Ν.139/75 (ΦΕΚ 176 Α')

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν.139/75 (ΦΕΚ 176 Α')"

Transcript

1 Ν.139/75 (ΦΕΚ 176 Α') Θέμα : «Περί κσρώζεως ηης εν Νέα Υόρκη ηην 28 Σεπη σπογραθείζης Διεθνούς Σσμβάζεως και ηοσ ζσνοδεύονηος ηαύηην παραρηήμαηος περί ηοσ καθεζηώηος ηων ανιθαγενών» 'Αξζξνλ πξψηνλ : Κπξνχηαη θαη έρεη ηζρχλ λφκνπ ε ελ Νέα Τφξθε θαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ηελ 28 επη ππνγξαθείζα Γηεζλήο χκβαζεο κεηά ηνπ ζπλνδεχνληνο ηαχηελ παξαξηήκαηνο πεξί ηνπ θαζεζηψηνο ησλ αληζαγελψλ, σλ ηα θείκελα ελ πξσηνηχπσ εηο ηελ Γαιιηθήλ γιψζζαλ θαη ελ κεηαθξάζεη εηο ηελ Διιεληθήλ έρνπλ σο έπεηαη: ΤΜΒΑΙ ΠΔΡΙ ΣΗ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΔΧ ΣΧΝ ΑΝΙΘΑΓΔΝΧΝ Φεθηζζείζα ηελ 28ελ επηεκβξίνπ 1954 ππφ πλδηαζθέςεσο Πιεξεμνπζίσλ ζπλειζνχζεο θαη'εθαξκνγήλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο απνθάζεσο 526 Α (XVII) ηνπ Οηθνλνκηθνχ θαη Κνηλσληθνχ πκβνπιίνπ απφ 26εο Απξηιίνπ 1954 ηεζείζα ελ ηζρχη ηελ 6ελ Ινπλίνπ 1960, θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39. ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ Σα Τςειά πκβαιιφκελα Μέξε. 'Δρνληα ππ'φςεη φηη ν Υάξηεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ θαη ε Παγθφζκηνο Γηαθήξπμηο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ε εγθξηζείζα ηελ 10ελ Γεθεκβξίνπ 1948 ππφ ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, επεβεβαίσζαλ ηελ αξρήλ φηη νη άλζξσπνη, άλεπ δηαθξίζεσο, δένλ λα απνιαχνπλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ. 'Δρνληα ππ'φςεη φηη ν Οξγαληζκφο Ηλσκέλσλ Δζλψλ θαη'επαλάιεςηλ εμεδήισζε ην κέγα απηνχ ελδηαθέξνλ δηά ηνπο αληζαγελείο θαη φηη κεξηκλά δηά λα ηνπο εμαζθαιίζε ηελ θαηά ηνλ δπλαηφλ επξπηέξαλ άζθεζηλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ. 'Δρνληα

2 ππ'φςεη φηη κφλνλ νη αληζαγελείο εθείλνη νίηηλεο είλαη επίζεο πξφζθπγεο δχλαληαη λα σθεινχληαη εθ ηεο πκβάζεσο ηεο 28εο Ινπιίνπ 1951 πεξί ηεο λνκηθήο θαηαζηάζεσο ησλ πξνζθχγσλ θαη φηη ππάξρνπλ πνιπάξηζκνη αληζαγελείο εθ'σλ ε ξεζείζα χκβαζηο δελ έρεη εθαξκνγήλ. Θεσξνχληα φηη είλαη επθηαίνλ φπσο ε θαηάζηαζηο ησλ αληζαγελψλ ξπζκηζζή θαη βειηησζή δηά δηεζλνχο ζπκβάζεηο. πλεθψλεζαλ επί ησλ αθνινχζσλ δηαηάμεσλ. ΚΔΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΧΣΟΝ : ΓΔΝΙΚΑΙ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 'Αξζξνλ Πξψηνλ : Οξηζκφο ηνπ φξνπ "αληζαγελήο" 1. Γηά ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζεο πκβάζεσο, ν φξνο "αληζαγελήο" ππνδεινί πξφζσπνλ ην νπνίνλ νπδέλ Κξάηνο ζεσξεί σο ππήθννλ ηνπ θαη'εθαξκνγήλ ηεο λνκνζεζίαο ηνπ. 2. Η χκβαζηο αχηε δελ έρεη εθαξκνγήλ: 1) Δπί πξνζψπσλ άηηλα απνιαχνπλ λπλ πξνζηαζίαο ή αξσγήο εθ κέξνπο νξγαλψζεσο ή θαζηδξχκαηνο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, εμαηξνπκέλνπ ηνπ Τπάηνπ Αξκνζηνχ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ δηά ηνπο πξφζθπγαο θαη εθ'φζνλ ρξφλνλ ηαχηα απνιαχνπλ ηεο ξεζείζεο πξνζηαζίαο ή ηεο ξεζείζεο αξσγήο. 2) Δπί πξνζψπσλ ζεσξνπκέλσλ, ππφ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ηεο ρψξαο φπνπ ηα πξφζσπα ηαχηα έρνπλ ηελ κφληκνλ δηακνλήλ ησλ, σο ερφλησλ ηα εθ ηεο θηήζεσο ηεο ηζαγελείαο ηεο ρψξαο ηαχηεο δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. 3) Δπί πξνζψπσλ δηά ηα νπνία πθίζηαληαη ζνβαξνί ιφγνη λα ζεσξεζνχλ: α) Χο δηαπξάμαληα εγθιήκαηα θαηά ηεο εηξήλεο, εγθιήκαηα πνιέκνπ ή εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπφηεηνο, θαηά ηελ έλλνηαλ δηεζλψλ θεηκέλσλ, ζπληαρζέλησλ πξνο θαζηέξσζηλ ζρεηηθψλ πξνο ηα εγθιήκαηα ηαχηα δηαηάμεσλ. β) Χο δηαπξάμαληα βαξχ έγθιεκα θνηλνχ δηθαίνπ εθηφο ρψξαο ηεο δηακνλήο ησλ πξνηνχ γίλνπλ δεθηά εηο ηαχηελ. γ) Χο θαηαζηάληα έλνρα ελεξγεηψλ αληηζέησλ πξνο ηνπο ζθνπνχο θαη ηαο αξράο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ.

3 'Αξζξνλ 2 : Γεληθαί Τπνρξεψζεηο Παο αληζαγελήο έρεη, έλαληη ηεο ρψξαο φπνπ επξίζθεηαη, θαζήθνληα άηηλα ζπλεπάγνληαη εηδηθψηεξνλ ηελ ππνρξέσζηλ λα ζπκκνξθνχηαη πξνο ηνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο σο θαη πξνο ηα πξνο δηαηήξεζηλ ηεο δεκνζίαο ηάμεσο ιακβαλφκελα κέηξα. 'Αξζξνλ 3 : Απνθιεηζκφο δηαθξίζεσλ Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα εθαξκφδνπλ ηαο δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο πκβάζεσο άλεπ νπδεκίαο δηαθξίζεσο θπιήο, ζξεζθείαο ή ρψξαο θαηαγσγήο. 'Αξζξνλ 4 : Θξεζθεία Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα παξέρνπλ εηο ηνπο αληζαγελείο επί ηνπ εδάθνπο ησλ κεηαρείξηζηλ ηνπιάρηζηνλ εμ ίζνπ επλντθήλ πξνο ηελ παξερνκέλελ εηο ηνπο εκεδαπνχο εηο φηη αθνξά ηελ ειεπζεξίαλ ελαζθήζεσο ηεο ζξεζθείαο ησλ θαη εηο φ,ηη αθνξά ηελ ειεπζεξίαλ ηεο ζξεζθεπηηθήο αγσγήο ησλ ηέθλσλ ησλ. 'Αξζξνλ 5 : Γηθαηψκαηα παξαρσξεζέληα αλεμαξηήησο ηεο πκβάζεσο ηαχηεο Οπδεκία δηάηαμηο ηεο πκβάζεσο ηαχηεο ζίγεη έηεξα δηθαηψκαηα θαη πιενλεθηήκαηα παξαρσξεζέληα αλεμαξηήησο ηεο πκβάζεσο ηαχηεο εηο ηνπο αληζαγελείο. 'Αξζξνλ 6 : Η έθθξαζηο "ππφ ηαο απηάο ζπλζήθαο"

4 Γηά ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζεο πκβάζεσο ν φξνο "ππφ ηαο απηάο ζπλζήθαο" ζεκαίλεη φηη άπαζαη αη πξνυπνζέζεηο πξνζσξηλήο ή κνλίκνπ δηακνλήο) αο ζα ψθεηιε λα πιεξνί ν αληζαγελήο δηά λα δχλαηαη λα αζθήζε ην ζπγθεθξηκέλνλ δηθαίσκα, εάλ δελ ήην αληζαγελήο νθείινπλ λα πιεξψληαη ππ'απηνχ, εμαηξνπκέλσλ εθείλσλ ησλ πξνυπνζέζεσλ, αίηηλεο σο εθ ηεο θχζεψο ησλ δελ δχλαληαη λα πιεξσζνχλ ππφ αληζαγελνχο. 'Αξζξνλ 7 : Απαιιαγή απφ ηεο ακνηβαηφηεηνο 1. Δπηθπιαζζνκέλσλ ησλ ππφ ηεο παξνχζεο πκβάζεσο πξνβιεπνκέλσλ πιένλ επλντθψλ δηαηάμεσλ, παλ ζπκβαιιφκελνλ Κξάηνο ζα παξέρεη εηο ηνπο αληζαγελείο ην θαζεζηψο ην νπνίνλ παξέρεη εηο ηνπο αιινδαπνχο ελ γέλεη. 2. Μεηά πάξνδνλ ρξφλνπ δηακνλήο ηξηψλ εηψλ, άπαληεο νη αληζαγελείο απνιαχνπλ επί ηνπ εδάθνπο ησλ ζπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ, ηεο απαιιαγήο απφ ηεο λνκνζεηηθήο ακνηβαηφηεηνο. 3. Παλ ζπκβαιιφκελνλ Κξάηνο ζα ζπλερίζε λα παξέρε εηο ηνπο αληζαγελείο ηα δηθαηψκαηα θαη πξνλφκηα άηηλα εδχλαλην νχηνη ήδε λα επηθαιεζζνχλ θαη ελ ειιείςεη ακνηβαηφηεηνο, θαηά ηνλ ρξφλνλ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πκβάζεσο δηά ην ελ ιφγσ Κξάηνο. 4. Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα αληηκεησπίζνπλ επλντθψο ηελ δπλαηφηεηα παξνρήο εηο ηνπο αληζαγελείο, ελ ειιείςεη ακνηβαηφηεηνο, δηθαηψκαηα θαη πιενλεθηήκαηα επί πιένλ εθείλσλ άηηλα νχηνη δχλαληαη λα επηθαιεζζνχλ βάζεη ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 4 σο θαη ηελ δπλαηφηεηα παξνρήο ηνπ επεξγεηήκαηνο απαιιαγήο απφ ηεο ακνηβαηφηεηνο εηο αληζαγελείο νίηηλεο δελ πιεξνχλ ηαο πξνυπνζέζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη Αη δηαηάμεηο ησλ σο άλσ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 εθαξκφδνληαη ηφζνλ επί ησλ ππφ ησλ άξζξσλ 13, 18, 19, 21 θαη 22 ηεο παξνχζεο πκβάζεσο πξνβιεπνκέλσλ δηθαησκάησλ θαη πξνλνκίσλ φζνλ θαη επί ησλ κε ππφ ηαχηεο πξνβιεπνκέλσλ δηθαησκάησλ θαη πξνλνκίσλ. 'Αξζξνλ 8 : Απαιιαγή απφ εμαηξεηηθψλ κέηξσλ

5 Δλ ζρέζεη πξνο ηα εμαηξεηηθά κέηξα άηηλα δχλαληαη λα ιεθζνχλ θαηά ηνπ πξνζψπνπ, ηεο πεξηνπζίαο ή ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ππεθφσλ ή ησλ πξψελ ππεθφσλ σξηζκέλνπ Κξάηνπο, ηα ζπκβαιιφκελα Κξάηε δελ ζα εθαξκφδνπλ ηα κέηξα ηαχηα επί αληζαγελνχο, απνθιεηζηηθψο θαη κφλνλ επεηδή έζρε ηελ ηζαγέλεηαλ ηνπ ελ ιφγσ Κξάηνπο. Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε άηηλα, σο εθ ηεο λνκνζεζίαο ησλ, δελ δχλαληαη λα εθαξκφζνπλ ηελ ελ ησ παξφληη άξζξσ θαζηεξνπκέλελ γεληθήλ αξρήλ, ζα παξέρνπλ εηο ηαο ζπγθεθξηκέλαο πεξηπηψζεηο απαιιαγάο ππέξ ησλ ηνηνχησλ αληζαγελψλ. 'Αξζξνλ 9 : Πξνζσξηλά Μέηξα Οπδεκία ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζεο πκβάζεσο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξαθψιπζηλ ζπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο, φπσο, ελ θαηξψ πνιέκνπ ή ππφ άιιαο ζνβαξάο θαη εμαηξεηηθάο ζπλζήθαο, ιάβε πξνζσξηλψο έλαληη ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ, ηα κέηξα άηηλα ην Κξάηνο ηνχην θξίλεη αλαγθαία δηά ηελ εζληθήλ αζθάιεηαλ, κέρξηο φηνπ δηαπηζησζή φηη ην πξφζσπνλ ηνχην είλαη φλησο αληζαγελήο, θαη φηη ε δηαηήξεζηο ησλ ξεζέλησλ κέηξσλ είλαη αλαγθαία σο πξνο απηφ ελ ησ ζπκθέξνληη ηεο εζληθήο αζθάιεηαο. 'Αξζξνλ 10 : πλέρεηα ηεο δηακνλήο 1. Οζάθηο αληζαγελήο ηηο εμεηνπίζζε θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη κεηεθέξζε εηο ην έδαθνο ελφο ησλ ζπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ φπνπ θαη δηακέλεη ε δηάξθεηα ηεο αλαγθαζηηθήο ηαχηεο δηακνλήο ζα ππνινγηζζή σο ρξφλνο θαλνληθήο δηακνλήο επί ηνπ εδάθνπο ηνχηνπ. 2. Οζάθηο αληζαγελήο ηηο εμεηνπίζζε ηνπ εδάθνπο ζπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη επέζηξεςαλ εηο απηφ πξν ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πκβάζεσο ίλα δηακείλε κνλίκσο ελ απηψ, ε πξνεγεζείζα πεξίνδνο νκνχ κεηά ηεο επνκέλεο ηεο ηνηαχηεο εθηνπίζεσο ζα ζεσξψληαη δηά πάληα ζθνπφλ δη'νλ απαηηείηαη αδηάθνπνο κφληκνο δηακνλή, σο ζπληζηψζαη εληαίαλ αδηάθνπνλ πεξίνδνλ.

6 'Αξζξνλ 11 : Ναπηηθνί αληζαγελείο Δηο ηελ πεξίπησζηλ αληζαγελψλ θαλνληθψο απαζρνινπκέλσλ σο κειψλ πιεξψκαηνο πινίνπ ππφ ζεκαίαλ ζπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο, ην Κξάηνο ηνχην ζα εμεηάδε επλντθψο ηελ δπλαηφηεηα παξνρήο άδεηαο εηο ηνπο ελ ιφγσ αληζαγελείο λα εγθαηαζηαζνχλ επί ηνπ εδάθνπο ηνπ θαη παξνρήο εηο ηνχηνπο ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ ή λα ηνπο δερζή πξνζσξηλψο επί ηνπ εδάθνπο ηνπ θαη δε πξνο δηεπθφιπλζηλ ηεο εγθαηαζηάζεψο ησλ εηο άιιελ ρψξαλ. ΚΔΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ : ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΙ 'Αξζξνλ 12 : Πξνζσπηθή θαηάζηαζηο 1.1. Η πξνζσπηθή θαηάζηαζηο παληφο αληζαγελνχο ζα δηέπεηαη ππφ ηνπ δηθαίνπ ηεο ρψξαο ηεο θαηνηθίαο ηνπ ή ελ ειιείςεη θαηνηθίαο, ππφ ηνπ δηθαίνπ ηεο ρψξαο ηεο δηακνλήο ηνπ. 2. Σα πξφηεξνλ ππφ ηνπ αληζαγελνχο απνθηεζέληα θαη εθ ηεο πξνζσπηθήο θαηαζηάζεσο απηνχ πεγάδνληα δηθαηψκαηα, εηδηθψηεξνλ δε ηα εθ ηνπ γάκνπ πξνθχπηνληα ζα ηπγράλνπλ ζεβαζκνχ εθ κέξνπο παληφο ζπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο, ππφ ηελ επηθχιαμηλ ζπληξερνχζεο πεξηπηψζεσο, ηεο πιεξψζεσο ησλ ππφ ηεο λνκνζεζίαο ηνπ ξεζέληνο θξάηνπο πξνβιεπνκέλσλ δηαηππψζεσλ, εμππαθνπνκέλνπ, ελ ηνχηνηο, φηη ην ελ πξνθεηκέλσ δηθαίσκα ζα νθείιε λα είλαη εμ εθείλσλ άηηλα ζα αλαγλσξίδνλην ππφ ηεο λνκνζεζίαο ηνπ ξεζέληνο Κξάηνπο, εάλ ν ελδηαθεξφκελνο δελ είρε θαηαζηή αληζαγελήο. 'Αξζξνλ 13 : Κηλεηή θαη αθίλεηνο πεξηνπζία Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα παξέρνπλ εηο πάληα αληζαγελή κεηαρείξηζηλ φζνλ ην δπλαηφλ επλντθήλ, ελ πάζε δε πεξηπηψζεη, κεηαρείξηζηλ νπρί νιηγψηεξνλ επλντθήλ ηεο παξερνκέλεο, ππφ ηαο απηάο ζπλζήθαο, εηο ηνπο αιινδαπνχο ελ γέλεη, εηο φ,ηη αθνξά εηο ηελ απφθηεζηλ θηλεηήο θαη αθηλήηνπ πεξηνπζίαο θαη εηέξσλ ζρεηηθψλ πξνο ηαχηελ δηθαησκάησλ, ηελ κίζζσζηλ θαη ηαο άιιαο ζρεηηθάο πξνο ηελ θηλεηήλ θαη αθίλεηνλ πεξηνπζίαλ ζπκβάζεηο.

7 'Αξζξνλ 14 : Πλεπκαηηθή θαη βηνκεραληθή ηδηνθηεζία Δπί ζεκάησλ πξνζηαζίαο ηεο βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, ήηνη εθεπξέζεσλ, ζρεδίσλ, πξνηχπσλ, βηνκεραληθψλ ζεκάησλ, εκπνξηθήο επσλπκίαο θαη επί ζεκάησλ πξνζηαζίαο ηεο ινγνηερληθήο θαιιηηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο ηδηνθηεζίαο, παο αληζαγελήο ζα απνιαχε εληφο ηεο ρψξαο φπνπ έρεη ηελ ζπλήζε δηακνλήλ ηνπ ηεο εηο ηνπο εκεδαπνχο ελ ηε ρψξα ηαχηε παξερνκέλεο πξνζηαζίαο. Δπί ηνπ εδάθνπο νηνπδήπνηε ησλ ινηπψλ ζπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ, ζα απνιαχε ηεο πξνζηαζίαο ήηηο παξέρεηαη επί ηνπ ξεζέληνο εδάθνπο εηο ηνπο πνιίηαο ηεο ρψξαο φπνπ έρεη ηελ ζπλήζε δηακνλήλ ηνπ. 'Αξζξνλ 15 : Γηθαίσκα ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα παξέρνπλ εηο ηνπο αληζαγελείο νίηηλεο δηακέλνπλ θαλνληθψο επί ηνπ εδάθνπο ησλ, εηο φ,ηη αθνξά εηο ηαο κε πνιηηηθάο θαη κε θεξδνζθνπηθάο ελψζεηο θαη ηαο επαγγεικαηηθάο νξγαλψζεηο, κεηαρείξηζηλ φζνλ ην δπλαηφλ επλντθήλ, ελ πάζε δε πεξηπηψζεη, κεηαρείξηζηλ νπρί νιηγψηεξνλ επλντθήλ ηεο παξερνκέλεο ππφ ηαο απηάο ζπλζήθαο, εηο ηνπο αιινδαπνχο ελ γέλεη. 'Αξζξνλ 16 : Γηθαίσκα ηνπ παξίζηαζζαη ελψπηνλ Γηθαζηεξίσλ 1. Παο αληζαγελήο ζα έρε, επί ηνπ εδάθνπο ησλ ζπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ, ηελ δπλαηφηεηα ειεπζέξαο θαη επρεξνχο πξνζθπγήο εηο ηα δηθαζηήξηα. 2. Δληφο ηνπ ζπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο έλζα έρεη ηελ ζπλήζε απηνχ δηακνλήλ, παο αληζαγελήο ζα απνιαχε ηεο απηήο σο θαη εκεδαπνί κεηαρεηξίζεσο εηο φ,ηη αθνξά εηο ηελ πξνζθπγήλ εηο ηα δηθαζηήξηα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο πελίαο θαη ηεο απαιιαγήο απφ ηεο εγγπνδνζίαο αιινδαπνχ. 3. Δηο ηα ινηπά πκβαιιφκελα Κξάηε, πιελ εθείλσλ έλζα έρεη ηελ ζπλήζε απηνχ δηακνλήλ θαη εηο φ,ηη αθνξά εηο ηα ζέκαηα ηα ππφ ηεο παξαγξάθνπ 2 ζθνπνχκελα, παο αληζαγελήο ζα απνιαχε ηεο απηήο σο αη ν θεθηεκέλνο ηελ

8 ηζαγέλεηαλ ηνπ Κξάηνπο ελ ησ νπνίσ έρεη ηελ ζπλήζε απηνχ δηακνλήλ, κεηαρεηξίζεσο. ΚΔΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ : ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΑΙ ΔΡΓΑΙΑΙ 'Αξζξνλ 17 : 'Δκκηζζα Δπαγγέικαηα 1. Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα παξέρνπλ εηο πάληα αληζαγελή θαλνληθψο δηακέλνληα επί ηνπ εδάθνπο ησλ κεηαρείξηζηλ φζνλ ην δπλαηφλ επλντθήλ, ελ πάζε δε πεξηπηψζεη, κεηαρείξηζηλ νπρί νιηγψηεξνλ επλντθήλ ηεο παξερνκέλεο, ππφ ηαο απηάο ζπλζήθαο, εηο ηνπο αιινδαπνχο ελ γέλεη, εηο φ,ηη αθνξά ηελ άζθεζηλ εκκίζζνπ επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηνο. 2. Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα αληηκεησπίζνπλ επλντθψο ηελ πηνζέηεζηλ κέηξσλ ηεηλφλησλ εηο εμνκνίσζηλ ησλ δηθαησκάησλ απάλησλ ησλ αληζαγελψλ, εηο φ,ηη αθνξά ηελ άζθεζηλ ησλ εκκίζζσλ επαγγεικάησλ, πξνο ηα δηθαηψκαηα ησλ ηδίσλ ησλ ππεθφσλ θαη δε πξνθεηκέλνπ πεξί αληζαγελψλ νίηηλεο εηζήιζνλ εηο ην έδαθφο ησλ θαη'εθαξκνγήλ πξνγξάκκαηνο ζπγθεληξψζεσο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ή ζρεδίνπ εηζδνρήο κεηαλαζηψλ. 'Αξζξνλ 18 : 'Ακηζζα Δπαγγέικαηα Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα παξέρνπλ εηο ηνπο αληζαγελείο νίηηλεο επξίζθνληαη θαλνληθψο επί ηνπ εδάθνπο ησλ κεηαρείξηζηλ φζνλ ην δπλαηφλ επλντθήλ, ελ πάζε δε πεξηπηψζεη, κεηαρείξηζηλ νπρί νιηγψηεξνλ επλντθήλ ηεο παξερνκέλεο ππφ ηαο απηάο ζπλζήθαο, εηο ηνπο αιινδαπνχο ελ γέλεη, εηο φ,ηη αθνξά ηελ άζθεζηλ ακίζζνπ επαγγέικαηνο, εηο ηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο, ηεο βηνκεραλίαο, ηεο ηέρλεο θαη ηνπ εκπνξίνπ, σο θαη εηο ηελ ζχζηαζηλ εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ εηαηξεηψλ. 'Αξζξνλ 19 : Διεπζέξηα Δπαγγέικαηα

9 Παλ ζπκβαιιφκελνλ Κξάηνο ζα παξέρε εηο ηνπο αληζαγελείο ηνπο δηακέλνληαο θαλνληθψο επί ηνπ εδάθνπο ηνπ, νίηηλεο είλαη θάηνρνη δηπισκάησλ αλαγλσξηζκέλσλ ππφ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ηνπ ελ ιφγσ Κξάηνπο θαη νίηηλεο επηζπκνχλ λα αζθήζνπλ ειεπζέξηνλ επάγγεικα, κεηαρείξηζηλ φζνλ ην δπλαηφλ επλντθήλ, ελ πάζε δε πεξηπηψζεη, κεηαρείξηζηλ νπρί νιηγψηεξνλ επλντθήλ ηεο παξερνκέλεο ππφ ηαο απηάο ζπλζήθαο, εηο ηνπο αιινδαπνχο ελ γέλεη. ΚΔΦΑΛΑΙΟΝ IV : ΚΟΙΝΧΝΙΚΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ 'Αξζξνλ 20 : Γηαλνκή αγαζψλ δηά δειηίσλ Δηο ελ πεξίπησζηλ πθίζηαηαη ζχζηεκα δηαλνκήο αγαζψλ δηά δειηίσλ εηο ν ππφθεηηαη ν πιεζπζκφο ελ ησ ζπλφισ ηνπ θαη ην νπνίνλ θαζνξίδεη ηελ γεληθήλ θαηαλνκήλ ησλ πξντφλησλ άηηλα πθίζηαληαη ελ αλεπαξθεία, νη αληζαγελείο ηπγράλνπλ ηεο απηήο σο θαη νη εκεδαπνί κεηαρεηξίζεσο. 'Αξζξνλ 21 : ηέγαζηο Δηο φ,ηη αθνξά ηελ ζηέγαζηλ, ηα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα παξέρνπλ ελ σ κέηξσ ην ζέκα ηνχην ππφθεηηαη εηο ξχζκηζηλ πξνβιεπνκέλελ ππφ ησλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ, ή ηειεί ππφ ηνλ έιεγρνλ ησλ δεκνζίσλ αξρψλ, εηο ηνπο θαη θαλνληθψο επί ηνπ εδάθνπο ησλ δηακέλνληαο αληζαγελείο, κεηαρείξηζηλ φζνλ ην δπλαηφλ επλντθήλ ηεο παξερνκέλεο, ππφ ηαο απηάο ζπλζήθαο, εηο ηνπο αιινδαπνχο ελ γέλεη. 'Αξζξνλ 22 : Γεκνζία Δθπαίδεπζηο 1. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε ζα παξέρνπλ εηο ηνπο αληζαγελείο ηελ απηήλ σο θαη εηο ηνπο εκεδαπνχο κεηαρείξηζηλ, εηο φ,ηη αθνξά ηελ ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζηλ. 2. Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα παξέρνπλ εηο ηνπο αληζαγελείο κεηαρείξηζηλ φζνλ ην δπλαηφλ επλντθήλ, ελ πάζε δε πεξηπηψζεη, κεηαρείξηζηλ νπρί

10 νιηγψηεξνλ επλντθήλ ηεο παξερνκέλεο, ππφ ηαο απηάο ζπλζήθαο εηο ηνπο αιινδαπνχο ελ γέλεη, εηο φ,ηη αθνξά ηαο πέξαλ ηεο ζηνηρεηψδνπο εθπαηδεχζεσο πθηζηακέλαο θαηεγνξίαο εθπαηδεχζεσο θαη δε εηο φ,ηη αθνξά ηελ δπλαηφηεηα ζπνπδψλ, ηελ αλαγλψξηζηλ ησλ ελδεηθηηθψλ ζπνπδψλ, δηπισκάησλ θαη παλεπηζηεκηαθψλ ηίηισλ εθδνζέλησλ εηο ηελ αιινδαπήλ, ηελ θαηαβνιήλ δηθαησκάησλ θαη θφξσλ θαη ηελ απνλνκήλ ππνηξνθηψλ. 'Αξζξνλ 23 : Κξαηηθή πεξίζαιςηο Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα παξέρνπλ εηο ηνπο θαλνληθψο επί ηνπ εδάθνπο ησλ δηακέλνληαο αληζαγελείο, ηελ απηήλ κεηαρείξηζηλ σο θαη εηο ηνπο εκεδαπνχο, εηο φ,ηη αθνξά ηελ θξαηηθήλ αξσγήλ θαη πεξίζαιςηλ. 'Αξζξνλ 24 : Δξγαηηθή Ννκνζεζία θαη Κνηλσληθή Αζθάιηζηο 1. Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα παξέρνπλ εηο ηνπο θαλνληθψο επί ηνπ εδάθνπο ησλ δηακέλνληαο αληζαγελείο ηελ απηήλ σο θαη εηο ηνπο εκεδαπνχο κεηαρείξηζηλ εηο φ,ηη αθνξά ηα αθφινπζα ζέκαηα: α) Δλ σ κέηξσ ηα ζέκαηα ηαχηα ξπζκίδνληαη ππφ ηεο λνκνζεζίαο ή εμαξηψληαη εθ ησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ: ηελ ακνηβήλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ, νζάθηο ηα επηδφκαηα ηαχηα απνηεινχλ κέξνο ηεο ακνηβήο, ηελ δηάξθεηαλ εξγαζίαο, ηαο ππεξσξίαο, ηαο θαλνληθάο αδείαο κεη'απνδνρψλ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο θαη'νίθνλ εξγαζίαο, ηελ ειηθίαλ πξνο πξφζιεςηλ εηο εξγαζίαλ, ηελ καζεηείαλ θαη ηελ επαγγεικαηηθήλ εθπαίδεπζηλ, ηελ εξγαζίαλ ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ εθήβσλ θαη ηελ απφιαπζηλ ησλ ππφ ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ πξνζθεξνκέλσλ πιενλεθηεκάησλ. β) Σελ θνηλσληθήλ αζθάιηζηλ (ηαο λνκηθάο δηαηάμεηο, ηαο ζρεηηθάο πξνο ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα, ηαο επαγγεικαηηθάο λφζνπο, ηελ κεηξφηεηα, ηελ αζζέλεηαλ, ηελ αλαπεξίαλ, ην γήξαο θαη ηνλ ζάλαηνλ, ηελ αλεξγίαλ, ηα νηθνγελεηαθά βάξε, σο θαη πάληα άιινλ θίλδπλνλ φζηηο, ζπκθψλσο πξνο ηελ εζληθήλ λνκνζεζίαλ θαιχπηεηαη ππφ ζπζηήκαηνο ηηλνο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο) ππφ ηελ επηθχιαμηλ:

11 η) Σσλ θαηαιιήισλ ξπζκίζεσλ ησλ απνζθνπνπζψλ, εηο ηελ δηαηήξεζηλ ησλ θεθηεκέλσλ ή ππφ θηήζηλ. ηη) Σσλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ηεο ρψξαο δηακνλήο ησλ αλαθεξνκέλσλ εηο ηαο παξνράο ή θιάζκαηα παξνρψλ ηαο πιεξσηέαο απνθιεηζηηθψο εθ δεκνζίσλ θνλδπιίσλ σο ηα επηδφκαηα ηα παξερφκελα εηο πξφζσπα κε ζπγθεληξνχληα ηαο πξνυπνζέζεηο ηεο απαηηνπκέλεο εηζθνξάο πξνο απνλνκήλ θαλνληθήο ζπληάμεσο. 2. Σα δηθαηψκαηα εηο παξνρήλ ηα γελλψκελα εθ ηνπ ζαλάηνπ αληζαγελνχο επειζφληνο θαηφπηλ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο ή επαγγεικαηηθήο λφζνπ, δελ ζίγνληαη εθ ηνπ γεγνλφηνο φηη ν δηθαηνχρνο δηακέλεη εθηφο ηνπ εδάθνπο ηνπ ζπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο. 3. Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα επεθηείλνπλ εηο ηνπο αληζαγελείο ηα επεξγεηήκαηα ησλ ζπκθσληψλ αίηηλεο έρνπλ ήδε ζπλαθζή ή πξφθεηηαη λα ζπλαθζνχλ κεηαμχ ησλ ζρεηηθψο πξνο ηελ δηαηήξεζηλ ησλ θεθηεκέλσλ ή ππφ απφθηεζηλ δηθαησκάησλ, επί ζεκάησλ θνηλσληθήο αζθαιίζεσο εθ'φζνλ νη αληζαγελείο ζπγθεληξνχλ ηαο πξνυπνζέζεηο ηαο πξνβιεπνκέλαο δηά ηνπο ππεθφνπο ησλ ρσξψλ κεξψλ ησλ ελ ιφγσ ζπκθσληψλ. 4. Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα εμεηάζνπλ επλντθψο ηελ δπλαηφηεηα επεθηάζεσο, ελ ησ πιήξεη κέηξσ ηνπ εθηθηνχ επί αληζαγελψλ ηνπ επεξγεηήκαηνο παξνκνίσλ ζπκθσληψλ αίηηλεο ηζρχνπλ ή ζα ηζρχνπλ ελ ησ κέιινληη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ θαη κε ζπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ. ΚΔΦΑΛΑΙΟΝ V : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ 'Αξζξνλ 25 : Γηνηθεηηθή Αξσγή 1. Οζάθηο δηά ηελ ελάζθεζηλ δηθαηψκαηφο ηηλνο ππφ αληζαγελνχο είλαη αλαγθαία θαλνληθψο ε βνήζεηα αιινδαπψλ αξρψλ εηο αο νχηνο δελ δχλαηαη λα πξνζθχγε, ηα ζπκβαιιφκελα Κξάηε, επί ηνπ εδάθνπο ησλ νπνίσλ νχηνο δηακέλεη, ζα κεξηκλήζνπλ ψζηε ε βνήζεηα αχηε λα ηνπ παξαζρεζή ππφ ησλ ηδίσο απηψλ ππεξεζηψλ. 2. Η ελ παξαγξάθσ 1 ζθνπνπκέλε αξρή ή αξραί, ζα ρνξεγνχλ, ή ζα κεξηκλνχλ δηά ηελ ρνξήγεζηλ ππφ ηελ επίβιεςίλ ησλ, εηο ηνπο αληζαγελείο ησλ εγγξάθσλ ή πηζηνπνηεηηθψλ άηηλα, θαλνληθψο, ζα ερνξεγνχλην εηο αιινδαπφλ ππφ ησλ εζληθψλ ηνπ αξρψλ ή ηε κεζνιαβήζεη απηψλ.

12 3. Σα νχησ εθδηδφκελα έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ζα αληηθαηαζηαζνχλ ηαο επηζήκνπο πξάμεηο ηαο ρνξεγνπκέλαο εηο ηνπο αιινδαπνχο ππφ ησλ εζληθψλ ησλ αξρψλ ή ηε κεζνιαβήζεη απηψλ θαη ζα έρνπλ απνδεηθηηθήλ ηζρχλ κέρξηο απνδείμεσο πεξί ηνπ αληηζέηνπ. 4. Δπηθπιαζζνκέλσλ ησλ εμαηξέζεσλ αίηηλεο ζα εδχλαλην λα γίλνπλ δεθηαί ππέξ ησλ πελήησλ, αη ελ ησ παξφληη άξζξσ αλαθεξφκελαη ππεξεζίαη δχλαληαη λα παξέρσληαη επ'ακνηβή, αιι'αη ακνηβαί αχηαη ζα είλαη εχινγνη θαη αλάινγνη πξνο ηαο εηζπξαηηνκέλαο παξά ησλ εκεδαπψλ επ'επθαηξία παξεκθεξψλ ππεξεζηψλ. 5. Αη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ ηνχηνπ νπδφισο ζίγνπλ ηα άξζξα 27 θαη 28. 'Αξζξνλ 26 : Διεπζεξία Κπθινθνξίαο Παλ ζπκβαιιφκελνλ Κξάηνο ζα παξέρε εηο ηνπο θαλνληθψο επί ηνπ εδάθνπο ηνπ δηακέλνληνο αληζαγελείο ην δηθαίσκα λα επηιέγνπλ επ'απηνχ ηνλ ηφπνλ ηεο δηακνλήο ησλ θαη λα θπθινθνξνχλ επ'απηνχ ειεπζέξσο, ππφ ηαο επηθπιάμεηο ηαο θαζηεξσκέλαο ππφ ηεο εθαξκνζηέαο δηά ηνπο αιινδαπνχο ελ γέλεη λνκνζεζία,ο ππφ ηαο απηάο ζπλζήθαο. 'Αξζξνλ 27 : 'Δγγξαθα ηαπηφηεηνο Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα ρνξεγνχλ έγγξαθα ηαπηφηεηνο εηο ηνπο επί ηνπ εδάθνπο ησλ επξηζθνκέλνπο αληζαγελείο, ηνπο κε δηαζέηνληαο έγθπξα ηαμηδησηηθά έγγξαθα. 'Αξζξνλ 28 : Σαμηδησηηθά έγγξαθα 1. Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα ρνξεγνχλ εηο ηνπο θαλνληθψο δηακέλνληαο επί ηνπ εδάθνπο ησλ αληζαγελείο, ηαμηδησηηθά έγγξαθα πξννξηδφκελα φπσο επηηξέπνπλ εηο απηνχο λα ηαμηδεχνπλ εθηφο ηνπ εδάθνπο ηνχηνπ, εθηφο εάλ

13 αληηηίζεληαη εηο ηνχην επηηαθηηθνί ιφγνη εζληθήο αζθαιείαο ή δεκνζίαο ηάμεσο. Αη δηαηάμεηο ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζεο πκβάζεσο ζα έρνπλ εθαξκνγήλ επί ησλ εγγξάθσλ ηνχησλ. Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα δχλαληαη λα ρνξεγνχλ ηνηνχηνλ ηαμηδησηηθφλ έγγξαθνλ θαη εηο πάληα έηεξνλ επί ηνπ εδάθνπο ησλ επξηζθφκελνλ αληζαγελή, ζα δίδνπλ δε ηδηαηηέξαλ πξνζνρήλ εηο ηαο πεξηπηψζεηο αληζαγελψλ επξηζθνκέλσλ επί ηνπ εδάθνπο ησλ, νίηηλεο δελ δχλαληαη λα ιάβνπλ ηαμηδησηηθφλ έγγξαθνλ ηεο ρψξαο ηεο θαλνληθήο ησλ δηακνλήο. 'Αξζξνλ 29 : Φνξνινγηθά βάξε 1. Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε δελ ζα ππνβάιινπλ ηνπο αληζαγελείο εηο δηθαηψκαηα, θφξνπο, δαζκνχο, αλεμαξηήησο νλνκαζίαο, εηέξνπο ή επμεκέλνπο έλαληη εθείλσλ νίηηλεο εηζπξάηηνληαη ή ζα εηζπξάηησληαη παξά ησλ πνιηηψλ ησλ ππφ αλαιφγνπο ζπλζήθαο. 2. Αη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ δελ θσιχνπλ ηελ επί ησλ αληζαγελψλ εθαξκνγήλ ησλ λνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ αθνξψλησλ ηέιε ζρεηηθά πξνο ηελ ρνξήγεζηλ εηο ηνπο αιινδαπνχο δηνηθεηηθήο θχζεσο εγγξάθσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εγγξάθσλ ηαπηφηεηνο. 'Αξζξνλ 30 : Μεηαβίβαζηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 1. Παλ ζπκβαιιφκελνλ Κξάηνο ζα επηηξέπε εηο ηνπο αληζαγελείο, ζπκθψλσο πξνο ηνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο απηνχ, φπσο κεηαθέξνπλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία άηηλα εηζήγαγνλ επί ηνπ εδάθνπο ηνπ, εηο ην έδαθνο άιιεο ρψξαο, φπνπ εγέλνλην δεθηνί πξνο επαλεγθαηάζηαζηλ. 2. Παλ ζπκβαιιφκελνλ Κξάηνο ζα αληηκεησπίδε επλντθψο ηαο αηηήζεηο ηαο ππνβαιινκέλαο ππφ αληζαγελψλ νίηηλεο επηζπκνχλ λα ιάβνπλ άδεηαλ κεηαθνξάο νησλδήπνηε άιισλ ππαξρφλησλ αλαγθαίσλ δηά ηελ επαλεγθαηάζηαζίλ ησλ εηο άιιελ ρψξαλ, φπνπ εγέλνλην δεθηνί πξνο επαλεγθαηάζηαζηλ.

14 'Αξζξνλ 31 : Απέιαζηο 1. Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε δελ ζα απειαχλνπλ αληζαγελή, επξηζθφκελνλ θαλνληθψο επί ηνπ εδάθνπο ησλ, εηκή κφλνλ δηά ιφγνπο εζληθήο αζθαιείαο ή δεκνζίαο ηάμεσο. 2. Η απέιαζηο ηνηνχηνπ αληζαγελνχο ζα ιακβάλε ρψξαλ κφλνλ εηο εθηέιεζηλ απνθάζεσο εθδνζείζεο ζπκθψλσο πξνο ηελ ππφ ηνπ λφκνπ πξνβιεπνκέλελ δηαδηθαζίαλ εηο ηνλ αληζαγελή θαη εθ'φζνλ δελ αληηηίζεληαη εηο ηνχην επηηαθηηθνί ιφγνη εζληθήο αζθαιείαο, δένλ λα παξέρεηαη ε επρέξεηα πξνζθνκίζεσο απνδείμεσλ ηεηλνπζψλ εηο αζψσζηλ ηνπ, ππνβνιήο πξνζθπγήο θαη εθπξνζσπήζεσο πξνο ηνχην ελψπηνλ κηαο αξκνδίαο αξρήο ή ελψπηνλ ελφο ή πιεηφλσλ πξνζψπσλ εηδηθψο δησξηζκέλσλ ππφ ηεο αξκνδίαο αξρήο. 3. Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα παξέρνπλ εηο ηνλ ηνηνχηνλ αληζαγελή εχινγνλ πξνζεζκίαλ ίλα δπλεζή λα επηδηψμε φπσο γίλε θαλνληθψο δεθηφο εηο άιιελ ρψξαλ. Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε δχλαληαη λα επηβάιινπλ, θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο ηνηαχηεο πξνζεζκίαο, νηνδήπνηε θαηά ηελ θξίζηλ ησλ πξφζθνξνλ κέηξνλ εζσηεξηθήο ηάμεσο. 'Αξζξνλ 32 : Πνιηηνγξάθεζηο Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα δηεπθνιχλνπλ, ελ ησ κέηξσ ηνπ δπλαηνχ ηελ αθνκνίσζηλ θαη πνιηηνγξάθεζηλ ησλ αληζαγελψλ. Δηδηθψηεξνλ ζα πξνζπαζήζνπλ λα επηηαρχλνπλ ηελ δηαδηθαζίαλ πνιηηνγξαθήζεσο θαη λα κεηψζνπλ ελ ησ πιήξεη ηνπ δπλαηνχ, ηνπο θφξνπο θαη ηα έμνδα ηεο ηνηαχηεο δηαδηθαζίαο. ΚΔΦΑΛΑΙΟΝ VI : ΣΔΛΙΚΑΙ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 'Αξζξνλ 33 : Πιεξνθνξίαη ζρεηηθαί πξνο ηνπο εζληθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο

15 Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα θνηλνπνηνχλ εηο ηνλ Γεληθφλ Γξακκαηέα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ην θείκελνλ ησλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ νπο ήζεινλ εθδψζεη ίλα εμαζθαιίζνπλ ηελ εθαξκνγήλ ηεο παξνχζεο πκβάζεσο. 'Αξζξνλ 34 : Δπίιπζηο δηαθνξψλ Πάζα δηαθνξά κεηαμχ ησλ κεξψλ εηο ηελ παξνχζαλ χκβαζηλ ζρεηηθψο πξνο ηελ εξκελείαλ ηεο ή ηελ εθαξκνγήλ ηεο, ήηηο δε ζα θαηαζηή δπλαηφλ λα ξπζκηζζή άιισο, ζα ππνβάιιεηαη εηο ην Γηεζλέο Γηθαζηήξηνλ ηε αηηήζεη ελφο ησλ ελ ηε δηαθνξά κεξψλ. 'Αξζξνλ 35 : Τπνγξαθή, επηθχξσζηο θαη πξνζρψξεζηο 1. Η παξνχζα χκβαζηο ζα είλαη αλνηθηή πξνο ππνγξαθήλ εηο ηελ 'Δδξαλ ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ έσο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ Θα είλαη αλνηθηή πξνο ππνγξαθήλ: α) Παξά παληφο Κξάηνπο Μέινπο ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ. β) Παξά παληφο εηέξνπ Κξάηνπο κε κέινπο πξνζθιεζέληνο εηο ηελ πλδηάζθεςηλ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ πεξί ηεο λνκηθήο θαηαζηάζεσο ησλ αληζαγελψλ. γ) Παξά παληφο Κξάηνπο εηο ν ε Γεληθή πλέιεπζηο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ήζειελ απεπζχλεη πξφζθιεζηλ ππνγξαθήο ή πξνζρσξήζεσο. 3. Οθείιεη λα επηθπξσζή, ηα δε έγγξαθα επηθπξψζεσο δένλ λα θαηαηεζνχλ παξά ησ Γεληθψ Γξακκαηεί ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ. 4. Σα ελ παξαγξάθσ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζθνπνχκελα Κξάηε, ζα δχλαληαη λα πξνζρσξήζνπλ εηο ηελ παξνχζαλ χκβαζηλ. Η πξνζρψξεζηο ζα πξαγκαηνπνηεζή δηά ηεο θαηαζέζεσο εγγξάθνπ πξνζρσξήζεσο παξά ησ Γεληθψ Γξακκαηεί ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ.

16 'Αξζξνλ 36 : Ρήηξα Δδαθηθήο Δθαξκνγήο 1. Παλ Κξάηνο ζα δχλαηαη θαηά ηελ ππνγξαθήλ επηθχξσζηλ ή πξνζρψξεζηλ λα δειψζε φηη ε παξνχζα χκβαζηο ζα εθηείλεηαη εηο ην ζχλνινλ ησλ εδαθψλ άηηλα ηνχην εθπξνζσπεί επί ηνπ δηεζλνχο πεδίνπ, ή εηο ελ ή πιείνλα εμ απηψλ. Μία ηνηαχηε δήισζηο ζα παξάγε απνηειέζκαηα άκα ηε ελάξμεη ηεο ηζρχνο ηεο πκβάζεσο δηά ην ελ ιφγσ Κξάηνο. 2. Οπνηεδήπνηε κεηαγελεζηέξσο, ε επέθηαζηο αχηε ζα πξαγκαηνπνηήηαη δηά γλσζηνπνηήζεσο απεπζπλνκέλεο πξνο ηνλ Γεληθφλ Γξακκαηέα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, ζα παξάγε δε ηα απνηειέζκαηα ηεο απφ ηεο ελελεθνζηήο εκέξαο κεηά ηελ εκεξνκελίαλ θαζ'ελ ζα ιάβε ηελ γλσζηνπνίεζηλ ν Γεληθφο Γξακκαηεχο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ή απφ ηεο εκέξαο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο πκβάζεσο δηά ηνλ ελ ιφγσ Κξάηνο, εάλ ε ηειεπηαία αχηε εκεξνκελία είλαη κεηαγελεζηέξα. 3. Καζ'φζνλ αθνξά ηα εδάθε εθ'σλ ε χκβαζηο αχηε δελ ζα ηζρχε θαηά ηελ εκέξαλ ηεο ππνγξαθήο επηθπξψζεσο ή πξνζρσξήζεσο, έθαζηνλ ελδηαθεξφκελνλ Κξάηνο ζα εμεηάδε ηελ δπλαηφηεηα φπσο ιάβε ην ηαρχηεξνλ δπλαηφλ πάληα ηα αλαγθαία κέηξα, ψζηε λα θαηαιήμε εηο ηελ εθαξκνγήλ ηεο πκβάζεσο ηαχηεο επί ησλ ξεζέλησλ εδαθψλ, ππφ ηελ επηθχιαμηλ, εθ'φζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζηο, ηεο ζπλαηλέζεσο ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ εδαθψλ απηψλ, ήηηο ζα απεηείην δηά ζπληαγκαηηθνχο ιφγνπο. 'Αξζξνλ 37 : Ρήηξα πεξί Οκνζπνλδηψλ Δλ πεξηπηψζεη νκνζπνλδηαθνχ ή κε εληαίνπ Κξάηνπο ζα έρνπλ εθαξκνγήλ αη θάησζη δηαηάμεηο: α) Καζ'φζνλ αθνξά ηα άξζξα ηεο παξνχζεο πκβάζεσο ησλ νπνίσλ ε εθαξκνγή ελαπφθεηηαη εηο ηελ λνκνζεηηθήλ δξαζηεξηφηεηα ηεο νκνζπνλδηαθήο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο, αη ππνρξεψζεηο ηεο νκνζπνλδηαθήο θπβεξλήζεσο ζα είλαη ελ ησ κέηξσ ηνχησ φκνηαη πξνο ηαο ησλ κεξψλ άηηλα δελ ηπγράλνπλ νκνζπνλδηαθά Κξάηε.

17 β) Δηο φ,ηη αθνξά εηο ηα άξζξα ηεο παξνχζεο πκβάζεσο ησλ νπνίσλ ε εθαξκνγή εμαξηάηαη εθ ηεο λνκνζεηηθήο δξαζηεξηφηεηνο ελφο εθάζηνπ ησλ Κξαηψλ, επαξρηψλ ή θαληνλίσλ ησλ ζπληζηψλησλ ην νκνζπνλδηαθφλ Κξάηνο, θαη άηηλα, βάζεη ηνπ ζπληαγκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο νκνζπνλδίαο, δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ λνκνζεηηθά κέηξα, ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζηο ζα θέξε ην ηαρχηεξνλ δπλαηφλ, θαη κεη'επλντθήο ζπζηάζεσο, ηα ξεζέληα άξζξα εηο γλψζηλ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ησλ Κξαηψλ, επαξρηψλ ή θαληνληψλ. γ) Οκνζπνλδηαθφλ Κξάηνο κέξνο εηο ηελ παξνχζαλ χκβαζηλ ζα θνηλνπνηή, ηε αηηήζεη παληφο εηέξνπ ζπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο, δηαβηβαζζείζε απηψ ππφ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέσο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, έθζεζηλ πεξί ηεο εηο ηελ νκνζπνλδίαλ θαη ηα ζπζηαηηθά απηήο ηκήκαηα ηζρπνχζεο λνκνζεζίαο θαη πξαθηηθήο, ζρεηηθψο πξνο δηάηαμίλ ηηλα ηεο πκβάζεσο, εκθαίλνπζαλ θαηά πφζνλ πινπνηήζε ε ξεζείζα δηάηαμηο, δηά λνκνζεηηθήο ή άιιεο ελεξγείαο. 'Αξζξνλ 38 : Δπηθπιάμεηο 1. Καηά ηελ ππνγξαθήλ, ηελ επηθχξσζηλ ή ηελ πξνζρψξεζηλ παλ Κξάηνο ζα δχλαηαη λα δηαηππψζεη επηθπιάμεηο σο πξνο άξζξα ηεο πκβάζεσο πιελ ησλ άξζξσλ: 1νπ, 3νπ, 4νπ, 16νπ (1), θαη απφ ηνπ 33νπ έσο ηνπ 42νπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ. 2. Παλ ζπκβαιιφκελνλ Κξάηνο δηαηππψζαλ επηθχιαμηλ ζπκθψλσο πξνο ηελ παξάγξαθνλ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζα δχλαηαη ελ παληί ρξφλσ λα άξε ηαχηελ, δηά ζρεηηθήο αλαθνηλψζεσο απεπζπλνκέλεο πξνο ηνλ Γεληθφλ Γξακκαηέα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ. 'Αξζξνλ 39 : 'Δλαξμηο ηζρχνο 1. Η παξνχζα χκβαζηο ζα ηεζή ελ ηζρχη ηελ ελελεθνζηήλ εκέξαλ κεηά ηελ εκεξνκελίαλ θαηαζέζεσο ηνπ έθηνπ εγγξάθνπ επηθπξψζεσο ή πξνζρσξήζεσο. 2. Γη'έθαζηνλ ησλ Κξαηψλ άηηλα ζα επηθπξψζνπλ ηελ χκβαζηλ ή ζα πξνζρσξήζνπλ εηο ηαχηελ κεηά ηελ θαηάζεζηλ ηνπ έθηνπ εγγξάθνπ επηθπξψζεσο ή πξνζρσξήζεσο, ζα ηίζεηαη ελ ηζρχη ηελ ελελεθνζηήλ εκέξαλ

18 κεηά ηελ εκεξνκελίαλ θαηαζέζεσο ππφ ηνπ Κξάηνπο ηνχηνπ ηνπ εγγξάθνπ ηνπ επηθπξψζεσο ή πξνζρσξήζεσο. 'Αξζξνλ 40 : Καηαγγειία 1. Παλ ζπκβαιιφκελνλ Κξάηνο ζα δχλαηαη λα θαηαγγείιε ηελ χκβαζηλ νπνηεδήπνηε δηά γλσζηνπνηήζεσο, απεπζπλνκέλεο πξνο ηνλ Γεληθφλ Γξακκαηέα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ. 2. Η θαηαγγειία ζα ηζρχε δηά ην ελδηαθεξφκελνλ Κξάηνο ελ έηνο κεηά ηελ εκεξνκελίαλ ηεο ιήςεψο ηεο παξά ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέσο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ. 3. Παλ Κξάηνο ην νπνίνλ πξνέβε εηο δήισζηλ ή γλσζηνπνίεζηλ ζπκθψλσο πξνο ην άξζξνλ 36, ζα δχλαηαη λα γλσζηνπνηή κεηαγελεζηέξσο εηο ηνλ Γεληθφλ Γξακκαηέα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ φηη ε χκβαζηο ζα παχζε λα εθαξκφδεηαη εηο ην ελ ηε θνηλνπνηήζεη θαζνξηδφκελν έδαθνο, ε δε χκβαζηο ζα παχε ηζρχνπζα εηο ην ελ ιφγσ έδαθνο ελ έηνο κεηά ηελ εκεξνκελίαλ ηεο ιήςεσο ηεο γλσζηνπνηήζεσο ηαχηεο παξά ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέσο. 'Αξζξνλ 41 : Αλαζεψξεζηο 1. Παλ ζπκβαιιφκελνλ Κξάηνο ζα δχλαηαη ελ παληί ρξφλσ δηά γλσζηνπνηήζεσο απεπζπλνκέλεο πξνο ηνλ Γεληθφλ Γξακκαηέα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, λα δεηήζε ηελ αλαζεψξεζηλ ηεο πκβάζεσο. 2. Η Γεληθή πλέιεπζηο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ζα ζπληζηά ηα ελδερνκέλσο ιεπηέα κέηξα επί ηνπ ζέκαηνο ηεο ηνηαχηεο αηηήζεσο. 'Αξζξνλ 42 : Γλσζηνπνίεζηο ππφ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέσο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ

19 Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, ζα γλσζηνπνηή εηο άπαληα ηα Κξάηε Μέιε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ θαη εηο ηα ελ άξζξσ 35 αλαθεξφκελα Κξάηε κε Μέιε: α) Σαο ππνγξαθάο, επηθπξψζεηο θαη πξνζρσξήζεηο θαηά ην άξζξνλ 35. β) Σαο δειψζεηο θαη γλσζηνπνηήζεηο θαηά ην άξζξνλ 36. γ) Σαο δηαηππνπκέλαο ή αηξνκέλαο επηθπιάμεηο θαηά ην άξζξνλ 38. δ) Σελ εκεξνκελίαλ ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πκβάζεσο θαη'εθαξκνγήλ ηνπ άξζξνπ 39. ε) Σαο θαηαγγειίαο θαη ηαο γλσζηνπνηήζεηο θαηά ην άξζξνλ 40. ζη) Σαο αηηήζεηο αλαζεσξήζεσο θαηά ην άξζξνλ 41. Δηο πεξίπησζηλ ηνχησλ νη ππνγξαθφκελνη, δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλνπ, ππέγξαςαλ εμ νλφκαηνο ησλ αληηζηνίρσλ Κπβεξλήζεψλ ησλ, ηελ παξνχζαλ χκβαζηλ. Δγέλεην ελ Νέα Τφξθε, ηελ εηθνζηήλ νγδφελ επηεκβξίνπ ρίιηα ελλεαθφζηα πεληήθνληα ηέζζαξα, εηο ελ κφλνλ αληίηππνλ, ηνπ νπνίνπ ηα, αγγιηθφλ ηζπαληθφλ θαη γαιιηθφλ θείκελα έρνπλ ηελ απηήλ ηζρχλ, θαη ην νπνίνλ ζα θαηαηεζή εηο ηα αξρεία ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ. Αθξηβή θεθπξσκέλα αληίγξαθα ηνχηνπ ζα ρνξεγεζνχλ εηο άπαπηα ηα Κξάηε Μέιε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ θαη εηο ηα ελ άξζξσ 35 ζθνπνχκελα Κξάηε κε κέιε. ΤΜΒΑΙ ΠΔΡΙ ΣΗ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΔΧ ΣΧΝ ΑΝΙΘΑΓΔΝΧΝ ηεο 28εο επηεκβξίνπ 1954 (ηεζείζα ελ ηζρχη ηελ 6ελ Ινπλίνπ 1960) Κξάηε κέξε εηο ηελ χκβαζηλ: Αιγεξία Ιξιαλδία Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο Βέιγηνλ Ιζξαήι Ηλσκ. Βαζ. θαη Β. Ιξιαλδία

20 Μπνηνγνπάλα Ιηαιία νπεδία Γαλία Ληβεξία Σξηληληάλη θαη Σνκπάγθν Φηιαλδία Λνπμεκβνχξγνλ Σπλεζία Γαιιία Ννξβεγία Οπγθάληα Γνπτλέα Κάησ Υψξαη Γηνπγθνζιαπτα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Ο ηίηινο ηαμηδίνπ πεξί ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεη ην άξζξνλ 28 ηεο πκβάζεσο ηαχηεο δένλ φπσο πξνζδηνξίδε, φηη ν θάηνρνο είλαη αληζαγελήο θαηά ηελ έλλνηαλ ηεο πκβάζεσο ηεο 28εο επηεκβξίνπ Ο ελ ιφγσ ηίηινο ζα είλαη ζπληεηαγκέλνο εηο δχν ηνπιάρηζηνλ γιψζζαο: ε κία εμ απηψλ ζα είλαη ε αγγιηθή ή ε γαιιηθή. 3. Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα εμεηάζσζη ηελ δπλαηφηεηα φπσο πηνζεηήζσζη ηίηινλ ηαμηδίνπ σο ζπλεκκέλνλ ππφδεηγκα. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2. Τπφ ηελ επηθχιαμηλ ησλ πθηζηακέλσλ θαλνληζκψλ ηεο ρνξεγνχζεο ηνλ ηίηινλ ηαμηδίνπ ρψξαο, ηα ηέθλα δχλαληαη λ'αλαθέξσληαη εηο ηνλ ηίηινλ γνλέσο ή, εηο εμαηξεηηθάο πεξηπηψζεηο άιινπ ηηλφο ελειίθνπ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 3. Σα εηζπξαηηφκελα δηά ηελ ρνξήγεζηλ ηνπ ηίηινπ ηέιε δελ ζα ππεξβαίλσζη ηελ εθαξκνδνκέλελ επί ησλ εζληθψλ δηαβαηεξίσλ θαησηάηελ θιίκαθα ηειψλ.

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΝ ΔΠΙ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΚΑΘΔΣΩΣΟ ΣΩΝ ΓΙΔΘΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΑΡΥΗΓΔΙΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΑΘΙΓΡΤΟΜΔΝΩΝ ΤΜΦΩΝΩ ΠΡΟ ΣΗΝ ΤΝΘΗΚΗΝ ΣΟΤ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΣΛΑΝΣΙΚΟΤ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΝ ΔΠΙ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΚΑΘΔΣΩΣΟ ΣΩΝ ΓΙΔΘΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΑΡΥΗΓΔΙΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΑΘΙΓΡΤΟΜΔΝΩΝ ΤΜΦΩΝΩ ΠΡΟ ΣΗΝ ΤΝΘΗΚΗΝ ΣΟΤ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΣΛΑΝΣΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΝ ΔΠΙ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΚΑΘΔΣΩΣΟ ΣΩΝ ΓΙΔΘΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΑΡΥΗΓΔΙΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΑΘΙΓΡΤΟΜΔΝΩΝ ΤΜΦΩΝΩ ΠΡΟ ΣΗΝ ΤΝΘΗΚΗΝ ΣΟΤ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΣΛΑΝΣΙΚΟΤ Παρίσι, 28 Αυγούστου 1952 Τα Κξάηε-Μέιε ηεο Σπλζήθεο ηνπ Βνξείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηζάκελνη νκνθώλσο κεηά ηεο Βνπιήο, απνθαζίζακελ:

Φεθηζάκελνη νκνθώλσο κεηά ηεο Βνπιήο, απνθαζίζακελ: ΝΟΜΟΣ ΥΠ APIΘ. 786/ΦΕΚ Α 101/21 ΙΟΥΝΙΟΥ 1978 Πεξί θπξώζεσο ηεο ελ Αζήλαηο ηελ 24ελ Μαΐνπ 1977 ππνγξαθείζεο πκθσλίαο, κεηαμύ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Ιηαιηθήο Γεκνθξαηίαο, «πεξί ηεο νξηνζεηήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ APIΘ. 238/ΦΔΚ Α /25 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 1923 ΠΔΡΗ ΚΤΡΧΔΧ ΣΖ ΔΝ ΛΧΕΑΝΖ ΤΝΟΜΟΛΟΓΖΘΔΗΖ ΤΝΘΖΚΖ

ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ APIΘ. 238/ΦΔΚ Α /25 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 1923 ΠΔΡΗ ΚΤΡΧΔΧ ΣΖ ΔΝ ΛΧΕΑΝΖ ΤΝΟΜΟΛΟΓΖΘΔΗΖ ΤΝΘΖΚΖ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ APIΘ. 238/ΦΔΚ Α /25 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 1923 ΠΔΡΗ ΚΤΡΧΔΧ ΣΖ ΔΝ ΛΧΕΑΝΖ ΤΝΟΜΟΛΟΓΖΘΔΗΖ ΤΝΘΖΚΖ ΠΔΡΗ ΔΗΡΖΝΖ Έρνληεο ππ φςεη ηελ παξάγξαθνλ Η ηεο απφ 15 επηεκβξίνπ 1922 απνθάζεσο ηεο Δπαλαζηαηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV. Life + Environment Policy and Governance LIFE 07ENV/GR/000271

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV. Life + Environment Policy and Governance LIFE 07ENV/GR/000271 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV Life + Environment Policy and Governance LIFE 07ENV/GR/000271 Νφκνο 25 ηεο 16/21.4.1975: Πεξί ππνινγηζκνχ θαη ηξφπνπ εηζπξάμεσο δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ηειψλ θαζαξηφηεηνο θαη θσηηζκνχ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΠΗΚΟΤΡΖΔΩ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΠΗΚΟΤΡΖΔΩ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΠΗΚΟΤΡΖΔΩ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2009 1 ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΠΗΚΟΤΡΖΔΩ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΡΘΡΟΝ 1νλ ύζηαζηο - θνπόο 1. Δπί ησ ζθνπψ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΤΙΚΟ ΓΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 423./ΦΔΚ Α/226/22 ΟΚΤ 1947

ΝΟΜΟΘΔΤΙΚΟ ΓΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 423./ΦΔΚ Α/226/22 ΟΚΤ 1947 ΝΟΜΟΘΔΤΙΚΟ ΓΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 423./ΦΔΚ Α/226/22 ΟΚΤ 1947 Πεξί θπξψζεσο ηεο κεηαμχ ησλ πκκάρσλ θαη ζπλεζπηζκέλσλ Γπλάκεσλ θαη ηεο Ηηαιίαο πλζήθεο Δηξήλεο ηεο 10εο Φεβξνπαξίνπ 1947. Π Α Τ Λ Ο ΒΑΗΛΔΤ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1187/81 (ΦΕΚ-201 Α') Θέμα: «Πεπί ηποποποιήζεωρ διαηάξεών ηινων ηος ςπ'απιθ.759/76 Π.Δ/ηορ.»

Ν. 1187/81 (ΦΕΚ-201 Α') Θέμα: «Πεπί ηποποποιήζεωρ διαηάξεών ηινων ηος ςπ'απιθ.759/76 Π.Δ/ηορ.» Ν. 1187/81 (ΦΕΚ-201 Α') Θέμα: «Πεπί ηποποποιήζεωρ διαηάξεών ηινων ηος ςπ'απιθ.759/76 Π.Δ/ηορ.» Άξζξνλ 1. Δηο ηαο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 161/1975 «πεξί ζπζηάζεσο, νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 42B

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 42B 2567 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 479/2014 Απ. 4828, 31.10.2014 Απιθμόρ 479 Οι πεπί Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ (Διδικό Καθεζηώρ για Σηλεπικοινωνιακέρ, Ραδιοθωνικέρ και Σηλεοπηικέρ ή Ηλεκηπονικέρ Τπηπεζίερ πος

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, Απιθμόρ 364

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, Απιθμόρ 364 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, 6.11.2015 Απιθμόρ 364 2280 Oι πεπί Καθοπιζμού ηων Δνωζιακών Κλάζεων ηος Βαζικού και ηος Πιζηοποιημένος Παηαηόζπoπος Κανονιζμοί ηος 2015, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή πηώσεςζη» ηηρ Δπιηποπήρ ηων Ηνωμένων Δθνών για ηο Γιεθνέρ Δμποπικό Γίκαιο». ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΗ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ

***I ΘΕΗ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 29.4.2015 EP-PE_TC1-COD(2014)0159 ***I ΘΕΗ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ πνπ θαζνξίζζεθε ζε πξψηε αλάγλσζε ζηηο 29 Απξηιίνπ 2015 ελ φςεη ηεο έγθξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1112 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ. Αζήλα, 12 Μαΐνπ 2011

ΠΟΛ: 1112 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ. Αζήλα, 12 Μαΐνπ 2011 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αζήλα, 12

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026)

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 6 ηνπ Ν. 1100/1980 "πεξί ηδξχζεσο Οηθνλνκηθνχ Επηζηεκνληθνχ Επηκειεηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ:

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: Αθελφο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία., κηαο εηαηξείαο εγγεγξακκέλεο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ εδξεχεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece -------- Προωθημένο μήνσμα -------- Προζκλήζεις για ηην ζσνάνηηζη ηων μελών ηης επιηροπής ηοσ άρθροσ 29 Ν. 4439/2016, ΦΕΚ Α' 222. Tue, 6 Jun 2017 17:21:10 +0300 Ανηωνία Μοροπούλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

θαη ην Ν. 3344/2005: Κχξσζε ηνπ Πξσηνθφιινπ ππ αξηζ. 142 ζηε χκβαζε γηα ηελ Πξνάζπηζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπν

θαη ην Ν. 3344/2005: Κχξσζε ηνπ Πξσηνθφιινπ ππ αξηζ. 142 ζηε χκβαζε γηα ηελ Πξνάζπηζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπν Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ Πξνάζπηζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηα Πξσηφθνιια Νν. 11 θαη Νν. 14 Τπνγξάθεθε ζηε Ρψκε ηελ 4ε Ννεκβξίνπ 19501 Έλαξμε ηζρχνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Δεν εκπίπτουν τα τιμολόγια που υποκαθιστούν υορτωτική

Δεν εκπίπτουν τα τιμολόγια που υποκαθιστούν υορτωτική Δεν εκπίπτουν τα τιμολόγια που υποκαθιστούν υορτωτική ηδ 556/2013 Με έθπησζε δαπάλεο ζε πεξίπησζε έθδνζεο ηηκνινγίνπ αληί θνξησηηθήο. Πεξίιεςε Δπεηδή ζχκθσλα κε ηηο ηφηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο «κεηαθνξέαο»

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Μηηποπόλεωρ 12-14 Σ.Κ. 10563 Αθήνα, Σηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5227300 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Δίδνο: ΝΟΜΟ Αξηζκφο: 3865 Έηνο: 2010 ΦΔΚ: Α 120 20100721 Σέζεθε ζε ηζρχ: 21.07.2010 Ζκ.Τπνγξαθήο: 20.07.2010 Σίηινο Μεηαξξχζκηζε πληαμηνδνηηθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΔΠΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΓΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΑΦΔΡΔΓΓΤΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΝΑΦΗ ΘΔΜΑΣΑ TOY 2015

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΔΠΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΓΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΑΦΔΡΔΓΓΤΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΝΑΦΗ ΘΔΜΑΣΑ TOY 2015 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΔΠΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΓΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΑΦΔΡΔΓΓΤΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΝΑΦΗ ΘΔΜΑΣΑ TOY 2015 Πξννίκην. ΔΠΔΙΓΗ, ην επηθαηξνπνηεκέλν Μλεκφλην Σπλαληίιεςεο κεηαμχ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ Γηεζλνχο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ N. 111(I)/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟΘΕΙΑ - ΜΕΡΟ Ι Αριθμός 4456 Παρασκεσή, 25 Ιοσλίοσ 2014 783 Ο πεπί ηηρ Ίδπςζηρ, ηυν Γπαζηηπιοηήηυν και ηηρ Δποπηείαρ ηυν Σαμείυν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΤΟΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΤΟΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΤΟΜΟΣ 2 ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ 1 Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε-Παιιατθή Άκπλα 36.Δ.α.1-2 ΚΕΦΑΛΑΘΟΝ Ε ΠΟΛΘΣΘΚΗ ΚΑΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΑΣΕΤΗ ΘΕΜΑ α Ποιηηηθή Επηζηράηεσζε-Παιιαϊθή

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΘΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΩΝ ΔΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΘΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΩΝ ΔΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΘΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΩΝ ΔΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ Είδος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ Αριθμός: 463 Έηος: 1978 ΦΕΚ: Α 96 19780614 Σέθηκε ζε ιζτύ: 14.06.1978 Ημ.Τπογραθής: 03.06.1978 Πεξί ησλ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟΝ Σπόπορ ενεπγείαρ επιθεωπήζειρ ηων πλοίων.

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟΝ Σπόπορ ενεπγείαρ επιθεωπήζειρ ηων πλοίων. Β.Γ. 542 ηηρ 27.7/20.8.1968. Πεπί εθαπμογήρ ηος Νόμος 4473/1965 "πεπί ελέγσος ηηρ Ναςζιπλοΐαρ, Δπιθεωπήζεωρ Δμποπικών Πλοίων και άλλων ηινών διαηάξεων. (Α` 181). Δλ φςεη ησλ άξζξσλ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα