Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure"

Transcript

1 Originl Article Investigtion of Apoptosis Induction in Differentited PC-12 Cells fter Exposure to Hydrosttic Pressure S. Sdri, M.Sc. 1, M. Dvry Znjni, M.Sc. 1, M. Azdkht, Ph.D. 1, A. Amini, Ph.D. 1, M. Hil, Ph.D Biology Deprtment, Fculty of Sciences, Rzi University 2. Cell Biology Lortory, School of Antomy, University of New South Wles, NSW Corresponding Address: P.O.Box: , Biology Deprtment, Fculty of Sciences, Rzi University, Kermnshh, Irn Emil: Astrct Received: 4/Fe/2008, Accepted: 19/Apr/2008 Ojective: Hydrosttic pressure is crucil component of cell environment nd fundmentl physicl quntity, lso it is the min fctor of oth cell integrity nd function. Pressure vrition disorder, eyond physiologicl limits, my led to pthologicl sttes. In this study, we exmined the effect of hydrosttic pressure on poptosis induction, viility, morphology, dhesion potency to sustrte nd migrtion of differentited PC-12 cells. Mterils nd Methods: PC-12 s neuronl cell line mintined in RPMI 1640 culture medium supplemented with 10% fetl ovine serum. Sturosporine ws used for differentiting of mitotic PC-12 cells to post mitotic nd differentited neuronl cells. Exclusion Dye ws used for viility ssy, totl neurite length of ech cell s well s morphometry. TUNEL stining ws lso performed for poptosis detection, dhesion potency of cells to sustrte nd evlution of cell migrtion. Results: Hydrosttic pressure, over physiologicl limits, induced poptosis in differentited PC-12 cells. It chnged cell viility grdully nd reduction hppened significntly fter 24 hours (p<0.05). In compre to the control group, hydrosttic pressure reduced totl neurite length, dhesion potency to sustrte nd migrtion of cells in the exmined group (p<0.05). Conclusion: Hydrosttic pressure induced poptosis in differentited PC-12 cells s result of inpproprite interction etween cells nd sustrte. We propose tht poptosis in differentited PC-12 cells my e n noikis cusing to lose the ttchment to the sustrte. Keywords: Hydrosttic Pressure, Apoptosis, Anoikis, Neuronl Differentition, PC-12 Cells Ykhteh Medicl Journl, Vol 10, No 2, Summer 2008, Pges: Ykhteh Medicl Journl, Vol 10, No 2, Summer

2 مقاله اصیل بررسي بروز آپوپتوز در سلول هاي عصبي تمايز يافته PC-12 پس از اعمال فشار هيدروستاتيك سهیل صدری M.Sc. 1 مریم داوری زنجانی 1 M.Sc. مهری آزادبخت Ph.D. 1 علی امینی 1 Ph.D. 2 مارک هیل Ph.D. 1. دانشگاه رازی کرمانشاه دانشکده علوم گروه زیست شناسی 2. دانشگاه نیوساوت ولز گروه آناتومی آدرس نويسنده مسئول: کرمانشاه صندوق پستی: دانشگاه رازی کرمانشاه دانشکده علوم گروه زیست شناسی پست الكترونيك: Emil: چکیده دريافت مقاله: 86/11/15 پذيرش مقاله: 87/1/31 * هدف: بررسي بروز آپوپتوز در سلول هاي عصبي تمايز يافته PC-12 در اثر اعمال فشار هيدروستاتيك * مواد و روشها: در اين مطالعه سلول هاي رده PC-12 در محيط كشت 1640 RPMI همراه با 10 درصد سرم كشت داده شدند. سلول ها پس از تيمار با غلظت تمايزي مناسب استئورسپورين به سلول هاي عصبي )نورون( تمايز يافتند. سلول هاي عصبي تمايز يافته PC-12 به دو گروه كنترل و آزمايش تقسيم شدند. سلول هاي گروه آزمايش به محفظه اعمال فشار منتقل شدند و به مدت 2 ساعت در معرض 100 ميلي متر جيوه فشار هيدروستاتيك قرار گرفتند. سپس با استفاده از رنگ آميزي حياتي و رنگ آميزي TUNEL به ترتيب ميزان بقاي سلول ها و شاخص آپوپتوز آنها سنجيده شد. با اندازه گيري طول نوريت ها مورفولوژي سلول ها بررسي و توانايي چسبندگي به بستر و مهاجرت سلول ها نيز ارزيابي شد. * يافتهها: نتايج نشان داد ميزان بقاي سلول ها در دو گروه مشابه بود اما پس از 24 ساعت بقاي سلول ها در گروه آزمايش كاهش يافت )0/05<p(. شاخص آپوپتوز در گروه آزمايش در مقايسه با گروه كنترل بيشتر بود )0/05<p(. همچنين طول نوريت ها توانايي چسبندگي سلول ها به بستر و توانايي مهاجرت سلول ها درگروه آزمايش در مقايسه با گروه كنترل به طور معنی داري كاهش يافته بود )0/05<p(. * نتيجهگيري: به نظر مي رسد اعمال فشار هيدروستاتيك وارده به سلول ها با كاهش طول نوريت ها كاهش توانايي چسبندگي سلول به بستر و كاهش توانايي مهاجرت سلول ها كه از رفتارهاي حياتي سلولي تلقي مي شود سبب وقوع آپوپتوز در سلول هاي عصبي تمايز يافته PC-12 شده است. با توجه به اختاللي که فشارهيدروستاتيك در چسبندگي سلول ها به بستر پدید آورده به نظر مي رسد آپوپتوز ايجاد شده در سلول ها از نوع آنويکيز باشد. كليدواژگان: فشار هيدروستاتيك آپوپتوز آنويكيز تمايز عصبي رده سلولي PC-12 مقدمه سلول ها چه در حالت منفرد وچه زمانی که در بافت قرار دارند تحت تاثير نيروهايي مكانيكي هستند و بايد خود را با اين نيروها سازگار کنند. اگر چنين نيروهايي بيش از اندازه معمول شوند به طوري که در حد پاسخ طبيعي سلول نباشند عامل استرس زا محسوب می شوند و به سلول ها آسيب مي رسانند. در اغلب موارد آسيب وارده به صورت ايجاد بيماري يا حتي از بين رفتن موجود زنده بروز مي كند )1(. فشار هيدرواستاتيک يکي از اجزاي مکانيکي حياتي محيط سلولي به شمار مي آيد و ميزان آن در قسمت هاي مختلف بدن متفاوت است. سلول هاي عصبي مغز در معرض فشاري حدودا 15 ميلي متر جيوه هستند که از طرف مايع مغزي-نخاعي به آنها وارد مي شود )2(. دستگاه عصبي و سلول هاي آن به علت تماس مداوم با فشار هيدرواستاتيک و بيماري هايي كه در اثرافزايش بيش از حد فشار هيدرواستاتيک در اين دستگاه به وجود مي آيد مورد توجه محققان بسیاری قرار گرفته است. آگار و همكارانش با طراحي يك محفظه فشار به بررسي مرگ سلولي در رده هاي مختلف سلول هاي عصبي پرداخته اند و مرگ سلولي ايجاد شده در آنها را از نوع آپوپتوز و ناشي از افزايش ميزان فشار هيدرواستاتيک دانسته اند )3(. سپس مطالعات ديگري در زمينه افزايش ميزان فشار هيدرواستاتيک در سلول هاي عصبي با بررسي فصلنامه پزشکی یاخته سال دهم شماره 2 تابستان 87 صفحات: روند ايجاد آسيب سلولي در جريان بيماري گلوکوما كه نوعي بيماري مرتبط با افزايش فشار داخل اتاقک چشم است انجام شد 4(.)5 نيروهاي مکانيکي از جمله فشار هيدرواستاتيک با اثر بر كانال هاي يوني دريچه مكانيكي سطح سلول ها و همچنين ماتريكس خارج سلولي سبب تغيير در رفتارهاي ساختاري و عملكردي سلول ها مي شوند )1(. ماتريكس خارج سلولي عالوه بر آن كه به عنوان داربست فيزيكي در محيط اطراف سلول ها عمل مي كند )6( واسطه انتقال بسياري از پيام هاي حياتي مانند القاي تكثير تمايز و مرگ سلولي در سلول ها به شمار مي آيد )7 8 (.اهميت ماتريكس خارج سلولي تا آن اندازه است که فقدان بر هم کنش مناسب سلول و ماتريكس خارج سلولي که توسط اتصاالت نقطه اي رخ مي دهد منجر به بروز آپوپتوز مي شود. به اين نوع آپوپتوز که در پاسخ به بر هم كنش نامناسب سلول و ماتريكس خارج سلولي رخ مي دهد آنويکيز گفته مي شود )9(. با وجود مطالعات ذكر شده در زمينه اثرات ا فزايش ميزان فشار هيدرواستاتيک بر سيستم هاي بيولوژیک هنوز پرسش هاي زيادي در مورد چگونگي ايجاد مرگ و آسيب هاي سلولي ناشي از آن وجود دارد که تحقيقات و مطالعات بيشتري را طلب مي کند. تحقيق حاضر با بررسی تاثير ميزان آسيب رسان فشار هيدرو استاتيك بر سلول هاي فصلنامه پزشکی یاخته سال دهم شماره 2 تابستان 87

3 آپوپتوز در سلول هاي تمايز يافته PC-12 عصبي تمايز يافته در محيط كشت و بررسي تغييرات درتوانايي هاي حياتي سلول ها مانند مورفولوژي چسبندگي سلول به بستر و مهاجرت سلول ها سعي در يافتن پاسخ مناسب به نكات مبهمي كه در نتيجه اعمال فشار هيدرواستاتيك در سلول هاي عصبي روي مي دهد دارد. مواد و روش ها کشت و تمايز سلول هاي رده PC-12 در اين مطالعه از رده سلوليPC-12 مشتق شده از مدوالي غده فوق كليه كه ماهيت عصبي دارد استفاده شد. اين رده سلولي توسط گرين و تيچلر استخراج شده و از آن پس به طور متداول در تحقيقات نوروشيميايي و نوروفيزيولوژي مورد استفاده قرار گرفته است )10(. سلول های تهيه شده از بانک سلولي انستيتو پاستور ايران در محيط کشت (Gico,UK) RPMI 1640 همراه با افزودني هايي شامل 10 درصد Serum(Gico,UK) Fetl Bovine 2 ميلي موالر (Sigm,USA) L-Glutmine و 1 درصد اسيدهاي آمينه غيرضروري USA) (Sigm, کشت داده و در فالسک هاي كشت 40 ميلي ليتري در انکوباتور 37 درجه CO 2 به ميزان 5 درصد نگهداري شدند. سانتي گراد با تمايز سلول هاي رده PC-12 براساس مطالعات رسولي و همكارانش با اندكي تغييرات انجام شد. بدين منظور سلول هاي رده PC-12 به مدت 5 ساعت تحت تيمار با غلظت 214 نانوموالر )100 نانوگرم در ميلي ليتر( استئورسپورين (Alexis,USA) قرار گرفته و پس از ايجاد زوايد نوريتي بلند به عنوان نورون هاي بالغ و سلول هاي عصبي تمايز يافته در نظر گرفته شدند )11(. سپس سلول هاي تمايز يافته PC-12 در دو گروه كنترل )بدون اعمال فشار هيدرواستاتيك( و آزمايش )در معرض فشار هيدرواستاتيك( مورد مطالعه قرار گرفتند. سيستم اعمال فشار هيدرواستاتيك سيستم اعمال فشار هيدرواستاتيك مورد استفاده در اين تحقيق يك مدل تاييد شده در بين سيستم هاي متعدد اعمال فشار هيدرواستاتيك بر سلول هاست كه پيش از اين توسط آگار و همكارانش مورد استفاده قرار گرفته است )3(. اين سيستم شامل محفظه ای است که از طريق يک دريچه ورودي هوا به يک پمپ دمنده فشار متصل مي شود. ظروف كشت حاوي سلول هاي گروه آزمايش در داخل محفظه قرارداده شدند و فشار هيدرواستاتيك به ميزان 100 ميلي متر جيوه و به مدت 2 ساعت داخل محفظه پمپ شد. در گروه كنترل ظروف کشت حاوي سلول ها در محفظه ديگري بدون آنكه به آنها فشار اعمال شود در انکوباتور قرارداده شدند. سپس سلول ها از نظر ميزان بقا وقوع آپوپتوز مورفولوژي چسبيدن به بستر و مهاجرت مورد ارزيابي قرار گرفتند. در هر ارزيابي آزمايش ها چهار بار در گروه هاي غيروابسته تكرار شد. ارزيابي ميزان بقاي سلول ها به منظور تعيين اثر افزايش فشار هيدرواستاتيک بر درصد بقاي سلول هاي عصبي تمايز يافته PC-12 سلول ها با تراكم سلول در هر خانه ظروف كشت 24 خانه كشت شده و به محفظه اعمال فشار منتقل شدند و تنها در گروه آزمايش فشار هيدرواستاتيك اعمال شد. سپس سلول هاي هر دو گروه در چهار زمان و 24 ساعت از نظر ميزان بقاي سلول ها مورد ارزيابي قرار گرفتند. بدين منظور ابتدا جداسازي سلول ها از كف ظرف با آنزيم تريپسين- EDTA 0/25 درصد USA) (Sigm, انجام شد سپس 100 ميكرو ليتر از سوسپانسيون سلولي با 100 ميكرو ليتر محلول 0/4 درصد تريپان بلو مخلوط شد و پس از 2 دقيقه سلول ها روي الم نئوبار شمارش شدند و درصد بقاي سلول ها از تقسيم تعداد سلول هاي رنگ نگرفته بر تعداد کل سلول ها ضربدر عدد 100 محاسبه شد )12(. نتايج به دست آمده از تعيين ميزان بقاي سلول ها پس از رنگ آميزي حياتي با پروپيديوم يديدكه پيش از اين توسط تاس و همكارانش پيشنهاد شده است مورد تاييد قرار گرفت )13(. بدين منظور سلول ها پس از تثبيت با محلول پارافرمالدئيد 4 درصد به مدت 20 دقيقه در محلول پروپيديوم يديد )20 ميکروگرم در ميلي ليتر(رنگ آميزي شده و پس از سه بار شست وشو با (Phosphte Bffer Slin) PBS با ميکروسکوپ فلورسنت Jpn) (Olympus AX-70; مطالعه شدند. با توجه به سم ی بودن اين رنگ در كليه مراحل رنگ آميزي اصول حفاظتي به خوبي رعايت شد. بررسي وقوع آپوپتوز در اثر اعمال فشار هيدرواستاتيك براي بررسي ميزان وقوع آپوپتوز در اثر اعمال فشار هيدرواستاتيك از رنگ آميزي تونل (Terminl Uridine Deoxynucleotidyl Trnsferse dutp Nick End Leling) TUNEL استفاده شد. اين نوع رنگ آميزي روشي براي مشخص کردن قطعه قطعه شدن منظم DNA در جريان مرگ سلولي از نوع آپوپتوز محسوب مي شود )14(. سلول هاي عصبي تمايز يافته با تراکم 10 3 سلول در هر خانه ظرف کشت 96 خانه كشت داده شدند. پس از انجام آزمايش سلول ها در محلول پارافرمالدئيد 4 درصد به مدت يك ساعت تثبيت شدند. نفوذپذيري غشای سلول ها با استفاده از محلول 0/2 درصد USA) Triton 100-X (Sigm, به مدت دو دقيقه برروي يخ انجام شد. سپس سلول ها به مدت 1 ساعت دردماي 37 درجه سانتي گراد و شرايط تاريکي با محلول ترکيبي (Roche,Denmrk) TUNEL انکوبه شدند. سرانجام رنگ آميزي سلول ها در محلول 20 ميکروگرم در ميلي ليتر پروپيديوم يديد انجام شد و سلول ها پس از سه بار شست وشو با (Olympus AX-70; Jpn) با ميکروسکوپ فلورسنت PBS مطالعه شدند. سلول هاي با هسته رنگ زرد درخشان به عنوان سلول هاي آپوپتوتيك شمارش شده و در نهايت شاخص آپوپتوز از تقسيم تعداد سلول هاي آپوپتوتيك بر تعداد كل سلول ها ضربدر عدد 100 محاسبه شد. در اين آزمايش از هر خانه ظرف کشت 40 زمينه ميکروسکوپي )بزرگ نمايي x100( به طور تصادفي بررسي شد. سلول هاي PC-12 كه در محيط كشت همراه با اتانول 5 درصد به عنوان القاگر قوي آپوپتوز به مدت 2 ساعت قرار گرفته بودند به عنوان گروه كنترل مثبت در نظر گرفته شدند. ارزيابي مورفولوژي سلول ها ارزيابي مورفولوژي سلول ها به منظور تعيين اثر افزايش فشار هيدرواستاتيک بر طول نوريت هاي سلول هاي تمايز يافته PC-12 در چهار زمان و 24 ساعت پس از اعمال فشار هيدرواستاتيك انجام شد. بدين منظور سلول هاي هر دو گروه کنترل و آزمايش كه با تراكم 10 4 سلول در هر خانه ظرف کشت 24 خانه کشت شده بودند پس از تثبيت در پارافرمالدئيد 4 درصد به مدت يك ساعت و رنگ آميزي با محلول کريستال ويولت 2 درصد به مدت 5 دقيقه و سه بار شست وشو با PBS مورد ارزيابي مورفولوژيک قرار گرفتند. يکي از بهترين روش ها براي ارزيابي مورفولوژي سلول هاي عصبي تمايز يافته اندازه گيري طول كل 131 Ykhteh Medicl Journl, Vol 10, No 2, Summer

4 صدری و همکاران نوريت هاي هر سلول است )15(. در اين روش كه توسط رون معرفي شد از سلول ها به صورت نقاط تصادفي در ظرف کشت با ميکروسکوپ نوري معکوس Jpn( )Olympus IX-71; عکس برداري شد )بزرگ نمايي x100( عكس ها در يک پس زمينه تعريف شده با خطوط افقي با فاصله هاي مشخص (d) قرار گرفتند تعداد نقاطي که نوريت ها خطوط افقي را قطع مي كنند تحت عنوان Intersection شمارش و پس از قرار دادن در فرمول زير مقدار حاصل به عنوان طول كل نوريت هاي يک نورون (TNL) محاسبه شد )13(. در هر گروه تعداد 100 سلول ارزيابي شدند. π. d TNL = I 2 TNL) Totl )=طول Neurite Length: تمام نوريت هاي يك نورون d= فاصله بين دو خط افقي intersection تعداد =I π=3.14 ارزيابي توانايي چسبندگي سلول ها به بستر اين آزمون به منظور تعيين اثر افزايش فشار هيدرواستاتيک بر توانايي چسبندگي سلول ها به بستر انجام شد. بدين منظور سلول ها به دنبال بازگرداندن ازمحفظه اعمال فشار با آنزيم تريپسين EDTA- 0/25 درصد از كف ظروف كشت جدا شدند. سپس سوسپانسيون سلولي به دست آمده از هر دو گروه با تراكم 10 4 سلول در هر خانه ظرف كشت 24 خانه پوشيده شده با كالژن مجددا پليت شدند و در انکوباتور قرار گرفتند. در زمان هاي و 240 دقيقه پس از پليت مجدد و فرصت دادن به سلول ها براي چسبيدن به بستر محلول رويي حاوي سلول هاي نچسبيده برداشته و سلول هاي چسبيده توسط پارافرمالدئيد 4 درصد به مدت يك ساعت تثبيت شدند )16(. سپس سلول ها با رنگ کريستال ويولت 2 درصد به مدت 5 دقيقه رنگ آميزي و پس از سه بار شست وشو با PBS شمارش شدند. شمارش سلول هاي چسبيده به كف ظرف كشت توسط عکس برداري از تمام نقاط ظرف كشت )بزرگ نمايي x40( در هريك از فواصل زماني مورد مطالعه در هر دو گروه انجام شد. در هر گروه 100 زمينه ميكروسكوپي بررسي شد. ارزيابي توانايي مهاجرت سلول ها در اين آزمون به سلول هاي رده PC-12 اجازه داده شد آن قدر تقسيم شوند تا كامال كف ظرف كشت را پر كرده و به صورت تك اليه سلولي درآيند. پس از تمايز انتقال به محفظه اعمال فشار و خارج كردن ظروف كشت از محفظه بخش مشخصي از تك اليه سلولي از کف ظرف كشت توسط یک تيغ تميز و استريل تراشيده شد تا يک سطح عاري از سلول و عالمت گذاري شده در کف ظرف ايجادشود. تک اليه تراشيده شده به آرامي از ظرف كشت شسته شد و در ادامه محيط کشت تازه جايگزين شد. سپس ظروف كشت به مدت 24 ساعت داخل انكوباتور قرار گرفته و پس از گذشت اين زمان سلول ها با پارافرمالدئيد 4 درصد تثبيت شدند. سپس سلول ها با رنگ کريستال ويولت 2 درصد به مدت 5 دقيقه رنگ آميزي و پس از سه بار شست وشو با PBS مورد بررسي قرار گرفتند. در اين بررسي ها كه با عكس برداري )بزگ نمايي x200( از مناطق عالمت گذاري شده صورت گرفت تعداد سلول هاي مهاجرت كرده از خط نشانه شمارش شدند )17(. در هر گروه 30 زمينه ميكروسكوپي واجد خط نشانه بررسي شد. بررسي هاي آماري داده هاي مربوط به درصد بقاي سلول ها شاخص آپوپتوز طول نوريت ها تعداد سلول هاي چسبيده به بستر و تعداد سلول هاي مهاجرت كرده در دو گروه كنترل و آزمايش به صورت ميانگين و انحراف از خطاي ميانگين محاسبه و از آزمون )12.Ver,softwre SPSS( t-test براي بررسي معني دار بودن اختالف بين گروه ها استفاده شد و تفاوت هاي با 0/05<p معني دار در نظر گرفته شد. يافته ها اثر فشار هيدرواستاتيک بر درصد بقاي سلول ها نتايج به دست آمده از ارزيابي ميزان بقاي سلول ها نشان داد اعمال فشار هيدرواستاتيک در زمان هاي 6 0 و 12 ساعت پس از اعمال فشار اختالف معنی داري را در دو گروه كنترل و آزمايش ايجاد نکرده بود. درحالي كه پس از گذشت 24 ساعت درصد بقاي سلول ها از 91±1/4 درصد در گروه کنترل به 87±1/6 درصد در گروه آزمايش کاهش يافته بود كه اين کاهش از نظر آماري اختالف معنی داري را بين دو گروه نشان داد 0/05( p< (t test, )نمودار.)1 گروه کنترل گروه آزمایش نمودار 1: اثر فشار هيدرواستاتيك بر در صد بقاي سلول هاي عصبي تمايز يافته PC-12 در زمان هاي مختلف :/ ستون هاي با حروف مختلف داراي اختالف معني دار هستند. (t test, p< 0/05( گروه كنترل: سلول ها بدون اعمال فشار هيدرواستاتيك گروه آزمايش: سلول ها در معرض فشار هيدرواستاتيك 100 درصد 95 درصد 90 درصد 85 درصد 80 درصد 75 درصد زمان )ساعت( گروه کنترل گروه آزمایش زمان )ساعت( طول نوریت ها )میکرومتر( درصد بقای سلول ها نمودار 2: اثر فشار هيدرواستاتيك بر مورفولوژي سلول هاي عصبي تمايز يافته PC-12 در زمان هاي مختلف :/ ستون هاي با حروف مختلف داراي اختالف معنی دار هستند. (t test, p< 0/05( گروه كنترل: سلول ها بدون اعمال فشار هيدرواستاتيك گروه آزمايش: سلول ها در معرض فشار هيدرواستاتيك 132 فصلنامه پزشکی یاخته سال دهم شماره 2 تابستان

5 آپوپتوز در سلول هاي تمايز يافته PC-12 اثر فشار هيدرواستاتيک بر شاخص آپوپتوز در سلول ها بررسي نتايج به دست آمده از مقايسه شاخص آپوپتوز كه بالفاصله پس از خارج كردن سلول ها از محفظه فشار انجام شد حاكي از آن بود كه شاخص آپوپتوز از 3±0/5 در گروه کنترل به /15±0 8 در گروه آزمايش افزايش معنی داري يافته بود )0/05 >p t) test, )شكل 1(. اين امر نشان داد كه اعمال فشار هيدرواستاتيک سبب ايجاد مرگ سلولي از نوع آپوپتوز در سلول هاي گروه آزمايش شده است. اثر فشار هيدرواستاتيک بر مورفولوژي سلول ها اندازه گيري طول نوريت هاي سلول هاي عصبي تمايز يافته PC-12 در چهار فاصله زماني و 24 ساعت پس از اعمال فشار هيدرواستاتيک انجام شد. ميانگين طول نوريت هاي سلول ها در چهار فاصله زماني اندازه گيري شده در گروه كنترل به ترتيب 176±13/2 185±7/8 196±7/5 196±7/8 ميکرومتر و در گروه آزمايش 134±7/7 138±5/7 124±6/7 123±9/0 ميکرومتر بود )شكل 2 نمودار 2(. اين نتايج كاهش معنی داري بين طول نوريت هاي گروه آزمايش در مقايسه با گروه كنترل نشان داد.(t test, p< 0/05( شكل 1: اثر فشار هيدرواستاتيك بر ميزان وقوع آپوپتوز در سلول هاي عصبي تمايز يافته.PC-12 سلول هاي عصبي تمايز يافته PC-12 در گروه هاي كنترل )بدون اعمال فشار هيدرواستاتيك( )A,B( و آزمايش )در معرض فشار هيدرواستاتيك( ),(. ظاهر آسيب ديده سلول هايي كه با پيكان مشخص شده در تصاوير ميكروسكوپ معكوس ),A( و سلول هاي به رنگ زرد درخشان در تصاوير رنگ آميزي ( TUNEL,B) نشان دهنده ايجاد آپوپتوز در آنهاست..)Scle Br=40µm( ) بزرگ نمايي x 320 و x 200) ( بزرگ نمايي B و A( شكل 2 : اثر فشار هيدرواستاتيك بر مورفولوژي سلول هاي عصبي تمايز يافته.PC-12 جمع شدن زوايد نوروني و كاهش طول آنها در سلول ها پس از تاثير فشار هيدرواستاتيك مشهود است. گروه كنترل )بدون اعمال فشار هيدرواستاتيك( )A( گروه آزمايش )در معرض فشار هيدرواستاتيك( )(. نمايي )x 100 )بزرگ )Scle Br=20µm( 133 Ykhteh Medicl Journl, Vol 10, No 2, Summer

6 صدری و همکاران A 5 دقیقه B 15 دقیقه C 30 دقیقه D d 60 دقیقه E e 120 دقیقه F f 240 دقیقه شكل 3: اثر فشار هيدرواستاتيك بر چسبندگي به بستردر سلول هاي عصبي تمايز يافته PC-12 در زمان هاي مختلف. كاهش تعداد سلول هاي چسبيده شده به بستر در گروه كنترل )F,A(,B,C,D,E در مقايسه با گروه آزمايش ( f,(,,c,d,e پس از گذشت 15 دقيقه كامال مشهود است. گروه كنترل )بدون اعمال فشار هيدرواستاتيك( گروه آزمايش )در معرض فشار هيدرواستاتيك(. نمايي )x40 )بزرگ.)Scle Br=150µm( اثر فشار هيدرواستاتيک بر توانايي چسبندگي سلول ها به بستر شمارش تعداد سلول هاي چسبيده به بستر در 6 فاصله زماني مختلف پس از پليت مجدد سلول ها انجام شد. براساس اين مشاهدات ميانگين تعداد سلول هاي چسبيده به بستر در شش زمان مورد بررسي در گروه كنترل به ترتيب 7/1±1/0 112±12/3 103/3±11/4 39/3±6/0 15/8±2/2 112±6/4 و در گروه آزمايش 5/2±0/7 6/8±0/4 14±2/0 47/7±3/8 36/9±2/1 و 57±5/0 بود )شكل 3(. اين نتايج نشان مي دهد تا 5 دقيقه پس از پليت مجدد سلول ها که تعداد سلول هاي چسبيده به بستر در دوگروه اختالف معنی داري نداشت در ساير زمان ها کاهش قابل مالحظه و معنی داري در تعداد سلول هاي چسبيده به بستر در گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل مشاهده شد 0/05( p<.(t test, 134 فصلنامه پزشکی یاخته سال دهم شماره 2 تابستان

7 آپوپتوز در سلول هاي تمايز يافته PC-12 اثر فشار هيدرواستاتيک بر توانايي مهاجرت سلول ها شمارش تعداد سلول هاي مهاجرت کرده از خط نشانه 24 ساعت پس از نشانه گذاري ظروف كشت انجام شد. ميانگين تعداد سلول هاي مهاجرت کرده ازخط نشانه در گروه کنترل 14/3±1/2 و در گروه آزمايش 6/4±0/6 بود )0/05 >p t). test, اين نتايج نشان داد كه اعمال فشار هيدرواستاتيک سبب کاهش معنی دار تعداد سلول هاي مهاجرت کرده در گروه آزمايش درمقايسه با گروه کنترل شده است. بحث فشار هيدرواستاتيک يكي از عوامل مكانيكي اصلي محيط اطراف سلول ها است که نقش بسيار مهمي در عملکرد و حيات آنها دارد. تحقيقات اندكي در زمينه بررسي اثر فشار هيدرواستاتيک و نحوه مرگ سلولي و ايجاد بيماري در نورون ها به صورت آزمايشگاهي انجام شده است. همين مسئله سبب شده تا پاتوفيزيولوژي آسيب هاي به وجود آمده و چگونگي بروز مرگ سلولي در اثر افزايش ميزان فشار هيدرو استاتيک تا سال ها ناشناخته بماند. در تحقيق حاضر براي دست يابي به مدلي مناسب از نورون هاي دستگاه عصبي و تاثير فشار هيدرواستاتيك بر آن از سلول هاي عصبي تمايز يافته PC-12 كه توسط استئورسپورين تمايز يافته بودند استفاده شد )11 18(. سپس مطالعه اثرات فشار هيدرواستاتيک روي اين سلول ها با يک ديد مورفولوژيکي- عملکردي انجام شد. به طوري که پس از بررسي درصد بقا و مورفولوژي سلول ها و مقايسه آنها در دو گروه کنترل و در معرض فشار توانايي اتصال سلول ها به بستر و مهاجرت آنها در جهت بررسي بروزآپوپتوز در سلول هاي عصبي در اثر افزايش ميزان فشار هيدرواستاتيک مورد مطالعه قرار گرفت. تا سال 2000 مطالعه اي مبني بر تاثير مستقيم فشار هيدرواستاتيک بر سلول هاي عصبي انجام نشده بود تا اينکه آگار و همکارانش سلول هاي عصبي را در معرض فشارهيدرواستاتيک به ميزان 100 ميلي متر جيوه قرار دادند و تغييرات به وجود آمده را بررسي کردند. بررسي هاي مورفولوژيکي و کم ي اين محققان مشخص كرد که فشار هيدرواستاتيک به تنهايي عامل بروز آپوپتوز در اين سلول هاست. اما چگونگي ايجاد آپوپتوز و داليل افزايش وقوع آن در اثر فشار هيدرواستاتيک همچنان ناشناخته است )3(. در تحقيق ديگري تزل و واكس اثر فشار هيدرواستاتيک به ميزان 50 ميلي متر جيوه را به طور مداوم بر سلول هاي عصبي گانگليوني شبكيه چشم در كشت هم زمان با سلول هاي گليال بررسي كردند. آنها TNF-α مترشحه از سلول هاي گليال را مسئول ايجاد آپوپتوز در سلول هاي عصبي گانگليوني معرفي كردند )4(. در تحقيق حاضر نيز ايجاد آپوپتوز پس از اعمال 100 ميلي متر جيوه فشار هيدرواستاتيک به مدت 2 ساعت توسط رنگ آميزي TUNEL و مقايسه شاخص آپوپتوز بين دو گروه کنترل و در معرض فشار تایيد شد. در آزمايش ارزيابي ميزان بقاي سلول ها درصد بقای سلول هاي هر دو گروه پس از گذشت 12 ساعت از اعمال فشار هيدرواستاتيک بيش از 95 درصد بود كه اين مسئله نشان دهنده درصد بقاي طبيعي در هر دو گروه کنترل و در معرض فشار است. اما پس از گذشت 24 ساعت درصد بقاي سلول هايي كه در معرض فشار هيدرواستاتيک قرار گرفته بودند كاهش يافت. يكي از داليل اين کاهش درصد بقا مي تواند تشديد اثر فشار هيدرواستاتيک با گذشت زمان و ناتواني برخي از سلول ها در بازيابي توان زيستي خود پس از اعمال فشار هيدرواستاتيک باشد که حتي باعث اختالل در سازماندهي غشا و در نهايت مرگ سلول پارگي غشا و نفوذپذيري آن به تريپان بلو و پروپيديوم يديد شده است. از آنجايي كه اعمال فشار هيدرواستاتيک بر سلول ها همواره به عنوان يکي از ابزارهاي مفيد براي تحليل ساختار معماري و در نهايت عملکرد سلول ها است )19-21( برآن شديم تا جهت بررسي آپوپتوز در سلول هاي عصبي تمايز يافته PC-12 تغييرات مورفولوژيکي ايجاد شده در اين سلول ها را پس از اعمال فشار هيدرو استاتيک مورد بررسي قرار دهيم. براي بررسي مورفولوژيکي سلول هاي عصبي تمايز يافته بهترين راه ممکن اندازه گيري طول کل نوريت ها و زوايد سلولي است )15(. بررسي ها نشان داد که فشار هيدرواستاتيک سبب کاهش معني دار طول نوريت ها در تمام فواصل زماني می شود بود لذا مي توان نتيجه گرفت سلول هاي عصبي تمايز يافته PC-12 در اثر اعمال فشار هيدرواستاتيک شروع به جمع كردن نوريت ها مي كنند كه اين امر يكي ازنشانه هاي مورفولوژيکي شروع پديده آپوپتوز در سلول ها تحت عنوان Pseudo Retrction است )22(. سلول هاي تمايز يافته عصبي براي نوريت زايي و افزايش طول نوريت ها به برهم کنش مناسب با ماتريکس خارج سلولي و بستر احتياج دارند ) 23 (.کاهش طول نوريت ها درا ثر فشار هيدرواستاتيک كه در بررسي هاي مورفولوژيکي مشاهده شد مي تواند ناشي از اثر مستقيم فشار هيدرو استاتيک بر سلول و کم کردن برهم کنش مناسب سلول-بستر در سلول هاي عصبي تمايز يافته PC-12 به عنوان يک سلول وابسته به اتصال باشد. ارتباطات سلول با ماتريكس خارج سلولي و بستر نقش بسيار مهمي در فرايندهاي اساسي بيولوژيکي از جمله حرکات سلولي رشد تمايز مهاجرت تنظيم تظاهرات ژني و در نهايت حيات سلول بازي مي کند )7 8(. سيگنال هايي که از ماتريكس خارج سلولي به سلول القا مي شود حتي سبب سرکوب مرگ سلولي در آنها مي گردد )24(. اهميت سيگنال هاي مخابره شده از ماتريكس خارج سلولي که توسط اينتگرين ها و نقاط اتصالي صورت مي گيرد به حدي است که دسته اي ازاين سيگنال ها در پاسخ به کاهش يا فقدان برهم کنش سلول با ماتريكس خارج سلولي سبب القاي آنويکيز مي شوند. آنويکيز واكنش هايي است که سلول در پاسخ به برهم کنش نامناسب با ماتريكس خارج سلولي و بستر در قالب مرگ سلول بروز مي دهد )25 26 (.نتايج مطالعات گي يو و همكارانش كه به بررسي بافت شبكيه چشم موش هاي صحرايي مبتال به بيماري گلوكوما پرداخته بودند نشان داد افزايش ميزان فشار هيدرواستاتيک سبب تخريب المينين يكي از پروتئين هاي اصلي ماتريكس خارج سلولي اطراف سلول هاي گانگليوني شبکيه چشم شده بود كه همين تغييرات سبب بروز آپوپتوز در بافت عصبي شبکيه و در نهايت ايجاد بيماري گلوكوما شده است )27(. در تحقيق حاضر نيز همانند مطالعات گي يو و همكارانش اثر افزايش ميزان فشار هيدرواستاتيک بر برهم كنش سلول هاي عصبي با بستر اطراف بررسي شد.با اين تفاوت كه مطالعه حاضر روي يك سيستم سلولي انجام شده و فشار هيدرواستاتيک مستقيما و بدون واسطه بر سلول ها اعمال شده است. بررسي تعداد سلول هاي چسبيده به كف ظرف كه پس از پليت مجدد سلول ها انجام گرفت نشان داد که توانايي چسبندگي سلول ها به بستر خارج سلولي کاهش بسيار محسوس و معنی داري يافته است. به طوري که مثال در فاصله هاي زماني 1 تا 2 ساعت پس از پليت مجدد سلول ها توانايي چسبندگي سلول هاي در معرض فشار در مقايسه با گروه کنترل از نصف هم کمتر شده بود. از سوي ديگر توانايي مهاجرت سلول ها که خود نمودي از برهم کنش مناسب سلول با بستر است )28( پس از گذشت 24 ساعت از اعمال فشار هيدرواستاتيك در سلول هاي گروه فشار 135 Ykhteh Medicl Journl, Vol 10, No 2, Summer

8 صدری و همکاران نسبت به گروه کنترل افت محسوس و معنی داري را نشان داد.با توجه به اين كه سلول هاي عصبي به تنهايي و بدون هم كشتي با سلول هاي پشتيبان به سيستم اعمال فشار هيدرواستاتيک منتقل شده بودند مي توان استنباط كرد كه فشار هيدرواستاتيک مستقيما روي خود سلول و واسطه هاي غشايي سلول و ماتريكس خارج سلولي اثر گذاشته و سبب اختالل در برهم كنش مناسب سلول ها به بستر و در نهايت ايجاد آپوپتوز در سلول هاي تحت فشار هيدرواستاتيک شده است. نتيجه گيري در اين مطالعه آپوپتوز ناشي از اثر فشار هيدرواستاتيک در سلول هاي عصبي تمايز يافته PC-12 تایيد شدند. نتايج بررسي هاي مورفولوژيكي و عملكردي سلول ها نشان داد فشار هيدرواستاتيك عالوه بر تاثيري كه بر مورفولوژي اين سلول ها دارد و سبب جمع كردن نوريت ها مي شود با ايجاد اختالل در برهمكنش مناسب سلول با بستر اطرافش ممكن است زمينه ايجاد مرگ سلولي در آنها را فراهم كند. اهميت اين مسئله تا آن اندازه است كه در آينده مي توانيم با استفاده از بررسي ايمونوسيتوشيمي پروتئين هايي كه در اتصاالت سلول - بستر نقش دارند و بررسي ژن هاي موثر در بروز مرگ سلولي ناشي از اختالل در برهم كنش سلول - بستر مرگ سلولي ايجاد شده در اثر فشار هيدرو استاتيك در سلول هاي عصبي تمايز يافته را مورد بررسي دقيق تري قرار دهيم. References 1. Tn J, Klpesi F, Coroneo M. Mechnosensitivity nd the eye: cells coping with the pressure. J Ophthlmol, 2006; 90: Guyton A, Hll J. Textook of Medicl Physiology. Snders, 10 nd ed.new York: Oryx Press 2000; Agr A, Yip S, Hill M, Coroneo M. Pressure relted poptosis in neuronl cell lines. J Neurosci Res, 2000; 60: Tezel G, Wx M. Incresed production of tumor necrosis fctor-α y glil cells exposed to simulted ischemi or elevted hydrosttic pressure induced poptosis in cocultured retinl gnglion cells. J Neurosci, 2000; 23: Agr A, Li Sh, Agrwl N, Coroneo M, Hill M. Retinl gnglion cell line poptosis induced y hydrosttic pressure. Brin Res, 2006; 1086: Geiger B, Bershdsky A. Exploring the neighorhood: dhesion-coupled cell mechnosensors. Cell, 2002; 110: Gincotti F. Integrin signling: specificity nd control of cell survivl nd cell cycle progression. Curr Opin Cell Biol, 1997; 9: Drlene G, Ross A, Desi. A chrcteriztion of PC-12 cell prolifertion nd differentition-stimulted y ECM dhesion proteins nd neurotrophic fctors. J Mterils Sci, 2003; 14: Gilmore A. Anoikis. Cell Deth Differ, 2005; 12: Greene L, Tischler A. Estlishment of nordrenergic clonl line of rt drenl pheochromocytom cells which respond to nerve growth fctor. Nt Acid Sci, 1976; 73: Rsouly D, Rhmim E, Lester D, Mtsud Y, Lzrovici P. Sturosporine-induced neurite outgrowth in PC-12 cells is independent of protein kinse C inhiition. Mol Phrmco, 1992; 42: Freshney R. Animl cell culture: prcticl pproch. 3rd ed.london: Oxford University Press P: Ts J, Westerneng G. Regent for the fluorescent stining of nucleic cids.histochem Cytochem, 981; 29: Gold R. Differentition etween cellulr poptosis nd necrosis y the comined use of in situ tiling nd nick trnsltion techniques. L Invest, 1994; 71: Ronn L, Rlets I, Hrtz B, Bech M, Berezin A, Berezin V, et l. A simple procedure for quntifiction of neurite outgrowth sed on stereologicl principles. J Neurosci Method, 2000; 100: Kir-Slmni M, Shiokw S, Akimoto Y, Ski K, Iwshit, M. Chrcteriztion of morphologicl nd cytoskeletl chnges in tropholst cells induced y insulin-like growth fctor-i. J Clinicl Endocrin & Metolism, 2002; 12: Kir-Slmni M, Shiokw S, Akimoto Y, Hsnnejed H, Ski K, Hosseini A, et l. The role of lph (5) et (1)-integrin in the IGF-I-induced migrtion of extr villous tropholst cells during the process of implnttion. Mol Hum Reprod, 2004; Hshimoto S, Hgino A. Sturosporine induced neurite outgrowth in PC-12 cells. Exp Cell Res, 1983; 184: Rosin M, Zimermnn A. High pressure studies in cell iology. J Cell Sci, 1997; 26: Msson P. Action of hydrosttic pressure on proteins: emergence of high-pressure iotechnology, potentil phrmceuticl nd medicl pplictions. Annu Phrmceutiques, 1999; 57: Ronld G, Wilson J, Judy E, Zimmermn S, Zimmermn A. Hydrosttic pressure induced chnges in the cytorchitechture of PC-12 cells, Cell Biol Int, 2001;25: 7, Kerr J, Wyllie A, Currie A. Apoptosis: sic iologicl phenomenon with wide rnging implictions in tissue kinetics, Br J Cncer, 1972; 26: Seidenfden R, Kruter A, Hilderndt H. The neurl cell dhesion molecule regultes neuritogenesis y multiple mechnisms of interction.nourochem int, 2006; 49: Frisch S, Frncis H. Disruption of epithelil cellmtrix interctions induces poptosis. J Cell Biol, 124: Frisch S, Screton R. Anoikis mechnisms. Curr Opin Cell Biol, 2001; 13: Kroemer G, El-Deiry W, Golstein P, Peter M, Vux D, Vndeneele P, et l. Clssifiction of cell deth: recommendtions of the nomenclture committee on cell deth. Cell Deth Differ, 2005; 12: Guo l, Moss S, Alexnder R, Ali R, Fitzke F, Cordeiro M. Retinl gnglion cell poptosis in glucom is relted to introculr pressure nd IOP-induced effects on extrcellulr mtrix.invest Ophthlmol Vis Sci, 2005; 46: Luffenurger D, Horwitz A. Cell migrtion: A physiclly integrted moleculr process. Cell, 1996; 84: فصلنامه پزشکی یاخته سال دهم شماره 2 تابستان

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG جلد 5 شماره 1391 4 تا ثير متابوليت هاي Lactobacillus rhamnosus GG بر روي رده سلول سرطاني CacoII لادن 3 1 * پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل 1 زاده 1 تهران دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار Matla ايمان مظهري رامتين حديدي و ابوالفضل واحدي دانشگاه علم و صنعت ايران avahed@ut.ac., amtn_hadd@yahoo.com, mazha@gmal.com

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 05 بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 1 # 0 3 3 3 دکتر فرناز مهدي سير دکتر نگين نصوحي دکتر سعيد نعمتي دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقي 3- استادیار گروه ترميمي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

خلاصه. پست الكترونيك:

خلاصه. پست الكترونيك: بررسي ارزش تشخيصي معيارهاي باليني آمسل (Amsel) در تشخيص واژينوز باكتريال 3 * فرزانه جعفرنژاد سارا نايبان دكتركيارش قزويني مربي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد مشهد ايران كارشناس ارشد مامايي

Διαβάστε περισσότερα

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي No F-14-AAA- ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي مهدي قلي نژاد مختار بيدي دانشكده مكانيك و انرژي دانشگاه شهيد بهشتي تهران ايران چكيده استفاده از انرژي خورشيدي با توجه به محدوديت سوختهاي

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( )

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( ) تغيير ا نتالپي : ΔH بيشتر واكنشها در شيمي در فشار ثابت انجام ميگيرند. سوختن كبريت در هواي ا زاد و همچنين واكنش خنثي شدن سود با سولفوريك اسيد در يك بشر نمونه اي از واكنشهايي هستند كه در فشار ثابت انجام

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی 89 بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع نانو- مطالعه آزمایشگاهی 3 # 2 1 1 1 دکتر فرناز مهدي سیر دکتر نگین نصوحی دکتر سعید نعمتی دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقی 1- استادیار گروه ترمیمی دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure Setareh Soltany 1, Jafar Alavy Toussy 2, Mohammadreza Tamaddon 3, Raheb Ghorbani 4 1 Department

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha رحیم حداد 1 * بهارا رستمی نیا 2 بهور اصغری 1,*-نویسنده مسئول:دانشیارگروه بیوتکنولوژ ی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین امللی

Διαβάστε περισσότερα

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC)

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) .۱ No. F-3-AAA- بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) ا رمان صفايي قرهپت اين گي ورگ حس ين حسينيان حسين عسكان ابيانه

Διαβάστε περισσότερα

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک محمد سعدي مسگري 2 حميد مطيعيان 1 محمد اصالني *1 9 دانشجوي دکتري سیستمهاي اطالعات مکاني- دانشکده مهندسي نقشهبرداري- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ 1 ریاضیات درس در اين درس ميخوانيم: درسنامه سؤاالت پاسخنامه تشریحی استخدامی آزمون ریاضیات پرورش و آموزش بانک آزمونهای از اعم کشور استخدامی آزمونهای تمام در ریاضیات پرسشهای مجموعهها میشود. ارائه نهادها و

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم هدفهاي رفتاري پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار ميرود که: موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند و آنها را طبقهبندي نمايد. مشخصههاي اصلي موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد.

Archive of SID.  مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد. يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران ۲۸ و ۲۹ بهمن تشخيص و شناسايي سيگنالهاي الكتروكارديوگرام اقبال منصوري دانشگاه شيراز دانشكده مهندسي بخش مهندسي و علوم كامپيوتر mans00ri@yahoo.om چكيده تشخيص وقوع تركيبهاي

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده پژوهشهاي محيطزيست سال 4 شماره 7 بهار و تابستان 9 از صفحه 5 تا 4 ارزيابي اثرات محيطزيستي بهرهبرداري حاصل از قطع درختان بر روي توده باقيمانده (مطالعه موردي: جنگل خيرود) مقداد جورغلامي وحيد ريزوندي باريس

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند No. F-14-HVS-1564 تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/13/0 كيلوولت بيرجند عباداله كامياب يوسف پورصديق رودي دفتر فني انتقال معاونت بهرهبرداري برق منطقهاي خراسان محسن اصغري جعفرا

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود اهداف: محاسبه ريشه دستگاه دسته عدم وابسته معادالت ريشه هاي چندجمله اي معادالت غيرخطي بندي وابستگي به روش به مشتق مشتق تابع مقدمه غير خطي هاي عددي تابع دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود دامنه نامحدود

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم علوم و مهندسي كامپيوتر ايران نشريه علمي پژوهشي انجمن كامپيوتر مجلد شماره صفحات 62-56 مقاله عادي ( 392 فلا( افزايش مبتني بر مورد براي استدلال تلفيقي مبتني بر يادگيري تقويتي و مدل يك كارايي سيستمهاي چندعامله

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from پست الكترونيك:

Downloaded from  پست الكترونيك: اثرات عقيم سازي عصاره گياه چريش روي موش صحراي ي نر 3 2 معصومه محمودي ميمند(. M.S ) محسن مروتي(. Ph.D ) محمود قاضي خوانساري(. Ph.D ) بتول نصراالله 5 4 زاده(. Ph.D ) باقر مينايي(. Ph.D ). -مربي گروه فارماكولوژي

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سرعت هوشمند موتور القایی سحر محمدي علیرضا صدیقی انارکی دانشگاه یزد E-ail:ohaai_505@yahoo.co seighi@yazuni.ac.i چکیده از آنجاییکه موتورهاي القایی از نظر هزینه و سادگی ساخت نسبت به ماشینهاي جریان مستقیم

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش

بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش احسان اله اتفاقي دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه تهران ehsan.etefaghi@ut.ac.ir * حجت احمدي دانشيار دانشگاه تهران hjahmadi@ut.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴

ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴ شماره ۷۳ زمستان ۳۸۵ b b شماره ۷۳ زمستان ۳۸۵ ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴ چكيده اسفنديار فاتح دانشجوي دكتري زراعت دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران

Διαβάστε περισσότερα

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx مقامت مصالح N = m α Δ Δ - تنش كرنش: - يادآري تعاريف: - تنش: Δ.cos α =τ تنش برشي Δ Δ.sin α =σ تنش عمدي (نرمال) Δ - احدها: احدهاي تنش همان احدهاي فشار ميباشند.,K,M,... / N kgf / cm 9 8 = m - كرنش: عبارتست

Διαβάστε περισσότερα

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره شماره پياپي 6 محاسبه سريع و دقيق حاشيه پايداري ولتاژ با تقريب منحني PV فريد کرباليي استاديار شهريار عباسي دانشجو دکتري حسين صابري دانشجو کارشناسي ارشد - دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد.

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد. و* ص. ص 45-39 طراحي سيستم كنترل وضعيت و مديريت توان براي يك ماهواره سنجش از دور با درنظر گرفتن اثر فرهاد فاني صابري 1 اشباع چرخها امير اسلامي مهرجردي 2-1 پژوهشكده علوم و فناوري فضايي دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

{hmontazeri, 1- مقدمه

{hmontazeri, 1- مقدمه كاربردي از يادگيري تقويتي در آموزش مهارت دريافت توپ عاملهاي فوتباليست حسام منتظري رضا صفابخش دانشكده مهندسي كامپيوتر و فن اوري اطلاعات دانشگاه صنعتي اميركبير {hmonazeri, safa}@au.ac.ir چكيده - اين مقاله

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان 4931 صفحات 401-472 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH دکتر ابراهيم عباسی دکتر منيژه

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمنا بیاریوزهکشیایران- دانشگاها زاداسلامیواحدخوراسگان اصفهان- 17 بهمن 1392 بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل علی رضا طوباي

Διαβάστε περισσότερα

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده بررسي جمعيت كفزيان سرشاخهه يا رودخانه جاجرود استان تهران رضوان موسوي ندوشن و سپيده رييسي * گروه شيلات دانشكده علوم وفنون دريايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال تاريخ دريافت: 93/7/20 تاريخ پذيرش: 94/3/27

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome

Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome Mehri Khatami 1, Monireh Eghbali Ebrahimabadi 2 1 Department of Biology, Faculty of Science, Yazd University,

Διαβάστε περισσότερα

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي ١ ٢ ١ مصطفي ميرقطبي مرجان باژن زهره اميري ١. گروه علوم پايه انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي كشور دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان:

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان: فصلنامه گياهان دارويي بررسي تاثير زمان اسانسگيري بر روي تركيبات روغن فرار گياه رازيانه 4 3 2 *1 اميرحسين جمشيدي محمدرضا شمس اردكاني عباس حاجيآخوندي خسرو عبدي 1- دستيار تخصصي فارماكوگنوزي و عضو هيات علمي

Διαβάστε περισσότερα

واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز

واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز و واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز هدف هاي رفتاري: هنرجو پس از ا موزش اين واحد کار قادر خواهد

Διαβάστε περισσότερα

Cloning and sequencing the plasmid encoding Toxoplasma gondii Microneme 3 protein

Cloning and sequencing the plasmid encoding Toxoplasma gondii Microneme 3 protein Original Article Cloning and sequencing the plasmid encoding Toxoplasma gondii Microneme 3 protein Jafari-Modrek M 1, Ghaffarifar F 1*, Sharifi Z 2, Dalimi-Asl A 1 1- Department of Parasitology, Faculty

Διαβάστε περισσότερα

چکیده. Downloaded from

چکیده. Downloaded from بررسی آگاهی و عملکرد زنان ایرانی از سرطان دهانه رحم فهیمه رمضانی تهرانی (M.D.) 1 کاظم محمد (Ph.D.) 2 مهدی رهگذر (M.Sc.) 3 محسن نقوی(. M.Sc ) 4 1- متخصص زنان وزایمان استادیار سرپرست مرکز ملی تحقیقات بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae تحقيقات آفات گياهي جلد / شماره / سال 9 الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker Noctuidae) (Lepidoptera: روي درخت كنارspina-christi Ziziphus در استان بوشهر ١ ناصر فرار * و مصطفي

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

موضوع ارائه : شش سیگما

موضوع ارائه : شش سیگما استاد مربوطه: دکترعبدالستار صفایی موضوع ارائه : شش سیگما ارائه دهندگان: فاطمه عسکریان امیری غزاله کردی مهین قاسمی نیلوفر ندیم کبیری شش سیگما سیگما پیشینه مقدمه مثال از شش سیگما اهداف شش سیگما نکات ابزار

Διαβάστε περισσότερα

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور 2 روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور ۲ ۱ بهروز پورمند محمدباقر بناءشريفيان 1 دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز behrozpormand@yahoo.com دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز sharifian@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 مجله دانش و تندرستي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 دكتر بررسي تا ثير آموزش بر آگاهي نگرش و عملكرد دانشآموزان دختر مقطع راهنمايي در مورد مصرف شير و لبنيات 3

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي

اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي نشانی : تهران میدان ونک بزرگراه شهید حقانی بعد از چهارراه جهان کودک انتهای خیابان دکتر شهیدی ساختمان مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی طبقه نهم تلفن: 33183988 دورنگار:

Διαβάστε περισσότερα

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور ساز و كار تشكيل كورديريت در شيشه-سراميك سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 تهيه شده به روش سل- ژل 2 1* هلنا ملكزاده و محمد رضواني 1- دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده فني مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز گروه مهندسي مواد

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

افسردگی در موش هاي سوري نر بالغ

افسردگی در موش هاي سوري نر بالغ Pharmaceutical Sciences, 2012, Vol. 18, No. 2, Pages 133-140 1391 دوره 18 شماره - 140 2 133 The effects of Scrophularia striata extract on anxiety and depression behaviors in adult male mice Babri S. 1*,

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور

بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور پانزدهمین کنفرانس دینامیک شارهها FD23 بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور مهدی نادرزاده دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا دانشگاه صنعتی شیراز محسن جهانمیری دانشیار دانشگاه صنعتی شیراز

Διαβάστε περισσότερα

جماليفر الهامالسادات علمالهدي

جماليفر الهامالسادات علمالهدي فصلنامه گياهان دارويي بررسي اثر ضدميكروبي 10 عصاره گياهي بر روي هليكوباكتر پيلوري و مقايسه آن با آنتيبيوتيكهاي موثر انتخابي 4 3 2 *1 محمدحسن شيرازي محمدرضا فاضلي محمدمهدي سلطاندلال سعيد اشراقي حسين 6 5

Διαβάστε περισσότερα

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١ سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبکه عصبي ART رسول جليلي دانشكده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران تلفن: ٦١٦٤٦١٧-٢١-٩٨+ jalili@sharif.edu مرتضي اميني دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی سنگ های ناحیه معدن شماره 1 گل گهر فصلنامه پژوهشی - شماره 12- تابستان 1393 و سعید کریمی نسب 4 حسین زارع 3 محسن رحمانی 2 فرهاد حاجی حیدری 1 چكيده آنیزوتروپی

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد 31 مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1386 جلد 31 شماره 1 و 2 مقایسه آزمایشگاهی اثر دو ماده سفیدکننده دندان بر روی ریزسختی سطحی کامپوزیت مایکرو هایبرید دکتر زهرا خاموردی*# دکتر شاهین کسرایی*

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر 3 مسعود قیطولی 1 مهدی شفیعی 2 رحیم قاسمی 1 کارشناس ارشد رلیاژ شرکت برق منطقه ای غرب gheytuli@ghrec.co.ir رئیس بهره برداری نیروگاه پتروشیمی فجر

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن:

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن: ص ) و ت ه ب (59-68 نشريه علوم دامي ايران دوره 45 شماره 1 بهار 1393 كاربرد تابع سينوسي براي مدلسازي منحني شيردهي گاوهاي هلشتاين و مقايسة آن با توابع وود و دايجكسترا در يك گلة گاو هلشتاين *2 1 سميه لطفي

Διαβάστε περισσότερα

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 71 تابستان 65-93 1393 نگاهي به هويت برند و تأثير آن بر وفاداري به برند و ارزش ويژه برند )مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني و فرآوردههاي گوشتي کاله( ** * مهدي جعفرزاده

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا فصل ۴ ا نتي باديها ا نتي باديها گليكوپروتي ين هايي هستند آه نوسط پلاسماسل ها در پاسخ سيستم ايمني عليه يك ايمونوژن توليد مي شوند. به ا نتي باديها ايمونوگلوبولين نيز مي گويند زيرا چنانچه سرم حاوي ا نتي بادي

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی مورد L) (Myrtus communis احمد اسماعیلی 1 و 2 حمیدرضا عیسوند 1 عبدالحسین رضاي ی نژاد 3

Διαβάστε περισσότερα

الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی و پروفاژ تایپینگ سویه هاي استافیلوکوکوس اوري وس مقاوم به متی سیلین جدا شده از مرغ داري هاي کرج در سال 1391

الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی و پروفاژ تایپینگ سویه هاي استافیلوکوکوس اوري وس مقاوم به متی سیلین جدا شده از مرغ داري هاي کرج در سال 1391 فصلنامه بیماري هاي عفونی و گرمسیري وابسته به انجمن متخصصین بیماري هاي عفونی و گرمسیري 17 سال هجدهم شماره 62 صفحات 17 تا 22 پاییز 92 الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی و پروفاژ تایپینگ سویه هاي استافیلوکوکوس اوري

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. yahoo.com چکيده مقدمه

Archive of SID.    yahoo.com چکيده مقدمه اثر تقويت پايه هاى پل بتن مسلح با استفاده از ورقهاى فولادى در برابر مولفه قاي م زلزله دکتر علیرضا رهایی- مهندس ابراهیم چینی فروش دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهدی آرزومندی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

Διαβάστε περισσότερα

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman روش های نوین آنالیز مواد طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman مقدمه : در سال 8291 اسپکتروسکوپی رامان بر اساس مشاهدات دانشمند هندی C.V.Raman به همراه Krishnam در مورد پرتوهایی که در اثر برخورد به یک مایع

Διαβάστε περισσότερα

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان ریخت شناسی PANI/BrAlPc در ابعاد نانو و به کارگیری آن به عنوان حسگر گازی استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل

Διαβάστε περισσότερα

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ 3 2 بهرام ابراهیمی 1 مهدی پورقلی و ابراهیم نجیمی 1 دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور B.ebrahii.sbu@gail.co 2 دانشگاه شهید

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα