξίηεξα ζηα πξψηκα δψα. ηε γέλλεζε ηνπο ηα αξληά ησλ πξψηκσλ θπιψλ θέξνπλ φινπο ηνπο λενγηινχο («γαιφδνληα»), ελψ εθείλα ησλ θπιψλ βξαδείαο αλαπηχμεσο γελληνχληαη ρσξίο θνπηήξεο. ηα δεχηεξα νη κέζνη θνπηήξεο θπηξψλνπλ κεηαμχ 5εο θαη 7εο εκέξαο απφ ηε γέλλεζε, νη α' παξάκεζνη κεηαμχ 12εο θαη 14εο, νη β' παξάκεζνη κεηαμχ 16εο θαη 21εο θαη νη αθξαίνη κέρξη ηελ 28ε ήκεξα απφ ηε γέλλεζε. ηελ ειηθία ησλ 2 κελψλ φινη νη λενγηινί θνπηήξεο έρνπλ ειεπζεξσζεί ηειείσο απφ ηα νχια. ε εθείλε ησλ 3 κελψλ έρνπλ θαηαιάβεη ηελ θαλνληθή ηνπο ζέζε, ν έλαο πιάη ζηνλ άιιν. H ηξηβή ησλ λενγηιψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε δηαθνξεηηθή ειηθία, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πξσηκφηεηα ηνπ δψνπ θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ ρνξεγνχκελνπ ζε απηφ ζηηεξεζίνπ. Καηά γεληθφ θαλφλα, αξρίδεη γηα ηνπο κέζνπο γχξσ ζηνλ 3ν κήλα ηεο ειηθίαο θαη πξαγκαηνπνηείηαη γηα φινπο γχξσ ζηνλ 8ν. Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ λενγηιψλ απφ ηνπο κφληκνπο πξαγκαηνπνηείηαη ζε δηαθνξεηηθή ειηθία, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πξσηκφηεηα. Ζιηθία (κήλεο) ζηελ νπνία αληηθαηαζηαίλνληαη νη λενγηινί θνπηήξεο απφ ηνπο κφληκνπο. [20]

24 Πξψηκα Εψα κέζεο Εψα Βξαδείαο δψα πξσηκφηεηαο Αλαπηχμεσο αλαπηχμεσο κέζνη α' παξάκεζνη β' παξάκεζνη αθξαίνη H ηζνπέδσζε ησλ κφληκσλ θνπηήξσλ πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ 6νπ θαη 9νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. Απφ ην 6ν φκσο αξρίδεη ή αξαίσζε ηνπο. ΖΛΗΚΗΑ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ (ΥΖΜΑΣΗΚΑ) [21]

25 ήκαλζε θαη απόξξηςε Σα εηδηθά πιηθά θηλδχλνπ βάθνληαη κε ρξσζηηθή νπζία ή, θαηά πεξίπησζε, θαζίζηαληαη αλαγλσξίζηκα κε άιιν ηξφπν, ακέζσο κεηά ηελ αθαίξεζή ηνπο, θαη δηαηίζεληαη σο δσηθά ππνπξντφληα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ 1069/2009. Ζ ρξσζηηθή κε ηελ νπνία ζα πξέπεη λα ρξσκαηίδνληαη ηα Τιηθά Δηδηθνχ Κηλδχλνπ είλαη E 131 PATENT BLUE V. Καλέλα πξντφλ βννεηδψλ ή αηγνπξνβάησλ πνπ πξννξίδεηαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε δελ επηηξέπεηαη λα εμέιζεη απφ ην ζθαγείν πξηλ ε αξκφδηα αξρή ιάβεη θαη δερζεί ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ. Μέηξα ζρεηηθά κε ηνλ ηεκαρηζκό ησλ ηζηώλ Απαγνξεχεηαη ν ηεκαρηζκφο ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ηζηνχ δηά ηεο εηζαγσγήο επηκήθνπο ξαβδνεηδνχο νξγάλνπ ζηελ θξαληαθή θνηιφηεηα, χζηεξα απφ αλαηζζεηνπνίεζε, ζηα βννεηδή ή ηα αηγνπξφβαηα ησλ νπνίσλ ην θξέαο πξννξίδεηαη γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν ή ηα δψα. [22]

26 6. ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ ΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 1. Ο επίζεκνο θηελίαηξνο ππνρξενχηαη λα δηαζθαιίζεη φηη δηελεξγνχληαη δεηγκαηνιεςίεο θαη ηα δείγκαηα ηαπηνπνηνχληαη, δηεθπεξαηψλνληαη θαη απνζηέιινληαη ζην θαηάιιειν εξγαζηήξην ζηα πιαίζηα: α) ηεο παξαθνινύζεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ δσνλόζσλ θαη ησλ δσνλνζνγόλσλ παξαγόλησλ ΣΡΗΥΗΝΔΛΛΑ Τπφθεηληαη ζε ζπζηεκαηηθή εμέηαζε γηα ηελ αλίρλεπζε πξνλπκθψλ Trichinella ζηα ζθαγεία: νη ρνίξνη ζπζηεκαηηθήο εθηξνθήο νη ρνίξνη αλαπαξαγσγήο (ρνηξνκεηέξεο θαη θάπξνη), νη ρνίξνη εθηαηηθήο εθηξνθήο, νη αγξηφρνηξνη (εθηξεθφκελνη θαη άγξηνη) Σα ζθάγηα ησλ δψσλ πνπ ππφθεηληαη ζε αλαιχζεηο γηα αλίρλεπζε πξνλπκθψλ Trichinella δεζκεχνληαη ελ αλακνλή ησλ απνηειεζκάησλ. β) ησλ εηδηθώλ εξγαζηεξηαθώλ ειέγρσλ γηα ηε δηάγλσζε ΜΔ ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 999/2001 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ Δηδηθφηεξα: Αλαθνξηθά κε ηα ζθάγηα βννεηδώλ ν θηελίαηξνο ειέγρεη ηελ πξνέιεπζε θαη ηελ ειηθία ηνπ δψνπ θαη παίξλεη δείγκα απφ ζθάγηα, πνπ πξνέξρνληαη απφ δψα άλσ ησλ 72 κελψλ (βάζεη δηαβαηεξίνπ), γηα πγηή δψα θαη άλσ ησλ 48 κελψλ γηα δψα κε πγηή πξν ζθαγήο (animal at risk) ή ζε πεξίπησζε επέηγνπζαο ζθαγήο. ε ζθάγηα δψσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε Βνπιγαξία θαη ηε Ρνπκαλία ν θηελίαηξνο παίξλεη δείγκα απφ ζθάγηα άλσ ησλ 30 κελψλ γηα πγηή δψα θαη άλσ ησλ 24 κελψλ φηαλ πξφθεηηαη γηα επείγνπζα ζθαγή ή γηα δψα κε πγηή πξν ζθαγήο. ε πεξίπησζε θιηληθήο ππνςίαο παίξλεη δείγκα αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία. Αλαθνξηθά κε ηα κηθξά κεξπθαζηηθά ιακβάλεηαη δείγκα απφ δψα άλσ ησλ 18 κελψλ ην νπνίν εμεηάδεηαη γηα ΜΔ (βάζεη νδνληνθπΐαο θαη εγγξάθνπ VETS 01- εγρεηξίδην ΜΔ γηα κηθξά κεξπθαζηηθά) γ) ηεο αλίρλεπζεο απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ ή πξντόλησλ θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ νπζηώλ πνπ ππόθεηληαη ζε ξπζκίζεηο, ηδίσο ζην πιαίζην ησλ εζληθώλ ζρεδίσλ γηα ηελ αλίρλεπζε θαηαινίπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νδεγία 96/23/ΔΚ (ΔΠΔΚ), θαη δ) ηεο αλίρλεπζεο λφζσλ ηνπ θαηαιφγνπ Α θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηνπ θαηαιφγνπ Β ηνπ ΓΓΔ. [23]

27 2. Ο επίζεκνο θηελίαηξνο ππνρξενχηαη λα δηαζθαιίζεη φηη δηελεξγνχληαη νη ηπρφλ άιινη απαηηνχκελνη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη. 7. ΖΜΑΝΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ- Τγεηνλνκηθή ζθξάγηζε Ο επίζεκνο θηελίαηξνο ππνρξενχηαη λα επηβιέπεη ηε ζήκαλζε θαηαιιειφηεηαο θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ζήκαηα. Ο επίζεκνο θηελίαηξνο ππνρξενχηαη λα δηαζθαιίζεη, κεηαμχ άιισλ, ψζηε ην ζήκα θαηαιιειφηεηαο λα επηηίζεηαη κφλνλ ζε δψα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε επηζεψξεζε πξηλ θαη κεηά ηε ζθαγή, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, θαη εθφζνλ δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη λα ραξαθηεξηζηεί ην θξέαο αθαηάιιειν γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν. Σν θξέαο δψσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε επείγνπζα ζθαγή εθηφο ζθαγείνπ πξέπεη λα θέξεη εηδηθφ ζήκα θαηαιιειφηεηαο ην νπνίν λα είλαη ηέηνην, ψζηε λα κελ πξνθαιείηαη ζχγρπζε κε ην ζήκα θαηαιιειφηεηαο. Σν θξέαο άγξησλ ζεξακάησλ πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί εθδνξά δελ επηηξέπεηαη λα θέξεη ζήκα θαηαιιειφηεηαο εθηφο εάλ, κεηά ηελ εθδνξά ζε εγθαηάζηαζε ρεηξηζκνχ ζεξακάησλ, έρεη ππνβιεζεί ζε επηζεψξεζε κεηά ηε ζθαγή θαη έρεη ραξαθηεξηζηεί θαηάιιειν γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν. Ζ ζήκαλζε θαηαιιειφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ζθαγίνπ, κε ζθξαγίδα κειάλεο ή κε πχξηλε ζθξαγίδα, θαη θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε, εάλ ηα ζθάγηα ηεκαρηζηνχλ ζε εκηκφξηα ή ηεηαξηεκφξηα ή εάλ ηα εκηκφξηα ηεκαρηζηνχλ ζε ηξία ηεκάρηα, θάζε ηεκάρην λα θέξεη ζήκα θαηαιιειφηεηαο. 3. Σν ζήκα θαηαιιειφηεηαο πξέπεη λα έρεη ζρήκα σνεηδέο, πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 6,5 cm θαη ύςνπο ηνπιάρηζηνλ 4,5 cm, (ρξψκα ζθξαγίδαο Δ 133 Λακπξό θπαλό FCF) λα θέξεη δε κε πιήξσο επαλάγλσζηα ζηνηρεία ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: α) ην ζήκα πξέπεη λα θέξεη ην φλνκα ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε εγθαηάζηαζε, ην νπνίν κπνξεί λα αλαγξάθεηαη είηε νινγξάθσο κε θεθαιαία είηε σο θσδηθφο κε δχν γξάκκαηα, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ πξφηππν ISO. Γηα ηελ Διιάδα ν θσδηθφο είλαη: GR β) ην ζήκα πξέπεη λα θέξεη ηνλ αξηζκφ έγθξηζεο ηνπ ζθαγείνπ γ) φηαλ ηίζεηαη ζε ζθαγείν εληφο ηεο Κνηλφηεηαο, ην ζήκα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηε ζπληνκνγξαθία EC 8. KTHNIATRIKH ΒΑΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ- ΚΑΣΑΥΧΡΖΔΗ ΦΑΓΧΝ ην θεληξηθφ κελνχ ηεο θηεληαηξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ ιεηηνπξγεί ν δεζκφο «Καηαρσξήζεηο ζθαγψλ». Απφ ηνλ δεζκφ απηφ γίλεηαη, απφ ηελ ηνπηθή αξκφδηα αξρή πνπ δέρηεθε ηα βννεηδή γηα ζθαγή, ε ελεκέξσζε ηνπ δηθηχνπ ζήκαλζεο & θαηαγξαθήο δσηθνχ θεθαιαίνπ φζνλ αθνξά ζηηο ζθαγέο έρνληαο ηηο εμήο επηινγέο : [24]

28 1. θαγή βννεηδνχο πνπ πξνέξρεηαη απφ ειιεληθή εθκεηάιιεπζε Δδψ γίλεηαη ε επηβεβαίσζε ησλ ζθαγψλ ησλ βννεηδψλ ηα νπνία έρνπλ πξνεγνπκέλσο δηαγξαθεί απφ ηηο εθκεηαιιεχζεηο ηνπο κε αηηηνινγία εμφδνπ πξνο ζθαγή, ή πξνο ππνρξεσηηθή ζθαγή, ή πξνο επείγνπζα ζθαγή. Ζ επηβεβαίσζε γίλεηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ «Ζκεξήζηνπ δειηίνπ επηβεβαίσζεο ζθαγήο» 2. θαγή βννεηδνχο απφ Δ.Δ. ή 3ε ρψξα Δδψ γίλεηαη ε επηβεβαίσζε ησλ ζθαγψλ ησλ βννεηδψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Δ.Δ. ή απφ 3ε ρψξα κε άδεηα δηαθίλεζεο «θαγή». Ζ επηβεβαίσζε γίλεηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία α) ησλ δηαβαηεξίσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηα βννεηδή ζην ζθαγείν, φζνλ αθνξά ζηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο (αξηζκφο ζήκαλζεο, αξηζκφο δηαβαηεξίνπ Δ.Δ. ή 3εο ρψξαο, θχιν, θπιή, εκεξνκελία γέλλεζεο, εθκεηάιιεπζε πξνέιεπζεο, ζήκαλζε κεηέξαο, θηι) θαη β) ηνπ «Ζκεξήζηνπ δειηίνπ επηβεβαίσζεο ζθαγήο» φζνλ αθνξά ζηα ζηνηρεία ηεο ζθαγήο. [25]

29 Αρ. φαγήσ Εκμετάλλευςη προέλευςησ 1 φαγείο προοριςμοφ 2 Ημ. Γέννηςησ Χώρα Προέλευςησ 3 ΗΜΕΡΗΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΦΑΓΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΕΠΩΝ. ΦΑΓΕΙΟΤ : Κ.Α. ΦΑΓΕΙΟΤ : ΗΜ. ΦΑΓΗ : Αριθμόσ Ενωτίου.Τ.Κ.Ε. 4 Ο ΕΠΙΗΜΟ ΚΣΗΝΙΑΣΡΟ ΣΟΤ ΦΑΓΕΙΟΤ (Ονομ/νυμο, Υπογραφή, Σφραγίδα) Όζνλ αθνξά ζηα κηθξά κεξπθαζηηθά θαη ζηνπο ρνίξνπο ε θηεληαηξηθή βάζε δεδνκέλσλ, ζχκθσλα θαη κε ηηο θνηλνηηθέο επηηαγέο, δελ πεξηέρεη πεδία επηβεβαίσζεο ζθαγήο. Ζ εθαξκνγή ελεκεξψλεηαη κφλν γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ δψσλ απηψλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε πξνέιεπζεο πξνο ην ζθαγείν, απφ ηελ ηνπηθή αξκφδηα αξρή πνπ ζπλέηαμε ην έγγξαθν κεηαθίλεζεο κεηά θαη απφ ηελ αληίζηνηρε γλσζηνπνίεζε απφ 1 Σεκεηώζηε ηνλ θσδηθό αξηζκό ηεο εθκεηάιιεπζεο από ηελ νπνία ην βννεηδέο ζηάιζεθε ζην ζθαγείν. 2 Σπκπιεξώζηε ζε πεξίπησζε πνπ ην ζθαγείν πξννξηζκνύ, όπσο αλαγξάθεηαη ζην Υγ. Πηζηνπνηεηηθό, είλαη δηαθνξεηηθό από ην ζθαγείν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζθαγή 3 Σεκεηώζηε ηελ ρώξα πξνέιεπζεο ζε εηζαγσγέο γηα ζθαγή, βννεηδώλ από άιια θξάηε κέιε ή 3 ε ρώξα. 4 Σεκεηώζηε ην Σ.Υ.Κ.Ε. ζε εηζαγσγέο γηα ζθαγή, βννεηδώλ από 3 ε ρώξα. [26]

30 ηελ πιεπξά ηνπ θηελνηξφθνπ. Σν έγγξαθν κεηαθίλεζεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηα δψα ζην ζθαγείν θαη ειέγρεηαη θαηά ηελ άθημε ησλ δψσλ απφ ηνλ ππεχζπλν θηελίαηξν. Ζ ζπιινγή ησλ κέζσλ ζήκαλζεο ησλ ζθαρζέλησλ δψσλ επηβιέπεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν θηελίαηξν θαη ε θαηαζηξνθή ηνπο κε ηξφπν πνπ λα απνηξέπεηαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο (θαχζε ή αλαθχθισζε) είλαη επζχλε ηνπ ζθαγείνπ. [27]

31 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΑΝΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΕΧΧΝ Α. ΜΔ ΠΗΣΟΛΗ ΑΝΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ Α- Ράβδνο Β-Ρνδέιεο ζηακαηήκαηνο Γ-Φιάληδα θαη Πηζηφλη Γ- Θάιακνο επέθηαζεο Δ- Κιείζηξν Σ- χζηεκα εθηίλαμεο Ε- Δπηθξνπζηήξαο Ζ- Μεραληζκφο ζθαλδάιεο Η- θαλδάιε Κ- Τπνηνκή Λ- Πεξηβιήκαηα αλάθηεζεο Α- Μεραληζκφο φπιηζεο Β- θαλδάιε Γ- Κιείζηξν Γ- χζηεκα εθηίλαμεο Δ- Θάιακνο εθηίλαμεο Σ- Φιάληδα θαη έκβνιν Ε Ράβδνο Ζ- Κάλλε Θ- Απνζβεζηήξαο Η- Ζκηζθαηξηθή θεθαιή [28]

32 ΘΔΔΗ ΑΝΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΜΔ ΠΗΣΟΛΗ ΓΗΑΣΡΖΣΗΚΖ ΡΑΒΓΟΤ Γηεηζδπηηθή ζέζε αλαηζζεηνπνίεζεο Γηεηζδπηηθό Πηζηόιη θαγείνπ ηα βννεηδή, ν εγθέθαινο βξίζθεηαη ςειά ζην θεθάιη. Ζ ηδαληθή ζέζε γηα ηελ αλαηζζεηνπνίεζε βξίζθεηαη ζηε κέζε ηνπ κεηψπνπ ζην ζεκείν δηαζηαχξσζεο δχν λνεηψλ γξακκψλ πνπ μεθηλνχλ ε θαζεκηά απφ ην έλα κάηη θαη θαηαιήγνπλ ζην θέληξν ηεο βάζεο ηνπ αληίζεηνπ θέξαηνπ. ε ζέζε απηή βξίζθεηαη πεξίπνπ 70mm± 10mm, πάλσ απφ ηε γξακκή πνπ ηξαβάκε δηακέζνπ ηνπ κεηψπνπ, πίζσ απφ ηα κάηηα. Σν ζηφκην ηνπ αλαηζζεηνπνηεηή πξέπεη λα δηαηεξείηαη θάζεηα πάλσ ζην θξαλίν, ψζηε ε δηαηξεηηθή ξάβδνο λα θαηεπζχλεηαη απφ ην αλψηεξν ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ πξνο ηνλ ηζζκφ ηνπ εγθεθάινπ. Με δηεηζδπηηθή ζέζε αλαηζζεηνπνίεζεο Με Γηεηζδπηηθό Πηζηόιη θαγείνπ Ο κε δηεηζδπηηθφο αλαηζζεηνπνηεηήο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη θαηά πξνζέγγηζε 20mm πάλσ απφ ηε ζέζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην δηεηζδπηηθφ πηζηφιη θαη ην δψν πξέπεη λα ζθαρηεί κέζα ζε 30 δεπηεξφιεπηα. Ζ ρξήζε κε δηεηζδπηηθνχ πηζηνιηνχ δηάζεηζεο δε ζπλίζηαηαη γηα βννεηδή ειηθίαο θάησ ησλ νθηψ (8) κελψλ, γηα ψξηκνπο ηαχξνπο θηελνηξνθείνπ ή γηα ειηθησκέλεο αγειάδεο. Θέζε αλαηζζεηνπνίεζεο γηα πξόβαην ρσξίο θέξαηα Ζ ζσζηή ζέζε αλαηζζεηνπνίεζεο πξνβάηνπ εμαξηάηαη απφ ην εάλ ην δψν έρεη ή δελ έρεη θέξαηα. Γηα πξφβαηα ρσξίο θέξαηα, ην ζηφκην ηεο ζπζθεπήο αλαηζζεηνπνίεζεο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζην πςειφηεξν ζεκείν ηνπ θεθαιηνχ θαη ζηε δηάκεζε γξακκή ζηνρεχνληαο πξνο ηα θάησ. Θέζε αλαηζζεηνπνίεζεο γηα πξόβαην κε θέξαηα Γηα πξόβαηα κε θέξαηα ην ζηφκην ηεο ζπζθεπήο αλαηζζεηνπνίεζεο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηε δηάκεζε γξακκή, πίζσ απφ ηα θέξαηα θαη ζηνρεχνληαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βάζεο ηεο γιψζζαο. [29]

33 Θέζε αλαηζζεηνπνίεζεο γηα θαηζίθηα Όια ηα θαηζίθηα ζεσξείηαη φηη έρνπλ θέξαηα. πλεπψο, ην ζηφκην ηεο ζπζθεπήο αλαηζζεηνπνίεζεο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη πίζσ απφ ηελ νζηέηλε κάδα ζηε δηάκεζε γξακκή ζηνρεχνληαο πξνο ηε βάζεο ηεο γιψζζαο. Ο ιφγνο γηα θάηη ηέηνην είλαη φηη ε κεγάιε νζηέηλε κάδα ζην πάλσ κέξνο ηνπ θξαλίνπ απνξξνθάεη κεγάιν κέξνο απφ ηελ ελέξγεηα ηεο ξάβδνπ θαη ελδέρεηαη λα απνηξέςεη ηε δηείζδπζε ηεο ζηελ εγθεθαιηθή θνηιφηεηα. Θέζε αλαηζζεηνπνίεζεο γηα ρνίξνπο Ο ρνίξνο είλαη ην δψν πνπ αλαηζζεηνπνηείηαη δπζθνιφηεξα κε πηζηφιη δηαηξεηηθήο ξάβδνπ. Ζ ζηνρεπφκελε πεξηνρή είλαη πνιχ κηθξή θαη ζε νξηζκέλεο θπιέο ή ζε ειηθησκέλνπο ρνίξνπο, ην ζρήκα ηεο πξφζνςεο ηνπ δψνπ δπζθνιεχεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ ελέξγεηα. Δπηπξφζζεηα, ζε ζρέζε κε άιια είδε, ν εγθέθαινο βξίζθεηαη βαζηά κέζα ζηελ θξαληαθή θνηιφηεηα, θαη αλάκεζα ζην κεησπηαίν νζηφ θαη ηελ εγθεθαιηθή θνηιφηεηα ππάξρεη ζεκαληηθφο αξηζκφο θφιπσλ. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε πηζηφιηα αλαηζζεηνπνίεζεο κε δηαηξεηηθή ξάβδν ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ρνίξνπο, σζηφζν, ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε βαξχηεξε θχζηγγα πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ εμνπιηζκφ, θαη λα ζαλαηψλεηαη ακέζσο ην δψν ζε θάζε πεξίπησζε γηα λα δηαζθαιηζηεί γξήγνξνο ζάλαηνο. Σν ζεκείν γηα ηελ αλαηζζεηνπνίεζε ρνίξσλ κε πηζηφιη δηαηξεηηθήο ξάβδνπ, βξίζθεηαη 20mm πάλσ απφ ην επίπεδν ησλ νθζαικψλ, ζηε δηάκεζε γξακκή ζθνπεπνληαο πξνο ηελ νπξά. Σν ζηφκην ηεο ζπζθεπήο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηαζεξά ζην θεθάιη. Γεξαηφηεξνη ρνίξνη, ελδέρεηαη λα έρνπλ επίζεο έλα θφθαιν πνπ λα απιψλεηαη κέρξη ην θέληξν ηνπ κεηψπνπ. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα απνηξέςεη ηελ δηείζδπζε ηεο ξάβδνπ ζηελ εγθεθαιηθή θνηιφηεηα, κε απνηέιεζκα λα κελ αλαηζζεηνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά ην δψν. Λόγσ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ελδέρεηαη λα αλαθύςνπλ κε ελήιηθνπο ρνίξνπο, ζπληζηάηαη, όπνπ γίλεηαη, λα αλαηζζεηνπνηνύληαη ειεθηξηθώο, ή λα ζθνηώλνληαη ρξεζηκνπνηώληαο πηζηόιη ζθαγείνπ κε ζθαίξεο ή θπλεγεηηθό όπιν. Θέζε αλαηζζεηνπνίεζεο γηα ειάθη Θέζε αλαηζζεηνπνίεζεο γηα άινγα [30]

34 ΛΗΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΑΝΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΜΔ ΠΗΣΟΛΗ ΦΑΓΔΗΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ ΠΑΝΧ ΑΠΟ ΟΛΑ ΔΠΗΘΔΧΡΖΣΔ ΚΑΗ ΓΟΚΗΜΑΣΔ ΣΟΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΠΡΗΝ ΑΠΟ ΚΑΘΔ ΥΡΖΖ ΠΡΔΠΔΗ ΠΑΝΣΑ ΝΑ ΤΠΑΡΥΔΗ ΔΦΔΓΡΗΚΖ ΤΚΔΤΖ ΑΝΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΣΖΡΔΗΣΑΗ ΣΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΝΑ ΑΝΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΔΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΑ ΔΠΗΛΔΞΣΔ: ΣΟ ΧΣΟ ΣΤΠΟ ΤΚΔΤΖ ΑΝΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΧΣΖ ΘΔΖ ΠΤΡΟΒΟΛΖΖ ΔΛΔΓΥΔΣΔ ΠΑΝΣΑ ΣΗ ΔΝΓΔΗΞΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟ ΕΧΟ ΛΗΠΟΘΤΜΖΔ ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ ΡΤΘΜΗΚΖ ΑΝΑΠΝΟΖ ΑΚΗΝΖΣΖ ΚΑΗ ΣΑΘΔΡΖ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΝΔΝΑ ΑΝΣΑΝΑΚΛΑΣΗΚΟ ΣΟΤ ΚΔΡΑΣΟΔΗΓΟΤ ΥΑΛΑΡΧΜΔΝΔ ΗΑΓΟΝΔ Ζ ΓΛΧΑ ΚΡΔΜΔΣΑΗ ΑΠ ΔΞΧ ΑΝ ΔΥΔΣΔ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΑΜΦΗΒΟΛΗΑ ΑΝΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΣΔ ΞΑΝΑ ΣΟ ΕΧΟ ΦΑΞΣΔ ΣΟ ΕΧΟ ΑΜΔΧ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΘΑΡΗΕΔΣΔ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΔΗΣΔ ΣΖ ΤΚΔΤΖ ΑΝΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΥΡΖΖ [31]

35 ΤΝΖΘΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΗΣΟΛΗ ΑΝΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ Οη παξαθάησ νδεγίεο ηζρχνπλ θπξίσο γηα ην κνληέιν Cash Special. Οη γεληθέο αξρέο ηζρχνπλ φκνηα γηα θάζε πηζηφιη αλαηζζεηνπνίεζεο κε θπζίγγηα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ην κνληέιν. Οη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή πξέπεη λα ηεξνύληαη. Καζεκεξηλή ζπληήξεζε Κάζε θνξά πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην πηζηφιη αλαηζζεηνπνίεζεο πξέπεη λα θαζαξίδεηαη γηα λα πξνιεθζεί ε νμείδσζε θαη ε ζθιήξπλζε ησλ θαηαινίπσλ άλζξαθα. Δίλαη νπζηψδεο νη παξαθάησ απιέο ελέξγεηεο λα εθηεινχληαη κε ηε ζεηξά πνπ παξνπζηάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε κέγηζηε ηαρχηεηα ηεο ξάβδνπ θαη ε απνηειεζκαηηθή αλαηζζεηνπνίεζε: 1. Ξεβηδψζηε ην ζηφκην απφ ηελ θάλλε θαη αθαηξέζηε ην ζχζηεκα ξάβδνπ, δειαδή, ηε ξάβδν, ηηο ξνδέιεο θαη ηα πεξηβιήκαηα αλάθηεζεο. Παιαηφηεξα κνληέια ελδέρεηαη λα έρνπλ ειαζηηθά δαθηχιηα ή Plasticine αληί γηα πεξηβιήκαηα αλάθηεζεο. 2. Καζαξίζηε ην εζσηεξηθφ ηεο θάλλεο κε έλα απαιφ θαη ζηεγλφ παλί θαη ηξίςηε ην κε ζπξκάηηλε βνχξηζα γηα λα αθαηξέζεηε ηε ιεπηή ζθφλε θαη ηα ιαζπψδε θαηάινηπα ηεο εκέξαο. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα γίλεη θάηη ηέηνην είλαη φηαλ ε θάλλε είλαη αθφκα δεζηή θαη πξηλ ζθιεξχλνπλ νη ζθφλεο. 3. Αθαηξέζηε ηηο ξνδέιεο θαη ηα πεξηβιήκαηα αλάθηεζεο (ή ηζνδχλακα) απφ ηε ξάβδν θαζψο θαη θάζε θαηάινηπν άλζξαθα ρξεζηκνπνηψληαο ζπξκάηηλν ηξνρφ ή βνχξηζα. Αθνχ ηελ θαζαξίζεηε, ζθνππίζηε ηελ ειαθξψο κε έλα ειαθξψο ιαδσκέλν χθαζκα. 4. Καζαξίζηε ηηο ζθφλεο θαη ηε ιαζπψδε ελαπφζεζε απφ ηα πεξηβιήκαηα αλάθηεζεο θαη ηηο ξνδέιεο θαη ειέγμηε ηα γηα θζνξά. Αληηθαηαζηήζηε φηη έρεη θζαξεί ππεξβνιηθά θαη ζπλαξκνινγήζηε ηα μαλά πάλσ ζηε ξάβδν κε ζεηξά δηαθνξεηηθή απφ εθείλε κε ηελ νπνία ηα αθαηξέζαηε, δειαδή κεηαθηλήζηε ηα κεζαία πεξηβιήκαηα ζηηο άθξεο θαη αληίζηξνθα. Σα αθξαία πεξηβιήκαηα θζείξνληαη ηαρχηεξα, έηζη κε ηελ αιιαγή ζεηξάο ειαρηζηνπνηείηαη ε θζνξά. Έλα πιήξεο ζεη πεξηβιεκάησλ δηαξθεί πεξίπνπ ηνπθεθηέο. 5. πλαξκνινγήζηε μαλά ην πηζηφιη αλαηζζεηνπνίεζεο θαη ζθνππίζηε φια ηα κεηαιιηθά κέξε κε ιαδσκέλν χθαζκα. Πεξηηπιίμηε ην πηζηφιη αλαηζζεηνπνίεζεο κε έλα ιαδσκέλν χθαζκα πξηλ ην βάιεηε ζε αζθαιέο κέξνο. Δβδνκαδηαία ζπληήξεζε Πξέπεη λα θξνληίδεηαη ε δηεπξπκέλε δηάκεηξνο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο θάλλεο θαη ηνπ θιείζηξνπ (ε ππνηνκή) λα κε γεκίζεη ζθφλε, εηδάιισο ζα επεξεαζηνχλ δπζκελψο θαη ε επηζηξνθή ηνπ θιείζηξνπ θαη ε ζθφλε αλαηζζεηνπνίεζεο. πλεπψο, επηπιένλ ηνπ θαζεκεξηλνχ θαζαξηζκνχ, ε παξαπάλσ δηαδηθαζία πξέπεη λα εθηειείηαη θάζε [32]

36 εβδνκάδα κε ην εηδηθφ εξγαιείν θαζαξηζκνχ πνπ παξέρεηαη καδί κε ην πηζηφιη αλαηζζεηνπνίεζεο: 1. ηεξεψζηε ηνλ θαζαξηζηήξα θάζεηα ζε κία κέγγελε 2. Καηεβάζηε ηελ θάλλε πξνο ηνλ θαζαξηζηήξα κέρξηο φηνπ ε επηθάλεηα ηνπ θιείζηξνπ λα θάλεη επαθή. 3. Δθαξκφζηε κηα πιάγηα πίεζε ζηελ θάλλε ψζηε λα κπεη ν θαζαξηζηήξαο κέζα ζηελ ππνηνκή ηεο θάλεο. Δθαξκφδνληαο ηελ ίδηα πίεζε, ζηξέςηε ηελ θάλλε κπξνο- πίζσ δχν ή ηξεηο θνξέο. ηξέςηε ηελ θαηά 90 κνίξεο θαη ζηε ζπλέρεηα επαλαιάβεηε ηηο θηλήζεηο κπξνο- πίζσ. Δπαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία απηή έσο φηνπ θαζαξίζεη ηειείσο ε ππνηνκή. Β. ΑΝΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΜΔ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΡΔΤΜΑ Σα ειεθηξφδηα γηα ηελ αλαηζζεηνπνίεζε απφ ην θεθάιη, πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη έηζη ψζηε λα θαιχπηνπλ ην θεθάιη φζν γίλεηαη πην άκεζα. Ζ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζεκείν ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα πεξάζεη ην ξεχκα απφ νδνχο κε ρακειφηεξε αληίζηαζε θαη λα κελ δηαπεξάζεη πιήξσο ηνλ εγθέθαιν, κεηψλνληαο ζπλεπψο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αλαηζζεηνπνίεζεο. ηελ πεξίπησζε ρξήζεο ςαιηδσηψλ ιαβίδσλ ζε πξφβαην ή ρνίξν, ε ζπληζηψκελε ζέζε ηεο ιαβίδαο είλαη εθαηέξσζελ ηνπ θεθαιηνχ αλάκεζα ζην κάηη θαη ζην απηί. ηελ πξάμε φκσο, ζε γνπξνχληα, ε ζέζε δχζθνια επηηπγράλεηαη ιφγσ ηνπ ζρήκαηνο ηεο θεθαιήο. Δπνκέλσο, κία ελαιιαθηηθή ιχζε είλαη λα ηνπνζεηεζεί αθξηβψο θάησ απφ ηα απηηά ή δηαγψληα θάησ απφ ην έλα απηί θαη πάλσ απφ ην απέλαληη κάηη. ηελ πεξίπησζε ρξήζεο δηραισηήο ιαβίδαο ε ζέζε είλαη ε ίδηα, αλάκεζα ζην κάηη θαη ην απηί θάζε πιεπξάο ηνπ θεθαιηνχ. Καη ζηα δχν ζπζηήκαηα ηα ειεθηξφδηα αθνχ ηνπνζεηεζνχλ πξέπεη λα κείλνπλ ζε ζπλερή επαθή κε ην δψν θαη λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθή δεκηά ζην πηψκα παξέρνληαο κε αλαγθαία δηέγεξζε ζηνπο κχεο («δηπιή αλαηζζεηνπνίεζε»). [33]

37 ΛΗΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΑΝΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΦΑΛΗ ΔΠΗΘΔΧΡΔΗΣΔ ΚΑΗ ΓΟΚΗΜΑΕΔΣΔ ΣΑΚΣΗΚΑ ΣΟΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΗΑΣΖΡΔΗΣΔ ΔΦΔΓΡΗΚΟ ΠΗΣΟΛΗ ΚΟΝΣΑ Α 1.3 APMS 1.0 AMP ΥΡΟΝΟ ΑΝΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 3 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ ΦΑΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΟΡΑΣΑ ΖΜΑΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΝΧΣΗΚΖ 10 έσο 20 δεπηεξφιεπηα ΚΛΟΝΗΚΖ 15 έσο 45 δεπηεξφιεπηα ΑΝΑΚΣΖΖ 30 έσο 60 δεπηεξφιεπηα Άθακπην Κακία ξπζκηθή αλαπλνή Κεθάιη ζεθσκέλν Πίζσ πφδηα ιπγηζκέλα πάλσ ζην ζψκα Αθνχζην θιφηζεκα ή αζηαζέο πεξπάηεκα πλέρηζε ξπζκηθήο αλαπλνήο Αληίδξαζε ζε νδπλεξά εξεζίζκαηα Φαίλεηαη μχπλην Πξνζπαζεί λα ζηαζεί φξζην θάμηε θαηά ηε θάζε απηή αλ γίλεηαη θάμηε ακέζσο Αλαηζζεηνπνίεζε κε πηζηφιη θάμηε ακέζσο ΦΑΞΣΔ ΜΔΑ Δ 15 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΝΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΜΔΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑ ΑΝΔΠΑΝΟΡΘΧΣΖ ΑΠΧΛΔΗΑ ΣΖ ΔΤΑΗΘΖΗΑ ΣΟΤ ΔΓΚΔΦΑΛΟΤ ΜΔΣΑ ΣΟ ΦΑΞΗΜΟ ΥΟΗΡΟ: 18 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ ΠΡΟΒΑΣΟ:14 ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΑ [34]

38 Ο ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΔΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΖΔ ΝΑΗ Πζραςε ρεφμα? ΟΥΗ Βάλατε ΟΥΗ ΟΥΗ Ενεργοποιικθ ΝΑΗ ςωςτά τθ κε ο διακόπτθσ λαβίδα? αιςκθτιρα? ΝΑΗ Λαβίδεσ πρζπει να καλφπτουν το κεφάλι ΟΥΗ ΝΑΗ Το ρεφμα ξεπζραςε ςυνιςτώμενο ελάχιςτο? ΟΥΗ Μειώςτε τθν αντίςταςθ. Κακαρίςτε θλεκτρόδια. Βρζξτε ςθμεία εφαρμογισ. Αυξιςτε τθν τάςθ Είναι αναμμζνθ θ λάμπα του κουτιοφ ελζγχου του αναιςκθτοποιθτι? ΝΑΗ Ελζγξτε τθ ςωςτι ςφνδεςθ του βφςματοσ τθσ λαβίδασ ΟΥΗ Πικανι διαρροι ρεφματοσ λόγω βλάβθσ εξοπλιςμοφ. Όλο το παρεχόμενο ρεφμα δεν διαπερνά το ηώο. Ηλεκτρολόγοσ πρζπει να ελζγξει τθν τροφοδοςία. [35]

39 Γ. ΑΝΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΜΔ ΑΔΡΗΟ Οη ζπζθεπέο αλαηζζεηνπνίεζεο κε αέξην, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαθνξηθψλ ηκάλησλ, πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαηά ηξφπνλ ψζηε: α) λα βειηηζηνπνηείηαη ε εθαξκνγή ηεο αλαηζζεηνπνίεζεο κε αέξην β) λα πξνζηαηεχνληαη ηα δψα απφ ηξαπκαηηζκνχο ή θαθψζεηο γ) λα ειαρηζηνπνηνχληαη ε αλαζηάησζε θαη νη θξαπγέο ησλ δψσλ, ελφζσ απηά είλαη αθηλεηνπνηεκέλα. Ζ ζπζθεπή αλαηζζεηνπνίεζεο κε αέξην πξέπεη λα δηαζέηεη δηάηαμε γηα ηε ζπλερή κέηξεζε, ηελ απεηθφληζε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηνπ αεξίνπ, θαζψο θαη ην ρξφλν έθζεζεο. Ζ δηάηαμε απηή πξέπεη λα παξέρεη ζαθή νπηηθή θαη ερεηηθή πξνεηδνπνίεζε ζε πεξίπησζε πνπ ε ζπγθέληξσζε ηνπ αεξίνπ πέθηεη θάησ απφ ηελ πξνβιεπφκελε ζηάζκε. Ζ δηάηαμε απηή ηνπνζεηείηαη θαηά ηξφπνλ ψζηε λα δηαθξίλεηαη κε επρέξεηα απφ ην πξνζσπηθφ. Σα ζηνηρεία απηά δηαηεξνχληαη επί έλα ηνπιάρηζηνλ έηνο. Ζ ζπζθεπή αλαηζζεηνπνίεζεο κε αέξηα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαηά ηξφπνλ ψζηε, αθφκε θαη ζε πεξίπησζε θφξησζεο ηεο κέγηζηεο πνζφηεηαο, ηα δψα λα κπνξνχλ λα μαπιψλνπλ ζην δάπεδν ρσξίο λα ζηνηβάδνληαη ην έλα πάλσ ζην άιιν. Αλαηζζεηνπνίεζε κε CO2. 1.Σν CO2 είλαη αέξην βαξχηεξν απφ ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα θαη ζηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή βαζίδεηαη ε ρξήζε ηνπ γηα ηελ αλαηζζεηνπνίεζε ησλ ρνίξσλ. Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ CO2 είλαη κεγαιχηεξε ζηνλ ππζκέλα ηνπ ζαιάκνπ θαζψο ην αέξην αλαθαηεχεηαη κε ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα ζην ζάιακν. πληζηάηαη πξηλ νη ρνίξνη κεηαθεξζνχλ ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο CO2, λα πξνεγείηαη εηζαγσγηθφ ζηάδην αλαηζζεηνπνίεζεο πεξίπνπ δεπηεξφιεπηα, ηα νπνία κεηξψληαη απφ ηελ ζηηγκή έθζεζεο ηνπ δψνπ ζηε ζπγθέληξσζε ηνπ αεξίνπ, κέρξη ηελ απψιεηα ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ λα ζηέθεηαη φξζην(κείσζε ηεο εγθεθαιηθήο ιεηηνπξγίαο). 2. πληζηψκελεο ηηκέο ζπγθέληξσζεο CO2 γηα ηελ αλαηζζεηνπνίεζε ησλ ρνίξσλ: α. Τπάξρεη ζηελή ζρέζε αλάκεζα ζηελ δηάξθεηα παξακνλήο ησλ δψσλ ζηελ εγθαηάζηαζε αλαηζζεηνπνίεζεο, ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ CO2, ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ κεζνιαβεί κέρξη ηελ αθαίκαμε θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ θξέαηνο. Κάζε εγθαηάζηαζε αλαηζζεηνπνίεζεο κε CO2 είλαη δηαθνξεηηθή θαη πξέπεη λα θαζνξηζηεί γηα θάζε εγθαηάζηαζε ν κέγηζηνο δπλαηφο ρξφλνο κέρξη ηελ αθαίκαμε [36]

40 πγθέληξσζε CO2 Διάρηζηε δηάξθεηα παξακνλήο Μέγηζηνο ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί κέρξη ηελ αθαίκαμε +/- 84% 100 δεπηεξφιεπηα Σνκή ην πνιχ 35 δεπηεξφιεπηα κεηά ηελ έμνδν ησλ δψσλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε αλαηζζεηνπνίεζεο >84% 100 δεπηεξφιεπηα Σνκή ην πνιχ 45 δεπηεξφιεπηα κεηά ηελ έμνδν ησλ δψσλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε αλαηζζεηνπνίεζεο >84% 150 δεπηεξφιεπηα Σνκή ην πνιχ 60 δεπηεξφιεπηα κεηά ηελ έμνδν ησλ δψσλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε αλαηζζεηνπνίεζεο >84% 180 δεπηεξφιεπηα Σνκή ην πνιχ 90 δεπηεξφιεπηα κεηά ηελ έμνδν ησλ δψσλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε αλαηζζεηνπνίεζεο β. Αλάινγα κε ηελ ηαρχηεηα ζθαγήο θαη ηελ ρσξεηηθφηεηα ησλ ζαιάκσλ, θαζνξίδεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν εμφδνπ ησλ ρνίξσλ γηα λα πξαγκαηνπνηείηαη ε αθαίκαμε. Σα άηνκα απηά, θαηά ηε έμνδν ησλ ρνίξσλ πξέπεη λα είλαη έηνηκα, κε κία αιπζίδα ζην ρέξη ηνπο γηα ηελ πξφζδεζε ηνπ δψνπ. Οη ζάιακνη ηξνθνδνηνχληαη αλάινγα κε ηε ρσξεηηθφηεηά ηνπο ηνπιάρηζηνλ κε ηξείο ρνίξνπο. γ. Καηάζηαζε εγθαηάζηαζεο αλαηζζεηνπνίεζεο: Ζ είζνδνο ζηνλ ζάιακν αλαηζζεηνπνίεζεο είλαη επδηάθξηηε, θσηεηλή, αληηζακβσηηθή, ρσξίο ζθαινπάηηα θαη ζηαζεξή(ρσξίο εκπφδηα ή ηξνκαθηηθνχο ζνξχβνπο πνπ πξνθαινχλ ηελ ππνρψξεζε ησλ ρνίξσλ), Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο, ε ζπγθέληξσζε ηνπ CO2 ειέγρνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζθαγήο, Οη κεηξεηέο θαη νη ζσιήλεο ζπληεξνχληαη θαη θαζαξίδνληαη ηαθηηθά, Ο ζάιακνο δηαζέηεη φξγαλα ζπγθέληξσζεο ηνπ αεξίνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζπγθέληξσζε ηνπ είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ απαηηνχκελε, πξέπεη λα ππάξρεη πξνεηδνπνηεηηθφ νπηηθφ ή αθνπζηηθφ ζήκα, Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ νξγάλσλ παξαθνινχζεζεο ηεο ζπγθέληξσζε ηνπ CO2 θαη νη ρξφλνη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζαιάκσλ αλαηζζεηνπνίεζεο, ειέγρνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζθαγήο,(ππάξρεη ραξηί γηα ηελ εθηχπσζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ CO2, θαηαγξάθεηαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ αεξίνπ ζηνπο ζαιάκνπο αλαηζζεηνπνίεζεο θαη ε ηειεπηαία δηνξζσηηθή ξχζκηζε) Ζ δηάηξεζε ηνπ παηψκαηνο θαη ησλ ηνίρσλ ησλ ζαιάκσλ είλαη πιήξσο δηαπεξαηή, ψζηε λα κελ εκπνδίδεηαη ε δηέιεπζε ηνπ αεξίνπ Σν ξεχκα αέξα ζην πεξηβάιινλ ηεο εγθαηάζηαζε ο ηνπ CO2, δελ πξέπεη λα πξνθαιεί δηαθπκάλζεηο ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ αεξίνπ δ. Μεηά ηελ έμνδν ησλ ρνίξσλ: [37]

41 δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη ην αληαλαθιαζηηθφ ηνπ θεξαηνεηδνχο, ζε θαλέλα ρνίξν, ε ηνπνζέηεζε ηεο αιπζίδαο πξφζδεζεο θαη ε έλαξμε ηεο ηνκήο ηεο αθαίκαμεο δελ πξέπεη λα πξνθαιεί ακπληηθή αληίδξαζε ηνπ δψνπ πξηλ θαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο ηνκήο ηεο αθαίκαμεο ζε θαλέλα δψν δελ πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ελδείμεηο αλάθηεζεο ησλ αηζζήζεσλ, ηαθηηθή αλαπλνή πιεπξηθφ αλαζήθσκα ή θηλήζεηο ηνπ θεθαιηνχ, ην ρψξν εξγαζίαο πξέπεη λα ππάξρεη ρεηξνθίλεην εκβνινθφξν πηζηφιη αλαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ αλαηζζεηνπνίεζε δψσλ πνπ δελ αλαηζζεηνπνηήζεθαλ επαξθψο ή αλέθηεζαλ ηηο αηζζήζεηο ηνπο κεηά ηελ αλαηζζεηνπνίεζε. ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΜΔ CO2, Ζ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΑΝΑΗΘΖΣΟΠΟIΖΖ ΓΔΝ ΔΠΗΓΡΑ ΠΛΔΟΝ. Ζ αθαίκαμε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ηνκή ηνπιάρηζηνλ κηαο ηξαρειηθήο αξηεξίαο γηα λα επέξρεηαη κεγάιε απψιεηα αίκαηνο π.ρ. γηα έλα ρνίξν βάξνπο 100 θηιψλ, ε απψιεηα αίκαηνο αλέξρεηαη ζηα 3,5 ιίηξα, εληφο 30 δεπηεξνιέπησλ. ε.. Αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αλαηζζεηνπνίεζεο Διεγρόκελν όξγαλν Αμηνιόγεζε Απνδεθηή Δπαξθήο αλαηζζεηνπνίεζε Με απνδεθηή Ακθίβνιε Σα δψα αλαηζζεην- Δπηθαλεηαθή αλαηζζεηνπνίπνηνχληαη μαλά ζηελ εζε, πηζαλφλ ηα δψα λα πεξίπησζε αλαθηήζνπλ ηηο αηζζήζεηο ηνπο. εκθάληζεο έζησ θαη πλερήο παξαθνινύζεζε κίαο ησλ ησλ δώσλ παξαθάησ ελδείμεσλ Οθζαικόο Γελ θιείλεη Κιείλεη κία θνξά Αλνηγνθιείλεη ηαθηηθά (απζφξκεηα ή κε δίρσο άγγηγκα άγγηγκα) Κεξαηνεηδήο ρηηώλαο Απνπζηάδεη αληαλαθιαζηηθφ Κεξαηνεηδνχο κεηά απφ άγγηγκα ησλ βιεθάξσλ Σα βιέθαξα αλνηγνθιείλνπλ 1-2 θνξέο Σα βιέθαξα αλνηγνθιείλνπλ θαλνληθά (+ ππάξρεη θαλνληθή αλαπλνή) [38]

42 Κόξε ηνπ νθζαικνύ Γηεζηαικέλε πιήξσο ηε θπζηνινγηθή ηεο ζέζε πζηέιιεηαη φηαλ πέζεη επάλσ θσο (+ ππάξρεη θαλνληθή αλαπλνή) Όξγαλα αλαπλεπζηηθνύ Ρύγρνο Σα ξνπζνχληα Σα ξνπζνχληα Σα ξνπζνχληα αθίλεηα θηλνχληαη θηλνχληαη ηαθηηθά (+ αληηδξάζεηο καηηψλ) Θώξαθαο Αθίλεηνο Μεκνλσκέλε θίλεζε Σαθηηθέο θηλήζεηο (+ αληηδξάζεηο καηηψλ) ηόκα Κιεηζηφ αθίλεην Άλνηγκα ζηφκαηνο 1-4 θνξέο Σαθηηθέο θηλήζεηο (+ αληηδξάζεηο καηηψλ) Κηλεηηθό/κπτθό Κακία θίλεζε, νη Μεηά ηελ πξφζδεζε Αλαζήθσκα ηνπ ζύζηεκα κχεο ραιαξνί ην δψν «ρηππηέηαη» θεθαιηνχ πλερείο θηλήζεηο πνδηψλ Αλαζήθσκα θαηά ηελ αλάξηεζε [39]

43 2.Γχν είλαη νη θπξηφηεξνη ηχπνη αλαηζζεηνπνίεζεο κε CO2: 1) Σχπνο «Dip lift» Δηθφλα 1: ην ζχζηεκα αλαηζζεηνπνίεζεο «Dip-Lift» νη πξνο αλαηζζεηνπνίεζε ρνίξνη νδεγνχληαη θαηεπζείαλ ζηνλ ππζκέλα ηεο εγθαηάζηαζεο. 2) Σχπνο «Patern oster» Δηθφλα 2: ην ζχζηεκα αλαηζζεηνπνίεζεο «Paternoster» νη πξνο αλαηζζεηνπνίεζε ρνίξνη νδεγνχληαη ζηνλ ππζκέλα, ελψ νη δσληαλνί ρνίξνη κέζσ κηαο ζηάζεο [40]

44 εηζέξρνληαη ζηνλ θελφ ζάιακν, νη αλαηζζεηνπνηεκέλνη ρνίξνη απνβάιινληαη απφ άιιν ζάιακν. CO Δηθφλα 3: Κιίκαθα ζπγθέληξσζεο ηνπ δηαρεφκελνπ CO2 ζην ζάιακν αλαηζζεηνπνίεζεο, πνπ έρεη εθαξκνγή ηφζν ζην Dip-Lift φζν θαη ζην Paternoster ζχζηεκα.. [41]

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΒΡΟΤΚΔΛΛΩΖ ΣΩΝ ΒΟΟΔΗΓΩΝ. Ση είλαη ε βροσθέιιωζε ηωλ βοοεηδώλ

Ζ ΒΡΟΤΚΔΛΛΩΖ ΣΩΝ ΒΟΟΔΗΓΩΝ. Ση είλαη ε βροσθέιιωζε ηωλ βοοεηδώλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΔΩΡΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΑ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΣΜΖΜΑ ΕΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΩΝ Ζ ΒΡΟΤΚΔΛΛΩΖ ΣΩΝ ΒΟΟΔΗΓΩΝ ΚΑΗ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΡΗΕΩΖ ΑΘΖΝΑ, ΗΟΤΝΗΟ 2002 Ζ ΒΡΟΤΚΔΛΛΩΖ ΣΩΝ ΒΟΟΔΗΓΩΝ Ση είλαη ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο 1. ρήκα Γεηγκαηνιεςίαο ζηηο όρνιθες αναπαραγωγής ηνπ είδνπο Gallus gallus

Πίλαθαο 1. ρήκα Γεηγκαηνιεςίαο ζηηο όρνιθες αναπαραγωγής ηνπ είδνπο Gallus gallus ΔΙΓΟ Τ Πίλαθαο 1. ρήκα Γεηγκαηνιεςίαο ζηηο όρνιθες αναπαραγωγής ηνπ είδνπο Gallus gallus Γεηγκαηνιεςία ζηνπο λενζζνύο κηαο Σε θάζε παξαιαβή λενζζώλ κηαο 10-20 λενζζνί θαη από ηελ εζσηεξηθή επέλδπζε ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΩΛ ΓΖΚΝΡΗΘΩΛ ΠΦΑΓΔΗΩΛ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΩΛ ΓΖΚΝΡΗΘΩΛ ΠΦΑΓΔΗΩΛ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΩΛ ΓΖΚΝΡΗΘΩΛ ΠΦΑΓΔΗΩΛ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ Α) ΦΝΟΔΑΠ ΗΓΟΠΖΠ ΘΑΗ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ (ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ) 1. Φνξέαο ίδξπζεο, δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο (Ιεηηνπξγίαο) είλαη ν Γήκνο Θαξπελεζίνπ βάζεη ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τκήκα Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υιηθώλ Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Δηδάζθσλ: Δεκήηξεο Παπάδνγινπ Email: dpapa@materials.uc.gr Άλυτες Ασκήσεις: 1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ νη αθόινπζεο ζπλαξηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα