Ο Άπειορ Πάγορ για διάκπιζη ζύμβαζηρ εξαπηημένηρ επγαζίαρ και ζύμβαζηρ έπγος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Άπειορ Πάγορ για διάκπιζη ζύμβαζηρ εξαπηημένηρ επγαζίαρ και ζύμβαζηρ έπγος"

Transcript

1 Ο Άπειορ Πάγορ για διάκπιζη ζύμβαζηρ εξαπηημένηρ επγαζίαρ και ζύμβαζηρ έπγος ΑΠ 905/2012 Αζθαλιζηικόρ ζύμβοςλορ - ύμβαζη έπγος - Διάκπιζη ζύμβαζηρ εξαπηημένηρ επγαζίαρ και ζύμβαζηρ έπγος. Πεπίληψη Απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 648 επ. ΑΚ θαη 6 ηνπ Ν. 765/1943, πνπ δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ κε ην άξζξν 38 ΕηζΝΑΚ, πξνθχπηεη φηη ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ππάξρεη φηαλ νη ζπκβαιιφκελνη κε ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο ηνπο απνβιέπνπλ ζηελ παξνρή ηεο εξγαζίαο πνπ ζπκθσλήζεθε θαη ζην κηζζφ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ θαη θαηαβνιήο ηνπ θαη ν εξγαδφκελνο ππφθεηηαη ζε λνκηθή θαη πξνζσπηθή εμάξηεζε απφ ηνλ εξγνδφηε, ε νπνία εθδειψλεηαη κε ην δηθαίσκα ηνπ ηειεπηαίνπ λα δίλεη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ εξγαδφκελν νδεγίεο, σο πξνο ηνλ ηξφπν, ηφπν θαη ρξφλν παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη λα αζθεί επνπηεία θαη έιεγρν γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνο απηέο (Οι.ΑΠ 28/2005 ). Η ζχκβαζε απηή δηαθξίλεηαη απφ ηελ αλαθεξφκελε ζην άξζξν 681 ΑΚ ζχκβαζε κηζζψζεσο έξγνπ, επί ηεο νπνίαο δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, θπξίσο γηαηί κε ηε ζχκβαζε εξγαζίαο νη ζπκβαιιφκελνη απνβιέπνπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζπκθσλεζέληνο ηειηθνχ απνηειέζκαηνο, ε πξαγκάησζε ηνπ νπνίνπ ζπλεπάγεηαη ηελ απηφκαηε ιχζε ηεο κεηαμχ ηνπο ζπκβαηηθήο ζρέζεο, ππαιιειηθήο ζπκβάζεσο. Ο ραξαθηεξηζκφο δε κηαο ζπκβάζεσο, σο εξγαζίαο ή έξγνπ αλήθεη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ δηθαζηεξίνπ, ην νπνίν ζα θξίλεη κε βάζε ηα πεξηζηαηηθά ηα νπνία ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία, αλεμάξηεηα απφ ην λνκηθφ ραξαθηήξα πνπ έδσζαλ ζηελ έλλνκε ζρέζε ηα ζπκβαιιφκελα κέξε (Οι.ΑΠ 19/2007, Οι.ΑΠ 18/2006). Εμάιινπ, ν αζθαιηζηηθφο ζχκβνπινο, πνπ είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, θαηά ην άξζξν 16 ηνπ Ν. 1569/1985, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 2170/1993, κειεηά ηελ αγνξά, παξνπζηάδεη θαη πξνηείλεη ιχζεηο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ κε αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο γηα ινγαξηαζκφ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ή αζθαιηζηηθψλ πξαθηνξείσλ ή κεζηηψλ, κε βάζε ζχκβαζε, έλαληη πξνκεζείαο, γηα ηελ πξφζθηεζε εξγαζηψλ. Ο αζθαιηζηηθφο ζχκβνπινο δελ έρεη δηθαίσκα ππνγξαθήο αζθαιηζηεξίσλ. Η ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηνλ αζθαιηζηηθφ ζχκβνπιν κε ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ή ηνλ αζθαιηζηηθφ πξάθηνξα ή ην κεζίηε αζθαιίζεσλ είλαη ζχκβαζε έξγνπ. Η ηδηφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ππαιιήινπ (θαη' άξζξν 19 παξ. 3 ηνπ Ν. 1569/1985, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 14 ηνπ Ν. 2170/1993), είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ. Η ακέζσο παξαπάλσ δηάηαμε δελ απαγγέιιεη ξεηψο αθπξφηεηα ηεο ζπκβάζεσο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο πνπ θαηαξηίδεηαη κεηαμχ ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο θαη ηνπ κηζζσηνχ ηεο, ν νπνίνο παξαιιήισο έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ, νχηε δε απφ ην ζπλαγφκελν απφ ηελ 1

2 εξκελεία ηεο ελ ιφγσ δηαηάμεσο ζθνπφ, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ απνθπγή ζπγρχζεσο ησλ θαηαλαισηψλ, κπνξεί λα εμαρζεί ζπκπέξαζκα φηη ε ελ ιφγσ ξχζκηζε απνβιέπεη ζηελ επαγσγή αθπξφηεηαο ηεο ζπκβάζεσο εξγαζίαο, πξάγκα άιισζηε πνπ ήηαλ αληίζεην κε ην ζπληαγκαηηθψο πξνζηαηεπφκελν δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο ρψξαο (άξζξν 5 παξ.1 ηνπ πληάγκαηνο). ΑΠ 905/2012 ΣΟ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΑΡΕΙΟΤ ΠΑΓΟΤ B2' Πολιηικό Σμήμα ΤΓΚΡΟΣΗΘΗΚΕ απφ ηνπο Δηθαζηέο: Δεκήηξην Παηηλίδε, Αληηπξφεδξν ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, Γξεγφξην Κνπηζφπνπιν, Δεκήηξην Μνπζηάθα, Υξηζηφθνξν Κνζκίδε θαη Αζπαζία Καξέιινπ, Αξενπαγίηεο. ΤΝΗΛΘΕ ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζην Καηάζηεκά ηνπ ζηηο 24 Απξηιίνπ 2012, κε ηελ παξνπζία θαη ηνπ Γξακκαηέα Γεσξγίνπ Φηζηνχξε, γηα λα δηθάζεη κεηαμχ: Σεο αλαηξεζείνπζαο: Ε.. ηνπ Γ., θαηνίθνπ..., ε νπνία εθπξνζσπήζεθε απφ ηνλ πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο Αληψλην Ρνππαθηψηε θαη θαηέζεζε πξνηάζεηο. Σεο αλαηξεζηβιήηνπ: Αλψλπκεο Εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία..., πνπ εδξεχεη ζηε Νέα κχξλε Αηηηθήο θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα, σο θαζνιηθήο δηαδφρνπ ηεο Αλψλπκεο Αζθαιηζηηθήο Εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία "... ε νπνία εθπξνζσπήζεθε απφ ηνλ πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο Γεψξγην Πήηηα θαη θαηέζεζε πξνηάζεηο. Η έλδηθε δηαθνξά άξρηζε κε ηελ απφ 2/2/2006 αγσγή ηεο ήδε αλαηξεζείνπζαο θαη πξνζψπσλ πνπ δελ είλαη δηάδηθνη ζηελ παξνχζα δίθε, πνπ θαηαηέζεθε ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελψλ. Εθδφζεθαλ νη απνθάζεηο: 1937/2008 νξηζηηθή ηνπ ίδηνπ Δηθαζηεξίνπ θαη 2699/2010 ηνπ Εθεηείνπ Αζελψλ. Σελ αλαίξεζε ηεο ηειεπηαίαο απφθαζεο δεηεί ε αλαηξεζείνπζα κε ηελ απφ 12/6/2011 αίηεζή ηεο. Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο απηήο, πνπ εθθσλήζεθε απφ ην πηλάθην, νη δηάδηθνη παξαζηάζεθαλ, φπσο ζεκεηψλεηαη πην πάλσ. Η Εηζεγήηξηα Αξενπαγίηεο Αζπαζία Καξέιινπ αλέγλσζε ηελ απφ 9/4/2012 έθζεζή ηεο, κε ηελ νπνία εηζεγήζεθε ηελ παξαδνρή ηνπ πξψηνπ ιφγνπ, κέξνο δεχηεξν θαη ηνπ δεχηεξνπ ιφγνπ, κέξνο πξψην θαη ηελ απφξξηςε ησλ ινηπψλ ιφγσλ αλαηξέζεσο. Ο πιεξεμνχζηνο ηεο αλαηξεζείνπζαο δήηεζε ηελ παξαδνρή ηεο αηηήζεσο, ν πιεξεμνχζηνο ηεο αλαηξεζηβιήηνπ ηελ απφξξηςή ηεο θαη θαζέλαο ηελ θαηαδίθε ηνπ αληίδηθνπ κέξνπο ζηε δηθαζηηθή δαπάλε. ΚΕΦΘΗΚΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΝΟΜΟ Επεηδή, απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 648 επ. ΑΚ θαη 6 ηνπ Ν. 765/1943, πνπ δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ κε ην άξζξν 38 ΕηζΝΑΚ, πξνθχπηεη φηη ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ππάξρεη φηαλ νη ζπκβαιιφκελνη κε ηνπο φξνπο ηεο 2

3 ζπκθσλίαο ηνπο απνβιέπνπλ ζηελ παξνρή ηεο εξγαζίαο πνπ ζπκθσλήζεθε θαη ζην κηζζφ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ θαη θαηαβνιήο ηνπ θαη ν εξγαδφκελνο ππφθεηηαη ζε λνκηθή θαη πξνζσπηθή εμάξηεζε απφ ηνλ εξγνδφηε, ε νπνία εθδειψλεηαη κε ην δηθαίσκα ηνπ ηειεπηαίνπ λα δίλεη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ εξγαδφκελν νδεγίεο, σο πξνο ηνλ ηξφπν, ηφπν θαη ρξφλν παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη λα αζθεί επνπηεία θαη έιεγρν γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνο απηέο (Οι.ΑΠ 28/2005 ). Η ζχκβαζε απηή δηαθξίλεηαη απφ ηελ αλαθεξφκελε ζην άξζξν 681 ΑΚ ζχκβαζε κηζζψζεσο έξγνπ, επί ηεο νπνίαο δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, θπξίσο γηαηί κε ηε ζχκβαζε εξγαζίαο νη ζπκβαιιφκελνη απνβιέπνπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζπκθσλεζέληνο ηειηθνχ απνηειέζκαηνο, ε πξαγκάησζε ηνπ νπνίνπ ζπλεπάγεηαη ηελ απηφκαηε ιχζε ηεο κεηαμχ ηνπο ζπκβαηηθήο ζρέζεο, ππαιιειηθήο ζπκβάζεσο. Ο ραξαθηεξηζκφο δε κηαο ζπκβάζεσο, σο εξγαζίαο ή έξγνπ αλήθεη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ δηθαζηεξίνπ, ην νπνίν ζα θξίλεη κε βάζε ηα πεξηζηαηηθά ηα νπνία ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία, αλεμάξηεηα απφ ην λνκηθφ ραξαθηήξα πνπ έδσζαλ ζηελ έλλνκε ζρέζε ηα ζπκβαιιφκελα κέξε (Οι.ΑΠ 19/2007, Οι.ΑΠ 18/2006). Εμάιινπ, θαηά ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 2527/1997, γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κηζζψζεσο έξγνπ απφ ππεξεζίεο θαη λνκηθά πξφζσπα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ζηνλ νπνίν ππάγνληαη, σο πξνο ηηο πξνζιήςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαη ε... θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο (άξζξν κφλν ηνπ Π.Δ. 307/1996), κε θπζηθά πξφζσπα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 681 επ. ΑΚ ή κε άιιεο δηαηάμεηο.απαηηείηαη πξνεγνχκελε έθδνζε ΚΤΑ ζηελ νπνία, πιελ άιισλ, θαζνξίδεηαη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν πνπ πξέπεη λα εθηειεζζεί ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα,ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ, ν ηφπνο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη φηη ην έξγν δελ αλάγεηαη ζηνλ θχθιν ησλ ζπλήζσλ θαζεθφλησλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ νηθείνπ θνξέα θαη αηηηνινγία γηα ηνπο ιφγνπο πνπ δελ κπνξεί λα εθηειεζζεί απφ ππαιιήινπο ηνπ. χκβαζε κίζζσζεο έξγνπ πνπ θαιχπηεη πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο, είλαη απηνδηθαίσο θαη θαζ' νινθιεξίαλ άθπξε. Πεξαηηέξσ, επί δηαδνρηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ή έξγνπ, πνπ θαηαξηίζζεθαλ απφ ην Δεκφζην, θιπ. πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο Οδεγίαο 1999/70/ΕΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 28/6/1999 (πνπ δεκνζηεχζεθε ηελ 10/7/1999 ζηελ Εθεκεξίδα ησλ Επξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη άξρηζε λα ηζρχεη απφ 10/7/1999) θαη ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε κε ηα Π.Δ. 81/2003 θαη 164/2004 θαη ησλ παξαγξάθσλ 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ πληάγκαηνο, πνπ πξνζηέζεθαλ θαηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ έηνπο 2001 θαη ηζρχνπλ απφ 18/4/2001, κε ηηο ηειεπηαίεο ησλ νπνίσλ απαγνξεχεηαη ε κνληκνπνίεζε ηνπ πξνζιακβαλφκελνπ σο άλσ πξνζσπηθνχ (κε ζπκβάζεηο έξγνπ ή δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ), αθφκε θαη ζε πεξίπησζε πνπ νη εξγαδφκελνη θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο, δελ εθαξκφδνληαη νη σο άλσ ζπληαγκαηηθέο θαη άιιεο δηαηάμεηο, δηφηη απηέο (ζπκβάζεηο έξγνπ ή εξγαζίαο) έρνπλ πξνζιάβεη ήδε θαηά ην ρξφλν πνπ εθηείλεηαη ε έλλνκε ζρέζε θαη ην αληηθείκελν ηεο, δειαδή πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ ζπληαγκαηηθψλ θαη ινηπψλ δηαηάμεσλ, ηνλ ραξαθηήξα ηεο ζπκβάζεσο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, θαη' νξζφ λνκηθφ ραξαθηεξηζκφ, αθφκε θαη αλ θαηά ηελ πξφζιεςε ή ηελ θαηάξηηζε ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ, παξαβηάζζεθαλ νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, πνπ δηέπεη ηελ πξφζιεςε ή ηελ θαηάξηηζε ηεο ζπκβάζεσο, ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994 θαη ηνπ άξζξνπ 3

4 6 ηνπ Ν. 2527/1997 (Οι.ΑΠ 7/2011, ΑΠ 15/2012, ΑΠ 1233/2011, ΑΠ 1618/2011). Εμάιινπ, ν αζθαιηζηηθφο ζχκβνπινο, πνπ είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, θαηά ην άξζξν 16 ηνπ Ν. 1569/1985, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 2170/1993, κειεηά ηελ αγνξά, παξνπζηάδεη θαη πξνηείλεη ιχζεηο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ κε αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο γηα ινγαξηαζκφ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ή αζθαιηζηηθψλ πξαθηνξείσλ ή κεζηηψλ, κε βάζε ζχκβαζε, έλαληη πξνκεζείαο, γηα ηελ πξφζθηεζε εξγαζηψλ. Ο αζθαιηζηηθφο ζχκβνπινο δελ έρεη δηθαίσκα ππνγξαθήο αζθαιηζηεξίσλ. Η ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηνλ αζθαιηζηηθφ ζχκβνπιν κε ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ή ηνλ αζθαιηζηηθφ πξάθηνξα ή ην κεζίηε αζθαιίζεσλ είλαη ζχκβαζε έξγνπ. Η ηδηφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ππαιιήινπ (θαη' άξζξν 19 παξ. 3 ηνπ Ν. 1569/1985, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 14 ηνπ Ν. 2170/1993), είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ. Η ακέζσο παξαπάλσ δηάηαμε δελ απαγγέιιεη ξεηψο αθπξφηεηα ηεο ζπκβάζεσο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο πνπ θαηαξηίδεηαη κεηαμχ ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο θαη ηνπ κηζζσηνχ ηεο, ν νπνίνο παξαιιήισο έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ, νχηε δε απφ ην ζπλαγφκελν απφ ηελ εξκελεία ηεο ελ ιφγσ δηαηάμεσο ζθνπφ, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ απνθπγή ζπγρχζεσο ησλ θαηαλαισηψλ, κπνξεί λα εμαρζεί ζπκπέξαζκα φηη ε ελ ιφγσ ξχζκηζε απνβιέπεη ζηελ επαγσγή αθπξφηεηαο ηεο ζπκβάζεσο εξγαζίαο, πξάγκα άιισζηε πνπ ήηαλ αληίζεην κε ην ζπληαγκαηηθψο πξνζηαηεπφκελν δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο ρψξαο (άξζξν 5 παξ.1 ηνπ πληάγκαηνο). ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε ην Εθεηείν, κε ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε δέρζεθε, θαη' αλέιεγθηε θξίζε, ηα αθφινπζα: Η ελάγνπζα θαη ήδε αλαηξεζείνπζα θαηάξηηζε, ηελ 1/6/2000, κε ηελ εηαηξεία "Αγξνηηθή Αλψλπκε Αζθαιηζηηθή Εηαηξεία Ζσήο θαη Τγείαο", ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ζπγρσλεχζεθε κε απνξξφθεζε απφ ηελ ελαγνκέλε θαη ήδε αλαηξεζίβιεηε αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία "Αγξνηηθή Αζθαιηζηηθή Αλψλπκε Εηαηξεία", ε νπνία θαη ππεηζήιζε ζε φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο απνξξνθεζείζαο, ζχκβαζε "ζχκβαζε παξαγσγνχ αζθαιίζεσλ" (αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ), κε θσδηθφ αξηζκφ 71926, δπλάκεη ηεο νπνίαο αλέιαβε σο έξγν ηε κεζνιάβεζε κεηαμχ ηεο εηαηξείαο ηεο θαη ηνπ θνηλνχ γηα ηε ζχλαςε αζθαιίζεσλ δσήο ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο θαη ηε δηακεζνιάβεζε γηα ηε ζχλαςε Γεληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ινγαξηαζκφ θαη ηεο σο άλσ ελαγνκέλεο εηαηξείαο. Η σο άλσ ζχκβαζε φκσο, δεπηεξεπφλησο ιεηηνχξγεζε κε απηφ ην πεξηερφκελν, αθνχ ε εξγνδφηξηα ηε ρξεζηκνπνίεζε, θαηά βάζε, πξνο θάιπςε ησλ πάγησλ, κφληκσλ θαη δηαξθψλ αλαγθψλ ηεο ζε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, δνζέληνο, φηη απαζρνιήζεθε ζην γξαθείν πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο ζην Ηξάθιεην θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ην Δεθέκβξην ηνπ 2002 κεηαθέξζεθε θαη ζπλέρηζε λα απαζρνιείηαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Τπνδηεχζπλζε Ηξαθιείνπ. Εηδηθφηεξα ηα θαζήθνληά ηεο ζπλίζηαλην θπξίσο: α) ζηνλ έιεγρν ησλ παξαιακβαλνκέλσλ λέσλ πξνηάζεσλ αζθάιηζεο θιάδνπ απηνθηλήησλ, β) ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ σο άλσ πξνηάζεσλ κε ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα θαη γ) ζηελ εθηχπσζε ησλ λέσλ ζπκβνιαίσλ. Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ελάζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηεο παξείρε ηελ εξγαζία ηεο ππφ ηηο έγγξαθεο νδεγίεο, εληνιέο θαη εγθπθιίνπο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο ελαγνκέλεο, ηεξψληαο ην ίδην εκεξήζην θαη εβδνκαδηαίν σξάξην απαζρφιεζεο κε ην πξνζσπηθφ ηεο ηειεπηαίαο ζην Ηξάθιεην, πνπ ππεξεηνχζε κε ζχκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ 4

5 ρξφλνπ, ππνγξάθνληαο ζε δειηίν παξνπζίαο θαηά ηελ ψξα πξνζέιεπζεο θαη απνρψξεζήο ηεο απφ ην ρψξν ηεο εξγαζίαο ηεο, ελψ ακεηβφηαλ κε πάγην κεληαίν κηζζφ, 586,94 επξψ. Ωζηφζν, ε ελάγνπζα, ε νπνία κεηά ηελ θαηάξηηζε ηεο σο άλσ ζπκβάζεψο ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 6/6/2002 γξάθηεθε ζην εηδηθφ κεηξψν αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ ηνπ Επηκειεηεξίνπ Ηξαθιείνπ, ζε ειάρηζην βαζκφ άζθεζε θαη ηα θαζήθνληα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ, θαη κε ηε δηακεζνιάβεζή ηεο θαηαξηίζζεθαλ 12 αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ην 2003, απφ ηα νπνία έιαβε πξνκήζεηα 134,09 επξψ, 20 αζθαιηζηήξηα ην 2004, απφ ηα νπνία έιαβε πξνκήζεηα 228,62 επξψ θαη 23 αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ην 2005, απφ ηα νπνία έιαβε πξνκήζεηα 264,33 επξψ. Η ζχκβαζε φκσο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, ηελ νπνία θπξίσο παξείρε ε ελάγνπζα ππήξμε άθπξε, αθελφο κελ επεηδή ε ηδηφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ππαιιήινπ είλαη εθ ηνπ λφκνπ αζπκβίβαζηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ, αθεηέξνπ δε επεηδή γηα ηελ πξφζιεςή ηεο, πξνθεηκέλνπ λα αζθεί ηα θαζήθνληα αζθαιηζηηθνχ ππαιιήινπ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, φπσο επεδίσθε ε ελαγνκέλε θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα παξείρε απηή (ελάγνπζα) δελ ηεξήζεθε ε πξνβιεπφκελε λφκηκε δηαδηθαζία κέζσ ΑΕΠ. Καη' αθνινπζίαλ ησλ παξαδνρψλ απηψλ ην Εθεηείν, δερφκελν ηελ έθεζε ηεο ελαγνκέλεο, εμαθάληζε ηελ πξσηφδηθε απφθαζε πνπ είρε δερζεί φηη ε ζχκβαζε εξγαζίαο ηεο ελάγνπζαο ήηαλ έγθπξε. Κξίλνληαο ην Εθεηείν φηη ε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είρε ζπλάςεη ε αλαηξεζείνπζα κε ηελ αλαηξεζίβιεηε είλαη άθπξε, εζθαικέλα εξκήλεπζε θαη εθάξκνζε ηηο νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ σο άλσ δηαηάμεηο, θαζφζνλ, α) ε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηεο αλαηξεζείνπζαο δελ έπαζρε αθπξφηεηα εθ ηνπ ιφγνπ φηη ε ηδηφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ππαιιήινπ, ηελ νπνία απηή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είρε, είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ, θαη β) ε ζχκβαζε εξγαζίαο δελ είλαη άθπξε, εθ ηνπ ιφγνπ φηη παξαβηάζζεθαλ νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξφζιεςή ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα γηαηί δελ ηεξήζεθαλ, θαηά ηελ πξφζιεςή ηεο νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/1994 θαη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2527/1997, αθνχ ε ζχκβαζε απηή, ε νπνία είρε ζπλαθζεί ηελ 1/6/2000, δειαδή πξηλ απφ ηελ ηζρχ ηεο Οδεγίαο 199/70/ΕΚ, ησλ Π.Δ. 181/2003, ηνπ Π.Δ. 164/2004 θαη ησλ παξαγξάθσλ 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 2001, είρε απνθηήζεη ην ραξαθηήξα εμαξηεκέλεο ζπκβάζεσο εξγαζίαο ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν ηεο ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ. Επνκέλσο, νη πξψηνο, κέξνο δεχηεξν θαη δεχηεξνο, κέξνο πξψην, ιφγνη αλαηξέζεσο απφ ην άξζξν 559 αξ.1 ηνπ Κ.Πνι.Δ. είλαη βάζηκνη. Πεξαηηέξσ ην δεχηεξν κέξνο ηνπ δεχηεξν ιφγνπ αλαηξέζεσο θαη ν ηξίηνο ιφγνο αλαηξέζεσο, απφ ην άξζξν 559 αξ. 1 ηνπ Κ.Πνι.Δ., κε ηνλ νπνίν ε αλαηξεζείνπζα αηηηάηαη ην Εθεηείν, α) γηα ηε κε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Δ. 164/2004 (θαη ηνπ Π.Δ. 180/2004) θαη β) ησλ απφ 7/4/1989 θαη 23/3/1990..Ε., κεηαμχ ηεο Έλσζεο Ειιεληθψλ Αζθαιηζηηθψλ Εηαηξεηψλ θαη ηεο Οκνζπνλδίαο Αζθαιηζηηθψλ πιιφγσλ Ειιάδνο, πνπ πξνβιέπνπλ, θαη' εμαίξεζε θαη εηδηθά γηα ηελ θάιπςε επηηαθηηθψλ αλαγθψλ, ηελ πξφζιεςε κηθξνχ αξηζκνχ πξνζσπηθνχ, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 3 ηεο..ε. 1989, είλαη αβάζηκνη, θαζφζνλ ζηελ πξνθείκελε ππφζεζε, δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ σο άλσ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ θαη..ε., γηα ην ιφγν φηη, α) ε ζχκβαζε εξγαζίαο ηεο αλαηξεζείνπζαο είρε ζπλαθζεί πξηλ απφ ηελ ηζρχ απηψλ ηεο Οδεγίαο 1999/70/ΕΚ θαη ησλ πξνζηεζεηζψλ ζην χληαγκα δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 103 θαη β) ε πξφζιεςε ηεο αλαηξεζείνπζαο, 5

6 θαηά ηηο παξαδνρέο ηεο πξνζβαιιφκελεο απνθάζεσο έγηλε γηα ηελ θάιπςε πάγησλ θαη δηαξθψλ αλαγθψλ ηεο αλαηξεζίβιεηεο, ελψ δελ δηαιακβάλνληαη παξαδνρέο φηη ζπλέηξεραλ επηηαθηηθέο αλάγθεο πνπ δελ θαιχπηνληαλ κε δεκφζην δηαγσληζκφ, θαζψο θαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο..ε. ηνπ Εμάιινπ, ν πξψηνο ιφγνο, κέξνο πξψην, απφ ην άξζξν 559 αξ. 19 ηνπ Κ.Πνι.Δ., κε ηνλ νπνίν πξνβάιιεηαη ε αηηίαζε φηη ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε πεξηέρεη αλεπαξθείο αηηηνινγίεο, γηαηί δελ δηαζαθελίδεηαη εάλ θαη ζε πνην βαζκφ επεξεάζηεθε ε ηδηφηεηά ηνπ σο ππαιιήινπ ηεο αλαηξεζίβιεηεο, ψζηε λα ζπλεθηηκεζεί θαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ σο αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ, είλαη αιπζηηειήο, θαζφζνλ ε αλαηξεζείνπζα ηζρπξίζζεθε κε ηελ αγσγή ηεο φηη ε ζπλδένπζα απηή κε ηελ ελαγνκέλε έλλνκε ζρέζε είλαη ε ηεο ζπκβάζεσο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, ζηελ νπνία θαη ζηεξίδεη θα ηηο αμηψζεηο ηεο, θαη φρη ζχκβαζε έξγνπ ην απηφ δε δέρζεθε θαη ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε. πλεπψο, πξέπεη, θαηά παξαδνρή ησλ πξψηνπ, κέξνο δεχηεξν θαη δεχηεξνπ κέξνο πξψην, ιφγσλ αλαηξέζεσο, λα αλαηξεζεί ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε, θαηά ην αλσηέξσ αλαθεξφκελν κέξνο (θαηά ην θεθάιαην πνπ δέρζεθε φηη ε ζπλδένπζα ηελ αλαηξεζείνπζα κε ηελ αλαηξεζίβιεηε ζχκβαζε εξγαζίαο είλαη άθπξε) θαη λα παξαπεκθζεί ε ππφζεζε, θαηά ην κέξνο απηφ πξνο πεξαηηέξσ εθδίθαζε ζην ίδην Εθεηείν, ηνπ νπνίνπ ε ζπγθξφηεζε απφ άιινπο δηθαζηέο είλαη δπλαηή (άξζξν 580 αξ. 3 πεξ. ββ' Κ.Πνι.Δ.). ΓΘΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ Αλαηξεί, θαηά ην κέξνο πνπ ζην ζθεπηηθφ αλαθέξεηαη, ηελ 2699/2010 απφθαζε ηνπ Εθεηείνπ Αζελψλ. Παξαπέκπεη ηελ ππφζεζε, θαηά ην κέξνο πνπ αλαηξέζεθε, πξνο πεξαηηέξσ εθδίθαζε ζην ίδην Δηθαζηήξην, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί απφ άιινπο δηθαζηέο. Καηαδηθάδεη ηελ αλαηξεζίβιεηε ζε κέξνο ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ ηεο αλαηξεζείνπζαο, ην νπνίν νξίδεη ζε ρίιηα (1.000) επξψ. Κξίζεθε θαη απνθαζίζζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 15 Μαΐνπ Δημοζιεύθηκε ζε δημόζια ζςνεδπίαζη ζηο ακποαηήπιό ηος ζηιρ 29 Μαΐος Ο ΑΝΣΘΠΡΟΕΔΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 6

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣηΕ (Ολ.) 1213/2010 [Κρσθή κάμερα Προζηαζία ιδιωηικής ζωής] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Γξαηζίαο, χκβνπινο

ΣηΕ (Ολ.) 1213/2010 [Κρσθή κάμερα Προζηαζία ιδιωηικής ζωής] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Γξαηζίαο, χκβνπινο ΣηΕ (Ολ.) 1213/2010 [Κρσθή κάμερα Προζηαζία ιδιωηικής ζωής] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Γξαηζίαο, χκβνπινο [ ] 6. Δπεηδή, θαη επίθιεζε ηεο παξαηεζείζεο ζηελ πξνεγνπκέλε ζθέςε δηαηάμεσο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Αντισυνταγματικό το αυτόυωρο για χρέη στο Δημόσιο

Αντισυνταγματικό το αυτόυωρο για χρέη στο Δημόσιο Αντισυνταγματικό το αυτόυωρο για χρέη στο Δημόσιο Ζ εηζαγγειηθή πξφηαζε: Σχκθσλα κε ην πξψην εδάθην ηεο δέθαηεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 21 Ν 2523/1997, φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 2 ζηνηρ. ηγ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΣηΕ 2934/11 [Νόμιμη αδειοδόηηζη έπγος βεληίωζηρ παλαιού αλιεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ... ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : 1)...... ηνπ... θαη ηεο..., πνπ γελλήζεθε ζην/ελ......, ην έηνο..., θάηνηθνο... (νδφο...

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ:

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: E ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: θ. Ησάλλεο Σδελ Γεληθφο χκβνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Ππορ. ηο Υποςπγείο Οικονομικών -Γενική Γπαμμαηεία Δημοζίυν Εζόδυν. Σσεη. ηο ςπ απιθμ. ππυη. ΔΕΛΑ 110513 ΕΞ 2014 ΕΜΠ έγγπαθό ζαρ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Ππορ. ηο Υποςπγείο Οικονομικών -Γενική Γπαμμαηεία Δημοζίυν Εζόδυν. Σσεη. ηο ςπ απιθμ. ππυη. ΔΕΛΑ 110513 ΕΞ 2014 ΕΜΠ έγγπαθό ζαρ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΑΓΓΔΛΔΑ ΣΟΤ ΑΡΔΙΟΤ ΠΑΓΟΤ Σει. : 210-6411526 Fax:210-6411523 Αζήλα 14-10-2014 Αξηζ. Πξση.3244 Αξηζκ. Γλσκ. 6 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ππορ ηο Υποςπγείο Οικονομικών -Γενική Γπαμμαηεία Δημοζίυν Εζόδυν

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΔΣΟΤ 2011

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΔΣΟΤ 2011 ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΔΣΟΤ 2011 Δπηκέιεηα: Βαζηιηθή Πέππα Πάξεδξνο Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ Αριθμός απόφασης Θέμα 3492/2011 Δθφζνλ αζθεζεί έθεζε εμαληιείηαη ε αξκνδηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα