ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΔΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ (ΚΟΙΝ..ΔΠ.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΔΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ (ΚΟΙΝ..ΔΠ.)"

Transcript

1 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΔΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ (ΚΟΙΝ..ΔΠ.) ηελ Πχξγν ζήκεξα 17 Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2013, νη: 1) Θενδσξφπνπινο Παλαγηψηεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ηεο Υξπζνχιαο, πνπ γελλήζεθε ζηνλ Πχξγν, ην έηνο 1958, θάηνηθνο Πχξγνπ (νδφο 2 ν ρικ Πχξγνπ Καηαθφινπ) θάηνρνο ηνπ ΑΓΣ ΑΔ ηνπ Σ.Α. Πχξγνπ, κε ΑΦΜ ηεο Γ.Ο.Τ.Πχξγνπ, 2) Γεωπγόποςλορ Παναγιώηηρ ηος Αλεξίος και ηηρ Δήμηηπαρ, πος γεννήθηκε ζηον Πύπγο ζηιρ 14/08/ 1967 κάηοικορ Πύπγος, πάποδορ Λαμπεηίος, Α.Δ.Τ Τ ηος Τ.Α. Πύπγος με ΑΦΜ ΔΟΥ Πύπγος, 3) Κωνζηανηοπούλος Αγγελική ηος Κωνζηανηίνος και ηηρ Γεωπγίαρ, πος γεννήθηκε ζηο Σηπέθι, δήμος Απσ. Ολςμπίαρ ζηιρ 09/12/1968 καηοικορ Πύπγος, πάποδορ Λαμπεηίος Α.Δ.Τ. Τ ηος Τ.Α. Πύπγος και με ΑΦΜ ΔΟΥ Πύπγος, 4) Καηζιλιέπηρ Διονύζιορ ηος Γεωπγίος και ηηρ Ελένηρ πος γεννήθηκε ζηον Πύπγο ζηιρ 15/4/1969 και καηοικεί ζηην οδό Φωκίωνορ 3 ηος Πύπγος, ΑΔΤ ΑΑ ηνπ Σ.Α. Πχξγνπ, κε ΑΦΜ ηεο ΓΟΤ Πχξγνπ, 5) Γθηψλεο Βαζίιεηνο ηνπ Νηθνιάνπ θαη ηεο Καιιηξξφεο, πνπ γελλήζεθε ζηελ Επξίρε Διβεηίαο, ην έηνο 1978, θάηνηθνο Εαράξσο λνκνχ Ζιείαο θάηνρνο ηνπ ΑΓΣ Ρ ηνπ Α.Σ. Εαράξσο, κε ΑΦΜ ηεο Γ.Ο.Τ. Πχξγνπ, 6) Μπίζηαο Κπξηάθνο ηνπ Θσκά θαη ηεο Γηνλπζίαο πνπ γελλήζεθε ζηηο Βξπμέιιεο Βειγίνπ ην έηνο 1971 θαη θαηνηθεί ζην θνπξνρψξη Πχξγνπ Ζιείαο, θάηνρνο ηνπ ΑΓΣ ΑΒ ηνπ ΣΑ Πχξγνπ, κε ΑΦΜ ηεο ΓΟΤ Πυξγνπ, 7) Καιαληδή Βαζηιηθή ηνπ Θενδψξνπ θαη ηεο Αγγειηθήο πνπ γελλήζεθε ζηε Βαξβάζαηλα Πχξγνπ Ζιείαο ην έηνο 1965 θαη θαηνηθεί ζηνλ Πχξγν (νδφο 2 ν ρικ Πχξγνπ Καηαθφινπ) θάηνρνο ηνπ ΑΓΣ ΑΒ ηνπ ΣΑ Πχξγνπ, κε ΑΦΜ ηεο ΓΟΤ Πχξγνπ, ζπγθεληξψζεθαλ ζηελ αίζνπζα ηνπ πνιηηηζηηθνχ ζσκαηείνπ <<ε δεμακελή>> Πχξγνπ, ζπδήηεζαλ θαη ζπκθψλεζαλ ζπλαπνδερφκελνη ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην θαηαζηαηηθφ ηεο νπνίαο έρεη σο εμήο: ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΑΡΘΡΟ 1ν ΤΣΑΖ ΔΠΧΝΤΜΗΑ 1. πληζηάηαη Αζηηθφο πλεηαηξηζκφο Κνηλσληθνχ θνπνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, κε ηελ επσλπκία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΔΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΩΝ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΩΝ ΓΟΜΩΝ θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΔΠΙΒΙΩΝΩ» ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4019/2011 «Πεξί Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ» φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 2. Ζ ζπληζηψκελε κε ην παξφλ Κνηλ..Δπ. είλαη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε πεξηνξηζκέλε επζχλε ησλ κειψλ ηνπ θαη έρεη εκπνξηθή ηδηφηεηα. ΑΡΘΡΟ 2 ν ΔΓΡΑ

2 1. Έδξα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ νξίδεηαη ν Γήκνο Πχξγνπ ηνπ Ννκνχ Ζιείαο. 2. Με απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ, ν ζπλεηαηξηζκφο κπνξεί, γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, λα ηδξχεη θαη λα δηαηεξεί ππνθαηαζηήκαηα ή γξαθεία νπνπδήπνηε. ΑΡΘΡΟ 3 (Κνηλ..Δπ. πιινγηθνχ θαη Παξαγσγηθνχ θνπνχ) ΚΟΠΟ 1. θνπφο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ είλαη ε επηδίσμε ηνπ ζπιινγηθνχ νθέινπο θαη ε εμππεξέηεζε γεληθφηεξσλ θνηλσληθψλ ζπκθεξφλησλ. 2. Δηδηθφηεξα, ζθνπφο ηνπ πλεηαηξηζκνχ είλαη ε ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο παξαγσγή πξντφλησλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο ζπιινγηθφηεηαο ζηνπο ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνχ, ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο νηθνινγίαο, ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηηο παξνρέο θνηλήο σθέιεηαο, ηελ αμηνπνίεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ, δηαηήξεζε παξαδνζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επαγγεικάησλ θ.α.) πνπ πξνάγνπλ ην ηνπηθφ θαη ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ αιιά θαη εζληθφ επξχηεξν ζπκθέξνλ, ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο, ηελ ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ηελ πεξηβαιινληνινγηθή πξνζηαζία θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο ή πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. Γηα ηελ επφδσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ν ζπλεηαηξηζκφο κπνξεί λα αζθήζεη νπνηαζδήπνηε κνξθήο νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα παξαγσγηθνχ, θαηαλαισηηθνχ, εκπνξηθνχ, κεηαθνξηθνχ, ηνπξηζηηθνχ, νηθνδνκηθνχ, αλαπηπμηαθνχ, θνηλσληθνχ, εθπαηδεπηηθνχ ή πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα θαζψο θαη λα ζπλάπηεη ζπκθσλίεο, πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο θαη ζπλεξγαζίεο κε επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο, κε Ο.Σ.Α. ά θαη β βαζκνχ θαη κε ηηο εηαηξείεο ηνπο, κε ΝΠΓΓ., άιινπο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ελ γέλεη εηαηξείεο. Ο πλεηαηξηζκφο δχλαληαη λα ζπλεξγάδεηαη κε φινπο ηνπο θνξείο κε ηνπο νπνίνπο δχλαηαη λα πεηχρεη ηελ αληαιιαγή ππεξεζηψλ ή ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ, ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ εζληθνχο, επξσπατθνχο ή δηεζλείο νξγαληζκνχο, ζχκθσλα κε ηνπο θαηαζηαηηθνχο ηνπο ζθνπνχο πγθεθξηκέλα νη ζθνπνί ηνπ πλεηαηξηζκνχ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ άζθεζε ησλ αθφινπζσλ δξαζηεξηνηήησλ: α) παξαγσγή αγξνηηθψλ θηελνηξνθηθψλ πηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ β) κεηαπνίεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ γ) δηάζεζε εκπνξεία αγξνθηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ ζε απιή ή κεηαπνηεκέλε κνξθή δ) πξνκήζεηα απφ παξαγσγνχο πξντφλησλ ζε απιή ή κεηαπνηεκέλε κνξθή θαη δηάζεζε εκπνξεία ηνπο ε)παξαγσγή θαη δηάζεζε εκπνξεία πξντφλησλ ρεηξνηερλίαο ή νηθνηερλίαο ζη) ίδξπζε πξαηεξίσλ ή θαηαζηεκάησλ κε εμαηξνπκέλσλ θαη ησλ δηαδηθηπαθψλ, δηάζεζεο εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ απηψλ δ) δεκηνπξγία, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε θαθελείνπ θαη παληνπσιείνπ (παξαδνζηαθφ θαθεπαληνπσιείν) ε) δηνξγάλσζε εθζέζεσλ πξνβνιήο ησλ παξαπάλσ πξντφλησλ θαζψο θαη ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο, παξάδνζεο, ηζηνξίαο θαη πνιηηηζκνχ ζ) δηνξγάλσζε εθπαηδεχζεσλ επάλσ ζηνπο ηξφπνπο παξαγσγήο παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ, ηε ιατθή παξάδνζε, ηα παξαδνζηαθά επαγγέικαηα, ηε κεηαπνίεζε πξντφλησλ, ηελ νηθνινγηθή επαηζζεηνπνίεζε

3 η) ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πνιηηηζηηθψλ δνκψλ (ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθν, πνιηηηζηηθή ιέζρε, βηβιηνζήθε) θαη δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θ) ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία νηθνηνπξηζηηθψλ θαη αγξνηνπξηζηηθψλ δνκψλ, δηνξγάλσζε εθδξνκψλ θαη πεξηεγήζεσλ νηθνινγηθνχ, πνιηηηζηηθνχ, αγξνηνπξηζηηθνχ θαη ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα ι) δηαρείξηζε αλαθπθιψζηκσλ αγαζψλ πνπ ζπγθεληξψλεη ζε ζπκθσλία κε ηα κέιε ηεο θαη απφ ηα κέιε ηεο κ) ζπιινγή θαη εκπνξεία αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπο λ) θνκπνζηνπνίεζε νξγαληθψλ πιηθψλ θαη εκπνξεία παξαγψγσλ ηεο μ) επεμεξγαζία απνβιήησλ ειαηνηξηβείσλ θαη εκπνξεία παξαγψγσλ ηνπο. Σν απνηέιεζκα θαη ν ζθνπφο ηεο εκπνξίαο ησλ αλσηέξσ πξαγκαηνπνηείηαη κε ζθνπφ ηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη επφδσζε ησλ ζθνπψλ ηεο ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ην λφκν. 3. Οη ζθνπνί θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πλεηαηξηζκνχ δηέπνληαη απφ ηηο αθφινπζεο βαζηθέο αξρέο: α) ηελ πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο σθέιεηαο κέζσ ηεο παξαγσγήο αγαζψλ ή ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζπιινγηθνχ θαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα, β) ηελ πξφηαμε ηνπ άηνκνπ θαη ηεο εξγαζίαο έλαληη ηνπ θεθαιαίνπ, γ) ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ δηεχξπλζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ, δ) ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. ΑΡΘΡΟ 4ν ΓΗΑΡΚΔΗΑ Ζ δηάξθεηα ηνπ πλεηαηξηζκνχ είλαη απεξηφξηζηε. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β ΜΔΛΗ ΔΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΥΩΡΗΗ ΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΑΡΘΡΟ 5ν ΜΔΛΖ 1. Μέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ κπνξνχλ λα γίλνπλ: α) Κάζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ εκπλέεηαη θαη επαηζζεηνπνηείηαη απφ ηηο αξρέο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ πλεηαηξηζκνχ. β) Κάζε Ννκηθφ πξφζσπν πνπ δηαπλέεηαη απφ ηηο ίδηεο αξρέο θαη επηζπκεί λα ζπλδπάζεη ηελ θνηλσληθή ηνπ δξάζε κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ πλεηαηξηζκνχ, ππφ ηε πξνυπφζεζε ηήξεζεο ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ηίζεληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4019/ Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4019/2011 δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ πνπ ππάγνληαη ζε απηνχο.

4 3. Γελ κπνξνχλ λα γίλνπλ κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία κεηέρνπλ ζε άιιε Κνηλσληθή πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε, ε νπνία έρεη ηνλ ίδην ζθνπφ θαη εδξεχεη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ζιείαο. ΑΡΘΡΟ 6ν ΔΓΓΡΑΦΖ ΜΔΛΟΤ 1. Γηα ηελ εγγξαθή κέινπο ζην πλεηαηξηζκφ, κεηά ηε ζχζηαζή ηνπ, απαηηείηαη ππνβνιή γξαπηήο αίηεζεο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, ε νπνία απνθαζίδεη γηα ηελ απνδνρή ηεο ζηελ πξψηε ηεο ζπλεδξίαζε. 2. Ζ εγγξαθή ησλ λέσλ κειψλ εγθξίλεηαη απφ ηελ πξψηε Γεληθή πλέιεπζε πνπ ιακβάλεη ρψξα κεηά ηελ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Ζ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ πλεηαηξηζκνχ απνθηάηαη απφ ηνλ ρξφλν ιήςεο ηεο απφθαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο γηα ηελ απνδνρή ηεο αίηεζεο. 3. Ζ ζπκκεηνρή ησλ λέσλ κειψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ θαη ε αλάδεημή ηνπο ζηα φξγαλα κπνξεί λα γίλεη κφλν κεηά ηελ απνδνρή έγθξηζεο ηεο εγγξαθήο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Ζ ίδηα Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη θαη γηα ηελ απνδνρή ή κε ησλ αηηήζεσλ εγγξαθήο ησλ λέσλ κειψλ πνπ δελ έρνπλ γίλεη δεθηέο απφ ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή. ΑΡΘΡΟ 7ν ΑΠΟΥΧΡΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΟΤ 1. Σα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ έρνπλ δηθαίσκα λα απνρσξήζνπλ, εθφζνλ ππνβάινπλ γξαπηή δήισζε πξνο ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηνπ ινγηζηηθνχ έηνπο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε αμία ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο ηνπο κεξίδαο παξακέλνπλ ππέξ ηνπ πλεηαηξηζκνχ 2. Μέινο ηνπ πλεηαηξηζκνχ δηαγξάθεηαη κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απμεκέλε πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο, ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνβεί ζε ζνβαξή παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην Ν. 4019/2011 θαη ην θαηαζηαηηθφ θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Ζ δηαγξαθή, ζηελ πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ κέινπο απφ ηηο εξγαζίεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, γλσζηνπνηείηαη κε ηελ θνηλνπνίεζε πξνο απηφ απνζπάζκαηνο ηεο απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ηνπο ιφγνπο δηαγξαθήο. Μέζα ζε πξνζεζκία ελφο (1) έηνπο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, ην κέινο πνπ δηαγξάθεηαη κπνξεί λα πξνζβάιεη ηελ απφθαζε ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ θαηά ηφπνλ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ. Ζ απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο επέξρεηαη απφ ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο ηειεζίδηθεο απφθαζεο πνπ απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή ή απφ ηελ εκέξα πνπ έιεμε άπξαθηε ε πξνζεζκία πξνζθπγήο. 3. ηα απνρσξνχληα ή δηαγξαθφκελα, θαηά ηα αλσηέξσ, κέιε απνδίδεηαη ε ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα, πνπ εηζέθεξαλ ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο ρξήζεο, κέζα ζηελ νπνία έγηλε ε απνρψξεζε ή ε δηαγξαθή, ελψ κε ηελ επηζηξνθή εθθαζαξίδεηαη ε ζρέζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ κε ην κέινο ρσξίο απηφ λα έρεη αμίσζε επί ηεο πεξηνπζίαο πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί. ΑΡΘΡΟ 8ν ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΜΔΛΧΝ 1. Σα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ έρνπλ ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο: α) Να ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ζπλεξγάδνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη λα απέρνπλ απφ ελέξγεηεο πνπ βιάπηνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπ.

5 β) Να ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ πλεηαηξηζκνχ, λα αθνινπζνχλ ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο θαη λα πξνζηαηεχνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπ. 2. Σα κέιε επζχλνληαη γηα ηα ρξέε ηνπ πλεηαηξηζκνχ έλαληη ησλ ηξίησλ, ν θαζέλαο εηο νιφθιεξν θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο ηνπ κεξίδαο. 3. Κάζε λέν κέινο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη εθηφο απφ ην πνζφ ηεο κεξίδαο ηνπ θαη εηζθνξά αλάινγε πξνο ηελ θαζαξή πεξηνπζία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο. Ζ εηζθνξά απηή θέξεηαη ζε εηδηθφ απνζεκαηηθφ. 4. Σα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ ηελ αλαινγία ηνπο ζην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ηπρφλ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε δεκηψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. ΑΡΘΡΟ 9ν ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΜΔΛΧΝ 1. Σα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο κε δηθαίσκα κίαο (1) ςήθνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ πνπ θαηέρνπλ, θαζψο θαη δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ θαη ηνπ Νφκνπ. 2. Κάζε κέινο έρεη δηθαίσκα λα δεηεί πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ ππνζέζεσλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη λα ιακβάλεη αληίγξαθα πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπή θαζψο θαη ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ηνπ Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο. 3. Σα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ κπνξεί λα είλαη εξγαδφκελνη ζ απηφλ, λα ακείβνληαη γηα ηελ παξερφκελε εξγαζία θαη λα έρνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία. 4. Σα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ πνπ είλαη εξγαδφκελνη ζ απηφλ έρνπλ δηθαίσκα επί ησλ θαζαξψλ θεξδψλ θάζε νηθνλνκηθήο ρξήζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 4019/2011 πεξί δηαλνκήο ησλ θεξδψλ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ ΠΟΡΟΗ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΜΔΡΗΓΑ ΑΡΘΡΟ 10ν ΠΟΡΟΗ Οη πφξνη ηνπ πλεηαηξηζκνχ απνηεινχληαη απφ: 1. Σν ηδξπηηθφ θεθάιαην θαη ην θεθάιαην πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηάζεζε λέσλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ. 2. Έζνδα απφ ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. 3. Δπηρνξεγήζεηο απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, δηεζλείο ή εζληθνχο νξγαληζκνχο, ή Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α θαη Β βαζκνχ θαη έζνδα απφ άιια πξνγξάκκαηα. 4. Κεθάιαηα απφ θιεξνδνηήκαηα, δσξεέο ηξίησλ θαη παξαρσξήζεηο ηεο ρξήζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.

6 ΑΡΘΡΟ 11ν ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΜΔΡΗΓΑ 1. Κάζε κέινο εγγξάθεηαη ηνπιάρηζηνλ κε κία ππνρξεσηηθή ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα ην χςνο ηεο νπνίαο νξίδεηαη δηα ηνπ παξφληνο ζε δέθα επξψ (10 ). 2. Σα ηδξπηηθά κέιε θαη φζα ζην κέιινλ εγγξαθνχλ, ππνρξενχληαη λα εηζθέξνπλ, κε ηελ θαηαβνιή κεηξεηψλ, ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ππνρξεσηηθή ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα ηνπο κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ θαηά λφκν θαηαρψξηζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ή ηελ εγγξαθή ηνπο αληηζηνίρσο. 3. Ζ ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα είλαη αδηαίξεηε θαη ίζε γηα φια ηα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 4. Δθηφο απφ ηελ ππνρξεσηηθή ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα ηεο παξαγξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θάζε κέινο επηηξέπεηαη λα απνθηήζεη έσο πέληε (5) πξναηξεηηθέο ζπλεηαηξηζηηθέο κεξίδεο, νη νπνίεο δελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. Ζ αμία θάζε πξναηξεηηθήο κεξίδαο είλαη ίζε κε ηελ αμία ηεο ππνρξεσηηθήο, (ήηνη δέθα επξψ) θαη ην ηζφπνζν απηψλ θαηαβάιιεηαη απφ ηα κέιε κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ εκέξα πνπ ζα δειψζνπλ εγγξάθσο ζηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή φηη επηζπκνχλ ηελ απφθηεζε πξναηξεηηθψλ κεξίδσλ. 5. Ζ κεηαβίβαζε ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο κέινπο γίλεηαη κφλν ζε λέν κέινο εγγξάθσο χζηεξα απφ ζπλαίλεζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε νπνία είλαη ππνρξεσηηθή, εθφζνλ ζην πξφζσπν ηνπ λένπ κέινπο ζπληξέρνπλ νη φξνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ είζνδφ ηνπ σο κέινπο. Ζ πξναηξεηηθή ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα κπνξεί λα κεηαβηβάδεηαη ειεχζεξα ρσξίο άδεηα ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ζε άιιν κέινο ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Όιεο νη κεηαβηβάζεηο ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ θαηαρσξνχληαη ζην Σκήκα Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο. 6. ε πεξίπησζε πνπ κέινο θπζηθφ πξφζσπν απνβηψζεη ή κέινο λνκηθφ πξφζσπν ιπζεί θαη εθθαζαξηζζεί, ε αμία ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο ηνπ κέινπο απηνχ πεξηέξρεηαη απηνδηθαίσο ζηνλ εηδηθφ ή θαζνιηθφ ηνπ δηάδνρν. 7. Γελ ππφθεηληαη ζε θαηάζρεζε γηα ρξέε ησλ κειψλ πξνο ηξίηνπο, ε ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα θαη ηα πξντφληα ηεο παξαγσγήο ησλ κειψλ απφ ηελ παξάδνζή ηνπο ζην πλεηαηξηζκφ γηα πψιεζε, δηάζεζε, κεηαπνίεζε θαη επεμεξγαζία. Δπίζεο δελ επηηξέπεηαη ε θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ σο ηξίηνπ, ρξεκάησλ πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα σο δάλεην γηα ινγαξηαζκφ κέινπο ηνπ θαη απαηηήζεσλ γηα παξνρέο ζε είδνο ηνπ πλεηαηξηζκνχ πξνο ηα κέιε ηνπ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΑΡΘΡΟ 12ν ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηνπ πλεηαηξηζκνχ, δηθαηνχηαη λ απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά ην πλεηαηξηζκφ θαη έρεη ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηνπ νξγάλνπ ηεο Γηνίθεζεο. Οη λφκηκεο απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ θαη ηα κέιε πνπ απνπζηάδνπλ ή δηαθσλνχλ. 2. ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ππάγνληαη: α) Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ. β) Ζ ζπγρψλεπζε, ε παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο, ε δηάιπζε θαη ε αλαβίσζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ. γ) Ζ έγθξηζε ή ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο.

7 δ) Οη γεληθνί φξνη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ. ε) Ζ έγθξηζε ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ηνπ Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο. ζη) Ζ εθινγή θαη απαιιαγή απφ θάζε επζχλε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ζε Δλψζεηο, θαζψο θαη ε νπνηαδήπνηε παχζε ησλ κειψλ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο. δ) Ζ επηβνιή εηζθνξάο ζηα κέιε γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ δεκηψλ ή άιισλ εμαηξεηηθψλ θαηαζηάζεσλ. ε) Ζ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ πλεηαηξηζκνχ ζε Κνηλνπξαμίεο, ή Δλψζεηο πλεηαηξηζκψλ αλψηεξνπ βαζκνχ θαη ε απνρψξεζή ηνπ. 3. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ απαξηίδεηαη απφ φια ηα κέιε ηνπ, πνπ ζπλέξρνληαη ζε ηαθηηθή ή έθηαθηε ζπλεδξίαζε. Σα κέιε κεηέρνπλ θαη ςεθίδνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε απηνπξνζψπσο. Όια ηα κέιε κεηέρνπλ ζηηο ζπλειεχζεηο θαη ςεθίδνπλ κε κία (1) ςήθν ην θαζέλα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ πνπ δηαζέηνπλ. ΑΡΘΡΟ 13ν ΤΓΚΛΗΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κία θνξά ην έηνο, χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο θαη κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο. 2. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη έθηαθηα, φπνηε ηε ζπγθαιέζεη ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ή εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα, κε ζπγθεθξηκέλν ζέκα, πξνο ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή απφ ην έλα ηξίην (1/3) ησλ κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 3. Αλ ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή αξλείηαη ηε ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο παξά ην αίηεκα ηνπ ελφο ηξίηνπ (1/3) ησλ κειψλ, ηα κέιε απηά έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπγθαιέζνπλ Γεληθή πλέιεπζε. 4. Ζ πξφζθιεζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο αλαγξάθεη ηνλ ηφπν, ηελ εκέξα, ηελ ψξα πνπ ζα ζπλέιζεη ε πλέιεπζε θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ζ πξφζθιεζε γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ εκέξα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, κε πξνζσπηθέο επηζηνιέο θαη θάζε άιιν πξφζθνξν κέζν πνπ ζα απνθαζίζεη ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή. ΑΡΘΡΟ 14ν ΑΠΑΡΣΗΑ 1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα, εθφζνλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο είλαη παξφληα ηα κηζά ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 2. Αλ δελ ππάξρεη απαξηία, ε Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη χζηεξα απφ επηά (7) εκέξεο, ρσξίο άιιε πξφζθιεζε, ζηνλ ίδην ηφπν θαη ηελ ίδηα ψξα, γηα φια ηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, εθφζνλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο παξίζηαηαη ην έλα πέκπην (1/5) ηνπιάρηζηνλ ησλ κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 3. Αλ δελ ππάξρεη θαη πάιη απαξηία, ε Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη χζηεξα απφ επηά (7) εκέξεο ρσξίο άιιε πξφζθιεζε, ζηνλ ίδην ηφπν θαη ηελ ίδηα ψξα θαη απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φζα κέιε θαη αλ παξίζηαληαη, φρη φκσο ιηγφηεξα απφ ηξία (3). 4. Γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε κεηαβνιή ηνπ ζθνπνχ ή ηεο έδξαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ, ηε κεηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο, ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ζπλεηαίξνπ, ηελ παξάηαζε, ηε δηάιπζε, ηελ αλαβίσζε, ηε ζπγρψλεπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ηε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ δηαλνκήο ησλ θεξδψλ, ηελ αλάθιεζε θαη ηελ αληηθαηάζηαζε κειψλ ηεο

8 Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ε πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ παξίζηαληαη ζε απηήλ ηα δχν ηξίηα (2/3) ησλ κειψλ θαη ζηελ πεξίπησζε επαλαιεπηηθήο πλέιεπζεο φηαλ είλαη παξφληα ηα κηζά ηνπιάρηζηνλ κέιε. ΑΡΘΡΟ 15ν ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 1. ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο εθιέγνληαη απφ ηα κέιε ν Πξφεδξνο θαη ν Γξακκαηέαο ηεο πλέιεπζεο. Έσο ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηα θαζήθνληά ηνπ αζθεί ν Πξφεδξνο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ή αλ απηφο απνπζηάδεη ν Αληηπξφεδξνο, ή άιιν κέινο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ή αλ δελ παξεπξίζθεηαη θαλέλα, έλα κέινο ηνπ πλεηαηξηζκνχ πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηε πλέιεπζε. 2. Ο Πξφεδξνο δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηεο πλέιεπζεο θαη ν Γξακκαηέαο ηεξεί ηα πξαθηηθά πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ ίδην. ΑΡΘΡΟ 16ν ΘΔΜΑΣΑ ΤΕΖΣΖΖ 1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπδεηεί θαη απνθαζίδεη γηα ηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 2. Αλ παξίζηαηαη ην ζχλνιν ησλ κειψλ, ε Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί λα απνθαζίδεη θαη γηα ζέκαηα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζπδήηεζε γηα ηα ζέκαηα απηά αλαβάιιεηαη ππνρξεσηηθά αλ ην δεηήζεη ην έλα εηθνζηφ (1/20) ησλ κειψλ αιιά φρη ιηγφηεξα απφ ηξία (3) κέιε. 3. ηε πλέιεπζε κπνξεί λα παξίζηαηαη αληηπξφζσπνο πλεηαηξηζηηθήο Οξγάλσζεο αλσηέξνπ βαζκνχ. ΑΡΘΡΟ 17ν ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ 1. Ζ ιήςε απνθάζεσλ γίλεηαη κε ςεθνθνξία, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ, εθηφο αλ ην έλα ηέηαξην (1/4) ησλ παξφλησλ κειψλ δεηήζεη λα γίλεη ε ςεθνθνξία κε νλνκαζηηθή θιήζε ή κε ςεθνδέιηηα, νπφηε εθαξκφδεηαη ν ηξφπνο πνπ δεηήζεθε. Γελ επηηξέπεηαη ε ιήςε απνθάζεσλ δηα βνήο. 2. Γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ παξνρή εκπηζηνζχλεο, απαιιαγή απφ επζχλε, έγθξηζε απνινγηζκνχ θαη ηζνινγηζκνχ θαη γηα πξνζσπηθά ζέκαηα, ε ςεθνθνξία είλαη κπζηηθή θαη δηεμάγεηαη ηελ ίδηα κέξα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη κεηά ην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ. 3. Σα κέιε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο δελ έρνπλ δηθαίσκα λα ςεθίδνπλ ζηα ζέκαηα απαιιαγήο απφ ηελ επζχλε ηνπο. 4. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ αξηζκνχ ησλ ςεθηζάλησλ κειψλ. ηα ζέκαηα ζηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 14 απαηηείηαη απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. ΑΡΘΡΟ 18ν ΠΡΟΒΟΛΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 1. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο πνπ αληίθεηληαη ζην Ν.4019/2011, ζην Ν.1667/1986 φπσο ηζρχεη ή ζην Καηαζηαηηθφ ηνπ πλεηαηξηζκνχ, είλαη άθπξεο θαη εμαξρήο δελ παξάγνπλ έλλνκν απνηέιεζκα.

9 2. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο πξνζβάιινληαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελφο έηνπο ελψπηνλ ηνπ θαηά ηφπνλ αξκφδηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ πνπ απνθαζίδεη κε ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 682επ. Κ.Πνι.Γ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ ΓΗΟΗΚΟΤΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΡΘΡΟ 19ν ΤΝΘΔΖ ΚΑΗ ΘΖΣΔΗΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΟΤΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 1. Σε δηνίθεζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ αζθεί ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ε νπνία απνηειείηαη απφ πέληε (5) ηαθηηθά κέιε πνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. 2. Ζ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο είλαη ηξηεηήο ε δε ζεηεία ησλ κειψλ ηεο ζα κπνξεί λα παξαηείλεηαη ζπλερφκελα κφλν κηα θνξά. 3. Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή κεηά ηελ εθινγή ηεο ζπλέξρεηαη κε πξφζθιεζε ηνπ ζπκβνχινπ πνπ πιεηνςήθεζε θαη εθιέγεη κε κπζηηθή ςεθνθνξία Πξφεδξν, Αληηπξφεδξν, Σακία θαη Γξακκαηέα. 4. Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή κέζα ζε έλα (1) κήλα πξέπεη λα δειψζεη ηελ εθινγή ηεο γηα θαηαρψξεζε ζην Μεηξψν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο. ΑΡΘΡΟ 20ν ΔΚΛΟΓΖ ΜΔΛΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΟΤΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 1. Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ πλεηαηξηζκνχ εθιέγεηαη, κεηά απφ ςεθνθνξία, απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζπλέξρεηαη θαηά ην ηξίην (3 ν ) έηνο απφ ηελ εθινγή ηεο πξνεγνπκέλεο. 2. Οη εθινγέο δηελεξγνχληαη απφ ηξηκειή εθνξεπηηθή επηηξνπή πνπ εθιέγεηαη απφ ηε πλέιεπζε. 3. Σα Μέιε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο, κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ, είλαη πάληνηε επαλεθιέμηκα θαη ειεχζεξα αλαθιεηά ΑΡΘΡΟ 21ν ΑΝΑΠΛΖΡΧΖ ΜΔΛΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΟΤΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 1. Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή κπνξεί λα εθιέγεη κέιε απηήο ζε αληηθαηάζηαζε κειψλ πνπ παξαηηήζεθαλ, απέζαλαλ ή απψιεζαλ ηελ ηδηφηεηα ηνπο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. Ζ εθινγή απηή είλαη δπλαηή κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλαπιήξσζε ησλ παξαπάλσ κειψλ δελ είλαη εθηθηή απφ αλαπιεξσκαηηθά κέιε, πνπ έρνπλ εθιεγεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Ζ αλσηέξσ εθινγή απφ ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή γίλεηαη κε απφθαζε ησλ απνκελφλησλ κειψλ, εάλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3), θαη ηζρχεη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ κέινπο πνπ αληηθαζίζηαηαη. Ζ απφθαζε ηεο εθινγήο ππνβάιιεηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα γηα θαηαρψξεζε ζην Τμήμα Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ζηελ ακέζσο πξνζερή Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο εθιεγέληεο, αθφκε θαη αλ δελ έρεη αλαγξαθεί ζρεηηθφ ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 2. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο κέινπο ή κειψλ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο, ηα ππφινηπα κέιε κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο απηψλ ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ησλ κειψλ, φπσο είραλ πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε θάζε πεξίπησζε ηα κέιε απηά δελ επηηξέπεηαη λα είλαη ιηγφηεξα ησλ ηξηψλ (3).

10 3. ε θάζε πεξίπησζε, ηα απνκέλνληα κέιε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ηνπο, κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εθινγή λέαο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο. ΑΡΘΡΟ 22ν ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΟΤΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 1. Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή δηνηθεί θαη εθπξνζσπεί ην πλεηαηξηζκφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηνπ λφκνπ θαη απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζή ηνπ, πιελ απηψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 2. Σα κέιε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο νθείινπλ λα θαηαβάιινπλ θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ ηελ ίδηα επηκέιεηα πνπ θαηαβάιινπλ ζηηο δηθέο ηνπο ππνζέζεηο θαη θέξνπλ θάζε επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πεξηνξηζκψλ, ηνπ πξνο εθπξνζψπεζε δηθαηψκαηνο, πνπ ζέηεη ην θαηαζηαηηθφ ή νη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 3. Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή κπνξεί λα κεηαβηβάδεη αξκνδηφηεηεο ηνπ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ ή θαη ζε ππαιιήινπο ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 4. Σν αμίσκα ηνπ κέινπο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο είλαη ηηκεηηθφ θαη άκηζζν. ΑΡΘΡΟ 23ν ΤΓΚΛΗΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΟΤΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 1. Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κία (1) θνξά ην κήλα, κε γξαπηή πξφζθιεζε ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ θνηλνχ. Θέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ θαη απφ ηα κέιε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο. 2. Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή κπνξεί λα ζπλεδξηάζεη εθηάθησο φηαλ ηε ζπγθαιέζεη ν Πξφεδξνο ηεο ή φπνηε θξηζεί αλαγθαίν θαη δεηεζεί απφ ην 1/3 ησλ κειψλ ηεο. 3. ε πεξίπησζε πνπ ν Πξφεδξνο αδξαλεί παξά ηελ αλαγθαηφηεηα, ε ζχγθιηζε δηελεξγείηαη απφ νπνηνδήπνηε κέινο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο. ΑΡΘΡΟ 24ν ΑΠΑΡΣΗΑ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΟΤΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 1. Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα φηαλ παξίζηαηαη ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. Δθπξνζψπεζε κέινπο δελ επηηξέπεηαη. Οη απνθάζεηο θαηαρσξνχληαη απφ ην Γξακκαηέα ζην βηβιίν Πξαθηηθψλ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο. 2. Μέινο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο δε ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο, νχηε έρεη δηθαίσκα ςήθνπ φηαλ πξφθεηηαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ άκεζα απηφ, ζχδπγν ή ζπγγελή πξψηνπ βαζκνχ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΥΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΝΟΜΗ ΚΔΡΓΩΝ ΒΙΒΛΙΑ ΑΡΘΡΟ 25ν

11 ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΥΡΖΖ Ζ Γηαρεηξηζηηθή Υξήζε είλαη δσδεθάκελεο δηάξθεηαο, αξρίδεη ηε 1ε Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηε 31 Γεθεκβξίνπ θάζε ρξφλνπ. Δμαηξεηηθά ε πξψηε Γηαρεηξηζηηθή Υξήζε αξρίδεη απφ ηε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη ιήγεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. ΑΡΘΡΟ 26ν ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΖ 1. ην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ζπληάζζεη ηνλ Ηζνινγηζκφ, ην Λνγαξηαζκφ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο θαη ηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο, ηα νπνία ππνβάιιεη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε γηα έγθξηζε. 2. Ο Ηζνινγηζκφο, ν Λνγαξηαζκφο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο θαη ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο πξέπεη λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ζχγθιηζεο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο. 3. Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ππνρξενχηαη λα ζηέιλεη ζην Γεληθφ Μεηξψν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ηνλ Ηζνινγηζκφ θαη ην Λνγαξηαζκφ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, εληφο πξνζεζκίαο 20 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. ΑΡΘΡΟ 27ν ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΔΡΓΧΝ 1. Σα θέξδε ηνπ πλεηαηξηζκνχ δε δηαλέκνληαη ζηα κέιε ηεο, εθηφο αλ ηα κέιε απηά είλαη θαη εξγαδφκελνη ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 2. Σα θέξδε δηαηίζεληαη εηεζίσο θαηά πνζνζηφ έσο 5% γηα ην ζρεκαηηζκφ απνζεκαηηθνχ, θαη θαηά πνζνζηφ έσο 35% δχλαληαη λα δηαλέκνληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο επηρείξεζεο σο θίλεηξν παξαγσγηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο κε ηελ απφθαζε ηεο Δηήζηαο Απνινγηζηηθήο πλέιεπζεο θάζε έηνπο θαη ην ππφινηπν ζα δηαηίζεηαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 3. Αλ ζην ηέινο θάπνηαο ρξήζεο πξνθχςεη δεκία, ε νπνία δελ θαιχπηεηαη απφ ην απνζεκαηηθφ ηεο ΚΟΗΝΔΠ, νη ζπλεηαίξνη ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ νξηζκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ γηα ηελ θάιπςε ησλ δεκηψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ΑΡΘΡΟ 28ν ΒΗΒΛΗΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ 1. Ο πλεηαηξηζκφο ηεξεί ηα βηβιία πνπ πξνβιέπεη ε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη επηπιένλ ηεξεί: α) Βηβιίν Μεηξψνπ Μειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά ε εκεξνκελία εγγξαθήο, ην νλνκαηεπψλπκν, ην παηξψλπκν, ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο, ν αξηζκφο ησλ κεξίδσλ θαη ε αμία ηνπο θαζψο θαη ε ρξνλνινγία ηπρφλ δηαγξαθήο ησλ κειψλ. β) Βηβιίν πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. γ) Βηβιίν πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο. 2. Σα βηβιία ηεο παξ 1 ζεσξνχληαη πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπο απφ ην ηκήκα Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε

12 ΓΙΑΛΤΗ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΑΡΘΡΟ 29 ΓΗΑΛΤΖ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ 1. Ο πλεηαηξηζκφο δηαιχεηαη: α) Αλ δηαγξαθεί απφ ην Μεηξψν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο κεηά απφ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο. β) Αλ ηα κέιε ηνπ κεησζνχλ θάησ ησλ πέληε (5) γ) Λφγσ ηειεζίδηθεο απφθαζεο ηνπ Σκήκαηνο Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, αλ δηαπηζησζεί ε παξάβαζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4019/2011 νη νπνίεο αθνξνχλ ζηε ζχζηαζε θαη εγγξαθή ηνπ πλεηαηξηζκνχ ζην νηθείν Μεηξψν. δ) Αλ ιήμεη ν ρξφλνο δηάξθεηάο ηνπ, φπσο νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ απηφ, εθηφο αλ απνθαζηζζεί πξνεγνχκελα απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ε παξάηαζε ηεο δηάξθεηάο ηνπ. ε) Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απμεκέλε πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο. ζη) Αλ θεξπρζεί ζε πηψρεπζε. 2. Ζ δηάιπζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαηαρσξείηαη ζην κεηξψν ζπλεηαηξηζκψλ ηνπ θαηά ηφπνλ αξκφδηνπ Δηξελνδηθείνπ ηεο έδξαο ηνπ. ΑΡΘΡΟ 30 ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ 1. Σε δηάιπζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ αθνινπζεί ε εθθαζάξηζε. Αλ ν πλεηαηξηζκφο θεξπρζεί ζε πηψρεπζε, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο εκπνξηθήο λνκνζεζίαο. Ζ εθθαζάξηζε δηελεξγείηαη απφ ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ή ζε πεξίπησζε πνπ απηή θξίλεη αλαγθαίν, απφ δχν εθθαζαξηζηέο πνπ νξίδνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Ο πλεηαηξηζκφο ινγίδεηαη φηη εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη κεηά ηε δηάιπζή ηνπ γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε εθθαζάξηζε. Καηά ηελ εθθαζάξηζε δηεθπεξαηψλνληαη νη εθθξεκείο ππνζέζεηο θαη ηδίσο εηζπξάηηνληαη νη απαηηήζεηο, ξεπζηνπνηείηαη ε πεξηνπζία θαη πιεξψλνληαη ηα ρξέε ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Αλ απνκέλεη κφλν παζεηηθφ, νη εθθαζαξηζηέο πξνβαίλνπλ ζηελ πεξάησζε ηεο εθθαζάξηζεο. Αλ δηαπηζησζεί φηη ππάξρεη θαη ελεξγεηηθφ, ν πλεηαηξηζκφο αλαβηψλεη απηνδίθαηα θαη σο ππφ εθθαζάξηζε εγγξάθεηαη ζηα νηθεία Μεηξψα βάζεη ηνπ άξζξνπ 791 ΚΠνιΓ. Με ην πέξαο ηεο εθθαζάξηζεο ην ππφινηπν δε δηαλέκεηαη, αιιά δηαηίζεηαη ζην Σακείν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο. 2. Αλ ν πλεηαηξηζκφο δηαιχζεθε ιφγσ ιήμεο ηεο δηάξθεηάο ηνπ ή ιφγσ ηεο πηψρεπζήο ηνπ, ε νπνία φκσο αλαθιήζεθε ή πεξαηψζεθε κε ζπκβηβαζκφ, είλαη δπλαηή ε αλαβίσζή ηνπ κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 14 θαη 17 ηνπ παξφληνο, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα θαηαρσξείηαη ζην κεηξψν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο. 3. ηελ πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ πλεηαηξηζκνχ γηα ην ιφγν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξαγξ. 1 πεξίπησζε β ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ παξφληνο, ε αλαβίσζε είλαη δπλαηή, αλ κέζα ζε ηξεηο κήλεο ζπκπιεξσζεί ν απαηηνχκελνο ειάρηζηνο αξηζκφο κειψλ θαη αθνινπζήζεη κέζα ζε έλα κήλα απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πνπ ζπγθαιείηαη εθηάθησο γηα λα απνθαζίζεη ηελ αλαβίσζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ.

13 4. ηελ πεξίπησζε αλαβίσζεο ινγίδεηαη φηη ν πλεηαηξηζκφο δελ έρεη πνηέ δηαιπζεί. Ζ αλαβίσζε απνθιείεηαη φηαλ έρεη αξρίζεη ε δηάζεζε ηνπ ππνινίπνπ ζην Σακείν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΑΡΘΡΟ 31ν Σν Καηαζηαηηθφ απηφ ξπζκίδεη ηα ζέκαηα εθείλα πνπ αμηψλεη ην άξζξν 1 παξαγξ. 4 ηνπ Νφκνπ 1667/1986, φπσο ηζρχεη θαη ν Νφκνο 4019/2011. Γηα ηα ππφινηπα ζέκαηα ηζρχνπλ νη ξπζκίζεηο ηνπ Νφκνπ 1667/1986 φπσο ηζρχεη.

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.)

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I: ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) ηελ Αζήλα ζήκεξα 27-11-2013 ηνπ έηνπο 2013, νη: 1. Θωκάο νπηιίδεο ηνπ Μηραήι θαη ηεο νθίαο,... 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) Δλ Αραξλαί ζήκεξα ηελ 01/11/2013 ηνπ έηνπο 2013, νη:

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) Δλ Αραξλαί ζήκεξα ηελ 01/11/2013 ηνπ έηνπο 2013, νη: ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) Δλ Αραξλαί ζήκεξα ηελ 01/11/2013 ηνπ έηνπο 2013, νη: 1) Αδαμόποσλος Γεώργιος ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ηεο Μαξίαο, πνπ γελλήζεθε ζην Μαξνχζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ... ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : 1)...... ηνπ... θαη ηεο..., πνπ γελλήζεθε ζην/ελ......, ην έηνο..., θάηνηθνο... (νδφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ. Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ

ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ. Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ 1. Η Γαζηθή πλεηαηξηζηηθή Οξγάλσζε (ΓΑ..Ο.) είλαη απηφλνκε έλσζε πξνζψπσλ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη εζεινληηθά θαη επηδηψθεη ηελ νηθνλνκηθή,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011)

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο Σνπ Αγξνηηθνύ πλεηαηξηζκνύ «ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΤΔΤΝΑΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Π Ρ Ο Ο Η Μ Η Ο 1.α. Με ηελ απφ 19 Ηνπιίνπ 1993 Ηδξπηηθή πλέιεπζε ζπζηήζεθε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.)

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) -------------------------//-----------------------------------//---------------------------------- Αρζρο 1 ο χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΓΡΤΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΦΡΑΓΙΓΑ Άξζξν 1ν Ίδξπζε, επσλπκία θαη έδξα ηνπ σκαηείνπ. Ιδξχεηαη ζσκαηείν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000.

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000. ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000 γηα ηηο ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ» Με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ» Με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ» Με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 133513804000 ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 7β παπ. 11 ηος Κ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1 Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία Ιδξχεηαη κε θεξδνζθνπηθφ πνιηηηζηηθφ σκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ», πνπ βαζίδεηαη ζηελ εζεινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ηελ Αζήλα ζήκεξα,.., νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη:

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ηελ Αζήλα ζήκεξα,.., νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ηελ Αζήλα ζήκεξα,.., νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: ζπκθψλεζαλ λα ζπζηήζνπλ αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΣΑΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΔΣΑΗΡΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΤΡΧ Αριθμός:...

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΣΑΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΔΣΑΗΡΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΤΡΧ Αριθμός:... ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΣΑΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΔΣΑΗΡΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΤΡΧ -...- Αριθμός:... Σηελ... (ηφπνο ππνγξαθήο) ζήκεξα ζηηο... (...) (εκεξνκελία ππνγξαθήο) ηνπ έηνπο δχν ρηιηάδεο... (200..), εκέξα... θαη ζην ζπκβoιαηoγξαθείo

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Επσλπκία Έδξα. Άξζξν 1. Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο.

Επσλπκία Έδξα. Άξζξν 1. Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο. Επσλπκία Έδξα Άξζξν 1 Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο. Σθνπφο Άξζξν 2 Σθνπφο ηνπ Σσκαηείνπ είλαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ηξφπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ σνιζηάηαι ζήκεξα Παξαζθεπή 9 Ηνπιίνπ 2004 ζηελ Αζήλα αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία, επξχηεξνπ νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα, ππαγφκελε ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 741 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε ηελ επσλπκία ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Με θίηξηλν νη ζπκπιεξψζεηο/ηξνπνπνηήζεηο Με θφθθηλν δηαγξαθέο ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΔΝΧΗ ΑΠΟΣΡΑΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ (ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ - ΔΜΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών».

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». «ΤΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΡΩΝ» ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 Δπυνςμία Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». ΑΡΘΡΟ 2 Έδπα Ο χιινγνο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. Ίδξπζε Έδξα θνπφο.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. Ίδξπζε Έδξα θνπφο. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε Έδξα θνπφο Άξζξν 1 Ηδξχεηαη θνηλσθειέο επηζηεκνληθφ ζσκαηείν κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟΤ ΤΠΟΒΡΤΥΙΟΤ ΡΑΓΚΜΠΤ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΤΔΩΝ ΦΤΑΛΙ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟΤ ΤΠΟΒΡΤΥΙΟΤ ΡΑΓΚΜΠΤ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΤΔΩΝ ΦΤΑΛΙ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟΤ ΤΠΟΒΡΤΥΙΟΤ ΡΑΓΚΜΠΤ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΤΔΩΝ ΦΤΑΛΙ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ Άξζξν 1 Σίηινο - Έδξα 1. Ιδξχεηαη ζηελ Νέα κχξλε Αηηηθήο ην ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΦΤΑΛΙ ΤΛΛΟΓΟ ΤΠΟΒΡΤΥΙΟΤ ΡΑΓΚΜΠΤ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος N. 727/13-10-1977 (ΦEK η. A' 308) Πεξί ηξνπνπνίεζεο δηαηάμεσλ ηεο πεξί Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ, θείκελεο Nνκνζεζίαο. Άρθρο 1. O Παλειιήληνο Iαηξηθφο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ Ιδξχεηαη ζηελ Κχπξν σκαηείν κε ηελ επσλπκία: ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΩΜΑΣΔΙΟ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ (Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ). 2. ΈΓΡΑ Έδξα ηνπ σκαηείνπ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ Ημερομηνίες εγκρίσεως Καταστατικού: 12.07.2006 08.07.2009 14.07.2010 29.09.2010 18.07.2012 13.07.2013 12.07.2014 11.07.2015 ΔΣΟ ΙΓΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Αποηειέζκαηα Φεθοθορίας ηα ζέκαηα ηες Δπαλαιεπηηθής Γεληθής σλέιεσζες ηφλ Μεηότφλ ηες Δζληθής Σράπεδας ηες Διιάδος ηες 12.7.2013 (άρζρο 32 παρ. 1 θ.λ. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο. «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα»,

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο. «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα», ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα», «Δεν θα ζώζοσμε όλα όζα θα θέλαμε, αλλά θα ζώζοσμε πολλά περιζζόηερα από όηι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΛΕΤΚΩΙΑ 1995 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όλνκα, έδξα, ζθνπνί, πφξνη) ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΚΑΙ ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «Δθπαηδεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 42B

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 42B 2567 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 479/2014 Απ. 4828, 31.10.2014 Απιθμόρ 479 Οι πεπί Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ (Διδικό Καθεζηώρ για Σηλεπικοινωνιακέρ, Ραδιοθωνικέρ και Σηλεοπηικέρ ή Ηλεκηπονικέρ Τπηπεζίερ πος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ».

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ». ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ». ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΙΓΡΤΙ - ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδξχεηαη κε επαγγεικαηηθφ σκαηείν, κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο) ΝΟΜΟ "Γηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΧΝΤΜΙΑ «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΟΓΗΛΑΙΑ» Άρθρο 1 ο ΙΓΡΤΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ ΜΔΛΧΝ - ΑΠΔΜΠΟΛΗΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΧΝΤΜΙΑ «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΟΓΗΛΑΙΑ» Άρθρο 1 ο ΙΓΡΤΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ ΜΔΛΧΝ - ΑΠΔΜΠΟΛΗΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΧΝΤΜΙΑ «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΟΓΗΛΑΙΑ» Άρθρο 1 ο ΙΓΡΤΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ ΜΔΛΧΝ - ΑΠΔΜΠΟΛΗΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ 1) Η θαηά ην έηνο 1973 ηδξπζείζα ζηελ Διιάδα θίιαζινο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΠΓΘ. APΘPO 1ο Δπυνςμία - Έδπα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΠΓΘ. APΘPO 1ο Δπυνςμία - Έδπα ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΠΓΘ APΘPO 1ο Δπυνςμία - Έδπα 1. 1. Ιδξχεηαη Ννκηθφ Πξφζσπν Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε ηελ επσλπκία «ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓIKHΓOPΩN ΘEAΛONIKH» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν Σ.Π.Γ.Θ. (ράξηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ Άξζξν 1 Ιδξχεηαη επηζηεκνληθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΣΟΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ», κε έδξα ηελ πφιε ηεο Λάξηζαο. Η απφδνζε ηεο επσλπκίαο ηεο Δηαηξείαο ζηελ αγγιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ ΑΡΗΘΜΟ 6

ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ Α Π Ο Π Α Μ Α ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΤΓΡΑ ΣΗ 30 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 111/2011 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ Έγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Δπσλπκία Έδξα ΑΡΘΡΟ 2: θνπφο ΑΡΘΡΟ 3: Δθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο ζε Όξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ΑΡΘΡΟ 4: Μέζα ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ.

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. χζηαζε ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Διιεληθή Γηαρεηξηζηηθή Δηαηξία Τδξνγνλαλζξάθσλ Α.Δ (ΔΓΔΤ Α.Δ) ζηελ αγγιηθή Hellenic Hydrocarbon Resources Management SA (H.H.R.M

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 204/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:30 χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Έδξα ηνπ Σπιιφγνπ νξίδεηαη ε πφιε ησλ Αζελψλ. Ο Σχιινγνο κπνξεί λα ηδξχεη παξαξηήκαηα θαη ζε άιια κέξε ηεο ρψξαο.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Έδξα ηνπ Σπιιφγνπ νξίδεηαη ε πφιε ησλ Αζελψλ. Ο Σχιινγνο κπνξεί λα ηδξχεη παξαξηήκαηα θαη ζε άιια κέξε ηεο ρψξαο. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άξζξν 1ν ύζηαζε, Έδξα I. Σπζηήλεηαη Παλειιήλην Δπηζηεκνληθφ Σσκαηείν κε ηελ επσλπκία "ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ " (Π.Δ.Γ.ΜΗ.Γ.Δ.) II. III. Έδξα ηνπ Σπιιφγνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΡΗΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γειψζεηο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζει.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 190/2017 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 5021 Παρασκεσή, 16 Ιοσνίοσ 2017 1469 Αξηζκόο 190 Οη πεξί Οξγαληζκνύ Υξεκαηνδνηήζεσο ηέγεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ.3556/2007 Θξένληνο 25-Αζήλα, ΡΘ. 104 42 Ρει. 210 51 93 500- Fax. 210 51 93 910 Γηεύζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ7Ω12-ΗΤ6 ΑΡΗΘΜΟ 6

ΑΔΑ: 4ΑΣ7Ω12-ΗΤ6 ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΔΑ: 4ΑΣ7Ω12-ΗΤ6 Α Π Ο Π Α Μ Α ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΤΓΡΑ ΣΗ 30 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 110/2011 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ Έγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ - 1 - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ Άπθπο 1 ο Δπωνςμία - Έδπα - Αςηονομία Μελών - Δκσώπηζη Γικαιωμάηων - Ηδπςηικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα