Κριτική Ανάλυση υο οκιµασιών της Ευρωπαϊκής έσµης Μετρήσεων Eurofit για την Αξιολόγηση της Φυσικής Κατάστασης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κριτική Ανάλυση υο οκιµασιών της Ευρωπαϊκής έσµης Μετρήσεων Eurofit για την Αξιολόγηση της Φυσικής Κατάστασης"

Transcript

1 Επισκόπησης Ειδικό τεύχος: Η Φυσική Αγωγή Σήµερα Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 4 (2), ηµοσιεύτηκε: 30 Αυγούστου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 4 (2), Released: August 30, ISSN Κριτική Ανάλυση υο οκιµασιών της Ευρωπαϊκής έσµης Μετρήσεων Eurofit για την Αξιολόγηση της Φυσικής Κατάστασης Νικόλαος Τσιγγίλης ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περίληψη Ανάµεσα στις κινητικές δοκιµασίες της ευρωπαϊκής δέσµης µετρήσεων Eurofit περιλαµβάνεται η «δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση» για την αξιολόγηση της ευκαµψίας των οπισθίων µηριαίων και του κάτω τµήµατος της σπονδυλικής στήλης και η «άρσεις του κορµού από την ύπτια κατάκλιση» για την αξιολόγηση της δύναµης των µυών της κοιλιακής χώρας. Η ένταξη των δοκιµασιών αυτών στις δέσµες µετρήσεων στηρίζεται στην άποψη ότι αυξηµένα επίπεδα δύναµης των κοιλιακών µυών ή/και ανεπτυγµένη κινητικότητα της κάτω µοίρας της σπονδυλικής στήλης και των οπισθίων µηριαίων µυών µπορεί να εµποδίσει την εµφάνιση πόνου στην οσφυϊκή µοίρα. Στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση παρουσιάζονται αποτελέσµατα ερευνών που αναφέρονται στην εγκυρότητα και αξιοπιστία των δοκιµασιών «δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση» και «άρσεις του κορµού από την ύπτια κατάκλιση». Επίσης, εξετάζονται προτεινόµενες τροποποιηµένες ή εναλλακτικές δοκιµασίες καθώς και νέες, οι οποίες συγκρίνονται µε τις αρχικές δοκιµασίες. Τέλος, γίνεται συζήτηση για το κατά πόσο τα ερευνητικά δεδοµένα υποστηρίζουν την ένταξη των δοκι- µασιών «δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση» και «άρσεις του κορµού από την ύπτια κατάκλιση» στην ευρωπαϊκή δέσµη µετρήσεων και προτείνονται θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εξετάσουν µελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες. Λέξεις κλειδιά: δοκιµασίες πεδίου, ευκαµψία, δύναµη-αντοχή κοιλιακών µυών, εγκυρότητα, αξιοπιστία A critical analysis of two Eurofit tests Nikolaos Tsigilis Department of Physical Education and Sports Sciences, University of Thessaly, Trikala, Greece Abstract The sit-and-reach and the sit-up are two tests, which are included in the Eurofit test battery. These tests are designed to assess hamstring and low-back flexibility and strength/endurance of the abdominal muscles respectively. The inclusion of these tests in the test batteries is based on the notion that increased levels of hamstrings and low-back flexibility and/or strength of the abdominal muscles may provide protection from low-back pain. The present literature review examines the reported validity and reliability of the sit-andreach and sit-up tests. In addition alternative, modified or even new tests are also examined and compared to the initial tests. Finally, in this paper is discussed whether the scientific results support the inclusion of the sit-and-reach and sit-up tests in the test batteries and fruitful areas of future research are highlighted. Key words: field tests, flexibility, abdominal strength/endurance, validity, reliability. ιεύθυνση επικοινωνίας: ρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού , Καρυές, Τρίκαλα e mail:

2 Ν. Τσιγγίλης / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 4 (2006), Γενική Εισαγωγή Τα στοιχεία από επιδηµιολογικές έρευνες αναφέρουν ότι ένα µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού θα υποφέρει από πόνο στην οσφυϊκή µοίρα της σπονδυλικής στήλης σε κάποια στιγµή της ζωής του. Το ποσοστό αυτό κυµαίνεται από 60 85% (Albert, Bonneau, Stevenson, & Gledhill, 2001; Plowman, 1992). Εκτός από τον περιορισµό της κινητικότητας που προκαλεί η εµφάνιση του συνδρόµου της σπονδυλικής στήλης υπάρχουν και σηµαντικές οικονοµικές επιπτώσεις οι οποίες ανέρχονται σε εκατοµµύρια δολάρια τόσο στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής (Plowman, 1992) όσο και στον Καναδά (Albert et al., 2001). Συνεπώς, η εµφάνιση πόνου στην οσφυϊκή µοίρα είναι σηµαντικό πρόβληµα της κοινωνίας που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή (Kristjansdottir & Rhee, 2002). Έχοντας υπόψη τα δεδοµένα αυτά οι επιστήµονες που ανέπτυξαν δέσµες µετρήσεων και αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης περιέλαβαν και δοκι- µασίες οι οποίες θεωρήθηκαν ότι συνδέονται µε την εµφάνιση πόνου στην οσφυϊκή µοίρα. Αρκετοί ερευνητές τονίζουν ότι αυξηµένα επίπεδα δύναµης και αντοχής των κοιλιακών µυών καθώς και ανεπτυγ- µένη κινητικότητα της οσφυϊκής µοίρας της σπονδυλικής στήλης και των οπισθίων µηριαίων µυών µπορεί να παρέχει προστασία από την εµφάνιση του πόνου στην οσφυϊκή µοίρα (Baltaci, Un, Besler, & Gerçeker, 2003; Hui, Yuen, Morrow, & Jackson, 1999; Jackson & Baker, 1986; Jackson, Morrow, Brill, Kohl, Gordon, & Blair, 1998; Shiple, 1997). Το 1988 η Επιτροπή για την Ανάπτυξη του Αθλητισµού του Συµβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε τη δέσµη µετρήσεων Eurofit για την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης παιδιών και εφήβων. Η Ευρωπαϊκή δέσµη µετρήσεων Eurofit περιλαµβάνει επτά ανθρωποµετρικές µετρήσεις (ανάστηµα, σωµατικό βάρος και πέντε δερµατοπτυχές) και εννέα κινητικές δοκιµασίες για την αξιολόγηση έξι διαστάσεων της φυσικής κατάστασης (ισορροπία, µυϊκή δύνα- µη, µυϊκή αντοχή, ευκαµψία, ταχύτητα και καρδιοαναπνευστική λειτουργία). Μεταξύ των κινητικών δοκιµασιών υπάρχουν και δύο ευρέως διαδεδοµένες δοκιµασίες πεδίου: η «δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση» (sit-and-reach test) για την αξιολόγηση της ευκαµψίας, και η δοκιµασία «αναδιπλώσεις από την κατάκλιση» (sit-up test) για την αξιολόγηση της δύναµης/αντοχής των κοιλιακών µυών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει µέσα από βιβλιογραφικά δεδοµένα την εγκυρότητα και αξιοπιστία των δοκιµασιών «δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση» και αναδιπλώσεις από την κατάκλιση» και να ερευνήσει αν δικαιολογείται η ένταξή τους στις δέσµες µετρήσεων. Η εγκυρότητα των δοκιµασιών θα µελετηθεί ως προς τη σχέση τους µε διάφορες δοκιµασίες κριτήριο (εγκυρότητα κριτηρίου) καθώς και ως προς το βαθµό στον οποίο η επίδοση στις δοκιµασίες αυτές µπορεί να διαχωρίσει υγιή άτοµα µε άτοµα που εµφάνισαν πόνο στο κάτω τµήµα της σπονδυλικής στήλης (εγκυρότητα διακριτότητας). Η δοκιµασία «δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση» Η δοκιµασία «δίπλωση µπροστά από την ε- δραία θέση» ή κάποια παραλλαγή της περιλαµβάνεται σε όλες σχεδόν τις σύγχρονες δέσµες αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης (Πίνακας 1). Τα πλεονεκτήµατα της δοκιµασίας αυτής είναι ότι είναι απλή, µπορεί να εφαρµοστεί εύκολα και δεν απαιτείται ιδιαίτερη εξάσκηση. Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε από τους Wells και Dillon (1952), µε σκοπό τη µέτρηση της ευκαµψίας των οπισθίων µηριαίων και της κινητικότητας του κάτω τµήµατος της σπονδυλικής στήλης. Για την εκτέλεση της δοκιµασίας «δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση» χρειάζεται η κατασκευή ενός ειδικού κουτιού µε διαστάσεις, 45 cm µήκος, 35 cm πλάτος και 32 cm ύψος. Η επάνω πλευρά του κουτιού εξέχει 15 cm. Έτσι το συνολικό µήκος της επάνω επιφάνειας του κουτιού είναι 60 cm. Ένας χάρακας µήκους 30 cm που είναι ελεύθερος ή κινητός βρίσκεται στην επιφάνεια στο άνω µέρος του κουτιού. Σύµφωνα µε τις οδηγίες της ευρωπαϊκής δέσµης- Εurofit ο δοκιµαζόµενος βρίσκεται στην εδραία θέση µε τεντωµένα τα κάτω άκρα και τα πέλµατα των ποδιών του είναι σε επαφή µε το ειδικό όργανο µέτρησης (κουτί). Από τη θέση αυτή ο εξεταζόµενος, χωρίς να λυγίσει τα γόνατά του, εκτελεί δίπλωση προς τα εµπρός αργά και βαθµιαία µε σκοπό να σπρώξει το χάρακα όσο πιο µακριά µπορεί. Η θέση της µεγαλύτερης δίπλωσης θα πρέπει να διατηρηθεί για δύο τουλάχιστον δευτερόλεπτα. Συνολικά γίνονται δύο προσπάθειες και καταγράφεται η καλύτερη επίδοση σε εκατοστά. Πίνακας 1. έσµες µέτρησης της φυσικής κατάστασης που περιλαµβάνουν τη δοκιµασία «δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση» ή διάφορες παραλλαγές της έσµη µετρήσεων ADHERED Physical best program Eurofit President s Challenge Physical fitness program Prudential FITNESSGRAM YMCA Youth Fitness Ηλικιακή κατηγορία 5-18 ετών 6-18 ετών 6-17 ετών ετών 6-17 ετών

3 Ν. Τσιγγίλης / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 4 (2006), Εγκυρότητα κριτηρίου της δοκιµασίας «δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση» Τυπική δοκιµασία «δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση». Πολλές έρευνες στο παρελθόν έχουν δείξει ότι η δοκιµασία «δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση» έχει υψηλή αξιοπιστία, ενώ η εγκυρότητά της στηρίχθηκε στη λογική εγκυρότητα και στην υψηλή της συσχέτιση µε τη δοκιµασία «δίπλωση µπροστά από την όρθια θέση» (Jackson & Baker, 1986; Patterson, Wiksten, Ray, Flanders, & Sanphy, 1996). Τα τελευταία χρόνια όµως φαίνεται ότι η εγκυρότητα της δοκιµασίας αυτής αµφισβητείται. Υπάρχουν αρκετά δηµοσιευµένα ερευνητικά δεδοµένα, από τα οποία φαίνεται ότι η συγκεκριµένη δοκιµασία αξιολογεί µόνο την ευκαµψία των µυών της οπίσθιας πλευράς του µηρού. Για παράδειγµα, οι Jackson και Baker (1986) σύγκριναν τη δοκιµασία «δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση» µε δύο δοκιµασίες που µετρούν την ευκαµψία των µυών της οπίσθιας πλευράς του µηρού (µε γωνιόµετρο Leighton σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται από τους Ekstrand, Wiktorsson, Oberg και Gillquist, 1982) και την κινητικότητα του κάτω τµήµατος της σπονδυλικής στήλης (σύµφωνα µε τη µέθοδο Macrae και Wright, 1969). Οι δείκτες γραµµικής συσχέτισης r του Pearson ήταν.64 και.28 αντίστοιχα. Με βάση τα αποτελέσµατα αυτά οι συγγραφείς κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η εγκυρότητα της δοκιµασίας «δίπλωση µπροστά από την όρθια θέση» συνδέεται µόνο µε την ευκαµψία των οπισθίων µηριαίων. Σε παρόµοια συµπεράσµατα κατέληξαν και άλλοι ερευνητές (Hui et al., 1999; Jackson & Langford, 1989; Minkler & Patterson, 1994). Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα διαφόρων ερευνών που µελέτησαν την εγκυρότητα κριτηρίου της δοκιµασίας «δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση». Από τον Πίνακα 2 γίνεται φανερό ότι η συγκεκριµένη δοκιµασία είναι ένα έγκυρο τεστ µόνο για τη µέτρηση των µυών της οπίσθιας πλευράς του µηρού, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Όσον αφορά την κινητικότητα του κάτω τµήµατος της σπονδυλικής στήλης, η δοκιµασία «δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση» φαίνεται να παρουσιάζει στατιστικά σηµαντικούς δείκτες συσχέτισης, το µέγεθος των οποίων όµως κυµαίνεται από χαµηλό έως µέτριο. Αντίθετα, στις γυναίκες οι δείκτες συσχέτισης δεν είναι στατιστικά σηµαντικοί, γεγονός που δείχνει ότι η συγκεκριµένη δοκιµασία αποτυγχάνει να µετρήσει την κινητικότητα του κάτω τµή- µατος της σπονδυλικής στήλης. Τροποποιηµένη δοκιµασία «δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση». Ένα µειονέκτηµα για το οποίο έχει κατηγορηθεί η δοκιµασία «δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση» είναι ότι η επίδοση µπορεί να επηρεαστεί από τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων. Για να ξεπεραστεί αυτή η πιθανή αδυναµία της δοκιµασίας ο Hoeger και οι συνεργάτες του (1990, 1992) πρότειναν µία εναλλακτική δοκιµασία την «τροποποιηµένη δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση» (modified sit-and-reach test, MSRT). Το πλεονέκτηµα της δοκιµασίας αυτής έγκειται στο γεγονός ότι το σηµείο εκκίνησης εκτέλεσης της δοκιµασίας δεν είναι σταθερό για όλους τους εξεταζόµενους, αλλά διαφοροποιείται ανάλογα µε τα σωµατοµετρικά τους χαρακτηριστικά. Σύµφωνα µε τις οδηγίες εκτέλεσης της τροποποιηµένης δοκιµασίας ο εξεταζόµενος βρίσκεται στην εδραία θέση έτσι ώστε τα ισχία του, η πλάτη του και Πίνακας 2. Αποτελέσµατα ερευνών ως προς την εγκυρότητα κριτηρίου της δοκιµασίας «δίπλωση µπροστά από την ε- δραία θέση» Ερευνητές είγµα Ηλικία (σε έτη) Ευκαµψία οπισθίων µηριαίων Αρ. Πόδι εξί πόδι Κινητικότητα ο- σφυϊκής µοίρα ΣΣ Baltaci et al., φοιτήτριες *.53* - Jackson & Baker, κορίτσια *, a.28* Jackson & Langford, άνδρες *, a.59* Jackson & Langford, γυναίκες *, a.12 Liemohn et al., φοιτητές.72*.29 Liemohn et al., φοιτήτριες.70*.40 Minkler & Patterson, άνδρες *.40* Minkler & Patterson, γυναίκες *.25 Hui et al., φοιτητές *.47*.27* 96 φοιτήτριες *.53*.24* Σηµείωση: * p <.05, a τα αποτελέσµατα προέκυψαν από την επίδοση και στα δύο κάτω άκρα

4 Ν. Τσιγγίλης / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 4 (2006), Πίνακας 3. Συντελεστές συσχέτισης της τυπικής και τροποποιηµένης δοκιµασίας µε την απόσταση των δακτύλων από το όργανο µέτρησης. Ερευνητές είγµα Ηλικία (σε έτη) SR MSRT Hoeger et al, παιδιά *.08* Hopkins & Hoeger, άνδρες * -.06 Hoeger & Hopkins γυναίκες ** -.15* Tsigilis, φοιτητές & φοιτήτριες **.05 Σηµείωση: SR = τυπική δοκιµασία «δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση», MSRT = τροποποιηµένη δοκιµασία «δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση», * p <.05, ** p <.01 το πίσω τµήµα της κεφαλής του να βρίσκονται σε επαφή µε τον τοίχο, ενώ τα πέλµατά του ακουµπούν το όργανο µέτρησης (sit-and-reach box). Ένας χάρακας, ο οποίος µπορεί να κινείται ελεύθερα, βρίσκεται πάνω στο όργανο µέτρησης. Στην συνέχεια, ο εξεταζόµενος τοποθετεί τη µία του παλάµη πάνω στην άλλη και σπρώχνει το χάρακα όσο πιο µακριά µπορεί. Καθ όλη τη διάρκεια της κίνησης των χεριών, τα ισχία, η πλάτη και το κεφάλι θα πρέπει να είναι σε επαφή µε τον τοίχο. Το σηµείο στο οποίο έχει φθάσει ο χάρακας αποτελεί το σηµείο εκκίνησης για την εκτέλεση της δοκιµασίας. Στην συνέχεια η δοκιµασία εκτελείται όπως και η τυπική δοκιµασία. Στην έρευνα των Hopkins και Hoeger (1992) µετρήθηκαν 200 άνδρες ηλικίας ετών. Οι συµ- µετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις οµάδες, ανάλογα µε την απόσταση των δακτύλων των χεριών από το όργανο µέτρησης (απόσταση από το όργανο µέτρησης, ΑΟΜ). Στην πρώτη οµάδα τοποθετήθηκαν τα άτοµα που είχαν µεγάλη ΑΟΜ, που σηµαίνει ότι είχαν µακριά πόδια σε σχέση µε τα χέρια. Στην δεύτερη οµάδα τοποθετήθηκαν τα άτοµα µε µέτρια ΑΟΜ και χαρακτηρίζει τα άτοµα µε σχεδόν ίδια αναλογία ποδιών-χεριών. Τέλος, στην τρίτη οµάδα τοποθετήθηκαν τα άτοµα µε µικρή ΑΟΜ, που σηµαίνει ότι είχαν πιο µακριά χέρια σε σχέση µε τα πόδια. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων ως προς την επίδοση στην αρχική δοκιµασία «δίπλωση εµπρός από την εδραία θέση» δεν φανέρωσε διαφορές µεταξύ των τριών οµάδων. Στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των τριών οµάδων όµως εµφανίστηκαν όταν αναλύθηκαν τα δεδοµένα από την τροποποιηµένη δοκιµασία «δίπλωση εµπρός από την εδραία θέση». Πιο συγκεκριµένα, η τρίτη οµάδα εκτέλεσε καλύτερα από τη δεύτερη και η δεύτερη καλύτερα από την πρώτη. Με βάση τα αποτελέσµατα αυτά οι Hopkins και Hoeger (1992) προτείνουν τη χρήση της τροποποιηµένης δοκιµασίας για να µειωθεί η επίδραση των ανθρωποµετρικών χαρακτηριστικών των συµµετεχόντων. Σε παρόµοια συµπεράσµατα κατέληξαν και άλλοι ερευνητές, οι οποίοι εφάρµοσαν την τροποποιηµένη δοκιµασία σε συµµετέχοντες διαφόρων ηλικιών και φύλου: γυναίκες ετών (Hoeger & Hopkins, 1992) και έφηβους ετών (Hoeger, Hopkins, Button, & Palmer, 1990). Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι δείκτες συσχέτισης των δύο δοκιµασιών (τυπικής και τροποποιηµένης) µε την απόσταση των δακτύλων από το όργανο µέτρησης. Είναι φανερό ότι η τυπική δοκιµασία συνδέεται στατιστικά σηµαντικά και µε υψηλότερες τιµές µε την ΑΟΜ σε σχέση µε την τροποποιηµένη δοκιµασία. Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσµατα οι Minkler και Patterson (1994) εξέτασαν την εγκυρότητα της τροποποιηµένης δοκιµασίας «δίπλωση εµπρός από την εδραία θέση». Τα αποτελέσµατά τους συµφωνούν µε αυτά των Jackson και Baker (1986) καθώς και των Jackson και Langford (1989) υποδεικνύοντας ότι η τροποποιηµένη δοκιµασία αξιολογεί την ευκαµψία των οπισθίων µηριών µυών µε µέτριο βαθµό εγκυρότητας, ενώ την κινητικότητα του κάτω τµήµατος της σπονδυλικής στήλης µε χαµηλό βαθµό εγκυρότητας. Έτσι, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η τροποποιηµένη δοκιµασία είναι το ίδιο έγκυρη µε την τυπική για την αξιολόγηση της ευκαµψίας (Minkler & Patterson, 1994). Η άποψη αυτή φαίνεται να ενισχύεται από τα αποτελέσµατα της έρευνας των Hui et al. (1999), οι οποίοι κατάληξαν στο ίδιο συµπέρασµα µε αυτό των Minkler και Patterson (1994). Εναλλακτική δοκιµασία «δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση». Τελευταία, µία καινούργια δοκιµασία εµφανίστηκε ως εναλλακτική της τυπικής δοκιµασίας «δίπλωση εµπρός από την εδραία θέση». Η καινούργια δοκιµασία στηρίζεται στο γεγονός ότι η ταυτόχρονη διάταση των µυών και των δύο κάτω άκρων µπορεί να επιφέρει ισχυρή πίεση στην σπονδυλική στήλη (Galliet, 1988). Με σκοπό να ξεπεράσουν την αδυναµία αυτή οι Patterson et al. (1996) πρότειναν την δοκιµασία back saver sit-and-reach test (BSSR). Η διαφορά της από την τυπική δοκιµασία είναι ότι γίνονται δύο µετρήσεις. Σε κάθε µέτρηση το ένα µόνο κάτω άκρο είναι τεντωµένο, ενώ το άλλο είναι διπλω- µένο στο ύψος του γονάτου. Στην έρευνά τους οι Patterson et al. (1996) επιβεβαίωσαν την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του BSSR για την µέτρηση της ευκαµψίας των οπισθίων µηριαίων µυών. Πιο συγκεκριµένα, η δοκιµασία BSSR εφαρµόστηκε σε 40 αγόρια και 44 κορίτσια, µε µέση ηλικία 13 και 12.7 έτη αντίστοιχα. Οι δείκτες συσχέτισης της δοκιµασί-

5 Ν. Τσιγγίλης / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 4 (2006), ας BSSR µε τη δοκιµασία κριτήριο για την ευκαµψία των οπισθίων µηριαίων κυµάνθηκε από , ενώ µε τη δοκιµασία για την κινητικότητα του κάτω τµή- µατος της σπονδυλικής στήλης από Με βάση τα αποτελέσµατα αυτά οι συγγραφείς κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η τροποποιηµένη δοκιµασία είναι έγκυρη µόνο ως προς την αξιολόγηση της ευκαµψίας των οπισθίων µηριαίων µυών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι µόνο το 71% από τα αγόρια και το 84% από τα κορίτσια πέρασαν την αρχή του οργάνου µέτρησης όταν ήταν τεντωµένο το αριστερό κάτω άκρο, ενώ το 64% από τα αγόρια και το 82% από τα κορίτσια όταν ήταν τεντωµένο το δεξί. Εποµένως, το πρακτικό πλεονέκτηµα της εναλλακτικής δοκιµασίας είναι ότι µπορεί να φανερώσει αδυναµίες των συµµετεχόντων στην ικανότητα της ευκαµψίας, οι οποίες δεν θα µπορούσαν να γίνουν αντιληπτές εάν εφαρµόζονταν η τυπική δοκιµασία. Αξιοπιστία της δοκιµασίας «δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση» Αρκετές έρευνες µελέτησαν την αξιοπιστία της δοκιµασίας «δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση. Για την εξέταση της αξιοπιστίας χρησιµοποιήθηκαν από δύο έως τέσσερις ξεχωριστές µετρήσεις. Ως δείκτης αξιοπιστίας χρησιµοποιήθηκε ο ενδοταξικός συντελεστής συσχέτισης (intraclass correlation coefficient, ICC), που προκύπτει από την ανάλυση διακύµανσης δύο παραγόντων (περισσότερες πληροφορίες για τον ενδοταξικό συντελεστή αξιοπιστίας δίνονται στο άρθρο των McGraw και Wong (1996). Τα αποτελέσµατα των ερευνών αυτών παρουσιάζονται στον Πίνακα 4 και δείχνουν ότι τόσο η τυπική δοκιµασία «δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση» όσο και οι παραλλαγές της έχουν εντυπωσιακά υψηλή αξιοπιστία. Λίγα είναι τα ερευνητικά δεδοµένα που αναφέρονται στην αξιοπιστία της δοκιµασίας «δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση» µε την µέθοδο ελέγχου-επανελέγχου (test-retest) καθώς και στην αξιοπιστία µεταξύ των κριτών. Στην έρευνά τους οι Gabbe, Bennell, Wajswelner και Finch (2004) εξέτασαν την αξιοπιστία οκτώ διαγνωστικών δοκιµασιών των κάτω άκρων µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνονταν και η δοκιµασία «δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση». έκα εννέα αυστραλοί ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου εξετάστηκαν σε οκτώ δοκιµασίες, από δύο κριτές. Η διαδικασία µέτρησης επαναλήφθηκε µετά από µία εβδοµάδα. Η αξιοπιστία µεταξύ των κριτών ήταν αρκετά υψηλή, µε τιµή ICC =.97. Από τους δύο κριτές µόνο στις µετρήσεις του δεύτερου εµφανίστηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές από µέτρηση σε µέτρηση (p =.04). Οι διαφορές αυτές όµως ήταν µικρότερες από 1 cm και βρισκόταν εντός του σφάλµατος της µέτρησης. Σε άλλη έρευνα µετρήθηκε η αξιοπιστία της δοκιµασίας «δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση», µεταξύ άλλων δοκιµασιών, µε τη µέθοδο ελέγχου επανελέγχου σε 144 φοιτητές και φοιτήτριες (Tsigi- Πίνακας 4. Αξιοπιστία της δοκιµασίας «δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση» και διαφόρων παραλλαγών της οκιµασία είγµα Ηλικία (έτη) ICC Άνδρες Γυναίκες Jackson & Baker, 1986 SR 100 κορίτσια Jackson & Langford, 1989 SR 104 άνδρες & γυναίκες Hui et al., 1999 BSSR ΑΠ 158 φοιτητές BSSR Π SR VSR άνδρες & 48 Minkler & Patterson, 1994 MSR γυναίκες a Patterson et al., 1996 BSSR ΑΠ µαθητές & µαθήτριες BSSR Π Tsigilis, 2004 Tsigilis et al., 2002 SR SR 144 φοιτητές & φοιτήτριες 98 φοιτητές & φοιτήτριες a a Σηµείωση: ICC = ενδοταξικός συντελεστής αξιοπιστίας, SR = δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση, BSSR = παραλλαγή της δίπλωσης µπροστά από την εδραία θέση, MSR = τροποποιηµένη δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση, VSR = δίπλωση από την εδραία θέση χωρίς τη χρήση του κουτιού, a τα αποτελέσµατα αφορούν και τα δύο φύλα, ΑΠ = αριστερό πόδι, Π = δεξί πόδι.

6 Ν. Τσιγγίλης / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 4 (2006), Πίνακας 5. οκιµασίες για την αξιολόγηση της δύναµης/αντοχής των κοιλιακών µυών που περιλαµβάνονται σε διάφορες δέσµες µετρήσεων. έσµη µετρήσεων Ηλικιακή κατηγορία οκιµασία AAHPERD Physical best program 5-18 Άρση του κορµού από την ύπτια κατάκλιση (60 ) Eurofit 6-18 Άρση του κορµού από την ύπτια κατάκλιση (30 ) National Youth Fitness Program Άρση του κορµού από την ύπτια 5-17 (NYFP) κατάκλιση (60 ) President s Challenge Physical fitness program 6-17 Curl-up Prudential FITNESSGRAM Curl-up YMCA Youth Fitness 6-17 Curl-up lis, 2004). Η αξιοπιστία της δοκιµασίας ελέγχθηκε χρησιµοποιώντας διάφορους συντελεστές αξιοπιστίας (ενδοταξικός, συντελεστής, συντελεστής µεταβολής και t-test ζευγαρωτών παρατηρήσεων). Από τα αποτελέσµατα φάνηκε ότι η αξιοπιστία των µετρήσεων ήταν αρκετά υψηλή, ανεξάρτητα από το κριτήριο που χρησιµοποιήθηκε. Παρόµοια αποτελέσµατα αναφέρονται και στη µελέτη των Tsigilis, Douda και Tokmakidis (2002). Εγκυρότητα διακριτότητας της δοκιµασίας «δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση» Ένα άλλο σηµαντικό ερώτηµα που αξίζει να µελετηθεί είναι ο βαθµός στον οποίο η επίδοση στη δοκιµασία «δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση» σχετίζεται µε την εµφάνιση πόνου στην οσφυϊκή µοίρα της σπονδυλικής στήλης. Με αυτό τον τρόπο µπορεί να εξεταστεί µία άλλη διάσταση της εγκυρότητας της δοκιµασίας «δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση», η εγκυρότητα διακριτότητας. Θετική απάντηση σε αυτό το ερώτηµα θα επιβεβαιώσει τον αρχικό ισχυρισµό για την ένταξη της δοκιµασίας αυτής στις δέσµες µετρήσεων της φυσικής κατάστασης και ιδίως αυτών που αναφέρονται στην υγεία. υστυχώς όµως τα ερευνητικά δεδοµένα είναι αντικρουόµενα και δείχνουν ότι η σχέση αυτή δεν είναι ακόµα ξεκάθαρη (Albert et al., 2001). Για παράδειγ- µα, σε πρόσφατη έρευνα οι Payne, Gledhill, Katzmarzyk και Jammik (2000) αξιολόγησαν 510 άτοµα ηλικίας ετών. Τα αποτελέσµατά τους δείχνουν ότι χαµηλή επίδοση στη δοκιµασία «δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση» συνδέεται µε ιστορικό πόνου στην οσφυϊκή µοίρα της σπονδυλικής στήλης. Αντίθετα, σε επιδηµιολογική έρευνα των Jackson et al. (1998) 2747 άτοµα µε µέση ηλικία 44.6 (± 9.8) έτη µετρήθηκαν στις δοκιµασίες «δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση» και στις «αναδιπλώσεις από την κατάκλιση» και τους ζητήθηκε να αναφέρουν το ιστορικό πόνου στην οσφυϊκή µοίρα. Τα αποτελέσµατα τους δείχνουν ότι η επίδοση στις δύο δοκιµασίες δεν συνδέεται µε την εµφάνιση πόνου στην οσφυϊκή µοίρα της σπονδυλικής στήλης. Σε παρόµοια αποτελέσµατα κατέληξαν κι άλλοι ερευνητές εξετάζοντας εργάτες της βιοµηχανίας (Grenier, Russell & McGill, 2003) και µη αθλούµενα παιδιά (Cardon, de Bourdeaudhuij, de Clercq, Philippaerts, Verstraete & Geldhof, 2004). Η δοκιµασία «άρσεις του κορµού από την ύπτια κατάκλιση» Η δοκιµασία άρσεις του κορµού από την υπτία κατάκλιση (sit-up) για την αξιολόγηση της δύνα- µης/αντοχής των κοιλιακών µυών είναι µία ακόµα διαδεδοµένη δοκιµασία η οποία περιλαµβάνεται τόσο στην Ευρωπαϊκή δέσµη µετρήσεων καθώς σε άλλες διεθνείς δέσµες µετρήσεων (πίνακας 5). Η εγκυρότητα της δοκιµασίας αυτής στηρίζεται στη λογική εγκυρότητα (Hall, Heltzler, & Weltman, 1992; Safrit, 1995). Η διαδικασία εκτέλεσης της δοκιµασίας αυτής είναι η εξής: ο εξεταζόµενος βρίσκεται σε ύπτια κατάκλιση µε τα κάτω άκρα να είναι λυγισµένα στα γόνατα. Η θέση των χεριών διαφοροποιείται ανάλογα µε τη δέσµη µετρήσεων. Έτσι, στη δέσµη National Youth Fitness Program (NYFP) και στην Ευρωπαϊκή δέσµη (Eurofit, 1988) τα χέρια είναι ενωµένα πίσω από το κεφάλι, ενώ στη δέσµη µετρήσεων AAHPERD Physical best program τα χέρια είναι σταυρωµένα µπροστά στο στήθος. Ανεξάρτητα όµως από τη θέση των χεριών τα κάτω άκρα είναι σταθεροποιηµένα από κάποιο άλλο άτοµο ή από κάποιο όργανο. Από τη θέση αυτή γίνεται η άρση του κορµού. Στις δέσµες µετρήσεων NYFP και Eurofit η άρση του κορµού πραγµατοποιείται µέχρι οι αγκώνες να ακουµπήσουν στα γόνατα, ενώ στην AAHPERD Physical best program µέχρι οι πήχεις να έρθουν σε επαφή µε τους µηρούς. Στην ευρωπαϊκή δέσµη η διάρκεια εκτέλεσης είναι 30 δευτερόλεπτα, ενώ στις δέσµες NYFP και AAHPERD Physical best program είναι 60 δευτερόλεπτα. Γίνεται φανερό ότι υπάρχει µία µεγάλη διαφοροποίηση στην εκτέλεση της δοκιµασίας «άρσεις του κορµού από την ύπτια κατάκλιση», η οποία µπορεί να επηρεάζει τόσο την εγκυρότητά

7 Ν. Τσιγγίλης / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 4 (2006), της όσο και το βαθµό δυσκολίας της (Safrit, Zhu, Costa, & Zhang, 1992; Sparling, Millard-Stafford, & Snow, 1997). Τα τελευταία χρόνια η δοκιµασία «άρσεις του κορµού από την ύπτια κατάκλιση» δέχθηκε έντονη κριτική που συνδέεται µε δύο σοβαρές αδυναµίες της, οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. Είναι γνωστό ότι η άρση του κορµού από την ύπτια κατάκλιση πραγµατοποιείται κυρίως µε την ενεργοποίηση και λειτουργία των µυών της κοιλιακής χώρας. Αυτή όµως η κίνηση περιέχει µία αδυναµία. Μαζί µε την ενεργοποίηση των κοιλιακών µυών µπορεί να ενεργοποιηθούν και οι καµπτήρες του ισχίου (Μανδρούκας, 1996; Macfarlane, 1993; Robertson & Magnusdottir, 1987). Ο βαθµός της συµ- µετοχής των καµπτήρων του ισχίου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως: η γωνία του κορµού µε το έδαφος, η θέση των κάτω άκρων (τεντωµένα ή λυγισµένα) καθώς και από το αν τα κάτω άκρα είναι σταθεροποιηµένα ή ελεύθερα. Σύµφωνα µε το Μανδρούκα (1996) οι κοιλιακοί µύες έχουν τη δυνατότητα να πραγµατοποιούν άρση του κορµού από την ύπτια κατάκλιση µέχρι τις 35 ο 45 ο. Άρση του κορµού πάνω από τη γωνία αυτή πραγµατοποιείται µε την ενεργοποίηση και λειτουργία των καµπτήρων του ισχίου (λαγονοψοϊτης). Στην περίπτωση που τα κάτω άκρα είναι τεντωµένα και σταθεροποιηµένα η ενέργεια των καµπτήρων είναι πιο έντονη, σε σχέση µε την περίπτωση που τα κάτω άκρα είναι λυγισµένα και ελεύθερα. Επο- µένως, εάν σκοπός είναι η ενεργοποίηση µόνο των κοιλιακών µυών τότε ο κορµός δεν πρέπει να ανασηκώνεται πάνω από τις 35 ο 45 ο. Στην πράξη αυτό σηµαίνει ότι καθ όλη τη διάρκεια της κίνησης η οσφυϊκή µοίρα της σπονδυλικής στήλης θα πρέπει να βρίσκεται σε επαφή µε το έδαφος, ο κορµός δεν πρέπει να κάνει άρση πιο πάνω από τις αναφερθείσες µοίρες ενώ τα κάτω άκρα πρέπει να είναι ελεύθερα. Η συµµετοχή των καµπτήρων του ισχίου κατά την άρση του κορµού από την ύπτια κατάκλιση δηµιουργεί ακόµα ένα πρόβληµα. Σύσπαση των καµπτήρων του ισχίου αυξάνει τη λόρδωση της σπονδυλικής στήλης, η οποία µε τη σειρά της προκαλεί άνιση επιβάρυνση στους µεσοσπονδύλιους δίσκους (Mandroukas, 1996; Safrit et al. 1992). Συνεπώς, η επιλογή της κατάλληλης δοκιµασίας για την αξιολόγηση των κοιλιακών µυών πρέπει να έχει τέτοια αρχική θέση και η τροχιά κίνησης του κορµού να είναι τέτοια έτσι ώστε να ικανοποιούνται δύο σηµαντικές συνθήκες: α) η κίνηση να πραγµατοποιείται αποκλειστικά από τους κοιλιακούς µύες και β) η πίεση στους µεσοσπονδύλιους δίσκους να είναι η µικρότερη δυνατή. Από την πιο πάνω ανάλυση γίνεται φανερό ότι η δοκιµασία άρσεις του κορµού από την ύπτια κατάκλιση δεν ικανοποιεί τις αναφερθείσες συνθήκες. Η δοκιµασία «curl-up» Για ξεπεραστούν οι αδυναµίες της δοκιµασίας «άρσεις του κορµού από την ύπτια κατάκλιση» οι Robertson και Magnusdottir (1987) πρότειναν µία νέα δοκιµασία για την αξιολόγηση των δυναµικών χαρακτηριστικών των µυών της κοιλιακής χώρας, τη δοκιµασία «curl-up». Το πλεονέκτηµα της δοκιµασίας αυτής είναι ότι σε µεγάλο βαθµό εξασφαλίζει την αποκλειστική συµµετοχή των κοιλιακών µυών, αφού περιορίζει την ενεργοποίηση των καµπτήρων του ισχίου. Έρευνες στις οποίες χρησιµοποιήθηκαν ηλεκτροµυογραφικές τεχνικές φάνηκε ότι κατά την εκτέλεση της δοκιµασίας «curl-up» οι απαιτήσεις σε συµµετοχή των µυών της κοιλιακής χώρας ήταν αυξηµένες µε παράλληλη µειωµένη συµµετοχή των καµπτήρων του ισχίου σε σχέση µε τη δοκιµασία «άρσεις του κορµού από την ύπτια κατάκλιση» (π.χ., Sparling et al., 1997). Επιπλέον, στην έρευνα της Macfarlane (1993) 151 µαθητές και µαθήτριες εκτέλεσαν δύο δοκιµασίες : «άρσεις του κορµού από την ύπτια κατάκλιση» και «curl-up». Ενώ όλοι οι συµ- µετέχοντες ολοκλήρωσαν την εκτέλεση της δοκιµασίας «άρσεις του κορµού από την ύπτια κατάκλιση», το 1/5 δεν µπόρεσαν να ολοκληρώνουν τη δοκιµασία «curl-up». Έτσι, η συγγραφέας κατέληξε στο συ- µπέρασµα ότι όταν επέρχεται κόπωση στους κοιλιακούς µύες κατά την εκτέλεση της δοκιµασίας «curlup» η δοκιµασία δεν µπορεί να συνεχιστεί µε τη βοήθεια άλλων µυϊκών οµάδων. Με την άποψη αυτή φαίνεται να συµφωνούν και άλλοι συγγραφείς (Safrit et al., 1992; Sparling et al., 1997). Η διαδικασία εκτέλεσης της νέας δοκιµασίας είναι η εξής: ο δοκιµαζόµενος βρίσκεται στην ύπτια κατάκλιση, µε τα κάτω άκρα λυγισµένα στα γόνατα και τα χέρια τεντωµένα κοντά στα πλευρά. Μία γραµ- µή βρίσκεται σε απόσταση 7.62 εκατοστά (3 inches) από την άκρη των δακτύλων των χεριών. Σκοπός της δοκιµασίας είναι να εκτελεστούν άρσεις των ώµων µε ταυτόχρονο «σύρσιµο» των χεριών έτσι ώστε τα χέρια να ακουµπήσουν τη γραµµή. Σε όλη τη διάρκεια της κίνησης τα ισχία και τα χέρια θα πρέπει να είναι σε επαφή µε το έδαφος. Ως επίδοση καταγράφεται ο αριθµός των επαφών µε τη γραµµή για 60 δευτερόλεπτα. Σχέση ανάµεσα στις δοκιµασίες «άρσεις του κορµού από την ύπτια κατάκλιση» και «curl-up» Σε έρευνα των Robertson και Magnosdottir (1987) εξετάστηκε η εγκυρότητα και αξιοπιστία της νέας δοκιµασίας «curl-up». Οι συµµετέχοντες στην έρευνά τους εκτέλεσαν τόσο τη δοκιµασία «άρσεις του κορµού από την ύπτια κατάκλιση» όσο και τη δοκιµασία «curl-up». Από τα αποτελέσµατά τους φάνηκε ότι το ποσοστό της κοινής διακύµανσης µεταξύ των δύο δοκιµασιών ήταν 40% (r =.65). Το ποσοστό αυτό είναι αρκετό µικρό αν υποτεθεί ότι και οι δύο δοκιµασίες αξιολογούν την ίδια φυσική ικανότητα.

8 Ν. Τσιγγίλης / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 4 (2006), Πίνακας 6. Συντελεστές συσχέτισης µεταξύ των δοκιµασιών «άρσεις του κορµού από την ύπτια κατάκλιση» και «curl up» Έρευνα είγµα Ηλικία r xy Robertson & Magnusdottir φοιτητές & 8 φοιτήτριες Lloyd et al., µαθήτριες ± Sparling et al., φοιτητές & 38 φοιτήτριες 19.4 ± 2.4 & 19.5 ± 2.3 Tsigilis φοιτητές & φοιτήτριες Webster & Harackiewicz µαθητές 6 η, 8 η και 10 η τάξη.28 Webster & Harackiewicz µαθήτριες 6 η, 8 η και 10 η τάξη.38 Σηµείωση: r xy = συντελεστής γραµµικής συσχέτισης r του Pearson.38 Επιπλέον, στην ίδια έρευνα µελετήθηκε και η γωνία του κορµού µε το έδαφος κατά την εκτέλεση της δοκιµασίας «curl-up». Με τη χρήση ειδικού γωνιο- µέτρου οι ερευνητές βρήκαν ότι η άρση του κορµού ήταν 26.5 ο στους άνδρες και 37.9 ο για τις γυναίκες. Στον πίνακα 6 παρουσιάζονται αποτελέσµατα ερευνών που δείχνουν τη συσχέτιση µεταξύ της δοκιµασίας «άρσεις του κορµού από την ύπτια κατάκλιση» και «curl-up». Ο µέτριος βαθµός συσχέτισης µεταξύ των δύο δοκιµασιών σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η ανύψωση του κορµού είναι κάτω από τις 45 ο στη δοκιµασία «curl-up» αποτελούν ισχυρές ενδείξεις οι οποίες δείχνουν ότι κατά την εκτέλεση της δοκιµασίας «curl-up» περιορίζεται η ενεργοποίηση των καµπτήρων του ισχίου και η κίνηση εκτελείται πρωτίστως από τους µύες της κοιλιακής χώρας. Εναλλακτικές δοκιµασίες «curl-up» Τόσο η δοκιµασία «άρσεις του κορµού από την ύπτια κατάκλιση» όσο και η δοκιµασία «curl-up» είναι δοκιµασίες ταχύτητας, αφού ζητείται από τους δοκιµαζόµενους να εκτελέσουν το µέγιστο αριθµό επαναλήψεων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Λογικό επακόλουθο είναι οι δοκιµασίες αυτές να αξιολογούν περισσότερο τη µυϊκή ισχύ παρά τη µυϊκή αντοχή (Hall et al., 1992; Sparling et al., 1997). Επιπλέον, όσον αφορά τη δοκιµασία «curl-up» η ταχύτητα εκτέλεσης µπορεί να επιδρά αρνητικά στην ορθή εκτέλεση της τεχνικής αλλοιώνοντας την προκαθορισµένη απόσταση των 7.62 εκατοστών. Αυτή είναι και η κυριότερη αιτία που οδήγησε τους ερευνητές να αναπτύξουν εναλλακτικές δοκι- µασίες εκτέλεσης «curl-up» στις οποίες ο ρυθµός εκτέλεσης καθορίζεται εξωτερικά από µετρονόµο ή όργανο ηχητικής αναπαραγωγής (Canadian Society for Exercise Physiology, 1996; Cooper Institute for Aerobic Research, 1992; Sparling et al., 1997). Για παράδειγµα, η δέσµη µετρήσεων Prudential FITNESS- GRAM υιοθέτησε τη δοκιµασία «curl-up» όπως προτείνεται από τους Robertson και Magnusdottir (1987) µε τη µόνη διαφορά ότι ο ρυθµός της κίνησης καθορίζεται σε 20 επαναλήψεις το λεπτό. Στην καναδική δέσµη µετρήσεων η δοκιµασία «curl-up» αναφέρεται ως «partial curl-up». Ο ρυθµός εκτέλεσης της δοκιµασίας είναι 25 επαναλήψεις το λεπτό, η διάρκεια της είναι 60 δευτερόλεπτα, ενώ η απόσταση που πρέπει να «συρθούν» τα χέρια είναι 10 εκατοστά (Albert et al., 2001). Αντίθετα, οι Sparling et al. (1997) χρησιµοποιούν µία άλλη παραλλαγή της δοκιµασίας «curl-up». Ο δοκιµαζόµενος τοποθετεί τα κάτω άκρα του πάνω σε έναν πάγκο έτσι ώστε να σχηµατίζεται γωνία 90 ο στα γόνατα. Τα χέρια είναι σταυρωµένα µπροστά στο θώρακα. Από τη θέση αυτή γίνεται άρση του κορµού µέχρι οι αγκώνες να έρθουν σε επαφή µε το µέσον του µηρού. Ο ρυθµός της κίνησης έχει οριστεί στις 25 άρσεις το λεπτό για τρία λεπτά αυξάνοντας τη µέγιστη επίδοση στις 75 επαναλήψεις. Οι συγγραφείς πιστεύουν ότι η διάρκεια εκτέλεσης της δοκι- µασίας για 3 λεπτά εγγυάται ότι η συγκεκριµένη δοκιµασία πεδίου αξιολογεί σε µεγαλύτερο βαθµό τη µυϊκή αντοχή των µυών της κοιλιακής χώρας. Τονίζουν µάλιστα ότι ορισµένοι ερευνητές θεωρούν ότι οι δοκιµασίες πεδίου για την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης των κοιλιακών µυών θα πρέπει να αξιολογούν πρωτίστως τη µυϊκή αντοχή παρά τη µυϊκή δύναµη ή ισχύ (Sparling et al., 1997). Εγκυρότητα κριτηρίου της δοκιµασίας «άρσεις του κορ- µού από την ύπτια κατάκλιση» και «curl-up» Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προέκυψε µία µόνο δηµοσιευµένη εργασία η οποία εξέτασε την εγκυρότητα κριτηρίου της δοκιµασίας «άρσεις του κορµού από την ύπτια κατάκλιση» καθώς και της δοκιµασίας «curl-up» η οποία χρησιµοποίησε ως δοκιµασία κριτήριο την επίδοση σε ισοκινητικό δυναµόµετρο (Hall et al., 1992). Τριάντα δύο άνδρες και 28 γυναίκες εκτέλεσαν µε τυχαία σειρά τις δοκιµασίες «άρσεις του κορµού από την ύπτια κατάκλιση» της δέσµης AAHPERD Physical best program και τη δοκιµασία «curl-up». Των δοκιµασιών αυτών προηγήθηκε η εκτέλεση στο δυναµόµετρο. Τα αποτελέσµατα της έρευνας φανέρωσαν χαµηλές συσχετίσεις µεταξύ της ισοκινητικής αξιολόγησης της δύναµης των κοιλιακών µυών και των δοκιµασιών που εξετάστηκαν. Με βάση τα αποτελέσµατα αυτά

9 Ν. Τσιγγίλης / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 4 (2006), οι συγγραφείς αµφισβήτησαν την εγκυρότητα των συγκεκριµένων δοκιµασιών πεδίου για την αξιολόγηση της δύναµης των µυών της κοιλιακής χώρας. Πρέπει να τονιστεί όµως ότι η ταχύτητα εκτέλεσης στο δυναµόµετρο ήταν 15o/sec η οποία δεν προσοµοιάζει της ταχύτητας εκτέλεσης των δοκιµασιών πεδίου, η οποία ανέρχεται σε o /sec (Sparling et al., 1997). Συχνά στη βιβλιογραφία η δοκιµασία «άρσεις του κορµού από την ύπτια κατάκλιση» περιγράφεται ως µία δοκιµασία για την αξιολόγηση της δύνα- µης/αντοχής των µυών της κοιλιακής χώρας (Robertson & Magnusfottir, 1987; Safrit et al., 1992; Sparling et al., 1997). Αξίζει να υπογραµµιστεί ότι στην έρευνά τους οι Hall et al. (1992) δεν χρησιµοποίησαν κάποια δοκιµασία κριτήριο για την αξιολόγηση της αντοχής των µυών της κοιλιακής χώρας. Μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να εξετάσουν περαιτέρω τη σχέση αυτή. Μέχρι όµως να υπάρξουν περισσότερα ερευνητικά δεδοµένα οι Hall et al. (1992) προτείνουν οι διάφορες δοκιµασίες που αφορούν τους µύες της κοιλιακής χώρας να αναφέρονται ως δοκιµασίες για την αξιολόγηση της µυϊκής ισχύος. Σε άρθρο του ο Zhu (1998) τονίζει ότι η καλύτερη δοκιµασία κριτήριο για την αξιολόγηση της εγκυρότητας κριτηρίου των δοκιµασιών πεδίου που αφορούν τη φυσική κατάσταση των µυών της κοιλιακής χώρας είναι η ηλεκτροµυογραφία. υστυχώς όµως στην έρευνα των Sparling et al. (1997) αν και υπάρχουν δεδοµένα από τις επιδόσεις και τα ηλεκτρο- µυογραφήµατα κατά την εκτέλεση τριών διαφορετικών δοκιµασιών πεδίου (άρσεις του κορµού από την ύπτια κατάκλιση, curl-up, curl-up µε εξωτερική ρύθµιση της εκτέλεσης) δεν παρουσιάζονται οι συντελεστές συσχέτισης των δοκιµασιών µε τις ηλεκτρο- µυογραφίες (γνωστοί ως συντελεστές εγκυρότητας κριτηρίου), καθιστώντας αδύνατη τη εξαγωγή συ- µπερασµάτων. Είναι σηµαντικό µελλοντικές ερευνητικές δραστηριότητες να προσπαθήσουν να εξετάσουν και να συγκρίνουν την εγκυρότητα κριτηρίου των διαφόρων δοκιµασιών πεδίου χρησιµοποιώντας ως δοκιµασία κριτήριο την ηλεκτροµυογραφία των συµµετεχόντων στην κίνηση µυών. Εγκυρότητα διακριτότητας της δοκιµασίας «άρσεις του κορµού από την ύπτια κατάκλιση» Όσον αφορά τη δυνατότητα της δοκιµασίας «άρσεις του κορµού από την ύπτια κατάκλιση» να διαχωρίζει υγιή άτοµα από άτοµα που πάσχουν από το σύνδροµο της κάτω µοίρας της σπονδυλικής στήλης τα αποτελέσµατα των ερευνών φαίνεται να είναι αντικρουόµενα και να µην υπάρχει σαφής εικόνα. Για παράδειγµα, στην έρευνα των Waddel, Somerville, Henderson και Newton (1992) η δοκι- µασία «άρσεις του κορµού από την ύπτια κατάκλιση» ήταν µεταξύ των δοκιµασιών που διαχώριζαν τα υγιή άτοµα από τα άτοµα που εµφάνισαν πόνο στην οσφυϊκή µοίρα της σπονδυλικής στήλης. Σε άλλη έρευνα η οποία χρησιµοποίησε τη δοκιµασία «partial curl-up» της Καναδικής δέσµης οι γυναίκες χωρίς ιστορικό πόνου στην οσφυϊκή µοίρα απέδωσαν καλύτερα από αυτές µε ιστορικό πόνου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι διαφορές αυτές εξαφανίστηκαν όταν εφαρµόστηκε ανάλυση συνδιακύµανσης χρησιµοποιώντας ως συνδιακυµαντή τη περιφέρεια της µέσης. Αντίθετα αποτελέσµατα παρουσιάζουν οι Jackson et al. (1998) οι οποίοι καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η επίδοση στη δοκιµασία «άρσεις του κορµού από την ύπτια κατάκλιση» όχι µόνο δεν διαφέρει ανάµεσα σε υγιή άτοµα και άτοµα που ανέφεραν πόνο κάτω µοίρα της σπονδυλικής στήλης, αλλά ούτε συµβάλλει στην πρόβλεψη εµφάνισης του πόνου. Αξιοπιστία των δοκιµασιών «άρσεις του κορµού από την ύπτια κατάκλιση» και «curl-up» Η πλειονότητα των ερευνών που µελέτησαν την αξιοπιστία της δοκιµασίας «άρσεις του κορµού από την ύπτια κατάκλιση» εφάρµοσαν τη µέθοδο «µέτρηση επαναµέτρηση» και χρησιµοποίησαν το συντελεστή συσχέτισης r του Pearson ως συντελεστή αξιοπιστίας και συµπληρωµατικά τη στατιστική δοκι- µασία t-test ζευγαρωτών παρατηρήσεων. Παρά το γεγονός ότι ο συντελεστής αυτός έχει δεχθεί αρκετές κριτικές (McGraw & Wong, 1996; Tsigilis & Theodosiou, 2003), οι τιµές των συντελεστών συσχέτισης για την ευρωπαϊκή εκδοχή της δοκιµασίας κυµάνθηκαν από.73 έως.87 (Beunen et al., 1982; Farrally, 1982; Simons, Beuen, Renson, & van Gerven, 1982). Επιπρόσθετα, στην ανασκόπηση των δοκιµασιών για την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης η Safrit (1990) αναφέρει ότι η αξιοπιστία της δοκιµασίας «άρσεις του κορµού από την ύπτια κατάκλιση» κυµαίνεται από.57 έως.94. Νεώτερες έρευνες λαµβάνοντας υπόψη τις εγγενείς αδυναµίες της χρήσης του συντελεστή συσχέτισης ως συντελεστή αξιοπιστίας χρησιµοποίησαν τον ενδοταξικό συντελεστή συσχέτισης ως δείκτη αξιοπιστίας. Σε πρόσφατη έρευνα υπολογίστηκε ο ενδοταξικός συντελεστής συσχέτισης µαζί µε το 95% διάστηµα εµπιστοσύνης για τη δοκιµασία «άρσεις του κορµού από την εδραία θέση (Tsigilis et al., 2002). Παρά το γεγονός ότι η τιµή αξιοπιστίας της δοκιµασίας ήταν.83 το κάτω όριο του διαστήµατος εµπιστοσύνης ήταν κάτω από τη αποδεκτή τιµή.70 (ICC=.63). Επιπλέον από την ανάλυση t-test ζευγαρωτών παρατηρήσεων φάνηκε ότι η δεύτερη µέτρηση είχε στατιστικά υψηλότερη τιµή από την πρώτη (p<.05). Παρόµοια αποτελέσµατα αναφέρονται και σε άλλες εργασίες (ICC=.80, 95% διάστηµα εµπιστοσύνης από.64 έως.87, Tsigilis 2004). Τέλος, υψηλό ποσοστό µεταβλητότητας για τη δοκιµασία «άρσεις του κορµού από την ύπτια κατάκλιση» εµφανίστηκε και σε άλλες έρευνες (Erbaugh, 1990; Fjørtoft, 2000; Suni et al.,

10 Ν. Τσιγγίλης / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 4 (2006), ). Με βάση τις πιο πάνω αναφερθείσες ερευνητικές εργασίες φαίνεται ότι η αξιοπιστία της δοκιµασίας «άρσεις του κορµού από την ύπτια κατάκλιση» επηρεάζεται και άλλους παράγοντες (π.χ. εξοικείωση µε τη δοκιµασία) πέραν της φυσικής κατάστασης των µυών της κοιλιακής χώρας Όσον αφορά τη δοκιµασία «curl-up» από τα αποτελέσµατα αρκετών ερευνών φαίνεται ότι είναι µία δοκιµασία µε υψηλό βαθµό αξιοπιστίας τόσο για τους άνδρες (ICC= ) όσο και για τις γυναίκες (ICC= , Dinucci, McCune, & Shows, 1990; Robertson & Magnusdottir, 1987). Ο ίδιος βαθµός αξιοπιστίας υπάρχει και για τη δοκιµασία «curl-up» µε σταθερό ρυθµό εκτέλεσης (ICC=.92, Sparling et al., 1996). Συµπεράσµατα προτάσεις Καθοριστικό για την επιλογή και την ερµηνεία των αποτελεσµάτων από την εφαρµογή µίας δοκιµασίας αποτελεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της. Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση γίνεται φανερό ότι η δοκιµασία «δίπλωση µπροστά από την ε- δραία θέση» έχει υψηλό βαθµό αξιοπιστίας. Η υψηλή αξιοπιστία εµφανίζεται ανεξάρτητα από το κριτήριο που θα επιλεγεί για να υπολογιστεί η αξιοπιστία (Tsigilis, 2004; Tsigilis et al., 2002). Εποµένως, φαίνεται ότι ενισχύεται η άποψη αρκετών ερευνητών οι οποίοι προτείνουν ότι µία και µόνο εκτέλεση της δοκιµασίας είναι αρκετά αξιόπιστη, δεδο- µένου ότι έχει προηγηθεί κάποιου είδους προθέρ- µανσης (Baltaci et al., 2003; Hui et al., 1999). ιαφορετική όµως φαίνεται να είναι η κατάσταση όσον αφορά την εγκυρότητα της δοκιµασίας «δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση». Η συντριπτική πλειοψηφία των ερευνών δείχνουν ότι η δοκιµασία αυτή προορίζεται κυρίως για την αξιολόγηση της ευκαµψίας των οπισθίων µηριαίων. Η δύναµη της συσχέτισης της δοκιµασίας «δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση» µε τις δοκιµασίες κριτήριο για την ευκαµψία των οπισθίων µηριαίων είναι µετρίου βαθµού. Εποµένως, εάν σκοπός είναι η µέτρηση της κινητικότητας της οσφυϊκής µοίρας της σπονδυλικής στήλης τότε θα πρέπει να υιοθετηθεί κάποια άλλη κινητική δοκιµασία η οποία θα έχει ικανοποιητικό βαθµό εγκυρότητας. Με βάση τα επιστηµονικά ευρήµατα που αναφέρονται σε θέµατα ασφάλειας των δοκιµαζόµενων καθώς και σε θέµατα εγκυρότητας η επιλογή της δοκιµασίας «άρσεις του κορµού από την ύπτια κατάκλιση» ως µία δοκιµασία πεδίου για την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης των µυών της κοιλιακής χώρας θα πρέπει σοβαρά να αµφισβητηθεί. Εναλλακτικές δοκιµασίες πεδίου όπως «curl-up» και «curl-up µε σταθερό ρυθµό εκτέλεσης» φαίνεται όχι µόνο να είναι πιο αξιόπιστες από τη δοκιµασία «άρσεις του κορµού από την ύπτια κατάκλιση» αλλά και η εκτέλεσή τους να στηρίζεται περισσότερο στη λειτουργία των µυών της κοιλιακής χώρας. Για τη µέτρηση της φυσικής κατάστασης σε µαθητικό πληθυσµό η επιλογή της δοκιµασίας «curl-up µε σταθερό ρυθµό εκτέλεσης» µπορεί να βοηθήσει στην ορθή εκτέλεση της δοκιµασίας και στην καταγραφή της επίδοσης. Τέλος, εάν σκοπός της αξιολόγησης είναι η µυϊκή αντοχή των κοιλιακών µυών, τότε θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόµενο η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της δοκιµασίας να µην περιορίζεται στο ένα λεπτό. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα αποτελέσµατα ερευνών που αφορούν την εγκυρότητας διακριτότητας των δοκιµασιών «δίπλωση µπροστά από την ύπτια κατάκλιση» και «άρσεις του κορµού από την ύπτια κατάκλιση» ή «curl-up» είναι αντικρουόµενα. Σε καµία σχετική έρευνα όµως δεν α- ναφέρθηκε το µέγεθος της επίδρασης (effect size, Cohen, 1988) της διαφοράς µεταξύ των υγιών ατό- µων και αυτών µε ιστορικό εµφάνισης πόνου. Το µέγεθος της επίδρασης είναι ένας αρκετά χρήσιµος δείκτης για την ερµηνεία διαφορών µεταξύ δύο ή περισσοτέρων οµάδων, πέραν της στατιστικής ση- µαντικότητας (Sutlive & Ulrich, 1998; Τσιγγίλης, 1999). Αρκετά χρήσιµη και διαφωτιστική θα ήταν µια µετα-ανάλυση των δηµοσιευµένων επιστηµονικών εργασιών που εξέτασαν την εγκυρότητα διακριτότητας. Υπάρχουν ερευνητικά δεδοµένα τα οποία δείχνουν ότι η εµφάνιση πόνου στην οσφυϊκή µοίρα της σπονδυλικής στήλης συνδέεται µε συγκεκριµένα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά και φυσικές ικανότητες. Για παράδειγµα, οι Panye et al. (2000) µελέτησαν τη σχέση του δείκτη σωµατικής µάζας και της περιφέρειας της µέσης µε την εµφάνιση πόνου στη οσφυϊκή µοίρα. Από τα αποτελέσµατά τους φάνηκε ότι µόνο η περιφέρεια µέσης συνδέονταν (αρνητικά) µε την εµφάνιση πόνου στην οσφυϊκή µοίρα και στα δύο φύλα. Από την άλλη µεριά σειρά ερευνών φαίνεται να συµφωνούν ότι η δύναµη και κυρίως η αντοχή των εκτεινόντων µυών της σπονδυλικής στήλης σχετίζεται µε την εµφάνιση πόνου στο κάτω τµήµα της σπονδυλικής στήλης (Albert et al., 2001; Ashmen, Swanik, & Lephart, 1999; Panye et al., 2000; Plowman, 1992; Suni, Oja, Miilunpalo, Pasanen, Vuori, & Bös, 1998). Αυτή είναι και η αιτία που η δέσµη µετρήσεων Prudential FITNESSGRAM (Cooper Institute for Aerobic Research, 1992) υιοθέτησε τη δοκιµασία «άρση του κορµού από την πρηνή κατάκλιση» για την αξιολόγηση της δύναµης και της ευκαµψίας των εκτεινόντων µυών του κορ- µού. Αν και η αξιοπιστία της δοκιµασίας αυτής είναι ικανοποιητική δεν υπάρχουν ακόµα πληροφορίες ως προς την εγκυρότητάς της. Μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να αποδείξουν την ορθότητα της ένταξης της δοκιµασίας «άρση του κορµού από την πρηνή κατάκλιση» σε δέσµες αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης και ιδίως αυτών που αφορούν την υγεία.

11 Ν. Τσιγγίλης / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 4 (2006), Είναι γνωστό ότι η επίδοση ενός ατόµου σε κάποια δοκιµασία που αφορά τη φυσική κατάσταση επηρεάζεται από τα σωµατοµετρικά του χαρακτηριστικά. Ελάχιστες είναι οι έρευνες που προσπάθησαν να εξετάσουν την εγκυρότητα κριτηρίου και διακριτότητας των δοκιµασιών «δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση» και «culr-up» λαµβάνοντας υπόψη τα σωµατοµετρικά χαρακτηριστικά των δοκι- µαζόµενων. Ο Hoeger και οι συνεργάτες του (Hoeger & Hopkins, 1992; Hoeger et al., 1990; Hopkins & Hoeger, 1992) έδειξαν ότι η σχέση του µήκους των άνω άκρων ως προς τα κάτω επηρεάζει την επίδοση στη δοκιµασία «δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση» και πρότειναν την τροποποιηµένη δοκιµασία «δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση». Σε άλλη έρευνα, οι διαφορές στη δοκιµασία «curl-up µε σταθερό ρυθµό εκτέλεσης» µεταξύ των ατόµων µε ιστορικό και χωρίς ιστορικό πόνου στην οσφυϊκή µοίρα της σπονδυλικής στήλης εξαφανίστηκαν όταν λήφθηκε υπόψη η περιφέρεια µέσης (Pane et al., 2000). Από τις έρευνες αυτές φαίνεται η ανάγκη τα σωµατοµετρικά χαρακτηριστικά να λαµβάνονται υπόψη κατά την εξέταση των ερευνητικών υποθέσεων. Σύµφωνα µε τους Winter (1992) και Winter και Nevill (2001) η καλύτερη µέθοδος για την αφαίρεση της επίδρασης κάποιου σωµατοµετρικού χαρακτηριστικού είναι η χρήση της αλλοµετρικής µεθόδου (allometric scaling). Αρχή της µεθόδου αυτής είναι ότι η σχέση µεταξύ της επίδοσης σε συγκεκριµένη δοκιµασία και κάποιου ανθρωποµετρικού χαρακτηριστικού δεν είναι γραµµική αλλά εκθετική. Στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση όλες οι έρευνες που εξετάστηκαν υπέθεταν ότι υπάρχει γραµµική σχέση µεταξύ των εξεταζόµενων µεταβλητών. Υπάρχει η ανάγκη για επανεξέταση των ερευνητικών υποθέσεων προηγούµενων ερευνών έχοντας ως δεδοµένο ότι η σχέση µεταξύ των εξεταζόµενων µεταβλητών δεν είναι αναγκαστικά γραµµική. Μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να διερευνήσουν από ποια ανθρωπο- µετρικά χαρακτηριστικά επηρεάζεται η επίδοση και να προσπαθήσουν να ανακαλύψουν την πραγµατική σχέση µεταξύ των εξεταζόµενων µεταβλητών εφαρµόζοντας την αλλοµετρική µέθοδο για την αφαίρεση της επίδρασης των ανθρωποµετρικών χαρακτηριστικών. Εν κατακλείδι, η δοκιµασία «δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση» φαίνεται να είναι µία αξιόπιστη δοκιµασία για την αξιολόγηση της ευκαµψίας των οπισθίων µηριαίων. Με βάση τα ερευνητικά αποτελέσµατα η αντικατάσταση της δοκιµασίας «άρσεις του κορµού από την ύπτια κατάκλιση» µε κάποια άλλη δοκιµασία πεδίου θα πρέπει σοβαρά να προβληµατίσει τους επιστήµονες ανάπτυξης δεσµών αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης. εδοµένου όµως ότι προς το παρόν δεν υπάρχει σαφής εικόνα για την εγκυρότητα διακριτότητας των δοκιµασιών «δίπλωση µπροστά από την εδραία θέση» και «curlup» προτείνεται οι δοκιµασίες αυτές να περιλαµβάνονται στην ευρωπαϊκή δέσµη µετρήσεων Eurofit µέχρι να υπάρξουν περισσότερα ερευνητικά δεδοµένα. Τέλος, η ένταξη συµπληρωµατικών δοκιµασιών πεδίου (περιφέρεια µέσης, αντοχή εκτεινόντων µυών της σπονδυλικής στήλης) πιθανόν να βοηθήσει στην καλύτερη διάκριση υγιών ατόµων και ατόµων µε ιστορικό εµφάνισης πόνου στην κάτω µοίρα της σπονδυλικής στήλης. Σηµασία για την Ποιότητα Ζωής Σειρά ερευνών έχουν δείξει ότι η εµφάνιση πόνου στην οσφυϊκή µοίρα είναι ένα υπαρκτό πρόβληµα µε σηµαντικές οικονοµικές προεκτάσεις. Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορες κινητικές δοκιµασίες, οι οποίες θεωρείται ότι συνδέονται µε την εµφάνιση πόνου στην οσφυϊκή µοίρα. Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση παρουσιάζει ερευνητικά αποτελέσµατα τα οποία αφορούν την εγκυρότητα και αξιοπιστία των κινητικών δοκιµασιών, επισηµαίνει αδυναµίες τους και προτείνει εναλλακτικές δοκιµασίες που εγγυώνται µεγαλύτερο βαθµό εγκυρότητας. Γνωρίζοντας τι ακριβώς αξιολογούν οι προτεινόµενες από τη βιβλιογραφία κινητικές δοκιµασίες και πως αυτές συνδέονται µε την εµφάνιση πόνου στην οσφυϊκή µοίρα είναι δυνατό να µπορέσουµε να προβλέψουµε την εµφάνιση του συνδρόµου αυτού, ενώ µέσα από κατάλληλους χειρισµούς ενδυνάµωσης ή διάτασης συγκεκριµένων µυϊκών οµάδων να συµβάλλουµε στη πρόληψή του. Βιβλιογραφία Albert, W.J., Bonneaur, J., Stevenson, J.M., & Gledhill, N. (2001). Back fitness and back health assessment considerations for the Canadian Physical Activity, Fitness and Lifestyle Appraisal. Canadian Journal of Applied Physiology, 26, Ashmen, K.J., Swanik, C.B., & Lephart, S.M. (1999). Strength and flexibility characteristics of athletes with chronic low-back pain. Journal of Sport Rehabilitation, 5, Baltaci, G., Un, N., Besler, A., & Gerçeker, S. (2003). Comparison of three different sit and reach tests for measurement of hamstring flexibility in female university students. British Journal of Sports Medicine, 37, Beunen G., Simons, J., Ostyn, M., Renson, R., Van Gerven, D., Claessens, A., et al. (1982) The Leuven growth study of Flemish girls: study design and data quality control. In J. Simons & R.

12 Ν. Τσιγγίλης / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 4 (2006), Renson (Eds.), Evaluation of motor fitness (pp ). Leven, Belgium: Council of Europe, Committee for the Development of Sport. Canadian Society for Exercise Physiology (1996). Canadian physical activity, fitness & lifestyle appraisal (2nd ed.). Ottawa, ON: Health Canada. Cardon, G., De Bourdeaudhuij, I., De Clercq, D., Philippaerts, R., Verstraete, S., & Geldhof, E. (2004). Physical fitness, physical activity, and self-reported back and neck pain in elementary children. Pediatric Exercise Science, 16, Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. San Diego, CA: Academic Press. Cooper Institute for Aerobic Research (1992). The Prudential FITNESSGRAM. Dallas, TX: The Cooper Institute for Aerobics Research. Dinucci, J., McCune, D. & Shows, D. (1990). Reliability of a modification of the Health-Related Physical Fitness Test for use with physical education majors. Research Quarterly for Exercise and Sport, 61, Erbaugh, S. J. (1990). Reliability of physical fitness tests administered to young children. Perceptual and Motor Skills, 71, Ekstrand, J., Wilktorsson, B., Oberg, B. & Gillquist, J. (1982). Lower extremity goniometric measurements: A study to determine their reliability. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 63, Eurofit. (1988) European Tests of Physical Fitness. Rome, Italy: Council of Europe, Committee for the Development of Sport. Farraly, M. R. (1982). The physical fitness of Scottish schoolboys aged 13, 15 and 17 years. In J. Simons & R. Renson (Eds.), Evaluation of motor fitness (pp ). Leven, Belgium: Council of Europe, Committee for the Development of Sport. Fjørtoft, I. (2000) Motor fitness in pre-primary school children: the EUROFIT motor fitness test explored on 5-7-year-old children. Pediatric Exercise Science, 12, Gabbe, B.J., Bennell, K.L., Wajswelner, H., Finch, C.F. (2004). Reliability of common lower extremity musculoskeletal screening tests. Physical Therapy in Sport, 5, Galliet, R. (1988). Lower back pain syndrome (4th ed.). Philadelphia: F. A. Davis. Grenier, G. S., Russell, C., & McGill, S. M. (2003). Relationships between lumbar flexibility, sit-andreach test, and a previous history of low back pain discomfort in industrial workers. Canadian Journal of Applied Physiology, 28, Hall, G. L., Heltzler, R. K., & Weltman, A. (1992). Relationship of timed sit-up tests to isokinetic abdominal strength. Research Quarterly for Exercise and Sport, 63, Hoeger, W.W K., & Hopkins, D. R. (1992). A comparison of the sit and reach and the modified sit and reach in the measurement of flexibility in women. Research Quarterly for Exercise and Sport, 63, Hoeger, W.W.K., Hopkins, D.R., Button, S., & Palmer, T.A. (1990). Comparing the sit and reach with the modified sit and reach in measuring flexibility in adolescents. Pediatric Exercise Science, 2, Hopkins, D.R., & Hoeger, W.W.K. (1992). A comparison of the sit-and-reach test and the modified sit-and-reach test in the measurement of flexibility for males. Journal of Applied Sport Science Research, 6, Hui, S. C., Yuen, P. K., Morrow, J. R., & Jackson, A. W. (1999). Comparison of the criterion-related validity of sit-and-reach tests with and without limb length adjustment in Asian adults. Research Quarterly for Exercise and Sport, 70, Jackson, A. W., & Baker, A. A. (1986). The relationship of the sit and reach test to criterion measures of hamstring and back flexibility in young females. Research Quarterly for Exercise and Sport, 57, Jackson, A., & Langford, N.J. (1989). The criterionrelated validity of the sit and reach test: Replication and extension of previous findings. Research Quarterly for Exercise and Sport, 60, Jackson, A. W., Morrow, J. R. Jr., Brill, P. A., Kohl, H. W. III, Gordon, N. F., & Blair, S. N. (1998). Relations of sit-up and sit-and-reach tests to low back pain in adults. Journal of Orthopaedic and Physical Therapy, 27, Kristjansdottir, G., & Rhee, H. (2002). Risk factors of back pain frequency in schoolchildren: a search for explanations to a public health problem. Acta Pediatrica, 91, Liemohn, W., Sharpe, G. L., & Wassermann, J. F. (1994). Criterion related validity of the sit-andreach test. Journal of Strength and Conditioning Research, 8, Lloyd, L., Smith, J, Clapp, A., Farley, R, Muir, I., Ashley, C., et al. (1996). Evaluation of the utility of different abdominal endurance tests. Research Quarterly for Exercise and Sport, Supplement, A- 61, 62. Macfarlane, P. A. (1993). Out with the sit-up, in with the curl-up. Journal of Physical Education Recreation and Dance, 8, Macrae, I. & Wright, V. (1969). Measurement of back movement. Annals of Rheumatic Disease, 28, Μανδρούκας Κ. (1996). Λειτουργία των κοιλιακών και ραχιαίων µυών. Θεσσαλονίκη: Νέα Έκδοση. McGraw, K. O., & Wong, S. P. (1996). Forming inferences about some intraclass correlation coefficients. Psychological Methods, 1,

13 Ν. Τσιγγίλης / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 4 (2006), Minkler, S. & Patterson, P. (1994). The validity of the modified sit and reach test in college-age students. Research Quarterly for Exercise and Sport, 65, Patterson, P., Wiksten, D.L., Ray, L.R., Flanders, C., & Sanphy, D. (1996). The validity and reliability of the back saver sit-and-reach test in middle school girls and boys. Research Quarterly for Exercise and Sport, 67, Payne, M.J., Gledhill, N., Katzmarzyk, P.T., & Jammik, V. (2000). Health-related fitness, physical activity and history of back pain. Canadian Journal of Applied Physiology, 24, Plowman S. A. (1992). Physical activity, physical fitness, and low back pain. In J. O. Holloszy (Ed.), Exercise and Sport Sciences Reviews (pp ). Baltimore, MD: Williams & Wilinks. Robertson, L.D., & Magnusdottir, H. (1987). Evaluation of criteria associated with abdominal fitness testing. Research Quarterly for Exercise and Sport, 58, Safrit, M.J. (1990). The validity and reliability of fitness tests for children: A critical review. Pediatric Exercise Science, 2, Safrit, M.J. (1995). Complete guide to youth fitness testing. Champaign, IL: Human Kinetics. Safrit, M.J., Zhu, W., Costa, M.G., & Zhang, L. (1992). The difficulty of sit-ups tests: an empirical investigation. Research Quarterly for Exercise and Sport, 63, Simons, J., Beunen, G., Renson, R., & van Gerven, D. (1982) Construction of a motor ability test battery for boys and girls aged 12 to 19 years, using factor analysis. In J. Simons & R. Renson. (Eds.), Evaluation of motor fitness (pp ). Leven, Belgium: Council of Europe, Committee for the Development of Sport. Sparling, P. B., Millard-Stafford, M., & Snow, T. K. (1997). Development of a cadence curl-up test for college students. Research Quarterly for Exercise and Sport, 68, Suni, J.H., Oja, P., Laukkanen, R.T., Miilunpalo, S.I., Pasanen, M.E., Vuori, I.M., et al. (1996). Healthrelated fitness test battery for adults: aspects of reliability. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 77, Suni, J.H., Oja, P., Miilunpalo, S.I., Pasanen, M.E., Vuori, I.M., & Bös, K. (1998). Health-related fitness test battery for adults: associations with perceived health, mobility, and back function and symp- toms. Archives in Physical Medical Rehabilitation, 79, Sutlive, V. H., & Ulrich, D. A. (1998). Interpreting statistical significance and meaningfulness in adapted physical activity research. Adapted Physical Activity Quarterly, 15, Shiple, B.J. (1997). Relieving low-back pain with exercise. The Physician and Sportsmedicine, 25, 67. Tsigilis, N. (2004). Statistical characteristics of the Eurofit test battery as applied to higher education institutes. Unpublished Doctoral Dissertation, National Sports Academy, Sofia, Bulgaria. Tsigilis, N., Douda, H., & Tokmakidis, S. P. (2002). Test-retest reliability of the Eurofit test battery administered to university students. Perceptual and Motor Skills, 95, Tsigilis, Ν., & Theodosiou, Α. (2003). Temporal stability of the intrinsic motivation inventory. Perceptual and Motor Skills, 97, Τσιγγίλης, Ν. (1999). Η σηµασία της στατιστικής ισχύος στο σχεδιασµό της έρευνας στη φυσική αγωγή και τον αθλητισµό: συµπεράσµατα από δη- µοσιευµένες έρευνες. Αθλητική Απόδοση και Υ- γεία, 2, Waddel, G., Somerville, D., Henderson, I., Newton, M. (1992). Objective clinical evaluation of physical impairment in chronic low back pain. Spine, 17, Webster, J.R. & Harackiewicz, D.V. (1996). The relationship of the Physical Best Modified Sit-up test to criterion measures of the Prudential Fitnessgram Curl-up in male and female school children. Research Quarterly for Exercise and Sport, Supplement, A-45, 46. Wells, K. F., & Dillon, E. K. (1952). The sit-and-reach test a test of back and leg flexibility. The Research Quarterly, 23, Winter, E. M. (1992). Scaling: Partitioning out differences in size. Pediatric Exercise Science, 4, Winter, E.M., & Nevill, A.M. (2001). Scaling: adjusting for differences in body size. In R. G. Eston & T. Reilly (Eds.), Kinanthropometry and Exercise Physiology Laboratory Manual: Tests, Procedures and Data, 2 nd Ed, Volume 1: Anthropometry (pp ). London, UK: E & FN Spon Zhu, W. (1998). Comments on development of a cadence curl-up test for college students (Sparling, Millard-Stafford, & Snow, 1997): concerns about validity and practicality. Research Quarterly for Exercise and Sport, 69, Υπεύθυνος έκδοσης: Ελληνική Ακαδηµία Φυσικής Αγωγής, Υπεύθυνος συντακτικής επιτροπής: Θεοδωράκης Γιάννης Συντάκτες: Αγγελούσης Νίκος, Κουρτέσης Θωµάς, Μέλη της συντακτικής επιτροπής: Αλµπανίδης Ευάγγελος, Βλαχόπουλος Συµεών, Γούδας Μάριος, έρρη Βασιλική, ιγγελίδης Νίκος, Ζαχοπούλου Έρη, Κιουµουρτζόγλου Ευθύµης, Μουντάκης Κώστας, Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Σακελαρίου Κίµων, Τζέτζης Γιώργος, Τσαγγαρίδου Νίκη, Χατζηγεωργιάδης Αντώνης, Χρόνη Στυλιανή. ιαχείριση και επιµέλεια έκδοσης: Ζήση Βασιλική, Επιµέλεια ειδικού τεύχους: ιγγελίδης Νίκος

Φυσική κατάσταση Παράμετροι της φυσικής κατάστασης που αναφέρονται στην υγεία

Φυσική κατάσταση Παράμετροι της φυσικής κατάστασης που αναφέρονται στην υγεία Φυσική κατάσταση Η φυσική υγεία ή φυσική κατάσταση (όπως συνηθίζεται να αποκαλείται στους κόλπους των επαγγελματιών της άσκησης), που αντιστοιχεί στον αγγλικό όρο Physical Fitness, είναι ένας πολυδιάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολείο. Πείραµα 9 ο. Μέτρηση της αξιοπιστίας της δοκιµασίας «κατακόρυφο άλµα από το βαθύ κάθισµα»

Μετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολείο. Πείραµα 9 ο. Μέτρηση της αξιοπιστίας της δοκιµασίας «κατακόρυφο άλµα από το βαθύ κάθισµα» Μετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολείο Πείραµα 9 ο Μέτρηση της αξιοπιστίας της δοκιµασίας «κατακόρυφο άλµα από το βαθύ κάθισµα» για την αξιολόγησης της µυϊκής ισχύος των κάτω άκρων 2 Εισαγωγή Η επιλογή και

Διαβάστε περισσότερα

. (Ασκήσεις προς αποφυγή)

. (Ασκήσεις προς αποφυγή) ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωσημεθοδολογία-προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ

Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ

ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ 1) Έλξεις στο μονόζυγο για αγόρια. Έχουμε τα χέρια με λαβή στραμμένα προς το σώμα και ζητάμε από τον μαθητή να κάνει όσες περισσότερες έλξεις μπορεί. Προσέχουμε, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 22 28 ηµοσιεύτηκε: 11 Φεβρουαρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 22-28 Released: February 11, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 15ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

Μάθημα 15ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μάθημα 15ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(3), 244 251 ηµοσιεύτηκε: 2 8 εκεµβρίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(3), 244 251 Released: December 28, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της δύναμης και της ισχύος

Ανάπτυξη της δύναμης και της ισχύος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ανάπτυξη της δύναμης και της ισχύος Ενότητα 6: Αξιολόγηση της δύναμης και της ισχύος Γεροδήμος Βασίλειος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1 Άδειες Χρήσης Ø Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ ΣΚΟΠΟΣ Αξιόπιστη και τεκμηριωμένη γνώση σε θέμα (περιοχή) ανάλογη με το επιστημονικό ενδιαφέρον του φοιτητή. Εκμάθηση της διαδικασίας απόκτησης τεκμηριωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 9 (2), 112 120 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2011

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 9 (2), 112 120 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2011 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 9 (2), 112 120 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2011 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 9 (2), 112-120 Released: September 30, 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ Έλλειψη ισορροπίας μεταξύ μυϊκών ομάδων που βρίσκονται σε λειτουργική συνάφεια (αγωνιστές ανταγωνιστές, π.χ. κοιλιακοί- ραχιαίοι) ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Berg Balance Scale (Α/Α:, Ημερομηνία: / /20 )

Berg Balance Scale (Α/Α:, Ημερομηνία: / /20 ) Α/Α Περιγραφή Σκορ (0-4) 1. Σήκωμα από κάθισμα 2. Όρθια στάση χωρίς στήριξη 3. Κάθισμα χωρίς στήριξη πλάτης 4. Κάθισμα από όρθια στάση 5. Μεταφορές 6. Όρθια στάση, χωρίς στήριξη, με μάτια κλειστά 7. Όρθια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση στάσης. Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών

Αξιολόγηση στάσης. Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών Αξιολόγηση στάσης Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών Εικόνα 1. Τυπικές όρθιες στάσεις. Τέλια όρθια στάση (Α), κυφω-λορφωτική στάση (Β), στάση επίπεδης ράχης (C) & χαλαρή στάση (D). Τέλεια όρθια

Διαβάστε περισσότερα

http://users.sch.gr/oxyzoglou

http://users.sch.gr/oxyzoglou ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΗ & ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΕΥ-ΖΗΝ» Θέμα: Η σηµασία της αξιολόγησης για τους μαθητές τριες και πως πραγματοποιείται Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2014 Νίκος Οξύζογλου Σχολικός Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 3η Διάλεξη: «Σχεδιασμός προγραμμάτων προπόνησης μέγιστης δύναμης» Designing maximal strength training programs

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 3η Διάλεξη: «Σχεδιασμός προγραμμάτων προπόνησης μέγιστης δύναμης» Designing maximal strength training programs ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολείο. Πείραµα 1 ο. Μέτρηση της σύστασης του σώµατος

Μετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολείο. Πείραµα 1 ο. Μέτρηση της σύστασης του σώµατος Μετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολείο Πείραµα 1 ο Μέτρηση της σύστασης του σώµατος Εισαγωγή Ένας από τους στόχους πολλών προγραµµάτων είναι ο έλεγχος και η διατήρηση του κατάλληλου επιπέδου σωµατικού βάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση.

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 5. Μετρήσεις στη Φυσική Αγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ Πώς μπορούμε να μετρήσουμε τη δύναμη; Ημικάθισμα Smith Ισοκίνηση - Ισομετρία Βάρος του σώματος Ρίψη ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 12η Διάλεξη: «Κινησιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης Ενότητα 1: Η επίδραση της άσκησης στην υγεία Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Επικοινωνία και συνεννόηση μεταξύ καθηγητή Φ.Α και μαθητών Καλύτερη συνεργασία Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 11: Αξιολόγηση φυσικών ικανοτήτων Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1 Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η προπόνηση της δύναµης στο ποδόσφαιρο Dr. Ζήσης Παπανικολάου (Ph.D., Ed.Μ.) ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ποδοσφαιριστής

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 1: Άσκηση, ανάπτυξη και ωρίμανση Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1 Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πως μπορεί να επιτευχθεί η αυτονομία του φοιτητή; http://www.lib.auth.gr/ Βιβλία Summon αναζήτηση Π.χ. class management physical education

Πως μπορεί να επιτευχθεί η αυτονομία του φοιτητή; http://www.lib.auth.gr/ Βιβλία Summon αναζήτηση Π.χ. class management physical education Πως μπορεί να επιτευχθεί η αυτονομία του φοιτητή; http://www.lib.auth.gr/ Βιβλία Summon αναζήτηση Π.χ. class management physical education Άρθρα σε περιοδικά Στην αρχική σελίδα της βιβλιοθήκης αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 329 339 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 329-339 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Για μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Για μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου Αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, Το Πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ σχεδιάστηκε για να δίνει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πρόγραμμα «Ε.Υ.Ζ.Η.Ν.» Εθνική δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου Αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, Μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ελευθέριος Κέλλης, Ph.D Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνής προβληματισμός Μη σωστή στάση Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.ΖΗ.Ν. (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Ε.Υ.ΖΗ.Ν. (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 1990-2007: Πρόγραμμα Ανίχνευσης Ταλέντων Συμμετείχε το σύνολο των μαθητών των Β (1990-2002) και Γ τάξεων Δημοτικού της χώρας (70-80.000 ετησίως),

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις εμπιστοσύνης, ισορροπίας και ενδυνάμωσης

Ασκήσεις εμπιστοσύνης, ισορροπίας και ενδυνάμωσης Ασκήσεις εμπιστοσύνης, ισορροπίας και ενδυνάμωσης.. τα δύο σώματα γίνονται ένα σύστημα σωμάτων κι αποκτούν κοινό κέντρο βάρους, με ισοκατανομή δυνάμεων το κεφάλι, η πλάτη, η κοιλιά και οι γλουτοί βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 5η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία Περιεχόμενο ενοτήτων Ποιοτική αξιολόγηση Ορισμός και στάδια που περιλαμβάνονται Περιεχόμενο: στοιχεία που τη

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (2), 107 118 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβίου 2010 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 8 (2), 107-118 Released: September 30, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης Πρακτικών Εφαρμογών Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 12 (1), 26-39 Δημοσιεύτηκε: Φεβρουάριος 2014 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 12 (1), 26-39 Released: February 2014

Διαβάστε περισσότερα

«Η προπόνηση με βάρη βελτιώνει τη δύναμη και τη μυϊκή υπερτροφία νεαρών αθλητών του βόλεϊ.»

«Η προπόνηση με βάρη βελτιώνει τη δύναμη και τη μυϊκή υπερτροφία νεαρών αθλητών του βόλεϊ.» «Η προπόνηση με βάρη βελτιώνει τη δύναμη και τη μυϊκή υπερτροφία νεαρών αθλητών του βόλεϊ.» ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας ήταν να εξετάσει τις επιδράσεις ενός προγράμματος ανάπτυξης μυϊκής δύναμης και υπερτροφίας,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ια Βίου Φυσική Κατάσταση ΚΩ. Μ/ΤΟΣ-ΜΑΜ ΑΘΛ.012-11325 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ (ECTS) 3 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα Επιλογής ΤΡΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ιαλέξεις/εργαστηριακά Μαθήµατα/Πρακτική Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Φίλιππος Λουκά Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(κυρίως εμπλεκόμενοι μύες : ορθός κοιλιακός, έσω πλάγιος κοιλιακός, έξω πλάγιος κοιλιακός, εγκάρσιος κοιλιακός )

(κυρίως εμπλεκόμενοι μύες : ορθός κοιλιακός, έσω πλάγιος κοιλιακός, έξω πλάγιος κοιλιακός, εγκάρσιος κοιλιακός ) (κυρίως εμπλεκόμενοι μύες : ορθός κοιλιακός, έσω πλάγιος κοιλιακός, έξω πλάγιος κοιλιακός, εγκάρσιος κοιλιακός ) Το παρακάτω πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει την δύναμη και την αντοχή των κοιλιακών

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 13η Πολιομυελίτιδα - Ακρωτηριασμοί

Διάλεξη 13η Πολιομυελίτιδα - Ακρωτηριασμοί ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 13η Πολιομυελίτιδα - Ακρωτηριασμοί Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Πολιομυελίτιδα Νόσος που οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικότητα Ευκαμψία-Ευλυγισία

Κινητικότητα Ευκαμψία-Ευλυγισία Κινητικότητα Ευκαμψία-Ευλυγισία Κέλλης Σπύρος Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Φύλο Παράγοντες που επηρεάζουν την κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ζωή με Οσφυαλγία μη Ειδικής Αιτιολογίας»

«Η Ζωή με Οσφυαλγία μη Ειδικής Αιτιολογίας» Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ό Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό Ί δ ρ υ μ α Σ τ ε ρ ε ά ς Ε λ λ ά δ α ς Σ χ ο λ ή Ε π α γ γ ε λ μ ά τ ω ν Υ γ ε ί α ς & Π ρ ό ν ο ι α ς Τ μ ή μ α Φ υ σ ι κ ο θ ε ρ α π ε ί α ς Π ρ ό γ ρ α

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 9ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ

Μάθημα 9ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μάθημα 9ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να:

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 2: Η επίδραση της άσκησης στην υγεία Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 11η Αποκλίσεις Σπονδυλικής Στήλης

Διάλεξη 11η Αποκλίσεις Σπονδυλικής Στήλης ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 11η Αποκλίσεις Σπονδυλικής Στήλης Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Στάση Σώματος Ο όρος σωστή στάση

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις ενδυνάμωσης των μυών της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.

Ασκήσεις ενδυνάμωσης των μυών της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Το Ανθρώπινο Σώμα. Στοιχεία Ανατομίας και Φυσιολογίας Κανόνες Υγιεινής. Η Άσκηση βασική προϋπόθεση για την Υγεία. Σχολικό Έτος 2011-2012 Τάξη Α Ερευνητική Εργασία Α Τετραμήνου Υπεύθυνος Καθηγητής: Σταθόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΙΚΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΙΚΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σκοπός και στόχοι ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΙΚΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σκοπός της καταγραφής δεικτών της κινητικής και σωµατικής ανάπτυξης είναι ο έλεγχος της φυσιολογικής και αρµονικής ανάπτυξης των µαθητών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ερµηνεία της Δύναµης Ανύψωσης της Γλώσσας (P max )

Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ερµηνεία της Δύναµης Ανύψωσης της Γλώσσας (P max ) Κανονικές Τιµές Κανονικές Τιµές Δύναµης Ανύψωσης Γλώσσας Κανονικές Τιµές Γλωσσικής Αντοχής Κανονικές Τιµές Δύναµης Χειλιών Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ερµηνεία της Δύναµης Ανύψωσης της Γλώσσας (P max

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Λειτουργική Ανατομική Μηχανική της κίνησης 2. ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15 Ευχαριστίες 19. Κεφάλαιο 1 Ιστορική Αναδρομή & Ορισμός της Ψυχομετρίας

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15 Ευχαριστίες 19. Κεφάλαιο 1 Ιστορική Αναδρομή & Ορισμός της Ψυχομετρίας Περιεχόμενα Πρόλογος 15 Ευχαριστίες 19 Κεφάλαιο 1 Ιστορική Αναδρομή & Ορισμός της Ψυχομετρίας 1.1. Η Εμφάνιση της Ψυχομετρίας 21 1.1.1. Κατά τη Νεολιθική Περίοδο 21 1.1.2. Κατά την Αιγυπτιακή και Σουμερική

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα της διάλεξης. Η µέθοδος της συγκλίνουσας εφευρετικότητας. Συζήτηση. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; εφευρετικότητας

Περιεχόµενα της διάλεξης. Η µέθοδος της συγκλίνουσας εφευρετικότητας. Συζήτηση. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; εφευρετικότητας ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η µέθοδος της συγκλίνουσας εφευρετικότητας ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Περιεχόµενα της διάλεξης Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΚ 913

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΚ 913 MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Χριστιάνα Γ. Παυλίδου D.U., MSc Κλινικός ιατροφολόγος ιαιτολόγος Επιστηµονικός σύµβουλος ΠΑΙ ΕΙΑΤΡΟΦΗ by Epode Παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα Το

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 14ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

Μάθημα 14ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μάθημα 14ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc Εξειδικευμένες ασκήσεις προσαρμοσμένες στον τύπο της σκολίωσης Τρισδιάστατη αυτοδιόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ Ρ.Γ. Έτη γέννησης 1994-1995-1996-1997 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ Ρ.Γ. Έτη γέννησης 1994-1995-1996-1997 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ Ρ.Γ. Έτη γέννησης 99-99-996-997 ΙΟΥΛΙΟΣ 009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Σωματομετρικός έλεγχος Μέτρηση ύψους Μέτρηση βάρους Έλεγχος άρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Διάλεξη 7η Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 4: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης δύναμης Εισήγηση 2: Σχεδιασμός προγραμμάτων δύναμης Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ Back School Σχολή Σπονδυλικής Στήλης Back School Αναφέρεται σε ένα επίσημο πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και φροντίδας της σπονδυλικής στήλης που

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Κινητική Μάθηση Κινητική Ανάπτυξη Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Κινητική Μάθηση Κινητική Ανάπτυξη Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεματική Ενότητα: Κινητική Μάθηση Κινητική Ανάπτυξη Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Motor Learning & Development Oral Presentations of the 18 th International

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρω οµετρικά χαρακτηριστικά και αράµετροι φυσικών ικανοτήτων σε Έλληνες αθλητές του αλ ικού σκι υψηλού ε ι έδου

Ανθρω οµετρικά χαρακτηριστικά και αράµετροι φυσικών ικανοτήτων σε Έλληνες αθλητές του αλ ικού σκι υψηλού ε ι έδου Ανθρω οµετρικά χαρακτηριστικά και αράµετροι φυσικών ικανοτήτων σε Έλληνες αθλητές του αλ ικού σκι υψηλού ε ι έδου Νικολό ουλος ηµήτρης, α όφοιτος ΤΕΦΑΑ, MSc, ρο ονητής αλ ικού σκι Εισαγωγή Το αγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μορφή µαθήµατος.

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μορφή µαθήµατος. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 1. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Ενότητα 8. Σταθερά γυμναστικά όργανα: Οι Γυμναστικοί πάγκοι Μπαρκούκης Βασίλειος, Αναστασιάδης Θεοφύλακτος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές ασκήσεις. Άσκηση 1

Βασικές ασκήσεις. Άσκηση 1 Το πρόγραμμα ασκήσεων που ακλουθεί έχει δημιουργηθεί για να ανακτηθεί η κινητικότητα στην άρθρωση του ώμου και να βελτιωθεί η ελαστικότητα των μυών οι οποίοι την κινούν. Σε περίπτωση τραυματισμού στην

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΔΙΣΗ «ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ» ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ

ΒΑΔΙΣΗ «ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ» ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ 27 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ A096 ΒΑΔΙΣΗ «ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ» ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ Νίκος Ανδρονάς 1, Ίων Μπεράτης 1, Διονυσία Κονταξοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Προπονητική Δρόμων Αναπτυξιακής ηλικίας

Προπονητική Δρόμων Αναπτυξιακής ηλικίας Προπονητική Δρόμων Αναπτυξιακής ηλικίας Ειδικότητα Κλασικού Αθλητισμού (μαθ.453) Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14 Μαντζουράνης Ι. Νικόλαος Ψυχολογικά Προσόντα αθλητών/τριων αναπτυξιακής ηλικίας Προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Μέτρηση και αξιολόγηση της ευκινησίας. 9 Εισαγωγή

Κεφάλαιο 9. Μέτρηση και αξιολόγηση της ευκινησίας. 9 Εισαγωγή Κεφάλαιο 9 Μέτρηση και αξιολόγηση της ευκινησίας Παναγιώτης Τσιµέας PhD, Γεωργία Μήτρου MSc, υποψήφια διδάκτωρ, Γιάννης Κουτεντάκης PhD, Χριστίνα Καρατζαφέρη PhD 9 Εισαγωγή Ως κινητικότητα ορίζεται το

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

The purpose of this study is to investigate the attitudes of adolescents toward internet

The purpose of this study is to investigate the attitudes of adolescents toward internet 2/2015 ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΗΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΘΙΣΜΟ Γιώργος Τσουβέλας Ψυχολόγος, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΚΠΑ Πολυξένη Παρασκευοπούλου Ψυχολόγος, Υποψήφια Διδάκτορας ΕΚΠΑ Ευαγγελία Κατέρη Έλενα Βιταλάκη Ορέστης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ 1. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΑΛΤΗΡΕΣ 2. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΧΗΛΟ 3. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΠΙΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Διάλεξη 1 Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Διάλεξη 1 Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

EASY FIT 5 TRAINER ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

EASY FIT 5 TRAINER ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ EASY FIT 5 TRAINER ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΤΡΕΙΝΕΡ, ΤΡΕΙΝΕΡ-1 Το σετ που έχετε αγοράσει περιλαµβάνει: 1 Easy Fit 5 Trainer 2 χειρολαβές 2 µπάλες αντίστασης επίπεδο εκγύµνασης 2: µεσαίο (πράσινο)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 5η Διάλεξη: «Κορμός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Παραγοντική ανάλυση διακύµανσης. Παραγοντική

Κεφάλαιο 15. Παραγοντική ανάλυση διακύµανσης. Παραγοντική Κεφάλαιο 15 Παραγοντική ανάλυση διακύµανσης 1 Παραγοντική ανάλυση διακύµανσης Παραµετρικό στατιστικό κριτήριο για τη µελέτη των επιδράσεων περισσότερων από µια ανεξάρτητων µεταβλητών στην εξαρτηµένη καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Εφηβεία και χρήση αλκοόλ. Νάνσυ Σταματοπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Εφηβεία και χρήση αλκοόλ. Νάνσυ Σταματοπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Εφηβεία και χρήση αλκοόλ Νάνσυ Σταματοπούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα