A) PAIGALDUS. B) KUIDAS KASUTADA CB-d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A) PAIGALDUS. B) KUIDAS KASUTADA CB-d"

Transcript

1 A) PAIGALDUS 1) KUHU JA KUIDAS PAIGALDADA CB SAATJA a) Paigaldage saatja nii, et see oleks mugavalt käepärane kasutamiseks. b) Teie CB saatja ei tohi segada sõiduki juhti ega kaasreisijat. c) Saatja paigaldamisel pidage meeles, et et erinevad juhtmed (nt toitekaabel, lisatarvikute kaablid) ei hakka segama sõiduki juhtimist. d) Saatja paigaldamiseks kasutage kaasasolevat raami (1) ja kruvisid (2) (puurimise diameter 3,2mm). Puurimisel olge tähelepanelik, et te ei vigasta sõiduki elektrisüsteemi. e) Ärge unustage kasutada kummist tihendeid (3) saatja ja selle hoidja vahel, kuna need leevendavad põrutusi ning nende abil on saatja korralikult raami küljes kinni ja ei loksu. f) Valige koht, kuhu paigaldada mikrofoni hoidja ja pidage meeles, et mikrofoni juhe peab ulatuma juhini nii, et see ei segaks sõiduki nuppude tööd. TÄHELEPANU! Kuna saatja mikrofoni sokkel asub ees, saab selle paigaldada armatuurlauale. Sellisel juhul on teil vaja lisada välimine kõlar, et parandada heli kvaliteeeti (EXT.SP konnektor asub tagapaneelil C). Küsige saatja edasimüüjalt nõu, kuidas oma CB saatja paigaldada. 2) ANTENNI PAIGALDUS a) Antenni valik: - CB saatjatel mida pikem on antenn, seda parem on tulemus. Saatja edasimüüja oskab teile soovitada sobivat antenni. b) Mobiilne antenn: - Sõidukile peab antenni paigaldama kohale, kus on kõige suurem metall-pind (tasapind), eemal tuuleklaasi ühenduskohtadest. - Kui teie sõidukile on juba paigaldatud raadio-telefoni antenn, siis peab CB antenn olema sellest kõrgem. - On olemas 2 tüüpi antenne: 1) eelseadistatud, mis tuleb paigaldada heale tasapinnale (nt sõiduki katus või pagasiruumi kaanale) ja 2) reguleeritav, mis pakub palju suuremat leviulatust ja saab kasutada väiksemal tasapinnal. - Antenni jaoks, mille paigaldamiseks peab puurima, läheb teil vaja head kokkpuutepinda antenni ja tasapinna vahel. Selle saavutamiseks peate õrnalt kraapima pinda, kuhu kruvi ja tihend paigaldatakse. - Antenni paigaldamisel olge ettevaatlik, et te ei riivaks koaksiaalset kaablit (see võib minna katki ja/või on lühise tekkimise oht). - Ühendage antenn (B) c) Fikseeritud antenn - Fikseeritud antenn tuleb paigutada nii lagedale pinnale kui võimalik. Kui antenn on kinnitatud masti külge, käituge vastavalt oma riigi seadusandlusele (vajalik ametliku loa taotlemine). Kõik PRESIDENT antennid ja lisatarvikud on loodud nii, et need annavad maksimaalse jõudluse kõigile CB saatjatele leviulatuses. 3) VOOLUVÕRGUGA ÜHENDAMINE PRESIDENT TRUMAN ASC on kaitstud polaarsuse ümberpööramise vastu. Sellegi poolest, enne kui lülitate saatja sisse, soovitame teil kontrollida üle kõik ühendused. Teie saatja peab olema varustatud alalisvooluga 12 volti (A). Tänapäeval on enamus autod ja veoautod negatiivse maandusega. Te saate seda kontrollida kui aku negatiivne terminal on ühendatud kas mootori plokiga või raamiga. Vastasel juhul võtke ühendust saatja edasimüüjaga. HOIATUS! Veoautodel on enamasti 2 akut ja elektriline seadistus 24 volti. Sellisel juhul on kindlasti vaja ühendada 24/12 voldi konverteriga (mudel CV 24/12 PRESIDENT) elektrivooluga. Enne toitejuhtme ühendamist vooluvõrguga käituga järgnevalt: a) Kontrollige, et aku on 12 -voldine. b) Määrake aku positiivne ja negatiivne poolus (+ on punane ja on must). Kui on vaja toitekaablit pikendada, peate kasutama sama tüüpi kaablit. c) Oluline on ühendada CB alalisevoolu (+) ja (-)-ga. Meie soovitame ühendada juhtmestik otse akuga, kuna mõnel juhul autoraadio või mõne muu vooluringi osade ühendused võivad suurendada häirete tõenäosust. d) Ühendage punane juhe (+) aku positiivse poolusega ja must juhe (-) aku negatiivse poolusega. e) Ühendage toitekaabel CB saatjaga. HOIATUS! Mitte kunagi ärge asendage originaalkaitset (2A) mõne muu võimsusega kaitsme vastu. 4) PÕHITEGEVUSED ENNE KOMPLEKTI KASUTAMISE ALUSTAMIST a) Ühendage mikrofon. b) Kontrollige antenni ühendusi. c) Seadme sisselülitamiseks keerake helitugevuse nuppu (1) päripäeva. d) Keerake mürasummutuse nupp SQ (3) miinimumasendisse (M). e) Seadistage helitugevus teile sobivale tasemele. Minge kanalile 20 kasutades keeratavat nuppu (4). 5) SWR-i KOHANDAMINE HOIATUS! Selle peate läbi viima enne CB saatja esmakordset kasutamist (ja millal iganes, kui positsioneerite oma antenni ümber). Kohandamine tuleb läbi viia tõketevabas keskkonnas. * Välimise SWR-meetri kohandamine (nt TOS-1 PRESIDENT) a) SWR-meetri ühendamine: - ühendage SWR-meeter CB saatja ja antenni vahel nii lähedale CB-le kui võimalik (kasutage max 40cm kaablit, President CA 2C tüüpi). b) SWR-meetri kohandamine: - Seadistage CB kanalile Asetage lüliti SWR-meetril CAL (kalibreerimine) asendisse. - Sideülekande sooritamiseks vajutage PTT nuppu mikrofonil. - Viige indeksi osuti asendisse, selleks kasutage CAL nuppu. - Muutke lüliti asend SWR-ile (SWR taseme lugem). Lugem meetril peab olema 1-le nii lähedal kui võimalik. Vastasel juhul kohandage oma antenn ümber, et saavutada lugem 1-le nii lähedale kui võimalik. (SWR lugem 1 ja 1.8 vahel on aktsepteeritav). - Vajalikuks osutub SWR-meetri taaskalibreerimine peale igat antenni kohandamist. HOIATUS! PRESIDENT soovitab kasutada kaablit, mida kasutatakse raadiosaatja ja selle lisatarvikute vahel, pikkusega kuni 3m, vältimaks kadusid ja nõrgenemist kaablis. Nüüd on teie CB kasutamiseks valmis. B) KUIDAS KASUTADA CB-d 1) ON/OFF VOLUME Sisse/väljalülitamine helitugevuse reguleerimine a) Saatja sisselülitamiseks keerake nuppu (1) päripäeva. b) Helitugevuse suurendamiseks keerake sama nuppu edasi päripäeva. 2) DISPLEI See näitab kõiki funktsioone. BARGRAPH näitab vastuvõtu taset ja väljundvõimsuse taset. 3) ASC (AUTOMAATNE MÜRASUMMUTUSE KONTROLL) / SQUELCH See funktsioon summutab soovimatud taustamürad kui sideühendust ei toimu. Mürasummutus ei mõjuta helitugevust ega ka ülekandevõimsust, samas parandab oluliselt kõne kuulmise kvaliteeti. a) ASC: AUTOMAATNE MÜRASUMMUTUSE KONTROLL Ülemaailmne pantent ainult PRESIDENT kaubamärgil. Keerake SQ nuppu (3) vastupäeva ASC asendisse. Tekst ASC ilmub ekraanile. Kui ASC on aktiivne, ei toimi tundlikkuse ja kuulamiskvaliteedi vaheline korduv käsitsi seadistamine ja pidev korrigeerimine. Selle funktsiooni saab välja lülitada, kui keerate lülitit päripäeva. Sellisel juhul on mürasummutuse seadistamine taas manuaalne. Ekraanilt kaob tekst ASC. b) MANUAALNE MÜRASUMMUTUS Keerake SQ nuppu päripäeva just sellele tasemele, kus kogu taustamüra kaob. Seda peab tegema väga täpselt, kui seadistada maksimumi peale (täiesti päripäeva), sest siis tulevad läbi ainult tugevaimad signaalid. 4) KANALI SELEKTOR: Pööratav nupp Selle nupuga saate valida kanaleid, kasvavalt või kahanevalt. Kui KEY BP funktsioon on aktiivne, kostub iga kord, kui kanal vahetub, piiks. Vt KEY BP peatükki. 5) F KEY BP

2 F - Sagedusriba valimine (konfiguratsioon. E, d, EU, EC, U, PL) Sagedusriba tuleb valida vastavalt sellele, kus riigis parasjagu asute. Ärge kasutage muid paigutusi. Mõnedes maades on nõutav kasutaja litsentsi olemasolu. Vt Sagedusribade tabelit (manuaali lõpuosas). Menetlus: Lülitage saatja välja. Hoidke all F nuppu ja lülitage saatja jälle sisse. F ja paigutusele vastav täht vilguvad. - Kui soovite sagedusriba muuta, kasutage kanali valimise nuppu esipaneelil. - Kui sagedusriba on valitud, hoidke nuppu F 1 sekund all. F ja sagedusribale vastav täht jäävad püsivalt ekraanile, kostub piiks. Siinkohal kinnitage valikut, lülitades saatja välja ja seejärel uuesti sisse. KEY BP Helisignaal (piiks), kui vahetub kanal, klahvid jne (pikk vajutus). KEY BP funktsiooni aktiveerimiseks vajutage KEY BP klahvi 1 sekund. Kostub piiks ja ekraanile ilmub kiri BP. Selle funktsiooni tühistamiseks hoidke all KEY BP klahvi 1 sekund, ekraanilt kaob tekst BP. 6) AM/FM ja LOCK AM/FM (lühike vajutus) See lüliti võimaldab valida AM või FM modulatsioon. Teie modulatsioon peab olema vastavuses korrespondendiga. Amplituudi modulatsioon/am: on kasutamiseks piirkondades, kus esinevad tõkked ja takistused ja üle keskmise vahemaad. Sageduse modulatsioon/fm: kasutamiseks lähetalasuva objektiga tasasel, avatud väljal. LOCK (pikk vajutus) See funktsioon võimaldab lukustada klahvid ja pööratava nupu esipaneelil. Kui see funktsioon on aktiivne ja mõnda klahvi kasutatakse, tuleb kuuldavale veateade (piiks). Funktsiooni aktiveerimiseks / deaktiveerimiseks vajutage lühidalt LOCK nuppu. Ekraanile ilmub ikoon Saade ja vastuvõtt jäävad aktiivseks., kui funktsioon on aktiivne. 7) 6 KONTAKTIGA MIKROFONI PISTIK Pistik asub saatja esipaneelil ja teeb lisatarvikute paigaldamise armatuurlauale lihtsamaks. 8) PTT Saate nupp, vajutage PTT nuppu, kui soovite rääkida. Ekraanile ilmub kiri TX. Laske PTT nupp lahti, kui soovite sissetulevat sõnumit vastu võtta. ANL FILTER (Automaatne mürapiiraja) Saatja on varustatud automaatse filtriga, mis vähendab taustamürasid ja mõningaid vasutvõtu segajaid. A) Alalisvoolu terminal (13,2V) B) Antenni konnektor (SO-239) C) Välimise kõlari pistikupesa (8 Ω, Ø 3,5mm) C) TEHNILISED NÄITAJAD 1) ÜLDINE Kanalid 40 Modulatsioon Sageduse ulatus Antenni takistus AM alates MHZ kuni MHz 50 oomi Toide 13.2V Mõõdud (mm) Kaal Kaasasolevad lisatarvikud 125x150x45 0.7kg Elektreet mikrofon hoidjaga, paigaldusraam, kruvid, Filter 2) SAADE Sagedus Võimsus Saate interferents Audio sisseehitatud ANL (automaatne mürapiiraja) +/-HZ200 1 W AM kuni 4nW (- 54 dbm) 300 Hz kuni 3 khz Seadistatud kanalil kiirgav võimsus kuni 20 µw Mikrofoni tundlikkus Kadu 7 mv 1.7 A (modulatsiooniga) Moduleeritud signaali moonutus 1.8% 3) VASTUVÕTT Maks.tundlikkus 20 db Sinbadi juures Sagedus Lähedalasuva kanali selektiivsus Maks. audiovõimsus Mürasummutaja tundlikkus Sageduse tagasilükkamise kiirus Vahepealse sageduse tagasilükkamise kiirus Kadu D) RIKETE LAHENDUS 0.5µV dbm 300 Hz kuni 3 khz 60 db 2 W miinimum 0.2 µv dbm maksimum 1mV - 47 dbm 60 db 48 db 300 ma nominaalne / 750 ma maksimum 1) TEIE CB SAATJA EI SAADA VÕI TEIE SIDEÜLEKANNE ON MADALA KVALITEEDIGA - Kontrollige, et antenn on korralikult ühendatud ja et SWR on nõuetekohaselt seadistatud. - Kontrollige, et mikrofon on korralikult pistikusse ühendatud. - Kontrollige, et programmeeritud sagedusriba paigutus on õige (vt sagedusribade tabelit). 2) TEIE CB SAATJA EI VÕTA SAADET VASTU VÕI VASTUVÕTT ON VILETS - Kontrollige, et mürasummutuse tase on korralikult seadistatud. - Kontrollige, et programmeeritud sagedusriba paigutus on õige (vt sagedusribade tabelit). - Kontrollige, et helitugevuse tase on seadistatud normaalsele kuuldavuse tasemele. - Kontrollige, et mikrofon on korralikult pistikusse ühendatud. - Kontrollige, et antenn on korralikult ühendatud ja et SWR on nõuetekohaselt seadistatud. 3) TEIE CB VALGUS EI SÜTTI - Kontrollige toidet. - Kontrollige ühenduse juhtmestikku. - Kontrollige kaitsmeid. E) KUIDAS SOORITADA SIDEÜLEKANNET VÕI VÕTTA VASTU SAADET Nüüd, kui te olete lugenud kasutamisjuhenit, veenduge, et teie CB saatja on kasutamiseks valmis (nt kontrollige, et antenn on ühendatud). Valige kanal (19, 27). Vajutage PTT nuppu ja edastage sõnum Attention stations, transmission testing (Tähelepanu jaamad, ülekande test), mis võimaldab teil kontrollida saate puhtust ja signaali võimsust. Vabastage PTT nupp ja oodake vastust. Tea peaksite saama vastuse Strong and clear (Tugev ja selge). Kui kasutate helistamise kanalit (19, 27) ja olete saanud kellegagi ühenduse, on üldine komme valida mõni teine vaba kanal, et mitte blokeerida helistamise kanalit.

3 F) SÕNASTIK Allpool leiate mõned kõige sagedamini kasutatud CB saatja väljendid. Pidage meeles, et see on mõeldud naljana ja te ei ole kohustatud neid kasutama. Hädaolukorras olge nii arusaadav kui võimalik. RAHVUSVAHELINE FONEETILINE TÄHESTIK A Alfa H Hotel O Oscar V Victor B Bravo I India P Papa W Whiskey C Charlie J Juliett Q Quebec X X-ray D Delta K Kilo R Romeo Y Yankee E Echo L Lima S Sierra Z Zulu F Foxtrott M Mike T Tango G Golf N November U Uniform FF 1 Modulatioon 2 RX 3 TX 4 5 Maandus 6 Toide EUROOPA NORMID Teie saatja sagedusriba ja ülekandevõimsus peavad vastama selle riigi nõuetele, kus saatjat kasutatakse. Konfiguratsiooni kood FM Kanal AM Kanal Riik E 40 kanalit (4W) 40 kanalit (4W) ES, IT TEHNILINE SÕNAVARA AM CB CH CW DX DW FM GMT HF LF LSB RX SSB SWR SWL SW TX UHF USB VHF Amplituudi modulatsioon Kodaniku laineala Kanal Pidevlaineedastus Pika vahemaa kontakt Kahe kanali jälgimine Sageduse modulatsioon Greenwhich'i aeg Kõrge sagedus Madal sagedus Alumine külgriba Vastuvõtt Üksik külgriba Seisva laine koefitsent Lühilaine kuulamine Lühilaine CB saatja Ultrakõrgsagedus Ülemine külgriba Ülikõrgsagedus d 80 kanalit (4W) 40 kanalit (1W) DE EU 40 kanalit (4W) 40 kanalit (1W) EC 40 kanalit (4W) - U PL CEPT 40 kanalit (4W) + ENG 40 kanalit (4W) -5 KHz 40 kanalit (4W) BE, BG, CH, CY, EE, ES, FI, FR, GR, IE, IS, IT, NL, PT, RO, SE AT, CZ, DK, HU, LU, LT, LV, MT, NO, SI, SK - GB -5 KHz 40 Ch (4W) PL TÄHELEPANU! U-konfiguratsioon: Sagedusriba ENG valimine. Vajutage AM/FM lülitit (6) lühidalt. Kui sagedusriba on ENG, ilmub ekraanile UK. Kui sagedusriba on CEPT, kaob UK ekraanilt (vt Sageduse tabel EU / E / EC / U (CEPT)). 6 KONTAKTIGA MIKROFONI PISTIK

4 SAGEDUSE TABEL PL JAOKS Kanal Sagedus Kanal Sagedus SAGEDUSE TABEL EU / E / EC / U (CEPT) JAOKS Kanal Sagedus MHz Kanal Sagedus MHz SAGEDUSE TABEL U (ENG) JAOKS Kanal Sagedus MHz Kanal Sagedus MHz

5 SAGEDUSE TABEL d JAOKS Kanal Sagedus MHz Kanal Sagedus MHz Kanal Sagedus MHz Kanal Sagedus MHz RIIGID, KUS ON KONKREETSED PIIRANGUD AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK Litsents!!!!!!! Register!! AM!!!!!!!!!!!! BLU / SSB!!!!!!!!!!!! IT ES PL 4W AM 12 W pep BLU / SSB Palun vaadake uuendatud tabelit veebilehel lehekülg The CB radios, seejärel President Radio CB and Europe.

6 Maaletooja ja garantiiteenindus: TEHNOTURG - T RAADIOSIDEKESKUS OÜ Kadaka tee 72A, TALLINN TEL ; 1. Käesolevad tingimused kehtivad Eesti territooriumil TEHNOTURG-T OÜ poolt tarbijale üleantud raadiosaatjate müügi järgse garantii- ja tasulise teeninduse kohta. 2. TEHNOTURG-T tagab Saatjate (välja arvatud kuludetailid) tõrketa töö kahe aasta jooksul peale üleandmist tarbijale. Selle aja jooksul tootja süü tõttu ebakvaliteetsest tööst, materjalidest või detailidest tekkinud rikked kohustub TEHNOTURG-T tasuta parandama või vahetama tõrkuvad Saatjad töötavate vastu. Kuludetailid on saatja komplekti osad, millele kasutaja tööd tehes omab otsest ligipääsu. Saatjate kuludetailid on välised juhtorganid (nupud, lülitid, pistikud), antenn, akukaas. 3. TEHNOTURG-T ei taga Saatjate tõrketa tööd tarbijapoolsel vääral elektrilisel ühendamisel, mehaaniliste vigastuste tekitamisel ja muudel väärast kasutamisest tingitud tõrgetel. Nimetatud juhtudel teostab TEHNOTURG-T saatjate tasulist remonti. 4. Tõrke ilmnemisel tuleb kasutajal pöörduda TEHNOTURG-T kontorisse Kadaka tee 72A, Tallinnas, kus tehakse kindlaks viga ja see parandatakse või asendatakse tõrkuv sõlm töötavaga. 5. Lisaks eelpool toodud garantiile on tarbijal kauba suhtes kõik tarbijakaitse- ja muudest seadustest tulenevad õigused.

Γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού χρονών - σύνολο πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση του αριθμού του οικονομικά ενεργού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο

Γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού υπολογίζεται με τη διαίρεση του αριθμού του ισοδύναμου πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

9. AM ja FM detektorid

9. AM ja FM detektorid 1 9. AM ja FM detektorid IRO0070 Kõrgsageduslik signaalitöötlus Demodulaator Eraldab moduleeritud signaalist informatiivse osa. Konkreetne lahendus sõltub modulatsiooniviisist. Eristatakse Amplituuddetektoreid

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Πασχάλης Χαριζάνης Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Κερί Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος η παραγωγή κεριού για

Διαβάστε περισσότερα

HSM TT 1578 EST 6720 611 954 EE (04.08) RBLV 4682-00.1/G

HSM TT 1578 EST 6720 611 954 EE (04.08) RBLV 4682-00.1/G HSM TT 1578 EST 682-00.1/G 6720 611 95 EE (0.08) RBLV Sisukord Sisukord Ohutustehnika alased nõuanded 3 Sümbolite selgitused 3 1. Seadme andmed 1. 1. Tarnekomplekt 1. 2. Tehnilised andmed 1. 3. Tarvikud

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γε ν ι κ ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ η Γε ω ρ γ ί α ς κ α ι Αγ ρ ο τ ι κ ή ς Α ν ά π τ υ ξ η ς Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Για περισσότερες πληροφορίες 200 Rue de la Loi,

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου LOGO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου ρ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας E-mail: papad@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

ESF5511LOX ESF5511LOW ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 41

ESF5511LOX ESF5511LOW ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 41 ESF5511LOX ESF5511LOW ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 41 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED...

Διαβάστε περισσότερα

KASUTUSJUHEND. GE2500 Bensiinimootoriga generaator

KASUTUSJUHEND. GE2500 Bensiinimootoriga generaator KASUTUSJUHEND GE2500 Bensiinimootoriga generaator - 2 - Sissejuhatus Täname teid, et olete otsustanud EUROMi generaatori kasuks. Olete teinud hea valiku! Kui kasutate seda generaatorit juhiste järgi, varustab

Διαβάστε περισσότερα

Funktsiooni diferentsiaal

Funktsiooni diferentsiaal Diferentsiaal Funktsiooni diferentsiaal Argumendi muut Δx ja sellele vastav funktsiooni y = f (x) muut kohal x Eeldusel, et f D(x), saame Δy = f (x + Δx) f (x). f (x) = ehk piisavalt väikese Δx korral

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση των ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο. Ιωάννα Γιασεμή Προϊστάμενη Τμήματος Παρακολούθησης/ ΕΚΤΕΠΝ Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

Η κατάσταση των ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο. Ιωάννα Γιασεμή Προϊστάμενη Τμήματος Παρακολούθησης/ ΕΚΤΕΠΝ Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου Η κατάσταση των ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο Ιωάννα Γιασεμή Προϊστάμενη Τμήματος Παρακολούθησης/ ΕΚΤΕΠΝ Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου Κατάσταση στην Κύπρο γενικός πληθυσμός (15-64 ετών) % του φύλου Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Digi-TV vastuvõtt Espoo saatjalt

Digi-TV vastuvõtt Espoo saatjalt Digi-TV vastuvõtt Espoo saatjalt Digi-TV vastuvõtuks Soomest on võimalik kasutada Espoo ja Fiskars saatjate signaali. Kuna Espoo signaal on üldjuhul tugevam, siis kasutatakse vastuvõtuks põhiliselt just

Διαβάστε περισσότερα

DC 950/12. Eestikeelne kasutusjuhend. Registreerige oma toode ja saage tuge:

DC 950/12. Eestikeelne kasutusjuhend. Registreerige oma toode ja saage tuge: Registreerige oma toode ja saage tuge: www.philips.com/welcome DC 950/12 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 9. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 1 Oluline...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Methanol

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Methanol ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΛΙΔΑ : 1/ 11 Αριθμός αναθεώρησης Ημερομηνία έκδοσης : ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ευρωπαϊκή αλιεία σε αριθμούς

Η ευρωπαϊκή αλιεία σε αριθμούς Η ευρωπαϊκή αλιεία σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ), και συγκεκριμένα: στους αλιευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 Περιεχόμενα 1 I. Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

President Herbert ASC autoraadiojaama kasutusjuhend

President Herbert ASC autoraadiojaama kasutusjuhend President Herbert ASC autoraadiojaama kasutusjuhend PAIGALDAMINE 1)Raadiosaatja paigaldamine Raadiosaatja paigaldamisel jälgige järgmisi nõudeid a) ergonoomilisus, kasutamine peab olema mugav, juurdepääs

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.9.2014 COM(2014) 592 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικ με την εφαρμογή, κατ την περίοδο από τις 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Τιμές που αναφέρθηκαν για τους κοινούς δείκτες σύμφωνα με το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για το 2014.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Τιμές που αναφέρθηκαν για τους κοινούς δείκτες σύμφωνα με το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για το 2014. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.6.2016 COM(2016) 435 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τιμές που αναφέρθηκαν για τους κοινούς δείκτες σύμφωνα με το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για το 2014 της ΕΚΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks: www.electrolux.com/productregistration

Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks: www.electrolux.com/productregistration EMS20300...... ET MIKROLAINEAHI KASUTUSJUHEND 2 EL ΦΟΎΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 HU MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 32 SK MIKROVLNNÁ RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 47 SL MIKROVALOVNA PEČICA NAVODILA

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύμβαση Διαιτησίας της ΕΕ

Η Σύμβαση Διαιτησίας της ΕΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ Επίλυση Διαφορών και Προστασία του Φορολογούμενου Η Σύμβαση Διαιτησίας της ΕΕ Ανδρέας Τσουρουφλής Η Σύμβαση Διαιτησίας Σύμβαση της 23.7.1990 για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

EL 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ EL EL EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Η είσπραξη των παραδοσιακών ιδίων πόρων δύναται να ελεγχθεί µε διαφορετικούς τρόπους: µε ελέγχους εγγράφων, µε κανονιστικούς ελέγχους και µε επιτόπιους ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Τα οδικά ατυχήματα με παιδιά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

Τα οδικά ατυχήματα με παιδιά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Τα οδικά ατυχήματα με παιδιά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Κ. Φώλλα, Ερευνήτρια ΕΜΠ, www.nrso.ntua.gr/katfolla

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί κανόνες για την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση. Δαπάνες διαβίωσης

Οικονομικοί κανόνες για την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση. Δαπάνες διαβίωσης Οικονομικοί κανόνες για την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση Οι οικονομικοί κανόνες που ισχύουν για τα δύο είδη κινητικότητας προσωπικού είναι οι ίδιοι. Η υποτροφία συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΕΠ-1/14 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΚΟΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Pesumasin Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna

Pesumasin Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna ET Kasutusjuhend 2 EL Οδηγίες Χρήσης 17 HU Használati útmutató 34 LV Lietošanas instrukcija 50 Pesumasin Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna ZWG 6120K Sisukord Ohutusinfo _ 2 Ohutusjuhised _ 3 Jäätmekäitlus

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος IP/10/1454 Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος Η ανία, οι Κάτω Χώρες και η Κύπρος ήταν τα µόνα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκες Εργασίας στην Ελλάδα. Greet Vermeylen, ιευθυντής Έρευνας

Συνθήκες Εργασίας στην Ελλάδα. Greet Vermeylen, ιευθυντής Έρευνας Συνθήκες Εργασίας στην Ελλάδα σε σύγκριση µε το επίπεδο της ΕΕ µε ιδιαίτερη µνεία στο γηράσκον εργατικό δυναµικό Greet Vermeylen, ιευθυντής Έρευνας Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη Βελτίωση των Συνθηκών ιαβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων Ενότητα 5:Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά WFD2000/60/ΕΚ Εφαρμογή Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Kasutusjuhend LCD televiisor

Kasutusjuhend LCD televiisor Eesti Mudeli nr TX-32AS600E TX-42AS600E TX-32AS600EW TX-42AS600EW TX-39AS600E TX-50AS600E TX-39AS600EW Kasutusjuhend LCD televiisor 32-tolline mudel 39-tolline mudel 42-tolline mudel 50-tolline mudel Täpsemate

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1340/2008 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Κοινή Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή του «IP Translator» v1.2, 20 Φεβρουαρίου 2014 1 Στις 19/06/2012 το Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

HTS HTS. Eestikeelne kasutusjuhend. Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

HTS HTS. Eestikeelne kasutusjuhend. Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS HTS 9221 9241 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD KEELTEKOODID 1 Abi kasutamine...3

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε τις δηλώσεις της Επιτροπής, για την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής υπαίθρου απαιτείται καλύτερη πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας

Σύµφωνα µε τις δηλώσεις της Επιτροπής, για την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής υπαίθρου απαιτείται καλύτερη πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας IP/09/343 Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2009 Σύµφωνα µε τις δηλώσεις της Επιτροπής, για την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής υπαίθρου απαιτείται καλύτερη πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας Σύµφωνα µε σηµερινές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ ΘΑΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ LdV Αθήνα, 6/7/2012

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ ΘΑΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ LdV Αθήνα, 6/7/2012 Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2012 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ ΘΑΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ LdV Αθήνα, 6/7/2012 1 ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A ΕΞΑΜΗΝΟ 2007

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A ΕΞΑΜΗΝΟ 2007 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A ΕΞΑΜΗΝΟ 27 ΙΟΥΛΙΟΣ 27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 7 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)... 1 5. Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

MATEMAATIKA TÄIENDUSÕPE MÕISTED, VALEMID, NÄITED LEA PALLAS XII OSA

MATEMAATIKA TÄIENDUSÕPE MÕISTED, VALEMID, NÄITED LEA PALLAS XII OSA MATEMAATIKA TÄIENDUSÕPE MÕISTED, VALEMID, NÄITED LEA PALLAS XII OSA SISUKORD 8 MÄÄRAMATA INTEGRAAL 56 8 Algfunktsioon ja määramata integraal 56 8 Integraalide tabel 57 8 Määramata integraali omadusi 58

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. διεθνούς καταχώρισης

Αριθ. διεθνούς καταχώρισης Τελευταία επικαιροποίηση: 03/2016 Αριθμός σελίδων (συμπεριλαμβανομένης αυτής) Στοιχεία αιτούντος/αντιπροσώπου (όχι περισσότεροι 20 χαρακτήρες) Mod.011 Αιτών Επωνυμία νομικής οντότητας ή ονοματεπώνυμο Νομική

Διαβάστε περισσότερα

Press Brake Productivity alustamise kiirjuhend

Press Brake Productivity alustamise kiirjuhend Alustamine Press Brake Productivity alustamise kiirjuhend Täname teid kvaliteetse Wila toote ostmise eest! Juba enam kui 80 aastat on Wila pakkunud kõikjal maailmas painutuspresside tootjatele ja kasutajatele

Διαβάστε περισσότερα

Mikro Hi-Fi süsteem MCM393. Eestikeelne kasutusjuhend. Külastage Philipsit internetis:

Mikro Hi-Fi süsteem MCM393. Eestikeelne kasutusjuhend. Külastage Philipsit internetis: Mikro Hi-Fi süsteem MCM393 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD Üldine informatsioon Komplekti kuuluvad tarvikud...3 Informatsioon keskkonna kohta...3

Διαβάστε περισσότερα

DVD mini-kodukinosüsteem MCD177. Eestikeelne kasutusjuhend. Külastage Philipsit internetis:

DVD mini-kodukinosüsteem MCD177. Eestikeelne kasutusjuhend. Külastage Philipsit internetis: DVD mini-kodukinosüsteem Tehnilise toe saamiseks registreerige oma toode internetis www.philips.com/welcome MCD177 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Toodetud

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά της Υγείας

Τα Οικονομικά της Υγείας ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τα Οικονομικά της Υγείας (Κωδ. Μαθήματος 510076) Παναγιώτης Μανωλιτζάς, PhD Σχολή Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία της Επίσκεψης Μελέτης ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ STUDY VISITS ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στοιχεία της Επίσκεψης Μελέτης ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ STUDY VISITS ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική πολιτική και ανταγωνιστικότητα Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Φορολογική πολιτική και ανταγωνιστικότητα Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

Pliidiplaat Εστίες Plīts Placa

Pliidiplaat Εστίες Plīts Placa ET EL LV PT 2 16 33 48 Pliidiplaat Εστίες Plīts Placa ZEL6640XBA Sisukord Ohutusinfo 2 Ohutusjuhised 3 Seadme kirjeldus 5 Igapäevane kasutamine 7 Vihjeid ja näpunäiteid 9 Puhastus ja hooldus 10 Veaotsing

Διαβάστε περισσότερα

ESF4510LOW ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE

ESF4510LOW ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE ESF4510LOW ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 60 2 SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4..3 COM(3) 856 final ANNEXES to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ετήσια έκθεση EL EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΣΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτα, 2 Φεβρουαρίου 2014 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων ΓΔ Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS Κινητικότητα Προσωπικού Μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του προσωπικού που είναι: Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης(LLP). Υπήκοοι

Διαβάστε περισσότερα

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον 1 Το πρόγραμμα LIFE έτρεξε σε 4 περιόδους: LIFE I (1992-1995) LIFE ΙI (1996-1999) LIFE ΙIΙ (2000-2006) LIFE III Extension (2005-2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Τελευταία ενημέρωση: 07/2013 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Αριθμός σελίδων (συμπεριλαμβανομένης αυτής) Στοιχεία αιτούντος/αντιπροσώπου

Διαβάστε περισσότερα

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον 1 Το πρόγραμμα LIFE έτρεξε σε 4 περιόδους: LIFE I (1992-1995) LIFE ΙI (1996-1999) LIFE ΙIΙ (2000-2006) LIFE III Extension (2005-2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔHΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦEΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΙΟYΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ I - ΟΔΗΓΟΙ (ΑΝΔΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ) EPSO/CAST/S/8/2014 I.

ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔHΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦEΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΙΟYΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ I - ΟΔΗΓΟΙ (ΑΝΔΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ) EPSO/CAST/S/8/2014 I. ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔHΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦEΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΙΟYΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ I - ΟΔΗΓΟΙ (ΑΝΔΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ) EPSO/CAST/S/8/2014 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατόπιν αιτήματος των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο,

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 22 Mαΐου 2013 Νέες πραγματικότητες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας Αντίκτυπος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 8 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)...

Διαβάστε περισσότερα

έκτης Ποντίκι Πληκτρολόγιο C: Τροχός κύλισης H: Θήκη µπαταριών I: Κουµπί σύνδεσης J: ιακόπτης On/Off K: Κουµπί αριθµοµηχανής E: ιακόπτης On/Off

έκτης Ποντίκι Πληκτρολόγιο C: Τροχός κύλισης H: Θήκη µπαταριών I: Κουµπί σύνδεσης J: ιακόπτης On/Off K: Κουµπί αριθµοµηχανής E: ιακόπτης On/Off i Πληροφορίες προϊόντος έκτης Ποντίκι Πληκτρολόγιο A: Ένδειξη B: Κουµπί σύνδεσης C: Τροχός κύλισης D: Θήκη µπαταριών E: ιακόπτης On/Off F: Κουµπί σύνδεσης G: Οπτικός αισθητήρας κίνησης H: Θήκη µπαταριών

Διαβάστε περισσότερα

«katatopia festival ix» ΑΓΩΝΕΣ ΦΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ 9-10 ΜΑΪΟΥ Διοργάνωση Μικτού / Ισότιμου Beach Volley

«katatopia festival ix» ΑΓΩΝΕΣ ΦΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ 9-10 ΜΑΪΟΥ Διοργάνωση Μικτού / Ισότιμου Beach Volley «katatopia festival ix» ΑΓΩΝΕΣ ΦΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ 9-10 ΜΑΪΟΥ 2017 Διοργάνωση Μικτού / Ισότιμου Beach Volley Α ΗΜΕΡΑ - 1 ο GROUP (ΠΡΩΙ) - ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΙΛΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΩΣΗ Α ΟΜΙΛΟΣ Β ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.9.2005 COM(2005) 405 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), και συγκεκριμένα: τη γεωργική βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Είδος σήματος Ορισμός Τρόπος απεικόνισης Λεκτικό σήμα Σήμα που συνίσταται αποκλειστικά Για την αναπαράσταση του σήματος

Είδος σήματος Ορισμός Τρόπος απεικόνισης Λεκτικό σήμα Σήμα που συνίσταται αποκλειστικά Για την αναπαράσταση του σήματος 4. Προσέγγιση 4.1. Ορισμοί και τρόποι αναπαράστασης των διαφόρων ειδών σημάτων Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται οι ορισμοί και οι τρόποι αναπαράστασης για καθένα από τα διάφορα είδη σημάτων σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 27 ΜΑΡΤΙΟΣ 28 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 5 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)... 9 5.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2006

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 7 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)...11

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

Pliidiplaat Εστίες Plīts Placa

Pliidiplaat Εστίες Plīts Placa ET EL LV PT Kasutusjuhend 2 Οδηγίες Χρήσης 17 Lietošanas instrukcija 34 Manual de instruções 50 Pliidiplaat Εστίες Plīts Placa ZEI6640XBA Sisukord Ohutusinfo 2 Ohutusjuhised 3 Seadme kirjeldus 5 Igapäevane

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ :

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Θέματα για συζήτηση μετά το 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Αναλύσεων, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Γκίκας Α. Χαρδούβελης Οικονομικός Σύμβουλος, Eurobank Group Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά PRODEXPO 213 14ο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.9.2017 COM(2017) 554 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 10η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2006

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 Ιούλιος 2006 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 7 4. Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)...

Διαβάστε περισσότερα

RF võimendite parameetrid

RF võimendite parameetrid RF võimendite parameetrid Raadiosageduslike võimendite võimendavaks elemendiks kasutatakse põhiliselt bipolaarvõi väljatransistori. Paraku on transistori võimendus sagedusest sõltuv, transistor on mittelineaarne

Διαβάστε περισσότερα

GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD

GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD 16 Μαΐου 2013 Κυριάκος Παρπούνας Ανακύκλωση στην Κύπρο, χτες, σήμερα, αύριο. Ανακύκλωση στην Κύπρο, χτες... Δεν είναι τόσο νέα όσο νομίζουμε Πρώτο στίγμα το 1930 με ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτή

Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτή Κοινή ανακοίνωση σχετικά µε την κοινή πρακτική όσον αφορά τις γενικές ενδείξεις των επικεφαλίδων των κλάσεων της ταξινόµησης της 1 Νίκαιας v1.2, 28 Οκτωβρίου 2015 Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2013 Η παρούσα έκδοση εκπονήθηκε από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, παρέχεται δε αποκλειστικά και μόνο προς ενημέρωση. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2006

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 Ιούνιος 2006 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 7 4. Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)...

Διαβάστε περισσότερα

Ruumilise jõusüsteemi taandamine lihtsaimale kujule

Ruumilise jõusüsteemi taandamine lihtsaimale kujule Kodutöö nr.1 uumilise jõusüsteemi taandamine lihtsaimale kujule Ülesanne Taandada antud jõusüsteem lihtsaimale kujule. isttahuka (joonis 1.) mõõdud ning jõudude moodulid ja suunad on antud tabelis 1. D

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ.

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες: Μ. Κόνιαρης Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει πρόσθετα στατιστικά στοιχεία Ελληνικής συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. 6η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. 6η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2013 COM(2013) 695 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 6η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.4.2016 COM(2016) 181 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

MEMO/08/

MEMO/08/ MEMO/08/740 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2008 Ο δρόµος προς την ανάκαµψη: το πακέτο συνοχής - Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη συµβολή της πολιτικής για τη συνοχή στο σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G. Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.5-Greece & Cyprus 1 1) Κανονιστικές καινοτομίες 2014-2020 Επίτευξη των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

16 33 37 83 86 363 367 388 Πίνακας 29: 363 366 388 63 66 68 76 77 78 87 88 Böwer Michou Ungerer 333 373 376 377 378 383 386 387 388 388 - - - - - - - - - 1/4 - - - - - -. - - - -

Διαβάστε περισσότερα

Kompleksarvu algebraline kuju

Kompleksarvu algebraline kuju Kompleksarvud p. 1/15 Kompleksarvud Kompleksarvu algebraline kuju Mati Väljas mati.valjas@ttu.ee Tallinna Tehnikaülikool Kompleksarvud p. 2/15 Hulk Hulk on kaasaegse matemaatika algmõiste, mida ei saa

Διαβάστε περισσότερα

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 30ής Ιανουαρίου 2012 Αντιμετώπιση των «φαύλων κύκλων» στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Külmik-sügavkülmuti Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Ledusskapis ar saldētavu Šaldytuvas-šaldiklis

Külmik-sügavkülmuti Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Ledusskapis ar saldētavu Šaldytuvas-šaldiklis ET Kasutusjuhend 2 EL Οδηγίες Χρήσης 14 HU Használati útmutató 27 LV Lietošanas instrukcija 41 LT Naudojimo instrukcija 53 Külmik-sügavkülmuti Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Ledusskapis ar saldētavu

Διαβάστε περισσότερα