Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2012) 595 final 2012/0288 (COD)C7-0337/12 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τροποποίηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και για τροποποίηση της οδηγίας 2009/28/EΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) {SWD(2012) 343 final} {SWD(2012) 344 final} EL EL

2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Στην οδηγία 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 1 («οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας») καθορίζονται ως δεσμευτικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2020, αύξηση σε 20% του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της ΕΕ και σε 10% του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο τομέα των μεταφορών. Ταυτόχρονα, με τροποποίηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ 2 («οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων) επιβλήθηκε ως υποχρεωτικός στόχος, μέχρι το 2020, η μείωση κατά 6% της έντασης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στις οδικές μεταφορές και για μη οδικά κινητά μηχανήματα. Η συμβολή των βιοκαυσίμων στην εκπλήρωση των στόχων αυτών αναμένεται να είναι σημαντική. Και οι δύο οδηγίες περιλαμβάνουν κριτήρια αειφορίας, συμπεριλαμβανομένων ελάχιστων ορίων μείωσης των αερίων θερμοκηπίου, αλλά οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που συνδέονται με τις μεταβολές του αποθέματος άνθρακα σε εκτάσεις λόγω έμμεσων αλλαγών της χρήσης γης (ILUC) δεν υπόκεινται σε απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σύμφωνα με τις οδηγίες, η Επιτροπή οφείλει να επανεξετάσει τις συνέπειες της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και, αν είναι σκόπιμο, να προτείνει τρόπους για τη μείωση των συνεπειών αυτών, λαμβανομένων υπόψη των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί για την παραγωγή βιοκαυσίμων 3 Ανταποκρινόμενη σε αυτή την υποχρέωση, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση, στις 22 Δεκεμβρίου , στην οποία συνοψίζονται οι διαβουλεύσεις και οι αναλυτικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν επί του θέματος αυτού από το Στην εν λόγω έκθεση, η Επιτροπή εντόπισε ορισμένες αβεβαιότητες και περιορισμούς που ανάγονται στα διαθέσιμα αριθμητικά μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούνται για την ποσοτικοποίηση της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι η έμμεση αλλαγή της χρήσης γης μπορεί να περιορίσει τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που συνδέεται με τα βιοκαύσιμα και βιορευστά και, ως εκ τούτου, συνέστησε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο προληπτικής προσέγγισης. 2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Οι επιστημονικές εργασίες κατέδειξαν ότι οι εκπομπές από την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης είναι δυνατόν να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των πρώτων υλών και είναι δυνατόν να ακυρώσουν μέρος ή το σύνολο της μείωσης των αερίων θερμοκηπίου των βιοκαυσίμων, σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα που ΕΕ L 140 της ΕΕ L 350 της Άρθρο 7δ παράγραφος 6 της οδηγίας 2009/30/ΕΚ και άρθρο 19 παράγραφος 6 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ. COM(2010) 811. EL 2 EL

3 αντικαθιστούν 5. Στόχος της παρούσας πρότασης είναι να αρχίσει η μετάβαση σε βιοκαύσιμα τα οποία να μειώνουν σημαντικά τα αέρια θερμοκηπίου και όταν συνυπολογίζονται οι έμμεσες εκπομπές λόγω αλλαγής της χρήσης γης. Παράλληλα με την προστασία των ήδη πραγματοποιημένων επενδύσεων, οι στόχοι της παρούσας πρότασης είναι: να περιοριστεί η συμβολή των συμβατικών βιοκαυσίμων (τα οποία ενέχουν τον κίνδυνο εκπομπών λόγω αλλαγής της χρήσης γης) στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να βελτιωθούν οι επιδόσεις των διεργασιών παραγωγής βιοκαυσίμων όσον αφορά τα αέρια θερμοκηπίου (μείωση των σχετικών εκπομπών) με μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε νέες εγκαταστάσεις, υπό την επιφύλαξη της προστασίας των εγκαταστάσεων 6 που λειτουργούν ήδη την 1η Ιουλίου 2014 να ενθαρρυνθεί ευρύτερη διείσδυση στην αγορά προηγμένων (με χαμηλές εκπομπές λόγω αλλαγής της χρήσης γης) βιοκαυσίμων, ώστε τα καύσιμα αυτά να συμβάλουν περισσότερο στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απ ό,τι τα συμβατικά βιοκαύσιμα να βελτιωθεί η αναφορά των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων μέσω υποχρέωσης των κρατών μελών και των προμηθευτών καυσίμων να υποβάλουν εκθέσεις σχετικά με τις εκτιμώμενες εκπομπές βιοκαυσίμων λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης. Η πρόταση αποσκοπεί επίσης στην προστασία υφιστάμενων επενδύσεων έως το Στη πρόταση δεν διατυπώνεται θέση σχετικά με την πραγματική ανάγκη για οικονομική στήριξη των βιοκαυσίμων πριν από το Ωστόσο, η άποψη της Επιτροπής είναι ότι μετά το 2020 θα πρέπει να μην επιδοτούνται τα βιοκαύσιμα που δεν αποφέρουν ουσιαστική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (όταν περιλαμβάνονται οι εκπομπές από την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης) και παράγονται από καλλιέργειες φυτών που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή και τις ζωοτροφές. 3. ΝΟΜΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 3.1. Σύνοψη της προτεινόμενης δράσης Τα κύρια στοιχεία της παρούσας πρότασης όσον αφορά την οδηγία σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι: η καθιέρωση ορίου για τη συμβολή των βιοκαυσίμων και των βιορευστών που παράγονται από καλλιέργειες εδώδιμων φυτών όπως εκείνα με βάση σιτηρά και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα και ελαιούχα φυτά στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τα 5 6 Οι κατ εκτίμηση εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης υπολογίζονται με βάση μοντέλα και, παρά τις πρόσφατες επιστημονικές βελτιώσεις, παραμένουν ευαίσθητες στο πλαίσιο και τις παραδοχές μοντελοποίησης και, κατά συνέπεια, μπορεί να διαφέρουν σημαντικά. Όπως ορίζεται στην παράγραφο της ανακοίνωσης C 160 (2010). EL 3 EL

4 τρέχοντα επίπεδα κατανάλωσης αυτών των καλλιεργειών, χωρίς την καθιέρωση ορίων για τη συνολική τους κατανάλωση ενισχυμένο καθεστώς παροχής κινήτρων στο άρθρο 3 παράγραφος 4, με σκοπό την περαιτέρω προώθηση αειφόρων και προηγμένων βιοκαυσίμων από πρώτες ύλες που δεν συνεπάγονται πρόσθετη ζήτηση γης θέσπιση της αναφοράς των εκτιμώμενων εκπομπών που οφείλονται σε αλλαγές του αποθέματος άνθρακα λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, με βάση τα βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, για τους σκοπούς του υπολογισμού της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής των βιοκαυσίμων και βιορευστών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 για τις εκθέσεις από τα κράτη μέλη διαδικασία επανεξέτασης για να εξασφαλιστεί ότι αυτή η μεθοδολογία επικαιροποιείται και προσαρμόζεται, λαμβανομένων υπόψη των επιστημονικών εξελίξεων αύξηση του ελάχιστου ορίου μείωσης των αερίων θερμοκηπίου από βιοκαύσιμα και βιορευστά παραγόμενα σε νέες εγκαταστάσεις, από 1ης Ιουλίου 2014, προκειμένου να βελτιωθεί το συνολικό ισοζύγιο αερίων θερμοκηπίου από τα βιοκαύσιμα και βιορευστά που καταναλώνονται στην ΕΕ, καθώς και να αποθαρρυνθούν περαιτέρω επενδύσεις σε εγκαταστάσεις με χαμηλές επιδόσεις μείωσης των αερίων θερμοκηπίου απλούστευση του υπολογισμού της μείωσης των αερίων θερμοκηπίου για τους ευρωπαίους παραγωγούς βιοκαυσίμων, ώστε να εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών στην ΕΕ και των παραγωγών σε τρίτες χώρες ανάκληση των προσωρινών διατάξεων για την αντιμετώπιση της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, που περιέχονται στις οδηγίες και δεν είναι πλέον αναγκαίες υπό το πρίσμα της συνολικής προσέγγισης που υιοθετείται προσαρμογή της οδηγίας σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην έναρξη ισχύος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα όσον αφορά την ανάθεση εξουσιών στην Επιτροπή να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 290 και 291. Τα κύρια στοιχεία της παρούσας πρότασης όσον αφορά την οδηγία σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων είναι τα εξής: θέσπιση της αναφοράς των εκτιμώμενων εκπομπών που οφείλονται σε αλλαγές του αποθέματος άνθρακα λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, με βάση τα βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων σχετικά με τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής των βιοκαυσίμων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 7α διαδικασία επανεξέτασης για να εξασφαλιστεί ότι αυτή η μεθοδολογία επικαιροποιείται και προσαρμόζεται, λαμβανομένων υπόψη των επιστημονικών εξελίξεων EL 4 EL

5 αύξηση του ελάχιστου ορίου μείωσης των αερίων θερμοκηπίου από βιοκαύσιμα παραγόμενα σε νέες εγκαταστάσεις, από 1ης Ιουλίου 2014, προκειμένου να βελτιωθεί το συνολικό ισοζύγιο αερίων θερμοκηπίου από τα βιοκαύσιμα που καταναλώνονται στην ΕΕ, καθώς και να αποθαρρυνθούν περαιτέρω επενδύσεις σε εγκαταστάσεις με χαμηλές επιδόσεις μείωσης των αερίων θερμοκηπίου απλούστευση του υπολογισμού της μείωσης των αερίων θερμοκηπίου για τους ευρωπαίους παραγωγούς βιοκαυσίμων, ώστε να εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών στην ΕΕ και των παραγωγών σε τρίτες χώρες ανάκληση των προσωρινών διατάξεων για την αντιμετώπιση της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, που περιέχονται στις οδηγίες και δεν είναι πλέον αναγκαίες υπό το πρίσμα της συνολικής προσέγγισης που υιοθετείται προσαρμογή της οδηγίας σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων στην έναρξη ισχύος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα όσον αφορά την ανάθεση εξουσιών στην Επιτροπή να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 και το άρθρο 291. Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης ήσσονες διορθώσεις και διευκρινίσεις στις δύο οδηγίες σε ζητήματα που δεν αφορούν τα βιοκαύσιμα. Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόταση περιορίζουν τη συμβολή των συμβατικών βιοκαυσίμων στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στις μελλοντικές της εκθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Επιτροπή θα εξετάσει τυχόν αντίκτυπο στην εφικτότητα επίτευξης αυτών των στόχων ο οποίος απορρέει από την παρούσα πρόταση Νομική βάση Ο πρωταρχικός στόχος των οδηγιών είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Συνεπώς η παρούσα πρόταση βασίζεται στο άρθρο 192 παράγραφος 1 και στο άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρχή της επικουρικότητας Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 6 και το άρθρο 7δ παράγραφος 6 των αντίστοιχων οδηγιών, η Επιτροπή οφείλει να πραγματευθεί το ζήτημα της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης. Ο γενικός στόχος της οδηγίας σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων και της οδηγίας σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο σύνολο της οικονομίας. Ως τρόπος για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, με τις οδηγίες δημιουργείται αγορά αειφόρων βιοκαυσίμων που καλύπτει όλη την ΕΕ. Τα κράτη μέλη δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν μεμονωμένα στις προκλήσεις αυτές, καθώς οι έμμεσες επιπτώσεις της αλλαγής της χρήσης γης έχουν αναγκαστικά διακρατικές πτυχές οι οποίες δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη. EL 5 EL

6 3.4. Αρχή της αναλογικότητας Η πρόταση είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας για τους ακόλουθους λόγους: Η πρόταση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής των βιοκαυσίμων που καταναλώνονται στην ΕΕ, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης. Η πρόταση υποβάλλεται υπό μορφή οδηγίας όπου καθορίζονται ελάχιστες προδιαγραφές καυσίμων για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. Οι λοιπές τεχνικές πτυχές των προδιαγραφών καυσίμων δεν καλύπτονται από την οδηγία, αλλά θα διέπονται από ευρωπαϊκά πρότυπα σύμφωνα με τις αρχές της καλύτερης νομοθεσίας. Η πρόταση δεν επιτείνει την οικονομική ή διοικητική επιβάρυνση της Ένωσης, των εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών αρχών. Οι απαιτήσεις έναντι αυτών των οργάνων δεν τροποποιούνται σε σχέση με την ισχύουσα οδηγία. Για την κατάρτιση των προτάσεων, αναλύθηκαν όλες οι σημαντικές συνέπειες στην εκτίμηση επιπτώσεων. 4. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Ένωσης. 5. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η παρούσα πρόταση της Επιτροπής συνοδεύεται από εκτίμηση επιπτώσεων. EL 6 EL

7 2012/0288 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τροποποίηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και για τροποποίηση της οδηγίας 2009/28/EΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 114 όσον αφορά το άρθρο 1 παράγραφοι 2 έως 9 και το άρθρο 2 παράγραφοι 5 έως 7 της παρούσας οδηγίας, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 7, Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών 8, Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ 9, κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το ποσοστό της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε όλες τις μορφές μεταφορών να αντιπροσωπεύει, το 2020, ποσοστό τουλάχιστον 10 % της τελικής κατανάλωσης ενέργειας. Μια από τις μεθόδους με τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτύχουν αυτόν τον στόχο είναι η πρόσμιξη βιοκαυσίμων, που αναμένεται ότι θα είναι ο κύριος συντελεστής για την επίτευξη αυτού του στόχου. (2) Λαμβανομένων υπόψη των στόχων της Ένωσης για περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και του σημαντικού μεριδίου των καυσίμων οδικών μεταφορών στις εν λόγω εκπομπές, δυνάμει του άρθρου 7α παράγραφος 2 της οδηγίας 98/70/ΕΚ ΕΕ C [] της [], σ.. ΕΕ C [] της [], σ.. ΕΕ L 140 της , σ. 16. EL 7 EL

8 σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου 10 απαιτείται από τους προμηθευτές καυσίμων να έχουν μειώσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 τουλάχιστον κατά 6% τις ανά μονάδα ενέργειας εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής («ένταση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου») των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στην Ένωση από οδικά οχήματα και μη οδικά κινητά μηχανήματα, γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και σκάφη αναψυχής όταν δεν βρίσκονται στη θάλασσα. Η πρόσμιξη βιοκαυσίμων είναι μία από τις μεθόδους που διαθέτουν οι προμηθευτές ορυκτών καυσίμων για να μειώσουν την ένταση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των ορυκτών καυσίμων. (3) Στο άρθρο 17 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ καθορίζονται κριτήρια αειφορίας τα οποία πρέπει να πληρούν τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά προκειμένου να προσμετρούνται στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας και να συμπεριλαμβάνονται σε καθεστώτα δημόσιας στήριξης. Στα εν λόγω κριτήρια συγκαταλέγονται απαιτήσεις σχετικά με την ελάχιστη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που πρέπει να επιτυγχάνεται με τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά, σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα. Τα ίδια κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα καθορίζονται στο άρθρο 7β της οδηγίας 98/70/ΕΚ. (4) Όταν αλλάζει η χρήση λειμώνων και γεωργικών εκτάσεων που προορίζονταν για την παραγωγή ειδών διατροφής, ζωοτροφών και ινών ώστε να παράγονται βιοκαύσιμα, η ζήτηση για προϊόντα που δεν είναι καύσιμα θα πρέπει να συνεχίσει να καλύπτεται με εντατικοποίηση της μέχρι τώρα παραγωγής ή με την ένταξη στην παραγωγή μη γεωργικών γαιών αλλού. Η τελευταία περίπτωση αποτελεί έμμεση αλλαγή χρήσης γης και, όταν συνεπάγεται τη μετατροπή εδαφών με υψηλό απόθεμα άνθρακα, μπορεί να επιφέρει σημαντικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Οι οδηγίες 98/70/ΕΚ και 2009/28/ΕΚ πρέπει, κατά συνέπεια, να περιλάβουν διατάξεις για την αντιμετώπιση της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, επειδή επί του παρόντος τα βιοκαύσιμα παράγονται κυρίως από καλλιεργούμενες γεωργικές γαίες. (5) Με βάση τις προγνώσεις για τη ζήτηση βιοκαυσίμων τις οποίες έχουν υποβάλει τα κράτη μέλη και τις εκτιμήσεις των εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης ώστε να παραχθούν διάφορες πρώτες ύλες για βιοκαύσιμα, είναι πιθανό να είναι σημαντικές οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που συνδέονται με την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης, οι οποίες ενδέχεται να ακυρώσουν το σύνολο ή μέρος της μείωσης των αερίων θερμοκηπίου λόγω της χρήσης βιοκαυσίμων. Ο λόγος είναι ότι το σύνολο σχεδόν της παραγωγής βιοκαυσίμων το 2020 αναμένεται ότι θα προέρχεται από καλλιέργειες σε εκτάσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της ζήτησης στις αγορές τροφίμων και ζωοτροφών. Προκειμένου να περιοριστούν αυτές οι εκπομπές, είναι σκόπιμο να γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ κατηγοριών καλλιεργειών, όπως ελαιούχων φυτών, σιτηρών, σακχαρούχων και άλλων αμυλούχων φυτών. (6) Είναι πιθανό ο τομέας των μεταφορών να χρειαστεί υγρά καύσιμα από ανανεώσιμες πηγές προκειμένου να μειώσει τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Τα προηγμένα βιοκαύσιμα, όπως εκείνα που παράγονται από απόβλητα και φύκη, εξασφαλίζουν σημαντική μείωση αερίων θερμοκηπίου, χαμηλό κίνδυνο πρόκλησης έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, ενώ δεν ανταγωνίζονται απευθείας τη χρήση γεωργικής γης για την παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών. Συνεπώς, ενδείκνυται να 10 ΕΕ L 350 της , σ. 58. EL 8 EL

9 ενθαρρυνθεί η παραγωγή αυτών των προηγμένων βιοκαυσίμων, τα οποία επί του παρόντος δεν είναι εμπορικά διαθέσιμα σε μεγάλες ποσότητες, εν μέρει επειδή ανταγωνίζονται για την εξασφάλιση δημόσιων επιδοτήσεων τις καθιερωμένες τεχνολογίες βιοκαυσίμων που βασίζονται στις καλλιέργειες φυτών προοριζόμενων για τρόφιμα. Πρέπει να προβλεφθούν περαιτέρω κίνητρα για τα προηγμένα βιοκαύσιμα, τα οποία να βασίζονται σε αύξηση του συντελεστή στάθμισής τους, σε σύγκριση με τα συμβατικά βιοκαύσιμα, στον στόχο του 10% που καθορίζεται στην οδηγία 2009/28/ΕΚ. Εν προκειμένω, ως μέρος του μετά το 2020 πλαισίου πολιτικής για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πρέπει να παρέχεται στήριξη μόνο για τα προηγμένα βιοκαύσιμα με χαμηλές εκτιμώμενες συνέπειες λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης και υψηλή συνολική μείωση αερίων θερμοκηπίου. (7) Προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα των βιομηχανικών κλάδων βιοπροϊόντων και σύμφωνα με την ανακοίνωση του 2012 με τίτλο «Καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια βιοοικονομία για την Ευρώπη» 11 και τον «Χάρτη πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» 12, όπου προβλέπεται η προώθηση ολοκληρωμένων και διαφοροποιημένων βιοδιυλιστηρίων σε όλη την Ευρώπη, πρέπει να καθοριστούν ενισχυμένα κίνητρα στην οδηγία 2009/28/ΕΚ, βάσει των οποίων να δίδεται προτεραιότητα στη χρήση πρώτων υλών βιομάζας οι οποίες δεν έχουν μεγάλη οικονομική αξία για χρήσεις πλην της παραγωγής βιοκαυσίμων. (8) Το ελάχιστο όριο μείωσης των αερίων θερμοκηπίου από βιοκαύσιμα και βιορευστά παραγόμενα σε νέες εγκαταστάσεις πρέπει να αυξηθεί, με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2014, για να βελτιωθεί το συνολικό ισοζύγιο αερίων θερμοκηπίου, καθώς και για να αποθαρρυνθούν περαιτέρω επενδύσεις σε εγκαταστάσεις με χαμηλές επιδόσεις στη μείωση των αερίων θερμοκηπίου. Με την αύξηση αυτή διασφαλίζονται οι επενδύσεις σε δυναμικότητα παραγωγής βιοκαυσίμων και βιορευστών σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο. (9) Για την προετοιμασία της μετάβασης σε προηγμένα βιοκαύσιμα και για την ελαχιστοποίηση των συνολικών επιπτώσεων από την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης την περίοδο έως το 2020, είναι σκόπιμο να περιοριστούν οι ποσότητες βιοκαυσίμων και βιορευστών τα οποία παράγονται από τις καλλιέργειες φυτών για τρόφιμα που καθορίζονται στο μέρος A του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2009/28/ΕΚ και στο μέρος A του παραρτήματος V της οδηγίας 98/70/ΕΚ και τα οποία επιτρέπεται να προσμετρούνται στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην οδηγία 2009/28/ΕΚ. Χωρίς να περικοπεί η συνολική χρήση των εν λόγω βιοκαυσίμων, το μερίδιο των βιοκαυσίμων και βιορευστών που παράγονται από σιτηρά και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα και ελαιούχα φυτά και επιτρέπεται να προσμετρούνται στους στόχους της οδηγίας 2009/28/ΕΚ πρέπει να περιοριστεί στο μερίδιο των εν λόγω βιοκαυσίμων και βιορευστών που καταναλώθηκαν το (10) Το όριο του 5% που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 δεν θίγει την ελευθερία των κρατών μελών να χαράζουν την πορεία τους προς συμμόρφωση με αυτό το προσδιορισμένο μερίδιο συμβατικών βιοκαυσίμων στο πλαίσιο του συνολικού στόχου του 10%. Κατά συνέπεια, παραμένει πλήρως ανοιχτή η πρόσβαση στην αγορά για COM (2012) 60. COM (2011) 571. EL 9 EL

10 βιοκαύσιμα παραγόμενα στις εγκαταστάσεις που είναι σε λειτουργία πριν από το τέλος του Η παρούσα τροποποιητική οδηγία δεν επηρεάζει λοιπόν τη θεμιτή εμπιστοσύνη των φορέων εκμετάλλευσης των εν λόγω εγκαταστάσεων. (11) Οι εκτιμώμενες εκπομπές από την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από βιοκαύσιμα, βάσει των οδηγιών 98/70/ΕΚ και 2009/28/ΕΚ. Σε βιοκαύσιμα παραγόμενα από πρώτες ύλες που δεν επιφέρουν αύξηση της ζήτησης για καλλιεργούμενη γη, λόγου χάρη τα παραγόμενα από απόβλητα ως πρώτη ύλη, πρέπει να αντιστοιχεί μηδενικός παράγων εκπομπών. (12) Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει τη μεθοδολογία για την εκτίμηση των παραγόντων εκπομπών λόγω αλλαγής της χρήσης γης που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα VIII και V της οδηγίας 2009/28/ΕΚ και 98/70/ΕΚ, αντίστοιχα, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο. Για τον σκοπό αυτό, και εφόσον δικαιολογείται από τα τελευταία διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, η Επιτροπή πρέπει να εξετάζει τη δυνατότητα να αναθεωρούνται οι προτεινόμενοι ανά ομάδα φυτών παράγοντες για τις εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, καθώς και να καθορίζονται παράγοντες σε αναλυτικότερο επίπεδο διαχωρισμού και να συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες τιμές όταν στην αγορά διατίθενται νέες πρώτες ύλες. (13) Στο άρθρο 19 παράγραφος 8 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ και στο άρθρο 7δ παράγραφος 8 της οδηγίας 98/70/ΕΚ περιλαμβάνονται διατάξεις για την ενθάρρυνση της καλλιέργειας βιοκαυσίμων σε σοβαρά υποβαθμισμένα και μολυσμένα εδάφη, ως προσωρινό μέτρο για τον μετριασμό της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης. Οι διατάξεις αυτές δεν είναι πλέον επαρκείς στη σημερινή τους μορφή και χρειάζεται να ενσωματωθούν στην προσέγγιση που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, ώστε να εξασφαλίζεται ότι διατηρείται η συνεκτικότητα των συνολικών δράσεων για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης. (14) Είναι σκόπιμο να εναρμονιστούν οι κανόνες για τη χρήση προκαθορισμένων τιμών, ώστε να εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση των παραγωγών ανεξαρτήτως του τόπου παραγωγής. Σε τρίτες χώρες επιτρέπεται η χρησιμοποίηση προκαθορισμένων τιμών, αλλά οι παραγωγοί της ΕΕ υποχρεούνται να χρησιμοποιούν πραγματικές τιμές όταν αυτές είναι υψηλότερες από τις προκαθορισμένες τιμές ή όταν δεν έχει υποβληθεί έκθεση από το οικείο κράτος μέλος, με αποτέλεσμα την αύξηση του διοικητικού φόρτου. Συνεπώς, πρέπει να απλουστευτούν οι ισχύοντες κανόνες, ώστε η χρήση των προκαθορισμένων τιμών να μην περιορίζεται σε περιοχές εντός της Ένωσης οι οποίες περιλαμβάνονται στους καταλόγους που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ και στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 της οδηγίας 98/70/ΕΚ. (15) Επειδή οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, ήτοι να εξασφαλιστεί ενιαία αγορά καυσίμων για τις οδικές μεταφορές και για τα μη οδικά κινητά μηχανήματα και να τηρούνται τα ελάχιστα επίπεδα προστασίας του περιβάλλοντος κατά τη χρήση αυτών των καυσίμων, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και, συνεπώς, είναι δυνατόν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα μέτρα που είναι αναγκαία για την επίτευξη αυτών των στόχων. EL 10 EL

11 (16) Ως συνέπεια της έναρξης ισχύος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εξουσίες που ανατέθηκαν στην Επιτροπή δυνάμει των οδηγιών 2009/28/ΕΚ και 98/70/ΕΚ πρέπει να προσαρμοστούν στο άρθρο 290 της Συνθήκης. (17) Για να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή. (18) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η προσαρμογή της οδηγίας 98/70/ΕΚ στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τον μηχανισμό για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, τις μεθοδολογικές αρχές και τις τιμές που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση του κατά πόσον έχουν τηρηθεί τα κριτήρια αειφορίας του περιβάλλοντος σε σχέση με τα βιοκαύσιμα, τα κριτήρια και τις γεωγραφικές ζώνες για τον προσδιορισμό των λειμώνων υψηλής βιοποικιλότητας, τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό και την αναφορά των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής, τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των έμμεσων εκπομπών λόγω αλλαγής της χρήσης γης, το επιτρεπόμενο επίπεδο περιεκτικότητας των καυσίμων σε μεταλλικά πρόσθετα, τις επιτρεπόμενες αναλυτικές μεθόδους που σχετίζονται με τις προδιαγραφές για τα καύσιμα και την επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών για βενζίνη που περιέχει βιοαιθανόλη. (19) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η προσαρμογή της οδηγίας 2009/28/ΕΚ στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τον κατάλογο των πρώτων υλών για βιοκαύσιμα που προσμετρούνται πολλές φορές για την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4, το ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων κίνησης, τα κριτήρια και τις γεωγραφικές ζώνες για τον προσδιορισμό των λειμώνων υψηλής βιοποικιλότητας, τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των έμμεσων εκπομπών λόγω αλλαγής της χρήσης γης, και τις μεθοδολογικές αρχές και τιμές που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση του κατά πόσον έχουν τηρηθεί τα κριτήρια αειφορίας του περιβάλλοντος σε σχέση με τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά. (20) Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει, με βάση τα βέλτιστα και πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, την αποτελεσματικότητα των μέτρων που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία όσον αφορά τον περιορισμό των εκτιμώμενων παραγόντων εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, καθώς τους τρόπους ελαχιστοποίησης αυτών των επιπτώσεων, στους οποίους είναι δυνατό να συγκαταλέγεται η ένταξη στο σύστημα αειφορίας, από την 1η Ιανουαρίου 2021, εκτιμώμενων παραγόντων για τις εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης. (21) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή, όταν εφαρμόζει την παρούσα οδηγία, να προβαίνει σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών της, συμπεριλαμβανομένων των διαβουλεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και την εκπόνηση κατ εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και EL 11 EL

12 κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. (22) Σύμφωνα με την Κοινή Πολιτική Δήλωση, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα, τα κράτη μέλη ανέλαβαν να συνοδεύουν, στις περιπτώσεις όπου αιτιολογείται, την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα στα οποία θα επεξηγείται η σχέση μεταξύ των συστατικών στοιχείων μιας οδηγίας και των αντίστοιχων μερών των πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί ότι η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων είναι δικαιολογημένη. (23) Συνεπώς, οι οδηγίες 98/70/ΕΚ και 2009/28/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως, ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Η οδηγία 98/70/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Το άρθρο 7α τροποποιείται ως εξής: Άρθρο 1 Τροποποιήσεις της οδηγίας 98/70/ΕΚ α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 6: «6. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, οι προμηθευτές καυσίμων υποβάλλουν έκθεση, στην αρχή που έχει οριστεί από το κράτος μέλος, σχετικά με τις οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων, τον όγκο βιοκαυσίμων, τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των καυσίμων ανά μονάδα ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης που καθορίζονται στο παράρτημα V. Τα κράτη μέλη αναφέρουν τα δεδομένα αυτά στην Επιτροπή.» β) στην παράγραφο 5 πρώτο εδάφιο, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «5. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει κατ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α όσον αφορά τα ακόλουθα:» 2. Το άρθρο 7β τροποποιείται ως εξής: α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον 60 % για βιοκαύσιμα παραγόμενα σε εγκαταστάσεις που αρχίζουν να λειτουργούν μετά την 1η Ιουλίου Μια εγκατάσταση είναι «σε λειτουργία» αν έχει ολοκληρωθεί πραγματική παραγωγή βιοκαυσίμων. Για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στην περίπτωση των εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν την ή πριν από την 1η Ιουλίου 2014, τα EL 12 EL

13 βιοκαύσιμα πρέπει να επιτυγχάνουν μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 35% έως την 31η Δεκεμβρίου 2017 και κατά τουλάχιστον 50% από την 1η Ιανουαρίου Η μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7δ παράγραφος 1.» β) στην παράγραφο 3, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει κατ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α όσον αφορά τα κριτήρια και τις γεωγραφικές ζώνες για τον προσδιορισμό των λειμώνων που πρέπει να υπάγονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο γ).» 3. Το άρθρο 7δ τροποποιείται ως εξής: α) οι παράγραφοι 3 έως 6 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «3. Οι τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την καλλιέργεια γεωργικών πρώτων υλών είναι δυνατόν να υποβάλλονται στην Επιτροπή με τις εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στην περίπτωση των κρατών μελών και με εκθέσεις ισοδύναμες προς τις προαναφερόμενες στην περίπτωση εδαφών εκτός της Ένωσης.» «4. Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει με εκτελεστική πράξη, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 11 παράγραφος 3, ότι οι εκθέσεις κατά την παράγραφο 3 περιλαμβάνουν, για τους σκοπούς του άρθρου 7β παράγραφος 2, ακριβή δεδομένα για τις μετρήσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που σχετίζονται με την καλλιέργεια των πρώτων υλών για βιοκαύσιμα οι οποίες είναι τυπικές της παραγωγής στις εν λόγω περιοχές.» «5. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 το αργότερο και εφεξής ανά διετία, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εκτιμώμενες τυπικές και προκαθορισμένες τιμές που παρατίθενται στα μέρη Β και Ε του παραρτήματος IV, με έμφαση στις εκπομπές από τις μεταφορές και τη μεταποίηση. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει κατ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α όσον αφορά τη διόρθωση των εκτιμώμενων τυπικών και προκαθορισμένων τιμών που παρατίθενται στα μέρη Β και Ε του παραρτήματος IV.» «6. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει κατ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α όσον αφορά την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο του παραρτήματος V, στην οποία συγκαταλέγονται η αναθεώρηση των προτεινόμενων ανά ομάδα φυτών τιμών για τις εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης ο καθορισμός νέων τιμών σε αναλυτικότερο επίπεδο διαχωρισμού, ανάλογα με την περίπτωση η συμπερίληψη πρόσθετων τιμών εκπομπών για νέες πρώτες ύλες που ενδεχομένως διατίθενται στην αγορά για την παραγωγή βιοκαυσίμων η επανεξέταση των κατηγοριών βιοκαυσίμων τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως μηδενικών εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης και η ανάπτυξη παραγόντων για πρώτες ύλες από μη εδώδιμα κυτταρινούχα και ξυλοκυτταρινούχα υλικά.» β) στην παράγραφο 7, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: EL 13 EL

14 «7. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει κατ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α όσον αφορά την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο του παραρτήματος ΙV, στην οποία συγκαταλέγονται η προσθήκη τιμών για άλλες οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων από τις ίδιες ή από άλλες πρώτες ύλες και η τροποποίηση της μεθοδολογίας που καθορίζεται στο μέρος Γ.» γ) η παράγραφος 8 απαλείφεται. 4. Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής: α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των άρθρων 3 και 4 όσον αφορά τα καύσιμα βενζίνη και ντίζελ, με βάση τις αναλυτικές μεθόδους που αναφέρονται στις ισχύουσες εκδόσεις των ευρωπαϊκών προτύπων EN 228 και EN 590 αντιστοίχως.» β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «3. Έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση των εθνικών δεδομένων ποιότητας καυσίμων για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Η Επιτροπή καθορίζει κοινό μορφότυπο για την υποβολή περιλήψεων των εθνικών δεδομένων ποιότητας των καυσίμων, με εκτελεστική πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με την συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 11 παράγραφος 3. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται μέχρι τις 30 Ιουνίου Από την 1η Ιανουαρίου 2004, ο μορφότυπος της εν λόγω έκθεσης είναι σύμφωνος με εκείνον που περιγράφεται στο σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο. Επιπλέον, τα κράτη μέλη αναφέρουν τις συνολικές ποσότητες των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ που διατέθηκαν στην αγορά, στην επικράτειά τους, καθώς και τις ποσότητες καυσίμων αμόλυβδης βενζίνης και ντίζελ με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg. Επιπλέον, τα κράτη μέλη αναφέρουν ετησίως τη διαθεσιμότητα, σε κατάλληλη γεωγραφική ισοκατανομή, των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg τα οποία διατίθενται στην αγορά στην επικράτειά τους.» 5. Το άρθρο 8α παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής: «3. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει κατ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α όσον αφορά την αναθεώρηση του ορίου για την περιεκτικότητα του καυσίμου σε MMT που προσδιορίζεται στην παράγραφο 2. Η εν λόγω αναθεώρηση πραγματοποιείται με βάση τα αποτελέσματα αξιολόγησης που διενεργείται με εφαρμογή της μεθοδολογίας δοκιμών της παραγράφου 1. Το όριο επιτρέπεται να μηδενιστεί εάν αυτό αιτιολογείται με την αξιολόγηση κινδύνου. Αύξηση του ορίου επιτρέπεται μόνον εάν αιτιολογείται με την αξιολόγηση κινδύνου.» 6. Στο άρθρο 10, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει κατ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α όσον αφορά την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο των επιτρεπόμενων αναλυτικών μεθόδων που αναφέρονται στα παραρτήματα I, II και III.» 7. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 10α: EL 14 EL

15 «Άρθρο 10a Άσκηση των ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων 1. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου. 2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 7α παράγραφος 5, στο άρθρο 7β παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 7δ παράγραφος 5, στο άρθρο 7δ παράγραφος 6, στο άρθρο 7δ παράγραφος 7, στο άρθρο 8α παράγραφος 3 και στο άρθρο 10 παράγραφος 1 ισχύει επ αόριστον από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 7α παράγραφος 5, στο άρθρο 7β παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 7δ παράγραφος 5, στο άρθρο 7δ παράγραφος 6, στο άρθρο 7δ παράγραφος 7, στο άρθρο 8α παράγραφος 3 και στο άρθρο 10 παράγραφος 1 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται σε αυτή και παράγει αποτελέσματα από την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, η οποία καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των ήδη ισχυουσών κατ εξουσιοδότηση πράξεων. 4. Αμέσως μετά την έκδοση κατ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 5. Κατ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 7α παράγραφος 5, του άρθρου 7β παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, του άρθρου 7δ παράγραφος 5, του άρθρου 7δ παράγραφος 6, του άρθρου 7δ παράγραφος 7, του άρθρου 8α παράγραφος 3 και του άρθρου 10 παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο προβάλλουν ένσταση εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο και το Συμβούλιο πληροφορήσουν την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν ένσταση. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά 2 μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.» 8. Το άρθρο 11 παράγραφος 4 απαλείφεται. 9. Τα παραρτήματα τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας. Η οδηγία 2009/28/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: Άρθρο 2 Τροποποιήσεις της οδηγίας 2009/28/ΕΚ 1. Στο άρθρο 2 παρεμβάλλεται νέα παράγραφος: EL 15 EL

16 «ιστ) "απόβλητο": όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών 13. Ουσίες που έχουν σκοπίμως τροποποιηθεί ή μολυνθεί για να πληρούν τον εν λόγω ορισμό δεν καλύπτονται από την παρούσα κατηγορία. 2. Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής: α) ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Δεσμευτικοί εθνικοί στόχοι και μέτρα για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.» β) στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο: «Για τη συμμόρφωση με το στόχο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, το μέγιστο από κοινού μερίδιο των βιοκαυσίμων και βιορευστών που παράγονται από σιτηρά και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα και ελαιούχα φυτά δεν υπερβαίνει την ποσότητα ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο μέγιστο μερίδιο που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ).» γ) η παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής: i) στο στοιχείο β), προστίθεται η ακόλουθη φράση: «Το παρόν στοιχείο ισχύει με την επιφύλαξη του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) και του άρθρου 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ)» ii) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο δ): «δ) για τον υπολογισμό των βιοκαυσίμων στον αριθμητή, το μερίδιο της ενέργειας από τα βιοκαύσιμα που παράγονται από σιτηρά και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα και ελαιούχα φυτά δεν υπερβαίνει το 2020 το 5%, το εκτιμώμενο ποσοστό στο τέλος του 2011, της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές.» iii) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε): «Η συμβολή των: i) βιοκαυσίμων παραγόμενων από τις πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος IX θεωρείται ότι είναι το τετραπλάσιο του ενεργειακού περιεχομένου τους ii) βιοκαυσίμων παραγόμενων από τις πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο μέρος Β του παραρτήματος IX θεωρείται ότι είναι το διπλάσιο του ενεργειακού περιεχομένου τους 13 ΕΕ L 312 της 22ας Νοεμβρίου 2008, σ. 3. EL 16 EL

17 iii) υγρών και αέριων καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές μη βιολογικής προέλευσης θεωρείται ότι είναι το τετραπλάσιο του ενεργειακού περιεχομένου τους. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι καμία πρώτη ύλη δεν τροποποιείται σκοπίμως ώστε να υπάγεται στις κατηγορίες i) έως iii). Ο κατάλογος των πρώτων υλών που παρατίθεται στο παράρτημα IX είναι δυνατό να προσαρμόζεται στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των κανόνων καταλογισμού που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει κατ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 25 στοιχείο β), όσον αφορά τον κατάλογο των πρώτων υλών που παρατίθεται στο παράρτημα IX.» 3. Στο άρθρο 5 παράγραφος 5, η τελευταία πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 25 στοιχείο β), όσον αφορά την προσαρμογή του ενεργειακού περιεχομένου των καυσίμων κίνησης που παρατίθενται στο παράρτημα III στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο.» 4. Στο άρθρο 6 παράγραφος 1, η τελευταία φράση απαλείφεται. 5. Το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής: α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον 60 % για βιοκαύσιμα και βιορευστά παραγόμενα σε εγκαταστάσεις που αρχίζουν να λειτουργούν μετά την 1η Ιουλίου Μια εγκατάσταση είναι «σε λειτουργία» αν έχει ολοκληρωθεί πραγματική παραγωγή βιοκαυσίμων ή βιορευστών. Στην περίπτωση των εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν την ή πριν από την 1η Ιουλίου 2014, για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα βιοκαύσιμα και βιορευστά πρέπει να επιτυγχάνουν μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 35% έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 και κατά τουλάχιστον 50% από την 1η Ιανουαρίου Η μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1.» β) στην παράγραφο 3, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει κατ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 25 στοιχείο β) όσον αφορά τα κριτήρια και τις γεωγραφικές ζώνες για τον προσδιορισμό των λειμώνων που πρέπει να υπάγονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο γ).» EL 17 EL

18 6. Στο άρθρο 18 παράγραφος 4, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει ότι τα εθελοντικά εθνικά ή διεθνή συστήματα που καθορίζουν πρότυπα για την παραγωγή προϊόντων βιομάζας περιέχουν ακριβή δεδομένα για τους σκοπούς του άρθρου 17 παράγραφος 2, ή αποδεικνύουν ότι οι παρτίδες βιοκαυσίμων ή βιορευστών πληρούν τα κριτήρια αειφορίας που καθορίζονται στο άρθρο 17 παράγραφοι 3 έως 5. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει ότι τα συστήματα αυτά περιέχουν ακριβή στοιχεία όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διατήρηση των εκτάσεων που παρέχουν βασικές υπηρεσίες οικοσυστήματος σε κρίσιμες καταστάσεις, (όπως η προστασία της λεκάνης απορροής και ο έλεγχος της διάβρωσης), την προστασία του εδάφους, του νερού και του αέρα, την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων εδαφών, την αποφυγή υπερβολικής κατανάλωσης νερού σε περιοχές όπου το νερό σπανίζει, και τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να αναγνωρίζει ζώνες για την προστασία σπάνιων, απειλούμενων ή υπό εξαφάνιση οικοσυστημάτων ή ειδών, αναγνωρισμένες από διεθνείς συμφωνίες ή περιλαμβανόμενες σε καταλόγους που καταρτίζονται από διακυβερνητικές ή τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων για τους σκοπούς του άρθρου 17 παράγραφος 3 στοιχείο β) σημείο ii).» 7. Το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής: α) οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «3. Οι τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την καλλιέργεια γεωργικών πρώτων υλών είναι δυνατόν να υποβάλλονται στην Επιτροπή με τις εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 στην περίπτωση των κρατών μελών και με εκθέσεις ισοδύναμες προς τις προαναφερόμενες στην περίπτωση εδαφών εκτός της Ένωσης.» «4. Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει με εκτελεστική πράξη, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 25 παράγραφος 3, ότι οι εκθέσεις κατά την παράγραφο 3 περιλαμβάνουν, για τους σκοπούς του άρθρου 17 παράγραφος 2, ακριβή δεδομένα για τις μετρήσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που σχετίζονται με την καλλιέργεια των πρώτων υλών για βιοκαύσιμα και βιορευστά οι οποίες είναι τυπικές της παραγωγής στις εν λόγω περιοχές.» β) στην παράγραφο 5, η τελευταία πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Για τον σκοπό αυτό, ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει κατ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 25 στοιχείο β).» γ) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει κατ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο άρθρο 25 στοιχείο β) όσον αφορά την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο του παραρτήματος VIII, στην οποία συγκαταλέγονται η αναθεώρηση των προτεινόμενων ανά ομάδα φυτών τιμών για τις εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης ο καθορισμός νέων τιμών σε αναλυτικότερο επίπεδο διαχωρισμού (π.χ. σε επίπεδο πρώτης ύλης) η συμπερίληψη πρόσθετων τιμών εκπομπών για νέες EL 18 EL

19 πρώτες ύλες που ενδεχομένως διατίθενται στην αγορά για την παραγωγή βιοκαυσίμων και η ανάπτυξη παραγόντων για πρώτες ύλες από μη εδώδιμα κυτταρινούχα και ξυλοκυτταρινούχα υλικά.» δ) στην παράγραφο 7, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει κατ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 25 στοιχείο β) όσον αφορά την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο του παραρτήματος V, στην οποία συγκαταλέγονται η προσθήκη τιμών για άλλες οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων από τις ίδιες ή από άλλες πρώτες ύλες και η τροποποίηση της μεθοδολογίας που καθορίζεται στο μέρος Γ.» ε) η παράγραφος 8 απαλείφεται. 8. Το άρθρο 21 απαλείφεται. 9. Στο άρθρο 22, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Για την εκτίμηση της καθαρής μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων, το κράτος μέλος δύναται, για τους σκοπούς των εκθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, να χρησιμοποιεί τις τυπικές τιμές των μερών Α και Β του παραρτήματος V και προσθέτει τις εκτιμήσεις για τις εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης που καθορίζονται στο παράρτημα VIII.» 10. Το άρθρο 25 παράγραφος 4 απαλείφεται. 11. Παρεμβάλλεται το ακόλουθα άρθρο 25β: «Άρθρο 25β Άσκηση των ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων 1. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου. 2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ), στο άρθρο 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο γ) τρίτο εδάφιο και στο άρθρο 19 παράγραφοι 5, 6 και 7 ισχύει επ αόριστον [από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. 3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ), στο άρθρο 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο γ) τρίτο εδάφιο και στο άρθρο 19 παράγραφοι 5, 6 και 7 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται σε αυτή και παράγει αποτελέσματα από την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, η οποία καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των ήδη ισχυουσών κατ εξουσιοδότηση πράξεων. 4. Αμέσως μετά την έκδοση κατ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. EL 19 EL

20 5. Κατ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ), του άρθρου 5 παράγραφος 5, του άρθρου 17 παράγραφος 3 στοιχείο γ) τρίτο εδάφιο και του άρθρου 19 παράγραφοι 5, 6 και 7 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο προβάλουν ένσταση εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο και το Συμβούλιο πληροφορήσουν την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν ένσταση. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά 2 μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.» 12. Τα παραρτήματα τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα II της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 3 Επανεξέταση Πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2017, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην οποία επανεξετάζεται, με βάση τα καλύτερα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, η αποτελεσματικότητα των μέτρων που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης που σχετίζεται με την παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών. Η έκθεση συνοδεύεται, εάν είναι σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση βασιζόμενη στα καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία για την εισαγωγή, στα κατάλληλα κριτήρια αειφορίας που πρέπει να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2021, παραγόντων εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, καθώς και από επανεξέταση της αποτελεσματικότητας των κινήτρων που προβλέπονται, στο άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, για βιοκαύσιμα από πρώτες ύλες μη παραγόμενες από την καλλιέργεια γης και από άλλες καλλιέργειες μη προοριζόμενες για τη διατροφή. Άρθρο 4 Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο την [12 μήνες μετά την έκδοση]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. EL 20 EL

21 Άρθρο 5 Έναρξη ισχύος Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 6 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος EL 21 EL

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τα παραρτήματα της οδηγίας 98/70/ΕΚ τροποποιούνται ως εξής: 1) Το παράρτημα IV μέρος Γ τροποποιείται ως εξής: α) το σημείο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «7. Οι ανοιγμένες σε ετήσια βάση εκπομπές από την μεταβολή των αποθεμάτων άνθρακα λόγω αλλαγής της χρήσης γης, e l, υπολογίζονται διαιρώντας ισομερώς τις συνολικές εκπομπές μιας εικοσαετίας. Για τον υπολογισμό αυτών των εκπομπών, εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος: e l = (CS R CS A ) 3,664 1/20 1/P, όπου: e l = οι ανοιγμένες σε ετήσια βάση εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την μεταβολή των αποθεμάτων άνθρακα λόγω αλλαγής της χρήσης γης (μετρούμενες σε μάζα (γραμμάρια) ισοδυνάμου CO 2 ανά μονάδα ενέργειας παραγόμενης από βιοκαύσιμο (megajoule)) CS R = το συνδεόμενο με τη χρήση γης αναφοράς απόθεμα άνθρακα ανά μονάδα επιφάνειας (μετρούμενο ως μάζα (τόνοι) άνθρακα ανά μονάδα επιφάνειας, συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και της βλάστησης). Η χρήση γης αναφοράς είναι η χρήση γης τον Ιανουάριο του 2008 ή 20 έτη πριν από τη λήψη των πρώτων υλών, όποια είναι η μεταγενέστερη ημερομηνία CS A = το συνδεόμενη με την πραγματική χρήση γης απόθεμα άνθρακα ανά μονάδα επιφάνειας (μετρούμενο ως μάζα (τόνοι) άνθρακα ανά μονάδα επιφάνειας, συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και της βλάστησης). Όταν το απόθεμα άνθρακα συσσωρεύεται περισσότερα του ενός έτη, η τιμή που δίδεται στο CS A είναι το υπολογιζόμενο απόθεμα ανά μονάδα επιφάνειας μετά από είκοσι έτη ή όταν η καλλιέργεια ωριμάσει, ανάλογα με το ποιο από τα δύο θα συμβεί πρώτο και P = παραγωγικότητα της καλλιέργειας (μετρούμενη ως ποσότητα ενέργειας από βιοκαύσιμο ανά μονάδα επιφάνειας ετησίως).» β) τα σημεία 8 και 9 απαλείφονται. 2) Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα V: «Παράρτημα V Μέρος A. Εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης από τα βιοκαύσιμα Ομάδα πρώτων υλών Εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης (gco 2eq /MJ) EL 22 EL

EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL A7-0279/160. Τροπολογία. Amalia Sartori εξ ονόµατος της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL A7-0279/160. Τροπολογία. Amalia Sartori εξ ονόµατος της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 4.9.2013 A7-0279/160 Τροπολογία 160 Amalia Sartori εξ ονόµατος της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Έκθεση A7-0279/2013 Corinne Lepage Οδηγία σχετικά µε την ποιότητα των καυσίµων και οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1365/2006

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.4.2012 COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) C7-00102/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.10.2012 SWD(2012) 344 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 432 final 2012/0208 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.9.2013 EP-PE_TC1-COD(2012)0075 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Σεπτεµβρίου 2013 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2013 COM(2013) 578 final 2013/0278 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 638/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥγια την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι

Πρόταση. ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥγια την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.9.2012 COM(2012) 530 final 2012/0260 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥγια την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 906 τελικό 2011/0445 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 774/94

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 10000/16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: STATIS 39 TRANS 224 CODEC 851 Θέση του Συμβουλίου σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.12.2010 COM(2010) 772 τελικό 2010/0372 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 378/2007 του

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I

P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο 2008-2013 (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2011 COM(2011) 663 τελικό 2011/0290 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 3/2008 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.8.2011 COM(2011) 479 τελικό 2011/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) C7-0176/13 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση ορισμένων οδηγιών στον τομέα του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2014 COM(2014) 379 final 2014/0194 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

e, = (CSR - C S J χ 3,664 χ 1/20 χ 1/Ρ- eb, (*)

e, = (CSR - C S J χ 3,664 χ 1/20 χ 1/Ρ- eb, (*) Τα παραρτήματα της οδηγίας 98/70/ΕΚ τροποποιούνται ως εξής: 1. Το παράρτημα IV μέρος Γ σημείο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «7. Οι ετήσιες εκπομπές από τη μεταβολή των αποθεμάτων άνθρακα λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.11.2011 COM(2011) 704 τελικό 2011/0310 (COD) C7-0395/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 15.4.2014 EP-PE_TC1-COD(2013)0278 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου 2014 ενόψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 799 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 906 τελικό 2006/0281 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

A8-0231/1 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

A8-0231/1 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 9.11.2017 A8-0231/1 Τροπολογία 1 Iskra Mihaylova εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Iskra Mihaylova Εδαφικές τυπολογίες (Tercet) COM(2016)0788 C8-0516/2016 2016/0393(COD) A8-0231/2017

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 2012/0191 (COD) LEX 1440 PE-CONS 106/1/13 REV 1 ENV 965 ENT 290 CODEC 2362

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 2012/0191 (COD) LEX 1440 PE-CONS 106/1/13 REV 1 ENV 965 ENT 290 CODEC 2362 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 26 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 2012/0191 (COD) LEX 1440 PE-CONS 106/1/13 REV 1 ENV 965 ENT 290 CODEC 2362 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3.6.2014 L 164/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.9.2013 EP-PE_TC1-COD(2011)0416 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Σεπτεµβρίου 2013 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 909 τελικό 2006/0282 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 910 τελικό 2006/0305 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2014 COM(2014) 4 final 2014/0033 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 89/608/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 περί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0288(COD) Σχέδιο έκθεσης Corinne Lepage (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0288(COD) Σχέδιο έκθεσης Corinne Lepage (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2012/0288(COD) 31.5.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 78-225 Σχέδιο έκθεσης Corinne Lepage (PE508.236v01-00) σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2017/0134(COD) 25.10.2017 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρμογή του μηχανισμού κατά της καταστρατήγησης ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επιτροπήςτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επιτροπήςτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα) ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,20Νοεμβρίου2012(29.11) (OR.en) Διοργανικόςφάκελος: 2012/0075(COD) 16260/12 LIMITE PUBLIC DENLEG109 AGRI759 SAN279 CODEC2680 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπήςτων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2016 COM(2016) 317 final 2016/0159 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αντικατάσταση των καταλόγων των διαδικασιών αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.10.2013 COM(2013) 751 final 2013/0365 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προσαρμογή στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0377 (COD) PE-CONS 76/14

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0377 (COD) PE-CONS 76/14 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0377 (COD) PE-CONS 76/14 CLIMA 29 ENV 303 ENER 135 TRANS 167 IND 111 ONU 30 AGRI 235 ECOFIN 284 ISL 15 CODEC

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.1.2014 COM(2014) 28 final Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου (11.07) (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου (11.07) (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου (11.07) (OR. en) 11783/14 ENER 352 ENV 667 TRANS 360 AGRI 494 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συνεδρίαση των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.12.2011 COM(2011) 855 τελικό 2011/0416 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2011 COM(2011) 710 τελικό 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

DGE 1 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 2017/0013 (COD) PE-CONS 40/17 ENV 658 MI 530 CODEC 1166

DGE 1 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 2017/0013 (COD) PE-CONS 40/17 ENV 658 MI 530 CODEC 1166 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 2017/0013 (COD) PE-CONS 40/17 ENV 658 MI 530 CODEC 1166 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 52/1/17 REV 1 EL

PE-CONS 52/1/17 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 12 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) LEX 1778 PE-CONS 52/1/17 REV 1 TRANS 415 DACT 189 CODEC 1608 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 216 final 2017/0093 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 19.5.2015 COM(2015) 216 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόταση για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I

P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της οδηγίας 93/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 COM(2014) 743 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της αρμοδιότητας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L 1999D0468 EL 23.07.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 445/2014/ΕΕ για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/936 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/79

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/79 12.6.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/79 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 599/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2012 COM(2012) 202 final 2012/0099 (NLE) C7-0069/2013 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την απόφαση 97/836/ΕΚ ενόψει της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 77/706/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 1977, περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2014

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2014 COM(2014) 24 final 2014/0010 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2013/677/ΕΕ που επιτρέπει στο Λουξεμβούργο να εφαρμόσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2009/790/ΕΚ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 COM(2016) 138 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση των εξουσιών που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.3.2014 COM(2014) 174 final 2014/0096 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 11.5.2016 EP-PE_TC1-COD(2015)0295 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 60 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.4.2013 COM(2013) 193 final 2013/0104 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008 για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0079/124. Τροπολογία. James Nicholson εξ ονόματος της Ομάδας ECR

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0079/124. Τροπολογία. James Nicholson εξ ονόματος της Ομάδας ECR 6.3.2013 B7-0079/124 124 Αιτιολογική σκέψη 21 (21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει καταστεί ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10022/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 171 ENV 584 ENT 145 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα