ΤΜΗΜΑ IX ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ IX ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ IX ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Άρθρο 269 Ορισµοί και πεδίο εφαρµογής 1. Η ανάπτυξη του Συστήµατος, που περιλαµβάνει την ενίσχυση και την επέκτασή του, µπορεί να οφείλεται στους εξής λόγους: Α) Αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας Β) Ανάγκη αύξησης της δυναµικότητας των διασυνδέσεων Γ) Άρση των περιορισµών µεταφοράς του Συστήµατος ) Ανάπτυξη των εγκαταστάσεων των Χρηστών που ήδη συνδέονται µε το Σύστηµα Ε) ηµιουργία νέων θέσεων σύνδεσης ή τροποποίηση υφιστάµενων συνδέσεων µεταξύ συστηµάτων Χρήστη και του Συστήµατος ΣΤ) Μεταβαλλόµενες απαιτήσεις των εγκαταστάσεων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που οφείλονται σε µεταβολές της ζήτησης, της παραγωγής ή της τεχνολογίας, απαιτήσεις αξιοπιστίας ή περιβαλλοντικές απαιτήσεις Ζ) Στο αθροιστικό αποτέλεσµα περισσότερων παραγόντων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. 2. Η ενίσχυση ή επέκταση του Συστήµατος σύµφωνα µε τα παραπάνω µπορεί να περιλαµβάνει εργασίες: Α) Σε µια νέα ή υπάρχουσα θέση σύνδεσης των εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων ορισµένου Χρήστη µε το Σύστηµα Β) Σε νέες ή υπάρχουσες γραµµές µεταφοράς ή άλλο εξοπλισµό µέσω του οποίου συνδέεται ορισµένος Χρήστης µε το Σύστηµα Γ) Σε νέες ή υπάρχουσες γραµµές µεταφοράς ή άλλο εξοπλισµό ή µεταξύ σηµείων αποµακρυσµένων από τη θέση σύνδεσης ορισµένου Χρήστη. 3. Ο χρόνος που απαιτείται για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη του Συστήµατος εξαρτάται από τον τύπο και την έκταση των αναγκαίων ενισχύσεων ή εργασιών 271

2 επέκτασης, το χρόνο που απαιτείται για τη χορήγηση των αναγκαίων αδειών και την παροχή δουλείας διέλευσης καθώς και για τυχόν αναγκαία δικαστική διευθέτηση αυτών, και την πολυπλοκότητα του νέου έργου σε συνδυασµό µε την µέριµνα για παράλληλη διατήρηση ικανοποιητικής ασφάλειας και ποιότητας της παροχής στο υφιστάµενο Σύστηµα. 4. Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες που απαιτούνται κατά το σχεδιασµό του Συστήµατος για τη διασφάλιση της συνεργασίας µεταξύ του ιαχειριστή του Συστήµατος και ορισµένου Χρήστη σχετικά µε οποιαδήποτε προτεινόµενη ανάπτυξη των εγκαταστάσεων του Χρήστη που µπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του Συστήµατος ή την άµεση σύνδεσή του µε το Σύστηµα. Επίσης καθορίζεται η παροχή της πληροφόρησης που απαιτείται να παρέχεται από τους Χρήστες στο ιαχειριστή του Συστήµατος, για το σχεδιασµό του Συστήµατος σύµφωνα µε τα κριτήρια σχεδιασµού µεταφοράς και τα σχετικά πρότυπα, και για τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης προβλέψεων για την ανάπτυξη του Συστήµατος. Άρθρο 270 Λειτουργίες Σχεδιασµού 1. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος σχεδιάζει την ανάπτυξη του Συστήµατος έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής, αξιόπιστη και οικονοµική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας µε ποιότητα που ικανοποιεί τα κριτήρια σχεδιασµού µεταφοράς και να επιτυγχάνονται οι λειτουργικές απαιτήσεις κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ιαχειριστής του Συστήµατος προσδιορίζει την εφεδρεία του Συστήµατος σύµφωνα µε το Κριτήριο «N-1» και εφαρµόζει µεθόδους αντιµετώπισης ανωµαλιών µεγάλης κλίµακας και περιορισµού της επίδρασης πολλαπλών διαταραχών στο Σύστηµα. 3. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος κατά τον οικονοµικό σχεδιασµό του Συστήµατος λαµβάνει υπόψη του την τρέχουσα κατάσταση φορτίου και παραγωγής και τις προβλεπόµενες απαιτήσεις Χρηστών που είναι συνδεδεµένοι στο ίκτυο ή πρόκειται να συνδεθούν σε αυτό. Άρθρο 271 Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήµατος (ΜΑΣΜ) 1. Έως την 1 η Αυγούστου κάθε έτους ο ιαχειριστής του Συστήµατος εκπονεί προσχέδιο Μελέτης Ανάπτυξης του Συστήµατος (ΜΑΣΜ) το οποίο υποβάλλεται στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ λαµβάνοντας υπόψη την υποχρέωση του ιαχειριστή του Συστήµατος να διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση στο Σύστηµα κατά τον πιο οικονοµικό, διαφανή και άµεσο τρόπο και χωρίς διακρίσεις µεταξύ των Χρηστών ή κατηγοριών Χρηστών, και σύµφωνα µε την απόφαση της ΡΑΕ που εκδίδεται κατά τη διάταξη του άρθρου 15 παράγραφος 3 272

3 εδάφιο γ Ν. 2773/1999, προτείνει στον ιαχειριστή του Συστήµατος τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις του προσχεδίου ΜΑΣΜ που κρίνει αναγκαίες. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος λαµβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της ΡΑΕ υποβάλλει τελικό σχέδιο ΜΑΣΜ στον Υπουργό Ανάπτυξης για έγκριση, που χορηγείται µετά από γνώµη της ΡΑΕ. 2. Η ΜΑΣΜ εκπονείται µε γνώµονα τα εξής: Α) Παροχή άµεσης και κατά προτεραιότητα πρόσβασης στο Σύστηµα σε νέους Χρήστες και ιδίως σε κατόχους αδειών παραγωγής. Β) Βελτίωση του επιπέδου αξιοπιστίας της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολο της χώρας και κατά περιφέρεια. Γ) Την ενίσχυση της ικανότητας µεταφοράς των διασυνδέσεων και την ανάπτυξη νέων διασυνδέσεων. ) Την άρση των τεχνικών περιορισµών ως προς τη λειτουργία του Συστήµατος και ιδίως των τυχόν προβληµάτων σχετικά µε τη συµφόρηση και την ευστάθεια του Συστήµατος Μεταφοράς. Ε) Κάθε είδους νέες απαιτήσεις ή βελτίωση της τεχνολογίας. 3. Ο χρονικός ορίζοντας της ΜΑΣΜ ορίζεται σε πέντε (5) έτη και περιλαµβάνει προγραµµατισµό για όλα τα έργα επέκτασης ή ενίσχυσης, συµπεριλαµβανοµένων κάθε έργου του οποίου η κατασκευή ολοκληρώνεται εντός του χρονικού ορίζοντα της ΜΑΣΜ καθώς και κάθε έργου του οποίου η κατασκευή πρέπει να αρχίσει εντός του χρονικού ορίζοντα της ΜΑΣΜ ανεξάρτητα από το χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής του. 4. Η ΜΑΣΜ περιλαµβάνει λεπτοµερή τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές για κάθε έργο και τεκµηριώνει τη σκοπιµότητα κάθε έργου σε σχέση µε τα κριτήρια της παραγράφου 2 του παρόντος. 5. Η ΜΑΣΜ περιλαµβάνει χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κάθε έργου, όπου τίθενται συγκεκριµένα χρονικά ορόσηµα, µε τα οποία προσδιορίζεται ο δεσµευτικός χρόνος ολοκλήρωσης κάθε σταδίου του έργου και ιδίως της τεχνικής µελέτης, τυχόν απαλλοτριώσεων, υποβολής φακέλου για έκδοση περιβαλλοντικών όρων, προµήθειας υλικού, έναρξης κατασκευής, ολοκλήρωσης κατασκευής και δοκιµών, και θέσης σε λειτουργία. Η ΜΑΣΜ περιλαµβάνει επίσης χρονοδιάγραµµα µε το οποίο συσχετίζονται µεταξύ τους τα έργα και τα υποέργα που περιλαµβάνονται σε αυτά, ώστε να επιτυγχάνεται συντονισµός και έγκαιρη επίτευξη των στόχων της ΜΑΣΜ. 6. Η εγκεκριµένη ΜΑΣΜ αποτελεί δεσµευτικό για τον ιαχειριστή του Συστήµατος πρόγραµµα υλοποίησης των έργων, που περιλαµβάνονται σε αυτή. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια ώστε µε την ανάθεση της εκτέλεσης των έργων της ΜΑΣΜ να διασφαλίζεται η υλοποίηση του προγράµµατος και η τήρηση των σχετικών χρονοδιαγραµµάτων. 273

4 Άρθρο 272 εδοµένα για τη ΜΑΣΜ 1. Για τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη του Συστήµατος οι Χρήστες οφείλουν να παρέχουν τακτικά δεδοµένα και πληροφορίες στο ιαχειριστή του Συστήµατος, έπειτα από σχετικό αίτηµά του. Τα δεδοµένα και οι πληροφορίες αυτές αποτελούν δεδοµένα για το σχεδιασµό του Συστήµατος. 2. Τα δεδοµένα που υποβάλλουν Χρήστες σχετικά µε το σχεδιασµό έργου του Συστήµατος θεωρούνται εµπιστευτικά, µε εξαίρεση τα δεδοµένα που υποβάλλει ο Κύριος του Συστήµατος ή ο Κύριος του ικτύου. 3. Τα συµφωνηµένα δεδοµένα σχεδιασµού έργου, µαζί µε άλλα δεδοµένα που διαθέτει ο ιαχειριστής του Συστήµατος και τα οποία αφορούν το Σύστηµα, αποτελούν τη βάση ανάλυσης και εκτίµησης νέων αιτήσεων των Χρηστών. Τα δεδοµένα αυτά δεν έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, εφόσον ο ιαχειριστής του Συστήµατος τα χρησιµοποιεί για την σύνταξη της ετήσιας έκθεσης προβλέψεων, για την παροχή πληροφοριών σε σχέση µε την έκθεση αυτή, για την αξιολόγηση των αιτήσεων άλλων Χρηστών ή υποψήφιων Χρηστών ή για τους σκοπούς του σχεδιασµού του Συστήµατος, ή εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται στη σύµβαση σύνδεσης. Άρθρο 273 Επαλήθευση και επικύρωση δεδοµένων 1. Εάν ο ιαχειριστής του Συστήµατος κρίνει ότι τα δεδοµένα που υποβλήθηκαν από ορισµένο Χρήστη είναι λανθασµένα ή ανακριβή, µπορεί να απαιτήσει από αυτόν την υποβολή πρόσθετων πληροφοριών, που κατά την κρίση του είναι αναγκαίες για την επαλήθευση της ακρίβειας των δεδοµένων. 2. Εάν έπειτα από την αξιολόγηση των πληροφοριών που υποβάλλονται σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο ο ιαχειριστής του Συστήµατος εκτιµά αιτιολογηµένα ότι δεν διαθέτει επαρκείς πληροφορίες για την επαλήθευση των αρχικών δεδοµένων, µπορεί να απαιτήσει από το Χρήστη τη διεξαγωγή δοκιµών για την επαλήθευση των δεδοµένων. Οι δοκιµές διεξάγονται κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εάν τα δεδοµένα που είχαν υποβληθεί από το Χρήστη επαληθευθούν από τις δοκιµές, το κόστος των δοκιµών βαρύνει το ιαχειριστή του Συστήµατος. 4. Εάν τα δεδοµένα που είχαν υποβληθεί δεν επαληθευθούν, το κόστος των δοκιµών βαρύνει το Χρήστη. Τα µεγέθη που προκύπτουν από τις δοκιµές χρησιµοποιούνται για τα δεδοµένα. Εάν λόγω των µεταβολών των δεδοµένων, που προκύπτουν από ορισµένη δοκιµή, ο ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να εκπονήσει πρόσθετες µελέτες του Συστήµατος, ο Χρήστης βαρύνεται και µε το κόστος των µελετών αυτών. 274

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54 ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Άρθρο 274 Πρότυπα σχεδιασµού 1. Για το σχεδιασµό του Συστήµατος ο ιαχειριστής του Συστήµατος εφαρµόζει τους καθιερωµένους κανόνες και πρότυπα. 2. Για τον προσδιορισµό των τεχνικών απαιτήσεων µίας σύνδεσης Χρήστη, ο ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να µην κάνει διακρίσεις µεταξύ Χρηστών της ίδιας κατηγορίας, τοποθεσίας και µεγέθους, εφόσον είναι τεχνικά ή οικονοµικά δυνατόν να επιτυγχάνονται οµοιόµορφοι τρόποι σύνδεσης κάθε φορά. 3. Το επίπεδο τάσεως Συστήµατος στο οποίο συνδέεται ο Χρήστης και το σχήµα ζυγών που χρησιµοποιεί εξαρτώνται από το µέγεθος και το πλήθος των µονάδων παραγωγής από τις οποίες αποτελούνται οι εγκαταστάσεις του Χρήστη, τη συµβατότητα µε τη µελλοντική ανάπτυξη του Συστήµατος, την εγγύτητα µε το υπάρχον Σύστηµα και το κόστος της προτεινόµενης σύνδεσης. 4. Οι συνδεδεµένοι στο Σύστηµα πελάτες συνδέονται κατά κανόνα στο επίπεδο τάσεως µεταφοράς των 150kV. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος µπορεί να συνδέει έναν τέτοιο πελάτη του Συστήµατος σε διαφορετικό επίπεδο τάσεως µεταφοράς για λόγους που σχετίζονται ιδίως µε το µέγεθος της ζήτησης σε MW στο σηµείο σύνδεσης, τη συµβατότητα µε τη µελλοντική ανάπτυξη του Συστήµατος, την εγγύτητα µε το υπάρχον Σύστηµα και το κόστος της προτεινόµενης σύνδεσης. 5. Ο ιαχειριστής του ικτύου συνδέεται κατά κανόνα στο επίπεδο τάσεως µεταφοράς των 150kV. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος µπορεί να συνδέει το ιαχειριστή του ικτύου σε διαφορετικό επίπεδο τάσεως µεταφοράς κυρίως για λόγους που σχετίζονται ιδίως µε το µέγεθος της ζήτησης σε MW στο σηµείο σύνδεσης, τη συµβατότητα µε τη µελλοντική ανάπτυξη του Συστήµατος, τη συµβατότητα µε το συνδυασµένο σχεδιασµό του Συστήµατος και του ικτύου, την εγγύτητα µε το υπάρχον Σύστηµα και το κόστος της προτεινόµενης σύνδεσης. 6. Έπειτα από απαίτηση του Χρήστη και εφόσον συµφωνεί ο ιαχειριστής του Συστήµατος ο τρόπος σύνδεσης είναι δυνατόν να εφαρµόζει προδιαγραφές αυστηρότερες από τα καθιερωµένα πρότυπα. 275

6 Άρθρο 275 Κριτήριο σχεδιασµού «Ν-1» 1. Το κριτήριο σχεδιασµού «Ν-1» είναι κριτήριο το οποίο εφαρµοζόµενο διασφαλίζει ότι υπό οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας η απώλεια οποιουδήποτε συστατικού στοιχείου (ιδίως γραµµής µεταφοράς, µετασχηµατιστή ή Μονάδας Παραγωγής) δεν θα οδηγήσει σε περιορισµούς λειτουργίας στις γειτονικές ζώνες λειτουργίας ως αποτέλεσµα υπέρβασης οριακών τιµών έντασης, τάσης, ευστάθειας ή άλλων παραµέτρων Συστήµατος και δεν θα προκαλέσει διακοπές τροφοδοσίας. Μετά την απώλεια ενός συστατικού στοιχείου, το Σύστηµα πρέπει να αναδιαµορφωθεί για να είναι σε θέση να συµµορφωθεί εκ νέου µε το Κριτήριο «Ν-1» µέσα στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, προκειµένου η απώλεια ενός περαιτέρω στοιχείου να µη θέσει σε κίνδυνο τη συνέχεια της λειτουργίας. 2. Το κριτήριο N-1 χρησιµοποιείται στην ανάπτυξη του Συστήµατος καθώς και στις προδιαγραφές των σχηµάτων σύνδεσης στο Σύστηµα των εγκαταστάσεων των Χρηστών, ώστε να ικανοποιούνται οι λειτουργίες του Συστήµατος σε ό,τι αφορά τη συµφωνηµένη και προβλεπόµενη µέγιστη µεταφορά και παροχή στην περίπτωση µίας διαταραχής προκαλούµενης από ένα συµβάν. 3. Για την επαλήθευση της ασφάλειας του Συστήµατος, ο ιαχειριστής του Συστήµατος εκπονεί αναλύσεις και προσοµοιώσεις για τη λειτουργία του Συστήµατος, και ιδίως σχετικά µε την ευστάθεια και την αξιοπιστία του, στις οποίες µελετά τις επιπτώσεις διαφορετικών υποθέσεων σχετικά µε το φορτίο, τις µονάδες παραγωγής, το διασυνοριακό εµπόριο ηλεκτρικής ενέργειας και την τοπολογία του Συστήµατος. Άρθρο 276 Ευστάθεια του Συστήµατος 1. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος διαστασιολογεί τις εγκαταστάσεις ελέγχου του Συστήµατος για την εξασφάλιση της ευσταθούς λειτουργίας του σε όλες τις συνθήκες και την αντιµετώπιση µεταβατικών ή µόνιµων φαινοµένων ταλάντωσης είτε µε τον περιορισµό του εύρους της ταλάντωσης είτε την απόσβεση της σε ικανοποιητικό βαθµό, ώστε να µην παρακωλύεται η λειτουργία του Συστήµατος. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος προδιαγράφει τα µέτρα εκείνα που πρέπει να λαµβάνονται για τη διατήρηση της ευστάθειας του Συστήµατος σε περίπτωση µεταβολής των τεχνικών ή λειτουργικών παραµέτρων των Χρηστών καθώς και σε περίπτωση σύνδεσης µίας νέας εγκατάστασης στο Σύστηµα. 2. Ως στατική ευστάθεια ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία ελάσσονες µεταβολές καταστάσεων συστήµατος δεν οδηγούν σε κατάσταση µόνιµης λειτουργίας που δεν µπορεί να διατηρηθεί, ούτε σε αυτεπαγόµενες ταλαντώσεις που µπορούν να οδηγήσουν σε µεγάλης κλίµακας κατάρρευση του Συστήµατος 276

7 και σε βλάβες των εγκαταστάσεων των Χρηστών. Η στατική ευστάθεια πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλες τις χρονικές στιγµές και σε όλα τα σηµεία του Συστήµατος. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος εξασφαλίζει τη διατήρηση της στάθµης βραχυκύκλωσης και των τάσεων του Συστήµατος κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50 και εξετάζει εάν απορροφήσεις ή εγχύσεις ηλεκτρικής ενέργειας από τους Χρήστες του Συστήµατος είναι εφικτές χωρίς κίνδυνο για τη στατική ευστάθειά του ή εάν επιβάλλεται να τίθενται περιορισµοί. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος φροντίζει ώστε οι µεταβολές φορτίου και έγχυσης, και ιδίως η λειτουργία σε χαµηλό φορτίο µε υποδιεγερµένη µονάδα παραγωγής και οι µεταβολές στην τοπολογία του Συστήµατος δεν θέτουν σε κίνδυνο τη στατική ευστάθειά του κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ως µεταβατική ευστάθεια ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία, µετά από εκκαθάριση βραχυκυκλώµατος στο Σύστηµα, µία ή περισσότερες µονάδες παραγωγής δεν αποσυγχρονίζονται σε σχέση µε το Σύστηµα και δεν λαµβάνει χώρα ολίσθηση πόλων των γεννητριών. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος κατά το σχεδιασµό του Συστήµατος φροντίζει ώστε η στάθµη βραχυκύκλωσης στα σηµεία επαφής Συστήµατος και µονάδων παραγωγής να είναι εντός των ορίων κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50, όταν επιτυγχάνεται εκκαθάριση σφάλµατος από την προστασία του Συστήµατος σύµφωνα µε το σχεδιασµό του. 4. Όταν σε ορισµένη µονάδα παραγωγής δεν µπορεί να προληφθεί η ολίσθηση πόλων σε συνέχεια βραχυκυκλώµατος στο Σύστηµα, η µονάδα παραγωγής αποσυνδέεται από το Σύστηµα µέσω της προστασίας της γεννήτριας, ώστε να προλαµβάνονται οι κίνδυνοι επιπτώσεων στο Σύστηµα και στη λειτουργία της γεννήτριας. Το Σύστηµα θα πρέπει να αντέχει τις επιδράσεις επ αυτού, που είναι αποτέλεσµα αυτών των δυναµικών διεργασιών. Άρθρο 277 Παραδοχές προσοµοίωσης 1. Όλες οι δοκιµές φορτίου εκτελούνται µε τις τρέχουσες έγκυρες προβλέψεις ενέργειας και µέγιστης ζήτησης. Οι επιδόσεις του σχεδιαζόµενου Συστήµατος πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια σχεδιασµού µεταφοράς σε διάφορες συνθήκες φορτίου, µεγίστου και µη. Ο σχεδιασµός του Συστήµατος γίνεται για κανονική κατανοµή της διαµόρφωσης των τροφοδοσιών. 2. Όλες οι δοκιµές παραγωγής βασίζονται στην καλύτερη δυνατή πληροφόρηση για την ανάπτυξη της παραγωγής. Μεγάλης κλίµακας αιολικά πάρκα ή άλλοι συνδεδεµένοι µε το ίκτυο παραγωγοί µεγάλου µεγέθους πρέπει να προσοµοιώνονται λεπτοµερώς όπως και κάθε άλλη µεγάλη γεννήτρια στο Σύστηµα. 3. Ο εφοδιασµός κάθε σηµείου του Συστήµατος δεν πρέπει να εξαρτάται από την αιολική παραγωγή, λόγω του χαµηλού συντελεστή φορτίου της. Ο σχεδιασµός του Συστήµατος πρέπει να βασίζεται στο ότι η παραγωγή κατανέµεται βάσει κανονικών µεθόδων για µία εύλογη περιοχή κατανοµής φορτίου. Η αντοχή του Συστήµατος πρέπει να είναι τέτοια ώστε: 277

8 Α) Να µην τίθεται περιορισµός στην παραγόµενη ισχύ των παραγωγών του Συστήµατος υπό κανονικές συνθήκες, δηλαδή όταν όλες οι γραµµές µεταφοράς είναι εντός. Β) Να είναι ανεκτή µία προσυµφωνηµένη ολική κράτηση µίας µονάδας ή µέρους αυτής, όπως αυτή που απαιτείται λόγω κοινού εξοπλισµού, όπως ιδίως καµινάδες και αποχετεύσεις νερού ψύξεως, κατά τη διάρκεια µίας κατάλληλα επιλεγµένης περιόδου χαµηλού φορτίου. Κατά τη διάρκεια µίας τέτοιας κράτησης, τυχόν προγραµµατισµένη συντήρηση ή άλλη προγραµµατισµένη παύση παραγωγής ή λειτουργία εξοπλισµού µεταφοράς πρέπει να ελαχιστοποιείται κατάλληλα. 4. Το Σύστηµα πρέπει να είναι ικανό να µεταφέρει την καθαρή ροή ισχύος, όπως αυτή διαµορφώνεται από εισαγωγές ή εξαγωγές µίας διασύνδεσης µε κάθε άλλο σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του εξωτερικού. Άρθρο 278 Ειδικά κριτήρια σχεδιασµού 1. Για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας προς υποσταθµούς µεταφοράς ισχύουν οι κανονισµοί που εκάστοτε εφαρµόζονται από τον Κύριο του Συστήµατος. 2. Οι ρυθµίσεις που αφορούν στους σταθµούς παραγωγής είναι οι εξής: Α) Μπορεί να καθορίζεται ανώτατο όριο ποσοστού της συνολικής παραγωγής συγκεντρωµένο σε ένα σηµείο του Συστήµατος. Β) Η σύνδεση των µονάδων παραγωγής πρέπει να είναι τέτοια ώστε η απώλεια ικανότητας παραγωγής που προκύπτει από σφάλµα ζυγών να µην έχει σοβαρή επίπτωση στο Σύστηµα. Η απώλεια ικανότητας παραγωγής που προκύπτει από σφάλµα προερχόµενο από διακόπτη τοµής ζυγών ή διασυνδετικό διακόπτη ζυγών δεν πρέπει να υπερβαίνει το διπλάσιο της µεγαλύτερης µονάδας παραγωγής του Συστήµατος. Γ) Οι µονάδες παραγωγής συνδέονται στα κύρια επίπεδα τάσεων µεταφοράς. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η σύνδεση µονάδων παραγωγής και σε χαµηλότερα επίπεδα τάσης, όπου αυτό ενδείκνυται και δεν αποβαίνει σε βάρος της απλής και ευχερούς λειτουργίας και δεν παρακωλύεται ο µελλοντικός επιµερισµός του Συστήµατος σε τµήµατα. ) Συγκρότηµα παραγωγικής ικανότητας µεγαλύτερης από την ονοµαστική τιµή της µεγαλύτερης µονάδας παραγωγής στο Σύστηµα συνδέεται στο Σύστηµα µε τουλάχιστον δύο κυκλώµατα. Ε) Όταν η ικανότητα του σταθµού παραγωγής υπερβαίνει το διπλάσιο της ονοµαστικής παραγωγής της µεγαλύτερης µονάδας παραγωγής στο Σύστηµα, επιτρέπεται να παρέχει στο Σύστηµα µέγιστη ισχύ ίση µε τη µέγιστη ισχύ του, µείον την ικανότητα µίας οποιασδήποτε µονάδας παραγωγής του Συστήµατος. 278

9 3. Το Σύστηµα σχεδιάζεται ώστε να έχει επαρκές πλήθος µετασχηµατιστών και µετά από απώλεια ενός µετασχηµατιστή 400/150kV ή 150/66kV, ο οποίος τίθεται εκτός λειτουργίας για παρατεταµένο χρόνο, και να µπορεί να αντεπεξέρχεται σε κάθε περαιτέρω απρόβλεπτη κατάσταση ικανοποιώντας το κριτήριο Ν-1. Άρθρο 279 Ανάθεση Έργων ΜΑΣΜ 1. Για την εκτέλεση των έργων της ΜΑΣΜ συνάπτονται ταυτόχρονα Συµφωνία Υλοποίησης Έργου ΜΑΣΜ και Σύµβαση Αποπληρωµής Έργου ΜΑΣΜ µεταξύ του ιαχειριστή του Συστήµατος και του Φορέα Υλοποίησης Έργου ΜΑΣΜ ο οποίος καθορίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία Ανάθεσης Έργου ΜΑΣΜ. Το περιεχόµενο της Συµφωνίας Υλοποίησης Έργου ΜΑΣΜ και της Σύµβασης Αποπληρωµής Έργου ΜΑΣΜ καθορίζεται µε την Ανάθεση Έργου ΜΑΣΜ. 2. Το αντικείµενο της Συµφωνίας Υλοποίησης δύναται να αφορά σε ένα µόνο έργο ή σε σύνολο έργων και δύναται να περιορίζεται σε µέρος µόνο των σταδίων κάθε έργου ή συνόλου έργων. 3. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται να αναλαµβάνει ο ίδιος την εκτέλεση ορισµένων σταδίων έργου ΜΑΣΜ και συγκεκριµένα τα στάδια που αφορούν στην τεχνική µελέτη, τις απαλλοτριώσεις και την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων του έργου. 4. Με τη Συµφωνία Υλοποίησης ο Φορέας Υλοποίησης αναλαµβάνει την υποχρέωση να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια ώστε το έργο που προδιαγράφεται στη Συµφωνία να εκτελεσθεί εντός του χρονικού διαστήµατος που καθορίζεται στη Συµφωνία. Για το σκοπό αυτό ο Φορέας Υλοποίησης ενεργεί ως αναθέτων φορέας για την προµήθεια του εξοπλισµού, υλικών και υπηρεσιών που τυχόν προµηθεύεται ή αναθέτει σε τρίτους. 5. Με τη Συµφωνία Υλοποίησης ο Φορέας Υλοποίησης αναλαµβάνει µε ευθύνη και δαπάναις του να εκτελέσει το έργο ώστε το παραδοτέο έργο να πληροί τις προδιαγραφές της Συµφωνίας Υλοποίησης. Κανονική λήξη της Συµφωνίας Υλοποίησης επέρχεται µε την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου και την αποδοχή του από τον ιαχειριστή του Συστήµατος. 6. Ο Φορέας Υλοποίησης φέρει τον κίνδυνο του έργου µέχρι την αποδοχή του έργου από τον ιαχειριστή του Συστήµατος. Στη Συµφωνία Υλοποίησης καθορίζεται ότι ο Φορέας Υλοποίησης απαλλάσσεται της ευθύνης έγκαιρης και άρτιας ολοκλήρωσης του έργου µόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή σε περίπτωση κατά την οποία η αδυναµία τήρησης των υποχρεώσεών του για την ολοκλήρωση του έργου ανάγεται στη ιοίκηση ή εάν συντρέχει περίπτωση στα στάδια του έργου τα οποία έχει αναλάβει να ολοκληρώσει ο ιαχειριστής του Συστήµατος. 7. Για τη σύναψη της Συµφωνίας Υλοποίησης ο Φορέας Υλοποίησης προσκοµίζει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, όπως καθορίζεται στην Ανάθεση Έργου 279

10 ΜΑΣΜ. Η ίδια Συµφωνία προβλέπει ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν σε περίπτωση καθυστερηµένης ολοκλήρωσης του έργου. Η Συµφωνία προβλέπει επίσης τη διαδικασία κατά την οποία ο ιαχειριστής του Συστήµατος παρακολουθεί την εκτέλεση του έργου και την πορεία του σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης, χρησιµοποιώντας για το σκοπό αυτό λεπτοµερές σύστηµα επίβλεψης της πορείας του έργου, στο οποίο περιλαµβάνονται ιδίως σύστηµα PERT, καθώς και τεχνικοί έλεγχοι και δοκιµές. Για το σκοπό αυτό ο Φορέας Υλοποίησης λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο ώστε να διευκολύνει τον ιαχειριστή του Συστήµατος σχετικά µε την παρακολούθηση της πορείας του έργου. 8. Με τη Συµφωνία Υλοποίησης καθορίζεται το δικαίωµα του ιαχειριστή του Συστήµατος να καταγγέλλει τη Συµφωνία, µε ταυτόχρονη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, λόγω µη εκπλήρωσης ή πληµµελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Φορέα Υλοποίησης, εκτός από τις περιπτώσεις απαλλαγής του από τη σχετική ευθύνη. Με την ίδια Συµφωνία καθορίζεται ο τρόπος επίλυσης των διαφορών. 9. Με την κανονική λήξη της Συµφωνίας Υλοποίησης, τίθεται σε εφαρµογή Σύµβαση Αποπληρωµής Έργου µε την οποία καθορίζονται τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται στον Φορέα Υλοποίησης ως αντάλλαγµα για την εκτέλεση του έργου καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής τους. Τα χρηµατικά αυτά ποσά καταβάλλονται από τον ιαχειριστή του Συστήµατος µέσω του Λογαριασµού για το Κόστος Χρήσης του Συστήµατος Λ-Η. 10. Για την ανάκτηση της σχετικής δαπάνης µέσω του Λογαριασµού Λ-Η, η δαπάνη στο πλαίσιο της Σύµβασης Αποπληρωµής Έργου επιµερίζεται µε τον τρόπο που καθορίζεται για το συνολικό ετήσιο κόστος του Συστήµατος. Η ετήσια δαπάνη στο πλαίσιο της Σύµβασης Αποπληρωµής Έργου προστίθεται στο συνολικό ετήσιο κόστος του Συστήµατος αφαιρουµένων των χρηµατικών ποσών που υποχρεούται να καταβάλλει ο Χρήστης κατά περίπτωση. 11. Με την κανονική λήξη της Συµφωνίας Υλοποίησης, η κυριότητα του έργου περιέρχεται στον Κύριο του Συστήµατος, ο οποίος στη συνέχεια αναλαµβάνει τη συντήρηση του έργου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα. Άρθρο 280 ιαδικασία Ανάθεσης Έργων ΜΑΣΜ 1. Με την Πράξη Ανάθεσης Έργου ΜΑΣΜ καθορίζεται ο τρόπος ανάθεσης, το αντικείµενο του έργου, σχέδιο της Συµφωνίας Υλοποίησης και σχέδιο της Σύµβασης Αποπληρωµής του Έργου. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος υποβάλλει προσχέδιο της Πράξης Ανάθεσης Έργου ΜΑΣΜ στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ λαµβάνοντας υπόψη την ΜΑΣΜ και την υποχρέωση του ιαχειριστή του Συστήµατος να διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση στο Σύστηµα κατά τον πιο οικονοµικό, διαφανή και άµεσο τρόπο και χωρίς διακρίσεις µεταξύ των Χρηστών ή κατηγοριών Χρηστών, προτείνει στον ιαχειριστή του Συστήµατος τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις του προσχεδίου Πράξης Ανάθεσης Έργου 280

11 ΜΑΣΜ που κρίνει αναγκαίες. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος λαµβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της ΡΑΕ υποβάλλει τελικό σχέδιο της Πράξης Ανάθεσης Έργου ΜΑΣΜ για έγκριση από τη ΡΑΕ. 2. Τα προσχέδια της Πράξης Ανάθεσης Έργου ΜΑΣΜ καταρτίζονται από τον ιαχειριστή του Συστήµατος σε χρόνο ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη υλοποίηση των έργων ΜΑΣΜ. 3. Με την Πράξη Ανάθεσης Έργου ΜΑΣΜ καθορίζονται ιδίως: Α) Ενδεχόµενη οµαδοποίηση έργων µε γνώµονα τη συνάφειά τους κατά τεχνικό αντικείµενο, γεωγραφική θέση και το χρονοδιάγραµµά τους, ώστε να διευκολύνεται η έγκαιρη ολοκλήρωση της ΜΑΣΜ αφενός, και τη δυνατότητα συγκρότησης οµάδας έργων µε επαρκές οικονοµικό αντικείµενο και αυτοτέλεια αφετέρου, ώστε να είναι δυνατόν να ακολουθείται διαδικασία διαγωνισµού για την ανάθεσή του. Β) Λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα για την εκτέλεση του έργου και διαδικασία επίβλεψης, παράδοσης και αποδοχής του, σε συµφωνία µε τη ΜΑΣΜ. Γ) Σε περίπτωση ανάθεσης του έργου µέσω διαδικασίας διαγωνισµού, άνω όριο της συνολικής δαπάνης για την εκτέλεση του έργου, καθώς και άνω όριο του επιτρεπόµενου συντελεστή απόδοσης κεφαλαίων. ) Σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης, εξαιρουµένης της περίπτωσης χρηµατοδότησης του έργου από Χρήστη, το ποσό της συνολικής δαπάνης για την εκτέλεση του έργου και ο επιτρεπόµενος συντελεστής απόδοσης κεφαλαίων. 4. Η επιλογή του Φορέα Υλοποίησης γίνεται σύµφωνα µε τα εξής κριτήρια: Α) Έργα ενίσχυσης, βελτίωσης, εκσυγχρονισµού, ή αντικατάστασης εφόσον αφορούν υφιστάµενο εξοπλισµό ή διατάξεις του Συστήµατος ή µπορούν άµεσα και αποδεδειγµένα να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την ακεραιότητα υφισταµένου εξοπλισµού ή διατάξεων του Συστήµατος, καθώς και έργα µικρού οικονοµικού αντικειµένου ή έργα κατεπείγοντος χαρακτήρα, ανατίθενται στον Κύριο του Συστήµατος. Β) Έργα σύνδεσης νέου Χρήστη ανατίθενται κατά προτεραιότητα στον Χρήστη, εάν το επιθυµεί, άλλως ανατίθενται στον Κύριο του Συστήµατος. Γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση και ιδίως στην περίπτωση έργων επέκτασης του Συστήµατος και διασυνδέσεων, η ανάθεση γίνεται κατόπιν διαγωνισµού που διενεργείται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή τα τεύχη του διαγωνισµού καθορίζουν και τη διαδικασία επιλογής του Φορέα Υλοποίησης και συµπεριλαµβάνονται στην Πράξη Ανάθεσης Έργου ΜΑΣΜ. Το εύλογο του τιµήµατος του νικητή του διαγωνισµού εγκρίνεται µε απόφαση της ΡΑΕ. 281

12 5. Ο Κύριος του Συστήµατος οφείλει να εκτελεί τα έργα ΜΑΣΜ που του ανατίθενται µε την Πράξη Ανάθεσης Έργου ΜΑΣΜ. 282

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 28-2-2005 Προτάσεις της ΡΑΕ επιτυγχάνουν αποδεκτό Σχέδιο Κωδίκων χωρίς συµβιβασµούς στην Κοινωνική τους

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής:

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 04/02/2004 -ΕΠΕΙΓΟΝ- Προς : ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Υπόψη: κ. Α. Παπαθανασίου, ιευθύνοντος Συµβούλου Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Άρθρο 149 Αντικείµενο διαδικασίας διαχείρισης µετρητών και µετρήσεων Στο τµήµα αυτό καθορίζονται τα δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 229 Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ (ΔΠΑ)Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) 1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος εκπονεί και δημοσιεύει σε ετήσια βάση Δεκαετές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 332 / Για τη Μελέτη Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 332 / Για τη Μελέτη Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 332 / 2010 Για τη Μελέτη Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2010-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 20 kw ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ NEO ΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικές Οδηγίες για την καταγραφή της Απόδοσης Λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς

Ρυθµιστικές Οδηγίες για την καταγραφή της Απόδοσης Λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς Ρυθµιστικές Οδηγίες για την καταγραφή της Απόδοσης Λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς εκέµβριος 2010 0 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Εισαγωγή... 2 2. ιαθεσιµότητα Συστήµατος Μεταφοράς... 5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Άρθρο 326 Σύµβαση Σύνδεσης 1. Οι ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, που πρέπει να πληρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

γγ) Τον καθορισµό και την τήρηση των προθεσµιών πραγµατοποίησης των συνδέσεων και επισκευών από τους αρµόδιους ιαχειριστές. δδ) Τη δηµοσίευση των απαρ

γγ) Τον καθορισµό και την τήρηση των προθεσµιών πραγµατοποίησης των συνδέσεων και επισκευών από τους αρµόδιους ιαχειριστές. δδ) Τη δηµοσίευση των απαρ Νόµος 3426/2005 «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» (ΦΕΚ Α' 309/22.12.2005) Άρθρο 1 1. Το πέµπτο εδάφιο του άρθρου 2 του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286) αντικαθίσταται,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2007. Έγκριση Μεθοδολογίας Κατάρτισης Τιµολογίου Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2007. Έγκριση Μεθοδολογίας Κατάρτισης Τιµολογίου Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2007 Έγκριση Μεθοδολογίας Κατάρτισης Τιµολογίου Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 10 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου Α. Τροποποίηση Άρθρου 57 Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013 Πειραιώς 132118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/ Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέρ

Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/ Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέρ Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/19.09.2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 115 ιαθεσιµότητα, Ετοιµότητα και Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών ή Εφεδρείας Ενέργειας 1. Ως ιαθεσιµότητα Παροχής Επικουρικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ 1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 12, που έχει ως εξής: 1. «Τα αποθέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ III ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ III ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ III ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Άρθρο 61 Αντικείµενο ιαδικασίας Κατανοµής 1. Αντικείµενο της ιαδικασίας Κατανοµής είναι ο προγραµµατισµός της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 Η ΡΑΕ στο πλαίσιο της σχετικής γνωµοδοτικής διαδικασίας θέτει σε δηµόσια διαβούλευση το τελικό σχέδιο της ΜΑΣΜ για τα έτη 2010-2014 το οποίο υπέβαλε ο ΕΣΜΗΕ. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Προς: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132 11854 ΑΘΗΝΑ Θεσσαλονίκης, 25/10/2017 Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το Άρθρο 237. -Χρονοδιάγραµµα Μετάβασης στο καθεστώς του παρόντος Κώδικα 1. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, ο ιαχειριστής Μ Ν συνάπτει µε τους Συµµετέχοντες Παραγωγούς από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Φεβρουάριος 2010 1. Εισαγωγή Το παρόν πρόγραμμα συντάσσεται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Επισκόπηση των Κωδίκων σύµφωνα µε τηνπρόταση της ΡΑΕ Π. Κάπρος, Πρόεδρος ΡΑΕ Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 375/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου νόµου για την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π./ 5/ΗΛ/Β/Φ1/ /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Κώδικας: 101 92 Αθήνα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 4414/2016 Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» σε συνδυασµό µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Καθεστώς στήριξης &Αδειοδοτικόπλαίσιο για την υλοποίησηέργων ΑΠΕ από Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα

Καθεστώς στήριξης &Αδειοδοτικόπλαίσιο για την υλοποίησηέργων ΑΠΕ από Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα Καθεστώς στήριξης &Αδειοδοτικόπλαίσιο για την υλοποίησηέργων ΑΠΕ από Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα Γ. Βουγιουκλάκης Page 1 Θεµατικές ενότητες I. Πλαίσιο λειτουργίας και καθεστώς στήριξης έργων ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 274 Ορισμοί 1. Ως ώρα θερινής αιχμής ενός έτους ορίζεται η ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας η μέση ωριαία ζήτηση στο Σύστημα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης Απόφασης της ΡΑΕ για την τροποποίηση των διατάξεων του Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, (I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, (I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, 23.12.2015 Ν. 206(I)/2015 206(I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης: Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση παρ. 4, αρ. 8, ν.3468/2006 και προσθήκη νέας παρ. 4Α

Τροποποίηση παρ. 4, αρ. 8, ν.3468/2006 και προσθήκη νέας παρ. 4Α ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ» ΤΗΣ ΕΛΕΤΑΕΝ Άµεση έκδοση νέων δεσµευτικών προσφορών σύνδεσης σε όλη την Ελλάδα µε εύλογη υπερδέσµευση της διαθέσιµης χωρητικότητας και ειδικό όρο

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/5

Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/5 Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 Σελ.1/5 Εισαγωγή Η παρούσα τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Έτους 2012 συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιασμός των προτεινόμενων διατάξεων για τα φωτοβολταϊκά στο νομοσχέδιο για τη συμπαραγωγή ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΦ

Σχολιασμός των προτεινόμενων διατάξεων για τα φωτοβολταϊκά στο νομοσχέδιο για τη συμπαραγωγή ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΦ 1 Δεκεμβρίου 2008 Σχολιασμός των προτεινόμενων διατάξεων για τα φωτοβολταϊκά στο νομοσχέδιο για τη συμπαραγωγή ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΦ 1. Να διατυπωθεί ρητά και στo κείμενο του σχεδίου νόμου η δέσμευση του

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ XI ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ XI ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ XI ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 309 Γενικές προδιαγραφές µετρητικών διατάξεων 1. Οι µετρητικές διατάξεις και τα εξαρτήµατά τους πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007 Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΦΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε ΗΕ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε ΗΕ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε ΗΕ 1. Ορισµοί 1. Οι λέξεις, οι όροι και οι εκφράσεις που χρησιµοποιούνται στην παρούσα Άδεια έχουν το περιεχόµενο που καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τρόπος καταµερισµού του δυναµικού (σε MW για κάθε ώρα του έτους) των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα Οδηγία αναθεωρείται για να ενσωματώσει τη νέα Οδηγία της ΑΗΚ Ο-Η-005 σε σχέση με τη ρύθμιση της συχνότητας και τον ισοζυγισμό της ενέργειας.

Η παρούσα Οδηγία αναθεωρείται για να ενσωματώσει τη νέα Οδηγία της ΑΗΚ Ο-Η-005 σε σχέση με τη ρύθμιση της συχνότητας και τον ισοζυγισμό της ενέργειας. O ΗΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λ/15/2014 Συναφής : Λ/13/2014 Αντικαθιστά : Λ/15/2010 ΤΙΤΛΟΣ ιαδικασία Ρύθμισης της Συχνότητας και Ισοζυγισμού της Ενέργειας μέχρι την Ένταξη Ανεξάρτητων Παραγωγών στο Σύστημα Εφαρμογής:

Διαβάστε περισσότερα

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων

συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων ΕΣΠΑ 2014 2020 συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων Κοσμάς Σιδηρόπουλος ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΥΘΥ) Σεπτέμβριος 2016 Αντικείμενο της εισήγησης: εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Νέο θεσµικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών στην Ελλάδα

Νέο θεσµικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών στην Ελλάδα Νέο θεσµικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2007 Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ» Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης για το

Απαντήσεις στα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης για το Απαντήσεις στα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο ΥΑ για τις Εγγυήσεις Προέλευσης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 1. Απαντήσεις στα σχόλια του ΕΣΣΗΘ Ως προς το γενικό σχόλιο που επισημαίνει ο ΕΣΣΗΘ, σημειώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείµενο της εισήγησης:

Αντικείµενο της εισήγησης: ΕΣΠΑ 2014 2020 συµβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηµατοδοτουµένων έργων Κοσµάς Σιδηρόπουλος ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΥΘΥ) Αντικείµενο της εισήγησης: εντοπισµός των αδυναµιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων

συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων ΕΣΠΑ 2014 2020 συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων Κοσμάς Σιδηρόπουλος ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΥΘΥ) Απρίλιος 2014 Αντικείμενο της εισήγησης: εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 24.05.2005 Προς: ΕΣΜΗΕ Α.Ε., κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, ιευθύνοντα Σύµβουλο Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Παραγωγής

ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Παραγωγής Ιταλία Βόρεια ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υπολογισμός Μείωση με το συντελεστή απωλειών της αντίστοιχης ζώνης Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Σύμφωνα με τη σύμβαση Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων Υπολογισµός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισµός ιασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εµπορίου** Χρέωση Χρήσης Συστήµατος (*) Μονάδα Άρθρου 9 Ν. 3468/06 Σύµφωνα µε το Ν. 3468/06 Συµβεβληµένη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου 10 Ν. 3468/06 Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Συμβεβλημένη Μονάδα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 3175/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009. Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το ίκτυο του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009. Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το ίκτυο του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009 Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας Α.Ε. που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σελίδα 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός Ο Νόµος αρ.144(ι)2007 που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθµιζόµενων αγορών και άλλα συναφή

Διαβάστε περισσότερα

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας www.cera.org.cy Εισαγωγή 3 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έχει συσταθεί το 2003 σύµφωνα µε οδηγίες της Ε.Ε. Είναι η Εθνική Ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και µε βάση τις αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

/13

/13 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2012 και Τροποποίησή του για το Έτος 2011 Μάιος 2011 Σελ.1/13 1. Εισαγωγή Το παρόν πρόγραµµα συντάσσεται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2.1 Βασικοί Ορισµοί ιοίκηση έργου είναι η διαδικασία (process) του σχεδιασµού και της διοίκησης εργασιών και αποθεµάτων, και της επικοινωνίας µεταξύ προόδου και αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. 1,41 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 1,41 /MWh *****

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. 1,41 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 1,41 /MWh ***** ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εμπορίου Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Παρ. Ν. 100(Ι)/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Ο περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης Ποιότητας, Προµήθειας και Τιµών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. /2007 Έγκριση Μεθοδολογίας για τον Προσδιορισµό του Περιθωρίων Ανάπτυξης Σταθµών ΑΠΕ σε Κορεσµένα ίκτυα, Σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Εµπορική ιαχείριση Μονάδων ΑΠΕ - Νοµοθεσία & ιαδικασίες Αδειοδότησης. Χάρης Λαζάνης/Υπηρεσία ΑΠΕ/ ΕΣΜΗΕ

Εµπορική ιαχείριση Μονάδων ΑΠΕ - Νοµοθεσία & ιαδικασίες Αδειοδότησης. Χάρης Λαζάνης/Υπηρεσία ΑΠΕ/ ΕΣΜΗΕ Εµπορική ιαχείριση Μονάδων ΑΠΕ - Νοµοθεσία & ιαδικασίες Αδειοδότησης Χάρης Λαζάνης/Υπηρεσία ΑΠΕ/ ΕΣΜΗΕ ιηµερίδα ΤΕΕ/ Περιφερειακού Τµήµατος Κεντρικής & υτικής Θεσσαλίας για τις ΑΠΕ και τη θέση τους στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2007. «ηµοσίευση στοιχείων Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2007. «ηµοσίευση στοιχείων Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2007 «ηµοσίευση στοιχείων Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ εγκρίθηκε στην 299/22-3-2012 Συνεδρίαση της Συγκλήτου και τίθεται σε ισχύ µετά την θετική γνώµη της Επιτροπής Ερευνών στη Συνεδρίαση 379/14-9-2012 Η εξασφάλιση της αντικειµενικότητας

Διαβάστε περισσότερα