ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -152/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑ ΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 110V DC ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -152/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑ ΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 110V DC ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -152/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑ ΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 110V DC ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΓΟΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ Α (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ Α (ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ Β : ΤΕΥΧΟΣ Γ : ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΟΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΤΠ)

4

5 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -152/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑ ΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 110V DC ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

6

7 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 4 6. ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑ ΙΚΑΙΟ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ Τ Τ Τ -1/24

8 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τ Τ Τ -2/23

9 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυµη εταιρία µε την ε ωνυµία ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το δ.τ. ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (εφεξής «ΣΤΑΣΥ») ιδρύθηκε κατό ιν της α ορρόφησης των εταιρειών ΗΣΑΠ Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε. α ό την ΑΜΕΛ Α.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3920/2011. Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. α οτελεί εταιρεία του οµίλου ΟΑΣΑ, υ άγεται δε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 αρ.1 του ν. 3920/2011, στον Ν. 3429/2005 ερί ΕΚΟ και έχει ως κύρια αρµοδιότητα την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου µέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, ό ως αυτή ορίζεται στο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'), εκτός α ό τις νήσους, οι ο οίες εξυ ηρετούν το γενικότερο δηµόσιο συµφέρον, µε τα (ε ίγεια και υ όγεια) µέσα σταθερής τροχιάς (αστικοί σιδηρόδροµοι, τροχιόδροµοι-τραµ και λοι ά µέσα σταθερής τροχιάς). Στα λαίσια εκ λήρωσης των σκο ών ιδρύσεώς της η ΣΤΑΣΥ διενεργεί διαγωνισµό, µε τη διαδικασία του ηλεκτρονικού λειστηριασµού, ροκειµένου να αναθέσει σε εταιρεία την ροµήθεια και αντικατάσταση συσσωρευτών Νικελίου - Καδµίου συστήµατος αδιάλει της αροχής 110V DC. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.1 Ο αρών διαγωνισµός αφορά ροµήθεια 1890 συσσωρευτών Νικελίου - Καδµίου συστήµατος αδιάλει της αροχής 110V DC, διαιρούµενους σε συστοιχίες των 90 στοιχείων και αντικατάσταση τους, ό ως εριγράφονται στο Τεύχος Γ των Τεχνικών Προδιαγραφών. 2.2 εν ε ιτρέ εται η υ οβολή εναλλακτικών ροσφορών ή για µέρος της αιτούµενης ροµήθειας. 3. ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.1 Η αράδοση των συσσωρευτών στις ροβλε όµενες θέσεις εγκατάστασης της ΣΤΑ.ΣΥ ρέ ει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός τεσσάρων (4) µηνών α ό την ηµεροµηνία υ ογραφής της σχετικής Σύµβασης, σε δύο φάσεις ως εξής: - Α φάση: Εντός τριών (3) µηνών α ό την υ ογραφή της Σύµβασης, θα έχουν αραδοθεί στις εγκαταστάσεις του ροµηθευτή το σύνολο των συσσωρευτών και θα έχουν εκτελεστεί οι οκιµές Α οδοχής ό ως αναλυτικά εριγράφονται στο ΤΕΥΧΟΣ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ, αρουσία της ΣΤΑ.ΣΥ. - B φάση: Εντός ενός (1) µήνα µετά την ολοκλήρωση της Α φάσης, θα ρέ ει οι συσσωρευτές να έχουν µεταφερθεί στους ροβλε όµενους χώρους εγκατάστασης. Για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλων των συστοιχιών συσσωρευτών στις ροβλε όµενες θέσεις εγκατάστασης, ορίζεται ως µέγιστος χρόνος διάστηµα τριών (3) µηνών λέον του χρόνου αράδοσης στις ροβλε όµενες θέσεις Τ Τ Τ -3/23

10 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ εγκατάστασης της ΣΤΑ.ΣΥ, ήτοι το ολύ ε τά (7) µήνες α ό την υ ογραφή της Σύµβασης. 3.2 Η ροϋ ολογιζόµενη δα άνη για την ροµήθεια ανέρχεται στο οσό των διακοσίων εβδοµήντα εννέα χιλιάδων Ευρώ ( ,00 ) λέον ΦΠΑ. Προσφορές ου θα υ ερβούν τον αρα άνω ροϋ ολογισµό, δεν θα γίνουν δεκτές. 4. ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο τίτλος του διαγωνισµού είναι «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑ ΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 110V DC» συνοδευόµενος α ό τον κωδικό αναφοράς Τ -152/15. Ο τίτλος και ο κωδικός αναφοράς ρέ ει να αναγράφονται στο φάκελο ροσφοράς, ου θα υ οβληθεί α ό τους διαγωνιζοµένους. 5. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 5.1 Το αρόν Τεύχος ιακήρυξης και τα τεύχη: Τεύχος Α: Γενικοί Όροι Σύµβασης (ΓΟΣ), Τεύχος Β: Ειδικοί Όροι Σύµβασης (ΕΟΣ), Τεύχος Γ: Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ) διατίθεται δωρεάν στους διαγωνιζόµενους, οι ο οίοι µ ορούν να το ροµηθευτούν α την διεύθυνση: ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Γραφείο Κεντρικής Γραµµατείας Αθηνάς 67, Αθήνα Τηλ.: & Fax: (εργάσιµες ηµέρες και ώρες 09:00 15:00) Ε ίσης, η διακήρυξη διατίθεται και στην ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ α ό την ο οία οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να την αραλάβουν. Στην ιδία ιστοσελίδα θα αναρτούνται ο οιεσδή οτε τυχόν ενηµερωτικές ε ιστολές, βελτιώσεις, συµ ληρώσεις, ή διευκρινήσεις αφορούν τον συγκεκριµένο διαγωνισµό. 5.2 Προκειµένου να δοθεί στους ενδιαφερόµενους η δυνατότητα να διαµορφώσουν ά οψη για το αντικείµενο του εν λόγω διαγωνισµού, ριν α ό την υ οβολή των ροσφορών τους, θα διοργανωθεί α ό την ΣΤΑΣΥ ε ίσκεψη την Οι διαγωνιζόµενοι θα ρέ ει να δηλώσουν δικαίωµα συµµετοχής στην ε ίσκεψη αυτή ε ικοινωνώντας στο τηλέφωνο: & , το αργότερο µία (1) εργάσιµη ηµέρα ριν α ό την ε ίσκεψη. 5.3 Οι ενδιαφερόµενοι θα ρέ ει να υ οβάλουν τυχόν α ορίες και ερωτήµατα σχετικά µε τους όρους στην ΣΤΑΣΥ, στη διεύθυνση ου αναφέρεται στην Τ Τ Τ -4/23

11 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ αράγραφο 5.1 ανωτέρω, µε ρητή αναφορά στον τίτλο του διαγωνισµού, ό ως αυτός εριγράφεται στο Άρθρο 4 «ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ανωτέρω. Η ΣΤΑΣΥ θα συγκεντρώσει όλα τα ερωτήµατα και εντός έντε (5) εργάσιµων ηµερών θα εκδώσει Ειδικό Τεύχος ιευκρινίσεων το ο οίο οφείλουν να ροµηθευτούν οι ενδιαφερόµενοι α ευθυνόµενοι στην ΣΤΑΣΥ, στη διεύθυνση ου αναφέρεται στην αράγραφο 5.1 ανωτέρω και α ό την ιστοσελίδα της εταιρείας. Στο τεύχος αυτό είναι ε ίσης δυνατόν να εριληφθούν βελτιώσεις, συµ ληρώσεις ή τρο ο οιήσεις όρων των τευχών, ου τυχόν ροκύψει ότι α αιτούνται. Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να µην αµελήσουν να το ροµηθευτούν. 5.4 Τα εριεχόµενα του Ειδικού Τεύχους ιευκρινίσεων συµ ληρώνουν και ενσωµατώνονται στα τεύχη του ιαγωνισµού και θεωρούνται ανα όσ αστο µέρος της αρούσας ιακήρυξης. 5.5 Οι διαγωνιζόµενοι ρέ ει να λαµβάνουν υ όψη τους µόνο τα εριεχόµενα της αρούσας ιακήρυξης, των λοι ών τευχών του άρθρου 5.1, του τεύχους ιευκρινίσεων ου θα εκδοθεί α ό την ΣΤΑΣΥ ε ί των τευχών του διαγωνισµού, καθώς και τη σχετική ε αυτών ε ίσηµη αλληλογραφία. 6. ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 6.1 εκτά στο διαγωνισµό γίνονται φυσικά ή νοµικά ρόσω α, κοινο ραξίες ή ενώσεις ροσώ ων ου α ό το καταστατικό τους ροκύ τει ότι η ροµήθεια των ζητουµένων υλικών στον αρόντα διαγωνισµό εντάσσεται στον εταιρικό τους σκο ό και για τα ο οία ισχύουν τα εξής 1) έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. 2) έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους της Ευρω αϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 3) έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία τρίτων χωρών, ου έχουν υ ογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµ ορίου, η ο οία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/97. 4) Α οτελούν κοινο ραξίες ή συµ ράξεις των αρα άνω, ου εµ ί τουν στις ερι τώσεις 1, 2, 3, 4 ανωτέρω µε ο οιονδή οτε συνδυασµό. 6.2 Ε ισηµαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος µ ορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος µίας και µόνο σύµ ραξης. Οι ενώσεις δεν α αιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή ροκειµένου να υ οβάλουν ροσφορά. Σε ερί τωση ου η σύµβαση ανατεθεί σε κά οια α ό αυτές, η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει ριν την υ ογραφή της σύµβασης να συσταθεί Κοινο ραξία µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. Τα µέλη της Κοινο ραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου. Τ Τ Τ -5/23

12 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 7.1 Η Υ οβολή Προσφοράς ρέ ει να ακολουθεί, σε ότι αφορά τον τρό ο Υ οβολής και το εριεχόµενο του φακέλου της, τα οριζόµενα στην αρούσα ιακήρυξη. 7.2 Ο φάκελος της Προσφοράς ρέ ει, να κατατεθεί ή να α οσταλεί µε συστηµένη ε ιστολή ή µε υ ηρεσία Courier στην αρακάτω διεύθυνση, να είναι σφραγισµένος και να φέρει υ οχρεωτικά την αρακάτω ετικέτα: ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ -152/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑ ΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 110V DC Προς: ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Αθηνάς 67 Τ.Κ Αθήνα Υ όψη: Ε ιτρο ής ιαγωνισµού ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 7.3 Ο Φάκελος της ροσφοράς, ρέ ει να εριέχει δυο σφραγισµένους Υ οφακέλους, µε τις ενδείξεις αντίστοιχα Υ οφάκελος ικαιολογητικών Συµµετοχής και Υ οφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς. Στο φάκελο της ροσφοράς και στους δύο Υ οφακέλους ου θα εριέχονται στο φάκελο αυτό, ρέ ει να αναγράφεται ο τίτλος του διαγωνισµού, η ε ωνυµία και η διεύθυνση του διαγωνιζοµένου. Προκειµένου για σύµ ραξη εταιρειών θα αναγράφονται τα στοιχεία (ε ωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο ε ικοινωνίας) όλων των εταιρειών - µελών της σύµ ραξης. Σε ερί τωση κοινο ραξίας/σύµ ραξης, η ροσφορά, καθώς και τα σχετικά έγγραφα θα υ ογράφονται α ό τους ειδικά εξουσιοδοτηµένους ρος τούτο εκ ροσώ ους όλων των εταιρειών µελών της κοινο ραξίας/ σύµ ραξης. 7.4 Στην ερί τωση α οστολής της ροσφοράς µε συστηµένη ε ιστολή, ή courier, διευκρινίζεται ότι οι διαγωνιζόµενοι φέρουν την ευθύνη της έγκαιρης αραλαβής της α ό την ΣΤΑΣΥ, δεδοµένου ότι ρέ ει να έχει εριέλθει στην ΣΤΑΣΥ µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα ου θα αναφέρεται στην ρόσκληση υ οβολής ροσφοράς, και όχι α λώς να έχει ταχυδροµηθεί µέχρι τότε. Τ Τ Τ -6/23

13 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7.5. Η ροθεσµία υ οβολής των ροσφορών λήγει στις και ώρα µ. Προσφορές ου κατατίθενται µετά την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υ οβολής δεν θα α οσφραγίζονται α ό την Ε ιτρο ή του ιαγωνισµού ή α ορρί τονται ως εκ ρόθεσµες. Εξαιρούνται τα συµ ληρωµατικά ή διευκρινιστικά στοιχεία ου τυχόν ζητηθούν α ό την Ε ιτρο ή ιενέργειας ιαγωνισµού Οι διαγωνιζόµενοι δεσµεύονται α ό την ροσφορά τους για διάστηµα έξι (6) µηνών α ό την ηµεροµηνία λήξης της ροθεσµίας υ οβολής των ροσφορών. Προσφορές ου αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο των έξι (6) µηνών α ορρί τονται ως α αράδεκτες. Η α οσφράγιση των φακέλων των ροσφορών γίνεται σε δηµόσια συνεδρίαση. Κατά την α οσφράγιση µ ορούν να αρίστανται µέχρι δύο νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκ ρόσω οι των συµµετεχουσών εταιρειών, οι ο οίοι αραδίδουν στην Ε ιτρο ή του διαγωνισµού την α όφαση του αρµόδιου, σύµφωνα µε το καταστατικό, οργάνου της εταιρείας µε την ο οία εξουσιοδοτούνται να αρίστανται στο όνοµα και για λογαριασµό της εταιρείας κατά την εν λόγω διαδικασία. Η α οσφράγιση των ροσφορών και συγκεκριµένα των Υ οφάκελων των «ικαιολογητικών Συµµετοχής» θα ραγµατο οιηθεί την και ώρα στα γραφεία της εταιρείας Αθηνάς 67, Αθήνα- αίθουσα «Αθηνά», 2 ος όροφος. 7.6 Εάν ροκύψει θέµα αράτασης της ισχύος των ροσφορών, η ΣΤΑΣΥ ΑΕ, α ευθύνει έγγραφο ερώτηµα στους διαγωνιζοµένους, αν α οδέχονται την αράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να α αντήσουν µέσα σε έντε (5) εργάσιµες ηµέρες. Ανακοίνωση ε ιλογής αναδόχου µ ορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της ροσφοράς, δεσµεύει όµως τον διαγωνιζόµενο µόνο εφόσον αυτός το α οδεχθεί. Σε ερί τωση άρνησής του η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά ε ιλογής διαγωνιζόµενο σύµφωνα µε την τελική κατάταξη. 7.7 Οι ροσφορές υ οβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή σε ο οιαδή οτε άλλη γλώσσα της Ευρω αϊκής Ένωσης, συνοδευόµενες α ό ε ίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε ερί τωση διαφωνίας, υ ερισχύει η ε ίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Πιστο οιητικά αλλοδα ών αρχών γίνονται δεκτά εφόσον συνοδεύονται α ό ε ίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των ροσφορών θα ρέ ει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν ε ίσηµα µεταφρασθεί στην ελληνική γλώσσα ε ί οινή α οκλεισµού µε εξαίρεση τυχόν τεχνικά στοιχεία ου ενδεχοµένως να ζητηθούν α ό την ε ιτρο ή και τα ο οία δύναται να αραδοθούν στην αγγλική γλώσσα. 8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ Όλα τα δικαιολογητικά ου αναφέρονται κατωτέρω αναλυτικά, ρέ ει να υ οβληθούν σε ρωτότυ α ή σε ευκρινή αντίγραφα, λην της εγγυητικής ε ιστολής Τ Τ Τ -7/23

14 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ου θα κατατεθεί σε ρωτότυ ο. Στον Υ οφάκελο θα εριλαµβάνεται αναλυτικός ίνακας εριεχοµένων, στον ο οίο θα καταγράφονται όλα τα υ οβαλλόµενα στοιχεία κατ αντιστοιχία ρος τις αραγράφους της αρούσας. ικαιολογητικά Συµµετοχής 8.1 Εγγύηση Συµµετοχής για οσό ίσο µε έντε χιλιάδες εντακόσια ογδόντα Ευρώ (5.580,00 ) Η εγγύηση συµµετοχής θα δοθεί µε έναν α ό τους ακόλουθους τρό ους: α) µε εγγυητική ε ιστολή συµµετοχής ου θα εκδοθεί ρος όφελος της ΣΤΑ.ΣΥ µε α οκλειστική δα άνη του διαγωνιζόµενου, α ό αναγνωρισµένες τρά εζες και γενικότερα α ό ιστωτικά ιδρύµατα ου λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρω αϊκής Ένωσης ή του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµ ορίου, ου κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα αυτό. Κατά συνέ εια οι διαγωνιζόµενοι µ ορούν ε ίσης να αρέχουν τις ζητούµενες εγγυήσεις είτε α ό το Ε.Τ.Α.Α. ΤΣ.ΜΕ. Ε. είτε µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων µε αρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού οσού. Η εγγυητική αυτή ε ιστολή θα ισχύει για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών α ό τη λήξη της ροθεσµίας υ οβολής των ροσφορών. Οι εγγυητικές ε ιστολές Τρα εζών θα εκδίδονται σύµφωνα µε το υ όδειγµα Α ου δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της αρούσας ιακήρυξης. Η Ε ιτρο ή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την διόρθωση της εγγυητικής ε ιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Σε ερί τωση ου ο διαγωνιζόµενος είναι κοινο ραξία / σύµ ραξη, εάν ε ιλέξει την κατάθεση εγγυητικής ε ιστολής αυτή ρέ ει να εκδοθεί υ έρ όλων των µελών της κοινο ραξίας / σύµ ραξης και όχι υ έρ µεµονωµένων µελών ξεχωριστά. β) Αν οι διαγωνιζόµενοι ε ιλέξουν την κατάθεση οσού της εγγύησης, τότε η κατάθεση του οσού θα ρέ ει να ραγµατο οιηθεί µε κατάθεση σε λογαριασµό της ΣΤΑΣΥ, κατό ιν συνεννόησης µε τον κ. Μαλτέζο τηλ. ε ικοινωνίας ή µε ε ιταγή ηµέρας, της ο οίας η εγκυρότητα θα ελέγχεται αυθηµερόν. Η κατάθεση γίνεται υ οχρεωτικά τουλάχιστον µία ηµέρα ριν την ηµεροµηνία λήξης υ οβολής των ροσφορών. Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα εκδίδει αραστατικό, αντίγραφο του ο οίου οι διαγωνιζόµενοι θα εσωκλείουν στην ροσφορά τους και ειδικότερα στον υ οφάκελο νοµιµο οιητικών στοιχείων και ουσιαστικών ροσόντων. Σε ερί τωση ου ο διαγωνιζόµενος είναι κοινο ραξία/σύµ ραξη, εάν ε ιλέξει την κατάθεση του οσού της εγγύησης µε µετρητά ή µε ε ιταγή ηµέρας, τότε στο αραστατικό ου θα εκδώσει η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα ρέ ει να αναγράφονται όλα τα µέλη της κοινο ραξίας /σύµ ραξης υ έρ των ο οίων έγινε η κατάθεση. Τ Τ Τ -8/23

15 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Προσφορά ου δε συνοδεύεται α ό εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό δεν γίνεται δεκτή και ο διαγωνιζόµενος α οκλείεται α ό την ε όµενη φάση του διαγωνισµού. Η εγγύηση συµµετοχής ( εγγυητική ε ιστολή ή καταβολή οσού) ε ιστρέφονται άτοκα στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο και στους υ όλοι ους διαγωνιζόµενους µε την υ ογραφή της Σύµβασης Στους διαγωνιζόµενους ου τυχόν α οκλειστούν σε ροηγούµενο στάδιο διενέργειας του ιαγωνισµού, οι Εγγυήσεις συµµετοχής είναι δυνατόν να τους ε ιστραφούν, εφόσον έχουν αρέλθει οι ροθεσµίες ροσβολής του α οκλεισµού τους. Η εγγύηση συµµετοχής κατα ί τει υ ερ της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. α) στην ερί τωση της αραγράφου 14.3 της ιακήρυξης και β) στην ερί τωση κατά την ο οία ο διαγωνιζόµενος µετά την υ οβολή της ροσφοράς του, α οχωρήσει α ό τον ιαγωνισµό. 8.2 Αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ου θα υ ογράφεται α ό τον νόµιµο εκ ρόσω ο του διαγωνιζοµένου, ό ως αυτός θα οριστεί σύµφωνα µε τα όσα κατωτέρω στην αρ. 8.3 ορίζονται. Σε ερί τωση κοινο ραξίας ή - σύµ ραξης εταιρειών - η Αίτηση θα υ ογράφεται α ό τους νόµιµους εκ ροσώ ους όλων των εταιρειών µελών, και θα τίθεται εταιρική σφραγίδα. 8.3 Ακριβές αντίγραφο α όφασης του Σ (σε ερί τωση Ανώνυµης Εταιρείας) ή του αρµόδιου καταστατικού οργάνου για τις λοι ές ερι τώσεις, για την έγκριση συµµετοχής στο διαγωνισµό. Με την ίδια α όφαση, αν ο διαγωνιζόµενος το ε ιθυµεί, µ ορεί να ορίσει ειδικό εκ ρόσω ό του, αντί του νοµίµου εκ ροσώ ου, για την υ οβολή και υ ογραφή της ροσφοράς, καθώς και για την υ ογραφή κάθε σχετικού εγγράφου ή δήλωσης για το διαγωνισµό. Στην ίδια α όφαση θα εριλαµβάνεται ε ίσης και ο διορισµός αντικλήτου µε τα λήρη στοιχεία του (ονοµατε ώνυµο, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου-fax, κ.λ. ) για κάθε ε ικοινωνία ου τυχόν α αιτηθεί. Ως αντίκλητος µ ορεί ε ίσης να ορισθεί και το ρόσω ο ου τυχόν έχει ορισθεί ως ειδικός εκ ρόσω ος σύµφωνα µε τα ανωτέρω Σε ερί τωση κοινο ραξίας / σύµ ραξης, ο Αντίκλητος θα είναι κοινός για όλα τα µέλη. Ο ως άνω διοριζόµενος αντίκλητος θα δηλώσει γρα τώς την α οδοχή του µε σχετική «υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/89», ου θα συνυ οβληθεί µε την άνω α όφαση. Ε ίσης, σε ερί τωση κοινο ραξίας η ως άνω α όφαση ο οία α αιτείται για κάθε µέλος, οφείλει να εριλαµβάνει ε ι λέον για κάθε µέλος: α) Την α οδοχή για την α ό κοινού συµµετοχή στο διαγωνισµό και την εκτέλεση της σύµβασης, β) Το οσοστό συµµετοχής κάθε µέλους στην κοινο ραξία, γ) Τον διορισµό µιας α ό τις εταιρείες - µέλη ως κοινής εκ ροσώ ου της κοινο ραξίας α έναντι στην ΣΤΑ.ΣΥ καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, η Τ Τ Τ -9/23

16 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ο οία θα έχει την ανέκκλητη εντολή και ληρεξουσιότητα των υ ολοί ων εταιρειών για να εκ ροσω εί την κοινο ραξία και να δεσµεύει τις εταιρείες - µέλη α έναντι στην ΣΤΑ.ΣΥ και γενικότερα να ενεργεί και δηλώνει κάθε τι α αραίτητο για την ραγµατο οίηση της σύµβασης, δ) Τη δήλωση ότι ευθύνονται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο η κάθε µια α ό αυτές για τις υ οχρεώσεις ου α ορρέουν α ό την σύµβαση α έναντι στην ΣΤΑ.ΣΥ και ε) Τη δήλωση ότι σε ερί τωση ου τους ανατεθεί η σύµβαση θα συντάξουν συµβολαιογραφικό έγγραφο για την σύσταση κοινο ραξίας µε έδρα την Αθήνα, ου θα ροσκοµίσουν στην ΣΤΑ.ΣΥ, στο ο οίο θα συµ εριλάβουν υ οχρεωτικά όλα τα αρα άνω υ ό στοιχεία α, β, γ, δ αναφερόµενα. στ) Τον τρό ο υ οβολής της εγγύησης συµµετοχής (εγγυητική ε ιστολή α ό αναγνωρισµένες τρά εζες και γενικότερα α ό ιστωτικά ιδρύµατα ή κατάθεση µετρητών). Σε ερί τωση ου α οφασιστεί η υ οβολή της εγγύησης συµµετοχής µε ε ιταγή ηµέρας κατά το άρθρο β. τότε στην ίδια α όφαση, θα ρέ ει να ορίζεται το µέλος της Κ/Ξ ή σύµ ραξης ου θα εκδώσει την ε ιταγή ροκειµένου να συµµετάσχει στον διαγωνισµό η κοινο ραξία/σύµ ραξη. 8.4 Υ εύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 ου θα υ ογράφεται α ό το νόµιµο εκ ρόσω ο του διαγωνιζοµένου, στην ο οία θα δηλώνεται: ότι έχει µελετήσει λε τοµερώς τα στοιχεία του έργου και έχει λάβει γνώση όλων των στοιχείων της αρούσας Πρόσκλησης καθώς και των συνθηκών ου αφορούν το έργο µετά α ό λε τοµερή εξέταση και ότι αναλαµβάνει την εκτέλεση του έργου υ ό τους όρους του ιαγωνισµού αυτού ότι τα υ οβαλλόµενα στοιχεία και οι ληροφορίες ου υ οβάλλει µε την ροσφορά του είναι ακριβή ότι έχει µελετήσει ε ακριβώς του όρους του αρόντος ιαγωνισµού και τα Τεύχη αυτού και τους α οδέχεται ανε ιφύλακτα ότι δεν έχουν α οκλειστεί α ό ηµόσιους ιαγωνισµούς 8.5 Υ εύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 ου θα υ ογράφεται α ό το νόµιµο εκ ρόσω ο του διαγωνιζοµένου, στην ο οία θα δηλώνεται : δεν βρίσκονται σε τώχευση, εκκαθάριση, αύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή τωχευτικό συµβιβασµό ή σε ο οιαδή οτε ανάλογη κατάσταση ου ροκύ τει α ό αρόµοια διαδικασία ροβλε όµενη α ό τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε τώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικής διαχείρισης, τωχευτικού συµβιβασµού, ή ο οιαδή οτε άλλη ανάλογη διαδικασία ροβλε όµενη α ό τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τ Τ Τ -10/23

17 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ δεν έχει δια ράξει σοβαρό ε αγγελµατικό αρά τωµα ου µ ορεί να δια ιστωθεί µε ο οιοδή οτε µέσο α ό τις αναθέτουσες αρχές για το ο οίο του ε ιβλήθηκε οινή ου του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµο ρασίες (και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη δηµο ρασία) έχουν εκ ληρώσει τις υ οχρεώσεις τους, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας ό ου είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής. έχουν εκ ληρώσει τις υ οχρεώσεις τους τις σχετικές µε την ληρωµή φόρων και τελών, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας ό ου είναι εγκατεστηµένοι ή σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία Αναλαµβάνουν την υ οχρέωση για την έγκαιρη και ροσήκουσα ροσκόµιση των δικαιολογητικών ου αναφέρονται στο άρθρο 14. Σηµείωση: 1) Οι Υ εύθυνες ηλώσεις, θα υ ογράφονται είτε α ό τον νόµιµο εκ ρόσω ο του διαγωνιζόµενου, είτε α ό τον ειδικό εκ ρόσω ο ου έχει οριστεί α ό την ειδική για τον διαγωνισµό α όφαση (βλ. Αρθρο 8.3) του.σ. 2) Η ηµεροµηνία της Υ εύθυνης δήλωσης µ ορεί να είναι ρογενέστερη της ηµεροµηνίας λήξης υ οβολής των ροσφορών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις αλλοδα ές ε ιχειρήσεις αρκεί να ροσκοµιστεί για τα ανωτέρω, δήλωση ε ί εγγράφου ανάλογης α οδεικτικής ισχύος, δηλαδή η ένορκη βεβαίωση, ή ό ου δεν υ άρχει ρόβλεψη ένορκης βεβαίωσης, υ εύθυνη δήλωση ενώ ιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου ε αγγελµατικού φορέα της χώρας καταγωγής ή ροέλευσης του διαγωνιζόµενου. 8.6 Πιστο οιητικό εγγραφής του διαγωνιζοµένου στο αρµόδιο Ε ιµελητήριο, ου να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών, ή, αν δεν αναγράφεται σε αυτό χρόνος ισχύος, να ροκύ τει ότι ο διαγωνιζόµενος έχει εκ ληρώσει τις υ οχρεώσεις του µέχρι τη λήξη του τρέχοντος της υ οβολής της ροσφοράς- έτους (δηλαδή εν ροκειµένω µέχρι την )». 8.7 Ε ίσηµο αντίγραφο της α όφασης µε την ο οία συγκροτήθηκε σε σώµα το εν ενεργεία ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και ΦΕΚ ό ου έγινε η αντίστοιχη δηµοσίευση, α ό το ο οίο θα ροκύ τει το ρόσω ο ου εκ ροσω εί την εταιρία. Σε ερί τωση Κοινο ραξίας / Σύµ ραξης Εταιρειών, όλα τα έγγραφα στοιχεία, υ εύθυνες δηλώσεις και ιστο οιητικά υ οβάλλονται για κάθε συµ ράττουσα εταιρεία χωριστά. 8.8 Οι συµµετέχοντες θα ρέ ει να υ οβάλουν λήρη τεκµηρίωση των ροσφεροµένων συσσωρευτών στην ο οία θα εριλαµβάνονται τουλάχιστον τα εξής: 1. Προτεινόµενος Τύ ος Συσσωρευτών ανάλογα µε τη ζητούµενη χωρητικότητα, ο ο οίος να τεκµηριώνεται µέσω φυλλαδίων κατασκευαστών. Τ Τ Τ -11/23

18 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2. Πιστο οιητικά δοκιµών και συµµορφώσεις α ό τον κατασκευαστή σύµφωνα µε το IEC 60623, 7 Conditions for Approval and Acceptance, 7.1 Type Approval. 3. Εγχειρίδιο µε αναλυτικές εριγραφές των εργασιών ρολη τικής συντήρησης, και εριοδικότητα εκτέλεσης των εργασιών αυτών καθώς και οδηγίες Θέσης σε Λειτουργία. 4. Αναλυτική εριγραφή των διαδικασιών εκτέλεσης οκιµών Α οδοχής. 5. ήλωση του εκτιµούµενου χρόνου ζωής συσσωρευτών, καθώς και των α αιτούµενων συνθηκών για τις ο οίες ο δηλωθείς χρόνος ζωής ε ιτυγχάνεται. 6. Τεχνική εριγραφή των υλικών σύνδεσης των στοιχείων µεταξύ τους και σχετική τεκµηρίωση µέσω φυλλαδίων κατασκευαστών. 7. Παρεχόµενος χρόνος γρα τής εγγύησης καλής λειτουργίας αρχής γενοµένης α ό την ηµεροµηνία βεβαίωσης εράτωσης του συνόλου των εργασιών και δήλωση του ροµηθευτή ότι κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα δύναται να αντικαταστήσει, εντός 48 ωρών, ελαττωµατικό συσσωρευτή (µετά την έγγραφη αναγγελία α ό τον ε ιβλέ οντα του έργου α ό λευράς ΣΤΑΣΥ ΑΕ). 8. Έγγραφη βεβαίωση δέσµευση της δυνατότητας του κατασκευαστή για διαρκή και α ρόσκο τη ροµήθεια ανταλλακτικών τουλάχιστον για χρονική ερίοδο δέκα (10) ετών. Ουσιαστικά Προσόντα Ο κάθε διαγωνιζόµενος, θα ρέ ει να έχει, ε ί οινή α οκλεισµού, την τελευταία ενταετία (2010, 2011, 2012, 2013, 2014), τέσσερις (4) τουλάχιστον συµβάσεις ή αναθέσεις αντίστοιχων ροµηθειών, εγκαταστάσεων και θέσης σε λειτουργία συσσωρευτών Νικελιου Καδµίου, µε ελάχιστο συνολικό συµβατικό αντικείµενο δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00) Ευρώ έκαστη, άνευ ΦΠΑ, των ο οίων η έναρξη έγινε µετά την Το κριτήριο αυτό ικανο οιείται και µε µία σύµβαση της ο οίας το συµβατικό αντικείµενο υ ερβαίνει τις εβδοµήντα δύο χιλιάδες (72.000,00) Ευρώ άνευ ΦΠΑ των ο οίων η έναρξη έγινε µετά την , ή µε δύο συµβάσεις κάθε µίας των ο οίων το ετήσιο συµβατικό αντικείµενο υ ερβαίνει τις τριάντα έξι χιλιάδες (36.000,00) Ευρώ άνευ ΦΠΑ και ταυτόχρονα το άθροισµα των ετήσιων συµβατικών τιµηµάτων τους υ ερβαίνει τις εβδοµήντα δύο χιλιάδες (72.000,00) άνευ ΦΠΑ των ο οίων η έναρξη έγινε µετά την α) ΠΙΝΑΚΑ στον ο οίο θα αναγράφονται: Τον ελάτη - µε λήρη ε ωνυµία και διακριτικό τίτλο Το όνοµα και τηλέφωνο του ροσώ ου ε ικοινωνίας (Η ΣΤΑΣΥ ε ιφυλάσσεται, εάν το ε ιθυµεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους ε αλήθευσης των στοιχείων ου θα υ οβληθούν), Το είδος και το µέγεθος των εγκαταστάσεων ου αφορούν αυτές οι συµβάσεις, Την αξία των συµβάσεων, Ηµεροµηνία Υ ογραφής Σύµβασης και Συµβατικός Χρόνος Υλο οίησης Τ Τ Τ -12/23

19 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Σε ερί τωση κοινο ρακτικής εκτέλεσης µε άλλες ε ιχειρήσεις θα αναφέρεται και το οσοστό συµµετοχής στην Κοινο ραξία ή την Ένωση, καθώς και το συγκεκριµένο αντικείµενο αυτής της συµµετοχής. β) Βεβαίωση του ελάτη για την καλή εκτέλεση της Σύµβασης, και στην ερί τωση ου οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί ε ιστολή του ελάτη µε αναφορά στην έως σήµερα καλή εκτέλεση των εργασιών της Σύµβασης. Σε ερί τωση, ου στη σύµβαση, ου ε ικαλείται ο διαγωνιζόµενος για την α όδειξη της εµ ειρίας του, συµµετείχε σε κοινο ραξία, θα ρέ ει η ζητούµενη α ό τη διακήρυξη εµ ειρία να καλύ τεται α ό το οσοστό συµµετοχής του διαγωνιζόµενου στη κοινο ραξία. Σε ερί τωση ου ο διαγωνιζόµενος είναι σύµ ραξη/κοινο ραξία, θα ρέ ει η ζητούµενη α ό τη διακήρυξη εµ ειρία να καλύ τεται τουλάχιστον α ό ένα µέλος αυτής. 9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στον Υ οφάκελο Οικονοµικής Προσφοράς θα εριέχονται όλα τα στοιχεία ου α αιτούνται να υ οβληθούν, ό ως αυτά εριγράφονται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 10. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10.1 Ο αρών ιαγωνισµός διεξάγεται µε ανοιχτή διαδικασία και Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί εκείνος ου θα υ οβάλει την χαµηλότερη τιµή ε ιλογής κατά τη διαδικασία του ηλεκτρονικού λειστηριασµού Με α όφαση του Προέδρου & ιευθύνοντος Συµβούλου της ΣΤΑ.ΣΥ έχει ορισθεί Ε ιτρο ή ιαγωνισµού για την αξιολόγηση των ροσφορών ου θα υ οβληθούν. Η Ε ιτρο ή αυτή θα έχει την ευθύνη διενέργειας του διαγωνισµού µέχρι και το στάδιο της υ οβολής εισήγησης για ανάθεση ρος το ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΤΑ.ΣΥ, το ο οίο είναι αρµόδιο για τη λήψη της α όφασης Σε ρώτη φάση και σε κλειστή συνεδρίαση θα ελεγχθούν α ό την Ε ιτρο ή ιαγωνισµού οι Υ οφάκελοι ικαιολογητικών Συµµετοχής & Ουσιαστικών Προσόντων των διαγωνιζοµένων. Η Ε ιτρο ή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει διευκρινήσεις ή συµ ληρώσεις ε ί των νοµιµο οιητικών στοιχείων, τα ο οία οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να τα χορηγήσουν Σε διαφορετική ερί τωση θα α ορρί τεται η ροσφορά τους. Μετά την αροχή των ανωτέρω διευκρινίσεων ή/και την χορήγηση των συµ ληρωµατικών στοιχείων ου τυχόν ζητηθούν α ό την ε ιτρο ή, η ε ιτρο ή ελέγχει εκ νέου αν οι διαγωνιζόµενοι, έχουν καταθέσει τα ζητούµενα νοµιµο οιητικά στοιχεία, σύµφωνα µε τη διακήρυξη. Οι διαγωνιζόµενοι, οι ο οίοι δεν θα έχουν καταθέσει τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής & Ουσιαστικά ροσόντα, θα α ορριφθούν και δεν θα α οσφραγισθούν οι Οικονοµικές τους Προσφορές. Μετά το τέλος των εργασιών της, η Ε ιτρο ή θα γνωστο οιήσει εγγράφως σε όλους τους διαγωνιζόµενους οιοι ροκρίνονται στη Τ Τ Τ -13/23

20 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ δεύτερη φάση του διαγωνισµού, κοινο οιώντας τους και το σχετικό ρακτικό. Ταυτόχρονα καλούνται να ροσέλθουν στα γραφεία της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. σε συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα ροκειµένου να λάβουν γνώση των υ οφακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής. Σε ερί τωση α οκλεισµού ενός ή ερισσοτέρων διαγωνιζοµένων, η Ε ιτρο ή θα τους καλέσει να αραλάβουν τους σφραγισµένους φακέλους της Οικονοµικής τους ροσφοράς Σε δεύτερη φάση, η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού καλεί εγγράφως µε ρόσκληση, ου θα α οσταλεί µε τηλεοµοιοτυ ία (fax), τους διαγωνιζόµενους, ου έχουν ροκριθεί στη φάση αυτή, ό ως ροσέλθουν σε συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα να αραστούν κατά την α οσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών. Κατά τη δηµόσια αυτή συνεδρίαση, η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού, ροχωρά στην α οσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών των διαγωνιζοµένων. Στη συνέχεια δίδεται η δυνατότητα στους διαγωνιζοµένους, να λάβουν γνώση του εριεχοµένου των οικονοµικών ροσφορών των λοι ών διαγωνιζοµένων. Στο σηµείο αυτό λήγει η δηµόσια συνεδρίαση της Ε ιτρο ής. Στη συνέχεια η Ε ιτρο ή του ιαγωνισµού, ελέγχει αν το εριεχόµενο των οικονοµικών ροσφορών είναι σύµφωνο µε τη διακήρυξη και δεν ξε ερνά τον ροϋ ολογισµό, ό ως αυτός ορίζεται στον όρο 3.2. Μετά την αξιολόγηση των ροσφορών και τον υ ολογισµό της τιµής ε ιλογής, σύµφωνα µε το άρθρο 12.2, η Ε ιτρο ή του διαγωνισµού θα ενηµερώσει εγγράφως τους διαγωνιζόµενους για την ηµεροµηνία διεξαγωγής του ηλεκτρονικού λειστηριασµού καλώντας συγχρόνως να ε ιβεβαιώσουν τις υ οβληθείσες οικονοµικές τους ροσφορές. Η διαδικασία του ηλεκτρονικού λειστηριασµού εριγράφεται στο αράρτηµα ΙV. Η ηλεκτρονικός λειστηριασµός θα διεξαχθεί µόνον εφόσον ο αριθµός των α οδεκτών ροσφορών είναι τουλάχιστον δύο (2). Η διεξαγωγή του ηλεκτρονικού λειστηριασµού θα αρακολουθηθεί α ό την ε ιτρο ή διενέργειας του διαγωνισµού. Κατά την έναρξη του ηλεκτρονικού λειστηριασµού o κάθε διαγωνιζόµενος θα ρέ ει να καταχωρήσει τα σταθερά τεχνικά χαρακτηριστικά των συσσωρευτών ου έχει ροσφέρει µε την έγγραφη ροσφορά του ήτοι, Α ροσφ. Κ = Η ροσφερόµενη χωρητικότητα σε Ah = ροσφερόµενη εγγύηση (Κ=1 για 2 έτη ή Κ=0.9 για 3 ή ερισσότερα έτη). Τα ανωτέρω, θα ρέ ει, ε ί οινή α οκλεισµού, να διατηρηθούν αµετάβλητα καθόλη όλη την διάρκεια του ηλεκτρονικού λειστηριασµού. Τ Τ Τ -14/23

21 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το τίµηµα εκκίνησης της ηλεκτρονικού λειστηριασµού είναι το τίµηµα της µικρότερης «Τιµή Ε ιλογής» Τ ου θα ροκύψει α ό τη διαδικασία α οσφράγισης των δύο υ οφακέλων των ροσφορών. Ως µειοδότης, ορίζεται ο διαγωνιζόµενος µε τη µικρότερη αντίστοιχη «Τιµή Ε ιλογής» Τ µε την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού λειστηριασµού (Η/Π). Το συµβατικό τίµηµα υ ολογίζεται α ό τον τύ ο της οικονοµικής ροσφοράς, ό ως αυτές οι τιµές θα διαµορφωθούν µε την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού λειστηριασµού (Η/Π). Αµέσως µετά την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού λειστηριασµού, η εταιρεία στο δικτυακό τό ο της ο οίας θα διεξαχθεί, θα αραδώσει στην Ε ιτρο ή του ιαγωνισµού έγγραφη και λήρη αναφορά για το α οτέλεσµα του ηλεκτρονικού λειστηριασµού. Η Ε ιτρο ή θα συντάξει σχετικό ρακτικό µε βάση τα α οτελέσµατα της διεξαγωγής του ηλεκτρονικού λειστηριασµού και τις αρχικές έντυ ες οικονοµικές ροσφορές των υ οψηφίων. Μετά την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού λειστηριασµού ο Ανάδοχος θα καταθέσει εγγράφως τη βελτιωµένη ροσφορά του. 11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ε ί των α οφάσεων της Ε ιτρο ής οι διαγωνιζόµενοι µ ορούν να υ οβάλουν ενστάσεις µέσα σε έντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες α ό την κοινο οίηση σε αυτούς της αντίστοιχης α όφασης. Οι ενστάσεις υ οβάλλονται εγγράφως, µε ε ιστολή ου α ευθύνουν οι διαγωνιζόµενοι στον Πρόεδρο της Ε ιτρο ής ιαγωνισµού και η ο οία κατατίθεται ή α οστέλλεται στο Γραφείο της Κεντρικής Γραµµατείας της ΣΤΑ.ΣΥ στην διεύθυνση ου αναφέρεται ανωτέρω στην αράγραφο 5.1 του αρόντος Τεύχους ιαγωνισµού. Οι ενστάσεις αυτές ρέ ει να εριέχουν υ οχρεωτικά ε αρκή αιτιολόγηση των αρα όνων, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγησή τους. Ε ί των ενστάσεων αυτών α οφασίζει το ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΤΑΣΥ, µετά α ό γνωµοδότηση της Ε ιτρο ής του διαγωνισµού. Οι ενστάσεις για κάθε στάδιο του ιαγωνισµού θα ρέ ει να υ οβάλλονται µέσα στην ροβλε όµενη ροθεσµία κατά τα ανωτέρω. Οι ενστάσεις ρέ ει ε ίσης να αφορούν τα θέµατα, ου κρίθηκαν α ό την Ε ιτρο ή στη συγκεκριµένη φάση του διαγωνισµού και µόνο, και όχι θέµατα ου κρίθηκαν σε ροηγούµενες φάσεις του διαγωνισµού. Ε ί των α οφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου δεν χωρεί υ οβολή εραιτέρω ενστάσεων. 12. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο διαγωνιζόµενος ου θα υ οβάλλει τη χαµηλότερη «Τιµή Ε ιλογής» Η ε ιλογή αναδόχου θα γίνει µεταξύ των διαγωνιζοµένων ου ληρούν τους όρους συµµετοχής στο διαγωνισµό και δεν συντρέχει λόγος α οκλεισµού τους µε βάση τον Τ Τ Τ -15/23

22 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ έλεγχο ικαιολογητικών Συµµετοχής τους. Ανοίγονται µόνον οι Οικονοµικές Προσφορές όσων ληρούν αυτές τις αρα άνω ροϋ οθέσεις Η κατάταξη των ροσφορών, θα γίνει µε βάση τη χαµηλότερη «Τιµή Ε ιλογής» (εν συντοµία Τ) α ό τον τύ ο: Ζητούµενη Χωρητικότητα (Ah) Προσφερόµενη Χωρητικότητα (Ah) Αρ. Συσσωρευτών ανά Είδος Χωρητικότητας (τεµ.) Προσφερόµενη Τιµή Μονάδος ανά είδος Χωρητικότητας (Σ) Προσφερόµενη Εγγύηση (Έτη) Τιµή Ε ιλογής Α1ζητ.=120Ah Α2ζητ.=145Ah Α3ζητ.=190Ah Α4ζητ.=210Ah Α1 ροσφ. Α2 ροσφ. Α3 ροσφ. Α4 ροσφ Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Κ=1 για 2 έτη ή Κ=0.9 για 3 ή ερισσότερα έτη Τ=[900*Σ1*(Α1ζητ./ Α1προσφ.)+450*Σ2*(Α2ζητ./ Α2προσφ.)+270*Σ3*(Α3ζητ./ Α3προσφ.)+270*Σ4*(Α4ζητ./ Α4προσφ.)]*K ό ου Σi =Προσφερόµενη Τιµή Μονάδος των συσσωρευτών ανά είδος χωρητικότητας ό ου Σ1=Τιµή Μονάδος για 120Ah, Σ2= Τιµή Μονάδος για 145Ah, Σ3= Τιµή Μονάδος για 190Ah, Σ4= Τιµή Μονάδος για 210Ah Αζητ. = η ζητούµενη χωρητικότητα (Α1ζητ.=120Ah ή Α2ζητ.=145Ah ή Α3ζητ.=190Ah ή Α4ζητ.=210Αh) Α ροσφ. = η ροσφερόµενη ισοδύναµη των120ah (Α1 ροσφ.) ή 145Ah (Α2 ροσφ.) ή 190Ah (Α3 ροσφ.) ή 210Αh (Α4 ροσφ.) χωρητικότητα µε εριθώριο +/-10% Κ=1 εάν ο ροσφερόµενος χρόνος εγγύησης είναι 2 έτη Κ=0.9 εάν ο ροσφερόµενος χρόνος εγγύησης είναι 3 ή ερισσότερα έτη. Η ροσφερόµενη ονοµαστική χωρητικότητα των συσσωρευτών (Ah) καθορίζεται, σύµφωνα µε το ρότυ ο IEC60623, α ό την τιµή C5Ah ου µ ορεί ο συσσωρευτής Τ Τ Τ -16/23

23 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ να α οδώσει κατά την εκφόρτιση µε ρεύµα αναφοράς 0.2 It A έως τελική τάση στοιχείου 1.0V στους 20 ο C αφού έχει ροηγηθεί φόρτιση σύµφωνα µε το ανωτέρω ρότυ ο IEC. 13. ΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 13.1 Το α οτέλεσµα του διαγωνισµού µ ορεί να ακυρωθεί, µε α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΣΤΑΣΥ, στις αρακάτω ερι τώσεις: α. Για αράτυ η διεξαγωγή της διαδικασίας, β. Εάν ο ανταγωνισµός υ ήρξε ανε αρκής ή εάν υ άρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζοµένων εις βάρος του ραγµατικού ανταγωνισµού. γ. Εάν λήξει η ισχύς των οικονοµικών ροσφορών και δεν δοθούν οι α αιτούµενες αρατάσεις α ό τους διαγωνιζοµένους Ο διαγωνισµός µ ορεί ε ίσης να µαταιωθεί, µε α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΣΤΑ.ΣΥ, ιδίως εάν: 1. Το α οτέλεσµα του διαγωνισµού κριθεί αιτιολογηµένα µη ικανο οιητικό, 2. Ο ανταγωνισµός ου ανα τύχθηκε κριθεί µη ικανο οιητικός, 3. Το α οτέλεσµα του διαγωνισµού κριθεί οικονοµικά ασύµφορο, 4. Η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει λέον την ΣΤΑ.ΣΥ Εάν δια ιστωθούν λάθη ή αραλείψεις σε ο οιοδή οτε στάδιο της διαδικασίας, µ ορεί να ακυρωθεί µερικώς η διαδικασία του διαγωνισµού, ή να αναµορφωθεί ανάλογα το α οτέλεσµά του α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΤΑ.ΣΥ, ή να α οφασισθεί α ό το ίδιο το ιοικητικό Συµβούλιο η ε ανάληψη του διαγωνισµού α ό το σηµείο ου έγινε το λάθος ή η αράλειψη. Σε κάθε ερί τωση ο διαγωνισµός µ ορεί να ακυρωθεί µε αιτιολογηµένη α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΣΤΑ.ΣΥ, για ο οιονδή οτε λόγο. Σε ερί τωση ακύρωσης ή µαταίωσης του διαγωνισµού, όσοι είχαν συµµετάσχει σε αυτόν, δεν έχουν δικαίωµα α οζηµίωσης για ο οιονδή οτε λόγο. 14. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 14.1 Η Σύµβαση για την εκτέλεση του Συµβατικού αντικειµένου θα υ ογραφεί µετά την έκδοση της α όφασης έγκρισης των α οτελεσµάτων και κατακύρωσης του ιαγωνισµού α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΤΑΣΥ. Τ Τ Τ -17/23

24 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 14.2 Ο ανακηρυχθείς Ανάδοχος οφείλει ριν την υ ογραφή της Σύµβασης να φροντίσει, να υ οβάλλει στην ΣΤΑ.ΣΥ τα κάτωθι Νοµιµο οιητικά Έγγραφα ροκειµένου να ραγµατο οιηθεί η υ ογραφή της Σύµβασης: Νοµιµο οιητικά Έγγραφα α ό τα ο οία ρέ ει να ροκύ τει το ότι ο Ανάδοχος έχει συσταθεί και λειτουργεί νόµιµα. Για διευκόλυνση των διαγωνιζοµένων αρατίθεται κατωτέρω κατάλογος των νοµιµο οιητικών εγγράφων ου α αιτούνται να ροσκοµισθούν για τις εταιρείες ου έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο: Α. Σε ερί τωση Ανωνύµων Εταιρειών (Α.Ε.) 1. Φύλλο Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), ό ου δηµοσιεύεται η ανακοίνωση για την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών (Μ.Α.Ε.) της σύστασης της εταιρίας. 2. Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρίας και τυχόν τρο ο οιήσεων του και αντίγραφα των ΦΕΚ, ή του τελευταίου κωδικο οιηµένου καταστατικού και αντίγραφο ΦΕΚ, ό ου έγιναν οι αντίστοιχες δηµοσιεύσεις. 3. Αντίγραφο Πρακτικού της Γ.Σ., αναφερόµενο στην εκλογή του τρέχοντος ιοικητικού Συµβουλίου. 4. Αντίγραφο Πρακτικού ιοικητικού Συµβουλίου για την συγκρότησή του ανωτέρω -υ ό στοιχείο (3) -.Σ. σε σώµα και αροχή δικαιώµατος υ ογραφής και εκ ροσω ήσεως και αντίστοιχο ΦΕΚ.. 5. Βεβαίωση της Αρµόδιας Αρχής(έκδοσης τελευταίου µηνός), α ό την ο οία να ροκύ τει ότι i) δεν έχει ανακληθεί η άδεια σύστασης της εταιρείας ii) δεν έχουν υ οβληθεί δικαιολογητικά, α ό τα ο οία να ροκύ τει, ότι η εταιρεία α οφάσισε τη λύση της και τη θέση της σε εκκαθάριση iii) ότι δεν της έχει κοινο οιηθεί αίτηση, αγωγή ή δικαστική α όφαση για λύση της εταιρείας και τη θέση της σε εκκαθάριση iv) οι µετοχές της εταιρίας είναι ονοµαστικές v) το ισχύον.σ και η εκ ροσώ ηση vi) οι καταστατικές τρο ο οιήσεις. Β. Σε ερί τωση Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε): 1. Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρίας και τυχόν τρο ο οιήσεων του και αντίγραφα των ΦΕΚ,ή του τελευταίου κωδικο οιηµένου καταστατικού και αντίγραφο ΦΕΚ, ό ου έγιναν οι αντίστοιχες δηµοσιεύσεις. 2. Πιστο οιητικό Πρωτοδικείου ή του Αρµόδιου Ε ιµελητηρίου (έκδοσης τελευταίου µηνός) ερί καταστατικών τρο ο οιήσεων 3. Αντίγραφο των α οφάσεων ερί διορισµού του εν ενεργεία διαχειριστή της εταιρίας ή σχετική βεβαίωση του αρµόδιου Ε ιµελητηρίου και αντίγραφο ΦΕΚ, ου έγινε η δηµοσίευση. Γ. Σε ερί τωση Οµορρύθµων ή Ετερορρύθµων Εταιρειών (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 1. Αντίγραφο συµφωνητικού σύστασης µε βεβαίωση καταχώρισης στα βιβλία Τ Τ Τ -18/23

25 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ εταιριών του Πρωτοδικείου ή α ό το Αρµόδιο Ε ιµελητήριο 2. Αντίγραφα τυχόν τρο ο οιήσεων του συµφωνητικού σύστασης εταιρίας θεωρηµένα α ό το Πρωτοδικείο ή α ό το αρµόδιο Ε ιµελητήριο 3. Πιστο οιητικό (έκδοσης τελευταίου µηνός)πρωτοδικείου ή αρµόδιου Ε ιµελητηρίου ερί καταστατικών τρο ο οιήσεων Ε ίσης ο ανάδοχος θα ρέ ει να ροσκοµίσει ιστο οιητικά α ό τα ο οία θα ροκύ τει ότι : α. εν βρίσκεται υ ό τώχευση, εκκαθάριση, αύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή τωχευτικό συµβιβασµό, ή σε ο οιαδή οτε ανάλογη κατάσταση ου ροκύ τει α ό αρόµοια διαδικασία ροβλε όµενη α ό τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. β. εν εκινήθη εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε τώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, τωχευτικού συµβιβασµού, ή ο οιαδή οτε άλλη αρόµοια διαδικασία ροβλε όµενη α ό τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. γ. εν καταδικάσθηκε για αδίκηµα ου αφορά την ε αγγελµατική διαγωγή του, µε βάση α όφαση η ο οία έχει ισχύ δεδικασµένου. δ. Έχει εκ ληρώσει τις υ οχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας ου είναι εγκατεστηµένος ή σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. ε. Έχει εκ ληρώσει τις υ οχρεώσεις του τις σχετικές µε την ληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. Προς α όδειξη ότι ο διαγωνιζόµενος δεν εµ ί τει σε καµία α ό τις αρα άνω ερι τώσεις θα ρέ ει να υ οβληθούν: α. Για τις ερι τώσεις των στοιχείων (α), (β),(γ), (δ) και (ε), σχετικό ιστο οιητικό ή έγγραφο εκδιδόµενο α ό ικαστική ή ιοικητική Αρχή της χώρας καταγωγής ή ροέλευσης, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ληρούνται αυτές οι ροϋ οθέσεις. Για την Ελλάδα τα ανωτέρω στοιχεία (α) και (β) α οδεικνύονται µε σχετικά ιστο οιητικά της αρµόδιας εκδούσας αρχής. Α ό τα ιστο οιητικά αυτά ρέ ει να ροκύ τει ότι: Ο ανάδοχος δεν κηρύχθηκε σε κατάσταση τώχευσης, εν έχει κατατεθεί, κατά την τελευταία διετία, αίτηση για να κηρυχθεί ο ανάδοχος σε κατάσταση τώχευσης, εν έχει κατατεθεί αίτηση για διορισµό ή αντικατάσταση εκκαθαριστού ή συνεκκαθαριστού εν έχει καταχωρηθεί δικαστική α όφαση ου να θέτει τον ανάδοχο υ ό αναγκαστική διαχείριση, Τ Τ Τ -19/23

26 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ εν έχει κατατεθεί αίτηση για να κηρυχθεί ο διαγωνιζόµενος σε κατάσταση συνδιαλλαγής/εξυγίανση εν έχει εκδοθεί α όφαση ερί υ αγωγής στη συνδιαλλαγή/εξυγίανση. Η α αίτηση του ανωτέρω στοιχείου (γ) καλύ τεται για την Ελλάδα µε ροσκόµιση α οσ άσµατος οινικού µητρώου α ό τον ανάδοχο. Σε ερί τωση Ε.Π.Ε. τα αρα άνω ιστο οιητικά θα ρέ ει να ροσκοµισθούν και για τους διαχειριστές ροσω ικά. Σε ερί τωση Ο.Ε. ή Ε.Ε. τα ιστο οιητικά κατά ερί τωση θα ρέ ει να ροσκοµισθούν και για τους εταίρους ροσω ικά. β. Για τις ερι τώσεις των στοιχείων (δ) και (ε) ιστο οιητικό εκδιδόµενο α ό την αρµόδια αρχή του ελληνικού Κράτους, ή και του οικείου κράτους όσον αφορά το ιστο οιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. Για την Ελλάδα το στοιχείο (δ) α οδεικνύεται µε τη βεβαίωση µη οφειλής ου εκδίδεται α ό το ΙΚΑ ή άλλο ασφαλιστικό φορέα. Το στοιχείο (ε) α οδεικνύεται µε το α οδεικτικό ενηµερότητας για χρέη ρος το ηµόσιο ου εκδίδουν οι αρµόδιες.ο.υ. Για όσες εταιρείες δεν φορολογούνται στην Ελλάδα α αιτείται να ροσκοµισθεί βεβαίωση α ό τις αρµόδιες ελληνικές αρχές ή υ εύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι δεν φορολογείται στην Ελλάδα. Σε ερί τωση Ε.Π.Ε. τα ιστο οιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας ή η υ εύθυνη δήλωση ως ανωτέρω θα ρέ ει να ροσκοµιστούν και για τους διαχειριστές ροσω ικά και σε ερί τωση Ο.Ε ή Ε.Ε. και για τους εταίρους ροσω ικά. Όλα τα αναφερόµενα αρα άνω ιστο οιητικά ρέ ει να έχουν εκδοθεί τον τελευταίο µήνα Σε ερί τωση Σύµ ραξης Εταιρειών, όλα τα έγγραφα στοιχεία, υ εύθυνες δηλώσεις και ιστο οιητικά των ανωτέρων σηµείων, υ οβάλλονται για κάθε συµ ράττουσα εταιρεία χωριστά. Ε ι λέον θα καταθέσουν συµβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης κοινο ραξίας στο ο οίο µεταξύ άλλων θα δηλώνουν: α) Ο τρό ος κατανοµής της αµοιβής µεταξύ των εταιρειών ου συµµετέχουν στη σύµ ραξη, β) Θα διορίζεται µία α ό τις συµ ράττουσες εταιρείες ως κοινός εκ ρόσω ος της σύµ ραξης α έναντι στην ΣΤΑ.ΣΥ καθ όλη την διάρκεια της σύµβασης, η ο οία θα έχει την ανέκκλητη εντολή και ληρεξουσιότητα των υ ολοί ων εταιρειών για να εκ ροσω εί την σύµ ραξη και να δεσµεύει τις συµ ράττουσες εταιρείες α έναντι στην ΣΤΑ.ΣΥ και γενικότερα να ενεργεί και δηλώνει κάθε τι α αραίτητο για την ραγµατο οίηση της σύµβασης. Τ Τ Τ -20/23

27 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ γ) Θα δηλώνουν ότι ευθύνονται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο η κάθε µία α ό αυτές για τις υ οχρεώσεις ου α ορρέουν α ό την σύµβαση α έναντι στην ΣΤΑ.ΣΥ 14.3 Η ΣΤΑ.ΣΥ ε ιφυλάσσεται να ζητήσει ο οιοδή οτε άλλο έγγραφο κριθεί α αραίτητο µετά την ανάγνωση των νοµιµο οιητικών και λοι ών εγγράφων στοιχείων ου θα υ οβληθούν και ο Ανάδοχος υ οχρεούται να τα καταθέσει. Η µη ροσκόµιση των α αιτούµενων στοιχείων α οτελεί λόγο α όρριψης του Αναδόχου, του ο οίου κατα ί τει η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ρος όφελος της ΣΤΑ.ΣΥ, ύστερα α ό α όφαση του ιοικητικού της Συµβουλίου, και, εφόσον κριθεί ότι δε συντρέχει λόγος µαταίωσης του διαγωνισµού, ο διαγωνιζόµενος του ο οίου η ροσφορά έ εται στην τελική κατάταξη ου έχει συντάξει η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού καλείται να υ οβάλλει τα ίδια Νοµιµο οιητικά Έγγραφα, υ ό τις ίδιες ως άνω στην αρούσα αράγραφο ροϋ οθέσεις Εφόσον συντρέχουν οι αρα άνω ροϋ οθέσεις η ΣΤΑ.ΣΥ, θα καλέσει τον Ανάδοχο, µέσα σε ροθεσµία ου θα του θέσει να ροσέλθει για την υ ογραφή της Σύµβασης και άντως µέσα στον χρόνο ισχύος της Προσφοράς του. Αν η ροθεσµία αυτή εράσει ά ρακτη µε υ αιτιότητα του ανακηρυχθέντος Αναδόχου, ο ο οίος αρά το γεγονός ότι εκλήθη, δεν ροσέλθει για την υ ογραφή της Σύµβασης κατα ί τει η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ρος όφελος της ΣΤΑ.ΣΥ και, ύστερα α ό α όφαση του ιοικητικού της Συµβουλίου, και, εφόσον κριθεί ότι δε συντρέχει λόγος µαταίωσης του διαγωνισµού, ο διαγωνιζόµενος του ο οίου η ροσφορά έ εται στην τελική κατάταξη ου έχει συντάξει η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού καλείται για την υ ογραφή της Σύµβασης, υ ό τις ίδιες ως άνω στην αρούσα αράγραφο ροϋ οθέσεις για την υ ογραφή της σύµβασης και άντως µέσα στο χρόνο ισχύος της ροσφοράς του Με την υ ογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος υ οχρεούται να καταθέσει εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης οσού ίσο ρος το έντε τοις εκατό (5%) ε ί του τιµήµατος της οικονοµικής ροσφοράς του ρο ΦΠΑ, κατά τα οριζόµενα στο Τεύχος Α «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» άρθρο ΓΟΣ 9. Ε ισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Ε ιστολής Καλής Εκτέλεσης της ρος υ ογραφή Σύµβασης ρέ ει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει µέχρι ε ιστροφής της στην Τρά εζα. Η εγγυητική ε ιστολή θα ρέ ει να έχει εκδοθεί α ό αναγνωρισµένες τρά εζες και γενικότερα α ό ιστωτικά ιδρύµατα ου λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρω αϊκής Ένωσης ή του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµ ορίου, ου κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα αυτό. Κατά συνέ εια οι διαγωνιζόµενοι µ ορούν ε ίσης να αρέχουν τις ζητούµενες εγγυήσεις είτε α ό το Ε.Τ.Α.Α. ΤΣ.ΜΕ. Ε. είτε µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων µε αρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού οσού. Τ Τ Τ -21/23

28 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Οι εγγυητικές ε ιστολές Τρα εζών θα εκδίδονται σύµφωνα µε το συνηµµένο στο αρόν τεύχος υ όδειγµα Β. Σε ερί τωση κατά την ο οία η έκδοση της εγγυητικής ε ιστολής δεν είναι δυνατή να γίνει στην ελληνική γλώσσα, γιατί η εκδότρια Τρά εζα δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, θα εκδίδεται στην αγγλική γλώσσα σύµφωνα µε το συνηµµένο στο αρόν τεύχος ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Β. Εγγυητική ε ιστολή τρα έζης ου δεν θα εκδοθεί σύµφωνα µε ένα α ό τα ως άνω υ οδείγµατα, δεν θα γίνει α οδεκτή. Η εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης ισχύει και αραµένει σε ισχύ και ενέργεια, µέχρι να ολοκληρωθούν λήρως όλες οι α αιτήσεις της Σύµβασης και ε ιστρέφεται άτοκα στον Ανάδοχο µετά την ε ιτυχή εκτέλεση των οκιµών Αυτονοµίας, ό ως αναλυτικά εριγράφονται στο ΤΕΥΧΟΣ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ, σε όλες τις θέσεις εγκατάστασης και την υ ογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, µε την ροϋ όθεση ότι δεν εκκρεµούν αξιώσεις της ΣΤΑ.ΣΥ για ο οιαδή οτε υ αίτια ή ανυ αίτια αθέτηση των όρων της Σύµβασης και δεν έχει υ άρξει λόγος για κατά τωσή της ολική ή µερική. Σε ερί τωση ου δύο (2) φορές α οτύχουν οι οκιµές Α οδοχής ό ως αναλυτικά εριγράφονται στο ΤΕΥΧΟΣ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ, η εγγυητική ε ιστολή κατα ί τει και η εκτέλεση της εν θέµατι ροµήθειας και εγκατάστασης θα ανατεθεί στον δεύτερο µειοδότη. Ε ίσης η εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης θα κατα έσει σε ερί τωση µη αιτιολογηµένης υ έρβασης του χρόνου αράδοσης. Πριν την α οδέσµευση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης, θα κατατεθεί εγγυητική ε ιστολή καλής λειτουργίας ύψους ίσου µε το 2% της συµβατικής αξίας µη συµ εριλαµβανοµένου ΦΠΑ, η ο οία θα έχει ισχύ ίση µε τον αρεχόµενο γρα τό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας αρχής γενοµένης α ό την υ ογραφή του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού ο Ανάδοχος θα έχει την υ οχρέωση να αντικαθιστά στοιχείο/α ου θα αρουσιάσουν ροβλήµατα στη λειτουργία τους. Η Εγγυητική Ε ιστολή Καλής Λειτουργίας θα ε ιστραφεί ατόκως στον Ανάδοχο, µετά την λήξη της εριόδου εγγύησης των συσσωρευτών, εφ όσον δεν υ άρχουν άλλες α αιτήσεις α ό την ΣΤΑΣΥ ΑΕ 15. ΓΛΩΣΣΑ ΙΚΑΙΟ Γλώσσα υ οβολής της ροσφοράς και της εκτέλεσης της Σύµβασης είναι η Ελληνική. Όλα τα δικαιολογητικά, ιστο οιητικά και έγγραφα ου α αιτείται να υ οβληθούν και όλη η λοι ή αλληλογραφία θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Σε ερί τωση ου τα εν λόγω έγγραφα έχουν συνταχθεί σε άλλη, λην της ελληνικής, ε ίσηµη γλώσσα θα Τ Τ Τ -22/23

29 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ συνοδεύονται α ό µετάφραση στην ελληνική, ε ικυρωµένη α ό το αρµόδιο µεταφραστικό τµήµα του Υ ουργείου Εξωτερικών ή α ό δικηγόρο σύµφωνα µε όσα ροβλέ ονται στον κώδικα ερί δικηγόρων. Η Σύµβαση καθώς και οι σχέσεις µεταξύ της εταιρείας και του Αναδόχου θα διέ ονται α ό το Ελληνικό ίκαιο. Αρµόδια δικαστήρια για την ε ίλυση διαφορών µεταξύ των µερών, ου θα ροκύψουν α ό την αρούσα είναι τα καθ ύλην αρµόδια δικαστήρια της Αθήνας. 16. ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ροκήρυξη δηµοσιεύτηκε στον ελληνικό τύ ο στις Το κόστος της δηµοσίευσης ε ιβαρύνει τη ΣΤΑ.ΣΥ. Ε ίσης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, το ρόγραµµα «ιαύγεια» και το ΚΗΜ Σ την ιδία ηµεροµηνία. Τ Τ Τ -23/23

30 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -152/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑ ΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 110V DC ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

31

32 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Προς την: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Αθηνάς , Αθήνα ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ... ΓΙΑ ΠΟΣΟ 5.580,00 1. Με την ε ιστολή αυτή σας γνωστο οιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και ανε ιφύλακτα, ευθυνόµενοι α έναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υ έρ του/της... (τίθεται η ε ωνυµία του διαγωνιζοµένου) για οσό ίσο µε έντε χιλιάδες εντακόσια ογδόντα Ευρώ (5.580,00 ), για τη συµµετοχή του/της στο ιαγωνισµό ου διενεργεί η ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. για την ροµήθεια και αντικατάσταση συσσωρευτών Νικελίου - Καδµίου συστήµατος αδιάλει της αροχής 110V DC (Τ -152/15) 2. Παραιτούµαστε ρητά και ανε ιφύλακτα α ό την ένσταση του ευεργετήµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, α ό το δικαίωµα ροβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του ρωτοφειλέτη ακόµη και των µη ροσω ο αγών και ιδιαίτερα ο οιασδή οτε άλλης ένστασης των άρθρων , του Αστικού Κώδικα, ό ως και α ό τα δικαιώµατά µας ου τυχόν α ορρέουν α ό τα υ όψη άρθρα. 3. Με την κοινο οίηση σε εµάς σχετικής έγγραφης ειδο οίησής σας, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την αρούσα ε ιστολή, τη ρητή υ οχρέωση να σας καταβάλουµε εντός έντε (5) ηµερών κατά την ηµέρα κοινο οίησης της ειδο οίησης αυτής στην Τρά εζά µας, χωρίς ο οιαδή οτε αντίρρηση, ολόκληρο το οσό της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας. 4. Για την καταβολή της αρούσας εγγύησης δεν α αιτείται καµία εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεσή του ως άνω διαγωνιζοµένου ούτε θα ληφθεί υ όψη ο οιαδή οτε τυχόν ένσταση ή ε ιφύλαξη ή ροσφυγή του διαγωνιζοµένου αυτού στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα τη µη κατά τωση της εγγυητικής ε ιστολής, ή τη θέση αυτής υ ό δικαστική µεσεγγύηση. 5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υ όψη εγγύησή µας υ έρ του ως άνω διαγωνιζοµένου ισχύει µέχρι τις ΧΧ.ΧΧ Για όλο αυτό το χρονικό διάστηµα θα αραµείνουµε υ εύθυνοι α έναντί σας για την άµεση καταβολή σε εσάς του οσού της εγγύησης µέχρι να ε ιστραφεί στην τρά εζά µας η αρούσα εγγυητική ε ιστολή. 6. Ο οιαδή οτε διαφορά τυχόν ροκύψει σε σχέση µε την αρούσα εγγύηση ή µε ο οιαδή οτε ληρωµή µε βάση την εγγύηση αυτή, θα ε ιλύεται α ό τα αρµόδια ελληνικά δικαστήρια της Αθήνας. ηλώνουµε οµοίως, ότι µε την έκδοση της αρούσας δεν γίνεται υ έρβαση των ορίων ου έχουν τεθεί και ισχύουν για την τρά εζά µας σε ότι αφορά τις εκδιδόµενες α ό εµάς εγγυητικές ε ιστολές. Τ Τ Τ (Ι)-1/2

Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία :25/02/2016

Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία :25/02/2016 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214-414 1171-173 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -059/15 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -059/15 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -059/15 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -049/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -049/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -049/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ. Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ. Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -040/16 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -040/16 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -040/16 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :15758 Ηµεροµηνία : Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -124/15 για την ροµήθεια ανταλλακτικών ε ισκευής αντογράφων

Αριθ. Πρωτ. :15758 Ηµεροµηνία : Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -124/15 για την ροµήθεια ανταλλακτικών ε ισκευής αντογράφων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -073/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΗΣ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -073/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΗΣ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -073/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΗΣ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -164/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -164/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -164/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Πρόχειρου ιαγωνισµού για την ροµήθεια φωτιστικών σωµάτων της ηµοτικής Ενότητας Χανίων. Ο ANTI ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Πρόχειρου ιαγωνισµού για την ροµήθεια φωτιστικών σωµάτων της ηµοτικής Ενότητας Χανίων. Ο ANTI ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 21/02/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 14468 ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Πληρ. Σιώµ ου Αγλαΐα Τηλ. 2821341760, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 5 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 2-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.: 056 Ηµεροµηνία: 05.01.2016 Πληροφορίες: Χρ. Τσαµ αρλή Τηλ.: 214 414 1304 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (Τ -248/15)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 14306 Ηµεροµηνία: 04.08.16 Πληροφορίες: Χρ. Τσαµ αρλή Τηλ.: 214 414 1304 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Η ΣΤΑ.ΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την Ε ισκευή αλαιού ή την Προµήθεια καινουργούς Ηλεκτρονικού Εξο λισµού.

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την Ε ισκευή αλαιού ή την Προµήθεια καινουργούς Ηλεκτρονικού Εξο λισµού. Αριθ. Πρωτ.: 626 Ηµεροµηνία: 6/9/206 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 24 4446 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την Ε ισκευή αλαιού ή την Προµήθεια καινουργούς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 29 / 6 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ηράκλειο, 29 / 6 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ηράκλειο, 29 / 6 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Προµήθεια : «Προµήθεια λι αντικών για κίνηση µεταφορικών

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής.

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών.

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΣΘ7ΩΛΚ- ΞΨ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 77 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 11-11-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π Ρ Ο Ο Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» γνωστοποιεί ότι στο διαγωνισμό που διενεργεί για την επιλογή Αναδόχου «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :13448 Ηµεροµηνία :15.07.2015. Πληροφορίες : Χ. Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. :13448 Ηµεροµηνία :15.07.2015. Πληροφορίες : Χ. Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :13448

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 4-5-2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού και ροµήθεια φιαλών, σε χώρους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού και ροµήθεια φιαλών, σε χώρους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρωτ.:22727 Ηµεροµηνία:21.11.2014 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού

Διαβάστε περισσότερα

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε.

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:οικ.43352/6768/8-05-2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.:267-14/30-04-2015 «ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 22 /11/2017 /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 68113 ΤΜΗΜΑ: ΑΠΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. : Σιώµ ου Αγλαΐα /νση : Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, Χανιά Τηλ. : 2821341760,

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:11508 Ηµεροµηνία:11/6/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο:

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:11508 Ηµεροµηνία:11/6/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: Αριθ. Πρωτ.:11508 Ηµεροµηνία:11/6/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την Προµήθεια Ανταλλακτικών (Release

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :2915 Ηµεροµηνία :12.02.2014. Πληροφορίες :Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. :2915 Ηµεροµηνία :12.02.2014. Πληροφορίες :Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214 414 1138

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ».

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ». Πάτµος, 18-05-2015 Αριθµ. πρωτ.: 780 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.05.17 27.09.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:12490 Ηµεροµηνία:25/6/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο:

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:12490 Ηµεροµηνία:25/6/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: Αριθ. Πρωτ.:12490 Ηµεροµηνία:25/6/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 2144141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -90/15 για την Προµήθεια, Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 19-11-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 01.10.17 31.12.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :16153 Ηµεροµηνία : Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. :16153 Ηµεροµηνία : Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 210-3248311-17 FAX : 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 19-11-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :8890 Ηµεροµηνία :23/05/2017

Αριθ. Πρωτ. :8890 Ηµεροµηνία :23/05/2017 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :8890 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ -118/14 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΝ ΤΡΑΜ»

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ -118/14 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΝ ΤΡΑΜ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρωτ.:14317 Ηµεροµηνία: 28.7.2014 Πληροφορίες : Αγγ. Μ ιτσώρη Τηλέφωνο: 214-4141191-197 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Τ - 118/14) για την Προµήθεια συγκροτηµάτων κινητήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: 6/7/17 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο:

Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: 6/7/17 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.: 12157 Ηµεροµηνία: 6/7/17 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο: 214 4141207 e-mail : dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

(MR-166059,204056-423651,Αιτ:112447,111540,114033,114571)

(MR-166059,204056-423651,Αιτ:112447,111540,114033,114571) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρωτ.: 17279 Ηµεροµηνία: 9/9/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -069/15 για την ροµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 28.06.2012 Αρ. ρωτ. 826

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Αναλωσίµων Πέδησης Συρµών.(Τακάκια).(MR-267294).

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 77Ο2ΩΛΚ-2 Ο Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 24 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 305 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 8829 Ηµεροµηνία :

Αριθ. Πρωτ. : 8829 Ηµεροµηνία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 4893 Ηµεροµηνία :

Αριθ. Πρωτ. : 4893 Ηµεροµηνία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :22896 Ηµεροµηνία :18/11/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339

Αριθ. Πρωτ. :22896 Ηµεροµηνία :18/11/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214-4141138 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε Για τον εις το θέµα διαγωνισµό δίδονται οι κατωτέρω διευκρινήσεις, σύµφωνα µε τα αρακάτω ερωτήµατα ου υ οβλήθηκαν:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε Για τον εις το θέµα διαγωνισµό δίδονται οι κατωτέρω διευκρινήσεις, σύµφωνα µε τα αρακάτω ερωτήµατα ου υ οβλήθηκαν: Α Α: ΒΕΑ81-ΛΣΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πα άγου, 22.04.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αριθµ. Πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αριθµ. Πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 17-11-2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αριθµ. Πρωτ. 2822 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΠΡΟΒΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :1396 Ηµεροµηνία :

Αριθ. Πρωτ. :1396 Ηµεροµηνία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214 414 1138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο ήµος Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο ήµος Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 29/2/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 19542 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 1084 Ηµεροµηνία :

Αριθ. Πρωτ. : 1084 Ηµεροµηνία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :16036 Ηµεροµηνία :21.08.2015. Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. :16036 Ηµεροµηνία :21.08.2015. Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ (Προµήθεια ειδών ατοµικής ροστασίας έτους 2013 ροϋ ολογισµού ,00 )

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ (Προµήθεια ειδών ατοµικής ροστασίας έτους 2013 ροϋ ολογισµού ,00 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /νση Οικονοµικών Υ ηρεσιών Κα οδιστρίου 11 Άργος Τ.Κ. 212 00 27513-60755, Fax: 27510-23506 e-mail: dimos@argos.gr Πληρ:Π.Λυρίτης Άργος: 17/05/2013 Αριθµ. Πρωτ.:17291

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :4772 Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. :4772 Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ  ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 25 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 419 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ Άργος: 19/02/2015 Αριθµ. Πρωτ.:4581 Έργο : Προµήθεια τροφίµων έτους 2015 Προϋ ολογισµού : 289.145,00 CPV: 15800000-6 ιάφορα ροϊόντα διατροφής /νση Οικονοµικών Υ ηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 214-4141369 &214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 21492 Ηµεροµηνία :05.11.2014

Αριθ. Πρωτ. : 21492 Ηµεροµηνία :05.11.2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 214-4141369 & 214-4141138 FAX:

Διαβάστε περισσότερα