ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΣΥΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΣΥΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου » ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75 «Υποδομές στον τομέα της Εκπαίδευσης» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ «Ανάπτυξη Βελτίωση Υποδομών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 1 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 5656 ΔΙΑΚHΡYΞΗ Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΣΥΡΟ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 1 από 103

2 Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, έχοντας υπ όψιν : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α 87) «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 2. Το Ν.2083/1992 (ΦΕΚ Α 159), άρθρο 1, παρ. 2, «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης», 3. Το ΠΔ 83/1984 (ΦΕΚ Α 31), «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου,», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 4. Τη με αρ. Φ /58/Β2/67211/ (ΦΕΚ Γ 779), πράξη της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή πρυτανικών αρχών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με θητεία έως , 5. Το άρθρο 12 παρ. 2 του Ν. 4076/2013 (ΦΕΚ Α 159), σύμφωνα με το οποίο «η θητεία των μονομελών οργάνων, εκτός αυτών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ολοκληρώνεται σύμφωνα με το νομοθετικό καθεστώς του χρόνου εκλογής τους», 6. Την απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου 1916/ (ΦΕΚ Β/1464/ ) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους υπηρετούντες Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 7. Την με αρ. πρωτ /ΕΥΣ 3414/ Απόφαση του ΥΠΟΙΑΝ, περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου », 8. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε(2007) 5439/ που αφορά «την έγκριση του ΕΠ κοινοτικής ενίσχυσης από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο των στόχων σύγκλισης και περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης στις περιφέρειες Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου της Ελλάδας», 9. Τη με αρ. πρωτ /ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ Β 540) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις ΥΑ 43804/ΕΥΘΥ 2041/ (ΦΕΚ 1957), 28020/ΕΥΘΥ 1212/ (ΦΕΚ Β 1088), 18818/ΕΥΘΥ 864/ (ΦΕΚ Β 1111) και 5058/ΕΥΘΥ 138/ (ΦΕΚ Β 292), 10. Τη με αρ. πρωτ / (ΦΕΚ457/Β/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου », 11. Τη με αρ. πρωτ. 112/ Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα: «Ένταξη Πράξης Προμήθεια εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Ρόδο και Σύρο στο ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου », με κωδικό MIS , 12. Τη με αρ. πρωτ. 6010/ΔΕ (Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με την έγκριση της ένταξης της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 2 από 103

3 του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Ρόδο και Σύρο» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2011 και συγκεκριμένα στη ΣΑΕ 2011ΣΕ , 13. την Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αρ. 259/ και θέμα «Έγκριση ειδών, ποσοτήτων και Τεχνικών Προδιαγραφών / Προϋπολογισμού για την Προμήθεια εργαστηριακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Ρόδο και Σύρο», 14. Τη με αρ. πρωτ. 3597/ (αριθμ. πρωτ. εισερχομένου 5220/ ) Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα: «Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για τη δημοπράτησης του Υποέργου Νο 4 της πράξης με τίτλο Προμήθεια εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Ρόδο και Σύρο της ομότιτλης Πράξης και κωδικό ΟΠΣ », 15. Την Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αρ. 515/ με ΑΔΑ:ΒΛΕΖ469Β7Λ-4ΥΘ και θέμα «Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την Προμήθεια εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Ρόδο και Σύρο στα πλαίσια του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου και έγκριση τευχών του διαγωνισμού». ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ», προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ 16%. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 3 από 103

4 o o o o o o o o o o ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100, τηλ: , 36145, 36142, Fax: Τίτλος Πράξης: Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Ρόδο και Σύρο, στα πλαίσια του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση: Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ανά Ομάδα Ειδών. Προϋπολογισμός προμήθειας: Ένα εκατομμύριο πεντακόσια εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες και τριακόσια ΕΥΡΩ ( ,00), συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ. Χρόνος Παράδοσης: Τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της αντίστοιχης Σύμβασης. Τόπος Παράδοσης: Οι εγκαταστάσεις των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα νησιά Ρόδο και Σύρο. Υπηρεσία και διεύθυνσή της από την οποία μπορούν να ζητηθούν τα τεύχη της διακήρυξης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη Στοιχεία επικοινωνίας: Χριστίνα Φιορή, Περσεφόνη Καραντάνη, Ελένη Κεντέρη. Τηλ.: , 36145, 36142, Fax: , s: Ηλεκτρονική διάθεση διακήρυξης: στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου Υπηρεσία και διεύθυνση από την οποία μπορούν να ζητηθούν πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ακαδημαϊκή Μονάδα Ρόδου, Ρόδος, Θεολόγος Τσιγάρος, στο τηλ , και στο και Ακαδημαϊκή Μονάδα Σύρου, Ερμούπολη Σύρου, Χαράλαμπος Αλιφιέρης, Απόστολος Κώστας και Παναγιώτης Κουτσαμπάσης, στα τηλ , 99284, και στα s o Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: : Η 18 η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα, με ώρα λήξης αυτής την 15:00 μ.μ της αυτής ημερομηνίας, στο γραφείο Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. o o o o o o Διεύθυνση που θα σταλούν οι προσφορές: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100, με την ένδειξη «Υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Ρόδο και Σύρο». Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: H Eλληνική. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Η 19 η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Έλληνες και αλλοδαποί (φυσικά και νομικά πρόσωπα), Συνεταιρισμοί και Ενώσεις / Κοινοπραξίες, οι προβλεπόμενοι από το ΠΔ 60/2007, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην χώρα καταγωγής τους. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Κάθε προσφέρων στο διαγωνισμό οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής (άρθρο 25 του ΠΔ 118/2007) για ποσό που να αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α) που αντιστοιχεί στην Ομάδα ή Ομάδες Ειδών την προμήθεια των οποίων δηλώνει ότι προτίθεται να αναλάβει με την προσφορά του. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι ξεχωριστή για κάθε Ομάδα Ειδών για την οποία υποβάλλει ο συμμετέχων προσφορά. Τρόπος Χρηματοδότησης: Το κόστος θα καλυφθεί με συγχρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15%, του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 4 από 103

5 Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με κωδικό φορέα , κωδικό πράξης ΣΑ 2011ΣΕ και κωδικό ΣΑ Ε1458. o Ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης της διακήρυξης στον Τύπο: Η 7 η /10 ου /2013. o Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Υπηρεσία επισήμων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Η 2 η /10 ου /2013. o Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στο τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: Η 2 η /10 ου /2013 (για δημοσίευση την 4 η /10 ου /2013). o Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου: Η 7 η /10 ου /2013. o Ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης της διακήρυξης στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο (Πρόγραμμα Διαύγεια): Η 7 η /10 ου /2013, όπου και έλαβε αριθμό ΑΔΑ: ΒΛΛΩ469Β7Λ-ΟΘΔ. o Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.): Η 7 η /10 ου /2013, όπου και έλαβε ΑΔΑΜ:13PROC o Έξοδα δημοσίευσης: των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται ανάδοχος -τα οποία δε θα υπερβαίνουν το ποσό των χιλίων τριακοσίων πενήντα ευρώ (1.350,00 ) μετά από την προκοστολόγηση που πραγματοποιήθηκε-, εκτός της περίπτωσης άγονου διαγωνισμού, οπότε θα βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. Στη δε Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. o Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά το Μέρος Α : Γενικοί Όροι και το Μέρος Β : Παραρτήματα και Τεχνικές Προδιαγραφές, που ακολουθούν και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. Καθ. Πάρις Τσάρτας Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 5 από 103

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.1.2 ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.1.3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α.1.4 ΝΟΜΙΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α.1.5 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.1.6 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.1.7 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.1.8 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α.2.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α.2.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α.2.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Α ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ Α ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Α ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ Α ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ Α ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ Α.2.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α.2.5 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.3.1 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.3.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Α ΔΕΙΓΜΑΤΑ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Α ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ Α ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Α.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.4.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.. 75 Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.. 75 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 6 από 103

7 Α ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.4.2 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.4.3 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Α.4.4 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α.5.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α.5.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Α.5.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( Ή ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ) Α.5.4 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Α.5.5 ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΙ ΔΑΣΜΟΙ Α.5.6 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Α.5.7 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Α.5.8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Α.5.9 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ Α.5.10 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Α.5.11 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Α.5.12 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Α.5.13 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Α.5.14 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 7 από 103

8 Συντομογραφίες γενικά ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΕ ΕΤΠΑ ΕΟΧ ΠΟΕ ΥΠΟΙΑΝ ΥΠΟ ΠΑ ΣΔΣ ΕΕΕΕ ΑΔΑ ΠΕΠ ΕΔΑ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΠΣ ΣΑΕ ΚΑΕ ΦΠΑ ΑΕ ΟΕ ΕΕ ΕΠΕ ΤΔΠΠ ΕΒΕΑ ΕΟΜΜΕΧ ΓΕΜΗ ΠΔ ΚΥΑ CPV Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Υπουργείο Οικονομικών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Πρυτανικό Συμβούλιο Συλλογική Απόφαση Έργου Κωδικός Αριθμός Εσόδων Εξόδων Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Ανώνυμη Εταιρεία Ομόρρυθμη Εταιρεία Ετερόρρυθμη Εταιρεία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Γενικό Εμπορικό Μητρώο Προεδρικό Διάταγμα Κοινή Υπουργική Απόφαση Common Procurement Vocabulary (Κοινό Λεξιλόγιο για Δημόσιες Συμβάσεις) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 8 από 103

9 ΕΣΡ ΕΔΔ ΥΔΔ ΕΠΠΕ ΕΑΔΕΠ Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εξοπλισμού Επιτροπή Αξιολόγησης Διοικητικών και Ενδικοφανών Προσφυγών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 9 από 103

10 Ορισμοί διακήρυξης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Εκπρόσωπος Αρμόδια Επιτροπή Διακήρυξη Υπεύθυνη Δήλωση Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Επιτροπή Αξιολόγησης Διοικητικών και Ενδικοφανών Προσφυγών Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο ή μέρος της Προμήθειας. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου το οποίο θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση της Προμήθειας. Το πρόσωπο που ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, α, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Συμμετέχοντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Συμμετέχοντος, ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον Συμμετέχοντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. Η Επιτροπή που συγκροτείται κάθε φορά με απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Εννοείται δήλωση κατά την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει ή σε περίπτωση αλλοδαπού συμμετέχοντος, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσης του. Οι ζητούμενες από την Διακήρυξη Υπεύθυνες Δηλώσεις δηλώνονται ρητά ως τέτοιες και θα συνοδεύονται με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις όπου ζητείται ή αναφέρεται «έγγραφη δήλωση», «ρητή δέσμευση» κλπ., εννοείται σχετική αναφορά ή απάντηση στο κείμενο της προσφοράς υποψηφίου. Το Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Η Επιτροπή συστήνεται με τη διαδικασία του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/ (ΦΕΚ Α 226), τα αποτελέσματα της οποίας εγκρίνονται από τον Πρύτανη ή άλλο αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η Επιτροπή συστήνεται με τη διαδικασία του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/ (ΦΕΚ Α 226), τα αποτελέσματα της οποίας εγκρίνονται από τον Πρύτανη ή άλλο αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έργο της Επιτροπής θα είναι η εξέταση τυχόν Προδικαστικών προσφυγών που υποβάλλονται στον οικείο διαγωνισμό, για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010) καθώς επίσης και των ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 10 από 103

11 προσφυγών της παρ. 5 του αρ. 15 του ΠΔ 118/2007. Επίσης, πέραν των ανωτέρω, θα γνωμοδοτεί και για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της που προκύπτει και κατά την εκτέλεση της σχετικής σύμβασης. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εξοπλισμού Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Προμήθεια Κύριος του Εξοπλισμού Προϋπολογισμός Προμήθειας Σύμβαση Συμβατικά τεύχη Συμβατικό Τίμημα Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Επιτροπή συστήνεται με τη διαδικασία του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/ (ΦΕΚ Α 226), τα αποτελέσματα της οποίας εγκρίνονται από τον Πρύτανη ή άλλο αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η Ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση/εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Το σύνολο της υπό ανάθεση Προμήθειας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων και τριακοσίων Ευρώ ( ,00 ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%. Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο ή μέρος της Προμήθειας, δηλαδή μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου της Προμήθειας που θα επιλεγεί. Το κείμενο του σχεδίου της Σύμβασης περιέχεται στο Παράρτημα Δ της παρούσας διακήρυξης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Τα συμβατικά τεύχη αποτελούνται από τη Σύμβαση, την παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της, την προσφορά του αναδόχου και τα πρακτικά του διαγωνισμού. Η σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, διακηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 11 από 103

12 ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, καθαρής δαπάνης ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα πέντε ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών ( ,18 ) προ ΦΠΑ και συνολικής δαπάνης ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ευρώ ( ,00 ), με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάθεση: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ» o Είδη υπό προμήθεια: Ομάδα Α: Εξοπλισμός Υπολογιστικών Συστημάτων Ομάδα Β: Περιφερειακά Διαδραστικών Συστημάτων Ομάδα Γ: Μηχανολογικός Εξοπλισμός Βαρέως Τύπου Ι Ομάδα Δ: Μηχανολογικός Εξοπλισμός Βαρέως Τύπου ΙΙ Ομάδα Ε: Μηχανολογικός Εξοπλισμός Βαρέως Τύπου ΙΙΙ Ομάδα ΣΤ: Μηχανολογικός Εξοπλισμός Βαρέως Τύπου ΙV Ομάδα Ζ: Φωτοτυπικά Ομάδα Η: Εξοπλισμός Διαδραστικών Συστημάτων Ι Ομάδα Θ: Εξοπλισμός Διαδραστικών Συστημάτων ΙΙ Ομάδα Ι: Εξοπλισμός Διαδραστικών Συστημάτων ΙΙΙ Ομάδα ΙΑ: Εξοπλισμός Διαδραστικών Συστημάτων ΙV Ομάδα ΙΒ Εξοπλισμός Διαδραστικών Συστημάτων V Ομάδα ΙΓ: Εξοπλισμός Ήχου Εικόνας Ι Ομάδα ΙΔ: Εξοπλισμός Ήχου Εικόνας ΙΙ Ομάδα ΙΕ: Εξοπλισμός Ήχου Εικόνας ΙΙΙ Ομάδα ΙΣΤ: Εξοπλισμός Ήχου Εικόνας IV Ομάδα ΙΖ: Εξοπλισμός Εντοπισμού Θέσης Ομάδα ΙΗ: Εξοπλισμός Συστημάτων Ασφαλείας Ομάδα ΙΘ: Μηχανολογικός Εξοπλισμός Ι Ομάδα Κ: Μηχανολογικός Εξοπλισμός ΙΙ Ομάδα ΚΑ: Υποστηρικτικός Εξοπλισμός Συντήρησης Χώρων Ομάδα ΚΒ: Εξοπλισμός Επιστημονικών Οργάνων Ομάδα ΚΓ: Δικτυακός Εξοπλισμός Ομάδα ΚΔ: Όργανα Πιστοποίησης Καλωδιώσεων Ομάδα ΚΕ: Περιφερειακά Ομάδα ΚΣΤ: Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων Ομάδα ΚZ: Εξοπλισμός Χαλκογραφίας Ομάδα ΚΗ: Επιστημονικά Όργανα Ι Ομάδα ΚΘ: Επιστημονικά Όργανα ΙΙ Ομάδα Λ: Περιφερειακά Διαδραστικών Συστημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 12 από 103

13 Ομάδα ΛΑ: Ομάδα ΛΒ: Ομάδα ΛΓ: Ομάδα ΛΔ: Ομάδα ΛΕ: Ομάδα ΛΣΤ: Ομάδα ΛΖ: Ομάδα ΛΗ: Ομάδα ΛΘ: Ομάδα Μ: Ομάδα ΜΑ: Ομάδα ΜΒ: Ομάδα ΜΓ: Ομάδα ΜΔ: Ομάδα ΜΕ: Όργανα Ρομποτικής Διαδραστικό Πολυαπτικό Τραπέζι Περιφερειακά Είδη Φωτογραφίας Διαδραστικός Πίνακας Εξοπλισμός ήχου Μοντέλα-Αγάλματα Λογισμικό Τρισδιάστατης Απεικόνισης Λογισμικό Εικονικής Πραγματικότητας Λογισμικό Διαχείρισης & Ανάλυσης Συνεργατικών Δικτύων Λογισμικά Εργαστηριακής Χρήσης Ι Λογισμικά Εργαστηριακής Χρήσης ΙΙ Μεταγωγείς - Δρομολογητές Δικτύου Τηλεπικοινωνιακές Συνδέσεις Αναβάθμιση Τηλεφωνίας σε τεχνολογία Voice over IP (VOIP) Κεντρικό Σύστημα Τηλεομοιοτυπίας (Fax-Server) o Κωδικοί CPV: Ομάδα Α: , , , Ομάδα Β: Ομάδα Γ: Ομάδα Δ: Ομάδα Ε: Ομάδα ΣΤ: Ομάδα Ζ: Ομάδα H: , Ομάδα Θ: , , Ομάδα Ι: , , Ομάδα ΙΑ: , Ομάδα ΙΒ: Ομάδα ΙΓ: Ομάδα ΙΔ: , , , Ομάδα ΙΕ: , , Ομάδα ΙΣΤ: Ομάδα ΙΖ: Ομάδα ΙΗ: , , , Ομάδα ΙΘ: , , Ομάδα Κ: Ομάδα ΚΑ: Ομάδα ΚΒ: Ομάδα ΚΓ: Ομάδα ΚΔ: Ομάδα ΚΕ: , Ομάδα ΚΣΤ: Ομάδα ΚZ: Ομάδα ΚΗ: Ομάδα ΚΘ: Ομάδα Λ: , Ομάδα ΛΑ: Ομάδα ΛΒ: Ομάδα ΛΓ: Ομάδα ΛΔ: Ομάδα ΛΕ: Ομάδα ΛΣΤ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 13 από 103

14 Είδος ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Ομάδα ΛΖ: Ομάδα ΛΗ: Ομάδα ΛΘ: Ομάδα Μ: Ομάδα ΜΑ: Ομάδα MB: , , , Ομάδα ΜΓ: , , , Ομάδα ΜΔ: , , , Ομάδα ΜΕ: , Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί κατόπιν κανονικής προθεσμίας 40 ημερών, δεδομένου ότι: α) η Αναθέτουσα Αρχή παρέχει με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού και β) η ειδική περιληπτική διακήρυξη καταρτίστηκε και αποστάλθηκε με ηλεκτρονικό μέσο στην Υπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (σχετ. παρ. 5 και 6 του άρθρου 32 του ΠΔ 60/2007). Η προθεσμία αυτή ορίζεται από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) και από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσίευση. Συνοπτικά, το αντικείμενο της προμήθειας δίνεται στον ακόλουθο πίνακα: Περιγραφή Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Ρόδος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 14 από 103 Ποσότητα Σύρου Συνολική Ποσότητα ΟΜΑΔΑ Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.1 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ τεμάχια A.2 ΟΘΟΝΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ τεμάχια ΤΥΠΟΣ A.3 ΟΘΟΝΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ τεμάχια ΤΥΠΟΣ A.4 ΟΘΟΝΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια A.5 ΟΘΟΝΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια 3 3 A.6 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (ΜΕ ΟΘΟΝΕΣ) ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια A.7 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (ΜΕ ΟΘΟΝΕΣ) ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια A.8 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΥΠΟΣ 3 τεμάχια A.9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ Η/Υ(KVM CONSOLE) τεμάχια 1 1 A.10 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια 8 8 A.11 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια 4 4 A.12 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ ΤΥΠΟΣ 3 τεμάχια 3 3 A.13 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ ΤΥΠΟΣ 4 τεμάχια A.14 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ ΤΥΠΟΣ 5 τεμάχια 2 2 A.15 TABLET PC τεμάχια 7 7

15 A.16 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια 2 2 A.17 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια 1 1 A.18 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΤΥΠΟΣ 3 τεμάχια 2 2 A.19 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΤΥΠΟΣ 4 τεμάχια 1 1 A.20 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΤΥΠΟΣ 5 τεμάχια 1 1 A.21 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ τεμάχια A.22 ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) τεμάχια ΟΜΑΔΑ Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Β.1 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΜΕ ΠΕΝΑ τεμάχια ΟΜΑΔΑ Γ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ I Γ.1 ΜΗΧΑΝΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ 100kΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ τεμάχια 1 1 ΟΜΑΔΑ Δ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ II Δ.1 ΟΠΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 1000Χ τεμάχια 1 1 Δ.2 ΣΤΕΡΕΟ-ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 50Χ τεμάχια 1 1 ΟΜΑΔΑ Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ III Ε.1 ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ τεμάχια 1 1 Ε.2 ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ τεμάχια 1 1 Ε.3 ΣΚΛΗΡΟΜΕΤΡΟ τεμάχια 1 1 ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ IV ΣΤ.1 τεμάχια CNC ΦΡΕΖΑ [CNC MILLING MACHINE] (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ) 1 1 ΣΤ.2 τεμάχια CNC ΚΟΠΤΙΚΟ LASER [LASER CUTTER] 1 1 ΟΜΑΔΑ Ζ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ Ζ.1 τεμάχια ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ζ.2 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια 3 3 Ζ.3 τεμάχια ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΣ ΟΜΑΔΑ Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ I Η.1 ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ [3D SCANNER] τεμάχια 1 1 ΟΜΑΔΑ Θ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ II Θ.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΒΛΕΜΜΑΤΟΣ (NON- τεμάχια INTRUSIVE EYE TRACKING) 1 1 Θ.2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ) τεμάχια ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 1 1 ΟΜΑΔΑ Ι ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ III Ι.1 ΚΡΑΝΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (HEAD MOUNTED τεμάχια DISPLAY) 1 1 Ι.2 ΓΑΝΤΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ τεμάχια 1 1 Ι.3 3Δ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΜΕ ΑΠΤΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ τεμάχια 1 1 Ι.4 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ τεμάχια 1 1 ΟΜΑΔΑ ΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ IV ΙΑ.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ/ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ τεμάχια ΣΗΜΑΤΟΣ (NEURAL IMPULSE ACTUATOR) 2 2 ΙΑ.2 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΣΕ 3Δ (3D MICE) τεμάχια 3 3 ΟΜΑΔΑ ΙΒ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ V ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 15 από 103

16 ΙΒ.1 ΑΥΤΟΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΘΕΑΤΕΣ τεμάχια 1 1 ΟΜΑΔΑ ΙΓ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ I ΙΓ.1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια 1 1 ΙΓ.2 ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια 1 1 ΙΓ.3 ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΥΠΟΣ 3 τεμάχια 1 1 ΙΓ.4 ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΥΠΟΣ 4 τεμάχια 4 4 ΙΓ.5 ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΥΠΟΣ 5 τεμάχια 2 2 ΙΓ.6 ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια 1 1 ΙΓ.7 ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια 1 1 ΙΓ.8 ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ ΤΥΠΟΣ 3 τεμάχια 2 2 ΙΓ.9 ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ ΤΥΠΟΣ 4 τεμάχια 4 4 ΙΓ.10 ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ ΤΥΠΟΣ 5 τεμάχια ΟΜΑΔΑ ΙΔ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ II ΙΔ.1 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΤΥΠΟΣ 1 (WEBCAM) τεμάχια ΙΔ.2 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΤΥΠΟΣ 2 (WEBCAM) τεμάχια ΙΔ.3 ΗΧΕΙΑ τεμάχια ΙΔ.4 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΓΙΑ Η/Υ ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια ΙΔ.5 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΓΙΑ Η/Υ ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια 3 3 ΙΔ.6 ΕΠΙΔΙΑΣΚΟΠΙΟ τεμάχια 1 1 ΙΔ.7 ΣΥΣΚΕΥΗ BLU-RAY DVD RW τεμάχια 3 3 ΙΔ.8 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια 1 1 ΙΔ.9 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια ΙΔ.10 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΥΠΟΣ 3 τεμάχια 1 1 ΙΔ.11 ΣΥΣΤΗΜΑ HOME CINEMA τεμάχια 3 3 ΟΜΑΔΑ ΙΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ III ΙΕ.1 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια 2 2 ΙΕ.2 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια 1 1 ΙΕ.3 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΣ 3 τεμάχια 1 1 ΙΕ.4 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΣ 4 τεμάχια ΙΕ.5 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΣ 5 τεμάχια 5 5 ΙΕ.6 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΣ 6 τεμάχια 2 2 ΙΕ.7 ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια 1 1 ΙΕ.8 ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια ΟΜΑΔΑ ΙΣΤ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ IV ΙΣΤ.1 ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΚΟΝΤΙΝΗΣ τεμάχια ΠΡΟΒΟΛΗΣ 1 1 ΟΜΑΔΑ ΙΖ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΙΖ.1 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GPS ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ τεμάχια ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 1 ΙΖ.2 ΔΕΚΤΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ τεμάχια ΜΕΣΩΝ ΟΜΑΔΑ ΙΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΗ.1 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ τεμάχια (HARDWARE SECURITY MODULE - HSM) 1 1 ΙΗ.2 ΣΑΡΩΤΗΣ ΙΡΙΔΑΣ (IRIS SCANNER) τεμάχια 1 1 ΙΗ.3 ΣΑΡΩΤΗΣ ΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ (FINGERPRINT τεμάχια 1 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 16 από 103

17 SCANNER) ΙΗ.4 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ RFID ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (HIGH FREQUENCY τεμάχια RFID READER) 6 6 ΙΗ.5 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ RFID ΥΠΕΡ-ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (UHF RFID τεμάχια READER) 2 2 ΙΗ.6 ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ RFID ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (HF) ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια ΙΗ.7 ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ RFID ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (HF) ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια ΙΗ.8 ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ RFID ΥΠΕΡ-ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (UHF) τεμάχια ΤΥΠΟΣ ΙΗ.9 ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ RFID ΥΠΕΡ-ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (UHF) τεμάχια ΤΥΠΟΣ ΙΗ.10 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΚΑΡΤΩΝ RFID τεμάχια 2 2 ΙΗ.11 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ RFID τεμάχια ΙΗ.12 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (BARCODE) τεμάχια ΟΜΑΔΑ ΙΘ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ I ΙΘ.1 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΤΡΥΠΑΝΙ τεμάχια 5 5 ΙΘ.2 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ τεμάχια 2 2 ΙΘ.3 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ τεμάχια 1 1 ΙΘ.4 ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ τεμάχια 1 1 ΙΘ.5 ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (ΜΥΤΕΣ, ΤΡΥΠΑΝΙΑ, ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ, ΚΟΚ.) τεμάχια 5 5 ΙΘ.6 ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ τεμάχια 1 1 ΙΘ.7 ΠΑΛΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ τεμάχια 1 1 ΙΘ.8 ΑΛΦΑΔΙ ΜΕ ΛΕΪΖΕΡ τεμάχια 1 1 ΙΘ.9 ΑΛΦΑΔΙ ΑΠΛΟ τεμάχια 1 1 ΙΘ.10 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΓΟΛΗΣΗ τεμάχια 1 1 ΙΘ.11 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ τεμάχια 1 1 ΙΘ.12 ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ τεμάχια 3 3 ΙΘ.13 ΤΑΝΑΛΙΑ τεμάχια ΙΘ.14 ΠΕΝΣΑ τεμάχια ΙΘ.15 ΤΣΙΜΠΙΔΑ τεμάχια ΙΘ.16 ΚΛΕΙΔΙ ΜΕ ΤΡΟΧΟ τεμάχια ΙΘ.17 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 50Μ τεμάχια 2 2 ΙΘ.18 ΜΕΤΡΟ 10Μ τεμάχια ΙΘ.19 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ τεμάχια ΙΘ.20 ΣΤΑΥΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ τεμάχια ΙΘ.21 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ τεμάχια 2 2 ΙΘ.22 ΣΦΥΡΙ ΓΡ τεμάχια 5 5 ΙΘ.23 ΣΦΥΡΙ ΓΡ τεμάχια 2 2 ΙΘ.24 ΣΕΤ ΛΙΜΕΣ τεμάχια 2 2 ΙΘ.25 ΣΕΤ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ τεμάχια 3 3 ΙΘ.26 ΞΥΛΟΠΡΙΟΝΟ τεμάχια 4 4 ΙΘ.27 ΠΡΙΟΝΙ ΜΕ ΛΑΜΑ τεμάχια 4 4 ΙΘ.28 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ τεμάχια 4 4 ΙΘ.29 ΜΕΓΓΕΝΗ ΠΑΓΚΟΥ τεμάχια 1 1 ΙΘ.30 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ τεμάχια 4 4 ΙΘ.31 ΣΕΤ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2'' τεμάχια 2 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 17 από 103

18 ΙΘ.32 ΣΕΤ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/4'' τεμάχια 2 2 ΙΘ.33 ΣΕΤ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΩΝ τεμάχια ΙΘ.34 ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ τεμάχια ΙΘ.35 ΠΟΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ τεμάχια ΙΘ.36 ΓΥΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ τεμάχια ΙΘ.37 ΚΡΑΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ τεμάχια ΙΘ.38 ΣΕΤ ΚΑΡΦΙΑ τεμάχια 4 4 ΙΘ.39 ΣΕΤ ΒΙΔΕΣ τεμάχια 4 4 ΙΘ.40 ΣΕΤ ΔΙΧΑΛΑ τεμάχια 4 4 ΙΘ.41 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ τεμάχια ΙΘ.42 ΣΕΤ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ τεμάχια 5 5 ΙΘ.43 ΚΑΛΕΜΙ τεμάχια 5 5 ΙΘ.44 ΓΑΝΤΙΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ τεμάχια ΙΘ.45 ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ τεμάχια 5 5 ΙΘ.46 ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ τεμάχια 2 2 ΙΘ.47 ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ ΣΕΤ 1/2'' τεμάχια 1 1 ΙΘ.48 ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ τεμάχια 1 1 ΙΘ.49 ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ τεμάχια 1 1 ΙΘ.50 ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ τεμάχια 1 1 ΙΘ.51 ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΟΣ τεμάχια 1 1 ΙΘ.52 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΜΕ ΚΑΡΟΥΛΙ τεμάχια 1 1 ΙΘ.53 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΙΝΙ ΚΑΡΟΥΛΙ τεμάχια 2 2 ΙΘ.54 ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ τ.μ. τεμάχια ΟΜΑΔΑ Κ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ II Κ.1 τεμάχια ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΜΑΔΑ ΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑ.1 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ τεμάχια ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 1 ΟΜΑΔΑ ΚΒ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΒ.1 τεμάχια ΒΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΗ 4 4 ΚΒ.2 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΛΟΣ τεμάχια 4 4 ΚΒ.3 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ τεμάχια 2 2 ΚΒ.4 ΡΑΒΔΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 0,30 m τεμάχια 4 4 ΚΒ.5 ΡΑΒΔΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 0,60 m τεμάχια 4 4 ΚΒ.6 ΡΑΒΔΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 0,80 m τεμάχια 4 4 ΚΒ.7 ΡΑΒΔΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 1 m τεμάχια 4 4 ΚΒ.8 ΛΑΒΙΔΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΠΛΗ τεμάχια 4 4 ΚΒ.9 ΛΑΒΙΔΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΗ τεμάχια 4 4 ΚΒ.10 ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ C τεμάχια 4 4 ΚΒ.11 ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ τεμάχια 4 4 ΚΒ.12 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ τεμάχια 4 4 ΚΒ.13 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ τεμάχια 4 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 18 από 103

19 ΚΒ.14 ΜΑΖΑ 25 g τεμάχια 4 4 ΚΒ.15 ΜΑΖΑ 50 g τεμάχια 4 4 ΚΒ.16 ΜΑΖΑ 100 g τεμάχια 4 4 ΚΒ.17 ΜΑΖΑ 150 g τεμάχια 4 4 ΚΒ.18 ΜΑΖΑ 200 g τεμάχια 4 4 ΚΒ.19 ΜΑΖΑ 500 g τεμάχια 4 4 ΚΒ.20 ΜΑΖΑ 1 kg τεμάχια 4 4 ΚΒ.21 ΣΕΙΡΑ ΣΤΑΘΜΩΝ τεμάχια 1 1 ΚΒ.22 ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ τεμάχια 2 2 ΚΒ.23 ΖΥΓΟΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΦΑΛΑΓΓΑΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.24 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ τεμάχια 3 3 ΚΒ.25 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΧΕΙΡΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟ τεμάχια 2 2 ΚΒ.26 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ τεμάχια 4 4 ΚΒ.27 ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ Ή ΔΙΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ τεμάχια 1 1 ΚΒ.28 ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ τεμάχια 1 1 ΚΒ.29 ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ τεμάχια 1 1 ΚΒ.30 ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ τεμάχια 1 1 ΚΒ.31 ΠΡΟΘΗΚΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ τεμάχια 1 1 ΚΒ.32 ΠΡΟΘΗΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΞΥΛΙΝΗ τεμάχια 1 1 ΚΒ.33 ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ τεμάχια 1 1 ΚΒ.34 ΨΥΓΕΙΟ τεμάχια 1 1 ΚΒ.35 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (ΚΟΥΤΙ) τεμάχια 1 1 ΚΒ.36 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ τεμάχια ΚΒ.37 ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ τεμάχια 4 4 ΚΒ.38 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.39 ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ 1 Ν τεμάχια 4 4 ΚΒ.40 ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ 2 Ν τεμάχια 4 4 ΚΒ.41 ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ 5 Ν τεμάχια 4 4 ΚΒ.42 ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ 10 Ν τεμάχια 4 4 ΚΒ.43 ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ 50 Ν τεμάχια 4 4 ΚΒ.44 ΣΕΙΡΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ τεμάχια 4 4 ΚΒ.45 ΝΗΜΑ ΣΤΑΘΜΗΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.46 ΑΡΘΡΩΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΛΕΠΙΠΕΔΟ τεμάχια 1 1 ΚΒ.47 ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.48 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΑΠΛΗ τεμάχια 2 2 ΚΒ.49 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΕ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ τεμάχια 2 2 ΚΒ.50 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΕ ΔΙΠΛΗ Ή ΤΡΙΠΛΗ τεμάχια 2 2 ΚΒ.51 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.52 ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΜΟΛΟΥ ΔΥΝΑΜΗΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.53 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ τεμάχια 1 1 ΚΒ.54 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.55 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΑΠΛΟ τεμάχια 1 1 ΚΒ.56 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟ τεμάχια 1 1 ΚΒ.57 ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΤΩΣΗΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.58 ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ τεμάχια 1 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 19 από 103

20 ΚΒ.59 ΛΕΚΑΝΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΑΡΔΙΑ τεμάχια 2 2 ΚΒ.60 ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΨΑ τεμάχια 2 2 ΚΒ.61 ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ τεμάχια 2 2 ΚΒ.62 ΥΔΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.63 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΑ ΔΟΧΕΙΑ τεμάχια 1 1 ΚΒ.64 ΑΛΦΑΔΟΛΑΣΤΙΧΟ τεμάχια 1 1 ΚΒ.65 ΣΥΣΚΕΥΗ PASCAL τεμάχια 1 1 ΚΒ.66 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΑΠΛΟ τεμάχια 1 1 ΚΒ.67 ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟΥ τεμάχια 1 1 ΚΒ.68 ΣΥΡΙΓΓΑ τεμάχια 5 5 ΚΒ.69 ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΟ τεμάχια 3 3 ΚΒ.70 ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΛΕΙΣΤΟ τεμάχια 1 1 ΚΒ.71 ΑΕΡΑΝΛΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΑ ΜΕ ΚΩΔΩΝΑ τεμάχια 1 1 ΚΒ.72 ΑΕΡΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ τεμάχια 1 1 ΚΒ.73 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΗ τεμάχια 1 1 ΚΒ.74 ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΑ τεμάχια 1 1 ΚΒ.75 ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΑ τεμάχια 1 1 ΚΒ.76 ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΑ τεμάχια 1 1 ΚΒ.77 ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΑ τεμάχια 1 1 ΚΒ.78 ΑΡΑΙΟΜΕΤΡΑ τεμάχια 1 1 ΚΒ.79 ΑΡΑΙΟΜΕΤΡΑ τεμάχια 1 1 ΚΒ.80 ΑΡΑΙΟΜΕΤΡΑ τεμάχια 1 1 ΚΒ.81 ΑΡΑΙΟΜΕΤΡΑ τεμάχια 1 1 ΚΒ.82 ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΡΙΧΟΕΙΔΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ τεμάχια 1 1 ΚΒ.83 ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΥΡΩΣΗΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.84 ΤΡΙΠΟΔΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.85 ΠΛΕΓΜΑ ΠΥΡΙΜΑΧΟ τεμάχια 1 1 ΚΒ.86 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ τεμάχια ΚΒ.87 ΘΕΡΜΟΧΡΩΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.88 ΘΕΡΜΟΣΚΟΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ τεμάχια 1 1 ΚΒ.89 ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤ ΟΓΚΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.90 ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΡΑΒΔΟΥΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.91 ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ τεμάχια 1 1 ΚΒ.92 ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ τεμάχια 1 1 ΚΒ.93 ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ τεμάχια 1 1 ΚΒ.94 ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.95 ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ τεμάχια 1 1 ΚΒ.96 ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΤΟΥ ΗΡΩΝΑ τεμάχια 1 1 ΚΒ.97 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ REUTER τεμάχια 1 1 ΚΒ.98 ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΟΘΟΝΗ τεμάχια 1 1 ΚΒ.99 ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗΣ ΟΘΟΝΗ τεμάχια 1 1 ΚΒ.100 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ τεμάχια 1 1 ΚΒ.101 ΣΕΙΡΑ ΦΑΚΩΝ τεμάχια 1 1 ΚΒ.102 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΦΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ ΜΕ ΔΙΧΑΛΟ Ή ΠΛΑΙΣΙΟ τεμάχια 2 2 ΚΒ.103 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΦΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ τεμάχια 2 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 20 από 103

21 ΚΒ.104 ΜΕΓΕΝΘΥΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.105 ΠΡΙΣΜΑ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.106 ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ τεμάχια 1 1 ΚΒ.107 ΔΙΣΚΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ τεμάχια 1 1 ΚΒ.108 ΕΓΧΡΩΜΑ ΦΙΛΤΡΑ τεμάχια 1 1 ΚΒ.109 ΠΟΛΩΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ τεμάχια 1 1 ΚΒ.110 ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.111 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ τεμάχια 1 1 ΚΒ.112 ΟΠΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ τεμάχια 1 1 ΚΒ.113 ΙΠΠΕΙΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τεμάχια 3 3 ΚΒ.114 ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.115 ΛΕΚΑΝΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.116 ΑΚΤΙΝΟΜΕΤΡΟ CROOKES τεμάχια 1 1 ΚΒ.117 ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΡΑΒΔΟΜΟΡΦΟΙ (ΖΕΥΓΟΣ) τεμάχια 4 4 ΚΒ.118 ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΕΙΔΗΣ ΜΕ ΟΠΛΙΣΜΟ τεμάχια 1 1 ΚΒ.119 ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.120 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΕΛΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ τεμάχια 1 1 ΚΒ.121 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΥΞΙΔΑ τεμάχια 1 1 ΚΒ.122 ΡΙΝΙΣΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ τεμάχια 1 1 ΚΒ.123 ΡΑΒΔΟΣ ΓΥΑΛΙΝΗ τεμάχια 2 2 ΚΒ.124 ΡΑΒΔΟΣ ΕΒΟΝΙΤΗ τεμάχια 2 2 ΚΒ.125 ΡΑΒΔΟΣ ΕΒΟΝΙΤΗ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΗ τεμάχια 1 1 ΚΒ.126 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΣΦΑΙΡΙΔΙΟ τεμάχια 2 2 ΚΒ.127 ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ τεμάχια 2 2 ΚΒ.128 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ τεμάχια 2 2 ΚΒ.129 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΥΣΑΝΟΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.130 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.131 ΗΛΕΚΤΡΟΣΚΟΠΙΟ τεμάχια 2 2 ΚΒ.132 ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ WIMSHURST τεμάχια 1 1 ΚΒ.133 ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ VAN DE GRAAF τεμάχια 1 1 ΚΒ.134 ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ τεμάχια 1 1 ΚΒ.135 ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ (ΦΙΣ) τεμάχια ΚΒ.136 ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ (ΜΠΑΝΑΝΑ) τεμάχια ΚΒ.137 ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ (ΜΠΟΡΝΑ) τεμάχια ΚΒ.138 ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΑΚΙ ΑΠΛΟ τεμάχια ΚΒ.139 ΚΑΛΩΔΙΑ τεμάχια ΚΒ.140 ΣΥΡΜΑ ΧΑΛΚΙΝΟ τεμάχια 1 1 ΚΒ.141 ΣΥΡΜΑ ΧΡΩΜΟΝΙΚΕΛΙΝΗΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.142 ΣΥΡΜΑ ΚΟΝΣΤΑΝΤΑΝΗΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.143 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΟΙΝΕΣ 3R12 τεμάχια ΚΒ.144 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ (ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ) C τεμάχια 5 5 ΚΒ.145 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ τεμάχια 1 1 ΚΒ.146 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΌΣ τεμάχια 5 5 ΚΒ.147 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑΣ τεμάχια 5 5 ΚΒ.148 ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ ΒΙΔΩΤΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ τεμάχια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 21 από 103

22 ΚΒ.149 ΛΥΧΝΙΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ 4,5V/0,3W τεμάχια ΚΒ.150 ΛΥΧΝΙΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ 6V/5W τεμάχια ΚΒ.151 ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΟΗΜ τεμάχια 1 1 ΚΒ.152 ΣΕΙΡΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ τεμάχια 5 5 ΚΒ.153 ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ 500 Ω/1 Α τεμάχια 3 3 ΚΒ.154 ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟ ΠΗΝΙΟ τεμάχια 1 1 ΚΒ.155 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ ΑΠΛΟΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.156 ΠΕΤΑΛΟΕΙΔΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.157 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ τεμάχια 1 1 ΚΒ.158 ΠΗΝΙΟ 300 ΣΠΕΙΡΩΝ τεμάχια 2 2 ΚΒ.159 ΠΗΝΙΟ 600 ΣΠΕΙΡΩΝ τεμάχια 2 2 ΚΒ.160 ΠΗΝΙΟ ΣΠΕΙΡΩΝ τεμάχια 1 1 ΚΒ.161 ΠΗΝΙΟ 5 Ή 6 ΣΠΕΙΡΩΝ τεμάχια 1 1 ΚΒ.162 ΠΥΡΗΝΑΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ U τεμάχια 2 2 ΚΒ.163 ΒΑΣΗ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ τεμάχια 2 2 ΚΒ.164 ΠΥΡΗΝΑΣ ΒΡΑΧΥΣ τεμάχια 2 2 ΚΒ.165 ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΑΚΡΥΣ τεμάχια 2 2 ΚΒ.166 ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΠΗΔΩΝΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ τεμάχια 1 1 ΚΒ.167 ΠΗΝΙΟ ΕΠΑΓΩΓΗΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.168 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΠΛΟΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.169 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ τεμάχια 3 3 ΚΒ.170 ΓΑΛΒΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΔΕΝΟΣ τεμάχια 2 2 ΚΒ.171 ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ τεμάχια 4 4 ΚΒ.172 ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΑ τεμάχια 4 4 ΚΒ.173 ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ τεμάχια 1 1 ΚΒ.174 ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ τεμάχια 5 5 ΚΒ.175 ΛΥΧΝΟΣ BUNSEN τεμάχια 4 4 ΚΒ.176 ΛΑΒΙΔΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΞΥΛΙΝΗ τεμάχια 5 5 ΚΒ.177 ΛΑΒΙΔΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ τεμάχια 5 5 ΚΒ.178 ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ τεμάχια 5 5 ΚΒ.179 ΠΩΜΑΤΑ ΦΕΛΛΟΥ τεμάχια ΚΒ.180 ΠΩΜΑΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ τεμάχια ΚΒ.181 ΦΕΛΛΟΤΡΥΠΗΤΗΡΕΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.182 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ τεμάχια 5 5 ΚΒ.183 ΡΑΒΔΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ τεμάχια 2 2 ΚΒ.184 ΨΗΚΤΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ τεμάχια ΚΒ.185 ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ τεμάχια ΚΒ.186 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ τεμάχια ΚΒ.187 ΡΑΒΔΟΙ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ τεμάχια 5 5 ΚΒ.188 ΧΩΝΙΑ ΔΙΗΘΗΣΗΣ 100 mm τεμάχια 5 5 ΚΒ.189 ΔΙΗΘΗΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ τεμάχια ΚΒ.190 ΚΑΨΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 14 ml τεμάχια 5 5 ΚΒ.191 ΓΟΥΔΙ ΜΕ ΓΟΥΔΟΧΕΡΙ τεμάχια 3 3 ΚΒ.192 ΥΑΛΟΙ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ 60 mm τεμάχια 5 5 ΚΒ.193 ΥΑΛΟΙ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ 100 mm τεμάχια 5 5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 22 από 103

23 ΚΒ.194 ΦΙΑΛΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 50 ml τεμάχια ΚΒ.195 ΦΙΑΛΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 250 ml τεμάχια ΚΒ.196 ΦΙΑΛΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 1000 ml τεμάχια ΚΒ.197 ΦΙΑΛΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 50 ml τεμάχια ΚΒ.198 ΦΙΑΛΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 250 ml τεμάχια ΚΒ.199 ΦΙΑΛΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 1000 ml τεμάχια 5 5 ΚΒ.200 ΥΔΡΟΒΟΛΕΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ τεμάχια 5 5 ΚΒ.201 ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΑ (ΑΠΛΑ ΠΟΥΑΡ) τεμάχια 5 5 ΚΒ.202 ΠΛΗΡΩΤΗΣ ΣΙΦΩΝΙΩΝ (ΠΟΥΑΡ ΤΡΙΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ) τεμάχια 5 5 ΚΒ.203 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟI ΚΥΛΙΝΔΡΟI 10 ml τεμάχια 5 5 ΚΒ.204 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟI ΚΥΛΙΝΔΡΟI 100 ml τεμάχια 5 5 ΚΒ.205 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟI ΚΥΛΙΝΔΡΟI 250 ml τεμάχια 5 5 ΚΒ.206 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ 100 ml τεμάχια 5 5 ΚΒ.207 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ 250 ml τεμάχια 5 5 ΚΒ.208 ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΗΣ 50 ml τεμάχια 5 5 ΚΒ.209 ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΗΣ 100 ml τεμάχια 5 5 ΚΒ.210 ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΗΣ 250 ml τεμάχια 5 5 ΚΒ.211 ΦΙΑΛΕΣ ΚΩΝΙΚΕΣ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ 250 ml τεμάχια 5 5 ΚΒ.212 ΦΙΑΛΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 1000 ml τεμάχια 5 5 ΚΒ.213 ΣΙΦΩΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 ml τεμάχια 5 5 ΚΒ.214 ΣΙΦΩΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 5 ml τεμάχια 5 5 ΚΒ.215 ΣΙΦΩΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 25 ml τεμάχια 5 5 ΚΒ.216 ΠΡΟΧΟΪΔΕΣ ΜΕ ΣΡΟΦΙΓΚΑ 50 ml τεμάχια 2 2 ΚΒ.217 ΥΔΡΑΝΤΛΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΟΥ τεμάχια 1 1 ΚΒ.218 ΠΕΧΑΜΕΤΡΙΚΟ ΧΑΡΤΙ τεμάχια 5 5 ΚΒ.219 ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ τεμάχια 1 1 ΚΒ.220 ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΙΟ τεμάχια 2 2 ΚΒ.221 ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΟ τεμάχια 1 1 ΚΒ.222 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΒΥΘΙΣΜΑ τεμάχια 5 5 ΚΒ.223 ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ τεμάχια 5 5 ΚΒ.224 ΛΑΒΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ τεμάχια 2 2 ΚΒ.225 ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ τεμάχια 2 2 ΚΒ.226 ΝΥΣΤΕΡΙ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ τεμάχια 2 2 ΚΒ.227 ΛΕΠΙΔΑ τεμάχια 2 2 ΚΒ.228 ΨΑΛΙΔΑΚΙ τεμάχια 2 2 ΚΒ.229 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΒΕΛΟΝΗ τεμάχια 2 2 ΚΒ.230 ΤΡΥΒΛΙΑ PETRI ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΧΩΡΟ τεμάχια 2 2 ΚΒ.231 ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ τεμάχια 2 2 ΚΒ.232 ΜΟΝΙΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.233 ΑΙΘΑΝΟΛΗ τεμάχια 1 1 ΚΒ.234 ΑΜΜΩΝΙΑ τεμάχια 1 1 ΚΒ.235 ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ τεμάχια 1 1 ΚΒ.236 ΘΕΙΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΕΝΥΔΡΟΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.237 ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ τεμάχια 1 1 ΚΒ.238 ΒΑΜΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ τεμάχια 1 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 23 από 103

24 ΚΒ.239 ΗΛΙΑΝΘΙΝΗ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΙΟΥ τεμάχια 1 1 ΚΒ.240 ΚΥΑΝΟ ΤΗΣ ΒΡΩΜΟΘΥΜΟΛΗΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.241 ΦΑΙΝΟΛΟΦΘΑΛΕΪΝΗ τεμάχια 1 1 ΚΒ.242 LUGOL ΔΙΑΛΥΜΑ τεμάχια 1 1 ΚΒ.243 ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΤΟΜΩΝ τεμάχια 1 1 ΚΒ.244 ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.245 ΜΟΝΤΕΛΟ DNA τεμάχια 1 1 ΚΒ.246 ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΑ, ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ τεμάχια 1 1 ΚΒ.247 ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΟΡΗΤΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ τεμάχια 1 1 ΚΒ.248 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.249 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.250 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.251 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.252 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.253 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ τεμάχια 1 1 ΚΒ.254 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ τεμάχια 1 1 ΚΒ.255 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ph τεμάχια 1 1 ΟΜΑΔΑ ΚΓ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΓ.1 ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ (WIRELESS ACCESS POINT) ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια 1 1 ΚΓ.2 ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ (WIRELESS ACCESS POINT) ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια 6 6 ΟΜΑΔΑ ΚΔ ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΔ.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ τεμάχια 1 1 ΚΔ.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ τεμάχια ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ 1 1 ΚΔ.3 ΟΡΓΑΝO ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ τεμάχια 1 1 ΟΜΑΔΑ ΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΕ.1 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΕΛΑΝΗΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ τεμάχια 1 1 ΚΕ.2 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ PLOTTER ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ τεμάχια 1 1 ΚΕ.3 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια ΚΕ.4 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια 6 6 ΚΕ.5 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ τεμάχια 4 4 ΚΕ.6 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια ΚΕ.7 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια ΚΕ.8 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 3 τεμάχια 3 3 ΚΕ.9 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ τεμάχια 1 1 ΚΕ.10 ΣΑΡΩΤΗΣ ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια 5 5 ΚΕ.11 ΣΑΡΩΤΗΣ ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια 1 1 ΚΕ.12 ΣΑΡΩΤΗΣ ΤΥΠΟΣ 3 τεμάχια 1 1 ΚΕ.13 ΣΑΡΩΤΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Α3 τεμάχια 1 1 ΚΕ.14 ΣΑΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α3 τεμάχια 2 2 ΚΕ.15 ΣΑΡΩΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΣΑΡΩΣΕΩΝ τεμάχια 1 1 ΚΕ.16 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια 6 6 ΚΕ.17 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 24 από 103

25 ΟΜΑΔΑ ΚΣΤ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ ΚΣΤ.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ τεμάχια 1 1 ΟΜΑΔΑ ΚΖ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΖ.1 ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ τεμάχια 1 1 ΚΖ.2 ΜΕΛΑΝΩΤΗΡΙΟ τεμάχια 1 1 ΟΜΑΔΑ ΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ I ΚΗ.1 ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ τεμάχια 1 1 ΟΜΑΔΑ ΚΘ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ II ΚΘ.1 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΛΦΑ τεμάχια 1 1 ΟΜΑΔΑ Λ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Λ.1 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (E-BOOK READER) τεμάχια 5 5 Λ.2 ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ (SMART PHONES) τεμάχια 9 9 Λ.3 ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ (POINTER PRESENTER) τεμάχια Λ.4 FLASH USB STICKS τεμάχια ΟΜΑΔΑ ΛΑ ΟΡΓΑΝΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΛΑ.1 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ WIFI, ΚΑΜΕΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ τεμάχια 1 1 ΛΑ.2 ΠΛΑΚΕΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ τεμάχια (KIT) ΟΜΑΔΑ ΛΒ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΑΠΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΛΒ.1 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΑΠΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ τεμάχια 1 1 ΟΜΑΔΑ ΛΓ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΓ.1 ΑΣΗΜΕΝΙΑ/ΑΣΠΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ τεμάχια ΟΜΠΡΕΛΑ(SILVER/WHITE UMBRELLA) ΛΓ.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ STUDIO (GEMINI 500R/500R KIT) τεμάχια 1 1 ΛΓ.3 ΦΩΤΟΤΡΑΠΕΖΑ τεμάχια 1 1 ΛΓ.4 ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ τεμάχια ΛΓ.5 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΡΙΠΛΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ τεμάχια ΛΓ.6 ΤΡΙΠΟΔΟ τεμάχια 2 2 ΛΓ.7 ΒΑΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑ τεμάχια ΟΜΑΔΑ ΛΔ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΔ.1 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ τεμάχια 3 3 ΟΜΑΔΑ ΛΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ ΛΕ.1 ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ τεμάχια 3 3 ΛΕ.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΕΙΩΝ PA/MONITOR ΑΥΤΟΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ ΜΕ τεμάχια ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1 1 ΛΕ.3 ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ τεμάχια ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟΥΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 1 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 25 από 103

26 ΛΕ.4 ΣΕΤ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΝΤΡΑΜΣ ΜΕ ΘΗΚΗ τεμάχια ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΠΣ/ ΓΕΡΑΝΟΥΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 1 1 ΚΟΝΣΟΛΑ ΜΙΞΗΣ ΜΕ GROUP & ΜΟΝΑΔΑ EFFECT, ΦΩΤΙΣΜΟ, τεμάχια ΛΕ.5 ΣΕ ΣΚΛΗΡΗ ΘΗΚΗ (FLY CASE) 1 1 ΛΕ.6 ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ MULTI τεμάχια 1 1 ΛΕ.7 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΗΧΟΛΗΠΤΗ τεμάχια 1 1 ΟΜΑΔΑ ΛΣΤ ΜΟΝΤΕΛΑ-AΓΑΛΜΑΤΑ ΛΣΤ.1 ΜΟΝΤΕΛΑ-AΓΑΛΜΑΤΑ τεμάχια 1 1 ΟΜΑΔΑ ΛΖ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΛΖ.1 QUEST3D VR τεμάχια 1 1 ΟΜΑΔΑ ΛΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΗ.1 BITMANAGEMENT BS COLLABORATE SERVER τεμάχια 1 1 ΟΜΑΔΑ ΛΘ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΘ.1 MORAE MANAGER τεμάχια 1 1 ΛΘ.2 MORAE OBSERVER τεμάχια ΛΘ.3 MORAE RECORDER τεμάχια ΟΜΑΔΑ Μ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ I Μ.1 RIP (ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ Epson Stylus Pro 9900 αγορασμένο από την προηγούμενη προκήρυξη) τεμάχια 1 1 ΟΜΑΔΑ ΜΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ II ΜΑ.1 MATHEMATICA 8 FOR WINDOWS τεμάχια 1 1 ΜΑ.2 CABRI 7 FOR WINDOWS τεμάχια 1 1 ΜΑ.3 MPLUS τεμάχια 1 1 ΜΑ.4 SCIENTIFIC WORD FOR WINDOWS τεμάχια 1 1 ΜΑ.5 SYSTRAN 7 Office Translator GREEK PACK τεμάχια 1 1 ΜΑ.6 TRADOS SL τεμάχια 1 1 Ομάδα ΜΒ ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ-ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΒ.1 Μεταγωγείς Gigabit 24 θυρών τεμάχια ΜΒ.2 Μεταγωγείς Gigabit 48 θυρών τεμάχια ΜΒ.3 Gigabit προσαρμογέας μονότροπης οπτικής ίνας τεμάχια ΜΒ.4 Gigabit προσαρμογέας πολύτροπης οπτικής ίνας τεμάχια 2 2 ΜΒ.5 Οπτική ίνα Duplex SM LC-LC 2m 9/125 τεμάχια ΜΒ.6 Οπτική ίνα Duplex SM LC-LC 70m 9/125 τεμάχια 1 1 ΜΒ.7 Οπτική ίνα Duplex MM LC-SC 5m 62.5/125 τεμάχια 1 1 Ομάδα ΜΓ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΓ.1 Μεταγωγέας τεχνολογίας Ethernet in the First Mile (EFM) Over Copper (κεντρικό) τεμάχια ΜΓ.2 Μεταγωγέας τεχνολογίας Ethernet in the First Mile (EFM) Over Copper (Άκρου) τεμάχια ΜΓ.3 Ασύρματο σημείο πρόσβασης για τοπικά ή/και τεμάχια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 26 από 103

27 απομακρυσμένα δίκτυα σταθμών εργασίας Ομάδα ΜΔ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ voice over IP (VOIP) Τηλεφωνικός Προσαρμογέας Δικτύου πολλαπλών αναλογικών τεμάχια ΜΔ.1 Θυρών 6 6 Τηλεφωνικός Προσαρμογέας Δικτύου για την υποστήριξη 2 τεμάχια ΜΔ.2 αναλογικών συσκευών ή συσκευών fax ΜΔ.3 Τηλεφωνικές συσκευές με μνήμες τεμάχια ΜΔ.4 Τηλεφωνική συσκευή VoIP με ανοικτή συνομιλία τεμάχια ΜΔ.5 Τηλεφωνική συσκευή VoIP με πλήκτρα ταχείας κλήσης τεμάχια ΜΔ.6 Διάταξη Εξυπηρετητή επεξεργασίας κλήσεων VoIP τεμάχια 1 1 Ομάδα ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX-SERVER) ΜΕ.1 Κεντρικό Σύστημα Τηλεομοιοτυπίας (Fax-Server) τεμάχια 1 1 Αναλυτικά, το αντικείμενο της προμήθειας και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στο μέρος Β «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της Διακήρυξης αυτής (βλ. συνημμένο αρχείο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»). Α.1.2 ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 19/10/2013 Τρίτη 10:00 π.μ. Α.1.3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο προϋπολογισμός της προμήθειας του Εξοπλισμού είναι ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια Ευρώ ( ,00 ), συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί ανά Ομάδα Ειδών όπως αυτά περιγράφονται στον πίνακα «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ (βλ. συνημμένο αρχείο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»). Προσφορά που δίνει τιμή μεγαλύτερη από την προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά Ομάδα Ειδών, θα απορρίπτεται. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 27 από 103

28 ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 16% ΟΜΑΔΑ Α (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) ΟΜΑΔΑ Β (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) ΟΜΑΔΑ Γ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ I) ΟΜΑΔΑ Δ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ II) ΟΜΑΔΑ Ε (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ III) ΟΜΑΔΑ ΣΤ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ IV) ΟΜΑΔΑ Ζ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ) Τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ ( ,00 ) Εβδομήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια εξήντα δύο ευρώ και επτά λεπτά (75.862,07 ) Εξήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενήντα πέντε ευρώ και δεκαεπτά λεπτά (64.655,17 ) Είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (27.586,21 ) Δεκαπέντε χιλιάδες πεντακόσια δεκαεπτά ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (15.517,24 ) Τριάντα έξι χιλιάδες διακόσια έξι ευρώ και ενενήντα λεπτά (36.206,90 ) Είκοσι οκτώ χιλιάδες δεκαεπτά ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά Τετρακόσιες έξι χιλιάδες ευρώ ( ,00 ) Ογδόντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (88.000,00 ) Εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000,00 ) Τριάντα δύο χιλιάδες ευρώ (32.000,00 ) Δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00 ) Σαράντα δύο χιλιάδες ευρώ (42.000,00 ) Τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (32.500,00 ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 28 από 103

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Μυτιλήνη, 29/1/2015 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Π. : 387

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Μυτιλήνη, 29/1/2015 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Π. : 387 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Μυτιλήνη, 29/1/2015 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Π. : 387 Θέμα: Διευκρίνιση σχετικά με την Ορθή επανάληψη ανάρτησης της υπ αριθμ. 370/28-1-2015 Ανακοίνωσης διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Μυτιλήνη, 26/3/2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Π. : 1485 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Μυτιλήνη, 26/3/2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Π. : 1485 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Μυτιλήνη, 26/3/2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Π. : 1485 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Κεντρική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών αφού έλαβε υπόψη: Την πρόσκληση 25 (ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΣΥΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΣΥΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002620784 2015-03-06

15PROC002620784 2015-03-06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:5222 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Σάββα Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003057630 2015-09-17

15PROC003057630 2015-09-17 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ STEFANOS GKRITZALIS o=hellenic Public Administration Certification Services, serialnumber=ermis-17381179, ou=panepistimio AIGAIOU, ou=university OF THE AEGEAN, c=gr, email=sgritz@aegean.gr, sn=gkritzalis,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ρέθυµνο 05/12/2014 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 19511 Τµήµα :Προµηθειών Ταχ. /νση :Παν/πολη Ρεθύµνου Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα Τηλέφωνο :28310

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),

Μαρούσι, ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), Μαρούσι, 16.04.2013 ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Ε. Αλογογιάννη Τηλ.: 210-3748742

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/ Ανοικτός Δηµόσιος Διεθνής Διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και περιλαμβάνει: Αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές (σταθερές) Ασύρματες αναλογικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υλικού Ενότητα - Τάξη Ποσότητα. Ε (Θερμότητα - Θερμοκρασία) 3. Δ (Θερμότητα - Θερμοκρασία) Στ (Θερμότητα - Θερμοκρασία) Στ (Ενέργεια)

Περιγραφή υλικού Ενότητα - Τάξη Ποσότητα. Ε (Θερμότητα - Θερμοκρασία) 3. Δ (Θερμότητα - Θερμοκρασία) Στ (Θερμότητα - Θερμοκρασία) Στ (Ενέργεια) Κατάλογος προτεινόμενων διδακτικών/εποπτικών μέσων «Κατηγορίας 3» για τις «Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» και τις «Φυσικές Επιστήμες» της Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο πιο κάτω κατάλογος περιλαμβάνει τα υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη, 20 Ιουνίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 3909 ΑΔΑ: ΒΕΖΣ469Β7Λ-ΗΗΦ ΑΔΑΜ: 13PROC001513352 Πληροφορίες: Τσαμπαρλή Φερενίκη Ταχ. Δ/νση: Λόφος Πανεπιστημίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Σύστημα Ελέγχου Οδικών Μεταφορών»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Σύστημα Ελέγχου Οδικών Μεταφορών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη Δ/νση: Αγησιλάου 10 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Α. Γιαννουράκου Β. Ταγκαλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

Δ (Θερμότητα - Θερμοκρασία) Ε (Θερμότητα - Θερμοκρασία) Στ (Θερμότητα - Θερμοκρασία) Στ (Ενέργεια) Ε (Θερμότητα - Θερμοκρασία)

Δ (Θερμότητα - Θερμοκρασία) Ε (Θερμότητα - Θερμοκρασία) Στ (Θερμότητα - Θερμοκρασία) Στ (Ενέργεια) Ε (Θερμότητα - Θερμοκρασία) Κατάλογος διδακτικών/εποπτικών μέσων «Κατηγορίας 3» για τις «Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» και τις «Φυσικές Επιστήμες» της Δημοτικής Εκπαίδευσης Σχολική Χρονιά 2017-18 Περιγραφή υλικού Ορθοστάτης με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ" με κωδικό MIS 423569 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ με κωδικό MIS 423569 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΑΛΚΜΗΝΗ ΧΟΧΛΙΔΑΚΗ Τηλέφωνο : 2813404546 Fax : 2810335040

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα, 27.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. 4268/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.2136 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1 & 2 αυτής) η οποία είναι

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1 & 2 αυτής) η οποία είναι ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 30/04/14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. Γ29/ΠΥ/36 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ, 21/11/2016 Αριθμ. Πρωτ.: 9660 Δ Ι Α Κ H Ρ Y ΞΗ Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)»

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚHΡYΞΗ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΔΙΑΚHΡYΞΗ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4457ΛΚ-ΧΘΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4457ΛΚ-ΧΘΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας αρχής: Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής, Μελιδώνη 4-6, Αθήνα, 10563, Τηλ.: 210 3318491, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ 10611 Ταχ. Διεύθυνση: Αρ.τηλεφώνου: Αρ.Fax: Email: Ζαλοκώστα 1, 3 ος όρ., Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣ Α ΑΡΧΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : Προϋπολογισ μός:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣ Α ΑΡΧΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : Προϋπολογισ μός: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καραολή & Δημητρίου 1 Τ.Κ.56430, Θεσσαλονίκη Τηλ. (2313) 302800 FAX.(2310) 656040 E-mail : info@pavlosmelas.gr Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001848911 2014-01-31

14PROC001848911 2014-01-31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 14PROC001848911 2014-01-31 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/10 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216838-2014:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

H Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά την 126η/24-12-2013 συνεδρίασή της, αποφάσισε τα ακόλουθα: 1.Αποφάσισε α) την αποδοχή των

H Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά την 126η/24-12-2013 συνεδρίασή της, αποφάσισε τα ακόλουθα: 1.Αποφάσισε α) την αποδοχή των H Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά την 26η/24-2-203 συνεδρίασή της, αποφάσισε τα ακόλουθα:.αποφάσισε α) την αποδοχή των δικαιολογητικών των εν δυνάμει αναδόχων και ειδικότερα:.την επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΕΗ946ΨΖ2Ν-5ΔΟ ΑΔΑΜ: 14PROC002514806 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 Δημόσιου Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Αναλωσίμων Ειδών (Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αθήνα 02/08/2013 Α.Π ΕΙΕΔΕ/71/2013 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20-10-2015 Αριθμ. Πρωτ:21127 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20-10-2015 Αριθμ. Πρωτ:21127 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20-10-2015 Αριθμ. Πρωτ:21127 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ > με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5513/726383 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. διακηρύσσει

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. διακηρύσσει ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΛΑΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 147.965,52 (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 2, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 05 53 Τηλέφωνο: 20.32.3.50 Fax 20-32.3.850 Ηλ/νική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ»

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: «ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 1 ΚΩΣ,18/03/2015 Αριθ. Αποφ:08/2015 Αριθ. Πρωτ: 2269/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 Γνωστοποιείται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4967ΛΚ-ΥΨ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4967ΛΚ-ΥΨ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες Ημερομηνία δημοσίευσης: 31.07.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 29.09.2010 Δεδομένα Εγγράφου: - Τοποθεσία παράδοσης: Attiki Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

laser : 1 , 2.5 : 5

laser : 1  , 2.5 : 5 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς: Επιχειρήσεις εµπορίας ηλεκτρονικών ειδών και αναλωσίµων. Ζάκυνθος, 04/09/2015 Αρ. πρωτ.: 1927 Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη προµήθεια ενός (1) έγχρωµου

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την 20.08.2008

Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την 20.08.2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΝΤΕRRΕG IIΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑ Α - ΠΓ Μ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΘΕΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΙΙ KOIN.: Τηλ Φ /2/293 Σ.

- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΙΙ KOIN.: Τηλ Φ /2/293 Σ. ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2 ΤΜΗΜΑ ΙΙ KOIN.: Τηλ. 210-6551691 Φ. 604.1/2/293 Σ. 97578 ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση Υποβολής Προσφορών Ανοικτού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... ΑΔΑ: Β4ΤΧ46Ψ8Β7-5ΡΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... 5 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ. ΑΝΔΡΟΥ Χώρα Άνδρου, 84500, Άνδρος Τηλέφωνα: 22823-60224 Fax: 22820-22808 Πληροφορίες: κα. Παρλιάρου E-mail: ty@andrs.gr Άνδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. Αναθέτουσα Αρχή. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/ Ειδικός Λογαριασμός

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. Αναθέτουσα Αρχή. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/ Ειδικός Λογαριασμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εννέα (9) αισθητήρων αντίληψης βάθους για επιστημονικές εφαρμογές» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ Μυτιλήνη 27/10/2014 Αρ. Πρωτ. 8983 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 3D printing

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες : Αλμπάνης Παντελής Τηλέφωνο : 213-13 00 840 Fax : 213-13 00 800 e-mail : palba@ktpae.gr Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 6328 Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήνα, 15/02/2016 Αριθ. Πρωτ. Γ-265-2016 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού πληροφορικής (σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή)

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Μελέτης. Έργο: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ Θέση: Τ.Κ.

Τιμολόγιο Μελέτης. Έργο: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ Θέση: Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Έργο: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ Θέση: Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΙΑΣ Τιμολόγιο Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ STEFANOS GKRITZALIS o=hellenic Public Administration Certification Services, serialnumber=ermis-17381179, ou=panepistimio AIGAIOU, ou=university OF THE AEGEAN, c=gr, email=sgritz@aegean.gr, sn=gkritzalis,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210 7466212-6405 Φ.800/123/131621 Σ.1355 ΑΠΟΦΑΣΗ Διενέργεια Πρόχειρου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Κλεόβουλος Δημοκρατίας 1 85100 Ρόδος Πληροφορίες: Μ. Διαμαντάρα Τηλ.: 22410 99026 Μυτιλήνη, 06/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΧ-ΥΛ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26-11-2013. Αριθ. Πρωτ. 3563. Ταχ. Δ/νση: Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18

ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΧ-ΥΛ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26-11-2013. Αριθ. Πρωτ. 3563. Ταχ. Δ/νση: Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 26-11-2013

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Μοσχάτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΠ7ΛΚ-ΗΓ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΙΠ7ΛΚ-ΗΓ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60 Τ.Κ. 10679 Τηλ.: 210-3398270, 271 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Websites:

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Websites: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Π.Σ. 2000 2006, ΤΟΥ Ε.Σ.Π.Α. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος διδακτικών/εποπτικών μέσων «Κατηγορίας 3» για τις «Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» και τις «Φυσικές Επιστήμες» της Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κατάλογος διδακτικών/εποπτικών μέσων «Κατηγορίας 3» για τις «Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» και τις «Φυσικές Επιστήμες» της Δημοτικής Εκπαίδευσης Κατάλογος διδακτικών/εποπτικών μέσων «Κατηγορίας 3» για τις «Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» και τις «Φυσικές Επιστήμες» της Δημοτικής Εκπαίδευσης Σχολική Χρονιά 2016-17 Περιγραφή υλικού Δοκιμαστικοί

Διαβάστε περισσότερα

Δ I A K H P Y Ξ H. Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας»

Δ I A K H P Y Ξ H. Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» Ειδικός Λογαριασμός - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής Βασ. Σοφίας 12, T.K. 67 100 Ξάνθη Tηλ: 25410-79410,79452 Fax: 25410-79454 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ξάνθη, Aριθ. πρωτ.:..

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ : Δ538/7-11-2014

Αρ. Πρωτ : Δ538/7-11-2014 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Αρ. Πρωτ : Δ538/7-11-2014 Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου Ταχ. Δ/νση: Π. Μπακογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών

Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών Ημερομηνία δημοσίευσης: 31.07.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 27.09.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 22.09.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι. Αναθέτουσα Αρχή ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η Δ/νση Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Ε.Γ.Υ. του ΥΠΕΚΑ προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:808/3-9-2015 Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 887,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.091,10 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την 01.04.2008

Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την 01.04.2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΝΤΕRRΕG IIΙΑ ΡΗΑRΕ CBC ΕΛΛΑ Α ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΘΕΙ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ:

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 15.01.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 52 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, Ιωάννινα Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax:

ΘΕΜΑ: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, Ιωάννινα Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1919 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, 453 33 Ιωάννινα 26510-64013

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. δύο ολοκληρωμένων ασύρματων συστημάτων αντικλεπτικού συναγερμού

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. δύο ολοκληρωμένων ασύρματων συστημάτων αντικλεπτικού συναγερμού ΑΠ. ΚΥΤ/2016/51 Καλαμάτα 07 Απριλίου 2016 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία δύο ολοκληρωμένων ασύρματων συστημάτων αντικλεπτικού συναγερμού για το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα