ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Transcript

1 Με Απόδειξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Λάρισα ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1514/95363 Πληροφορίες : Δέσποινα Μάντζαρη Τηλέφωνο : Fax (νέο) : Ταχ. Δ/νση : Σωκράτους 111, Τ. Κ ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΜΑ: Έγκριση διακήρυξης χορήγησης α) οκτώ (8) υποτροφιών από τον Α' κύκλο και β) τεσσάρων (4) υποτροφιών από τον Β' κύκλο σπουδών σχολικού έτους από τα έσοδα του Ιδρύματος «ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΚΙΔΗ» με έδρα την Άμφισσα Φωκίδας και αναπροσαρμογής των χορηγούμενων ποσών. ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπό φ η: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 280 Ι. και του Ν. 3852/2010 (87/τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του αριθ. 138/ Π.Δ. (231/τ.Α') «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας». 3. Τις διατάξεις των άρθρων 38, 39 και 56 του Ν. 4182/2013 (185/τ.Α'/ ) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τη με αριθ. 1/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΗ-ΔΣ3) εγκύκλιο «Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή του Ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» του Υπουργείου Οικονομικών - Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας - Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων - Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών». 5. Το αριθ. 18/ Κ.Δ. (286/τ.Α') «Περί του τρόπου απονομής υποτροφιών εκ κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών καταλειπομένων εις άλλα πρόσωπα νομικά ή φυσικά πλην του Κράτους». 6. Την αριθ /7308/Β0011/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών με θέμα «Αύξηση των ανωτάτων ορίων μηνιαίων υποτροφιών που χορηγούνται από... πρόσωπα άλλα πλην του κράτους ως και εκείνων που τελούν υπό την άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών». 7. Την από μυστική διαθήκη και τον από μυστικό κωδίκελλο του Πέτρου Μαρκίδη που δημοσιεύτηκαν με τα από πρακτικά συνεδρίασης του Πρωτοδικείου Αθηνών. 8. Το από Β.Δ. «Περί κανονισμού της διοικήσεως, διαχειρίσεως κλπ της Μαρκιδείου περιουσίας» (63/τ.Α') όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τα από (65/τ.Α'), από (214/τ.Α') και από (345/τ.Α') Κανονιστικά Διατάγματα.

2 9. Το από Β.Δ. (31/τ.Α') «Περί κυρώσεως του καταστατικού διοικήσεως και διαχειρίσεως του κληροδοτήματος Πέτρου Μαβκίδου», το οποίο κατάργησε το ανωτέρω Β.Δ. «Περί κανονισμού της διοικήσεως, διαχειρίσεως κλπ της Μαρκιδείου περιουσίας» (63/τ. Α'), όπως αυτό είχε τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα ως άνω μεταγενέστερα κανονιστικά διατάγματα, και με το οποίο κυρώθηκε το Καταστατικό διοικήσεως και διαχειρίσεως του κληροδοτήματος Πέτρου Μαρκίδη. 10. Τις αριθ. 37/1970, 10198/1988, 5633/2001, 9334/2005, 6958/ /2009, 3508/2012 και 6776/2013 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών οι οποίες εκδόθηκαν κατά τη διαδικασία του Ν. 455/76 (277/τ.Α') «Περί επωφελεστέρας αξιοποιήσεως ή διαϋέσεως των υπέρ κοινωφελούς σκοπού καταλειφϋέντων ή δωρηϋέντων περιουσιακών στοιχείων κατά το άρϋρο 103 παρ. 2 του Συντάγματος». 11. Το με αριθ. 1/ πρακτικό συνεδρίασης (θέμα 12 ) της Διαχειριστικής Επιτροπής του κοινωφελούς ιδρύματος Αμφισσας με την επωνυμία «Ίδρυμα Υποτροφιών Πέτρου Μαρκίδη» αναφορικά με την αναπροσαρμογή των ποσών των χορηγούμενων υποτροφιών στους ήδη υποτρόφους των Α', Β', Γ' και Δ' κύκλων σπουδών για τη χρονιά και την εκ νέου αναπροσαρμογή των ποσών για όλους τους νέους υποτρόφους των Α', Β' και Γ' κύκλων σπουδών με μειωμένα ποσά που θα ισχύουν από τη χρονιά καθώς και την προκήρυξη διαγωνισμών για χορήγηση υποτροφιών Α' και Β' κύκλου σπουδών σχολικού έτους από τα έσοδα του Ιδρύματος «ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΚΙΔΗ» έδρα την Άμφισσα Φωκίδας. 12. Την αριθ. Φ.Αποφ./3035/ απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίνεται το πρακτικό για τον περιορισμό των ετήσιων ποσών των υποτροφιών του Ιδρύματος «Πέτρου Μαρκίδη» με έδρα την Αμφισσα καθώς kol οι δια'κηρύξεις διαγωνισμών για την ανάδειξη υποτρόφων Α' και Β' κύκλου σπουδών για το σχολικό έτος από τα έσοδα του Ιδρύματος. Επισυνάπτονται: α) η από θεωρημένη από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας διακήρυξη του διαγωνισμού του Ιδρύματος Υποτροφιών «Πέτρου Μαρκίδη» για την ανάδειξη οκτώ (8) υποτρόφων του Α' κύκλου σπουδών (Γυμνασίου) και β) η από θεωρημένη από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας διακήρυξη του διαγωνισμού του Ιδρύματος Υποτροφιών «Πέτρου Μαρκίδη» για την ανάδειξη τεσσάρων (4) υποτρόφων του Β' κύκλου σπουδών (Λυκείου) για το σχολικό έτος ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Εγκρίνουμε, σε συνέχεια της αριθ. Φ. Αποφ. 3035/ απόφασης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας το με αριθ. 1/ πρακτικό συνεδρίασης (θέμα 12 ) της Διαχειριστικής Επιτροπής του κοινωφελούς ιδρύματος Άμφισσας με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΚΙΔΗ» αναφορικά με την προκήρυξη διαγωνισμών για την χορήγηση υποτροφιών Α' και Β' κύκλου σπουδών και ειδικότερα: α) οκτώ (8) υποτροφιών Α' κύκλου σπουδών Γυμνασίου και β) τεσσάρων (4) υποτροφιών Β' κύκλου σπουδών Λυκείου, για.το σχολικό έτος από τα έσοδα του Ιδρύματος «ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΚΙΔΗ» με έδρα την Άμφισσα Φωκίδας και σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από τη διαθήκη του διαθέτη, τον Ν. 4182/2013. και τις προαναφερόμενες (υπό στοιχείο 10) αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών. Οι διαγωνισμοί θα διενεργηθούν το χρονικό διάστημα από 22/9/2014 μέχρι και 25/9/2014 και ώρα έναρξης της πρώτης μέρας 16:00^στο χώρο των διδακτηρίων των Γυμνασίων Άμφισσας. Η δημοσιοποίηση της προκήρυξης θα πραγματοποιηθεί α) με ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, καθώς και στην ιστοσελίδα

3 του ιδρύματος (εφόσον υπάρχει), επί τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και β) με τοιχοκόλληση της στους χώρους ανακοινώσεων των προαναφερομένων φορέων. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Κοινοποίηση: 1. ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΚΙΔΗ Α. ΚΑΡΟΥΖΟΥ 9 Τ.Κ ΑΜΦΙΣΣΑ 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/0 ΜΙ ΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8 - Τ.Κ ΛΑΜΙΑ Εσωτ. Διανομή: α) Χρον. Αρχείο β) Τμήμα Εποπτείας ν! ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ; > / > ) < ί A ΚΟΜΩίΕΛΟΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΛΙΓ?ί3 Ρ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ y!'1h fiv/'rrr/i^

4 ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΚΙΔΗ» Ν.Π.Ι.Δ. Α. ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΗΛ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύματος Υποτροφιών «Πέτρου Μαρκίδη», που εδρεύει στην Άμφισσα, διακηρύττει διαγωνισμό για την ανάδειξη οκτώ (8) υποτρόφων του Α' κύκλου σπουδών (Γυμνασίου) σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη διαθήκη του διαθέτη, στον Ν. 4182/2013 και στις 5633/ ,9334/2005 και 6958/2007 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει: 1) Να είναι απόφοιτοι, τη χρονιά , των Δημοτικών Σχολείων (1, 2, 3 & 4 ) την Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας του Δήμου Δελφών και των Τοπικών Κοινοτήτων Σερνικακίου, Αγίας Ευθυμίας, Αγίου Γεωργίου, Αγίου Κωνσταντίνου, Προσήλιου, Βίνιανης και Ελαιώνα, 2) Να έχουν εγγραφεί στην Α' τάξη των Γυμνασίων της Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας του Δήμου Δελφών για το σχολικό έτος , 3) Η ημερομηνία εγγραφής του ενδιαφερόμενου, στα δημοτολόγια του Δήμου Δελφών και συγκεκριμένα στη Δ. Ε. Άμφισσας και στις Τ. Κ. Σερνικακίου, Αγίας Ευθυμίας, Αγ. Γεωργίου, Αγ. Κωνσταντίνου,' Προσήλιου, Βίνιανης και Ελαίώνος θα πρέπει να είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου * Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται από τον ένα γονέα ή κάποιον νόμιμο εκπρόσωπο του υπόψήφιου και αυτά είναι: 1) Αίτηση του γονέα η οποία δίνεται από το ίδρυμα όταν θα καταθέσετε όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Για τη συμπλήρωση της αίτησης θα πρέπει να έχετε την αστυνομική σας ταυτότητα, 2) Πιστοποιητικό Ελληνικής ιθαγένειας και καταγωγής από το Δήμο Δελφών, στο οποίο θα φαίνεται η ημερομηνία εγγραφής του ενδιαφερόμενου, στα δημοτολόγια του Δήμου Δελφών και συγκεκριμένα στη Δ. Κ. Άμφισσας και στις Τ. Κ. Σερνικακίου, Αγίας Ευθυμίας, Αγ. Γεωργίου, Αγ. Κωνσταντίνου, Προσήλιου, Βίνιανης και Ελαιώνος, 3) Βεβαίωση αποφοίτησης από το Δημοτικό Σχολείο στην οποία θα φαίνεται η διαγωγή του υποψήφιου, 4) Βεβαίωση από Γυμνάσιο της Άμφισσας που να αναφέρει ότι έχει εγγραφεί στην Α' τάξη και 5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. Δ. 1599/86 η οποία δίνεται από το ίδρυμα όταν θα καταθέσετε όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και με την οποία θα δηλώνετε ότι «Α)Θ ΥΙΟΣ/Η ΚΟΡΗ ΜΟΥ (ονοματεπώνυμο) ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΟΥΤΕ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΠΑ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ Η ΑΛΛΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Η ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ Β)ΟΤΙ ΘΑ ΦΟΠΉΣΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜφΙΣΣΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ TONjnOYQON ΤΟΥ/1ΉΣ ΣΕ ΑΥΤΟ». "ftpqiqxh: Εάν μέχρι τις 15/6/20Μ^δϊ *κη προθεσμία κατόθεί αιτήσεων στο ίδρυμα, τα σχο/ Δημοτικό και εγγραφής crrc δικαιολογητικά θα κατατίθε οποία οι παρατά " μετά τις45/672δΐ4 δεν θα γίνετ^ Ι^ι * {αποφοίτησης από το την αίτηση και τα υπόλοιπα y4 ^εύθυνϊγδήλωσιι_5ύμφωνα με την fim ίδρυμα μέχρι τις 25/6

5 Ο διαγωνισμός θα διενερ^^π<6^/2θ"η^ρτ $αι 25/0^2014 και ώρα έναρξης ρώτης ημέρας 16:00, στο χαίρ^ των διρ^^ν τ^ΰμ,νρσίων Αμφισσας. '-V^/ \ /;,. 'χ- Οι υποψήφιοι υπότροφοι θί ^^ιο^ύψμε γραπτήi^ercrfi σία μαθήματα: Ελληνικά (Έκθεση και ως κύριο^ρΰθτρτκαι εξετάζονται την πρώτη μέρα, β) Μαθηματικά, γ) Θρησκευτικά, δ) Γεωγραφία, ε) Φυσική και στ) Ιστορία, από όλη την ύλη των μαθημάτων της ΣΤ' τάξης των Δημοτικών Σχολείων. Υπότροφοι ορίζονται αυτοί που θα πετύχουν την πρώτη μέρα, στο μάθημα των Ελληνικών βαθμό δέκα τέσσερα #14#, μέσο όρο βαθμολογίας σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα δέκα τέσσερα #14# και βρίσκονται κατά βαθμολογική σειρά μέσα στους οκτώ (8) πρώτους. Η υποτροφία ορίζεται, σύμφωνα με τη συστατική πράξη, τρία (3) χρόνια, αρχίζει από την 1π Οκτωβρίου κάθε έτους και λήγει την 30π Ιουνίου του επόμενου, δηλαδή έχει διάρκεια εννέα (9) μήνες. Το ποσό που χορηγείται σε κάθε υπότροφο σύμφωνα με τις ορίζεται σε είκοσι ευρώ #20,00 # το έτος (για 9 μήνες). fy * Jti \ Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει νμ^οβάλδ #ίτη^ /μαζί με όλσ τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη παρούσα Διακήρυξ ^πόρ 44ΐίχ^ I και 5-/^2014 στο γραφείο του ιδρύματος, που στεγάζεται στο κτήριο -^timesm φώκιδος, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. ΑΜΦΙΣΣΑ 19/02/2014 ΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ϊρυαιατοσ ^ ν ' " ΙΔΟΣΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΛΑΜΙΑ, >Σ Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΛΑΔΑΣ / ιαλέξης, M.Ed.

6 ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΚΙΔΗ» Ν.Π.Ι.Δ. Α. ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΗΛ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύματος Υποτροφιών «Πέτρου Μαρκίδη», που εδρεύει στην Άμφισσα, διακηρύττει διαγωνισμό για την ανάδειξη τεσσάρων (4) υποτρόφων του Β' κύκλου σπουδών (Λυκείου) από τους δώδεκα (12) μαθητές που κηρύχθηκαν υπότροφοι Α' κύκλου σπουδών Γυμνασίου τη σχολική χρονιά σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη διαθήκη του διαθέτη, στον Ν. 4182/2013 και στις 5633/ , 9334/2005,6958/2007 και 6776/2013 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει: 1) Να είναι απόφοιτοι, τη χρονιά , των Γυμνασίων της Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας του Δήμου Δελφών, 2) Να έχουν εγγραφεί στην Α' τάξη του Λυκείου της Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας του Δήμου Δελφών για το σχολικό έτος ) Η ημερομηνία εγγραφής του ενδιαφερόμενου, στα δημοτολόγια του Δήμου Δελφών και συγκεκριμένα στη Δ. Κ. Άμφισσας και στις Τ. Κ. Σερνικακίου, Αγίας Ευθυμίας, Αγ. Γεωργίου, Αγ. Κωνσταντίνου, Προσήλιου, Βίνιανης και Ελαιώνος θα πρέπει να είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται από τον ένα γονέα ή κάποιον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψήφιου και αυτά είναι: 1) Αίτηση του γονέα η οποία δίνεται από το ίδρυμα όταν θα καταθέσετε όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Για τη συμπλήρωση της αίτησης θα πρέπει να έχετε την αστυνομική σας ταυτότητα, 2) Πιστοποιητικό Ελληνικής ιθαγένειας και καταγωγής από το Δήμο Δελφών, στο οποίο θα φαίνεται η ημερομηνία εγγραφής του ενδιαφερόμενου, στα δημοτολόγια του Δήμου Δελφών και συγκεκριμένα στη Δ. Κ. Άμφισσας και στις Τ. Κ. Σερνικακίου, Αγίας Ευθυμίας, Αγ. Γεωργίου, Αγ. Κωνσταντίνου, Προσήλιου, Βίνιανης και Ελαιώνος, 3) Βεβαίωση αποφοίτησης από Γυμνάσιο της Άμφισσας στην οποία θα φαίνεται η διαγωγή του υποψήφιου, 4) Βεβαίωση από το Λύκειο Άμφισσας που να αναφέρει ότι έχει εγγραφεί στην Α' τάξη και 5) Υπεύθυνη δήλωση Ν. Δ. 1599/86 η οποία δίνεται από το ίδρυμα όταν θα καταθέσετε όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και με την οποία θα δηλώνετε ότι «Α)θ ΥΙΟΣ/Η ΚΟΡΗ ΜΟΥ (ονοματεπώνυμο) ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΟΥΤΕ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ Η ΑΛΛΗ ΤΕΛΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΔΩΡΕΑ^ΑΤ^^Ι,Θ^ΦΟΙΤΗΣΕΙ TOYf ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜφΙΣΣΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ.Εάν μέχρι/ λήγει των αιτήσεων στο ίδρυμα, tc βεβαιώσεις (αποφοίτησης από το Γυμνάσιο και εγγρ μαζί με την αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα 1014) Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με την οποία οι π» ι τις -/.'2014. Αίτηση ίτβ/2014 δεν θο

7 f C/. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθέγβι\ό^0^20$4 μ χ(: της πρώτης ημέρας 16:00, στο χώρο ίων διδαισηρίων των έναρξης Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα διαγώνκί&θ^-υό σύ(πημ>ή^χηπτγς εξέτασης στα μαθήματα: α) Νέα Ελληνικά (Έκθεση) που ορίζονται ως κύριο μάθημα και εξετάζονται την πρώτη μέρα, β) Μαθηματικά, γ) Αρχαία Ελληνικά και δ) Ιστορία ή Φυσική, από όλη την ύλη των μαθημάτων της Γ' τάξης των Γυμνασίων Άμφισσας. Υπότροφοι ορίζονται αυτοί που θα πετύχουν την πρώτη μέρα, στο μάθημα των Ελληνικών βαθμό δέκα τέσσερα #14#, μέσο όρο βαθμολογίας σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα δέκα τέσσερα #14# και βρίσκονται κατά βαθμολογική σειρά μέσα στους τέσσερις (4) πρώτους. Η υποτροφία ορίζεται, σύμφωνα με τη συστατική πράξη, τρία (3) χρόνια, αρχίζει από την 1π Οκτωβρίου κάθε έτους και λήγει την 30π Ιουνίου του επόμενου, δηλαδή έχει διάρκεια εννέα (9) μήνες. Το ποσό που χορηγείται σε κάθε υπότροφο σύμφωνα με τις α^ερκέ^^ ΟρίδιΟΓΟΕ σαράντα ευρώ #40,00 # το έτος (για 9 μήνες). - ^ ' ' ' - ' Γ Γ. " * f;(-,.^.p00i- ^um00v να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει \ώ(μοβά)φ$ α(τη\% &(\ια$0φβ τα ^ολογητικά που αναφέρονται στη παρούσα ΔιακήρυΒ^βπό^ ^Uai^^fiMi' ^(γραφείοτου ιδρύματος, που στεγάζεται στο κτήριο^μρ ' χρώκ$θ Ιλερτις^ργάσιμες ημέρες και ώρες. Y * ΑΜΦΙΣΣΑ 19/02/2014 JHI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ! ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

1 02/06/2015 12 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Η Ακαδηµία Αθηνών ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει διαγωνισµό για τη χορήγηση δώδεκα (12) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή τo εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 20.5.2013 ΝOMΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 5388 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : ΕΥΔΗΜΟΥ ΚΡΑΤΑΙΜΕΝΟΣ Ταχ.Κώδ. : 34008 ΕΡΕΤΡΙΑ Πλαροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιεράπετρα, 6-07-2012 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8670 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Πλ. Κανουπάκη 72200 Ιεράπετρα Πληροφ. Μ. Μυλωνάκη Τηλ. 2842340319 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΩΟΔΙ465ΦΘΕ-ΦΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ/ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου Ημερομηνία: 7-5-2015 Θορικό Τ.Κ.19500- Λαύριο Αριθμ Πρωτ: 910

ΔΕΘ/ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου Ημερομηνία: 7-5-2015 Θορικό Τ.Κ.19500- Λαύριο Αριθμ Πρωτ: 910 ΔΕΘ/ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου Ημερομηνία: 7-5-2015 Θορικό Τ.Κ.19500- Λαύριο Αριθμ Πρωτ: 910 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Σταθμό Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νικήτη 5-3-2013 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:52 Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Ταχ. Δ/νση: 630 88 Νικήτη Τηλέφωνο: 23750 20152 Φαξ: 23750 20152 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ, 22/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 76437 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Παντανάσσης

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ ΕΝ ΙΚ ΟΣ Γ ΡΑ ΜΜΑ ΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟ Τ

A Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ ΕΝ ΙΚ ΟΣ Γ ΡΑ ΜΜΑ ΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟ Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 11-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠ: 502535 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 30 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 30 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Περιφ/κή /νση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδος Α.Π: ΛΟ2/ 39 /3.3 Λάρισα 6-02-205 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 30 / 205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη: Τα Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε..

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002666635 2015-03-26

15PROC002666635 2015-03-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo. syzefxis. gov.

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo. syzefxis. gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Γ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα, 7-5 - 2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6461 Τ.Κ 740 52, Πέραμα Πληροφορίες: Μ.Ματθαιακάκη Τηλ : 2834340318 Fax : 2834340329 Εmail: m-maria0202@hotmail.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ. Αριθ. Πρωτ: 14547

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ. Αριθ. Πρωτ: 14547 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ίασµος,03.10.2013 Αριθ. Πρωτ: 14547 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Μαρτίου 2008. ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος «Α Π Ο Φ Α Σ Η»

Αθήνα 18 Μαρτίου 2008. ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος «Α Π Ο Φ Α Σ Η» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ *01001611307980028* 2197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 13 Ιουλίου 1998 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 200 Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων 201 Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα