JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO"

Transcript

1 Team Group, s. r. o., Dorastenecká 46, Bratislava ` URBANISTICKÁ ŠTÚDIA LOKALITY JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO A/ TEXTOVÁ ČASŤ B/ GRAFICKÁ ČASŤ 1 Lokalizácia 2 Širšie vzťahy 1 : Komplexný urbanistický návrh 1 : Návrh regulácie 1 : Koordinačný výkres dopravy a technickej infraštruktúry 1 : 500 Bratislava Ing.arch.Richard Duška

2 Urbanistická štúdia lokality Jabloňová - Lesná ulica Bernolákovo Urbanistická štúdia je spracovaná v digitálnej forme(microsoft Word, Microsoft Excel) na CD nosičoch a vo výtlačkoch v členení na textovú a grafickú časť v nasledovnom členení: TEXTOVÁ ČASŤ I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE II. ŠPECIFICKÝ ÚČEL URBANISTICKEJ ŠTÚDIE III. HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA URBANISTICKEJ ŠTÚDIE IV. RIEŠENÉ ÚZEMIE V. PODKLADY PRE SPRACOVANIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE VI. VÝVOJ A FORMOVANIE URBANISTICKEJ ŠTRUKTÚRY VII. KONCEPCIA ÚZEMNÉHO ROZVOJA VIII. URBANISTICKÁ EKONÓMIA IX. EKOLÓGIA X. DOPRAVA XI. VODNÉ HOSPODÁRSTVO XII. ENERGETIKA XIII. PREROKOVANIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE GRAFICKÁ ČASŤ 1 Lokalizácia 2 Širšie vzťahy 1 : Komplexný urbanistický návrh 1 : Návrh regulácie 1 : Koordinačný výkres dopravy a technickej infraštruktúry 1 : 500 Urbanistická štúdia bola vypracovaná v zmysle čistopisu Zadania pre vypracovanie Urbanistickej štúdie, ktoré bolo schválené v obecnom zastupiteľstve dňa..., po vyhodnotení všetkých získaných pripomienok Celý postup spracovania Urbanistickej štúdie prebiehal v úzkej spolupráci s predstaviteľmi obce Bernolákovo. Rozsah štúdie bol dohodnutý s Obcou Bernolákovo, ako s príslušným orgánom územného plánovania, pričom požiadavky na rozsah a obsah spracovanej štúdie vyplývajú z účelu štúdie. Pri spracovaní UŠ sa postupovalo prísne v zmysle platných zákonov, viažucich sa k predmetu obstarávania (zákon č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov, zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, zákon č. 24/2006 Z.z. o hodnotení vplyvov na životné prostredie a požiadaviek ostatných osobitných predpisov, najmä hygienických, požiarnych a bezpečnostných). Vzhľadom na malý rozsah riešeného územia sa variantné riešenia nevyžadujú.

3 I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE Objednávateľ Zhotoviteľ : Team Group, s. r. o., Dorastenecká 46, Bratislava : Ing. Arch. Dušan Dinaj Ing. Arch. Juraj Duška Ing. Arch. Richard Duška Spracovatelia štúdie Urbanizmus : Ing. Arch. Dušan Dinaj : Ing.arch. Richard Duška : Ing. arch. Juraj Duška doprava : Ing. Richard Urban ekológia : RNDr. Soldan vodné hospodárstvo : Ing. Marián Trník zásobovanie elktrickou energiou : Miloš Červenka Dátum : august 2007 II.. ŠPECIFICKÝ ÚČEL URBANISTICKEJ ŠTÚDIE * Urbanistická štúdia je v súlade s 4 ods.1 stavebného zákona spracovaná pre účely: * riešenie špecifických územno technických, urbanistických, architektonických a enviromentálnych problémov v území * spodrobnenie urbanistického riešenia územnoplánovacej dokumentácie obce * podklad pre územné rozhodovanie a usmerňovanie investičnej činnosti v území * doplnenie objektovej skladby v dotyku s existujúcimi objektami III.. HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA URBANISTICKEJ ŠTÚDIE Hlavný cieľom riešenia urbanistickej štúdie lokality Jabloňová Lesná ulica je návrh koncepcie priestorového usporiadania územia pre potreby bývania s väzbami na existujúcu zástavbu, dopravnú a technickú infraštruktúru. Na podklade zhodnotenia územnotechnických, hospodárskych, majetkových a sociálnych predpokladov a vyhodnotenia limitov územia sú v návrhu stanovené: * koncepcia urbanistického riešenia a hmotovo priestorového usporiadania územia, dopravného a technického vybavenia územia s vytvorením územných predpokladov pre jeho výstavbu * zásady a regulatívy hmotovo priestorového usporiadania pozemkov a stavieb, dopravného vybavenia a technického vybavenia územia * zásady a regulatívy umiestňovania stavieb a zelene na jednotlivých pozemkoch, zásady a regulatívy nevyhnutnej vybavenosti stavieb Urbanistická štúdia overuje možností zástavby rodinnými domami s príslušnou dopravnou a technickou vybavenosťou, teda vytvorenie potrebných väzieb a územných predpokladov pre zapojenie navrhovanej skupiny objektov do organizmu obce Bernolákovo. Vo výkresoch širších vzťahov a riešeného územia v mierke 1 : 2880 sú zdokumentované územno technické súvislosti a dopady zonálneho riešenia na kontaktné územia. V Návrhu sú vyjadrené funkčné, hmotovo priestorové, organizačne prevádzkové a kompozičné vzťahy. Z hľadiska dopravného a verejno technického vybavenia Urbanistická štúdia vyjadruje

4 väzby urbanistického riešenia na jestvujúce a navrhované dopravné a technické vybavenie územia a rieši technickú vybavenosť vo všetkých jej funkčných systémoch, relevantných pre dané územie, t.j. zásobovanie vodou, elektrickou energiou a odkanalizovanie. Zároveň sú vybilancované nároky na dodávku médií pre jednotlivé stavby Z hľadiska tvorby a ochrany životného prostredia boli rešpektované požiadavky zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, na zabezpečenie zdravých životných a pracovných podmienok Limity využitia územia určuje Funkčná a priestorová regulácia, ktorá stanovuje: * mieru a intenzitu využitia územia max. koeficient zastavania územia : 0,35-0,4 podľa sektoru max. podlažnosť zástavby: suterén +3 NP (vrátane podkrovia) min. koeficient zelene: 0,4 * regulatívy priestorového usporiadania a umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch s určením zastavovacích podmienok stavebná čiara 4,5m od hranice pozemku * umiestnenie určenie polohy stavby na pozemku hranica umiestnenia stavby, uličná čiara, stavebná čiara, maximálna podlažnosť vo vzťahu k úrovni terénu, napojenie stavby a možnosti prístupu z miestnej komunikácie, napojenie stavby na technické vybavenie, vzťah k plochám zelene a vzťah ku existujúcim stavbám * princípy kompozície a prípustného architektonického riešenia stavieb: charakter objektu, charakter parteru - sedlová strecha, pultová strecha, popr. Plochá strecha * regulatívy rozdelenia pozemok * základné plošné ukazovatele a kapacitné údaje a technicko ekonomické zhodnotenie navrhovaného riešenia IV. RIEŠENÉ UZEMIE Riešené územie sa nachádza medzi ulicami Jabloňová a Lesná, kde sa nachádzajú všetky predmetné parcely, ktorých sa navrhované úpravy budú dotýkať. Obstarávateľ má záujem riešiť zástavbu na pozemkoch parc. č. 4899/254, 4899/448, 4899/449, 4899/450 k.ú. Bernolákovo a má záujem ich využiť pre potreby bytovej výstavby formou rodinných domov. Širšie vzťahy boli riešené na území ohraničenom ulicami Jabloňová, Lesná. V. PODKLADY PRE SPRACOVANIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE Ku riešeniu urbanistickej štúdie sa viažu uvedené územnoplánovacie dokumentácie, vrátane jednotlivých etáp spracovania, ktoré boli rešpektované ako záväzné podklady: - územný plán obce Bernolákovo (VZN č.7/1995 z ) - zmeny a doplnky územného plánu obce Bernolákovo (zmeny a doplnky č. 1/2007, uznesenie 4/4/2007 zo dňa ) - zameranie existujúceho stavu v obci Bernolákovo - pasport miestnych komunikácií III. a IV. triedy obce Bernolákovo

5 VI. VÝVOJ A FORMOVANIE URBANISTICKEJ ŠTRUKTÚRY Ukončenie ulíc Jabloňová a Lesná je z obidvoch strán jednostranne zastavaným územím s nepravidelným rozdelením poľnohospodársky obrábaných pozemkov. Územie bolo doteraz využívané ako poľnohospodárska pôda. Rešpektuje sa tak v plnom rozsahu platná územnoplánovacia dokumentácia na zonálnej úrovni. VII. KONCEPCIA ÚZEMNÉHO ROZVOJA Predmetné územie je podľa schváleného územného plánu obce (VZN č.7/1995 z ), v znení neskorších zmien a doplnkov (zmeny a doplnky č. 1/2007, uznesenie 4/4/2007 zo dňa ), určené pre funkciu málopodlažná bytová zástavba. Navrhované riešenie osadením 51 novostavieb rodinných domov (dvojdomov a radových domov) hmotovo - priestorovo dokompletována priestor medzi ulicami Jabloňová a Lesná. Štúdia vytýčením novej regulácie, v rámci existujúceho majetkovoprávneho usporiadania pozemkov vnáša do územia poriadok a logiku. VIII. URBANISTICKÁ EKONÓMIA * Zastavaná plocha m2 25% Plocha záhrad m2 39% Spevnené plochy súkromné m2 14% Komunikácie automobilové verejné a chodníky m2 17% Verejná zeleň 555 m2 5% Plocha riešeného územia m2 100,0 % IX. EKOLÓGIA Riešené územie patrí do Podunajskej nížiny, je rovinného charakteru, s minimálnymi výškovými rozdielmi 0,5-1,5m (max. 2,0-2,5m). Hlavné pôdne jednotky v riešenom území sú nivná pôda glejová, černozem lužná a hnedá pôda antropogénna, z hľadiska zrnitosti patriaca medzi stredne ťažké pôdy. Úroveň hladiny podzemných vôd je ovplyvnená regionálnym vzdutím podzemnej vody na Žitnom ostrove a hydrologickým režimom Dunaja. Veľké zásoby dunajských aluviálnych štrkopieskov sú silne zvodnené a sú kolektorom, na ktorý sú viazané najmä v oblasti Žitného ostrova veľké zásoby podzemných vôd Veľmi dobrá priepustnosť štrkopieskových náplavov a pomerne slabá krycia vrstva nedávajú dostatočnú ochranu pred znečistením podzemných vôd priesakom z povrchu. Podzemné vody pritekajúce do riešeného územia sú tvorené najmä zo zrážok spadnutých na juhovýchodných svahoch Malých Karpát. Klimatické podmienky riešeného územia sú mierne, s príjemným počasím počas celého roka. Priemerná ročná teplota vzduchu je v záujmovom území 9,8 o C.Priemerné teploty vzduchu v jednotlivých mediacích sa pohybujú od -1,9 v januári po 20,4 v júli. Priemerný ročný úhrn zrážok v záujmovom území je 611 mm, pričom najviac zrážok spadne v mesiacoch máj a júl, najmenej v mesiacoch sptember a apríl. V záujmovom území prevládajú severozápadné a severovýchodné smery vetra. Priemerný ročný počet dní so silným vetrom je v záujmovom území 108,4 a s búrlivým vetrom 31,6. Záujmové územie je možné vzhľadom na uvedené údaje označiť za nadpriemerne veterné.

6 Negatívnymi faktormi v riešenom území môžu byť hluk a znečistenie z automobilovej a železničnej dopravy. Zástavba deviatich rodinných domov na mieste pôvodných záhrad nie je takým radikálnym zásahom do enviromentálneho prostredia, aby bolo potrebné spracúvať špeciálny návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení. Zástavba rodinných domov v intraviláne obce nie je charakterizovaná ako použitie PPF na iné účely a špeciálne sa nevykazuje. X. DOPRAVA Vymedzené územie na vybudovanie lokality medzdi ulica Jabloňová a Lesná je dopravne naviazané na funkčne nadradenú komunikačnú sústavu obce, ktorú reprezentuje centrum obce. Vyššou nadradenou komunikačnou osou je štátne cesta vyššej kategórie Bratislava - Senec. Dopravnú polohu riešeného a záujmového územia charakterizujú aj väzby na systémy hromadnej dopravy ktorou je v tomto prípade autobusová prímestská doprava, čiastočne železnica. Z pohľadu nemotorovej dopravy dopĺňajú pešie chodníky aj plánované cyklistické trasy celosídelného i regionálneho významu. Rozsah navrhovanej urbanistickej štruktúry nevytvára nároky na ďaľší rozvoj hromadnej dopravy. Rozhodujúce systémy hromadnej dopravy súvisia v súčasnosti s autobusovou dopravou vedenou priamo cez obec Bernolákovo. Nároky statickej dopravy vychádzajú z potrieb všetkých potencionálnych navrhovaných objektov a cieľov dopravy v rámci riešeného územia. Ich uspokojenie návrh rieši možnosťou odstavenia motorového vozidla na vlastnom pozemku vo všetkých prípadoch. V riešenom území je predpoklad významného podielu nemotorovej dopravy na vnútrozonálnej dopravnej práci. Cyklistická doprava logicky sleduje väzby na vybavenostné centrum, prípadne na zástavky HD. Vychádza sa z predpokladu, že v danom priestore nie je nutné uvažovať s úplnou segregáciou trasy pešej a cyklistickém dopravy. XI. VODNÉ HOSPODÁRSTVO 1. ODKANALIZOVANIE 1.1 Súčasný stav Medzi ulicami Jabloňová a Lesná, kde sa plánuje výstavba 51 rodinných domov, sa v súčastnosti nenachádza verejná kanalizácia. Existujíce rodinné domy sú napojené na septiky, resp. žumpy. Dažďová voda z existujúcich rodinných domov je odvázaná do terénu. 1.2 Návrh riešenia Súčasný stav Urbanizované územie na ktorom sa plánuje výstavba rodinných domov, nie je vybavené kanalizačnou sieťou. Najbližšia kanalizácia (vetva A ) sa nachádza na Trnavskej ulici Návrh riešenia Plánovaná výstavba rodinných domov bude odkanalizovaná samostatnou vetvou kanalizácie A5 DN 300. Navrhovaná kanalizačná stoka bude vedená v navrhovanej komunikácii na parcele č. 4899/254 po čerpaciu stanicu a lesnou ulicou až po zaústenie do šachty Š8a na Trnavskej ulici. Bude uložená v strede navrhovanej vozovky. Vybuduje sa z plastových hladkých rúr. V rámci výstavby navrhovanej stoky doporučujeme súčasne

7 vybudovať pre rodinné domy i domové kanalizačné prípojky DN 150 ukončené revíznych šachtách na stavebnom pozemku. Revízne kanalizačné šachty sa vybudujú z betónových prefabrikovaných skruží na monolitickom betónovom dne. Poklopy budú liatinové s vetracími otvormi, vo vozovkách s tesniacim krúžkom a zabezpečené proti vysunutiu. Čerpacie stanice sa vybudujú ako podzemné monolitické železobetónové nádrže vybavené dvomi ponornými fekálnymi čerpadlami pričom jedno je rezerva. Čerpacie stanice budú vybavené prípojkou elektrickej energie a telefónnou prípojkou pre automatickú signalizáciu. Dažďové vody z uličných vpustov budú odvedené do vsakovacích zariadení. S výstavbou parkovísk sa neuvažuje. Dažďové vody zo striech rodinných domov budú riešené individuálne, so vsakovaním, s prípadným využívaním na polievanie. - Profil potrubia : DN Dĺžka potrubia : 390 m - Materiál potrubia : Plastové rúry Množstvo splaškových vôd Množstvo odpadových vôd: - splaškových vôd : b) max. denné : = 48,60 m3/deň c) max. hod. : 48,6 m3 x 1,8 : 16 h = 5,47 m3/h = 1,52 l/s 1.3. Odvádzanie dažďových vôd Dažďové vody zo striech rodinných domov budú riešené individuálne, s využívaním na polievanie, alebo priamo odvázané do vsakovacích zariadení. Množstvo odpadových vôd: a/ denné : (51RD x 4 = 204) 204 obyvateľov po 135 l = l/deň b/ max. denné : 27,54m3 x 2,0 = 55,08 m3/deň a/ max. hod. : 55,08m3 x 6,9 : 24h = 15,83m3/h = 4,33 l/s 2. ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU 2.1 Súčasný stav Urbanizované územie na ktorom sa plánuje výstavba rodinných domov, nie je vybavené vodovodnou sieťou. Najbližší verejný vodovd DN 100 (PVC) sa nachádza na Jabloňovej a Lesnej ulici. 2.2 Návrh riešenia Plánovaná výstavba rodinných domov bude zásobovaná pitnou vodou z jestvujúcej vodovodnej siete samostatným vodovodným radom spájajúcim jestvujúce potrubia na Lesnej a Jabloňovej ulici. Bude uložený v navrhovanej ulici bližšie k okraju vozovky. Vodovodné potrubie sa vybuduje z rúr z tvárnej liatiny, profilu DN 100 mm. V miestach pripojenia na jestvujúce potrubie sa osadí sekčný uzáver. Na trase vodovodnej siete a na určených miestach sú navrhnuté podzemné požiarne hydranty DN 80, ktoré na najvyššom a najnižšom bode radu budú slúžiť aj ako odvzdušňovač a odkaľovač. V rámci navrhovaného vodovodného radu doporučujeme súčasne s jeho výstavbou vybudovať pre rodinné domy i domové vodovodné

8 prípojky ukončené vo vodomerových šachtách vnútorných pôdorysných rozmerov 1200 x 900 v, 1800 mm situovaných 1 m za stavebnou čiarou. - Profil potrubia : DN Dĺžka potrubia : 305 m - Materiál potrubia : Tvárna liatina 2.3 Potreba vody: a) denná : (51 RD) 180 obyvateľov po 135 l = l/deň b) max. denná : 24,3 m3 x 2,0 = 48,60 m3/deň c) max. hod. : 48,6 m3 x 1,8 : 16 h = 5,47 m3/h = 1,52 l/s d) požiarna : = 13,00 l/s XII. ENERGETIKA A. ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU 3. NÁVRH KONCEPCIE ZÁSOBOVANIA ÚZEMIA ELEKTRICKOU ENERGIOU 3.1 Zhodnotenie súčasného stavu V blízkosti riešeného územia prechádza 22kV vzdušné vedenie spojovacie pole č. 210/414. Z daného vedenia sú 22kV zemným káblom napojené aj dve najbližšie existujúce transformačné stanice v lokalite plánovanej výstavby: číslo TS výkon typ lokalizácia tranformátora č kVA betónová bunka Trnavská ul. č kVA betónová bunka Jabloňová ul. Transformačná stanica č na Trnavskej ulici pokrýva výkonové požiadavky existujúcich elektrických odberov. Vývody NN z danej TS sú vedené po Lesnej ulice, Trnavskej ul. a ulice Jabloňová. Transformačná stanica č na Jabloňovej ulici pokrýva výkonové požiadavky existujúcich elektrických odberov lokality a zároveň vytvára výkonovú rezervu pre plánované rozšírenie zóny výstavby Jabloňová II etapa. 3.2 Návrh zásobovania riešeného územia elektrickou energiou VŠEOBECNE Napojenie nových odberov na sieť energetiky distribučnej spoločnosti a bod napojenia, bude riešené na základe žiadosti investora o pripojenie. V zmysle výkonových požiadaviek uvedených v predmetnej žiadosti, zašle distribučná spoločnosť investorovi návrh Zmluvy o pripojenie s definovaním podmienok pripojenia a príslušným pripojovacím poplatkom. Pripojovací poplatok bude vypočítaný podľa platných vykonávacích predpisov Úradu pre

9 reguláciu sieťových odvetvý. Náklady spojené s privedením výkonu do daného bodu napojenia z distribučnej siete znáša príslušná distribučná spoločnosť. Investor znáša len náklady dané pripojovacím poplatkom a náklady na zriadenie meracieho miesta OCHRANNÉ PÁSMA ELEKTRICKÝCH VEDENÍ V zmysle zákona č. 656/ je ochranné pásmo elektrických vedení definované: 22kV a 1kV káblové vedenie: Transformačná stanica VN/NN: 1 m na obe strany od krajného kábla vymedzené vonkajšou stenou transformačnej stanice ENERGETICKÁ BILANCIA Vykurovanie a príprava TÚV je na báze elektrickej energie A/bilancia bývanie BILANCIE BÝVANIE Počet Počet bytových jednotiek Pi /kw/ Pi/kW/ Rodinné domy ,0 336 Dvojdomy Radová zástavba P 1 i /kw/ Súčasný výkon P 1 s pre bývanie /kw/: počet b.j. n= 51 β 1 = 0,3 β 1 = 0,20 + 0,8/ n P 1 s=β 1 x P 1 i 1 P 1 s = 289 B/ bilancia verejné osvetlenie BILANCIE počet Pi /kw/ Pi/kW/ OSVETLENIE tožiarov verejné svetlenie 10 0,07 0,7 Osvetlenie celkom P 2 i /kw/ ,7 Súčasný výkon P 2 s pre osvetleniekw/: β 2 β 2 = 1 P P 2 s=β 2 x P 2 i 2 s = 0,7 Celkový výkon lokality: Pcelk.=(P 1 s+p 2 s)=289+0,7=289,07 = 290kW

10 3.3.4 TECHNICKÝ POPIS Transformačná stanica a VN prípojka Za účelom pokrytia výkonovej bilancie lokality výstavby je navrhované vybudovať novú transformačnú stanicu s transformátorom o výkone 1x400kVA. Transformačná stanica, bude riešená ako polozapustená betónová bunka o rozmeroch cca 3x3m. Osadená bude na verejnom priestranstve ulice Lesná tak, aby bol ku nej umožnený prístup v pracovníkom energetiky v ktorúkoľvek dennú a nočnú hodinu. Napojenie transformačnej stanice bude 22kV káblom z existujúceho káblového vedenia uloženého v ulici Lesná, ktoré toho času napája exist. TS na Trnavskej ulici. Predmetný kábel bude v blízkosti budúcej TS odkopaný a rozrezaný tak, aby jeden koniec ostal dostatočne dlhý a bolo ho možné priamo zaústiť do navrhovanej TS. Na druhý koniec kábla sa potom naspojkuje nový kábel v potrebnej dĺžke a takto sa zaústi do VN rozvádzača novej TS. NN káblové rozvody Distribučné rozvody lokality bude riešené NN káblami vyvedenými z navrhovanej transformačnej staníce. Káblová sieť je riešená káblami jednotného prierezu typu 1-NAYY 4x240, ktoré budú uložené v zelených pásoch príp. v chodníkoch navrhovanej stavebnej lokality. Káble budú slučkované v hlavných rozpojovacích a istiacich skriniach PRIS. Za účelom zokruhovania nových rozvodov z existujúcou NN distribučnou sieťou a tým zvýšenie celkovej prevádzkovej spoľahlivosti, budú káblové vývody novej lokality prepojené na existujúci rozvod. Uvedené sa uskutoční priamo vývodom z novej TS na Lesnej ulici a cez poslednú skriňu PRIS na ul. Jabloňová. Samotné napojenie rodinných domov bude NN káblovými prípojkami lúčovito vyvedenými zo skríň PRIS a ukončenými v elektromerových rozvádzačoch objektov. Verejné osvetlenie Verejné osvetlenie stavebnej lokality je riešené káblom jednotného prierezu NAYY 4x16. Napojenie jednotlivých parkových stožiarov VO bude realizované slučkovaním a pravidelným striedaním jednotlivých fáz. Stožiare budú situované min. 40cm od okraja obrubníka plánovanej komunikácie vo vzájomnej vzdialenosti 25-30m. XIII. PREROKOVANIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE Urbanistická štúdia bude prerokovaná v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a vyhlášky č.55 / 2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Predpokladom pre splnenie účelu urbanistickej štúdie bude zosúladenie zámerov obstarávateľa, budúcich investorov a ostatných zainteresovaných subjektov pri jej spracovaní a prerokovaní. Účastníkmi prerokovania urbanistickej štúdie budú subjekty: * Obec Bernolákovo - Hlavná 111, Bernolákovo * Stavebný úrad Obecný úrad Bernolákovo - Hlavná 111, Bernolákovo * Obvodný úrad životného prostredia Hurbanova 21, Senec * Správcovia sietí * Vlastníci dotknutých nemovitostí Bratislava Ing.arch.Dušan Dinaj

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 ktorým sa mení a dopĺňa Územný plán obce Hviezdoslavov (spracovateľ: ÚPn s.r.o. Bratislava), schválený uznesením

Διαβάστε περισσότερα

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Malacky, september 2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce mesta Malacky zmeny a doplnky 2011 - čistopis Obstarávateľ: Spracovateľ: Hlavný

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Územný plán zóny vymedzené územie s označením G Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Návrh 10/2015 Obsah územného plánu zóny spracovaný podľa 13 Vyhlášky 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch

Διαβάστε περισσότερα

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 Obstarávateľ Obec Vrakúň ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 ktorými sa mení a dopĺňa Územný plán sídelného útvaru Vrakúň (spracovateľ: STAVOPROJEKT Nitra) v znení neskorších zmien a doplnkov,

Διαβάστε περισσότερα

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT

Διαβάστε περισσότερα

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER Obsah dokumentácie TEXTOVÁ ČASŤ ÚVOD... 2 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE... 2 2. ZÁMER OBJEDNÁVATEĽA... 2 3. SÚČASNÝ STAV RIEŠENÉHO ÚZEMIA... 3 3.1. ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE...

Διαβάστε περισσότερα

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU Obstarávateľ TRINITY WORLD s.r.o. v súčinnosti s Obcou Šenkvice Spracovateľ Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

Διαβάστε περισσότερα

Ing. Vladimír Butko primátor mesta

Ing. Vladimír Butko primátor mesta Ing. arch. Peter Ţalman,CSc, autorizovaný architekt Jamnického 3, 841 05 Bratislava URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA, IBV Pekné pole IV, Lokalita zástavby rodinných domov Čistopis M e s t s k é z a s t u p i

Διαβάστε περισσότερα

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2014 Upravené podľa výsledkov pripomienkového konania v auguste 2014 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT a. s. Bratislava,

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Architektonický ateliér, Námestie A. Hlinku 27, Ružomberok ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Obstarávateľ: OBEC LOKCA Hlavný riešiteľ ING. ARCH. DÁVID GOČ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA

Διαβάστε περισσότερα

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5 OBSAH : strana A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 A.1. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi 3 A.2. Hlavné ciele a úlohy 3 A.3. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánovania v zóne 5 A.4. Údaje o súlade riešenia so

Διαβάστε περισσότερα

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ DIEL A AGS ATELIÉR Prievidza, ENVICONSULT Žilina 1/159 ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA : ÚZEMNÝ PLÁN MESTA PRIEVIDZA AKTUALIZÁCIA 2006 ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO 10 ( DESAŤ ) ETAPA SPRACOVANIA : ČISTOPIS OBSTARÁVATEĽ

Διαβάστε περισσότερα

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Obec Báč Obecný úrad, Báč 124, PSČ 930 30 IČO: 00305251, DIČ: 2021151726 Tel: 031/5598239, Fax: 031/5509924 Email: urad@obecbac.sk, Web: www.obecbac.sk Č.j.: 280/2014/UR V Báči dňa 15.04.2015 V E R E J

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, 917 00 Trnava Tel.: 033/5354 507, Mobil.: 0905/662650 E mail: atelierdv@stonline.sk URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA ZÁTVOR II - OBČIANSKA VYBAVENOSŤ PRI PIEŠŤANSKEJ CESTE

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO A TEXTOVÁ ČASŤ DIELO SPOLUFINANCOVANÉ EURÓPSKOU ÚNIOU OPERAČNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA OPATRENIE Č.3.3 R.Č.: 2004-OPZI-33-NR-0015 OBJEDNÁVATEĽ : MESTO

Διαβάστε περισσότερα

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa I. ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 1. Názov (meno) Mgr. Juraj Kavacký 2. Identifikačné číslo Fyzická osoba 3. Sídlo Segnerova 9, 841 01 Bratislava 4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis A T E L I É R ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE URBANIZMUS ARCHITEKTÚRA PROJEKTY DESIGN ÚZEMNÝ PLÁN MESTA H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis DIEL A TEXTOVÁ ČASŤ L Marec 2013 DIEL A AGS ATELIÉR 1/39 ÚZEMNOPLÁNOVACIA

Διαβάστε περισσότερα

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ 2014 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE I. Základné údaje o obstarávateľovi 1. Označenie: Obec Zámutov, štatutárny zástupca starosta

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA A/ ZÁKLADNÉ ÚDAJE B/ RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBSTARÁVATEĽ: OBEC VEĽKÁ PAKA Máj, 2003 Dokumentácia návrhu územného plánu obce Veľká Paka pozostáva z textovej časti a grafickej

Διαβάστε περισσότερα

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR)

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR) ARCHiZA, spol. s.r.o. Ing. arch. Martin Záhorský, autorizovaný stavebný inžinier, Hurbanova 7, 901 03 Pezinok, 0905 947 496, IČO: 46 540 539 SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Architektonický ateliér, Nám. Andreja Hlinku 27, RUŽOMBEROK Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Máj 2016 Stupeň dokumentácie: Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Likavka návrh Objednávateľ

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia November 2010 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu:

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Územný plán zóny Košice - SLIVNÍK... :: návrh na prerokovanie Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Branislav Ivan

Διαβάστε περισσότερα

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestskej rady v Žiline Číslo materiálu: /2016 K bodu programu NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ Materiál obsahuje: Materiál prerokovaný:

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva OBSAH SPRIEVODNÁ SPRÁVA... 2 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 Spracovatelia projektovej dokumentácie:... 2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE... 2 Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej umiestnenie...

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 Územný plán mesta Turčianske Teplice Čistopis riešenia A/ Textová časť: V Žiline 05/2007 Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 OBSAH strana SPRIEVODNÁ SPRÁVA 4 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Realizácia optických sietí: Banskobystrický kraj Klaster HU-03 (projektová dokumentácia) Obce: Klenovec, Hnúšťa, Poproč, Krokava, Potok, Ratkovská Suchá,

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Nová škola. Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie )

Nová škola. Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie ) Nová škola Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie ) Kontaktné údaje: Obec Chorvátsky Grob Nám. Josipa Andriča 17 900 25 Chorvátsky Grob IČO: 00304760 DIČ: 2020662105 bankové spojenie: 6601265001/5600

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLI N Á V R H (určené na prerokovanie) Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/ 040 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Ján Sekan

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA Post & Co Vermietungs OG Haidingergasse 1 1030 Wien LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI vypracované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Stavba : IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Investor: OBČIANSKE ZDRUŽENIE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA, OPÁTSKÁ č 18 040 18 KOŠICE - KRÁSNA Miesto stavby: MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE KRÁSNA Stupeň PD: DUR DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Διαβάστε περισσότερα

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA ROŽŇAVA Textová časť Objednávateľ : Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01Rožňava Zhotoviteľ : ZELINA Architektonická kancelária, spol. s r.o. Novodvorská 10A,

Διαβάστε περισσότερα

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Obec Ľubotice Starosta obce Prot. č.: B/11921/2011 Tu V Prešove dňa: 26. 8. 2011 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Výstavba splaškovej

Διαβάστε περισσότερα

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851 Strana 1 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/78259-03/Vi MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/78259-03/Vi V Trenčíne, dňa 20.6.2016 MsÚ 2016/3851 STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s.

stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s. stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., 942 22 NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/6511140 Nitra a.s. SPOLOČNÝ ÚZEMNÝ PLÁN OBCÍ VEĽKÉ ZÁLUŽIE, BÁB, JAROK, LEHOTA, RUMANOVÁ (mikroregionu) 1.Územný plán obce Báb ZMENY

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ REPROBAN s.r.o. - Ing. arch. Alexander Bánovský, autorizovaný architekt a kolektív december 2013 OBSAH: A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE......4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA 1 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA SPRACOVATEĽ FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU BRATISLAVA HZ 040/1993 PC ARCH STU OBSTARÁVATEĽ MESTSKÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 1998 TENTO ÚZEMNÝ PLÁN BOL SCHVÁLENÝ V MESTSKOM

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BADÍN TEXTOVÁ ČASŤ OBJEDNÁVATEĽ : OBEC BADÍN Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Zhotoviteľ : Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica Ing. arch. Anton Supuka autorizovaný architekt

Διαβάστε περισσότερα

VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s., Odbor Projekty

VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s., Odbor Projekty A/ SPRIEVODNÁ SPRÁVA 1. Identifikačné údaje Názov stavby : Spišská Stará Ves - úprava NN siete a DP na ul. Štúrovej Miesto stavby (k.ú.) : Spišská Stará Ves Okres : Kežmarok Kraj : Prešovský Charakter

Διαβάστε περισσότερα

Odvodňovanie a úprava tokov Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Dokumentácia a stavebné výkresy

Odvodňovanie a úprava tokov Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Dokumentácia a stavebné výkresy lovenská poľnohospodárska unverzta v Ntre Fakulta záhradníctva a krajnného nžnerstva Katedra krajnného nžnerstva Odvodňovane a úprava tokov prevodná správa, úhrnná techncká správa, Dokumentáca a stavebné

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A

Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A Textová časť obstarávateľ: obec Drietoma poverený obstarávaním Ing. arch. Marianna Bogyová autorizovaný architekt SKA, č.0921 AA Odborne spôsobilá osoba pre

Διαβάστε περισσότερα

ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA

ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA Návrh obstarávateľ obec Jablonica spracovateľ Október 2015 OBSTARÁVATEĽ Obecný úrad Jablonica Trnavská 801, 906 32 Jablonica tel.: +421 34 65 83 123 e-mail: jablonica@stonline.sk

Διαβάστε περισσότερα

Správa. (príloha k energetickému certifikátu)

Správa. (príloha k energetickému certifikátu) Správa (príloha k energetickému certifikátu) Správa k energetickému certifikátu podľa 7 ods. 2 písm. c) zákona obsahuje najmä tieto údaje: a) identifikačné údaje o budove (adresa, parcelné číslo), b) účel

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6. Otázky Definujte pojem produkčná funkcia. Definujte pojem marginálny produkt. 6. Produkčná funkcia a marginálny produkt Definícia 6. Ak v ekonomickom procese počet

Διαβάστε περισσότερα

SENEC Logistická hala B-D

SENEC Logistická hala B-D SENEC Logistická hala B-D OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov február 2016 AQUIFER s.r.o., Bleduľová

Διαβάστε περισσότερα

Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA

Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA Ateliér: Dom stavbárov blok A, Závodská cesta 4, 010 01 Žilina Pošta: Nám. Fullu 1665/4, 010 08 Žilina tel.: mob.:0903-512152, e-mail.: stefan@krusinsky.sk,

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany Koncept obstarávateľ mesto Šurany spracovateľ Október 2014 OBSTARÁVATEĽ Mesto Šurany Námestie hrdinov č. 1 942 01 Šurany primator@surany.sk Zodpovedný zástupca obstarávateľa Obstarávateľská

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Všeobecne. Odvod spalín v zvislej rovine. Plynové kondenzačné kotly. Zoradenie čistiacich otvorov:

Všeobecne. Odvod spalín v zvislej rovine. Plynové kondenzačné kotly. Zoradenie čistiacich otvorov: Poznámky Všeobecne Vykurovacie kotly Junkers sú odskúšané a schválené v súlade so smernicami o plynových zariadeniach ES (90/396/EHS, 92/42/EHS, 72/23/EHS, 89/336/EHS) a EN677. Príslušenstvo na spaliny

Διαβάστε περισσότερα

Parkovací dom a spevnené plochy

Parkovací dom a spevnené plochy Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava Parkovací dom a spevnené plochy ZÁMER vypracovaný podľa zákona č. 24 / 2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

Διαβάστε περισσότερα

Logistické centrum Goodman, Senec Skladová hala E a D oznámenie zmeny činnosti

Logistické centrum Goodman, Senec Skladová hala E a D oznámenie zmeny činnosti Spoločnosť Goodman patrí medzi popredných poskytovateľov skladových priestorov pre sektor elektronického obchodu. Vybudovala viac priestorov tohto druhu ako akýkoľvek iný developer v oblasti priemyselných

Διαβάστε περισσότερα

Výpočet. grafický návrh

Výpočet. grafický návrh Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena odobných bodov echodníc a kužncových obúkov Píoha. Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena... Vtýčene kajnej echodnce č. Vstuné údaje: = 00 ; = 8 ; o = 8 S ohľado

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0161/2012/E Bratislava, 27.01.2012 Číslo spisu: 6578-2011-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Διαβάστε περισσότερα

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa)

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa) STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA NÁBREŽIE MLÁDEŽE 1, NITRA PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa) Vypracovala: Ing. Ľ. Halamová upravené 1 1. ÚVOD DO PREDMETU (2) 1. Význam a úloha stavebníctva

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

ROZŠÍRENIE LOGISTIKY EAST HUB SKALICA

ROZŠÍRENIE LOGISTIKY EAST HUB SKALICA PROTHERM PRODUCTION s.r.o., Jurkovičova 45, 909 01 Skalica ROZŠÍRENIE LOGISTIKY EAST HUB SKALICA Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy č. 8a k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov

Διαβάστε περισσότερα

MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PARK RAČIANSKE MÝTO

MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PARK RAČIANSKE MÝTO MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PARK RAČIANSKE MÝTO TECHNICKÁ SPRÁVA Stupeň: Profesia: Zodp. projektant: Vypracoval: Kontroloval: Realizačná dokumentácia Kamerový systém Marián Polakovič Dátum: 09/2013 Marián

Διαβάστε περισσότερα

- International Scientific Electronic Journal, Issue 1, 2004 Department of Cultural Technology and Communication University of the Aegean

- International Scientific Electronic Journal, Issue 1, 2004 Department of Cultural Technology and Communication University of the Aegean Μια έκθεση για τα αρχαία ελληνικά µαθηµατικά. Ανδροµάχη Γκαζή Περίληψη Το παρόν άρθρο εξετάζει τις πιο σηµαντικές παραµέτρους ανάπτυξης µιας έκθεσης για τα αρχαία ελληνικά µαθηµατικά και παρουσιάζει τα

Διαβάστε περισσότερα

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA SNÁ PMYSLNÁ ŠKOL LKONKÁ V PŠŤNO KOMPLXNÁ PÁ Č. / ŠN WSONOVO MOSÍK Piešťany, október 00 utor : Marek eteš. Komplexná práca č. / Strana č. / Obsah:. eoretický rozbor Wheatsonovho mostíka. eoretický rozbor

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce Makov Návrh

Územný plán obce Makov Návrh Ing. arch. Peter Krajč autorizovaný architekt Námestie Gen. M. R. Štefánika 5, 010 01 Ţilina Ateliér: AUT, Ţitná 13, 010 01 Ţilina, tel.: 041/7001053, MT: 0903669131 Územný plán obce Makov Návrh TEXTOVÁ

Διαβάστε περισσότερα

Logistické centrum Goodman, Senec dostavba haly A, časť A, A5, A8, A9

Logistické centrum Goodman, Senec dostavba haly A, časť A, A5, A8, A9 Na Slovensku pracujúca spoločnosť skupiny Goodman, vlastní, rozvíja a spravuje logistické objekty, ako sklady a distribučné centrá, s vysokou úrovňou kvality. Slovenská zloţka spoločnosti Goodman vlastní

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25)

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Údajový list Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Popis AVA je priamočinný regulátor tlaku prepúšťaním, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor je spravidla zatvorený

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM Teplo na prípravu teplej vody Ing. Zuzana Krippelová doc. Ing.Jana Peráčková, PhD. STN EN 15316-3-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda

Διαβάστε περισσότερα

Odborná konferencia Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti, december 2012, WELLNESS HOTEL PATINCE. Ing. Matej Kerestúr LOGO

Odborná konferencia Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti, december 2012, WELLNESS HOTEL PATINCE. Ing. Matej Kerestúr LOGO Odborná konferencia Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti, 4. - 5. december 2012, WELLNESS HOTEL PATINCE Efektívne opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov Ing. Matej Kerestúr

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE 1. Identifikačné údaje 1.1. Identifikačné údaje stavby a investora Názov stavby : Výstavba tržnice pre podporu predaja miestnych produktov Miesto

Διαβάστε περισσότερα

PRESTAVBA A REVITALIZÁCIA KOMPLEXU ELEKTRÁRNÍ V ŽILINE

PRESTAVBA A REVITALIZÁCIA KOMPLEXU ELEKTRÁRNÍ V ŽILINE C Verejná anonymná architektonická súťaž PRESTAVBA A REVITALIZÁCIA KOMPLEXU ELEKTRÁRNÍ V ŽILINE AUTOR: endorfine, s.r.o. SÚŤAŽNÝ KOLEKTÍV: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Pavol Ružbarský, Ing. arch.

Διαβάστε περισσότερα

OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND ŽIAR NAD HRONOM

OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND ŽIAR NAD HRONOM OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND ŽIAR NAD HRONOM Predmetom predkladaného u je výstavba obchodného centra Kaufland v Žiari nad Hronom s priľahlým parkoviskom pre návštevníkov, zákazníkov. Navrhovateľ plánuje tento

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce Čičmany

Územný plán obce Čičmany Ing. arch. Peter Krajč autorizovaný architekt Námestie Gen. M. R. Štefánika 5, 010 01 Žilina Ateliér: AUT, Žitná 13, 010 01 Žilina, tel.: 041/7001053, MT: 0903669131 Územný plán obce Čičmany Čistopis A/

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

Snímače teploty v puzdrách

Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty s káblom sú určené pre kontaktné meranie teploty pevných, kvapalných alebo plynných látok v rôznych odvetviach priemyslu, napr. v potravinárstve, chemickom priemysle,

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH) Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou A Účinný od

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou A Účinný od Vážený zákazník, tento cenník dodávateľa plynu spoločnosti ZSE Energia, a.s., za združenú dodávku plynu pre odberateľov plynu v domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou účinný od 1. 1. 2017 (ďalej len cenník

Διαβάστε περισσότερα

Audit verejného osvetlenia obce Špačince

Audit verejného osvetlenia obce Špačince Audit verejného osvetlenia obce Špačince Dátum spracovania: Január 2015 Obsah: 1. Základné údaje o obci... - 3-2. Ciele a rozsah auditu... - 4-2.1. Popis súčasného stavu... - 4-2.2. Technická špecifikácia

Διαβάστε περισσότερα

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3 ZDNIE _ ÚLOH 3_Všeobecná rovinná silová sústv ZDNIE _ ÚLOH 3 ÚLOH 3.: Vypočítjte veľkosti rekcií vo väzbách nosník zťženého podľ obrázku 3.. Veľkosti známych síl, momentov dĺžkové rozmery sú uvedené v

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce LIKAVKA

Územný plán obce LIKAVKA Architektonický ateliér, Nám. Andreja Hlinku 27, RUŽOMBEROK Územný plán obce LIKAVKA MÁJ 2012 Stupeň dokumentácie: Územný plán obce Likavka čistopis Objednávateľ úlohy : Obec Likavka Spracovateľ úlohy

Διαβάστε περισσότερα

Káblový snímač teploty

Káblový snímač teploty 1 831 1847P01 Káblový snímač teploty QAP... Použitie Káblové snímače teploty sa používajú vo vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadeniach na snímanie teploty miestnosti. S daným príslušenstvom

Διαβάστε περισσότερα

DRAHOVCE Obecná splašková kanalizácia

DRAHOVCE Obecná splašková kanalizácia 1 DRAHOVCE Obecná splašková kanalizácia ZÁMER Podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ambiente SK, spol. s r.o. Trnava, Andreja Hlinku

Διαβάστε περισσότερα