Tempos e modos verbais da conxugación temática 2 A xustiza e a guerra na Antiga Grecia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tempos e modos verbais da conxugación temática 2 A xustiza e a guerra na Antiga Grecia"

Transcript

1 1 Tempos e modos verbais da conxugación temática 2 A xustiza e a guerra na Antiga Grecia ΒΛΕΠΕ! Na presentación que veremos neste Tema trataremos da administración da xustiza en Atenas, así como da forma de facer a guerra que tiñan os antigos gregos: 1. Ἡ δικαιοσύνη καὶ ὁ πόλεμος ἐν τῇ παλαιᾷ Ἑλλάδι ( A xustiza e a guerra na Antiga Grecia ): tribunais e guerra -sobre todo a segunda- marcaron a vida de moitas persoas na Antiga Grecia, e a estes dous aspectos prestaremos a nosa atención. ἈΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕ! Xeralidades sobre o verbo grego A estructura dos tempos, modos e voces do verbo grego é algo diferente da nosa, que deriva, tanto en galego como en castelán, do latín. Ata agora traballabamos unicamente co presente de indicativo e o pretérito imperfecto, que tén correspondentes exactos nas nosas linguas. A partir deste Tema, coñeceremos o sistema completo, que se expón na seguinte táboa:

2 TEMPOS MODOS VOCES nome significado traducción presente acción presente presente futuro acción futura futuro pretérito perfecto pretérito imperfecto aoristo pretérito pluscuamperfecto acción pasada que chega ata o presente acción pasada contemplada na súa duración acción pasada contemplada puntualmente acción pasada anterior a outra acción pasada pret. perfecto composto (cas) ou pret. perfecto (gal) pret. imperfecto pret. perfecto simple (cas) ou pret. perfecto (gal) pret. pluscuamperfecto indicativo acción real indicativo subxuntivo acción posible ou irreal subxuntivo optativo desexo cláusula desiderativa imperativo orde imperativo activa acción desde o punto de vista do SUX activa media acción reflexiva verbo en conxugación reflexiva pasiva acción desde o punto de vista do OBX pasiva Debe terse en conta que non se dan to as combinacións posibles: - o modo imperativo non tén 1ª persoa, nin en singular nin en plural. - os modos subxuntivo e imperativo só teñen os tempos presente, aoristo e pretérito perfecto. - o tempo pretérito imperfecto só existe en modo indicativo. - o tempo futuro só se dá nos modos indicativo e optativo. - o tempo pretérito pluscuamperfecto só se atopa en modo indicativo. - a voz media só se distingue da pasiva no futuro e no aoristo. Os morfemas engádense á raíz ou tema verbal na seguinte orde: raíz morfema de tempo morfema de modo- desinencias persoais Ademais, algúns tempos empregan dous mecanismos: o aumento (como xa vimos no pretérito imperfecto) e a reduplicación: - aumento: consiste en como prefixo a vocal ε: ἔλυον (verbo λύω). Úsano o pretérito imperfecto e o pluscuamperfecto. - reduplicación: consiste en como prefixo a consonante inicial da raíz verbal máis a vocal ε: λέλυκα (verbo λύω). Úsao o pretérito perfecto (e o pluscuamperfecto, que tén aumento e reduplicación)

3 Ó os morfemas ás raíces verbais poden producirse fenómenos fonéticos que alteran a aparencia deses morfemas. Por iso cómpre coñecer os tipos de verbo gregos, que se clasifican en función de como interaccionan os morfemas coa raíz. Aparte están, ademais, os verbos irregulares, que estudiaremos máis adiante. verbos en ω (temáticos) Tipos de verbo non contractos raíz verbal en -ι, -υ Ex.: λύω contractos raíz verbal en -α,-ε,-ο Ex.:τιμὰω consonánticos raíz verbal en consonante Ex.: ἄγω reduplicación con ι no presente e o pret. imperfecto Ex.: τίθημι verbos en -μι sufijo νυ- previo á terminación: -νυμι Ex.: δείκνυμι sen reduplicación nin sufixo Ex.: φημί A diferencia básica entre os verbos en ω e os verbos en μι é que os primeiros engaden unha vocal, chamada temática ou de unión, entre o morfema temporal e as desinencias persoais. Esa vocal é -ο- diante desinencias que empezan por μ- e ν-, e -ε- diante demais. Por iso son denominados tamén verbos temáticos. Así, a orde de construcción dos verbos en ω é a seguinte: raíz morf. de tempo vocal temática morf. de modo- desinencias pers. Morfemas Os morfemas e desinencias do verbo grego aparecen nas seguintes tres táboas: INDICATIVO SUBXUNTIVO OPTATIVO IMPERATIVO morfemas de MODO ningún alongamento da vocal temática -ι- ningún morfemas de TEMPO PRESENTE FUTURO PRET. PERFECTO reduplicación + -κα- VOZ ACTIVA -σningún VOZ MEDIA reduplicación -θησ- VOZ PASIVA PRET. AORISTO PRET. PLUSCUAMP. IMPERFECTO aumento + reduplicación + -κ- VOZ ACTIVA -σαaumento VOZ MEDIA aumento + reduplicación -θη- VOZ PASIVA

4 modo INDICATIVO modo IMPERATIVO persoas voz activa voz medio-pasiva voz voz tempos tempos tempos tempos mediopasiva activa 1ºs 2ºs 1ºs 2ºs 1ª sing -ω -μι -ν -μαι -μην 2ª sing -ς -σαι -σο (-θι) -σο 3ª sing nada -τι(-σι) nada -ται -το -τω -σθω 1ª pl -μεν -μεθα 2ª pl -τε -σθε -τε -σθε 3ª pl -ντι -ασι -ν(-σαν) -νται -ντο -ντων -σθων NOTA 1: O modo SUBXUNTIVO emprega sempre as desinencias dos tempos primarios, mentres o OPTATIVO usa sempre as dos secundarios. Como xa mencionamos, o encontro dos diversos morfemas coa raíz verbal (e o encontro dos propios morfemas entre si) provoca unha serie de alteracións fonéticas. Por iso é conveniente aprender as terminacións verbais de cada tempo. TEMPOS PRIMARIOS tempo PRESENTE FUTURO PRET. PERF. (redup). voz act med-pas. act. med. pas. act med-pas. modo 1ª sing -ω -ομαι -κα -μαι 2ª sing -εις -ει/-ῃ -κας -σαι -θησ- 3ª sing -ει -εται -σ- -σ- -κε -ται antes 1ª pl -ομεν -ομεθα antes antes -καμεν -μεθα 2ª pl -ετε -σθε -κατε -σθε 3ª pl -ουσι -ονται -κασι -νται 1ª sing -ω -ωμαι 2ª sing -ῃς -ῃ 3ª sing -ῃ -ῃται 1ª pl -ωμεν -ωμεθα 2ª pl -ητε -ησθε 3ª pl -ωσι -ωνται 1ª sing -οιμι -οιμην 2ª sing -οις -οιο 3ª sing -οι -οιτο 1ª pl -οιμεν -οιμεθα 2ª pl -οιτε -οισθε 3ª pl -οιεν -οιντο -σantes -σantes -θησantes -κantes -κantes part. pasivo + pres. subx. εἰμί part. pasivo + pres. opt. εἰμί 1ª sing 2ª sing -ε -ου -σο part. perf + 3ª sing -ετω -εσθω -σθω pres. imp. 1ª pl εἰμί 2ª pl -ετε -εσθε -σθε 3ª pl -οντων -εσθων -σθων INDICATIVO SUBXUNTIVO OPTATIVO IMPERATIVO

5 NOTAS: 1. A única diferencia entre o Presente de Indicativo e o de Subxuntivo é a da cantidade vocais temáticas: sempre breve en Indicativo, e sempre longa no Subxuntivo. 2. O Futuro, que só está presente no Indicativo e o Optativo, distínguese doadamente polo seu morfema, intercalado entre a raíz e as desinencias persoais: -σ- nas voces activa e media, e θησ- na voz pasiva. 3. O Pretérito Perfecto identifícase con facilidade mediante a reduplicación e o morfema -κ- anterior ás desinencias persoais. 4. O modo Optativo distínguese nestes tempos verbais pola presencia do diptongo -οι- antes desinencias persoais. TEMPOS SECUNDARIOS tempo PRET. IMP. (aum.) AORISTO (aum. só en IND.) PRET. PLUSC. (aum. + red.). voz act med-pas. act. med. pas. act med-pas. 1ª sing -ον -όμην -σα -σαμην -θην -κειν -μην 2ª sing -ες -ου -σας -σω -θης -κεις -σο 3ª sing -ε -ετο -σε -σατο -θη -κει -το 1ª pl -ομεν -όμεθα -σαμεν -σαμεθα -θημεν -κειμεν -μεθα 2ª pl -ετε -εσθε -σατε -σασθε -θητε -κειτε -σθε 3ª pl -ον -οντο -σαν -σαντο θησαν -κεσαν -ντο 1ª sing -θω 2ª sing -θῃς -σ- -σ- 3ª sing -θῃ antes antes 1ª pl -θωμεν 2ª pl -θητε sen aum. sen aum. 3ª pl -θωσι 1ª sing -σαιμι -σαιμην -θειην 2ª sing -σειας -σαιο -θειης 3ª sing -σειε -σαιτο -θειη 1ª pl -σαιμεν -σαιμεθα -θειμεν 2ª pl -σαιτε -σαισθε -θειτε 3ª pl -σειαν -σαιντο -θειεν 1ª sing 2ª sing -σον -σαι -θητι 3ª sing -σατω -σασθω -θητω 1ª pl 2ª pl -σατε -σασθε -θητε 3ª pl -σαντων -σασθων -θεντων NOTAS: 1. O Pretérito Imperfecto, existente só no modo Indicativo, distínguese doadamente mediante o aumento (prefixo ε-). 2. O Aoristo pódese identificar seguintes formas: - en Indicativo: presenta aumento (prefixo ε-) e o conxunto -σα- en to as persoas da voz activa (agás na 3ª persoa de singular: -σε) e media (agás na 2ª persoa de singular: -σω). modo INDICATIVO SUBXUNTIVO OPTATIVO IMPERATIVO

6 - En Subxuntivo: na voz activa é igual ó Presente, coa intercalación de -σ- entre a raíz e as desinencias persoais. Na voz pasiva distínguese polo conxunto θω-/-θη-. - En Optativo: nas voces activa e media aparece o conxunto σαι-/- σει-. Na pasiva, faino o grupo -θει-. Téñase en conta que o aumento no Aoristo só aparece no modo Indicativo. 3. O Pretérito Pluscuamperfecto destácase claramente dos demais por presentar aumento e reduplicación. Ó igual que o Imperfecto, só aparece no modo Indicativo. Peculiaridades do aumento Os verbos que empezan por vocal realizan o aumento alongando a súa vocal inicial, de acordo coas seguintes normas: vocal alongamento exemplo (no pret. imp.) (ou ditongo) inicial α- η- ἀγορεύω > ἠγόρευον ε- η- ἐλπίζω > ἤλπιζον ο- ω- ὁρίζω > ὦριζον αι- ῃ- αἴρω > ᾔρον ει- ῃ- εἰκάζω > ᾔκαζον οι- ῳ- οἰκίζω > ᾤκιζον αυ- ηυ- αὐξάνω > ηὔξανον ευ- ηυ- εὑρίσκω > ηὕρισκον ου- manténse οὐτάζω > οὔταζον Os verbos compostos por prefixación introducen o aumento entre o prefixo e a raíz verbal: προσβάλλω > προσέβαλλον. Peculiaridades da reduplicación Algúns verbos non seguen a norma xeral para crear a súa reduplicación: verbos peculiaridade exemplo (pret. perfecto) non se duplica a aspirada, senón a oclusiva xorda φονεύω > πεφόνευκα verbos que empezan por correspondente: θύω > τέθυκα aspirada φ > π χορεύω > κεχόρευκα θ > τ χ > κ verbos que empezan por vocal, ῥ-, consonante doble ou dúas consonantes (agás que sexan oclusiva + líquida) verbos que empezan por oclusiva + líquida verbos que empezan por γν- realizan o aumento en lugar da reduplicación duplícase só a oclusiva realizan o aumento en lugar da reduplicación ὁρίζω > ὥρικα ῥίπτω > ἔρριφα ψαύω > ἔψαυκα στρατεύω > ἐστράτευκα κλείω > κέκλεικα γνορίζω > ἐγνώρικα

7 Os verbos compostos por prefixación introducen a reduplicación entre o prefixo e a raíz verbal: καταλύω > καταλέλυκα. Advertencias 1. Aínda que nas táboas anteriores se inclúen as terminacións voces media e pasiva, no serán utiliza ata o Tema seguinte do Curso. 2. A aprendizaxe da conxugación grega é complexa pero, por sorte, non todos os tempos e modos aparecen coa mesma frecuencia. Para as secuencias e textos que traduciremos durante este Curso e o seguinte, convirá aprender, sobre todo, os seguintes elementos: - desinencias primarias e secundarias, activas e medio-pasivas. - alongamento da vocal temática no subxuntivo. - característica -ι- do optativo. - características -σ- (voz activa e media) e -θησ- (voz pasiva) do futuro. - reduplicación e característica -κ- do pretérito perfecto. - aumento no pretérito imperfecto. - aumento e característica -σ- no aoristo activo (recoméne aprender o grupo morfema + desinencia). - aumento e característica -θ- do aoristo pasivo. - aumento e reduplicación do pretérito pluscuamperfecto. ἘΡΓΕ! 1. Analiza e traduce as seguintes secuencias: α) Οἱ γέροντες περὶ τῶν πραγμάτων βουλεύσουσιν β) Θύωμεν τοῖς θεοῖς καὶ παύωμεν τὰς τῶν πολιτῶν στάσεις γ) Μή δουλεύετε ταῖς ἡδοναῖς δ) Ὁ Κλέαρχος παρὰ τοὺς ὂρκους ἒλυσε τὰς σπονδάς ε) Οἰδίπους ἐβασίλευσεν ἐν ταῖς Θήβαις ζ) Ὁ Ζεύς τὴν Ἀθηνᾶν ἒφυσεν ἐκ τῆς ἑαυτοῦ κεφαλῆς η) Ὁ Σóλων ἒπαυσε τὰς διαφορὰς τῶν Ἀθηναίων, καὶ τὰς βίας τῶν δανειστῶν ἐκώλυσε θ) Μετὰ τὸν Θησέως θάνατον, οἱ Ἀθηναῖοι ἳδρυσαν τὸ Θησεῖον ι) Οἱ Ἀθηναῖοι Ἀριστείδην ὠστράκιζον

8 κ) Κόνων ὁ Ἀθηναῖος τὴν τῶν Λακεδαιμονίων ἀρχὴν ἐν Ἀσίᾳ κατέλυσεν λ) Ὃμερος τὸν Ἀγαμέμνονα προσεγόρευσε ποιμένα λαῶν μ) Ὁ Ἀχιλλεύς ἐφόνευσε τὸν Ἓκτωρα ν) Οἱ πολεμίοι τὰς σπονδὰς παρὰ τοὺς ὂρκους λελύκασι ο) Οἱ στρατιῶται τὰς τῶν ἐχθρῶν κώμας ἐπεπυρεύκεσαν π) Τὴν Ἑλλάδα πεπαίδευκεν Ὃμερος ρ) Οἱ πολεμίοι πεφονεύκασι ἂνδρας τε καὶ ἳππους ς) Πυθαγόρας ὁ φιλόσοφος ἢσθιε μόνον ἂλφιτα καὶ σῦκα καὶ ἀμυγδάλας καὶ ἂλλους καρποὺς ἢ λάχανα πλὴν τῶν κυάμων 2. Completa os dous cuestionarios do Tema no Curso da Aula Virtual

Tema de aoristo. Morfología y semántica

Tema de aoristo. Morfología y semántica Tema de aoristo Morfología y semántica El verbo politemático Cada verbo griego tiene 4 temas principales. La diferencia semántica entre ellos es el aspecto, no el tiempo. Semántica de los temas verbales

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΙΚH ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ἙΛΛΗΝΙΚHΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΒΑΣΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΙΚH ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ἙΛΛΗΝΙΚHΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΒΑΣΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΙΚH ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ἙΛΛΗΝΙΚHΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - 9 - - 10 - 1. ALFABETO E NOCIÓNS FONÉTICAS 1.1. ALFABETO maiúsc. Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ minúsc. α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ nome alfa beta gamma delta épsilon

Διαβάστε περισσότερα

LA CONJUGACIÓN EN GRIEGO ANTIGUO

LA CONJUGACIÓN EN GRIEGO ANTIGUO LA CONJUGACIÓN EN GRIEGO ANTIGUO El verbo griego se conjuga a partir de cuatro temas, independientes entre sí que son: - Tema de Presente - Tema de Futuro - Tema de Aoristo - Tema de Perfecto Cuando enunciamos

Διαβάστε περισσότερα

Traducción. Tema de PRESENTE AORISTO FUTURO PERFECTO. tiempos históricos. Departamento de Griego IES Avempace. pretérito imperfecto

Traducción. Tema de PRESENTE AORISTO FUTURO PERFECTO. tiempos históricos. Departamento de Griego IES Avempace. pretérito imperfecto Traducción VOZ ACTIVA λύ-ω λύ-εις λύ-ει λύ-ο-μεν λύ-ε-τε λύ-ουσι (ν) ἔ-λυ-ο-ν ἔ-λυ-ε-ς ἔ-λυ-ε (ν) ἐ-λύ-ο-μεν ἐ-λύ-ε-τε ἔ-λυ-ο-ν λύ-ω λύ-ῃ-ς λύ-ῃ λύ-ω-μεν λύ-η-τε λύ-ω-σι (ν) λύ-ο-ι-μι λύ-ο-ι-ς λύ-ο-ι λύ-ο-ι-μεν

Διαβάστε περισσότερα

TRABAJO PRÁCTICO N 1: Revisión de verbos. Modo Indicativo-Infinitivo-Participio Presente-Imperfecto-Aoristo-Futuro

TRABAJO PRÁCTICO N 1: Revisión de verbos. Modo Indicativo-Infinitivo-Participio Presente-Imperfecto-Aoristo-Futuro TRBJO PRÁCTICO 1: Revisión de verbos. Modo Indicativo-Infinitivo-Participio Presente-Imperfecto-oristo-Futuro 1- Completar el cuadro de desinencias verbales: 1 2 3 1 2 3 esinencias primarias esinencias

Διαβάστε περισσότερα

ῶ ῶµαι ων ώµην ῶ οῦµαι ουν ούµην. εις ῃ ες ου εῖς ῇ εις οῦ ει εται ε(ν) ετο εῖ εῖται ει εῖτο. ῶµεν ώµεθα ῶµεν ώµεθα οῦµεν ούµεθα οῦµεν ούµεθα

ῶ ῶµαι ων ώµην ῶ οῦµαι ουν ούµην. εις ῃ ες ου εῖς ῇ εις οῦ ει εται ε(ν) ετο εῖ εῖται ει εῖτο. ῶµεν ώµεθα ῶµεν ώµεθα οῦµεν ούµεθα οῦµεν ούµεθα Conjugational Endings Review 1 INDICATIVE: Τheme-vowel ο/ε + personal endings (present, future, strong aorist) primary act. primary act. ω οµαι ον όµην ῶ οῦµαι ουν ούµην εις ῃ ες ου εῖς ῇ εις οῦ ει εται

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

-νω. - νω. -σκω. - σκω

-νω. - νω. -σκω. - σκω TEMA DE PRESENTE -1- PRESENTES TEMÁTICOS ATEMÁTICOS RADICALES SUFIJADOS RADICALES SUFIJADOS SIN -νω SIN -ν -µι -ν -µαι CON - νω -σκω CON -νη-µι -ν -µαι - σκω - A) Temáticos radicales sin reduplicación

Διαβάστε περισσότερα

VERBOS II: A idéia de tempo, em grego, refere-se à qualidade da ação e não propriamente ao tempo,

VERBOS II: A idéia de tempo, em grego, refere-se à qualidade da ação e não propriamente ao tempo, 43 VERBOS II: A idéia de tempo, em grego, refere-se à qualidade da ação e não propriamente ao tempo, como em português. No presente, por exemplo, temos uma ação durativa ou linear. É uma ação em progresso,

Διαβάστε περισσότερα

Verbi atematici radicali con raddoppiamento

Verbi atematici radicali con raddoppiamento SCHEDE MORFOLOGICHE Verbi atematici radicali con raddoppiamento 1. Presente indicativo attivo τί-θη-μι τί-θη-ς τί-θη-σι(ν) δί-δω-μι δί-δω-ς δί-δω-σι µ-η-μι ἵ-η-ς ἵ-η-σι µ-στη-μι ἵ-στη-ς ἵ-στη-σι τί-θε-μεν

Διαβάστε περισσότερα

El pretérito imperfecto. 1.- El pretérito imperfecto. Un tiempo del tema de presente que indica pasado.

El pretérito imperfecto. 1.- El pretérito imperfecto. Un tiempo del tema de presente que indica pasado. 7 Tema de gramática El pretérito imperfecto 1.- El pretérito imperfecto. Un tiempo del tema de presente que indica pasado. El verbo griego tiene dos formas de marcar un tiempo verbal que hace referencia

Διαβάστε περισσότερα

TEMA DE PRESENTE. *βάλ-y-ω > βάλλω, *θιλέ-y-ω > θιλέω, *πρακ-y-ω > πράηηω, etc. ὀθλι-ζκ-άν-ω, etc.

TEMA DE PRESENTE. *βάλ-y-ω > βάλλω, *θιλέ-y-ω > θιλέω, *πρακ-y-ω > πράηηω, etc. ὀθλι-ζκ-άν-ω, etc. TEMA DE PRESENTE. El tema de presente se considera el tema básico u originario del verbo griego. Aunque realmente esto no es exacto, pues aunque el resto de temas en muchas ocasiones, cuando se consideran

Διαβάστε περισσότερα

La reduplicación es una característica fundamental del tema de Perfecto. La REDUPLICA-

La reduplicación es una característica fundamental del tema de Perfecto. La REDUPLICA- TEMA DE PERFECTO 1. MORFOLOGÍA 1.1. Características morfológicas 1.1.1. La Reduplicación La reduplicación es una característica fundamental del tema de Perfecto. La REDUPLICA- CIÓN se encuentra en todos

Διαβάστε περισσότερα

present indicative πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέπεικα, πέπεισμαι, ἐπείσθην

present indicative πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέπεικα, πέπεισμαι, ἐπείσθην present indicative active passive 1s I -ω πείθω -ο-μαι πείθομαι 2s you -ει-ς πείθεις -ε-σαι πείθῃ/πείθει 3s (s)he -ει πείθει -ε-ται πείθεται 1p we -ο-μεν πείθομεν -ο-μεθα πειθόμεθα 2p you -ε-τε πείθετε

Διαβάστε περισσότερα

OS PRONOMES RELATIVO INTERROGATIVOS E INDEFINIDOS SINTAXE DA ORACIÓN DE RELATIVO. O INFINITIVO E A SÚA SINTAXE.

OS PRONOMES RELATIVO INTERROGATIVOS E INDEFINIDOS SINTAXE DA ORACIÓN DE RELATIVO. O INFINITIVO E A SÚA SINTAXE. EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO 2008-09 1 GREGO 1º BACHARELATO 11º QUINCENA OS PRONOMES RELATIVO INTERROGATIVOS E INDEFINIDOS SINTAXE DA ORACIÓN DE RELATIVO. O INFINITIVO E A SÚA SINTAXE. 1º.-

Διαβάστε περισσότερα

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus Werkwoord actief Grammatica invulschema serie 6 persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus thematische aoristus 1 ev (ik) κρου-ω ἐ-κρου-ον ἐ-κρου-σα εἰπ-ον 2 ev ( jij) κρου-εις ἐ-κρου-ες ἐ-κρου-σας

Διαβάστε περισσότερα

TEMA DE AORISTO. Estos grupos son los siguientes:

TEMA DE AORISTO. Estos grupos son los siguientes: TEMA DE AORISTO. El tema de aoristo indica el valor aspectual de acción puntual o indefinida (propiamente la palabra aoristo siginifica indefinido, sin delimitar ; cf.: horizonte ). A esta acción puntual

Διαβάστε περισσότερα

Morfología verbal: la conjugación. El presente de indicativo activo

Morfología verbal: la conjugación. El presente de indicativo activo 4 Tema de gramática Morfología verbal: la conjugación. El presente de indicativo activo 1.- La conjugación: conceptos generales a) Los accidentes gramaticales Las formas verbales se dividen en formas personales

Διαβάστε περισσότερα

TEMA DE PERFECTO ELEMENTOS DEL TEMA DESINENCIAS REDUPLICACIÓN. PERFECTOS EN -κ PERFECTO ASPIRADO ALTERNANCIA VOCÁLICA PERFECTO MEDIO-PASIVO

TEMA DE PERFECTO ELEMENTOS DEL TEMA DESINENCIAS REDUPLICACIÓN. PERFECTOS EN -κ PERFECTO ASPIRADO ALTERNANCIA VOCÁLICA PERFECTO MEDIO-PASIVO TEMA DE PERFECTO -1- TEMA DE PERFECTO ELEMENTOS DEL TEMA DESINENCIAS REDUPLICACIÓN ALTERNANCIA VOCÁLICA PERFECTOS EN -κ PERFECTO ASPIRADO PERFECTO MEDIO-PASIVO 1.- Reduplicación: Consiste en anteponer

Διαβάστε περισσότερα

1.ª DECLINAÇÃO. Somente nomes femininos e masculinos, não há neutros. Os nomes femininos têm o

1.ª DECLINAÇÃO. Somente nomes femininos e masculinos, não há neutros. Os nomes femininos têm o 52 1.ª DECLINAÇÃO Somente nomes femininos e masculinos, não há neutros. Os nomes femininos têm o nominativo singular terminado em α (que pode ser puro ou impuro) ou η; já os masculinos os têm terminados

Διαβάστε περισσότερα

EL ALFABETO EL ALFABETO

EL ALFABETO EL ALFABETO d delta δέλτα δ Δ e breve e epsilón ἔ ψιλόν ε Ε ds z desta ζῆτα ζ Ζ e larga e eta ἦτα η Η za,ce,ci,zo,zu th zeta θῆτα θ Θ i iota ίῶτα ι Ι c,k cappa κάππα κ Κ l lambda λάμβδα λ Λ m my μῦ μ Μ ga,gue.gui.go.gu

Διαβάστε περισσότερα

TEMA DE PERFECTO. 1.) La reduplicación. λύ-ω λε-λυ-

TEMA DE PERFECTO. 1.) La reduplicación. λύ-ω λε-λυ- TEMA DE. El valor fundamental del tema de perfecto no es indicar en general, a diferencia del castellano, pasado (no es pretérito ), sino que la acción que expresa el verbo está acabada. Desde este punto

Διαβάστε περισσότερα

La conjugación. Un verbo, para ser tal, necesita tener cinco accidentes gramaticales:

La conjugación. Un verbo, para ser tal, necesita tener cinco accidentes gramaticales: La conjugación Las formas verbales se dividen en formas personales y formas no personales. Las primeras presentan el accidente gramatical persona (1ª, 2ª o 3ª persona), y las segundas (infinitivos y participios)

Διαβάστε περισσότερα

O FUTURO E O AORISTO DE INDICATIVO. SINTAXE DA VOZ PASIVA. CONXUNCIÓNS COORDINANTES.

O FUTURO E O AORISTO DE INDICATIVO. SINTAXE DA VOZ PASIVA. CONXUNCIÓNS COORDINANTES. EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO 2008-09 1 GREGO 1º BACHARELATO 8ª QUINCENA O FUTURO E O AORISTO DE INDICATIVO. SINTAXE DA VOZ PASIVA. CONXUNCIÓNS COORDINANTES. 1º.- O FUTURO DE INDICATIVO. Xa

Διαβάστε περισσότερα

Hasta ahora hemos aprendido las desinencias personales en el modo INDICATIVO para la voz Activa y para la voz Media:

Hasta ahora hemos aprendido las desinencias personales en el modo INDICATIVO para la voz Activa y para la voz Media: MORFOLOGÍA EL SUBJUNTIVO Hasta ahora hemos aprendido las desinencias personales en el modo INDICATIVO para la voz Activa y para la voz Media: Activa -χ -ν-μελ -ειπ -ε-ςε -ει -νσρι Media -ν-μαι -ν-μεθα

Διαβάστε περισσότερα

PRESENTE E IMPERFECTO DE INDICATIVO

PRESENTE E IMPERFECTO DE INDICATIVO PRESENTE E IMPERFECTO DE INDICATIVO 1.-Tema de Presente: Clasificación más general de los verbos: - Verbos en ω (temáticos): los temas de presente presentan una alternancia vocálica ε /o. - Verbos en μι

Διαβάστε περισσότερα

- ņ > 12 Tema de gramática. El aoristo. ἔλυ-ο-ν. ἔλυ-ο- ἔλυ-σ-α. ἔλυ-σ- 1.- El aoristo: un tema verbal con un solo tiempo.

- ņ > 12 Tema de gramática. El aoristo. ἔλυ-ο-ν. ἔλυ-ο- ἔλυ-σ-α. ἔλυ-σ- 1.- El aoristo: un tema verbal con un solo tiempo. 12 Tema de gramática El aoristo 1.- El aoristo: un tema verbal con un solo tiempo. El aoristo es un tema, y al mismo tiempo un tiempo. Llamamos aoristo (como tema) a la base morfológica sobre la que se

Διαβάστε περισσότερα

EL AORISTO. El aoristo, que equivale a nuestro pretérito indefinido, presenta varios tipos: Pasivos con -θη-. ἔλυθην (λύω)

EL AORISTO. El aoristo, que equivale a nuestro pretérito indefinido, presenta varios tipos: Pasivos con -θη-. ἔλυθην (λύω) EL AORISTO La conjugación del verbo griego se articula en cuatro temas verbales: tema de presente, tema de futuro, tema de aoristo y tema de perfecto. El aoristo, que equivale a nuestro pretérito indefinido,

Διαβάστε περισσότερα

1ª Ev GRIEGO.notebook. Griego II. Unidad 1: Morfología

1ª Ev GRIEGO.notebook. Griego II. Unidad 1: Morfología Griego II Unidad 1: Morfología 1 CONTENIDOS: 1. El alfabeto griego 2. Reglas de transcripción 3. Las declinaciones y el artículo griego 4. El modo Indicativo: presente, imperfecto y aoristo 5. Las oraciones

Διαβάστε περισσότερα

RECAPITULACIONES. MODOS SUBJUNTIVO, OPTATIVO E IMPERATIVO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (III).

RECAPITULACIONES. MODOS SUBJUNTIVO, OPTATIVO E IMPERATIVO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (III). TEMA 11: RECAPITULACIONES. MODOS SUBJUNTIVO, OPTATIVO E IMPERATIVO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (III). a) Morfología nominal: Recapitulación. b) Morfología verbal: Los modos subjuntivo, optativo e imperativo.

Διαβάστε περισσότερα

COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS. EL AORISTO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (I).

COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS. EL AORISTO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (I). TEMA 9: COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS. EL AORISTO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (I). a) Morfología nominal: Comparativos y superlativos. b) Morfología verbal: El tema de aoristo (sigmático y temático). c)

Διαβάστε περισσότερα

EL VERBO (1) Act. Act. S. 1 -ω -ο-ν 2 -εις -ε-ς 3 -ει -ε Pl.1 -ο-μεν -ο-μεν 2 -ε-τε -ε-τε 3 -ουσι(ν) < ο-ντι -ο-ν M./P. M./P.

EL VERBO (1) Act. Act. S. 1 -ω -ο-ν 2 -εις -ε-ς 3 -ει -ε Pl.1 -ο-μεν -ο-μεν 2 -ε-τε -ε-τε 3 -ουσι(ν) < ο-ντι -ο-ν M./P. M./P. Verbos en ω Formas conjugadas EL VERBO (1) Primarias Secundarias Act. Act. S. 1 -ω -ο-ν 2 -εις -ε-ς 3 -ει -ε Pl.1 -ο-μεν -ο-μεν 2 -ε-τε -ε-τε 3 -ουσι(ν) < ο-ντι -ο-ν M./P. M./P. S. 1 -ο-μαι -ο-μην 2 -ε-σαι

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO

TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO Contenidos que debes repasar y estudiar para el examen de recuperación de septiembre: Morfología nominal: artículos (página 26), declinaciones (primera, segunda

Διαβάστε περισσότερα

Λú-ω Τí-ω. Ποιé-ω, Δηλó-ω

Λú-ω Τí-ω. Ποιé-ω, Δηλó-ω Presente e imperfecto de indicativo en activa y medio-pasiva: Introducción: Si bien los distintos temas de presente tienen en época clásica rasgos significativos uniformes (valor aspectual durativo), desde

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Βιβλίο 1, Κεφάλαια 16-19

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Βιβλίο 1, Κεφάλαια 16-19 ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ Βιβλίο 1, Κεφάλαια 16-19 Οἱ δ' Ἀθηναῑοι ἐκ τῆς Σάμου ὁρμώμενοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν, καὶ ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν Ἔφεσον ἐπέπλεον, καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς ναυμαχίαν, καὶ στρατηγοὺς

Διαβάστε περισσότερα

EL VERBO GRIEGO 1. Voz Activa

EL VERBO GRIEGO 1. Voz Activa L 1. oz ctiva F F resente mperfecto Futuro oristo erfecto luscuamperfecto λύ-ω ἔ-λυ-ον λύ-σ-ω ἔ-λυ-σ-α λέ-λυ-κ-α ἐ-λε-λύ-κ-ειν λύ-εις ἔ-λυ-ες λύ-σ-εις ἔ-λυ-σ-ας λέ-λυ-κ-ας ἐ-λε-λύ-κ-εις λύ-ει ἔ-λυ-ε(ν)

Διαβάστε περισσότερα

Συλλαβική αύξηση είναι η προσθήκη στην αρχή του θέματος ενός -ἐ- (Προσοχή! παίρνει ψιλή). Λέγεται συλλαβική επειδή προστίθεται μια νέα συλλαβή.

Συλλαβική αύξηση είναι η προσθήκη στην αρχή του θέματος ενός -ἐ- (Προσοχή! παίρνει ψιλή). Λέγεται συλλαβική επειδή προστίθεται μια νέα συλλαβή. Τι είναι η συλλαβική αύξηση; Συλλαβική αύξηση είναι η προσθήκη στην αρχή του θέματος ενός -ἐ- (Προσοχή! παίρνει ψιλή). Λέγεται συλλαβική επειδή προστίθεται μια νέα συλλαβή. Πότε βάζουμε συλλαβική αύξηση;

Διαβάστε περισσότερα

Signos de puntuación (Σημεία στίξης)

Signos de puntuación (Σημεία στίξης) Signos de puntuación (Σημεία στίξης) Κόμα, Τελεία. Ερωτηματικό ; Θαυμαστικό! Απόστροφο Παύλα - Διπλή τελεία : Παρένθεση ( ) A. Morales Ortiz-C. Martínez Campillo, Καλώςορίσατε στην Ελλάδα. Proyecto de

Διαβάστε περισσότερα

EL ARTÍCULO PRIMERA DECLINACIÓN FEMENINOS

EL ARTÍCULO PRIMERA DECLINACIÓN FEMENINOS EL ARTÍCULO Masculino Femenino Neutro Nominativo ὁ ἡ τό Acusativo τόν τήν τό Genitivo τοῦ τῆς τοῦ Dativo τῷ τῇ τῷ Nominativo οἱ αἱ τά Acusativo τούς τάς τά Genitivo τῶν τῶν τῶν Dativo τοῖς ταῖς τοῖς PRIMERA

Διαβάστε περισσότερα

PERFECTO ELEMENTOS DEL TEMA DESINENCIAS PERFECTOS EN -Κ REDUPLICACIÓN PERFECTO ASPIRADO ALTERNANCIA VOCÁLICA PERFECTO MEDIO-PASIVO

PERFECTO ELEMENTOS DEL TEMA DESINENCIAS PERFECTOS EN -Κ REDUPLICACIÓN PERFECTO ASPIRADO ALTERNANCIA VOCÁLICA PERFECTO MEDIO-PASIVO PERFECTO ELEMENTOS DEL TEMA REDUPLICACIÓN ALTERNANCIA VOCÁLICA DESINENCIAS PERFECTOS EN -Κ PERFECTO ASPIRADO PERFECTO MEDIO-PASIVO PLUSCUAMPERFECTO 1.- Reduplicación: Consiste en anteponer al tema verbal

Διαβάστε περισσότερα

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS PROBLEMAS M.H.S.. 1. Dun resorte elástico de constante k = 500 N m -1 colga unha masa puntual de 5 kg. Estando o conxunto en equilibrio, desprázase

Διαβάστε περισσότερα

Lengua griega: Morfología nominal y verbal básica 1. MORFOLOGÍA NOMINAL. Acusativo τήν τόν τό. Genitivo τῆς τοῦ. Nominativo αἱ οἱ τά

Lengua griega: Morfología nominal y verbal básica 1. MORFOLOGÍA NOMINAL. Acusativo τήν τόν τό. Genitivo τῆς τοῦ. Nominativo αἱ οἱ τά 1. MORFOLOGÍA NOMINAL LOS ARTÍCULOS GRIEGOS Femenino Masculino Neutro Nominativo ἡ ὁ τό Acusativo τήν τόν τό Genitivo τῆς τοῦ Dativo τῇ τῷ Nominativo αἱ οἱ τά Acusativo τάς τούς τά Genitivo τῶν Dativo

Διαβάστε περισσότερα

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE Verbs. thr.less9, p1 moods tenses INDICATIVE VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT present present stem + / primary person endings present stem + / ending of infinitive I stop

Διαβάστε περισσότερα

TEMA DE PRESENT / MODE INDICATIU /VEU ACTIVA. VERBS EN ω. TERMINACIONS (=vocal temàtica + desinències personals) PRESENT

TEMA DE PRESENT / MODE INDICATIU /VEU ACTIVA. VERBS EN ω. TERMINACIONS (=vocal temàtica + desinències personals) PRESENT TEMA DE / MODE INDICATIU / TERMINACIONS (=vocal temàtica + desinències personals) Verbs no contractes Verbs contractes (tema en vocal ι,υ) (tema en vocal α, ε, ο) (tema en consonant) -ω -ῶ -ῶ -ῶ -εις -ᾷς

Διαβάστε περισσότερα

Editor: Bridget Dean Contributing Editor: Laurel Draper Design & Layout: Adam Phillip Velez. Greek Beats. Daniel Harris-McCoy and Brendon Oshita

Editor: Bridget Dean Contributing Editor: Laurel Draper Design & Layout: Adam Phillip Velez. Greek Beats. Daniel Harris-McCoy and Brendon Oshita GREEK BEATS lyrics Editor: Bridget Dean Contributing Editor: Laurel Draper Design & Layout: Adam Phillip Velez Greek Beats Daniel Harris-McCoy and Brendon Oshita 2015 Daniel Harris-McCoy and Brendon Oshita

Διαβάστε περισσότερα

A proba constará de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta.

A proba constará de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta. Páxina 1 de 9 1. Formato da proba Formato proba constará de vinte cuestións tipo test. s cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta. Puntuación Puntuación: 0.5

Διαβάστε περισσότερα

A circunferencia e o círculo

A circunferencia e o círculo 10 A circunferencia e o círculo Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Identificar os diferentes elementos presentes na circunferencia e o círculo. Coñecer as posicións relativas de puntos, rectas e circunferencias.

Διαβάστε περισσότερα

1 3ª declinación: sustantivos e adxectivos 2 Historia de Grecia: Época Clásica

1 3ª declinación: sustantivos e adxectivos 2 Historia de Grecia: Época Clásica 1 3ª declinación: sustantivos e adxectivos 2 Historia de Grecia: Época Clásica ΒΛΕΠΕ! Entraremos na segunda parte da Historia de grecia (a Época Clásica) a través dunha nova presentación: 1. Ἱστορία τῆς

Διαβάστε περισσότερα

At IP Barão de Geraldo

At IP Barão de Geraldo Prédio Povo At 6.8 8.3 IP Barão de Geraldo Ajuda na leitura: A cada parada, duas próximas palavras Igreja Igreja 1 E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja

Διαβάστε περισσότερα

VARIANTES DE LAS DECLINACIONES. EL FUTURO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (II).

VARIANTES DE LAS DECLINACIONES. EL FUTURO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (II). TEMA 10: VARIANTES DE LAS DECLINACIONES. EL FUTURO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (II). a) Morfología nominal: Formas irregulares y menos frecuentes. b) Morfología verbal: El tema de futuro. c) Sintaxis:

Διαβάστε περισσότερα

CONTENIDOS GRAMATICALES POR CAPÍTULOS. TEMPORALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

CONTENIDOS GRAMATICALES POR CAPÍTULOS. TEMPORALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN CONTENIDOS GRAMATICALES POR CAPÍTULOS. TEMPORALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN El presente método está pensado para desarrollarse durante un primer curso académico y el primer trimestre del segundo. A partir del

Διαβάστε περισσότερα

1ª DECLINACIÓN Femeninas Singular Plural

1ª DECLINACIÓN Femeninas Singular Plural DECLINACIÓN DEL ARTÍCULO Masculino Femenino Neutro Nom. ὁ οἱ ἡ αἱ τό τά Ac. τόν τούς τήν τάς τό τά Gen. τοῦ τῶν τῆς τῶν τοῦ τῶν Dat. τῷ τοῖς τῇ ταῖς τῷ τοῖς CUADRO DE DESINENCIAS NOMINALES DECLINACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

AORISTOS. π δρα-ν del Presente ποδιδρ σκω huir βη-ν del Presente βα νω andar γνω-ν del Presente γιγν σκω conocer φυ-ν del Presente φ ω nacer

AORISTOS. π δρα-ν del Presente ποδιδρ σκω huir βη-ν del Presente βα νω andar γνω-ν del Presente γιγν σκω conocer φυ-ν del Presente φ ω nacer TEMA DE AORISTO -1- AORISTOS ATEMÁTICOS TEMÁTICOS NO CARACTERIZADOS CARACTERIZADOS AORISTOS EN Κ AORISTOS SIGMÁTICOS AORISTOS EN -ην y -θην 1- AORISTOS ATEMÁTICOS NO CARACTERIZADOS Estos aoristos tienden

Διαβάστε περισσότερα

GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA

GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA INDICE 1. Escritura del griego clásico 1A. Vocales, grupos vocálicos, signos diacríticos 3 1B. Consonantes 4 2. Fonética 2A. Acentos 5 2B. Fonética vocálica

Διαβάστε περισσότερα

Guı a para el Estudio del griego del nuevo testamento

Guı a para el Estudio del griego del nuevo testamento BRUNO CORSANI en colaboración con CARLO BUZZETTI GIROLAMA DE LUCA GIORGIO MASSI Guı a para el Estudio del griego del nuevo testamento PRESENTACIÓN GABRIEL PÉREZ RODRÍGUEZ Traducción Castellana de GABRIEL

Διαβάστε περισσότερα

A DECLINACIÓN ATEMÁTICA I

A DECLINACIÓN ATEMÁTICA I EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO 2008-09 1 GREGO 1º BACHARELATO 6ª QUINCENA A DECLINACIÓN ATEMÁTICA I TEMAS EN OCLUSIVA, NASAL E LÍQUIDA PRONOMES PERSOAIS E DEMOSTRATIVOS 1º.- INTRODUCIÓN Á DECLINACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente - Concordar En términos generales, coincido con X por Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Uno tiende a concordar con X ya Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Comprendo

Διαβάστε περισσότερα

CURSO BÁSICO DE GRIEGO COINÉ.

CURSO BÁSICO DE GRIEGO COINÉ. CURSO BÁSICO DE GRIEGO COINÉ. GRIEGO 1 POR: ABEL PÉREZ MASSOLA. ÍNDICE TEMARIO. 1) Alfabeto. 2) Diptongos y grupos consonánticos. 3) Signos de puntuación y ortográficos. 4) Los artículos. 5) Primera declinación.

Διαβάστε περισσότερα

2.-Relaciona grupos sintácticos que están en el mismo caso: γυπός πυραμίδων αἰθíοπες γῦπες μύρμηκι μάστιξι αἶγας κῆρυξ

2.-Relaciona grupos sintácticos que están en el mismo caso: γυπός πυραμίδων αἰθíοπες γῦπες μύρμηκι μάστιξι αἶγας κῆρυξ Ejercicios 3º declinación. Temas consonantes: (Temas en oclusivas) 1.-Siguiendo el modelo de la tercera declinación, completa el siguiente cuadro con la palabra: αἴξ, αἰγός 2.-Relaciona grupos sintácticos

Διαβάστε περισσότερα

I. DESINENCIAS PERSONALES

I. DESINENCIAS PERSONALES EL VERBO Contenido: I. Desinencias personales. 1. Desinencias activas primarias atemáticas. 2. Desinencias activas primarias temáticas. 3. Desinencias activas de perfecto. 4. Desinencias activas secundarias.

Διαβάστε περισσότερα

1 La teoría de Jeans. t + (n v) = 0 (1) b) Navier-Stokes (conservación del impulso) c) Poisson

1 La teoría de Jeans. t + (n v) = 0 (1) b) Navier-Stokes (conservación del impulso) c) Poisson 1 La teoría de Jeans El caso ás siple de evolución de fluctuaciones es el de un fluído no relativista. las ecuaciones básicas son: a conservación del núero de partículas n t + (n v = 0 (1 b Navier-Stokes

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

CUADERNILLO DE EJERCICIOS

CUADERNILLO DE EJERCICIOS GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2010-2011 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO 18 Tema de gramática Las formas no personales del verbo: El infinitivo Las formas no personales, como su nombre indica,

Διαβάστε περισσότερα

καταλήξεις ασυναίρετων της β' κλίσης Ενικός ον. γεν. δοτ. αιτ. κλ. -ον -ου -ῳ -ον -ον -ος -ου -ῳ -ον -ε Πληθυντικός -οι -ων -οις -ους -οι

καταλήξεις ασυναίρετων της β' κλίσης Ενικός ον. γεν. δοτ. αιτ. κλ. -ον -ου -ῳ -ον -ον -ος -ου -ῳ -ον -ε Πληθυντικός -οι -ων -οις -ους -οι Η δεύτερη κλίση περιλαμβάνει ονόματα: αρσενικά και θηλυκά σε: -ος ουδέτερα σε: -ον συνηρημένα σε: -ους, -ουν αττικόκλιτα αρσενικά και θηλυκά σε: -ως, ουδέτερα σε: -ων Τα αρσενικά και τα θηλυκά της β' κλίσης

Διαβάστε περισσότερα

APÉNDICES GRAMATICALES

APÉNDICES GRAMATICALES APÉNDICES GRAMATICALES 1 I.- FONOLOGÍA I.1.- VOCALES. ***Alargamientos. Consisten en la transformación de una vocal breve en una larga. Pueden ser de dos tipos básicos: 1.- Morfológico: Alargamiento no

Διαβάστε περισσότερα

Catálogodegrandespotencias

Catálogodegrandespotencias www.dimotor.com Catálogogranspotencias Índice Motores grans potencias 3 Motores asíncronos trifásicos Baja Tensión y Alta tensión.... 3 Serie Y2 Baja tensión 4 Motores asíncronos trifásicos Baja Tensión

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 18. First Declension. THIRD Declension. Second Declension. SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι. GEN -ας / -ης [-ου]* -ων

Croy Lesson 18. First Declension. THIRD Declension. Second Declension. SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι. GEN -ας / -ης [-ου]* -ων Croy Lesson 18 First Declension SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι GEN -ας / -ης [-ου]* -ων DAT -ᾳ / -ῃ -αις ACC -αν / -ην -ας VOC -α / -η -αι *Masculine Nouns of First Declension Second Declension

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs using the verb λύω. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating.

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs using the verb λύω. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating. A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) ὑπέρ (G,A) TENSE => KIND of action

Διαβάστε περισσότερα

IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO

IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Introducción Este cuadernillo conecta (comparte, incluso, algún eslabón) con el del curso pasado. El aprendizaje

Διαβάστε περισσότερα

EL ALFABETO. alfa. ἄλφα. beta. βῆτα. gamma. ga,gue.gui.go.gu. γάμμα. delta. δέλτα. ἔ ψιλόν. ζῆτα. ἦτα. za,ce,ci,zo,zu. θῆτα. iota. ίῶτα. κάππα.

EL ALFABETO. alfa. ἄλφα. beta. βῆτα. gamma. ga,gue.gui.go.gu. γάμμα. delta. δέλτα. ἔ ψιλόν. ζῆτα. ἦτα. za,ce,ci,zo,zu. θῆτα. iota. ίῶτα. κάππα. d delta δέλτα δ Δ e breve e epsilón ἔ ψιλόν ε Ε ds z desta ζῆτα ζ Ζ e larga e eta ἦτα η Η za,ce,ci,zo,zu th zeta θῆτα θ Θ i iota ίῶτα ι Ι c,k cappa κάππα κ Κ l lambda λάμβδα λ Λ m my µῦ µ Μ ga,gue.gui.go.gu

Διαβάστε περισσότερα

UNIDAD. Los mitos. Heracles. n la presente unidad estudiarás la importancia del mito. Como resumen y ejemplo de esta

UNIDAD. Los mitos. Heracles. n la presente unidad estudiarás la importancia del mito. Como resumen y ejemplo de esta UNIDAD 2 Los mitos. Heracles E Ζεὺς πολέμιόν μ ἐγείνατο Ἥρᾳ. Ὕδραν φονεύσας μυρίων τ ἄλλων πόνων διῆλθον ἀγέλας κἀς νεκροὺς ἀφικόμην, Ἅιδου πυλωρὸν κύνα τρίκρανον ἐς φάος ὅπως πορεύσαιμ ἐντολαῖς Εὐρυσθέως.

Διαβάστε περισσότερα

29. Voz activa 30. Modo indicativo 31. Modo Imperativo 32. Número 33. Persona 34. Conjugación 35. Sílabas: número en cada palabra 36.

29. Voz activa 30. Modo indicativo 31. Modo Imperativo 32. Número 33. Persona 34. Conjugación 35. Sílabas: número en cada palabra 36. CONTENIDO PREFACIO BIBLIOGRAFÍA USADA POR EL EDITOR NOTA PARA LOS ESTUDIANTES DE FLET PARTE 1, GRIEGO I LECCIÓN 1 1. La importancia del idioma griego 2. La importancia de aprender el alfabeto griego 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7 η H λύση του γόρδιου δεσμού

Ενότητα 7 η H λύση του γόρδιου δεσμού Ενότητα 7 η H λύση του γόρδιου δεσμού Ὡς δέ Άλέξανδρος παρῆλθεν ἐς Γόρδιον, πόθος λαμβάνει αὐτόν ἰδεῖν τήν ἅμαξαν τήν Γορδίου καί τόν δεσμόν τοῦ ζυγοῦ τῆς ἁμάξης. Πρός δέ δή ἄλλοις καί τόδε ἐμυθεύετο περί

Διαβάστε περισσότερα

USO DO DICIONARIO. Busca o significado das abreviaturas que aparecen nas seguintes entradas: ἐκφύω ἵνα πολέμιος ἔνθα θεός ἵζω

USO DO DICIONARIO. Busca o significado das abreviaturas que aparecen nas seguintes entradas: ἐκφύω ἵνα πολέμιος ἔνθα θεός ἵζω USO DO DICIONARIO 1. A mellor forma de usar correctamente un dicionario é estar familiarizado con el. Le a introdución ao dicionario (Observaciones para el uso del diccionario) e familiarízate coas abreviaturas

Διαβάστε περισσότερα

UNIDADE. O léxico grego ÍNDICE DE CONTIDOS

UNIDADE. O léxico grego ÍNDICE DE CONTIDOS UNIDADE 5 O léxico grego ÍNDICE DE CONTIDOS 5.1 O morfema e a palabra. 5.2. As clases de palabras 5.3. As familias de palabras 5.4. Derivados patrimoniais e cultismos 5.5. Prefixos gregos 5.6. Sufixos

Διαβάστε περισσότερα

Académico Introducción

Académico Introducción - Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... general para un ensayo/tesis Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα... Para introducir un área específica

Διαβάστε περισσότερα

ἈΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕ! Tempos segundos

ἈΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕ! Tempos segundos 1 Tempos segundos, verbos depoñentes e verbos en -μι. Subordinación (sustantivas, temporais e finais). Formas nominais do verbo (I): o infinitivo 2 A literatura grega (I): Épica e Lírica ἈΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕ! Tempos

Διαβάστε περισσότερα

1ª y 2ª DECLINACIONES. PRESENTE INDICATIVO ACTIVO. CASOS. ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS COORDINADAS.

1ª y 2ª DECLINACIONES. PRESENTE INDICATIVO ACTIVO. CASOS. ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS COORDINADAS. TEMA 3: 1ª y 2ª DECLINACIONES. PRESENTE INDICATIVO ACTIVO. CASOS. ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS COORDINADAS. a) Morfología nominal: 1ª (femeninos) y 2ª declinaciones (masculinos). b) Morfología verbal:

Διαβάστε περισσότερα

PARTICIPOS *VERBOS CONTRACTOS. νικάω Voz activa m. f. n. Sg. N νικῶν νικῶσα νικῶν G νικῶντος νικώσης νικῶντος

PARTICIPOS *VERBOS CONTRACTOS. νικάω Voz activa m. f. n. Sg. N νικῶν νικῶσα νικῶν G νικῶντος νικώσης νικῶντος PARTICIPOS TEMA DE PRESENTE *VERBOS EN -ω Sg. N ν παιδεύουσα παιδεῦον G παιδεύοντος παιδευούσης παιδεύοντος D παιδεύοντι παιδευούσῃ παιδεύοντι A παιδεύοντα παιδεύουσαν παιδεῦον Pl. N παιδεύοντες παιδεύουσαι

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Problemas resueltos del teorema de Bolzano

Problemas resueltos del teorema de Bolzano Problemas resueltos del teorema de Bolzano 1 S e a la fun ción: S e puede af irm a r que f (x) está acotada en el interva lo [1, 4 ]? P or no se r c ont i nua f (x ) e n x = 1, la f unció n no e s c ont

Διαβάστε περισσότερα

GRIEGO. - Cuando en una oración simple no aparece el verbo, se supone el verbo εἰμί ὁ ἄνθρωπος κακός El hombre es malo

GRIEGO. - Cuando en una oración simple no aparece el verbo, se supone el verbo εἰμί ὁ ἄνθρωπος κακός El hombre es malo GRIEGO FICHA DE REPASO Νº 1 - Cuando en una oración simple no aparece el verbo, se supone el verbo εἰμί ὁ ἄνθρωπος κακός El hombre es malo - El vocativo suele ir precedido de la interjección ὦ : ὦ θέα

Διαβάστε περισσότερα

As Mareas INDICE. 1. Introducción 2. Forza das mareas 3. Por que temos dúas mareas ó día? 4. Predición de marea 5. Aviso para a navegación

As Mareas INDICE. 1. Introducción 2. Forza das mareas 3. Por que temos dúas mareas ó día? 4. Predición de marea 5. Aviso para a navegación As Mareas INDICE 1. Introducción 2. Forza das mareas 3. Por que temos dúas mareas ó día? 4. Predición de marea 5. Aviso para a navegación Introducción A marea é a variación do nivel da superficie libre

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2011 MATEMÁTICAS II

PAU XUÑO 2011 MATEMÁTICAS II PAU XUÑO 2011 MATEMÁTICAS II Código: 26 (O alumno/a debe responder só os exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 1= 3 puntos, exercicio 2= 3 puntos, exercicio

Διαβάστε περισσότερα

Επιχείρηση: Παρακείμενος. Οι πρώτες μου γνώσεις για το σχηματισμό του Παρακειμένου

Επιχείρηση: Παρακείμενος. Οι πρώτες μου γνώσεις για το σχηματισμό του Παρακειμένου Στάδιο 1. Οι πρώτες μου γνώσεις για το σχηματισμό του Παρακειμένου Παρατηρούμε την Οριστική Παρακειμένου στα Φωνηεντόληκτα Ρήματα και συμπεραίνουμε: κρού-ω = χτυπῶ Ἐγώ τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου κέ-κρου-κα

Διαβάστε περισσότερα

PREFACIO PRESENTACIÓN Políglota Complutense, Guía para el estudio del Hebreo bíblico Guía para el estudio del Griego del NT

PREFACIO PRESENTACIÓN Políglota Complutense, Guía para el estudio del Hebreo bíblico Guía para el estudio del Griego del NT GUÍA PARA EL ESTUDIO DEL GRIEGO DEL NUEVO TESTAMENTO PREFACIO Fomentar la Palabra de Dios es la tarea fundamental de las Sociedades Bíblicas. Traducir, producir y distribuir, así como promover el conocimiento

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating. Croy Lesson 10

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating. Croy Lesson 10 A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

Introducción al. Griego Bíblico. Anita Henriques Nelson Morales Daniel S. Steffen

Introducción al. Griego Bíblico. Anita Henriques Nelson Morales Daniel S. Steffen Introducción al Griego Bíblico Anita Henriques Nelson Morales Daniel S. Steffen La misión de Editorial Vida es ser la compañía líder en satisfacer las necesidades de las personas, con recursos cuyo contenido

Διαβάστε περισσότερα

1 Fut. Pass. 1 Aor. Pass. Ind. τεθήσομαι ἐτέθην Sub.

1 Fut. Pass. 1 Aor. Pass. Ind. τεθήσομαι ἐτέθην Sub. Pres. Act. Impf. Act. Fut. Act. Aor. Act. 1 Perf. Act. 1 Plup. Act. Ind. τίθημι ἐτίθην θήσω ἔθηκα τέθηκα ἐτεθήκη Sub. τιθῶ θῶ τεθηκὼς ὦ Opt. τιθείην θήσοιμι θείην τεθηκὼς εἴην Imp. τίθει θές Inf. τιθέναι

Διαβάστε περισσότερα

Filipenses 2:5-11. Filipenses

Filipenses 2:5-11. Filipenses Filipenses 2:5-11 Filipenses La ciudad de Filipos fue nombrada en honor de Felipe II de Macedonia, padre de Alejandro. Con una pequeña colonia judía aparentemente no tenía una sinagoga. El apóstol fundó

Διαβάστε περισσότερα

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4 Α Ο αθαί ο ας ισ ή η έσα α ό ο έα ο 3 α ι ή ο ά α 2 ο ασίο αίας ύθ ος αθ ής α ά ς ι ό αος «Α ήθ ια, α ήθ ια ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια» Σ α ή ο βα ιού, σ ία ο σ ι ιού αι σ α α ιά ο Μο φέα αι ί ο ίχ ο ό α α

Διαβάστε περισσότερα

Eletromagnetismo. Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística. ...:: Solução ::...

Eletromagnetismo. Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística. ...:: Solução ::... Eletromagnetismo Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística Lista -.1 - Mostrar que a seguinte medida é invariante d 3 p p 0 onde: p 0 p + m (1)

Διαβάστε περισσότερα

VIII. ESPAZO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL: Ángulos, perpendicularidade de rectas e planos

VIII. ESPAZO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL: Ángulos, perpendicularidade de rectas e planos VIII. ESPZO EULÍDEO TRIDIMENSIONL: Áglos perpediclaridade de rectas e plaos.- Áglo qe forma dúas rectas O áglo de dúas rectas qe se corta se defie como o meor dos áglos qe forma o plao qe determia. O áglo

Διαβάστε περισσότερα

DECLINACIÓN ATEMÁTICA (TERCERA DECLINACIÓN) Desinencias

DECLINACIÓN ATEMÁTICA (TERCERA DECLINACIÓN) Desinencias DECLINACIÓN ATEMÁTICA (TERCERA DECLINACIÓN) Desinencias M y F N M y F N N ς /alargamiento cero ες α V ς /alargamiento cero ες α A ν / α cero ας α G ος ων D ι σι (ν) Clasificación de los temas: - Temas

Διαβάστε περισσότερα

Escenas de episodios anteriores

Escenas de episodios anteriores Clase 09/10/2013 Tomado y editado de los apuntes de Pedro Sánchez Terraf Escenas de episodios anteriores objetivo: estudiar formalmente el concepto de demostración matemática. caso de estudio: lenguaje

Διαβάστε περισσότερα

Las formas no personales del verbo (el participio) Voz activa. -κωτ- (3ª decl., tema en dental) voz activa voz medio (-pasiva) Voz pasiva

Las formas no personales del verbo (el participio) Voz activa. -κωτ- (3ª decl., tema en dental) voz activa voz medio (-pasiva) Voz pasiva 20 Tema de gramática Las formas no personales del verbo (el participio) 1. Morfología (cómo se forman) Cada uno de los temas verbales griegos tiene su participio, en voz activa y en voz medio-pasiva (con

Διαβάστε περισσότερα

UNIDAD. Los mitos. Heracles

UNIDAD. Los mitos. Heracles UNIDAD 2 Los mitos. Heracles Ζεὺς πολέμιόν μ ἐγείνατο Ἥρᾳ. Ὕδραν φονεύσας μυρίων τ ἄλλων πόνων διῆλθον ἀγέλας κἀς νεκροὺς ἀφικόμην, Ἅιδου πυλωρὸν κύνα τρίκρανον ἐς φάος ὅπως πορεύσαιμ ἐντολαῖς Εὐρυσθέως.

Διαβάστε περισσότερα