50 ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ ἀπώλετο, πρὸς αὐτοφώρων ἀµπλακηµάτων διπλᾶς ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί ἔπειτα µήτηρ καὶ γυνή, διπλοῦν ἔπος,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "50 ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ ἀπώλετο, πρὸς αὐτοφώρων ἀµπλακηµάτων διπλᾶς ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί ἔπειτα µήτηρ καὶ γυνή, διπλοῦν ἔπος,"

Transcript

1 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΝ. Ω κοινὸν αὐτάδελφον Ισµήνης κάρα, ἆρ οἶσθ ὅ τι Ζεὺς τῶν ἀπ Οἰδίπου κακῶν ὁποῖον οὐχὶ νῷν ἔτι ζώσαιν τελεῖ; Οὐδὲν γὰρ οὔτ ἀλγεινὸν οὔτ ἄτης ἄτερ 5 οὔτ αἰσχρὸν οὔτ ἄτιµόν ἐσθ ὁποῖον οὐ τῶν σῶν τε κἀµῶν οὐκ ὄπωπ ἐγὼ κακῶν. Καὶ νῦν τί τοῦτ αὖ φασι πανδήµῳ πόλει κήρυγµα θεῖναι τὸν στρατηγὸν ἀρτίως; Εχεις τι κεἰσήκουσας; ἤ σε λανθάνει 10 πρὸς τοὺς φίλους στείχοντα τῶν ἐχθρῶν κακά; ΙΣ. Εµοὶ µὲν οὐδεὶς µῦθος, Αντιγόνη, φίλων οὔθ ἡδὺς οὔτ ἀλγεινὸς ἵκετ, ἐξ ὅτου δυοῖν ἀδελφοῖν ἐστερήθηµεν δύο µιᾷ θανόντων ἡµέρᾳ διπλῇ χερί 15 ἐπεὶ δὲ φροῦδός ἐστιν Αργείων στρατὸς ἐν νυκτὶ τῇ νῦν, οὐδὲν οἶδ ὑπέρτερον, οὔτ εὐτυχοῦσα µᾶλλον οὔτ ἀτωµένη. ΑΝ. Ηιδη καλῶς καί σ ἐκτὸς αὐλείων πυλῶν τοῦδ οὕνεκ ἐξέπεµπον, ὡς µόνη κλύοις. 20 ΙΣ. Τί δ ἔστι; δηλοῖς γάρ τι καλχαίνουσ ἔπος. ΑΝ. Οὐ γὰρ τάφου νῷν τὼ κασιγνήτω Κρέων τὸν µὲν προτίσας, τὸν δ ἀτιµάσας ἔχει; Ετεοκλέα µέν, ὡς λέγουσι, σὺν δίκῃ χρῆσθαι δικαιῶν καὶ νόµῳ, κατὰ χθονὸς 25 ἔκρυψε τοῖς ἔνερθεν ἔντιµον νεκροῖς τὸν δ ἀθλίως θανόντα Πολυνείκους νέκυν ἀστοῖσί φασιν ἐκκεκηρῦχθαι τὸ µὴ τάφῳ καλύψαι µηδὲ κωκῦσαί τινα, ἐᾶν δ ἄκλαυτον, ἄταφον, οἰωνοῖς γλυκὺν 30 θησαυρὸν εἰσορῶσι πρὸς χάριν βορᾶς. Τοιαῦτά φασι τὸν ἀγαθὸν Κρέοντα σοὶ κἀµοί, λέγω γὰρ κἀµέ, κηρύξαντ ἔχειν, καὶ δεῦρο νεῖσθαι ταῦτα τοῖσι µὴ εἰδόσιν σαφῆ προκηρύξοντα, καὶ τὸ πρᾶγµ ἄγειν 35 οὐχ ὡς παρ οὐδέν, ἀλλ ὃς ἂν τούτων τι δρᾷ φόνον προκεῖσθαι δηµόλευστον ἐν πόλει. Οὕτως ἔχει σοι ταῦτα, καὶ δείξεις τάχα εἴτ εὐγενὴς πέφυκας εἴτ ἐσθλῶν κακή. ΙΣ. Τί δ, ὦ ταλαῖφρον, εἰ τάδ ἐν τούτοις, ἐγὼ 40 λύουσ ἂν εἴθ ἅπτουσα προσθείµην πλέον; ΑΝ. Εἰ ξυµπονήσεις καὶ ξυνεργάσῃ σκόπει. ΙΣ. Ποῖόν τι κινδύνευµα; ποῖ γνώµης ποτ εἶ; ΑΝ. Εἰ τὸν νεκρὸν ξὺν τῇδε κουφιεῖς χερί. ΙΣ. Η γὰρ νοεῖς θάπτειν σφ, ἀπόρρητον πόλει; 45 ΑΝ. Τὸν γοῦν ἐµὸν καὶ τὸν σόν, ἢν σὺ µὴ θέλῃς, ἀδελφόν οὐ γὰρ δὴ προδοῦσ ἁλώσοµαι. ΙΣ. Ω σχετλία, Κρέοντος ἀντειρηκότος; ΑΝ. Αλλ οὐδὲν αὐτῷ τῶν ἐµῶν ιµ ι εἴργειν µέτα. ΙΣ. Οἴµοι φρόνησον, ὦ κασιγνήτη, πατὴρ

2 50 ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ ἀπώλετο, πρὸς αὐτοφώρων ἀµπλακηµάτων διπλᾶς ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί ἔπειτα µήτηρ καὶ γυνή, διπλοῦν ἔπος, πλεκταῖσιν ἀρτάναισι λωβᾶται βίον 55 τρίτον δ ἀδελφὼ δύο µίαν καθ ἡµέραν αὐτοκτονοῦντε τὼ ταλαιπώρω µόρον κοινὸν κατειργάσαντ ἐπαλλήλοιν χεροῖν. Νῦν δ αὖ µόνα δὴ νὼ λελειµµένα σκόπει ὅσῳ κάκιστ ὀλούµεθ, εἰ νόµου βίᾳ 60 ψῆφον τυράννων ἢ κράτη παρέξιµεν. Αλλ ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο µὲν γυναῖχ ὅτι ἔφυµεν, ὡς πρὸς ἄνδρας οὐ µαχουµένα ἔπειτα δ οὕνεκ ἀρχόµεσθ ἐκ κρεισσόνων καὶ ταῦτ ἀκούειν κἄτι τῶνδ ἀλγίονα. 65 Εγὼ µὲν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χθονὸς ξύγγνοιαν ἴσχειν, ὡς βιάζοµαι τάδε, τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσοµαι τὸ γὰρ περισσὰ πράσσειν οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα. ΑΝ. Οὔτ ἂν κελεύσαιµ οὔτ ἄν, εἰ θέλοις ἔτι 70 πράσσειν, ἐµοῦ γ ἂν ἡδέως δρῴης µέτα. Αλλ ἴσθ ὁποία σοι δοκεῖ, κεῖνον δ ἐγὼ θάψω καλόν µοι τοῦτο ποιούσῃ θανεῖν. Φίλη µετ αὐτοῦ κείσοµαι, φίλου µέτα, ὅσια πανουργήσασ ἐπεὶ πλείων χρόνος 75 ὃν δεῖ µ ἀρέσκειν τοῖς κάτω τῶν ἐνθάδε. Εκεῖ γὰρ αἰεὶ κείσοµαι σοὶ δ εἰ δοκεῖ, τὰ τῶν θεῶν ἔντιµ ἀτιµάσασ ἔχε. ΙΣ. Εγὼ µὲν οὐκ ἄτιµα ποιοῦµαι, τὸ δὲ βίᾳ πολιτῶν δρᾶν ἔφυν ἀµήχανος. 80 ΑΝ. Σὺ µὲν τάδ ἂν προὔχοι, ἐγὼ δὲ δὴ τάφον χώσουσ ἀδελφῷ φιλτάτῳ πορεύσοµαι. ΙΣ. Οἴµοι ταλαίνης, ὡς ὑπερδέδοικά σου. ΑΝ. Μὴ µοῦ προτάρβει τὸν σὸν ἐξόρθου πότµον ΙΣ. Αλλ οὖν προµηνύσῃς γε τοῦτο µηδενὶ 85 τοὔργον, κρυφῇ δὲ κεῦθε, σὺν δ αὕτως ἐγώ. ΑΝ. Οἴµοι, καταύδα πολλὸν ἐχθίων ἔσῃ σιγῶσ, ἐὰν µὴ πᾶσι κηρύξῃς τάδε. ΙΣ. Θερµὴν ἐπὶ ψυχροῖσι καρδίαν ἔχεις. ΑΝ. Αλλ οἶδ ἀρέσκουσ οἷς µάλισθ ἁδεῖν µε χρή. 90 Εἰ καὶ δυνήσῃ γ ἀλλ ἀµηχάνων ἐρᾷς. ΑΝ. Οὐκοῦν, ὅταν δὴ µὴ σθένω, πεπαύσοµαι. ΙΣ. Αρχὴν δὲ θηρᾶν οὐ πρέπει τἀµήχανα. ΑΝ. Εἰ ταῦτα λέξεις, ἐχθαρῇ µὲν ἐξ ἐµοῦ, ἐχθρὰ δὲ τῷ θανόντι προσκείσῃ δίκῃ. 95 Αλλ ἔα µε καὶ τὴν ἐξ ἐµοῦ δυσβουλίαν παθεῖν τὸ δεινὸν τοῦτο πείσοµαι γὰρ οὐ τοσοῦτον οὐδὲν ὥστε µὴ οὐ καλῶς θανεῖν. ΙΣ. Αλλ, εἰ δοκεῖ σοι, στεῖχε τοῦτο δ ἴσθ ὅτι ἄνους µὲν ἔρχῃ, τοῖς φίλοις δ ὀρθῶς φίλη.

3 ΧΟΡΟΣ 100 Ακτὶς ἀελίου, τὸ κάλ- Στρ. 1. λιστον ἑπταπύλῳ φανὲν Θήβᾳ τῶν πρότερον φάος, ἐφάνθης ποτ, ὦ χρυσέας ἁµέρας βλέφαρον, ιρκαί 105 ων ὑπὲρ ῥεέθρων µολοῦσα, τὸν λεύκασπιν Απιόθεν φῶτα, βάντα πανσαγίᾳ φυγάδα πρόδροµον, ὀξυτέρῳ κινήσασα χαλινῷ. 110 Ον ἐφ ἡµετέρᾳ γῇ Πολυνείκης ἀρθεὶς νεικέων ἐξ ἀµφιλόγων ιἤγαγεν ἐχθρόν ὁ δ ι ὀξέα κλάζων αἰετὸς εἰς γῆν ὣς ὑπερέπτη, λευκῆς χιόνος πτέρυγι στεγανός, 115 πολλῶν µεθ ὅπλων ξύν θ ἱπποκόµοις κορύθεσσιν. Στὰς δ ὑπὲρ µελάθρων φονώ Αντ. 1. σαισιν ἀµφιχανὼν κύκλῳ λόγχαις ἑπτάπυλον στόµα, 120 ἔβα πρίν ποθ ἁµετέρων αἱµάτων γένυσιν πλησθῆ ναί ιτει καὶ στεφάνωµα πύργων πευκάενθ Ηφαιστον ἑλεῖν. Τοῖος ἀµφὶ νῶτ ἐτάθη 125 πάταγος Αρεος, ἀντιπάλου δυσχείρωµα δράκοντος. Ζεὺς γὰρ µεγάλης γλώσσης κόµπους ὑπερεχθαίρει, καί σφας ἐσιδὼν πολλῷ ῥεύµατι προσνισσοµένους, 130 χρυσοῦ καναχῆς ὑπεροπλίαις, παλτῷ ῥιπτεῖ πυρὶ βαλβίδων ἐπ ἄκρων ἤδη νίκην ὁρµῶντ ἀλαλάξαι. Αντιτύπᾳ δ ἐπὶ γᾷ πέσε τανταλωθεὶς Στρ πυρφόρος ὃς τότε µαινοµένᾳ ξὺν ὁρµᾷ βακχεύων ἐπέπνει ῥιπαῖς ἐχθίστων ἀνέµων. Εἶχε δ ἄλλᾳ τὰ µέν, ἄλλα δ ἐπ ἄλλοις ἐπενώ- 140 µα στυφελίζων µέγας Αρης δεξιόσειρος. Επτὰ λοχαγοὶ γὰρ ἐφ ἑπτὰ πύλαις ταχθέντες ἴσοι πρὸς ἴσους ἔλιπον Ζηνὶ Τροπαίῳ πάγχαλκα τέλη, πλὴν τοῖν στυγεροῖν, ὣ πατρὸς ἑνὸς 145 µητρός τε µιᾶς φύντε καθ αὑτοῖν

4 δικρατεῖς λόγχας στήσαντ ἔχετον κοινοῦ θανάτου µέρος ἄµφω. Αλλὰ γὰρ ἁ µεγαλώνυµος ἦλθε Νίκα Αντ. 2. τᾷ πολυαρµάτῳ ἀντιχαρεῖσα Θήβᾳ, 150 ἐκ µὲν δὴ πολέµων τῶν νῦν θέσθαι λησµοσύναν θεῶν δὲ ναοὺς χοροῖς παννυχίοις πάτας ἐπέλθωµεν, ὁ Θήβας δ ἐλελίχθων 155 Βάκχιος ἄρχοι. Αλλ, ὅδε γὰρ δὴ βασιλεὺς χώρας, Κρέων ὁ Μενοικέως ιταγὸσι νεοχµὸς νεαραῖσι θεῶν ἐπὶ συντυχίαις χωρεῖ, τίνα δὴ µῆτιν ἐρέσσων, 160 ὅτι σύγκλητον τήνδε γερόντων προὔθετο λέσχην, κοινῷ κηρύγµατι πέµψας. ΚΡΕΩΝ ΚΡ Ανδρες, τὰ µὲν δὴ πόλεος ἀσφαλῶς θεοὶ πολλῷ σάλῳ σείσαντες ὤρθωσαν πάλιν ὑµᾶς δ ἐγὼ ποµποῖσιν ἐκ πάντων δίχα 165 ἔστειλ ἱκέσθαι, τοῦτο µὲν τὰ Λαίου σέβοντας εἰδὼς εὖ θρόνων ἀεὶ κράτη, τοῦτ αὖθις, ἡνίκ Οἰδίπους ὤρθου πόλιν κἀπεὶ διώλετ, ἀµφὶ τοὺς κείνων ἔτι παῖδας µένοντας ἐµπέδοις φρονήµασιν. 170 Οτ οὖν ἐκεῖνοι πρὸς διπλῆς µοίρας µίαν καθ ἡµέραν ὤλοντο παίσαντές τε καὶ πληγέντες αὐτόχειρι σὺν µιάσµατι, ἐγὼ κράτη δὴ πάντα καὶ θρόνους ἔχω γένους κατ ἀγχιστεῖα τῶν ὀλωλότων. 175 Αµήχανον δὲ παντὸς ἀνδρὸς ἐκµαθεῖν ψυχήν τε καὶ φρόνηµα καὶ γνώµην, πρὶν ἂν ἀρχαῖς τε καὶ νόµοισιν ἐντριβὴς φανῇ. Εµοὶ γὰρ ὅστις πᾶσαν εὐθύνων πόλιν µὴ τῶν ἀρίστων ἅπτεται βουλευµάτων, 180 ἀλλ ἐκ φόβου του γλῶσσαν ἐγκλῄσας ἔχει, κάκιστος εἶναι νῦν τε καὶ πάλαι δοκεῖ καὶ µείζον ὅστις ἀντὶ τῆς αὑτοῦ πάτρας φίλον νοµίζει, τοῦτον οὐδαµοῦ λέγω. Εγὼ γάρ, ἴστω Ζεὺς ὁ πάνθ ὁρῶν ἀεί, 185 οὔτ ἂν σιωπήσαιµι τὴν ἄτην ὁρῶν στείχουσαν ἀστοῖς ἀντὶ τῆς σωτηρίας, οὔτ ἂν φίλον ποτ ἄνδρα δυσµενῆ χθονὸς θείµην ἐµαυτῷ, τοῦτο γιγνώσκων ὅτι ἥδ ἐστὶν ἡ σῴζουσα καὶ ταύτης ἔπι 190 πλέοντες ὀρθῆς τοὺς φίλους ποιούµεθα τοιοῖσδ ἐγὼ νόµοισι τήνδ αὔξω πόλιν.

5 Καὶ νῦν ἀδελφὰ τῶνδε κηρύξας ἔχω ἀστοῖσι παίδων τῶν ἀπ Οἰδίπου πέρι Ετεοκλέα µέν, ὃς πόλεως ὑπερµαχῶν 195 ὄλωλε τῆσδε, πάντ ἀριστεύσας δορί, τάφῳ τε κρύψαι καὶ τὰ πάντ ἀφαγνίσαι ἃ τοῖς ἀρίστοις ἔρχεται κάτω νεκροῖς τὸν δ αὖ ξύναιµον τοῦδε, Πολυνείκην λέγω, ὃς γῆν πατρῴαν καὶ θεοὺς τοὺς ἐγγενεῖς 200 φυγὰς κατελθὼν ἠθέλησε µὲν πυρὶ πρῆσαι κατάκρας, ἠθέλησε δ αἵµατος κοινοῦ πάσασθαι, τοὺς δὲ δουλώσας ἄγειν, τοῦτον πόλει τῇδ ἐκκεκήρυκται τάφῳ µήτε κτερίζειν µήτε κωκῦσαί τινα, 205 ἐᾶν δ ἄθαπτον καὶ πρὸς οἰωνῶν δέµας καὶ πρὸς κυνῶν ἐδεστὸν αἰκισθέν τ ἰδεῖν. Τοιόνδ ἐµὸν φρόνηµα, κοὔποτ ἔκ γ ἐµοῦ τιµὴν προέξουσ οἱ κακοὶ τῶν ἐνδίκων. Αλλ ὅστις εὔνους τῇδε τῇ πόλει, θανὼν 210 καὶ ζῶν ὁµοίως ἐξ ἐµοῦ τιµήσεται. ΧΟ. Σοὶ ταῦτ ἀρέσκει, παῖ Μενοικέως, ιπαθεῖνι, τὸν τῇδε δύσνουν καὶ τὸν εὐµενῆ πόλει νόµῳ δὲ χρῆσθαι παντί πού γ ἔνεστί σοι καὶ τῶν θανόντων χὠπόσοι ζῶµεν πέρι. 215 ΚΡ. Ως ἂν σκοποὶ νῦν ἦτε τῶν εἰρηµένων ΧΟ. Νεωτέρῳ τῳ τοῦτο βαστάζειν πρόθες. ΚΡ. Αλλ εἴσ ἑτοῖµοι τοῦ νεκροῦ γ ἐπίσκοποι. ΧΟ. Τί δῆτ ἂν ἄλλο τοῦτ ἐπεντέλλοις ἔτι; ΚΡ. Τὸ µὴ πιχωρεῖν τοῖς ἀπιστοῦσιν τάδε. 220 ΧΟ. Οὐκ ἔστιν οὕτω µῶρος ὃς θανεῖν ἐρᾷ. ΚΡ. Καὶ µὴν ὁ µισθός γ οὗτος ἀλλ ὑπ ἐλπίδων ἄνδρας τὸ κέρδος πολλάκις διώλεσεν. ΦΥΛΑΞ ΦΥ. Αναξ, ἐρῶ µὲν οὐχ ὅπως τάχους ὕπο δύσπνους ἱκάνω κοῦφον ἐξάρας πόδα. 225 Πολλὰς γὰρ ἔσχον φροντίδων ἐπιστάσεις, ὁδοῖς κυκλῶν ἐµαυτὸν εἰς ἀναστροφήν ψυχὴ γὰρ ηὔδα πολλά µοι µυθουµένη Τάλας, τί χωρεῖς οἷ µολὼν δώσεις δίκην; τλήµων, µενεῖς αὖ; κεἰ τάδ εἴσεται Κρέων 230 ἄλλου παρ ἀνδρός, πῶς σὺ δῆτ οὐκ ἀλγυνῇ; Τοιαῦθ ἑλίσσων ἤνυτον σχολῇ ταχύς, χοὔτως ὁδὸς βραχεῖα γίγνεται µακρά. Τέλος γε µέντοι δεῦρ ἐνίκησεν µολεῖν σοί, κεἰ τὸ µηδὲν ἐξερῶ, φράσω δ ὅµως. 235 Τῆς ἐλπίδος γὰρ ἔρχοµαι δεδραγµένος, τὸ µὴ παθεῖν ἂν ἄλλο πλὴν τὸ µόρσιµον. ΚΡ. Τί δ ἐστὶν ἀνθ οὗ τήνδ ἔχεις ἀθυµίαν; ΦΥ. Φράσαι θέλω σοι πρῶτα τἀµαυτοῦ τὸ γὰρ πρᾶγµ οὔτ ἔδρασ οὔτ εἶδον ὅστις ἦν ὁ δρῶν,

6 240 οὐδ ἂν δικαίως ἐς κακὸν πέσοιµί τι. ΚΡ. Εὖ γε στοχάζῃ κἀποφράγνυσαι κύκλῳ τὸ πρᾶγµα δηλοῖς δ ὥς τι σηµαίνων νέον. ΦΥ. Τὰ δεινὰ γάρ τοι προστίθησ ὄκνον πολύν. ΚΡ. Οὔκουν ἐρεῖς ποτ, εἶτ ἀπαλλαχθεὶς ἄπει; 245 ΦΥ. Καὶ δὴ λέγω σοι τὸν νεκρόν τις ἀρτίως θάψας βέβηκε κἀπὶ χρωτὶ διψίαν κόνιν παλύνας κἀφαγιστεύσας ἃ χρή. ΚΡ. Τί φῄς; τίς ἀνδρῶν ἦν ὁ τολµήσας τάδε; ΦΥ. Οὐκ οἶδ ἐκεῖ γὰρ οὔτε του γενῇδος ἦν 250 πλῆγµ, οὐ δικέλλης ἐκβολή στύφλος δὲ γῆ καὶ χέρσος, ἀρρὼξ οὐδ ἐπηµαξευµένη τροχοῖσιν, ἀλλ ἄσηµος οὑργάτης τις ἦν. Οπως δ ὁ πρῶτος ἡµὶν ἡµεροσκόπος δείκνυσι, πᾶσι θαῦµα δυσχερὲς παρῆν 255 ὁ µὲν γὰρ ἠφάνιστο, τυµβήρης µὲν οὔ, λεπτὴ δ ἄγος φεύγοντος ὣς ἐπῆν κόνις. Σηµεῖα δ οὔτε θηρὸς οὔτε του κυνῶν ἐλθόντος, οὐ σπάσαντος, ἐξεφαίνετο. Λόγοι δ ἐν ἀλλήλοισιν ἐρρόθουν κακοί, 260 φύλαξ ἐλέγχων φύλακα, κἂν ἐγίγνετο πληγὴ τελευτῶσ, οὐδ ὁ κωλύσων παρῆν. Εἷς γάρ τις ἦν ἕκαστος οὑξειργασµένος, κοὐδεὶς ἐναργής, ἀλλ ἔφευγε µὴ εἰδέναι. Ηµεν δ ἑτοῖµοι καὶ µύδρους αἴρειν χεροῖν, 265 καὶ πῦρ διέρπειν, καὶ θεοὺς ὁρκωµοτεῖν τὸ µήτε δρᾶσαι µήτε τῳ ξυνειδέναι τὸ πρᾶγµα βουλεύσαντι µήτ εἰργασµένῳ. Τέλος δ ὅτ οὐδὲν ἦν ἐρευνῶσιν πλέον, λέγει τις εἷς ὃς πάντας ἐς πέδον κάρα 270 νεῦσαι φόβῳ προὔτρεψεν οὐ γὰρ εἴχοµεν οὔτ ἀντιφωνεῖν οὔθ ὅπως δρῶντες καλῶς πράξαιµεν. Ην δ ὁ µῦθος ὡς ἀνοιστέον σοὶ τοὔργον εἴη τοῦτο κοὐχὶ κρυπτέον. Καὶ ταῦτ ἐνίκα, κἀµὲ τὸν δυσδαίµονα 275 πάλος καθαιρεῖ τοῦτο τἀγαθὸν λαβεῖν. Πάρειµι δ ἄκων οὐχ ἑκοῦσιν, οἶδ ὅτι στέργει γὰρ οὐδεὶς ἄγγελον κακῶν ἐπῶν. ΧΟ. Αναξ, ἐµοί τοι µή τι καὶ θεήλατον τοὔργον τόδ ἡ ξύννοια βουλεύει πάλαι. 280 ΚΡ. Παῦσαι, πρὶν ὀργῆς κἀµὲ µεστῶσαι λέγων, µὴ φευρεθῇς ἄνους τε καὶ γέρων ἅµα. Λέγεις γὰρ οὐκ ἀνεκτά, δαίµονας λέγων πρόνοιαν ἴσχειν τοῦδε τοῦ νεκροῦ πέρι. Πότερον ὑπερτιµῶντες ὡς εὐεργέτην 285 ἔκρυπτον αὐτόν, ὅστις ἀµφικίονας ναοὺς πυρώσων ἦλθε κἀναθήµατα καὶ γῆν ἐκείνων καὶ νόµους διασκεδῶν; ἢ τοὺς κακοὺς τιµῶντας εἰσορᾷς θεούς; Οὐκ ἔστιν ἀλλὰ ταῦτα καὶ πάλαι πόλεως

7 290 ἄνδρες µόλις φέροντες ἐρρόθουν ἐµοί, κρυφῇ κάρα σείοντες, οὐδ ὑπὸ ζυγῷ λόφον δικαίως εἶχον, ὡς στέργειν ἐµέ. Εκ τῶνδε τούτους ἐξεπίσταµαι καλῶς παρηγµένους µισθοῖσιν εἰργάσθαι τάδε. 295 Οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν οἷον ἄργυρος κακὸν νόµισµ ἔβλαστε τοῦτο καὶ πόλεις πορθεῖ, τόδ ἄνδρας ἐξανίστησιν δόµων, τόδ ἐκδιδάσκει καὶ παραλλάσσει φρένας χρηστὰς πρὸς αἰσχρὰ πράγµαθ ἵστασθαι βροτῶν 300 πανουργίας δ ἔδειξεν ἀνθρώποις ἔχειν καὶ παντὸς ἔργου δυσσέβειαν εἰδέναι. Οσοι δὲ µισθαρνοῦντες ἤνυσαν τάδε, χρόνῳ ποτ ἐξέπραξαν ὡς δοῦναι δίκην. Αλλ, εἴπερ ἴσχει Ζεὺς ἔτ ἐξ ἐµοῦ σέβας, 305 εὖ τοῦτ ἐπίστασ, ὅρκιος δέ σοι λέγω, εἰ µὴ τὸν αὐτόχειρα τοῦδε τοῦ τάφου εὑρόντες ἐκφανεῖτ ἐς ὀφθαλµοὺς ἐµούς, οὐχ ὑµὶν Αιδης µοῦνος ἀρκέσει, πρὶν ἂν ζῶντες κρεµαστοὶ τήνδε δηλώσηθ ὕβριν, 310 ἵν εἰδότες τὸ κέρδος ἔνθεν οἰστέον τὸ λοιπὸν ἁρπάζητε καὶ µάθηθ ὅτι οὐκ ἐξ ἅπαντος δεῖ τὸ κερδαίνειν φιλεῖν. Εκ τῶν γὰρ αἰσχρῶν ληµµάτων τοὺς πλείονας ἀτωµένους ἴδοις ἂν ἢ σεσωσµένους. 315 ΦΥ. Εἰπεῖν δὲ δώσεις, ἢ στραφεὶς οὕτως ἴω; ΚΡ. Οὐκ οἶσθα καὶ νῦν ὡς ἀνιαρῶς λέγεις; ΦΥ. Εν τοῖσιν ὠσὶν ἢ πὶ τῇ ψυχῇ δάκνῃ; ΚΡ. Τί δὲ ῥυθµίζεις τὴν ἐµὴν λύπην ὅπου; ΦΥ. Ο δρῶν σ ἀνιᾷ τὰς φρένας, τὰ δ ὦτ ἐγώ. 320 ΚΡ. Οἴµ, ὡς λάληµα δῆλον ἐκπεφυκὸς εἶ. ΦΥ. Οὔκουν τό γ ἔργον τοῦτο ποιήσας ποτέ. ΚΡ. Καὶ ταῦτ ἐπ ἀργύρῳ γε τὴν ψυχὴν προδούς. ΦΥ. Φεῦ ἦ δεινὸν ὧι δοκεῖ γε καὶ ψευδῆ δοκεῖν. 325 ΚΡ. Κόµψευέ νυν τὴν δόξαν εἰ δὲ ταῦτα µὴ φανεῖτέ µοι τοὺς δρῶντας, ἐξερεῖθ ὅτι τὰ δειλὰ κέρδη πηµονὰς ἐργάζεται. ΦΥ. Αλλ εὑρεθείη µὲν µάλιστ ἐὰν δέ τοι ληφθῇ τε καὶ µή, τοῦτο γὰρ τύχη κρινεῖ, 330 οὐκ ἔσθ ὅπως ὄψει σὺ δεῦρ ἐλθόντα µε. Καὶ νῦν γὰρ ἐκτὸς ἐλπίδος γνώµης τ ἐµῆς σωθεὶς ὀφείλω τοῖς θεοῖς πολλὴν χάριν. ΧΟ. Πολλὰ τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἀν Στρ. 1. θρώπου δεινότερον πέλει τοῦτο καὶ πολιοῦ πέραν 335 πόντου χειµερίῳ νότῳ χωρεῖ, περιβρυχίοισιν

8 περῶν ὑπ οἴδµασιν, θεῶν τε τὰν ὑπερτάταν, Γᾶν ἄφθιτον, ἀκαµάταν, ἀποτρύεται, 340 ἰλλοµένων ἀρότρων ἔτος εἰς ἔτος, ἱππείῳ γένει πολεύων. Κουφονόων τε φῦλον ὀρ Αντ. 1. νίθων ἀµφιβαλὼν ἄγει, καὶ θηρῶν ἀγρίων ἔθνη 345 πόντου τ εἰναλίαν φύσιν σπείραισι δικτυοκλώστοις περιφραδὴς ἀνήρ κρατεῖ δὲ µηχαναῖς ἀγραύλου 350 θηρὸς ὀρεσσιβάτα, λασιαύχενά θ ἵππον ιὑπιάξεται ἀµφίλοφον ζυγὸν οὔρειόν τ ἀκµῆτα ταῦρον. Καὶ φθέγµα καὶ ἀνεµόεν Στρ. 2. φρόνηµα καὶ ἀστυνόµους 355 ὀργὰς ἐδιδάξατο, καὶ δυσαύλων πάγων ιἐνιαίθρεια καὶ δύσοµβρα φεύγειν βέλη 360 παντοπόρος ἄπορος ἐπ οὐδὲν ἔρχεται τὸ µέλλον Αιδα µόνον φεῦξιν οὐκ ἐπάξεται, νό σων δ ἀµηχάνων φυγὰς ξυµπέφρασται. 365 Σοφόν τι τὸ µηχανόεν Αντ. 2. τέχνας ὑπὲρ ἐλπίδ ἔχων, τοτὲ µὲν κακόν, ἄλλοτ ἐπ ἐσθλὸν ἕρπει, νόµους παρείρων χθονὸς θεῶν τ ἔνορκον δίκαν 370 ὑψίπολις ἄπολις ὅτῳ τὸ µὴ καλὸν ξύνεστι τόλµας χάριν µήτ ἐµοὶ παρέστιος γέ νοιτο µήτ ἴσον φρονῶν 375 ὃς τάδ ἔρδοι. Ες δαιµόνιον τέρας ἀµφινοῶ τόδε πῶς εἰδὼς ἀντιλογήσω τήνδ οὐκ εἶναι παῖδ Αντιγόνην; Ω δύστηνος καὶ δυστήνου 380 πατρὸς Οἰδιπόδα, τί ποτ ; οὐ δή που σέ γ ἀπιστοῦσαν τοῖς βασιλείοισιινι ἄγουσι νόµοις καὶ ἐν ἀφροσύνῃ καθελόντες; ΦΥ. Ηδ ἔστ ἐκείνη τοὔργον ἡ ξειργασµένη 385 τήνδ εἵλοµεν θάπτουσαν ἀλλὰ ποῦ Κρέων; ΧΟ. Οδ ἐκ δόµων ἄψορρος εἰς δέον περᾷ.

9 ΚΡ. Τί δ ἔστι; ποίᾳ ξύµµετρος προὔβην τύχῃ; ΦΥ. Αναξ, βροτοῖσιν οὐδέν ἐστ ἀπώµοτον ψεύδει γὰρ ἡ πίνοια τὴν γνώµην ἐπεὶ 390 σχολῇ ποθ ἥξειν δεῦρ ἂν ἐξηύχουν ἐγὼ ταῖς σαῖς ἀπειλαῖς αἷς ἐχειµάσθην τότε. Αλλ, ἡ γὰρ ἐκτὸς καὶ παρ ἐλπίδας χαρὰ ἔοικεν ἄλλῃ µῆκος οὐδὲν ἡδονῇ, ἥκω, δι ὅρκων καίπερ ὢν ἀπώµοτος, 395 κόρην ἄγων τήνδ, ἣ καθευρέθη τάφον κοσµοῦσα. Κλῆρος ἐνθάδ οὐκ ἐπάλλετο, ἀλλ ἔστ ἐµὸν θοὔρµαιον, οὐκ ἄλλου, τόδε. Καὶ νῦν, ἄναξ, τήνδ αὐτὸς ὡς θέλεις λαβὼν καὶ κρῖνε κἀξέλεγχ ἐγὼ δ ἐλεύθερος 400 δίκαιός εἰµι τῶνδ ἀπηλλάχθαι κακῶν. ΚΡ. Αγεις δὲ τήνδε τῷ τρόπῳ πόθεν λαβών; ΦΥ. Αὕτη τὸν ἄνδρ ἔθαπτε πάντ ἐπίστασαι. ΚΡ. Η καὶ ξυνίης καὶ λέγεις ὀρθῶς ἃ φῄς; ΦΥ. Ταύτην γ ἰδὼν θάπτουσαν ὃν σὺ τὸν νεκρὸν 405 ἀπεῖπας. Αρ ἔνδηλα καὶ σαφῆ λέγω; ΚΡ. Καὶ πῶς ὁρᾶται κἀπίληπτος ᾑρέθη; ΦΥ. Τοιοῦτον ἦν τὸ πρᾶγµ ὅπως γὰρ ἥκοµεν πρὸς σοῦ τὰ δείν ἐκεῖν ἐπηπειληµένοι, πᾶσαν κόνιν σήραντες ἣ κατεῖχε τὸν 410 νέκυν, µυδῶν τε σῶµα γυµνώσαντες εὖ, καθήµεθ ἄκρων ἐκ πάγων ὑπήνεµοι, ὀσµὴν ἀπ αὐτοῦ µὴ βάλῃ πεφευγότες, ἐγερτὶ κινῶν ἄνδρ ἀνὴρ ἐπιρρόθοις κακοῖσιν, εἴ τις τοῦδ ἀφειδήσοι πόνου. 415 Χρόνον τάδ ἦν τοσοῦτον, ἔστ ἐν αἰθέρι µέσῳ κατέστη λαµπρὸς ἡλίου κύκλος καὶ καῦµ ἔθαλπε καὶ τότ ἐξαίφνης χθονὸς τυφὼς ἀείρας σκηπτόν, οὐράνιον ἄχος, πίµπλησι πεδίον πᾶσαν αἰκίζων φόβην 420 ὕλης πεδιάδος, ἐν δ ἐµεστώθη µέγας αἰθήρ µύσαντες δ εἴχοµεν θείαν νόσον. Καὶ τοῦδ ἀπαλλαγέντος ἐν χρόνῳ µακρῷ, ἡ παῖς ὁρᾶται κἀνακωκύει πικρᾶς ὄρνιθος ὀξὺν φθόγγον, ὡς ὅταν κενῆς 425 εὐνῆς νεοσσῶν ὀρφανὸν βλέψῃ λέχος οὕτω δὲ χαὔτη, ψιλὸν ὡς ὁρᾷ νέκυν, γόοισιν ἐξῴµωξεν, ἐκ δ ἀρὰς κακὰς ἠρᾶτο τοῖσι τοὔργον ἐξειργασµένοις. Καὶ χερσὶν εὐθὺς διψίαν φέρει κόνιν, 430 ἔκ τ εὐκροτήτου χαλκέας ἄρδην πρόχου χοαῖσι τρισπόνδοισι τὸν νέκυν στέφει. Χἠµεῖς ἰδόντες ἱέµεσθα, σὺν δέ νιν θηρώµεθ εὐθὺς οὐδὲν ἐκπεπληγµένην, καὶ τάς τε πρόσθεν τάς τε νῦν ἠλέγχοµεν 435 πράξεις ἄπαρνος δ οὐδενὸς καθίστατο, ἅµ ἡδέως ἔµοιγε κἀλγεινῶς ἅµα.

10 Τὸ µὲν γὰρ αὐτὸν ἐκ κακῶν πεφευγέναι ἥδιστον, ἐς κακὸν δὲ τοὺς φίλους ἄγειν ἀλγεινόν ἀλλὰ πάντα ταῦθ ἥσσω λαβεῖν 440 ἐµοὶ πέφυκεν τῆς ἐµῆς σωτηρίας. ΚΡ. Σὲ δή, σὲ τὴν νεύουσαν εἰς πέδον κάρα, φῄς, ἢ καταρνῇ µὴ δεδρακέναι τάδε; ΑΝ. Καὶ φηµὶ δρᾶσαι κοὐκ ἀπαρνοῦµαι τὸ µή. 445 ΚΡ. Σὺ µὲν κοµίζοις ἂν σεαυτὸν ἧι θέλεις ἔξω βαρείας αἰτίας ἐλεύθερον σὺ δ εἰπέ µοι µὴ µῆκος, ἀλλὰ συντόµως, ἤιδησθα κηρυχθέντα µὴ πράσσειν τάδε; ΑΝ. Ηιδη τί δ οὐκ ἔµελλον; ἐµφανῆ γὰρ ἦν. 450 ΚΡ. Καὶ δῆτ ἐτόλµας τούσδ ὑπερβαίνειν νόµους; ΑΝ. Οὐ γάρ τί µοι Ζεὺς ἦν ὁ κηρύξας τάδε, οὐδ ἡ ξύνοικος τῶν κάτω θεῶν ίκη οὐ τούσδ ἐν ἀνθρώποισιν ὥρισαν νόµους οὐδὲ σθένειν τοσοῦτον ᾠόµην τὰ σὰ 455 κηρύγµαθ ὥστ ἄγραπτα κἀσφαλῆ θεῶν νόµιµα δύνασθαι θνητὸν ὄνθ ὑπερδραµεῖν. Οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχθές, ἀλλ ἀεί ποτε ζῇ ταῦτα, κοὐδεὶς οἶδεν ἐξ ὅτου φάνη. Τούτων ἐγὼ οὐκ ἔµελλον, ἀνδρὸς οὐδενὸς φρόνηµα δείσασ, ἐν θεοῖσι τὴν δίκην 460 δώσειν θανουµένη γὰρ ἐξῄδητί δ οὔ; κεἰ µὴ σὺ προὐκήρυξας. Εἰ δὲ τοῦ χρόνου πρόσθεν θανοῦµαι, κέρδος αὔτ ἐγὼ λέγω ὅστις γὰρ ἐν πολλοῖσιν ὡς ἐγὼ κακοῖς ζῇ, πῶς ὅδ οὐχὶ κατθανὼν κέρδος φέρει; 465 Οὕτως ἔµοιγε τοῦδε τοῦ µόρου τυχεῖν παρ οὐδὲν ἄλγος ἀλλ ἄν, εἰ τὸν ἐξ ἐµῆς µητρὸς θανόντ ἄθαπτον ἠνσχόµην νέκυν, κείνοις ἂν ἤλγουν τοῖσδε δ οὐκ ἀλγύνοµαι. Σοὶ δ εἰ δοκῶ νῦν µῶρα δρῶσα τυγχάνειν, 470 σχεδόν τι µώρῳ µωρίαν ὀφλισκάνω. ΧΟ. ηλοῖ τὸ γέννηµ ὠµὸν ἐξ ὠµοῦ πατρὸς τῆς παιδός εἴκειν δ οὐκ ἐπίσταται κακοῖς. ΚΡ. Αλλ ἴσθι τοι τὰ σκλήρ ἄγαν φρονήµατα πίπτειν µάλιστα, καὶ τὸν ἐγκρατέστατον 475 σίδηρον ὀπτὸν ἐκ πυρὸς περισκελῆ θραυσθέντα καὶ ῥαγέντα πλεῖστ ἂν εἰσίδοις. Σµικρῷ χαλινῷ δ οἶδα τοὺς θυµουµένους ἵππους καταρτυθέντας οὐ γὰρ ἐκπέλει φρονεῖν µέγ ὅστις δοῦλός ἐστι τῶν πέλας. 480 Αὕτη δ ὑβρίζειν µὲν τότ ἐξηπίστατο νόµους ὑπερβαίνουσα τοὺς προκειµένους ὕβρις δ, ἐπεὶ δέδρακεν, ἥδε δευτέρα, τούτοις ἐπαυχεῖν καὶ δεδρακυῖαν γελᾶν. Η νῦν ἐγὼ µὲν οὐκ ἀνήρ, αὕτη δ ἀνήρ, 485 εἰ ταῦτ ἀνατὶ τῇδε κείσεται κράτη.

11 Αλλ εἴτ ἀδελφῆς εἴθ ὁµαιµονεστέρα τοῦ παντὸς ἡµῖν Ζηνὸς Ερκείου κυρεῖ, αὐτή τε χἠ ξύναιµος οὐκ ἀλύξετον µόρου κακίστου καὶ γὰρ οὖν κείνην ἴσον 490 ἐπαιτιῶµαι τοῦδε βουλεῦσαι τάφου. Καί νιν καλεῖτ ἔσω γὰρ εἶδον ἀρτίως λυσσῶσαν αὐτὴν οὐδ ἐπήβολον φρενῶν. Φιλεῖ δ ὁ θυµὸς πρόσθεν ᾑρῆσθαι κλοπεὺς τῶν µηδὲν ὀρθῶς ἐν σκότῳ τεχνωµένων. 495 Μισῶ γε µέντοι χὤταν ἐν κακοῖσί τις ἁλοὺς ἔπειτα τοῦτο καλλύνειν θέλῃ. ΑΝ. Θέλεις τι µεῖζον ἢ κατακτεῖναί µ ἑλών; ΚΡ. Εγὼ µὲν οὐδέν τοῦτ ἔχων ἅπαντ ἔχω. ΑΝ. Τί δῆτα µέλλεις; ὡς ἐµοὶ τῶν σῶν λόγων 500 ἀρεστὸν οὐδέν, µηδ ἀρεσθείη ποτέ οὕτω δὲ καὶ σοὶ τἄµ ἀφανδάνοντ ἔφυ. Καίτοι πόθεν κλέος γ ἂν εὐκλεέστερον κατέσχον ἢ τὸν αὐτάδελφον ἐν τάφῳ τιθεῖσα; τούτοις τοῦτο πᾶσιν ἁνδάνειν 505 λέγοιτ ἄν, εἰ µὴ γλῶσσαν ἐγκλῄσοι φόβος. Αλλ ἡ τυραννὶς πολλά τ ἄλλ εὐδαιµονεῖ κἄξεστιν αὐτῇ δρᾶν λέγειν θ ἃ βούλεται. ΚΡ. Σὺ τοῦτο µούνη τῶνδε Καδµείων ὁρᾷς. ΑΝ. Ορῶσι χοὖτοι σοὶ δ ὑπίλλουσι στόµα. 510 ΚΡ. Σὺ δ οὐκ ἐπαιδῇ, τῶνδε χωρὶς εἰ φρονεῖς; ΑΝ. Οὐδὲν γὰρ αἰσχρὸν τοὺς ὁµοσπλάγχνους σέβειν. ΚΡ. Οὔκουν ὅµαιµος χὠ καταντίον θανών; ΑΝ. Οµαιµος ἐκ µιᾶς τε καὶ ταὐτοῦ πατρός. ΚΡ. Πῶς δῆτ ἐκείνῳ δυσσεβῆ τιµᾷς χάριν; 515 ΑΝ. Οὐ µαρτυρήσει ταῦθ ὁ κατθανὼν νέκυς. ΚΡ. Εἴ τοί σφε τιµᾷς ἐξ ἴσου τῷ δυσσεβεῖ. ΑΝ. Οὐ γάρ τι δοῦλος. ἀλλ ἀδελφὸς ὤλετο. ΚΡ. Πορθῶν δὲ τήνδε γῆν ὁ δ ἀντιστὰς ὕπερ. ΑΝ. Οµως ὅ γ Αιδης τοὺς νόµους τούτους ποθεῖ. 520 ΚΡ. Αλλ οὐχ ὁ χρηστὸς τῷ κακῷ λαχεῖν ἴσος. ΑΝ. Τίς οἶδεν εἰ κάτω στὶν εὐαγῆ τάδε; ΚΡ. Οὔτοι ποθ οὑχθρός, οὐδ ὅταν θάνῃ, φίλος. ΑΝ. Οὔτοι συνέχθειν, ἀλλὰ συµφιλεῖν ἔφυν. ΚΡ. Κάτω νυν ἐλθοῦσ, εἰ φιλητέον, φίλει 525 κείνους ἐµοῦ δὲ ζῶντος οὐκ ἄρξει γυνή. ΧΟ. Καὶ µὴν πρὸ πυλῶν ἥδ Ισµήνη, φιλάδελφα κάτω δάκρυ εἰβοµένη νεφέλη δ ὀφρύων ὕπερ αἱµατόεν ῥέθος αἰσχύνει, 530 τέγγουσ εὐῶπα παρειάν. ΚΡ. Σὺ δ, ἣ κατ οἴκους ὡς ἔχιδν ὑφειµένη λήθουσά µ ἐξέπινες, οὐδ ἐµάνθανον τρέφων δύ ἄτα κἀπαναστάσεις θρόνων, φέρ, εἰπὲ δή µοι, καὶ σὺ τοῦδε τοῦ τάφου 535 φήσεις µετασχεῖν, ἢ ξοµῇ τὸ µὴ εἰδέναι;

12 ΙΣ. έδρακα τοὔργον, εἴπερ ἥδ ὁµορροθεῖ, καὶ ξυµµετίσχω καὶ φέρω τῆς αἰτίας. ΑΝ. Αλλ οὐκ ἐάσει τοῦτό γ ἡ ίκη σ, ἐπεὶ οὔτ ἠθέλησας οὔτ ἐγὼ κοινωσάµην. 540 ΙΣ. Αλλ ἐν κακοῖς τοῖς σοῖσιν οὐκ αἰσχύνοµαι ξύµπλουν ἐµαυτὴν τοῦ πάθους ποιουµένη. ΑΝ. Ων τοὔργον Αιδης χοἰ κάτω ξυνίστορες λόγοις δ ἐγὼ φιλοῦσαν οὐ στέργω φίλην. ΙΣ. Μήτοι, κασιγνήτη, µ ἀτιµάσῃς τὸ µὴ οὐ 545 θανεῖν τε σὺν σοὶ τὸν θανόντα θ ἁγνίσαι. ΑΝ. Μή µοι θάνῃς σὺ κοινά, µηδ ἃ µὴ θιγες ποιοῦ σεαυτῆς ἀρκέσω θνῄσκουσ ἐγώ. ΙΣ. Καὶ τίς βίος µοι σοῦ λελειµµένῃ φίλος; ΑΝ. Κρέοντ ἐρώτα τοῦδε γὰρ σὺ κηδεµών. 550 ΙΣ. Τί ταῦτ ἀνιᾷς µ οὐδὲν ὠφελουµένη; ΑΝ. Αλγοῦσα µὲν δῆτ, εἰ γέλωτ ἐν σοὶ γελῶ. ΙΣ. Τί δῆτ ἂν ἀλλὰ νῦν σ ἔτ ὠφελοῖµ ἐγώ; ΑΝ. Σῶσον σεαυτήν οὐ φθονῶ σ ὑπεκφυγεῖν. ΙΣ. Οἴµοι τάλαινα, κἀµπλάκω τοῦ σοῦ µόρου; 555 ΑΝ. Σὺ µὲν γὰρ εἵλου ζῆν, ἐγὼ δὲ κατθανεῖν. ΙΣ. Αλλ οὐκ ἐπ ἀρρήτοις γε τοῖς ἐµοῖς λόγοις. ΑΝ. Καλῶς σὺ µὲν τοῖς, τοῖς δ ἐγὼ δόκουν φρονεῖν. ΙΣ. Καὶ µὴν ἴση νῷν ἐστιν ἡ ξαµαρτία. ΑΝ. Θάρσει σὺ µὲν ζῇς, ἡ δ ἐµὴ ψυχὴ πάλαι 560 τέθνηκεν, ὥστε τοῖς θανοῦσιν ὠφελεῖν. ΚΡ. Τὼ παῖδε φηµὶ τώδε τὴν µὲν ἀρτίως ἄνουν πεφάνθαι, τὴν δ ἀφ οὗ τὰ πρῶτ ἔφυ. ΙΣ. Οὐ γάρ ποτ, ὦναξ, οὐδ ὃς ἂν βλάστῃ µένει νοῦς τοῖς κακῶς πράσσουσιν, ἀλλ ἐξίσταται. 565 ΚΡ. Σοὶ γοῦν, ὅθ εἵλου σὺν κακοῖς πράσσειν κακά. ΙΣ. Τί γὰρ µόνῃ µοι τῆσδ ἄτερ βιώσιµον; ΚΡ. Αλλ 6ἥδε6 µέντοι µὴ λέγ οὐ γὰρ ἔστ ἔτι. ΙΣ. Αλλὰ κτενεῖς νυµφεῖα τοῦ σαυτοῦ τέκνου; ΚΡ. Αρώσιµοι γὰρ χἀτέρων εἰσὶν γύαι. 570 ΙΣ. Οὐχ ὥς γ ἐκείνῳ τῇδέ τ ἦν ἡρµοσµένα. ΚΡ. Κακὰς ἐγὼ γυναῖκας υἱέσι στυγῶ. ΙΣ. Ω φίλταθ Αἵµων, ὥς σ ἀτιµάζει πατήρ. ΚΡ. Αγαν γε λυπεῖς καὶ σὺ καὶ τὸ σὸν λέχος. ΧΟ. Η γὰρ στερήσεις τῆσδε τὸν σαυτοῦ γόνον; 575 ΚΡ. Αιδης ὁ παύσων τούσδε τοὺς γάµους ἐµοί. ΧΟ. εδογµέν, ὡς ἔοικε, τήνδε κατθανεῖν. ΚΡ. Καὶ σοί γε κἀµοί. Μὴ τριβὰς ἔτ, ἀλλά νιν κοµίζετ εἴσω, δµῶες ἐκδέτας δὲ χρὴ γυναῖκας εἶναι τάσδε µηδ ἀνειµένας. 580 Φεύγουσι γάρ τοι χοἰ θρασεῖς, ὅταν πέλας ἤδη τὸν ἅιδην εἰσορῶσι τοῦ βίου. ΧΟ. Εὐδαίµονες οἷσι κακῶν ἄγευστος αἰών Στρ. 1. οἷς γὰρ ἂν σεισθῇ θεόθεν δόµος, ἄτας

13 585 οὐδὲν ἐλλείπει γενεᾶς ἐπὶ πλῆθος ἕρπον ὅµοιον ὥστε ποντίας οἶδµα, δυσπνόοις ὅταν Θρῄσσῃσιν ἔρεβος ὕφαλον ἐπιδράµῃ πνοαῖς, 590 κυλίνδει βυσσόθεν κελαινὰν θῖνα καὶ δυσάνεµοι στόνῳ βρέµουσιν ἀντιπλῆγες ἀκταί. Αρχαῖα τὰ Λαβδακιδᾶν οἴκων ὁρῶµαι Αντ πήµατα φθιµένων ἐπὶ πήµασι πίπτοντ, οὐδ ἀπαλλάσσει γενεὰν γένος, ἀλλ ἐρείπει θεῶν τις, οὐδ ἔχει λύσιν. Νῦν γὰρ ἐσχάτας ὅπερ 600 ῥίζας ἐτέτατο φάος ἐν Οἰδίπου δόµοις, 1 κατ αὖ νιν φοινία θεῶν τῶν νερτέρων ἀµᾷ κόνις, λόγου τ ἄνοια καὶ φρενῶν Ερινύς. Τεάν, Ζεῦ, δύναµιν τίς ἀν Στρ δρῶν ὑπερβασία κατάσχοι, τὰν οὔθ ὕπνος αἱρεῖ ποθ ὁ πάντα κηλῶν, οὔτ ἀκάµατοι θεῶν µῆνες, ἀγήρως δὲ χρόνῳ δυνάστας κατέχεις Ολύµπου 610 µαρµαρόεσσαν αἴγλαν. Τό τ ἔπειτα καὶ τὸ µέλλον καὶ τὸ πρὶν ἐπαρκέσει νόµος ὅδ οὐδὲν ἕρπει θνατῶν βιότῳ πάµπολύ γ ἐκτὸς ἄτας. 615 Α γὰρ δὴ πολύπλαγκτος ἐλ- Αντ. 2. πὶς πολλοῖς µὲν ὄνασις ἀνδρῶν, πολλοῖς δ ἀπάτα κουφονόων ἐρώτων εἰδότι δ οὐδὲν ἕρπει, πρὶν πυρὶ θερµῷ πόδα τις προσαύσῃ. 620 Σοφίᾳ γὰρ ἔκ του κλεινὸν ἔπος πέφανται τὸ κακὸν δοκεῖν ποτ ἐσθλὸν τῷδ ἔµµεν, ὅτῳ φρένας θεὸς ἄγει πρὸς ἄταν 625 πράσσει δ ὀλιγοστὸν χρόνον ἐκτὸς ἄτας. Οδε µὴν Αἵµων, παίδων τῶν σῶν νέατον γέννηµ ἆρ ἀχνύµενος τῆς µελλογάµου νύµφης τάλιδος ἥκει µόρον Αντιγόνης, 630 ἀπάτας λεχέων ὑπεραλγῶν; ΚΡ. Τάχ εἰσόµεσθα µάντεων ὑπέρτερον. Ω παῖ, τελείαν ψῆφον ἆρα µὴ κλύων τῆς µελλονύµφου πατρὶ λυσσαίνων πάρει;

14 ἢ σοὶ µὲν ἡµεῖς πανταχῇ δρῶντες φίλοι; ΑΙΜΩΝ 635 ΑΙ Πάτερ, σός εἰµι, καὶ σύ µοι γνώµας ἔχων χρηστὰς ἀπορθοῖς, αἷς ἔγωγ ἐφέψοµαι. Εµοὶ γὰρ οὐδεὶς ἀξιώσεται γάµος µείζων φέρεσθαι σοῦ καλῶς ἡγουµένου. ΚΡ. Οὕτω γάρ, ὦ παῖ, χρὴ διὰ στέρνων ἔχειν, 640 γνώµης πατρῴας πάντ ὄπισθεν ἑστάναι τούτου γὰρ οὕνεκ ἄνδρες εὔχονται γονὰς κατηκόους φύσαντες ἐν δόµοις ἔχειν, ὡς καὶ τὸν ἐχθρὸν ἀνταµύνωνται κακοῖς, καὶ τὸν φίλον τιµῶσιν ἐξ ἴσου πατρί. 645 Οστις δ ἀνωφέλητα φιτύει τέκνα, τί τόνδ ἂν εἴποις ἄλλο πλὴν αὑτῷ πόνους φῦσαι, πολὺν δὲ τοῖσιν ἐχθροῖσιν γέλων; Μή νύν ποτ, ὦ παῖ, τὰς φρένας ιγ ι ὑφ ἡδονῆς γυναικὸς οὕνεκ ἐκβάλῃς, εἰδὼς ὅτι 650 ψυχρὸν παραγκάλισµα τοῦτο γίγνεται, γυνὴ κακὴ ξύνευνος ἐν δόµοις; τί γὰρ γένοιτ ἂν ἕλκος µεῖζον ἢ φίλος κακός; Αλλὰ πτύσας ὡσεί τε δυσµενῆ µέθες τὴν παῖδ ἐν Αιδου τήνδε νυµφεύειν τινί. 655 Επεὶ γὰρ αὐτὴν εἷλον ἐµφανῶς ἐγὼ πόλεως ἀπιστήσασαν ἐκ πάσης µόνην, ψευδῆ γ ἐµαυτὸν οὐ καταστήσω πόλει, ἀλλὰ κτενῶ. Πρὸς ταῦτ ἐφυµνείτω ία Ξύναιµον εἰ γὰρ δὴ τά γ ἐγγενῆ φύσει 660 ἄκοσµα θρέψω, κάρτα τοὺς ἔξω γένους ἐν τοῖς γὰρ οἰκείοισιν ὅστις ἔστ ἀνὴρ χρηστός, φανεῖται κἀν πόλει δίκαιος ὤν. Οστις δ ὑπερβὰς ἢ νόµους βιάζεται, ἢ τοὐπιτάσσειν τοῖς κρατοῦσιν ἐννοεῖ, 665 οὐκ ἔστ ἐπαίνου τοῦτον ἐξ ἐµοῦ τυχεῖν. Αλλ ὃν πόλις στήσειε, τοῦδε χρὴ κλύειν καὶ σµικρὰ καὶ δίκαια καὶ τἀναντία. Καὶ τοῦτον ἂν τὸν ἄνδρα θαρσοίην ἐγὼ καλῶς µὲν ἄρχειν, εὖ δ ἂν ἄρχεσθαι θέλειν, 670 δορός τ ἂν ἐν χειµῶνι προστεταγµένον µένειν δίκαιον κἀγαθὸν παραστάτην. Αναρχίας δὲ µεῖζον οὐκ ἔστιν κακόν αὕτη πόλεις ὄλλυσιν, ἥδ ἀναστάτους οἴκους τίθησιν, ἥδε συµµάχου δορὸς 675 τροπὰς καταρρήγνυσι τῶν δ ὀρθουµένων σῴζει τὰ πολλὰ σώµαθ ἡ πειθαρχία. Οὕτως ἀµυντέ ἐστὶ τοῖς κοσµουµένοις, κοὔτοι γυναικὸς οὐδαµῶς ἡσσητέα κρεῖσσον γάρ, εἴπερ δεῖ, πρὸς ἀνδρὸς ἐκπεσεῖν, 680 κοὐκ ἂν γυναικῶν ἥσσονες καλοίµεθ ἄν. Ηµῖν µέν, εἰ µὴ τῷ χρόνῳ κεκλέµµεθα,

15 λέγειν φρονούντως ὧν λέγεις δοκεῖς πέρι. ΑΙ. Πάτερ, θεοὶ φύουσιν ἀνθρώποις φρένας πάντων ὅσ ἐστὶ κτηµάτων ὑπέρτατον 685 Εγὼ δ ὅπως σὺ µὴ λέγεις ὀρθῶς τάδε, οὔτ ἂν δυναίµην µήτ ἐπισταίµην λέγειν γένοιτο µεντἂν χἀτέρῳ καλῶς ἔχον. Σοῦ δ οὖν πέφυκα πάντα προσκοπεῖν ὅσα λέγει τις ἢ πράσσει τις ἢ ψέγειν ἔχει 690 τὸ γὰρ σὸν ὄµµα δεινὸν ἀνδρὶ δηµότῃ λόγοις τοιούτοις οἷς σὺ µὴ τέρψῃ κλύων. Εµοὶ δ ἀκούειν ἔσθ ὑπὸ σκότου τάδε, τὴν παῖδα ταύτην οἷ ὀδύρεται πόλις, πασῶν γυναικῶν ὡς ἀναξιωτάτη 695 κάκιστ ἀπ ἔργων εὐκλεεστάτων φθίνει, ἥτις τὸν αὑτῆς αὐτάδελφον ἐν φοναῖς πεπτῶτ ἄθαπτον µήθ ὑπ ὠµηστῶν κυνῶν εἴασ ὀλέσθαι µήθ ὑπ οἰωνῶν τινος οὐχ ἥδε χρυσῆς ἀξία τιµῆς λαχεῖν; 700 τοιάδ ἐρεµνὴ σῖγ ἐπέρχεται φάτις. Εµοὶ δὲ σοῦ πράσσοντος εὐτυχῶς, πάτερ, οὐκ ἔστιν οὐδὲν κτῆµα τιµιώτερον τί γὰρ πατρὸς θάλλοντος εὐκλείας τέκνοις ἄγαλµα µεῖζον ἢ τί πρὸς παίδων πατρί; Μή νυν ιν ἦθος µοῦνον ἐν σαυτῷ φόρει, ὡς φῂς σύ, κοὐδὲν ἄλλο, τοῦτ ὀρθῶς ἔχειν ὅστις γὰρ αὐτὸς ἢ φρονεῖν µόνος δοκεῖ, ἢ γλῶσσαν ἣν οὐκ ἄλλος ἢ ψυχὴν ἔχειν, οὗτοι διαπτυχθέντες ὤφθησαν κενοί. 710 Αλλ ἄνδρα, κεἴ τις ἦι σοφός, τὸ µανθάνειν πόλλ αἰσχρὸν οὐδὲν καὶ τὸ µὴ τείνειν ἄγαν. Ορᾷς παρὰ ῥείθροισι χειµάρροις ὅσα δένδρων ὑπείκει, κλῶνας ὡς ἐκσῴζεται, τὰ δ ἀντιτείνοντ αὐτόπρεµν ἀπόλλυται. 715 Αὔτως δὲ ναὸς ὅστις ἐγκρατὴς πόδα τείνας ὑπείκει µηδέν, ὑπτίοις κάτω στρέψας τὸ λοιπὸν σέλµασιν ναυτίλλεται. Αλλ εἶκε, θυµῷ καὶ µετάστασιν δίδου. Γνώµη γὰρ εἴ τις κἀπ ἐµοῦ νεωτέρου 720 πρόσεστι, φήµ ἔγωγε πρεσβεύειν πολὺ φῦναι τὸν ἄνδρα πάντ ἐπιστήµης πλέων εἰ δ οὖν, φιλεῖ γὰρ τοῦτο µὴ ταύτῃ ῥέπειν, καὶ τῶν λεγόντων εὖ καλὸν τὸ µανθάνειν. ΧΟ. Αναξ, σέ τ εἰκός, εἴ τι καίριον λέγει, 725 µαθεῖν, σέ τ αὖ τοῦδ εὖ γὰρ εἴρηται διπλᾶ. ΚΡ. Οἱ τηλικοίδε καὶ διδαξόµεσθα δὴ ΑΙ. φρονεῖν ὑπ ἀνδρὸς τηλικοῦδε τὴν φύσιν; Μηδὲν τὸ µὴ δίκαιον εἰ δ ἐγὼ νέος, οὐ τὸν χρόνον χρὴ µᾶλλον ἢ τἄργα σκοπεῖν. 730 ΚΡ. Εργον γάρ ἐστι τοὺς ἀκοσµοῦντας σέβειν; ΑΙ. Οὐδ ἂν κελεύσαιµ εὐσεβεῖν εἰς τοὺς κακούς.

16 ΚΡ. Οὐχ ἥδε γὰρ τοιᾷδ ἐπείληπται νόσῳ; ΑΙ. Οὔ φησι Θήβης τῆσδ ὁµόπτολις λεώς. ΚΡ. Πόλις γὰρ ἡµῖν ἁµὲ χρὴ τάσσειν ἐρεῖ; 735 ΑΙ. Ορᾷς τόδ ὡς εἴρηκας ὡς ἄγαν νέος; ΚΡ. Αλλῳ γὰρ ἢ µοὶ χρή µε τῆσδ ἄρχειν χθονός; ΑΙ. Πόλις γὰρ οὐκ ἔσθ ἥτις ἀνδρός ἐσθ ἑνός. ΚΡ. Οὐ τοῦ κρατοῦντος ἡ πόλις νοµίζεται; ΑΙ. Καλῶς ἐρήµης γ ἂν σὺ γῆς ἄρχοις µόνος. 740 ΚΡ. Οδ, ὡς ἔοικε, τῇ γυναικὶ συµµαχεῖ. Εἴπερ γυνὴ σύ σοῦ γὰρ οὖν προκήδοµαι. ΚΡ. Ω παγκάκιστε, διὰ δίκης ἰὼν πατρί; ΑΙ. Οὐ γὰρ δίκαιά σ ἐξαµαρτάνονθ ὁρῶ. ΚΡ. Αµαρτάνω γὰρ τὰς ἐµὰς ἀρχὰς σέβων; 745 ΑΙ. Οὐ γὰρ σέβεις, τιµάς γε τὰς θεῶν πατῶν. ΚΡ. Ω µιαρὸν ἦθος καὶ γυναικὸς ὕστερον. ΑΙ. Οὔ τἂν ἕλοις ἥσσω γε τῶν αἰσχρῶν ἐµέ. ΚΡ. Ο γοῦν λόγος σοι πᾶς ὑπὲρ κείνης ὅδε. ΑΙ. Καὶ σοῦ γε κἀµοῦ, καὶ θεῶν τῶν νερτέρων. 750 ΚΡ. Ταύτην ποτ οὐκ ἔσθ ὡς ἔτι ζῶσαν γαµεῖς. ΑΙ. Ηδ οὖν θανεῖται καὶ θανοῦσ ὀλεῖ τινα. ΚΡ. Η κἀπαπειλῶν ὧδ ἐπεξέρχῃ θρασύς; ΑΙ. Τίς δ ἔστ ἀπειλὴ πρὸς κενὰς γνώµας λέγειν; ΚΡ. Κλαίων φρενώσεις, ὢν φρενῶν αὐτὸς κενός. 755 ΑΙ. Εἰ µὴ πατὴρ ἦσθ, εἶπον ἄν σ οὐκ εὖ φρονεῖν. ΚΡ. Γυναικὸς ὢν δούλευµα, µὴ κώτιλλέ µε. ΑΙ. Βούλει λέγειν τι καὶ λέγων µηδὲν κλύειν; ΚΡ. Αληθες; ἀλλ οὐ τόνδ Ολυµπον, ἴσθ ὅτι, χαίρων ἐπὶ ψόγοισι δεννάσεις ἐµέ. 760 Αγαγε τὸ µῖσος, ὡς κατ ὄµµατ αὐτίκα παρόντι θνῄσκῃ πλησία τῷ νυµφίῳ. ΑΙ. Οὐ δῆτ ἔµοιγε, τοῦτο µὴ δόξῃς ποτέ, οὔθ ἥδ ὀλεῖται πλησία, σύ τ οὐδαµᾷ τοὐµὸν προσόψει κρᾶτ ἐν ὀφθαλµοῖς ὁρῶν, 765 ὡς τοῖς θέλουσι τῶν φίλων µαίνῃ ξυνών. ΧΟ. Ανὴρ, ἄναξ, βέβηκεν ἐξ ὀργῆς ταχύς νοῦς δ ἐστὶ τηλικοῦτος ἀλγήσας βαρύς. ΚΡ. ράτω, φρονείτω µεῖζον ἢ κατ ἄνδρ ἰών τὰ δ οὖν κόρα τάδ οὐκ ἀπαλλάξει µόρου. 770 ΧΟ. Αµφω γὰρ αὐτὰ καὶ κατακτεῖναι νοεῖς; ΚΡ. Οὐ τήν γε µὴ θιγοῦσαν εὖ γὰρ οὖν λέγεις. ΧΟ. Μόρῳ δὲ ποίῳ καί σφε βουλεύῃ κτανεῖν; ΚΡ. Αγων ἔρηµος ἔνθ ἂν ἦι βροτῶν στίβος, κρύψω πετρώδει ζῶσαν ἐν κατώρυχι, 775 φορβῆς τοσοῦτον ὡς ἄγος µόνον προθείς, ὅπως µίασµα πᾶσ ὑπεκφύγῃ πόλις κἀκεῖ τὸν Αιδην, ὃν µόνον σέβει θεῶν, αἰτουµένη που τεύξεται τὸ µὴ θανεῖν, ἢ γνώσεται γοῦν ἀλλὰ τηνικαῦθ ὅτι 780 πόνος περισσός ἐστι τἀν Αιδου σέβειν.

17 ΧΟ. Ερως ἀνίκατε µάχαν, Στρ. 1 Ερως, ὃς ἐν κτήµασι πίπτεις, ὃς ἐν µαλακαῖς παρει αῖς νεάνιδος ἐννυχεύεις, 785 φοιτᾷς δ ὑπερπόντιος ἔν τ ἀγρονόµοις αὐλαῖς καί σ οὔτ ἀθανάτων φύξιµος οὐδεὶς οὔθ ἁµερίων ἐπ ἀνθρώ 790 πων, ὁ δ ἔχων µέµηνεν. Σὺ καὶ δικαίων ἀδίκους Αντ. 1 φρένας παρασπᾷς ἐπὶ λώ βᾳ σὺ καὶ τόδε νεῖκος ἀν δρῶν ξύναιµον ἔχεις ταράξας 795 νικᾷ δ ἐναργὴς βλεφάρων ἵµερος εὐλέκτρου νύµφας, τῶν µεγάλων πάρεδρος ἐν ἀρχαῖς θεσ- µῶν ἄµαχος γὰρ ἐµπαί 800 ζει θεὸς Αφροδίτα. Νῦν δ ἤδη γὼ καὐτὸς θεσµῶν ἔξω φέροµαι τάδ ὁρῶν, ἴσχειν δ οὐκέτι πηγὰς δύναµαι δακρύων, τὸν παγκοίτην ὅθ ὁρῶ θάλαµον 805 τήνδ Αντιγόνην ἀνύτουσαν. ΑΝ. Ορᾶτ ἔµ, ὦ γᾶς πατρίας πολῖται, Στρ. 2. τὰν νεάταν ὁδὸν στείχουσαν, νέατον δὲ φέγ γος λεύσσουσαν ἀελίου, 810 κοὔποτ αὖθις, ἀλλά µ ὁ παγ κοίτας Αιδας ζῶσαν ἄγει τὰν Αχέροντος ἀκτάν, οὔθ ὑµεναίων ἔγ κληρον, οὔτ ἐπὶ νυµφείοις 815 πώ µέ τις ὕµνος ὕµ νησεν, ἀλλ Αχέροντι νυµφεύσω. ΧΟ. Οὐκοῦν κλεινὴ καὶ ἔπαινον ἔχουσ ἐς τόδ ἀπέρχῃ κεῦθος νεκύων, οὔτε φθινάσιν πληγεῖσα νόσοις 820 οὔτε ξιφέων ἐπίχειρα λαχοῦσ, ἀλλ αὐτόνοµος ζῶσα µόνη δὴ θνητῶν Αίδην καταβήσῃ. ΑΝ. Ηκουσα δὴ λυγροτάταν ὀλέσθαι Αντ. 2. τὰν Φρυγίαν ξέναν 825 Ταντάλου Σιπύλῳ πρὸς ἄ κρῳ, τὰν κισσὸς ὡς ἀτενὴς

18 πετραία βλάστα δάµασεν, καί νιν ὄµβρῳ τακοµέναν, ὡς φάτις ἀνδρῶν, 830 χιών τ οὐδαµὰ λείπει, τέγ γει θ ὑπ ὀφρύσι παγκλαύτοις δειράδας ἇι µε δαί µων ὁµοιοτάταν κατευνάζει. ΧΟ. Αλλὰ θεός τοι καὶ θεογεννής, 835 ἡµεῖς δὲ βροτοὶ καὶ θνητογενεῖς. Καίτοι φθιµένῃ µέγια κιἀκοῦσαι τοῖς ἰσοθέοις σύγκληρα λαχεῖν ζῶσαν καὶ ἔπειτα θανοῦσαν. ΑΝ. Οἴµοι γελῶµαι. Τί µε, πρὸς θεῶν πατρῴ Στρ ων, οὐκ οὐλοµέναν ὑβρίζεις, ἀλλ ἐπίφαντον; Ω πόλις, ὦ πόλεως πολυκτήµονες ἄνδρες ἰὼ ιρκαῖαι κρῆναι Θήβας τ εὐ 845 αρµάτου ἄλσος, ἔµπας ξυµµάρτυρας ὔµµ ἐπικτῶµαι, οἵα φίλων ἄκλαυτος, οἵοις νόµοις πρὸς ἕργµα τυµβόχωστον ἔρ χοµαι τάφου ποταινίου 850 ἰὼ δύστανος, οὔτ ἐν βροτοῖς οὔτε νεκροῖσιν µέτοικος, οὐ ζῶσιν, οὐ θανοῦσιν. ΧΟ. Προβᾶσ ἐπ ἔσχατον θράσους ὑψηλὸν ἐς ίκας βάθρον 855 προσέπεσες, ὦ τέκνον, πολύ πατρῷον δ ἐκτίνεις τιν ἆθλον. ΑΝ. Εψαυσας ἀλγεινοτάτας ἐµοὶ µερίµ Αντ. 3. νας πατρὸς τριπόλιστον οἶκτον, τοῦ τε πρόπαντος 860 ἁµετέρου πότµου κλεινοῖς Λαβδακίδαισιν. Ιὼ µατρῷαι λέκτρων ἆται κοι µήµατιά τ ι αὐτογέννητ ἐµῷ πατρὶ δυσµόρου µατρός, 865 οἵων ἐγώ ποθ ἁ ταλαίφρων ἔφυν πρὸς οὓς ἀραῖος, ἄγαµος, ἅδ ἐγὼ µέτοικος ἔρχοµαι. Ιὼ δυσπότµων γάµων, κασίγνητε, κυρήσας, 870 θανὼν ἔτ οὖσαν κατήναρές µε. ΧΟ. Σέβειν µὲν εὐσέβειά τις,

19 κράτος δ ὅτῳ κράτος µέλει παραβατὸν οὐδαµᾷ πέλει, 875 σὲ δ αὐτόγνωτος ὤλεσ ὀργά. ΑΝ. Ακλαυτος, ἄφιλος, ἀνυµέναιος ταλαί φρων ἄγοµαι τάνδ ἑτοίµαν ὁδόν οὐκέτι µοι τόδε λαµπάδος ἱερὸν ὄµµα 880 θέµις ὁρᾶν ταλαίνᾳ τὸν δ ἐµὸν πότµον ἀδάκρυτον οὐ δεὶς φίλων στενάζει. Επ. ΚΡ. Αρ ἴστ ἀοιδὰς καὶ γόους πρὸ τοῦ θανεῖν ὡς οὐδ ἂν εἷς παύσαιτ ἄν, εἰ χρείη λέγειν; 885 Οὐκ ἄξεθ ὡς τάχιστα, καὶ κατηρεφεῖ τύµβῳ περιπτύξαντες, ὡς εἴρηκ ἐγώ, ἄφετε µόνην ἔρηµον, εἴτε χρῇ θανεῖν, εἴτ ἐν τοιαύτῃ ζῶσα τυµβεύειν στέγῃ. Ηµεῖς γὰρ ἁγνοὶ τοὐπὶ τήνδε τὴν κόρην 890 µετοικίας δ οὖν τῆς ἄνω στερήσεται. ΑΝ. Ω τύµβος, ὦ νυµφεῖον, ὦ κατασκαφὴς οἴκησις αἰείφρουρος, οἷ πορεύοµαι πρὸς τοὺς ἐµαυτῆς, ὧν ἀριθµὸν ἐν νεκροῖς πλεῖστον δέδεκται Φερσέφασσ ὀλωλότων, 895 ὧν λοισθία γὼ καὶ κάκιστα δὴ µακρῷ κάτειµι, πρίν µοι µοῖραν ἐξήκειν βίου. Ελθοῦσα µέντοι κάρτ ἐν ἐλπίσιν τρέφω φίλη µὲν ἥξειν πατρί, προσφιλὴς δὲ σοί, µῆτερ, φίλη δὲ σοί, κασίγνητον κάρα 900 ἐπεὶ θανόντας αὐτόχειρ ὑµᾶς ἐγὼ ἔλουσα κἀκόσµησα κἀπιτυµβίους χοὰς ἔδωκα νῦν δέ, Πολύνεικες, τὸ σὸν δέµας περιστέλλουσα τοιάδ ἄρνυµαι. Καίτοι σ ἐγὼ τίµησα τοῖς φρονοῦσιν εὖ. 905 Οὐ γάρ ποτ οὔτ ἂν εἰ τέκνων µήτηρ ἔφυν οὔτ εἰ πόσις µοι κατθανὼν ἐτήκετο, βίᾳ πολιτῶν τόνδ ἂν ᾐρόµην πόνον. Τίνος νόµου δὴ ταῦτα πρὸς χάριν λέγω; πόσις µὲν ἄν µοι κατθανόντος ἄλλος ἦν, 910 καὶ παῖς ἀπ ἄλλου φωτός, εἰ τοῦδ ἤµπλακον µητρὸς δ ἐν Αιδου καὶ πατρὸς κεκευθότοιν οὐκ ἔστ ἀδελφὸς ὅστις ἂν βλάστοι ποτέ. Τοιῷδε µέντοι σ ἐκπροτιµήσασ ἐγὼ νόµῳ, Κρέοντι ταῦτ ἔδοξ ἁµαρτάνειν 915 καὶ δεινὰ τολµᾶν, ὦ κασίγνητον κάρα. Καὶ νῦν ἄγει µε διὰ χερῶν οὕτω λαβὼν ἄλεκτρον, ἀνυµέναιον, οὔτε του γάµου µέρος λαχοῦσαν οὔτε παιδείου τροφῆς, ἀλλ ὧδ ἔρηµος πρὸς φίλων ἡ δύσµορος 920 ζῶσ εἰς θανόντων ἔρχοµαι κατασκαφάς, ποίαν παρεξελθοῦσα δαιµόνων δίκην;

20 Τί χρή µε τὴν δύστηνον ἐς θεοὺς ἔτι βλέπειν; τίν αὐδᾶν ξυµµάχων; ἐπεί γε δὴ τὴν δυσσέβειαν εὐσεβοῦσ ἐκτησάµην. 925 Αλλ εἰ µὲν οὖν τάδ ἐστὶν ἐν θεοῖς καλά, παθόντες ἂν ξυγγνοῖµεν ἡµαρτηκότες εἰ δ οἵδ ἁµαρτάνουσι, µὴ πλείω κακὰ πάθοιεν ἢ καὶ δρῶσιν ἐκδίκως ἐµέ. ΧΟ. Ετι τῶν αὐτῶν ἀνέµων αὐταὶ 930 ψυχῆς ῥιπαὶ τήνδε γ ἔχουσιν. ΚΡ. Τοιγὰρ τούτων τοῖσιν ἄγουσιν κλαύµαθ ὑπάρξει βραδυτῆτος ὕπερ. ΑΝ. Οἴµοι, θανάτου τοῦτ ἐγγυτάτω τοὔπος ἀφῖκται. 935 ΚΡ. Θαρσεῖν οὐδὲν παραµυθοῦµαι µὴ οὐ τάδε ταύτῃ κατακυροῦσθαι. ΑΝ. Ω γῆς Θήβης ἄστυ πατρῷον καὶ θεοὶ προγενεῖς, ἄγοµαι δὴ γὼ κοὐκέτι µέλλω. 940 Λεύσσετε, Θήβης οἱ κοιρανίδαι, τὴν βασιλειδῶν µούνην λοιπήν, οἷα πρὸς οἵων ἀνδρῶν πάσχω, τὴν εὐσεβίαν σεβίσασα. ΧΟ. Ετλα καὶ ανάας οὐράνιον φῶς Στρ ἀλλάξαι δέµας ἐν χαλκοδέτοις αὐλαῖς κρυπτοµένα δ ἐν τυµβήρει θαλάµῳ κατεζεύχθη καίτοι ικαὶι γενεᾷ τίµιος, ὦ παῖ, παῖ, καὶ Ζηνὸς ταµιεύεσκε γονὰς χρυσορύτους. 950 Αλλ ἁ µοιριδία τις δύνασις δεινά οὔτ ἄν νιν ὄλβος οὔτ Αρης, οὐ πύργος, οὐχ ἁλίκτυποι κελαιναὶ νᾶες ἐκφύγοιεν. 955 Ζεύχθη δ ὀξύχολος παῖς ὁ ρύαντος, Αντ. 1. Ηδωνῶν βασιλεύς, κερτοµίοις ὀργαῖς, ἐκ ιονύσου πετρώδει κατάφαρκτος ἐν δεσµῷ. Οὕτω τᾶς µανίας δεινὸν ἀποστάζει 960 ἀνθηρόν τε µένος. Κεῖνος ἐπέγνω µανίαις ψαύων τὸν θεὸν ἐν κερτοµίοις γλώσσαις. Παύεσκε µὲν γὰρ ἐνθέους γυναῖκας εὔιόν τε πῦρ, 965 φιλαύλους τ ἠρέθιζε Μούσας. Παρὰ δὲ Κυανέων πελάγει διδύµας ἁλὸς Στρ. 2. ἀκταὶ Βοσπόριαι ἰδ ὁ Θρῃκῶν ιἠιὼνι 970 Σαλµυδησσός, ἵν ἀγχίπολις Αρης δισσοῖσι Φινείδαις εἶδεν ἀρατὸν ἕλκος

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Παῦσαι, πρὶν ὀργῆς εἰσορᾷς θεούς; Μονάδες 30

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Παῦσαι, πρὶν ὀργῆς εἰσορᾷς θεούς; Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 101 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 280-294 Παῦσαι πρὶν ὀργῆς κἀμὲ μεστῶσαι λέγων μὴ φευρεθῇς ἄνους τε καὶ γέρων ἅμα. Λέγεις γὰρ οὐκ ἀνεκτὰ δαίμονας λέγων πρόνοιαν ἴσχειν τοῦδε τοῦ νεκροῦ πέρι. Πότερον

Διαβάστε περισσότερα

Β Επεισόδιο Β ΣΚΗΝΗ: Κρέοντας-Αντιγόνη-Χορός (στ. 441-525)

Β Επεισόδιο Β ΣΚΗΝΗ: Κρέοντας-Αντιγόνη-Χορός (στ. 441-525) Β Επεισόδιο Β ΣΚΗΝΗ: Κρέοντας-Αντιγόνη-Χορός (στ. 441-525) ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Σὲ δή, σὲ τὴν νεύουσαν εἰς πέδον κάρα, φῄς, ἢ καταρνῇ μὴ δεδρακέναι τάδε; Καὶ φημὶ δρᾶσαι κοὐκ ἀπαρνοῦμαι τὸ μή. Σὺ μὲν κομίζοις

Διαβάστε περισσότερα

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ὦ κοινὸν αὐτάδελφον τῶν ἐχθρῶν κακά; Μονάδες 30

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ὦ κοινὸν αὐτάδελφον τῶν ἐχθρῶν κακά; Μονάδες 30 ΘΕΜΑ ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. -9 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Ὦ κοινὸν αὐτάδελφον Ἰσμήνης κάρα ἆρ οἶσθ ὅ τι Ζεὺς τῶν ἀπ Οἰδίπου κακῶν ὁποῖον οὐχὶ νῷν ἔτι ζώσαιν τελεῖ; Οὐδὲν γὰρ οὔτ ἀλγεινὸν οὔτ ἄτης ἄτερ οὔτ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 151 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 441-457 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ 151 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 441-457 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 151 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 441-457 Σὲ δή σὲ τὴν νεύουσαν εἰς πέδον κάρα φῄς ἢ καταρνῇ μὴ δεδρακέναι τάδε; Καὶ φημὶ δρᾶσαι κοὐκ ἀπαρνοῦμαι τὸ μή. Σὺ μὲν κομίζοις ἂν σεαυτὸν ᾗ θέλεις ἔξω βαρείας

Διαβάστε περισσότερα

B ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (441) ΚΡ. Σὲ δή, σὲ τὴν νεύουσαν εἰς πέδον κάρα, φῄς, ἢ καταρνῇ μὴ δεδρακέναι τάδε;

B ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (441) ΚΡ. Σὲ δή, σὲ τὴν νεύουσαν εἰς πέδον κάρα, φῄς, ἢ καταρνῇ μὴ δεδρακέναι τάδε; B ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (441) ΚΡ. Σὲ δή, σὲ τὴν νεύουσαν εἰς πέδον κάρα, φῄς, ἢ καταρνῇ μὴ δεδρακέναι τάδε; ΚΡ.Εσύ, σε σένα λέγω, που μας σκύβεις το κεφάλι στη γης, ομολογείς ή αρνείσαι πως δεν το 'χεις εσύ κάμη;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1-99 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΙΚ. ΚΑΡΥΔΗΣ- ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΗ. ΑΝ: Ισμήνη, πολυαγαπημένη μου αδελφή,

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1-99 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΙΚ. ΚΑΡΥΔΗΣ- ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΗ. ΑΝ: Ισμήνη, πολυαγαπημένη μου αδελφή, ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1-99 Κείμενο Μετάφραση ΑΝ. Ὦ κοινὸν αὐτάδελφον Ἰσμήνης κάρα, ΑΝ: Ισμήνη, πολυαγαπημένη μου αδελφή, ἆρ οἶσθ ὅ τι Ζεὺς τῶν ἀπ Οἰδίπου κακῶν άραγε ξέρεις αν υπάρχει καμιά συμφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στ.471-490) ΧΟΡΟΣ ηλοῖ τὸ γέννηµ' ὠµὸν ἐξ ὠµοῦ πατρὸς 471 τῆς παιδὸς εἴκειν δ'οὐκ ἐπίσταται κακοῖς.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στ.471-490) ΧΟΡΟΣ ηλοῖ τὸ γέννηµ' ὠµὸν ἐξ ὠµοῦ πατρὸς 471 τῆς παιδὸς εἴκειν δ'οὐκ ἐπίσταται κακοῖς. ΑΡΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία του μαθητή : www.epignosi.edu.gr. Ονοματεπώνυμο :... Α. ΚΕΙΜΕΝΟ... Να αποδοθεί -στη νέα ελληνική- το ακόλουθο απόσπασμα :

Στοιχεία του μαθητή : www.epignosi.edu.gr. Ονοματεπώνυμο :... Α. ΚΕΙΜΕΝΟ... Να αποδοθεί -στη νέα ελληνική- το ακόλουθο απόσπασμα : [ Διάρκεια : 3 ώρες ] ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ Στοιχεία του μαθητή : Ονοματεπώνυμο :.......................................... Τμήμα :....... Ημερομηνία :..............................................

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Α ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στ. 162-331) (αρ.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Α ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στ. 162-331) (αρ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Α ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στ. 162-331) (αρ. 18650-18699) Copyright για τις απαντήσεις των θεμάτων Σ. Πατάκης ΑΕΕΔΕ (Εκδόσεις Πατάκη),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείμενο από το πρωτότυπο (στίχοι )

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείμενο από το πρωτότυπο (στίχοι ) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΑΞΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σοφοκλέους Αντιγόνη. Πρόλογος (στ. 1-99)

Σοφοκλέους Αντιγόνη. Πρόλογος (στ. 1-99) Σοφοκλέους Αντιγόνη ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΙΣΜΗΝΗ ΧΟΡΟΣ ΑΙΜΟΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΕΞΑΓΓΕΛΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗ του ΕΡΓΟΥ Μετά το θάνατο του Οιδίποδα, οι γιοί του Ετεοκλής και Πολυνείκης αποφάσισαν να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ (στ. 1-99) (αρ. 17870-17964)

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ (στ. 1-99) (αρ. 17870-17964) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ (στ. 1-99) (αρ. 17870-17964) Copyright για τις απαντήσεις των θεµάτων Σ. Πατάκης ΑΕΕ Ε (Εκδόσεις Πατάκη),

Διαβάστε περισσότερα

Α. Από το κείµενο που σας δίνεται, να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τους στίχους 456-464 (οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχθὲς... κέρδος φέρει;).

Α. Από το κείµενο που σας δίνεται, να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τους στίχους 456-464 (οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχθὲς... κέρδος φέρει;). ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ. Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Πρόγραμμα Γενικής Παιδείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ. Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Πρόγραμμα Γενικής Παιδείας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Πρόγραμμα Γενικής Παιδείας Τόμος 3ος ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1st and 2nd Person Personal Pronouns

1st and 2nd Person Personal Pronouns 1st and 2nd Person Personal Pronouns Case First Person Second Person I You () Nominative ἐγώ σύ Accusative ἐμέ or με σέ Genitive ἐμοῦ or μου σοῦ Dative ἐμοί or μοι σοί We You () Nominative ἡμεῖς ὑμεῖς

Διαβάστε περισσότερα

3. δυνητικό: ἄν, ποὺ σημαίνει κάτι ποὺ μπορεὶ ἤ ποὺ μποροῦσε νὰ γίνει.

3. δυνητικό: ἄν, ποὺ σημαίνει κάτι ποὺ μπορεὶ ἤ ποὺ μποροῦσε νὰ γίνει. 1 Άκλιτα μέρη Μόρια Λέγονται οι άκλιτες λέξεις, οι περισσότερες μονοσύλλαβες, που δεν ανήκουν κανονικά σ ένα ορισμένο μέρος του λόγου. Αυτά έχουν κυρίως επιρρηματική σημασία και χρησιμοποιούνται στο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ. Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Πρόγραμμα Γενικής Παιδείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ. Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Πρόγραμμα Γενικής Παιδείας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Πρόγραμμα Γενικής Παιδείας Τόμος 3ος ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τους στίχους 31-38 (Τοιαῦτά φασι... ἐσθλῶν κακή).

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τους στίχους 31-38 (Τοιαῦτά φασι... ἐσθλῶν κακή). ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν

Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν φίλον ἐν πόνοις³ καὶ κινδύνοις οὐ λείπει. Τοῖς τῶν φίλων λόγοις ἀεὶ πιστεύομεν. Εἰ κινδυνεύετε, ὦ φίλοι, τοὺς τῶν ἀνθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείμενο από το πρωτότυπο (στίχοι 672-691)

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείμενο από το πρωτότυπο (στίχοι 672-691) ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΑΞΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείμενο από το πρωτότυπο (στίχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (701-718)

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (701-718) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αὕτη δ ἐστίν ἡ καλουμένη πόλις καί ἡ κοινωνία ἡ πολιτική.

Αὕτη δ ἐστίν ἡ καλουμένη πόλις καί ἡ κοινωνία ἡ πολιτική. ΑΡΙΟΣΕΛΟΤ «ΠΟΛΙΣΙΚΑ» Κ ε ί μ ε ν ο Ενότητα 11η Επειδή ὁρῶμεν πᾶσαν πόλιν οὖσαν κοινωνίαν τινά και συνεστηκυῖαν ἕνεκα ἀγαθοῦ τινος (πάντες γάρ πράττουσι πάντα χάριν τοῦ δοκοῦντος εἶναι ἀγαθόν), δῆλον ὡς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ. Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Πρόγραμμα Γενικής Παιδείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ. Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Πρόγραμμα Γενικής Παιδείας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Πρόγραμμα Γενικής Παιδείας Τόμος 2ος ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α. Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιµασία στα αρχαία ελληνικά (15-18 )

ΜΕΡΟΣ Α. Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιµασία στα αρχαία ελληνικά (15-18 ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α 1. Κριτήριο 1ο Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιµασία στα αρχαία ελληνικά (15-18 ) Κείµενο: Σοφοκλέους Ἀντιγόνη: στίχοι 49-68. 1.1. ΟΜΑ Α Α 65 ἐγὼ µὲν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χθονὸς ξύγγνοιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 12 Τέταρτο επεισόδιο (173d-175a): Έκτος ορισμός της σωφροσύνης (ἐπιστήμη ἀγαθοῦ τε καὶ κακοῦ) και η ανασκευή της Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στίχοι 280-296)

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στίχοι 280-296) ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΑΞΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στίχοι

Διαβάστε περισσότερα

Σοφοκλέους Ἀντιγόνη. Φροντιστήρια Μ.Ε.«ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» - Μ. Αλεξάνδρου 29 Σελίδα 1

Σοφοκλέους Ἀντιγόνη. Φροντιστήρια Μ.Ε.«ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» - Μ. Αλεξάνδρου 29 Σελίδα 1 Σοφοκλέους ὦ κοινὸν αὐτάδελφον ς κάρα, ἆρ οἶσθ ὅ τι Ζεὺς τῶν ἀπ Οἰδίπου κακῶν ὁποῖον οὐχὶ νῷν ἔτι ζώσαιν τελεῖ; οὐδὲν γὰρ οὔτ ἀλγεινὸν οὔτ ἄτης ἄτερ οὔτ αἰσχρὸν οὔτ ἄτιμόν ἐσθ, ὁποῖον οὐ 5 τῶν σῶν τε κἀμῶν

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίο Ελληνικό Δράμα: Ευριπίδης (Φροντιστήριο)

Αρχαίο Ελληνικό Δράμα: Ευριπίδης (Φροντιστήριο) Αρχαίο Ελληνικό Δράμα: Ευριπίδης (Φροντιστήριο) Ενότητα: 11. Γραμματικός και συντακτικός σχολιασμός στίχων 576-626 Καράμπελας Σωτήριος Τμήμα Φιλολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσληψη του Αρχαίου Ελληνικού Δράματος

Πρόσληψη του Αρχαίου Ελληνικού Δράματος Πρόσληψη του Αρχαίου Ελληνικού Δράματος Ενότητα 3: Πρόσληψη στην αρχαιότητα: Ο Αἴαντας του Σοφοκλή και της Επικής Παράδοσης. Ευφημία Δ. Καρακάντζα Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Ανάγνωση - άξονες ερμηνείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν δοκεῖ δέ μοι ὦ βουλή ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν

Διαβάστε περισσότερα

3. ὅσῳ κάκιστ' ὀλούµεθ(α)... ἢ κράτη παρέξιµεν: Στους στίχους αυτούς (59-60) η Ισµήνη πιστεύει ότι αυτή και η αδελφή της απειλούνται µε ατιµωτικό

3. ὅσῳ κάκιστ' ὀλούµεθ(α)... ἢ κράτη παρέξιµεν: Στους στίχους αυτούς (59-60) η Ισµήνη πιστεύει ότι αυτή και η αδελφή της απειλούνται µε ατιµωτικό ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στίχοι 58-77) ΙΣ. Νῦν δ'αὖ µόνα δὴ νὼ λελειµµένα σκόπει 58 ὅσῳ κάκιστ' ὀλούµεθ', εἰ νόµου βίᾳ ψῆφον τυράννων ἢ κράτη παρέξιµεν. 60 Ἀλλ' ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο µὲν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1 ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Σοφοκλέους Αντιγόνη Σοφοκλήσ, «Αντιγόνη» Πρωτότυπο κείμενο Ιούλιοσ 2013 Επιμέλεια έκδοςησ: schooltime.gr Εκπαίδευςη & Πολιτιςμόσ Τηλ.: 6977554086 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Θεωρητικά στοιχεία 1. Παρατακτική σύνδεση α. Ασύνδετη παράταξη ή ασύνδετο σχήμα Είναι ο αρχικός και απλοϊκός τρόπος σύνδεσης όμοιων προτάσεων ή όρων. Κατ αυτόν τα συνδεόμενα μέρη διαδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ -ΣΤΙΧΟΜΥΘΙΑ. Β στ

Η ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ -ΣΤΙΧΟΜΥΘΙΑ. Β στ Η ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ -ΣΤΙΧΟΜΥΘΙΑ Β στ. 497-525 Ο διάλογος που ακολουθεί συντελεί στην βαθμιαία έξαρση των συναισθημάτων. Ο διάλογος δείχνει ότι δεν υπάρχει σημείο πνευματικής και ψυχικής επαφής ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ Δημοσθένης ἐστὶ ἀνήρ. ὁ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς. ὁ Φίλιππός ἐστι παῖς. ἡ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Α Λ Φ Α ΚΕΙΜΕΝΟ 1 ΔΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝ. Οὔτ ἂν κελεύσαιμ οὔτ ἄν, εἰ θέλοις ἔτι πράσσειν, ἐμοῦ γ ἂν ἡδέως δρῴης μέτα. (70) Ἀλλ ἴσθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση. - Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπόν, συγκρ.). - Τῶν ἀνδρῶν ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος

ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος 1. Ρηματικά επίθετα σε -τός Σημαίνουν: α) ό,τι και η μετοχή του παρακειμένου ή ενεστώτα ή αορίστου ενεργητικής ή μέσης φωνής (γραπτός=γεγραμμένος, ἀστράτευτος=ὁ μὴ στρατευθεὶς)

Διαβάστε περισσότερα

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Παῦσαι, πρὶν ὀργῆς εἰσορᾷς θεούς; Μονάδες 30

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Παῦσαι, πρὶν ὀργῆς εἰσορᾷς θεούς; Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 0 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. -294 ἄνδρες μόλις φέροντες ἐρρόθουν ἐμοί κρυφῇ, κάρα σείοντες οὐδ ὑπὸ ζυγῷ. Να μεταφραστεί το τμήμα: Παῦσαι, πρὶν ὀργῆς εἰσορᾷς θεούς; 2. Ποια ήταν η σχέση του οφοκλή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπέρ Μαντιθέου, 19-21

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Η ελεύθερη έκφραση μέσω του τύπου. Κάνω κάτι πιο φιλελεύθερο Η πίστη και η αφοσίωση στην ιδέα της ελευθερίας.

Η ελεύθερη έκφραση μέσω του τύπου. Κάνω κάτι πιο φιλελεύθερο Η πίστη και η αφοσίωση στην ιδέα της ελευθερίας. 1. (α.ε) σκέφτομαι, ενεργώ Αυτός και ζω που κατά τρόπο απελευθερώνει. ελεύθερο. 2. (ν.ε) παραβαίνω τους Αυτός ηθικούς νόμους. που κάνει κάποιον ελεύθερο. 1. Η ειλικρίνεια. 2. Η αυθάδεια. Ο δούλος που απέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ὦ κοινὸν αὐτάδελφον τῶν ἐχθρῶν κακά; Μονάδες 30

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ὦ κοινὸν αὐτάδελφον τῶν ἐχθρῶν κακά; Μονάδες 30 ΘΕΜΑ ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. -9 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 0 οὔθ ἡδὺς οὔτ ἀλγεινὸς ἵκετ ἐξ ὅτου Ηιδη καλῶς, καί σ ἐκτὸς αὐλείων πυλῶν. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ὦ κοινὸν αὐτάδελφον τῶν ἐχθρῶν κακά; 2. Τι είναι το δράμα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίο Ελληνικό Δράμα: Ευριπίδης (Φροντιστήριο)

Αρχαίο Ελληνικό Δράμα: Ευριπίδης (Φροντιστήριο) Αρχαίο Ελληνικό Δράμα: Ευριπίδης (Φροντιστήριο) Ενότητα: 10. Γραμματικός και συντακτικός σχολιασμός στίχων 520-575 Καράμπελας Σωτήριος Τμήμα Φιλολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας ΓΕΛ Ελευθερούπολης, Πέμπτη 7-2-2013 3 ο ΓΕΛ Καβάλας, Πέμπτη 14-2-2013 Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ οἶκος τοῦ Δημοθένους ὁ Δημοσθένης ἐστὶν ἀνήρ. ἡ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ Β

ΙΙΙ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ Β ΙΙΙ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1. Στίχοι 635-680 ΜΕΡΟΣ Β 1.1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 1. Οι πρώτες λέξεις των στίχων 635 και 637 είναι

Διαβάστε περισσότερα

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν ἐγένετο ἄνθρωπος, ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι αὐτοῦ. οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο: Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια (Β3 1-2

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ὑφ οὗ κενοῦται δῶμα Καδμεῖον, μέλας δ Ἅιδης στεναγμοῖς καὶ γόοις πλουτίζεται. 30 Θεοῖσι μέν νυν οὐκ ἰσούμενός σ ἐγὼ οὐδ οἵδε παῖδες ἑζόμεσθ ἐφέστιοι,

ὑφ οὗ κενοῦται δῶμα Καδμεῖον, μέλας δ Ἅιδης στεναγμοῖς καὶ γόοις πλουτίζεται. 30 Θεοῖσι μέν νυν οὐκ ἰσούμενός σ ἐγὼ οὐδ οἵδε παῖδες ἑζόμεσθ ἐφέστιοι, ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ ΟΙΔΙΠΟΥΣ Ὦ τέκνα, Κάδμου τοῦ πάλαι νέα τροφή, τίνας ποθ ἕδρας τάσδε μοι θοάζετε ἱκτηρίοις κλάδοισιν ἐξεστεμμένοι; Πόλις δ ὁμοῦ μὲν θυμιαμάτων γέμει, ὁμοῦ δὲ παιάνων τε καὶ στεναγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτων, Πολιτεία 615C-616Α Αρδιαίος ο τύραννος

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτων, Πολιτεία 615C-616Α Αρδιαίος ο τύραννος ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 08 Δεύτερο επεισόδιο (163e-165a7): Κριτίου ρήσις και τέταρτος ορισμός της σωφροσύνης (τὸ γιγνώσκειν αὐτὸν ἑαυτόν) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Πόλις γάρ, ὥσπερ καὐτὸς εἰσορᾷς, ἄγαν ἤδη σαλεύει, κἀνακουφίσαι κάρα βυθῶν ἔτ οὐχ οἵα τε φοινίου σάλου, φθίνουσα μὲν κάλυξιν ἐγκάρποις χθονός, 25

Πόλις γάρ, ὥσπερ καὐτὸς εἰσορᾷς, ἄγαν ἤδη σαλεύει, κἀνακουφίσαι κάρα βυθῶν ἔτ οὐχ οἵα τε φοινίου σάλου, φθίνουσα μὲν κάλυξιν ἐγκάρποις χθονός, 25 ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ ΟΙΔΙΠΟΥΣ Ὦ τέκνα, Κάδμου τοῦ πάλαι νέα τροφή, τίνας ποθ ἕδρας τάσδε μοι θοάζετε ἱκτηρίοις κλάδοισιν ἐξεστεμμένοι; Πόλις δ ὁμοῦ μὲν θυμιαμάτων γέμει, ὁμοῦ δὲ παιάνων τε καὶ στεναγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σοφοκλέους, Οἰδίπους Τύραννος

Σοφοκλέους, Οἰδίπους Τύραννος Σοφοκλέους, Τύραννος [ed. Sir Richard Jebb. Cambridge. 1887] ὦ τέκνα, Κάδμου τοῦ πάλαι νέα τροφή, τίνας ποθ ἕδρας τάσδε μοι θοάζετε ἱκτηρίοις κλάδοισιν ἐξεστεμμένοι; πόλις δ ὁμοῦ μὲν θυμιαμάτων γέμει,

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γεγραμμένον

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γεγραμμένον ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γεγραμμένον Revision 0.03a 2014-10-25 Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ οἶκος τοῦ Δημοθένους ὁ Δημοσθένης ἐστὶν ἀνήρ. ἡ Ἰφιμεδεία ἐστὶ

Διαβάστε περισσότερα

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν ὡς δοῦναι δίκην. Μονάδες Να αναφερθείτε αναλυτικά στο επικό μέρος της τραγωδίας.

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν ὡς δοῦναι δίκην. Μονάδες Να αναφερθείτε αναλυτικά στο επικό μέρος της τραγωδίας. ΘΕΜΑ 121 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. -314 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν ὡς δοῦναι δίκην. 2. Να αναφερθείτε αναλυτικά στο επικό μέρος της τραγωδίας. 3. α) πρᾶξις, πρᾶγμα, πράκτωρ, δόσις,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 481ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4,

ΘΕΜΑ 481ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, ΘΕΜΑ 481ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 42-43. 2. Να κατατάξετε κατά χρονική σειρά τα ακόλουθα βιογραφικά στοιχεία του Ξενοφώντα: α) Εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα, όπου ασχολήθηκε με το συγγραφικό του έργο.

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10)

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

Πῶς σὺ Ιουδαῖος ὢν παρ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρίτιδος οὔσης;

Πῶς σὺ Ιουδαῖος ὢν παρ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρίτιδος οὔσης; Johannesevangelium 4,1-42 4,1 Ως οὖν ἔγνω ὁ Ιησοῦς ὅτι ἤκουσαν οἱ φαρισαῖοι ὅτι Ιησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ Ιωάννης 4,2 καίτοιγε Ιησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 4,3 ἀφῆκεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (324 Α-C) Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ. Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Πρόγραμμα Γενικής Παιδείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ. Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Πρόγραμμα Γενικής Παιδείας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Πρόγραμμα Γενικής Παιδείας Τόμος 6ος ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στίχοι )

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στίχοι ) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΑΞΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείμενο από το πρωτότυπο (στίχοι 486 505)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείμενο από το πρωτότυπο (στίχοι 486 505) 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείμενο από το πρωτότυπο (στίχοι 486 505) ΚΡ. Ἀλλ εἴτ ἀδελφῆς εἴθ ὁμαιμονεστέρα 486 τοῦ παντός ἡμῖν Ζηνός Ἑρκείου κυρεῖ, αὐτή τε χἠ ξύναιμος οὐκ ἀλύξετον μόρου κακίστου

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (324 Α-C).

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (324 Α-C). ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίο Ελληνικό Δράμα: Αισχύλος - Σοφοκλής

Αρχαίο Ελληνικό Δράμα: Αισχύλος - Σοφοκλής Αρχαίο Ελληνικό Δράμα: Αισχύλος - Σοφοκλής Ενότητα 11. Ο Αἴας του Σοφοκλή - Στίχοι 756-779 του Γ επεισοδίου Ευφημία Καρακάντζα Τμήμα Φιλολογίας 1. Σκοποί ενότητας... 3 2. Περιεχόμενα ενότητας... 3 3. Στίχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι ΙI

Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι ΙI Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι ΙI Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Αθανάσιος Αγγέλου 4 η ενότητα: «Οι πράξεις και η θέση των κινήτρων στην βυζαντινή ιστορική αφήγηση» Κύρια σημεία του μαθήματος Αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Πλάτων, «Πρωταγόρας» Κείμενο «Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας,

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε)

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

P. Cornelio Tacito - Dialogus de oratoribus. Sofocle Edipo re. a cura di Emilio Piccolo. Classici Latini e Greci Senecio

P. Cornelio Tacito - Dialogus de oratoribus. Sofocle Edipo re. a cura di Emilio Piccolo. Classici Latini e Greci Senecio P. Cornelio Tacito - Dialogus de oratoribus Sofocle Edipo re a cura di Emilio Piccolo Classici Latini e Greci Senecio 1 Senecio: Classici Latini e Greci Classici Latini e Greci Senecio emiliopiccolo@mclink.it

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ H ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ H ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ H ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 03: Πρόλογος (153a-154c). Ο Σωκράτης γυρίζει από τον πόλεμο - Ο Χαρμίδης εμφανίζεται στην παλαίστρα του Ταυρέα. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Σοφοκλῆς, Οἰδίπους ἐπὶ Κολωνῷ (ed. Sir Richard Jebb, Cambridge 1889)

Σοφοκλῆς, Οἰδίπους ἐπὶ Κολωνῷ (ed. Sir Richard Jebb, Cambridge 1889) Σοφοκλῆς, ἐπὶ Κολωνῷ (ed. Sir Richard Jebb, Cambridge 1889) τέκνον τυφλοῦ γέροντος, τίνας χώρους ἀφίγμεθ ἢ τίνων ἀνδρῶν πόλιν; τίς τὸν πλανήτην Οἰδίπουν καθ ἡμέραν τὴν νῦν σπανιστοῖς δέξεται δωρήμασιν;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015 08:00-10:30

Διαβάστε περισσότερα

οφοκλέους Αντιγόνη, στ. 39-57 Φύλλο εργασίας αρ.3α

οφοκλέους Αντιγόνη, στ. 39-57 Φύλλο εργασίας αρ.3α οφοκλέους Αντιγόνη, στ. 39-57 Φύλλο εργασίας αρ.3α Στ. 39 Τί ἄν προσθείμην (= δυν.ευκτική = θα μπορούσα να προσθέσω) λύουσα εἴ ἅπτουσα (= τροπ.μτχ) = χαλαρώνοντας ή σφίγγοντας τον κόμπο; (έκφραση αμηχανίας)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ Β στ

Η ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ Β στ Η ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ Β στ. 441-472 Με την ανάκριση που ακολουθεί ο ποιητής επιδιώκει να καταδείξει το ήθος της ηρωίδας. Ο Κρέοντας θα ρωτήσει και θα ξαναρωτήσει και η Αντιγόνη θα απαντήσει ξανά και ξανά,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ www.scooltime.gr www.schooitime.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ισοκράτης (436-338 π.χ.)

Ισοκράτης (436-338 π.χ.) Ισοκράτης (436-338 π.χ.) Α. Βίος: Γεννήθηκε το 436 π.χ. από εύπορη οικογένεια, στην Αθήνα. Διδάχτηκε από τον Πρόδικο, τον Γοργία (στη Σικελία), τον Τεισία και τον Θηραμένη. Γνώριζε προσωπικά τον Σωκράτη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α. «Ἐπεί δ ἡ πόλις τῶν συγκειµένων τοῖς ἀπό συµβόλων κοινωνοῦσι»:να µεταφράσετε το απόσπασµα που σας δίνεται. Μονάδες 10 Β. Να γράψετε σ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α. «Ἐπεί δ ἡ πόλις τῶν συγκειµένων τοῖς ἀπό συµβόλων κοινωνοῦσι»:να µεταφράσετε το απόσπασµα που σας δίνεται. Μονάδες 10 Β. Να γράψετε σ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Αριστοτέλους «Πολιτικά» Τῷ περί πολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ. Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Πρόγραμμα Γενικής Παιδείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ. Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Πρόγραμμα Γενικής Παιδείας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Πρόγραμμα Γενικής Παιδείας Τόμος 2ος ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα: Αριστοτέλης Ι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας χρήση

Διαβάστε περισσότερα