Κανονισμός λειτουργίας της Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισμός λειτουργίας της Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ.."

Transcript

1 Κανονισμός λειτουργίας της Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ.. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Όπου στον κανονισμό αυτό γίνεται αναφορά ή παραπομπή σε διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, αποφάσεων και λοιπών νομικών κειμένων, οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται όπως ισχύουν κατά το χρόνο εφαρμογής τους. 2. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού ισχύουν και εφαρμόζονται εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με αντίστοιχες νομικές διατάξεις. Στην περίπτωση τυχόν τροποποίησης των νομικών διατάξεων, οι εν λόγω νομικές διατάξεις υπερισχύουν του κανονισμού αυτού. Άρθρο 1 0 Πρώτη ειδική συνεδρίαση 1. Σύγκληση της Πρώτης Ειδικής Συνεδρίασης α. Η Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ συγκαλείται 5 μέρες μετά την εκλογή της, σε πρώτη ειδική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 2187/94 άρθρο 14 παρ. 6 και 7, που τροποποίησε τα άρθρα 12 παρ. 4 και 13 παρ. 2 του Ν. 1486/84 αντίστοιχα, προκειμένου να εκλέξει κατά σειρά Προεδρείο Α, Μέλη Δ.Ε. και Προεδρείο Δ.Ε. Η σύγκληση γίνεται από τον Πρόεδρο της προηγούμενης Αντιπροσωπείας, ο οποίος προεδρεύει στη συνεδρίαση ως την εκλογή του προεδρείου της. β. Σε κάθε περίπτωση μη σύγκλησης της Α στην πρώτη ειδική συνεδρίαση, μέσα στις προθεσμίες του Ν. 2187/94 άρθρο 14 παρ. 6 και 7, τις σχετικές αρμοδιότητες και ευθύνες αναλαμβάνουν κατά σειρά οι αναφερόμενοι στο αρ. 7 παρ. 5 του Ν. 1486/84 με διαδοχικές προθεσμίες πέντε ημερών, για τον καθένα. Με την έννοια «το αρχαιότερο μέλος» νοούνται όλα τα μέλη της Α κατά σειρά αρχαιότητας, όπως προκύπτει από την Επετηρίδα του ΤΕΕ. γ. Κατά την πρώτη ειδική συνεδρίαση η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει αποκλειστικά το θέμα που αναφέρεται στο Ν. 2187/94 άρθρο 14 παρ. 6 και 7. Πρόταξη άλλου θέματος αποκλείεται. δ. Στην πρώτη αυτή ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 για την απαρτία και πλειοψηφία, αλλά οι διατάξεις του Ν. 1486/84 άρθρο 8 παρ. 2. ε. Μετά την ολοκλήρωση της εκλογής, η Α μπορεί να προχωρήσει σε περαιτέρω εργασίες, εφόσον αυτό αποφασιστεί από τα 3/5 των παρόντων χωρίς συζήτηση. στ. Διακοπή της 1 ης Ειδικής Συνεδρίασης δεν επιτρέπεται παρά μόνο για λόγους ανωτέρας βίας. Μέχρι την περαίωση των εργασιών και των θεμάτων της 1 ης Ειδικής Συνεδρίασης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας με την εκλογή των μελών της Δ.Ε. και του Προεδρείου του Τμήματος, το εκλεγέν Προεδρείο της Α δεν μπορεί να ασκήσει κανένα άλλο καθήκον και δεν έχει καμιά άλλη αρμοδιότητα.

2 2. Εκλογή Προεδρείου Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τμήματος α. Η εκλογή του προεδρείου της Αντιπροσωπείας γίνεται κατά την πρώτη ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας σύμφωνα με το Ν. 2187/94 άρθρο 14 παρ. 6. κατά την οποία εκλέγει από τα μέλη της με χωριστές μυστικές και διαδοχικές ψηφοφορίες κατά σειρά ιεραρχίας τα μέλη του Προεδρείου της Α. β. Ο Προεδρεύων καλεί τα μέλη της Α προς υποβολή έγγραφων προτάσεων υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Προέδρου Αντιπροσωπείας. Μετά τη συγκέντρωση των προτάσεων ο Προεδρεύων ερωτά το Σώμα αν υπάρχει πρόταση που δεν έχει υποβληθεί. Σε αρνητική περίπτωση κηρύσσει περαιωμένη την υποβολή υποψηφιοτήτων, τις ανακοινώνει στο Σώμα και ερωτά εάν οι υποψήφιοι αποδέχονται την υποψηφιότητά τους. Εάν υποψήφιος ή υποψήφιοι αποποιούνται την υποψηφιότητα, υποβάλλονται νέες προτάσεις. Στη συνέχεια ο Προεδρεύων ανακοινώνει στο Σώμα τις υποψηφιότητες και διακόπτει τη συνεδρίαση για εύλογο χρόνο, προκειμένου να εκτυπωθούν τα ψηφοδέλτια. γ. Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο και αναγράφονται όλοι οι υποψήφιοι με αλφαβητική σειρά. Κατά την ψηφοφορία στους εκλογείς παραδίδονται ψηφοδέλτιο, λευκό ψηφοδέλτιο και φάκελος. Όλα τα ψηφοδέλτια και φάκελοι είναι των αυτών διαστάσεων, σχήματος και χρώματος. Ψηφοδέλτια που δεν έχουν σταυρό θεωρούνται λευκά, ψηφοδέλτια που έχουν πάνω από ένα σταυρό ή άλλες ενδείξεις, θεωρούνται άκυρα. δ. Κατά την επανάληψη της συνεδρίασης εκλέγονται δύο ψηφολέκτες μέλη της Α με ανάταση χεριών και ο Προεδρεύων κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας. Εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει ψήφους περισσότερες από το μισό του αριθμού των μελών της Α, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται με τους αυτούς ή νέους υποψηφίους. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται και στη δεύτερη ψηφοφορία από την οποία εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους. ε. Μετά το τέλος της διαλογής, ο Προεδρεύων ανακοινώνει το αποτέλεσμα, ανακηρύσσει τον Πρόεδρο του Σώματος και του παραχωρεί τη θέση του. στ. Ο εκλεγείς Πρόεδρος επαναλαμβάνει την ίδια διαδικασία μέχρι να ολοκληρωθεί η εκλογή του Αντιπροέδρου και του Γεν. Γραμματέα της Αντιπροσωπείας. 3. Εκλογή Διοικούσας Επιτροπής α. Η εκλογή της Δ.Ε. γίνεται έμμεσα από την Αντιπροσωπεία κατά την πρώτη ειδική συνεδρίασή της σύμφωνα με το Ν. 2187/94 άρθρο 14 παρ. 3, 6, 7 και 8 που τροποποίησε τα άρθρα 8 παρ. 2 και 13 παρ. 2 & 4 αντίστοιχα του Ν. 1486/84, και την Υπουργική Απόφαση Δ16γ/011/364/Γ παρ. 4. β. Ο Πρόεδρος της Α καλεί τα μέλη της προς υποβολή έγγραφων προτάσεων υποψηφιοτήτων πρώτα για την εκλογή των Μελών της Δ.Ε. Μετά την πρόσκλησή του, κατατίθενται στον Πρόεδρο τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων, τα οποία σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ16γ/011/364/Γ/94 πρέπει να προτείνονται κατά ψηφοδέλτιο από το 1/20 των μελών της Α. Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι, μέλη Δ.Σ. συλλόγων ειδικοτήτων ανάλογων με εκείνες των μελών του ΤΕΕ ή άλλων παρεμφερών συνδικαλιστικών οργανώσεων σύμφωνα με το Ν. 2187/94 άρθρο 14 παρ. 10. Για το ασυμβίβαστο ενημερώνονται όλοι οι υποψήφιοι και καταθέτουν σχετική Υ.Δ. στο προεδρείο της Α. Σε περίπτωση κατάθεσης υποψηφιότητας από υποψήφιο που έχει το σχετικό ασυμβίβαστο, η κατάθεση υποψηφιότητας αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα και το θέμα παραπέμπεται αμέσως από τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Αν ο εν λόγω υποψήφιος εκλεγεί στη Δ.Ε., εκπίπτει της θέσης του με απλή διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της Αντιπροσωπείας του Τμήματος, με την οποία παραπέμπεται συγχρόνως το θέμα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

3 Μετά τη συγκέντρωση των προτάσεων ο Προεδρεύων ερωτά το Σώμα αν υπάρχει πρόταση που δεν έχει υποβληθεί. Σε αρνητική περίπτωση κηρύσσει περαιωμένη την υποβολή υποψηφιοτήτων, τις ανακοινώνει στο Σώμα και ερωτά εάν οι υποψήφιοι αποδέχονται την υποψηφιότητά τους. Εάν υποψήφιος ή υποψήφιοι αποποιούνται την υποψηφιότητα, υποβάλλονται νέες προτάσεις. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο Σώμα τις υποψηφιότητες και διακόπτει τη συνεδρίαση για εύλογο χρόνο, προκειμένου να εκτυπωθούν τα ψηφοδέλτια. Τα ψηφοδέλτια για την εκλογή των εννέα (9) ή ένδεκα (11) μελών της Διοικούσας Επιτροπής Περιφερειακού Τμήματος, περιλαμβάνουν αριθμό υποψηφίων μέχρι δώδεκα (12) ή δεκαπέντε (15) αντίστοιχα και η εκδήλωση προτίμησης εκ μέρους των ψηφιζόντων γίνεται με σταυρό προτίμησης, μπορεί δε να μπουν σ αυτά μέχρι πέντε (5) ή έξι (6) αντίστοιχα σταυροί προτίμησης. Αν μπουν περισσότεροι σταυροί το ψηφοδέλτιο δεν θεωρείται άκυρο αλλά δεν λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ16γ/011/364/Γ/94 παρ. 3. Κατά την επανάληψη της συνεδρίασης εκλέγονται δύο ψηφολέκτες με ανάταση χεριών και ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας. Κατά την ψηφοφορία, στους εκλογείς παραδίδονται φάκελος, ανά ένα ψηφοδέλτιο συνδυασμού και λευκό ψηφοδέλτιο. Όλα τα ψηφοδέλτια και φάκελοι είναι των αυτών διαστάσεων, σχήματος και χρώματος. γ. Για την κατανομή των εδρών στους συνδυασμούς και την κατάληψη των εδρών αυτών από τους υποψηφίους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Π. Δ/τος 327/1987 άρθρο 16 παρ. 3. Μετά το τέλος της διαλογής, ο Πρόεδρος της Α ανακοινώνει το αποτέλεσμα, και ανακηρύσσει τα μέλη της Δ.Ε. δ. Στη συνέχεια επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία για την εκλογή του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γεν. Γραμματέα της Δ.Ε. Για κάθε μέλος του Προεδρείου της Δ.Ε. κατατίθενται στον Πρόεδρο μετά από πρόσκλησή του υποψηφιότητες προτεινόμενες από το ένα δέκατο (1/10) των μελών της Αντιπροσωπείας σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ16γ/011/364/Γ/ Εκλογή Νομαρχιακών Επιτροπών Η εκλογή των Νομαρχιακών Επιτροπών γίνεται στις αμέσως επόμενες συνεδριάσεις της Α, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 1486/84.

4 ΑΡΘΡΟ 2 ο Αντικατάσταση μελών Αντιπροσωπείας 1. Εάν μέλος της Α παραιτηθεί, εκπέσει ή οπωσδήποτε εκλείψει, αντικαθίσταται υποχρεωτικά και άμεσα από τον πρώτο επιλαχόντα του ψηφοδελτίου με το οποίο εκλέχτηκε, με πράξη του προεδρείου της Αντιπροσωπείας. 2. Παραίτηση μέλους της Α υποβάλλεται γραπτά στο Προεδρείο, με μέριμνα και ευθύνη του οποίου ειδοποιείται άμεσα σε κάθε περίπτωση γραπτά ο αντικαταστάτης και καλείται να αναλάβει τα καθήκοντά του, ως μέλους της Α από την επόμενη συνεδρίαση. 3. Στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ανακοινώνει την παραίτηση και την αντικατάσταση. Μέχρι την αντικατάσταση η Α έχει νόμιμη σύνθεση με τα υπόλοιπα μέλη της και η πλειοψηφία του σώματος υπολογίζεται στα μέλη αυτά. 4. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντικαταστάτης, η Α έχει και πάλι νόμιμη σύνθεση με τα υπόλοιπα μέλη της με τον αριθμό των οποίων υπολογίζονται και οι πλειοψηφίες του Σώματος. Αν όμως τα εναπομένοντα μέλη είναι λιγότερα από το ½ του αρχικού αριθμού μελών του Σώματος, προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη νέας Α. Οι εκλογές πρέπει να γίνουν μέσα σε 3 μήνες από τη διαπίστωση της μειωμένης σύνθεσης του Σώματος. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι την ανάδειξη νέας Α, το Σώμα ασκεί τα καθήκοντά του κανονικά. ΑΡΘΡΟ 3 ο Πρόσκληση 1. Η Α συγκαλείται τακτικά ή έκτακτα με έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που αποστέλλεται στα μέλη δέκα μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει το χρόνο, τον τόπο, την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, καθώς και τον τόπο και το χρόνο της κατά το άρθρο 7 παρ. 9 του Ν. 1486/84 με μειωμένη απαρτία επαναληπτικής συνεδρίασης (5-10 ημέρες). 2. Το ίδιο ισχύει αν για οποιοδήποτε λόγο αποφασιστεί διακοπή συνεδρίασης και συνέχισή της σε μεταγενέστερο χρόνο. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να μην ισχύει η προθεσμία των δέκα ημερών, οι δε ειδοποιήσεις μπορεί να αποσταλούν και τηλεγραφικά, εφόσον το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί είναι μικρό. 3. Αν στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ διακοπής και συνέχισης είναι μέχρι και τριών ημερών, δεν απαιτείται ειδοποίηση, εφόσον στην απόφαση αναφέρεται ο χρόνος και ο τόπος της συνέχισης. 4. Αν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει την Α στις προθεσμίας του Ν. 1486/84 άρθρο 7 παρ. 7, προκειμένου για τακτική και σε κάθε περίπτωση προκειμένου για έκτακτη τις σχετικές αρμοδιότητες και ευθύνες αναλαμβάνουν κατά σειρά ο αντιπρόεδρος, ο γεν. γραμματέας ή το κατά σειρά αρχαιότερο μέλος της Α, σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος Κανονισμού. 5. Αν οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο δεν ενεργήσουν κατά τις διατάξεις του Ν. 1486/84 και του παρόντος Κανονισμού, η Α μπορεί να συγκληθεί αυτόματα με αίτηση που υπογράφεται από το 1/5 των μελών της, κατατίθεται στο πρωτόκολλο του ΤΕΕ και αποστέλλεται στα μέλη, μαζί με την Η.Δ. ΑΡΘΡΟ 4 ο Ημερήσια Διάταξη 1. Η Η.Δ. περιλαμβάνει υποχρεωτικά σαν πρώτο θέμα τις ανακοινώσεις του προεδρείου της Α, σαν δεύτερο την ενημέρωση-συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε. προς το Σώμα

5 και σαν τρίτο έλεγχο-ερωτήσεις-επερωτήσεις προς τη Δ.Σ. Το τρίτο αυτό θέμα εισάγεται προς συζήτηση υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού. 2. Τα προς συζήτηση θέματα της Η.Δ., πλην των 1 ου, 2 ου και 3 ου, συνοδεύονται από γραπτές εισηγήσεις που αποστέλλονται στα μέλη μαζί με την πρόσκληση. Το προεδρείο μπορεί να αρνηθεί την εγγραφή θεμάτων στην Η.Δ. εφόσον δεν υφίσταται η επί του θέματος γραπτή εισήγηση. Το προεδρείο μπορεί επίσης να αρνηθεί τη συζήτηση θέματος που περιλαμβάνεται στην Η.Δ., αν δεν έχει κατατεθεί η αντίστοιχη γραπτή εισήγηση πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. 3. Με απόφαση της Α που λαμβάνεται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και χωρίς συζήτηση, είναι δυνατόν να τροποποιηθεί η σειρά συζητήσεως των θεμάτων της Η.Δ. Τέτοια απόφαση μπορεί να ληφθεί επίσης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης μεταξύ δύο θεμάτων, αλλά με ομόφωνη απόφαση. 4. Με πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων και χωρίς συζήτηση η Α μπορεί στην αρχή της συνεδρίασης να δεχθεί για συζήτηση θέμα που δεν αναγράφεται στην Η.Δ. και να προτάξει τη συζήτησή του μετά από γραπτή πρόταση μέλους της. Αυτό μπορεί να αποφασιστεί και σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας μεταξύ δύο θεμάτων αλλά με ομόφωνη απόφαση της Α. 5. Η Ημερήσια Διάταξη θεμάτων που θα συζητήσει η Α και η σειρά συζήτησής τους γίνεται από τον πρόεδρο. Στην Η.Δ. περιλαμβάνονται υποχρεωτικά θέματα που έχει ζητήσει η Δ.Ε. του Περιφερειακού Τμήματος ΤΕΕ, το 1/10 των μελών του Περιφερειακού Τμήματος, η Νομαρχιακή Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος. 6. Το δικαίωμα του άρθρου 7 παρ. 7 του Ν. 1486/84, μπορεί να ασκηθεί μόνο εάν κατατεθούν στον πρόεδρο ταυτόχρονα με την αίτηση και οι γραπτές εισηγήσεις επί των θεμάτων. ΑΡΘΡΟ 5 ο Πρακτικά συνεδριάσεων 1. Η τήρηση των πρακτικών γίνεται με τη φροντίδα του γεν. γραμματέα, ο οποίος επικουρείται στο έργο του από υπαλλήλους του ΤΕΕ. Η Α με απόφασή της μπορεί να ορίσει και πρόσθετους τρόπους για να επικουρείται στο έργο του ο γεν. γραμματέας. 2. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης, απαραίτητα περιλαμβάνουν: α. την ημερομηνία και τον τόπο της συνεδρίασης, β. την ημερήσια διάταξη, γ. τους παρόντες ονομαστικά, δ. τη σύνθεση του προεδρείου και τις τυχόν αλλαγές, ε. τις έγγραφες εισηγήσεις και προτάσεις που έγιναν στο κάθε θέμα, στ. το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για κάθε μια πρόταση, ζ. την τελική απόφαση του Σώματος σε κάθε θέμα. 3. Τα πρακτικά τηρούνται και με μαγνητοφώνηση της συνεδρίασης. Επίσημο τεύχος Πρακτικών θεωρείται το δακτυλογραφημένο κείμενο που προέρχεται από την απομαγνητοφώνηση και φέρει τις υπογραφές του προέδρου και του γενικού γραμματέα. 4. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων διανέμονται στα μέλη της Α κατά το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Τα πρακτικά τακτικής συνεδρίασης διανέμονται πριν από την επόμενη τακτική συνεδρίαση. 5. Με φροντίδα του γεν. γραμματέα και με τη βοήθεια υπαλλήλων του Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ, δημοσιεύονται στο περιοδικό του Τμήματος, συνοπτικό ιστορικό και οι αποφάσεις κάθε συνεδρίασης, υπογεγραμμένα από τον πρόεδρο και το γραμματέα.

6 ΑΡΘΡΟ 6 ο Απαρτία 1. Η έναρξη της συνεδρίασης κηρύσσεται από τον πρόεδρο μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 9 του Ν. 1486/84. Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μέσα σε χρονικό διάστημα 5-10 ημερών με τα ίδια ακριβώς θέματα, οπότε αρκεί για την απαρτία η παρουσία του ¼ των μελών της. Ο χρόνος της δεύτερης αυτής σύγκλησής της προσδιορίζεται μαζί με την πρόσκληση για την αρχική σύγκληση της Αντιπροσωπείας. 2. Σε περίπτωση ένστασης απαρτίας, η ύπαρξή της ή όχι διαπιστώνεται με καταμέτρηση των παρόντων μελών, αφού αποχωρήσουν οι μη δικαιούμενοι ψήφου, ανακοινωθεί ότι γίνεται καταμέτρηση των παρόντων λόγω της ένστασης απαρτίας και κλείσουν οι πόρτες της αίθουσας συνεδριάσεων. 3. Ένσταση απαρτίας δεν μπορεί να υποβληθεί ενώ έχει αρχίσει η καταμέτρηση των ψήφων. ΑΡΘΡΟ 7 ο Διακοπή συνεδρίασης 1. Ο Πρόεδρος αποφασίζει για τη διακοπή της συνεδρίασης για εύλογο πλην όμως συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ένεκα σοβαρού λόγου, ύστερα από απόφαση της Αντιπροσωπείας με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών ή ύστερα από διαπίστωση έλλειψης απαρτίας., προσδιορίζοντας ταυτόχρονα και τη διάρκεια της διακοπής. 2. Το Σώμα μπορεί να αποφασίσει διακοπή της συνεδρίασης ή και συνέχισή της σε χρόνο που με την ίδια απόφασή του θα καθορίσει. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού. 3. Σε κάθε περίπτωση η συνεδρίαση συνεχίζεται από το σημείο που διεκόπη. Για την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, η συνέχιση της συνεδρίασης δεν θεωρείται άλλη συνεδρίαση. 4. Διακοπή της 1 ης Ειδικής Συνεδρίασης δεν επιτρέπεται παρά μόνο για λόγους ανωτέρας βίας. Μέχρι την περαίωση των εργασιών και των θεμάτων της 1 ης Ειδικής Συνεδρίασης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας με την εκλογή των μελών της Δ.Ε. και του Προεδρείου του Τμήματος, το εκλεγέν Προεδρείο της Α δεν μπορεί να ασκήσει κανένα άλλο καθήκον και δεν έχει καμιά άλλη αρμοδιότητα. ΑΡΘΡΟ 8 ο Έλεγχος ερωτήσεις επερωτήσεις προς τη Δ.Ε. 1. Κάθε μέλος της Α δικαιούται να απευθύνει εγγράφως μέσω του προεδρείου της Α ερώτημα προς τη Δ.Ε. επί οιουδήποτε θέματος αρμοδιότητάς της, σχετικού με το έργο του ΤΕΕ ή του Περιφερειακού Τμήματος. Η Δ.Ε. υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως δια της ιδίας οδού εντός ενός μήνα. 2. Αν η Δ.Ε. δεν απαντήσει, ή ο ερωτών κρίνει ότι η απάντηση δεν τον ικανοποιεί, δικαιούται να διατυπώσει επερώτηση ενώπιον του Σώματος κατά τη συζήτηση του τρίτου θέματος της Η.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 4. Προς τούτο, το ενδιαφερόμενο μέλος οφείλει μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης να καταθέσει γραπτά σχετικό αίτημα στο προεδρείο. Το αίτημα γίνεται υποχρεωτικά δεκτό, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού. 3. Κατά τη συζήτηση του θέματος, ο λόγος δίνεται μόνο στον ερωτώντα και τον πρόεδρο ή μέλος της Δ.Ε. οριζόμενο από αυτήν.

7 4. Αν κανένα σχετικό έγκυρο αίτημα δεν κατατεθεί στο προεδρείο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης, το τρίτο θέμα θεωρείται μη αναγραφόμενο στην Η.Δ. 5. Εάν έχουν υποβληθεί επερωτήσεις από περισσότερα μέλη, η σειρά συζήτησής τους καθορίζεται από το προεδρείο της Α. 6. Γενίκευση της συζήτησης επί επερωτήσεων δεν επιτρέπεται παρά μόνο αν η Α αποφασίσει χωρίς συζήτηση, οπότε μπορεί να ληφθεί και απόφαση επί του θέματος. ΑΡΘΡΟ 9 ο Διεξαγωγή εργασιών 1. Οι εργασίες του Σώματος διεξάγονται κατά τις διατάξεις του Ν. 1486/84 και 2187/94 και του κανονισμού τούτου και συμπληρωματικά εφόσον δεν αντίκεινται στο Νόμο από τις ισχύουσες διατάξεις. 2. Οι εργασίες του Σώματος διευθύνονται από τον Πρόεδρο και σε απουσία του κατά σειρά ιεραρχίας από τα υπόλοιπα μέλη του Προεδρείου ή το κατά σειρά αρχαιότερο μέλος της Α. Το μέλος που σε κάποια φάση της διαδικασίας κατέχει την έδρα του Προέδρου, ασκεί όλες τις εξουσίες και φέρει όλες τις ευθύνες του Προέδρου που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού τούτου. 3. Οι αποφάσεις του Προέδρου κατά τη διαδικασία, αίρονται με απόφαση του Προεδρείου. Οι αποφάσεις αμφοτέρων αίρονται με απόφαση του Σώματος, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, χωρίς να προηγηθεί συζήτηση έπειτα από διαδικαστική πρόταση μέλους. Απόφαση του Προεδρείου ισχύει εφόσον τα επί της έδρας μέλη του Προεδρείου, που ετάχθησαν υπέρ αυτής, είναι περισσότερα από εκείνα που ετάχθησαν κατά. 4. Εκτός αν διαφορετικά καθορίζεται για ειδικά θέματα στον παρόντα Κανονισμό, κατά γενικό κανόνα ακολουθείται η εξής διαδικασία για κάθε θέμα: α. εισήγηση, β. διευκρινιστικές ερωτήσεις προς τον εισηγητή, γ. διευκρινιστικές απαντήσεις του εισηγητή, δ. έκφραση απόψεων και προτάσεις των μελών, ε. δευτερολογία του εισηγητή, στ. σύνοψη των προτάσεων από το Προεδρείο και θέση αυτών σε ψηφοφορία. 5. Για κάθε θέμα που από τη φύση του δεν είναι δυνατό να τηρηθεί η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, η διαδικασία καθορίζεται από το Προεδρείο κατ αναλογία των προηγουμένων. 6. Την ευθύνη για την τήρηση της τάξης και ευπρέπειας κατά τις εργασίες του Σώματος, φέρουν τα μέλη του. 7. Ο Πρόεδρος μπορεί να διατάξει την αποπομπή οιουδήποτε από το ακροατήριο, όταν κρίνει ότι η συμπεριφορά του παρακωλύει τις εργασίες του Σώματος. 8. Ο Πρόεδρος μπορεί να ανακαλέσει στην τάξη μέλος, του οποίου η συμπεριφορά δεν είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό. Η ανάκληση στην τάξη γίνεται: α. με απρόσωπη αναφορά β. με ονομαστική αναφορά Εάν ο Πρόεδρος ανακαλέσει δις στην τάξη με ονομαστική αναφορά το αυτό μέλος κατά τη διάρκεια της συζήτησης ενός θέματος, μπορεί ταυτόχρονα να του στερήσει το δικαίωμα λόγου για το υπόλοιπο χρόνο της συζήτησης του θέματος. Εάν παρά ταύτα το μέλος συνεχίζει την ανεπίτρεπτη συμπεριφορά, ο Πρόεδρος μπορεί να ζητήσει την έγκριση του Σώματος για τη διατύπωση μομφής κατά του μέλους. Το Σώμα αποφασίζει χωρίς συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση του Προέδρου και τον αντίλογο του μέλους κατά του οποίου η μομφή.

8 ΑΡΘΡΟ 10 ο Εισηγήσεις 1. Εισηγητικό Όργανο προς το Σώμα είναι καταρχήν η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος. 2. Η Α ή το Προεδρείο της με εξουσιοδότησή της μπορεί να αναθέσει την ευθύνη εισήγησης και σε μέλος ή μέλη της για οποιοδήποτε θέμα. Μπορεί επίσης σε ειδικές περιπτώσεις να καθορίζει αμοιβή σαν αποζημίωση του μέλους ή των μελών για το έργο, εάν κρίνει ότι τούτο είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο ή επίπονο. 3. Επί πολυμελών εισηγητικών οργάνων των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η εισήγηση παρουσιάζεται από ένα μέλος, ενώ τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να αναπτύξουν ισότιμα τις απόψεις τους. 4. Κάθε μέλος της Α δικαιούται να φέρει προ του Σώματος εισήγηση επί θέματος που πρόκειται να συζητηθεί, ανεξάρτητα από τις εισηγήσεις των οργάνων των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 για το ίδιο θέμα. Προς τούτο οφείλει να καταθέσει στο Προεδρείο γραπτή εισήγηση το αργότερο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. 5. Επί περισσοτέρων του ενός εισηγητών για το θέμα αυτό, ο Πρόεδρος καθορίζει τη σειρά των εισηγητών και μπορεί να επιβάλλει κατά την κρίση του περιορισμό χρόνου στους εισηγητές. 6. Οι δευτερολογίες ακολουθούν τη σειρά των εισηγήσεων και ο Πρόεδρος μπορεί να καθορίσει γι αυτές μικρότερο χρόνο. 7. Ουδείς δικαιούται λόγου και ως εισηγητής και ως ομιλητής, εκτός των περιπτώσεων της παρ. 4 του άρθρου 13 του παρόντος. 8. Εάν μετά τη δευτερολογία των εισηγήσεων ζητήθηκε εκ νέου ο λόγος από μέλη, με απόφαση του Σώματος που λαμβάνεται χωρίς συζήτηση και για πληρέστερη διασαφήνιση του θέματος είναι δυνατό να γίνει δεύτερος κύκλος ομιλιών μελών του Σώματος και απαντήσεων εκ μέρους των εισηγητών. ΑΡΘΡΟ 11 ο Διευκρινιστικές ερωτήσεις 1. Μετά το πέρας των εισηγήσεων ο Πρόεδρος καλεί όσους επιθυμούν να υποβάλλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις προς τους εισηγητές και ανοίγεται σχετικός κατάλογος. 2. Η διαδικασία και ο χρόνος των ερωτήσεων και των απαντήσεων καθορίζεται από τον Πρόεδρο. 3. Οι ερωτήσεις είναι αυστηρά διευκρινιστικές, ο δε Πρόεδρος οφείλει να διακόψει πάραυτα και να αφαιρέσει το λόγο από τον ομιλητή που δεν συμμορφώνεται. Την αυτή υποχρέωση έχει ο Πρόεδρος και στην περίπτωση εκτός θέματος ερωτήσεων, δικαιούμενος να απαγορεύσει και την απάντηση.

9 ΑΡΘΡΟ 12 ο Ομιλία 1. Ουδείς λαμβάνει το λόγο αν δεν τον ζητήσει και δεν του δοθεί από τον Πρόεδρο. Ουδείς δικαιούται να διακόψει ομιλητή, πλην του Προέδρου, υπό τις προϋποθέσεις παρ. 6α και 6β του παρόντος άρθρου. 2. Προκειμένου να αρχίσει η συζήτηση επί της ουσίας, ο Πρόεδρος καλεί όσους επιθυμούν να λάβουν το λόγο να εγγραφούν σε κατάλογο ομιλητών. Μετά τελευταία πρόσκληση του Προέδρου ο κατάλογος κλείνει και ουδείς πλέον δικαιούται να λάβει το λόγο, παρά μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 και της επόμενης παραγράφου. 3. Ο Πρόεδρος, συμφωνούντος του Προεδρείου, δικαιούται να δώσει κατ εξαίρεση το λόγο και σε ομιλητή που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο, αν κρίνει ότι η παρέμβαση θα είναι προς όφελος του θέματος που συζητείται. 4. Η Αντιπροσωπεία αποφασίζει να δοθεί ο λόγος και σε μη μέλη της, που έχουν προσκληθεί και παρίστανται κανονικά, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7 του Ν. 1486/84, ύστερα από γραπτή πρόταση που κατατίθεται στο Προεδρείο. Δικαιωματικά μπορούν να παρίστανται κατά τις συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος με δικαίωμα λόγου, χωρίς ψήφο: α. τα μέλη του Προεδρείου της Α του ΤΕΕ β. τα μέλη της Δ.Ε. του ΤΕΕ γ. τα μέλη της Α του ΤΕΕ που είναι και μέλη του Περιφερειακού Τμήματος δ. τα μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών του Περιφερειακού Τμήματος 5. Το Προεδρείο καθορίζει όριο χρόνου ομιλίας για κάθε ομιλητή, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τρία λεπτά. Αν από τον αριθμό των ομιλητών, το Προεδρείο κρίνει ότι η διάρκεια των ομιλιών θα αποτελέσει εμπόδιο στην ολοκλήρωση της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ. και δεν τελεσφορήσει έκκληση του Προέδρου για περιορισμό του αριθμού των ομιλητών, ο Πρόεδρος μπορεί να ζητήσει την έγκριση του Σώματος για περαιτέρω περιορισμό του χρόνου. Το Σώμα αποφασίζει χωρίς να προηγηθεί συζήτηση. Αν η πρόταση εγκριθεί, το Προεδρείο ορίζει κατά την κρίση του χρόνο ομιλίας, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ομιλητών, το διαθέσιμο χρόνο και τη σημασία του θέματος. Στην περίπτωση αυτή κάθε εκλογικός συνδυασμός που εκπροσωπείται στην Α δικαιούται να ορίσει έναν ειδικό ομιλητή με χρόνο ομιλίας πέντε λεπτών τουλάχιστον, ενώ τα μέλη του Σώματος που εκλέχτηκαν μεμονωμένα δικαιούνται το μισό χρόνο. 6. Οι ειδικοί ομιλητές προτάσσονται των άλλων. Η σειρά των ομιλητών καθορίζεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος δικαιούται μετά από προειδοποίηση να αφαιρέσει το λόγο από ομιλητή εάν: α. ο ομιλητής είναι εκτός θέματος β. ο ομιλητής έχει υπερβεί τον προκαθορισμένο χρόνο ομιλίας. ΑΡΘΡΟ 13 ο Διαδικασία λήψης αποφάσεων 1. Στην περίπτωση μιας μόνης εισήγησης, μετά την ολοκλήρωση και των δευτερολογιών, ο Πρόεδρος κλείνει τη συζήτηση και διατυπώνει την προς ψήφιση πρόταση και τις σχετικές τροπολογίες. Οι τροπολογίες πρέπει να έχουν κατατεθεί έγγραφα στο Προεδρείο και ο Πρόεδρος δικαιούται να μη θέσει σε ψηφοφορία πρόταση που δεν κατετέθη έγγραφα, έστω και αν αναπτύχθηκε προφορικά από τον ομιλητή. Ο Πρόεδρος μπορεί να συγχωνεύσει ομοειδείς τροπολογίες σε μια με τη συγκατάθεση εκείνων που τις πρότειναν. Πρώτα τίθενται σε ψηφοφορία κατά σειρά κατά την κρίση του Προέδρου οι αλληλοαναιρούμενες τροπολογίες. Εφόσον μια εξ αυτών υπερψηφιστεί, οι υπόλοιπες δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Στη συνέχεια τίθενται σε ψηφοφορία οι υπόλοιπες τροπολογίες.

10 2. Αν εγερθεί αντίρρηση ως προς τη σειρά που τίθενται οι προτάσεις σε ψηφοφορία, το Σώμα αποφασίζει χωρίς να προηγηθεί συζήτηση. 3. Τέλος, διατυπώνεται από τον Πρόεδρο η πρόταση όπως τελικά διαμορφώνεται με ενσωματωμένες τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν και τίθεται σε ψηφοφορία. 4. Σε περίπτωση περισσότερων της μιας επί του αυτού θέματος εισηγήσεων, ο Πρόεδρος διακόπτει τη διαδικασία μετά το πέρας των απαντήσεων των εισηγητών επί των διευκρινιστικών ερωτήσεων και θέτει σε ψηφοφορία κατά σειρά τις εισηγήσεις, ερωτών το Σώμα ποιοι είναι υπέρ. Η εισήγηση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, θεωρείται βασική εισήγηση και η διαδικασία συνεχίζεται με τις τοποθετήσεις επί της βασικής εισήγησης. Τοποθέτηση για κάθε άλλη εισήγηση θεωρείται εκτός θέματος και τροπολογία για κάθε άλλη εισήγηση, άκυρη. Οι εισηγητές των άλλων εισηγήσεων αποκτούν κατά τις τοποθετήσεις δικαίωμα λόγου. Σε περίπτωση που καμιά εισήγηση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, προκειμένου να επιλεγεί η βασική εισήγηση, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία διαδοχικά, αποκλειόμενης κάθε φορά της εισήγησης που έλαβε το μικρότερο αριθμό ψήφων και επιλέγεται η τελικά σχετικά πλειοψηφούσα. 5. Μετά την ολοκλήρωση και των δευτερολογιών, ακολουθείται η διαδικασία των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού. 6. Πλην των ειδικών περιπτώσεων του Ν. 1486/84 και του παρόντος Κανονισμού, πρόταση υπερψηφίζεται όταν λάβει υπέρ αυτής την πλειοψηφία των παρόντων, ήτοι το ήμισυ του αριθμού των παρόντων μελών συν ένα. 7. Πλην των ειδικών περιπτώσεων του Ν. 1486/84 και του Κανονισμού τούτου, η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού με χωριστή καταμέτρηση των ψήφων υπέρ, κατά και των λευκών ή αποχών. Ένσταση κατά του αποτελέσματος της ψηφοφορίας μπορεί να υποβληθεί αμέσως μετά την εκφώνηση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος καλεί δυο καταμετρητές από τους οποίους ο ένας είναι ένας εκ των ενισταμένων και η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Αν το αποτέλεσμα της νέας ψηφοφορίας είναι το αυτό με το της πρώτης, ως προς την υπερψήφιση ή την καταψήφιση της πρότασης, θεωρείται τελεσίδικο. Αν το αποτέλεσμα της νέας ψηφοφορίας είναι αντίθετο του της πρώτης, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ονομαστικά και το αποτέλεσμα είναι τελεσίδικο. 8. Κατά την ονομαστική ψηφοφορία, ο Πρόεδρος εκφωνεί τα ονόματα των παρόντων κατά τη σειρά που είναι γραμμένα στον επίσημο κατάλογο της Αντιπροσωπείας, ενώ δύο επί της έδρας μέλη του Προεδρείου, ή μέλη της Α οριζόμενα από αυτό, σημειώνουν χωριστά τις απαντήσεις των μελών στον κατάλογο. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εκφωνεί τα ονόματα όσων δεν ψήφισαν και τους καλεί να ψηφίσουν. Εφόσον δεν υπάρξει απάντηση, η ψηφοφορία θεωρείται περαιωμένη και ανακοινώνεται το αποτέλεσμα. Όσοι εκ των μελών κατά την εκφώνηση του ονόματός των δηλώνουν «παρών», καταμετρούνται στα λευκά. 9. Ο ενιστάμενος επί ψηφοφορίας μπορεί να ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία. Το Σώμα αποφασίζει χωρίς συζήτηση, εκτός αν οι ενιστάμενοι αποτελούν το 1/5 των παρόντων, οπότε η πρόταση υιοθετείται υποχρεωτικά. 10. Πρόταση ονομαστικής ψηφοφορίας μπορεί να γίνει και πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας και πραγματοποιείται μετά από απόφαση της Α χωρίς συζήτηση. 11. Μυστική ψηφοφορία πλην των περιπτώσεων που προβλέπει ο Ν. 1486/84, διεξάγεται επί θεμάτων προσωπικών, εκλογής, μομφής και ανάκλησης ή όταν αποφασίσει το Σώμα χωρίς συζήτηση και πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας ή υποχρεωτικά όταν ζητηθεί από το 1/5 των παρόντων πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. 12. Η μυστική ψηφοφορία διεξάγεται με τρεις (3) ψηφολέκτες που ορίζει το Προεδρείο. Στους εκλογείς παραδίδονται φάκελος και λευκό ψηφοδέλτιο, των αυτών διαστάσεων, σχήματος και χρώματος, επί του οποίου ο εκλογεύς σημειώνει την προτίμησή του με ΝΑΙ ΟΧΙ με μαύρο ή μπλε χρώμα. Άλλου είδους ενδείξεις συνεπάγονται ακυρότητα του ψηφοδελτίου. 13. Μετά το πέρας της φανερής ψηφοφορίας είναι δυνατό να δοθεί ο λόγος σε μέλη του Σώματος για αιτιολόγηση ψήφου κατά την κρίση του προεδρείου. Τα μέλη του Σώματος μπορούν να καταθέσουν στο προεδρείο σύντομη γραπτή αιτιολόγηση ψήφου που καταχωρείται στα πρακτικά.

11 ΑΡΘΡΟ 14 ο Ψηφίσματα 1. Ψήφισμα μπορεί να καταθέσει στο προεδρείο οποιοδήποτε μέλος του σώματος μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης. Το προεδρείο αποφασίζει εάν ένα κείμενο που υποβλήθηκε αποτελεί ψήφισμα ή όχι. Αν υπάρχουν αντιρρήσεις αποφασίζει το Σώμα χωρίς συζήτηση. 2. Κατά την αρχή της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο Σώμα τα ψηφίσματα και μετά από απόφαση του προεδρείου, προσδιορίζει το χρόνο, τη σειρά και τη διάρκεια της συζήτησης για το καθένα. Επί αντιρρήσεων, το Σώμα αποφασίζει χωρίς να προηγηθεί συζήτηση. 3. Τα ψηφίσματα συζητούνται και ψηφίζονται κατά τη διαδικασία που ισχύει για τα υπόλοιπα θέματα. ΑΡΘΡΟ 15 ο Ένσταση επί του Κανονισμού 1. Ένσταση επί του κανονισμού θεωρείται κάθε αντίρρηση σε απόφαση του Προέδρου ή του Προεδρείου κατά τη διάρκεια των εργασιών του Σώματος και μπορεί να διατυπωθεί μόνο αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης κατά της οποίας στρέφεται η ένσταση. 2. Ο ενιστάμενος δικαιούται να λάβει αμέσως το λόγο, προκειμένου να αναπτύξει την ένσταση και υποχρεούται να περιοριστεί αυστηρά στο διαδικαστικό θέμα, άλλως ο Πρόεδρος του αφαιρεί το λόγο και μπορεί να προβεί σε προσωπική σε βάρος του παρατήρηση. 3. Ο Πρόεδρος μπορεί να αποδεχθεί την ένσταση ή να καλέσει το Σώμα να αποφασίσει χωρίς να προηγηθεί συζήτηση. 4. Ένσταση, που υποβάλλεται κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου αυτού, είναι άκυρη. ΑΡΘΡΟ 16 ο Προσωπικό θέμα 1. Προσωπικό θέμα δημιουργείται εάν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης γίνεται αναφορά σε λόγους ή πράξεις συγκεκριμένου μέλους της αντιπροσωπείας, κατά τρόπο θίγοντα το κύρος και γενικά την προσωπικότητά του ή όταν οι αποδιδόμενοι σε αυτό λόγοι ή πράξεις είναι διάφοροι της πραγματικότητας. 2. Κάθε μέλος που θεωρεί ότι δημιουργείται προσωπικό για τον εαυτό του θέμα, δικαιούται να ζητήσει το λόγο. Το προεδρείο δικαιούται να κρίνει αν πρόκειται περί προσωπικού θέματος, ο δε Πρόεδρος μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις και από τις δύο πλευρές ή να ζητήσει την άποψη του Σώματος που αποφασίζει χωρίς να προηγηθεί συζήτηση. 3. Εάν κριθεί ότι πρόκειται περί προσωπικού θέματος, δίδεται ο λόγος στις δύο πλευρές για χρόνο που δεν μπορεί να υπερβεί τα 5 λεπτά για τον καθένα με δικαίωμα δευτερολογίας του θιγόμενου μέλους για χρόνο που δεν μπορεί να υπερβεί τα 3 λεπτά. 4. Γενίκευση της συζήτησης επί προσωπικού θέματος δεν επιτρέπεται, παρά μόνο κατά τη διαδικασία του αρ. 4 παρ. 4. (ποιανού νόμου;) 5. Αν το θιγόμενο μέλος είναι απόν από τη συνεδρίαση που εθίγη, δικαιούται να λάβει το λόγο πριν από την Η.Δ. στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Σώματος. ΑΡΘΡΟ 17 ο Πρόταση μομφής και ανάκληση του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας

12 1. Μομφή απευθύνεται κατά του προεδρείου της αντιπροσωπείας συνολικά κατά την άσκηση των καθηκόντων του για πράξεις ή παραλείψεις που έχουν σχέση με αυτή. 2. Πρόταση μομφής μπορεί να διατυπωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και τίθεται υποχρεωτικά αμέσως σε ψηφοφορία περί του αν γίνεται δεκτή για συζήτηση ή σαν θέμα Η.Δ. υποχρεωτικά και αμετάθετα πρώτο σε αίτημα πάντοτε το 1/10 των μελών της Α. 3. Εφόσον η πρόταση γίνει αποδεκτή για συζήτηση, εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η πρόταση εγκαταλείπει το Προεδρείο. Αν η πρόταση μομφής στρέφεται κατά του Προεδρείου συνολικά, αναλαμβάνει προσωρινό Προεδρείο, αποτελούμενο από τα τρία αρχαιότερα παρόντα μέλη που καταλαμβάνουν κατά σειρά τις θέσεις Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα. 4. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται η εξής διαδικασία: α. Ανάπτυξη του θέματος της μομφής από εκείνον που τη διατύπωσε ή έναν από εκείνους που τη διατύπωσαν. β. Απάντηση εκείνου ή εκείνων κατά των οποίων στρέφεται η μομφή. γ. Διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών και προς τα δύο μέρη. Δ. Απαντήσεις των δύο μερών στις ερωτήσεις. ε. Τοποθετήσεις των μελών του Σώματος επί του θέματος. στ. Δευτερολογία εκείνου που διατύπωσε τη μομφή. ζ. Δευτερολογία του καθ ού η μομφή. η. Ψηφοφορία. 5. Η πρόταση μομφής εγκρίνεται εφόσον συγκεντρώσει υπέρ αυτής τα 2/3 των παρόντων μελών της Α και τα πρόσωπα κατά των οποίων αυτή στρέφεται δεν μετέχουν στο Προεδρείο για το υπόλοιπο διάστημα της συνεδρίασης. 6. Αν η μομφή που εγκρίθηκε κατά την προηγούμενη παράγραφο προήλθε από πρόταση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της αυτής συνεδρίασης, χωρίς δηλαδή να είναι θέμα Η.Δ., το μέλος ή τα μέλη εναντίον των οποίων στρέφεται η μομφή, δικαιούνται να επαναφέρουν το θέμα στο Σώμα ως πρώτο και αμετάθετο θέμα Η.Δ. της επόμενης συνεδρίασης με τίτλο «Μομφή κατά του Προεδρείου» για λήψη οριστικής και αμετάκλητης απόφασης. ΑΡΘΡΟ 18 ο Πρόταση μομφής και ανάκληση Δ.Ε. 1. Μομφή απευθύνεται συνολικά κατά της Δ.Ε. για πράξεις ή παραλείψεις που έχουν σχέση με την άσκηση των καθηκόντων της. 2. Πρόταση μομφής μπορεί να τεθεί σαν θέμα Η.Δ. υποχρεωτικά και αμετάθετα πρώτο με αίτημα του 1/10 των μελών της Α προς τον πρόεδρο της Α. 3. Όταν η πρόταση έρθει για συζήτηση ακολουθείται η εξής διαδικασία: α. Ανάπτυξη του θέματος της μομφής από εκείνον που τη διατύπωσε ή έναν από εκείνους που τη διατύπωσαν. β. Απάντηση του προέδρου, ή άλλου μέλους της Δ.Ε. που ορίζεται από αυτήν, καθώς και οιουδήποτε άλλου μέλους της Δ.Ε. γ. Διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών και προς τα δύο μέρη. δ. Απαντήσεις των δύο μερών στις ερωτήσεις. ε. Τοποθετήσεις των μελών του Σώματος επί του θέματος. στ. Δευτερολογία εκείνου που διατύπωσε τη μομφή. ζ. Δευτερολογία του καθ ού η μομφή. η. Ψηφοφορία. 4. Η πρόταση μομφής εγκρίνεται εφόσον συγκεντρώσει υπέρ αυτής τα 2/3 των παρόντων μελών. 5. Πρόταση για ανάκληση της Δ.Ε. υποβάλλεται κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του Ν. 2187/94 άρθρο 14 παρ. 4 και 8 που αντικατέστησε τις παρ. 2, 4 του άρθρου 8 του Ν. 1486/84 και τίθεται υποχρεωτικά σαν πρώτο και αμετάθετο θέμα στην Η.Δ. Η

13 συνεδρίαση συγκαλείται υποχρεωτικά εντός 15 ημερών από την ημέρα υποβολής της πρότασης. 6. Εφόσον η πρόταση γίνει αποδεκτή από το Σώμα για συζήτηση, ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου τούτου. 7. Η πρόταση ανάκλησης εγκρίνεται αν συγκεντρώσει υπέρ αυτής την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος. 8. Αν η πρόταση ανάκλησης της Δ.Ε. εγκριθεί, το Σώμα προβαίνει σε εκλογή νέας Δ.Ε. κατά το άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού εντός 10 ημερών. ΑΡΘΡΟ 19 ο Παραίτηση Προεδρείου Αντιπροσωπείας 1. Αν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Σώματος το Προεδρείο παραιτηθεί, η συνεδρίαση διακόπτεται και αναλαμβάνει αμέσως προσωρινό Προεδρείο από τα τρία αρχαιότερα παρόντα μέλη. Το προσωρινό Προεδρείο καλεί κατά σειρά τα μέλη του Προεδρείου, που παραιτήθηκε, να αναπτύξουν τους λόγους της παραίτησής τους και ακολούθως δίνει το λόγο στα μέλη του Σώματος. Αν μετά το τέλος των ομιλιών το προεδρείο εμμένει στην παραίτηση, η συνεδρίαση διακόπτεται και το Σώμα συγκαλείται υποχρεωτικά εντός 10 ημερών, σύμφωνα με το Ν. 1486/84 άρθρο 7, παρ. 5 και το άρθρο 1 του κανονισμού τούτου με πρώτο, μη μεταθέσιμο θέμα Η.Δ. εκλογή νέου Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του Τμήματος. Εφόσον τα μέλη του παραιτηθέντος Προεδρείου δεν δύνανται ή δεν επιθυμούν την άσκηση καθηκόντων μέχρι την εκλογή αντικαταστατών τους, η συνεδρίαση διευθύνεται από τα τρία αρχαιότερα μέλη. 2. Σε περίπτωση παραίτησης μελών του Προεδρείου αν τα μέλη που παραιτήθηκαν είναι περισσότερα από τα υπόλοιπα, η συνεδρίαση διακόπτεται και το Προεδρείο συμπληρώνεται προσωρινά από τα αρχαιότερα παρόντα μέλη, προεδρεύοντος του παραμένοντος μέλους του Προεδρείου. Αν μετά τη διαδικασία της παρ. 1 τα μέλη εμμένουν στην παραίτησή τους, η συνεδρίαση διακόπτεται και το σώμα συγκαλείται υποχρεωτικά εντός 10 ημερών με πρώτο θέμα Η.Δ. εκλογή μελών για συμπλήρωση των θέσεων του προεδρείου της Αντιπροσωπείας σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού. Η συνεδρίαση και μέχρι την κατά ανάλογη εφαρμογή του αρ. 1 του κανονισμού τούτου εκλογή νέων μελών, διευθύνεται από Προεδρείο που συμπληρώνεται προσωρινά από τα αρχαιότερα παρόντα μέλη, εφόσον τα μέλη του παραιτηθέντος Προεδρείου δεν δύνανται ή δεν επιθυμούν την άσκηση των καθηκόντων τους μέχρι την εκλογή αντικαταστατών τους. 3. Αν τα μέλη που παραιτήθηκαν είναι λιγότερα από τα υπόλοιπα, στη συνεδρίαση του Σώματος τίθεται υποχρεωτικά πρώτο μη μεταθέσιμο θέμα η παραίτηση και εκλογή μελών Προεδρείου. ΑΡΘΡΟ 20 ο Παραίτηση Δ.Ε. 1. Αν παραιτηθεί ή οπωσδήποτε εκλείψει μέλος του προεδρείου της Δ.Ε., ο αντικαταστάτης εκλέγεται από την Α, η οποία συγκαλείται εντός 10 ημερών, σύμφωνα με τα άρθρα 7 παρ. 5 και 8 παρ. 2 και 5 του Ν. 1486/84 και το άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού. 2. Αν παραιτηθεί ή οπωσδήποτε εκλείψει μέλος της Δ.Ε. που δεν είναι μέλος του προεδρείου της, αντικαθίσταται από τον αμέσως επόμενο σε σειρά προτίμησης υποψήφιο του ίδιου ψηφοδελτίου με πράξη του προεδρείου της Α. Αν έχουν εξαντληθεί τα ονόματα του ψηφοδελτίου με το οποίο εκλέχτηκε ο παραιτηθείς, τότε γίνεται εκλογή νέου μέλους που ανήκει στον αυτό εκλογικό συνδυασμό με τον παραιτηθέντα, κατά τη

14 διαδικασία του Ν. 2187/94 άρθρο 14 παρ. 3, 6 και 7, Ν. 1486/84 άρθρο 8 παρ. 2 και 5, την Υπουργική Απόφαση Δ16γ/011/364/Γ/94 παρ. 4 και το άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού. 3. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Προεδρείου της Δ.Ε. ο Πρόεδρος συγκαλεί το Σώμα εντός 10 ημερών από την υποβολή της παραίτησης σε εκλογή νέων μελών Προεδρείου Δ.Ε. κατά τη διαδικασία του Ν. 2187/94 άρθρο 14 παρ. 3, 6, 7 και 8 που τροποποίησε τα άρθρα 8 παρ. 2 και 13 παρ. 2 & 4 αντίστοιχα του Ν. 1486/84, την Υπουργική Απόφαση Δ16γ/011/364/Γ/94 παρ. 4. και το άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού. 4. Κατά το μεταξύ παραίτησης και εκλογής νέας Δ.Ε., διάστημα, όπως και κατά το διάστημα που έχουν παραιτηθεί ή εκλείψει ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, καθήκοντα προέδρου Δ.Ε. αναλαμβάνει το αρχαιότερο μέλος της αντιπροσωπείας του περιφερειακού Τμήματος. ΑΡΘΡΟ 21 ο Τροποποίηση κανονισμού Ο παρών κανονισμός τροποποιείται με απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. Σε περίπτωση τροποποίησης του νομικού καθεστώτος που διέπει το ΤΕΕ, οι διατάξεις του παρόντος που θίγονται, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν κατά το μέρος τους που αντίκειται στις νέες νομικές ρυθμίσεις. 10 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 1 Άρθρο 1 ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 1. Το Δ.Σ. συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου ή του κατά το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Λειτουργίας Της Αντιπροσωπείας Περιφερειακού. Τµήµατος Του Τ.Ε.Ε.

Κανονισµός Λειτουργίας Της Αντιπροσωπείας Περιφερειακού. Τµήµατος Του Τ.Ε.Ε. Κανονισµός Λειτουργίας Της Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τµήµατος Του Τ.Ε.Ε. ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18-3-1989 ΆΡΘΡΟ 1 ο Πρώτη ειδική συνεδρίαση 1. Σύγκλιση της Πρώτης Ειδικής Συνεδρίασης. A.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται όπως ορίζει το καταστατικό.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται όπως ορίζει το καταστατικό. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης Άρθρο 1 Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται όπως ορίζει το καταστατικό. Απαρτία Άρθρο 2 Η απαρτία διαπιστώνεται όπως ορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ

ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Ι Α Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ω Ν ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 6 ΕΩΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α.

ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΣΑ ΑΣ ΤΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ 04.07.2011 ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. Ι ΡΥΣΗ Άρθρο 1 1.1. Ιδρύεται στην Αθήνα από τους αρχιτέκτονες διπλωµατούχους ανωτάτων σχολών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 1

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 1 ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2009-2014) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 1 ooo ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ.... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 3 Όργανα λειτουργίας και επιτροπές εργασίας.... 3 Άρθρο 1ο... 3 Άρθρο 2ο... 3 Άρθρο 3ο... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο... 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαστικα Συνεδρι ου Εκπαιδευτών

Διαδικαστικα Συνεδρι ου Εκπαιδευτών Διαδικαστικα Συνεδρι ου Εκπαιδευτών Οι διαδικασίες του Συνεδρίου εκπαιδευτών αποτελούν το μηχανισμό που διασφαλίζει τη βέλτιστη αξιοποίηση του χρόνου και διευκολύνει η ολοκλήρωση των εργασιών του Συνεδρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων Αριθ. Πρωτ.: Δ/1604 Πληρ.: Μαρία Κλάψη Τηλ.:

Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων Αριθ. Πρωτ.: Δ/1604 Πληρ.: Μαρία Κλάψη Τηλ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Μαρούσι 17.6.2016 Τμήμα Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Σπάρτη, 29/08/2017 Αρ. Πρωτ. 1031

Σπάρτη, 29/08/2017 Αρ. Πρωτ. 1031 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών Τηλ: 2731089651, Φαξ: 27310 89657 email: fhmqls@uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Οι Κανόνες αυτοί εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 14(1)(β), 15Β και 32 των περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 1989 έως 2013 και των Κανονισμούς 28 και

Διαβάστε περισσότερα

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/662α/23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998, β) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Α.Π. Δ4 / 662 / 23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. (διορθωμένη σύμφωνα με την από 20-1-1999 εγκύκλιο) Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 ν.1566/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 Ελληνική ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 31-05-2010, στην Αίθουσα Τελετών του Ιδρύματος και ώρα από 09:00 έως

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί γενικού συμβουλίου ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας

Κανονισμοί γενικού συμβουλίου ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας Κανονισμοί γενικού συμβουλίου ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας Έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας (στο εξής αναφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. 92 Fax:

Αριθ. Πρωτ. 92 Fax: Ορθή Επανάληψη 18.9.17 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Διεύθυνση: Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη 20100 Κόρινθος Κόρινθος, 30 Αυγούστου 2017 Τηλέφωνο: 27410 74991-3

Διαβάστε περισσότερα

1 η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη»

1 η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» 1 η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» Κανόνες Διαδικασίας Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου* *Επιμέλεια: Δεδούση Ευαγγελία, Διδίλη Ζωή, Κατσούλης Στέφανος ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 3/05 Μαρτίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 3/05 Μαρτίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 3/05 Μαρτίου 2017 ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 41202 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2009-2014) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθητές σε ρόλο Διπλωµάτη» Πανελλήνια Μαθητική Προσοµοίωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

«Μαθητές σε ρόλο Διπλωµάτη» Πανελλήνια Μαθητική Προσοµοίωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Πανελλήνια Μαθητική Προσοµοίωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ Ένας εµπειρογνώµονας µπορεί να προτείνει µια Πρόταση για την Εξακρίβωση της απαρτίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 326/1983: Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, όπως ισχύει σήμερα

ΠΔ 326/1983: Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, όπως ισχύει σήμερα ΠΔ 326/1983: Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, όπως ισχύει σήμερα Άρθρο :0 Κατ' Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 1 Π.Δ. 326 της 3/7.9.83:Εκλογή συγκρότηση και λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Γενική συνέλευση ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TΩN ΜΕΛΩΝ Άρθρο 25(του καταστατικού) 1. 2. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ενώσεως. Αποτελείται από τα τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση ΕΔΙΠΠΑΚ

Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση ΕΔΙΠΠΑΚ Ανακοίνωση 08 Φεβρουαρίου 2017 Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση ΕΔΙΠΠΑΚ Αγαπητά μέλη, Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΠΑΚ σας προσκαλεί στην Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 1/2013 απόφασης του Διοικητικού

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 1/2013 απόφασης του Διοικητικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΑΡΧΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΑΣΟΥΛΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Συντάχθηκε με την απόφαση Δ.Ε. 209/07, ψηφίστηκε με την απόφαση Δ.Σ. 319/07 και

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες υποδείξεις. Κατατόπιση για τον τρόπο εκλογής και διεξαγωγής ενός συμβουλίου επιχειρήσεως

Σύντομες υποδείξεις. Κατατόπιση για τον τρόπο εκλογής και διεξαγωγής ενός συμβουλίου επιχειρήσεως Kurzhinweise in griechischer Sprache GR Σύντομες υποδείξεις Κατατόπιση για τον τρόπο εκλογής και διεξαγωγής ενός συμβουλίου επιχειρήσεως Δεν υπάρχει ακόμη στην επιχείρηση συμβούλιο επιχειρήσεως, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η H ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Συνεδρίαση 121/ , θέμα 18 ο )

Α Π Ο Φ Α Σ Η H ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Συνεδρίαση 121/ , θέμα 18 ο ) Ημερομηνία : 19-1-2017 Αριθ. Πρωτ. : 191 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Άρθρο 1 ο 1.- Ιδρύεται σύλλογος από άτομα που ανήκουν στην Πολυτεχνειακή Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Στη συνέχεια της Εγκυκλίου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και προς διευκόλυνση των εμπλεκομένων στην διαδικασία εκλογής

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΤΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 Αριθμ. Απόφασης 1/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 2-7. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2020(REG) Σχέδιο έκθεσης Carlo Casini (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 2-7. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2020(REG) Σχέδιο έκθεσης Carlo Casini (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 15.11.2012 2012/2020(REG) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 2-7 Σχέδιο έκθεσης Carlo Casini (PE492.597v01-00) σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 15, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT ΑΡ. Μ.Α.Ε.

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT ΑΡ. Μ.Α.Ε. ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT ΑΡ. Μ.Α.Ε. 27074/06/Β/92/9 Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του καταστατικού επί του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1. Η ανάπτυξη τακτικής και στενής συνεργασίας με γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, σωματεία, επαγγελματικούς συλλόγους και τοπική αυτοδιοίκηση. 2. Η ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 55/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2869 της 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 55 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/ : Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/ : Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/30 9 1985: Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο 53 Συγκρότηση οργανώσεων 1. Η συμμετοχή εκπροσώπων των γονέων των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία.

Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία. Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/30-9-1985. Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2009-D-185-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 08/06/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Οι Μέτοχοι της Εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 π.μ., στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Φιλελευθέρη Κίνηση 1 Εμείς, τα μέλη της Φιλελεύθερης Κίνησης, ιδρύουμε σήμερα ένα Κόμμα με σκοπό να εκφράσουμε την ιδεολογία μας μέσα από δημοκρατικό διάλογο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α ΤΜΗΜ. ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α ΤΜΗΜ. ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 17 Ιανουαρίου 2017 Αριθ. πρωτ.: 56 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Επιτροπή συνεστήθη από το 6ο και το 7ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών που συνήλθαν στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες τον Ιούλιο-Αύγουστο του 1948.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Εναλλακτική Δράση μετά από 5 χρόνια συνεχών εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών στους τομείς του περιβάλλοντος του πολιτισμού και της κοινωνίας έχει αποκτήσει μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Εθνικό Κίνημα 1 Εμείς, τα μέλη του Εθνικού Κινήματος, ιδρύουμε σήμερα ένα Κόμμα με σκοπό να εκφράσουμε την ιδεολογία μας μέσα από δημοκρατικό διάλογο και να συνεισφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, Αθήνα 15-9-2012 d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Διαδικασία εκλογής, των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μας, στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.ΙΪ. 184/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2726 της 17ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 184 Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Ν Ο ΜΙ Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX:

Ο Ι Κ Ο Ν Ο ΜΙ Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: Ο Ι Κ Ο Ν Ο ΜΙ Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203292 FAX: 210-8215909 http://www.aueb.gr rector@aueb.gr ΠΡΥΤΑΝΗΣ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2012 Αρ. Πρωτ.:4977 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ: ΣΤΕΦ/817 Ψαχνά, 10-10-2017 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δ/νση : 34400 Ψαχνά, Εύβοια Τηλέφωνο : 22280 99528, 99707 Fax : 22280 23766 e-mail : stef@teiste.gr Προς : Τμήμα Μηχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/06/2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ENΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Διαδικασία για τις εκλογές της 18ης/19ης Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Τηλέφωνο : 210-38 93 211 FAX : 210-38 43 236 E-mail : emporg-a@gge.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η Τηλέφωνο : 210-38 93 211 FAX : 210-38 43 236 E-mail : emporg-a@gge.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Aθήνα, 24 Ιανουαρίου 2008 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. Κ1-132 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓ/ΣΕΩΝ --------------- Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ: ΣΤΕΦ/814 Ψαχνά, 10-10-2017 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δ/νση : 34400 Ψαχνά, Εύβοια Τηλέφωνο : 22280 99528, 99707 Fax : 22280 23766 e-mail : stef@teiste.gr Προς : Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 3 ο : Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 02/06/2012 Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07 ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ" ΚΑΙ δ.τ. " VELL GROUP Α.Ε." ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 15 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 -Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει την λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκλογή Θητεία Ε.Σ. 1.

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες Εσωτερικοί Κανονισμοί που διέπουν τη Διαδικασία Σύγκλυσης και Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης (Παγκύπριου Συνεδρίου) και της Εκλογικής Συνέλευσης της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων ΔΗΣΥ (ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύουν, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύουν, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 851/06/Β/86/43-ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜH: 250501000 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΞΖ-ΑΩ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΞΖ-ΑΩ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1 ης /2013 ΕΙΔΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1» Ο ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1981

Αριθμός 1» Ο ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1981 E.E. Πα*. Ill (I) 583 Κ.Δ.Π. 158/87 Αρ. 2234, 5ΛΠ Αριθμός 1» Ο ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1981 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 13(1 Κι) Το Συμβοίλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ

Άρθρο 11 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ Άρθρο 11 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ 1. Η ψηφοφορία για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, των αντιπροσώπων στη Εθνική Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων, των Κεντρικών Οργάνων που θα εκλέγονται απ' την Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1/2013. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1 ης / τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1/2013. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1 ης / τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1 ης / 6-1-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 290/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2842 της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 290 Οι περί Παγκυπριου Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

: Τ.Θ Ηράκλειο Τ.Κ : Μ. Μούντη : : :

: Τ.Θ Ηράκλειο Τ.Κ : Μ. Μούντη : : : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. Διεύθυνση Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail : Τ.Θ. 1939

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονομασία: Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (Ο.Ε.Σ.Κ.Σ.). Άρθρο 2. Έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Στοκχόλμη. Άρθρο 3. Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι: 1. Η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

1 η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη»

1 η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» 1 η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» Κανόνες Διαδικασίας Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου* *Επιμέλεια: Δεδούση Ευαγγελία, Διδίλη Ζωή, Κατσούλης Στέφανος ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 851/06/Β/86/43-ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜH: 250501000 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις - Σκοπός 1. Ο παρών "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ", εκδόθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Νέων Δημοτικών Αρχών

Οδηγός Νέων Δημοτικών Αρχών Οδηγός Νέων Δημοτικών Αρχών Ι. Ορκωμοσία Δημαιρεσίες Ντορέττα Αλεξίου Δικηγόρος ΚΕΔΕ Δήμητρα Κουτσούρη τ. Γεν. Διευθύντρια Υπουργείου Εσωτερικών Σύμβουλος ΚΕΔΕ Περιεχόμενα 5 Προλογικό Σημείωμα 7 Ορκωμοσία

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή Επανάληψη-Ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διαδικασία των εκλογών της 7ης και 8ης Ιουνίου 2017

Ορθή Επανάληψη-Ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διαδικασία των εκλογών της 7ης και 8ης Ιουνίου 2017 Ημερομηνία Ανάρτησης: 06/06/2017 Ορθή Επανάληψη-Ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διαδικασία των εκλογών της 7ης και 8ης Ιουνίου 2017 ENΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ. Τρίτη 23 Δεκεµβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ. Τρίτη 23 Δεκεµβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ Τρίτη 23 Δεκεµβρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 4323 2. Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Διεξαγωγή της δεύτερης ονοµαστικής ψηφοφορίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα