Ε λεκ το ρ. Περιεχόμενα Αρ. τεύχους 289, Σεπτέμβριος Εναρκτήριο λάκτισμα για την ψηφιακή τηλεόραση. Ηλεκτρονικά διαβατήρια

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε λεκ το ρ. Περιεχόμενα Αρ. τεύχους 289, Σεπτέμβριος Εναρκτήριο λάκτισμα για την ψηφιακή τηλεόραση. Ηλεκτρονικά διαβατήρια"

Transcript

1

2 Ε λεκ το ρ Περιεχόμενα Αρ. τεύχους 289, Σεπτέμβριος Περιεχόμενα Εναρκτήριο λάκτισμα για την ψηφιακή τηλεόραση Ηλεκτρονικά νέα και αγορά Ηλεκτρονικά διαβατήρια Εναρκτήριο λάκτισμα για την ψηφιακή τηλεόραση Ηλεκτρονικά διαβατήρια RFID και ασφάλεια Φορητοί παλμογράφοι Εντοπισμός βραχυκυκλωμάτων σε πλακέτες Εντοπισμός βραχυκυκλωμάτων σε πλακέτες Έλεγχος καλωδίων δικτύου Πομπός FM Stereo Πομπός FM Stereo Προγραμματίζοντας τα FPGA 6 3 ) Οικιακοί 7 αυτοματισμοί Αυτοματισμοί στο σπίτι με E-block Θ Αυτοματισμοί στο σπίτι με E-block Ελεκτο ρ 9/2006 9

3 Εναρκτήριο λάκτισμα για την ψηφιακή τηλεόραση Η ηλεκτρονική τεχνολογία στις υπηρεσίες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Από τον Rainer Bucken Οι φανατικοί του ποδοσφαίρου σίγουρα απόλαυσαν το τουρνουά Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA που έγινε τον Ιούνιο-Ιούλιο στην Γερμανία. Πέρα από τις αδλητικές δραστηριότητες, η διοργάνωση ήταν και μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να αναδειχθεί η τηλεόραση υψηλής ανάλυσης (HDTV), η οποία προσέφερε κάλυψη των αγώνων με εντυπωσιακή λεπτομέρεια. Εν τω μεταξύ το κάδε εισιτήριο των αγώνων έφερε και μία ετικέτα RFID, ενώ η ποδοσφαιρική μπάλα (για την ώρα τουλάχιστον) περιείχε μόνον αέρα... όπως αέρας και μάλιστα κοπανιστός ήταν τα μεγάλα λόγια μερικών μεγαλοσχημόνων, περί βραζιλίας, Αγγλίας, Αργεντινής κ.λπ. Σ τ ις 9 Ιο υ ν ίο υ ξ ε κ ίν η σ ε τ ο Π ρ ω τ ά θ λ η μ α Π α γ κ ο σ μ ίο υ Κ υ π έ λ λ ο υ τ ο υ , κ α ι δ ε ν ή τ α ν μ ό ν ο ν ο ι π ο δ ο σ φ α ιρ ισ τ έ ς π ου ή τ α ν π ρ ο ε τ ο ιμ α σ μ έ ν ο ι γ ια ν α δ ώ σ ο υ ν τ ο ν κ α λ ύ τ ε ρ ο ε α υ τ ό τ ο υ ς. Π ίσ ω απ ό τ η ν σ κ η ν ή, ε κ α τ ο ν τ ά δ ε ς μ η χ α ν ικ ο ί κ α ι τ ε χ ν ικ ο ί α γ ω ν ίζ ο ν τα ν γ ια ν α δ ώ σ ο υ ν τη ν κ α λ ύ τ ε ρ η δ υ ν α τ ή ε ικ ό ν α σ τ α υ π ο λ ο γ ιζ ό μ ε ν α 4 δ ισ ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ια τ η λ ε θ ε α τ ώ ν α ν ά τ ο ν κ ό σ μ ο. Η ψ η φ ια κ ή τ η λ ε ό ρ α σ η ε ίν α ι ή δ η έ τ ο ιμ η, α λ λ ά η εκ π ο μ π ή έ γ ιν ε σ ε κ α ν ο ν ικ ή α ν ά λ υ σ η (s ta n d a rd d efin itio n, S D ) μ ε γ ρ α μ μ έ ς κ α ι σ ε μ ο ρ φ ή 1 6 :9. Η ε ικ ό ν α α υ τ ή σ ε μ ία κ α ν ο ν ικ ή τ η λ ε ό ρ α σ η μ ε α ν α λ ο γ ίε ς 4 :3, ά φ η ν ε δ ύ ο μ α ύ ρ ε ς λ ω ρ ίδ ε ς σ το επ ά ν ω κ α ι σ το κ ά τ ω μ έ ρ ο ς τ η ς ε ικ ό ν α ς. Π ρ ιν α π ό κ ά μ π ο σ ο χ ρ ό ν ια η μ ό ν η μ έ θ ο δ ο ς λ ή ψ η ς τ ο υ επ ίγ ε ιο υ α ν α λ ο γ ικ ο ύ τ η λ ε ο π τ ικ ο ύ σ ή μ α τ ο ς ή τ α ν η γ ν ω σ τή κ ε ρ α ία σ τη ν τ α ρ ά τ σ α τ ο υ σ π ιτιο ύ. Τ α π ρ ά γ μ α τ α ό μ ω ς έ χ ο υ ν π λ έο ν α λ λ ά ξ ε ι κ α ι τ ο τ η λ ε ο π τ ικ ό σ ή μ α ε ίν α ι δ υ ν α τ ό ν ν α λ η - φ θ ε ί ε ίτ ε σ ε α ν α λ ο γ ικ ή ε ίτ ε σ ε ψ η φ ια κ ή μ ο ρ φ ή, π ρ ο ε ρ χ ό μ ε ν ο απ ό κ α λ ω δ ια κ ή, δ ο ρ υ φ ο ρ ικ ή, ή εκ π ο μ π ή μ έ σ ω ε π ίγ ε ια ς κ ε ρ α ία ς. Μ ία α κ ό μ η π ιο π ρ ό σ φ α τ η ε ν α λ λ α κ τικ ή μ έ θ ο δ ο ς εκ π ο μ π ή ς, ε ίν α ι η ε υ - ρ υ ζω ν ικ ή τ η λ ε φ ω ν ικ ή σ ύ ν δ ε σ η. Μ ε τ η ν β ο ή θ ε ια τ η ς τ ε χ ν ικ ή ς D S L, έ χ ο υ ν ή δ η ε π ιτ ε υ χ θ ε ί ρ υ θ μ ο ί μ ε τ α φ ο ρ ά ς μ έ χ ρ ι M b it/s, ο ι ο π ο ίο ι δ ίν ο υ ν τ η ν δ υ ν α τ ό τ η τ α ε φ α ρ μ ο γ ή ς υ π η ρ εσ ιώ ν ό π ω ς ε ίν α ι τ ο IP T V (μ ε τ α φ ο ρ ά τ η λ ε ο π τ ικ ο ύ σ ή μ α τ ο ς σ το ν υ π ο λ ο γ ισ τ ή μ έσ ω τ ο υ δ ια δ ικ τ ύ ο υ ). Σ ε π ο λ λ έ ς π ε ρ ιπ τώ σ εις ε ίν α ι ε π ιθ υ μ η τ ή η δ υ ν α τ ό τ η τ α τ η λ ε θ έ α σ η ς σ ε κ ά π ο ια φ ο ρ η τ ή σ υ σ κ ε υ ή κ α ι ό χ ι σ τη ν κ α ν ο ν ικ ή τ η λ ε ό ρ α σ η σ το σ α λ ό ν ι. Α υ τ ή τ η σ τιγ μ ή υ π ά ρ χ ο υ ν τ ρ ε ις α ν τ α γ ω ν ισ τ ικ έ ς τ ε χ ν ο λ ο γ ίε ς, ο ι ο π ο ίε ς ε π ιτρ έ π ο υ ν τ η ν π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η τ η λ ε ο π τ ικ ο ύ σ ή μ α τ ο ς σ το κ ι ν η τ ό τ η λ έ φ ω ν ο. Η υ π η ρ ε σ ία m o b ile T V ε ίν α ι δ ια θ έ σ ιμ η α π ό τ ις π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ε ς ε τ α ιρ ε ίε ς κ ιν η τ ή ς τ η λ ε φ ω ν ία ς κ α ι μ έσ ω τ ο υ δ ικ τ ύ ο υ ε π ιτ υ γ χ ά ν ε ι τ η ν μ ε τ α φ ο ρ ά τ η λ ε ο π τ ικ ο ύ σ ή μ α τ ο ς σ ε τ η λ έ φ ω ν α τ ε χ ν ο λ ο γ ία ς 3 G (U M T S ). Μ ε κ ά π ο ια α π ό τ α υ π ό λ ο ιπ α α ν τ α γ ω ν ισ τ ικ ά σ υ σ τ ή μ α τ α θ α α σ χ ο λ η θ ο ύ μ ε α ρ γ ό τ ε ρ α. 25 κάμερες Η ζω ν τα ν ή κ ά λ υ ψ η τ ω ν α γ ώ ν ω ν σ ε π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ε ς α π ό π ό λ ε ις σ ε ό λ ο τ ο ν κ ό σ μ ο ή τ α ν ό ν τ ω ς τ ε ρ ά σ τ ια ε υ θ ύ ν η κ α ι τ η ν ο ρ γ ά ν ω σ η α ν έ λ α β ε η ε τ α ιρ ε ία H o s t B r o a d c a s t S e rv ic e s (H B S ), η ο π ο ία ιδ ρ ύ θ η κ ε α μ έ σ ω ς μ ε τ ά τ ο π α γ κ ό σ μ ιο κ ύ π ε λ λ ο τ ο υ Η σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν η ε τ α ιρ ε ία 1 4 ΕΛΕΚΤΟΡ 9/2006

4 ε ιδ ικ ε ύ ε τ α ι σ τη ν π α ρ ο χ ή τ η λ ε ο π τ ικ ή ς κ ά λ υ ψ η ς γ ια μ ε γ ά λ α α θ λ η τ ικ ά γ ε γ ο ν ό τ α κ α ι ο ι α π ο λ α β έ ς τ η ς υ π ο λ ο γ ίζ ο ν τ α ι σ ε 2 π ερ ίπ ο υ δ ισ ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ια απ ό ά δ ε ιε ς κ α ι σ υ μ β ό λ α ια μ ε τ α ξ ύ τ η ς F ro n t S p o rts (ε μ π ο ρ ικ ό ς ε τ α ίρ ο ς τ η ς H B S ) κ α ι τω ν δ ια φ ό ρ ω ν α ν ό τ ο ν κ ό σ μ ο τη λ ε ο π τικ ώ ν σ τα θ μ ώ ν. Ο εκ π ρ ό σ ω π ο ς τύ π ο υ τ η ς ε τ α ιρ ε ία ς τ ό ν ισ ε ό τι η ε ικ ό ν α υ ψ η λ ή ς α ν ά λ υ σ η ς χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ί α ν α π ό φ ε υ κ τ α α κ ρ ιβ ό τ ε ρ ο εξο π λ ισ μ ό, εν ώ χ ρ ε ιά ζ ε τ α ι κ α ι υ π ο δ ο μ ή μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο υ ε ύ ρ ο υ ς ζώ ν η ς. Σ τ ο Π α γ κ ό σ μ ιο Κ ύ π ελ λ ο τ ο υ π ο υ έ γ ιν ε μ ε σ υ ν -δ ιο ρ γ ά ν ω σ η Ια π ω ν ία ς - Κ ο ρ έ α ς, χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή θ η κ α ν ο κ τώ κ ά μ ε ρ ε ς υ ψ η λ ή ς α ν ά λ υ σ η ς γ ια ν α κ α τ α γ ρ ά ψ ο υ ν 4 8 απ ό τ ο υ ς α γ ώ ν ε ς σ ε H D T V, εν ώ σ τη ν φ ε τ ιν ή δ ιο ρ γ ά ν ω σ η ε ίχ α μ ε 2 5 κ ά μ ε ρ ε ς H D T V σ ε κ ά θ ε α γ ώ ν α (Σ χ ή μ α 1). Ο ι α σ ύ ρ μ α τ ε ς σ υ ν δ έ σ ε ις α π ε δ ε ίχ θ η σ α ν α ν α ξ ιό π ισ τ ε ς σ το π α ρ ε λ θ ό ν, κ α ι γ ια τ ο ν λ ό γ ο α υ τ ό δ ε ν χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή θ η κ α ν σ τα π α ιχ ν ίδ ια τ ο υ Η ο μ ά δ α τ η ς H B S π ο υ ή τ α ν υ π ε ύ θ υ ν η γ ια τ η ν κ ά λ υ ψ η π ε ρ ι- ε λ ά μ β α ν ε έ μ π ε ιρ ο υ ς σ κ η ν ο θ έ τ ε ς, π α ρ α γ ω γ ο ύ ς χ ε ιρ ισ τ έ ς κ ά μ ε ρ α ς κ α ι τ ε χ ν ικ ό π ρ ο σ ω π ικ ό α π ό τ η ν Γ α λ λ ία, τ η ν Α γ γ λ ία κ α ι τ η ν Γ ε ρ μ α ν ία. Έ ν α α π ό τ α κ α θ ή κ ο ν τ α τ η ς ο μ ά δ α ς ή τ α ν ν α ε ξ α σ φ α λ ίσ ε ι ό τι ο ι τ η λ ε θ ε α τ έ ς μ ε σ υ σ κ ε υ έ ς σ ε α ν α λ ο γ ία 4 :3 δ ε ν π ρ ό κ ε ιτ α ι ν α χ ά σ ο υ ν κ α θ ό λ ο υ δ ρ ά σ η α π ό α υ τ ή π ο υ κ α λ ύ π τ ε τ α ι σ τα ά κ ρ α τ η ς ε ικ ό ν α ς σ ε μ ο ρ φ ή 1 6 :9. Μ ε τ ο σ κ επ τικ ό α υ τ ό, η ε ικ ό ν α 1 6 :9 π ε ρ ιε - λ ά μ β α ν ε μ ία κ ε ν τ ρ ικ ή π ρ ο σ τ α τ ε υ μ έ ν η π ε ρ ιο χ ή σ ε μ ο ρ φ ή 4 :3, μ έ σ α σ τη ν ο π ο ία ο ε ικ ο ν ο λ ή π τ η ς φ ρ ό ν τ ιζ ε ν α π ε ρ ιλ α μ β ά ν ε ι ό λ η τ η ν δ ρ ά σ η. Τ ο έ ν α κ α ν ά λ ι μ ε τ έ φ ε ρ ε τ η ν π λ η ρ ο φ ο ρ ία ε υ ρ ε ία ς ο θ ό ν η ς, εν ώ έ ν α δ ε ύ τ ε ρ ο κ α ν ά λ ι μ ε τ έ φ ε ρ ε σ τη ν ε ικ ό ν α σ ε μ ο ρ φ ή 4 :3. Τ ο τ η λ ε ο π τ ικ ό κ α ν ά λ ι ή χ ο υ ε ίχ ε π ο λ λ έ ς ε π ιλ ο γ έ ς, απ ό α π λ ό σ τ ε ρ ε ο φ ω ν ικ ό μ έ χ ρ ι D o lb y D ig ita l 5.1. Έ ν α σ ύ ν ο λ ο απ ό 2 4 τ ο υ λ ά χ ισ τ ο ν μ ικ ρ ό φ ω ν α τ ο π ο θ ε τ η μ έ ν α σ ε δ ιά φ ο ρ ε ς θ έ σ ε ις τ ο υ γ η π έ δ ο υ ε ξ α σ φ ά λ ιζ ε τ η ν κ α θ α ρ ή μ ε τ α φ ο ρ ά τ ο υ ή χ ο υ τ ό σ ο α π ό τ ις φ ω ν έ ς μ ε τ α ξ ύ τω ν π α ικ τώ ν ό σ ο κ α ι απ ό τ ις κ ε ρ κ ίδ ε ς, εν ώ υ π ή ρ χ ε κ α ι η μ ε τ α φ ο ρ ά τ ο υ ή χ ο υ κ α ι α π ό τ ις κ α μ π ίν ες τω ν σ χ ο λ ια σ τ ώ ν (Σ χ ή μ α 2 ). Π α ρ ό λ α α υ τ ά τ α μ ε γ α λ ε π ίβ ο λ α α ν α π ο λ ή σ α μ ε τ ο υ ς Ο λ υ μ π ια κ ο ύ ς τ η ς Α θ ή ν α ς ό π ο υ δ ε ν υ π ή ρ ξ ε σ χ ε δ ό ν κ α μ μ ία δ ια κ ο π ή ή ά σ χ η μ η ε ικ ό ν α, ό π ω ς σ υ ν έ β η π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς μ ε τ η ν Γ ε ρ μ α ν ία. Εικόνες και από τις τέσσερις γωνίες Η ο μ ά δ α π α ρ α γ ω γ ή ς ή τ α ν υ π ε ύ θ υ νη γ ια τ η ν σ ύ ν θ ε σ η τ ω ν σ η μ ά τω ν απ ό τ ις δ ιά φ ο ρ ε ς κ ά μ ε ρ ε ς, τ α γ ρ α φ ικ ά μ έσ ω τω ν υ π ο λ ο γ ισ τώ ν κ α ι τ α σ χ ό λ ια. Έ ν α β α σ ικ ό ε θ ν ικ ό π α κ έ τ ο μ ε τ ά δ ο σ η ς " ξ ε κ ιν ο ύ σ ε τ η ν κ ά λ υ ψ η 12 λ ε π τ ά π ρ ιν τ ο ν α γ ώ ν α κ α ι τ ε λ ε ίω ν ε 5 λ ε π τ ά μ ε τ ά απ ό α υ τ ό ν. Τ ο " ε κ τ ε τ α μ έ ν ο π α κ έ τ ο π α ρ ε ίχ ε κ ά λ υ ψ η σ ε δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς π ο υ ε ίχ α ν ν α κ ά ν ο υ ν μ ε μ ία σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν η ο μ ά δ α, κ α ι υ π ή ρ χ α ν κ ά μ ε ρ ε ς π ο υ α κ ο λ ο υ θ ο ύ σ α ν τ ο υ ς β α σ ικ ο ύ ς π α ίχ τ ε ς κ α ι τ ο ν π ά γ κ ο, ό π ο υ ό λ α α υ τ ά σ τ έ λ ν ο ν τ α ν σ το ν α ν τίσ τ ο ιχ ο σ τ α θ μ ό εκ π ο μ π ή ς, εν ώ ο ι α ν τ ι δ ρ ά σ ε ις τ ω ν α ν τιπ ά λ ω ν α π ο σ τ έ λ λ ο ν τ α ν σ το ν δ ικ ό τ ο υ ς σ τ α θ μ ό εκ π ο μ π ή ς. Η μ ο ρ φ ή τ ω ν μ ε τ α δ ό σ ε ω ν α υ τ ώ ν ή τα ν έ ν α σ υ ν ο ν θ ύ λ ε υ μ α απ ό υ ψ η λ ή α ν ά λ υ σ η (H ig h D e fin itio n, H D ) 1 6 :9 κ α ι κ α ν ο ν ικ ή α ν ά λ υ σ η (S ta n d a rt D e fin itio n, S D ) 4 :3. Η μ ε τ α τ ρ ο π ή τ η ς μ ο ρ φ ή ς τ ο υ σ ή μ α τ ο ς γ ιν ό τ α ν ε ίτ ε το π ικ ά ε ίτ ε σ το Δ ιε θ ν έ ς Κ έ ν τ ρ ο Ε κ π ο μ π ή ς (In te rn a tio n a l B ro a d c a s t C e n tre, IB C ) σ το Μ ό ν α χ ο. Σ τ α π α κ έ τ α α υ τ ά π ε ρ ιλ α μ β α ν ό τ α ν π ρ ο β ο λ ή σ ε α ρ γ ή κ ίν η σ η, γ ρ α φ ικ ά, ε π ιπ ρ ό σ θ ε τ ε ς π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς κ α ι σ χ ο λ ια σ μ ό ς τ ο υ α γ ώ ν α σ τη ν Α γ γ λ ικ ή γ λ ώ σ σ α γ ια ό σ ο υ ς σ τ α θ μ ο ύ ς δ ε ν ε ίχ α ν σ τ ε ίλ ε ι δ ικ ό τ ο υ ς σ χ ο λ ια σ τ ή. Γ ια τ η ν ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η τω ν υ π η ρ εσ ιώ ν, υ π ή ρ χ ε μ ία ο μ ά δ α σ το Μ ό ν α χ ο η ο π ο ία ε ρ γ α ζ ό τ α ν σ ε 2 4 ω ρ η β ά σ η. Υ π ο λ ο γ ίζ ε τ α ι ό τ ι τ ο B B C μ ό ν ο ν ξ ό δ ε ψ ε π ερ ίπ ο υ 4,5 ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ια γ ια ν α σ τ ε ίλ ε ι μ ία ο μ ά δ α σ υ ν ο λ ικ ά α τ ό μ ω ν α π ο τε - λ ο ύ μ ε ν η α π ό γ ν ω σ τ ο ύ ς σ χ ο λ ια σ τ έ ς, δ η μ ο σ ιο γ ρ ά φ ο υ ς κ α ι τ ε χ ν ικ ο ύ ς υ π ο σ τή ρ ι ξ η ς, εν ώ η α ν τίπ α λ η IT V έ σ τ ε ιλ ε π ερ ίπ ο υ τ ο έ ν α τ ρ ίτ ο σ ε α ν θ ρ ώ π ιν ο δ υ ν α μ ικ ό. Τ ο Γ ε ρ μ α ν ικ ό κ α ν ά λ ι P re m ie re ε ξ α σ φ ά λ ισ ε π λ ή ρ η κ ά λ υ ψ η γ ια ό σ ο υ ς δ ε ν ή θ ε λ α ν ν α χ ά σ ο υ ν ο ύ τ ε σ τιγ μ ή α π ό τ ο κ ύ π ελ λ ο, εν ώ σ το Η ν ω μ έ ν ο Β α σ ίλ ε ιο τ α δ ικ α ιώ μ α τ α κ ά λ υ ψ η ς τ α μ ο ιρ ά σ τ η κ α ν τ ο B B C μ ε τ η ν ITV. Η Ια π ω νική Ε τ α ι ρ ε ία Ε κπ ομ π ώ ν (J a p a n e s e B ro a d c a s tin g C o rp o ra tio n, Ν Η Κ ) ε ίν α ι έ ν α ς α π ό τ ο υ ς Σχήμα 1. Οι χειριστές της κάμερας HD είχαν πάντα κατά νου την μορφή εικόνας 4:3. (φώτο: R. Bihken). Σχήμα 2. Οι σχολιαστές αγώνων επί το έργον (φώτο: HBS). κ α λ ύ τ ε ρ ο υ ς π ε λ ά τ ε ς τ η ς τ η λ ε ό ρ α σ η ς υ ψ η λ ή ς α ν ά λ υ σ η ς, κ α ι έ χ ε ι ή δ η α ν α κ ο ιν ώ σ ε ι τ η ν κ α τ α λ η κ τ ικ ή η μ ε ρ ο μ η ν ία ( ) κ α τ ά ρ γ η σ η ς τ ω ν εκ π ο μ π ώ ν μ ε- σ ύ σ τ η μ α N T S C π ο υ χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ί τ ώ ρ α. Σ τ ις Η ν ω μ έ ν ε ς Π ο λ ιτ ε ίε ς, κ α ι τ α 6 4 π α ιχ ν ίδ ια κ α λ ύ φ θ η κ α ν σ ε H D, κ α ι απ ό τ α δ ύ ο κ α ν ά λ ια D is n e y A B C κ α ι E S P N. Σ ύ μ φ ω ν α μ ε μ ία π ρ ό σ φ α τ η έ ρ ε υ ν α π ου έ γ ιν ε σ τ ις Η Π Α α π ό τ ις S c re e n D ig e s t κ α ι G o ld m e d ia, υ π ά ρ χ ο υ ν π ερ ίπ ο υ 19 ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ια ν ο ικ ο κ υ ρ ιά ε ξ ο π λ ισ μ έ ν α μ ε τ η λ ε ο π τ ικ έ ς σ υ σ κ ε υ έ ς Υ ψ η λ ή ς Α ν ά λ υ σ η ς. Σ τ ο Η ν ω μ έ ν ο Β α σ ίλ ε ιο τ ο B B C κ ά λ υ ψ ε δ ω ρ ε ά ν τ ο π α γ κ ό σ μ ιο κ ύ π ελ λ ο σ ε Υ ψ η λ ή Α ν ά λ υ σ η, α λ λ ά ο ι τ η λ ε θ ε α τ έ ς θ α έ π ρ ε π ε ν α δ ια θ έ τ ο υ ν : H D s e t-to p b o x, τ η λ ε ο π τ ικ ό δ έ κ τ η H D, κ α ι σ ή μ α ε ίτ ε απ ό κ ά π ο ιο π ά ρ ο χ ο κ α λ ω δ ια κ ή ς τ η λ ε ό ρ α σ η ς ε ίτ ε δ ο ρ υ φ ο ρ ικ ή λ ή ψ η. T o B B C ΕΛΕΚΤΟΡ 9/

5 Οι ετικέτες RFID ενάντια στους λαδρο-δεατές Ολα τα εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2006 περιελάμβανσν μία ετικέτα RFID (Radio Frequency Identification, Τυατοποίηση μέαω Ράδιο-Συχνοτήτων) η οποία και διευκόλυνε σημαντικά την διαδικασία ελέγχου των θεατών κατά την είσοδο τους στα στάδια. Οι ετικέτες αυτές ανήκουν στην οικογένεια MIFARE της Philips [11 Παρόμοιες κάρτες χρησιμοποιούνται ηδη τόσο στο υπόγειο μετρά της Μ ό σχας όσο και στον υπόγειο του Λονδίνου, όπου χρησιμοποιείται ένα σύστημα έκδοσης έξυπνων καρτών, το καλούμενο Oyster. Το σύστημα αυτό επιτρέπει στους κατόχους να #(11111 III Η ίκιιιμ II» περάσουν από τον έλεγχο πολύ πιο εύκολα, απλά κινώντας την κάρτα τους επάνω από ένα αναγνώστη RF στην αρχή και το τέλος της διαδρομής τους. Καμία δηλαδή αναμονή για να περάσει το εισιτήριο από την αντίστοιχη υποδοχή. Ενα ανάλογο σύστημα αναμένεται να εφαρμοστεί σύντομα και στα δημόσια μέσα μεταφοράς της Δανίας, ενώ τέσσερις ακόμη Ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για χρήση εισιτηρίων εξοπλισμένων με ετικέτες RFID. Μία ασφαλέστερη έκδοση των ετικετών RFID ενσωματώνεται και στα καινούργια ηλεκτρονικά διαβατήρια, που εφαρμόζονται πλέον σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης (δείτε το αντίστοιχο άρθρο σε άλλο σημείο του περιοδικού). Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006 είναι το πρώτο διεθνές γεγονός στο οποίο έγινε χρήση της τεχνολογίας RFID για τον έλεγχο των θεατών στα στάδια. Κατά την διέλευση των θεατών, το εισιτήριο παρουσιάζεται σε μία απόσταση 10 εκατοστών από την συσκευή ανάγνωσης και ελευθερώνεται η είσοδος. Η μονάδα διασύνδεσης είναι συμβατή με το διεθνές πρότυπο IS Ο αναγνώστης και η ετικέτα RFID του εισιτηρίου ανταλλάσσουν πληροφορίες στα 106 kbit/s πάνω σε μία RF σύνδεση στα 13,56 MHz, έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν ο κάτοχος του εισιτηρίου είναι εξουσιοδοτημένος να εισέλθει στο στάδιο. Το ολοκληρωμένο MIFARE της Philips που χρησιμοποιείται στο εισιτήριο, διαθέτει μία μνήμη EEPROM 512 ψηφίων, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ένα σειριακό αριθμό 7 ψηφίων. Ο κατασκευαστής δεν εχει δημοσιεύσει περισσότερες πληροφορίες σχετικό με την τεχνολογία που χρησιμοποιεί, για να αποφύγει την εξαπάτηση των συστημάτων. Ο εκπρόσωπος της Philips επέμεινε στο σημείο ότι στο εισιτήριο δεν αποθηκεύεται καμία προσωπική λεπτομέρεια του κάτοχου, αλλά υπάρχει ένας μοναδικός σειριακός αριθμός ο οποίος προσωποποιεί" το εισιτήριο και διασταυρώνεται σε μία ασφαλή βάση δεδομένων της FIFA με το όνομα, την ημερομηνία γεννήσεως, την εθνικότητα και τον αριθμό ταυτότητας του αγοραστή. Οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου που ταξίδεψαν για να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια δεν έφεραν μαζί τους ταυτότητες διότι η διαδικασία έκδοσης στην χωρά τους δεν είναι ακόμη ασφαλής. Ο μόνος τρόπος για να διαπιστωθεί η ταυτοποίηση του κατόχου με τον αγοραστή, ήταν μέσω φυσικού ελέγχου λεπτομερειών που είχαν κσταχωρηθεί στο εισιτήριο και κάποιας μορφής ταυτότητας που έφερε μαζί του ο κάτοχος. Ο όγκος των επισκεπτών ήταν πάντως τόσο μεγάλος, που μόνον δειγματοληπτικοί έλεγχοι μπορούσαν να γίνουν. Η χρηση βέβαια των προσωποποιημενων εισιτηρίων προκάλεσε και κάποιες αντιδράσεις από αυτούς που θεωρούν ότι με τέτοιες ενέργειες ο μεγάλος αδελφός" έρχεται πιο κοντά, αλλά οι διοργανωτές επέμεναν ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είχαν μοναδικό σκοπό την αποφυγή των φαινομένων πώλησης εισιτηρίων στην μαύρη αγορά" και την αποτροπή επεισοδίων από τους χούλιγκαν για να μπορέσει ο φίλαθλος κόσμος να απολαύσει το θέαμα. Οσοι εκ των χούλιγκαν ήταν ήδη γνωστοί στις αρχές δεν είχαν δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου, ενώ εάν κάποιο χαμένο ή κλεμμένο εισιτήριο έπεφτε στα χέρια τους, ακυρωνόταν στην βάση δεδομένων. Εννοείται βέβαια ότι με την διέλευση γινόταν καταγραφή του κάθε εισιτηρίου, και δεν υπήρχε περίπτωση το ίδιο εισιτήριο να ξαναχρησιμοποιηθεί για να περάσει κάποιος άλλος. Θεωρητικά, η κατασκευή ενός δέκτη ο οποίος θα σαρώνει ένα εισιτήριο -ακόμη και από απόσταση 1 μέτρου- για να διαβάσει των σειριακό αριθμό που είναι αποθηκευμένος στο ολοκληρωμένο της MIFARE, είναι απολύτως εφικτή (στο τεύχος μάλιστα Οκτωβρίου 2006 του περιοδικού Ελεκτορ θα παρουσιάσουμε ένα σαρωτή με την δυνατότητα αυτή). Με τον αριθμό αυτό οι πσρανομούντες θα μπορούσαν εύκολα να κατασκευάσουν ένα αντίγραφο εισιτηρίου το οποίο θα εξέπεμπε ένα σήμα με τον ίδιο σειριακό αριθμό για να εξαπατήσουν τα συστήματα ελέγχου, αλλά ευτυχώς οι πιθανότητες εμφάνισης τέτοιου φαινομένου ήταν πολύ μικρές και δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα. Κάτω βέβαια από τις συνθήκες αυτές, η ιδέα του να φέρει ο κάτοχος το εισιτήριο σε κάποια θωρακισμένη συσκευασία μέχρι την είσοδο του στο στάδιο, δεν ήταν και τόσο κακή. Π ) Ελε κ τ ο ρ 9/2006

6 μ α ζ ί μ ε τ η ν IT V κ α ι τ α κ α ν ά λ ια 4 κ α ι 5 κ ά ν ο υ ν δ ο κ ιμ έ ς ε π ίγ ε ια ς εκ π ο μ π ή ς H D π ο υ σ τ ο χ ε ύ ε ι σ τ ις κ ε ρ α ίε ς τ ω ν σ π ιτιώ ν, α λ λ ά η κ ά λ υ ψ η ε ίν α ι π ε ρ ιο ρ ισ μ έ ν η σ ε μ ε ρ ικ έ ς ε κ α τ ο ν τ ά δ ε ς θ ε α τ έ ς σ το Λ ο ν δ ί ν ο δ ε δ ο μ έ ν ο υ ό τ ι επ ί τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι α ρ κ ε τ ό ε ύ ρ ο ς ζώ ν η ς ε λ ε ύ θ ε ρ ο γ ια μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η κ ά λ υ ψ η. Σ τ η ν Γ α λ λ ία, έ γ ιν α ν επ ίσ η ς σ η μ α ν τ ικ έ ς π ρ ο σ π ά θ ε ιε ς γ ια ν α ε ξ α σ φ α λ ισ τ ε ί κ ά λ υ ψ η σ ε μ ο ρ φ ή H D T V α π ό τ α C a n a l+, T F T κ α ι Μ 6 τ α ο π ο ία ε ξ έ π ε μ π α ν επ ίγ ε ιο σ ή μ α. Α ν ά λ ο γ ε ς π ά ν τω ς υ π η ρ ε σ ίε ς π ρ ο σ έ φ ε ρ α ν κ α ι ο ι υ π ό λ ο ιπ ες Ε υ ρ ω π α ϊκ έ ς χ ώ ρ ε ς. Το πρότυπο είναι HDTV Ό λ η η κ ά λ υ ψ η τ ο υ κ υ π έ λ λ ο υ έ γ ιν ε σ ε μ ο ρ φ ή H D T V, κ α ι ο ι υ π ό λ ο ιπ ες μ ο ρ φ έ ς π ρ ο έ κ υ π τ α ν σ τη ν σ υ ν έ χ ε ια οπ ό α υ τ ό. Μ ία σ υ ν η θ ισ μ έ ν η ε ικ ό ν α Τ υ π ικ ή ς Α ν ά λ υ σ η ς (S D ) α π ο τ ε λ ε ίτ α ι α π ό (μ έ χ ρ ι) 5 0 η μ ι-π λ α ίσ ια ε ικ ό ν α ς τ ο δ ε υ τ ε ρ ό λ ε π τ ο (σ υ μ π λ ε γ μ έ ν η -in te rla c e d - μ ε τ ά δ ο σ η ) τ ο κ ά θ ε έ ν α α π ό τ α ο π ο ία έ χ ε ι χ ε ικ ο ν ο σ τ ο ιχ ε ία, δ ίν ο ν τ α ς έ ν α σ ύ ν ο λ ο απ ό ε ικ ο ν ο σ τ ο ιχ ε ία Η μ ο ρ φ ή H D χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ί επ ίσ η ς 5 0 η μ ι-π λ α ί- σ ια ε ικ ό ν α ς τ ο δ ε υ τ ε ρ ό λ ε π τ ο, α λ λ ά μ ε α ν ά λ υ σ η χ ε ικ ο ν ο σ τ ο ιχ ε ία, τ ο ο π ο ίο ν δ ίν ει ε ικ ο ν ο σ τ ο ιχ ε ία. Η σ ύ μ π λ ε ξ η τ η ς ε ικ ό ν α ς π α ρ ά γ ε ι έ ν α σ υ ν ο λ ικ ό ρ υ θ μ ό 2 5 π λ α ισ ίω ν τ ο δ ε υ τ ε ρ ό λ ε π τ ο. Τ ο α π ο τ έ λ ε σ μ α ό μ ω ς α υ τ ό δ ε ν ε ίν α ι π λ ή ρ ω ς σ υ μ β α τ ό μ ε ά λ λ α σ υ σ τ ή μ α τ α κ α ι ε ιδ ικ ά σ ε χ ώ ρ ε ς π ο υ έ χ ο υ ν π ρ ω τ ο σ τ α τ ή σ ε ι σ τη ν τ ε χ ν ο λ ο γ ία H D T V, ό π ω ς ε ίν α ι η Ια π ω ν ία ή ο ι Η Π Α ό π ο υ α ν τί γ ια 5 0 H z χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τ α ι τ α 6 0 Η ζ. Γ ια τ ο ν λ ό γ ο α υ τ ό, χ ρ ε ια ζ ό τ α ν μ ία μ ε τ α τ ρ ο π ή τ ο υ σ ή μ α τ ο ς, η ο π ο ία γ ιν ό τ α ν ε ίτ ε σ το IB C ε ίτ ε σ τη ν α ν τίσ τ ο ιχ η χ ώ ρ α. Σ τ η ν κ ε ν τ ρ ικ ή μ ο ν ά δ α ε ξ ω τ ε ρ ικ ή ς ε κ π ο μ π ή ς (O u ts id e B ro a d c a s t U n it, O B U ) τ ο υ κ ά θ ε σ τ α δ ίο υ, η κ ύ ρ ια ε ικ ό ν α H D α π ο σ τ ε λ λ ό τ α ν σ α ν σ ε ιρ ια κ ό σ ή μ α δ ια σ ύ ν δ ε σ η ς δ ε δ ο μ έ ν ω ν υ ψ η λ ή ς α ν ά λ υ σ η ς (S e ria l D a ta In te rfa c e s ig n a l (H D - S D I Ϊ/2 5 ) σ τ α M b it/s μ α ζ ί μ ε τ η ν ε ικ ό ν α τυ π ικ ή ς α ν ά λ υ σ η ς (S D -S D I J /2 5 ) σ τα M b it/s. Τ α σ ή μ α τ α H D T V α π α ιτ ο ύ ν τ η ν χ ρ ή σ η ε ξ ε ιδ ικ ε υ μ έ - ν ο υ ε ξ ο π λ ισ μ ο ύ, κ α ι σ το Σ χ ή μ α 3 εικ ο ν ί- ζ ε τ α ι μ ία ε ξ ω τ ε ρ ικ ή μ ο ν ά δ α εκ π ο μ π ή ς η ο π ο ία α ν ή κ ε ι σ το S tu d io B e rlin κ α ι ε ίν α ι σ ε θ έ σ η ν α δ ιε υ θ ε τ ή σ ε ι ε ισ ό δ ο υ ς α π ό 2 3 δ ια φ ο ρ ε τ ικ έ ς κ ά μ ε ρ ε ς. Η σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν η μ ο ν ά δ α σ χ ε δ ιά σ τ η κ ε απ ό τ η ν T h o m s o n, κ ό σ τ ισ ε π ερ ίπ ο υ 10 ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ια κ α ι χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή θ η κ ε σ τ α έ ξ ι π α ιχ ν ίδ ια π ο υ έ γ ιν α σ το Β ε ρ ο λ ίν ο κ α ι τ α π έ ν τ ε π α ιχ ν ί δ ια π ο υ έ γ ιν α ν σ τη ν Λ ε ιψ ία. Γ ια ν α υ π ά ρ χ ει μ ά λ ισ τ α ε ν α λ λ α κ τ ικ ή δ υ ν α τ ό τ η τ α εκ π ο μ π ή ς κ α τ ά τ η ν δ ιά ρ κ ε ια τω ν α γ ώ ν ω ν, η ο ρ γ α ν ω τ ικ ή ο μ ά δ α π ρ ο χ ώ ρ η σ ε σ ε ε ν ο ικ ία σ η δ ε ύ τ ε ρ η ς μ ο ν ά δ α ς μ ε δ υ ν α τ ό τ η τ α εκ π ο μ π ή ς σ ε H D. Καλώδια υψηλών ταχυτήτων Τ α σ ή μ α τ α τω ν π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν H D απ ό τ α 1 2 σ τ ά δ ια ό π ου π ρ α γ μ α τ ο π ο ιή θ η κ α ν ο ι α γ ώ ν ε ς, μ ε τ α φ έ ρ ο ν τ α ν σ το κ έ ν τ ρ ο IB C σ το Μ ό ν α χ ο απ ό δ ύ ο π ρ ο σ τ α τ ε υ μ έ ν α κ α λ ώ δ ια ο π τικ ή ς ίν α ς μ ε χ ω ρ η τ ικ ό τ η τ α 2 0 G b it/s. Τ ο έ ν α κ α λ ώ δ ιο ή τ α ν σ ε θ έ σ η ν α μ ε τ α φ έ ρ ε ι ό λ ο τ ο σ ή μ α απ ό μ ό ν ο τ ο υ, ο π ό τ ε τ ο δ ε ύ τ ε ρ ο λ ε ιτ ο υ ρ γ ο ύ σ ε σ α ν ε ν α λ λ α κ τ ικ ή ο δ ό ς. Σ τ η ν π ερ ίπ τω σ η ό π ο υ υ π ή ρ χ ε π ρ ό β λ η μ α κ α ι σ τα δ ύ ο κ α λ ώ δ ια, ε ίχ ε γ ίν ε ι π ρ ό β λ ε ψ η μ ε τ ά δ ο σ η ς τ ο υ σ ή μ α τ ο ς μ έσ ω δ ο ρ υ φ ό ρ ο υ. Η σ ύ ν δ ε σ η υ ψ η λ ή ς τ α χ ύ τ η τ α ς μ ε τ α ξ ύ τ ο υ IB C σ το Μ ό ν α χ ο κ α ι τω ν κ ε ν τ ρ ικ ώ ν Γ ε ρ μ α ν ικ ώ ν σ τ ο ύ ν τ ιο εκ π ο μ π ή ς σ τη ν Κ ο λ ω ν ία, τ ο Β ε ρ ο λ ίν ο κ α ι τ ο Μ ά ιν τ ζ, π α ρ εί- χ ε τ ο α π ό τ η ν ε τ α ιρ ε ία δ ικ τ υ α κ ώ ν υ π η ρ ε σ ιώ ν T -S y s te m s κ α ι α π ο τ ε λ ε ίτ ο α π ό έ ν α υ π ό γ ειο δ α κ τ ύ λ ιο μ ε δ υ ν α τ ό τ η τ α μ ε τ α φ ο ρ ά ς ρ υ θ μ ο ύ δ ε δ ο μ έ ν ω ν 2,5 G b it/s μ ε τ ε χ ν ο λ ο γ ία Π ο λ υ π λ ε ξ ία ς Κ α τ α μ ε ρ ισ μ ο ύ Μ ή κ ο υ ς Κ ύ μ α τ ο ς (W a v e le n g th D ivisio n M u ltip le x in g, W D M ). Η μ ε τ α φ ο ρ ά π ρ ο ς τ ο ν υ π ό λ ο ιπ ο κ ό σ μ ο γ ιν ό τ α ν επ ίσ η ς απ ό τ ο IB C μ έσ ω τ ο υ δ ικ τ ύ ο υ τ η ς T -S y s te m s κ α ι σ τη ν σ υ ν έ χ ε ια ε ίτ ε π ρ ο ς κ ά π ο ια ο π τικ ή ίν α ε ίτ ε π ρ ο ς κ ά π ο ιο δ ο ρ υ φ ό ρ ο. Η χ ρ ή σ η ο π τικ ή ς ίν α ς ε ίν α ι π ρ ο τ ιμ η τ έ α σ ε σ χ έ σ η μ ε τ η ν δ ο ρ υ φ ο ρ ικ ή ζ ε ύ ξ η, δ ε δ ο μ έ ν ο υ ό τ ι ε ισ ά γ ε ι μ ικ ρ ό τ ε ρ η κ α θ υ σ τ έ ρ η σ η σ τ ις σ υ ζ η τ ή σ ε ις π ο υ γ ίν ο ν τα ι μ ε τ α ξ ύ τ ο υ ε θ ν ικ ο ύ τ η λ ε ο π τ ικ ο ύ σ τ α θ μ ο ύ κ α ι τ ο υ σ τα δ ίο υ. Τι χρειάζεται για την λήψη; Τ α σ υ σ τ ή μ α τ α ή τ α ν έ τ ο ιμ α, κ α ι ε ξ α σ φ ά λ ιζ α ν ό τ ι η ε ικ ό ν α H D θ α ή τ α ν δ ια θ έ σ ιμ η. Ο ι τ η λ ε θ ε α τ έ ς ό μ ω ς ή τ α ν έ τ ο ιμ ο ι γ ια ν α α π ο λ α ύ σ ο υ ν τ η ν Σχήμα 3. Μία από τις μονάδες εξωτερικής εκπομπής στο στούντιο του Βερολίνου, (φώτο: Bucken). σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν η τ ε χ ν ο λ ο γ ία σ το σπίτι; Ο ι π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο ι μ ε γ ά λ ο ι κ α τ α σ κ ε υ α σ τ έ ς τη λ ε ο π τικ ώ ν σ υ σ κ ε υ ώ ν ε ίχ α ν ή δ η ξ ε κ ι ν ή σ ε ι π ρ ο σ φ ο ρ έ ς σ υ σ κ ε υ ώ ν έ τ ο ιμ ω ν γ ια τ ε χ ν ο λ ο γ ία H D " απ ό α ρ κ ε τ ό κ α ιρ ό, κ α ι γ ύ ρ ω σ τα τ έ λ η τ ο υ υ π ή ρ χ α ν μ ό ν ο ν σ το Η ν ω μ έ ν ο Β α σ ίλ ε ιο ε γ κ α τ ε σ τ η μ έ ν ε ς σ υ σ κ ε υ έ ς. Ο ι α ν τ ίσ τ ο ι χ ο ι α π ο κ ω δ ικ ο π ο ιη τές H D T V (τ α H D T V s e t to p b o x ) π ο υ ε ίν α ι σ ε θ έ σ η ν α απ ο - κ ω δ ικ ο π ο ιή σ ο υ ν τ α σ υ μ π ιε σ μ έ ν α κ α τ ά H /A V C σ ή μ α τ α D V B -S 2 α π ό τ ο υ ς δ ο ρ υ φ ό ρ ο υ ς, ή τ α κ α λ ω δ ια κ ά σ ή μ α τ α κ ω δ ικ ο π ο ιη μ έ ν α κ α τ ά Q A M 2 5 6, δ ε ν ε ίν α ι κ α ι τ ό σ ο δ ια δ ε δ ο μ έ ν ο ι. Α υ τ ή τ η ν σ τιγ μ ή δ ια τ ίθ ε ν τ α ι α ν τ ίσ τ ο ιχ ε ς μ ο ν ά δ ε ς απ ό τ ις P a c e, H u m a x (Σ χ ή μ α 4 ) κ α ι P h ilip s (απ ό τ α τ έ λ η Α π ρ ιλ ίο υ ). Ο ι χ ρ ή σ τ ε ς υ π ο λ ο γ ισ τώ ν β λ έ π ο υ ν κ α ι α υ τ ο ί σ ιγ ά -σ ιγ ά ν α ε μ φ α ν ίζ ο ν τ α ι σ τη ν α γ ο ρ ά κ ά ρ τ ε ς τ η λ ε ό ρ α σ η ς γ ια P C μ ε δ υ ν α τ ό - Σχήμα 4. Οι αποκωδικοποιήτές HDTV είναι προς το παρόν σπάνιοι. Ο συγκεκριμένος είναι της Humax. (φώτο: R. Bucken). ΕΛΕΚΤΟΡ 9/

7 Σχήμα 5. Τα τηλεοπτικά προγράμματα μπορούμε να τα παρακολουβήσουμε και στο 3G κινητό μας. (φώτο: R. Bucken}. τ η τ α α π ο κ ω δ ικ ο π ο ίη σ η ς σ η μ ά τω ν H D, α λ λ ά ο ι κ ά ρ τ ε ς α υ τ έ ς ε ίν α ι α κ ό μ η πιο σ π ά ν ιες α π ό τ α α ν τ ίσ τ ο ιχ α s e t to p b o x ". Σ τ ο π α ιχ ν ίδ ι π ά ν τω ς τ η ς Υ ψ η λ ή ς α ν ά λ υ σ η ς μ π ή κ α ν κ α ι ο ι κ ιν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο ι, κ α ι η α λ υ σ ίδ α τ η ς O d e o n π ρ ό β α λ ε σ τ ο υ ς κ ιν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο υ ς τ ο υ Η ν ω μ έ ν ο υ Β α σ ι λ ε ίο υ ό λ ο υ ς τ ο υ ς α γ ώ ν ε ς τ η ς Α γ γ λ ία ς κ α θ ώ ς κ α ι τ ο υ ς η μ ι-τ ε λ ικ ο ύ ς. Και στο κινητό; Η α π ο σ το λ ή ε ικ ό ν α ς H D σ τα κ ιν η τά, θ α ή τ α ν ίσ ω ς ά σ κ ο π η, λ ό γ ω τ η ς χ α μ η λ ή ς α ν ά λ υ σ η ς π ο υ έ χ ε ι η ο θ ό ν η τ ω ν σ υ σ κ ε υ ώ ν α υ τώ ν. Π α ρ ' ό λ α α υ τ ά, η H B S π ρ ο σ έ φ ε - ρ ε μ ία υ π η ρ εσ ία σ χ ε δ ό ν ζ ω ν τα ν ή ς μ ε τ ά δ ο σ η ς, η ο π ο ία υ ιο θ ε τ ή θ η κ ε α π ό ο ρ ισ μ έ ν ε ς ε τ α ι ρ ε ίε ς κ ιν η τ ή ς τ η λ ε φ ω ν ία ς σ το Η ν ω μ έν ο Β α σ ίλ ειο. Σ τ η ν υ π η ρ εσ ία α υ τ ή, τ ο π ρ ο σ ω π ικό τ η ς H B S α σ χ ο λ ιό τ α ν γ ια π έ ν τ ε π ερ ίπ ο υ λ επ τ ά γ ια ν α κ ό ψ ε ι, ν α ζ ο υ μ ά ρ ε ι κ α ι ν α ε τ ο ιμ ά σ ε ι έ ν α τ ε τ ρ ά λ ε π τ ο κλιπ σ το ο π ο ίο π ε ρ ιέ χ ο ν τ α ν ο ι π λ έο ν σ η μ α ν τ ικ έ ς σ τ ιγ μ έ ς τ ο υ α γ ώ ν α. Τ ο κλιπ α υ τ ό α π ο σ τ ε λ λ ό τ α ν σ τη ν σ υ ν έ χ ε ια σ τα κ ιν η τ ά τ η λ έ φ ω ν α τ ω ν σ υ ν δ ρ ο μ η τ ώ ν. Ε δ ώ ό μ ω ς π α ρ ο υ σ ιά σ τ η κ α ν κ ά π ο ια ν ο μ ικ ά π ρ ο β λ ή μ α τα, δ ε δ ο μ έ ν ο υ ό τ ι π ο λ λ ο ί Ε υ ρ ω π α ϊκ ο ί σ τ α θ μ ο ί εκ π ο μ π ή ς δ ια τ ε ίν ο ν τ α ι ό τι η μ ε τ ά δ ο σ η α υ τ ή π α ρ α β ιά ζ ε ι τ α ν ό μ ιμ α δ ικ α ιώ μ α τ α α π ο κ λ ε ισ τικ ή ς δ ιά δ ο σ η ς τ ω ν εικ ό ν ω ν τ ο υ κ υ π έ λ λ ο υ. Σ τ η ν Ο λ λ α ν δ ία η V o d a fo n e έ κ λ ε ισ ε σ υ μ φ ω ν ία μ ε τ ά δ ο σ η ς ζ ω ν τα ν ή ς ε ικ ό ν α ς α π ό ό λ ο υ ς τ ο υ ς α γ ώ ν ε ς τ ο υ π α γ κ ο σ μ ίο υ κ υ π έ λ λ ο υ κ α ι σ τη ν Γ ε ρ μ α ν ία η T -M o b ile π ρ ο σ έ φ ε - ρ ε μ ία π α ρ ό μ ο ια υ π η ρ εσ ία, τ η ν σ τιγ μ ή π ο υ η α ν τα γ ω ν ισ τ ικ ή τ η ς V o d a fo n e π ρ ο - σ έ φ ε ρ ε τ η λ ε ο π τ ικ ή ε ικ ό ν α σ τα κ ιν η τά μ έσ ω U M T S (Σ χ ή μ α 5 ) κ α ι D V B -Η (Φ ο ρ η τ ή Ψ η φ ια κ ή Εκπ ομπ ή Ε ικ ό ν α ς, D ig ital V id e o B ro a d c a s t- H a n d h e ld ), η ο π ο ία ε ί ν α ι δ ια θ έ σ ιμ η σ ε ο ρ ισ μ έ ν ε ς π ε ρ ιο χ έ ς τ η ς χ ώ ρ α ς γ ια σ υ σ κ ε υ έ ς κ ιν η τώ ν τ η λ ε φ ώ ν ω ν π ο υ δ ια θ έ τ ο υ ν ε ν σ ω μ α τ ω μ έ ν ο υ ς δ έ κ τ ε ς D V B. Η τ ε χ ν ο λ ο γ ία D V B -Η δ ια φ έ ρ ε ι απ ό τ η ν σ υ μ β α τ ικ ή εκ π ο μ π ή τ η λ ε ο π τ ικ ο ύ σ ή μ α τ ο ς D V B -T, σ το ό τ ι μ ε τ α φ έ ρ ε ι μ ικ ρ ό τ ε ρ η α ν ά λ υ σ η ε ικ ό ν α ς π ρ ο σ α ρ μ ο σ μ έ ν η σ το μ έ γ ε θ ο ς τ η ς σ χ ε τ ικ ά μ ικ ρ ή ς ο θ ό ν η ς τω ν κ ιν η τώ ν, εν ώ η εκ π ο μ π ή τ ο υ σ ή μ α - Έρχονται οι "έξυπνες" μπάλες Από τον Rainer Bucken I Η 30η Ιουλίου του 1966 ήταν μια λαμπρή ημερομηνία για το Αγγλικό ποδόσφαιρο, όταν η ομάδα της Αγγλίας κέρδισε! I ένα ακόμη αστέρι. Το σκορ ήταν ισόπαλο 2-2, όταν ο Jeff Hurst με ένα δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του ; ί Γερμανού τερματοφύλακα, για να αναπηδήσει αυτή στην συνέχεια μέσα Ο ατο τέρμα. Η αντίδραση του τερματοφύλακα ί ; ήταν άμεση και την πέταξε έξω. ; Το ερώτημα όμως που παρεμενε ήταν κατά πόσο η μπάλα είχε όντως περάσει την γραμμή ή όχι. Σύμφωνα με τον Ελβετό ; ί διαιτητή και τον Ρώσο επόπτη, το γκολ μετρούσε. Το σκηνικό βέβαια ολοκληρώθηκε λίγα λεπτό αργότερα όταν ο ίδιος ί παίκτης με ένα καταπληκτικό σολο κατόφερε να σφραγίσει την νίκη της ομάδας του. Η απόφαση για να μετρήσει το γκολ ί βασιζόταν βέβαια στην οπτική μαρτυρία του επόπτη γραμμών. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου, για να ; ; μετρήσει το γκολ η μπαλα θα πρέπει να περάσει ολόκληρη την γρομμή της εστίας. Σε οριακές καταστάσεις, η οπτική κρίση ί ; του εάν πέρασε ολόκληρη ή όχι είναι εξαιρετικά δύσκολη και πάντα υπάρχει ένα ποσοστό αμφιβολίας. Για να ξεπεραστούν ί i λοιπον οι αμφιβολίες αυτές, διάφοροι ερευνητές και μηχανικοί ξεκίνησαν μία εκτεταμένη έρευνα πάνω στο πρόβλημα του : ί πως μπορούμε να έχουμε μια ακριβή εικόνα της πορείας της μπάλας, ώστε σε ανάλογες περιπτώσεις να μπορεί να υπάρχει : I μια στοιχειοθετημένη κρίση με την βοήθεια υπολογιστή, ; Η μελέτη σχετικό με την "έξυπνη μπάλα" ξεκίνησε γύρω στο 2000 από την Cairos Technologies. To 2001 προχώρησε σε ί ^_ συνεργασία με το Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen (IIS], ενώ το 2004 στην ομάδα έρευνας! προσχώρησε και η Adidas. Το σύστημα της Cairos χρησιμοποιεί ένα ολοκληρωμένο ASIC (Application Specific Integrated Circuit, Ολοκληρωμένο Κύκλωμα Εξειδικευμένης Εφαρμογής], το οποίο αναρταται στο κέντρο της μπάλας. Το ολοκληρωμένο περιλαμβάνει ένα πομπό και μια επαγωγικό φορτι- I ζόμενη μπαταρία, τα οποία εκπέμπουν διαρκώς ένα σήμα με συχνότητα 2000 φορές το δευτερόλεπτο, στην ζώνη των 2,4 Ghz. Οι δέκτες που βρίσκονται περιμετρικά του γηπέδου λαμβάνουν το σήμα και το στέλνουν μέσω ενός δικτύου οπτικών ινών σε ένα κεντρικό σημείο ελέγχου. Η χρονική διαφορά μεταξύ των λαμβανομένων σημάτων, δίνει την δυνατότητα υπολογισμού της θέσης της μπάλας με ακρίβεια 1,5 cm. Στην συνέχεια, μία οθόνη στο ρολόι του διαιτητή υποδεικνύει εάν η μπάλα έχει 18 ΕΛΕΚΤΟΡ 9/2006

8 τος γίνεται σε πακέτα, επιτρέποντας στην συσκευή να αποθηκεύει τις προβαλλόμενες εικόνες κλείνοντας περιοδικά τον δέκτη και εξοικονομώντας με τον τρόπο αυτό ενέργεια από την μπαταρία. Λίγες μόλις εβδομάδες πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου εμφανίστηκε στην αγορά μία ενδιαφέρουσα εναλλακτική συσκευή μεταφοράς τηλεοπτικής εικόνας στο κινητό, από την ROK Company. Η συσκευή αυτή παρέχει μία μορφή ανάστροφης" υπηρεσίας IPTV, όπου συνδέει το σήμα video από την έξοδο της τηλεόρασης με το κινητό, μέσω μίας οικιακής ευρυζωνικής σύνδεσης. Το Black Box της ROK καταφέρνει να περάσει τηλεοπτική εικόνα με ένα εντυπωσιακό ρυθμό 25 πλαισίων το δευτερόλεπτο, και για την σύνδεση χρειάζεται μία τηλεφωνική συσκευή που να υποστηρίζει τεχνολογία 2,5G ή 3G (UMTS). Στον δικτυακό τόπο της εταιρείας παρατίθεται ένας κατάλογος από τηλεφωνικές συσκευές συμβατές με την δικής τους. Η αλλαγή καναλιού γίνεται απ' ευθείας από το πληκτρολόγιο του κινητού και το πλεονέκτημα της συγκεκριμένης συσκευής είναι ότι δεν συνδέεται άμεσα με οποιοδήποτε δίκτυο ή πρόγραμμα, οπότε εάν κάποιος βαρεθεί την μπάλα μπορεί άνετα να γυρίσει κανάλι και να δει την οικογένεια Simpson. Σε τέσσερα χρόνια η FIFA θα διαχειρίζεται το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 στην Νότιο Αφρική, η τεχνολογία θα έχει σίγουρα εξελιχθεί και το ίδιο θα έχουν κάνει και τα κόστη που αφορούν τα δικαιώματα μετάδοσης Ορισμένοι εκπμούν την αξία των δικαιωμάτων στο 1 δισεκατομμύριο, μόνον για τους Ευρωπαϊκούς σταθμούς. Μέχρι τότε, πολλοί από εμάς θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε τηλεόραση υψηλής ανάλυσης, ας ελπίζουμε όμως ότι θα υπάρχει και ένα θέαμα που θα αξίζει τον χρόνο που του αφιερώνουμε... (060053) Σύνδεσμοι στο διαδίκτυο περάσει την γραμμή ή όχι. Το συνολικό κόστος του συστήματος ί υπολογίζεται στα Ευρώ για κάθε στάδιο. Για την ανάρτηση μάλιστα των ηλεκτρονικών μερών μέσα στην μπάλα, έχει αναπτυ- ί χθεί ένα πατενταρισμένο σύστημα το οποίο εξασφαλίζει ότι αυτό 9α βρίσκονται πάντοτε στο κέντρο της μπάλας, ώστε αυτή να μην χάνει το κέντρο βάρους της. : : : ί ί : : Μια πρωτότυπη μπάλα όπου βλέπουμε το ολοκληρωμένο να τοποβετείται μέοα οε αφρό. (Εικόνα: Fraunhofer IIS) Οι κεραίες που τοποθετούνται περιμετρικό του γηπέδου ανικνεύουν τις διαφορές του λαμβανόμενου από την έξυπνη μπάλα σήματος και επιτρέπουν τον υπολογισμό της θέσης της, Εικόνα: Fraunhofer IIS) Η παρουσίαση της συγκεκριμένης μπάλας έγινε στο -κάτω των 17- i πανκόσμιο κύπελλο της FIFA που εγινε το 2005 στο Περού, αλλα! οι αρμόδιοι επί των κανονισμών το έκριναν ημιτελές. Πιο συγκεκρι- : μένα η International FA Board 0FAB) και η FIFA, αποφάσισαν στις ; 4 Μαρτίου να μην προχωρήσουν οε εφαρμογή της συγκεκριμένης ί τεχνολογίας οτο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006, με το σκεπτικό ότι I πριν υιοθετηθεί η συγκεκριμένη τεχνολογία χρειάζονται περισσό- I τερες μελέτες και δοκιμές.! Οι IFAB και FIFA μελετουν και άλλες λύσεις στο πρόβλημα, όπως ; για παράδειγμα τις ψηφιακές κάμερες που χρησιμοποιεί η Ιταλική ; Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ενώ η UEFA δοκιμάζει ένα νέο σύστη- ί μα επικοινωνίας μεταξύ του διαιτητή και των βοηθών. Μία αίτηση που έγινε από τον Γάλλο εκπρόσωπο να χρησιμοποιεί- ; ται κάποιο βοηθητικά σύστημα video απορρίφθηκε κατ ευθείαν με το σκεπτικό ότι θα εισηγαγε σημαντική καθυστέρηση στο παιχνίδι, ί ΕΛΕΚτΟΡ 9/

9 Ηλεκτρονικά διαβατήρια Θα είναι σίγουρα ασφαλή; Α π ό τ ο ν G e r h a r d S c h a lk, τ η ς P h ilip s Α υ σ τ ρ ία ς Εάν το διαβατήριό σας λήγει μέσα στους επόμενους μήνες, το επόμενο διαβατήριο που θα πάρετε στα χέρια σας θα ανήκει στα ηλεκτρονικά διαβατήρια που μέσα στην φετινή χρονιά θεσπίζονται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ηλεκτρονικά διαβατήρια έχουν ενσωματωμένη μία ετικέτα RFID στην οποία έχουν καταχωρηθεί προσωπικές πληροφορίες, και την οποία οι υπάλληλοι ελέγχου θα μπορούν να διαβάσουν εξ' αποστάσεως. Ελπίζουμε βέβαια ότι μόνον οι αρμόδιοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτή την ηλεκτρονική συνομιλία... Σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ α σ χ έ δ ια τω ν α ρ μ ο δ ίω ν τ η ς Ε.Ε., η ε φ α ρ μ ο γ ή τ ο υ η λ ε κ τ ρ ο ν ικ ο ύ δ ια β α τ η ρ ίο υ θ α γ ίν ε ι σ τ α δ ια κ ά μ έ σ α σ τ ο υ ς ε π ό μ ε ν ο υ ς μ ή ν ε ς, μ ε κ α τ α λ η κ τ ι κή η μ ε ρ ο μ η ν ία τ ο τ έ λ ο ς Α υ γ ο ύ σ τ ο υ, ό π ο υ ό λ α τ α π α λ α ιο ύ τύ π ο υ δ ια β α τ ή ρ ια α ν α μ έ ν ε τ α ι ν α κ α τ α ρ γ η θ ο ύ ν. Κ ά τι α ν ά λ ο γ ο ισ χ ύ ε ι κ α ι γ ια τ η ν Ε λ λ ά δ α, κ α ι απ ό τ ις α ρ χ έ ς Α υ γ ο ύ σ τ ο υ π ρ ο β λ έ π ε τ α ι ν α α ρ χ ίσ ε ι η έ κ δ ο σ η τω ν η λ ε κ τρ ο ν ικ ώ ν δ ια β α τ η ρ ίω ν, η σ τ α δ ια κ ή ε φ α ρ μ ο γ ή τω ν ο π οίω ν θ α δ ια ρ κ έ σ ε ι -π ιθ α ν ό ν - μ έ χ ρ ι τ ο τ έ λ ο ς Σ ε π τ ε μ β ρ ίο υ ο π ό τε κ α ι α ν α μ έ ν ε τ α ι ν α κ α τ α ρ γ η θ ο ύ ν τ α π α λ α ιο ύ τύ π ο υ δ ια β α τ ή ρ ια. Τ ο ζ ή τ η μ α τω ν β ιο μ ε τρ ικ ώ ν δ ε δ ο μ έ ν ω ν, η π ρ ο σ τ α σ ία α υ τ ώ ν κ α ι τ ο π ο ια ς μ ο ρ φ ή ς α κ ρ ιβ ώ ς π ρ ο σ ω π ικ ή π λ η ρ ο φ ο ρ ία θ α α π ο θ η κ ε ύ ε τ α ι σ τ α η λ ε κ τ ρ ο ν ικ ά δ ια β α τ ή ρ ια, έ χ ε ι α π α σ χ ο λ ή σ ε ι σ η μ α ν τ ικ ά π ο λ ύ κ ό σ μ ο. Τ α η λ ε κ τ ρ ο ν ικ ά λ ο ιπ ό ν δ ια β α τ ή ρ ια π ο υ έ χ ο υ ν α υ τ ή τ η σ τιγ μ ή α ρ χ ίσ ε ι ν α εκ - δ ίδ ο ν τ α ι, π ε ρ ιλ α μ β ά ν ο υ ν τ η ν ίδ ια α κ ρ ι β ώ ς π λ η ρ ο φ ο ρ ία ό σ ο ν α φ ο ρ ά τ α π ρ ο σ ω π ικ ά δ ε δ ο μ έ ν α μ ε α υ τ ή π ο υ είχ α ν κ α ι τ α π α λ ιά : ό ν ο μ α, τ ό π ο ς κ α ι η μ ε ρ ο μ η ν ία γ έ ν ν η σ η ς, κ α ι μ ία ε ικ ό ν α τ ο υ κ α τ ό χ ο υ σ ε μ ο ρ φ ή J P E G μ ε μ έ γ ε θ ο ς 15 k B y te. Ε ά ν ε ξ α ιρ έ σ ο υ μ ε τ η ν εικ ό ν α, ό λ α τ α υ π ό λ ο ιπ α δ ε δ ο μ έ ν α β ρ ίσ κ ο ν τ α ι ή δ η σ ε μ ία ε ιδ ικ ή π ε ρ ιο χ ή α ν α γ ν ώ σ ιμ η α π ό ε ιδ ικ έ ς σ υ σ κ ε υ έ ς σ τ ο υ ς χ ώ ρ ο υ ς ε λ έ γ χ ο υ τ ω ν τε λ ω ν ε ίω ν, τ η ν κ α λ ο ύ μ ε ν η Μ η χ α ν ικ ά Α ν α γ ν ώ σ ιμ η Ζ ώ ν η (M a c h in e R e a d a b le Z o n e, M R Z ). Α π ό τ ο κ α ι μ ε τ ά, υ π ο λ ο γ ίζ ε τ α ι ό τ ι σ το δ ια β α τ ή ρ ιο θ α α π ο θ η κ ε ύ ε τ α ι κ α ι τ ο δ α κ τ υ λ ικ ό α π ο τύ π ω μ α τ ο υ δ ε ξ ιο ύ κ α ι α ρ ισ τ ε ρ ο ύ δ ε ίκ τ η. Η π λ η ρ ο φ ο ρ ία α υ τ ή α π ο θ η κ ε ύ ε τ α ι μ ε ψ η φ ια κ ή μ ο ρ φ ή σ ε μ ία μ ικ ρ ο σ κ ο π ικ ή ε τ ικ έ τ α τύ π ο υ R F ID, η ο π ο ία ε ν σ ω μ α τ ώ ν ε τ α ι σ το δ ια β α τ ή ρ ιο. Υ π ά ρ χ ο υ ν δ ιά φ ο ρ ο ι κ α τ α σ κ ε υ α σ τ έ ς ο ι ο π ο ίο ι π α ρ ά γ ο υ ν α ν ά λ ο γ ε ς ε τ ικ έ τ ε ς α σ φ ά λ ε ια ς, α λ λ ά η P 5 C D π ο υ π α ρ ά γ ε τ α ι α π ό τ η ν P h ilip s (έ ν α π α ρ ά γ ω γ ο τ η ς ο ικ ο γ έ ν ε ια ς S m a rt M X S e c u re S m a rt C a rd C o n tro lle r" ), [1] ε ίν α ι η π λ έ ο ν δ ια δ ε δ ο μ έ ν η σ το ν χ ώ ρ ο κ α ι τ α τ ρ ία τ έ τ α ρ τ α π ερ ίπ ο υ τω ν χ ω ρ ώ ν π ο υ ε φ α ρ μ ό ζ ο υ ν τ α η λ ε κ τ ρ ο ν ικ ά δ ια β α τ ή ρ ια ε π ιλ έ γ ο υ ν τ ο ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο τ η ς P h ilip s. Έ ν α ς α ν τ α γ ω ν ισ τ ή ς τ η ς P h ilip s ε ίν α ι η Γ ε ρ μ α ν ικ ή ε τ α ιρ ε ία In fin e o n μ ε τ ο ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο S L E 6 6 C L X τ ο ο π ο ίο χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ίτ α ι σ ε ο ρ ισ μ έ ν α Γ ε ρ μ α ν ι κ ά δ ια β α τ ή ρ ια. Σ ε π ο λ λ έ ς π ά ν τω ς π ε ρ ιπ τώ σ εις, ο ι α ρ μ ό δ ιε ς α ρ χ έ ς σ υ ν τ ά σ σ ο υ ν σ υ μ β ό λ α ια μ ε π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο υ ς τ ο υ ε ν ό ς π ρ ο μ η θ ε υ τ έ ς, έ τ σ ι ώ σ τ ε ν α έ χ ο υ ν ε ξ α σ φ α λ ισ μ έ ν η κ α ι μ ία δ ε ύ τ ε ρ η π η γή ε ξ α ρ τ η μ ά τ ω ν. Η ε ν δ υ ν ά μ ε ι α γ ο ρ ά τω ν σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ω ν ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ω ν ε ίν α ι τ ε ρ ά σ τ ια, κ α ι η In fin e o n υ π ο λ ο γ ίζ ε ι ό τι μ ό ν ο ν σ τη ν Γ ε ρ μ α ν ία κ α ι σ τη ν χ ρ ο ν ιά α υ τ ή, θ α ε κ δ ο θ ο ύ ν π ερ ίπ ο υ 2,4 ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ια δ ια β α τ ή ρ ια Σ ε π α γ κ ό σ μ ια κ λ ίμ α κ α, τ ο σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ο μ έ γ ε θ ο ς α ν α μ έ ν ε τ α ι ν α φ θ ά σ ε ι τ α ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ια. Ο ι ε λ ε γ κ τ έ ς τω ν έξ υ π ν ω ν κ α ρ τώ ν (S m a rt C a rd C o n tro lle rs ) μ ε δ ια σ ύ ν δ ε σ η π ρ ο σ έ γ γ ισ η ς (χ ω ρ ίς ε π α φ έ ς ), ε ίν α ι π α ρ ό μ ο ιο ι μ ε τ ις ε τ ικ έ τ ε ς R F ID α λ λ ά δ ια θ έ τ ο υ ν έ ν α π ο λ ύ υ ψ η λ ό τ ε ρ ο β α θ μ ό α σ φ ά λ ε ια ς, α ν ά λ ο γ ο μ ε α υ τ ό τ ω ν τ ρ α π ε ζικ ώ ν κ α ρ τώ ν π ο υ χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν δ ια σ ύ ν δ ε σ η μ ε ο κ τώ ε π α φ έ ς. Η π α ρ α γ ω γ ή τ ο υ λ ο γ ι σ μ ικ ο ύ γ ια τ α ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν α ε λ έ γ χ ε τ α ι μ ε ιδ ια ίτ ε ρ η α υ σ τ η ρ ό τ η τ α α π ό τ ις χ ώ 20 ΕΛΕΚΤΟΡ 9/2006

10 ρ ε ς π ο υ ξ ε κ ιν ο ύ ν τ η ν χ ρ ή σ η τ ο υ η λ ε κ τ ρ ο ν ικ ο ύ δ ια β α τ η ρ ίο υ, ό π ω ς επ ίσ η ς κ α ι ο ι π ρ ο δ ια γ ρ α φ έ ς τ ω ν ίδ ιω ν τω ν ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ω ν δ ια φ υ λ ά σ σ ο ν τ α ι ω ς κ ό ρ η ο φ θ α λ μ ο ύ κ α ι μ ό ν ο ν μ ία π ε ρ ίλ η ψ η τω ν π ρ ο δ ια γ ρ α φ ώ ν α υ τ ώ ν δ ια τ ίθ ε τ α ι απ ό τ ο υ ς κ α τ α σ κ ε υ α σ τ έ ς. Ο ι β α σ ικ έ ς τ ε χ ν ικ έ ς π ρ ο δ ια γ ρ α φ έ ς τ ω ν η λ ε κ τ ρ ο ν ικ ώ ν δ ια β α τ η ρ ίω ν δ η μ ι- ο υ ρ γ ή θ η κ α ν απ ό τ ο ν Δ ιε θ ν ή Ο ρ γ α ν ισ μ ό Π ο λ ιτ ικ ή ς Α ε ρ ο π ο ρ ία ς (In te rn a tio n a l C ivil A v ia tio n O rg a n iz a tio n, IC A O ), o ο π ο ίο ς α π ο τ ε λ ε ί μ έ λ ο ς τ η ς ο ικ ο γ έ ν ε ια ς τ ω ν ο ρ γ α ν ισ μ ώ ν τ ω ν Η ν ω μ έν ω ν Ε θνώ ν. Σ τ ο κ ε ίμ ε ν ο π ο υ π α ρ ή χ θ η π ρ ο δ ια γ ρ ά φ ε τ α ι έ ν α τ α ξ ιδ ιω τ ικ ό δ ια β α τ ή ρ ιο α ν α γ ν ώ σ ιμ ο α π ό ε ιδ ικ έ ς σ υ σ κ ε υ έ ς, κ α ι τ ο δ ια β α τ ή ρ ιο α υ τ ό α ν α μ έ ν ε τ α ι μ ά λ ισ τ α ν α ε φ α ρ μ ο σ τ ε ί π α γ κ ο σ μ ίω ς. Ο λ ό κ λ η ρ ο τ ο κ ε ίμ ε ν ο μ ε τ ις π ρ ο δ ια γ ρ α φ έ ς τ ο υ IC A O δ ια τ ίθ ε τ α ι ε λ ε ύ θ ε ρ α σ το ν δ ικ τ υ α κ ό τό π ο τ ο υ IC A O [3 ], Σ τ ο π ρ ό τυ π ο α υ τ ό κ α θ ο ρ ί ζ ε τ α ι η π α γ κ ό σ μ ια δ ια -λ ε ιτ ο υ ρ γ ικ ό τ η τ α τω ν μ η χ α ν ικ ά α ν α γ ν ώ σ ιμ ω ν τ α ξ ιδ ιω τ ι κώ ν ε γ γ ρ ά φ ω ν. Το ολοκληρωμένο των έξυπνων καρτών Έ ν α ε λ ε γ κ τ ή ς έξ υ π ν ω ν κ α ρ τώ ν ε ίν α ι κ α τ α ρ χ ή ν έ ν α ς ε ξ ε ιδ ικ ε υ μ έ ν ο ς τύ π ο ς μ ικ ρ ο ε λ ε γ κ τ ή ο ο π ο ίο ς ε ίν α ι σ ε θ έ σ η ν α α π ο θ η κ ε ύ σ ε ι μ ε α σ φ ά λ ε ια ε υ α ίσ θ η τ ε ς π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς, εν ώ δ ια θ έ τ ε ι κ α ι έ ν α ε ν σ ω μ α τω μ έ ν ο σ υ ν ε π ε ξ ε ρ γ ά σ τ η ο ο π ο ίο ς δ ιε υ κ ο λ ύ ν ε ι τ ο υ ς α π α ρ α ίτ η τ ο υ ς υ π ο λ ο γ ισ μ ο ύ ς γ ια τ η ν δ ια χ ε ίρ ισ η τω ν κ ρ υ π το - γ ρ α φ η μ έ ν ω ν δ ε δ ο μ έ ν ω ν. Τ ο Λ ε ιτ ο υ ρ γ ι κ ό Σ ύ σ τ η μ α τ η ς Κ ά ρ τ α ς (C a rd O p e ra tin g S y s te m, C O S ) α π ο θ η κ ε ύ ε τ α ι σ τ η ν R O M κ α ι η α σ φ ά λ ε ια τ ω ν δ ε δ ο μ έ ν ω ν α υ τώ ν ε ί ν α ι μ έ γ ισ τ η, μ ε σ κ ο π ό τ η ν ο ρ θ ή ε κ τ έ λ ε σ η τ η ς ε φ α ρ μ ο γ ή ς (λ ο γ ισ μ ικ ο ύ ) κ α ι τ η ν α ξιο π ισ τ ία τω ν α π ο θ η κ ε υ μ έ ν ω ν δ ε δ ο μ έν ω ν. Τ ο ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο P 5 C D τ η ς έ ξ υ π ν η ς κ ά ρ τ α ς, ε ίν α ι έ ν α ς ε λ ε γ κ τ ή ς δ ι π λ ή ς δ ια σ ύ ν δ ε σ η ς κ α ι υ ψ η λ ή ς α σ φ α λ ε ί α ς μ ε μ ν ή μ η K B y te R O M, 4,6 K B y te R A M κ α ι 7 2 K B y te E E P R O M. Η διπ λή δ ια σ ύ ν δ ε σ η σ η μ α ίν ε ι ό τ ι τ ο ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο έ χ ε ι δ ύ ο τ ρ ό π ο υ ς επ ικ ο ιν ω ν ία ς μ ε τ ο ν έ ξ ω κ ό σ μ ο : ε ίτ ε μ έσ ω επ α φ ώ ν (σ α ν α υ τ έ ς π ο υ έ χ ο υ ν ο ι έ ξ υ π ν ε ς π ισ τω τικ έ ς κ ά ρ τ ε ς ), ε ίτ ε χ ω ρ ίς ε π α φ έ ς (π ρ ο σ έ γ γ ι σ η ) ό π ο υ χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ίτ α ι μ ία κ ε ρ α ία γ ια ν α λ ά β ε ι τ ρ ο φ ο δ ο σ ία κ α ι ν α α π ο σ τ ε ίλ ε ι δ ε δ ο μ έ ν α. Η Κ ε ν τ ρ ικ ή Μ ο ν ά δ α Ε π ε ξ ε ρ γ α σ ία ς (C P U ) δ ια θ έ τ ε ι έ ν α δ ε ίκ τ η δ ε δ ο μ έν ω ν (D P T R ) 2 4 ψ η φ ίω ν, ο ο π ο ίο ς ε ίν α ι σ ε θ έ σ η ν α δ ιε υ θ υ ν σ ιο δ ο τ ή σ ε ι έ ν α μ έ γ ε θ ο ς μ ν ή μ η ς τ η ς τ ά ξ η ς τ ω ν 1 6 M b y te. Τ ο σ ύ ν ο λ ο ε ν τ ο λ ώ ν τ ο υ ε π ε ξ ε ρ γ α σ τ ή ε ί ν α ι π λ ή ρ ω ς σ υ μ β α τ ό μ ε α υ τ ό τ ο υ , α λ λ ά δ ια θ έ τ ε ι κ α ι κ ά π ο ιε ς ε π ιπ ρ ό σ θ ε τ ε ς ε ν τ ο λ έ ς, μ ε σ κοπ ό ν α ε π ιτ υ γ χ ά ν ε ι τ α χ ύ τ ε ρ η δ ιε υ θ υ ν σ ιο δ ό τ η σ η μ ν ή μ η ς γ ια τ ο ν κ ρ υ π τ ο γ ρ α φ ικ ό σ υ ν ε π ε ξ ε ρ γ ά σ τ η, μ α ζ ί μ ε κ ά π ο ιε ς ε ιδ ικ έ ς ε ν τ ο λ έ ς π ο υ υ π ο σ τη ρ ίζ ο υ ν τ ο Λ ε ιτ ο υ ρ γ ικ ό σ ύ σ τ η μ α τ η ς έ ξ υ π ν η ς κ ά ρ τ α ς. Η α ν ά π τ υ ξη π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν γ ια τ η ν ο ικ ο γ έ ν ε ια ε λ ε γ κ τ ώ ν " S m a r tm X γ ίν ε τ α ι μ ε τ η ν β ο ή θ ε ια ε ν ό ς ε ιδ ικ ο ύ a s s e m b le r / c o m p ile r ο ο π ο ίο ς π α ρ ά γ ε τ α ι α π ό τ ο ν ε ξ ε ιδ ικ ε υ μ έ ν ο ο ίκ ο α ν ά π τ υ ξ η ς λ ο γ ι σ μ ικ ο ύ K eil. Σ τ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ια β ε λ τ ι σ το π ο ίη σ η ς τ ο υ π α ρ α γ ό μ ε ν ο υ κ ώ δ ικ α (μ ικ ρ ό τ ε ρ η χ ρ ή σ η μ ν ή μ η ς κ α ι υ ψ η λ ό τ ε ρ η τ α χ ύ τ η τ α ε κ τ έ λ ε σ η ς ), μ έ ρ ο ς τ ο υ λ ε ιτ ο υ ρ γ ικ ο ύ σ υ σ τ ή μ α τ ο ς ή α κ ό μ η κ α ι ο λ ό κ λ η ρ ο, ε ισ ά γ ο ν τ α ι σ το ν σ υ μ β ο λ ο μ ε τ α φ ρ α σ τ ή (a s s e m b le r). Ο π α ρ α γ ό μ ε ν ο ς κ ώ δ ικ α ς (π ρ ό γ ρ α μ μ α ), π ρ ιν κ α ε ί" σ τη ν R O M, υ π ο β ά λ λ ε τ α ι σ ε ε ξ α ν τ λ η τ ικ έ ς δ ο κ ιμ έ ς μ έ σ ω ε ξ ο μ ο ιω τ ώ ν π ο υ π α ρ ά γ ο υ ν οι Keil ή A shling. Π α ρ ό μ ο ια μ ε τ ις μ ο ν ά δ ε ς έξυ π ν ω ν κ α ρ τώ ν π ο υ π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι α π ό ά λ λ ο υ ς κ α τ α σ κ ε υ α σ τ έ ς, τ α φ υ λ λ ά δ ια δ ε δ ο μ έ νω ν, ο ι σ η μ ε ιώ σ ε ις ε φ α ρ μ ο γ ώ ν, τ α π α ρ α δ ε ίγ μ α τ α α ν ά π τ υ ξ η ς κ ώ δ ικ α κ α θ ώ ς κ α ι τ α ε ρ γ α λ ε ία α ν ά π τ υ ξ η ς δ ε ν δ ια τ ίθ ε τ α ι σ ε μ η ε ξ ο υ σ ιο δ ο τ η μ έ ν α ά τ ο μ α. Τ ο μ ό ν ο π ο υ μ π ο ρ εί κ α ν ε ίς ν α κ α τ ε β ά σ ε ι α π ό τ ο ν δ ικ τ υ α κ ό τό π ο τ ο υ κ α τ α σ κ ε υ α σ τή, ε ίν α ι μ ία μ ικ ρ ή φ ό ρ μ α μ ε τ ις π ρ ο δ ι α γ ρ α φ έ ς [1], Διασύνδεση χωρίς επαφές Η έ ξ υ π ν η κ ά ρ τ α π ο υ χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ίτα ι σ τ ις π ισ τω τικ έ ς κ ά ρ τ ε ς, γ ια ν α α π ο κ α - τ α σ τ ή σ ε ι επ ικ ο ιν ω ν ία μ ε τ ο μ η χ ά ν η μ α τ η ς τ ρ ά π ε ζ α ς χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ί ο κ τώ ίχνη τ α ο π ο ία α π ο τ ε λ ο ύ ν τ ις ε π α φ έ ς γ ια τ α V D D, G N D, 101 έ ω ς Ι0 3, C L K κ α ι R S T. Τ ο η λ ε κ τ ρ ο ν ικ ό δ ια β α τ ή ρ ιο απ ό τ η ν ά λ λ η δ ε ν χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ί ε π α φ έ ς α λ λ ά μ ία δ ια σ ύ ν δ ε σ η π ρ ο σ έ γ γ ισ η ς η ο π ο ία ε ίν α ι σ υ μ β α τ ή μ ε τ ο π ρ ό τυ π ο IS O /IE C Σ τ η ν θ έ σ η τ ω ν ο κ τώ επ α φ ώ ν π ου χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ί η π λ ε ιο ν ό τ η τ α τω ν έξ υ π ν ω ν κ α ρ τώ ν τ η ς α γ ο ρ ά ς, η P h ilip s α ν ά π τ υ ξ ε έ ν α μ ικ ρ ο σ κ ο π ικ ό ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο χ ω ρ ίς ε π α φ έ ς (Σ χ ή μ α 1), τ ο ο π ο ίο έ χ ε ι π ά χ ο ς μ ό λ ις μητ. Π ρ ό κ ε ιτ α ι γ ια μ ία σ τιβ α - ρ ή μ ο ν ά δ α η ο π ο ία ε ίν α ι α ρ κ ο ύ ν τ ω ς μ ι κ ρ ή γ ια ν α χ ω ν ε υ θ ε ί" σ το δ ια β α τ ή ρ ιο. Ε π άνω σ το ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο υ π ά ρ χ ο υ ν δ ύ ο ίχνη (τ α LA κ α ι L B ), σ τ α ο π ο ία π ρ ο σ α ρ μ ό ζ ε τ α ι η κ ε ρ α ία. Π ρ ιν τ ο π ο θ ε τ η θ ε ί σ το δ ια β α τ ή ρ ιο (Σ χ ή μ α 2 ), τ ο ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο σ υ ν δ έ ε τ α ι μ ε τ η ν κ ε ρ α ία κ α ι τ ο ό λ ο σ ύ σ τ η μ α τ ο π ο θ ε τ ε ίτ α ι σ ε έ ν α ειδ ικ ό φ ο ρ έ α. Ο ι π ρ ο δ ια γ ρ α φ έ ς τ ο υ IC A O α ν α φ έ ρ ο - ν τ α ι σ ε τ ε χ ν ο λ ο γ ία χ ω ρ ίς ε π α φ έ ς δ ιό τ ι η τ ε χ ν ο λ ο γ ία α υ τ ή ε ίν α ι π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο α ξιό π ισ τη α π ό έ ν α σ ύ σ τ η μ α π ο υ χ ρ η σ ιμ ο π ο ιεί μ η χ α ν ικ έ ς ε π α φ έ ς, ο ι ο π ο ίε ς μ ε τ ά απ ό κ ά π ο ια χ ρ ή σ η θ α α ρ χ ίσ ο υ ν ν α υ π ο φ έ ρ ο υ ν απ ό κ α κ ή σ ύ ν δ ε σ η κ α ι ε ν δ έ χ ε τ α ι ν α κ α τ α λ ή ξ ο υ ν α ν α ξιό π ισ τε ς. Έ ν α επ ί π λ έ ο ν π λ ε ο ν έ κ τ η μ α τ η ς σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν η ς τ ε χ ν ο λ ο γ ία ς ε ίν α ι τ ο ό τ ι έ χ ε ι τ η ν δ υ ν α τ ό τ η τ α ν α ε ν σ ω μ α τ ω θ ε ί σ τη ν υ π ά ρ χ ο υ σ α μ ο ρ φ ή δ ια β α τ η ρ ίω ν π ιο ε ύ κ ο λ α. Η ε ν σ ω μ ά τ ω σ η τ ο υ ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο υ μ έ σ α σ το δ ια β α τ ή ρ ιο α ν α μ έ ν ε τ α ι ν α α υ ξ ή σ ε ι σ τη ν α σ φ ά λ ε ια τ ο υ ε γ γ ρ ά φ ο υ, κ α ι ν α τ ο κ α τ α σ τ ή σ ε ι π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο π ρ ο - σ τ α τ ε υ μ έ ν ο έ ν α ν τ ι τω ν π λ α σ τ ο γ ρ α φ ή σ εω ν. Ο IC A O δ ε ν ε π ιβ ά λ λ ε ι π ε ρ ιο ρ ισ μ ο ύ ς ό σ ο ν α φ ο ρ ά τ ο π ο υ θ α π ρ έπ ε ι ν α τ ο π ο θ ε τ η θ ε ί τ ο ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο, ο π ό τε α ν ά λ ο γ α μ ε τ η ν χ ώ ρ α έ κ δ ο σ η ς τ ο υ δ ι α β α τ η ρ ίο υ μ π ο ρ ε ί ν α τ ο β ρ ο ύ μ ε εν σ ω μ α τ ω μ έ ν ο ε ίτ ε σ ε κ ά π ο ιο ε σ ώ φ υ λ λ ο ε ίτ ε σ το ε ξ ώ φ υ λ λ ο α υ τ ο ύ. Η επικοινωνία Η τ ρ ο φ ο δ ο σ ία κ α ι η μ ε τ α φ ο ρ ά δ ε δ ο μ έν ω ν σ τη ν έ ξ υ π ν η κ ά ρ τ α, γ ίν ο ν τ α ι μ ε τ ο ν ίδ ιο τ ρ ό π ο π ο υ υ λ ο π ο ιο ύ ν τ α ι κ α ι σ τ ις κ α ν ο ν ικ έ ς ε τ ικ έ τ ε ς R F ID, μ έσ ω μ ία ς κ ε ρ α ία ς κ α ι ε ν ό ς κ υ κ λ ώ μ α τ ο ς α π ο κ ω δ ι κ ο π ο ίη σ η ς. Τ ο π ρ ό τυ π ο IS O /IE C κ α θ ο ρ ίζ ε ι τ η ν μ ε τ α φ ο ρ ά δ ε δ ο μ έ ν ω ν μ ε τ α ξ ύ τω ν κ α λ ο ύ μ ε ν ω ν κ α ρ τώ ν π ρ ο σ έ γ γ ισ η ς " κ α ι τ η ς σ υ σ κ ε υ ή ς α ν ά γ ν ω σ η ς. Η μ έ γ ισ τ η α π ό σ τα σ η τ η ς κ ά ρ τ α ς α π ό τ ο σ ύ σ τ η μ α α ν ά γ ν ω σ η ς θ α π ρ έπ ε ι ν α ε ί ν α ι 10 c m. Τ ο σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ο σ η μ ε ίο τω ν π ρ ο δ ια γ ρ α φ ώ ν (π έρ α α π ό τ ο π ρ ω τό κ ο λ λ ο επ ικ ο ιν ω ν ία ς ) ε ίν α ι π α ν ο μ ο ιό τυ π ο μ ε τ ο β ιο μ η χ α ν ικ ό π ρ ό τυ π ο δ ια σ ύ ν δ ε σ η ς τ η ς M ifa re (Σ χ ή μ α 3 ). Η σ υ σ σ ω ρ ε υ - μ έν η ε μ π ε ιρ ία π ο υ έ χ ε ι α π ο κ τ η θ ε ί απ ό τ α π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ α τω ν ε κ α τ ο μ μ υ ρ ίω ν σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ω ν ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ω ν τ η ς P h ilip s π ο υ β ρ ίσ κ ο ν τ α ι ή δ η σ ε χ ρ ή σ η, ε ξ α σ φ α λ ίζ ε ι α ν μ η τ ι ά λ λ ο τ η ν α ξ ιο π ισ τία τ η ς σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν η ς μ ε θ ό δ ο υ μ ε τ α φ ο ρ ά ς δ ε δ ο μ έ ν ω ν. Π ρ ιν ξ ε κ ιν ή σ ε ι ο π ο ια δ ή π ο τ ε επ ικ ο ιν ω ν ία μ ε τ η ν έ ξ υ π ν η κ ά ρ τ α, τ ο τ ε ρ μ α τ ικ ό α ν ά γ ν ω σ η ς εκ π έ μ π ει έ ν α η λ ε κ τ ρ ο -μ α - γ ν η τ ικ ό π ε δ ίο υ ψ η λ ή ς σ υ χ ν ό τ η τ α ς τ ο ο π ο ίο α ν ιχ ν ε ύ ε τ α ι α π ό ο π ο ια δ ή π ο τ ε έ ξ υ π ν η κ ά ρ τ α β ρ ε θ ε ί σ τη ν π ε ρ ιο χ ή κ ά λ υ ψ η ς. Τ ο φ έ ρ ο ν σ τη ν σ υ χ ν ό τ η τ α τω ν ΕΛΕΚΤΟΡ 9/

11 Σχήμα 1. Το ολοκληρωμένο και το πηνίο της κεραίας τοποθετούνται σε ένα ειδικό φύλλο, (φώτο: Bundesdruckerei (81) 1 3,5 6 M H z ε π ά γ ε ι ε ν έ ρ γ ε ια σ τη ν έ ξ υ π ν η κ ά ρ τ α, η ο π ο ία σ τη ν σ υ ν έ χ ε ια α π ο θ η κ ε ύ ε τ α ι γ ια ν α τ ρ ο φ ο δ ο τ ή σ ε ι τ ο ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο. Η μ έ θ ο δ ο ς δ ια μ ό ρ φ ω σ η ς τ ο υ σ ή μ α τ ο ς απ ό τ η ν σ υ σ κ ε υ ή α ν ά γ ν ω σ η ς π ρ ο ς τ ο δ ια β α τ ή ρ ιο ε ίν α ι % A S K (A m p litu d e S h ift K e y in g ), κ α ι η π λ η ρ ο φ ο ρ ία μ ε τ α φ έ ρ ε τ α ι α π λ ά εν ε ρ γ ο π ο ιώ ν τ α ς κ α ι α π ε ν ε ρ γ ο π ο ιώ ν τα ς τ ο φ έ ρ ο ν. Η σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν η μ έ θ ο δ ο ς δ ια μ ό ρ φ ω σ η ς, μ π ο ρ εί π ο λ ύ ε ύ κ ο λ α κ α ι α ξ ιό π ισ τ α ν α α π ο κ ω δ ικ ο π ο ιη θ ε ί απ ό τ η ν έ ξ υ π ν η κ ά ρ τ α π ου β ρ ίσ κ ε τ α ι σ το δ ια β α τ ή ρ ιο. Τ α δ ε δ ο μ έ ν α απ ό τ ο δ ια β α τ ή ρ ιο π ρ ο ς τ η ν σ υ σ κ ε υ ή α ν ά γ ν ω σ η ς χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν δ ια μ ό ρ φ ω σ η φ ό ρ τ ο υ μ ε υ π ο -φ έ ρ ο ν, ό π ο υ η σ υ χ ν ό τ η τ α τ ο υ υ π ο -φ έ ρ ο ν τ ο ς ε ίν α ι k H z (1 3,5 6 M H z /1 6 ). Η δ ια μ ό ρ φ ω σ η τ ο υ υ π ο -φ έ ρ ο ν τ ο ς ε π ιτ υ γ χ ά ν ε τ α ι μ ε τ ά γ ο ν τ α ς τ ο ε ν τ ό ς κ α ι ε κ τ ό ς. Η μ ε τ α - Σχήμα 2. Ο ελεγκτής της έξυπνης κάρτας έχει πλάτος μόλις 0,32 mm. (Philips). φ ο ρ ά δ ε δ ο μ έ ν ω ν γ ια τ α δ ι α β α τ ή ρ ια, ε ίν α ι επ ί τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς ο ρ ισ μ έ ν η σ τα 1 0 6, κ α ι k b it/s. Ό λ ε ς ο ι επ ικ ο ιν ω ν ίες ο ρ γ α ν ώ ν ο ν τ α ι υ π ο χ ρ ε ω τ ικ ά σ ε μ ία κ α τ ά σ τα σ η κ ύ ρ ιο υ κ α ι ε ξ α ρ τ ώ - μ ε ν ο υ (m a s te r/s la v e ), ό π ου η σ υ σ κ ε υ ή α ν ά γ ν ω σ η ς έ χ ε ι τ ο ν ρ ό λ ο τ ο υ (m a s te r). κ ύ ρ ιο υ Σ τ ο IS κ α θ ο ρ ίζ ε τ α ι η ισ χ ύ ς τ ο υ π ε δ ίο υ η ο π ο ία π ρ έπ ε ι ν α ε ίν α ι μ ε τ α ξ ύ 1,5 A /m κ α ι 7,5 A /m. Μ ε τ ις τ ι μ έ ς α υ τ έ ς, σ ε μ ία κ ά ρ τ α σ ε α π ό σ τα σ η 10 c m ε π ά γ ε τ α ι μ ία ισ χ ύ ς π ερ ίπ ο υ 5 m W, η ο π ο ία ισ χ ύ ς χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ίτα ι γ ια ν α ε ν ε ρ γ ο π ο ιή σ ε ι τ η ν C P U κ α ι τ ο ν σ υ ν ε π ε ξ ε ρ γ α - σ τή τ ο υ P 5 C D Το υλικό του ολοκληρωμένου Σ τ ο Σ χ ή μ α 4 ε ικ ο ν ίζ ε τ α ι τ ο σ χ η μ α τικ ό δ ιά γ ρ α μ μ α τ ο υ P 5 C T 0 7 2, ό π ο υ μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α δ ο ύ μ ε ό τ ι π ε ρ ιλ α μ β ά ν ο ν τ α ι κ α ι κ ά π ο ια μ π λ ο κ π ο υ δ ε ν θ α β λ έ π α μ ε σ ε έ ν α τυ π ικ ό μ ικ ρ ο ε λ ε γ κ τ ή : η δ ια σ ύ ν δ ε σ η R F, η Μ ο ν ά δ α δ ια σ ύ ν δ ε σ η ς χ ω ρ ίς ε π α φ έ ς (C o n ta c t-le s s In te rfa c e U n it, C IU ) κ α ι η γ ε ν ν ή τ ρ ια C R C 1 6. Ό λ α τ α π ρ ο α ν α φ ε ρ - θ έ ν τ α χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τ α ι γ ια τ η ν χ ω ρ ίς ε π α φ έ ς σ ε ιρ ια κ ή επ ικ ο ιν ω ν ία μ ε τ ο υ λ ι κό τ ο υ α ν α γ ν ώ σ τη. Η C IU, ε ίν α ι έ ν α ε ιδ ι- κ ό -χ ω ρ ίς ε π α φ έ ς IS O U A R T. Μ ε τ η ν β ο ή θ ε ια τ ο υ ε ξ ε ιδ ικ ε υ μ έ ν ο υ υ λ ικ ο ύ, ο σ υ ν ε π ε ξ ε ρ γ ά σ τ η ς 3 D E S ε ίν α ι σ ε θ έ σ η ν α κ ω δ ικ ο π ο ιή σ ει ή α π ο -κ ω δ ι- κ ο π ο ιή σ ει έ ν α μ ή ν υ μ α 3 D E S μ ε γ έ θ ο υ ς 8 ψ η φ ιο λ έ ξ ε ω ν σ ε 2 5 μ ε. Ο σ υ ν ε π ε ξ ε ρ γ ά σ τ η ς " F a m e X E Ρ Κ Γ ε ίν α ι έ ν α ς ε ιδ ι κ ό ς μ α θ η μ α τ ικ ό ς σ υ ν ε π ε ξ ε ρ γ ά σ τ η ς ο ο π ο ίο ς ε ίν α ι β ε λ τ ισ τ ο π ο ιη μ έ ν ο ς γ ια ν α υ π ο λ ο γ ίζ ει μ ε ρ ικ ο ύ ς α π ό τ ο υ ς π λ έο ν δ η μ ο φ ιλ ε ίς α λ γ ό ρ ιθ μ ο υ ς α σ ύ μ μ ε τ ρ η ς κ ρ υ π τ ο γ ρ ά φ η σ η ς, ό π ω ς ο ι R S A (R ivest, S h a m ir κ α ι A d le m a n ) κ α ι E C C (E llip tic C u rv e C ry p to g ra p h y ). Ο ε π ε ξ ε ρ γ α σ τ ή ς κ α ι ο σ υ ν ε π ε ξ ε ρ γ α σ τ ή ς σ υ ν ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι τ η ν ώ ρ α π ο υ μ ε τ α φ έ ρ ε τ α ι ο κ ρ υ π τ ο γ ρ α φ ικ ό ς κ ώ δ ικ α ς, ό π ο υ ο ε π ε ξ ε ρ γ α σ τ ή ς ε ίν α ι σ ε θ έ σ η ν α π ρ ο ε τ ο ιμ ά σ ε ι τ ο υ ς κ α τ α χ ω ρ η τ έ ς γ ια τ η ν α π ο θ ή κ ε υ σ η ε ν δ ιά μ ε σ ω ν τ ιμ ώ ν π ο υ π α ρ ά γ ο ν τ α ι απ ό τ ο ν 3 2 -μ π ιτ ο σ υ ν ε π ε ξ ε ρ γ ά σ τ η κ α τ ά τ η ν δ ιά ρ κ ε ια τω ν υ π ο λ ο γ ισ μ ώ ν. Κ α τ ά τ η ν δ ιά ρ κ ε ια επ ίσ η ς τω ν υ π ο λ ο γ ισ μ ώ ν α π ο κ ρ υ π τ ο γ ρ ά φ η σ η ς τ ο υ μ η ν ύ μ α τ ο ς, χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ίτα ι κ α ι μ ία ε ξ ε ιδ ικ ε υ μ έ ν η τ α χ ε ία γ ε ν ν ή τ ρ ια τυ χ α ίω ν α ρ ιθ μ ώ ν (R N G, R a n d o m N u m b e r G e n e ra to r). Η π ρ ό σ β α σ η σ τ ις μ ν ή μ ε ς R O M, R A M κ α ι E E P R O M ε π ιτ υ γ χ ά ν ε τ α ι α π ό τ η ν μ ο ν ά δ α δ ια χ ε ίρ ισ η ς μ ν ή μ η ς (M e m o ry M a n a g e m e n t U n it, M M U ). Μ ε τ ο ν τ ρ ό πο α υ τ ό ε π ιτ υ γ χ ά ν ε τ α ι η α ν ά π τ υ ξη ε ν ό ς τ ο ίχ ο υ ς π ρ ο σ τ α σ ία ς (firew a ll) α π ό υ λ ι κ ό (h a rd w a re ), μ ε τ α ξ ύ τ ο υ π υ ρ ή ν α τ ο υ λ ε ιτ ο υ ρ γ ικ ο ύ σ υ σ τ ή μ α τ ο ς κ α ι ό λ ω ν τω ν υ π ο λο ίπ ω ν λ ε ιτ ο υ ρ γ ιώ ν τ ο υ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς κ α ι τ η ς ε φ α ρ μ ο γ ή ς. Ο ε π ε ξ ε ρ γ α σ τ ή ς υ π ο σ τη ρ ίζ ε ι δ ύ ο κ α τ α σ τ ά σ ε ις λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς : ο μ ε ν π υ ρ ή ν α ς τ ρ έ χ ε ι σ ε κ α τ ά σ τ α σ η σ υ σ τ ή μ α τ ο ς (s y s te m m o d e ) κ α ι έ χ ε ι α π ε ρ ιό ρ ισ τη π ρ ό σ β α σ η σ το υ λ ικ ό, εν ώ ο ι λ ε ιτ ο υ ρ γ ίε ς π ο υ έ χ ο υ ν ν α κ ά ν ο υ ν μ ε τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή ό π ω ς είν α ι ο ι ρ ο υ τ ίν ε ς επ ικ ο ιν ω ν ία ς, τ ο ε σ ω τ ε ρ ικ ό σ ύ σ τ η μ α ε ν η μ έ ρ ω σ η ς, ο ι υ π ο λ ο γ ισ μ ο ί κ ρ υ π τ ο γ ρ ά φ η σ η ς ή ο ι λ ε ιτ ο υ ρ γ ίε ς δ ι α β α τ η ρ ίο υ ε κ τ ε λ ο ύ ν τ α ι σ ε κ α τ ά σ τ α σ η ε φ α ρ μ ο γ ή ς " (a p p lic a tio n m o d e ) κ α ι έ χ ο υ ν π ε ρ ιο ρ ισ μ έ ν η π ρ ό σ β α σ η σ τις π ε ρ ιο χ έ ς μ ν ή μ η ς π ο υ τ ις α φ ο ρ ο ύ ν κ α ι κ α θ ό λ ο υ ή π ε ρ ιο ρ ισ μ έ ν η π ρ ό σ β α σ η σ το υ λ ικ ό. Μ ε τ ο ν τ ρ ό π ο α υ τ ό α π ο τ ρ έ π ε τ α ι η π ρ ό σ β α σ η σ τη ν μ ν ή μ η κ α ι τ ο υ λ ικ ό α π ό φ υ σ ικ έ ς π α ρ ε μ β ο λ έ ς, π α ρ ε ίσ α κ τ ο λ ο γ ισ μ ικ ό, ή α κ ό μ η κ α ι απ ό σ φ ά λ μ α τ ο υ λ ο γ ισ μ ικ ο ύ. Προστασία από Hacker Χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά α σ φ α λ ε ία ς ε ίν α ι ε ν σ ω μ α τ ω μ έ ν α κ α ι σ το υ λ ικ ό τ ο υ P 5 C T Υ π ά ρ χ ο υ ν α ισ θ η τ ή ρ ε ς π ο υ π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν δ ια ρ κ ώ ς τ η ν τ ά σ η, τ η ν θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία κ α ι τ α ό ρ ια σ υ χ ν ο τ ή τ ω ν τ ο υ ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο υ, εν ώ έ ν α ς α ισ θ η τ ή ρ α ς φ ω τ ό ς α ν ιχ ν ε ύ ε ι ο π ο ιε σ δ ή π ο τ ε τ ε χ ν ικ έ ς π α ρ α β ία σ η ς χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν ισ χ υ ρ ό φ ω τισ μ ό. Κ ά π ο ιες επ ί π λ έο ν δ ικ λ ε ίδ ε ς α σ φ α λ ε ί α ς π α ρ έ χ ο υ ν π ρ ο σ τ α σ ία έ ν α ν τ ι π α ρ α β ιά σ ε ω ν (c ra c k in g ) τ ο υ κ ώ δ ικ α, μ έσ ω Α π λ ή ς Α ν ά λ υ σ η ς Ισ χ ύ ο ς (S im p le P o w e r A n a ly s is, S P A ) ή Δ ια φ ο ρ ικ ή ς Α ν ά λ υ σ η ς Ισ χ ύ ο ς (D iffe re n tia l P o w e r A n aly s is, D P Α ). Ο ι σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ε ς τ ε χ ν ικ έ ς π α ρ α β ία σ η ς β α σ ίζ ο ν τ α ι σ το γ ε γ ο ν ό ς ό τ ι ό τα ν μ ία π ύ λη C M O S ε ν τ ό ς τ ο υ ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο υ μ ε τ ά γ ε τ α ι α π ό τ ο 0 σ το 1 α ν τ λ ε ί δ ι α φ ο ρ ε τ ικ ό ρ ε ύ μ α α π ό τ ι ε ά ν μ ε τ α γ ό τ α ν α π ό τ ο 1 σ το 0. Μ ε τ η ν β ο ή θ ε ια λο ιπ ό ν ε ν ό ς π α λ μ ο γ ρ ά φ ο υ κ α ι μ ε α ν ά λ υ σ η τω ν σ η μ ά τω ν ε ίν α ι δ υ ν α τ ό ν ν α σ χ η μ α τ ισ τ ε ί τ ο π ρ ο φ ίλ ρ ε ύ μ α τ ο ς ε ν ό ς μ η π ρ ο σ τα - τ ε υ μ έ ν ο υ κ υ κ λ ώ μ α τ ο ς, α π ό π ο υ μ π ο ρ εί κ α ν ε ίς ν α α ν τ λ ή σ ε ι π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ α κ ω δ ικ ο π ο ιη μ έ ν α δ ε δ ο μ έ ν α. Για 22 ΕΛΕΚΤΟΡ 9/2006

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΥΘΑΛΙΑ ΧΟΤΟΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 679 Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα Άννα Λέτσι 1, Ξένια Αραπάκη 2 και Φανή Σέρογλου 3 letsianna@eled.auth.gr, parap@uth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Χ Η Μ ΙΚ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ο Λ Ο Γ ΙΑ

Χ Η Μ ΙΚ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ο Λ Ο Γ ΙΑ 4 - ΙΛ? ' γψ ίφ :;j s;* / ft ^ J ; / p *>_ UWr V>i '»UCr; -* v:# vs#: J?'* * i", S V Λ'ί./ *' ' : M.I. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ! XHMEIAI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΠΑΝΝΙΝΟΝ >-*v *?.' V ' / 1, Ί &-$ Χ Η Μ ΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑΝ - Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΤΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική

Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική 468 Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική Αναγνωστάκης Σίμος 1, Φαχαντίδης Νικόλαος 2 sanagn@edc.uoc.gr, nfaxanti@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ ι ς ( 1 4 ) τ ο υ μ ή ν α Ο κ τ ω β ρ ί ο υ, η μ έ ρ α Τ ε τ ά ρ τ η, τ ο υ έ τ ο υ ς δ

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής ΤΕ Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Δ ΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΑΣ ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ TJ I. Κ ΑΒ Α Λ 4ρ)0. Ποκη. Μο«ρ. Π Τ Υ Χ 1 A κ Η ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014 ΣΤΗ ΝΕΡΙΤ

ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014 ΣΤΗ ΝΕΡΙΤ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014 ΣΤΗ ΝΕΡΙΤ Σε ρυθμούς Μουντιάλ μπαίνει από την Πέμπτη 12 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 14 Ιουλίου η ΝΕΡΙΤ. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Κ Ω Δ.Θ Ε Σ Η Σ : 238 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ΙΑ -Κ Λ Α Δ Ο Σ -Ε ΙΔ ΙΚ Ο Τ Η Τ Α : ΠΕ ΙΑ ΤΡΩ Ν ΓΕ Ν ΙΚ Η Σ ΙΑ ΤΡΙΚ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ : Α Μ Π Ε Λ Ο Κ Η Π Ω Ν - Μ Ε Ν Ε Μ Ε Ν Η Σ Υ Π Ε :

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ Μ Α Μ ΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΡΟ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟ Λ Ο ΓΙΚ ΕΣ Κ ΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜ ΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝ Ο ΥΉΛΙΔΟ Υ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (!

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! ! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! 0 1 12!, ( #& 34!5 6( )+(, 7889 / # 4 & #! # %& , & ( () & :;( 4#! /! # # +! % # #!& ( &6& +!, ( %4,!! ( 4!!! #& /

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος http://www.teiser.gr/icd/staff/lantzos lantzos@teiser.gr 1 Πώς δημιουργούμε πρόγραμμα Η/Υ; 1. Ανάλυση του προβλήματος 2. Επινόηση & Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.0 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.0 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 60 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τηλεόραση είναι σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά επικοινωνιακά συστήματα Δεν υπάρχει άνθρωπος, στις ανεπτυγμένες χώρες, που να μην αφιερώνει ορισμένες ώρες την ημέρα μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εργαστήριο Μικροβιολογίας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Δ ρ. Χ ρ υ σ ά νθ η Π α π α δ ο κ ο ν λ ο υ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2001 .... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις : Χρήστος Μουρατίδης. Κάντε κλικ για έναρξη

Σημειώσεις : Χρήστος Μουρατίδης. Κάντε κλικ για έναρξη Σημειώσεις : Χρήστος Μουρατίδης Κάντε κλικ για έναρξη Γενική εικόνα Στο σχήμα βλέπουμε μία γενική εικόνα του εσωτερικού της Κεντρική Μονάδας του υπολογιστή: Τροφοδοτικό Είναι μία ηλεκτρική μικροσυσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Για το MV7230 Θέσεις Κοντρόλ και Παρελκόμενων Λειτουργία Χρήσης Εγκατάσταση Επίλυση προβλημάτων Περισσότερες Εφαρμογές Προσοχή Χαρακτηριστικά Για το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘ ΗΚΗ Π Α Ν Ε Π ΙΣΤΗ Μ ΙΟ Υ ΙΩ Α Ν Ν Μ Ο Ν

ΒΙΒΛΙΟΘ ΗΚΗ Π Α Ν Ε Π ΙΣΤΗ Μ ΙΟ Υ ΙΩ Α Ν Ν Μ Ο Ν Λ» ΒΙΒΛΙΟΘ ΗΚΗ Π Α Ν Ε Π ΙΣΤΗ Μ ΙΟ Υ ΙΩ Α Ν Ν Μ Ο Ν 026088265529 1e?4t Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΠΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΠΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ ΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Τέλος όταν τα κύματα 'χτυπήσουν' την κεραία λήψης, το σήμα λαμβάνεται και έπειτα αποκωδικοποιείται πίσω στην αρχική μορφή δεδομένων

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Τέλος όταν τα κύματα 'χτυπήσουν' την κεραία λήψης, το σήμα λαμβάνεται και έπειτα αποκωδικοποιείται πίσω στην αρχική μορφή δεδομένων ΠΟΜΠΟΣ Στις τηλεπικοινωνίες ένας πομπός είναι μια ηλεκτρονική συσκευή η οποία, με τη βοήθεια μιας κεραίας, παράγει και εκπέμπει ραδιοκύματα, με απώτερο σκοπό την, αργότερα, λήψη τους από κάποιο δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6 # % & ( ) +, %. / % 0 1 / 1 4 5 6 7 8 # 9 # : ; < # = >? 1 :; < 8 > Α Β Χ 1 ; Δ 7 = 8 1 ( 9 Ε 1 # 1 ; > Ε. # ( Ε 8 8 > ; Ε 1 ; # 8 Φ? : ;? 8 # 1? 1? Α Β Γ > Η Ι Φ 1 ϑ Β#Γ Κ Λ Μ Μ Η Ι 5 ϑ Φ ΒΦΓ Ν Ε Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε Τ. Ε. I. E X ΟΛΗ: Τ Μ Η Μ Α : ΚΑΒΑΛΑΕ α ί Ο Ι Κ Η Ε Η Ε & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ε Λ Ο Γ Ι Ε Τ Ι Κ Η Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Εί= ΓΑΕΙΑ Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Θ Ε Μ Α Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ε ί ν α ι μ ι α μ η χ α ν ή κα τ α σ κ ε υ α σ μ έ ν η κ υ ρ ί ω ς α π ό ψ η φ ι α κά η λ ε κ τ ρ ο ν ι κά κ υ κ λ ώ μ α τ α κα ι δ ε υ τ ε ρ ε υ ό ν τ ω ς α π ό η λ ε κ τ ρ ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Γενικές πληροφορίες

ΑΤΤΙΚΗ. Γενικές πληροφορίες ΑΤΤΙΚΗ Γενικές πληροφορίες Την 1 η Αυγούστου 2014, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, περισσότεροι από 4 εκατομμύρια τηλεθεατές στην Αττική, τον Αργοσαρωνικό, την κεντρική και νότια Εύβοια, αλλά και τις

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Εισαγωγή Πως λειτουργούν οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες: Ένα βασικό μοντέλο ηλεκτρονικής επικοινωνίας αποτελείται απλά από ένα πόμπο, το δίαυλο μεταδόσεως, και το δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK ιαδικασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Εργων και ραστηριοτήτων Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Επαµεινώνδας Τολέρης ιευθυντής ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε Περιεχόµενα Παρουσίασης Ο θεσµός των ΜΠΕ στην Ελλάδα - Ιστορική Αναδροµή Κοινοτική

Διαβάστε περισσότερα

Μ Λ Λ'Ο * J # Δ Ο Ρ Υ Φ Ο Ρ Ο

Μ Λ Λ'Ο * J # Δ Ο Ρ Υ Φ Ο Ρ Ο Οκτώβριος 2006 Αριθ. Τεύχους 290 4,5 Μ Λ Λ'Ο * J # Δ Ο Ρ Υ Φ Ο Ρ Ο στείλε την κατασκευή σ ο υ στο διάστημα Έ λεγχος δορυφ ορικώ ν δεκτών Συσκευή ανάγνωσης I και εγγραφής RFID le k to r lekfuur Η λεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ

r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Ο Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Υ Μ Α Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν Τ Μ Η Μ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ i l t r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ ΑΥΤΟΜΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος http://www.teiser.gr/icd/staff/lantzos lantzos@teiser.gr Κανόνες Ομαλής Λειτουργίας Ερχόμαστε στην ώρα μας Δεν καπνίζουμε και τρώμε εντός της αίθουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΔΙΚΟ Σ Δ Ε Ξ ΙΟ Τ Η Τ Α Φ ΥΣΗ ΔΕΞΙΟ ΤΗΤΑΣ. Ε λά χ ισ το ς α ρ ιθ μ ό ς α π α ιτο ύ μ εν ω ν δ εξιο τή τω ν : 11

ΚΩ ΔΙΚΟ Σ Δ Ε Ξ ΙΟ Τ Η Τ Α Φ ΥΣΗ ΔΕΞΙΟ ΤΗΤΑΣ. Ε λά χ ισ το ς α ρ ιθ μ ό ς α π α ιτο ύ μ εν ω ν δ εξιο τή τω ν : 11 Τ εύ χο ς Β' 2593/26.07.2 017 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26679 Π αράρτημα Β (δεν υπ ο β ά λλετα ι με τη ν αίτησ η) ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟ ΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦ ΙΩΝ Ο Ρ Κ Ω ΤΩ Ν ΕΛΕΓΚΤΩ Ν ΛΟ ΓΙΣΤΩΝ ΚΩ ΔΙΚΟ Σ Δ Ε Ξ ΙΟ Τ

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6120/10 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV6120 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μέγεθος οθόνης 32 ίντσες (82 cm) Το µέγεθος της οθόνης µετριέται σε ίντσες ή

Μέγεθος οθόνης 32 ίντσες (82 cm) Το µέγεθος της οθόνης µετριέται σε ίντσες ή Τεχνικά χαρακτηριστικά για Τηλεόραση LCD 16/9 LE32S81 Με µοντέρνο σχήµα και σε λαµπερό µαύρο χρώµα, µε διαγώνια 82εκατ. η τηλεόραση LCD LE32S81 της Samsung δεν θα περάσει απαρατήρητη. Με τα δύο ηχεία της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση

Κεφάλαιο 6. Μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση Κεφάλαιο 6 Μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση Περίγραμμα κεφαλαίου Τα αίτια της οικονομικής μεγέθυνσης Η δυναμική της μεγέθυνσης: Το υπόδειγμα του Solow Μέσα οικονομικής πολιτικής για την αύξηση του μακροχρόνιου

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και απόψεις Ελληνίδων γυναικών για τον καρκίνο τραχήλου μήτρας και τη συσχέτιση του με τον ιο HPV

Γνώσεις και απόψεις Ελληνίδων γυναικών για τον καρκίνο τραχήλου μήτρας και τη συσχέτιση του με τον ιο HPV 121 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΩ, 3:121-128, 2012 Γνώσεις και απόψεις Ελληνίδων γυναικών για τον καρκίνο τραχήλου μήτρας και τη συσχέτιση του με τον ιο HPV Αλεξάνδρα Τζώρτζη Μαία, Νοσηλεύτρια Πε, MSc, Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ ΣΤΟ I-PHONE 5

ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ ΣΤΟ I-PHONE 5 ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ ΣΤΟ I-PHONE 5 Μοντέλο επικοινωνιών ΔΙΑΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΜΠΟΣ ΔΕΚΤΗΣ Βασικές έννοιες Ο πομπός (transmitter) στέλνει το μήνυμα. Ο δίαυλος (κανάλι) μεταδόσεως (transmission channel)

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ. Εισαγωγή Σταδιακά σταματούν οι αναλογικές μεταδόσεις των ιδιωτικών και κρατικών καναλιών της χώρας και οι

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Υδρόμετρα Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Ο σχεδιασμός των Ηλεκτρονικών Προϊόντων μας Ανταγωνίζεται τις Καλύτερες Μάρκες του Κόσμου. Είναι προφανές ότι στη σημερινή αγορά τα υδρόμετρα αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/12 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV6122 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν οτο πεδίο εφαpμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν οτο πεδίο εφαpμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν οτο πεδίο εφαpμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜ Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠ Ο Σ Β Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το κινητό τηλέφωνο Θάνος Ψαρράς Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Η παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΟ ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν Φ ΙΛ Ο Σ Ο Φ ΙΚ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Μ Η Μ Α ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Σ Κ Α Ι Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ ΙΑ Σ

Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΟ ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν Φ ΙΛ Ο Σ Ο Φ ΙΚ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Μ Η Μ Α ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Σ Κ Α Ι Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ ΙΑ Σ Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΟ ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν Φ ΙΛ Ο Σ Ο Φ ΙΚ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Μ Η Μ Α ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Σ Κ Α Ι Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ ΙΑ Σ Π Ρ Ο Ε Δ Ρ ΙΑ Β Α Σ ΙΛ ΙΚ Η Σ Ρ Ο Κ Ο Υ Α Ν Α Π Λ. Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Α ΙΚ Α Τ Ε Ρ ΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at SDV5118P/12. EL Εγχειρίδιο χρήσης

Register your product and get support at  SDV5118P/12. EL Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5118P/12 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV5118P 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

i. Επί της αρχής απόφαση για την χρήση της GLT και επιπτώσεις

i. Επί της αρχής απόφαση για την χρήση της GLT και επιπτώσεις ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ FIFA Εγκύκλιος αρ. 1315 Ζυρίχη, 3 Αυγούστου 2012 SG/est bru Περαιτέρω τροποποιήσεις στους Κανόνες του Παιχνιδιού 2012/2013 Αγαπητέ κύριε ή κυρία, Το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λο γαρ ιασ μ ώ ν ταμ ιε υτη ρ ίο υ 02. Χ ο ρ ή γη σ η β ιβ λιαρ ίο υ ε π ιταγώ ν σ ε λο

Διαβάστε περισσότερα

Sony FY14 Bravia B2B. Παρουσίαση της νέας σειράς FY14 Bravia B2B

Sony FY14 Bravia B2B. Παρουσίαση της νέας σειράς FY14 Bravia B2B Παρουσίαση της νέας σειράς FY14 Bravia B2B Sony FY14 Bravia B2B Λεπτές, διακριτικές οθόνες εξοικονόμησης ενέργειας για οικονομική προβολή εταιρικών παρουσιάσεων, εκπαίδευση και εφαρμογές ψηφιακής σήμανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του παρόντος

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του παρόντος 7910 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Π Α Ρ ΑΡΤΗ Μ Α III (ΠΕΕ 82/8.3.2016) Α π α ιτή σ ε ις π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς π ο υ σ υ νδ έο ντα ι με το ύψ ος α π ό κ τη σ η ς σ υ μ μ ετο χ ή ς α π ό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β - Δίκτυα. Ασκήσεις I. Ποιος ο ρόλος του πομπού και του δέκτη στο μοντέλο επικοινωνίας που α- πεικονίζεται στο σχήμα που ακολουθεί; Μ Δεδομένα

Μέρος Β - Δίκτυα. Ασκήσεις I. Ποιος ο ρόλος του πομπού και του δέκτη στο μοντέλο επικοινωνίας που α- πεικονίζεται στο σχήμα που ακολουθεί; Μ Δεδομένα Μέρος Β - Δίκτυα 1 η Διδακτική Ενότητα Μοντέλο επικοινωνίας δεδομένων - Κώδικες - Σήματα Προβλεπόμενες διδακτικές ώρες: 1 Λέξεις Κλειδιά ASCII BCD Unicode αναλογικό σήμα ΕΛΟΤ-928 επικοινωνία δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ του μαθήματος της Τεχνολογίας Επικοινωνιών

Πρόταση για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ του μαθήματος της Τεχνολογίας Επικοινωνιών Πρόταση για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ του μαθήματος της Τεχνολογίας Επικοινωνιών Τεχνολογία Επικοινωνιών Β Ενιαίου Λυκείου Τεχνολογική Κατεύθυνση ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2 ώρες /εβδομάδα ΔΙΑΡΚΕΙΑ 28..εβδομάδες

Διαβάστε περισσότερα

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε #! % & ( + ),./! +./+., ( ( 1 #23 + + ), 1 (453.+ 6.+ 6, 7 1 89 3.! :.! :, 1 (453.. / 2 ; ? Α 7 ; Β / / 4 > (? / / ) 8 Χ :/. ++.. +. : 6 : ) )4 ) ) ( 4 )Φ 7 % 6 : : +.. ++. ) & & & & ), Γ, Γ 8 (?.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Τηλεόραση στην Ελλάδα: παρόν και μέλλον

Ψηφιακή Τηλεόραση στην Ελλάδα: παρόν και μέλλον Ψηφιακή Τηλεόραση στην Ελλάδα: παρόν και μέλλον Συνέντευξη Τύπου 12 Ιουλίου 2017 Η Ψηφιακή Τηλεόραση στην Ελλάδα σήμερα: Κάλυψη Ολοκλήρωση της μετάβασης στις 6/2/2015 βάσει του ισχύοντος Χάρτη Συχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Τα ηλεκτρονικά σήματα πληροφορίας διακρίνονται ανάλογα με τη μορφή τους σε δύο κατηγορίες : Αναλογικά σήματα Ψηφιακά σήματα

Τα ηλεκτρονικά σήματα πληροφορίας διακρίνονται ανάλογα με τη μορφή τους σε δύο κατηγορίες : Αναλογικά σήματα Ψηφιακά σήματα ΕΝΟΤΗΤΑ 2 2.0 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ηλεκτρικό σήμα ονομάζεται η τάση ή το ρεύμα που μεταβάλλεται ως συνάρτηση του χρόνου. Στα ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας, οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

FRANK THÖMMES

FRANK THÖMMES FRANK THÖMMES Οι 365 καλύτερες ασκήσεις και παιχνίδια ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Προπονητικός σχεδιασμός 6 Χρόνος και χώρος 8 Ο προπονητής των ερασιτεχνών 10 Ψυχολογία 11 Χρήση του βιβλίου 11 Τμήμα ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή Τηλεφωνία. Ερευνητική Εργασία Β Τάξη Τμήμα 2 Ιανουάριος 2014

Κινητή Τηλεφωνία. Ερευνητική Εργασία Β Τάξη Τμήμα 2 Ιανουάριος 2014 Κινητή Τηλεφωνία Ερευνητική Εργασία Β Τάξη Τμήμα 2 Ιανουάριος 2014 Τι θα παρακολουθήσουμε Ιστορική αναδρομή Τι είναι το κινητό Πότε Από ποιον Και γιατί Γενιές Πως λειτουργεί Οικονομικά στοιχεία Επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Οι τροποποιήσεις των Κανονισμών Παιδιάς της IHF 2016 Το Shootout. Συζήτηση Μην ξεχνάτε

Εισαγωγή. Οι τροποποιήσεις των Κανονισμών Παιδιάς της IHF 2016 Το Shootout. Συζήτηση Μην ξεχνάτε Κανονισμοί Παιδιάς Αναπτυξιακών Ηλικιών 2016-17 Αλλάζει η μορφή του παιχνιδιού! Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ΟΧΕ (ΚΕΔ/ΟΧΕ) Αθήνα - Θεσσαλονίκη, Οκτ - Νοε 16 1 Θέματα Εισαγωγή Οι ρόλοι στις αναπτυξιακές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Πολυπλεξία

Κεφάλαιο 3 Πολυπλεξία Κεφάλαιο 3 Πολυπλεξία Μάθημα 3.1: Μάθημα 3.2: Μάθημα 3.3: Πολυπλεξία επιμερισμού συχνότητας χρόνου Συγκριτική αξιολόγηση τεχνικών πολυπλεξίας Στατιστική πολυπλεξία Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (τόπος) (ημερομηνία) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ο.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (τόπος) (ημερομηνία) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ο.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (τόπος) (ημερομηνία) Δ.Ο.Υ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τη με αριθ. εκπρόθεσμη ιροποποιηιική δήλωση χου/χης με Α Φ Μ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΕΣ SYFX1PON1HI Ε Κ Ε Ρ Μ P. TEILHARD DE CHARDIN. Κατερίνα Κοτέλχικωφ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΧ ΕΚΔΟΧΗΧι Ε. Ν. ΠΛΑΤΗΧ. Ο νόμος τής αιτιότητας στη φυσική

ΕΠΟΧΕΣ SYFX1PON1HI Ε Κ Ε Ρ Μ P. TEILHARD DE CHARDIN. Κατερίνα Κοτέλχικωφ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΧ ΕΚΔΟΧΗΧι Ε. Ν. ΠΛΑΤΗΧ. Ο νόμος τής αιτιότητας στη φυσική ΕΠΟΧΕΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ = ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ Κατερίνα Κοτέλχικωφ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΧ ΕΚΔΟΧΗΧι Ε. Ν. ΠΛΑΤΗΧ Γ. ΒΟΥΜΒΛΙΝΟΙΙΟΥΛΟΥ Ο νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.7 Θύρες περιφερειακών

Μάθημα 4.7 Θύρες περιφερειακών Μάθημα 4.7 Θύρες περιφερειακών - Εισαγωγή - Η σειριακή θύρα - Η παράλληλη θύρα - Οι θύρες πληκτρολογίου και ποντικιού τύπου PS/2 - Ο διάδρομος USB Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς: Να αναφέρεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες. Επισκευές Η/Υ...3 UPS...4. Δίκτυα Η/Υ...5. Κεραίες ψηφιακής τηλεόρασης...6. Δορυφορικά Συστήματα... 6. Εφαρμογές... 7

Υπηρεσίες. Επισκευές Η/Υ...3 UPS...4. Δίκτυα Η/Υ...5. Κεραίες ψηφιακής τηλεόρασης...6. Δορυφορικά Συστήματα... 6. Εφαρμογές... 7 service technology Υπηρεσίες Επισκευές Η/Υ...3 UPS....4 Δίκτυα Η/Υ...5 Κεραίες ψηφιακής τηλεόρασης.....6 Δορυφορικά Συστήματα... 6 Εφαρμογές..... 7 2 Επισκευές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Στο σύγχρονο εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Ισχύουν από 1 η Ιουλίου Εισαγωγή:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Ισχύουν από 1 η Ιουλίου Εισαγωγή: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Ισχύουν από 1 η Ιουλίου 2016 Εισαγωγή: Η ομάδα επεξεργασίας των τροποποιήσεων των Κανόνων του Παιχνιδιού της IHF εκπόνησε τις ακόλουθες τροποποιήσεις, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at SDV6121/12. EL Εγχειρίδιο χρήσης

Register your product and get support at  SDV6121/12. EL Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6121/12 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 Ελληνικά 2 Το SDV6121/12 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων ΝΟΜΟΣ ΥΓΤ ΑΡΙΘ. 4278 Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ε κ δ ίδ ο μ ε τ ο ν α κ ό λ ο υ θ ο νόμ ο που ψ ή φ ισ ε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ Γράφει ο Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος (SW3ORA) Στο παρόν άρθρο θα ασχοληθούμε με μία εύκολη κατασκευή, αλλά πολύ χρήσιμη για όλους τους ραδιοερασιτέχνες. Θα προσπαθήσω με

Διαβάστε περισσότερα

: f. Z i. Z t f y i a i w v i : i v j d i h x w i x a i u I I J O V WyH. Ui *0 *7 *I H W X I. d(v]

: f. Z i. Z t f y i a i w v i : i v j d i h x w i x a i u I I J O V WyH. Ui *0 *7 *I H W X I. d(v] : f. Z i u l V d Q J t f I V U t f!» I H i H Z A i U t f ^ i t f M H i l? i a i d H i 2 I l t f U H d X r 9 Q i H V O O U I A I H u Z t f y i a i w v i : i v j d i h x w i x a i u H 1 1 1 1 2 A 0 7 I N

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών Ink Tank System. Αποχαιρετήστε τις φύσιγγες μελανιού

Σειρά εκτυπωτών Ink Tank System. Αποχαιρετήστε τις φύσιγγες μελανιού Σειρά εκτυπωτών Ink Tank System Αποχαιρετήστε τις φύσιγγες μελανιού Σειρά εκτυπωτών Ink Tank System της Epson Οικιακοί εκτυπωτές Ιδανικοί για οικιακές εκτυπώσεις με πολύ χαμηλό κόστος. Αυτή η σειρά προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5120/12 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV5120 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις κεφαλαίου 16 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Σημειώσεις κεφαλαίου 16 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Σημειώσεις κεφαλαίου 16 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ένα σύστημα ηλεκτρονικής επικοινωνίας αποτελείται από τον πομπό, το δίαυλο (κανάλι) μετάδοσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση) Εισαγωγή Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ιδανικός για κρυφή ασφάλεια και παρατήρηση. Στο περίβλημα PIR υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD) για εγγραφή, ενσωματωμένη με τη μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

πιαο ΥΣΤΟ Η ΜΙΑΟΎΣΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ T IO S * av I Ο. IS SN 1 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ Γΐ^Ρ ΕΤΟΣ 2 0 ο - ΤΟ lf.0. H.

πιαο ΥΣΤΟ Η ΜΙΑΟΎΣΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ T IO S * av I Ο. IS SN 1 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ Γΐ^Ρ ΕΤΟΣ 2 0 ο - ΤΟ lf.0. H. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ Γΐ^Ρ ΕΤΟΣ 2 0 ο - ΤΟ lf.0. ΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ T IO S 1 9 9 7 * av I Ο. IS SN 1 ΝΑΟΥΣΑΣ 10 6-2 1 1 8 H. 1 I Τ Τ Λ πιαο ΥΣΤΟ Η ΜΙΑΟΎΣΤΑ I η.» IVAAOtO-r 'K jílh t'k U. V. ilm K H O l uuvnri.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Παράρτημα Α. Τελικό αποτέλεσμα 1 Τελικό αποτέλεσμα (1X2) 1: να κερδίσει η εντός έδρας ομάδα 2: να κερδίσει η εκτός έδρας ομάδα 50,000

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Παράρτημα Α. Τελικό αποτέλεσμα 1 Τελικό αποτέλεσμα (1X2) 1: να κερδίσει η εντός έδρας ομάδα 2: να κερδίσει η εκτός έδρας ομάδα 50,000 Παράρτημα Α Ισχύει από 27/8/2013 Οι τύποι στοιχημάτων υπόκεινται σε αλλαγές Σημειώσεις, UNDER = LESS, OVER = MORE, ΚΔΑ: Κανονικη Διάρκεια Αγώνα, Odd - Even (Μονά - Ζυγά): το σκορ 0-0 θεωρείται πάντα ζυγό,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Συνέλευση Εργασιών του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB), 2 Οκτωβρίου 2012 αποφάσεις και οδηγίες

Ετήσια Συνέλευση Εργασιών του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB), 2 Οκτωβρίου 2012 αποφάσεις και οδηγίες ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ FIFA Εγκύκλιος αρ. 1322 Ζυρίχη, 25 Οκτωβρίου 2012 SG/bru Ετήσια Συνέλευση Εργασιών του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB), 2 Οκτωβρίου 2012 αποφάσεις και οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Πάλι παιχνίδι με γκολ στα προκριματικά

Πάλι παιχνίδι με γκολ στα προκριματικά Πάλι παιχνίδι με γκολ στα προκριματικά Πάλι παιχνίδι με γκολ στα προκριματικά του Μουντιάλ 2018 Καλημέρα σας, συνεχίζονται σήμερα οι αγώνες των προκριματικών του παγκοσμίου κυπέλλου, με παιχνίδια από τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 Σε φανατισμένο κοινό η Ελλάδα στην Βοσνία Καλημέρα σας, το επόμενο τριήμερο διεξάγονται οι αγώνες των ομίλων για την ζώνη της Ευρώπης στα προκριματικά του Παγκόσμιου

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

«Από 5 Σεπτεμβρίου μόνο ψηφιακό σήμα στον Έβρο» Όλοι οι τηλεθεατές πρέπει να επανασυντονίσουν τους δέκτες τους στις 5 Σεπτεμβρίου

«Από 5 Σεπτεμβρίου μόνο ψηφιακό σήμα στον Έβρο» Όλοι οι τηλεθεατές πρέπει να επανασυντονίσουν τους δέκτες τους στις 5 Σεπτεμβρίου ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 6, 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. ΤΗΛ: 2551350055 ΗΛΕΚΤΡ Δ/ΝΣΗ: epkevrou@hotmail.com Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Από 5 Σεπτεμβρίου μόνο ψηφιακό σήμα στον Έβρο» Όλοι οι τηλεθεατές πρέπει να επανασυντονίσουν

Διαβάστε περισσότερα