EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2011) 180 τελικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2011) 180 τελικό"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2011) 180 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Η πολιτική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσµια διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών της ITU το 2012 (WRC-12) (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) EL 1 EL

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Οι ευρωπαϊκές και παγκόσµιες διαστάσεις της πολιτικής ραδιοφάσµατος Ευρωπαϊκές προετοιµασίες για την WRC Προτεινόµενες κατευθύνσεις πολιτικής για την WRC Ενότητα δράσης των κρατών µελών και της ΕΕ Συµπέρασµα EL 2 EL

4 1. ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΡΑ ΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ Η παρούσα ανακοίνωση αποβλέπει στην ενηµέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της επερχόµενης Παγκόσµιας ιάσκεψης Τηλεπικοινωνιών (WRC-12) που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ανακοίνωση προτείνεται επίσης η επιδίωξη κοινών στόχων πολιτικής. Η ύπαρξη στρατηγικής και συνεκτικής πολιτικής ραδιοφάσµατος συνιστά σηµαντικό εργαλείο που στηρίζει µια σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας και διευκολύνει ευρύ φάσµα στόχων πολιτικής. Υπ αυτήν την έννοια, το ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη 1, µια από τις εµβληµατικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής ΕΕ 2020, θεωρεί τη συντονισµένη πολιτική ραδιοφάσµατος βασικό στοιχείο για την επίτευξη των στόχων µας όσον αφορά την οικονοµική µεγέθυνση και την καινοτοµία, αποβλέποντας στην παροχή ταχείας ευρυζωνικής πρόσβασης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αναγνωρίζοντας τη σηµασία του ραδιοφάσµατος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο θέσπισαν στην οδηγία 2002/21/EΚ, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 2 (εφεξής οδηγία πλαίσιο) διατάξεις ώστε η Επιτροπή να προτείνει πρόγραµµα πολιτικής ραδιοφάσµατος που θα πλαισιώνει την ανάπτυξη της πολιτικής ραδιοφάσµατος 3 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τούτο ενισχύεται από τη νέα διάταξη 4 µε την οποία απαιτείται η τήρηση των κανονισµών ραδιοεπικοινωνιών της ITU ( ιεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών), γεγονός που σαφώς επιβάλλει στην ΕΕ να παραµένει σε στενό συντονισµό στα διεθνή φόρουµ σχετικά µε το ραδιοφάσµα για την προαγωγή των συµφερόντων της. Στην παγκόσµια διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών δίδεται η ευκαιρία για προσαρµογή των κανονισµών ραδιοεπικοινωνιών, µε τους οποίους κωδικοποιούνται διασυνοριακές πτυχές της χρήσης του ραδιοφάσµατος, καθορίζοντας ποιες χρήσεις πρέπει να προσαρµοστούν σε άλλες, σε διεθνή κλίµακα. Το σύνολο των κρατών µελών της ΕΕ είναι επίσης µέλη της ITU και έχουν ενεργό ρόλο στην προσαρµογή των κανονισµών ραδιοεπικοινωνιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι «τοµεακό µέλος», µε καθεστώς παρεµφερές µε αυτό των κλαδικών οργανισµών. Η επόµενη διάσκεψη θα πραγµατοποιηθεί στην Γενεύη, από τις 23 Ιανουαρίου έως τις 17 Φεβρουαρίου Κατά τις προηγούµενες WRC, η Επιτροπή υπέβαλε ανακοίνωση 5 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, όπου παρουσίαζε τα συµφέροντα πολιτικής της ΕΕ σε ορισµένα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Έπειτα από αρκετά χρόνια προκαταρκτικών εργασιών, η WRC-12 θα εγκρίνει τροποποιήσεις των κανονισµών ραδιοεπικοινωνιών της ITU. Εξ ανάγκης, σε κάθε WRC δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί παρά µικρό µόνο µέρος των κανονισµών ραδιοεπικοινωνιών, καθορίζοντας τις προς συζήτηση ζώνες ραδιοφάσµατος και το πεδίο εφαρµογής των πιθανών COM(2010) 245 «Ένα ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη». ΕΕ L 108 της , όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/140/EΚ, ΕΕ L337 της 18/12/2009. Ό.π., άρθρο 8 α παράγραφος 3. Ό.π., άρθρο 9 παράγραφος 1. Για την τελευταία WRC βλ.: COM(2007) 371, Η παγκόσµια διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών 2007 της ITU (WRC-07). EL 3 EL

5 αποτελεσµάτων. Τα θέµατα αυτά της ηµερήσιας διάταξης καθορίζονται κατά την προηγούµενη WRC. ιάφορα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη, όπως το 1.17 σχετικά µε το ψηφιακό µέρισµα, το 1.2 και το 1.19 σχετικά µε ένα ρυθµιστικό σύστηµα περισσότερο ανοιχτό στην καινοτοµία, καθώς και το 1.5 σχετικά µε την ηλεκτρονική συλλογή ειδήσεων, υπάρχουν όµως και άλλα θέµατα µε αντίκτυπο. Το τελικό έγγραφο θα υπογραφεί από τα κράτη µέλη της ΕΕ, η οποία θα υποβάλει επίσης κοινή δήλωση που θα συµπεριληφθεί στην τελική πράξη της WRC, όπου θα δηλώνεται ότι θα εφαρµόσουν τους αναθεωρηµένους κανονισµούς ραδιοεπικοινωνιών RR της ITU που θα εγκριθούν στη διάσκεψη σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις τους βάσει της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτά τα δεδοµένα, είναι απαραίτητο να γεφυρωθεί το χάσµα µεταξύ του αυξανόµενου στρατηγικού και πολιτικού χαρακτήρα της ενωσιακής πολιτικής ραδιοφάσµατος και των διαπραγµατεύσεων τεχνικού και ρυθµιστικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της WRC, και τούτο πρέπει να γίνει µε πλήρη κατανόηση ότι οι τεχνικού χαρακτήρα θέσεις των εταίρων µας στη διαπραγµάτευση µπορούν κάλλιστα να υπηρετούν πολιτικούς στόχους, κλαδική πολιτική ή άλλα συµφέροντα. Ένα σύστηµα κανονιστικών ρυθµίσεων που είναι προσαρµοστικό και δεκτικό στην καινοτοµία είναι προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ WRC-12 Τα κράτη µέλη της EΕ διαπραγµατεύονται στο πλαίσιο της ITU ως ανεξάρτητα µέλη του οργανισµού. Στην πράξη, επιλέγουν την επεξεργασία των τεχνικών θέσεών τους από κοινού εντός της CEPT (Conférence Européenne des Postes et Télécommunications, Ευρωπαϊκή διάσκεψη των διοικήσεων ταχυδροµείων και τηλεπικοινωνιών 6 ), πριν από τη διαπραγµάτευση µε τον υπόλοιπο κόσµο βάσει των κωδικοποιηµένων ευρωπαϊκών θέσεων («Κοινές ευρωπαϊκές προτάσεις»). Ενώ η CEPT είναι αποτελεσµατική στην εκπόνηση των λεπτοµερών ευρωπαϊκών διαπραγµατευτικών θέσεων που απαιτούνται για µια διάσκεψη τεχνικούρυθµιστικού χαρακτήρα, όπως η WRC, υπενθυµίζεται ότι τα κράτη µέλη δεσµεύονται από τις υποχρεώσεις τους βάσει των συνθηκών ΕΕ, καθώς και από το κοινοτικό κεκτηµένο. Η επεξεργασία των τεχνικών θέσεων στο πλαίσιο της CEPT πρέπει εποµένως να συµπληρώνεται από την εξέταση των συνολικών συµφερόντων της Ένωσης στις διαπραγµατεύσεις. Προς τούτο και σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας πλαίσιο, η Επιτροπή ζήτησε από την οµάδα πολιτικής ραδιοφάσµατος (RSPG), συµβουλευτικό σώµα υψηλού επιπέδου αποτελούµενο από εκπροσώπους των κρατών µελών, να διατυπώσει γνώµη συµβουλεύοντας την Επιτροπή σχετικά µε τα συµφέροντα ευρωπαϊκής πολιτικής που διακυβεύονται στην εν λόγω διάσκεψη. Το Κοινοβούλιο διατύπωσε τη γνώµη του στις 10 Φεβρουαρίου Εξάλλου, στις 10 Ιουνίου 2010 πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες συνάντηση εργασίας 7 που συνδιοργανώθηκε από την CEPT και την Επιτροπή, µε ευρεία συµµετοχή ενδιαφεροµένων. Τα κράτη µέλη πρέπει να αναπτύξουν κοινές δράσεις και να συνεργαστούν στενά καθόλη τη διάρκεια της διαπραγµατευτικής διαδικασίας ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν προς ενίσχυση των ενωσιακών πολιτικών και πρωτοβουλιών. 6 7 Η CEPT είναι ένωση 48 διοικήσεων ταχυδροµείων και τηλεπικοινωνιών, που ασχολείται ιδιαιτέρως µε θέµατα ραδιοφάσµατος. EL 4 EL

6 Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα υποστηρίξει τον συντονισµό των πολιτικών προσεγγίσεων βάσει στήριξης των ενωσιακών στόχων πολιτικής από το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο πριν από την WRC-12, ενώ παράλληλα θα παρακολουθεί τη συµµετοχή της Ευρώπης στη διαδικασία. 3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ WRC-12 Υπάρχουν 25 µεµονωµένα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, διαφορετικής σπουδαιότητας, από τις απαιτήσεις διασυνοριακού συντονισµού για το ψηφιακό µέρισµα (1.17) και το ραδιοφάσµα για την ανάπτυξη του συστήµατος Galileo (1.4 και 1.18) έως ένα έργο για επικοινωνιακά αερόστατα µεγάλου ύψους (1.20). Στη συνέχεια επιχειρείται η διάρθρωση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης σε θεµατικές οµάδες και η σύνδεσή τους µε τους σχετικούς στόχους της ενωσιακής πολιτικής, λαµβάνοντας υπόψη τις συµβουλές της RSPG. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ Θέµα Η Ψηφιακό µέρισµα / Πολιτική: Εσωτερική αγορά Το θέµα αυτό της ηµερήσιας διάταξης αφορά τον διασυνοριακό συντονισµό της χρήσης του ραδιοφάσµατος στο άνω τµήµα του ψηφιακού µερίσµατος ( MHz). Τούτο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό σε περιπτώσεις που το ραδιοφάσµα δεν χρησιµοποιείται για επίγειες εκποµπές σε οποιαδήποτε πλευρά των συνόρων, δεδοµένου ότι οι ψηφιακές εκποµπές ήδη χαίρουν προστασίας βάσει της συµφωνίας ITU Geneva-06. Στην ΕΕ, η εν λόγω ζώνη έχει εναρµονιστεί τεχνικά ώστε να είναι δυνατή η παροχή ασύρµατης ευρυζωνικής σύνδεσης και θα είναι καθοριστικής σηµασίας για την προσπάθεια εγκατάστασης ανάλογων υπηρεσιών κατά οικονοµικά αποδοτικό τρόπο. Η εναρµόνιση αρχίζει να ισχύει από τη στιγµή που ένα κράτος µέλος αποφασίζει τη διακοπή των εκποµπών υψηλής ισχύος στην εν λόγω ζώνη. Στην πρόταση για πρόγραµµα πολιτικής ραδιοφάσµατος 8 περιλαµβάνεται επιµέρους πρόταση κοινής ηµεροµηνίας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής. Η αποτελεσµατική χρήση µέρους του ψηφιακού µερίσµατος στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ παρεµποδίζεται από τη χρήση απαρχαιωµένου συστήµατος αεροναυτιλίας στην ίδια ζώνη, από την άλλη πλευρά των συνόρων. Το εν λόγω σύστηµα προσεγγίζει πλέον το τέλος της διάρκειας ζωής του και η ΕΕ θα πρέπει να αποβλέπει σε συνύπαρξη υπό δίκαιους όρους µεταξύ µελλοντικών χρήσεων εκατέρωθεν των συνόρων, οι οποίες θα εξασφαλίζουν τη δυνατότητα πλήρους χρήσης της ζώνης των MHz για ασύρµατες ευρυζωνικές επικοινωνίες σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει ρυθµιστικές διατάξεις για εξισορροπηµένη συνύπαρξη µεταξύ ασύρµατων ευρυζωνικών επικοινωνιών και της φθίνουσας χρήσης συστηµάτων αεροναυτιλίας στα ανατολικά της σύνορα, µε στόχο τη δυνατότητα χρήσης ασύρµατων ευρυζωνικών επικοινωνιών για την αποτελεσµατική κάλυψη ολόκληρης της ενωσιακής επικράτειας. Όλες οι υποχρεώσεις για προστασία των ψηφιακών εκποµπών βάσει της συµφωνίας GE-06 παραµένουν σε ισχύ και δεν πρέπει να προστεθούν περαιτέρω υποχρεώσεις στη διάσκεψη. Θέµατα Η.. 1.4/1.18 Galileo / Πολιτική: ιευρωπαϊκά δίκτυα 8 Η συνήθης νοµοθετική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. EL 5 EL

7 Το σύστηµα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης Galileo αποτελεί ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για ένα υπερσύγχρονο παγκόσµιο σύστηµα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, µε παροχή υψηλής ακρίβειας και εγγυηµένων υπηρεσιών παγκόσµιου εντοπισµού θέσης, πλοήγησης και χρονισµού. Το σύστηµα θα υποστηρίξει οι υποδοµές καθοριστικής σηµασίας και σηµαντικές δηµόσιες υπηρεσίες, όπως η έρευνα και διάσωση, καθώς επίσης και εµπορικές χρήσεις και δέκτες δορυφορικής ραδιοπλοήγησης για καταναλωτές. Το σύστηµα Galileo θα χρησιµοποιήσει ραδιοφάσµα σε διάφορες ζώνες και συνδέεται ευθέως µε δύο θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Στο θέµα 1.18, σκοπός είναι η δηµιουργία εναρµονισµένης παγκόσµιας κατά προτεραιότητα κατανοµής ραδιοφάσµατος στα 2483, MHz προς χρήση συστηµάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης εκτός του υφιστάµενου περιφερειακού συνονθυλεύµατος των κατά προτεραιότητα και των δευτερογενών κατανοµών. Όπως προέκυψε από µελέτες, συστήµατα όπως το Galileo µπορούν να µοιράζονται τη ζώνη προστατεύοντας υφιστάµενα συστήµατα ραντάρ, συµπεριλαµβανοµένων και των ευαίσθητων, που εµπίπτουν στη ρυθµιστική διάταξη «χωρίς βλαβερές παρεµβολές, χωρίς προστασία». Για τη ζώνη των MHz που έχει ήδη κατανεµηθεί σε συστήµατα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και που χρησιµοποιείται από την ανερχόµενη ζεύξη του Galileo, βλ. παρακάτω, θέµα ηµερήσιας διάταξης 1.4. Το σύστηµα Galileo συνιστά σηµαντικό ευρωπαϊκό έργο και η ΕΕ οφείλει να διασφαλίσει τις απαραίτητες συχνότητες για τη λειτουργία του έναντι παρεµβολών από άλλες ραδιοϋπηρεσίες. Η ΕΕ πρέπει επίσης να υποστηρίξει τη συµπληρωµατική ζώνη των 2483, MHz για µελλοντικές βελτιωµένες υπηρεσίες Θέµατα Η.. 1.4/1.7 SESAR (ερευνητικό πρόγραµµα για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό) / Πολιτική : Πολιτική µεταφορών, πολιτική διαστήµατος Η Ευρώπη διαθέτει µία από τις πυκνότερες εναέριες κυκλοφορίες στον κόσµο. Το ερευνητικό πρόγραµµα της ΕΕ για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό (SESAR) αποβλέπει στην ανάπτυξη ενός συστήµατος επόµενης γενιάς για την διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, που θα είναι ικανό να εγγυάται παγκοσµίως την ασφάλεια και την οµαλή ροή κατά την επόµενη τριακονταετία. Σκοπός της ΕΕ όσον αφορά το ίδιο φάσµα είναι να καταστεί δυνατή η οµαλή εισαγωγή των συστηµάτων που προβλέπονται βάσει του προγράµµατος. Το έργο βρίσκεται τώρα στη φάση ανάπτυξης, ενώ η εγκατάσταση αναµένεται να αρχίσει κατά την περίοδο Το θέµα 1.4 της ηµερήσιας διάταξης αφορά την εισαγωγή πιο σύγχρονων συστηµάτων επικοινωνίας για την ασφάλεια της αεροπορίας. Στο θέµα αυτό θα εξεταστούν οι απαραίτητες ρυθµιστικές διατάξεις για αεροπορικές χρήσεις στη ζώνη των MHz. Αυτές προβλέπεται να στηρίξουν την εισαγωγή εφαρµογών έντασης δεδοµένων στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και οι οποίες υποστηρίζουν τη µεταβίβαση πληροφοριών ζωτικής σηµασίας για την ασφάλεια. Μέσω προτύπων του ICAO πρέπει να εξασφαλιστεί η συµβατότητα µεταξύ τέτοιων συστηµάτων που προτείνονται για λειτουργία στη ζώνη των MHz και συστηµάτων τυποποιηµένων από τον ICAO ( ιεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας). Tα συστήµατα αυτά, καθώς και τα GSM και UMTS (και άλλα προβλεπόµενα ευρυζωνικά συστήµατα) κάτω από τα 960 MHz έχουν ανάγκη από κατάλληλη προστασία. Ρυθµιστικά όρια για την αεροπορική χρήση πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν την EL 6 EL

8 προστασία δεκτών δορυφορικής ραδιοπλοήγησης στη ζώνη των , που προορίζεται από το GPS, το Galileo και το ρωσικό GLONASS για εφαρµογές ασφάλειας της ζωής. Ο τοµέας της αεροπορίας αναπτύσσει ένα ασύρµατο σύστηµα τοπικού δικτύου στη ζώνη των MHz για εφαρµογές επιφανείας σε αερολιµένες, σύστηµα που τυποποιείται σε διάφορα διεθνή φόρουµ και υποστηρίζεται από το SESAR, µε προθεσµία ολοκλήρωσης το Η προτεινόµενη νέα κατανοµή για την αεροπορία στη ζώνη των MHz θα συµπεριληφθεί στην εν λόγω δραστηριότητα. Κατανοµή για αεροπορική χρήση στη ζώνη των MHz πρέπει, ωστόσο, να εξεταστεί µόνον εφόσον οι απαιτήσεις για τα συστήµατα αυτά δεν µπορούν να ικανοποιηθούν στη ζώνη των MHz, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχουν βλαβερές παρεµβολές µε το σύστηµα Galileo στη ζώνη των MHz (σηµειώνεται ιδιαίτερα η καθοριστικής σηµασίας ανερχόµενη ζεύξη του Galileo) και την υπηρεσία ραδιοαστρονοµίας στη ζώνη των MHz. Για τη διασφάλιση του σήµατος προς µελλοντικούς δέκτες του Galileo δεν πρέπει να προταθεί νέα κατανοµή για αεροπορικές χρήσεις στη ζώνη των MHz, όπου βάσει µελετών συµπεραίνεται ότι δεν είναι εφικτή η συµβατότητα. Το θέµα 1.7 της ηµερήσιας διάταξης αφορά τη σηµερινή και την προγραµµατισµένη χρήση δορυφορικών υπηρεσιών, ιδίως την ανάγκη µερισµού στην ζώνη των /1626,5 1660,5 MHz µε διαφανή και δίκαιο τρόπο, ώστε να εξασφαλιστεί η µακροπρόθεσµη διάθεση για δορυφορικές αεροναυτιλιακές υπηρεσίες. Στην WRC-12 πρέπει η ΕΕ να διαφυλάξει την ικανότητα της Ευρώπης για ανάπτυξη και υλοποίηση του καλύτερου δυνατού συστήµατος µε αποτελεσµατικό και διαφανή τρόπο. Ο ίδιος στόχος πρέπει να κατευθύνει την πολιτική της ΕΕ στο θέµα 1.7 της ηµερήσιας διάταξης, όσον αφορά τη δορυφορική χρήση SESAR, ενώ πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το δορυφορικό τους και ενός του SESAR µπορεί να ανταποκριθεί στο σκοπό του. Θέµατα Η.. 1.7/1.13/1.25/7 Τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι / Πολιτική : Εσωτερική αγορά, πολιτική διαστήµατος Οι ευρωπαϊκές εταιρείες προηγούνται παγκοσµίως στην παροχή δορυφορικών επικοινωνιών: Ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές, σταθερές δορυφορικές υπηρεσίες και κινητές δορυφορικές υπηρεσίες, διαδραµατίζουν όλες σηµαντικό ρόλο στην παροχή υπηρεσιών σε πολλά πεδία της οικονοµίας και της κοινωνίας µας. Πρέπει να διατηρηθεί η διαρκής δυνατότητά τους προς τούτο, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσµατος. Η ΕΕ πρέπει να αντιταχθεί σε κάθε διαίρεση της ζώνης των 21,4 22 GHz και των συναφών τροχιακών χρονοθυρίδων σε εθνικές εκχωρήσεις κρατών µελών της ITU, που θα περιόριζαν τη χρηστικότητά της. Όπως δηλώθηκε παραπάνω, η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει θέση που να παρέχει κινητές δορυφορικές υπηρεσίες µαζί µε το ραδιοφάσµα που είναι απαραίτητο για τη διανοµή υπηρεσιών για διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη. Θέµα Η Μη επανδρωµένα εναέρια συστήµατα (UAS) Συναφείς στρατιωτικές εφαρµογές είναι ενδεχοµένως περισσότερο γνωστές, πάντως αποτελεί µέληµα της ITU η χρήση UAS σε µη δεσµευµένο εναέριο χώρο, δηλαδή όπου επανδρωµένα EL 7 EL

9 και µη επανδρωµένα αεροσκάφη µπορούν να επιχειρούν ταυτόχρονα. Τα UAS µπορούν να παράσχουν σηµαντικές λειτουργικές δυνατότητες πολιτικής/δηµόσιας προστασίας: µπορούν να διαδραµατίσουν ζωτικό ρόλο σε πεδία όπως η πυρόσβεση, η παρακολούθηση της γεωργίας, υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης και ακτοφυλακής, µπορούν όµως επίσης να συνδράµουν σε προσπάθειες αρωγής σε παγκόσµια κλίµακα (εντοπισµός µεταναστευτικών ροών κατά τη διάρκεια ξηρασιών και πληµµυρών). Καθώς για τις λειτουργίες αυτές απαιτείται κοινή χρήση του εναέριου χώρου από UAS και συµβατικά αεροσκάφη, είναι σηµαντικό να µπορούν να επιχειρούν µε ασφάλεια και µε πλήρη τήρηση των κανόνων της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας. Εκφράζονται, ωστόσο, ανησυχίες ότι ορισµένη έκταση ραδιοφάσµατος που εξετάζεται για το επίγειο σκέλος των UAS θα εµπόδιζε την απανταχού εγκατάσταση µελλοντικών δεκτών του συστήµατος Galileo στη ζώνη των MHz, ή σηµαντικότερο θα παρεµβαλλόταν µε την καθοριστικής σηµασίας ανερχόµενη ζεύξη του συστήµατος Galileo στη ζώνη των MHz. Η EΕ πρέπει να υποστηρίξει τον προσδιορισµό του απαιτούµενου ραδιοφάσµατος για την ασφαλή λειτουργία των UAS σε µη δεσµευµένο εναέριο χώρο. Από τη σκοπιά της ΕΕ είναι εποµένως προτιµότερες οι επιλογές ραδιοφάσµατος για χρήση UAS εκτός της ζώνης των MHz. Θέµα Η Ευελιξία στο διεθνές σύστηµα κανονιστικών ρυθµίσεων / Πολιτική : Εσωτερική αγορά Θέµα Η Ραδιοεπικοινωνία µέσω λογισµικού και ευφυής ραδιοεξοπλισµός/ Πολιτική : Εσωτερική αγορά Οι αποφάσεις σε µια WRC µπορεί να έχουν µακροχρόνιο αντίκτυπο. Εάν το διεθνές σύστηµα κανονιστικών ρυθµίσεων καταστεί υπερβολικά άκαµπτο, µπορεί να προκύψει αρνητικό αποτέλεσµα στην ικανότητα της Ευρώπης να εισαγάγει νέες και καινοτόµες υπηρεσίες και ευέλικτα συστήµατα αδειοδότησης, όπως η µεριζόµενη χρήση. Η ΕΕ βρίσκεται στην πρωτοπορία του εκσυγχρονισµού όσον αφορά τη διαχείριση του ραδιοφάσµατος, είναι εποµένως σηµαντικό να υπάρξουν κανονισµοί της ITU που θα αποδειχθούν ανθεκτικοί στο χρόνο, περιλαµβάνοντας, όποτε αυτό είναι δυνατό, στοιχεία ευελιξίας, λ.χ. επιτρέποντας την ύπαρξη µείγµατος σταθερών και κινητών δικτύων σε κυψελοειδή συστήµατα. Η ραδιοεπικοινωνία µέσω λογισµικού, που προκύπτει από την ικανότητα ενός ραδιοποµπού να µεταβάλει τα χαρακτηριστικά του σήµατός του µέσω λογισµικού, πρέπει να συµµορφώνεται µε τους κανόνες που ισχύουν για την υπηρεσία και τη ζώνη όπου λειτουργεί. Φαίνεται ότι αναγνωρίζεται πως δεν θα απαιτηθούν προς τούτο ρυθµιστικές διατάξεις σε παγκόσµιο επίπεδο. Τα ευφυή ραδιοσυστήµατα (που αναγνωρίζουν προσωρινά ανεκµετάλλευτο, ραδιοφάσµα κατανεµηµένο για άλλες χρήσεις και χρησιµοποιούν τεχνολογία ραδιοεπικοινωνίας µέσω λογισµικού για την περιστασιακή χρήση του κενού αυτού ραδιοφάσµατος) συνιστούν περισσότερο περίπλοκο ζήτηµα και η ενδεχόµενη χρήση τους έχει προκαλέσει ανησυχίες ως προς την αξιοπιστία τους όσον αφορά τη µη πρόκληση παρεµβολών. Είναι µεν σηµαντικό να επιτρέπεται η εφαρµογή τέτοιων τεχνολογιών, πάντως η εισαγωγή ευφυών ραδιοσυστηµάτων δεν πρέπει να εµποδίζει αδικαιολόγητα καµία πρωτεύουσα χρήση ραδιοφάσµατος. Οι κανονισµοί ραδιοεπικοινωνιών δεν φαίνεται να αποτελούν κατάλληλο µέσο για την αντιµετώπιση αυτών των µεληµάτων. για αµφότερα τα θέµατα EL 8 EL

10 Η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει την ικανότητά της για εκσυγχρονισµό της διαχείρισης του ευρωπαϊκού ραδιοφάσµατος και πρέπει να ενθαρρύνει την ITU να εργαστεί προς την κατεύθυνση περισσότερο ευέλικτων µεθόδων. εν φαίνεται να απαιτείται αλλαγή στους κανονισµούς ραδιοεπικοινωνιών όσον αφορά ραδιοεπικοινωνία µέσω λογισµικού και ευφυή ραδιοσυστήµατα. Θέµα Η Eκποµπές από συσκευές µικρής εµβέλειας/ Πολιτική : Εσωτερική αγορά Πολλές ζώνες για συσκευές µικρής εµβέλειας (SRD), ραδιοποµπούς που µεταδίδουν σε ακτίνα µέτρων και όχι χιλιοµέτρων, είναι εναρµονισµένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει µεγάλη ποικιλία τέτοιων συσκευών, από διατάξεις τηλεχειρισµού αυτοκινήτων έως πολύπλοκο ιατρικό εξοπλισµό. Στο σύνολό τους είναι µεγάλης σηµασίας για την ενωσιακή οικονοµία και κοινωνία. Οι συσκευές αυτές διαθέτουν εξ ορισµού περιορισµένο δυναµικό για διασυνοριακές παρεµβολές, ενώ οι κανονισµοί ραδιοεπικοινωνιών δεν θα ήταν το ενδεδειγµένο µέσο για κανονιστική ρύθµιση ενδεχόµενων προβληµάτων από παρεµβολές που θα µπορούσαν να προκύψουν από εισαγωγές συσκευών µη υπαγόµενων σε κανονιστική ρύθµιση. Η ΕΕ πρέπει να αντιταχθεί στην προσθήκη, στους κανονισµούς ραδιοεπικοινωνιών, περιορισµών για συσκευές µικρής εµβέλειας, δεδοµένων των περιορισµένων διασυνοριακών συνεπειών και του γεγονότος ότι η ενωσιακή νοµοθεσία παρέχει επαρκή ευελιξία για τον καθορισµό παραµέτρων για SRD. Η ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνει παρόµοια χρήση ζωνών από άλλα µέλη της ITU, εκτός της ΕΕ, για την αύξηση υφιστάµενων οικονοµιών κλίµακας. Θέµατα Η.. σχετικά µε την επιστηµονική έρευνα και την καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής Μια σειρά από θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ενδιαφέρουν τις πολιτικές της ΕΕ για την έρευνα και την ανάγκη του κλίµατος, συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης: 1.6 για παθητικές υπηρεσίες στη ζώνη των GHz 1.11 για διαστηµική έρευνα στη ζώνη των 22,55 23,15 GHz 1.12 για υπηρεσία διαστηµικής έρευνας στη ζώνη των 37 GHz 1.16 για ανίχνευση κεραυνών 1.24 για µετεωρολογικούς δορυφόρους και 1.15 για ωκεανογραφικά ραντάρ στα 3 50 MHz. Το ραδιοφάσµα που εξετάζεται στο θέµα 1.6 της ηµερήσιας διάταξης είναι πάνω από το χρησιµοποιούµενο για σκοπούς επικοινωνιών και γενικά θεωρείται ότι προορίζεται για επιστηµονική έρευνα. Οι παθητικές υπηρεσίες, όπως στα θέµατα 1.6 και 1.24 µπορούν να χρησιµοποιηθούν για σκοπούς, όπως η γεωσκόπηση, που έχει µείζονα ρόλο στις προσπάθειές µας για την καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος και για την ασφάλεια των πολιτών, ιδίως στο πλαίσιο του έργου GMES της ΕΕ. Συνήθως είναι πολύ ευαίσθητες σε άλλες χρήσεις και ενδέχεται να απαιτηθεί ειδική προστασία έναντι παρεµβολών από τις χρήσεις αυτές. Οι υπηρεσίες στα άλλα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, είναι µεν λιγότερο ευαίσθητες, θα απαιτηθεί πάντως η κατάλληλη προστασία από παρεµβολές άλλων χρηστών. Η WRC-12 µπορεί επίσης να χρησιµεύσει στη διεύρυνση της αντίληψης αυτών των αναγκών µεταξύ των διαπραγµατευτικών εταίρων µας, ώστε οι σχετικές υπηρεσίες, που είναι επίσης σηµαντικές για την πρόγνωση του καιρού, την πρόγνωση καταστροφών και την άµβλυνση των συνεπειών τους, να τύχουν ευρύτερης κατανόησης ώστε να προκύψουν οφέλη και σε περιοχές εκτός της Ευρώπης. EL 9 EL

11 Η EΕ πρέπει να προωθήσει τις απαιτούµενες νέες κατανοµές και να προστατεύσει τις επιστηµονικές υπηρεσίες στις σχετικές ζώνες. Πρέπει ιδίως να προστατευτούν οι υπηρεσίες που συµβάλλουν στην καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής και στην ασφάλεια των πολιτών. Θέµα Η Ραδιοφάσµα για ηλεκτρονική ειδησεογραφία Η διάθεση ραδιοφάσµατος για ειδησεογραφία, όπου και όταν απαιτείται, συνιστά αυτή καθεαυτή πολύ σηµαντικό στόχο. Η απαίτηση αυτή παρουσιάζει µεγάλες διακυµάνσεις χρονικά και τοπικά, ενώ η Επιτροπή επικροτεί την άποψη που διατυπώθηκε από την RSPG ότι η έκδοση σύστασης ITU-R που θα απαριθµεί πιθανές περιοχές ραδιοφάσµατος για συντονισµό θα παράσχει στους κατασκευαστές κατευθύνσεις και την απαραίτητη ευελιξία στους διαχειριστές ώστε να διαθέσουν συντόµως ραδιοφάσµα, καθώς και ότι δεν απαιτείται κατανοµή µέσω της WRC. Η EΕ πρέπει να υποστηρίξει ότι δεν πρέπει να µεταβληθούν οι κανονισµοί ραδιοεπικοινωνιών αυτού του θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, αλλά πρέπει να ενθαρρυνθεί η εργασία της ITU-R για τον προσδιορισµό περιοχών ραδιοφάσµατος µέσω σύστασης της ITU-R, που θα οδηγήσει σε αυξηµένη εκ των πραγµάτων εναρµόνιση. Για τα ακόλουθα θέµατα, τα αποτελέσµατα θα έχουν περιορισµένο αντίκτυπο στους συνολικούς στόχους πολιτικής. Θέµα Η Υπηρεσία κινητών επικοινωνιών για τη ναυτιλία και θέµα Η Συστήµατα ασφάλειας πλοίων και λιµένων Τα δύο αυτά θέµατα αφορούν την αλλαγή της διευθέτησης των καναλιών για υφιστάµενες ναυτιλιακές υπηρεσίες, ώστε να καθίσταται δυνατή η εισαγωγή νέας ψηφιακής τεχνολογίας. Το γεγονός αυτό συνιστά επικαιροποίηση του παγκόσµιου ρυθµιστικού συστήµατος, ώστε να αντικατοπτρίζει τις εξελίξεις που βρίσκονται ήδη υπό υλοποίηση. Θέµα Η Ερασιτεχνική υπηρεσία και θέµα Η Σταθµοί πλατφορµών µεγάλου ύψους εν αφορά ενωσιακά συµφέροντα. Θέµα Η Ραντάρ στη ζώνη των 15,4 15,7 GHz Πρόκειται για παρακείµενη ζώνη σε σηµαντικές υπηρεσίες ραδιοαστρονοµίας και κάθε αλλαγή χρήσης θα πρέπει να ελέγχεται προσεκτικά. Συνεχίζεται η µελέτη του θέµατος, στην πορεία προς τη διάσκεψη. Θέµα Η Ηµερήσια διάταξη για την επόµενη διάσκεψη WRC Σε κάθε παγκόσµια διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών καθορίζεται η ηµερήσια διάταξη για την επόµενη διάσκεψη. Τούτο έχει µεγάλη σηµασία και την πολιτική της ΕΕ, ιδιαίτερα στις ευρυζωνικές επικοινωνίες. Είναι προς το συµφέρον της ΕΕ να στηρίζει πρωτοβουλίες σε EL 10 EL

12 µελλοντικές διασκέψεις της WRC που αναφέρονται άµεσα σε συγκεκριµένες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προετοιµάζοντας την WRC-15, η Επιτροπή θα συνεργαστεί µε όλους τους σχετικούς ενδιαφερόµενους στον προσδιορισµό των συγκεκριµένων αναγκών ραδιοφάσµατος των πεδίων πολιτικής που θα υποστηριχθούν στη διάσκεψη. Κατά την άποψη της Επιτροπής, το θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά τις ασύρµατες ευρυζωνικές επικοινωνίες δεν πρέπει να περιοριστεί σε µια συγκεκριµένη ζώνη. Η προσέγγιση της ΕΕ στην WRC-15 πρέπει να βασίζεται σε προσεκτική εκτίµηση του βαθµού στον οποίον ο κλάδος των ευρυζωνικών επικοινωνιών χρησιµοποίησε αποδοτικά το σηµαντικό εύρος ραδιοφάσµατος που του διατέθηκε µέσω της ενωσιακής νοµοθεσίας, καθώς και της κοινωνικής ή/και οικονοµικής αξίας που αντιπροσωπεύουν οι σηµερινές υπηρεσίες στις ανάλογες ζώνες, δεδοµένου του ραδιοφάσµατος που καταλαµβάνουν. Στο πλαίσιο αυτό σηµαντική θα είναι η απογραφή που προβλέπεται στο πρόγραµµα πολιτικής ραδιοφάσµατος, καθώς θα διευκρινιστούν οι χρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων όσον δεν αφορούν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στην επόµενη ηµερήσια διάταξη της WRC-15, που θα καθοριστεί το 2012, πρέπει να αντιµετωπιστούν δυνητικές ανάγκες σε ραδιοφάσµα που προκύπτουν από σηµαντικές πολιτικές της ΕΕ. Ειδικότερα, πρέπει να συµπεριληφθεί ένα θέµα που αφορά πιθανούς περιορισµούς χωρητικότητας στην παροχή ασύρµατων ευρυζωνικών επικοινωνιών, σύµφωνα µε τους στόχους του ψηφιακού θεµατολογίου για την Ευρώπη. 4. ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΕ Το ραδιοφάσµα έχει ισχυρή διάσταση ενωσιακής πολιτικής, δεδοµένου ότι επηρεάζει την εσωτερική αγορά εν γένει, καθώς και την έρευνα, τις µεταφορές, την αλλαγή του κλίµατος ή τα διευρωπαϊκά δίκτυα, που συνιστούν πεδία κοινής ή µεικτής αρµοδιότητας. Σε όλα αυτά τα πεδία µπορούν, ωστόσο, να προκύψουν καταστάσεις όπου η Ένωση διαθέτει αποκλειστική αρµοδιότητα, ιδίως όταν επηρεάζονται κοινοί κανόνες, που θα µπορούσε να ισχύει εν προκειµένω εξαιτίας της δεσµευτικής ισχύος των κανονισµών ραδιοεπικοινωνιών. Στην περίπτωση της WRC-12, τούτο θα µπορούσε να ισχύσει για δύο τουλάχιστον θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, το 1.17 για το ψηφιακό µέρισµα και το 1.22 για τις συσκευές µικρής εµβέλειας, καθώς υφίσταται ενωσιακή νοµοθεσία για τις σχετικές ζώνες του ραδιοφάσµατος και οι αλλαγές στους κανονισµούς ραδιοεπικοινωνιών θα µπορούσαν να επηρεάσουν άµεσα το πεδίο εφαρµογής τους. Πέραν αυτών και γενικότερα, επιβάλλεται συντονισµένη προσέγγιση ώστε να διασφαλιστεί η ενότητα, η συνεκτικότητα και η αποτελεσµατικότητα της δράσης της Ένωσης και των κρατών µελών σε όλα τα ζητήµατα και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που θα µπορούσαν να επηρεάσουν το χώρο της ΕΕ. Είναι απαραίτητο, από τη σκοπιά αυτή, να εξασφαλιστεί ότι, κατά τη διάρκεια της WRC-12, τα κράτη µέλη θα προωθήσουν και θα υποστηρίξουν στόχους πολιτικής ενεργώντας, όπου αυτό είναι απαραίτητο, για λογαριασµό της ΕΕ. Προς το σκοπό αυτό, και δεδοµένου του σηµερινού καθεστώτος της ΕΕ στην ITU, µια λύση θα µπορούσε να είναι το εκάστοτε κράτος µέλος που κατέχει την Προεδρία του Συµβουλίου να συντονίζει τα σχετικά θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της διάσκεψης, σε στενή συνεργασία µε την Επιτροπή, και ο αντιπρόσωπος του να εκπροσωπεί την Ένωση, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Τα παραπάνω µε EL 11 EL

13 την επιφύλαξη της δυνατότητας της Επιτροπής, εφόσον κριθεί απαραίτητο και κατά περίπτωση, να υποβάλει πρόταση προς το Συµβούλιο για να καθοριστεί η θέση που θα ληφθεί για λογαριασµό της ΕΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 218 παράγραφος 9 της ΣΛΕΕ. Σε µεταγενέστερο στάδιο θα µπορούσε επίσης να αντιµετωπιστεί η επανεξέταση του καθεστώτος και του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ITU. Τούτο θα µπορούσε να είναι θέµα για την επόµενη διάσκεψη των πληρεξουσίων της ITU, η οποία είναι προγραµµατισµένη για το ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο καλούνται να εγκρίνουν τους κοινούς στόχους πολιτικής της ΕΕ που προσδιορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση προς επίτευξη στην Παγκόσµια ιάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών το EL 12 EL

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2015 COM(2015) 234 final 2015/0119 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να εγκριθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην παγκόσμια διάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης της ΕΕ ενόψει της εξετάσεως του κανονισμού διεθνών τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 7.12.2010 2010/0252(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0252(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0252(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 14.2.2011 2010/0252(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2010/0252(COD) 15.3.2011 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την καθιέρωση του πρώτου προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα

Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την καθιέρωση του πρώτου προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.9.2010 COM(2010) 471 τελικό 2010/0252 (COD) Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την καθιέρωση του πρώτου προγράμματος πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

8793/16 ΠΧΚ/γπ 1 DGE 2B

8793/16 ΠΧΚ/γπ 1 DGE 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0027 (COD) 8793/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: TELECOM 75 AUDIO 56 MI 320 CODEC 633 Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2011 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Φεβρουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, Φεβρουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε την εναρµόνιση της ζώνης συχνοτήτων 2010-2025 MHz για φορητές ή κινητές ασύρµατες βιντεοζεύξεις και ασύρµατες κάµερες που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή προγράµµατος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 3.8.2005 COM(2005) 361 τελικό 2005/0147 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της οδηγίας 90/544/ΕΟΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές και Δυναμικό που απορρέουν από την αξιολόγηση της Απόφασης αριθ. 676/2002/ΕΚ 1

Προοπτικές και Δυναμικό που απορρέουν από την αξιολόγηση της Απόφασης αριθ. 676/2002/ΕΚ 1 Προοπτικές και Δυναμικό που απορρέουν από την αξιολόγηση της Απόφασης αριθ. 676/2002/ΕΚ 1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για την

Διαβάστε περισσότερα

A8-0327/ Πρόταση απόφασης (COM(2016)0043 C8-0020/ /0027(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

A8-0327/ Πρόταση απόφασης (COM(2016)0043 C8-0020/ /0027(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 10.3.2017 A8-0327/ 001-033 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-033 κατάθεση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Έκθεση Patrizia Toia Χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz στην Ένωση A8-0327/2016 (COM(2016)0043

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2007/0174(COD) 20.12.2007 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 29.7.2009 COM(2009) 420 τελικό 2007/0247 (COD) ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ επί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ/ το

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2010 της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου

σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2010 της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 18 Οκτωβρίου 2010 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 05/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 18 ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2014 COM(2014) 527 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7586/17 LIMITE PUBLIC UD 83 ENFOCUSTOM 84 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις αποφάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 198 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 83 final 2014/0042 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.11.2015 COM(2015) 805 final 2015/0271 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης όσον αφορά τις αποφάσεις που θα λάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.9.2012 COM(2012) 478 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2054 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 26,957 27,283 khz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 96/20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 551/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

L 96/20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 551/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 96/20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 551/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Μαρτίου 2004 για την οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο

Διαβάστε περισσότερα

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11170/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες EF 162 ECOFIN 638 UEM

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απρίλιος 2009 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή...3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/56/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/56/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2051 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 9 59,750, 59,750 60,250,60,250-70,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 482 final 2013/0225 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.10.2009 SEC(2009) 1433 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον αφορά την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.4.2013 COM(2013) 193 final 2013/0104 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.9.2016 COM(2016) 574 final 2016/0271 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της υπογραφής, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2015 COM(2015) 601 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ EL EL Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής Δημιουργία μιας Ευρώπης που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής Δημιουργία μιας Ευρώπης που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 25.10.2016 COM(2016) 710 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Μάιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, Μάιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την εφαρμογή της Εκτελεστικής Απόφασης της ΕΕ 2017/191 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/166/ΕΕ, με σκοπό την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και ζωνών συχνοτήτων για τις

Διαβάστε περισσότερα

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITΕ SΟC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» με ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 6 Ιουλίου 2000 2000/0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2000 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2012 COM(2012) 202 final 2012/0099 (NLE) C7-0069/2013 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την απόφαση 97/836/ΕΚ ενόψει της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/242/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2016 COM(2016) 42 final 2016/0021 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15050/15 SAN 427 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2015 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.10.2013 COM(2013) 697 final 2013/0336 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στη διοικητική επιτροπή της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιανουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, Ιανουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ηµοσίευση των αποτελεσµάτων και των συµπερασµάτων της ΕΕΤΤ όπως αυτά προκύπτουν από τις µη εµπιστευτικές απαντήσεις των ενδιαφεροµένων µερών αναφορικά µε τη διαµόρφωση ρυθµιστικού πλαισίου για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 30.3.2012 2011/0411(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

10012/09 ΣΠΚ/φβ/ΠΧΚ 1 DG C III

10012/09 ΣΠΚ/φβ/ΠΧΚ 1 DG C III ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2009 (03.06) (OR. en) 10012/09 Διοργανικός φάκελος : 2008/0263 (COD) TRANS 206 TECOM 113 IND 63 CODEC 734 ΕΚΘΕΣΗ της : Προεδρίας προς : την ΕΜΑ / το

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 22.4.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 20 final 2015/0012 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.11.2012 COM(2012) 671 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για τη διαμόρφωση κατάλληλων σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 401 V.1.0: Ναυτιλιακοί κινητοί ποµποί και δέκτες για χρήση στις ζώνες MF και HF

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 401 V.1.0: Ναυτιλιακοί κινητοί ποµποί και δέκτες για χρήση στις ζώνες MF και HF Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 401 V.1.0: αυτιλιακοί κινητοί ποµποί και δέκτες για χρήση στις ζώνες MF και HF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΑΚΟΙΩΣΗΣ Ε.Ε :2004/108/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.4.2005 COM(2005) 154 τελικό 2005/0064 (SYN) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συµβουλίου για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.11.2015 COM(2015) 572 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ 18o GREEEK ICT FORUM 26 Οκτωβρίου 2016 Agenda Σχετικά με την ΕΕΤΤ Ιστορική αναδρομή Σημερινή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15375/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: POLGEN 163 INST 521 CODEC 1849 PE 119 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6258/16 PECHE 46 AGRI 73 AGRIFIN 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ομάδα «Εσωτερική και Εξωτερική Αλιευτική Πολιτική» Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Ταχυδρομικής Αγοράς : «Βαδίζοντας προς το 2009»

Απελευθέρωση Ταχυδρομικής Αγοράς : «Βαδίζοντας προς το 2009» Απελευθέρωση Ταχυδρομικής Αγοράς : «Βαδίζοντας προς το 2009» Χρήστος Αποστόλου Δ/νση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Μάρτιος 2007 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σκοπός της κοινοτικής πολιτικής Διαδικασία ανοίγματος της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζονται συνημμένως στις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα:

Διαβιβάζονται συνημμένως στις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15508/16 AGRI 676 AGRILEG 197 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο B2C. Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο B2C. Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο B2C Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η άποψή σας για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020

Η άποψή σας για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Επιτροπή των Περιφερειών Διαβούλευση Η άποψή σας για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 Βασικές διαπιστώσεις, αξιολόγηση και επιπτώσεις στην πολιτική Μάιος 2010 ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

8735/16 ΠΧΚ/μκρ 1 DG G 3 C

8735/16 ΠΧΚ/μκρ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2016 (OR. en) 8735/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: IND 91 RECH 130 TELECOM 73 MI 304 COMPET 213 EDUC 135 EMPL 137 Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

10788/2/15 REV 2 ADD 1 ΘΚ/ακι 1 DPG

10788/2/15 REV 2 ADD 1 ΘΚ/ακι 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0309 (COD) 10788/2/15 REV 2 ADD 1 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: TECOM 161 COMPET 361 MI 481 CONSOM 126 CODEC

Διαβάστε περισσότερα

5865/17 ΜΜ/μκ/ΠΧΚ 1 DGG 3 A

5865/17 ΜΜ/μκ/ΠΧΚ 1 DGG 3 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0014 (COD) 5865/17 ENT 29 MI 87 CODEC 140 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των MHz στην Ένωση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των MHz στην Ένωση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2016 COM(2016) 43 final 2016/0027 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz στην Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0106(COD) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0106(COD) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 12.9.2013 2013/0106(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥγια την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι

Πρόταση. ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥγια την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.9.2012 COM(2012) 530 final 2012/0260 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥγια την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών σχετικών με τις μη εμπορικές αεροπορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.3.2013 SWD(2013) 74 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα