ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS"

Transcript

1 ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ «Äéïñèüäïîïò Óýíäåóìïò Ðñùôïâïõëé í Ãï íýùí» Šðü ôþí ásãßäá ôïˆ Ìá êá ñéù ôüôïõ Áñ éåðéóêüðïõ Áèçí í êáß ðüóçò Åë ëüäïò ê. ñéóôïäïýëïõ Êùäéêüò: 4981 ÉäñõôÞò: ð. Áíôþíéïò Áëåâéæüðïõëïò ( ) ÅÊÄÏÔÇÓ: Ðñùô. Êõñéáêüò Ôóïõñüò, Áñ. ñé óôï öüñïò ÔóéÜêêáò, Áñ. ÂáñíÜâáò Ëáì ðñüðïõëïò, Áñ. ñõóüóôïìïò Ìáúäþíçò, Ìï íá üò ÁñóÝíéïò Âëéáãêüöôçò, Áèá íüóé ïò Íåïöþôéóôïò ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: Ðñùô. Êõñéáêüò Ôóïõñüò, Éáóßïõ 1, ÁèÞíá ÅÐÏÐÔÅÕÏÕÓÁ ÅÐÉÔÑÏÐÇ: Ìçôñïðïëßôçò Íåõñïêïðßïõ-Âïõëãáñßáò ê. ÍáèáíáÞë Áñ éåðßóêïðïò ÐñÜãáò ê. ñé óôïöüñïò Ðñùô. Êõñéáêüò Ôóïõñüò, Á èþ íá Áñ. Varsanufios-Bazyli Doroszkie wicz, Âáñóïâßá, Ðïëùíßá Áñ. ñé óôï öüñïò ÔóéÜêêáò, Ëåìåóüò, Êýðñïò Áñ. ÂáñíÜâáò Ëáìðñüðïõëïò, ÐñÝâåæá Áñ. Ðáˆëïò ÉùÜííïõ, áëêßò Ìï íá üò ÁñóÝíéïò Âëéáãêüöôçò, Êáóóáí äñåßá êáè. Alexander Dvorkin, Ìüó á Äñ. Ãåþñãéïò Êñßððáò, ÁèÞíá ÁèáíÜóéïò Íåïöþôéóôïò, ÁèÞíá ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÕËÇÓ: Ðñùô. Êõñéáêüò Ôóïõñüò Ìïí. Áñ óý íéïò Âëéáãêüöôçò ÁèáíÜóéïò Íåïöþôéóôïò ÉùÜííçò Ìçëéþíçò ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÓ ÖÏÑÅÁÓ: «ÐáíåëëÞíéá Åíùóç ÃïíÝùí ãéü ôþí Ðñïóôáóßá ôïˆ Åëëçíïñèïäüîïõ Ðï ëé ôé óìïˆ, ô\ò Ïsêïãåíåßáò êáß ôïˆ Áôüìïõ» (ÐÅÃ). Ôá. Äéåýèõíóç: Ô.È , Áãßá ÐáñáóêåõÞ Áôôéê\ò. Ôçë.: Fax: , ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ: Ãñçãüñçò Ìïñüãéáííçò, Ëåùöüñïò Äçìïêñáôßáò 255, Á áñíáß, ôçë DIALOGOS FOUNDER Father Antonios Alevizopoulos ( ) OWNER Inter-Orthodox Union of Parents Initia ti ves, under the auspices of His Beati tude, Christodoulos, Archibishop of Ath ens and all Greece DIRECTOR Rev. Kyriakos Tsouros, P.O. Box Aghia Paraskevi, Athens Ï ÄÉÁËÏÃÏÓ êõêëïöïñår êáß AðïóôÝë ëå ôáé ÄÙÑÅÁÍ. Åuìåèá ðüíôïôå Têôå èåé ìý íïé óôþí «ôñïìïêñáôßá» íåï öáí í át ñýóåùí ðïý äýí èýëïõí Aíôé êåé ìåíéêþ Tíç ìýñùóç ðåñß á ô í. Ðá ñüë ëçëá, óôü ìýôñï ôïˆ äõíáôïˆ, ðáñý ïõìå âïþ èåéá óý èýìáôá íåïöáí í átñýóåùí. ÃéÜ íü ìðïñýóïõìå íü óõíå ßóïõìå ôþí Tñ ãáóßá ìáò, åyíáé Aðïëýôùò Aíáãêáßá _ ^èéêþ êáß ŠëéêÞ óõìâïëþ óáò. ÐñïáéñåôéêÝò åsóöïñýò ãéü ôþ óõíý éóç ô\ò Tñãáóßáò ìáò ãßíïíôáé ìý å ãíù ìï óýíç äåêôýò ìý ôá õäñïìéêþ TðéôáãÞ (ÐÅà Ìå óïãåßùí 429, Áãßá ÐáñáóêåõÞ Áô ôéê\ò) a ìý ôñáðåæéêþ TðéôáãÞ (ÐÅà Åè íéêþ ÔñÜðåæá ô\ò ÅëëÜäïò, Šðï êá ôüóôç ìá Áãßáò Ðáñáóêåõ\ò, Áñéè. Ëïã. 180/ ) Καταστροφικές συνέπειες πό τήν δραστηριότητα τ ν νεοφαν ν α ρέσεων (cults), το Πρωτοπρ. Κυριακο Τσουρο πρόληψη ε ναι καλύτερη πό τήν θε ρα πεία (α μέρος), το π. ντωνίου λε βι ζοπούλου ( ) Βουντού, το Πρωτοπρ. Βασίλειου Γεωργόπουλου π. ντώνιος λεβιζόπουλος, νας σύγ χρονος πολογητής (β μέρος), το κ. Κων/νου Παπαχριστοδούλου... 6 κκλησία καί κόσμος (α μέρος), το κ. Κωνσταντίνου Γανωτ Ποιο κα γιατ μφισβητο ν τ ν λληνορθ δοξη παρ δοση (β μέρος), το κ. Κωνσταντίνου Χολέβα Η προφητική τάξη, τ ς κ. ννας Μπουρδ κου Το πνε μα τ ς πιστημονικ ς φαντασίας (α μ ρος), το κ. ωάννου Μηλιώνη. 18 Destructive effects from the activity of newborn cults, by Protopresbyter Kyriakos Tsouros Prevention is better than cure, by Fr. Antonios Alevizopoulos ( ) Voodoo, by Protopresbyter Vasileios Georgopoulos Fr Antonios Alevizopoulos ( ), a contemporary apologist, (Part 2), by Constantinos Papachristodoulou The Church and the world, (Part 1), by Constantinos Ganotes Who are those that doubt the Greek-orthodox tradition and why (Part 2), by Constantinos Holevas The prophetic order, by Anna Bourdakou 15 The spirit of science fiction (Part 1), by Ioannis Milionis ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS Ε δ σεις - Σχ λια Σαηεντολογία πώδυνες μν μες Το λόγου τό ληθές Πανεπιστήμιο Hollywood καλωσόρισες! Κυνήγι μαγισσ ν πό τήν ερά Σύνοδο; έν ε ναι μέτρο το κόσμου καί τ ς μουσικ ς ερά Σύνοδος Σύνθημα: περβατικός ιαλογισμός (α μέρος) δύναμη τ ς γάπης πιστολές νωτέρα κκλησιαστική Σχολή θην ν Ε χαριστήρια πιστολή Τό βιβλίο κφραση- κθεση τ ς Γ Λυκείου News - Comments Scientology Painful memories To verify claims Hollywood University... welcome! A witch hunt by the Holy Synod? The Holy Synod is not a measure of the world and music Slogan: Transcendental Meditation (Part 1) The power of love Letters Higher Church College of Athens A letter of thanks The book Expression-Essay writing of 3rd class of Senior High School... 30

2 ΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑ ΤΑ ΣΤΡΟ ΦΙ ΚΕΣ ΣΥ ΝΕ ΠΕΙ ΕΣ Α ΠΟ ΤΗΝ ΡΑ ΣΤΗ ΡΙ Ο ΤΗ ΤΑ ΤΩΝ ΝΕ Ο ΦΑ ΝΩΝ ΑΙ ΡΕ ΣΕ ΩΝ το Πρω το πρ. Κυ ρια κο Τσου ρο Γραμ μα τ ως τ ς Σ. Ε. π τ ν α ρ σε ων. 1. Α τό πού λ λο τε κο γα με νά λ γε ται συ χν τι λες ο θρη σκε ες ε ναι κα λές καί τι Θε ός ε ναι διος γιά λους, δέν χει σή με ρα καμ μιά σο βα ρή βά ση. χι μό νον λες ο θρη σκε ες δέν ε ναι δι ες, χι μό νον λες ο θρη σκε ες δέν ε ναι κα λές, λ λά ε ναι βέ βαι ον πλέ ον τι πάρ χουν σή με ρα καί με ρι κές «θρη σκε ες» πού ε ναι γ κλη μα τι κές, για τί χουν γ κλη μα τι κά δόγμα τα καί να τρέ πουν τίς κα θι ε ρω μέ νες ξί ες καί τούς θε σμούς. λό γος γιά τίς νε ο φα νε ς α ρέ σεις καί τίς παρα θρη σκευ τι κές μά δες τ ς «Νέ ας πο χ ς». δρα στη ρι ό τη τα τ ν μά δων α τ ν στήν πο χή μας χει ξε πε ρά σει τά πλαί σια τ ς με τα το πί σε ως πό τήν σώ ζου σα λή θεια στήν πλά νη, πό τήν ρ θή Πί στη στίς «α ρέ σεις πω λεί ας» (Β Πέ τρ. β 1) καί πο τε λε καυ τό πρό βλη μα, μέ δι αί τε ρα πι κίν δυ νες κοι νω νι κές δι α στά σεις. Καί το το δι ό τι, ν τα ξη σέ πολ λές π α τές τίς μά δες χει σάν συ νέ πεια τήν κατά λυ ση τ ς ξί ας το ν θρω πί νου προ σώ που, πει λε τίς δο μές τ ς ο κο γέ νειας καί τ ς κοι νω νί ας, κα τα στρέφει τίς ν θρώ πι νες σχέ σεις, μέ κα τα λη κτι κή συ νέ πεια τήν κα τα στρα τή γη ση τ ν ν θρω πί νων δι και ω μά των, τ ς θρη σκευ τι κ ς λευ θε ρί ας καί τ ς ξι ο πρέ πειας το ν θρώ που. 2. Ο δι ά φο ρες νε ο φα νε ς α ρέ σεις καί πα ρα θρη σκευτι κές μά δες, προ κει μέ νου νά πι τύ χουν στίς προ ση λυτι στι κές προ σπά θει ές τους με τα χει ρί ζον ται θέ μι τες με θο δεύ σεις καί χρη σι μο ποι ο ν ποι κί λα προ σω πε α, πα ρου σι α ζό με νες ς σω μα τε α καί δρύ μα τα θρη σκευτι κά, φι λο σο φι κά με τα φυ σι κά, φι λαν θρω πι κά ο κο λο γι κά, κέν τρα γι ει ν ς ναλ λα κτι κ ς α τρι κ ς, ς ν στι το τα ψυ χο λο γί ας να πτύ ξε ως το νο, ς κι νήμα τα γιά τήν ε ρή νη, τόν πο λι τι σμό, τόν θλη τι σμό, τήν πο το ξί νω ση, τά ν θρώ πι να δι και ώ μα τα κ. λπ. 3. Πρω ταρ χι κός στό χος τ ν μά δων α τ ν ε ναι νά πο μο νώ σουν τό θ μα τους πό τήν ο κο γέ νεια, τό κοινω νι κό του πε ρι βάλ λον καί τίς πα ρα δο σια κές του συνή θει ες, προ σφέ ρον τάς του δε λε α στι κές προ τά σεις, φ νός μέν, γιά τήν ξέ λι ξή του σέ δι αί τε ρα προ σον τού χα προ σω πι κό τη τα καί, φ τέ ρου, γιά τήν συμ βο λή του στή «σω τη ρί α» δ θεν λό κλη ρης τ ς ν θρω πό τη τος. Σ α τή τήν πο ρεί α, πού πο δει κνύ ε ται πολ λές φο ρές κα τα στρο φι κή, κα τευ θύ νε ται τό θ μα πό τήν «θε ϊ- κή» α θεν τί α κά ποι ου γκου ρο, θε ϊ κο δι δα σκά λου μεσ σί α. Α τός χει πό λυ τη ξου σί α πά νω σέ λες τίς πτυ χές τ ς προ σω πι κό τη τος το πα δο, μη δέ τ ς κα θαρά δι ω τι κ ς καί προ σω πι κ ς ζω ς του ξαι ρου μέ νης. πάρ χουν, φε ρει πε ν, μά δες πού κα θο ρί ζουν ποι ός ποι άν καί πό τε θά νυμ φευ θε ( νω τι κ κ κλη σ α το Μούν) λ λες πού ο πα δοί τους στυ νο μεύ ουν τήν προ σω πι κή ζω ή νας το λ λου (Σα η εν το λο γί α κ. λπ. ). Γε νι κά ο μά δες α τές παι το ν πλή ρη πο τα γή, πο κο πή πό τό ο κο γε νεια κό πε ρι βάλ λον, τίς σπουδές, τό πάγ γελ μα καί φι έ ρω ση στό «σκο πό», πού ταυτί ζε ται μέ τήν «σω τη ρί α το κό σμου». παι το ν κό μη πα ρα χώ ρη ση τ ν πε ρι ου σια κ ν στοι χεί ων μέ χρι καί νυ πό γρα φη δή λω ση πα ραι τή σε ως πό ε θύ νη τ ς ργα νώ σε ως γιά τυ χόν α το κτο νί α ( πό πελ πι σί α) το θύ μα τος (βλ. ΚΕ ΦΕ). Με ρι κές ξευ τε λί ζουν τήν ξι ο πρέπεια το τό μου καί τό κ βιά ζουν μέ ξο μο λο γή σεις γρα πτές μα δι κά ρ για τα πει νω τι κές πρά ξεις ( μαρό λι) πο φά σεις α το κτο νί ας ( πα γό ρευ ση με ταγ γίσε ων). έν λεί πουν καί κε νες πού φθά νουν μέ χρι τήν κα τα σκο πεί α, τήν λα σπο λο γί α καί τήν τρο μο κρα τί α θυ μά των καί πι κρι τ ν τους. 4. κίν δυ νος νά πέ σει κα νείς στήν πα γί δα τ ν μάδων α τ ν δέν πρέ πει νά συ σχε τί ζε ται μέ τήν λι κί α, τήν μόρ φω ση, τήν ε φυ ΐ α τήν κοι νω νι κή θέ ση το θύμα τος. κό μη καί θρη σκευ ό με νος ν θρω πος, ταν χει πι φα νεια κή γνώ ση τ ς πί στε ώς του, κιν δυ νεύ ει νά μ πλα κε σέ τέ τοι ες μά δες, συγ χέ ον τας καί συμ βιβά ζον τας τά συμ βί βα στα. μο να ξιά, ε πι στί α, βε βαι ό τη τα, πο γο ή τευ ση, με λαγ χο λί α, πο μάκρυν ση πό τό ο κο γε νεια κό πε ρι βάλ λον (φοι τη τές, στρα τευ μέ νοι), πό λυ ση πό τήν ρ γα σί α, ο δι α κοπές, πα ρα μο νή σέ νο σο κο με α, σθέ νεια, τό πέν θος, λ λει ψη πα σχο λή σε ως κ.. μπο ρο ν νά πο τε λέ σουν κα τα στά σεις «ψη λο κιν δύ νου». Τό τε κυ ρί ως μπο ρε νά γί νει λε γό με νος «βομ βαρ δι σμός γά πης» καί νά να πτυ χθο ν ε και ρί ες γιά τή συ ζή τη ση παρ ξια κ ν προ βλη μά των καί ρα νά γί νει προ ση λυ τι σμός. Ζ Πα νορ θό δο ξη Συν δι ά σκε ψη τ ς λιά ρτου Βοι ω τί ας ( ) πα ρα τη ρε γιά τίς πα γί δες πού στή νουν ο δι ά φο ρες μά δες: «Ο πο κρυ φι στι κές λο κλη ρω τι κές μά δες πό σχον ται δύ να μη, γνώση, πιρ ρο ή, μ πει ρί ες. Τό το μο κα θο δη γε ται νά πι στέ ψει τι μέ σα πό τίς τε χνι κές τ ς μά δας θά γί νει νώ τε ρο πό τούς λ λους ν θρώ πους, τι θά ναπτύ ξει λες τίς δυ νά μεις πού κρύ βει μέ σα του καί δέν τό γνω ρί ζει, τι θά φθά σει σ να νώ τε ρο ξε λι κτι κό πί πε δο, τι θά πι βά λει στούς λ λους ν θρώ πους νά τό πο λο γί ζουν καί νά τό φο βο ν ται, τι δέν θά χρειά ζε ται νά πα κού ει σέ ποι α δή πο τε α θεν τί α (γο νε ς, δα σκά λους κ.ο.κ.) νά συμ μορ φώ νε ται μέ ποι ουσ δήπο τε θι κούς κα νό νες τι δέν θά χει καμ μί α κα νέ-

3 2 ΙΑΛΟΓΟΣ ναν νάγ κη, τι τε λι κά θά γί νει πε ράν θρω πος, θε ός! λες ο πι θυ μί ες του θά κ πλη ρώ νον ται α το στιγ μεί. Θά κά νει,τι θέ λει. θέ λη σή του θά ε ναι μο να δικός νό μος» ( μά δες συμ βί βα στες μέ τήν ρ θό δο ξη Πί στη, σελ. 90, 91). 5. δια Συν δι ά σκε ψη, μι λών τας γιά τούς τρό πους χει ρι σμο πού χρη σι μο ποι ο ν ο μά δες α τές δι α πιστώ νει τι: «...Ο ψυ χο τε χνι κές πού χρη σι μο ποι ο ν ται, τσα κίζουν κυ ρι ο λε κτι κά τήν προ σω πι κό τη τα τ ν πα δ ν, τούς ποί ους με τα τρέ πουν σέ πρό θυ μους μι σθους σκλά βους, να ε δος ρομ πότ, δη μι ουρ γών τας μιά ψυχο-βι ο μη χα νί α μέ τό πρό σχη μα τ ς δι εύ ρυν σης τ ς συ νεί δη σης, πού πι τυγ χά νε ται μέ τήν προ σφο ρά πανά κρι βων σε μι να ρί ων. Σ α τά τά σε μι νά ρια ο πε ρισ σό τε ρες πό τίς ν λό γ μά δες σκο ν τέ τοι ο ψυ χο λο γι κό βια σμό στά θύ μα τα μέ λη τους, δι αί τε ρα σ κε να πού δέν χουν πο βά λει τε λεί ως τίς θι κές ξί ες καί προ σω πι κό τη τά τους δέν χει λ λοι ω θε λο κλη ρω τι κά, πο ος ξε περνά ει σέ παν θρω πιά καί γρι ό τη τα κά θε φαν τα σί α» ( μά δες συμ βί βα στες μέ τήν ρ θό δο ξη Πί στη, σελ. 85). 6. π λα α τά γί νε ται φα νε ρό πό σο ρ νη τι κές ε ναι γιά τό το μο καί τό κοι νω νι κό σύ νο λο ο συ νέ πει ες πό τήν δρα στη ρι ό τη τα τ ν νε ο φα ν ν α ρέ σε ων καί τ ν πα ρα θρη σκευ τι κ ν μά δων. Γιά τόν λό γο α τό, πολ λές πό α τές χουν χα ρα κτη ρι στε ς λο κλη ρω τικές ρ γα νώ σεις, «κα τα στρο φι κές λα τρε ες» «λευ θερι ο κτό νες μ δες» καί χει ζη τη θε λή ψη α στη ρ ν μέ τρων ναν τί ον τους πό δι ε θνε ς ρ γα νι σμούς καί κυ βερ νή σεις πολ λ ν χω ρ ν τ ς νω μ νης Ε ρ πης. Μά λι στα τό Ε ρω πα ϊ κό Κοι νο βού λιο στό Ψή φι σμά του γιά τίς σύγ χρο νες α ρέ σεις, τ ς ( νός κ τ ν τρι ν Ψη φι σμά των του πε ρ τ ν νε ο φα ν ν α ρ σε ων), δι α πι στώ νει τι: «ρι σμέ νες σέ κτες, πού δρο ν στό πλαί σιο δι α συ νο ρια κο δι κτύ ου ν τός τ ς Ε ρω πα ϊ κ ς νώ σε ως, πι δί δον ται σέ πα ρά νο μες γ κλη μα τι κές δρα στη ρι ό τη τες καί σέ πα ρα βιά σεις τ ν δι και ω μά των το ν θρώ που...». 7. λ λά ο συ νέ πει ες πό τήν δρα στη ρι ό τη τα τ ν μά δων α τ ν φθεί ρουν καί τήν ψυ χο σω μα τι κή γεί α τ ν θυ μά των τους. «Μέ τή δέ σμευ ση σέ μιά τέ τοι α μάδα, τρό πος σκέ ψης καί τρό πος ζω ς τ ς ρ γά νω σης γί νε ται δεύ τε ρη φύ ση γιά τόν πα δό. Σκέ ψεις καί θέσεις πού ε χε κα νείς στό πα ρελ θόν ξα φα νί ζον ται. Στό θ μα πα ρα τη ρο ν ται: Πε ρι ο ρι σμέ νη χρή ση τ ς γλώσσας (γλωσ σι κή πε νί α) καί στε ρε ό τυ πες παν τή σεις, πα ρά ξε νη συμ πε ρι φο ρά, ξα σθέ νη ση τ ς προ σω πι κ ς σκέ ψης καί κρί σης, δυ να μί α δι α τή ρη σης τ ν πρίν πό τήν ν τα ξη στήν ρ γά νω ση να μνή σε ων», συρ ρί κνω ση τ ν δι α νο η τι κ ν καί ψυ χι κ ν δυ να το τή των, μει ω μέ νη ν τί δρα ση σέ ξω τε ρι κά ρε θί σμα τα κ.. Κα ταν το ν τε λι κά «πι ό νια» στά χέ ρια το γκου ρο το μεσ σί α τ ς ρ γα νώ σε ως, φθά νον τας σ α τό πού πο κα λε ται «ναί ρε ση παρ ξης» ( ι ά λο γος, τ. 13, σελ. 14). Πέ ραν βε βαί ως πό τίς ψυ χι κές βλά βες πάρ χουν καί σω μα τι κές, πως ρ πη τες λων τ ν ε δ ν, χρό νι ες κα κώ σεις, α το κτο νί ες το μι κές καί μα δι κές καί φυ σικά «τε λε τουρ γι κές» ν θρω πο θυ σί ες κ. λπ. 8. Με τά πό λα α τά, ε ναι ε κο λο νά ν τι λη φθε κα νείς τίς πι δρά σεις πού να πό φευ κτα προ ξε νε δρα στη ρι ό τη τα τ ν νε ο φα ν ν α ρέ σε ων κα στόν ε ρό θε σμό τ ς ο κο γέ νειας. μα κα ρι στός π. ν τώ νιος λεβι ζό που λος ση μει ώ νει: «πάρ χουν ρ γα νώ σεις, πως Σα η εν τό λοτ ζυ, ο πο ες, μέ τίς μυ στι κές τους πη ρε σί ες κα ταρ τί ζουν ε δι κό πρό γραμ μα χει ρι σμο τ ς κά θε περί πτω σης ταν λό γου χά ριν ο γο νε ς ναν τι ώ νον ται. Σ α τές τίς πε ρι πτώ σεις ρ γά νω ση ρυθ μί ζει κό μη καί τίς συ ναι σθη μα τι κές σχέ σεις με τα ξύ τ ν με λ ν τ ς ο κο γε νεί ας. πι δι ώ κε ται ξα πά τη ση τ ν γο νέ ων, τι δ θεν τό θ μα γα πά ει τούς γο νε ς καί δέν βά ζει τί πο τε πά νω πό τήν γά πη. λ λά ε ναι ο γο νε ς πού κα τα στρέ φουν α τό τό συ ναί σθη μα μέ τήν ναν τί ω σή τους. Μά λι στα ρ γά νω ση προ βαί νει σέ φρι κτούς κ βιασμούς, τι σχέ ση δέν θά πο κα τα στα θ άν δέν παύση ναν τί ω ση άν δ δέν στα μα τή σουν ο πα φές τ ν γο νέ ων μέ ε δι κούς συμ βου λευ τι κούς σταθ μούς, μέ τήν κ κλη σί α, μέ Συλ λό γους, Πρω το βου λί ες Γο νέ ων κ.ο.κ.» ( ν τι με τώ πι ση τ ν α ρέ σε ων κα τ ς πα ρα θρησκε ας, σελ. 48). Καί τό τρα γι κό ε ναι τι συ νή θως ε ναι ρ γά ταν δι α πι στω θ κίν δυ νος πό τήν παρ ξη το προ βλήμα τος. ι α πι στώ νει χα ρα κτη ρι στι κά π. ν τώ νιος: «πάρ χουν πε ρι πτώ σεις γο νέ ων πού δέν ν τε λή φθησαν γ και ρα τόν κίν δυ νο. ταν τά παι διά τους πλη σία σαν γιά πρώ τη φο ρά μιά τέ τοι α κί νη ση, χι μό νον δέν νη σύ χη σαν, λ λά καί ξέ φρα σαν κα νο ποί η ση για τί τό παι δί τους ν τά χθη κε σέ μά δα πού σχο λε ται, πως νό μι σαν, μέ φι λο σο φι κά ζη τή μα τα, μέ τήν ψυχο λο γί α καί γ κυ κλο παι δι κά μορ φω τι κά θέ μα τα. ρ χι σαν ν νη συ χο ν ταν ταν ρ γά μό λις δι α πίστω σαν βα σι κές λ λοι ώ σεις στήν προ σω πι κό τη τα το παι διο τους ταν θυ γα τέ ρα τους στα μά τη σε τίς σπου δές κι φυ γε πό τό σπί τι. γι ναν ξαλ λοι ταν τό παι δί τους ξα φα νί στη κε!» (στό διο, σελ. 44). Πολ λές φο ρές ν τι πα ρά θε ση τ ν θυ μά των μέ τίς ο κο γέ νει ές τους, με θο δευ μέ νη πό τίς δι ες τίς λο κλη ρω τι κές α τές μά δες, χει δι αί τε ρα σκλη ρό χα ρα κτή ρα καί φθά νει σέ κρα ες κα τα στά σεις. Παιδιά πει λο ν τούς γο νε ς τους καί τούς σύ ρουν στά δι κα στή ρια σύ ζυ γοι δη γο ν ται να πό φευ κτα στό δι α ζύ γιο δι α λύ ον τας μιά ε τυ χι σμέ νη μέ χρι πρό τι νος ο κο γέ νεια. Σ πό με νο ρ θρο μας θά να φερ θο με σέ συγ κε κρι μέ να πε ρι στα τι κά πού πο κα λύ πτουν κα θαρά τό μέγεθος το προβλήματος καί τίς νησυχητικές συνέπειές του π νω στ ν ο κογ νεια.

4 ΙΑΛΟΓΟΣ Η ΠΡΟ ΛΗ ΨΗ ΕΙ ΝΑΙ ΚΑ ΛΥ ΤΕ ΡΗ Α ΠΟ ΤΗΝ ΘΕ ΡΑ ΠΕΙΑ (α μ ρος) το π. ν τω ν ου λε βι ζο πο λου ( ) Ε ναι γνω στό πώς πρό λη ψη ε ναι πο λύ κα λύ τε ρη πό τήν θε ρα πεί α. Γι α τό ο γο νε ς πρέ πει νά βρί σκονται σέ πα γρύ πνη ση καί νά ξε τά ζουν προ σε κτι κά τόν κά θε φο ρέ α, πού προ σφέ ρει δι ά φο ρες δυ να τό τη τες γιά τά παι διά τους, γυ μνα στι κή, πο λε μι κές τέ χνες, μπαλ λέτο κό μη φρον τι στή ριο ξέ νων γλωσ σ ν. Ο δι ά φορες νε ο φα νε ς α ρέ σεις καί πα ρα θρη σκευ τι κές μά δες δρο ν μέ κα τον τά δες προ σω πε α καί νυ πο ψί α στα νό μα τα, μέ πο τέ λε σμα νά πα γι δεύ ουν πολ λούς. Πρό κει ται γιά ξω χρι στι α νι κές τά σεις καί ξω-ευρω πα ϊ κές μά δες ποι κί λης προ έ λευ σης: Νε ο γνω στι κές, γκου ρου ϊ στι κές, νε ο ει δω λο λα τρι κές, σ λα μι κές, νε ο ε ποχι κές, ψυ χο-λα τρε ες κ.ο.κ. λες α τές μ φα νί ζον ται πολ λές φο ρές μέ τό προσω πε ο τ ς ψυ χο λο γί ας, τ ς φι λο σο φί ας, το πο λι τισμο, τ ς τέ χνης κ.. (βλ. κα τά λο γο στά βι βλί α μας: «Ποι μαν τι κή ν τι με τώ πι ση τ ν Α ρέ σε ων καί τ ς Παρα θρη σκεί ας», θή να 1995, «μά δες συμ βί βα στες μέ τήν ρ θό δο ξη Πί στη», λί αρ τος 1995). πάρ χουν πε ρι πτώ σεις γο νέ ων πού δέν ν τε λή φθησαν γ και ρα τόν κίν δυ νο. ταν τά παι διά τους πλη σία σαν γιά πρώ τη φο ρά μιά τέ τοι α κί νη ση, χι μό νον δέν νη σύ χη σαν, λ λά καί ξέ φρα σαν κα νο ποί η ση για τί τό παι δί τους ν τά χθη κε σέ μά δα πού σχο λε ται, πως νό μι σαν, μέ «φι λο σο φι κά ζη τή μα τα», μέ τήν «ψυχο λο γί α» καί «γ κυ κλο παι δι κά-μορ φω τι κά θέ μα τα». ρ χι σαν ν νη συ χο ν ταν ταν ρ γά μό λις δι α πίστω σαν βα σι κές λ λοι ώ σεις στήν προ σω πι κό τη τα το παι διο τους ταν θυ γα τέ ρα τους στα μά τη σε τίς σπου δές κι φυ γε πό τό σπί τι. γι ναν ξαλ λοι ταν τό παι δί τους ξα φα νί στη κε! Χα ρα κτη ρι στι κή ε ναι πε ρί πτω ση νός πα τέ ρα, πού μο λό γη σε κλαί γον τας: «γώ διος πλή ρω σα τό τα ξί δι τ ς κό ρης μου στήν ν δί α δέν ξε ρα πώς τό τα ξι δι α τό ε χε ρ γανω θε πό τήν κί νη ση το γκου ρο Σά ι Μπάμ πα». γκου ρού α τός χει καί στή χώ ρα μας με ρι κές ρ γα νώσεις καί πολ λούς πα δούς, πού ρ γα νώ νουν τα ξί δια στήν ν δί α. «νω ση Γι όγ κα λί αν θος», ρ γά νωση «λ λη νο ϊν δι κός Φι λο σο φι κός Σύν δε σμος», «ρ μονι κή Ζω ή» καί «μι λος ξυ πη ρε τη τ ν» κη ρύτ τουν δο ξα σί ες α το το γκου ρο καί ρ γα νώ νουν προ σκυνη μα τι κά τα ξί δια στήν ν δί α! λ λά δυ στυ χ ς, πρό λη ψη δέν ε ναι πάν το τε δυνα τή. Για τί νη μέ ρω ση τ ν νέ ων ν θρώ πων καί τ ν γο νέ ων γιά τούς κιν δύ νους τ ν λο κλη ρω τι κ ν α τ ν ξαρ τή σε ων ε ναι λά χι στη, ν χι νύ παρ κτη. πό τό λ λο μέ ρος, πως να φέ ρα με, ο μά δες α τές βρί σκονται παν το μπρο στά μας καί πει λο ν μέ δι ά βρω ση λους τούς το με ς τ ς ζω ς. Ε ναι λοι πόν νάγ κη, ο γο νε ς καί γε νι κό τε ρα ο ο κο γέ νει ες πού χουν πρό βλη μα, νά νη με ρω θο ν γιά τόν ρ θό τρό πο χει ρι σμο το προ βλή μα τος α το. στά ση τους καί συμ πε ρι φο ρά τους πέ ναν τι στό παιδί τους-θ μα, τό π ς θά χει ρι στο ν τήν κά θε πε ρί πτωση, μπο ρε νά ε ναι σω τή ριο καί κα τα στρο φι κό. μ πει ρί α τ ν γο νέ ων στό ξω τε ρι κό. Τά προ βλή μα τα τ ν νε ο φα ν ν α ρέ σε ων καί παρα θρη σκευ τι κ ν μά δων ν τι με τώ πι σαν ο κο γέ νει ες λ λων χω ρ ν πρίν πό τούς λ λη νες γο νε ς. έν κάθη σαν μέ σταυ ρω μέ να χέ ρια. Π ραν τήν πό θε ση πού τούς φο ρο σε στά χέ ρια τους καί δρα στη ρι ο ποι ή θηκαν, δη πό τή δε κα ε τί α το 1970, μό λις δη λα δή κ δηλώ θη καν α τά τά προ βλή μα τα στίς χ ρες τ ς ύ σης. Στή χώ ρα μας δέν π ρ ξε δυ στυ χ ς νά λο γη δραστη ρι ο ποί η ση τ ν γο νέ ων. Ο πιό πολ λοί ν τε λή φθησαν τι πάρ χει πρό βλη μα ταν ταν πο λύ ρ γά, λ λά καί τό τε δέν δρα στη ρι ο ποι ή θη καν. Τίς πε ρισ σό τε ρες φο ρές κλεί στη καν στόν αυ τό τους «κλαί γον τας τή μο ρα τους» καί προ σπά θη σαν «νά π νε μέ τά νε ρά» το παι διο τους «γιά νά μήν κο πε πα φή». νέ δω σαν δη λα δή στούς κ βια σμούς τ ν ρ γα νώ σε ων, ο πο ες πεί λη σαν μέ σω τ ν θυ μά των τους, τι ν ο γο νε ς δρα στη ρι ο ποι η θο ν ναν τί ον τους, θά κό ψουν κά θε πα φή μέ τήν ο κο γέ νεια. Ποι ά ε ναι μ πει ρί α τ ν ξέ νων γο νέ ων πού πο λύ νω ρίς ρ γα νώ θη σαν σέ ε δι κούς φο ρε ς α το βο η θεί ας, στούς λε γό με νους Συλ λό γους Πρω το βου λί ας Γο νέ ων; Σύλ λο γος Πρω το βου λί ας Γάλ λων Γο νέ ων (A D- FI) ε ναι πρ τος φο ρέ ας, πού δη μι ουρ γή θη κε πό γο νε ς-θύ μα τα, μέ σκο πό τήν α το-βο ή θεια τ ν ο κο γενει ν. κο λού θη σαν ο Γερ μα νοί. Μι λή σα με μέ βα σι κούς συ νερ γά τες α τ ς τ ς κι νήσε ως μέ τόν εί μνη στο F. W. H a a ck, δρυ τή το Συλ λόγου Πρω το βου λι ν Γο νέ ων Βαυ α ρί ας, μέ τήν κα θη γήτρια C l a i re C h a m p o l l i on, «Θε ω ρη τι κό γ κέ φα λο» τ ς κι νή σε ως τ ν Γάλ λων γο νέ ων καί μέ τήν A l e x a n d ra S c h m i dt, γιά πολ λά χρό νια δρα στή ρια γραμ μα τέ α τ ς κι νή σε ως α τ ς. Πα ρα θέ του με στή συ νέ χεια τά στοιχε α πού μ ς δό θη καν. F. W. H a a ck νέ φε ρε πώς πάρ χουν δύ ο δι α φορε τι κά ε δη συμ βου λ ν, πού φο ρο ν τή συμ πε ρι φορά τ ν γο νέ ων: Με ρι κοί λέ νε πώς πρέ πει πωσ δή πο τε νά κρα τήσεις τήν πα φή μέ τό παι δί τό μέ λος τ ς ο κο γε νεί ας. Γνώ ρι σα πολ λές ο κο γέ νει ες πού σαν δυ στυ χι σμέ νες τά Χρι στού γεν να, πει δή τό παι δί τους, πού ε χε πέ σει

5 4 ΙΑΛΟΓΟΣ θ μα στόν γκου ρού καί βρι σκό ταν στό σπί τι, δέν ε χε καμ μί α κα τα νό η ση τ ν Χρι στου γέν νων ξε λάμ βα νε τόν η σο πως τόν γκου ρού του. Πολ λές ο κο γέ νει ες προ σπα θο ν νά ξα γο ρά σουν τήν πα φή μέ τό νά δίνουν στό παι δί χρή μα τα. Προ σω πι κά προ σπα θ νά π στούς γο νε ς κά τι δια φο ρε τι κό. Τούς λέ γω «Σκε φτε τε ν τό παι δί σας, πό πνευ μα τι κή σύγ χυ ση, πό ρ ρω στη μέ νη κα τά στα ση νη συ χί ας, κο λού θη σε α τό τό δρό μο». Για τί πρέ πει δυ στυ χ ς νά δι α πι στώ σου με πώς ο γκου ρού-α ρέ σεις λ λες μά δες πευ θύ νον ται στά σθε νέ στε ρα μέ λη τ ς κοι νω νί ας καί προ σπα θο ν νά τά κερ δί σουν, νά τά βγά λουν πό τήν κοι νω νί α. Λοι πόν ν βρι σκό μαστε μπρο στά σέ πε ρί πτω ση σθε νεί ας, συ νι στ νά να ζη τη θε νας για τρός καί νά ρ μη νευ θε α τρι κά τό πρό βλη μα. ν μως α τό τό παι δί σχυ ρί ζε ται πώς προ σχώρη σή του στόν γκου ρού πο τε λε προ σω πι κή θρη σκευτι κή πι λο γή, τό τε τούς λέ γω πώς μ α τό τόν τρό πο χω ρί σθη κε πό σ ς καί μπο ρε τε καί σε ς νά νερ γή σετε πα ρό μοι α. Πολ λοί πό τούς γκου ρο δί νουν στά παι διά δι α φο ρε τι κά νό μα τα καί τά παι διά παι το ν νά νο μά ζον ται μ α τά τά νό μα τα. λ λά δέν πάρ χει γιά τούς γο νε ς καί τούς ο κεί ους κα νέ νας λό γος νά τό κά νουν. Ε πα σέ γο νε ς πώς ποι ος πι στεύ ει τι γκου ρού Ραζ νίς/o s ho ε ναι Θε ός, δέν χει δου λειά σέ χρι στι α νι κή ορ τή. Α τό ση μαί νει πώς κλαμ βά νει κα νείς στά σο βα ρά τό χω ρι σμό, κό μη καί άν α τό προ ξε νε πό νο. Τήν κα λύ τε ρη συμ βου λή δί νει πα ρα βο λή το σώτου υ ο. πα τέ ρας δέν τρε ξε πί σω πό τόν σω το υ ό, γιά νά τόν πα ρα κα λέ σει νά ξα να γυ ρί σει. λ λά τόν δέ χθη κε ταν πέ στρε ψε με τα νο η μέ νος. Σέ κά θε πε ρί πτω ση θά ε χό μουν σέ μιά τέ τοι α ο κο γέ νεια νά κα τα φύ γει σ να πνευ μα τι κό, πού χει κα τα νό η ση γι α τά τά ζη τή μα τα. A l e x a n d ra S c h m i dt νέ φε ρε γιά τή δι κή της μπει ρί α μέ τούς γο νε ς: «Ο γο νε ς στή Γαλ λί α, τα λί α, σπα νί α, Βέλ γιο καί σέ λ λες χ ρες φο βόν του σαν. Με τά μως ξε πέ ρασαν τό φό βο τους, πώς δ θεν θά χά σουν τά παι διά τους, ταν δρα στη ρι ο ποι η θο ν. Ξέ ρω πολ λές πε ρι πτώσεις παι δι ν πού ν καν σέ α ρε ση κι μως πι σκέπτον ται τά σπί τια τους πα φή τους μέ τό σπί τι δέν δι α κό πη κε κα θό λου. με γά λη πλει ο νό της τ ν γο νέ ων πού νή κουν στήν A D FI χουν παι διά πού πε σαν θύ μα τα στήν ρ γά νω ση το Μούν. Τά παι διά α τά ρ χον ται καί τούς βλέ πουν δέν χα σαν τήν πα φή. Α τό ξαρ τ ται πό τους γο νε ς. Πρέ πει νά μά θουν νά ε ναι συ νε πε ς μέ τόν αυ τό τους, δη λα δή νά λέ νε στά παι διά τους τι ε ναι ναν τί ον τ ς μά δος, χι μως καί ναν τί ον τ ν παι δι ν τους. Πρέ πει νά τά πεί σουν πώς ε ναι ε λι κρι νε ς. Νο μί ζω πώς α τό πρέ πει νά τό κά νουν ο γο νε ς». κα θη γή τρια C l a i re C h a m p o l l i on πρό σθε σε: «πάρ χουν γο νε ς πού χουν τή δι κή μας μ πει ρί α να πό τά παι διά τους χει φύ γει καί δέν πάρ χει καμ μιά πι κοι νω νί α. πάρ χουν κά θε ε δους προ βλήμα τα, πού τί θεν ται κυ ρί ως πό πό ψε ως θι κ ς. Ο γο νε ς ν τι δρο ν δι α φο ρε τι κά. Κα τ ρ χήν πάρ χουν γο νε ς πελ πι σμέ νοι, πως πάρ χουν καί γο νε ς ξαγρι ω μέ νοι. Συ νή θως πρό κει ται γιά τήν δια τήν ο κο γένεια. σύ ζυ γος π.χ. ε ναι πελ πι σμέ νη καί πα τέ ρας ξα γρι ω μέ νος. Ε ναι φυ σι κό. ρό λος μας ε ναι κα τά πρ τον νά προ σπα θή σου με νά γα λη νέ ψου με καί νά πα ρη γο ρή σου με λί γο τήν πελ πι σμέ νη μη τέ ρα, πί σης χου με πε ρι πτώ σεις πού χρει ά ζε ται νά πα να φέ ρου με στά λο γι κά του καί νά ρε μή σου με τόν πα τέ ρα πού χει γί νει βί αι ος». πάρ χουν ρ γα νώ σεις, πως Σα η εν τό λοτ ζυ, ο πο ες, μέ τίς μυ στι κές τους πη ρε σί ες κα ταρ τί ζουν ε δι κό πρό γραμ μα χει ρι σμο τ ς κά θε πε ρί πτω σης ταν λό γου χά ριν ο γο νε ς ναν τι ώ νον ται. Σ α τές τίς πε ρι πτώ σεις ρ γά νω ση ρυθ μί ζει κό μη καί τίς συ ναισθη μα τι κές σχέ σεις με τα ξύ τ ν με λ ν τ ς ο κο γε νεί ας. πι δι ώ κε ται ξα πά τη ση τ ν γο ν ων, τι δ θεν τό θ μα γα πά ει τούς γο νε ς καί δέν βά ζει τί πο τε πά νω πό τήν γά πη. λ λά ε ναι ο γο νε ς πού κα τα φέρ νουν α τό τό συ ναί σθη μα μέ τήν ναν τί ω σή τους. Μά λι στα ρ γά νω ση προ βαί νει σέ φρι κτούς κβια σμούς, τι σχέ ση δέν θά πο κα τα στα θε άν δέν παύ σει ναν τί ω ση άν δ δέν στα μα τή σουν ο πα φές τ ν γο νέ ων μέ ε δι κούς συμ βου λευ τι κούς σταθμούς, μέ τήν κ κλη σί α, μέ Συλ λό γους, Πρω το βου λί ες Γο νέ ων, κ.ο.κ. Σ α τές τίς πε ρι πτώ σεις ο γο νε ς πρέ πει νά σκεφθο ν τι δέν ε ναι τό παι δί τους α τό πού παίρ νει α τή τή θέ ση, λ λά το πι βάλ λε ται καί άν πο κύ ψου ν παί ζουν τό ρό λο πού ε ναι γι α τούς προσ δι ο ρι σμέ νος πό τήν ρ γά νω ση. Ε ναι τό «πρό γραμ μα χει ρι σμο» πού πο δει κνύ ε ται πο τε λε σμα τι κό! «Ε πα τι πάρ χουν καί λ λες πε ρι πτώ σεις», συ νέ χισε κυ ρί α C l a i re C h a m p o l l i on. «Α τό ε ναι λή θεια. πάρ χουν ο κο γέ νει ες τ ν ποί ων να παι δί λ λο μέ λος ε ναι σέ α ρε ση, τ ς ποί ας τά μέ λη κα τοι κο ν κό μη στά σπί τια τους, πως π.χ. ο πα δοί το περβα τι κο ι α λο γι σμο, τ ς Σα η εν τό λοτ ζυ, κ.λπ. Ο γο νε ς σ α τές τίς πε ρι πτώ σεις χουν με γά λα προ βλήμα τα, δι ό τι συμ βί ω ση μ α τά τά πρό σω πα ε ναι πο λύ δύ σκο λη.,τι μπο ρο με νά τούς πο με ε ναι πο λύ λί γο, γιατί ο διοι ε ναι πεύ θυ νοι στό νά προ σπα θή σουν νά κρα τή σουν κα τά πρ τον τά νε ρα τους καί πει τα νά δι α τη ρή σουν στό μέ γι στο βαθ μό τίς προ σω πι κές καί ν θρώ πι νες σχέ σεις τους μέ τό πρό σω πο πού βρί σκε ται κον τά τους, πράγ μα πο λύ δύ σκο λο. Τούς δί νου με συμβου λές, σον φο ρ τόν κα λύ τε ρο τρό πο μέ τόν πο ο πρέ πει νά μι λο ν μέ τό παι δί τους. Σέ ρι σμέ νες πε ρι πτώ σεις ο σχέ σεις ε ναι ρ κε τά κα λές, στε τό παι δί νά δέ χε ται νά λ θει νά μι λή σει μαζί μας, για τί δέν ε μα στε γο νε ς του. κό μη μπο ρο με νά προ τεί νου με κά ποι ον, πει δή γνω ρί ζου με ρ κε τό κό σμο, π.χ. να πρώ ην μέ λος, κό μη καί μι ς λ λης ργα νώ σε ως, να πρό σω πο ρ κε τά νέ ο, πού χει πε ρα καί μπο ρε νά κου βεν τιά σει γιά λ α τά μα ζί του».

6 ΙΑΛΟΓΟΣ B O Y N T OY (V O O D OO)* το Πρω το πρ. Βα σ λει ου Α. Γε ωρ γ που λου (M.Th). α) Τ ε ναι τ Βουν το. Βουν το νο μ ζε ται μι μορ φ φρο α με ρι κα νι κ ς μα γι κ ς λα τρε ας πο α ρ χι κ πα ρου σι στη κε τ ν 18ο α να στ νη σι τ ς Κα ρα ϊ βι κ ς κα κυ ρ ως στ ν ϊ τ με τα ξ τ ν μα ρων σκλ βων πο με τα φ ρον ταν π το ς δου λ μπο ρους β αι α π τ ν φρι κ στ Ν ο Κ σμο. Πα ρ τ ν ναγ κα στι κ κ χρι στι α νι σμ τους ο φρικα νο σκλ βοι μ ξω τε ρι κ χρι στι α νι κ πε ρ βλη μα, δια τ ρη σαν τ ν τ νως νι μι στι κ, φε τι χι στι κ, μα γι κ * Γι τ σ ντα ξη το πα ρ ντος ρ θρου βα σι στ κα με στ : 1) H a n d b u ch R e l i g i ö se G e m e i n s c h a f t en u nd W e l t a n s c h a- u u n g en, (H r sg. H. R e l l er, H. K r e ch, M. K l e i m i n g er), 5η κ δ ) H. G a s p er - J. M ü l l er - F. V a l e n t in, L e x i k on d er S e k t en, S o n d e r g r u p p en u nd W e l t a n s c h a u u g en, 7η κ δ ) K i r c h en, S e k t en, R e l i g i o n en, (H r sg. G. S c h m id, G. O. S c- h m id), 7η κ δ ) A. F i n c ke M. P ö h l m a nn, K o m p a ss S e k t en u nd r e l i g i ö se W e l t an -s c h a u u n g en, ) Βλ. K o m p a k t l e x i k on R e l i g i o n en, [H r sg: R ü d i g er H a u th], λ λη πε ρί πτω ση ε ναι φυ σι κά τ ν Κρίσ να, τ ν Παι δι ν το Θε ο, το Μούν, κ.λπ., δη λα δή μά δων πού τά μέ λη τους δι α μέ νουν ξω πό τίς ο κο γέ νει ές τους. Τό πρό βλη μα ε ναι δι α φο ρε τι κό. κε μπο ρο με πί σης νά συ στή σου με κα τά πρ το λό γο, νά κρα τήσουν μέ κά θε θυ σί α τήν πα φή. εύ τε ρον, νά μή συ ζητο ν μα ζί τους γιά δογ μα τι κά θέ μα τα δέν πι τυγ χάνουν τί πο τε. Θά πρέ πει μό νο νά τούς πε ρι βά λουν μέ γά πη, μέ θαλ πω ρή, νά τούς μι λο ν γιά τά παι δι κά τους χρό νια, γιά τούς δελ φούς καί τίς δελ φές τους, γιά,τι γα πο ν. έν πρέ πει νά πα ρα λεί πουν νά τούς μι λο ν γιά τή νέ α πί στη τους, λ λά χι μέ πι θε τι κό τη τα. Καί το το γιά δύ ο λό γους: Πρ τον για τί τσι πάρ χει λ πί δα νά τούς ξα ναδο ν καί δεύ τε ρον για τί κά τι μπο ρε νά συμ βε στό μέλ λον: πάρ χουν ν θρω ποι πού γ κα τα λεί πουν τήν α ρε ση, ε τε μέ δι κή τους πρω το βου λί α, ε τε ξ α τί ας νός ξω τε ρι κο γε γο νό τος. Τή στιγ μή κεί νη πρέ πει νά ξ ρουν, στω χι μέ τό μυα λό τους, λ λά μέ τήν καρ διά τους, τι πάρ χει κά ποι ο μέ ρος στόν κό σμο, που θά γί νουν δε κτοί χω ρίς ρω τή σεις». «Α τά ε ναι λα πού μπο ρο με νά πο με στούς γο νε ς. Πρέ πει νά τούς πο με τι φεί λουν νά χουν λ πί δα καί πί στη, για τί λα μπο ρε νά συμ βο ν. -Τί γί νε ται σέ πε ρί πτω ση πού κά ποι ο παι δί πι στρέψει στό σπί τι; - έν μπο ρ νά δώ σω γε νι κές δη γί ες. Νο μί ζω τι θά πρέ πει συμ πε ρι φο ρά νά ποι κί λει νά λο γα μέ τήν πε ρίπτω ση. Γε νι κά, πρέ πει νά κά νει κα νείς α τό πού ζη τ πι στρέ ψας. η λα δή, άν πε : έν θέ λω νά μι λο με γι α τό, πρέ πει να σε βα στο με τήν πι θυ μί α του α τή. ν τού τοις πάρ χουν πράγ μα τα πρα κτι κά. Ξέ ρουμε τι ε ναι πά ρα πο λύ ε αί σθη τος. κό μη κι ν μέ σα στό μυα λό του πέρ ρι ψε τά δόγ μα τα, δι ό τι τά βρ κε χι χρι στι α νι κά, ν τι κρου ό με να, ξογ κω μέ να κ.λπ., ν τού τοις μέ σα του πάρ χουν συ ναι σθη μα τι κές δε σμεύσεις, τίς πο ες δέν μπο ρε νά πορ ρί ψει μέ σως. τσι, ε δα π.χ. κά ποι ο νέ ο, πο ος ταν πο λύ κα λά λη τή μέ ρα καί ταν ρ ρω στος τή νύ χτα. Ε χε φιά λτες κι κό μη πο νο σε τό στο μά χι του καί ταν σω μα τι κά ρ ρω στος». «- ς λ θου με στήν συμ πε ρι φο ρά σον φο ρ τά ο κο νο μι κά θέ μα τα. Ποι ά πρέ πει νά ε ναι δ στά ση τ ν γο νέ ων; -Πράγ μα τι ξέ ρου με τι ο α ρέ σεις θέ λουν πολ λά χρή μα τα. χω τήν γνώ μη, πό τήν πε ρα πού χου με, τι δέν πρέ πει νά δί νου με χρή μα τα. άν βέ βαι α τό το μο δη λώ σει τι θέ λει νά μεί νει στό σπί τι του, πρέ πει νά χει ν τί λη ψη, χι μό νο τ ν χρη μά των, λ λά γιά λα τά πράγ μα τα, νά χει δη λα δή πραγ μα τι κή συ ναίσθη ση τ ς κα τα στά σε ως στήν ποί α βρί σκε ται. άν πάρ χει μ φι βο λί α τι χει πράγ μα τι πε λευ θε ρω θε, πο φύ γε τε νά δώ σε τε χρή μα τα. Νο μί ζω τι στήν ρ χή του λά χι στον δέν πρέ πει νά δί δων ται χρή μα τα. Πρέ πει νά βο η θε ται μέ ποι ον δή πο τε τρό πο, λ λά χι χρή ματα. Τά χρή μα τα ε ναι πο λύ βο λι κά». «- άν πε τι θά μεί νει μό νο μιά βδο μά δα στό σπί τι καί θέ λει χρή μα τα γιά νά ξα να γυ ρί σει; Νά ξα να γυ ρί σει πο ; Στούς γκου ρού; γώ δέν θά δι να τί πο τε. κό μη καί γιά τήν ν τί θε τη πε ρί πτω ση, δη λα δή γιά κά ποι ον πού θά θε λε νά πι στρέ ψει στό σπί τι, πως σέ μιά πε ρί πτω ση πό τήν σπα νί α. ζή τησε νά πι στρέ ψει στό σπί τι της καί δέν ε χε χρή μα τα. Μέ ρώ τη σαν τί πρέ πει νά κά νουν. πάν τη σα, μά λι στα ε ναι να πρό βλη μα. άν στεί λε τε χρή μα τα νά τά πά ρει ρ γά νω ση. Ποι ός ξέ ρει; λ λά άν πράγ μα τι θέ λει νά γυ ρί σει; πλού στα τα, θά τ ς στεί λε τε να ε σι τή ριο πού νά μήν μπο ρε νά τό που λή σει. Μπο ρε τε νά π τε στό σταθ μό, ν γο ρά σε τε να ε σι τή ριο γιά τή Μα δρί τη, π.χ. πού νά μήν μπο ρε νά με τα πω λη θε. Συ νε π ς, νε ξάρ τη τα πό τό ν λ θει χι, α ρε ση δέ θά μπο ρε νά πω φε λη θε πό τά χρή ματα α τά. Στή πε ρί πτω ση α τή πού νέ φε ρα, το κο ρί τσι πέ στρε ψε στό σπί τι του καί γ κα τέ λει ψε τήν α ρε ση». (Συ ν χεια στ π μενο).

7 6 ΙΑΛΟΓΟΣ Π. ΑΝ ΤΩ ΝΙΟΣ Α ΛΕ ΒΙ ΖΟ ΠΟΥ ΛΟΣ Ε ΝΑΣ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟΣ Α ΠΟ ΛΟ ΓΗ ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚ ΚΛΗ ΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΙ ΜΑΝ ΤΙ ΚΗ ΤΟΥ Ε ΝΑΝ ΤΙ ΤΩΝ ΑΙ ΡΕ ΣΕ ΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑ ΡΑ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ (β μ ρος) το κ. Κωνσταντίνου Πα πα χρι στο δού λου Προ έ δρου το.σ. τ ς Π.Ε.Γ. Τ Συγ γρα φι κό ρ γο του. π. ν τώ νιος ταν πο λυ γρα φό τα τος. Ε χε δι αί τερη ε χέ ρεια στ ν πο τυ πώ νει στ χαρ τί τ ς σκέ ψεις του, λ λά κα τ πο τε λέ σμα τα τ ν βα σα νι στι κ ν του ρευ ν ν πά νω στ σκη νι κό τ ν α ρέ σε ων κα τ ς πα ρα θρη σκεί ας. γω νί α του γι τ ν ν θρω πο κα κυ ρί ως γι τ θύ μα τα τ ν κά θε λο γ ς ρ γα νώ σε ων, μ ς φη σε μι πλού σια βι βλι ο γρα φί α, πε ρισ σ τε ρα π 40 βι βλ α, πο κα λύ πτουν σχε δόν λο τ φά σμα τ ν συγ χρό νων του πα ρα θρη σκευ τι κ ν ρευ μά των κα κυ ρί ως τ ν μά δων πο δρο ν κά τω πό τ ν γνω στό τίτ λο τ ς «Νέ ας πο χ ς» (N ew A ge). Τ συγ γρα φι κό ρ γο το π. ν τω νί ου πε ρι λαμ βά νει ρ γα ρ θο δό ξου ο κο δο μ ς κα γ χει ρί δια α ρέ σε ων κα πα ρα θρη σκευ τι κ ν μά δων. πί σης συλ λο γές μι λι ν του σ πολ λά συ νέ δρια, σε μι νά ρια κα κ παιδευ τι κές με ρί δες. Στ κεί με νά του, πε ρί τ ν ρ θό δο ξη πί στη, ε ναι μ φα νής πο λο γη τι κός χα ρα κτή ρας. ταν πα ρουσιά ζει τ ν ρ θό δο ξη δι δα σκα λί α χει πάν τα π ψιν του τ ς α ρε τι κές κα πα ρα πλα νη τι κές δι δα σκα λί ες τ ν πα ρα θρη σκευ τι κ ν μά δων. Στ σύγ χρο νη πο χή πολ λοί ροι θρη σκευ τι κοί κα κ κλη σι α στι κοί δι α στρέ φον ται κα λ λά ζει πλή ρως τ νό η μά τους. πό τ ς μά δες τ ς «Νέ ας πο χ ς», γι πα ρά δειγ μα, χρη σι μο ποι ο ν ται ο ροι: Θε ός, Χρι στός, Χρι στια νός, γά πη, κοι νω νί α κ. λπ. μ ν τε λ ς λ λο πε ρι ε χό με νο. Ε ναι προ φα νές τι μ τ χρή ση τέ τοι ων θρη σκευ τι κ τους στοι χε α, το ς τε λε τουρ γι κο ς χορο ς τους κα τ ν προ γε ν στε ρη νο η μα το δ τη σ τους. Σ με ρα συ ναν τ κ ποι ος τ λα τρε α βουν το κτ ς π τ νη σι τ ς Κα ρα ϊ βι κ ς, κυ ρ ως στ ς Η.Π.Α. β) Σ τ πι στε ουν ο πα δο το Βουν το ; Ο πα δο το Βουν το πι στε ουν σ μ α π ρ τα τη θε τη τα τ γα θ πνε μα, σ δι φο ρους φρι κα νικο ς θε ο ς πο θε ω ρο ν ται κα τ τε ρες θε τη τες κα σ θε ο ποι η μ να πνε μα τα προ γ νων. Α το ο θε ο κα τ πνε μα τα νο μ ζον ται Λ α (L oa). Κα τ τ ν πο χ το δου λεμ πο ρ ου, ε χαν ν τι στοιχ σει τ Λ α, γι ν πο κρ ψουν τ ν πραγ μα τι κ τη τα, μ Ρω μαι ο κα θο λι κο ς γ ους. Τ Λ α, παι το ν πι στ τη τα κα φο σ ω ση π το ς λ τρεις τους. Τ πι φοβε ρ κα πλ ον δαι μο νι κ Λ α νο μ ζον ται G u e de κα χουν σχ ση μ τ θ να το, τ σ ξ, τ μα ρη μα γε α. Κ θε ο κο γ νεια πι μ ρους μ δες ν θρ πων, συγ κρο το ν λα τρευ τι κο ς κ κλους ν ς πολ λ ν Λ α, μ πο χρε ω τι κ τ ν πα ρου σ α κ ποι ου ε ρ α πο νο μ ζε ται χ ν γκαν κα ρειας πο νο μ ζε ται μ μπο ς ν δι με σου γι προ στα σ α. Τ Λ α, α σθη το ποι ο ν τ ν πα ρου σ α τους στο ς πι στο ς ταν στ ν κυ ρι ο λε ξ α τ πνε μα τα το ς κα ταλαμ β νουν κα τ τ ν δι ρ κεια τ ς τε λε τουρ γ ας. γ) Γνω ρ σμα τα τ ς λα τρε ας Βουν το. Γνω ρ σμα τα τ ς ν λ γω μα γι κο κα δαι μο νι κο χα ρα κτ ρα λα τρε ας ε ναι: α) ξαι ρε τι κ ν το νος φρε ν ρης κα κ στα τι κ ς τε λε τουρ γι κ ς χο ρ ς. β) κχυ ση α μα τος κα τ τ δι ρ κεια τ ς τε λε τουρ γ ας συ ν θως μ σω θυ σ ας ζ ου. Πα λαι τε ρα ε χαν κα τα γρα φε κα ν θρω πο θυ σ ες. γ) πα ρου σ α ε ρ ως ρειας. δ) κα τ λη ψη κυ ρι ο λε κτι κ ς τ ν πα δ ν -λ τρε ων κατ τ ν κ στα ση π τ πνε μα τα (Λ α). ε) κ δη λη πα ρου σ α το μα γι κο - δαι μο νι κο στοι χε ου. δ) Βουν το κα μα ρη μα γε α. κ δη λη πα ρου σ α μα γι κ ν πρα κτι κ ν κα δαι μονι κ ν ν το τ των στ λα τρε α Βουν το, χει σ με γ λο βαθ μ ταυ τ σει τ Βουν το στ ς Η.Π.Α. κα στ ν Ε ρ πη γε νι κ τε ρα μ τ ν σκη ση μα ρης μα γε ας. δ ως στ ς Η.Π.Α. κα κυ ρ ως στ Ν α ρ λε νη, ε ναι γνω στ ς ο κο κλες Βουν το, πο στ ς δι φο ρες πο κρυ φι στι κ ς κα μα γι κ ς τε λε τ ς χρη σι μο ποι ο νται ς πο κα τ στα τα κα μοι μα τα τ ν ν θρ πων, στο ς πο ους θ λουν ν προ ξε ν σουν π νο, σθ νεια κα κ. Στ πλα σια α τ, τ Βουν το κα τα νο ε ται κυρ ως ς πο κρυ φι στι κ πρα κτι κ κα χι ς νο μα σ α συγ κε κρι μ νης μ δας.

8 ΙΑΛΟΓΟΣ ν νοι ν κα μά λι στα μ λ λο πε ρι ε χό με νο πα γί δευ ση τ ν σθε ν ν δελ φ ν ε ναι σί γου ρη. π. ν τώ νιος, στ ρ γα του, ξε κα θα ρί ζει τ θο λό το πί ο α τ ν τ ν ννοι ν κα πα ρου σιά ζει μι ξε κά θα ρη κα κρυ στάλ λι νη ρ θό δο ξη δι δα σκα λί α μ πλου σι ό τα τη γι ο γρα φι κή κα το χύ ρω ση, πα τε ρι κά κα γι ο λο γι κά κεί με να κα ναφο ρές στ λει τουρ γι κή κα μνο λο γι κή πα ρά δο ση τ ς κ κλη σί ας μας. Λό γ το με γά λου ριθ μο τ ν βι βλίων, θ να φερ θο με ν δει κτι κά σ α τά, πο θε ω ρο με τι δί νουν χα ρα κτη ρι στι κά τ στίγ μα το συγ γρα φέ α. Τ κο ρυ φα ο βι βλί ο ρ θο δό ξου ο κο δο μ ς ε ναι: «ρ θο δο ξί α μας». Σ α τό κτί θε ται λό κλη ρη πί στη τ ς κ κλη σί ας μας μ συ στη μα τι κό τρό πο κα μ πο λύ γλα φυ ρή γλ σ σα. Θ μπο ρο σε κα νείς ν πε τι μοιά ζει μ μι κλα σι κή συ στη μα τι κή ογ μα τι κή, το λά χι στον ς πρ ς τ ν πί μέ ρους νά πτυ ξη τ ν ληθει ν τ ς πί στε ώς μας. Ε ναι μως προ φα νές, πό μι πρώ τη νά γνω ση τι πο τε λε κυ ρί ως μι βι ω μα τι κή πα ρου σί α ση τ ς ρ θο δό ξου ζω ς, πάν τα σ ν τι πα ράθε ση μ τ «Ε αγ γέ λιο το φε ως», πως συ νή θι ζε ν πο κα λε τ ς κά θε ε δους α ρε τι κές δο ξα σί ες μα κα ριστός πα τήρ. τσι, κτός πό τ ν πλ πα ρά θε ση τ ν δογ μα τικ ν λη θει ν, με γά λη βα ρύ τη τα δί δε ται στ ν «παρξια κή ρ μη νεί α το δόγ μα τος», πως νο μά ζε ται βί ω ση το δόγ μα τος κα ση μα σί α του στ ζω ή κα στ ν πο ρεί α το ν θρώ που στ ν κό σμο. Κι α τό, δι ό τι χει με γά λη ση μα σί α, στ ν κα θη με ρι ν ζω το ν θρώπου, λ λά κα στ ς σχέ σεις του μ το ς λ λους, τ ν πι στεύ ει σ Θε ό προ σω πι κό πρό σω πο, Τρι α δι κ χι, λ λά κα τ ν πι στεύ ει σ νά στα ση σ με τενσάρ κω ση. λων α τ ν τ ν πί μέ ρους ση μαν τι κ ν θε μά των πι λαμ βά νε ται στ ν λό γ βι βλί ο του π. ν τώ νιος κα θι στ ν τ ς το, μο να δι κό γ χει ρί διο ρ θο δο ξί ας κα ρ θο πρα ξί ας. Προ έ κτα ση α το το βι βλί ου πο τε λε κα τ Κύκνει ο σμα το πα τρός: «Τ Νό η μα τ ς Ζω ς στ Φ ς τ ς ρ θο δο ξί ας», τ ν πί λο γο το ποί ου γρα ψε στ κρε βά τι το νο σο κο μεί ου, λί γες μέ ρες πρ ν τ ν κ δη μί α του. Πρό κει ται σως γι τ πι βα θύ σ νό η μα ρ γο του. πο τε λε τ κα τα στά λαγ μα τ ς γι ο πνευ μα τι κ ς μ πειρί ας το μα κα ρι στο πα τρός, μέ σα πό τ ν δύ σκο λο δρό μο πο κλή θη κε ν δι α νύ σει. Κορ μός το βι βλί ου ε ναι «ν Χρι στ ζω ή» πως α τή βι ώ νε ται π το ς Πα τέ ρες κα το ς γί ους τ ς κ κλη σί ας μας. Ση μαν τι κή θέ ση στ ν πνευ μα τι κή να ζή τη ση το π. ν τω νί ου ε χαν κα ο παν τή σεις, πό τ ν πλευ ρά τ ς ρ θο δο ξί ας, στ με γά λα παρ ξια κά ρω τή μα τα: Ποι ε ναι παρ ξια κή μας ταυ τό τη τα; Ποι θέ ση μας μέ σα στ ν κό σμο; πό πο ρ χό μα στε; Πο π με; πάρ χει νό η μα στ ζω ή μας; Για τί πάρ χει τ κα κό; Σ α τά τ μεί λι κτα ρω τή μα τα νο μί ζου με τι δί νε ται πάν τη ση στ ν λό γ βι βλί ο, πάν τα στ «φ ς τ ς ρ θο δο ξί ας». θε ο λο γι κή σκέ ψη το π. ν τω νί ου ε χε πάν τα πο λο γη τι κή δι ά στα ση. Τ δύ ο βι βλί α πο τ πει κο νίζουν α τό μ τ ν κα λύ τε ρο τρό πο ε ναι: «ι α λο γι σμός Προ σευ χή;» καί «Με τεν σάρ κω ση νά στα ση;». πως λε γε μα κα ρι στός, τ δι α ζευ κτι κό πο τοπο θε τε ται νά με σα στ ς δύ ο λέ ξεις να δει κνύ ει τ ν ντί θε σή τους. Στ ση με ρι νή πο χή τ ς σύγ χυ σης κα τ ς μο γε νο ποί η σης, πο ζο με, ροι πως «ι α λο γι σμός» κα «Με τεν σάρ κω ση» χουν πε ρά σει στ κα θη με ρι νό μας λε ξι λό γιο. Τ μέ σα μα ζι κ ς νη μέ ρω σης προ βάλλουν τ ν ρο λο γί α τ ς «Νέ ας πο χ ς», πό τ ς παιδι κές κ πομ πές κό μη. ν ε ναι πα ρά ξε νο, κα πι στά κό μη μέ λη τ ς κ κλη σί ας ν πέ φτουν σ σύγ χυ ση. πάν τη ση δί δε ται στ ς δύ ο α τές ρ γα σί ες το π. ντω νί ου, μ πλή ρη γι ο γρα φι κή κα πα τε ρι κή κα το χύρω ση. πο δει κνύ ε ται τσι τι, α τός πο πι στεύ ει στ Με τεν σάρ κω ση δ ν μπο ρε ν λέ ει τι ε ναι χρι στια νός κα μ λι στα ρ θό δο ξος, φο πί στη στ ν νά σταση κυ ρώ νει κά θε τέ τοι α δο ξα σί α. πί σης, κα μιά πρα κτι κή, πως α τή το «δι α λο γι σμο» δ ν μπο ρε ν συγ κρι θε μ τ ν γι ο πνευ μα τι κή, δι α προ σω πι κή σχέ ση το προ σευ χό με νου μ τ ν Θε ό κα το ς γί ους τ ς κ κλη σί ας μας. Τ με γα λύ τε ρο μως μέ ρος τ ς συγ γρα φ ς το π. ν τω νί ου κα τα λαμ βά νουν τ βι βλί α, πο να φέ ρον ται κα θα ρά στ ς σύγ χρο νες α ρέ σεις, στ δι δα σκα λί α κα στ δρά ση τους στ ση με ρι νό κό σμο. μα κα ρι στός πα τήρ συ νή θι ζε ν να φέ ρε ται στ ν ε θύ νη τ ν ε ρέων, σον φο ρ στ ν προ στα σί α το ποι μνί ου πό το ς «λύ κους». πέ με νε δ στ συ νε χή κα δι ά λει πτη νη μέ ρω σ τους πά νω στ θέ μα τα τ ν α ρέ σε ων κα τ ς πα ρα θρη σκεί ας. Τ πλ θος τ ν ρ γα νώ σε ων, τ νό μα τα, ο δι φο ρού με νες κα σα φε ς δι δα σκα λί ες, τ θε μι τά κα θέ μι τα μέ σα προ πα γάν δας, κε κα λυμμέ νος προ ση λυ τι σμός, χρή ση νο μί μων κι ν μων με θό δων προ σεγ γί σε ως τ ν θυ μά των, κα θώς κα πα ρα πλά νη ση πι σή μων φο ρέ ων, κ ποι ες φο ρές κα ποι μέ νων τ ς κ κλη σί ας, πέ βαλ λαν στ ν π. ν τώ νιο τ συ νε χή πί μο νη κα συ χν βα σα νι στι κή να σχό λη ση μ τ σκη νι κό τ ν νο μα ζό με νων, πολ λές φο ρές, «κα ταστρο φι κ ν λα τρει ν». ταν π. ν τώ νιος ρ χι ζε ν κα τα πι ά νε ται μ μι συγ κε κρι μέ νη πα ρα θρη σκευ τι κή κί νη ση, πρ τα π λα με λε το σε κα πα ρου σί α ζε τ ς δι δα σκα λί ες της, πως προ β λ λον ταν, μέ σα πό τ δι κά της βι βλί α. πα ρά θε ση τ ν δο ξα σι ν κά θε «μά δας» προ έρ χε ται πό κεί με να κι π μαρ τυ ρί ες μ σα π τ ν δια τ ν μ δα. μα κα ρι στός πα τήρ πο τέ δ ν μι λο σε γε νι κά κι φη ρη μέ να. Πο τέ δ ν βλε πε «παν το χθρούς» τ ς πί στε ως. Πο τέ δ ν πέ δι δε τ δρά ση α τ ν τ ν μάδων σ «δι ε θνε ς συ νο μω σί ες» κα «σκο τει νά κέν τρα». Πί στευ ε τι τσι πλο ποι ο με τ πρό βλη μα κα τ μετα θέ του με λ λο. ταν ξε κά θα ρος, συγ κε κρι μέ νος κα πό λυ τος σ α τό πο γρα φε, για τί τ ε χε δι α σταυρώ σει πολ λές φο ρές. Ε ναι ξι ο ση μεί ω το, τι πο τέ δ ν ε χε δε χθε νο μι κή δί ω ξη γι τ γρα φό με νά του. ι ό τι π ντα α τά ταν πλή ρως κα το χυ ρω μέ να. Πολ λές πα ρα θρη σκευ τι κές μά δες, προ σπα θ ν τας ν πα ρα πλα νή σουν τ π δο ξα θύ μα τ τους, χρη σι-

9 8 ΙΑΛΟΓΟΣ μο ποι ο ν πολ λά προ σω πε α. Τ ς πε ρισ σό τε ρες φο ρές, πρώ τη πα φή γί νε ται μέ σα πό θ α «Σε μι νά ρια Α το γνω σί ας», σκή σεις γι σω μα τι κή ε ε ξί α, «ξυπνα» ρω τη μα το λό για, κα λαί σθη τα φυλ λά δια κα χα μο γε λα στούς, κ παι δευ μέ νους προ ση λυ τι στές. ν κά ποι ος γνω ρί σει ξ ρ χ ς, τ ν σω τε ρι κή δι δα σκα λί α τ ν μά δων α τ ν - ποί α τ ς πε ρισ σό τε ρες φο ρές κατα λύ ει τ ν ν θρώ πι νη προ σω πι κό τη τα κα δη μι ουρ γε ν θρώ πους-«ρομ πότ»- ε ναι ε κο λο ν πο μα κρυν θε γρή γο ρα. Α τός ε ναι κι ν τι κει με νι κός σκο πός το π. ν τω νί ου, ταν κ θέ τει, μ α θεν τι κά κεί με να τ ς δο ξα σί ες κα τ ς σω τε ρι κές πρα κτι κές τ ν μά δων α τ ν. Πα ράλ λη λα, γι ν μ δη μι ουρ γε ται σύγ χυ ση στ ν να γνώ στη, πα ρα θέ τει πάν τα κα τ ς ρ θό δο ξες θέ σεις, στε ν μ δίδεται, σφαλ μέ να, ν τύ πω ση τ ς πα ρου σί α σης α τ ν τ ν δι δα σκα λι ν θε τι κ. Μ τ ν φι λο σο φί α α τή χουν γρα φε μ α σει ρά βιβλί ων πο ρί χνουν πλε το φ ς στ δυ τα σκο τει ν ν ρ γα νώ σε ων κα θώς κ θέ τουν τ ν στο ρί α κα τ ν σώτε ρη δι δα σκα λί α τους. δη πό τ δε κα ε τί α το 70, π. ν τώ νιος, μα ζί μ τ κα θα ρά ποι μαν τι κά του κεί με να, ρ χι σε ν γράφει τ : «ι κτα το ρί α το Μπρού κλιν», «Ψυ χο ναρκω τι κά» κα «Πνευ μα τι κός Βια σμός», βι βλί α, πο γι πρώ τη φο ρά πα ρου σί α ζαν στ ν λ λά δα νέ ες κα πα λιές πα ρα θρη σκευ τι κές μά δες, μ τρό πο πρω τό γνω ρο. ξί ζει ν ση μει ώ σου με τι να σχό λη σή του ε δι κά μ το ς «Μάρ τυ ρες το ε χω β», μ ς χει δώ σει μ α σει ρά πό πο λύ τι μα γ χει ρί δια: «Λα τρεί α τ ς Σκο πιάς» τό μοι: Α, Β, Γ, «Ο Χι λια στές μ ς γρά φουν», «Σκοπιά. Ζω η ρό τε ρο φ ς πυ κνό τε ρο σκό τος;». Στ βι βλ α α τ πα ρου σι ά ζε ται κά θε πτυ χή τ ς στο ρί ας τ ς ρ γάνω σης λ λά κα ο πολ λ ς ν τι φά σεις στ δι δα σκα λί α της. κ μη, πλού σια γι ο γρα φι κή κα το χύ ρω ση ν ντια στ ς πλά νες τ ς «ται ρί ας», μ τ ς παν τ σεις τ ς ρ θοδο ξί ας σ κά θε δι α στρο φή τ ς Γρα φι κ ς λή θειας. Στ ν ποι μαν τι κή τ ν α ρέ σε ων ν τάσ σε ται κα τ πο λύ σπου δα ο, «γ χει ρί διο Α ρέ σε ων κα Πα ρα χριστι α νι κ ν μ δων», βι βλί ο στ πο ο πα ρου σι ά ζονται δι ε ξο δι κά ο πε ρισ σό τε ρες κα ση μαν τι κό τε ρες «πα ρα χρι στι α νι κές» μά δες, Ο «λεύ θε ρες κ κλη σίες», «Πεν τη κο στια νοί», «Ε σε βι στι κές τά σεις», «Χα ρισμα τι κοί», «περ δογ μα τι κές» μά δες κ. λπ. πο τε λε, θ λέ γα με, να ε δος γ κυ κλο παι δι κο λε ξι κο τ ν σύγ χρο νων χρι στι α νι κ ν α ρέ σε ων. Με γά λη ν τύ πω ση προ κά λε σε μως, μ τ ν κ δο σή του, κα τ βι βλί ο, «πο κρυ φι σμός, Γκου ρου ϊ σμός, Νέ α Ε πο χή». ταν πρώ τη φο ρά, πο στ ν λ λη νι κό χ ρο, λ λ κα δι ορ θο δ ξως, κού γον ταν α τοί ο ροι, πο ση μα το δο το ν ναν τε ρά στιο δε ο λο γι κόθρη σκευ τι κό χ ρο, πό τ ν σκέ πη το ποί ου βρί σκονται χι λιά δες κι νή σεις, πα ρα θρη σκευ τι κές μά δες κα ρ γα νώ σεις. ρος «Νέ α πο χή» - κα τά τ δι ε θνή ρο λο γί α «N ew A ge»- χρω μα τί ζει πλέ ον ν το να τ σύγ χρο νη πο χή μας. Ο βα σι κές της ρ χές δι α πο τί ζουν σχε δόν κά θε ν τυ πο κα λε κτρο νι κό μέ σο. π. ν τώ νιος ταν σως πρ τος ρευ νη τής στ ν λ λη νι κό χ ρο πο δι έ βλε ψε τ ν τε ρά στια α τή δι ά βρω ση τ ς κοινω νί ας πό τ κί νη μα α τό. Στ ν λό γ βι βλί ο παρου σι ά ζον ται πολ λές ν τι προ σω πευ τι κές μά δες το χώ ρου, κα θώς κα δι ά φο ρες ν δου ϊ στι κές-γκου ρου ϊ- στι κές ρ γα νώ σεις «δυ τι κο» τύ που. Σύμ φω να μ τ θέ ση νός ρ χη γο -γκου ρο τέ τοι ας ρ γά νω σης: «πι πι κερ δής πι χεί ρη ση, σή με ρα, ε ναι δη μι ουρ γί α μι ς θρη σκεί ας». Τ πλαί σιο τ ς «Νέ ας πο χ ς», πως κα τα δει κνύ ε- ται μέ σα στ βι βλί ο α τ το π. ν τω νί ου πο τε λε τ πλέ ον δα νι κό πλαί σιο γι τ ν κ πλή ρω ση τ ς πα ρα πάνω φι αλ τι κ ς πο ψης. Α τό δ πο, κα τά τ ν μα καρι στό γέ ρον τα πο τε λε κα τ πι ε φάν τα στο, λ λά χι μα κρι νό σε νά ριο, ε ναι «κ τ ν σω» δι ά βρω ση το φρο νή μα τος τ ν χρι στια ν ν πό τ ς πι κίν δυ νες δι δα σκα λί ες τ ς «Νέ ας πο χ ς», κά τι πο δυ στυ χ ς, βλέ που με συ χνά ν πα λη θεύ ε ται. π. ν τώ νιος δι α κα τε χ ταν συ νε χ ς πό τ ν γωνί α γι τ δι α φύ λα ξη το ποι μνί ου. Μο να δι κός του στό χος ταν κα τά τ δυ να τόν κα λύ τε ρη κ παί δευ ση τ ν ποι μέ νων στ ν δύ σκο λο χ ρο τ ν συγ χρό νων α ρέσε ων, λ λά κα νη μέ ρω ση το ποι μνί ου γι τ ς τό σο ξε λιγ μέ νες πα γί δες πο χει ν ν τι με τω πί σει. Καρ π ς α τ ς τ ς γω ν ας του ε ναι τ βι βλ ο: ν τι με τ πι ση τ ν Α ρ σε ων - Προ βλη μα τι κ κα Στρα τη γη κ. Κά θε φο ρά πο πι και ρό τη τα τ πέ βαλ λε, μακα ρι στός κλει ν ταν στ «τα με ον» του κα με τά πό κο πι ώ δη κα πολ λές φο ρές ξαν τλη τι κή ρ γα σί α πέδι δε σ μ ς το ς καρ πούς τ ν κό πων του: να νέ ο βι βλί ο στ πο ο νέ λυ ε δι ε ξο δι κά τ θέ μα σ λες τ ς κ φάν σεις του, μο να δι κό φό διο νη μέ ρω σης κα ποιμαν τι κ ς ε θύ νης. πάρ χουν κό μη πολ λά βι βλί α του, στ πο α δ ν μπο ρέ σα με ν να φερ θο με κα τ πο α πα ρου σι ά ζονται κα τά και ρούς μέ σα πό τ πε ρι ο δι κό «ι ά λο γος». Νο μί ζου με μως π ς κα τα φέ ρα με ν δώ σου με, στω κα τ λά χι στον, μί α γεύ ση πό τ τε ρά στιο συγ γραφι κό ρ γο το π. ν τω νί ου πο πο τε λε, νο μί ζου με, μο να δι κό ποι μαν τι κό ρ γα λε ο κα τε ρά στια πα ρα κατα θή κη νη μέ ρω σης κα πολογητικ ς.

10 ΙΑΛΟΓΟΣ ΕΚ ΚΛΗ ΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟ ΣΜΟΣ* (α μ ρος) το κ. Κων σταν τ νου Γα νω τ, κ παι δευ τι κο. Α τές τίς μέ ρες ρ χί σα με ν πα ρα κο λου θο με καί νά συμ με τέ χου με σέ μι πά λη πού γί νε ται με τα ξύ κό σμου καί κ κλη σί ας. Ε ναι πιό θε α μα τι κή πά λη: κό σμος καί κ κλη σί α! Τό σο θε α μα τι κή, πού χει λα τά χα ρα κτη ριστι κά τ ν σκλη ρ ν, τ ν πιό με θο δι κ ν γώ νων. Γιά πο λύ κό σμο κ κλη σί α ε ναι θέ α τη, νύ παρ κτη, πως συμ βαίνει μέ τίς προ πα γάν δες, πού προ σπα θο ν νά πεί σουν τούς στρα τούς τους ο δι ά φο ροι ρ χη γοί, τι χθρός τους δέν πάρ χει, ε ναι δύ να μος, νί κα νος, πε ρι φρο νη τέ ος, κ.λπ., ν ν τί θε τα γιά τήν κ κλη σί α κό σμος πάρ χει. Τόν κό σμο πρέ πει νά τόν ψη λα φί σου με, νά δο με ποι ά ε ναι τά κύ ρια χα ρα κτη ρι στι κά του. Θά δο με, τι τό κύ ριο χα ρα κτη ρι στι κό μέ τό πο ο μ φα νί ζε ται πάν τοτε, ε ναι πά τη σχε τι κά μέ τόν θά να το. κό σμος ξέ ρει τι ε ναι νι κη μέ νος, ξέ ρει τι λα ε ναι μά ται α. λ λά προ σπα θε νά πα τή σει -κι κα θέ νας τόν αυ τό του καί τούς λ λους- καί νά πα ρα πλα ν σει καί νά πα ρα πλα νη θε σχε τι κά μέ τό θά να το. Ε ναι τό κύ ριο χα ρα κτη ρι στι κό το κό σμου α τό. Θυ μο μαι τόν π. πι φά νιο Θε ο δω ρό που λο, πού μ ς λε γε τι τό πιό χα ρα κτη ρι στι κό γνώ ρι σμα το κο σμι κο φρο νή μα τος ε ναι φα σί α μπρο στά στό θά να το. Νά γνο ο ν, νά ψη φο ν τόν θά να το, νά μήν τόν σκέ φτονται, χι ς μάρ τυ ρες, πού λέ νε τι θά τόν νι κή σου με, λ λά σάν πα ραι τη μέ νοι πό κά θε γώ να ναν τί ον του καί νά σκέ φτον ται, καί νά ζο ν σάν νά μήν πάρ χει. λ λά, α τό ε ναι κό σμος κι κό σμος γε λι έ ται καί γε λά ει νας τόν λ λον. Βλέ πουν, ς πο με, τήν μα κρο θυ μί α το Θε ο καί σο λέ νε: φο Θε ός δέν μ ς νο χλε καί δέν πεμ βαί νει στή ζω ή μας καί μ ς νέ χε ται καί μ ς προ σφέ ρει τό σα γα θά, τό σα δ ρα -τό ση μορ φιά το κό σμου γύ ρω-, σημαί νει τι δέν πάρ χει. Τήν γά πη, τήν πρό νοι α, τήν μα κρο θυ μί α το Θε ο τήν χρη σι μο ποι ε κό σμος ς πό δει ξη γιά τήν νυ παρξί α το Θε ο. Κι ταν τά πράγ μα τα ρ θουν σχη μα, ρ θουν δυ στυ χίες καί δυ στυ χή μα τα καί θά να τοι, φό βοι καί τρό μοι κι λα α τά τά κα κά πού συμ βαί νουν γύ ρω μ ς λέ νε: ρί στε, δέν πάρ χει Θε ός, για τί ν π ρ χε δέν θ συ νέ βαι ναν. Καί κά νει πο λύ γώ να κό σμος γιά νά πει στο με πώς δέν πάρ χει Θε ός στή ζω ή καί τό σο γώ να κά νει, στε ε ναι τό κύ ριο χα ρα κτη ρι στι κό το κό σμου. η λα δ, θλιος κό σμος -δι ό τι κό σμος ε ναι θλιος- χα ρα κτη ρίζε ται πό τήν προ σπά θειά του νά πο δεί ξει τό ρ θό τ ς * πο μα γνη το φω νη μ νη μι λ α του στ Σε μι ν ριο ρθο δ ξου Π στε ως, πο γ νε ται κ θε Κυ ρια κ στ νο ρια κ Κ ντρο το. Να ο γ ας Πα ρα σκευ ς, το μω ν μου προα στε ου, π π.μ. ως 1 μ.μ. θε ας. Καί βλέ που με, ς πο με, τόν γώ να γιά κα τα κτήσεις, νά κερ δί σουν πολ λά κα θέ νας βλέ που με τόν γώ να γιά ν το νη ψυ χα γω γί α, γιά ρε θι σμό τ ν α σθή σε ων, κό μα γιά μυ να κα τά τ ν πραγ μα τι κ ν κα πο θε τι κ ν χθρ ν. κα θέ νας ε ναι στο λι σμέ νος μέ λα τά μέ σα τά νο μι κά, φυ σι κά, τά πο λε μι κά καί τά ε ρη νι κά γιά νά πο λεμή σει τούς ν τι πά λους του, α τούς πού κό μα δέν τούς χει γνω ρί σει. λ α τά, ε ναι ν δει κτι κά τ ς γω νί ας, πού χει κ σμος -καί νά ζή σει σο θά ζή σει καί νά μυν θε κα τά τ ν χθρ ν καί νά πι κρα τή σει σο γί νε ται πε ρισ σό τε ρο- κι α τό συ νι στ καί τό λε γό με νο γ χος κι α τό φέρ νει λη τήν τα λαι πω ρί α το κό σμου, τόν θό ρυ βο, τήν κού ρα ση το κό σμου. Κι ο ποι η τές μας, με ρι κοί κα λοί ποι η τές ν τιλαμ βά νον ται τά προ βλή μα τά μας, πως τό ποί η μα τ ς Παπ πού λέ ει: ρ χε ται νοι ξη μέ τά χρώ μα τα, μέ τ ρώμα τα, μέ τά ν το μα, μέ τά που λιά κι α τ, κε λα η δο νε, σάν νά λέ νε: έν θά πε ρά σει θά να τος, δέν θά πε ρά σει. Καί λέ ει με τά πώς, πό κά θε με ριά, π που καί νά κοιτά ξεις τό νό μι σμα, ε μα στε χα μέ νοι, λοι τό ξέ ρουν. Για τί, λέ ει, πό σες τέ τοι ες νοί ξεις πα ρα πλα νη τι κές θά πε ρά σεις; 1, 2, 20, ; στε ρα λέ ει, Ποι ός θά γ γυ η θε τή ζω ή; Ποι ός θά μπο ρε νά πε τι πράγ μα τι τά φος νι κή θη κε, θά να τος νι κή θη κε; Καί σ να λ λο ποί η μα, πού λέ γε ται «Ε κτα φή» λέ ει: γώ δέν μπο ρ ν στει εύ ο μαι καί δέν μπο ρ νά κο ρο ϊ δεύ ω για τί ε δα τήν κτα φή, ε δα τά στά τά γυ μνά, κα ε πα: στε α τό λο πού λέ γε ται ν θρω πος μέ τά ρά μα τα, μέ τά νει ρά του, μέ τίς λ πί δες του, μέ τίς χα ρές του, μέ τήν α το πε ποί θη σή του κι λ α τά τά χα ρίσμα τα ε ναι α τό μό νο; έν τ ν τέ χω, ο ρ λιά ζω δυ να τά καί δέ θέ λω νά τό δε χτ. Τά λέ ει ποι ή τριά μας α τά κα δεί χνουν τι κό σμος μο λο νό τι γνο ε τήν κ κλη σί α -τήν χει πω θή σει στό πε ρι θώ ριο, σο μπο ρε νά τήν πω θή σει-, ε ναι σέ θέ ση, βλέ πον τας πό μέ σα πό τόν κό σμο, πό μέ σα πό τή φθορά πού πα θαί νει, νά βρε θε στήν κα λύ τε ρη φά ση γιά τήν με τά νοι α καί μά λι στα ε ναι χα ρα κτη ρι στι κό τι σο πιό πο λύ κο σμι κή ζω ή ζε νας ν θρω πος τό σο πιό πο λύ κον τά ε ναι στή δυ να τό τη τα νά χει τήν κα λύ τε ρη πλη ρο φό ρη ση γιά την μα ται ό τη τα το κό σμου. Α τά λα δέν ε ναι τυ χα α ε ναι δ ρα το Θε ο. Για τί ο ν θρω ποι φτά νουν νά πη ρε το ν τήν φαν τα σί α τ ς ε τυ χί ας τους μέ τρό πο πού ε ναι μαρ τυ ρι κός. πο βάλ λουν σέ μαρ τύ ριο τήν παρ ξή τους, ε τε μέ τίς κα τα χρή σεις κά θε λο γ ς, ε τε δι α κιν δυ νεύ ον τας, ε τε μέ τήν πα ραί τη ση, ε τε μέ τίς ρ ρώ στι ες στίς πο ες πέ φτουν μέ τίς κα τα χρή σεις, ε τε μέ τίς μά χες πού δί νουν γιά νά κερ δί σουν καί νά πι κρα τή σουν, μέ τά ξο δα πού κά νουν, γιά λ α τά

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3820537, 6977-652768, 6938-204777, 6974-439203 e - m a i l : s e f k @ s e

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ Η ΓΕ ΣΙΑΣ Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ KΕΙΜΕΝΟ: Υ π τγος ε.α. Άρης Δια μα ντό που λος, Ψυ χο λό γος, Δι δά κτο ρας Φι λο σο φί ας Πα νε πι στη μί ου Αθη νών ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Την ε ται ρεί α BodyTalk

Την ε ται ρεί α BodyTalk Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Οι Μυ θι κές αρ χές και η με τέ πει τα ε ξέ λι ξη ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Δρ. Δη μή τριος Απ. Κο μη τού δης, Ε πί τι μος Κα θη γη τής Ξι φα σκί ας ΣΣΕ & Δη

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες ΚΕΙΜΕΝΟ: Α να στά σιος Γ. Ρούσ σης Κοι νω νιο λό γος - Ε γκλη μα το λό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 áåé þñïò ÊÅÉ ÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, Ù ÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕ ÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁ ÏÓ 2003 MAY 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Η Συν θή κη του Νε ϊ γύ και η Σύμ βα ση της Ελ λη νο βουλ γα ρι κής Με τανά στευ σης ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. τεύχος 02-Χειμώνας 2015 Επί του πιεστηρίου Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἐξηγηθὲν παρὰ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ἐπιμέλεια Χρῆστος Γ. Τσακίρογλου Ἡράκλειον Κρήτης 2014 1 Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009, ΤΕΥΧΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009, ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009, ΤΕΥΧΟΣ 57 διάλογος ΠΟ ΛΙ ΤΙ ΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕ ΚΑ Ε ΤΙΑ ΤΟΥ 1990 (ζ μέ ρος) τοῦ π. Ἀν τω νί ου Ἀ λε βι ζο πο ύ λου ( ) 1 10. Νέ α Ἀ κρό πο λη. Ἡ κί νη ση αὐ τή, πού ἱ δρύ θη κε ἀ πό

Διαβάστε περισσότερα

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠOΤOΠOΙΪΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου μία νέ α πραγ μα τι κό τη τα ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΖ) Ιω άν νης Χρή στου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ει σα γω γή Η δο λο φο νί α των τεσ σά ρων Α μερικα νών πο λι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE BIMONTHLY FROM under exclusive licence to INSPIRING WOMEN ; IPHONE TOY STEVE DOUBLE 3 // 5,00 Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων... Δημήτρης Νανόπουλος...και η κληρονομική δημοκρατία... 21 6

Διαβάστε περισσότερα

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων K45R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΡY ΜOYΛ ΚΩΩΝ ΚΑΙ ΝΑY Α ΓO ΣΩΩ ΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ KEΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΒ) Νι κό λα ος Ι. Πέ ντσας (MS.c, MBA), Λγος (ΠΖ) Δη μή τριος Λ. Πισ σα νί δης (MBA) ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Eισαγωγή Κα τά τη διάρ κεια της τε

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ

ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ Killing the enemy s courage is as vital as killing his troops «Η κάμ ψη του η θι κού του ε χθρού, εί ναι τό σο ζω τι κής ση μα σί ας όσο να σκο τώ νεις τα στρα τεύ μα τά του»

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Σμαράγδα Παπαδοπούλου*

Σμαράγδα Παπαδοπούλου* ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 133-151 Σμαράγδα Παπαδοπούλου* Ο καλός, ο κακός και ο δάσκαλος. Γλωσσικές θεωρήσεις και διδακτικές μέθοδοι μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ.

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΙ ΜΩΝ Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΕΙΜΕΝΟ: Χρή στος Α να γνώ στου, Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής, τμήμα Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημείου Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα