Ν.139/75 (ΦΕΚ 176 Α')

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν.139/75 (ΦΕΚ 176 Α')"

Transcript

1 Ν.139/75 (ΦΕΚ 176 Α') Θέμα : «Περί κσρώζεως ηης εν Νέα Υόρκη ηην 28 Σεπη σπογραθείζης Διεθνούς Σσμβάζεως και ηοσ ζσνοδεύονηος ηαύηην παραρηήμαηος περί ηοσ καθεζηώηος ηων ανιθαγενών» 'Αξζξνλ πξψηνλ : Κπξνχηαη θαη έρεη ηζρχλ λφκνπ ε ελ Νέα Τφξθε θαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ηελ 28 επη ππνγξαθείζα Γηεζλήο χκβαζεο κεηά ηνπ ζπλνδεχνληνο ηαχηελ παξαξηήκαηνο πεξί ηνπ θαζεζηψηνο ησλ αληζαγελψλ, σλ ηα θείκελα ελ πξσηνηχπσ εηο ηελ Γαιιηθήλ γιψζζαλ θαη ελ κεηαθξάζεη εηο ηελ Διιεληθήλ έρνπλ σο έπεηαη: ΤΜΒΑΙ ΠΔΡΙ ΣΗ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΔΧ ΣΧΝ ΑΝΙΘΑΓΔΝΧΝ Φεθηζζείζα ηελ 28ελ επηεκβξίνπ 1954 ππφ πλδηαζθέςεσο Πιεξεμνπζίσλ ζπλειζνχζεο θαη'εθαξκνγήλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο απνθάζεσο 526 Α (XVII) ηνπ Οηθνλνκηθνχ θαη Κνηλσληθνχ πκβνπιίνπ απφ 26εο Απξηιίνπ 1954 ηεζείζα ελ ηζρχη ηελ 6ελ Ινπλίνπ 1960, θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39. ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ Σα Τςειά πκβαιιφκελα Μέξε. 'Δρνληα ππ'φςεη φηη ν Υάξηεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ θαη ε Παγθφζκηνο Γηαθήξπμηο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ε εγθξηζείζα ηελ 10ελ Γεθεκβξίνπ 1948 ππφ ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, επεβεβαίσζαλ ηελ αξρήλ φηη νη άλζξσπνη, άλεπ δηαθξίζεσο, δένλ λα απνιαχνπλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ. 'Δρνληα ππ'φςεη φηη ν Οξγαληζκφο Ηλσκέλσλ Δζλψλ θαη'επαλάιεςηλ εμεδήισζε ην κέγα απηνχ ελδηαθέξνλ δηά ηνπο αληζαγελείο θαη φηη κεξηκλά δηά λα ηνπο εμαζθαιίζε ηελ θαηά ηνλ δπλαηφλ επξπηέξαλ άζθεζηλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ. 'Δρνληα

2 ππ'φςεη φηη κφλνλ νη αληζαγελείο εθείλνη νίηηλεο είλαη επίζεο πξφζθπγεο δχλαληαη λα σθεινχληαη εθ ηεο πκβάζεσο ηεο 28εο Ινπιίνπ 1951 πεξί ηεο λνκηθήο θαηαζηάζεσο ησλ πξνζθχγσλ θαη φηη ππάξρνπλ πνιπάξηζκνη αληζαγελείο εθ'σλ ε ξεζείζα χκβαζηο δελ έρεη εθαξκνγήλ. Θεσξνχληα φηη είλαη επθηαίνλ φπσο ε θαηάζηαζηο ησλ αληζαγελψλ ξπζκηζζή θαη βειηησζή δηά δηεζλνχο ζπκβάζεηο. πλεθψλεζαλ επί ησλ αθνινχζσλ δηαηάμεσλ. ΚΔΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΧΣΟΝ : ΓΔΝΙΚΑΙ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 'Αξζξνλ Πξψηνλ : Οξηζκφο ηνπ φξνπ "αληζαγελήο" 1. Γηά ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζεο πκβάζεσο, ν φξνο "αληζαγελήο" ππνδεινί πξφζσπνλ ην νπνίνλ νπδέλ Κξάηνο ζεσξεί σο ππήθννλ ηνπ θαη'εθαξκνγήλ ηεο λνκνζεζίαο ηνπ. 2. Η χκβαζηο αχηε δελ έρεη εθαξκνγήλ: 1) Δπί πξνζψπσλ άηηλα απνιαχνπλ λπλ πξνζηαζίαο ή αξσγήο εθ κέξνπο νξγαλψζεσο ή θαζηδξχκαηνο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, εμαηξνπκέλνπ ηνπ Τπάηνπ Αξκνζηνχ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ δηά ηνπο πξφζθπγαο θαη εθ'φζνλ ρξφλνλ ηαχηα απνιαχνπλ ηεο ξεζείζεο πξνζηαζίαο ή ηεο ξεζείζεο αξσγήο. 2) Δπί πξνζψπσλ ζεσξνπκέλσλ, ππφ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ηεο ρψξαο φπνπ ηα πξφζσπα ηαχηα έρνπλ ηελ κφληκνλ δηακνλήλ ησλ, σο ερφλησλ ηα εθ ηεο θηήζεσο ηεο ηζαγελείαο ηεο ρψξαο ηαχηεο δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. 3) Δπί πξνζψπσλ δηά ηα νπνία πθίζηαληαη ζνβαξνί ιφγνη λα ζεσξεζνχλ: α) Χο δηαπξάμαληα εγθιήκαηα θαηά ηεο εηξήλεο, εγθιήκαηα πνιέκνπ ή εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπφηεηνο, θαηά ηελ έλλνηαλ δηεζλψλ θεηκέλσλ, ζπληαρζέλησλ πξνο θαζηέξσζηλ ζρεηηθψλ πξνο ηα εγθιήκαηα ηαχηα δηαηάμεσλ. β) Χο δηαπξάμαληα βαξχ έγθιεκα θνηλνχ δηθαίνπ εθηφο ρψξαο ηεο δηακνλήο ησλ πξνηνχ γίλνπλ δεθηά εηο ηαχηελ. γ) Χο θαηαζηάληα έλνρα ελεξγεηψλ αληηζέησλ πξνο ηνπο ζθνπνχο θαη ηαο αξράο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ.

3 'Αξζξνλ 2 : Γεληθαί Τπνρξεψζεηο Παο αληζαγελήο έρεη, έλαληη ηεο ρψξαο φπνπ επξίζθεηαη, θαζήθνληα άηηλα ζπλεπάγνληαη εηδηθψηεξνλ ηελ ππνρξέσζηλ λα ζπκκνξθνχηαη πξνο ηνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο σο θαη πξνο ηα πξνο δηαηήξεζηλ ηεο δεκνζίαο ηάμεσο ιακβαλφκελα κέηξα. 'Αξζξνλ 3 : Απνθιεηζκφο δηαθξίζεσλ Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα εθαξκφδνπλ ηαο δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο πκβάζεσο άλεπ νπδεκίαο δηαθξίζεσο θπιήο, ζξεζθείαο ή ρψξαο θαηαγσγήο. 'Αξζξνλ 4 : Θξεζθεία Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα παξέρνπλ εηο ηνπο αληζαγελείο επί ηνπ εδάθνπο ησλ κεηαρείξηζηλ ηνπιάρηζηνλ εμ ίζνπ επλντθήλ πξνο ηελ παξερνκέλελ εηο ηνπο εκεδαπνχο εηο φηη αθνξά ηελ ειεπζεξίαλ ελαζθήζεσο ηεο ζξεζθείαο ησλ θαη εηο φ,ηη αθνξά ηελ ειεπζεξίαλ ηεο ζξεζθεπηηθήο αγσγήο ησλ ηέθλσλ ησλ. 'Αξζξνλ 5 : Γηθαηψκαηα παξαρσξεζέληα αλεμαξηήησο ηεο πκβάζεσο ηαχηεο Οπδεκία δηάηαμηο ηεο πκβάζεσο ηαχηεο ζίγεη έηεξα δηθαηψκαηα θαη πιενλεθηήκαηα παξαρσξεζέληα αλεμαξηήησο ηεο πκβάζεσο ηαχηεο εηο ηνπο αληζαγελείο. 'Αξζξνλ 6 : Η έθθξαζηο "ππφ ηαο απηάο ζπλζήθαο"

4 Γηά ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζεο πκβάζεσο ν φξνο "ππφ ηαο απηάο ζπλζήθαο" ζεκαίλεη φηη άπαζαη αη πξνυπνζέζεηο πξνζσξηλήο ή κνλίκνπ δηακνλήο) αο ζα ψθεηιε λα πιεξνί ν αληζαγελήο δηά λα δχλαηαη λα αζθήζε ην ζπγθεθξηκέλνλ δηθαίσκα, εάλ δελ ήην αληζαγελήο νθείινπλ λα πιεξψληαη ππ'απηνχ, εμαηξνπκέλσλ εθείλσλ ησλ πξνυπνζέζεσλ, αίηηλεο σο εθ ηεο θχζεψο ησλ δελ δχλαληαη λα πιεξσζνχλ ππφ αληζαγελνχο. 'Αξζξνλ 7 : Απαιιαγή απφ ηεο ακνηβαηφηεηνο 1. Δπηθπιαζζνκέλσλ ησλ ππφ ηεο παξνχζεο πκβάζεσο πξνβιεπνκέλσλ πιένλ επλντθψλ δηαηάμεσλ, παλ ζπκβαιιφκελνλ Κξάηνο ζα παξέρεη εηο ηνπο αληζαγελείο ην θαζεζηψο ην νπνίνλ παξέρεη εηο ηνπο αιινδαπνχο ελ γέλεη. 2. Μεηά πάξνδνλ ρξφλνπ δηακνλήο ηξηψλ εηψλ, άπαληεο νη αληζαγελείο απνιαχνπλ επί ηνπ εδάθνπο ησλ ζπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ, ηεο απαιιαγήο απφ ηεο λνκνζεηηθήο ακνηβαηφηεηνο. 3. Παλ ζπκβαιιφκελνλ Κξάηνο ζα ζπλερίζε λα παξέρε εηο ηνπο αληζαγελείο ηα δηθαηψκαηα θαη πξνλφκηα άηηλα εδχλαλην νχηνη ήδε λα επηθαιεζζνχλ θαη ελ ειιείςεη ακνηβαηφηεηνο, θαηά ηνλ ρξφλνλ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πκβάζεσο δηά ην ελ ιφγσ Κξάηνο. 4. Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα αληηκεησπίζνπλ επλντθψο ηελ δπλαηφηεηα παξνρήο εηο ηνπο αληζαγελείο, ελ ειιείςεη ακνηβαηφηεηνο, δηθαηψκαηα θαη πιενλεθηήκαηα επί πιένλ εθείλσλ άηηλα νχηνη δχλαληαη λα επηθαιεζζνχλ βάζεη ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 4 σο θαη ηελ δπλαηφηεηα παξνρήο ηνπ επεξγεηήκαηνο απαιιαγήο απφ ηεο ακνηβαηφηεηνο εηο αληζαγελείο νίηηλεο δελ πιεξνχλ ηαο πξνυπνζέζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη Αη δηαηάμεηο ησλ σο άλσ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 εθαξκφδνληαη ηφζνλ επί ησλ ππφ ησλ άξζξσλ 13, 18, 19, 21 θαη 22 ηεο παξνχζεο πκβάζεσο πξνβιεπνκέλσλ δηθαησκάησλ θαη πξνλνκίσλ φζνλ θαη επί ησλ κε ππφ ηαχηεο πξνβιεπνκέλσλ δηθαησκάησλ θαη πξνλνκίσλ. 'Αξζξνλ 8 : Απαιιαγή απφ εμαηξεηηθψλ κέηξσλ

5 Δλ ζρέζεη πξνο ηα εμαηξεηηθά κέηξα άηηλα δχλαληαη λα ιεθζνχλ θαηά ηνπ πξνζψπνπ, ηεο πεξηνπζίαο ή ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ππεθφσλ ή ησλ πξψελ ππεθφσλ σξηζκέλνπ Κξάηνπο, ηα ζπκβαιιφκελα Κξάηε δελ ζα εθαξκφδνπλ ηα κέηξα ηαχηα επί αληζαγελνχο, απνθιεηζηηθψο θαη κφλνλ επεηδή έζρε ηελ ηζαγέλεηαλ ηνπ ελ ιφγσ Κξάηνπο. Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε άηηλα, σο εθ ηεο λνκνζεζίαο ησλ, δελ δχλαληαη λα εθαξκφζνπλ ηελ ελ ησ παξφληη άξζξσ θαζηεξνπκέλελ γεληθήλ αξρήλ, ζα παξέρνπλ εηο ηαο ζπγθεθξηκέλαο πεξηπηψζεηο απαιιαγάο ππέξ ησλ ηνηνχησλ αληζαγελψλ. 'Αξζξνλ 9 : Πξνζσξηλά Μέηξα Οπδεκία ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζεο πκβάζεσο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξαθψιπζηλ ζπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο, φπσο, ελ θαηξψ πνιέκνπ ή ππφ άιιαο ζνβαξάο θαη εμαηξεηηθάο ζπλζήθαο, ιάβε πξνζσξηλψο έλαληη ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ, ηα κέηξα άηηλα ην Κξάηνο ηνχην θξίλεη αλαγθαία δηά ηελ εζληθήλ αζθάιεηαλ, κέρξηο φηνπ δηαπηζησζή φηη ην πξφζσπνλ ηνχην είλαη φλησο αληζαγελήο, θαη φηη ε δηαηήξεζηο ησλ ξεζέλησλ κέηξσλ είλαη αλαγθαία σο πξνο απηφ ελ ησ ζπκθέξνληη ηεο εζληθήο αζθάιεηαο. 'Αξζξνλ 10 : πλέρεηα ηεο δηακνλήο 1. Οζάθηο αληζαγελήο ηηο εμεηνπίζζε θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη κεηεθέξζε εηο ην έδαθνο ελφο ησλ ζπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ φπνπ θαη δηακέλεη ε δηάξθεηα ηεο αλαγθαζηηθήο ηαχηεο δηακνλήο ζα ππνινγηζζή σο ρξφλνο θαλνληθήο δηακνλήο επί ηνπ εδάθνπο ηνχηνπ. 2. Οζάθηο αληζαγελήο ηηο εμεηνπίζζε ηνπ εδάθνπο ζπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη επέζηξεςαλ εηο απηφ πξν ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πκβάζεσο ίλα δηακείλε κνλίκσο ελ απηψ, ε πξνεγεζείζα πεξίνδνο νκνχ κεηά ηεο επνκέλεο ηεο ηνηαχηεο εθηνπίζεσο ζα ζεσξψληαη δηά πάληα ζθνπφλ δη'νλ απαηηείηαη αδηάθνπνο κφληκνο δηακνλή, σο ζπληζηψζαη εληαίαλ αδηάθνπνλ πεξίνδνλ.

6 'Αξζξνλ 11 : Ναπηηθνί αληζαγελείο Δηο ηελ πεξίπησζηλ αληζαγελψλ θαλνληθψο απαζρνινπκέλσλ σο κειψλ πιεξψκαηνο πινίνπ ππφ ζεκαίαλ ζπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο, ην Κξάηνο ηνχην ζα εμεηάδε επλντθψο ηελ δπλαηφηεηα παξνρήο άδεηαο εηο ηνπο ελ ιφγσ αληζαγελείο λα εγθαηαζηαζνχλ επί ηνπ εδάθνπο ηνπ θαη παξνρήο εηο ηνχηνπο ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ ή λα ηνπο δερζή πξνζσξηλψο επί ηνπ εδάθνπο ηνπ θαη δε πξνο δηεπθφιπλζηλ ηεο εγθαηαζηάζεψο ησλ εηο άιιελ ρψξαλ. ΚΔΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ : ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΙ 'Αξζξνλ 12 : Πξνζσπηθή θαηάζηαζηο 1.1. Η πξνζσπηθή θαηάζηαζηο παληφο αληζαγελνχο ζα δηέπεηαη ππφ ηνπ δηθαίνπ ηεο ρψξαο ηεο θαηνηθίαο ηνπ ή ελ ειιείςεη θαηνηθίαο, ππφ ηνπ δηθαίνπ ηεο ρψξαο ηεο δηακνλήο ηνπ. 2. Σα πξφηεξνλ ππφ ηνπ αληζαγελνχο απνθηεζέληα θαη εθ ηεο πξνζσπηθήο θαηαζηάζεσο απηνχ πεγάδνληα δηθαηψκαηα, εηδηθψηεξνλ δε ηα εθ ηνπ γάκνπ πξνθχπηνληα ζα ηπγράλνπλ ζεβαζκνχ εθ κέξνπο παληφο ζπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο, ππφ ηελ επηθχιαμηλ ζπληξερνχζεο πεξηπηψζεσο, ηεο πιεξψζεσο ησλ ππφ ηεο λνκνζεζίαο ηνπ ξεζέληνο θξάηνπο πξνβιεπνκέλσλ δηαηππψζεσλ, εμππαθνπνκέλνπ, ελ ηνχηνηο, φηη ην ελ πξνθεηκέλσ δηθαίσκα ζα νθείιε λα είλαη εμ εθείλσλ άηηλα ζα αλαγλσξίδνλην ππφ ηεο λνκνζεζίαο ηνπ ξεζέληνο Κξάηνπο, εάλ ν ελδηαθεξφκελνο δελ είρε θαηαζηή αληζαγελήο. 'Αξζξνλ 13 : Κηλεηή θαη αθίλεηνο πεξηνπζία Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα παξέρνπλ εηο πάληα αληζαγελή κεηαρείξηζηλ φζνλ ην δπλαηφλ επλντθήλ, ελ πάζε δε πεξηπηψζεη, κεηαρείξηζηλ νπρί νιηγψηεξνλ επλντθήλ ηεο παξερνκέλεο, ππφ ηαο απηάο ζπλζήθαο, εηο ηνπο αιινδαπνχο ελ γέλεη, εηο φ,ηη αθνξά εηο ηελ απφθηεζηλ θηλεηήο θαη αθηλήηνπ πεξηνπζίαο θαη εηέξσλ ζρεηηθψλ πξνο ηαχηελ δηθαησκάησλ, ηελ κίζζσζηλ θαη ηαο άιιαο ζρεηηθάο πξνο ηελ θηλεηήλ θαη αθίλεηνλ πεξηνπζίαλ ζπκβάζεηο.

7 'Αξζξνλ 14 : Πλεπκαηηθή θαη βηνκεραληθή ηδηνθηεζία Δπί ζεκάησλ πξνζηαζίαο ηεο βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, ήηνη εθεπξέζεσλ, ζρεδίσλ, πξνηχπσλ, βηνκεραληθψλ ζεκάησλ, εκπνξηθήο επσλπκίαο θαη επί ζεκάησλ πξνζηαζίαο ηεο ινγνηερληθήο θαιιηηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο ηδηνθηεζίαο, παο αληζαγελήο ζα απνιαχε εληφο ηεο ρψξαο φπνπ έρεη ηελ ζπλήζε δηακνλήλ ηνπ ηεο εηο ηνπο εκεδαπνχο ελ ηε ρψξα ηαχηε παξερνκέλεο πξνζηαζίαο. Δπί ηνπ εδάθνπο νηνπδήπνηε ησλ ινηπψλ ζπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ, ζα απνιαχε ηεο πξνζηαζίαο ήηηο παξέρεηαη επί ηνπ ξεζέληνο εδάθνπο εηο ηνπο πνιίηαο ηεο ρψξαο φπνπ έρεη ηελ ζπλήζε δηακνλήλ ηνπ. 'Αξζξνλ 15 : Γηθαίσκα ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα παξέρνπλ εηο ηνπο αληζαγελείο νίηηλεο δηακέλνπλ θαλνληθψο επί ηνπ εδάθνπο ησλ, εηο φ,ηη αθνξά εηο ηαο κε πνιηηηθάο θαη κε θεξδνζθνπηθάο ελψζεηο θαη ηαο επαγγεικαηηθάο νξγαλψζεηο, κεηαρείξηζηλ φζνλ ην δπλαηφλ επλντθήλ, ελ πάζε δε πεξηπηψζεη, κεηαρείξηζηλ νπρί νιηγψηεξνλ επλντθήλ ηεο παξερνκέλεο ππφ ηαο απηάο ζπλζήθαο, εηο ηνπο αιινδαπνχο ελ γέλεη. 'Αξζξνλ 16 : Γηθαίσκα ηνπ παξίζηαζζαη ελψπηνλ Γηθαζηεξίσλ 1. Παο αληζαγελήο ζα έρε, επί ηνπ εδάθνπο ησλ ζπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ, ηελ δπλαηφηεηα ειεπζέξαο θαη επρεξνχο πξνζθπγήο εηο ηα δηθαζηήξηα. 2. Δληφο ηνπ ζπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο έλζα έρεη ηελ ζπλήζε απηνχ δηακνλήλ, παο αληζαγελήο ζα απνιαχε ηεο απηήο σο θαη εκεδαπνί κεηαρεηξίζεσο εηο φ,ηη αθνξά εηο ηελ πξνζθπγήλ εηο ηα δηθαζηήξηα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο πελίαο θαη ηεο απαιιαγήο απφ ηεο εγγπνδνζίαο αιινδαπνχ. 3. Δηο ηα ινηπά πκβαιιφκελα Κξάηε, πιελ εθείλσλ έλζα έρεη ηελ ζπλήζε απηνχ δηακνλήλ θαη εηο φ,ηη αθνξά εηο ηα ζέκαηα ηα ππφ ηεο παξαγξάθνπ 2 ζθνπνχκελα, παο αληζαγελήο ζα απνιαχε ηεο απηήο σο αη ν θεθηεκέλνο ηελ

8 ηζαγέλεηαλ ηνπ Κξάηνπο ελ ησ νπνίσ έρεη ηελ ζπλήζε απηνχ δηακνλήλ, κεηαρεηξίζεσο. ΚΔΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ : ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΑΙ ΔΡΓΑΙΑΙ 'Αξζξνλ 17 : 'Δκκηζζα Δπαγγέικαηα 1. Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα παξέρνπλ εηο πάληα αληζαγελή θαλνληθψο δηακέλνληα επί ηνπ εδάθνπο ησλ κεηαρείξηζηλ φζνλ ην δπλαηφλ επλντθήλ, ελ πάζε δε πεξηπηψζεη, κεηαρείξηζηλ νπρί νιηγψηεξνλ επλντθήλ ηεο παξερνκέλεο, ππφ ηαο απηάο ζπλζήθαο, εηο ηνπο αιινδαπνχο ελ γέλεη, εηο φ,ηη αθνξά ηελ άζθεζηλ εκκίζζνπ επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηνο. 2. Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα αληηκεησπίζνπλ επλντθψο ηελ πηνζέηεζηλ κέηξσλ ηεηλφλησλ εηο εμνκνίσζηλ ησλ δηθαησκάησλ απάλησλ ησλ αληζαγελψλ, εηο φ,ηη αθνξά ηελ άζθεζηλ ησλ εκκίζζσλ επαγγεικάησλ, πξνο ηα δηθαηψκαηα ησλ ηδίσλ ησλ ππεθφσλ θαη δε πξνθεηκέλνπ πεξί αληζαγελψλ νίηηλεο εηζήιζνλ εηο ην έδαθφο ησλ θαη'εθαξκνγήλ πξνγξάκκαηνο ζπγθεληξψζεσο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ή ζρεδίνπ εηζδνρήο κεηαλαζηψλ. 'Αξζξνλ 18 : 'Ακηζζα Δπαγγέικαηα Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα παξέρνπλ εηο ηνπο αληζαγελείο νίηηλεο επξίζθνληαη θαλνληθψο επί ηνπ εδάθνπο ησλ κεηαρείξηζηλ φζνλ ην δπλαηφλ επλντθήλ, ελ πάζε δε πεξηπηψζεη, κεηαρείξηζηλ νπρί νιηγψηεξνλ επλντθήλ ηεο παξερνκέλεο ππφ ηαο απηάο ζπλζήθαο, εηο ηνπο αιινδαπνχο ελ γέλεη, εηο φ,ηη αθνξά ηελ άζθεζηλ ακίζζνπ επαγγέικαηνο, εηο ηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο, ηεο βηνκεραλίαο, ηεο ηέρλεο θαη ηνπ εκπνξίνπ, σο θαη εηο ηελ ζχζηαζηλ εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ εηαηξεηψλ. 'Αξζξνλ 19 : Διεπζέξηα Δπαγγέικαηα

9 Παλ ζπκβαιιφκελνλ Κξάηνο ζα παξέρε εηο ηνπο αληζαγελείο ηνπο δηακέλνληαο θαλνληθψο επί ηνπ εδάθνπο ηνπ, νίηηλεο είλαη θάηνρνη δηπισκάησλ αλαγλσξηζκέλσλ ππφ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ηνπ ελ ιφγσ Κξάηνπο θαη νίηηλεο επηζπκνχλ λα αζθήζνπλ ειεπζέξηνλ επάγγεικα, κεηαρείξηζηλ φζνλ ην δπλαηφλ επλντθήλ, ελ πάζε δε πεξηπηψζεη, κεηαρείξηζηλ νπρί νιηγψηεξνλ επλντθήλ ηεο παξερνκέλεο ππφ ηαο απηάο ζπλζήθαο, εηο ηνπο αιινδαπνχο ελ γέλεη. ΚΔΦΑΛΑΙΟΝ IV : ΚΟΙΝΧΝΙΚΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ 'Αξζξνλ 20 : Γηαλνκή αγαζψλ δηά δειηίσλ Δηο ελ πεξίπησζηλ πθίζηαηαη ζχζηεκα δηαλνκήο αγαζψλ δηά δειηίσλ εηο ν ππφθεηηαη ν πιεζπζκφο ελ ησ ζπλφισ ηνπ θαη ην νπνίνλ θαζνξίδεη ηελ γεληθήλ θαηαλνκήλ ησλ πξντφλησλ άηηλα πθίζηαληαη ελ αλεπαξθεία, νη αληζαγελείο ηπγράλνπλ ηεο απηήο σο θαη νη εκεδαπνί κεηαρεηξίζεσο. 'Αξζξνλ 21 : ηέγαζηο Δηο φ,ηη αθνξά ηελ ζηέγαζηλ, ηα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα παξέρνπλ ελ σ κέηξσ ην ζέκα ηνχην ππφθεηηαη εηο ξχζκηζηλ πξνβιεπνκέλελ ππφ ησλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ, ή ηειεί ππφ ηνλ έιεγρνλ ησλ δεκνζίσλ αξρψλ, εηο ηνπο θαη θαλνληθψο επί ηνπ εδάθνπο ησλ δηακέλνληαο αληζαγελείο, κεηαρείξηζηλ φζνλ ην δπλαηφλ επλντθήλ ηεο παξερνκέλεο, ππφ ηαο απηάο ζπλζήθαο, εηο ηνπο αιινδαπνχο ελ γέλεη. 'Αξζξνλ 22 : Γεκνζία Δθπαίδεπζηο 1. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε ζα παξέρνπλ εηο ηνπο αληζαγελείο ηελ απηήλ σο θαη εηο ηνπο εκεδαπνχο κεηαρείξηζηλ, εηο φ,ηη αθνξά ηελ ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζηλ. 2. Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα παξέρνπλ εηο ηνπο αληζαγελείο κεηαρείξηζηλ φζνλ ην δπλαηφλ επλντθήλ, ελ πάζε δε πεξηπηψζεη, κεηαρείξηζηλ νπρί

10 νιηγψηεξνλ επλντθήλ ηεο παξερνκέλεο, ππφ ηαο απηάο ζπλζήθαο εηο ηνπο αιινδαπνχο ελ γέλεη, εηο φ,ηη αθνξά ηαο πέξαλ ηεο ζηνηρεηψδνπο εθπαηδεχζεσο πθηζηακέλαο θαηεγνξίαο εθπαηδεχζεσο θαη δε εηο φ,ηη αθνξά ηελ δπλαηφηεηα ζπνπδψλ, ηελ αλαγλψξηζηλ ησλ ελδεηθηηθψλ ζπνπδψλ, δηπισκάησλ θαη παλεπηζηεκηαθψλ ηίηισλ εθδνζέλησλ εηο ηελ αιινδαπήλ, ηελ θαηαβνιήλ δηθαησκάησλ θαη θφξσλ θαη ηελ απνλνκήλ ππνηξνθηψλ. 'Αξζξνλ 23 : Κξαηηθή πεξίζαιςηο Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα παξέρνπλ εηο ηνπο θαλνληθψο επί ηνπ εδάθνπο ησλ δηακέλνληαο αληζαγελείο, ηελ απηήλ κεηαρείξηζηλ σο θαη εηο ηνπο εκεδαπνχο, εηο φ,ηη αθνξά ηελ θξαηηθήλ αξσγήλ θαη πεξίζαιςηλ. 'Αξζξνλ 24 : Δξγαηηθή Ννκνζεζία θαη Κνηλσληθή Αζθάιηζηο 1. Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα παξέρνπλ εηο ηνπο θαλνληθψο επί ηνπ εδάθνπο ησλ δηακέλνληαο αληζαγελείο ηελ απηήλ σο θαη εηο ηνπο εκεδαπνχο κεηαρείξηζηλ εηο φ,ηη αθνξά ηα αθφινπζα ζέκαηα: α) Δλ σ κέηξσ ηα ζέκαηα ηαχηα ξπζκίδνληαη ππφ ηεο λνκνζεζίαο ή εμαξηψληαη εθ ησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ: ηελ ακνηβήλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ, νζάθηο ηα επηδφκαηα ηαχηα απνηεινχλ κέξνο ηεο ακνηβήο, ηελ δηάξθεηαλ εξγαζίαο, ηαο ππεξσξίαο, ηαο θαλνληθάο αδείαο κεη'απνδνρψλ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο θαη'νίθνλ εξγαζίαο, ηελ ειηθίαλ πξνο πξφζιεςηλ εηο εξγαζίαλ, ηελ καζεηείαλ θαη ηελ επαγγεικαηηθήλ εθπαίδεπζηλ, ηελ εξγαζίαλ ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ εθήβσλ θαη ηελ απφιαπζηλ ησλ ππφ ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ πξνζθεξνκέλσλ πιενλεθηεκάησλ. β) Σελ θνηλσληθήλ αζθάιηζηλ (ηαο λνκηθάο δηαηάμεηο, ηαο ζρεηηθάο πξνο ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα, ηαο επαγγεικαηηθάο λφζνπο, ηελ κεηξφηεηα, ηελ αζζέλεηαλ, ηελ αλαπεξίαλ, ην γήξαο θαη ηνλ ζάλαηνλ, ηελ αλεξγίαλ, ηα νηθνγελεηαθά βάξε, σο θαη πάληα άιινλ θίλδπλνλ φζηηο, ζπκθψλσο πξνο ηελ εζληθήλ λνκνζεζίαλ θαιχπηεηαη ππφ ζπζηήκαηνο ηηλνο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο) ππφ ηελ επηθχιαμηλ:

11 η) Σσλ θαηαιιήισλ ξπζκίζεσλ ησλ απνζθνπνπζψλ, εηο ηελ δηαηήξεζηλ ησλ θεθηεκέλσλ ή ππφ θηήζηλ. ηη) Σσλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ηεο ρψξαο δηακνλήο ησλ αλαθεξνκέλσλ εηο ηαο παξνράο ή θιάζκαηα παξνρψλ ηαο πιεξσηέαο απνθιεηζηηθψο εθ δεκνζίσλ θνλδπιίσλ σο ηα επηδφκαηα ηα παξερφκελα εηο πξφζσπα κε ζπγθεληξνχληα ηαο πξνυπνζέζεηο ηεο απαηηνπκέλεο εηζθνξάο πξνο απνλνκήλ θαλνληθήο ζπληάμεσο. 2. Σα δηθαηψκαηα εηο παξνρήλ ηα γελλψκελα εθ ηνπ ζαλάηνπ αληζαγελνχο επειζφληνο θαηφπηλ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο ή επαγγεικαηηθήο λφζνπ, δελ ζίγνληαη εθ ηνπ γεγνλφηνο φηη ν δηθαηνχρνο δηακέλεη εθηφο ηνπ εδάθνπο ηνπ ζπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο. 3. Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα επεθηείλνπλ εηο ηνπο αληζαγελείο ηα επεξγεηήκαηα ησλ ζπκθσληψλ αίηηλεο έρνπλ ήδε ζπλαθζή ή πξφθεηηαη λα ζπλαθζνχλ κεηαμχ ησλ ζρεηηθψο πξνο ηελ δηαηήξεζηλ ησλ θεθηεκέλσλ ή ππφ απφθηεζηλ δηθαησκάησλ, επί ζεκάησλ θνηλσληθήο αζθαιίζεσο εθ'φζνλ νη αληζαγελείο ζπγθεληξνχλ ηαο πξνυπνζέζεηο ηαο πξνβιεπνκέλαο δηά ηνπο ππεθφνπο ησλ ρσξψλ κεξψλ ησλ ελ ιφγσ ζπκθσληψλ. 4. Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα εμεηάζνπλ επλντθψο ηελ δπλαηφηεηα επεθηάζεσο, ελ ησ πιήξεη κέηξσ ηνπ εθηθηνχ επί αληζαγελψλ ηνπ επεξγεηήκαηνο παξνκνίσλ ζπκθσληψλ αίηηλεο ηζρχνπλ ή ζα ηζρχνπλ ελ ησ κέιινληη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ θαη κε ζπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ. ΚΔΦΑΛΑΙΟΝ V : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ 'Αξζξνλ 25 : Γηνηθεηηθή Αξσγή 1. Οζάθηο δηά ηελ ελάζθεζηλ δηθαηψκαηφο ηηλνο ππφ αληζαγελνχο είλαη αλαγθαία θαλνληθψο ε βνήζεηα αιινδαπψλ αξρψλ εηο αο νχηνο δελ δχλαηαη λα πξνζθχγε, ηα ζπκβαιιφκελα Κξάηε, επί ηνπ εδάθνπο ησλ νπνίσλ νχηνο δηακέλεη, ζα κεξηκλήζνπλ ψζηε ε βνήζεηα αχηε λα ηνπ παξαζρεζή ππφ ησλ ηδίσο απηψλ ππεξεζηψλ. 2. Η ελ παξαγξάθσ 1 ζθνπνπκέλε αξρή ή αξραί, ζα ρνξεγνχλ, ή ζα κεξηκλνχλ δηά ηελ ρνξήγεζηλ ππφ ηελ επίβιεςίλ ησλ, εηο ηνπο αληζαγελείο ησλ εγγξάθσλ ή πηζηνπνηεηηθψλ άηηλα, θαλνληθψο, ζα ερνξεγνχλην εηο αιινδαπφλ ππφ ησλ εζληθψλ ηνπ αξρψλ ή ηε κεζνιαβήζεη απηψλ.

12 3. Σα νχησ εθδηδφκελα έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ζα αληηθαηαζηαζνχλ ηαο επηζήκνπο πξάμεηο ηαο ρνξεγνπκέλαο εηο ηνπο αιινδαπνχο ππφ ησλ εζληθψλ ησλ αξρψλ ή ηε κεζνιαβήζεη απηψλ θαη ζα έρνπλ απνδεηθηηθήλ ηζρχλ κέρξηο απνδείμεσο πεξί ηνπ αληηζέηνπ. 4. Δπηθπιαζζνκέλσλ ησλ εμαηξέζεσλ αίηηλεο ζα εδχλαλην λα γίλνπλ δεθηαί ππέξ ησλ πελήησλ, αη ελ ησ παξφληη άξζξσ αλαθεξφκελαη ππεξεζίαη δχλαληαη λα παξέρσληαη επ'ακνηβή, αιι'αη ακνηβαί αχηαη ζα είλαη εχινγνη θαη αλάινγνη πξνο ηαο εηζπξαηηνκέλαο παξά ησλ εκεδαπψλ επ'επθαηξία παξεκθεξψλ ππεξεζηψλ. 5. Αη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ ηνχηνπ νπδφισο ζίγνπλ ηα άξζξα 27 θαη 28. 'Αξζξνλ 26 : Διεπζεξία Κπθινθνξίαο Παλ ζπκβαιιφκελνλ Κξάηνο ζα παξέρε εηο ηνπο θαλνληθψο επί ηνπ εδάθνπο ηνπ δηακέλνληνο αληζαγελείο ην δηθαίσκα λα επηιέγνπλ επ'απηνχ ηνλ ηφπνλ ηεο δηακνλήο ησλ θαη λα θπθινθνξνχλ επ'απηνχ ειεπζέξσο, ππφ ηαο επηθπιάμεηο ηαο θαζηεξσκέλαο ππφ ηεο εθαξκνζηέαο δηά ηνπο αιινδαπνχο ελ γέλεη λνκνζεζία,ο ππφ ηαο απηάο ζπλζήθαο. 'Αξζξνλ 27 : 'Δγγξαθα ηαπηφηεηνο Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα ρνξεγνχλ έγγξαθα ηαπηφηεηνο εηο ηνπο επί ηνπ εδάθνπο ησλ επξηζθνκέλνπο αληζαγελείο, ηνπο κε δηαζέηνληαο έγθπξα ηαμηδησηηθά έγγξαθα. 'Αξζξνλ 28 : Σαμηδησηηθά έγγξαθα 1. Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα ρνξεγνχλ εηο ηνπο θαλνληθψο δηακέλνληαο επί ηνπ εδάθνπο ησλ αληζαγελείο, ηαμηδησηηθά έγγξαθα πξννξηδφκελα φπσο επηηξέπνπλ εηο απηνχο λα ηαμηδεχνπλ εθηφο ηνπ εδάθνπο ηνχηνπ, εθηφο εάλ

13 αληηηίζεληαη εηο ηνχην επηηαθηηθνί ιφγνη εζληθήο αζθαιείαο ή δεκνζίαο ηάμεσο. Αη δηαηάμεηο ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζεο πκβάζεσο ζα έρνπλ εθαξκνγήλ επί ησλ εγγξάθσλ ηνχησλ. Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα δχλαληαη λα ρνξεγνχλ ηνηνχηνλ ηαμηδησηηθφλ έγγξαθνλ θαη εηο πάληα έηεξνλ επί ηνπ εδάθνπο ησλ επξηζθφκελνλ αληζαγελή, ζα δίδνπλ δε ηδηαηηέξαλ πξνζνρήλ εηο ηαο πεξηπηψζεηο αληζαγελψλ επξηζθνκέλσλ επί ηνπ εδάθνπο ησλ, νίηηλεο δελ δχλαληαη λα ιάβνπλ ηαμηδησηηθφλ έγγξαθνλ ηεο ρψξαο ηεο θαλνληθήο ησλ δηακνλήο. 'Αξζξνλ 29 : Φνξνινγηθά βάξε 1. Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε δελ ζα ππνβάιινπλ ηνπο αληζαγελείο εηο δηθαηψκαηα, θφξνπο, δαζκνχο, αλεμαξηήησο νλνκαζίαο, εηέξνπο ή επμεκέλνπο έλαληη εθείλσλ νίηηλεο εηζπξάηηνληαη ή ζα εηζπξάηησληαη παξά ησλ πνιηηψλ ησλ ππφ αλαιφγνπο ζπλζήθαο. 2. Αη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ δελ θσιχνπλ ηελ επί ησλ αληζαγελψλ εθαξκνγήλ ησλ λνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ αθνξψλησλ ηέιε ζρεηηθά πξνο ηελ ρνξήγεζηλ εηο ηνπο αιινδαπνχο δηνηθεηηθήο θχζεσο εγγξάθσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εγγξάθσλ ηαπηφηεηνο. 'Αξζξνλ 30 : Μεηαβίβαζηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 1. Παλ ζπκβαιιφκελνλ Κξάηνο ζα επηηξέπε εηο ηνπο αληζαγελείο, ζπκθψλσο πξνο ηνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο απηνχ, φπσο κεηαθέξνπλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία άηηλα εηζήγαγνλ επί ηνπ εδάθνπο ηνπ, εηο ην έδαθνο άιιεο ρψξαο, φπνπ εγέλνλην δεθηνί πξνο επαλεγθαηάζηαζηλ. 2. Παλ ζπκβαιιφκελνλ Κξάηνο ζα αληηκεησπίδε επλντθψο ηαο αηηήζεηο ηαο ππνβαιινκέλαο ππφ αληζαγελψλ νίηηλεο επηζπκνχλ λα ιάβνπλ άδεηαλ κεηαθνξάο νησλδήπνηε άιισλ ππαξρφλησλ αλαγθαίσλ δηά ηελ επαλεγθαηάζηαζίλ ησλ εηο άιιελ ρψξαλ, φπνπ εγέλνλην δεθηνί πξνο επαλεγθαηάζηαζηλ.

14 'Αξζξνλ 31 : Απέιαζηο 1. Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε δελ ζα απειαχλνπλ αληζαγελή, επξηζθφκελνλ θαλνληθψο επί ηνπ εδάθνπο ησλ, εηκή κφλνλ δηά ιφγνπο εζληθήο αζθαιείαο ή δεκνζίαο ηάμεσο. 2. Η απέιαζηο ηνηνχηνπ αληζαγελνχο ζα ιακβάλε ρψξαλ κφλνλ εηο εθηέιεζηλ απνθάζεσο εθδνζείζεο ζπκθψλσο πξνο ηελ ππφ ηνπ λφκνπ πξνβιεπνκέλελ δηαδηθαζίαλ εηο ηνλ αληζαγελή θαη εθ'φζνλ δελ αληηηίζεληαη εηο ηνχην επηηαθηηθνί ιφγνη εζληθήο αζθαιείαο, δένλ λα παξέρεηαη ε επρέξεηα πξνζθνκίζεσο απνδείμεσλ ηεηλνπζψλ εηο αζψσζηλ ηνπ, ππνβνιήο πξνζθπγήο θαη εθπξνζσπήζεσο πξνο ηνχην ελψπηνλ κηαο αξκνδίαο αξρήο ή ελψπηνλ ελφο ή πιεηφλσλ πξνζψπσλ εηδηθψο δησξηζκέλσλ ππφ ηεο αξκνδίαο αξρήο. 3. Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα παξέρνπλ εηο ηνλ ηνηνχηνλ αληζαγελή εχινγνλ πξνζεζκίαλ ίλα δπλεζή λα επηδηψμε φπσο γίλε θαλνληθψο δεθηφο εηο άιιελ ρψξαλ. Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε δχλαληαη λα επηβάιινπλ, θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο ηνηαχηεο πξνζεζκίαο, νηνδήπνηε θαηά ηελ θξίζηλ ησλ πξφζθνξνλ κέηξνλ εζσηεξηθήο ηάμεσο. 'Αξζξνλ 32 : Πνιηηνγξάθεζηο Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα δηεπθνιχλνπλ, ελ ησ κέηξσ ηνπ δπλαηνχ ηελ αθνκνίσζηλ θαη πνιηηνγξάθεζηλ ησλ αληζαγελψλ. Δηδηθψηεξνλ ζα πξνζπαζήζνπλ λα επηηαρχλνπλ ηελ δηαδηθαζίαλ πνιηηνγξαθήζεσο θαη λα κεηψζνπλ ελ ησ πιήξεη ηνπ δπλαηνχ, ηνπο θφξνπο θαη ηα έμνδα ηεο ηνηαχηεο δηαδηθαζίαο. ΚΔΦΑΛΑΙΟΝ VI : ΣΔΛΙΚΑΙ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 'Αξζξνλ 33 : Πιεξνθνξίαη ζρεηηθαί πξνο ηνπο εζληθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο

15 Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα θνηλνπνηνχλ εηο ηνλ Γεληθφλ Γξακκαηέα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ην θείκελνλ ησλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ νπο ήζεινλ εθδψζεη ίλα εμαζθαιίζνπλ ηελ εθαξκνγήλ ηεο παξνχζεο πκβάζεσο. 'Αξζξνλ 34 : Δπίιπζηο δηαθνξψλ Πάζα δηαθνξά κεηαμχ ησλ κεξψλ εηο ηελ παξνχζαλ χκβαζηλ ζρεηηθψο πξνο ηελ εξκελείαλ ηεο ή ηελ εθαξκνγήλ ηεο, ήηηο δε ζα θαηαζηή δπλαηφλ λα ξπζκηζζή άιισο, ζα ππνβάιιεηαη εηο ην Γηεζλέο Γηθαζηήξηνλ ηε αηηήζεη ελφο ησλ ελ ηε δηαθνξά κεξψλ. 'Αξζξνλ 35 : Τπνγξαθή, επηθχξσζηο θαη πξνζρψξεζηο 1. Η παξνχζα χκβαζηο ζα είλαη αλνηθηή πξνο ππνγξαθήλ εηο ηελ 'Δδξαλ ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ έσο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ Θα είλαη αλνηθηή πξνο ππνγξαθήλ: α) Παξά παληφο Κξάηνπο Μέινπο ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ. β) Παξά παληφο εηέξνπ Κξάηνπο κε κέινπο πξνζθιεζέληνο εηο ηελ πλδηάζθεςηλ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ πεξί ηεο λνκηθήο θαηαζηάζεσο ησλ αληζαγελψλ. γ) Παξά παληφο Κξάηνπο εηο ν ε Γεληθή πλέιεπζηο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ήζειελ απεπζχλεη πξφζθιεζηλ ππνγξαθήο ή πξνζρσξήζεσο. 3. Οθείιεη λα επηθπξσζή, ηα δε έγγξαθα επηθπξψζεσο δένλ λα θαηαηεζνχλ παξά ησ Γεληθψ Γξακκαηεί ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ. 4. Σα ελ παξαγξάθσ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζθνπνχκελα Κξάηε, ζα δχλαληαη λα πξνζρσξήζνπλ εηο ηελ παξνχζαλ χκβαζηλ. Η πξνζρψξεζηο ζα πξαγκαηνπνηεζή δηά ηεο θαηαζέζεσο εγγξάθνπ πξνζρσξήζεσο παξά ησ Γεληθψ Γξακκαηεί ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ.

16 'Αξζξνλ 36 : Ρήηξα Δδαθηθήο Δθαξκνγήο 1. Παλ Κξάηνο ζα δχλαηαη θαηά ηελ ππνγξαθήλ επηθχξσζηλ ή πξνζρψξεζηλ λα δειψζε φηη ε παξνχζα χκβαζηο ζα εθηείλεηαη εηο ην ζχλνινλ ησλ εδαθψλ άηηλα ηνχην εθπξνζσπεί επί ηνπ δηεζλνχο πεδίνπ, ή εηο ελ ή πιείνλα εμ απηψλ. Μία ηνηαχηε δήισζηο ζα παξάγε απνηειέζκαηα άκα ηε ελάξμεη ηεο ηζρχνο ηεο πκβάζεσο δηά ην ελ ιφγσ Κξάηνο. 2. Οπνηεδήπνηε κεηαγελεζηέξσο, ε επέθηαζηο αχηε ζα πξαγκαηνπνηήηαη δηά γλσζηνπνηήζεσο απεπζπλνκέλεο πξνο ηνλ Γεληθφλ Γξακκαηέα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, ζα παξάγε δε ηα απνηειέζκαηα ηεο απφ ηεο ελελεθνζηήο εκέξαο κεηά ηελ εκεξνκελίαλ θαζ'ελ ζα ιάβε ηελ γλσζηνπνίεζηλ ν Γεληθφο Γξακκαηεχο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ή απφ ηεο εκέξαο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο πκβάζεσο δηά ηνλ ελ ιφγσ Κξάηνο, εάλ ε ηειεπηαία αχηε εκεξνκελία είλαη κεηαγελεζηέξα. 3. Καζ'φζνλ αθνξά ηα εδάθε εθ'σλ ε χκβαζηο αχηε δελ ζα ηζρχε θαηά ηελ εκέξαλ ηεο ππνγξαθήο επηθπξψζεσο ή πξνζρσξήζεσο, έθαζηνλ ελδηαθεξφκελνλ Κξάηνο ζα εμεηάδε ηελ δπλαηφηεηα φπσο ιάβε ην ηαρχηεξνλ δπλαηφλ πάληα ηα αλαγθαία κέηξα, ψζηε λα θαηαιήμε εηο ηελ εθαξκνγήλ ηεο πκβάζεσο ηαχηεο επί ησλ ξεζέλησλ εδαθψλ, ππφ ηελ επηθχιαμηλ, εθ'φζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζηο, ηεο ζπλαηλέζεσο ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ εδαθψλ απηψλ, ήηηο ζα απεηείην δηά ζπληαγκαηηθνχο ιφγνπο. 'Αξζξνλ 37 : Ρήηξα πεξί Οκνζπνλδηψλ Δλ πεξηπηψζεη νκνζπνλδηαθνχ ή κε εληαίνπ Κξάηνπο ζα έρνπλ εθαξκνγήλ αη θάησζη δηαηάμεηο: α) Καζ'φζνλ αθνξά ηα άξζξα ηεο παξνχζεο πκβάζεσο ησλ νπνίσλ ε εθαξκνγή ελαπφθεηηαη εηο ηελ λνκνζεηηθήλ δξαζηεξηφηεηα ηεο νκνζπνλδηαθήο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο, αη ππνρξεψζεηο ηεο νκνζπνλδηαθήο θπβεξλήζεσο ζα είλαη ελ ησ κέηξσ ηνχησ φκνηαη πξνο ηαο ησλ κεξψλ άηηλα δελ ηπγράλνπλ νκνζπνλδηαθά Κξάηε.

17 β) Δηο φ,ηη αθνξά εηο ηα άξζξα ηεο παξνχζεο πκβάζεσο ησλ νπνίσλ ε εθαξκνγή εμαξηάηαη εθ ηεο λνκνζεηηθήο δξαζηεξηφηεηνο ελφο εθάζηνπ ησλ Κξαηψλ, επαξρηψλ ή θαληνλίσλ ησλ ζπληζηψλησλ ην νκνζπνλδηαθφλ Κξάηνο, θαη άηηλα, βάζεη ηνπ ζπληαγκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο νκνζπνλδίαο, δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ λνκνζεηηθά κέηξα, ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζηο ζα θέξε ην ηαρχηεξνλ δπλαηφλ, θαη κεη'επλντθήο ζπζηάζεσο, ηα ξεζέληα άξζξα εηο γλψζηλ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ησλ Κξαηψλ, επαξρηψλ ή θαληνληψλ. γ) Οκνζπνλδηαθφλ Κξάηνο κέξνο εηο ηελ παξνχζαλ χκβαζηλ ζα θνηλνπνηή, ηε αηηήζεη παληφο εηέξνπ ζπκβαιινκέλνπ Κξάηνπο, δηαβηβαζζείζε απηψ ππφ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέσο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, έθζεζηλ πεξί ηεο εηο ηελ νκνζπνλδίαλ θαη ηα ζπζηαηηθά απηήο ηκήκαηα ηζρπνχζεο λνκνζεζίαο θαη πξαθηηθήο, ζρεηηθψο πξνο δηάηαμίλ ηηλα ηεο πκβάζεσο, εκθαίλνπζαλ θαηά πφζνλ πινπνηήζε ε ξεζείζα δηάηαμηο, δηά λνκνζεηηθήο ή άιιεο ελεξγείαο. 'Αξζξνλ 38 : Δπηθπιάμεηο 1. Καηά ηελ ππνγξαθήλ, ηελ επηθχξσζηλ ή ηελ πξνζρψξεζηλ παλ Κξάηνο ζα δχλαηαη λα δηαηππψζεη επηθπιάμεηο σο πξνο άξζξα ηεο πκβάζεσο πιελ ησλ άξζξσλ: 1νπ, 3νπ, 4νπ, 16νπ (1), θαη απφ ηνπ 33νπ έσο ηνπ 42νπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ. 2. Παλ ζπκβαιιφκελνλ Κξάηνο δηαηππψζαλ επηθχιαμηλ ζπκθψλσο πξνο ηελ παξάγξαθνλ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζα δχλαηαη ελ παληί ρξφλσ λα άξε ηαχηελ, δηά ζρεηηθήο αλαθνηλψζεσο απεπζπλνκέλεο πξνο ηνλ Γεληθφλ Γξακκαηέα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ. 'Αξζξνλ 39 : 'Δλαξμηο ηζρχνο 1. Η παξνχζα χκβαζηο ζα ηεζή ελ ηζρχη ηελ ελελεθνζηήλ εκέξαλ κεηά ηελ εκεξνκελίαλ θαηαζέζεσο ηνπ έθηνπ εγγξάθνπ επηθπξψζεσο ή πξνζρσξήζεσο. 2. Γη'έθαζηνλ ησλ Κξαηψλ άηηλα ζα επηθπξψζνπλ ηελ χκβαζηλ ή ζα πξνζρσξήζνπλ εηο ηαχηελ κεηά ηελ θαηάζεζηλ ηνπ έθηνπ εγγξάθνπ επηθπξψζεσο ή πξνζρσξήζεσο, ζα ηίζεηαη ελ ηζρχη ηελ ελελεθνζηήλ εκέξαλ

18 κεηά ηελ εκεξνκελίαλ θαηαζέζεσο ππφ ηνπ Κξάηνπο ηνχηνπ ηνπ εγγξάθνπ ηνπ επηθπξψζεσο ή πξνζρσξήζεσο. 'Αξζξνλ 40 : Καηαγγειία 1. Παλ ζπκβαιιφκελνλ Κξάηνο ζα δχλαηαη λα θαηαγγείιε ηελ χκβαζηλ νπνηεδήπνηε δηά γλσζηνπνηήζεσο, απεπζπλνκέλεο πξνο ηνλ Γεληθφλ Γξακκαηέα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ. 2. Η θαηαγγειία ζα ηζρχε δηά ην ελδηαθεξφκελνλ Κξάηνο ελ έηνο κεηά ηελ εκεξνκελίαλ ηεο ιήςεψο ηεο παξά ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέσο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ. 3. Παλ Κξάηνο ην νπνίνλ πξνέβε εηο δήισζηλ ή γλσζηνπνίεζηλ ζπκθψλσο πξνο ην άξζξνλ 36, ζα δχλαηαη λα γλσζηνπνηή κεηαγελεζηέξσο εηο ηνλ Γεληθφλ Γξακκαηέα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ φηη ε χκβαζηο ζα παχζε λα εθαξκφδεηαη εηο ην ελ ηε θνηλνπνηήζεη θαζνξηδφκελν έδαθνο, ε δε χκβαζηο ζα παχε ηζρχνπζα εηο ην ελ ιφγσ έδαθνο ελ έηνο κεηά ηελ εκεξνκελίαλ ηεο ιήςεσο ηεο γλσζηνπνηήζεσο ηαχηεο παξά ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέσο. 'Αξζξνλ 41 : Αλαζεψξεζηο 1. Παλ ζπκβαιιφκελνλ Κξάηνο ζα δχλαηαη ελ παληί ρξφλσ δηά γλσζηνπνηήζεσο απεπζπλνκέλεο πξνο ηνλ Γεληθφλ Γξακκαηέα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, λα δεηήζε ηελ αλαζεψξεζηλ ηεο πκβάζεσο. 2. Η Γεληθή πλέιεπζηο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ζα ζπληζηά ηα ελδερνκέλσο ιεπηέα κέηξα επί ηνπ ζέκαηνο ηεο ηνηαχηεο αηηήζεσο. 'Αξζξνλ 42 : Γλσζηνπνίεζηο ππφ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέσο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ

19 Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, ζα γλσζηνπνηή εηο άπαληα ηα Κξάηε Μέιε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ θαη εηο ηα ελ άξζξσ 35 αλαθεξφκελα Κξάηε κε Μέιε: α) Σαο ππνγξαθάο, επηθπξψζεηο θαη πξνζρσξήζεηο θαηά ην άξζξνλ 35. β) Σαο δειψζεηο θαη γλσζηνπνηήζεηο θαηά ην άξζξνλ 36. γ) Σαο δηαηππνπκέλαο ή αηξνκέλαο επηθπιάμεηο θαηά ην άξζξνλ 38. δ) Σελ εκεξνκελίαλ ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πκβάζεσο θαη'εθαξκνγήλ ηνπ άξζξνπ 39. ε) Σαο θαηαγγειίαο θαη ηαο γλσζηνπνηήζεηο θαηά ην άξζξνλ 40. ζη) Σαο αηηήζεηο αλαζεσξήζεσο θαηά ην άξζξνλ 41. Δηο πεξίπησζηλ ηνχησλ νη ππνγξαθφκελνη, δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλνπ, ππέγξαςαλ εμ νλφκαηνο ησλ αληηζηνίρσλ Κπβεξλήζεψλ ησλ, ηελ παξνχζαλ χκβαζηλ. Δγέλεην ελ Νέα Τφξθε, ηελ εηθνζηήλ νγδφελ επηεκβξίνπ ρίιηα ελλεαθφζηα πεληήθνληα ηέζζαξα, εηο ελ κφλνλ αληίηππνλ, ηνπ νπνίνπ ηα, αγγιηθφλ ηζπαληθφλ θαη γαιιηθφλ θείκελα έρνπλ ηελ απηήλ ηζρχλ, θαη ην νπνίνλ ζα θαηαηεζή εηο ηα αξρεία ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ. Αθξηβή θεθπξσκέλα αληίγξαθα ηνχηνπ ζα ρνξεγεζνχλ εηο άπαπηα ηα Κξάηε Μέιε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ θαη εηο ηα ελ άξζξσ 35 ζθνπνχκελα Κξάηε κε κέιε. ΤΜΒΑΙ ΠΔΡΙ ΣΗ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΔΧ ΣΧΝ ΑΝΙΘΑΓΔΝΧΝ ηεο 28εο επηεκβξίνπ 1954 (ηεζείζα ελ ηζρχη ηελ 6ελ Ινπλίνπ 1960) Κξάηε κέξε εηο ηελ χκβαζηλ: Αιγεξία Ιξιαλδία Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο Βέιγηνλ Ιζξαήι Ηλσκ. Βαζ. θαη Β. Ιξιαλδία

20 Μπνηνγνπάλα Ιηαιία νπεδία Γαλία Ληβεξία Σξηληληάλη θαη Σνκπάγθν Φηιαλδία Λνπμεκβνχξγνλ Σπλεζία Γαιιία Ννξβεγία Οπγθάληα Γνπτλέα Κάησ Υψξαη Γηνπγθνζιαπτα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Ο ηίηινο ηαμηδίνπ πεξί ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεη ην άξζξνλ 28 ηεο πκβάζεσο ηαχηεο δένλ φπσο πξνζδηνξίδε, φηη ν θάηνρνο είλαη αληζαγελήο θαηά ηελ έλλνηαλ ηεο πκβάζεσο ηεο 28εο επηεκβξίνπ Ο ελ ιφγσ ηίηινο ζα είλαη ζπληεηαγκέλνο εηο δχν ηνπιάρηζηνλ γιψζζαο: ε κία εμ απηψλ ζα είλαη ε αγγιηθή ή ε γαιιηθή. 3. Σα ζπκβαιιφκελα Κξάηε ζα εμεηάζσζη ηελ δπλαηφηεηα φπσο πηνζεηήζσζη ηίηινλ ηαμηδίνπ σο ζπλεκκέλνλ ππφδεηγκα. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2. Τπφ ηελ επηθχιαμηλ ησλ πθηζηακέλσλ θαλνληζκψλ ηεο ρνξεγνχζεο ηνλ ηίηινλ ηαμηδίνπ ρψξαο, ηα ηέθλα δχλαληαη λ'αλαθέξσληαη εηο ηνλ ηίηινλ γνλέσο ή, εηο εμαηξεηηθάο πεξηπηψζεηο άιινπ ηηλφο ελειίθνπ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 3. Σα εηζπξαηηφκελα δηά ηελ ρνξήγεζηλ ηνπ ηίηινπ ηέιε δελ ζα ππεξβαίλσζη ηελ εθαξκνδνκέλελ επί ησλ εζληθψλ δηαβαηεξίσλ θαησηάηελ θιίκαθα ηειψλ.

Π.Γ. 437/81 (ΦΔΚ Α' 120, Γηφξζ. ζθαικ. ζην ΦΔΚ Α' 148) : Πεξί κειέηεο θαη εθηειέζεσο δαζνηερληθψλ έξγσλ

Π.Γ. 437/81 (ΦΔΚ Α' 120, Γηφξζ. ζθαικ. ζην ΦΔΚ Α' 148) : Πεξί κειέηεο θαη εθηειέζεσο δαζνηερληθψλ έξγσλ 1 Π.Γ. 437/81 (ΦΔΚ Α' 120, Γηφξζ. ζθαικ. ζην ΦΔΚ Α' 148) : Πεξί κειέηεο θαη εθηειέζεσο δαζνηερληθψλ έξγσλ 'Δρνληεο ππφςεη: 1. Σαο δηαηάμεηο: α) Σνπ άξζξνπ 16, παξ. 3 ηνπ Ν. 998/79 "πεξί πξνζηαζίαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Τ Ο Μ Ο Σ ( 37) Π Ο Λ Ε Μ Ι Κ Ο Ν Α Υ Τ Ι Κ Ο

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Τ Ο Μ Ο Σ ( 37) Π Ο Λ Ε Μ Ι Κ Ο Ν Α Υ Τ Ι Κ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Τ Ο Μ Ο Σ 6 ( 37) Π Ο Λ Ε Μ Ι Κ Ο Ν Α Υ Τ Ι Κ Ο 37... Οξγάλσζηο Τπεξεζηψλ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ 37.Ώ.α.1-7 ΚΔΦΑΛΑΙΟ A ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΔΜΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΘΔΜΑ α Οξγάλωζε

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ... ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : 1)...... ηνπ... θαη ηεο..., πνπ γελλήζεθε ζην/ελ......, ην έηνο..., θάηνηθνο... (νδφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Ππορ. ηο Υποςπγείο Οικονομικών -Γενική Γπαμμαηεία Δημοζίυν Εζόδυν. Σσεη. ηο ςπ απιθμ. ππυη. ΔΕΛΑ 110513 ΕΞ 2014 ΕΜΠ έγγπαθό ζαρ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Ππορ. ηο Υποςπγείο Οικονομικών -Γενική Γπαμμαηεία Δημοζίυν Εζόδυν. Σσεη. ηο ςπ απιθμ. ππυη. ΔΕΛΑ 110513 ΕΞ 2014 ΕΜΠ έγγπαθό ζαρ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΑΓΓΔΛΔΑ ΣΟΤ ΑΡΔΙΟΤ ΠΑΓΟΤ Σει. : 210-6411526 Fax:210-6411523 Αζήλα 14-10-2014 Αξηζ. Πξση.3244 Αξηζκ. Γλσκ. 6 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ππορ ηο Υποςπγείο Οικονομικών -Γενική Γπαμμαηεία Δημοζίυν Εζόδυν

Διαβάστε περισσότερα

ΣηΕ (Ολ.) 1213/2010 [Κρσθή κάμερα Προζηαζία ιδιωηικής ζωής] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Γξαηζίαο, χκβνπινο

ΣηΕ (Ολ.) 1213/2010 [Κρσθή κάμερα Προζηαζία ιδιωηικής ζωής] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Γξαηζίαο, χκβνπινο ΣηΕ (Ολ.) 1213/2010 [Κρσθή κάμερα Προζηαζία ιδιωηικής ζωής] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Γξαηζίαο, χκβνπινο [ ] 6. Δπεηδή, θαη επίθιεζε ηεο παξαηεζείζεο ζηελ πξνεγνπκέλε ζθέςε δηαηάμεσο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα