ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΑΝΤΩΝ. Μηνὶ Ἰουλίῳ γ. Μνήµη τῶν ἁγίων τοῦ Χριστοῦ µαρτύρων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΑΝΤΩΝ. Μηνὶ Ἰουλίῳ γ. Μνήµη τῶν ἁγίων τοῦ Χριστοῦ µαρτύρων"

Transcript

1 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΑΝΤΩΝ Μηνὶ Ἰουλίῳ γ Μνήµη τῶν ἁγίων τοῦ Χριστοῦ µαρτύρων Θεωνᾶ, Ἥρωνος, Πίλλωνος καὶ Παύλου Κάθισµα. Ἦχος πλ. α. Τὸν συνάναρχον Λόγον. Τῶν τυράννων τὰ θράση, µὴ καταπτήξασα, ἡ τετρὰς τῶν µαρτύρων, ἡ ἀξιέπαινος, Θεωνᾶς ὁ θαυµαστός, Ἥρων ὁ πάνσοφος, καὶ ὁ Παῦλος ὁ κλεινός, Πίλλων τε ὁ πανευκλεής, ἀθλήσαντες καὶ στεφθέντες, παρὰ Χριστοῦ τοῦ Σωτῆρος, ὃν καὶ πρεσβεύουσιν εἰς τὸ σωθῆναι ἡµᾶς. Στιχηρά. Ἦχος δ. Πρὸς Ἔδωκας σηµείωσιν εῦτε, οἱ φιλόχριστοι, τῶν ἀθλοφόρων τιµήσωµεν, τὴν ἐτήσιον σήµερον, µνήµην ἐκθειάζοντες, τὴν αὐτῶν ἀνδρείαν, καὶ τὴν καρτερίαν, ἣν ἐνεδείξαντο στερρῶς, ἀγωνισάµενοι γενναιότατα, καὶ πάσας τοῦ ἀλάστορος, τὰς µηχανὰς καταπτύσαντες, ὡς ἀήττητοι µάρτυρες, τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ ἡµῶν. Πᾶσαν ὑπηνέγκατε, µεγαλοµάρτυρες κάκωσιν, καὶ βασάνων δριµύτητα, Θεοῦ µόνου ἕνεκεν, ὑπὲρ οὗ τὸ πάσχειν, εἵλασθε γενναίως, ὁδοιπορίαις χαλεπαῖς, καὶ µακροτάταις προσοµιλήσαντες Ἑώας γὰρ ἀπάραντες, καὶ πρὸς τῇ ύσει γενόµενοι, ἐν αὐτῇ τὸ µακάριον, διηνύσατε τέλος ὑµῶν. 1

2 Παῦλε παναοίδιµε, καὶ Θεωνᾶ ἀξιάγαστε, Πίλλων τε εὐκλεέστατε, καὶ Ἥρων πανθαύµαστε, οἱ σεπτοὶ ὁπλῖται, τῆς θείας Τριάδος, οἱ ὑπὲρ ταύτης τὸν καλόν, ἠγωνισµένοι ἀγῶνα µάρτυρες, πρεσβεύσατε ὡς ἔχοντες, τὴν παρρησίαν παµµέγιστον, ὅπως ἔλεος εὕροιµεν, ἐν ἡµέρᾳ τῆς κρίσεως. Ὁ κανών, οὗ ἡ ἀκροστιχίς. Νήσῳ Θεοῦ νάουσι µάρτυρες χάριν. Ὠδὴ α. Ἦχος δ. Ἄσοµαί σοι, Κύριε, ὁ Θεός µου Νέµοιτε τὴν χάριν ὦ ἀθλοφόροι, τοῖς ἐκτελοῦσι τὴν ὑµῶν, ἡµῖν σήµερον, Χριστῷ παριστάµενοι, στεφηφόροι, µακάριοι. Ἡ πρῴην τῷ κράτει τῆς ἀσεβείας, Αἴγυπτος θάλλουσα κακῶς, ἐβλάστησεν ὕστερον, ὑµᾶς ἀειθαλέστατα, φυτά, µάρτυρες ἔνδοξοι. Σώµατα ἀσκήσει καθηγνισµένοι, σὺν τῇ ψυχῇ καὶ τὸ πνεῦµα, τελοῦντες ὁλόκληροι, ὡς ἄρνες εὐωδέστατοι, τῷ Χριστῷ θύµατα τέθυσθε. Ὤ τῶν ὑπὲρ ἔννοιάν σου, παρθένε, θεογεννῆτορ, θαυµάτων τὸν κτίστην γὰρ τέτοκας, ἡµᾶς ἀνακαινίσαντα, τοὺς φθαρέντας τῇ βρώσει ποτέ. Ὠδὴ γ. Τόξον δυνατῶν ἠσθένησε Θέων ὁ σοφὸς καὶ ἔνθεος, Πίλλων τε καὶ Παῦλος, καὶ ὁ Ἥρων οἱ µέγιστοι, τῆς Τριάδος ὁπλῖται θείαις, µελωδίαις ἀνυµνήσθωσαν. Ἔχοιµεν ὑµᾶς ἡµεῖς ἀρραγεῖς, πύργους τε καὶ βάσεις, ἀκατασείστους πρὸς πᾶσαν δεινήν, ἐναντίων ἐπερχοµένην, βλάβην, µάρτυρες ἀήττητοι. 2

3 Ὅρµος πρὸς Θεοῦ σωτήριος, Νήσῳ φιλοχρίστῳ, καὶ φιλοµάρτυρι δέδοσθε, πᾶσαν ζάλην καὶ τρικυµίαν, ἀθληταὶ, ταύτης σοβοῦντες ἀεί. Λόγον τοῦ Πατρὸς συνέλαβες, ἄχραντε Παρθένε, θεροχάριτωτε έσποινα, ὃν καὶ τέτοκας ὑπὲρ λόγον, ἐκ φθορᾶς ἡµᾶς λυτρούµενον. Ὠδὴ δ. Ὁ εἱρµός Τοὺς οὐρανοὺς ἡ ἀρετή σου κατεκάλυψε, καὶ ἡ γῆ ἐπληρώθη σου τῆς δόξης, Χριστέ διὸ ἀπαύστως λέγοµεν όξα τῇ δυνάµει σου, Κύριε. Ὑφ ἡδονῆς τῆς οὐρανίου πυρπολούµενοι, τῶν γηΐνων τερπνῶν κατηµνηµόνησαν, οἱ ἀθλοφόροι κράζοντες όξα τῇ δυνάµει σου, Κύριε. Νενοσηκότων τὴν περὶ τὸν κτίσαντα ἄγνοιαν, τῶν οἰκείων µελῶν ἐναπετµήθητε, θεοφιλῶς κραυγάζοντες όξα τῇ δυνάµει σου Κύριε. Αἰµοχαρέσιν ἡγεµόσι παριστάµενοι, πρὸ βηµάτων ποικίλλως αἰκιζόµενοι, νεανικῷ φρονήµατι, τούτους, θεηγόροι, αἰσχύνοντες. Οὐκ ὁρατοῖς µόνοις ἐχθροῖς ἀντεκατέστητε, ἀλλὰ καὶ νοητοῖς προσεπαλαίετε, καὶ κατὰ πάντων ἤρασθε, νίκην, ἀθλοφόροι, τῇ χάριτι. Χερουβικῶν ταγµάτων ὑπερέχουσα, καὶ Θεὸν ἐν ἀγκάλαις ἐποχούµενον, µετὰ σαρκὸς βαστάσασα, χαῖρε, Θεοτόκε, πανάµωµε. Ὠδὴ ε. Τὸν φωτισµόν σου, Κύριε. Ὑπολαβὼν ὁ ἔχθιστος, ἐχθρός τε καὶ φονεύς, διὰ θανάτου ὑµᾶς µορµολύττειν, πέπτωκεν εἰς γῆν, ἐν τῷ κειµένους, αὐτὸν ἐγνωκέναι ὑµᾶς. 3

4 Συγκοινωνοὶ γενόµενοι, παθῶν δεσποτικῶν, ἀναντιρρήτως καὶ δόξης τῆς θείας, δείκνυσθε Χριστοῦ, συγκληρονόµοι, θεοτίµητοι µάρτυρες. Οὐ βάσανα πολύπλοκα, οὐ τύραννοι πικροί, οὐ τῆς πατρίδος ἡ στέρησις, ὑµᾶς, ἴσχυσε, σοφοί, ὅλως χωρῆσαι, τοῦ πρὸς Κύριον ἔρωτος. Ἱκέται προσερχόµεθα, ὑµῶν ἐν τῷ σεπτῷ, µάρτυρες θεῖοι, καὶ θείῳ τεµένει, λύσιν ἐκ ψυχῆς, ὑµῖν αἰτοῦντες, τῶν ἡµᾶς συνεχόντων δεινῶν. Τίς ἐξειπεῖν δυνήσεται, τοῦ τόκου σου, ἁγνή, τοῦ ὑπερφύσιν παράδοξον θαῦµα; φύσει γὰρ Θεόν, σεσαρκωµένον, ὑπὲρ λόγον ἐκύησας. Ὠδὴ ς. Ἐβόησε προτυπῶν Μὴ φρονοῦντες, ἐµπαθῶς τὰ τοῦ κόσµου χαµαίζηλα, ἀλλ ἐµφρόνως καταφυγὴν τὸν Ὕψιστον θέµενοι, οὐρανόφρονες, ἐπὶ γῆς ἀνεδείχθητε, µάρτυρες. Ἀνειµένοι, τῶν δεσµῶν οἱ καλλίνικοι µάρτυρες, καὶ ἐν µέσῳ τῶν βασάνων τυγχάνοντες, ἔµελπον τῷ αὐτοὺς ἐξ ὕψους, χορηγήσαντι κράτος καὶ δύναµιν. Ρυσθείηµεν, ἐκ ποικίλων παθῶν ἐπικλύσεως, καὶ πταισµάτων ψυχοφθόρου βυθοῦ ἀπογνώσεως, ὑµῶν ἱκεσίαις, πρὸς Χριστόν, ἀθλοφόροι πανεύφηµοι. εόµεθα, ὑπὲρ τῶν οἰκετῶν σου, ἀλόχευτε, Θεοτόκε, τὸν ἐκ σοῦ σαρκωθέντα ἱκέτευε, ὅτι σὲ καὶ µόνην, προστασίαν ἡµῶν ἐπιστάµεθα. Ὠδὴ ζ. Ὁ διασώσας ἐν πυρὶ 4

5 Τῆς δεισιδαίµονος τὸ πρίν, καὶ ἀσεβεστάτης Αἰγύπτου, πρέσβεις προῆλθον εὐσεβεῖς, ἀθληταὶ καὶ Τριάδος ὑπέρµαχοι, καὶ ἡµᾶς καταλάµπουσι, ταῖς τῶν ἄθλων φρυκτωρίαις, αὐτῶν ἀπαύστως. Ὑπὲρ ἀδίκου µὲν σφαγῆς, ἀρρενοφονίας Ἑβραίων, δίκας τιννύει ἐν πληγῇ, παγγενῆ πρωτοτόκων ἡ Αἴγυπτος, ἀλλὰ νῦν ὡς ἀπάργµατα τῷ Θεῷ καρποφορεῖται, δήµους µαρτύρων. Ρύσασθε νόσων χαλεπῶν, τοὺς τὴν ἱερὰν ὑµῶν µνήµην, ἐπιτελοῦντας εὐσεβῶς, ἀθλοφόροι Κυρίου τετράριθµοι, ἰαµάτων ὡς ἔχοντες, τὴν ἀένναον καὶ θείαν, χάριν πλουσίως. Ἐκ τῆς Ἑώας ὡς φαιδροί, µάρτυρες, ἀστέρες προβάντες, ταῖς ἀστραπαῖς καὶ καλλοναῖς, τῆς ὑµῶν ἐναθλήσεως ἅπασαν, οἰκουµένην ηὐγάσατε, ἐν τῇ ύσει µακαρίως, τελειωθέντες. Εὐλογηµένος ὁ καρπός, τῆς εὐλογηµένης γαστρός σου, ὅν εὐλογοῦσιν οὐρανῶν, αἱ δυνάµεις, βροτῶν τε συστήµατα, ὁ ἡµᾶς λυτρωσάµενος, τῆς κατάρας τῆς ἀρχαίας, εὐλογηµένη. Ὠδὴ η. Λυτρωτὰ τοῦ παντὸς Σταυροτύπῳ τετράδι ταττόµενοι, καὶ Χριστοῦ πανοπλίᾳ φραττόµενοι, τὸν νοητὸν ἐτρέψασθε, Ἀµαλήκ, τροπαιοῦχοι, µάρτυρες θεῖοι ὅθεν πίστει ὑµᾶς µακαρίζοµεν. Χαρµοσύνων δοτῆρες ἰάσεων, καὶ παθῶν ὀλετῆρες ὑπάρχοντες, τὸν εὐεργέτην ἵλεω, χριστωνύµῳ ποιµνίῳ, µάρτυρες θεῖοι, θέσθε, πίστει ὑµᾶς εὐφηµοῦντι ἀεί. 5

6 Ἀεννάου πηγῆς ἀρυόµενοι, ὡς ἐκ σοροῦ τῶν µαρτύρων ἰάµατα, καὶ τοῦ τεµένους χάριτας, σωτηρίους, τιµῶντες, τούτων τὴν µνήµην, καὶ τὸν κτίστην ἀπαύστως δοξάζοντες. Τὴν ἁγνὴν καὶ παρθένον τιµήσωµεν, τὴν τὸν ἄναρχον Λόγον καὶ Κύριον, ὑπερφυῶς κυήσασαν, εἰς ἡµῶν σωτηρίαν, ᾦ µελῳδοῦµεν, καὶ ὑµνοῦµεν πιστῶς καὶ δοξάζοµεν. Ὠδὴ θ. Λίθος ἀχειρότµητος Ρευστὴν ἀπηπάµενοι κτῆσιν, ὄλβον ὁµοῦ τρυφὴν καὶ δόξαν, κάλλος τε σωµάτων καὶ ρώµην, διὰ τὴν µέλλουσαν ἀγαλλίασιν, ἐν πολλοῖς ἀγωνίσµασι, µάρτυρες θεῖοι, ἀπειλήφατε. Ἰάσεις παρέχοιτε πᾶσιν, ἡµῖν τοῖς πόθῳ ἐκτελοῦσι, τὴν ὑµῶν ἐτήσιον µνήµην, στεφανηφόροι Κυρίου µάρτυρες, τῶν τῆς ψυχῆς λυτρούµενοι, ἡµᾶς παθῶν καὶ τῶν τοῦ σώµατος. Νῆσον τὴν ὑµᾶς ἐνεγκοῦσαν, καὶ τοῖς σπαργάνοις καὶ λειψάνοις, µάρτυρες, ὑµῶν καυχωµένην, καὶ τῷ τεµένει λαµπρυνοµένην φαιδρῶς, ἐκ πάσης περιστάσεως, καὶ ἐναντίων βλάβης ῥύσασθε. Ὅσοι φιλοµάρτυρες, δεῦτε, τοὺς ἀηττήτους ἀθλοφόρους, Θεωνᾶν καὶ Ἥρωναν ὕµνοις, σὺν Πίλλωνί τε καὶ Παῦλον στέψωµεν, τὸν τούτους στεφανώσαντα, Χριστὸν ἐν ὕµνοις µεγαλύνοντες. Φρίττουσιν ἀγγέλων αἱ τάξεις, τὸ ὑπερφύσιν ἐννοοῦσαι, ἄχραντε, µυστήριον τῆς σῆς, κυοφορίας, Θεὸν γὰρ τέτοκας, καὶ ὡς υἱὸν ἐθήλασας, τὸν διατρέφοντα τὰ σύµπαντα. 6

7 Ἐξαποστειλάριον Ἦχος β. Πρός τό Γυναῖκες ἀκουτίσθητε. Χορείαν τὴν τετράριθµον, δεῦτε πιστῶς ὑµνήσωµεν, οἱ φιλοµάρτυρες πάντες, Ἥρωνα, Παῦλον, Πίλλωνα, καὶ Θεωνᾶν τὸν ἔνδοξον, πρὸς αὐτοὺς ἀνακράζοντες, ὑπὲρ ἡµῶν ποιήσατε, πρεσβείαν, µάρτυρες θεῖοι, πρὸς τὸν τῶν ὅλων δεσπότην. Ἐπίβλεψον, πανάχραντε, εἰς τὴν κληρονοµίαν σου καὶ τῇ ἀµάχῳ σου ταύτην, συντήρησον δυναστείᾳ, τῆς βασιλείας τὰ σκῆπτρα, ἴθυνον καὶ κραταίωσον τὴν εἰρήνην, ἐπὶ τὰ πέρατα κόσµου. 7

Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς

Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Ἱστῶμεν Στίχους δ καὶ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια. Ἦχος β. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου. Ὅτε ὁ σὸς ἅγιος ναός,

Διαβάστε περισσότερα

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος δ' Ἀμήν. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Ορθροσ Σαββατου ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΜΟΣ 7 (ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ)

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Ορθροσ Σαββατου ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΜΟΣ 7 (ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ) ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΜΟΣ 7 Ορθροσ Σαββατου (ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ) Γεωργιος Καραγιαννακησ Πρωτοψαλτης Καθηγητησ Βυζαντινησ Μουσικησ Ορθρος Σαββατου (Αλληλουια)

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας καὶ Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 2013 Ἐμπροσθόφυλλον Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Κυπριανὸς καὶ Ἰουστῖνα. Ἐκ τοῦ Ἁγιογραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ὁ β χορὸς Στίχ, α'. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῡ. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... ὁ α χορὸς Στίχ, β'.

ὁ β χορὸς Στίχ, α'. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῡ. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... ὁ α χορὸς Στίχ, β'. 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 + Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καὶ πανευφήμου Εὐφημίας, ἥτις τόν τόμον τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐκύρωσεν. Τῆς Ἁγίας Ὄλγας τῆς Ἰσαποστόλου καί τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Νεκταρίου

Διαβάστε περισσότερα

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (Η ΛΟΥΚΑ) Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. (τυπικὸν 16ης Νοεμβρίου 2 3).

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (Η ΛΟΥΚΑ) Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. (τυπικὸν 16ης Νοεμβρίου 2 3). 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (Η ΛΟΥΚΑ) Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. (τυπικὸν 16ης Νοεμβρίου 2 3). * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις

Διαβάστε περισσότερα

20 IOYNIΟΥ 2015 Σάββατον Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Μεθοδίου, Ἐπισκόπου Πατάρων.

20 IOYNIΟΥ 2015 Σάββατον Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Μεθοδίου, Ἐπισκόπου Πατάρων. 20 IOYNIΟΥ 2015 Σάββατον Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Μεθοδίου, Ἐπισκόπου Πατάρων. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 1 Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... καὶ ψάλλομεν τετράκις

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 24 ΜΑΪΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ «Τῶν ἁγίων 318 πατέρων τῆς Α Οἰκουμενικῆς συνόδου (325 μ.χ.)». Συμεὼν ὁσίου τοῦ ἐν τῷ Θαυμαστῷ ὄρει ( 590). Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν ι. Τυπ. Πεντ. 41 42. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις. 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις. 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν Α. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει ιι σσοοι ιι

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΙΔ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἡ παγκόσμιος Ὕψωσις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Τῌ ΙΔ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἡ παγκόσμιος Ὕψωσις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 1 Τῌ ΙΔ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἡ παγκόσμιος Ὕψωσις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Συναπτὴ μεγάλη, καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει ιι σσοοι ιι ππᾶᾶσσαα δδόόξξαα.......

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν,

Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Διαβάστε περισσότερα

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (16/7/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. : Ἀμήν. ὁ Ἀναγνώστης: Δεῦτε, προσκυνήσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναβαίνουσιν ὄρη καὶ καταβαίνουσι πεδία εἰς τὸν τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά. Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι

Ἀναβαίνουσιν ὄρη καὶ καταβαίνουσι πεδία εἰς τὸν τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά. Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ (Ἀπὸ τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς μέχρι τῆς Ε Κυριακῆς τῶν νηστειῶν). Διατεταγμένη ἀκολουθία τῶν κατανυκτικῶν ἑσπερινῶν περιέχουσα ἅπαντα τὰ ὑπὸ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

20 Μαΐου 2015 ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. ΟΡΘΡΟΣ ὁ Προεξάρχων θυμιῶν: Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι,...

20 Μαΐου 2015 ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. ΟΡΘΡΟΣ ὁ Προεξάρχων θυμιῶν: Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι,... 20 Μαΐου 2015 ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΟΡΘΡΟΣ ὁ Προεξάρχων θυμιῶν: ΔΔόόξξαα ττῇῇ ἁἁγγί ίίᾳᾳ,,, κκααὶ ὶὶ ὁὁμμοοοουυσσί ίίῳ,,, κκααὶ ὶὶ ζζωοοπποοι ιιῷ,,, κκααὶ ὶὶ ἀἀδδι ιιααι ιιρρέέττῳ ΤΤρρι ιιάάδδι ππάάννττοοττεε,,,

Διαβάστε περισσότερα

Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Η Σ Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η Σ

Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Η Σ Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η Σ Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Η Σ Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η Σ Ε Σ Π Ε Ρ Α Σ (Σημαίνει ταχύτερον διὰ τὴν τῆς γονυκλισίας Ἀκολουθίαν) Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Τῌ ΙΔ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (Ψυχοσάββατον πρὸ τῆς Ἀπόκρεω). άντων τῶν ἀπ αἰῶνος κεκοιµηµένων ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, καὶ Μνήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Αὐξεντίου. ΤΗΝ ΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΕΡΙΝΟΝ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς

Διαβάστε περισσότερα

ᾨδὴ α' Ἦχος πλ. β' Ὁ Εἱρμὸς

ᾨδὴ α' Ἦχος πλ. β' Ὁ Εἱρμὸς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεός, δόξα σοι. Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, ὁ Πανταχοῦ Παρὼν καὶ τὰ Πάντα Πληρῶν,

Διαβάστε περισσότερα

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀμήν. εῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

α α ας και στο ος α νε να α τω

α α ας και στο ος α νε να α τω 02-05-2015 Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῶν υροφόρων. Ἡ ἀνακοµιδὴ τῶν λειψάνων Ἀθανασίου τοῦ εγάλου πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. Ἦχος Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. α

Διαβάστε περισσότερα

Enarratio in prophetam Isaiam ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΣΑΙΑΝ

Enarratio in prophetam Isaiam ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΣΑΙΑΝ Enarratio in prophetam Isaiam ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΣΑΙΑΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ p.1 Εὔξασθε μὴ γενέσθαι τὴν φυγὴν ὑμῶν χειμῶνος ἢ σαββάτου. Σημειωτέον οὖν ὅτι χειμῶνα, ἢ σάββατον ψεκτὸν οὐκ ἐποίησεν ὁ Θεός γέγραπται γάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 31-05-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἑρµείου. Τῶ Σαββάτω ἑσπέρας Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

De cerimoniis aulae Byzantinae, lib1.-192

De cerimoniis aulae Byzantinae, lib1.-192 De cerimoniis aulae Byzantinae, lib1.-192 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ τοῦ φιλοχρίστου καὶ ἐν αὐτῷ τῷ Χριστῷ τῷ αἰωνίῳ βασιλεῖ βασιλέως υἱοῦ Λέοντος τοῦ σοφωτάτου καὶ ἀειμνήστου βασιλέως σύνταγμά τι καὶ βασιλείου σπουδῆς

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου + Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου 910/913 948/951 Η προστάτις τοῦ συζυγικοῦ βίου καὶ συμφιλιώτρια τῶν συζύγων Μνήμη: 3η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΒΡΑΔΥ (ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ)

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΒΡΑΔΥ (ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ) 109 ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΒΡΑΔΥ (ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ) Τη Μεγάλη Τετάρτη ενθυμούμεθα την αμαρτωλή γυναίκα, που άλειψε με μύρο τα πόδια του Κυρίου (Ματθ. 26,6-16). Το γεγονός αυτό έγινε λίγο πριν από το Πάθος

Διαβάστε περισσότερα

κου σον µου ει σα κου σον µου Κυ ρι ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ει σα α κου σον µου προ σχες τη φω νη της δε η η σε ως µου εν

κου σον µου ει σα κου σον µου Κυ ρι ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ει σα α κου σον µου προ σχες τη φω νη της δε η η σε ως µου εν 06 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια Τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἦχος Δι Δ Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ει σα α κου σον µου ει σα κου σον µου Κυ ρι ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ει σα α κου σον µου προ σχες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΪ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΪ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΓΑΛΗ ΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΩΪ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩ ΕΓΑΛΩ ΒΑΣΙΛΙΚΩ ΩΡΩ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΑΛΗΣ ΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΩΡΑ ΡΩΤΗ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀναγνώστης: Ἀμήν. Ἱερεύς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΓΑΣ ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΣΧΑ Από τῆς ευτέρας µέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς ιακαινησίµου, ὡς καί τῇ ἡµέρᾳ τῆς Αποδόσεως, ἀντί τῆς πρό τοῦ Εσπερινοῦ Θ Ωρας, τῶν Ωρῶν τοῦ Αποδείπνου καί

Διαβάστε περισσότερα

15-03-2015 Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

15-03-2015 Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 15-03-2015 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ 15-03-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΡΟΣΚΥΗΣΕΩΣ νήµη τῶν Ἁγίων αρτύρων, Ἀγαπίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν

Διαβάστε περισσότερα

De sanctis martyribus

De sanctis martyribus De sanctis martyribus Ἀπελθόντος τοῦ ἐπισκόπου μαρτύρων ἡμέραν ἐν τῇ χώρᾳ ἐπιτελέσαι, ἐλέχθη ἡ ὁμιλία ἐν τῇ πόλει εἰς μάρτυρας, καὶ περὶ κατανύξεως καὶ ἐλεημοσύνης. 50.645 αʹ. Χθὲς μαρτύρων ἡμέρα, ἀλλὰ

Διαβάστε περισσότερα