ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύµφωνα µε το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα) H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ» (εφεξής, η «PostCredit») ενηµερώνει τους υποψήφιους πελάτες (εφεξής, τα «Υποκείµενα»), οι οποίοι συµπληρώνουν την παρούσα αίτηση χορήγησης πιστωτικής κάρτας (κύριας ή/και πρόσθετης) ότι τα προσωπικά τους δεδοµένα, πλην των ευαίσθητων, που περιλαµβάνονται στην αίτηση αυτή, καθώς και άλλα που τυχόν συλλέγει η PostCredit µε τη συνδροµή τους ή που θα συλλέξει µετά την υποβολή ή/και την έγκριση της αιτούµενης πιστωτικής κάρτας (π.χ. δεδοµένα συναλλακτικής / οικονοµικής συµπεριφοράς των Υποκειµένων, πληροφορίες σχετικά µε την κίνηση των δανειακών λογαριασµών τους και γενικά τη χρηµατοδότησή τους από άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που είναι καταχωρηµένα στο διατραπεζικό αρχείο της «Τειρεσίας ΑΕ») (εφεξής, συνολικά τα «Προσωπικά εδοµένα»), θα αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας από την PostCredit ή και από τρίτους οι οποίοι θα εκτελούν την επεξεργασία αυτή κατ' εντολή και για λογαριασµό της, σύµφωνα µε τους όρους που ακολουθούν. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών εδοµένων σύµφωνα µε το νόµο είναι η PostCredit (40,2 χλµ Αττικής Οδού, ΣΕΑ 1 Μεσογείων, Παιανία τηλ ). Τα Προσωπικά εδοµένα, που τηρούνται σε αρχείο και αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας από την PostCredit, συµπεριλαµβάνουν όσα είναι αναγκαία για την έγκριση, υποστήριξη, εκπλήρωση και προώθηση της συµβατικής σχέσης µε τα Υποκείµενα. Σκοπός επεξεργασίας: Έγκριση της αίτησης χορήγησης πιστωτικής κάρτας. Παρακολούθηση, εξυπηρέτηση, εκτέλεση και υποστήριξη της συµβατικής σχέσης που δηµιουργείται µε τη σύµβαση πιστωτικής κάρτας αλλά και των συναλλαγών που διενεργούνται µε αυτή. Εκπλήρωση των υποχρεώσεων της PostCredit και προάσπιση των συµφερόντων της. Η PostCredit ενηµερώνει ειδικά τα Υποκείµενα ότι για το σκοπό της εγκρίσεως της αιτουµένης πιστωτικής κάρτας, θα έχει πρόσβαση σε Προσωπικά εδοµένα που σχετίζονται µε την πιστοληπτική τους ικανότητα και τηρούνται από την εταιρεία µε την επωνυµία «Τραπεζικά Συστήµατα Πληροφοριών Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ» (Αλαµάνας 2, Μαρούσι) και ενδέχεται να προβεί σε εξακρίβωση των στοιχείων που δηλώνονται στο έντυπο αυτό µε πρόσβαση σε δηµόσιες αρχές ή / και υπηρεσίες. Αποδέκτες των Προσωπικών εδοµένων: Η PostCredit δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα Προσωπικά εδοµένα σε τρίτους, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 1

2 Για όλα τα Προσωπικά εδοµένα: Στη διοίκηση και τις υπηρεσίες της PostCredit, καθώς και σε θυγατρικές ή συνδεδεµένες ή συνεργαζόµενες µε αυτή επιχειρήσεις στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους. Για όλα τα Προσωπικά εδοµένα: σε εταιρείες προς τις οποίες η PostCredit έχει αναθέσει, µερικά ή ολικά, την εκτέλεση της επεξεργασίας των Προσωπικών εδοµένων, σύµφωνα µε το νόµο. Για τα Προσωπικά δεδοµένα που η PostCredit δικαιούται ή υποχρεούται να ανακοινώνει βάσει νόµου ή δικαστικής απόφασης, εφόσον η ανακοίνωση αυτή είναι απολύτως αναγκαία για την προάσπιση των εννόµων συµφερόντων του τρίτου: οι δηµόσιες υπηρεσίες, οι δικαστικές αρχές, δηµόσιοι λειτουργοί και τρίτοι. Για τα Προσωπικά εδοµένα που αφορούν στην είσπραξη των απαιτήσεων της PostCredit κατά των Υποκειµένων: σε εταιρείες είσπραξης απαιτήσεων, δικηγόρους, συµβολαιογράφους και δικαστικούς επιµελητές, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους. Για τα Προσωπικά εδοµένα που αφορούν στη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών µέσω ATM µε τη χρήση πιστωτικής κάρτας: στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣ» (Αλαµάνας 2, Μαρούσι). Για τα Προσωπικά εδοµένα που αφορούν σε ενήµερες οφειλές ή καθυστερήσεις στην πληρωµή της κάρτας, καθώς και στην καταγγελία από την PostCredit της σύµβασης πιστωτικής κάρτας: στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Τραπεζικά Συστήµατα Πληροφοριών Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ» µε σκοπό την πιστωτική αξιολόγηση των πελατών (σύστηµα οικονοµικής συµπεριφοράς) και την τήρηση αυτών σε διατραπεζικό αρχείο για την προστασία της πίστης και την εξυγίανση των οικονοµικών συναλλαγών (Αρχείο Συγκέντρωσης Χορηγήσεων). Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ» (οδός Αλαµάνας αριθ. 2, Μαρούσι, τηλ ). Αποδέκτες των δεδοµένων του Αρχείου Συγκέντρωσης Χορηγήσεων είναι µόνο πιστωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα. ιάρκεια Επεξεργασίας των Προσωπικών εδοµένων: Η επεξεργασία Προσωπικών εδοµένων θα διατηρηθεί και µετά τη λήξη της συναλλακτικής σχέσης µόνο υπό τη µορφή της φύλαξης για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Στο Αρχείο Συγκέντρωσης Χορηγήσεων της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ» τα Προσωπικά εδοµένα που αφορούν σε δάνεια και χορηγήσεις τηρούνται για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών. ικαιώµατα Υποκειµένων: 2

3 Τα Υποκείµενα έχουν το δικαίωµα να γνωρίζουν εάν τα Προσωπικά εδοµένα που τα αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείµενο επεξεργασίας (δικαίωµα πρόσβασης άρθρο 12 Ν. 2472/1997), καθώς και να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία αυτή (δικαίωµα αντίρρησης, άρθρο 13, Ν.2472/1997). Για τυχόν άσκηση των παραπάνω δικαιωµάτων, µπορείτε να απευθύνεστε στην υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της PostCredit (40,2 χλµ Αττικής Οδού, ΣΕΑ 1 Μεσογείων, Παιανία τηλ ). Η τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης σχετικά µε την πρόσβαση της PostCredit στα Προσωπικά εδοµένα που είναι καταχωρηµένα στο τηρούµενο στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ» Αρχείο Συγκέντρωσης Χορηγήσεων θα απευθύνεται είτε στην «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ» είτε στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της PostCredit. Προώθηση πωλήσεων: Η PostCredit έχει δικαίωµα χρήσης των Προσωπικών εδοµένων, µε σκοπό την προώθηση από απόσταση των δικών της χρηµατοοικονοµικών προϊόντων ή και των προϊόντων/υπηρεσιών επιχειρήσεων θυγατρικών ή συνδεδεµένων / συνεργαζόµενων µε αυτήν επιχειρήσεων. Η επεξεργασία των Προσωπικών εδοµένων για τον παραπάνω σκοπό θα παύει εάν το Υποκείµενο ζητήσει την εξαίρεσή του. ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ CASH CASH Στοιχεία εκδότη: η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΗELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ»,το διακριτικό τίτλο «POST CREDIT Α.Ε.Π.Π.» (εφεξής «PostCredit») και την ηλεκτρονική διεύθυνση που εδρεύει στην Παιανία Αττικής (40,2 χλµ. Αττικής Οδού, ΣΕΑ 1 Μεσογείων, Τ.K ), έχει εγγραφεί στο µητρώο ανωνύµων εταιρειών της Νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής µε Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/90/118 (2005) και έχει Α.Φ.Μ / ΦΑΕ Αθηνών. Η PostCredit είναι χρηµατοδοτικό ίδρυµα και συγκεκριµένα εταιρεία παροχής πιστώσεων, που έχει συσταθεί και λειτουργεί µε άδεια της αρµόδιας εποπτικής αρχής (Τράπεζα της Ελλάδος, αριθµός αδείας ΕΤΠΘ 280/1/ ). Η PostCredit εκδίδει και χορηγεί στον αντισυµβαλλόµενο-αιτούντα, που αναφέρεται στη συνηµµένη αίτηση (εφεξής, ο «Κάτοχος», όρος που περιλαµβάνει τόσο τον κάτοχο κύριας κάρτας όσο και τον κάτοχο πρόσθετης κάρτας), µετά από σχετικό αίτηµα αυτού την κύρια ή / και πρόσθετη κάρτα µε τον τίτλο «POSTCREDIT CASH CASH» (εφεξής, η «Κάρτα»), σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους, οι οποίοι αποτελούν ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο µε τη συνηµµένη σε αυτούς «Αίτηση / Σύµβαση για την έκδοση κάρτας POSTCREDIT CASH CASH» (εφεξής, η «Αίτηση») και το «Παράρτηµα Σύµβασης για την έκδοση κάρτας POSTCREDIT CASH CASH» (εφεξής, το «Παράρτηµα»): 3

4 Χορήγηση Κάρτας 1. Η Κάρτα εκδίδεται µε τη µορφή πλαστικού δελτίου και επιτρέπει στον Κάτοχο να πραγµατοποιεί αναλήψεις µετρητών σε ορισµένα σηµεία, µέσα στα χρονικά όρια ισχύος της. Η Κάρτα, στην οποία είναι αποτυπωµένο το όνοµα του Κατόχου, ανήκει και παραµένει στην κυριότητα της PostCredit. H Κάρτα είναι αυστηρά προσωπική. Ο Κάτοχος, και µόνο αυτός, αποκτά το δικαίωµα χρήσης της Κάρτας σύµφωνα µε τους εκάστοτε ισχύοντες όρους κατοχής και χρήσης. Η µεταβίβαση της Κάρτας, καθώς επίσης και κάθε µορφή εκχώρησης του δικαιώµατος της κατοχής και της χρήσης της σε οποιονδήποτε τρίτο απαγορεύεται αυστηρά. 2. Η Κάρτα είτε αποστέλλεται στον Κάτοχο ταχυδροµικώς, είτε παραλαµβάνεται προσωπικά από τον Κάτοχο από τα γραφεία της PostCredit. Αµέσως µόλις ο Κάτοχος παραλάβει την Κάρτα του, είναι υποχρεωµένος να την υπογράψει στον ειδικό γι αυτόν το σκοπό χώρο, είναι δε υπεύθυνος για τη γνησιότητα της υπογραφής του. Προσωπικός Κωδικός Αριθµός Αναγνώρισης (PIN) 3. Μετά την έκδοση της Κάρτας, η PostCredit χορηγεί στον Κάτοχο τον προσωπικό αριθµό αναγνώρισης (εφεξής «PIN» Personal Identification Number), ο οποίος ισοδυναµεί µε την υπογραφή του Κατόχου. Ο PIN είναι αυστηρά προσωπικός και ο Κάτοχος, ο οποίος µπορεί να τον αντικαταστήσει οποτεδήποτε µε άλλον της επιλογής του σε οποιαδήποτε Αυτόµατη Ταµειολογιστική Μηχανή (εφεξής, «ΑΤΜ») του «Νέου Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε.» (εφεξής «Νέο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο»). Ο ΡΙΝ παράγεται ηλεκτρονικά κάτω από απόλυτα ελεγχόµενες συνθήκες ασφαλείας, που καθιστούν παντελώς αδύνατη την αναπαραγωγή του και αποτυπώνεται σε ειδικό έντυπο, το οποίο αποστέλλεται στον Κάτοχο µε απλό ταχυδροµείο. Ο Κάτοχος οφείλει να ειδοποιήσει την PostCredit άµεσα και εγγράφως, σε περίπτωση που δεν παραλάβει τον ΡΙΝ του µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την πρώτη έκδοση της Κάρτας του. Ο ΡΙΝ χρησιµοποιείται µόνο σε συνδυασµό µε την Κάρτα στην οποία αντιστοιχεί, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρούσα ή τις σχετικές οδηγίες της PostCredit προς τον Κάτοχο, οι οποίες θα συµπληρώνουν την παρούσα και θα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της. Φύλαξη - Απώλεια Κάρτας ιαρροή PIN 4. Ο Κάτοχος, γνωρίζοντας ότι η Κάρτα ισοδυναµεί µε χρήµα, υποχρεούται να τη φυλάσσει σε ασφαλές µέρος και να τη διατηρεί σε καλή κατάσταση για την οµαλή λειτουργία της. Ο Κάτοχος υποχρεούται να αποµνηµονεύσει τον PIN, να µην τον αναγράφει οπουδήποτε, ούτε συγκεκαλυµµένα στην Κάρτα του ούτε σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, να καταστρέφει τα έντυπα στα οποία αυτός αναγράφεται, συµπεριλαµβανοµένων των εγγράφων µε τα οποία του γνωστοποιήθηκε, και να φροντίζει να µη διαρρεύσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Η φύλαξη του ΡΙΝ σε οποιαδήποτε αναγνωρίσιµη µορφή συνιστά βαριά αµέλεια εκ µέρους του Κατόχου. 4

5 5. Ο Κάτοχος οφείλει να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφαλή και αποτελεσµατική φύλαξη της Κάρτας και του PIN, ελέγχοντας τακτικά και πάντως καθηµερινά την κατοχή της Κάρτας, να χρησιµοποιεί εµπιστευτικά τον ΡΙΝ και, εφόσον έχει εύλογες υπόνοιες ότι η Κάρτα µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τρίτο πρόσωπο ή ότι ο ΡΙΝ έχει διαρρεύσει, έχει την ευχέρεια να ζητήσει την άµεση αντικατάστασή τους, χωρίς δαπάνη. 6.(α)Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της Κάρτας ή διαρροής του PIN, ο Κάτοχος θα πρέπει να ειδοποιεί, αµελλητί, την PostCredit µε κάθε πρόσφορο τρόπο, πρωτίστως µέσω της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών αυτής κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 33 της παρούσας, και στη συνέχεια µε έγγραφο. Σε περίπτωση τηλεφωνικής ειδοποίησης αυτή καταγράφεται σε µαγνητικό µέσο. Η παράλειψη άµεσης ειδοποίησης της PostCredit θεωρείται βαριά αµέλεια εκ µέρους του Κατόχου, εκτός εάν η µη ειδοποίηση οφείλεται σε γεγονός ανώτερης βίας και για όσο χρόνο αυτό διαρκεί. Ο Κάτοχος ουδεµία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε χρήση της Κάρτας ή και του PIN µετά την ειδοποίηση, εκτός αν ενήργησε µε δόλο. (β) Η PostCredit θα παρέχει στον Κάτοχο, κατόπιν αιτήµατός του, τα µέσα που απαιτούνται για να αποδείξει ότι πράγµατι προέβη στην ειδοποίηση της PostCredit για την απώλεια ή κλοπή της Κάρτας ή διαρροή του PIN, εντός προθεσµίας δεκαοχτώ (18) µηνών από την ειδοποίηση. 7.Μέχρι τη σχετική ειδοποίηση της PostCredit ο Κάτοχος υποχρεούται να εξοφλεί τις οφειλές που δηµιουργήθηκαν µετά την απώλεια ή κλοπή της Κάρτας ή τη διαρροή του PIN µέχρι του ανώτατου ποσού που εκάστοτε ορίζει ο νόµος (σήµερα 150 Ευρώ). Σε περίπτωση, όµως, που ο Κάτοχος (α) δεν έχει τηρήσει µία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις του µε βάση τους όρους 1, 2, 3, 4, 5 και 6 της παρούσας σύµβασης από πρόθεση ή βαριά αµέλεια, ή (β) έχει ενεργήσει µε δόλο, δεν ισχύει το παραπάνω ανώτατο ποσό και ο Κάτοχος έχει πλήρη ευθύνη για την τυχόν διενέργεια συναλλαγών από τρίτο πρόσωπο και υποχρεούται να εξοφλήσει τα ποσά των συναλλαγών που διενεργήθηκαν µε την Κάρτα, όπως και όλα τα ποσά που προέκυψαν από χρήση του διαρρεύσαντος PIN, χωρίς κανέναν περιορισµό. Ο Κάτοχος υποχρεούται να προσφέρει στην PostCredit κάθε δυνατή συνδροµή για τον περιορισµό των δυσµενών συνεπειών από την κατά τα παραπάνω κλοπή ή απώλεια της Κάρτας ή διαρροή του PIN. 8. Σε κάθε περίπτωση γνωστοποίησης από τον Κάτοχο απώλειας ή κλοπής της Κάρτας ή διαρροής του PIN, η PostCredit, εφόσον ο Κάτοχος ανταποκρίνεται µε συνέπεια στις εκ της παρούσας σύµβασης υποχρεώσεις του, εκδίδει και χορηγεί σ αυτόν, χωρίς δαπάνη, νέα Κάρτα, που αποτελεί συνέχεια της απολεσθείσας ή και νέο PIN, εκτός εάν ο Κάτοχος δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυµεί νέα Κάρτα. Χρήση Κάρτας Αναλήψεις Μετρητών Μεταφορά Υπολοίπων 9. Ο Κάτοχος δικαιούται να πραγµατοποιεί µε χρήση της Κάρτας του στην ηµεδαπή αναλήψεις µετρητών σε Ευρώ, µέσα στo εκάστοτε καθοριζόµενo ηµερήσιo όριo αναλήψεων όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτηµα, µε την επιφύλαξη πάντοτε του πιστωτικού ορίου του Κατόχου που αναφέρεται στο άρθρο 11 της παρούσας, από τα ΑΤΜ και τα ταµεία του δικτύου καταστηµάτων 5

6 του Νέου Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε καταθετικού λογαριασµού στο Νέο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. Η χρήση της Κάρτας στα ΑΤΜ του Νέου Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου θα γίνεται σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες και τους όρους του Νέου Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου που διέπουν τη χρήση και λειτουργία των ΑΤΜ αυτού. Τα στοιχεία κάθε ανάληψης µετρητών µε χρήση της Κάρτας στα ΑΤΜ του Νέου Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου καταγράφονται και τηρούνται στη µνήµη του ηλεκτρονικού υπολογιστή της PostCredit και απεικονίζονται στις αποδείξεις που εκδίδονται από τα ΑΤΜ, αποτελούν δε πλήρη απόδειξη για αυτές τις αναλήψεις µετρητών, επιτρεπόµενης ανταπόδειξης. Σε περίπτωση ανάληψης µετρητών από τα ταµεία του δικτύου καταστηµάτων του Νέου Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου ο Κάτοχος θα υπογράφει σχετικά ειδικά χρεωστικά δελτία. Η υπογραφή από τον Κάτοχο των ειδικών αυτών χρεωστικών δελτίων θα αποτελεί πλήρη απόδειξη για τις αντίστοιχες αναλήψεις µετρητών, επιτρεποµένης ανταπόδειξης. Μετά από κάθε ανάληψη µετρητών µε τη χρήση της Κάρτας, ο Κάτοχος υποχρεούται να φυλάσσει την απόδειξη ανάληψης που εκδίδεται από το ΑΤΜ ή το ταµείο του Νέου Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, αντίστοιχα, για αντιπαραβολή µε τις αντίστοιχες χρεώσεις που πραγµατοποιούνται στο λογαριασµό της Κάρτας και περιλαµβάνονται στη Μηνιαία Κατάσταση Λογαριασµού του άρθρου 19 της παρούσας. Με την επιφύλαξη των άρθρων 6 και 7 της παρούσας, κάθε ανάληψη µετρητών µε χρήση της Κάρτας, τόσο από τα ΑΤΜ όσο και από τα ταµεία του Νέου Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, πραγµατοποιούνται µε την προηγούµενη συναίνεση του Κατόχου, διαβιβάζονται και εκτελούνται άµεσα και δεν είναι δυνατή η ανάκλησή τους. Η PostCredit έχει δικαίωµα να προβαίνει σε αναστολή της χρήσης της Κάρτας, σύµφωνα µε τα παραπάνω, για αντικειµενικούς λόγους που αφορούν στην ασφάλεια της Κάρτας, στην ύπαρξη υπόνοιας περί µη εγκεκριµένης ή δόλιας χρήσης της Κάρτας, καθώς και σε περίπτωση που κρίνει ότι υφίσταται σηµαντικά αυξηµένος κίνδυνος ενδεχόµενης αδυναµίας του Κατόχου για αποπληρωµή της οφειλής του από τη χρήση της Κάρτας. Ο Κάτοχος θα ενηµερώνεται για την αναστολή χρήσης της Κάρτας του πριν από την ενεργοποίηση αυτής, εφόσον τούτο είναι εφικτό, άλλως αµέσως µετά. Εφόσον εκλείψουν οι λόγοι της αναστολής, θα αίρεται η παραπάνω αναστολή και ο Κάτοχος θα µπορεί να χρησιµοποιεί και πάλι την Κάρτα του. Το Νέο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο δύναται να διακόπτει τη λειτουργία των ATM λόγω βλάβης ή για τεχνικούς ή άλλους αντικειµενικούς λόγους. 10. Με αίτησή του ο Κάτοχος θα έχει την ευχέρεια να αποπληρώνει οφειλές του προς άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, µε ισόποση χρέωση της Κάρτας. Ο Κάτοχος αναγνωρίζει ότι η PostCredit δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις ή παραλείψεις στη διεκπεραίωση της µεταφοράς των ποσών αυτών από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που αποδέχονται την πληρωµή. Το προς µεταφορά ποσό που δηλώνεται από τον Κάτοχο, αθροιζόµενο µε το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασµού της Κάρτας, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το πιστωτικό όριο του Κατόχου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 11 της παρούσας. Πιστωτικό Όριο Κατόχου 6

7 11. (α) Η πραγµατοποίηση αναλήψεων µετρητών µε χρήση της Κάρτας γίνεται µε ευθύνη του Κατόχου πάντοτε µέσα στo πλαίσιο του πιστωτικού ορίου του Κατόχου (εφεξής «Πιστωτικό Όριο»). Το Πιστωτικό Όριο καθορίζεται και εγκρίνεται από την PostCredit, σε κάθε περίπτωση µέσα στo πλαίσιο της οικονοµικής του δυνατότητας, και γνωστοποιείται στον Κάτοχο κατά τη χορήγηση της Κάρτας µε έγγραφο, το οποίο θα αποτελεί ουσιώδες και αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. Το Πιστωτικό Όριο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση από την PostCredit και αυξοµειώνεται ανάλογα µε τον αναλαµβανόµενο κίνδυνο, τις εκάστοτε οικονοµικές δυνατότητες του Κατόχου, την πιστοληπτική του ικανότητα, η οποία αξιολογείται σε ετήσια βάση, και τη συνέπεια τήρησης των όρων της παρούσας. Η PostCredit δικαιούται να µειώσει ή να αναστείλει το διαθέσιµο Πιστωτικό Όριο ειδοποιώντας σχετικά τον Κάτοχο, εφόσον µεταβληθεί προς το χειρότερο η πιστοληπτική του ικανότητα. Το εκάστοτε νέο Πιστωτικό Όριο γνωστοποιείται στον Κάτοχο µε τη Μηνιαία Κατάσταση Λογαριασµό του άρθρου 19. (β) Σε οποιαδήποτε περίπτωση υπέρβασης του εκάστοτε ισχύοντος Πιστωτικού Ορίου, ο Κάτοχος υποχρεούται να εξοφλήσει, µαζί µε το ποσό της τρέχουσας δόσης του µέχρι την ηµεροµηνία εξόφλησης που αναφέρεται στην αντίστοιχη Μηνιαία Κατάσταση Λογαριασµού του άρθρου 19 της παρούσας, ολόκληρο το ποσό της υπέρβασης, διαφορετικά θα καθίσταται υπερήµερος ως προς τα ποσό αυτό και θα οφείλει γι αυτό τόκο υπερηµερίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 14 της παρούσας. Συµβατικό Επιτόκιο 12. (α) Ο Κάτοχος θα χρεώνεται µε συµβατικό τόκο για τα ποσά που προέρχονται από αναλήψεις µετρητών, κατά το άρθρο 9 της παρούσας, από την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης κάθε ανάληψης, το δε ακριβές ύψος αυτού, κατά την υπογραφή της παρούσας, ορίζεται στο Παράρτηµα. (β) Για κάθε µεταφορά υπολοίπου κατά το άρθρο 10 της παρούσας, ο Κάτοχος θα χρεώνεται µε συµβατικό τόκο από την ηµεροµηνία της µεταφοράς, το δε ακριβές ύψος αυτού, κατά την υπογραφή της παρούσας, ορίζεται στο Παράρτηµα και µπορεί να είναι διαφορετικό από το ύψος του συµβατικού τόκου για τις αναλήψεις µετρητών. (γ) Ο συµβατικός τόκος υπολογίζεται τοκαριθµικά επί του εκάστοτε οφειλόµενου κεφαλαίου, είτε από αναλήψεις µετρητών είτε από µεταφορές υπολοίπων, µε βάση τις πραγµατικές ηµέρες τις περιόδου εκτοκισµού και έτος 365 ηµερών. 13. Το ετήσιο ονοµαστικό επιτόκιο της σύµβασης (συµβατικό επιτόκιο), τόσο για τις αναλήψεις µετρητών όσο και για µεταφορές υπολοίπων, συµφωνείται κυµαινόµενο.h PostCredit δικαιούται να τα µεταβάλλει µε βάση τις µεταβολές του δείκτη Euribor τριµήνου, σε ποσοστό µέχρι του διπλάσιου της εκάστοτε διαφοράς µεταξύ του εκάστοτε προηγούµενου που ίσχυε κατά την τελευταία µεταβολή και του νέου. Η PostCredit διατηρεί το δικαίωµα είτε να µη µεταβάλλει τα επιτόκια είτε να µην εξαντλήσει το ως άνω ανώτατο όριο µεταβολής. Η PostCredit αποφασίζει την κατά τα παραπάνω µεταβολή (ή µη) λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισµού, όπως και τον κίνδυνο που εκάστοτε αναλαµβάνει τόσο για τη συγκεκριµένη χορήγηση, όσο και για την κατηγορία. Επιτόκιο Euribor τριµήνου είναι αυτό που καθορίζεται µε βάση τον κανονισµό λειτουργίας EURIBOR 360 ηµερών και δηµοσιοποιείται κάθε φορά (σήµερα µέσω σχετικής 7

8 ηλεκτρονικής οθόνης της εταιρείας Reuters) την 14:00 µεσηµβρινή ώρα στην πλησιέστερη εκατοστιαία µονάδα. Η απόφαση αυτή δεν µπορεί να θεωρηθεί πρόκριµα ή δέσµευση για τυχόν επόµενη µεταβολή του επιτοκίου όποτε και αν γίνει. Ο Κάτοχος δικαιούται να µην αποδεχθεί τη µεταβολή κατά τους όρους του άρθρου 33 πιο κάτω. Κάθε µεταβολή του επιτοκίου δηµοσιεύεται στον ηµερήσιο τύπο σύµφωνα µε το εκάστοτε σε ισχύ θεσµικό πλαίσιο και γνωστοποιείται στον Κάτοχο µε σχετική σηµείωση στην Μηνιαία Κατάσταση Λογαριασµού που του αποστέλλεται από την PostCredit και ισχύει από την ηµεροµηνία έκδοσης της αντίστοιχης Μηνιαίας Κατάστασης Λογαριασµού, εκτός αν ορίζεται διαφορετική ηµεροµηνία έναρξης ισχύος. Επιτόκιο Υπερηµερίας 14. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Κάτοχος δεν καταβάλει εµπροθέσµως οποιοδήποτε οφειλόµενο ποσό σύµφωνα µε την παρούσα σύµβαση, τότε καθίσταται αυτοδικαίως υπερήµερος µε µόνη την πάροδο της ηµεροµηνίας κατά την οποία ήταν πληρωτέο το σχετικό ποσό, χωρίς να απαιτείται όχλησή του ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια εκ µέρους της PostCredit. Στην περίπτωση αυτή, θα οφείλεται τόκος υπερηµερίας για το καθυστερούµενο ποσό. Οι τόκοι υπερηµερίας θα υπολογίζονται µε επιτόκιο ίσο προς δύο και µισή εκατοστιαίες µονάδες (2,5%) πάνω από το συµβατικό επιτόκιο και θα είναι αµέσως απαιτητοί. Οι οφειλόµενοι και καθυστερούµενοι τόκοι εκτοκίζονται από την πρώτη ηµέρα καθυστέρησης και οι τόκοι που θα προκύπτουν θα κεφαλαιοποιούνται (ανατοκίζονται) ανά εξάµηνο, ακόµα και µετά το κλείσιµο του λογαριασµού της Κάρτας. Επιβαρύνσεις Χρεώσεις - ΣΕΠΠΕ 15. Για τη χορήγηση και χρήση της Κάρτας (κύριας και πρόσθετων) ο Κάτοχος επιβαρύνεται µε την εκάστοτε ισχύουσα ετήσια συνδροµή, το σηµερινό ύψος της οποίας ορίζεται στο Παράρτηµα. Οι συνδροµές χρεώνονται στο λογαριασµό της Κάρτας στην αρχή κάθε ετήσιας περιόδου, από το µήνα έκδοσης ή ανανέωσης της Κάρτας. Το ποσό της συνδροµής µπορεί να διαφοροποιείται µε βάση ειδικά κριτήρια, όπως, ενδεικτικά, ο χρόνος απόκτησης της Κάρτας, ο αριθµός των ετήσιων αναλήψεων µετρητών µε την Κάρτα κλπ..σε περίπτωση που η παρούσα σύµβαση λυθεί πρόωρα, τότε η ετήσια συνδροµή που τυχόν έχει προκαταβληθεί επιστρέφεται κατ αναλογία. 16. Η συνολική ετήσια πραγµατική επιβάρυνση του Κατόχου απεικονίζεται και εκφράζεται ποσοστιαία µε το Συνολικό Ετήσιο Πραγµατικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (Σ.Ε.Π.Π.Ε.), όπως αυτό προσδιορίζεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία (Κ.Υ.Α. Ζ1-699/2010, ΦΕΚ Β 917/ ). Το Σ.Ε.Π.Π.Ε. εξισώνει τις παρούσες αξίες του συνόλου των υποχρεώσεων, µελλοντικών ή τρεχουσών, που έχουν αναληφθεί µε την παρούσα από τον Κάτοχο (µε την υπόθεση ότι η παρούσα ισχύει και δεν έχει λυθεί και ο Κάτοχος εκπληρώνει κανονικά τις υποχρεώσεις του). Το Σ.Ε.Π.Π.Ε., το ύψος του οποίου κατά την υπογραφή της παρούσας, µαζί µε ενδεικτικό παράδειγµα, αναγράφεται στο Παράρτηµα, θα µεταβάλλεται σε κάθε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων του κόστους που το συνθέτουν (συµβατικό επιτόκιο κ.λ.π.), οπότε ο Κάτοχος θα ενηµερώνεται σχετικά 8

9 από την PostCredit για το νέο ΣΕΠΠΕ µέσω της Μηνιαίας Κατάστασης Λογαριασµού του άρθρου 19 της παρούσας. 17. Ο Κάτοχος θα καταβάλει όλα τα δικαστικά και µη έξοδα και δαπάνες της PostCredit, που οφείλονται σε υπαιτιότητα ή σε υπερηµερία του Κατόχου ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από την παρούσα, συµπεριλαµβανοµένων και των ευλόγων αµοιβών και εξόδων των νοµικών της συµβούλων, καθώς και οποιουδήποτε λογιστή, εκτιµητή ή άλλου εµπειρογνώµονα, για οποιαδήποτε συµβουλή ή υπηρεσία, τις οποίες η PostCredit µπορεί να θεωρήσει αναγκαίο ή σκόπιµο να λάβει αναφορικά µε την εξασφάλιση των σχετικών δικαιωµάτων της. Επίσης, ο Κάτοχος βαρύνεται µε την πληρωµή µελλοντικών φόρων, όπως, ενδεικτικά, τελών, εισφορών (είτε υπέρ του ηµοσίου είτε υπέρ τρίτων), της εξαγωγικής εισφοράς του άρθρου 1 παρ. 3 ν. 128/1975 ή επιβαρύνσεων οποιασδήποτε άλλης φύσης που επιβάλλονται στο κεφάλαιο και τους τόκους της χρηµατοδότησής του µε βάση την παρούσα. Η εισφορά του ν. 128/1975, εφόσον επιβάλλεται, µετακυλίεται στον Κάτοχο και προσαυξάνει το συµβατικό επιτόκιο της χρηµατοδότησης µε βάση την παρούσα (αναλήψεις µετρητών και µεταφορές υπολοίπων). 18. Έχοντας υπόψη ότι η σύµβαση αυτή έχει αόριστη διάρκεια, η PostCredit διατηρεί το δικαίωµα συµπλήρωσης ή και τροποποίησης των επιβαρύνσεων του προηγούµενου άρθρου για σπουδαίο λόγο, ενδεικτικά αναφεροµένων της περίπτωσης διακύµανσης του πληθωρισµού, της µεταβολής του κόστους παροχής υπηρεσιών, των συνθηκών της αγοράς και του ανταγωνισµού και της αναπροσαρµογής των επιβαρύνσεων των διεθνών οργανισµών, που αποτελούν και τα κριτήρια αναπροσαρµογής Οι εκάστοτε νέες επιβαρύνσεις και χρεώσεις θα γνωστοποιούνται στον Κάτοχο τουλάχιστον δύο (2) µήνες πριν την εφαρµογή τους και σε περίπτωση διαφωνίας του Κατόχου θα εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο άρθρο 33 της παρούσας. Η γνωστοποίηση του Κατόχου µπορεί να γίνεται και µε τη Μηνιαία Κατάσταση Λογαριασµού του άρθρου 19 της παρούσας Μηνιαία Κατάσταση Λογαριασµού 19. (α) Η PostCredit, µια φορά το µήνα, κάνει εκκαθάριση των δοσοληψιών του Κατόχου, όπως προκύπτουν από την κίνηση της Κάρτας του, συνυπολογίζοντας τις κατά τη σύµβαση αυτή επιβαρύνσεις και χρεώσεις, και αποστέλλει σ αυτόν, είτε µε απλό ταχυδροµείο είτε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, εφόσον ο Κάτοχος έχει δηλώσει στην Αίτηση ή δηλώνει µεταγενέστερα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µηχανογραφικό εκκαθαριστικό σηµείωµα (εφεξής «Μηνιαία Κατάσταση Λογαριασµού»), στο οποίο αναφέρονται για το χρονικό διάστηµα που καλύπτει η Μηνιαία Κατάσταση Λογαριασµού: τα ποσά που έχουν εκταµιευθεί από την PostCredit µε βάση την παρούσα σύµβαση (σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 10 της παρούσας), οι καταβολές του Κατόχου έναντι της οφειλής του από την παρούσα σύµβαση, τυχόν υφιστάµενα υπέρ του Κατόχου πιστωτικά υπόλοιπα, οι τόκοι (συµβατικοί και υπερηµερίας) και λοιπές επιβαρύνσεις και χρεώσεις, το συνολικό ποσό της οφειλής (συνολικό χρεωστικό υπόλοιπο), το ελάχιστο ποσό που πρέπει να καταβληθεί (εφεξής «Ελάχιστη Μηνιαία Καταβολή») και η ηµεροµηνία µέχρι την οποία πρέπει να πραγµατοποιηθεί η καταβολή αυτή (δήλη 9

10 ηµέρα), καθώς επίσης και τα ισχύοντα κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της Μηνιαίας Κατάστασης Λογαριασµού Πιστωτικό Όριο και συµβατικό επιτόκιο. (β) Η Ελάχιστη Μηνιαία Καταβολή ισούται µε ποσοστό επί του εκάστοτε χρεωστικού υπολοίπου της Κάρτας, το ύψος του οποίου, κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας, αναγράφεται στο Παράρτηµα. Σε κάθε περίπτωση, η Ελάχιστη Μηνιαία Καταβολή δεν µπορεί να είναι µικρότερη του ποσού που αναγράφεται στο Παράρτηµα, εφόσον το συνολικό χρεωστικό υπόλοιπο της Κάρτας είναι ίσο ή µεγαλύτερο του ποσού αυτού. (γ) Σε περίπτωση υπέρβασης του Πιστωτικού Ορίου ή καθυστέρησης πληρωµής, στο ποσό της Ελάχιστης Μηνιαίας Καταβολής προστίθενται το ποσό της υπέρβασης καθώς και το ποσό που οφείλεται από προηγούµενες καθυστερήσεις. Η PostCredit δικαιούται να αναπροσαρµόζει το ύψος της Ελάχιστης Μηνιαίας Καταβολής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 18 της παρούσας. (δ) Η Μηνιαία Κατάσταση Λογαριασµού, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που αφορά στην «πρόσθετη» Κάρτα, θα αποστέλλονται στον Κάτοχο της «κύριας» Κάρτας. 20. (α) Οι Μηνιαίες Καταστάσεις Λογαριασµού εξάγονται από τα εµπορικά βιβλία της PostCredit, που τηρούνται µε µηχανογραφικό σύστηµα και ο Κάτοχος αναγνωρίζει ότι αποτελούν πλήρη απόδειξη της οφειλής ή συνοφειλής του και γενικά όλων των χρεώσεων από τη χρήση της Κάρτας (κύριας και κάθε πρόσθετης), επιτρεπόµενης ανταπόδειξης. Αδιάκοπη σειρά Μηνιαίων Καταστάσεων Λογαριασµών αποτελεί ακριβές απόσπασµα από τα βιβλία της PostCredit που απεικονίζει την κίνηση του λογαριασµού της Κάρτας για το χρονικό διάστηµα που καλύπτει. (β) Ο Κάτοχος αναγνωρίζει πλήρη αποδεικτική δύναµη σε αποσπάσµατα ή αντίγραφα των βιβλίων της PostCredit και, ενδεικτικά, στις Μηνιαίες Καταστάσεις Λογαριασµού, τα οποία θα εκδίδονται από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο ή δικηγόρο της PostCredit και για τα οποία ο Κάτοχος αναγνωρίζει ότι θα αποτελούν πλήρη απόδειξη των απαιτήσεων της PostCredit που προκύπτουν από ιδιωτικό έγγραφο, κατά την έννοια του άρθρου 623 επ. του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας, πρόσφορο για την έκδοση διαταγής πληρωµής, επιτρεπόµενης της ανταπόδειξης. 21. Ο Κάτοχος γνωρίζοντας ότι η οφειλή του εξυπηρετείται µε µηνιαίες καταβολές και ότι λαµβάνει Μηνιαίες Καταστάσεις Λογαριασµών αναγνωρίζει και αποδέχεται τα ακόλουθα: α) αν µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την έκδοση ή ανανέωση της Κάρτας ή την έκδοση οποιασδήποτε Μηνιαίας Κατάστασης Λογαριασµού ο Κάτοχος δεν ειδοποιήσει εγγράφως και µε απόδειξη την PostCredit ότι δεν παρέλαβε την Μηνιαία Κατάσταση Λογαριασµού, τότε θα τεκµαίρεται ότι ο Κάτοχος παρέλαβε τη Μηνιαία Κατάσταση Λογαριασµού, επιτρεποµένης όµως ανταπόδειξης, (β) ο Κάτοχος υποχρεούται να υποβάλλει εγγράφως στην PostCredit, αµελλητί µετά τη λήψη της κάθε Μηνιαίας Κατάστασης Λογαριασµού ή οποιασδήποτε άλλης έγγραφης ειδοποίησης της PostCredit αναφορικά µε την οφειλή του από τη χρήση της Κάρτας, τις βάσιµες αντιρρήσεις του προς το περιεχόµενο της Μηνιαίας Κατάστασης Λογαριασµού ή της ειδοποίησης της PostCredit, αντίστοιχα, τόσο για τα επιµέρους κονδύλια όσο και για το χρεωστικό υπόλοιπο που αναγράφονται σε αυτά, ειδάλλως θα θεωρείται ότι ο Κάτοχος τα αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα και θα επέρχεται αναγνώριση εκ µέρους του των επί µέρους και των συνολικών κονδυλίων, επιτρεποµένης όµως ανταπόδειξης. Σε 10

11 κάθε περίπτωση έγγραφες αντιρρήσεις του Κατόχου δεν µπορούν να προβληθούν µετά την πάροδο δεκατριών (13) µηνών από την ηµεροµηνία της χρέωσης στο λογαριασµό της Κάρτας της οφειλής που αµφισβητείται. Αποπληρωµή Καταλογισµός Πληρωµών 22. (α) Ο Κάτοχος µπορεί να επιλέξει είτε την εξόφληση του συνολικού ποσού της οφειλής του είτε την καταβολή τουλάχιστον του ποσού της Ελάχιστης Μηνιαίας Καταβολής, όπως εµφανίζονται στην εκάστοτε Μηνιαία Κατάσταση Λογαριασµού. Σε κάθε περίπτωση, ο Κάτοχος υποχρεούται να εξοφλεί, µέχρι την προς τούτο δήλη µέρα που αναγράφεται σε κάθε Μηνιαία Κατάσταση Λογαριασµού, τουλάχιστον την Ελάχιστη Μηνιαία Καταβολή, καθώς και κάθε άλλο ληξιπρόθεσµο και άµεσα καταβλητέο ποσό, που αναγράφονται στη Μηνιαία Κατάσταση Λογαριασµού. (β) Εάν η ηµεροµηνία πληρωµής που αναγράφεται σε µία Μηνιαία Κατάσταση Λογαριασµού συµπίπτει µε µη εργάσιµη ηµέρα, τότε η Ελάχιστη Μηνιαία Καταβολή και κάθε τυχόν άλλο ληξιπρόθεσµο και άµεσα καταβλητέο ποσό που αναγράφεται στη Μηνιαία Κατάσταση Λογαριασµού, θα καταβάλλεται το αργότερο µέχρι την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα, χωρίς επιβάρυνση του Κατόχου. (γ) Τυχόν πιστωτικά υπέρ του Κατόχου υπόλοιπα είτε θα πιστώνονται στην αµέσως επόµενη Μηνιαία Κατάσταση Λογαριασµού, είτε θα παραµένουν στη διάθεση του Κατόχου άτοκα, εκτός εάν υφίστανται σε βάρος του ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις της PostCredit από οποιαδήποτε αιτία, οπότε φέρονται σε πίστωση αυτών. 23. Κάθε πληρωµή του Κατόχου έναντι των οφειλών του από την παρούσα σύµβαση θα πραγµατοποιείται µε έναν από τους ακόλουθους (και όσους άλλους τυχόν ανακοινώσει η PostCredit στο µέλλον) κατ επιλογήν του τρόπους: 1. Σε οποιοδήποτε κατάστηµα του Νέου Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, 2. Με αυτόµατη χρέωση καταθετικού λογαριασµού του που τηρεί στο Νέο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο (εφεξής «Λογαριασµός Εξυπηρέτησης») µε πάγια εντολή, τον οποίο, εφόσον υποδεικνύει στην Αίτηση, εξουσιοδοτεί την PostCredit να χρεώνει την κατ άρθρο 19 δήλη ηµέρα, χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση του, το Λογαριασµό Εξυπηρέτησης µε το εκάστοτε ποσό είτε του συνόλου της οφειλής του από τη χρήση της Κάρτας είτε της Ελάχιστης Μηνιαίας Καταβολής, σύµφωνα µε την επιλογή του που έχει σηµειώσει στην Αίτηση, καθώς και µε το ποσό κάθε άλλης τυχόν ληξιπρόθεσµης και άµεσα πληρωτέας οφειλής που αναγράφεται σε κάθε Μηνιαία Κατάσταση Λογαριασµού. Ο Κάτοχος οφείλει να µεριµνά για την ύπαρξη επαρκούς προς τούτο υπολοίπου στο Λογαριασµό Εξυπηρέτησης την ηµέρα της εξόφλησης. Σε κάθε περίπτωση, η PostCredit έχει το δικαίωµα να χρεώνει µε τα παραπάνω ποσά το Λογαριασµό Εξυπηρέτησης µέχρι του υπάρχοντος υπολοίπου ή και µέχρι του ορίου υπερανάληψης που τυχόν του έχει χορηγηθεί από το Νέο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, για την εξόφληση όσο δυνατόν µεγαλύτερου µέρους της οφειλής του Κατόχου από την παρούσα σύµβαση. Τυχόν ανάκληση της παραπάνω εξουσιοδότησης από τον Κάτοχο υλοποιείται από την PostCredit εντός δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή του σχετικού εγγράφου. 3. Μέσω των ΑΤΜ του Νέου Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου µε χρήση της Κάρτας και κατάθεση χαρτονοµισµάτων σε ειδικό φάκελο, σύµφωνα µε τις οδηγίες και τους όρους του Νέου Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. 4. Με 11

12 ταχυπληρωµή στα ταµεία των ΕΛ.ΤΑ. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Κάτοχος οφείλει να µεριµνά για την πραγµατοποίηση των καταβολών πριν την ηµεροµηνία πληρωµής, ώστε να περιέρχονται έγκαιρα στην PostCredit. 24. Κάθε πληρωµή του Κατόχου θα καταλογίζεται κατά προτεραιότητα στα δικαστικά έξοδα, στους φόρους/εισφορές, στα λοιπά έξοδα ή συνδροµές, στους τόκους ανατοκισµού και υπερηµερίας, στους συµβατικούς τόκους και στη συνέχεια στο κεφάλαιο της οφειλής του Κατόχου από τη χρήση της Κάρτας για αναλήψεις µετρητών και µεταφορές υπολοίπων, µε προτεραιότητα στην εξόφληση των ποσών που εκτοκίζονται µε το χαµηλότερο, κάθε φορά, επιτόκιο σύµφωνα µε την παρούσα σύµβαση. 25. (α) Εάν ο Κάτοχος δεν καταβάλει τουλάχιστον την Ελάχιστη Μηνιαία Καταβολή και τα ποσά που αναγράφονται ως ληξιπρόθεσµα και άµεσα καταβλητέα, µέχρι την ηµεροµηνία καταβολής που αναγράφεται σε κάθε Μηνιαία Κατάσταση Λογαριασµού, ο Κάτοχος θα καθίσταται υπερήµερος, χωρίς καµιά άλλη ενέργεια ή όχληση εκ µέρους της PostCredit, και θα επέρχονται οι συνέπειες της υπερηµερίας του άρθρου 14 της παρούσας σύµβασης. (β) Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και µίας Ελάχιστης Μηνιαίας Καταβολής, η PostCredit αφενός ειδοποιεί σχετικά τον Κάτοχο, αφετέρου δικαιούται να περιορίσει το Πιστωτικό Όριο ή και να αναστείλει τη δυνατότητα χρήσης της Κάρτας µέχρι την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών. Καταγγελία 26. (α) Η παρούσα σύµβαση ορίζεται αορίστου χρόνου (β) Η PostCredit θα έχει δικαίωµα να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση, σε περίπτωση που συντρέχει έστω και ένα από τα ακόλουθα γεγονότα: 1. Καθυστέρηση ολοσχερούς εξόφλησης από τον Κάτοχο της Ελάχιστης Μηνιαίας Καταβολή, ή/και του ποσού που αναφέρεται ως ληξιπρόθεσµο και αµέσως πληρωτέο, τριών (3) συνεχόµενων Μηνιαίων Καταστάσεων Λογαριασµών. 2. Ανακρίβεια των δηλώσεων του Κατόχου ή απόκρυψη εκ µέρους του στοιχείων που περιέχονται στην Αίτηση. 3. Παράβαση εκ µέρους του Κατόχου οποιουδήποτε άρθρου της παρούσας σύµβασης, που όλα συµφωνούνται ουσιώδη. 4. Σοβαρή επιδείνωση της οικονοµικής κατάστασης, της πιστοληπτικής ικανότητας ή της φερεγγυότητας του Κατόχου. 5. Θάνατος του Κατόχου, κήρυξη αυτού ή υποβολή αίτησης για την κήρυξη αυτού σε κατάσταση πτώχευσης, θέση αυτού σε δικαστική συµπαράσταση οποιασδήποτε µορφής. 27. (α) Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύµβασης, η PostCredit θα προβαίνει σε ακύρωση της (κύριας) Κάρτας και κάθε πρόσθετης Κάρτας που τυχόν έχει χορηγηθεί στον Κάτοχο ή κατ εντολή αυτού σε τρίτον, καθώς και σε κλείσιµο του λογαριασµού της Κάρτας, οπότε το σύνολο της οφειλής του Κατόχου (για κεφάλαιο, τόκους, έξοδα, φόρους, λοιπές επιβαρύνσεις) θα κηρύσσεται ληξιπρόθεσµο και απαιτητό και θα επιβαρύνεται µε τόκους υπερηµερίας, κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 14 της παρούσας σύµβασης, µέχρι την ολοσχερή αποπληρωµή αυτής. (β) Η PostCredit θα ανακοινώνει την καταγγελία της παρούσας σύµβασης σε αρχείο δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και θα 12

13 αναθέσει την είσπραξη των οφειλοµένων σε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, γνωστοποιώντας για το σκοπό αυτό τα αναγκαία προσωπικά στοιχεία του Κατόχου. Το σύνολο των πραγµατικών εξόδων και αµοιβών ικηγόρων, ικαστικών Επιµελητών κλπ. για την εξώδικη και δικαστική επιδίωξη της είσπραξης των ληξιπροθέσµων οφειλών του Κατόχου µε βάση την παρούσα, περιλαµβανοµένων των εξόδων αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως αυτά εκάστοτε ορίζονται από το Νόµο, αποφάσεις ικηγορικών Συλλόγων κλπ., βαρύνουν αποκλειστικά τον Κάτοχο, στον οποίο και επιρρίπτονται. Με την κατά τα παραπάνω καταγγελία της παρούσας σύµβασης παύει αυτοδίκαια η έκδοση Μηνιαίων Καταστάσεων Λογαριασµών. 28. Ο Κάτοχος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση οποτεδήποτε, επιστρέφοντας την Κάρτα στην PostCredit κατεστραµµένη µε σχετική έγγραφη γνωστοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, ο Κάτοχος ευθύνεται για όλες τις αναλήψεις µετρητών που έγιναν µε χρήση της Κάρτας µέχρι την επιστροφή αυτής στην PostCredit και για την οφειλή που προκύπτει από αυτές. Χορήγηση Πρόσθετης Κάρτας 29. Μετά από αίτηση του Κατόχου, που µπορεί να περιέχεται και στην Αίτηση, η PostCredit εξετάζει τη χορήγηση πρόσθετης Κάρτας σε τρίτο πρόσωπο, που προσυπογράφει την Αίτηση ή αυτοτελή αίτηση, αντίστοιχα, το Παράρτηµα και τους παρόντες όρους. Η πρόσθετη Κάρτα, εφόσον χορηγηθεί, θα είναι επίσης αυστηρά προσωπική, θα έχει την ίδια ηµεροµηνία λήξης µε την κύρια Κάρτα και η χρήση της θα διέπεται από τους παρόντες όρους. Με την πρόσθετη Κάρτα χρεώνεται και κινείται ο λογαριασµός της Κάρτας εντός του ίδιου Πιστωτικού Ορίου, τα οποία (λογαριασµός και Πιστωτικό Όριο) είναι κοινά τόσο για την κύρια όσο και για την πρόσθετη Κάρτα. Τόσο ο Κάτοχος της κύριας Κάρτας, όσο και ο κάτοχος της πρόσθετης Κάρτας, θα ευθύνονται από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο για όλα τα ποσά των οφειλών που θα προκύπτουν από την κατοχή και χρήση της κύριας και της πρόσθετης Κάρτας. Στις περιπτώσεις αυτές, θα εκδίδονται ενιαίες Μηνιαίες Καταστάσεις Λογαριασµών, στις οποίους θα αναγράφονται οι χρεώσεις από την κατοχή και χρήση τόσο της κύριας όσο και της πρόσθετης Κάρτας, χωρίς διάκριση, οι οποίες θα αποστέλλονται µόνο στον Κάτοχο της κύριας Κάρτας. Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση έκδοσης περισσότερων πρόσθετων Καρτών. Ισχύς Ανανέωση Ακύρωση Κάρτας 30. Κάθε Κάρτα έχει περιορισµένη χρονική ισχύ, µέχρι το τέλος του µήνα που είναι αποτυπωµένος πάνω στο σώµα της Κάρτας. Εφόσον ο Κάτοχος τηρεί τις διατάξεις της παρούσας σύµβασης, η PostCredit θα ανανεώνει αυτόµατα την Κάρτα περιοδικά, βάσει σχετικής εξουσιοδότησης του Κατόχου που της παρέχεται µε την παρούσα. Η νέα Κάρτα είτε αποστέλλεται στον Κάτοχο µε συστηµένη επιστολή είτε παραλαµβάνεται προσωπικά από τον Κάτοχο από τα γραφεία της PostCredit. Ο Κάτοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει χωρίς καθυστέρηση την PostCredit σε περίπτωση που δεν λάβει τη νέα Κάρτα του µέχρι τη λήξη ισχύος της παλαιάς. Εάν ο Κάτοχος δεν επιθυµεί την ανανέωση της Κάρτας του, οφείλει 13

14 να το γνωστοποιήσει στην PostCredit, µε συστηµένη επιστολή, τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη λήξη της. 31. Η χρήση της Κάρτας µετά τη λήξη ισχύος της ή µετά την ακύρωσή της ή µετά την καταγγελία της παρούσας σύµβασης απαγορεύεται και τιµωρείται ποινικά. Ο Κάτοχος υποχρεούται στις περιπτώσεις αυτές να καταστρέψει άµεσα την Κάρτα και να την παραδώσει στην PostCredit ή σε ρητά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό της. 32. ικαίωµα υπαναχώρησης Ο Κάτοχος έχει το δικαίωµα να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση πιστωτικής κάρτας εντός προθεσµίας 14 ηµερολογιακών ηµερών, η οποία αρχίζει: α) από την ηµέρα σύναψης της σύµβασης ή β) από την ηµέρα κατά την οποία παρέλαβε αντίγραφο της σύµβασης, αν η ηµέρα αυτή είναι µεταγενέστερη από την ηµεροµηνία σύναψης της σύµβασης. Το δικαίωµα υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή επί άλλου σταθερού µέσου ( , fax), δίχως να απαιτείται αναφορά των λόγων υπαναχώρησης. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώµατος υπαναχώρησης, ο Κάτοχος οφείλει να εξοφλήσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών από την αποστολή της κοινοποίησης της υπαναχώρησης στην PostCredit το κεφάλαιο που τυχόν έχει αναλάβει και τους δεδουλευµένους τόκους επί αυτού και να επιστρέψει στην PostCredit κατεστραµµένο το πλαστικό της Κάρτας που τυχόν του έχει παραδοθεί, ευθυνόµενος διαφορετικά για κάθε ζηµία της PostCredit. Εφόσον ο Κάτοχος δεν ασκήσει εµπρόθεσµα το δικαίωµα υπαναχώρησης, η σύµβαση πίστωσης εξακολουθεί να ισχύει. Τροποποίηση Όρων 33. Η PostCredit διατηρεί το δικαίωµα µονοµερούς συµπλήρωσης ή τροποποίησης των όρων της παρούσας, µόνο για σπουδαίο λόγο. Η τροποποίηση συντελείται µόνο µετά από προηγούµενη γνωστοποίησή της στον Κάτοχο δύο (2) τουλάχιστον µήνες πριν την προτεινόµενη ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της. Με τη γνωστοποίηση αυτή θα ενηµερώνεται ο Κάτοχος ότι, σε περίπτωση διαφωνίας του, δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση µέχρι την έναρξη ισχύος της τροποποίησης αυτής, χωρίς να δεσµεύεται κατά το διάστηµα αυτό από την τροποποίηση και χωρίς επιβάρυνση ή ποινή, ακυρώνοντας την Κάρτα µε τον τεµαχισµό της ή την παράδοσή της σε οποιαδήποτε κατάστηµα του Νέου Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, οπότε θα υποχρεούται σε άµεση εξόφληση κάθε οφειλής που έχει δηµιουργηθεί από την κατοχή και χρήση της Κάρτας µέχρι εκείνη τη χρονική στιγµή. Η παράλειψη από τον Κάτοχο να γνωστοποιήσει στην PostCredit τη µη αποδοχή της τροποποίησης εντός του παραπάνω χρονικού διαστήµατος και η χρήση της Κάρτας µετά τη γνωστοποίηση της τροποποίησης αυτής, θα λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ µέρους του Κατόχου της σχετικής τροποποίησης. 14

15 Γνωστοποιήσεις Επικοινωνία 34.(α)Κάθε γνωστοποίηση, αίτηση ή όχληση της PostCredit, ακόµη και αν αφορά πρόσθετη Κάρτα, θα κοινοποιείται στον Κάτοχο, στη διεύθυνση που αναγράφεται στην αίτησή του για τη χορήγηση της Κάρτας Ο Κάτοχος πρέπει να ειδοποιεί µε έγγραφο την PostCredit, χωρίς καθυστέρηση, σε κάθε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης κατοικίας του ή του επαγγέλµατός του ή του αριθµού επικοινωνίας ή της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης, που έχουν δηλωθεί στην Αίτηση ή µε άλλο έγγραφο απευθυνόµενο στην PostCredit. Νόµιµη κατοικία του Κατόχου θεωρείται αυτή που έχει δηλωθεί τελευταία, στην οποία αποστέλλεται ή κοινοποιείται κάθε έγγραφο, και ο Κάτοχος δεν µπορεί να προβάλει οποιαδήποτε σχετική ένσταση. Ο Κάτοχος διορίζει µε την παρούσα αντίκλητό του το πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία έχουν δηλωθεί στην αίτηση για την επίδοση κάθε εγγράφου και ο Κάτοχος δεν µπορεί να προβάλει οποιαδήποτε σχετική ένσταση.(β) Ο Κάτοχος για τη διατύπωση παραπόνων και αιτηµάτων του αλλά και για την ειδοποίηση της κλοπής ή απώλειας της Κάρτας ή διαρροής του ΡΙΝ, καθώς και για την αίτηση άρσης της τυχόν αναστολής χρήσης της Κάρτας του, µπορεί να απευθύνεται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της PostCredit α) εγγράφως στη διεύθυνση της έδρας της εταιρείας (40,2 χλµ. Αττικής Οδού, ΣΕΑ 1 Μεσογείων, Τ.K , Παιανία Αττικής) ή στο fax ( ), β) τηλεφωνικώς ( ) και γ) µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Όλες οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του Κατόχου που αφορούν τη χρήση της Κάρτας µπορεί να µαγνητοφωνούνται για λόγους εξασφάλισης των συµφερόντων του Κατόχου και της PostCredit. Καταγγελίες-Εξώδικη Επίλυση ιαφορών 35. (α) Ο Κάτοχος έχει το δικαίωµα να υποβάλλει καταγγελία στην Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. (β) Για τον εξωδικαστικό διακανονισµό των διαφορών, που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης µεταξύ του Κατόχου και της PostCredit, ο Κάτοχος έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο Συνήγορο του Καταναλωτή, (Λ.Αλεξάνδρας 144, , Αθήνα),στον Μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών (Μασσαλίας 1, Αθήνα) καθώς και στις Επιτροπές Φιλικού ιακανονισµού που προβλέπονται στο άρθρο 11 του Ν.2251/1994(Α 191), ως εξωδικαστικών οργάνων συναινετικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών. Γενικοί Όροι 36. Οι πληροφορίες και οι συµβατικοί όροι της παρούσας παρέχονται στα ελληνικά και η επικοινωνία, γραπτώς ή τηλεφωνικώς, κατά τη διάρκεια της σύµβασης θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα. 37. Για όλες τις απαιτήσεις της κατά του Κατόχου µε βάση την παρούσα σύµβαση η PostCredit έχει δικαίωµα συµψηφισµού µε οποιαδήποτε ανταπαίτηση του Κατόχου, ανεξάρτητα από το ληξιπρόθεσµο των εκατέρωθεν απαιτήσεων. Η 15

16 άσκηση του δικαιώµατος συµψηφισµού, συµβατικού ή νόµιµου, δεν είναι υποχρεωτική για την PostCredit. 38. Η τυχόν ακυρότητα ενός ή περισσότερων όρων της παρούσας, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων. Τυχόν καθυστέρηση της PostCredit να ασκήσει δικαίωµα της, συµβατικό ή νόµιµο, δεν µπορεί να εκληφθεί ή να ερµηνευθεί ως παραίτησή της από αυτό. 39. Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και ερµηνεύεται σύµφωνα µε αυτό. Kάθε διαφορά ή αξίωση που θα προκύψει από την παρούσα σύµβαση (αναφορικά µε τη σύναψη, ερµηνεία και εκπλήρωση αυτής), καθώς και από την αναγκαστική εκτέλεση σε σχέση µε την παρούσα σύµβαση θα υπάγεται στη συντρέχουσα αρµοδιότητα των ικαστηρίων της Αθήνας, χωρίς να αποκλείεται η υπαγωγή της στην αρµοδιότητα άλλων κατά νόµο αρµοδίων δικαστηρίων. Ο Κάτοχος έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας σύµβασης πριν την υπογραφή της, αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της και παρέλαβε αντίγραφο αυτής. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (e-statement) Η PostCredit δίνει στον Κάτοχο τη δυνατότητα, εφόσον ο τελευταίος εγγραφεί µέσω της ιστοσελίδας στην ηλεκτρονική εφαρµογή e-statement, να ενηµερώνεται µέσω της Υπηρεσίας για την/τις κάρτες του και συγκεκριµένα για: Το διαθέσιµο υπόλοιπο και τα στοιχεία της κάρτας Τις πρόσφατες συναλλαγές που πραγµατοποίησε µε τη χρήση αυτής Τον τελευταίο εκδοθέντα λογαριασµό (last statement) ικαίωµα πρόσβασης σε προηγούµενους λογαριασµούς Εφόσον ο Κάτοχος επιλέξει να ενηµερώνεται ηλεκτρονικά σχετικά µε την Μηνιαία Κατάσταση Λογαριασµού του, θα διακόπτεται εφεξής η ταχυδροµική αποστολή των έντυπων Μηνιαίων Καταστάσεων Λογαριασµών. Στην περίπτωση αυτή, ο Κάτοχος θα λαµβάνει ηλεκτρονικό µήνυµα ( ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει στην αίτησή του, µε το οποίο θα ενηµερώνεται ότι η Μηνιαία Κατάσταση Λογαριασµού του έχει εκδοθεί και είναι διαθέσιµη ηλεκτρονικά µέσω της εφαρµογής e-statement της PostCredit. Ο Κάτοχος δικαιούται να προσθέσει/ αφαιρέσει στην Υπηρεσία οποιαδήποτε κάρτα έχει εκδοθεί στο όνοµά του. Ο Κάτοχος οφείλει να δηλώσει µε ορθότητα στην PostCredit την ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία επιθυµεί την αποστολή του ενηµερωτικού ηλεκτρονικού µηνύµατος ( ) αναφορικά µε την ηλεκτρονική διαθεσιµότητα της Mηνιαίας 16

17 Kατάστασης Λογαριασµού του µέσω της εφαρµογής e-statement. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης υποχρεούται να ενηµερώσει άµεσα την PostCredit και να ακολουθήσει τις οδηγίες που θα του δοθούν. Ο Κάτοχος δύναται οποτεδήποτε να ζητήσει τη διαγραφή του από την Υπηρεσία, οπότε και θα διακόπτεται αυτόµατα η ηλεκτρονική αποστολή των Μηνιαίων Καταστάσεων Λογαριασµών και θα αρχίζει η ταχυδροµική αποστολή τους. Η PostCredit δύναται να αναστέλλει ή να διακόπτει την παροχή της Υπηρεσίας είτε για λόγους προστασίας του Κατόχου, είτε γιατί αυτός παρέβη οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους ή οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση του από διαφορετική αιτία έναντι της PostCredit. Ο Κάτοχος θα ενηµερώνεται για την αναστολή ή τη διακοπή πριν αυτή πραγµατοποιηθεί, άλλως αµέσως µετά. Η PostCredit λαµβάνει κάθε πρόσφορο και εύλογο µέτρο για την προστασία των συµφερόντων του Κατόχου και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και δεν ευθύνεται για κάθε περίπτωση παράνοµης χρήσης της Υπηρεσίας και για οποιαδήποτε ζηµία υποστεί ο Κάτοχος εξαιτίας δυσλειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή οποιουδήποτε άλλου γεγονότος, το οποίο δεν οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αµέλειά της. Οι παρόντες όροι που διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Ενηµέρωσης (POSTCREDIT e-statement) ισχύουν σωρευτικά µε τους Όρους Σύµβασης Πιστωτικής Κάρτας CASH CASH. Σχετικά µε την αποδεικτική ισχύ των Μηνιαίων Καταστάσεων Λογαριασµών και του εκάστοτε περιεχοµένου τους, στα οποία ο Κάτοχος έχει πρόσβαση κατά τους παρόντες όρους, εφαρµόζονται κατ αναλογία οι σχετικές διατάξεις των Όρων Σύµβασης Πιστωτικής Κάρτας CASH CASH. 17

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύµφωνα µε το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα) H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 1. Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 1. Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα ΠιστωτικόςΦορέας: Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύµφωνα µε το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα) H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός Φορέας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ: 094014250

Διαβάστε περισσότερα

... 15,80% , 14,80% , 14,30% , 13,80%. άνω, 13,30%.

... 15,80% , 14,80% , 14,30% , 13,80%. άνω, 13,30%. Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η PostCredit δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα Προσωπικά εδοµένα σε τρίτους, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Η PostCredit δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα Προσωπικά εδοµένα σε τρίτους, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύµφωνα µε το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα) H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

0,6%). CLF 1013/1/05-16

0,6%). CLF 1013/1/05-16 Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

ηλαδή, το ποσό του κεφαλαίου δανεισµού συν τους τόκους και τις ενδεχόµενες δαπάνες που σχετίζονται µε την πίστωση που λαµβάνετε

ηλαδή, το ποσό του κεφαλαίου δανεισµού συν τους τόκους και τις ενδεχόµενες δαπάνες που σχετίζονται µε την πίστωση που λαµβάνετε Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ GOLD KAΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS/PLATINUM ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ GOLD KAΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS/PLATINUM ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS G ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ GOLD KAΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS/PLATINUM ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής Τράπεζα) εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA Με τους παρόντες όρους η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «Τράπεζα») που εδρεύει στην Αθήνα (Ομήρου

Διαβάστε περισσότερα

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ CITIBANK VISA STUDENT

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ CITIBANK VISA STUDENT OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ CITIBANK VISA STUDENT Α. Έκδοση - Φύλαξη - Xρήση Κάρτας 1. Η κάρτα εκδίδεται από την τράπεζα Citibank International plc Κατάστημα Ελλάδος (η «Τράπεζα»), υπό την

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Bank Prepaid MasterCard

Alpha Bank Prepaid MasterCard ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Alpha Bank Prepaid MasterCard H ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής η «Τράπεζα») εκδίδει και χορηγεί στον αντισυµβαλλόµενο (στο εξής ο «Κάτοχος»), τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (στο εξής «Τράπεζα») κατόπιν αίτησης, που επισυνάπτεται στην παρούσα (στο εξής «Αίτηση»), της αντισυμβαλλόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος Ημερομηνία Για την Τράπεζα Ο Αιτών για Κύρια Κάρτα Ο Αιτών για Πρόσθετη Κάρτα

Τόπος Ημερομηνία Για την Τράπεζα Ο Αιτών για Κύρια Κάρτα Ο Αιτών για Πρόσθετη Κάρτα 1. Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα: Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α στη σύμβαση πιστωτικών καρτών Alpha Bank Τυποποιημένες ευρωπαϊκές πληροφορίες καταναλωτικής πίστεως Α) Πιστωτικός

Διαβάστε περισσότερα

OYΣIΩ EIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK VISA. Α. Έκδοση - Φύλαξη - Xpήση Κάρτας

OYΣIΩ EIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK VISA. Α. Έκδοση - Φύλαξη - Xpήση Κάρτας OYΣIΩ EIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK VISA Α. Έκδοση - Φύλαξη - Xpήση Κάρτας 1. Η κάρτα εκδίδεται από την τράπεζα Citibank International plc Κατάστηµα Ελλάδος (η «Τράπεζα»), υπό την µορφή πλαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή, η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής Τράπεζα) εκδίδει και χορηγεί στον

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή, η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής Τράπεζα) εκδίδει και χορηγεί στον ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή, η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής Τράπεζα) εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (στο εξής Κάτοχο), τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK Με τη σύµβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθµός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυµβαλλόµενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ELECTRONET POSTPAY) ΜΕΣΩ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ELECTRONET POSTPAY) ΜΕΣΩ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ POSTPAY/OR.S_OKT.2016 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ELECTRONET POSTPAY) ΜΕΣΩ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ Στοιχεία εκδότη: η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΗELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ: 06 Οκτωβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 28624 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA E-STATEMENTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA E-STATEMENTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA E-STATEMENTS Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ DYNAMIC AMERICAN EXPRESS

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ DYNAMIC AMERICAN EXPRESS ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ DYNAMIC AMERICAN EXPRESS 1. Περιγραφή του Προγράμματος Το Πρόγραμμα Επιστροφών DYNAMIC AMERICAN EXPRESS αποτελεί πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο, επί τη βάσει της αξίας της καταναλωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE 1. Συμβαλλόμενα μέρη Στην Αθήνα, σήμερα την.., τα παρακάτω πρόσωπα (στο εξής «συμβαλλόμενοι»), αφενός η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖHΣ Με τη σύμβαση αυτή η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»),

Διαβάστε περισσότερα

(Luxembourg) SA ή την Eurobank EFG Cyprus Ltd,

(Luxembourg) SA ή την Eurobank EFG Cyprus Ltd, Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Ημερομηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ DINERS ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK

ΌΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ DINERS ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK ΌΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ DINERS ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA BANK Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος Ημερομηνία Για την Τράπεζα Ο Αιτών για Κύρια Κάρτα Ο Αιτών για Πρόσθετη Κάρτα

Τόπος Ημερομηνία Για την Τράπεζα Ο Αιτών για Κύρια Κάρτα Ο Αιτών για Πρόσθετη Κάρτα ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ* I. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Α ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ. 3. Δυνατότητα δωρεάν πάγιων εντολών. 4. Δυνατότητα έκδοσης Καρνέ Επιταγών.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ* I. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Α ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ. 3. Δυνατότητα δωρεάν πάγιων εντολών. 4. Δυνατότητα έκδοσης Καρνέ Επιταγών. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ* I. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Α ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΠΛΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΟΨΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΨΕΩΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΟΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ INTERAMERICAN MASTERCARD INTERAMERICAN MASTERCARD GOLD (SC8041052 _)

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ INTERAMERICAN MASTERCARD INTERAMERICAN MASTERCARD GOLD (SC8041052 _) INTERAMERICAN MASTERCARD STANDARD (SC8040052 _) Προ τη Millennium bank ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ INTERAMERICAN MASTERCARD INTERAMERICAN MASTERCARD GOLD (SC8041052 _) ΑΙΤΩΝ - ΚΑΤΟΧΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

OYΣIΩ EIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK VISA. Α. Έκδοση - Φύλαξη - Xpήση Κάρτας

OYΣIΩ EIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK VISA. Α. Έκδοση - Φύλαξη - Xpήση Κάρτας OYΣIΩ EIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK VISA Α. Έκδοση - Φύλαξη - Xpήση Κάρτας 1. Η κάρτα εκδίδεται από την τράπεζα Citibank International plc Κατάστηµα Ελλάδος (η «Τράπεζα»), υπό την µορφή πλαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Σήμερα, την.././., μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: α) Της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΨΩΜΙΑΔΟΥ Ο.Ε.», με έδρα την ΠΑΤΡΑ, οδό ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΑΛΕΑ 37, αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ «ALPHA ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ»

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ «ALPHA ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ «ALPHA ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» Με τη σύμβαση αυτή η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» όπως νόμιμα εκπροσωπείται και η οποία έχει έδρα επί της οδού Σταδίου αρ.40 Αθήναι, (εφεξής «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία Η ifriend δημιουργήθηκε από την Εταιρία του Ομίλου ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Προμήθειας

Γενικοί Όροι Προμήθειας Με την παρούσα σύμβαση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΕNERGY Α.Ε.» (εφεξής ο «Προμηθευτής»)

Διαβάστε περισσότερα

Οι Περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 1999 έως 2015

Οι Περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 1999 έως 2015 Ανεπίσημη Ενοποίηση των περί της Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 με τον περί της Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 1999 («βασικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Κατάστημα. ( ) Αριθμός Σύμβασης. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ --------------- Μεταξύ: Α) της

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Όροι Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου Όροι Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για την Τράπεζα Ο Οφειλέτης / Ο Συνοφειλέτης Ο Εγγυητής

Για την Τράπεζα Ο Οφειλέτης / Ο Συνοφειλέτης Ο Εγγυητής ΑΡΙΘ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ Με τη σύμβαση αυτή, η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδος Σταδίου αριθμός 40) και εκπροσωπείται νόμιμα από τους υπογράφοντες την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ:

ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: - ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ DEBIT MASTERCARD BUSINESS - ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Νομικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Full [Health] Ειδικό

Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Full [Health] Ειδικό Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Full [Health] Ειδικό Προσυμβατική Ενημέρωση (όπως ορίζεται στο Ν. 4364/2016, άρθρο 152) Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική προσφορά. Τα τυχόν αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ) Οι παρακάτω τροποποιήσεις και συµπληρώσεις ισχύουν από 19 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθοι Όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha Alerts Καρτών (εφεξής η «Υπηρεσία») :

Οι ακόλουθοι Όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha Alerts Καρτών (εφεξής η «Υπηρεσία») : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής «οι Όροι») θα διέπονται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Alpha

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 Η Anytime είναι το κανάλι απευθείας πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.) για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ. που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 (όπως ισχύει)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.) για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ. που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 (όπως ισχύει) Α1α Α1β Α1γ Α1δ Α1ε Ιδιότητα (επιλογή μεταξύ των δύο) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Στοιχεία σύμβασης (αριθμός, ημερομ/νία κ.λ.π.)¹ Αριθμός λογαριασμού εξυπηρέτησης¹ Ονοματεπώνυμο Αριθμός Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Moneymarket Ανώνυμη Εταιρεία Μεσίτες Ασφαλίσεων Αγ Δημητρίου 4 105 54 Αθήνα Τηλ.: 210 32 45 000 - Fax: 211 800 72 42 E-mail: info@insurancemarket.gr AΦΜ: 998940997 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 60189/01/Β/06/89

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα Επικοινωνία : Ανδρέας Γκότζης, Τηλ.: 210-3294203 1 / 18 Αθηνά Κάρμη, Τηλ.: 210-3704846

Διαβάστε περισσότερα

Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος & Υπηρεσίες 14/02/2017

Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος & Υπηρεσίες 14/02/2017 Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος & Υπηρεσίες 14/02/2017 Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος 14/02/2017 2 I Τιµοκατάλογος (ισχύς από 14/02/2017)* 3 I *Τιµές µονάδος σε /µέτρο εκτός των αγωγών γείωσης. Εργοστασιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Επιχειρησιακούς Πελάτες Χαμηλής Τάσης

Γενικοί Όροι Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Επιχειρησιακούς Πελάτες Χαμηλής Τάσης Με την παρούσα σύμβαση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΕNERGY Α.Ε.» (εφεξής ο «Προμηθευτής»)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό (στο εξής το «Ιδιωτικό Συμφωνητικό»), καταρτίστηκε και συμφωνήθηκε, στο Μαρούσι Αττικής, την..2017, μεταξύ των παρακάτω: A) Της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ Stars ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ VISA ΑΠΟ ΤΗΝ HSBC / HSBC Advance / HSBC Premier / U Start!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ Stars ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ VISA ΑΠΟ ΤΗΝ HSBC / HSBC Advance / HSBC Premier / U Start! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ Stars ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ VISA ΑΠΟ ΤΗΝ HSBC / HSBC Advance / HSBC Premier / U Start! ΑΠΟ ΤΗΝ HSBC Η HSBC Bank plc, Ελλάδος προσφέρει το πρόγραμμα Επιβράβευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ Με τη σύμβαση αυτή η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σοφοκλέους αριθμός 11),

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Οικιακούς Πελάτες

Γενικοί Όροι Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Οικιακούς Πελάτες Με την παρούσα σύμβαση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΕNERGY Α.Ε.» (εφεξής ο «Προμηθευτής»)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο σήμερα, την.., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων : A)... του., ο οποίος ενεργεί στο παρόν, ως νόμιμος εκπρόσωπος, για

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Εισαγωγή

Όροι χρήσης. 1. Εισαγωγή Όροι χρήσης 1. Εισαγωγή 1.1. Ο παρών διαδικτυακός χώρος «andreasmichailos.gr» είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης δικηγορικών υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛΟΣ-ΠΕΓΚΑ Α.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

OΡΟΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΣ ΚΑΡΤΑΣ AMERICAN EXPRESS KAI XΡΥΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AMERICAN EXPRESS (MEMBERSHIP REWARDS )

OΡΟΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΣ ΚΑΡΤΑΣ AMERICAN EXPRESS KAI XΡΥΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AMERICAN EXPRESS (MEMBERSHIP REWARDS ) OΡΟΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΣ ΚΑΡΤΑΣ AMERICAN EXPRESS KAI XΡΥΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AMERICAN EXPRESS (MEMBERSHIP REWARDS ) Α. OΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΣ BONUS Ι. Περιγραφή του Προγράμματος Το Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Bonus

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

Βλ. άρθρο 2 παρ. 18 του νόμου 4465/ Βλ. άρθρο 2 παρ. 10 και 11 του νόμου 4465/2017.

Βλ. άρθρο 2 παρ. 18 του νόμου 4465/ Βλ. άρθρο 2 παρ. 10 και 11 του νόμου 4465/2017. Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις (α) Στο πλαίσιο των άρθρων 9 έως 14 του νόμου 4465/2017 «Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί.

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί. Άρθρο 1 Ορισμός Πεδίο εφαρμογής 1. Με τον παρόντα νόμο θεσπίζεται η δυνατότητα φυσικών προσώπων που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση (εφεξής οφειλέτες), τα οποία συγκεντρώνουν τις, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα