Návod na montáž, obsluhu a údržbu. CLAS system. CLAS system 15 FF CLAS system 24 FF CLAS system 28 FF CLAS system 32 FF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Návod na montáž, obsluhu a údržbu. CLAS system. CLAS system 15 FF CLAS system 24 FF CLAS system 28 FF CLAS system 32 FF"

Transcript

1 Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS system CLAS system 15 FF CLAS system 24 FF CLAS system 28 FF CLAS system 32 FF

2 CLAS SYSTEM FF 2 Obsah: Základné údaje Dôležité upozornenia 3 Značka CE 3 Symboly na výrobnom štítku 4 Bezpečnostné pokyny 4 Popis výrobku Ovládací panel 6 Rozmery kotla 7 Celkový pohľad 7 Technické dáta 8 Inštalácia Pokyny pred inštaláciou 9 Minimálne vzdialenosti 10 Pripojenie plynu 10 Hydraulické pripojenie 11 Hydraulická schéma 12 Pripojenie odťahu spalín 12 Typy odťahu spalín 12 Pripojenie zásobníka TÚV 14 Elektrické pripojenie 15 Pripojenie periférnych zariadení 15 Uvedenie do prevádzky Postup pri uvedení do prevádzky 17 Funkcia Odvzdušnenia 17 Aktivácia ohrevu TÚV 17 Funkcia Kominár 18 Kontrola a nastavenie výkonu 19 Funkcia Auto 22 Ochranné systémy kotla 23 Tabuľka kódov porúch 24 Protimrazová ochrana 25 Menu nastavenia regulácia diagnostika 26 Údržba Údržba základné informácie 35 Dlhodobé odstavenie z prevádzky 36

3 3 CLAS SYSTEM FF Dôležité upozornenia Tento kotol slúži na ohrev teplej úžitkovej vody (ďalej iba TÚV) a vykurovanie (ďalej iba ÚK) v domácnostiach a objektoch občianskej vybavenosti. Musí byť vždy napojený na systém ÚK a rozvod TÚV, ktoré zodpovedajú parametrom kotla. Je zakázané ho používať na iné účely než na aké je určený. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené z nesprávneho a nezodpovedajúceho používania, a za nedodržania pokynov uvedených v tomto návode. Inštalácia, údržba prípadne akýkoľvek iný zásah musí byť prevedený za dodržania všetkých platných predpisov a pokynov. Kotol je dodávaný v kartóne, po odstránení obalu skontrolujte, či kotol nie je poškodený a že je dodávka kompletná v prípade, že tomu tak nie je obráťte sa na dodávateľa. Obalový materiál nesmie byť ponechaný na dosah detí, pretože môže byť zdrojom nebezpečia. V prípade poruchy alebo nesprávnej funkcie vypnite kotol hlavným vypínačom, uzatvorte prívod plynu a privolajte autorizovanú servisnú organizáciu. Pred každým zásahom s účelom údržby opravy je nutné vypnúť kotol hlavným vypínačom. Všetky opravy smie prevádzať iba autorizovaná servisná organizácia za použitia originálnych náhradných dielov. Nedodržanie týchto zásad môže spôsobiť poškodenie zariadenia, v tom prípade výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za vzniknuté škody. V prípade údržby opravy odťahu spalín je nutné vypnúť kotol hlavným vypínačom. Po ukončení je nutné previesť kontrolu funkčnosti odťahu spalín. V prípade čistenia vonkajších častí kotla je nutné vypnúť kotol hlavným vypínačom. Čistenie prevádzajte vlhkou handrou, namočenou vlhkou v mydlovej vode, nepoužívajte agresívne čistiace látky. Dodržiavanie platných predpisov umožní, aby Vaše zariadenie fungovalo bezpečne, ekologicky a prinieslo energetickú úsporu Značka CE Značka ES/CE dáva záruku, že prístroj vyhovuje základným predpokladom : Normy o plynových spotrebičoch 90/396/EHS Normy o elektrickej kompatibilite 89/266/EHS Normy o výkone 92/42/EHS

4 CLAS SYSTEM FF 4 Symboly na výrobnom štítku 1. Značka 2. Výrobca 3. Typ kód kotla 4. Sériové číslo číslo homologizácie 5. Krajina určenia kategória plynu 6. Výrobné nastavenie plynu 7. Typ kotla 8. Elektrické pripojenie 9. Max. tlak TÚV 10. Max. tlak ÚK 11. Trieda NO x 12. Účinnosť 13. Príkon max min 14. Výkon max min 15. Teplota prostredia max min 16. Max. teplota ÚK 17. Použiteľné druhy plynu Bezpečnostné pokyny Nainštalujte kotol na pevnú stenu, ktorá nie je vystavená vibráciám hlučnosť počas činnosti. Pri vŕtaní do stien dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu existujúcich elektrických káblov alebo potrubia zásah elektrickým prúdom následkom dotyku vodičov pod napätím vytopenie, výbuch, požiar alebo otrava na základe úniku vody/plynu z poškodeného potrubia. Prevádzajte elektrické pripojenie s vodičmi s vhodným priemerom požiar následkom prehriatia spôsobeného prechodom prúdu poddimenzovanými káblami. Chráňte pripojovacie potrubia a vodiče pred ich poškodením zásah elektrickým prúdom následkom dotyku vodičov pod napätím - výbuch, požiar alebo otrava na základe úniku vody/plynu z poškodeného potrubia. Uistite sa, že prostredie, do ktorého idete zariadenie montovať a rozvody, na ktoré ho je treba pripojiť zodpovedajú platným predpisom zásah elektrickým prúdom následkom dotyku nesprávne nainštalovaných vodičov pod napätím - výbuch, požiar alebo otrava na základe úniku vody/plynu z poškodeného potrubia. Používajte náradie a zariadenia vhodné na daný účel, používajte ich predpísaným spôsobom, zaistite ich proti pádu z výšky, po použití ich odložte ublíženie na zdraví inhaláciou prachu, nárazom porezaním, pichnutím a odermi - poškodenie zariadenia alebo okolitých predmetov spôsobené úlomkami alebo fragmentmi. Používajte elektrické náradie a zariadenia vhodné na daný účel (skontrolujte, že je neporušený kábel a zástrčka napájania a že sú súčasti vystavené rotačnému alebo striedavému pohybu riadne upevnené) používajte ich predpísaným spôsobom, zaistite ich proti pádu z výšky, po použití ich odložte ublíženie na zdraví inhaláciou prachu, nárazom porezaním, pichnutím a odermi - poškodenie zariadenia alebo okolitých predmetov spôsobené úlomkami alebo fragmentmi. Uistite sa, že sú rebríky, opreté stabilným spôsobom, sú dostatočne odolné, všetky priečky neporušené a nie sú klzké, sú dostatočne zaistené proti presunom počas ich používania ublíženie na zdraví následkom pádu z výšky. Počas činnosti používajte ochranný odev a ochranné pomôcky ublíženie na zdraví inhaláciou prachu, nárazom porezaním, pichnutím a odermi.

5 5 CLAS SYSTEM FF Činnosti vo vnútri zariadenia musia byť prevedené s maximálnou opatrnosťou a je sa treba vyhnúť styku zo zahrotenými súčiastkami ublíženie na zdraví, pichnutie, odery. Po ukončení zásahu na zariadení obnovte všetky bezpečnostné a kontrolné funkcie a presvedčte sa o ich funkcii ešte pred opätovným uvedením zariadenia do činnosti výbuch, požiar alebo otrava na základe úniku plynu alebo nesprávnym odťahom spalín poškodenie alebo zablokovanie zariadenia následkom nekontrolovateľnej činnosti. Nezahajujte žiadnu operáciu bez predbežnej kontroly, či nedochádza k úniku plynu (kontrolu preveďte vhodný detektorom) výbuch, požiar alebo otrava na základe úniku plynu. Uistite sa, že odťah spalín a nasávacie potrubie nie sú upchané výbuch, požiar alebo otrava na základe nesprávneho odťahu spalín. Uistite sa, že na odťahu spalín nie sú žiadne trhliny otravy spôsobené nesprávnym odťahom spalín. Odvzdušnite kotol a systém ÚK ešte v chladnom stave ublíženie na zdraví popálením. Hermeticky uzatvorte otvory používané pre snímanie tlaku alebo reguláciu plynu výbuch, požiar alebo otrava na základe úniku plynu. Skontrolujte či sú trysky a horák kompatibilné s použitým plynom poškodenie zariadenia následkom nesprávneho horenia. V prípade, že ucítite zápach spáleniny, alebo pri úniku spalín zo zariadenia vypnite elektrické napájanie zariadenia, uzavrite prívod plynu, V prípade, že ucítite výrazný zápach plynu uzatvorte prívod plynu, otvorte okná a privolajte servisného technika výbuch, požiar, otrava.

6 CLAS SYSTEM FF 6 Ovládací panel 1. Displej 2. Tlačidlo RESET 3. Kontrolka zablokovania 4. Tlakomer 5. Volič teploty ÚK/ Letná prevádzka 6. Tlačidlo - 7. Tlačidlo MENU/OK 8. Tlačidlo ESC 9. Tlačidlo Volič teploty TÚV (voliteľné) 11. Program. hodiny (voliteľné) 12. Hlavný vypínač 13. Kontrolka ohrevu TÚV 14. Kontrolka Auto 15. Tlačidlo AUTO 16. Tlačidlo aktivácie ohrevu TÚV

7 7 CLAS SYSTEM FF Rozmery kotla A Výstup ÚK ¾ C Vstup plynu ¾ D Vstup SÚV ½ E Spiatočka ÚK ¾ Celkový pohľad 1 Vyústenie odťahu spalín 2 Manostat spalín 3 Zachytávač kondenzátu 4 Primárny výmenník 5 Bezpečnostný termostat 6 NTC snímač výstupu 7 Horák 8 Elektródy zapaľovacie 9 Plynový ventil 10 Zapaľovacie trafo 11 Poistný ventil 12 Vypúšťací ventil 13 Napúšťací ventil 14 Filter ÚK 15 Čerpadlo 16 NTC snímač spiatočky 17 Ionizačná elektróda 18 Izolácia spaľovacej komory 19 Spaľovacia komora 20 Expanzná nádoba 21 Ventilátor 22 Meracie miesto odťahu spalín

8 CLAS SYSTEM FF 8 Technické dáta Model Všeobecné CE certifikát 1312BR BR BR4924 Typ kotla C12- C32- C42- C52- C62- B22- B32 Menovitý tepelný príkon max/min (Hi) kw 25,8/11,0 30,0/13,0 32,5/14,0 Menovitý tepelný príkon max/min (Hs) kw 28,6/12,2 33,3/14,4 36,1/15,5 Tepelný príkon TÚV max/min (Hi) kw 26,5/11,0 31,3/13 34,0/14,0 Tepelný príkon TÚV max/min (Hs) kw 29,5/12,2 34,7/14,4 37,7/15,5 Tepelný výkon max/min kw 24,0/9,5 28/11,6 30,3/12,3 Účinnosť spaľovania % 95,4 95,2 94,4 Účinnosť pri menovitom tepelnom príkone (60/80 C) Hi/Hs % 95,4/85,9 93,6/84 93,3/84,0 Účinnosť pri 30% menovitého výkonu Hi/Hs % 93,2/83,9 93,7/84,4 92,7/83,5 Účinnosť pri min. Hi/Hs % 90,4/81,4 89,3/80,3 88,1/79,3 Účinnosť (dir. 92/42/EEC) n Trieda NOX Maximálna tepelná strata plášťom ( T=50 C) % 1,1 1,2 1,1 Tepelná strata pri zapnutom horáku % 4,6 5,2 5,6 Tepelná strata pri vypnutom horáku % 0,2 0,2 0,2 Maximálny hmotnostný tok spalín (G20) kg/h 1,0 0,75 0,98 Min. ťah Pa 106,5 98,2 104,9 Teplota spalín (G20) C 6,93 6,81 6,29 Obsah CO2 (G20) % 87 60,8 88,9 Obsah CO (0%O2) ppm 8,04 8,82 9,75 Obsah O2 % 62,8 64,75 77,5 Tlaková strata (max) T=20 C mbar Zostatková sacia výška systému bar 0,25 0,25 0,25 Maximálny tlak v systéme bar 0,4 0,4 0,4 Objem expanznej nádoby l Pretlak expanznej nádoby bar Maximálny objem vody v systéme l Teplota ÚK max./min. C Teplota TÚV max/min C Špecifický prietok TÚV (10 min. T=30 C) l/min Množstvo TÚV T=25 C l/min Množstvo TÚV T=35 C l/min Účinnosť (EN13203) n Minimálny prietok TÚV l/min Maximálny tlak okruhu TÚV bar Napájacie napätie/frekvencia V/Hz 230/50 230/50 230/50 Elektrické Celkový elektrický príkon W pripojenie Elektrické krytie IP X5D X5D X5D Hmotnosť Hmotnosť kg a rozmery Rozmery (V x H x Š) cm 400x780x x780x315 Výkon Emisie Ohrev ÚK Ohrev TÚV

9 9 CLAS SYSTEM FF Pokyny pred inštaláciou Kotol slúži na ohrev vody na teplotu nižšiu ako je bod varu. Kotol musí byť napojený na systém ÚK, ktorý je dimenzovaný na základe jeho výkonu a vlastností. Skôr ako pristúpite k inštalácii kotla, je potrebné previesť tieto úkony: - Previesť dôkladné prečistenie celého systému ÚK, aby boli odstránené nečistoty vzniknuté pri montáži, ktoré by mohli poškodiť kotol; - skontrolovať, či zodpovedá typ plynu dodávaného do siete s typom plynu uvedeným na výrobnom štítku; - skontrolovať, či odťah spalín nie je v niektorých miestach poddimenzovaný, alebo do neho nie sú pripojené ďalšie spotrebiče s výnimkou realizácie kaskádneho pripojenia, ktoré je zrealizované podľa platných predpisov; - skontrolovať, či odťah spalín napojený na existujúci dymovod nie je znečistený a vyhovuje platným predpisom; - na miestach, kde je voda, ktorá má nadmernú tvrdosť, zabezpečiť jej úpravu, aby sa zamedzilo poškodeniu častí kotla od vodného kameňa; - neinštalovať kotol, v priestoroch kde spaľovaný vzduch obsahuje zvýšené percentá chlóru (napr. pri bazéne) alebo iných škodlivých produktov ako sú amoniak (napr. kaderníctvo) apod.; - množstvo síry v použitom plyne musí byť nižšie ako stanovujú platné európske smernice: maximálna krátkodobá hodnota za rok150mg/m 3 a priemer za rok 30 mg/m 3. Kotly typu C, ktorých odťah spalín a nasávanie vzduchu sú nezávislé na okolitom prostredí, nemajú s ohľadom na podmienky vetrania miestnosti a jeho obsahu žiadne obmedzenie. Aby nedošlo k poškodeniu kotla, musí byť miesto jeho inštalácie zvolené tak, aby teplota prostredia neklesla pod medznú funkčnú teplotu a chránené tak, aby sa kotol nedostal do styku s atmosférickými podmienkami. Kotol je projektovaný na zavesenie na stenu. Kotol musí byť zavesený na takú stenu, ktorá unesie jeho hmotnosť. Pri vytváraní technického priestoru je nutné brať ohľad na povinnosť dodržiavania minimálnych vzdialeností, ktoré zabezpečujú dobrý prístup k všetkým častiam kotla. Upozornenie: V blízkosti kotla sa nesmie nachádzať žiaden horľavý predmet. Je nutné skontrolovať, že prostredie určené na inštaláciu a systém na ktorý má byť pripojený vyhovujú platným predpisom. Ak sa v inštalovanom priestore vyskytujú prachové častice alebo agresívna para, musí kotol fungovať nezávisle na prívode vzduchu z tohto priestoru. Inštalácia a prvé uvedenie do prevádzky musí byť prevedené kvalifikovaným personálom tak, ako to predpisujú platné normy a nariadenia.

10 CLAS SYSTEM FF 10 Minimálne vzdialenosti V záujme jednoduchého prevádzania údržby na kotly je treba dodržiavať minimálne vzdialenosti uvedené na obrázku. Najmenšia prípustná vzdialenosť vonkajších obrysov kotla od hmôt stupňa horľavosti: A - 0 mm B; C1; C2-200 mm C3-400 mm Umiestnenie kotla skontrolujte vodováhou. Pripojenie plynu Kotol bol navrhnutý tak, aby mohol fungovať na rôzne druhy plynu dodávané do siete: Krajina Typ kotla Kategória SK CLAS System 15/24/28/32 II2H3P/B Podľa údajov na štítku na obale a na kotly skontrolujte, či typ plynu zodpovedá typu plynu dodávaného do siete. Plynové potrubie musí byť realizované a dimenzované podľa platných noriem a nariadení s ohľadom na maximálny výkon kotla, uistite sa tiež o správnom dimenzovaní a pripojení uzatváracieho ventila. Pred inštaláciou doporučujeme previesť dôkladné vyčistenie plynového potrubia za účelom odstránenia nečistôt, ktoré by mohli ohroziť riadnu prevádzku kotla. Je nutné skontrolovať, či používaný plyn zodpovedá kategórii plynu, na ktorú bol kotol nastavený (viď. výrobný štítok). Skontrolujte tlak plynu, ktorý bude používaný pre prevádzku kotla, pokiaľ bude nedostatočný, bude obmedzený maximálny výkon kotla.

11 11 CLAS SYSTEM FF Hydraulické pripojenie Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené prípojky pre hydraulické a plynové napojenie kotla. A Výstup ÚK ¾ B Výstup TÚV ½ C Vstup plyn ¾ D Vstup SÚV ½ E Spiatočka ÚK ¾ F Poistný ventil ÚK G Napúšťací ventil H Vypúšťací ventil Skontrolujte, či maximálny tlak vodovodnej siete nepresahuje hodnotu 6bar; ak prevyšuje ja treba nainštalovať regulátor tlaku. Pri navrhovaní potrubia a výhrevných telies systému ÚK je treba skontrolovať hodnotu zbytkovej výtlačnej výšky v závislosti na požadovanom výkone, a to podľa hodnôt uvedených v nasledujúcom grafe. Poistný ventil ÚK Prepad z poistného ventila ÚK musí byť napojený do odpadného sifónu s možnosťou vizuálnej kontroly; cieľom tohto opatrenia je zabrániť úrazom a škodám na majetku z dôvodu jeho zásahu.

12 CLAS SYSTEM FF 12 Hydraulická schéma 1 Ventilátor 2 Primárny výmenník 3 Bezpečnostný termostat 4 NTC snímač výstupu 5 Horák 6 Zapaľovacie elektródy 7 Plynový ventil 8 By-pass 9 Poistný ventil 10 Vypúšťací ventil 11 Napúšťací ventil 12 Tlakomer 13 Čerpadlo 14 Ionizačná elektróda 15 Expanzná nádoba 16 NTC snímač spiatočky 17 Manostat spalín Pripojenie odťahu spalín Kotol je možné napojiť na odťah spalín podľa typu B (nasávanie vzduchu z miestnosti) alebo podľa typu C (nasávanie vzduchu z vonkajšieho prostredia). Pri inštalácii odťahu spalín je treba venovať vyššiu pozornosť tesneniu, aby nedošlo k infiltrácii spalín do nasávacieho potrubia. Potrubie inštalované horizontálnym smerom musí mať spád 3% od kotla, aby nedochádzalo k tvorbe kondenzátu. Potrubie inštalované vertikálnym smerom musí mať nainštalovaný vhodný zachytávač kondenzátu. V prípade inštalácie odťahu spalín podľa typu B musí byť miestnosť, v ktorej je kotol nainštalovaný, vhodne vetraná v zmysle platných noriem a nariadení. V miestnostiach, kde existuje riziko vzniku korozívnych pár je potrebné používať inštaláciu typu C, s nasávaním vzduchu z vonkajšieho prostredia, takto bude kotol ochránený od pôsobenia korózie. V prípade inštalácie odťahu spalín koncentrickým potrubím je povinná inštalácia za použitia originálneho príslušenstva. Potrubie pre odvádzanie spalín sa nesmie nachádzať v blízkosti horľavých materiálov ani s nimi nesmie byť v styku, nesmie prechádzať stavebnými štruktúrami a stenami z horľavých materiálov. V prípade výmeny kotla, musí byť systém odťahu spalín vždy vymenený. Spojovanie trubiek odťahu spalín je prevádzané spojom samec / samica a tesnením. Spojky musia byť uložené v smere sklzu kondenzátu. Typy odťahu spalín - Koaxiálny odťah spalín a nasávanie spaľovacieho vzduchu - Delený odťah spalín a nasávanie spaľovacieho vzduchu z vonkajšieho prostredia - Delený odťah spalín a nasávanie spaľovacieho vzduchu z vnútorného prostredia

13 13 CLAS SYSTEM FF - Pri realizácii odťahu spalín je nutné použiť originálne príslušenstvo, ktoré je odolné voči kondenzátu. Ohľadne dĺžky a zmien smeru jednotlivých úsekov sa riaďte tabuľkou odťahu spalín. Kotol je navrhnutý pre pripojenie koaxiálneho odťahu spalín ø60/100. Pre použitie deleného odťahu spalín je potrebné použiť jeden z dvoch otvorov pre nasávanie vzduchu. Odskrutkujte poistnú skrutku, odmontujte uzáver, vložte spojku pre nasávanie vzduchu a priskrutkujte poistnú skrutku. Sady odťahu spalín sú dodávané samostatne z dôvodu rôznorodosti inštalácie. Pripojenie je pri všetkých typoch realizované koaxiálnym potrubím ø60/100 alebo deleným potrubím ø80/80. Pri návrhu odťahu spalín sa riaďte katalógom odťahu spalín. Maximálna dĺžka odťahu spalín Koaxiálny Delený Typ Ø (mm) Materiál 15 kw 24 kw 28 kw 32 kw C12 xxc42 60/100 Al 4 m 4 m 3 m C12 80/125 Al 11 m 11 m 8 m C32, C42 80/125 Al 11 m 11 m 8 m C12 80/80 Al 19 m (x=y) 24 m (x=y) 23 m (x=y) C32, C42 80/80 Al 31 m (x=y) 24 m (x=y) 23 m (x=y C52, C62 80/80 Al 56 m (y) 50 m (y) 40 m (y) C22, C32 80/80 Al 31 m (y) 24 m (y) 23 m (y)

14 CLAS SYSTEM FF 14 Pripojenie zásobníka TÚV Kotly CLAS SYSTEM FF sú prispôsobené na ohrev TÚV prostredníctvom samostatného bojlera BACD 125 BACD 150. Prepojenie kotla a bojlera sa prevádza pomocou inštalačných sád. K dispozícii sú dve sady: Sada TANK - NTC snímač Sada SYSTEM - Bojlerový termostat + teplomer Osaďte kotol a bojler podľa nasledujúceho obrázka. Preveďte hydraulické prepojenie kotol bojler postupujte podľa pokynov uvedených v prepojovacej sade. Dodržte inštalačné vzdialenosti kotol zásobník! TANK Teplota zásobníka sa nastavuje pomocou voliča teploty TÚV na ovládacom panely kotla a teplota je snímaná pomocou NTC snímača. Pre tento typ nastavte parameter 228 na 1. Pri tejto verzii prevádzky sa nastavujte teplota TÚV v zásobníku pomocou voliča na ovládacom panely kotla a teplota je snímaná pomocou NTC snímača (volič tepoty a NTC snímač sú súčasťou prepojovacej sady) SYSTEM Teplota zásobníka sa nastavuje a kontroluje mechanickým termostatom (ON/OFF) + teplomerom. Pre tento typ pripojenia nastavte parameter 228 (výrobné nastavenie). Pri tejto verzii prevádzky je teplota TÚV v zásobníku nastavovaná a meraná pomocou mechanického termostatu (ON/OFF). 1 Trojcestný motorický ventil 2 Poistný ventil 3 Expanzná nádoba

15 15 CLAS SYSTEM FF Elektrické pripojenie Pred akýmkoľvek zásahom na kotly je nutné odpojiť prívod el. napätia, vytiahnutím napájacieho kábla zo siete. V záujme vyššej bezpečnosti dajte elektrickú sieť skontrolovať kvalifovanému odborníkovi. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, spôsobené tým, že kotol nebol riadne uzemnený alebo škody vzniknuté anomáliami v elektrickej sieti. Skontrolujte, že káble majú zodpovedajúci prierez, v každom prípade nesmie byť menší ako 0,5 mm 2. Bezchybné uzemnenie je nutné k zaisteniu bezpečnosti kotla. Kotol je dodávaný s napájacím káblom, ktorý nie je zakončený zástrčkou. Pripojovací kábel musí byť pripojený na sieť 230V- 50Hz, musí byť dodržaná polarizácia L-N a správne uzemnenie. Je zakázané používanie rozdvojok, predlžovacích káblov alebo adaptérov. Na uzemnenie kotla sa nesmú používať trubky plynu, systému ÚK alebo TÚV. Kotol nie je chránený proti následkom úderu blesku. Ak je nutné vymeniť poistky použite rýchle poistky 2A. Pripojenie periférnych zariadení Za účelom prístupu k zapojeniu periférnych zariadení postupujte nasledovne: - odpojte elektrické napájanie kotla; - odmontujte ochranný kryt odopnutím z ovládacieho panela; - otočte ovládací panel jeho potiahnutím dopredu; - odskrutkujte skrutky spodného krytu ovládacieho panela; - preklopte spodný kryt, odstráňte zadný kryt. Získate prístup k svorkovnici pre pripojenie: - vonkajšieho snímača - priestorového termostatu Zóny 1 - priestorového termostatu Zóny 2 / bezpečnostného termostatu podl. vykurovania - E-BUS zbernice na pripojenie modulačného príslušenstva: CLIMA MANAGER a Modulačného snímača priestorovej teploty - zónového riadenia - solárneho riadenia. Riadiaca doska CLIP IN E-BUS

16 CLAS SYSTEM FF 16 Elektrická schéma Ionizačná elektróda NTC snímač výst. NTC snímač sp. Zapaľovacie trafo Bezpečnostný termostat Manostat spalín Ventilátor Modulačná cievka plyn. ventila NTC snímač TÚV Termostat bojlera Trojcestný ventil Čerpadlo NTC snímač TÚV Termostat bojlera Vonkajší snímač Priestorový termostat ZÓNA 2 Priestorový termostat ZÓNA 1

17 17 CLAS SYSTEM FF Postup pri uvedení do prevádzky Zapnite kotol stlačením tlačidla ON/OFF na ovládacom panely, na displeji kotla sa zobrazí: Režim činnosti bude zobrazený tromi znakmi. Prvý znak informuje o režime kotla: 0 XX pohotovostný režim C XX požiadavka na ohrev ÚK c XX dobeh čerpadla v režime ÚK b XX požiadavka na TÚV (prepojovacia sada TANK) b požiadavka na TÚV (prepojovacia sada System) h XX dobeh čerpadla v režime TÚV F XX protimrazová ochrana Druhý a tretí znak zobrazujú: - teplotu výstupu primárneho výmenníka ak nie je žiadna požiadavka - teplotu výstupu primárneho výmenníka v režime ÚK - nastavenú teplotu TÚV v režime TÚV - teplotu výstupu primárneho výmenníka ak je aktivovaná protimrazová ochrana Pre zabezpečenie správnej funkcie a bezpečnosti musí previesť uvedenie do prevádzky kvalifikovaný technik, ktorý spĺňa zákonom stanovené požiadavky. Naplnenie rozvodu ÚK Pre prázdny systém ÚK postupujte nasledovne: - Otvorte ventil SÚV; - povoľte uzáver na automatickom odvzdušňovacom ventile; - otvorte napúšťací ventil potiahnutím nadol a otáčaním doľava; - keď sa tlak na ukazovateli tlaku zvýši na hodnou 1,5 bar, uzatvorte napúšťací ventil otáčaním doprava; - stlačte tlačidlo ESC, na 5 sekúnd, aktivuje sa odvzušňovacia funkcia, na displeji sa zobrazí P1-: - kotol začne pracovať na dovzdušňovaciu funkciu, počas 7 minút, odvzdušňovaciu funkciu kedykoľvek zrušíte stlačením tlačidla ESC; - po ukončení odvzdušňovacej funkcie skontrolujte, či došlo k úplnému odvzdušneniu celého systému, v opačnom prípade opakujte celú operáciu znova a odvzdušnite radiátory; - otvorte plynový ventil. Funkcia Odvzdušnenia Stlačením tlačidla ESC počas 5 sekúnd aktivujete odvzdušňovací cyklus, ktorý trvá 7 minút. Tento cyklus môže byť hocikedy prerušený stlačením tlačidla ESC. Podľa potreby je možné tento cyklus niekoľkokrát opakovať. Pri tejto funkcii nesmie byť požiadavka na ohrev TÚV alebo ÚK. Aktivácia ohrevu TÚV Kotly CLAS System umožňujú ohrev TÚV v samostatnom nepriamo výhrevnom zásobníku TÚV. Aktivácia ohrevu TÚV sa prevádza stlačením tlačidla 16 na ovládacom panely kotla. Aktivácia ohrevu TÚV je indikovaná na ovládacom panely kotla pomocou žltej kontrolky 13.

18 CLAS SYSTEM FF 18 Funkcia Kominár Kotol je vybavený meracím miestom pre analýzu spalín a spaľovacieho vzduchu. Pre prístup k tomuto meraciemu miestu odskrutkujte skrutku pridržiavajúcu uzáver a jeho tesnenie. Elektronická riadiaca doska umožňuje ponechať nútene kotol pracovať na maximálny alebo minimálny výkon, to umožňuje funkcia Kominár. Stlačením tlačidla RESET na 5 sekúnd sa aktivuje funkcia Kominár. Kotol začne pracovať na maximálnom výkone pre ÚK na displeji sa zobrazí: Aby kotol pracoval na maximálny výkon pre TÚV stlačte tlačidlo +, na displeji sa zobrazí: Aby kotol pracoval na minimálny výkon stlačte tlačidlo +, na displeji sa zobrazí: Funkcia Kominár sa automaticky ukončí po 10 minútach alebo je ju možné kedykoľvek ukončiť stlačením tlačidla RESET. Funkciu Kominár je možné aktivovať aj pomocou MENU 7.

19 19 CLAS SYSTEM FF Kontrola a nastavenie výkonu Kontrola vstupného tlaku Obr. A 1. Povoľte skrutku 1 (obr. A) a pripojte hadičku manometra; 2. nastavte kotol na maximálny výkon (otvorte ventil TÚV), vstupný tlak musí zodpovedať hodnote podľa typu plynu (viď. tabuľka); 3. po kontrole utiahnite skrutku 1 a skontrolujte tesnosť. Kontrola maximálneho výkonu TÚV Minimálny vstupný tlak METÁN G 20 BUTÁN G 30 PROPÁN G mbar 25 mbar 25 mbar Obr. B Hadička vyrovnávania tlaku Obr. C 1. Povoľte skrutku 2 (obr.b) a pripojte hadičku manometra; 2. odpojte hadičku vyrovnávania tlaku v vzduchovej komore (obr.b); 3. spustite kotol na maximálny výkon a aktivujte funkciu KOMINÁR (stlačením tlačidla RESET na 5sec.); 4. tlak na horák musí zodpovedať hodnote podľa typu plynu (viď. tabuľka), pokiaľ tlak nezodpovedá, odstráňte ochrannú krytku a otáčaním matice 3 (obr. C) nastavte požadovaný tlak; 5. po kontrole utiahnite skrutku 2 a skontrolujte tesnosť; 6. nasaďte ochrannú krytku modulačnej cievky; 7. pripojte hadičku vyrovnávania tlaku. Tlak pri maximálnom výkone G20 G30 G31 15 kw FF 24 kw FF 13 mbar 28,5 mbar 37,1 mbar 28 kw FF 12,9 mbar 27,9 mbar 35,8 mbar

20 CLAS SYSTEM FF kw FF 12,2 mbar 28 mbar 36 mbar Kontrola minimálneho výkonu Obr. D 1. Povoľte skrutku 2 (obr.b) a pripojte hadičku manometra; 2. odpojte hadičku vyrovnávania tlaku v vzduchovej komore (obr.b); 3. nechajte kotol pracovať na minimálny výkon odpojte kábel od modulačnej cievky (obr.d); 4. tlak na horák musí zodpovedať hodnote podľa typu plynu (viď. tabuľka), pokiaľ tlak nezodpovedá, odstráňte ochrannú krytku a otáčaním skrutky 4 (obr. D) nastavte požadovaný tlak ; 5. po kontrole utiahnite skrutku 2 a skontrolujte tesnosť; 6. nasaďte ochrannú krytku modulačnej cievky; 7. pripojte hadičku vyrovnávania tlaku. Tlak pri minimálnom výkone G20 G30 G31 15 kw FF 24 kw FF 2 mbar 5 mbar 6 mbar 28 kw FF 2,3 mbar 5,1 mbar 6 mbar 32 kw FF 5 mbar 12 mbar 12 mbar Kontrola zapaľovacieho výkonu Nastavenie sa prevádza pomocou parametra Povoľte skrutku 2 (obr.b) a pripojte hadičku manometra; 2. odpojte hadičku vyrovnávania tlaku v vzduchovej komore (obr.b); 3. nechajte kotol pracovať (otvorte ventil TÚV), horák sa zapne, odpojte ionizačnú elektródu, týmto docielime zapaľovacieho tlaku počas 8 sekúnd pred bezpečnostným zablokovaním; 4. zmeňte hodnotu parametra 220; 5. po kontrole utiahnite skrutku 2 a skontrolujte tesnosť; 6. nasaďte ochrannú krytku modulačnej cievky; 7. pripojte hadičku vyrovnávania tlaku. Tlak pri zapaľovacom výkone G20 G30 G31 15 kw FF 24 kw FF 6,3 mbar 12,3 mbar 12,3 mbar 28 kw FF 5,5 mbar 9,5 mbar 9,5 mbar 32 kw FF 5 mbar 12 mbar 12 mbar

21 21 CLAS SYSTEM FF Regulácia maximálneho výkonu ÚK Kotol má dva stupne maximálneho výkonu jeden pre ohrev TÚV a jeden nižší pre ÚK (absolútny maximálny vykurovací výkon). Absolútny maximálny vykurovací výkon sa nastavuje pomocou parametra 230. Tento parameter sa musí kontrolovať a meniť iba v prípade zmeny typu plynu. Tlak pri absolútnom maximálnom vykurovacom výkone G20 G30 G31 15 kw FF 24 kw FF 11,9 mbar 26,2 mbar 34,1 mbar 28 kw FF 11,6 mbar 27,7 mbar 35,5 mbar 32 kw FF 11,2 mbar 25,7 mbar 33 mbar Pri nastavení výkonu ÚK sa prevádza regulácia maximálneho výkonu ÚK (medzi minimálnym výkonom a absolútnym maximálnym vykurovacím výkonom). Nastavenie maximálneho výkonu ÚK sa prevádza pomocou parametra 231. Nastavenie oneskoreného zapálenia v režime ÚK Kotol umožňuje nastavenie automatického (1) alebo ručného (0) oneskorenia zapálenia v režime ÚK, pomocou parametra 235. Pri výbere 1 automatického oneskorenia zapálenia v režime ÚK, kotol riadi oneskorenie v závislosti na požadovanej teplote ÚK. Pri výbere 0 ručného oneskorenia zapálenia v režime ÚK, môžete nastaviť oneskorenie pomocou parametra 236 v rozmedzí od 0 do 7 minút.

22 CLAS SYSTEM FF 22 Funkcia Auto Funkcia Auto umožňuje kotlu prispôsobiť teplotný režim činnosti ÚK v závislosti na vonkajších podmienkach, za účelom dodržania požadovaného teplotného komfortu prostredia. Podľa pripojených periférnych zariadení a podľa počtu vykurovaných zón kotol samostatne reguluje teplotu na výstupe do ÚK. Funkcia Auto sa aktivuje stlačením tlačidla rozsvietením zelenej kontrolky Auto., jej činnosť je zobrazovaná na ovládacom panely Príklad 1: Rozvod ÚK s jednou zónou (vysoká teplota radiátorový okruh) s priestorovým termostatom ON/OFF. V tomto prípade je treba nastaviť nasledujúce parametre: parameter 421 typ termoregulácie nastavte 1 (základná termoregulácia termostat typu ON/OFF) parameter 244 čas zvýšenia teploty tento parameter umožňuje nastaviť čas, pred automatickým zvýšením teploty výstupu ÚK (každé zvýšenie o 4 C), pokiaľ nastavíte 00, táto funkcia je neaktívna. Príklad 2: Rozvod ÚK s jednou zónou (vysoká teplota radiátorový okruh) s priestorovým termostatom ON/OFF + vonkajším snímačom. V tomto prípade je treba nastaviť nasledujúce parametre: parameter 421 typ termoregulácie nastavte 3 (iba vonkajší snímač) parameter 422 voľba ekvitermickej krivky zvoľte vhodnú ekvitermickú krivku na základe rozvodu ÚK, inštalácie a tepelnej izolácie budovy parameter 423 paralelný posun ekvitermickej krivky. Príklad 3: Rozvod ÚK s jednou zónou (vysoká teplota radiátorový okruh) s diaľkovým ovládaním CLIMA MANAGER + vonkajším snímačom. V tomto prípade je treba nastaviť nasledujúce parametre: parameter 421 typ termoregulácie nastavte 4 (vonkajší + vnútorný snímač) parameter 422 voľba ekvitermickej krivky zvoľte vhodnú ekvitermickú krivku na základe rozvodu ÚK, inštalácie a tepelnej izolácie budovy parameter 423 paralelný posun ekvitermickej krivky parameter 424 vplyv snímača priestorovej teploty na výpočet teploty výstupu ÚK. Ak je aktivovaná funkcia Auto paralelný posun krivky je možný aj pomocou tlačidiel + a - na ovládacom panely kotla.

23 23 CLAS SYSTEM FF Ochranné systémy kotla Kotol je chránený pred poruchami funkcie systémom vnútornej kontroly, vykonávanej elektronickou riadiacou doskou, ktorá v prípade potreby zablokuje činnosť kotla. V takomto prípade sa na displeji zobrazí kód a krátka textová správa, vzťahujúci sa na druh zastavenia a na typ poruchy, ktorá ho spôsobila. Kotol má dva druhy zastavenia funkcie: - Bezpečnostné vypnutie - Zablokovanie Bezpečnostné vypnutie: Tento druh poruchy je prechodného typu to znamená, že po skončení trvania príčiny, ktorá ju spôsobila, dôjde k obnoveniu normálnej funkcie kotla. Na displeji bliká Err a kód poruchy (napr. Err / 1 10), zobrazí sa symbol. Zablokovanie: Tento druh poruchy je trvalého typu to znamená, že po odstránení jej príčiny, ktorá ju spôsobila, nedôjde k obnoveniu normálnej funkcie kotla. Pre obnovenie funkcie kotla je nutné stlačiť tlačidlo RESET. Na displeji bliká Err a kód poruchy (napr. Err / 5 01), zobrazí sa symbol. Kódy porúch sú rozdelené na sedem rôznych funkčných celkov, prvá číslica udáva, ktorý funkčný celok má závadu: 1. Primárny okruh; 2. Okruh TÚV; 3. Elektronická doska PCB; 4. Komunikácia s periférnymi zariadeniami; 5. Zapaľovanie a ionizácia; 6. Prívod vzduchu odťah spalín; 7. Zóny Ak dôjde k stlačeniu tlačidla RESET viac ako 5 krát počas 15 minút, dôjde k zablokovaniu kotla, na displeji sa zobrazí V takomto prípade vypnite kotol hlavným vypínačom a znovu ho zapnite.

24 CLAS SYSTEM FF 24 Tabuľka kódov porúch Displej Popis Reset PRIMÁRNY OKRUH 1 01 Prehriatie Reset 1 02 Skrat/otvorený obvod snímača tlaku Bez Resetu 1 03 Reset 1 04 Reset 1 05 Porucha prietoku Reset 1 06 Reset 1 07 Reset 1 10 Snímač výstupu (NTC1) rozpojený alebo skratovaný obvod Bez Resetu 1 12 Snímač spiatočky (NTC2) rozpojený alebo skratovaný obvod Bez Resetu 1 14 Vonkajší snímač rozpojený alebo skratovaný obvod Bez Resetu 1 16 Snímač podlahy rozpojený obvod Bez Resetu 1 P1 Signalizácia 1 P2 Porucha prietoku Signalizácia 1 P3 Signalizácia OKRUH TÚV 2 01 Snímač TÚV (NTCs) rozpojený alebo skratovaný obvod Bez Resetu 2 02 Snímač zásobníka rozpojený alebo skratovaný obvod Bez Resetu 2 03 Spínač prietoku rozpojený alebo skratovaný obvod Bez Resetu 2 04 Snímač solár. panela rozpojený alebo skratovaný obvod Bez Resetu 2 05 Snímač SÚV rozpojený alebo skratovaný obvod (solár) Bez Resetu 2 07 Prehriatie solárneho potrubia Bez Resetu 2 08 Nízka teplota solárneho potrubia Bez Resetu 2 09 Prehriatie zásobníka Bez Resetu ELEKTRONICKÁ DOSKA PCB 3 01 Porucha EEPROM Bez Resetu 3 02 Porucha komunikácie GP GIU Bez Resetu 3 03 Vnútorná porucha riadiacej dosky PCB Bez Resetu 3 04 Viac ako 5 stlačení tlačidla RESET počas 15min. Bez Resetu 3 05 Reset 3 06 Vnútorná porucha riadiacej dosky PCB Reset 3 07 Reset KOMUNIKÁCIA S PERIFÉRNYMI ZARIADENIAMI 4 01 Porucha komunikácie medzi modemom a zbernicou Bez Resetu 4 02 Porucha modemu GPRS/GSM Bez Resetu 4 03 Porucha SIM karty modemu Bez Resetu 4 04 Porucha komunikácie medzi modemom a SIM kartou Bez Resetu 4 05 Porucha modemu Bez Resetu 4 06 Porucha modemu Bez Resetu 4 07 Priestorový snímač rozpojený alebo skratovaný obvod Bez Resetu ZAPAĽOVANIE A IONIZÁCIA 5 01 Nevydarené zapálenie Reset 5 02 Detekovaný plameň pri uzatvorenom ventile Bez Resetu 5 P3 Zhasnutie plameňa počas prevádzky Signalizácia 5 P4 3 zhasnutie plameňa detekované počas jedného zapaľovacieho cyklu VYP/ZAP PRÍVOD VZDUCHU ODŤAH SPALÍN

25 25 CLAS SYSTEM FF 6 07 Zopnutý kontakt manostatu pred zopnutím ventilátora Bez Resetu 6 P1 Kontakt manostatu sa nezopol pri zapnutí ventilátora Bez Resetu 6 P2 Kontakt manostatu sa rozopol počas horenia Signalizácia ZÓNY 7 01 NTC snímač výstupu Zóny 2 rozpojený alebo skratovaný obvod Bez Resetu 7 02 NTC snímač spiatočky Zóny 2 rozpojený alebo skratovaný obvod Bez Resetu 7 03 NTC snímač výstupu Zóny 3 rozpojený alebo skratovaný obvod Bez Resetu 7 04 NTC snímač spiatočky Zóny 3 rozpojený alebo skratovaný obvod Bez Resetu 7 05 Snímač hydraulického rozdeľovača rozpojený alebo skratovaný obvod Bez Resetu 7 06 Prehriatie Zóny 2 Bez Resetu 7 07 Prehriatie Zóny 3 Bez Resetu Protimrazová ochrana Kotol je vybavený ochranou proti zamrznutiu, ktorá kontroluje teplotu na výstupe z primárneho výmenníka. Pokiaľ teplota klesne pod 8 C, dôjde k zapnutiu čerpadla v režime ÚK počas 2 minút. Po skončení tohto času, elektronická doska overí nasledujúce: a. Ak je teplota na výstupe z primárneho výmenníka >8 C, dôjde k zastaveniu čerpadla; b. ak je teplota na výstupe z primárneho výmenníka >3 C a 8 C<, čerpadlo bude v prevádzke ďalšie 2 minúty; c. ak je teplota na výstupe z primárneho výmenníka <3 C, dôjde k zapáleniu horáka na minimálny výkon až do dosiahnutia 30 C, čerpadlo zostane v prevádzke ďalšie 2 minúty. Protimrazová ochrana je aktívna iba za predpokladu, že kotol je dokonale funkčný: - má dostatočný tlak v rozvode ÚK; - je pripojený na el. sieť a je prevádzke; - je pripojený na rozvod plynu.

26 CLAS SYSTEM FF 26 MENU nastavenia regulácia diagnostika Pre nastavenie a zobrazovanie parametrov, ktoré regulujú prevádzkovú logiku, má kotol CLAS 6 MENU. Servisný technici (niekedy aj užívatelia) tu nájdu popis všetkých možností a položiek jednotlivých MENU. Prístupnosť do jednotlivých položiek MENU: 2 Parametre kotla 2 1 Prístupový kód (prístup len pre servis) 2 2 Všeobecné nastavenie 2 3 Vykurovanie časť Vykurovanie časť TÚV 2 9 Reset MENU 2 3 Solár a zásobník 3 0 Všeobecné nastavenie 4 Parametre ZÓNA Nastavenie teploty 4 1 Prístupový kód (prístup len pre servis) 4 2 Nastavenie ZÓNA Diagnostika 5 Parametre ZÓNA Nastavenie teploty 5 1 Prístupový kód (prístup len pre servis) 5 2 Nastavenie ZÓNA Diagnostika 7 Test 8 Servisné parametre 8 1 Prístupový kód (prístup len pre servis) 8 2 Kotol 8 3 Kotol teploty 8 4 Solár a zásobník 8 5 Servis 8 6 Štatistiky 8 8 História porúch

27 27 CLAS SYSTEM FF Nastavovanie jednotlivých parametrov je popísané na nasledujúcich stranách. Prístup k parametrom a zmena ich hodnôt sa prevádza pomocou tlačidla MENU/OK a programovacích tlačidiel + a -. Na displeji sa bude zobrazovať popis MENU a jednotlivých parametrov. Programovacie tlačidlá + a - Tlačidlo MENU/OK Za účelom prístupu do MENU postupujte nasledovne: 1. Stlačte tlačidlo MENU/OK, na displeji bude blikať prvá číslica 2 00; 2. tlačidlami + a - zvoľte požadované MENU, napr. 200; 3. stlačte tlačidlo MENU/OK, na displeji budú blikať prvé dve číslice a bude požadované vloženie prístupového kódu 210; 4. stlačte tlačidlo MENU/OK, na displeji sa zobrazí 222; 5. tlačidlami + a - zvoľte prístupový kód 234 a stlačte tlačidlo MENU/OK; 6. tlačidlami + a - zvoľte požadované SUBMENU, napr. 230; 7. stlačením tlačidla MENU/OK si zabezpečíte prístup k parametrom SUBMENU, budú blikať tri číslice 230; 8. tlačidlami + a - zvoľte požadovaný parameter, napr. 231; 9. stlačením tlačidla MENU/OK si zabezpečíte prístup k parametru, na displeji sa zobrazí hodnota, napr. 70; Pozn.: hodnota parametra bude zobrazená počas 20 sekúnd, potom bude striedavo blikať s označením parametra, napr. 70> tlačidlami + a - zvoľte požadovanú hodnotu parametra, napr. 75; 11. stlačením tlačidla MENU/OK uložíte zmenu do pamäte alebo tlačidlom ESC ukončíte zobrazovanie bez uloženia do pamäte. Pre výstup z MENU stlačte tlačidlo ESC až po návrat na bežné zobrazovanie. MENU, ktoré nie sú chránené servisným prístupovým kódom, je prechod z MENU do SUBMENU priamy.

28 CLAS SYSTEM FF 28 MENU SUB-MENU Parameter Funkcia Rozsah nastavenia Výrobné nastavenie 2 1 PRÍSTUPOVÝ KÓD Tlačidlami + a - nastavte: ZÁKLADNÉ NASTAVENIE Zapaľovací výkon % maximálneho výkonu Min. teplota protimrazovej ochrany ( C) ak je nainštalovaný snímač priest. teploty Modulácia ventilátora Termoregulácia s hodinami Oneskorenie vykurovania Verzia kotla (24FF nat) 65 (24FF lpg) 52 (28FF nat) 63 (28FF lpg) : vypnutá 1: zapnutá 0: vypnutá 1: zapnutá 0: vypnuté 1: 10 sec. 2: 90 sec. 3: 210 sec. 0: kombi 1: TANK 2: iba ÚK + SYSTEM 3: microskladovanie 4: vstavaný stratifikačný zásobník 5: vstavaný zásobník VYKUROVANIE časť Absolútny maximálny vykurovací výkon Maximálny výkon ÚK (%) percentuálne z Absolútneho maximálneho vykurovacieho výkonu Aktivácia oneskoreného zapálenia Oneskorené zapálenie (min), iba ak par. 2 35= Dodatočná cirkulácia ÚK (min) Modulácia čerpadla v režime ÚK : ručná (nastavenie podľa par. 2 36) 01: automatická (podľa funkcie AUTO) 76 (24FF nat) 75 (24FF lpg) 74 (28FF nat) 74 (28FF lpg) CO: nepretržite 0: konštantná rýchlosť V2 1: konštantná rýchlosť V3 2: modulácia ΔT pre moduláciu čerpadla ( C)

29 29 CLAS SYSTEM FF MENU SUB-MENU Parameter Funkcia Rozsah nastavenia Výrobné nastavenie 2 4 VYKUROVANIE časť Dodatočná ventilácie ÚK 0: 5 sec 1: 3 min Doba zvyšovania teploty (min) 0 60 (pri zapnutej funkcii Auto) Termoregulácia s hodinami 0: vypnutá 1: zapnutá (nast. 246) Nočné zníženie teploty ( C) : iba snímače teploty Snímanie tlaku primárneho 1: spínač tlaku (ON / OFF) okruhu 2: snímač tlaku TÚV Funkcia Komfort 0: neaktívna 1: aktivovaná počas 30 min. od požiadavky TÚV 2: aktivovaná vždy Komfort anti-cykly (min) Ochrana proti hydraulickým rázom (sec) TÚV vypínacia logika Dodatočná cirkulácia a ventilácia TÚV Oneskorené spustenie ÚK po požiadavke TÚV (min) : prevencia vod. kameňa (62-65 C). 1: požadovaná + 4 C 0: dodatočná ventilácia: Tflow<75 C = žiadna; Tflow>75 C = 3 min (min. rýchlosť); dodatočná cirkulácia: 30sec 1: dodatočná ventilácia: 3min dodatočná cirkulácia: 3min RESET MENU Reset MENU 2 výrobné nastavenie ÁNO: stlačte tlačidlo MENU /OK NIE: stlačte tlačidlo ESC

30 CLAS SYSTEM FF 30 MENU SUB-MENU Parameter Funkcia Rozsah nastavenia Výrobné nastavenie 3 0 ZÁKLADNÉ NASTAVENIE Zásobník nastavenie teploty Zásobník T nastavenie Zásobník znížená teplota PRÍSTUPOVÝ KÓD Tlačidlami + a - nastavte: SERVISNÉ NASTAVENIE Protibaktériová funkcia Solárny zásobník Elektrický zmiešavací ventil T medzi solárnym panelom a zásobníkom pre spustenie čerpadla ( C) T medzi solárnym panelom a zásobníkom pre vypnutie čerpadla ( C) Minimálna teplota solár. panela pre zapnutie čerpadla ( C) 0: vypnutá 1: zapnutá 0: žiadny alebo prirodzená cirkulácia 1: 1 výmenník 2: 2 výmenníky 0: nepripojený 1: pripojený Ochrana sol. panela 0: vypnutá 1: zapnutá Funkcia ochladzovania 0: vypnutá 1: zapnutá Príspevok kotla max ( C) Protimrazová ochrana sol. panela - 20 to

31 31 CLAS SYSTEM FF MENU SUB-MENU Parameter Funkcia Rozsah nastavenia Výrobné nastavenie 4 0 ZÓNA 1 NASTAVENIE TEPLOTY Nastavenie dennej priestorovej teploty (ZAP) Zóna 1 ÚK Nastavenie nočnej priestorovej teploty (VYP) Zóna 1 ÚK Regulácia konštantnej teploty (par. 420=0) (iba ak par. 421= 0) (pri zapnutej funkcii Auto) 70 (par. 420=1) 4 1 PRÍSTUPOVÝ KÓD Tlačidlami + a - nastavte: ZÓNA 1 SERVISNÉ NASTAVENIE Voľba vysokej alebo nízkej teploty pre Zónu Aktivovaná termoregulácia Voľba ekvitermickej krivky Paralelný posun ekvitermickej krivky Vplyv priestorového snímača na termoreguláciu 0: nízka teplota 1: vysoká teplota 0: pevná teplota výstupu 1: základná termoregulácia 2: iba priestorový snímač 3: iba vonkajší snímač 4: priestorový + vonkajší snímač (pri zapnutej funkcii Auto) (pri zapnutej funkcii Auto) 0 20 (pri zapnutej funkcii Auto) Maximálna teplota Zóny 1 ( C) Minimálna teplota Zóny 1 ( C) (par 420=0) 1.5 (par 420=1) (par. 420=0) 82 (par. 420=1) 20 (par. 420=0) 35 (par. 420=1) 4 3 DIAGNOSTIKA Priestorová teplota Zóny 1 (iba zobrazenie) Nastavená teplota Zóny 1 (iba zobrazenie) Priestorový termostat Zóny 1 OFF: otvorený ON: zopnutý (iba zobrazenie)

32 CLAS SYSTEM FF 32 MENU SUB-MENU Parameter Funkcia Rozsah nastavenia Výrobné nastavenie 5 0 ZÓNA 2 NASTAVENIE TEPLOTY Nastavenie dennej priestorovej teploty (ZAP) Zóna 2 ÚK Nastavenie nočnej priestorovej teploty (VYP) Zóna 2 ÚK Regulácia konštantnej teploty (par. 520=0) (iba ak par. 521= 0) (pri zapnutej funkcii Auto) 70 (par. 520=1) 5 1 PRÍSTUPOVÝ KÓD Tlačidlami + a - nastavte: ZÓNA 2 SERVISNÉ NASTAVENIE Voľba vysokej alebo nízkej teploty pre Zónu Aktivovaná termoregulácia Voľba ekvitermickej krivky Paralelný posun ekvitermickej krivky Vplyv priestorového snímača na termoreguláciu 0: nízka teplota 1: vysoká teplota 0: pevná teplota výstupu 1: základná termoregulácia 2: iba priestorový snímač 3: iba vonkajší snímač 4: priestorový + vonkajší snímač (pri zapnutej funkcii Auto) (pri zapnutej funkcii Auto) 0 20 (pri zapnutej funkcii Auto) Maximálna teplota Zóny 2 ( C) Minimálna teplota Zóny 2 ( C) (par520=0) 1.5 (par520=1) (par. 520=0) 82 (par. 520=1) 20 (par. 520=0) 35 (par. 520=1) 5 3 DIAGNOSTIKA Priestorová teplota Zóny 2 (iba zobrazenie) Teplota výstupu Zóny 2 (iba zobrazenie) Teplota spiatočky Zóny 2 (iba zobrazenie) Nastavená teplota Zóny 2 (iba zobrazenie) Priestorový termostat Zóny 2 OFF: otvorený ON: zopnutý (iba zobrazenie)

33 33 CLAS SYSTEM FF MENU SUB-MENU Parameter Funkcia Rozsah nastavenia Výrobné nastavenie Funkcia KOMINÁR Funkcia odvzdušnenia t Max. výkon TÚV t Max. výkon ÚK t Min. výkon Aktivuje sa stlačením tlačidla MENU/OK t MENU SUB-MENU Parameter Funkcia Rozsah nastavenia Výrobné nastavenie 8 1 PRÍSTUPOVÝ KÓD Tlačidlami + a - nastavte: KOTOL Stav ventilátora 0: Vyp ; 1: Zap (iba zobrazenie) Rýchlosť ventilátora Rýchlosť X 100 (iba zobrazenie) Stav čerpadla 0: Vyp ; 1: Zap V2 ; 2: Zap V3 (iba zobrazenie) Pozícia trojcestného ventila 0= TÚV; 1= ÚK (iba zobrazenie) Prietok TÚV (l/min) (iba zobrazenie) 8 3 KOTOL TEPLOTY Nastavená teplota ÚK ( C) (iba zobrazenie) Teplota na výstupe ÚK ( C) (iba zobrazenie) Teplota na spiatočke ÚK ( C) (iba zobrazenie) Teplota na výstupe TÚV ( C) (iba zobrazenie) 8 4 SOLÁR A ZÁSOBNÍK (ak je pripojený) Teplota zásobníka ( C) (iba zobrazenie)

34 CLAS SYSTEM FF 34 Ekvitermická krivka Teplota ÚK MENU SUB-MENU Parameter Funkcia Rozsah nastavenia Výrobné nastavenie 8 5 SERVIS Verzia hardwaru riad. dosky (iba zobrazenie) Verzia softwaru riad. dosky (iba zobrazenie) Verzia softwaru bus zbernice (iba zobrazenie) 8 8 HISTÓRIA PORÚCH Posledných 10 porúch Reset histórie porúch Zobrazovanie histórie porúch a informácie o nej : E-0 : číslo poruchy (E-0 E-9) 108 : kód poruchy A 15 : deň, kedy nastala porucha E-0 B 09 : mesiac, kedy nastala porucha E-0 (September) C06 : rok, kedy nastala porucha E-0 (2006) D XX : neaktivované ÁNO: stlačte tlačidlo MENU/OK NIE: stlačte tlačilo ESC Hodnota priestorovej teploty Vonkajšia teplota

35 35 CLAS SYSTEM FF Údržba Prevádzanie pravidelnej údržby je nevyhnutné pre bezpečnosť, riadnu funkciu a dlhú životnosť kotla. Údržba sa riadi podľa platných noriem a predpisov. Pred začatím údržby je nutné: - vypnúť hlavný vypínač a odpojiť prívod el. prúdu; - uzavrieť plynový ventil pred kotlom. Doporučené kontroly jeden krát ročne: 1 celkového stavu zariadenia; 2 prívodu plynu a plynového rozvodu kotla; 3 odťahu spalín; 4 vetrania a prívodu spaľovacieho vzduchu; 5 vykurovacieho okruhu kotla; 6 elektrických častí kotla; 7 hydraulického rozvodu kotla; 8 expanznej nádoby meraním tlaku; 9 postupného zapálenia hlavného horáka; 10 horenia, prípadne vyčistenie horáka a trysiek; 11 výkonu kotla (min., max., ÚK); 12 stavu spaľovacej komory, prípadne vyčistenie; 13 primárneho okruhu, prípadne vyčistenie; 14 funkcie čerpadla; 15 snímača tlaku; 16 funkcie trojcestného ventila; 17 funkcie odťahu spalín; 18 snímača komínového ťahu; 19 výroby TÚV; 20 funkcie priestorového termostatu; 21 funkcie modulácie; 22 preskúšanie: - prerušenie dodávky plynu; - prerušenie dodávky el. energie; - nedostatku tlaku vody v systéme ÚK; - bezpečnostného termostatu; - termostatu ÚK; - termostatu TÚV; - plynového ventila; - funkcie zapaľovacej elektródy; - funkcie ionizačnej elektródy.

36 CLAS SYSTEM FF 36 Dlhodobé odstavenie z prevádzky Vypustenie okruhu ÚK Pri dlhodobej odstávke kotla z prevádzky postupujte nasledovne: - vypnite hlavný vypínač a odpojte prívod el. prúdu; - uzavrite plynový ventil pred kotlom; - povoľte automatický odvzdušňovací ventil v kotly; - otvorte vypúšťací ventil pod v kotly; - vypustite vodu aj z najnižšie položených bodov rozvodu ÚK. Pokiaľ bude kotol mimo prevádzku v prostredí, kde teplota prostredia môže klesnúť pod 0 C, doporučujeme pridať do rozvodu ÚK nemrznúcu zmes, vyhnete sa tak opätovnému vypúšťaniu rozvodu. V prípade použitia takejto kvapaliny si dôkladne skontrolujte jej vhodnosť pre použitie s použitými materiálmi (nerezová oceľ, meď..). Doporučujeme použiť nemrznúcich zmesí s obsahom GLYKOLU propylénového typu a inhibítora korózie v dávkach, predpísaných výrobcom v závislosti na predpokladanej minimálnej teplote. Periodicky kontrolujte ph nemrznúcej zmesi v rozvode ÚK a pristúpte k jej výmene, ak je hodnota nižšia, ako predpisuje výrobca. Nemiešajte rozdielne druhy nemrznúcich zmesí. Vypustenie okruhu TÚV Pri každom ne bezpečí mrazu, je treba vyprázdniť okruh TÚV a to nasledovne: - uzavrite ventil na vstupe SÚV domu; - otvorte všetky kohúty TÚV a SÚV; - vypustite vodu z najnižšie položených bodov rozvodu vody.

37 37 CLAS SYSTEM FF

38 CLAS SYSTEM FF 38

39 39 CLAS SYSTEM FF

40 CLAS SYSTEM FF 40 Merloni TermoSanitari Česká s.r.o. Krkonošská Praha 2 Vinohrady tel.: fax: MTS Česká s.r.o., Krkonošská 5, Praha 2

Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS B CF CLAS B 24 CF

Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS B CF CLAS B 24 CF Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS B 24 CF 2 Obsah: Základné údaje Dôležité upozornenia 3 Značka CE 3 Symboly na výrobnom štítku 4 Bezpečnostné pokyny 4 Popis výrobku Ovládací panel 6 Rozmery kotla

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS CLAS 24 FF CLAS 28 FF

Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS CLAS 24 FF CLAS 28 FF Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS CLAS 24 FF CLAS 28 FF CLAS FF 2 Obsah: Základné údaje Dôležité upozornenia 3 Značka CE 3 Symboly na výrobnom štítku 4 Bezpečnostné pokyny 4 Popis výrobku Ovládací

Διαβάστε περισσότερα

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Príslušenstvo kotla Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Vonkajší snímač Vonkajší snímač pripájame ku kotlu len

Διαβάστε περισσότερα

Základná charakteristika. Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla

Základná charakteristika. Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla Základná charakteristika Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla Vlastnosti Plynulá modulácia výkonu Ekvitermická regulácia (pri použití zodpovedajúceho priestorového regulátora

Διαβάστε περισσότερα

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Solárne systémy Plynové kondenzačné kotly condens Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Stacionárne kondenzačné kotly Kompaktné jednotky na vykurovanie a ohrev teplej vody v zabudovanom zásobníku. Vysokoúčinné, úsporné

Διαβάστε περισσότερα

Spalinový výmenník medený výmenník s výkonom 24 kw zabezpečuje dokonalé využitie teploty spalín.

Spalinový výmenník medený výmenník s výkonom 24 kw zabezpečuje dokonalé využitie teploty spalín. Riadiaca elektronika zabezpečuje spoľahlivú, bezpečnú a plne automatickú prevádzku kotla, je osadená diagnostickými funkciami a umožňuje veľmi ľahké nastavenie základných parametrov pre vykurovanie a prípravu

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník)

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Vykurovací systém s tepelným čerpadlom vzduch - voda (Aerogor

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA TERMOMAX INKA M /n /MB /nb 50 kondenzačný kotol na plyn s výmenníkom z liatiny a hliníka, uzatvorenou spaľovacou komorou a keramickým horákom s predzmiešaním

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8. Návod na použitie

Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8. Návod na použitie Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8 Návod na použitie 1, Zobrazovacia jednotka display: Číslo Tlačítko na panely Popis tlačítka 1 Zelená kontrolka Kontrolka siete 2 Zapnuté/

Διαβάστε περισσότερα

condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS 12 KKO 25 KKO 25 KKV

condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS 12 KKO 25 KKO 25 KKV condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS KKO 5 KKO 5 KKV OBSAH ÚVOD Návod Popis zariadenia. Dokumentácia k výrobku.... Príslušné dokumenty.... Vysvetlenie symbolov.... Ochranné funkcie zariadenia....

Διαβάστε περισσότερα

Základná charakteristika. Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla

Základná charakteristika. Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla Základná charakteristika Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla Vlastnosti Plynulá modulácia výkonu Ekvitermická regulácia (pri použití zodpovedajúceho priestorového regulátora

Διαβάστε περισσότερα

condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS 12 KKO 25 KKO 30 KKO 25 KKV

condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS 12 KKO 25 KKO 30 KKO 25 KKV condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS KKO 5 KKO 30 KKO 5 KKV OBSAH ÚVOD Návod... 3. Dokumentácia k výrobku...3. Príslušné dokumenty...3.3 Vysvetlenie symbolov...3 Popis zariadenia... 3. Ochranné

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, obsluhu a údržbu kondenzačných kotlov Q7K-12-SOLO Q7K-18-SOLO Q7K-24-SOLO Q7K-30-SOLO Q7K-24-COMBI Q7K-28-COMBI Q7K-32-COMBI

Návod na montáž, obsluhu a údržbu kondenzačných kotlov Q7K-12-SOLO Q7K-18-SOLO Q7K-24-SOLO Q7K-30-SOLO Q7K-24-COMBI Q7K-28-COMBI Q7K-32-COMBI Návod na montáž, obsluhu a údržbu kondenzačných kotlov Q7K-12-SOLO Q7K-18-SOLO Q7K-24-SOLO Q7K-30-SOLO Q7K-24-COMBI Q7K-28-COMBI Q7K-32-COMBI OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 3 VŠEOBECNE... 3 INŠTALÁCIA

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÝ CENNÍK 2015 / 10. Od októbra 2015 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á

TECHNICKÝ CENNÍK 2015 / 10. Od októbra 2015 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á A V N Á O T N A R A G rokov Z Á R U K A P R E D Ĺ Ž E N Á Od októbra 215 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! TECHNICKÝ CENNÍK 215 / 1 Platný od 1. októbra 215 do odvolania alebo

Διαβάστε περισσότερα

Lev. Návod na obsluhu a inštaláciu kotla. Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) 24 KKV 28 KKV 28 KKO

Lev. Návod na obsluhu a inštaláciu kotla. Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) 24 KKV 28 KKV 28 KKO Lev Návod na obsluhu a inštaláciu kotla 24 KKV 28 KKV 28 KKO Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) SK verzia 0020041820_01 Protherm Lev 24 KKV, 28 KKV,

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Návod na inštaláciu TIGER CONDENS 25 KKZ21 25 KKZ42

Návod na inštaláciu TIGER CONDENS 25 KKZ21 25 KKZ42 Návod na inštaláciu TIGER CONDENS 25 KKZ2 25 KKZ42 OBSAH ÚVOD Návod...3. Dokumentácia k výrobku...3.2 Príslušné dokumenty...3.3 Vysvetlenie symbolov...3 2 Popis zariadenia...3 2. Ochranné funkcie zariadenia...3

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA TerMoMaX inka 24 / 35 / 24K / 35K kondenzačný kotol na plyn s výmenníkom z liatiny a hliníka, uzatvorenou spaľovacou komorou a keramickým horákom s predzmiešaním

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu 6 720 612 747 10/2008 SK Pre odborných pracovníkov Návod na montáž a údržbu Plynový nástenný kotol Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 6 720 612 229-00.1O Pred začatím montáže a údržby si prosím pozorne

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, Bratislava, tel , fax ,

Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, Bratislava, tel , fax , Montážny návod Plynový závesný kotol CGB-35 kondenzačný kotol CGB-50 kondenzačný kotol CGB-K40-35 kombinovaný kotol Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, tel. +421 2 4820 0802,

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a obsluhu

Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu Plynový kondenzačný kotol MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Tento montážny návod uložte u prevádzkovateľa! Ak nebudú dodržané pokyny v tomto návode, záruka sa neposkytuje.

Διαβάστε περισσότερα

CERAPURACU-Smart. Plynový kondenzačný kotol so zabudovaným zásobníkom teplej vody ZWSB 30-4 A. Návod na inštaláciu a údržbu (2011/12) SK

CERAPURACU-Smart. Plynový kondenzačný kotol so zabudovaným zásobníkom teplej vody ZWSB 30-4 A. Návod na inštaláciu a údržbu (2011/12) SK Návod na inštaláciu a údržbu Plynový kondenzačný kotol so zabudovaným zásobníkom teplej vody CERAPURACU-Smart 6 720 647 458-00-1O ZWSB 30-4 A 6 720 647 439 (2011/12) SK Obsah Obsah 1 Vysvetlenie symbolov

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a prevádzku Plynový závesný kotol

Návod na montáž a prevádzku Plynový závesný kotol Návod na montáž a prevádzku Plynový závesný kotol CGG-1K-24/28 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de KKH, spol. s r.o. Galvaniho 7 821

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU termet NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Plynové kondenzačné kotly ústredého kúrenia s integrovaným zásobníkom DVOJFUNKČNÉ ECOCONDENS INTEGRA-20 ECOCONDENS INTEGRA-25 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK str.2 Gratulujeme

Διαβάστε περισσότερα

Plynový nástenný kotol CERACLASSEXCELLENCE

Plynový nástenný kotol CERACLASSEXCELLENCE Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Plynový nástenný kotol CERACLASSEXCELLENCE 70 3 085-00.O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZWC 8-3 MFA... ZWC 35-3 MFA...

Διαβάστε περισσότερα

Váš Vaillant predajca:

Váš Vaillant predajca: Vaillant Group Slovakia, s.r.o. Pplk. Pľjušťa 45, 909 01 Skalica Tel: +421 34 6966 101 Fax: +421 34 6966 111 Vaillant Centrá: Vaillant Group Slovakia, s.r.o. Bratislava, Gagarinova 7/B Prešov, Vajanského

Διαβάστε περισσότερα

CERAPURSMART. Plynový závesný kondenzačný kotol ZSB 14-3 C... ZSB 22-3C... ZWB 24-3 C... Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika

CERAPURSMART. Plynový závesný kondenzačný kotol ZSB 14-3 C... ZSB 22-3C... ZWB 24-3 C... Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Plynový závesný kondenzačný kotol CERAPURSMART 6 70 63 085-00.O ZSB 4-3 C... ZSB - 3C... ZWB 4-3 C... 6 70 65 77 (0/04) SK Obsah Obsah Vysvetlenie symbolov

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Plynový nástenný kotol 6 720 613 0-00.1O Logamax U052-24/28T U054-24/28T Pre odborných pracovníkov Pred začatím montáže a údržby si prosím pozorne prečítajte 6 720 613 007 (2011/05)

Διαβάστε περισσότερα

Káblový snímač teploty

Káblový snímač teploty 1 831 1847P01 Káblový snímač teploty QAP... Použitie Káblové snímače teploty sa používajú vo vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadeniach na snímanie teploty miestnosti. S daným príslušenstvom

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Plynový kondenzačný kotol 6 720 619 605-00.1O Logamax plus GB172-14 GB172-20 GB172-24 GB172-24K Pre odborných pracovníkov Pred montážou a údržbou si prosím dôkladne prečítajte

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a obsluhu

Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu Plynový závesný kondenzačný kotol CGB-75 CGB-100 Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, tel. +421 2 4820 0802, fax +421 2 4820 0822, www.wolfsr.sk Art.-Nr.

Διαβάστε περισσότερα

Príručka pokynov a upozornení. Inštalatér Užívateľ Technik. UB INOX Solar ANTIKOROVÝ ZÁSOBNÍK TÚV SO ZABUDOVANÝM SOLÁRNYM OKRUHOM

Príručka pokynov a upozornení. Inštalatér Užívateľ Technik. UB INOX Solar ANTIKOROVÝ ZÁSOBNÍK TÚV SO ZABUDOVANÝM SOLÁRNYM OKRUHOM SK Príručka pokynov a upozornení Inštalatér Užívateľ Technik UB INOX Solar 200-2 ANTIKOROVÝ ZÁSOBNÍK TÚV SO ZABUDOVANÝM SOLÁRNYM OKRUHOM Vážený zákazník, gratulujeme Vám, že ste si zvolil vysoko kvalitný

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25)

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Údajový list Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Popis AVA je priamočinný regulátor tlaku prepúšťaním, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor je spravidla zatvorený

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Plynový závesný kondenzačný kotol 6 720 615 600-001.1TD Logamax plus GB162-15/25/35/45 GB162-25 T40 S Pre odborných pracovníkov Pred montážou a údržbou si prosím dôkladne prečítajte

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

KÖBER s.r.o. NÁSTENNÉ KONDENZAČNÉ KOTLE MOTAN POPIS KOTLA

KÖBER s.r.o. NÁSTENNÉ KONDENZAČNÉ KOTLE MOTAN POPIS KOTLA KÖBER s.r.o. NÁSTENNÉ KONDENZAČNÉ KOTLE MOTAN POPIS KOTLA MKDENS 36 Typ: C13SPV36MEF MKDENS 25 Typ: C14SPV25MEF 0087 0480 Dodávateľ: ProAut s.r.o., Školská 30, 911 05 Trenčín IČO: 36341002 IČDPH: Sk2021919603

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Plynový závesný kondenzačný kotol Logamax plus GB022-24K Pre odborných pracovníkov Pred vykonaním montáže a údržby si prosím pozorne prečítajte 724 7900 (2009/0 9 ) SK 2 3 3 4

Διαβάστε περισσότερα

Regulátory vykurovania a prípravy TÚV pre systémy CZT

Regulátory vykurovania a prípravy TÚV pre systémy CZT Regulátory vykurovania a prípravy TÚV pre systémy CZT 2 381 RVD110 RVD130 Regulátory na použitie v odovzdávacích staniciach a zariadeniach systémov CZT. Regulácia vykurovacieho okruhu s čerpadlom. Príprava

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

RenoventExcelent300/400/450(Plus)

RenoventExcelent300/400/450(Plus) RenoventExcelent300/400/450(Plus) TECHNICKÉÚDAJE (Slovensky) Dodávka...Kapitola 1 1.1 Obsah dodávky Pred inštaláciou skontrolujte, či je vetracia jednotka nepoškodená. Dodávka vetracej jednotky obsahuje

Διαβάστε περισσότερα

PLYNOVÝ OHRIEVAČ VODY - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

PLYNOVÝ OHRIEVAČ VODY - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU PLYNOVÝ OHRIEVAČ VODY - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU SK 1 GWH --NNBWCU G20 2013 s reguláciou Pred použitím plynového ohrievača vody si prosím pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Kompaktná kondenzačná vykurovacia centrála 6720613308-00 Logamax plus GB152-16T 120 Logamax plus GB152-24T 150 Logamax plus GB152-24T 83S Logamax plus GB152-24T 170SR Pre odborných

Διαβάστε περισσότερα

Zostavy solárnych panelov

Zostavy solárnych panelov Zostavy solárnych panelov Návod na použitie a upozornenia Vážený zákazník, Blahoželáme vám k zakúpeniu vysoko kvalitného výrobku spoločnosti Immergas, ktorý vám na dlhú dobu zaistí spokojnosť a bezpečie.

Διαβάστε περισσότερα

Podklady pre projektovanie vydanie 10/2010. Plynové kondenzačné kotly. Logano plus GB402. Rozsah výkonu od 320 kw do 620 kw. Teplo je náš element

Podklady pre projektovanie vydanie 10/2010. Plynové kondenzačné kotly. Logano plus GB402. Rozsah výkonu od 320 kw do 620 kw. Teplo je náš element Podklady pre projektovanie vydanie 10/2010 Logano plus GB402 Plynové kondenzačné kotly Rozsah výkonu od 320 kw do 620 kw Teplo je náš element Obsah Obsah 1 Plynový kondenzačný kotol s hliníkovým výmenníkom

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Závesné kondenzačné kotly LEV

Závesné kondenzačné kotly LEV Závesné kondenzačné kotly LEV Spôsob rozlišovania a označovania závesných plynových kotlov: LEV XX XXX Spôsob využitia: O - kotol bez ohrevu teplej vody (TV) V - kotol s ohrevom TV prietokovým spôsobom

Διαβάστε περισσότερα

Modul zmiešavača MM/MM-2

Modul zmiešavača MM/MM-2 ávod na montáž a obsluhu Modul zmiešavača /-2 WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Art.-r.: 3061889_201607 SK Obsah Bezpečnostné pokyny... 4 ormy a predpisy...

Διαβάστε περισσότερα

INŠTRUKCIE PRE POUŽÍVATEĽA

INŠTRUKCIE PRE POUŽÍVATEĽA PROTHERM LEV 30 KKZ Výrobné číslo kotla je vyznačené na štítku pripevnenom na ploche elektroskrinky kotla s ovládacím panelom, ktorá je prístupná po zložení predného krytu kotla. V časti Inštrukcie pre

Διαβάστε περισσότερα

MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov

MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov Použitie: MaxxFlow je špeciálne vyvinutý pre meranie množstva sypkých materiálov s veľkým prietokom. Na základe jeho kompletne otvoreného prierezu

Διαβάστε περισσότερα

Uživateľská príručka. Diaľ kové ovládanie kotla a týždenný termostat. IMMERGAS, s.r.o. Comando Amico Remoto

Uživateľská príručka. Diaľ kové ovládanie kotla a týždenný termostat. IMMERGAS, s.r.o. Comando Amico Remoto Comando Amico Remoto Diaľ kové ovládanie kotla a týždenný termostat Uživateľská príručka Výrobca: IMMERGAS S.p.A. 42041 Brescello(RE) Taliansko Obchodné zastúpenie a servisný garant pre Slovensko: Zlatovská

Διαβάστε περισσότερα

Obsah 1. Logano G221 A Hlavné části kotla Pripojovacie rozmery Technické údaje Typy používaných palív

Obsah 1. Logano G221 A Hlavné části kotla Pripojovacie rozmery Technické údaje Typy používaných palív 2 Obsah 1. Logano G221 A..... 4 1.1. Hlavné části kotla.... 4 1.2. Pripojovacie rozmery.... 5 1.3. Technické údaje.. 6 1.4. Typy používaných palív.. 7 1.5. Inštalácia... 7 1.6. Pripojenie k elektrickej

Διαβάστε περισσότερα

Kaskádový modul KM/KM-2

Kaskádový modul KM/KM-2 Návod na montáž a obsluhu Kaskádový modul KM/KM-2 WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Art.nr.: 3064890_201607 Zmeny vyhradené SK Obsah Bezpečnostné pokyny...

Διαβάστε περισσότερα

Calypso Pohon pre krídlové brány

Calypso Pohon pre krídlové brány Calypso Pohon pre krídlové brány Strana 1 z 7 CALYPSO DOLEŽITÉ UPOZORNENIA V2 ELETTRONICA si vyhradzuje právo upravovať produkt bez predchádzajúceho upozornenia. Taktiež spoločnosť odmieta zodpovednosť

Διαβάστε περισσότερα

Plynové kondenzačné kotly ComfortLine

Plynové kondenzačné kotly ComfortLine Technická dokumentácia Plynové kondenzačné kotly ComfortLine CGB-2(K) CGW-2 CGS-2 CSZ-2 Plynové kondenzačné kotly ComfortLine Plynové kondenzačné kotly ComfortLine CGB-2 strana 3 CGB-2(K) strana 4 CSW-120

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a obsluhu

Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu Solárny modul SM1 so solárnym zastavením funkcie kotla Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, tel. +421 2 4820 0802, fax +421 2 4820 0822, www.wolfsr.sk

Διαβάστε περισσότερα

ATTACK DPX - Splyňovací kotol

ATTACK DPX - Splyňovací kotol ATTACK DPX - Splyňovací kotol - Montáž, kontrolné rozkúrenie a zaškolenie obsluhy vykoná montážny technik zaškolený výrobcom, ktorý tiež vyplní protokol o inštalácii kotla. - Pri splyňovaní dochádza v

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÝ CENNÍK 2016 / 06. Novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á

TECHNICKÝ CENNÍK 2016 / 06. Novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á A V N Á O T N A R A G rokov Z Á R U K A P R E D Ĺ Ž E N Á Novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! TECHNICKÝ CENNÍK 2016 / 06 Platný od 2. júna 2016 do odvolania alebo nahradenia novým

Διαβάστε περισσότερα

Kondenzačný kotol typu. návod na obsluhu. 02/ v y k u r o v a c i a t e c h n i k a

Kondenzačný kotol typu. návod na obsluhu. 02/ v y k u r o v a c i a t e c h n i k a Kondenzačný kotol typu THRi návod na obsluhu 02/44 25 56 33 www.geminox.sk Návod na obsluhu THRi Vážený zákazník, ďakujeme vám, že ste si vybrali plynový kondenzačnáý kotol Geminox modelového radu THRi.

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

Nepriamo vyhrievaný teplovodný zásobník STORACELL

Nepriamo vyhrievaný teplovodný zásobník STORACELL Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Nepriamo vyhrievaný teplovodný zásobník STORACELL pre pripojenie k plynovému kotlu Junkers $ % $! &! 4 ST 120-2 E... ST 160-2 E... 6 720 613 998 SK

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi Ohrievač vody Popis produktu Hoval ohrievač vody Ohrievač teplej vody z nerezu Plášť vykurovacej vody z ocele Tepelný výmenník vo forme modulových buniek z ocele pre tepelné výkony až 0 000 l/h à 60 C

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST

NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST SK NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM TÚV S JEDNÝM VYMENNIKOM: ЕV (Х)S 200; 300; 500; 800; 1000; 1500; 2000

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU Kombinované ohrievače a zásobníky vody pre zvislú montáž ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY ZÁSOBNÍKY TEPLEJ VODY OKC 80 OKC 100 OKC 100/1 m 2 OKC 125 OKC 125/1 m 2 OKC 160 OKC 160/1

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť:

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť: Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Vzdelávacia oblasť: Predmet:

Διαβάστε περισσότερα

Montážny a servisný návod

Montážny a servisný návod Montážny a servisný návod Kondenzačná závesná centrála s integrovaným vrstveným zásobníkom CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, tel. +421 2

Διαβάστε περισσότερα

Kompaktný frekvenčný menič pre riadenie čerpadiel na konštantný tlak.

Kompaktný frekvenčný menič pre riadenie čerpadiel na konštantný tlak. Kompaktný frekvenčný menič pre riadenie čerpadiel na konštantný tlak. 1. CHARAKTERISTIKA 3 2. PRACOVNÉ PODMIENKY 3 3. UPOZORNENIE A RIZIKÁ 4 4. MONTÁŽE A INŠTALÁCIA 4 4.1 Upevnenie invertora na stenu vo

Διαβάστε περισσότερα

Inštalačný a pracovný manuál SR868/SR868C8Q SOLÁRNY OVLÁDAČ

Inštalačný a pracovný manuál SR868/SR868C8Q SOLÁRNY OVLÁDAČ Veda a technológia vytvárajú dokonalosť Inštalačný a pracovný manuál SR868/SR868C8Q SOLÁRNY OVLÁDAČ Pre delený tlakový systém teplej vody Starostlivo si prečítajte tieto pokyny pred manipuláciou! Obsah

Διαβάστε περισσότερα

Stacionárne kondenzačné kotly LEV

Stacionárne kondenzačné kotly LEV Stacionárne kondenzačné kotly LEV Spôsob rozlišovania a označovania závesných plynových kotlov: LEV XX XXX Spôsob využitia: Z - kotol s ohrevom TV v stavanom zásobníku Spôsob odvodu spalín: K kondenzačný

Διαβάστε περισσότερα

projekčný podklad a montážny návod Kondenzačná centrála so zásobníkom s presným rozvrstvením vody CGS-20 / 160 CGS-24 / 200

projekčný podklad a montážny návod Kondenzačná centrála so zásobníkom s presným rozvrstvením vody CGS-20 / 160 CGS-24 / 200 projekčný podklad a montážny návod Kondenzačná centrála so zásobníkom s presným rozvrstvením vody CGS-20 / 160 CGS-24 / 200 Dôležité symboly / Normy, predpisy Dôležité symboly V tomto montážnom návode

Διαβάστε περισσότερα

Solárny kombinovaný zásobník STORACELL

Solárny kombinovaný zásobník STORACELL Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Solárny kombinovaný zásobník STORACELL 6 720 610 983-00.2J SP 750 solar 6 720 613 952 (2007/03) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostné upozornenia a vysvetlenie

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK CENNÍK 2011 CENNÍK 2011

CENNÍK CENNÍK 2011 CENNÍK 2011 CENNÍK CENNÍK 011 CENNÍK 2011 OBSAH Obsah Ceny platné od 1. 2. 2011 Názov/typ kotla Charakteristika Objednávací Cena Cena Str. kód bez DPH s DPH Kondenzačné kotly s výkonom od 50 kw vhodné aj do kaskády

Διαβάστε περισσότερα

Návod na inštaláciu a údržbu Logamax plus GB162-15/25/35/45 V3 GB T40 S V3. Pred inštalácie a údržbou si prosím dôkladne prečítajte

Návod na inštaláciu a údržbu Logamax plus GB162-15/25/35/45 V3 GB T40 S V3. Pred inštalácie a údržbou si prosím dôkladne prečítajte Plynové kondenzačné kotly 670808078 (05/0) SK Návod na inštaláciu a údržbu Logamax plus GB6-5/5/35/45 V3 GB6-5 T40 S V3 Pred inštalácie a údržbou si prosím dôkladne prečítajte Obsah Obsah Vysvetlenie symbolov

Διαβάστε περισσότερα

P R O G R A M O V A T E Ľ N Ý T E R M O S T A T P R E E L E K T R I C K É P O D L A H O V É V Y K U R O V A N I E Í I N S T A L A Č N Ý Í M A N U Á L

P R O G R A M O V A T E Ľ N Ý T E R M O S T A T P R E E L E K T R I C K É P O D L A H O V É V Y K U R O V A N I E Í I N S T A L A Č N Ý Í M A N U Á L P R O G R A M O V A T E Ľ N Ý T E R M O S T A T P R E E L E K T R I C K É P O D L A H O V É V Y K U R O V A N I E Í I N S T A L A Č N Ý Í M A N U Á L TH E RM AL MANAGEME NT SOLUTIONS I EN- R ayc h em G

Διαβάστε περισσότερα

DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU SK 1 SLOVENČINA DHWHPU26G ON/OFF Pred použitím vášho domáceho tepelného vodného čerpadla si prosím pozorne prečítajte tento návod a uschovajte

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK VYBRANÝCH VÝROBKOV

CENNÍK VYBRANÝCH VÝROBKOV CENNÍK VYBRANÝCH VÝROBKOV platný od 1. 4. 2015 POISTNÉ VENTILY 311 Poistný ventil. Vypúšťací pretlak 20 %. Uzatvárací rozdiel 20 %. PN 10 Prevádzková teplota 5 110 C Nastavenia: 2,5-3 - 3,5-4 - 5-6 - 7-8

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Zásobník TÚV $ % $! &! 4 Logalux WU 120 W WU 160 W Pre odborné zaobchádzanie Pred montážou si prosím pozorne prečítajte! 6 720 642 856 (04/2010) Obsah Obsah 1 Vysvetlenie symbolov

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie a upozornenia 24 2 ERP * SLO*

Návod na použitie a upozornenia 24 2 ERP * SLO* Návod na použitie a upozornenia SK AVIO 24 2 ERP *1.038455SLO* Vážený zákazník, Blahoprajeme vám k zakúpeniu vysoko kvalitného výrobku firmy Immergas, ktorý vám na dlhú dobu zaistí spokojnosť a bezpečie.

Διαβάστε περισσότερα

ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM

ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM Návod na obsluhu a inštaláciu ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM UBS 80 M UBS 100 UBS 100 V UBS 100 M UBS 100 Q UBS 125 UBS 125 V UBS 125 M UBS 125 Q UBS 160 UBS 160 V UBS 160 M UBS 160 Q UBS

Διαβάστε περισσότερα

Cenník tepelných čerpadiel. Prečo Vaillant? Naša planéta v sebe skrýva nepredstaviteľnú energiu, ktorá teraz môže slúžiť i Vám.

Cenník tepelných čerpadiel. Prečo Vaillant? Naša planéta v sebe skrýva nepredstaviteľnú energiu, ktorá teraz môže slúžiť i Vám. Cenník tepelných čerpadiel Prečo Vaillant? Naša planéta v sebe skrýva nepredstaviteľnú energiu, ktorá teraz môže slúžiť i Vám. platný od 1. 2. 2014 Označovanie výrobkov Vaillant VUW VU VUI VKK VSC MAG

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu Jednotka na komfortné vetranie CWL - 300/400 Excellent Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, tel. +421 2 4820 0802, www.wolfsr.sk Obsah............................................................

Διαβάστε περισσότερα

projekčný podklad a montážny návod závesný kondenzačný plynový kotol CGB-11 / 20 / 24 závesný kondenzačný kombinovaný plynový kotol CGB-K-20 / 24

projekčný podklad a montážny návod závesný kondenzačný plynový kotol CGB-11 / 20 / 24 závesný kondenzačný kombinovaný plynový kotol CGB-K-20 / 24 projekčný podklad a montážny návod závesný kondenzačný plynový kotol CGB-11 / 20 / 24 závesný kondenzačný kombinovaný plynový kotol CGB-K-20 / 24 Dôležité symboly / Normy, predpisy Dôležité symboly V tomto

Διαβάστε περισσότερα

kondenzačné kotly systémy regulácie solárna technika tepelné čerpadlá vzduchotechnika kotly na tuhé palivo elektrokotly vykurovacie telesá

kondenzačné kotly systémy regulácie solárna technika tepelné čerpadlá vzduchotechnika kotly na tuhé palivo elektrokotly vykurovacie telesá Kvalitná vykurovacia technológia vyžaduje profesionálnu inštaláciu a údržbu. Spoločnosť Robert Bosch, spol. s r.o., Divízia Termotechnika Buderus preto dodáva kompletný program výhradne cez odborných kúrenárov.

Διαβάστε περισσότερα

Soline EV. Návod na použitie a upozornenia

Soline EV. Návod na použitie a upozornenia Soline EV SK Návod na použitie a upozornenia OBSAH 1 VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA 2 BALENIE 3 TECHNICKÉ VLASTNOSTI A ROZMERY 3.1 POPIS... 5 3.2 ROZMERY... 5 3.3 TECHNICKÉ ÚDAJE... 5 3.4 STRATY HYDRAULICKÝM ODPOROM...

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU VRC Sa - 15 C Party VRC-VCC +1 +2

NÁVOD NA OBSLUHU VRC Sa - 15 C Party VRC-VCC +1 +2 NÁVOD NA OBSLUHU C VRC 410-2 -1 0 +1 +2 Sa - 15 C Party -3 +3 VRC-VCC SK Vážená zákazníčka, vážený zákazník! Kúpou regulačného zariadenia VRC 410 ste získali špičkový výrobok od firmy Vaillant. Aby ste

Διαβάστε περισσότερα

PLYNOVÝ NÁSTENNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL. KZT Plus, KST Plus, KT Plus, KT Small Plus

PLYNOVÝ NÁSTENNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL. KZT Plus, KST Plus, KT Plus, KT Small Plus ATTACK PLUS VÝROBCA TEPELNEJ TECHNIKY PREDNOSTI KOTLA Moderný design Minimálne rozmery Vysoká účinnosť až 109 % Nízka spotreba plynu Nízka hlučnosť Jednoduchá obsluha Mikroprocesorové riadenie Inteligentná

Διαβάστε περισσότερα

Honeywell. Smile. ekvitermický regulátor vykurovania SDC a regulátor diaľkového vykurovania DHC 43 NÁVOD NA OBSLUHU

Honeywell. Smile. ekvitermický regulátor vykurovania SDC a regulátor diaľkového vykurovania DHC 43 NÁVOD NA OBSLUHU Honeywell Smile ekvitermický regulátor vykurovania SDC a regulátor diaľkového vykurovania DHC 43 NÁVOD NA OBSLUHU Obsah 1 SOFTVÉROVÁ VERZIA...5 2 BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY...6 2.1 Použitie...6 2.2 Podmienky

Διαβάστε περισσότερα

KLIMATIZÁCIA - VODNÉ SYSTÉMY. Kazetové fancoily. Technický návod COLORADO K OG 9, 12, 18. Vnútorné jednotky Chladiaci výkon (kw) Vykurovací výkon (kw)

KLIMATIZÁCIA - VODNÉ SYSTÉMY. Kazetové fancoily. Technický návod COLORADO K OG 9, 12, 18. Vnútorné jednotky Chladiaci výkon (kw) Vykurovací výkon (kw) KLIMATIZÁCIA VODNÉ SYSTÉMY Kazetové fancoily Technický návod COLORADO K OG 9, 12, 18 Vnútorné jednotky Chladiaci výkon (kw) Vykurovací výkon (kw) K 9 OG 2T 2,2 3,3 K 12 OG 2T 3,5 4,6 K 18 OG 2T 5 5,9 K

Διαβάστε περισσότερα

RVA Multifunčný regulátor pre zdroj tepla Základná technická dokumentácia. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

RVA Multifunčný regulátor pre zdroj tepla Základná technická dokumentácia. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division RVA43.222 ultifunčný regulátor pre zdroj tepla Základná technická dokumentácia Vydanie 1.2 Séria regulátora: C CE1P2390sk 08.02.2002 Siemens uilding Technologies andis & Staefa Division 2 Siemens uilding

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH) Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-550 Návod na použitie

TTI-TCB-550 Návod na použitie TTI-TCB-550 Návod na použitie Obsah 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 4. LCD Displej 5. Mikrofón 6. Menu nastavenia funkcií 7. Ako ovládať rádiostanicu 8. Výber normy 9. Riešenie

Διαβάστε περισσότερα

Solárny modul SM1 / SM1-2so

Solárny modul SM1 / SM1-2so Návod na montáž a obsluhu Solárny modul SM1 / SM1-2so solárnym zastavením funkcie kotla WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Art.nr.: 3062221_201607 SK Obsah

Διαβάστε περισσότερα