ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ LEAP ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΥΒΑΡΙΤΑΚΗ ΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

2 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ονοµατε ώνυµο : Κουβαριτάκη ήµητρα Τίτλος: Αειφόρος Ενεργειακός Σχεδιασµός Κρήτης µε το Λογισµικό LEAP Title : Sustainable Energy Planning of Crete Island using LEAP Sofware Εξεταστική Ε ιτρο ή: Κατσίγιαννης Ιωάννης (ε ιβλέ ων) Καρα ιδάκης Εµµανουήλ Τσικαλάκης Αντώνιος 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα... 3 Ευχαριστίες... 6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ABSTRACT... 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΚΙΟΤΟ Τι είναι και τι προβλέπει Μηχανισμοί για τη μείωση των επικίνδυνων ουσιών σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κιότο Η Πράσινη και η Λευκή Βίβλος για την ενέργεια και η στρατηγική της Ελλάδας Η Πράσινη Βίβλος για την ενέργεια Η Λευκή Βίβλος για την ενέργεια Η στρατηγική της Ελλάδας Συνθήκη της Κοπεγχάγης Σκοπός της μελέτης και σύντομη παρουσίασή της...16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τι είναι Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ατμοηλεκτρικοί σταθμοί Αεριοστροβιλικοί Σταθμοί Σταθμοί Συνδυασμένου Κύκλου Ντηζελοηλεκτρικοί Σταθμοί Ηλιακά Πάρκα (φωτοβολταϊκά) Τύποι Φωτοβολταϊκών Πλεονεκτήματα φωτοβολταϊκών

4 Μειονεκτήματα φωτοβολταϊκών Βασικοί τύποι φωτοβολταϊκών συστημάτων Αιολικά Πάρκα (ανεμογεννήτριες) Κύρια μέρη ανεμογεννήτριας Πλεονεκτήματα αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας Μειονεκτήματα αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας Φυσικό αέριο Πλεονεκτήματα φυσικού αέριου...35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ LEAP ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ LEAP ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (INTERFACE) ΔΕΝΔΡΟΕΙΔΗΣ ΔΟΜΗ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ Μενού Γραμμής Εργαλείων (Toolbar Menu): Γραμμή Εργαλείων Γραφήματος (chart toolbar) Σημειώσεις (Νotes) Γραμμή κατάστασης (Status Bar) Βοηθητικές Οθόνες (Supporting Screens) Βασικές Παράμετροι (basic parameters) Δημιουργία Σεναρίου (Create Scenario) Διαχείριση Σεναρίων (Manage Scenarios) Προβολές (Views) Γραμμή Εργαλείων Προβολών (View Bar)...47 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5 4.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ 20% ΜΕΣΩ ΑΠΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ 40% ΜΕΣΩ ΑΠΕ ΤΡΙΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ 1.5% ΚΑΙ 0%...61 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βιβλιογραφία

6 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Με την εκ όνηση της αρούσας εργασίας ολοκληρώνονται οι σ ουδές µου στο Τµήµα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή Ιωάννη Κατσίγιαννη για την άµεση και αµέριστη βοήθεια του καθ όλη τη διάρκεια της εκ όνησης της εργασίας, καθώς ε ίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές του Τµήµατος, για την καθοδήγηση και τις γνώσεις ου µου αρείχαν ούτως ώστε να είµαι όσο το δυνατό καλύτερα καταρτισµένη σε σχέση µε το αντικείµενο των σ ουδών µου. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια µου για την συµ αράσταση και την ηθική υ οστήριξη ου µου ροσέφεραν κατά τη διάρκεια της φοιτητικής µου σταδιοδροµίας. Με εκτίµηση, Κουβαριτάκη ήµητρα 6

7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκο ός της αρούσας εργασίας είναι ο αειφόρος ενεργειακός σχεδιασµός της Κρήτης µέσω του ρογράµµατος LEAP. Η αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης ραγµατο οιείται κατά κύριο λόγο µε ντηζελλογεννήτριες, µε συνδυασµένο κύκλο, αεριοστρόβιλους και ατµοστρόβιλους, ενώ και η διείσδυση των ΑΠΕ είναι αξιοσηµείωτη. Αυτός ο τρό ος αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχει σαν α οτέλεσµα να αυξάνεται η συγκέντρωση των αερίων του θερµοκη ίου στην ατµόσφαιρα. Κατά τη διάρκεια της µελέτης δηµιουργήθηκαν τρία σενάρια ό ου α ό το 2012 και µετά αυξάνεται ακόµα ερισσότερο η διείσδυση των ΑΠΕ (ανεµογεννήτριες και φωτοβολταϊκά), εγκαθίστανται µονάδες φυσικού αερίου και µειώνονται τα οσοστά ό ου συµβάλλουν οι υ όλοι ες συµβατικές µονάδες. Ε ίσης, έχουν ληφθεί υ όψη τα ενδεχόµενα η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας να αραµείνει σταθερή, να αυξηθεί µε ετήσιο ρυθµό 1,5% και 3%. 7

8 ABSTRACT The main target of this study is the sustainable energy design of Crete Island using LEAP software. Electricity production in Crete is performed primarily with diesel units, a combined cycle unit, gas turbines and steam turbines, whereas RES penetration is remarkable. This way of producing electricity has resulted in increasing the concentration of greenhouse gases. During the study, three scenarios were created, in which from 2012 and onwards the use of renewable energy (wind and solar) is increased, new natural gas units are installed, and the shares of remaining conventional generation units are reduced. Also, this study takes into account that the electricity demand may not increase at all, or it may present annual increased rates of 1.5% and 3%. 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η ενέργεια βρίσκεται στο ε ίκεντρο καθώς α ό αυτή εξαρτώνται οι µεταφορές, η θέρµανση και η ψύξη µιας κατοικίας και η λειτουργία των εργοστασίων, των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και των γραφείων. Ωστόσο, ε ειδή τα ορυκτά καύσιµα έχουν ηµεροµηνία λήξης και ροκαλούν υ ερθέρµανση του λανήτη δεν µ ορεί να θεωρηθεί η ενέργεια α ό ορυκτά καύσιµα ως κάτι δεδοµένο. Πρέ ει να διαµορφωθεί µια ολοκληρωµένη ενεργειακή και εριβαλλοντική ολιτική βάσει σαφών στόχων και χρονοδιαγραµµάτων, ώστε να είναι δυνατή µια οικονοµία µε χαµηλή χρήση άνθρακα και εξοικονόµηση ενέργειας. Στις αρχές του 2007, η Ευρω αϊκή Ένωση (ΕΕ) αρουσίασε µια νέα ενεργειακή ολιτική η ο οία θα α οτελέσει α οφασιστικό βήµα ρος την οικονοµία χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας ου θα είναι ασφαλέστερη, ανταγωνιστικότερη και ερισσότερο αειφόρος. Η κοινή ενεργειακή ολιτική είναι ε ιβεβληµένη για την α οτελεσµατικότερη αντιµετώ ιση των σηµερινών ενεργειακών ροκλήσεων, ου είναι κοινές σε όλα τα κράτη µέλη. Με την κοινή ενεργειακή ολιτική, η ενέργεια ε ανεντάσσεται στον υρήνα των δραστηριοτήτων της Ευρω αϊκής Ένωσης, στις ο οίες είχε αρχικώς ενταχθεί µε τις συνθήκες για την ίδρυση της Ευρω αϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (συνθήκη ΕΚΑΧ) και της Ευρω αϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (συνθήκη Ευρατόµ), αντιστοίχως το 1951 και το Η υλο οίηση των στόχων της ολιτικής αυτής θα στηριχθεί σε εργαλεία βασιζόµενα στην αγορά (κατ' ουσία φόροι, ε ιδοτήσεις και σύστηµα εµ ορίας δικαιωµάτων εκ οµ ής CO2), στην ανά τυξη των ενεργειακών τεχνολογιών (συγκεκριµένα τεχνολογιών ειδικά για την ενεργειακή α όδοση και τις ανανεώσιµες ηγές ενέργειας ή τεχνολογιών χαµηλής αραγωγής διοξειδίου του άνθρακα) και στα κοινοτικά χρηµατοδοτικά µέσα. Η Ευρω αϊκή Ένωση είναι ρωτο όρος στις βιώσιµες µειώσεις των εκ οµ ών των αερίων του θερµοκη ίου. Συλλογικά, το 2008 α οφασίστηκε α ό τα κράτη µέλη να µειωθούν οι εκ οµ ές των αερίων ρύ ων κατά 20% α ό τα ε ί εδα του 1990, και το 20% των ενεργειακών αναγκών να καλυφθούν α ό ανανεώσιµες ηγές και έτσι να υ άρξει µια βελτίωση της ενεργειακής α όδοσης κατά 20%. Στην αρούσα κατάσταση στην Ελλάδα αρουσιάζεται υψηλό ε ί εδο χρήσης συµβατικών καυσίµων τόσο για την αραγωγή ηλεκτρισµού όσο και για την κατανάλωση σε όλους ανεξαιρέτως τους τοµείς το ο οίο α οτελεί το κύριο χαρακτηριστικό του ελληνικού ενεργειακού µίγµατος. Σε σύγκριση µε το 2007 αρουσιάζεται µείωση στην τελική κατανάλωση ό ου τα έτη λησιάζονται τα ε ί εδα της ροηγούµενης δεκαετίας. 9

10 Στην Ελλάδα η αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά κύριο λόγο γίνεται µε συµβατικά καύσιµα, ενώ οι συνήθεις τεχνολογίες ου εφαρµόζονται στους ερισσότερους τοµείς ε ιτυγχάνουν σχετικά χαµηλή ενεργειακή α όδοση. Οι ΑΠΕ αρά τη δυναµική τους αρουσία συνεχίζουν να καταλαµβάνουν µικρό µερίδιο, ενώ η χρήση του φυσικού αερίου είναι κυρίως για την αράγωγη ηλεκτρισµού. 1.2 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΚΙΟΤΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Το Πρωτόκολλο του Κιότο ροέκυψε α ό τη Σύµβαση-Πλαίσιο για τις Κλιµατικές Αλλαγές ου είχε υ ογραφεί στη ιάσκεψη του Ρίο, τον Ιούνιο του 1992, α ό το σύνολο σχεδόν των κρατών (η Ελλάδα κύρωσε τη Σύµβαση αυτή, κάνοντάς την νόµο του Κράτους τον Α ρίλιο του 1994). Στόχος της Σύµβασης είναι η σταθερο οίηση των συγκεντρώσεων των αερίων του θερµοκη ίου στην ατµόσφαιρα, σε ε ί εδα τέτοια ώστε να ροληφθούν ε ικίνδυνες ε ι τώσεις στο κλίµα α ό τις ανθρώ ινες δραστηριότητες. Λίγα χρόνια µετά, και συγκεκριµένα το 1997, καθορίστηκε στα λαίσια της Σύµβασης αυτής ένα σηµαντικό νοµικό εργαλείο για τον έλεγχο των εκ οµ ών, γνωστό και ως Πρωτόκολλο του Κιότο. Κεντρικός άξονας του Πρωτοκόλλου του Κιότο είναι οι νοµικά κατοχυρωµένες δεσµεύσεις των βιοµηχανικά ανα τυγµένων κρατών να µειώσουν τις εκ οµ ές έξι (6) αερίων του θερµοκη ίου την ερίοδο , σε οσοστό 5,2% σε σχέση µε τα ε ί εδα του 1990.Η συνέχεια των ροσ αθειών αυτών και η ε ίτευξη των στόχων συνεχίζεται και για την ερίοδο ό ου είναι η τρίτη ερίοδος του Πρωτοκόλλου. Ό ως φαίνεται και α ό τον ίνακα 1.1 το Πρωτόκολλο ροβλέ ει τον εξής καταµερισµό ευθυνών ανά χώρα: Πίνακας 1.1 Πίνακας εκ οµ ών χωρών Ευρω αϊκή Ένωση (των 15), Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ρουµανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία -8% ΗΠΑ -7% Ουγγαρία, Πολωνία -6% Κροατία -5% Ουκρανία 0% Νορβηγία +1% Αυστραλία +8% Ελλάδα +25% Α ό το Πρωτόκολλο του Κιότο α οχώρησαν η Ρωσία, η Ια ωνία, η Κίνα και ο Καναδάς και αρνήθηκαν να το ε ικυρώσουν. 10

11 Ό ως φαίνεται, στην Ελλάδα έχει ε ιτρα εί να αυξήσει τις εκ οµ ές των αερίων του θερµοκη ίου κατά 25% µέχρι το 2010 σε σχέση µε τα ε ί εδα του Όµως, σύµφωνα µε στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκο είου Αθηνών, µέχρι το 2000 οι εκ οµ ές της Ελλάδας είχαν ήδη αυξηθεί κατά 23,4%,ενω το 2010 αρουσιάστηκε µείωση των εκ οµ ών των αερίων του θερµοκη ίου κατά 1,8% σε σχέση µε το Στην Ευρω αϊκή Ένωση τα ε ί εδα των εκ οµ ών των αερίων του θερµοκη ίου ήταν 12,5% και το 2011 αρουσιάστηκε αύξηση κατά 0,9 οσοστιαίες µονάδες. Γι αυτό και είναι ε ιτακτική η ανάγκη να ροωθηθούν µέτρα ου θα συµβάλλουν στην εξοικονόµηση ενέργειας, στην ταχεία ανά τυξη των καθαρών ηγών ενέργειας και εν τέλει στη µείωση των ε ικίνδυνων αερίων ου α οσταθερο οιούν την ατµόσφαιρα της Γης και υροδοτούν τις κλιµατικές αλλαγές. Το Πρωτόκολλο του Κιότο έχει σχεδιαστεί ως ένα ρώτο βήµα στον δρόµο της ριζικής µείωσης των εκ οµ ών των αερίων του θερµοκη ίου ου α αιτείται για την α οτρο ή των κλιµατικών αλλαγών. Αυτή τη στιγµή είναι το µόνο διεθνές νοµικό εργαλείο ου κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Αν εφαρµοστεί στο ακέραιο, το Πρωτόκολλο του Κιότο στη σηµερινή του µορφή, θα εριορίσει την αναµενόµενη αύξηση της µέσης θερµοκρασίας κατά 0,06 ο C ως το 2050, όταν στο ίδιο διάστηµα η αναµενόµενη αύξηση της µέσης θερµοκρασίας θα είναι 1 ο C µε 2 ο C. Ενδεικτική είναι η ροειδο οίηση των Ηνωµένων Εθνών σύµφωνα µε την ο οία για να εξαλειφθεί η α ειλή των κλιµατικών αλλαγών α αιτείται µείωση των εκ οµ ών αερίων του θερµοκη ίου κατά 50-70% ερί ου µέσα στις ε όµενες δεκαετίες. Είναι σαφές λοι όν ότι το Πρωτόκολλο αυτό δεν είναι αρά ένα ρώτο αναγκαίο βήµα ρος την εξεύρεση µιας λύσης ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΚΙΟΤΟ Το σύνολο των διατάξεων του Πρωτοκόλλου του Κιότο είναι γύρω α ό τον στόχο του εριορισµού της εκ οµ ής των αερίων ου συµβάλλουν στην εµφάνιση του φαινοµένου του θερµοκη ίου. Τα βιοµηχανικά ανε τυγµένα κράτη υ οχρεούνται να µειώσουν τις εκ οµ ές έξι αερίων του θερµοκη ίου την ερίοδο , σε οσοστό 5,2% σε σχέση µε τα ε ί εδα του Ως σηµαντικότερο αέριο του θερµοκη ίου θεωρείται το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) καθώς υ ολογίζεται ότι κάθε χρόνο εκλύονται στην ατµόσφαιρα 6 δισεκατοµµύρια τόνοι. Ό ως φαίνεται και στον ίνακα 1, η Ευρω αϊκή Ένωση δεσµεύτηκε να µειώσει τις εκ οµ ές για το ίδιο χρονικό διάστηµα σε οσοστό 8%. Με την εφαρµογή του Πρωτοκόλλου ξεκίνησε και η εφαρµογή των µέτρων και δράσεων για τη µείωση των ε ικίνδυνων εκ οµ ών µέσω τριών µηχανισµών, οι ο οίοι ροβλέ ονται στο Πρωτόκολλο. Ο ρώτος µηχανισµός είναι η εµ ορία ρύ ων. Μια ανε τυγµένη βιοµηχανικά χώρα η ο οία έχει µειώσει τις εκ οµ ές της έραν των αρχικών στόχων του Πρωτοκόλλου του Κιότο µ ορεί να << ουλήσει>> αυτή την ε ι λέον µείωση σε άλλη χώρα ου συνεχίζει να εκ έµ ει οσότητες άνω α ό το στόχο της. 11

12 Ο δεύτερος µηχανισµός είναι η δηµιουργία µηχανισµού καθαρής ανά τυξης. Οι ανα τυσσόµενες χώρες ενισχύονται για να ανα τύξουν καθαρές τεχνολογίες. Έτσι αρέχονται κίνητρα ώστε οι ανα τυγµένες χώρες να χρηµατοδοτήσουν ρογράµµατα στις ανα τυσσόµενες. Και τέλος, ο τρίτος µηχανισµός, είναι η α ό κοινού υλο οίηση. Πρόκειται για κάτι αντίστοιχο µε τον µηχανισµό καθαρής ανά τυξης µε τη διαφορά ότι αφορά µόνο τις χώρες οι ο οίες έχουν δεσµευτεί µέσω του Πρωτοκόλλου ότι θα µειώσουν τα αέρια του θερµοκη ίου. 1.3 Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ Η ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η Ευρω αϊκή Ένωση µε την Πράσινη Βίβλο (96/576) θέτει σε ρώτο λάνο τους ροβληµατισµούς τις για τις ΑΠΕ και ροσ αθεί να οδηγήσει τα κράτη µέλη ρος την α εξάρτησή τους α ό τις συµβατικές και ρυ ογόνες ηγές ενέργειας, ου χρησιµο οιούν κατά κόρον και να τα στρέψει στη συστηµατικότερη χρήση των φιλικών ρος το Περιβάλλον ΑΠΕ. Με την ροώθηση και την χρήση των ΑΠΕ, είναι ανάγκη να ροστατευθεί το Περιβάλλον µε τη µείωση των εκ οµ ών του διοξειδίου του άνθρακα CO2. Όµως αυτό δεν είναι το µοναδικό κίνητρο για την Πράσινη Βίβλο. Η χρήση των ΑΠΕ θα µειώσει την εξάρτηση της Ε.Ε. και κατ ε έκταση των κρατών µελών της α ό τους εξωτερικούς αραγωγούς ενέργειας ( ετρελαίου, φυσικού αερίου, κλ.) Σε ε ί εδο α ασχόλησης, µε την ανά τυξη των µονάδων αραγωγής ΑΠΕ, θα αυξηθεί η α ασχόληση και η οικονοµία, καθώς θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, ενώ αράλληλα θα ανα τυχθούν και ορισµένες υ οβαθµισµένες εριοχές. Σε δεύτερο ε ί εδο, αυτές οι ε ιχειρήσεις τέτοιας ενέργειας θα µ ορέσουν να ε εκταθούν και να καλύψουν ενεργειακές ανάγκες άλλων εριοχών, αυξάνοντας τα κέρδη τους και συνακόλουθα την ολιτική της Ε.Ε. Οι στόχοι ου θέτει και ροωθεί η Πράσινη Βίβλος, είναι: α) Ο δι λασιασµός του οσοστού χρήσεως των ΑΠΕ στο ενεργειακό λαίσιο της Ε.Ε. µέχρι το 2010 γύρω στο 12%.Κατά το 2010, το οσοστό χρήσης ΑΠΕ βρισκόταν στο 12,5% και το 2011 στο 13,4% (αύξηση κατά 0,9 οσοστιαίες µονάδες). Το 2012 η Ελλάδα βρισκόταν στη 15 η θέση για την χρήση των ΑΠΕ και ο στόχος είναι µέχρι το 2020 η συµµετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας να είναι 20% και έχει ήδη ε ιτύχει το οσοστό 11,2%. β) Η ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ των κρατών - µελών σχετικά µε τις ΑΠΕ. 12

13 γ) Η ενδυνάµωση των ολιτικών της Κοινότητας, σχετικά µε την ρόοδο και την εξέλιξη των ΑΠΕ, ου ενδιαφέρει και ως οικονοµικό µέγεθος. δ) Η αρακολούθηση της ροόδου ου συντελείται ως ρος την ε ίτευξη των στόχων ου θέτει η Πράσινη Βίβλος, σχετικά µε τη συστηµατικότερη χρήση των ΑΠΕ Η ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Αφού ροηγήθηκαν όλες οι ολιτικές ζυµώσεις ου α αιτούνται εντός της Ε.Ε., ακολούθησε η Λευκή Βίβλος για µια κοινοτική στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης (97/599) σχετικά µε τις ΑΠΕ ου ροέβλε ε την ανάγκη µιας κοινοτικής στρατηγικής στην αραγωγή ενέργειας α ό ΑΠΕ. Η στρατηγική αυτή θα έχε ως στόχους της, την ε ίτευξη αυξηµένης ανταγωνιστικότητας για την Ε.Ε., την ασφάλεια της αροχής ενέργειας και την ροστασία του Περιβάλλοντος. Προκειµένου να ε ιτευχθεί η ροαναφερόµενη στρατηγική της Κοινότητας η Λευκή Βίβλος ροτείνει και ένα σχέδιο δράσης. Σκο ός του σχεδίου αυτού, είναι να υ άρξουν συντονισµένες ενέργειες α ό όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς. Η διάρθρωσή του ρέ ει να εριλαµβάνει κά οια µέτρα εσωτερικής αγοράς, ό ως α) Η δίκαιη ρόσβαση των ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρισµού, ου είναι η κυριότερη ενεργειακή αγορά και ου έως τώρα κατακλύζεται α ό ηγές ενέργειας ου δεν είναι φιλικές ρος το Περιβάλλον. β) Η καθιέρωση µέτρων φορολογικής και οικονοµικής φύσεως, δηλ. φορολογικά και χρηµατοδοτικά κίνητρα και ελαφρύνσεις ου θα δοθούν ρος τις εταιρείες, αλλά και τους ιδιώτες, ροκειµένου να χρησιµο οιούν ράσινη ενέργεια για τις ανάγκες τους. γ) Η χρήση βιοενέργειας για τις µεταφορές, τη θέρµανση και τον ηλεκτρισµό, ό ως τα φυτικά έλαια κλ., αρά το υψηλότατο κόστος αραγωγής τους, ου θα ρέ ει να ε ιδοτηθεί ροκειµένου να µειώσει αυτό το συγκριτικό έλλειµµα ου έχει. δ) Η βελτίωση των κανονισµών δοµήσεως όλων των οικηµάτων, καθώς σηµαντικό µέρος της καταναλωµένης ενέργειας γίνεται α τα νοικοκυριά κατά την κατασκευής τους, αλλά και κατά τη συντήρησή τους. Τελευταίο στάδιο, είναι η εφαρµογή και ο συνεχής έλεγχος του σχεδίου. Αυτό θα ε ιτευχθεί, µε την σύνδεση των ευρω αϊκών ολιτικών και ρογραµµάτων µε την χρήση των ΑΠΕ, αλλά και την ενσωµάτωση της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης για αυτές στο εσωτερικό των κρατών µελών και η συνεχής συνεργασία µεταξύ αυτών και των κοινοτικών οργάνων Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Η Ελλάδα έχει ένα ενεργειακό ισοζύγιο, ό ου κυριαρχεί η χρήση του 13

14 ετρελαίου και η αραγωγή ηλεκτρισµού α ό θερµοηλεκτρικές µονάδες (άνθρακας, λιγνίτης, υδρογονάνθρακας). Αυτή η διαδικασία, είναι κοινή στις αραµεσόγειες χώρες ου έχουν κι άλλα κοινά στοιχεία, ό ως τον κατατεµαχισµό των εκτάσεων γης, την ερηµο οίηση ολυάριθµων νησιών και του σχηµατισµού µεγάλων συγκεντρώσεων ληθυσµών και οικονοµιών, ό ως η Αττική ου ερικλείει γύρω α ό την Αθήνα κατοίκους, ερί ου το 1/3 του ληθυσµού της χώρας. Συνολικά, ερί ου το 60% του ληθυσµού κατοικεί σε αστικές ζώνες. Η διασ ορά των αγροτικών ληθυσµών είναι ιο σηµαντική. Η χώρα γνώρισε µια σηµαντική αύξηση στη ζήτηση ενέργειας εδώ και ένα τέταρτο του αιώνα, ου άγγιξε όλους τους τοµείς της οικονοµίας. Πιο ευδιάκριτη ήταν στην αστική κατοικία και τις µεταφορές. Η κυριαρχία της χρήσης των στερεών καυσίµων ροκάλεσε µια ταχεία αύξηση και ιδιαίτερα του CO2, στην ατµόσφαιρα. Συνετέλεσε ε ίσης σε αυτό και η καύση του λιγνίτη, ου είναι ολύ ρυ ογόνος. Α ό το , ο όγκος των αερίων α οβλήτων αυξήθηκε α ό 22 σε 82 εκατοµµύρια τόνους και εκτιµάται ότι θα µ ορούσε να φθάσει τα 104 εκατοµµύρια τόνους, µόνο µε τις θερµοηλεκτρικές µονάδες αραγωγής να συµµετέχουν κατά 50% σε αυτά τα α όβλητα (σε σύγκριση µε το 32% του 1970). Οι στόχοι λοι όν είναι : Συµµετοχή στη µείωση των αερίων α οβλήτων ου συντελούν στη δηµιουργία του φαινοµένου του θερµοκη ίου, σε εναρµόνιση µε τις οδηγίες της Ε.Ε. Βελτίωση των α οδόσεων α ό τη χρήση ορυκτών καυσίµων στους µεγάλους τοµείς κατανάλωσης και ραγµατο οίηση ουσιαστικών οικονοµιών. Αυτοί οι στόχοι συµβαδίζουν και είναι σε στενή αλληλε ίδραση. Για το λόγο αυτό, η χώρα έχει δροµολογήσει ολλές δραστηριότητες εκσυγχρονισµού και τεχνολογικής ροόδου: Ανά τυξη διαδοχικά της συµ αραγωγής και της σύνθετης ενέργειας στις θερµοηλεκτρικές µονάδες (5,3 δις Kwh). Υιοθέτηση της χρήσης του φυσικού αερίου στην βιοµηχανική αραγωγή, την αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κύρια στους τοµείς µε µεγάλη κατανάλωση ή µεγάλες συγκεντρωµένες εγκαταστάσεις, ό ως νοσοκοµεία, σχολεία, κλ. Κατασκευή δικτύου µεταφοράς και διανοµής αερίου ου εριλαµβάνεται στην αστική κατοικία Προώθηση νέων τεχνολογιών και νέων καυσίµων (αέριο) στις µεταφορές και ακόµη και για τον κλιµατισµό. 14

15 Η συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στις εγκαταστάσεις, κυρίως στα νησιά, ροβλε όταν να αρχίσει α ό το Μετά α ό τα αρα άνω ροκύ τει, ότι η Ε.Ε. και τα κράτη µέλη της έχουν κατανοήσει το µέγεθος και τη σηµασία των εριβαλλοντικών ροβληµάτων ου α ορρέουν α ό την αραγωγή και µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς όµως να έχουν α ο οιηθεί την οικονοµική τους διάσταση και το κόστος αυτών. Μέσα α ό αυτή την διττή ο τική, ρέ ει να ροσ αθήσουµε όλοι µαζί να ε ιτύχουµε την οικονοµική αειφόρο ανά τυξή τους, δηλ. την οικονοµική ανά τυξη ου σέβεται και λαµβάνει υ όψη της τις εριβαλλοντικές αραµέτρους. 1.4 ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ Η συνθήκη της Κο εγχάγης, ου ραγµατο οιήθηκε το 2009, για το κλίµα αρουσιάζει τους στόχους και τις υ οχρεώσεις των βιοµηχανικών χωρών. Παράλληλα, ροτείνει νέα θεσµικά εργαλεία και διαχειριστικούς διακανονισµούς σε συµφωνία µε την UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). Το νέο ρωτόκολλο της Κο εγχάγης και το τρο ο οιηµένο ρωτόκολλο του Κιότο ρέ ει να α οτελέσουν τον υρήνα της συµφωνίας ου θα ε ιτευχτεί το εκέµβριο µε συµφωνία ε ί των κύριων σηµείων και µε α όφαση ότι η διαδικασία ε ί των λε τοµερειών θα ολοκληρωθεί µέσα στο 2010, ροκειµένου να εξασφαλιστεί η ε ικύρωση του µέχρι το Τα βασικά σηµεία της συµφωνίας της Κο εγχάγης αρουσιάζονται αρακάτω. Η τελική συµφωνία της Κο εγχάγης ρέ ει να συνδυάζει τη φιλοδοξία µε την ισότητα, την άµεση δράση µε την µακρο ρόθεσµη βεβαιότητα και το όραµα-σχετικά µε όλες τις τυχές του Σχεδίου ράσης του Μ αλί- µε την ανάγκη για µια νοµικά δεσµευτική µορφή µέσα στο λαίσιο της υφιστάµενης διαδικασίας. Η συγκεκριµένη ρόταση δίνει αυτή τη δυνατότητα, εριγράφοντας ένα νοµικό εργαλείο, ένα Πρωτόκολλο της Κο εγχάγης και τρο ο οιήσεις στο Πρωτόκολλο του Κιότο. Αυτά εριλαµβάνουν την έννοια ενός αγκόσµιου ροϋ ολογισµού άνθρακα µε βάση τα ιο ρόσφατα ευρήµατα της ε ιστήµης ου ορίζουν οιο είναι το εριθώριο ου α οµένει για την έκλυση εκ οµ ών, ροκειµένου η αγκόσµια αύξηση της θερµοκρασίας να µην ξε εράσει τους 2 ο C. Αυτός ο ροϋ ολογισµός ρέ ει να µοιραστεί ισότιµα. Οι βιοµηχανικές χώρες ρέ ει να αναλάβουν ρώτες την ευθύνη να µειώσουν τις εκ οµ ές τους και να υ οστηρίξουν τις ανα τυσσόµενες στη ροσ άθειά τους να ακολουθήσουν µια ανα τυξιακή ορεία χαµηλού άνθρακα να θωρακιστούν α έναντι στις ανα όφευκτες ε ι τώσεις των κλιµατικών αλλαγών. Προκειµένου να υ άρξει εµ ιστοσύνη ότι οι ανε τυγµένες χώρες θα εκ ληρώσουν τις υ οχρεώσεις τους, η ρόταση αυτή εριλαµβάνει βραχυ ρόθεσµους οσοτικούς στόχους µείωσης των εκ οµ ών, στόχους για το 2050, ώστε να ε ιδεικνύεται η συνεχής µείωση των εκ οµ ών και ένα σχέδιο ου ρέ ει να αρουσιάζει την ροσ άθεια της κάθε χώρας να µεταβεί σε µια ορεία ανά τυξης χαµηλού άνθρακα, 15

16 αρέχοντας ταυτόχρονα την α αιτούµενη υ οστήριξη για ροσαρµογή, τεχνολογία και τερµατισµό της α οψίλωσης των δασών. Πρόκειται να συσταθεί ένας νέος µηχανισµός- ο Οργανισµός της Κο εγχάγης για το Κλίµα- για να αρέχεται η α αιτούµενη υ οστήριξη στα σχέδια δράσης των ανα τυσσόµενων χωρών (για τη µείωση των εκ οµ ών, την ροσαρµογή, τη µείωση των εκ οµ ών α ό την α οψίλωση των δασών και την τεχνολογία), µε βάση µια διάφανη και ισότιµη διοίκηση. Είναι ροφανές ότι το νέο ρωτόκολλο ρέ ει να εριλαµβάνει τον κατάλληλο µηχανισµό ή µηχανισµούς ροκειµένου να εξασφαλιστεί νέα ε ι ρόσθετη χρηµατοδότηση. Η αγορά άνθρακα θα έχει βελτιωµένο ρόλο µε τη σηµαντική βελτίωση του Μηχανισµού Καθαρής Ανά τυξης και τη δηµιουργία νέων. Η ε ίβλεψη αυτού του ρόλου, όµως, α αιτεί ιδιαίτερη ροσοχή και για το λόγο αυτό ρέ ει να δηµιουργηθεί µια Ρυθµιστική Αρχή για την Αγορά Άνθρακα (Carbon Market Regulatory Agency), η ο οία θα διασφαλίζει την οιότητα της αγοράς. Οι µηχανισµοί της αγοράς ου σχετίζονται µε την αντιστάθµιση των εκ οµ ή των βιοµηχανικών χωρών σε τρίτες χώρες ρέ ει να σχεδιαστούν µε τέτοιο τρό ο, ώστε να µην κλέβουν τις φθηνές εναλλακτικές ου έχουν οι ανα τυσσόµενες χώρες για τις µειώσεις των εκ οµ ών τους. Το Πλαίσιο ράσης για την Προσαρµογή ρέ ει να είναι ισχυρό και να εριλαµβάνει, όχι µόνο νέα χρηµατοδότηση αλλά και µηχανισµούς ασφάλειας, α οζηµίωσης και α οκατάστασης. Η τεχνολογική συνεργασία για τη µείωση των εκ οµ ών και την ροσαρµογή ρέ ει να λάβει χώρα άµεσα. Πρέ ει, όµως και να καθοδηγείται α ό ένα όραµα και µια σειρά α ό µακρο ρόθεσµα ρογράµµατα ου θα εξασφαλίζουν ότι θα ε ιτευχθεί ε αρκώς και γρήγορα η διάχυση της τεχνολογίας µέσα σε ένα λαίσιο << αραχώρησης και ροστασίας>> για τα δικαιώµατα νευµατικής ιδιοκτησίας. Η νέα συµφωνία ρέ ει να βασιστεί στη διαφάνεια και την αυστηρή καταγραφή και ε αλήθευση των στοιχείων µε έναν τρό ο ου θα αντανακλά τις διαφορετικές δυνατότητες της κάθε χώρας. Η δηµιουργία ενός τέτοιου συστήµατος θα συµβάλλει στο να γίνουν οι χώρες ιο φιλόδοξες, γνωρίζοντας ότι και οι άλλες χώρες ράττουν το ίδιο. 1.5 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ Σκο ός της εργασίας είναι να αρουσιαστούν τρό οι αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το νησί της Κρήτης ό ου τα ε ί εδα των αερίων του θερµοκη ίου θα είναι αρκετά ιο χαµηλά α ό ότι είναι στις αρούσες συνθήκες. Η δοµή της εργασίας είναι η ακόλουθη: Το ρώτο κεφάλαιο της αρούσας µελέτης αναφέρεται στην νοµοθεσία ου έχει θεσ ιστεί α ό την E.E αλλά και διεθνώς γύρω α ό τη χρήση των ΑΠΕ και τη συγκέντρωση των αερίων του θερµοκη ίου στην ατµόσφαιρα. Πιο συγκεκριµένα, 16

17 γίνεται λόγος για το τρο ο οιηµένο Πρωτόκολλο του Κιότο και το Πρωτόκολλο της Κο εγχάγης και τους στόχους τους, όσον αφορά τις διεθνείς εξελίξεις άνω στον τοµέα του εριβάλλοντος. Έ εται η ανάλυση της Λευκής και της Πράσινης Βίβλου και των στόχων ου έχει θέσει η Ευρω αϊκή Ένωση και αφορά όλα τα κράτη µέλη της. Τέλος, σ αυτό το κεφάλαιο διευκρινίζεται και η στρατηγική ου ακολουθεί η Ελλάδα στον τοµέα της ράσινης ενέργειας. Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται µε τα Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ). ιευκρινίζεται ο όρος, ο σκο ός χρήσης τους καθώς και τα α οτελούµενα µέρη τους. Ακόµα γίνεται εκτενής αναφορά ως ρος τα είδη των σταθµών αραγωγής ενέργειας (ατµοηλεκτρικοί, αεριοστροβιλικοί, ντηζελοηλεκτρικοί κ.α.) και τα υ οείδη τους. Στο ε όµενο κεφάλαιο γίνεται λόγος για το LEAP, το ρόγραµµα ου χρησιµο οιήθηκε σ αυτή την µελέτη. Το LEAP είναι ένα ευρέως διαδεδοµένο λογισµικό εργαλείο για την ανάλυση της ενεργειακής ολιτικής καθώς ε ίσης για την εκτίµηση και την µετρίαση της κλιµατικής αλλαγής. Με το LEAP, ο χρήστης µ ορεί να άει έρα α ό την α λή λογιστική και να οικοδοµήσει ολύ λοκες δοµές ροσοµοιώσεων και δεδοµένων. Το LEAP δεν δηµιουργεί αυτόµατα σενάρια για τη βέλτιστη ισορρο ία της αγοράς, αν και µ ορεί να χρησιµο οιηθεί για τον εντο ισµό σεναρίων ελάχιστου κόστους. Σηµαντικά λεονεκτήµατα του LEAP είναι η ευελιξία και η ευκολία χρήσης, ου ε ιτρέ ουν στον α οφασίζοντα να µετακινήσει γρήγορα τις ολιτικές ιδέες στην ολιτική ανάλυση χωρίς να χρειάζεται να καταφύγουν σε ιο ερί λοκα µοντέλα. Το LEAP εξυ ηρετεί διάφορους σκο ούς: ως µια βάση δεδοµένων, αρέχει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα για τη διατήρηση της ενέργειας των ληροφοριών ως µέσο ρόβλεψης, δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να κάνει ροβλέψεις της ενεργειακής ζήτησης και άνω α ό ένα µακρο ρόθεσµο ορίζοντα σχεδιασµού, ως εργαλείο ανάλυσης ολιτικής, ου ροσοµοιώνει και αξιολογεί τις ε ι τώσεις - φυσικές, οικονοµικές και εριβαλλοντικές - ρογράµµατα εναλλακτικών ηγών ενέργειας, ε ενδύσεις και δράσεις. Ε ι ροσθέτως, στο κεφάλαιο αυτό αρουσιάζεται η ιστορική αναδροµή και µια λήρης εριγραφή ως ρος τις αραµέτρους και τις λειτουργίες του ρογράµµατος για την όσο το δυνατό καλύτερη χρήση του α ό το χρήστη. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αρουσίαση των ήδη υ αρχόντων δεδοµένων για τα ΣΗΕ στην Κρήτη καθώς ε ίσης και ανάλυση των α οτελεσµάτων των τριών σεναρίων ου τέθηκαν υ ό έρευνα στην αρούσα µελέτη. Τέλος, στο έµ το κεφάλαιο αρουσιάζονται τα βασικά συµ εράσµατα της εργασίας. 17

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Με τον όρο Σύστηµα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) ή σύστηµα ηλεκτρικής ισχύος χαρακτηρίζεται ένα σύνολο εξο λισµού ου α οτελείται α ό σταθµούς αραγωγής, υ οσταθµούς ανύψωσης και υ οβίβασης της τάσης, εναέριες και υ όγειες γραµµές µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Σκο ός του συστήµατος είναι η τροφοδότηση των καταναλωτών µε την α αιτούµενη ηλεκτρική ενέργεια ο ουδή οτε υ άρχει ζήτηση µε υψηλά οιοτικά χαρακτηριστικά, εξασφαλίζοντας σταθερή συχνότητα, σταθερή τάση και υψηλή αξιο ιστία τροφοδότησης µε το µικρότερο δυνατό κόστος. Στο αρακάτω σχήµα 2.1, φαίνεται η βασική δοµή ενός συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας. Σχήµα 2.1: Η βασική δοµή ενός συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας. Το σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας θα ρέ ει να έχει µελετηθεί και να λειτούργει σωστά. Ε ίσης, θα ρέ ει να ικανο οιεί τις ακόλουθες α αιτήσεις: 1. Πρέ ει να αρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε όλες τις εριοχές κατανάλωσης ου εξυ ηρετεί. 2. Πρέ ει να µ ορεί να ικανο οιεί τη διαρκώς µεταβαλλόµενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας 3. Θα ρέ ει να αρέχει οιοτική ηλεκτρική ενέργεια, αυτό σηµαίνει ότι θα ρέ ει να διασφαλίζει σταθερή συχνότητα, σταθερή τάση και υψηλή αξιο ιστία τροφοδότησης. 4. Τέλος, θα ρέ ει να αρέχει ηλεκτρική ενέργεια µε το ελάχιστο δυνατό οικονοµικό κόστος και τις ελάχιστες ε ι τώσεις στο εριβάλλον 18

19 Τα κύρια µέρη α ό τα ο οία α οτελείται ένα σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας είναι τα αρακάτω: 1. Η αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 2. Η µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Η διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας. 4. Τα φορτία. Τα σηµερινά Σ.Η.Ε. λειτουργούν µε εναλλασσόµενες τριφασικές τάσεις, συχνότητας 50 ή 60 Hz (50Hz για την Ελλάδα), χρησιµο οιούνται όµως σε ειδικές ερι τώσεις και συστήµατα συνεχούς ρεύµατος κυρίως για τη µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας σε µεγάλες α οστάσεις ή σε ερι τώσεις υ οθαλάσσιας µεταφοράς µε καλώδια. Η τροφοδότηση των καταναλωτών µε ηλεκτρική ενέργεια ροϋ οθέτει τρεις ξεχωριστές λειτουργίες : την αραγωγή, τη µεταφορά, και τη διανοµή. Για να είναι οικονοµική η µεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας, θα ρέ ει να γίνεται σε υψηλή τάση. Γι αυτό η τάση εξόδου των γεννητριών α ό 15kv ή 20kv ανυψώνεται σε υψηλή τάση δηλαδή 150kv ή 400kv µε την βοήθεια των τριφασικών µετασχηµατιστών ανύψωσης. Η ηλεκτρική ισχύς για την τροφοδότηση διασυνδεδεµένων συστηµάτων αρέχεται στους σταθµούς αραγωγής. Οι σταθµοί, ό ως φαίνεται και στο σχήµα 2.2, διακρίνονται ανάλογα µε το καύσιµο ου χρησιµο οιούν σε συµβατικούς και ανανεώσιµους. Τα συµβατικά καύσιµα ου χρησιµο οιούνται διεθνώς είναι τα εξής: λιθάνθρακες, λιγνίτης, τύρφη, ετρέλαιο (Diesel ή µαζούτ) και φυσικό αέριο. 19

20 Σχήµα 2.2: Ταξινόµηση σταθµών αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι σταθµοί κατατάσσονται, ανάλογα µε το µέσο και τις µηχανές ου χρησιµο οιούν για το αεροδυναµικό τους κύκλο. Σε ατµοηλεκτρικούς σταθµούς χρησιµο οιούν ατµό και ατµοστρόβιλους, στους αεριοστροβιλικούς σταθµούς γίνεται χρήση καυσαερίων και αεριοστρόβιλων, οι ντηζελοηλεκτρικοί σταθµοί µε εµβολοφόρες µηχανές ντίζελ και οι σταθµοί συνδυασµένου κύκλου είναι ένας συνδυασµός αεριοστροβιλικού και ατµοηλεκτρικού σταθµού. Στο Σύστηµα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κρήτης ό ου µελετάται γίνεται χρήση ατµοστροβίλων, συνδυασµένου κύκλου Diesel, αεριοστρόβιλων, φωτοβολταϊκών και αιολικών. Εµείς όµως ρόκειται να µελετήσουµε και την χρήση του φυσικού αερίου. Παρακάτω γίνεται αναφορά στους υ ό µελέτη σταθµούς ου χρησιµο οιούνται στους υ ό µελέτη σταθµούς του συστήµατος. 20

21 2.2 ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Οι ατµοηλεκτρικοί σταθµοί χρησιµο οιούν τον ατµό ως µέσο για την αραγωγή µηχανικής ενέργειας µέσω ατµοστροβίλων, ό ου η µηχανική ενέργεια στη συνέχεια µετατρέ εται σε ηλεκτρική ενέργεια µέσω των γεννητριών. Ένας ατµοηλεκτρικός σταθµός (ΑΗΣ) α οτελείται α ό µια ή ερισσότερες µονάδες ου εργάζονται αράλληλα. Κάθε µονάδα έχει συνήθως το δικό της λέβητα, στρόβιλο, γεννήτρια, ύργο ψύξης, καµινάδα και όλο το ηλεκτρικό σύστηµα µέχρι το δίκτυο. Μόνο οι εγκαταστάσεις µεταφοράς καυσίµου είναι κοινές και µερικές φορές η καµινάδα. Στο σχήµα 2.3 αρουσιάζεται ένα α λο οιηµένο διάγραµµα µιας ατµοηλεκτρικής µονάδας. Ο υ έρθερµος ατµός (.χ. 170 bar, C) ου αράγεται στο λέβητα εκτονώνεται στις διάφορες (συνήθως τρεις) βαθµίδες του ατµοστρόβιλου ο ο οίος κινεί τη γεννήτρια. Στην έξοδο του στροβίλου ο ατµός συµ υκνώνεται σε νερό (-35 0 C) στο ψυγείο µε τη βοήθεια του ανάλλαχτη θερµότητας ου διαρρέεται α ό ψυχρό νερό. Στο ψυγείο γίνεται η α οβολή της θερµότητας ου δεν χρησιµο οιήθηκε ου ηγαίνει τελικά στον ύργο ψύξης ό ου α οβάλλεται στο εριβάλλον. Σχήµα 2.3: Α λο οιηµένο διάγραµµα ατµοηλεκτρικής µονάδας. Ο βαθµός α όδοσης των ΑΗΣ είναι 30-45%, σχετικά µεγάλος για θερµικά εργοστάσια. Τα συµβατικά καύσιµα ου χρησιµο οιούνται στους ΑΗΣ είναι λιθάνθρακες, λιγνίτες, τύρφη, µαζούτ και φυσικό αέριο. Στη χώρα µας χρησιµο οιούνται οι λιγνιτικοί ΑΗΣ ως σταθµοί βάσης λόγο του σχετικά µεγάλου βαθµού α όδοσης και του φθηνού καυσίµου και ε οµένως έχουν µικρό λειτουργικό κόστος ανά αραγοµένη kwh ( /kwh). Χρειάζονται όµως ολλές ώρες και µια ολύ λοκη διαδικασία για την εκκίνηση τους. Η ρύθµιση της ισχύος των ΑΗΣ είναι σχετικά ολύ λοκη 21

22 και αργή, ιδιαίτερα όταν χρησιµο οιούν στερεά καύσιµα. Ο ρυθµός µεταβολής της ισχύος είναι της τάξεως του 2-3% της ονοµαστικής ισχύος του σταθµού ανά λε τό. Με εντολή του Αυτόµατου Έλεγχου Παραγωγής αλλάζει το σηµείο ρύθµισης του ρυθµιστή στροφών της µονάδας, ο ο οίος δίνει εντολή µεταβολής στη βαλβίδα εισόδου ατµού στον στρόβιλο. Τα αισθητήρια του λέβητα αντιλαµβάνονται κατό ιν την αλλαγή στην ίεση του ατµού και δίνεται εντολή αλλαγής ροής καυσίµου και αέρα. 2.3 ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Ένας αεριοστροβιλικός σταθµός α οτελείται α ό µια ή ερισσότερες µονάδες. Κάθε αεριοστροβιλική µονάδα α οτελείται α ό τέσσερα µέρη: το συµ ιεστή, το θάλαµο καύσης, τον αεριοστρόβιλο και τη γεννήτρια. Ο ατµοσφαιρικός αέρας, αφού συµ ιεστεί στα 10 bar ερί ου, οδηγείται στο θάλαµο καύσης ό ου ψεκάζεται µε ετρέλαιο (Ντήζελ) ή φυσικό αέριο. Τα αέρια ροϊόντα της καύσης έχουν θερµοκρασία µέχρι ερί ου C. Τα καυσαέρια οδηγούνται στον αεριοστρόβιλο ό ου και εκτονώνονται, κατά την εκτόνωσή τους µέρος της ενέργειας τους µετατρέ εται σε µηχανική ενέργεια. Τα καυσαέρια µετά την εκτόνωση τους στον αεριοστρόβιλο έχουν θερµοκρασία µέχρι ερί ου C. Η σηµαντική ισχύς ου α αιτείται για την κίνηση του συµ ιεστή και η υψηλή θερµοκρασία εξόδου των καυσαερίων είναι οι κύριες αιτίες του µικρού βαθµού των αεριοστροβιλικών µονάδων (25-35%). Οι αεριοστροβιλικές µονάδες λόγω του χαµηλού βαθµού α όδοσης και του υψηλού κόστους καυσίµου (όταν χρησιµο οιούν ντίζελ) έχουν ολύ µεγάλο ειδικό κόστος λειτουργίας ( /kwh). Η εκκίνησή τους γίνεται ολύ γρήγορα. Μέσα σε 3-5 λε τά α ό τη στιγµή εντολής εκκίνησης µ ορεί να ξεκινήσουν και η ρύθµιση τους είναι ταχύτατη. Έτσι οι αεριοστρόβιλοι χρησιµο οιούνται ως µονάδες αιχµής για την κάλυψη των αιχµών του φορτίου. 2.4 ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Στους σταθµούς συνδυασµένου κύκλου συνδυάζεται η λειτουργία αεριοστρόβιλου και ατµοστρόβιλου. Α ό την ίδια αρχική ηγή ενέργειας, η ο οία συνήθως είναι το φυσικό αέριο, αράγεται ηλεκτρική ενέργεια ρώτα στον αεριοστρόβιλο και µετά στον ατµοστρόβιλο. Στους σταθµούς συνδυασµένου κύκλου τα καυσαέρια θερµοκρασίας C α ό την έξοδο του αεριοστρόβιλου διοχετεύονται σε λέβητα ανάκτησης θερµότητας (Heat Recovery Steam Generator ή λέβητας καυσαερίων). Εκεί αράγεται ατµός ου κινεί τον ατµοστρόβιλο. Ένας σταθµός συνδυασµένου κύκλου α οτελείται α ό µια ή, συνήθως, ερισσότερες αεριοστροβιλικές µονάδες µε τους αντίστοιχους λέβητες καυσαερίων και α ό ένα ζεύγος ατµοστρόβιλου-γεννήτριας. Στο σχήµα 2.4 α εικονίζεται ένας σταθµός συνδυασµένου κύκλου µε δυο αεριοστρόβιλους και ένα ατµοστρόβιλο. Τα καυσαέρια α ό τους δυο αεριοστρόβιλους, θερµοκρασίας

23 600 0 C, οδηγούνται στους δυο λέβητες ανάκτησης θερµότητας, ό ου αράγεται ατµός ου κινεί τον ατµοστρόβιλο. Σχήµα 2.4: Α λο οιηµένο διάγραµµα Σταθµού Συνδυασµένου Κύκλου. Με αυτή τη µέθοδο ο συνολικός βαθµός α όδοσης του σταθµού φτάνει το 60% υψηλότερος του 40% των µεγάλων ατµοηλεκτρικών σταθµών και χωρίς την α αίτηση για ολύ µεγάλες µονάδες, µε ένα κόστος κατασκευής ερί ου 35% του κόστους κατασκευής των ατµοηλεκτρικών σταθµών. Το µεγάλο µειονέκτηµα τους είναι ότι χρησιµο οιούν τα καύσιµα των αεροστροβίλων ( ετρέλαιο, ντίζελ, φυσικό αέριο). Η ρύθµιση της εξόδου τους λόγω του κύκλου του ατµού δεν µ ορεί να γίνει τόσο γρήγορα όσο στους αεριοστροβιλικούς σταθµούς. 23

24 2.5 ΝΤΗΖΕΛΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Οι ντηζελοηλεκτρικοί σταθµοί χρησιµο οιούν το ετρέλαιο ως µέσο για την αραγωγή µηχανικής ενέργειας µέσω µηχανών εσωτερικής καύσης, η ο οία µηχανική ενέργεια στη συνέχεια µετατρέ εται σε ηλεκτρική ενέργεια µέσω των γεννητριών. Οι ντηζελοηλεκτρικοί σταθµοί χρησιµο οιούν µηχανές εσωτερικής καύσης για την αραγωγή µηχανικής ενέργειας. Ε ίσης θερµική αραγωγή ραγµατο οιείται σε σταθµούς συνδυασµένου κύκλου, ό ου έχουµε συνδυασµό λειτουργίας αεριοστρόβιλου και ατµοστροβίλου. Τα θερµικά α όβλητα (καύσιµα) του αεριοστρόβιλου χρησιµο οιούνται στο ατµοηλεκτρικό µέρος του σταθµού. ηλαδή α ό την ίδια αρχική ηγή ενέργειας, συνήθως φυσικό αέριο, έχουµε αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ρώτα στον αεριοστρόβιλο και µετά στον ατµοστρόβιλο. Ως καύσιµα χρησιµο οιούν διάφορα α οστάγµατα ετρελαίου (τα βαρύτερα χρησιµο οιούνται για τους µεγαλύτερους κινητήρες). Ο βαθµός α όδοσης των ντηζελοηλεκτρικών σταθµών σε µεγάλες µονάδες φτάνει το 50%. Στην Ελλάδα, οι ντηζελοηλεκτρικοί σταθµοί δεν χρησιµο οιούνται στο διασυνδεδεµένο δίκτυο αλλά στα συστήµατα Κρήτης, Ρόδου και στα µικρά αυτόνοµα δίκτυα των νησιών. 2.6 ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ (ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ) Τα ηλιακά άρκα α οτελούνται α ό συστοιχίες συλλεκτών µε φωτοβολταϊκά στοιχεία, ό ως φαίνεται και στην εικόνα 2.1, οι ο οίες αράγουν ηλεκτρικό ρεύµα µε την µορφή συνεχούς τάσης. Κατά κανόνα το αραγόµενο ρεύµα φορτίζει συσσωρευτές η τάση των ο οίων µέσω αντιστροφέα µετατρέ εται σε εναλλασσόµενο για να χρησιµο οιηθεί είτε το ικά ή να διανεµηθεί µέσω του δικτύου διανοµής. Συνήθως αράλληλα µε το ηλιακό άρκο υ άρχουν και άλλες συµβατικές ηγές ηλεκτρικής ενέργειας ό ως οι σταθµοί αραγωγής µε γεννήτριες ου κινούνται α ό µηχανές εσωτερικής καύσεως ή αεριοστρόβιλους. Ένα γενικό διάγραµµα ενός συστήµατος µε φωτοβολταϊκά στοιχεία φαίνεται στο σχήµα

25 Εικόνα 2.1 : Φωτοβολταϊκό άρκο στην Αιτωλοακαρνανία. Σχήµα 2.5 : Σχηµατική αράσταση αραγωγής µεικτού ηλεκτρικού ρεύµατος. Η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα ανέρχεται σε 627 MWatt. Οι εφαρµογές αυτές αφορούν την αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για το δίκτυο των νησιών και την ηλεκτροδότηση µικρών χωριών. 25

26 2.6.1 ΤΥΠΟΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Οι τύ οι των φωτοβολταϊκών είναι τέσσερις και διακρίνονται στις αρακάτω κατηγορίες: α) φωτοβολταϊκά µονοκρυσταλλικού υριτίου, ό ως στην εικόνα 2.2 (α) β) φωτοβολταϊκά ολυκρυσταλλικού υριτίου, ό ως στην εικόνα 2.2 (β) γ) φωτοβολταϊκά άµορφου υριτίου δ) άλλοι τύ οι (α) (β) (γ) Εικόνα 2.2 : (α) Φωτοβολταϊκό άνελ µονοκρυσταλλικού υριτίου, (β) Φωτοβολταϊκό άνελ ολυκρυσταλλικού υριτίου και (γ) Φωτοβολταϊκό άνελ άµορφου υριτίου ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Τα φωτοβολταϊκά άνελ µονοκρυσταλλικού υριτίου, ό ως φαίνεται στην εικόνα 2.2(α), κατασκευάζονται α ό κυψέλες ου έχουν κο εί α ό ένα κυλινδρικό κρύσταλλο υριτίου. Α οτελούν τα ιο α οδοτικά φωτοβολταϊκά µε α οδόσεις της τάξεως του 15%. Η κατασκευή τους όµως είναι ιο ολύ λοκη γιατί α αιτεί την κατασκευή του µονοκρυσταλλικού υριτίου µε α οτέλεσµα το υψηλότερο κόστος κατασκευής ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Τα ολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά, ό ως φαίνεται στην εικόνα 2.2 (β), κατασκευάζονται α ό ράβδους λιωµένου και ε ανακρυσταλλοµένου υριτίου. Για την αραγωγή τους οι ράβδοι του υριτίου κόβονται σε λε τά τµήµατα α ό τα ο οία κατασκευάζεται η κυψέλη του φωτοβολταϊκού. Η διαδικασία κατασκευής τους είναι α λούστερη α ό εκείνη των µονοκρυσταλλικών φωτοβολταϊκών µε α οτέλεσµα το φθηνότερο κόστος αραγωγής. Παρουσιάζουν όµως σε γενικές γραµµές µικρότερη α όδοση της τάξεως του 12% ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΜΟΡΦΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Τα φωτοβολταϊκά αυτής της κατηγορίας, ό ως φαίνεται στην εικόνα 2.2 (γ), α οτελούνται α ό ένα λε τό στρώµα υριτίου ου έχει ενα οτεθεί οµοιόµορφα σε κατάλληλο υ όβαθρο. Σαν υ όβαθρο µ ορεί να χρησιµο οιηθεί µια µεγάλη γκάµα υλικών α ό δύσκαµ τα µέχρι ελαστικά µε α οτέλεσµα να βρίσκει µεγαλύτερο εύρος εφαρµογών, ιδιαίτερα σε καµ ύλες ή εύκαµ τες ε ιφάνειες. Ενώ το άµορφο υρίτιο αρουσιάζει µεγαλύτερη α οτελεσµατικότητα 26

27 στην α ορρόφηση του φωτός, εντούτοις η φωτοβολταϊκή α όδοση του είναι του µικρότερη των κρυσταλλικών, ερί ου 6%. Το φθηνό όµως κόστος κατασκευής τους τα κάνει ιδανικά σε εφαρµογές ό ου δεν α αιτείται υψηλή α όδοση ΆΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Υ άρχει µια σειρά α ό νέα υλικά ου µ ορούν να αραχθούν µε φθηνότερες διαδικασίες α ό το κρυσταλλικό υρίτιο ό ως το CdTe και το CIS έχουν αρχίσει να χρησιµο οιούνται σε φωτοβολταϊκά συστήµατα ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Όταν τα φωτοβολταϊκά εκτεθούν στην ηλιακή ακτινοβολία, µετατρέ ουν ένα 5-17% της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Το όσο ακριβώς είναι αυτό το οσοστό εξαρτάται α ό την τεχνολογία ου χρησιµο οιείται Υ άρχουν.χ. τα λεγόµενα µονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά, τα ολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά, και τα άµορφα. Τα τελευταία έχουν χαµηλότερη α όδοση είναι όµως σηµαντικά φθηνότερα. Η ε ιλογή του είδους των φωτοβολταϊκών είναι συνάρτηση των αναγκών, του διαθέσιµου χώρου ή ακόµα και της οικονοµικής ευχέρειας. Όλα τα φωτοβολταϊκά άντως µοιράζονται τα αρακάτω λεονεκτήµατα: 1.Παράγουν <<δωρεάν>> ηλεκτρική ενέργεια α ό τον ήλιο. 2. εν έχουν κινούµενα µέρη και λειτουργούν αθόρυβα. 3.Όχι µόνο δεν ρυ αίνουν το εριβάλλον µε αέρια ή άλλα κατάλοι α, άλλα α οτρέ ουν κατά µέσο όρο την έκλυση 1,5 tn CO 2 κατ έτος, όσο δηλαδή θα α ορροφούσαν ερί ου δυο στρέµµατα δάσους. 4.Μ ορούν να λειτουργήσουν αυτόνοµα και αξιό ιστα, χωρίς την αρουσία χειριστή. 5.Μ ορούν να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν σε α οµονωµένες εριοχές. 6. εν καταναλώνουν κά οιο είδος καυσίµου. 7.Μ ορούν να λειτουργήσουν αράλληλα µε άλλα συστήµατα αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 8.Λειτουργούν χωρίς ροβλήµατα κάτω α ό άλλες καιρικές συνθήκες. 9.Χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση. 10.Έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής ( ου φτάνει ερί ου 30 έτη). 11.Είναι λειτουργικά, καθώς ροσφέρουν ε εκτασιµότητα ανάλογα µε τις ανάγκες σε φορτίο και δυνατότητα α οθήκευσης της αραγόµενης ενέργειας (σε δίκτυο ή συσσωρευτές). 12. εν ελέγχονται α ό κανέναν (ή καµία εταιρεία) και α οτελούν ανεξάντλητο εγχώριο ενεργειακό όρο ου δίνει ανεξαρτησία, ροβλεψιµότητα και ασφάλεια στην ενεργειακή τροφοδοσία. 27

28 13.Βοηθούν στην ορθολογική χρήση και εξοικονόµηση ενέργειας, κάνοντας τον καταναλωτή ου διαθέτει φωτοβολταϊκά ιο ροσεκτικό και ενήµερο στον τρό ο ου καταναλώνει την ενέργεια, αλλά και στοιχεία ου αφορούν την αραγόµενη και καταναλισκόµενη ενέργεια. 14.Βοηθούν στην α οκέντρωση της ενέργειας σε µικρές ατοµικές µονάδες ου δεν έχουν τις µεγάλες ενεργειακές α ώλειες ου αντιµετω ίζει το κυρίως ηλεκτρικό δίκτυο (-12% στην Ελλάδα). Η εφαρµογή τους σε νησιά µε αδύναµα δίκτυα είναι ιδιαίτερα σηµαντική. 15.Βοηθούν στην α οφυγή black out, εφ όσον η µέγιστη αραγωγή γίνεται καλοκαίρι και µεσηµέρι, ώρες δηλαδή ου έχουµε τις ηµερήσιες αιχµές ζώνης, βοηθώντας στην εξοµάλυνση των αιχµών φορτίου (µέχρι και 20%) και τη µείωση του συνολικού κόστους ηλεκτρο αραγωγής α ό την ΕΗ, δεδοµένου ότι η κάλυψη των αιχµών είναι ιδιαίτερα δα ανηρή. 16.Στις ιο ανε τυγµένες αγορές η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών α οτελεί λέον τον κανόνα σε κάθε νέα κτιριακή εφαρµογή. 17. ηµιουργούν σήµερα ερισσότερες θέσεις εργασίας ανά MW ή/ και ανά ε ενδυόµενο α ό ο οιαδή οτε άλλη ενεργειακή τεχνολογία. Η εγχώρια αραγωγή φ/β συνε άγεται εκατοντάδες θέσεις εργασίας. 18.Α οτελούν µέσο εισόδου ξένων ε ενδύσεων στην Ελλάδα. 19.Συµβάλλουν στην εριφερειακή ανά τυξη και την το ική α ασχόληση, λόγο του α οκεντρωµένου χαρακτήρα της ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Ως µειονέκτηµα θα µ ορούσε να καταλογίσει κανείς στα φωτοβολταϊκά συστήµατα το κόστος τους, το ο οίο, αρά τις τεχνολογικές εξελίξεις αραµένει ακόµη αρκετά υψηλό. Μια γενική ενδεικτική τιµή είναι ερί ου 2000 ευρώ ανά εγκατεστηµένο (kw) ηλεκτρικής ισχύος. Λαµβάνοντας υ όψη ότι µια τυ ική οικιακή κατανάλωση α αιτεί α ό 1,5 έως 3,5 κιλοβάτ, το κόστος της εγκατάστασης δεν είναι αµελητέο. Το οσό αυτό, ωστόσο, µ ορεί να α οσβεστεί σε ερί ου 5-6 χρόνια και το Φ/Β σύστηµα θα συνεχίσει να αράγει δωρεάν ενέργεια για τουλάχιστον άλλα 25 χρόνια. Ωστόσο, τα λεονεκτήµατα είναι ολλά, και το ευρύ κοινό έχει αρχίσει να στρέφεται όλο και ιο ολύ στις ανανεώσιµες ηγές ενέργειας και στα φωτοβολταϊκά ειδικότερα, για την κάλυψη ή την συµ λήρωση των ενεργειακών του αναγκών ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Στα διασυνδεδεµένα µε το δίκτυο φωτοβολταϊκά συστήµατα, η αραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια α ό τα φωτοβολταϊκά, τροφοδοτεί τα ηλεκτρικά φορτία και η ερίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας εφ' όσον υ άρχει διαβιβάζεται και ωλείται στο δίκτυο. Στις ερι τώσεις όµως ου η ενέργεια α ό τα φωτοβολταϊκά δεν ε αρκεί για να καλύψει τα φορτία τότε το δίκτυο 28

29 αρέχει τη συµ ληρωµατική ενέργεια. Έτσι στα διασυνδεδεµένα συστήµατα υ άρχουν δύο µετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ένας µετράει την ενέργεια ου δίνεται στο δίκτυο και ο άλλος την ενέργεια ου αρέχεται στο δίκτυο. Ε ίσης στη ερί τωση των διασυνδεδεµένων συστηµάτων δεν α αιτείται χρήση συσσωρευτών, γεγονός ου ελαττώνει το αρχικό κόστος της εγκατάστασης καθώς και το κόστος συντήρησης. Σχήµα 2.6 : Σχεδιάγραµµα διασυνδεδεµένου συστήµατος φωτοβολταϊκών ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Στις ηµέρες µας υ άρχει ληθώρα µικρών φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε κεραίες τηλε ικοινωνιακών σταθµών, εξοχικά σ ίτια, αντλίες άντλησης νερού, χιονοδροµικά κέντρα, τροχόσ ιτα, φάρους, µετεωρολογικούς σταθµούς, υ αίθρια φωτιστικά σώµατα, σκάφη και άλλα τα ο οία καθίστανται ενεργειακά αυτόνοµα. Βέβαια υ άρχουν συστοιχίες συσσωρευτών οι ο οίες α οθηκεύουν την αραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια. ενώ σε ερί τωση ου υ άρχουν φορτία εναλλασσόµενου ρεύµατος θα ρέ ει να υ άρχει ένας αντιστροφέας στο σύστηµα ο ο οίος θα µετατρέ ει την συνεχή σε εναλλασσόµενη τάση. Σχήµα 2.7 : Σχεδιάγραµµα αυτόνοµου συστήµατος φωτοβολταϊκών. 29

30 ΥΒΡΙ ΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Όταν τα αυτόνοµα φωτοβολταϊκά συστήµατα συνδυασθούν και µε άλλη ανανεώσιµη ή συµβατική ηγή ηλεκτρικής ενέργειας (ανεµογεννήτρια, ηλεκτρο αραγωγό ζεύγος, κλ.) τότε χαρακτηρίζονται σαν υβριδικά. Πρόκειται για αυτόνοµα συστήµατα ου α οτελούνται α ό τη Φ/Β συστοιχία σε συνδυασµό µε άλλες ηγές ενέργειας ό ως µια γεννήτρια ετρελαίου ή άλλη µορφή ΑΠΕ (.χ. ανεµογεννήτρια). Σχήµα 2.8 : Σχεδιάγραµµα υβριδικού συστήµατος φωτοβολταϊκών ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ (ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ) Η ενέργεια ου υ άρχει στην κίνηση του ανέµου (αιολική ενέργεια) µετατρέ εται σε ηλεκτρική ενέργεια α ό τις ανεµογεννήτριες. Ο άνεµος εριστρέφει τα τερύγια της ανεµογεννήτριας, τα ο οία µε τη σειρά τους εριστρέφουν ένα µοτέρ το ο οίο αράγει ρεύµα. Το ρεύµα αυτό µ ορεί να διοχετεύεται κατ ευθείαν στο κεντρικό δίκτυο ρεύµατος ή να α οθηκεύεται σε συσσωρευτές ή και να θερµαίνει νερό. Η ισχύς ου µ ορεί να δώσει µια ανεµογεννήτρια εξαρτάται κυρίως α ό δύο αράγοντες: 1. Όσο µεγαλύτερα είναι τα τερύγια, τόσο µεγαλύτερη η ισχύς της. Αυτό σηµαίνει ότι δι λασιάζοντας το µήκος των τερυγίων, τετρα λασιάζεται η ισχύς σε κάθε ταχύτητα ανέµου. 2. Όσο µεγαλύτερη είναι η ταχύτητα του ανέµου, τόσο µεγαλύτερη η ισχύς. ηλαδή, µε δι λάσια ταχύτητα ανέµου, οκτα λασιάζεται η ισχύς της ίδιας ανεµογεννήτριας. 30

31 Μια καλής οιότητας µικρή ανεµογεννήτρια συνήθως µ ορεί να α οδώσει µέχρι το 30-35% της διαθέσιµης στον άνεµο ισχύος. Αν δηλαδή για ένα συγκεκριµένο µέγεθος ανεµογεννήτριας και ταχύτητας ανέµου, η ισχύς του ανέµου ου φθάνει στα τερύγιά της είναι 1000W, µόνο τα 350W θα είναι σε θέση να α οδώσει. Οι ανεµογεννήτριες διαχωρίζονται σε δυο κατηγορίες: α ) στις ανεµογεννήτριες κάθετου άξονα, ό ως στην εικόνα 2.3, και β ) στις ανεµογεννήτριες οριζόντιου άξονα, ό ως στο σχήµα 2.6. Εικόνα 2.3 : Παρουσίαση ανεµογεννήτριας κατακόρυφου άξονα ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ Μια ανεµογεννήτρια, ό ως φαίνεται στο σχήµα 2.9, έχει τα εξής κύρια µέρη : 1. Τον ύργο: Είναι κυλινδρικής µορφής κατασκευασµένος α ό χάλυβα και συνήθως α οτελείται α ό δύο η τρία συνδεδεµένα τµήµατα. Είναι αρόµοιας κατασκευής µε τους ύργους ου στηρίζουν τα φώτα σε γή εδα και εθνικούς δρόµους. 2. Τον θάλαµο ου εριέχει τα µηχανικά υ οσυστήµατα (κύριος άξονα, σύστηµα έδησης, κιβώτιο ταχυτήτων και ηλεκτρογεννήτρια) : Ο κύριος άξονας µε το σύστηµα έδησης (φρένα) είναι αρόµοιος µε τον άξονα των τροχών ενός αυτοκινήτου µε υδραυλικά δισκόφρενα. Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι αρόµοιας κατασκευής µε εκείνο του αυτοκινήτου µας µε την διαφορά ότι έχει µόνον µια σχέση. 31

32 Η ηλεκτρογεννήτρια είναι αρόµοια µε αυτές ου χρησιµο οιούνται α ό τη ΕΗ στους σταθµούς αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας α ό ηλεκτρο αραγωγά ζεύγη ή µε τις γεννήτριες ου έχουµε στα εξοχικά µας. 3. Ηλεκτρονικά συστήµατα ελέγχου ασφαλούς λειτουργίας: Α οτελούνται α ό ένα η ερισσότερα υ οσυστήµατα µικροελεγκτών και «φροντίζουν» για την εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία της ανεµογεννήτριας σε όλες τις συνθήκες. 4. Τα τερύγια είναι κατασκευασµένα α ό σύνθετα υλικά (υαλονήµατα και ειδικές ρητίνες), αρόµοια µε αυτά ου κατασκευάζονται τα ιστιο λοϊκά σκάφη. Είναι δε σχεδιασµένα για να αντέχουν σε µεγάλες κατα ονήσεις. Σχήµα 2.9 : Παρουσίαση ανεµογεννήτριας οριζόντιου άξονα και των ε ιµέρους τµηµάτων της. Ως α αραίτητο εξάρτηµα λειτουργίας µιας ανεµογεννήτριας σε αιολικό άρκο, θα µ ορούσε να συµ εριληφθεί και ο µετασχηµατιστής µετατρο ής της χαµηλής τάσης της ανεµογεννήτριας σε µέση τάση ροκειµένου να µεταφερθεί η ηλεκτρική ενέργεια α ό το δίκτυο της ΕΗ. Ο µετασχηµατιστής είναι συνήθως εγκατεστηµένος δί λα στην ανεµογεννήτρια και δεν διαφέρει κατασκευαστικά α ό τους µετασχηµατιστές ου είναι εγκατεστηµένοι άνω στους στύλους της ΕΗ και µάλιστα συνήθως λίγα µέτρα α ό τα σ ίτια. 32

33 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1) Ο άνεµος είναι µια ανεξάντλητη ηγή ενέργειας, η ο οία µάλιστα αρέχεται δωρεάν. 2) Η Αιολική ενέργεια είναι µια τεχνολογικά ώριµη, οικονοµικά ανταγωνιστική και φιλική ρος το εριβάλλον ενεργειακή ε ιλογή. 3) Προστατεύει τη Γη καθώς κάθε µία κιλοβατώρα ου αράγεται α ό τον άνεµο αντικαθιστά µία κιλοβατώρα ου αράγεται α ό συµβατικούς σταθµούς και ρυ αίνει την ατµόσφαιρα µε αέρια του θερµοκη ίου. 4) εν ε ιβαρύνει το το ικό εριβάλλον µε ε ικίνδυνους αέριους ρύ ους, µονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, καρκινογόνα µικροσωµατίδια κ.α., ό ως γίνεται µε τους συµβατικούς σταθµούς αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 5) Ενισχύει την ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό για τη χώρα µας και την Ευρώ η γενικότερα. 6) Βοηθά στην α οκέντρωση του ενεργειακού συστήµατος µειώνοντας τις α ώλειες µεταφοράς ενέργειας ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η αιολική ενέργεια χρησιµο οιήθηκε στο αρελθόν α ό τον άνθρω ο, τόσο στη ναυτιλία όσο και στην άρδευση και τη γεωργία. Όµως αντικαταστάθηκε α ό άλλες ηγές ενέργειας για ολόκληρο σχεδόν τον εικοστό αιώνα, λόγο των σηµαντικών µειονεκτηµάτων ου αρουσίαζε σε σύγκριση µε τις υ όλοι ες υκνότερες µορφές ενέργειας. Βέβαια σήµερα οι χρησιµο οιούµενες µηχανές δεν έχουν καµία σχέση τόσο α ό αεροδυναµικής σκο ιάς όσο και α ό κατασκευαστικής αντοχής και οιότητας µε τους θρυλικούς ανεµόµυλους, εµφανίζουν δε αξιοσηµείωτη συγκέντρωση ισχύος. Παρ' όλα αυτά είναι χρήσιµο να εξεταστούν τα κυριότερα µειονεκτήµατα ου α οδίδονται στην αιολική ενέργεια, ώστε να α οκτηθεί µια λέον ολοκληρωµένη εικόνα. 1. Η χαµηλή ροή αξιο οιήσιµης κινητικής ενέργειας του ανέµου (Watt/m2) κατατάσσει την αιολική ενέργεια στις αραιές µορφές ενέργειας. Τυ ικές τιµές ροής της αξιο οιήσιµης αιολικής ισχύος κυµαίνονται µεταξύ 200Watt/m2 και 400Watt/m2. Αυτό έχει ως α οτέλεσµα τη χρήση είτε µεγάλου αριθµού ανεµογεννητριών είτα τη χρήση µηχανών µεγάλων διαστάσεων, για την αραγωγή της ε ιθυµητής οσότητας ενέργειας. Σήµερα καταβάλλονται ροσ άθειες αύξησης της συγκέντρωσης ισχύος των αιολικών µηχανών, οι ο οίες σε ε ιλεγµένες ερι τώσεις λησιάζουν ή και υ ερβαίνουν τα 500 Watt/m2. 2. Η αδυναµία ακριβούς ρόβλεψης της ταχύτητας και της διεύθυνσης των ανέµων δεν δίνει τη δυνατότητα να υ άρχει η α αραίτητη αιολική ενέργεια τη στιγµή ου είναι χρήσιµη. Το γεγονός αυτό υ οχρεώνει να χρησιµο οιούνται οι αιολικές µηχανές κυρίως σαν εφεδρικές ηγές ενέργειας σε συνδυασµό άντοτε µε κά οια άλλη ηγή ενέργειας ( χ σύνδεση µε ηλεκτρικό δίκτυο, αράλληλη λειτουργία µε µονάδες diesel κ.λ.) 3. Σε ερι τώσεις διασύνδεσης της αιολικής εγκατάστασης µε το ηλεκτρικό δίκτυο η αραγόµενη ενέργεια δεν ληροί άντοτε τις τεχνικές α αιτήσεις του δικτύου, µε 33

34 α οτέλεσµα να είναι α αραίτητη η το οθέτηση αυτοµατισµών έλεγχου, µηχανηµάτων ρύθµισης τάσεως και συχνότητας, καθώς και έλεγχου της άεργης ισχύος. Η εξέλιξη της τεχνολογίας σήµερα έχει δώσει λύσεις στα ερισσότερα α ό τα αναφερόµενα ροβλήµατα, ιδιαίτερα µε την κατασκευή ανεµογεννητριών µεταβλητού βήµατος και µεταβλητών στροφών. Παρ' όλα αυτά υ άρχει κά οιο αυξηµένο κόστος για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών της αραγόµενης ενέργειας, το ο οίο ροστίθεται στο συνολικό κόστος της αραγόµενης kwh. Τέλος, ακόµα και σήµερα εξακολουθούν να α ασχολούν οι διαδικασίες ζεύξης-α όζευξης αιολικών µηχανών στο ηλεκτρικό δίκτυο, λόγο των µεταβατικών φαινοµένων ου ροκαλούν. Λόγο των τελευταίων ροβληµάτων α αγορεύεται η διασύνδεση, έραν ενός ορίου αραγόµενης ισχύος, αιολικών µηχανών σε µικρά το ικά ηλεκτρικά δίκτυα, τα ο οία όµως α οτελούν και την λειοψηφία των δικτύων του ελληνικού Αρχι ελάγους. 4. Σε ερι τώσεις αυτόνοµων µονάδων είναι α αραίτητη η ύ αρξη συστηµάτων α οθήκευσης της αραγόµενης ενέργειας, σε µια ροσ άθεια να υ άρχει συγχρονισµός της ζήτησης και της διαθέσιµης ενέργειας. Το γεγονός αυτό συνε άγεται αυξηµένο αρχικό κόστος (λόγω της ροσθήκης του συστήµατος α οθήκευσης ενέργειας) και βέβαια ε ι λέον α ώλειες ενέργειας κατά τις φάσεις µετατρο ής κα α οθήκευσης, καθώς και αυξηµένες υ οχρεώσεις συντήρησης και εξασφάλισης της οµαλής λειτουργίας. 5. Ένα ακόµη µειονέκτηµα της αιολικής ενέργειας είναι η εριορισµένη δυνατότητα αξιο οίησης του διαθέσιµου αιολικού δυναµικού. Στην ραγµατικότητα αξιο οιούµε µερικώς µόνο την κινητική ενέργεια, η ο οία αντιστοιχεί σε ένα εριορισµένο φάσµα ταχύτητας ανέµου. 6. Α ό το σύνολο της α ορροφηµένης αιολικής ενέργειας α ό µια ανεµογεννήτρια, µόνο ένα εριορισµένο µέρος της µετατρέ εται σε ωφέλιµη ενέργεια λόγω των αεροδυναµικών και των µηχανικών α ωλειών και εριορισµών. 7. Τέλος, θα ρέ ει να ε ισηµανθεί το σχετικά υψηλό κόστος της αρχικής ε ένδυσης για την εγκατάσταση µιας ανεµογεννήτριας, ειδικά µάλιστα για µεµονωµένες ερι τώσεις αιολικών µηχανών µικρού µεγέθους. Αν και τα τελευταία χρονιά η εξέλιξη της τεχνολογίας και ο ανταγωνισµός µεταξύ των κατασκευαστών έχει τα τελευταία χρόνια συµ ιέσει σηµαντικά τις τιµές των ανεµογεννητριών. 2.8 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Το Φυσικό Αέριο α οτελεί µίγµα αερίων, το ο οίο εξάγεται α ό τις υ όγειες κοιλότητες υ ό υψηλή ίεση και µεταφέρεται ρος τους τό ους ό ου ρόκειται να χρησιµο οιηθεί ό ως είναι, χωρίς την ανάγκη εραιτέρω ε εξεργασίας. Είναι άχρωµο και άοσµο. Η χαρακτηριστική του οσµή δίνεται τεχνικά ώστε να γίνεται αντιλη τό σε τυχόν διαρροές. Το φυσικό αέριο είναι η καθαρότερη ηγή ρωτογενούς ενέργειας, µετά τις ανανεώσιµες µορφές και το ο οίο σε σχέση µε το ετρέλαιο α οτελεί για την Ελλάδα µια ολύ ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση. Τα µεγέθη των εκ εµ όµενων ρύ ων είναι σαφώς 34

35 µικρότερα σε σχέση µε τα συµβατικά καύσιµα, ενώ η βελτίωση του βαθµού α όδοσης µειώνει τη συνολική κατανάλωση καυσίµου και συνε ώς εριορίζει την ατµοσφαιρική ρύ ανση. Α οτελείται α ό µίγµα αερίων ενώσεων, κυρίως µεθάνιο και αιθάνιο ενώ εριέχονται και άλλα συστατικά σε µικρότερη αναλογία ό ως ρο άνιο, βουτάνιο κλ. Η σύσταση του δεν είναι σταθερή καθώς µεταβάλλεται ανάλογα µε την ροέλευση του. Στην Ελλάδα το φυσικό αέριο ροέρχεται α ό δυο αροχές, α ό την Ρωσία (αγωγός ου διατρέχει όλη την Ελλάδα ) και Αλγερία α ό ό ου αραλαµβάνεται σε υγρο οιηµένη µορφή στην Ρεβυθούσα Αττικής. Το φυσικό αέριο είναι ένα φυσικό ροϊόν ου υ άρχει σε κοιτάσµατα µόνο του ή συνυ άρχει µε κοιτάσµατα ετρελαίου. Είναι µία φυσική µορφή ενέργειας την ο οία µ ορούµε να χρησιµο οιήσουµε χωρίς ολλή ε εξεργασία. Α οτελείται κυρίως α ό µεθάνιο, δηλαδή τον ελαφρύτερο υδρογονάνθρακα, είναι ολύ καθαρό, χωρίς ροσµίξεις και θειούχα συστατικά, και κάνει τέλεια καύση στις κατάλληλες συσκευές. Το φυσικό αέριο είναι η καθαρότερη ηγή ρωτογενούς ενέργειας, µετά τις ανανεώσιµες µορφές. Τα µεγέθη των εκ εµ όµενων ρύ ων είναι σαφώς µικρότερα σε σχέση µε τα συµβατικά καύσιµα, ενώ η βελτίωση του βαθµού α όδοσης µειώνει τη συνολική κατανάλωση καυσίµου και συνε ώς εριορίζει την ατµοσφαιρική ρύ ανση ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Tα λεονεκτήµατα του φυσικού αερίου είναι: 1. Είναι οικονοµικότερο σε σύγκριση µε άλλες ηγές ενέργειας, ε ιτρέ ει µια σηµαντική εξοικονόµηση σε όλες τις µορφές χρησιµο οίησής του: στον οικιακό, τον βιοµηχανικό και τον τριτογενή τοµέα. 2. Παρουσιάζει εριορισµένες ανάγκες συντήρησης: χάρη στα χαρακτηριστικά καύσης του, µια σωστή τακτική συντήρησης αρκεί για την εξασφάλιση της τέλειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων και µιας µεγαλύτερης διάρκειας ζωής των συσκευών χρήσης. 3. Φθάνει ανελλι ώς και είναι εύχρηστο: φθάνει κατευθείαν στο σ ίτι και στους άλλους χώρους χρήσης ό ου αρκεί να ανοιχτεί η στρόφιγγα για τη θέρµανση ή τον κλιµατισµό. 4. εν α αιτεί δεξαµενή α οθήκευσης γιατί δεν υ άρχει ρόβληµα µε τον ανεφοδιασµό καυσίµου ή τον έλεγχο α οθεµάτων. 5. Πληρώνεται σύµφωνα µε τις ενδείξεις ου αναγράφονται στον µετρητή 6. Είναι ασφαλές γιατί η αξιο ιστία των σύγχρονων συσκευών χρήσης και ο ε αγγελµατισµός των τεχνικών εγκατάστασης εγγυώνται τα υψηλότερα ε ί εδα ασφαλείας. 7. Κατά την καύση του: δεν αφήνει ίχνη και υ ολείµµατα ούτε αράγει ενώσεις του θείου ου συνιστούν µία α ό τις σηµαντικότερες αιτίες ρύ ανσης. 8. Είναι ρακτικό γιατί οι νέου τύ ου συσκευές αρέχουν τη δυνατότητα για ιδιαίτερες λύσεις εγκατάστασης ό ως τη δυνατότητα χρήσης και άλλων καυσίµων. 35

36 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ LEAP Το λογισµικό LEAP (long energy alternative planning system) χρησιµο οιείται για το µακρο ρόθεσµο ρογραµµατισµό των εναλλακτικών ενεργειακών λύσεων ενός συστήµατος και σηµαίνει ενεργειακές εναλλακτικές λύσεις ου ρογραµµατίζουν το σύστηµα. Κατασκευάστηκε στο εριβαλλοντικό ινστιτούτο της Στοκχόλµης (Stockholm environment institute). Πρόκειται για ένα ευρέως διαδεδοµένο λογισµικό εργαλείο για την ανάλυση της ενεργειακής ολιτικής καθώς ε ίσης και για την εκτίµηση και την µετρίαση της κλιµατικής αλλαγής. Με το λογισµικό LEAP, ο χρήστης µ ορεί να άει έρα α ό την α λή λογιστική, να οικοδοµήσει ολύ λοκες δοµές ροσοµοιώσεων και δεδοµένων. Σε αντίθεση µε τα µακροοικονοµικά υ οδείγµατα, το LEAP δεν ε ιχειρεί να εκτιµήσει τον αντίκτυ ο των ενεργειακών ολιτικών για την α ασχόληση ή του ΑΕΠ, αρόλο ου τα µοντέλα µ ορούν να εκτελεστούν σε συνδυασµό µε το LEAP. Οµοίως, δεν δηµιουργεί αυτόµατα σενάρια για τη βέλτιστη ισορρο ία της αγοράς, αν και µ ορεί να χρησιµο οιηθεί για τον εντο ισµό σεναρίων ελάχιστου κόστους. Σηµαντικά λεονεκτήµατα του LEAP είναι η ευελιξία και η ευκολία χρήσης, ου ε ιτρέ ουν στον α οφασίζοντα να µετακινήσει γρήγορα τις ολιτικές ιδέες στην ολιτική ανάλυση χωρίς να χρειάζεται να καταφύγει σε ιο ερί λοκα µοντέλα. Το λογισµικό LEAP εξυ ηρετεί διάφορους σκο ούς: ως µια βάση δεδοµένων, αρέχει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα για τη διατήρηση της ενέργειας των ληροφοριών ως µέσο ρόβλεψης, δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να κάνει ροβλέψεις της ενεργειακής ζήτησης και άνω α ό ένα µακρο ρόθεσµο ορίζοντα σχεδιασµού, ως εργαλείο ανάλυσης ολιτικής, ου ροσοµοιώνει και αξιολογεί τις ε ι τώσεις - φυσικών, οικονοµικών και εριβαλλοντικών - ρογράµµατα εναλλακτικών ηγών ενέργειας, ε ενδύσεις και δράσεις. Το LEAP µ ορεί να χρησιµο οιηθεί σε κά οιο έργο για την κατάσταση ροσφοράς και ζήτησης ενέργειας ροκειµένου να εξεταστούν τα µελλοντικά µοτίβα, ο εντο ισµός ιθανών ροβληµάτων και η αξιολόγηση του ιθανού αντίκτυ ου των ενεργειακών ολιτικών. Ε ι λέον, µ ορεί να βοηθήσει στην εξέταση µεγάλης οικιλίας σχεδίων, ρογραµµάτων, τεχνολογιών και άλλων ενεργειακών ρωτοβουλιών και να οδηγήσει σε στρατηγικές ου διαχειρίζονται καλύτερα και τα εριβαλλοντικά και ενεργειακά ροβλήµατα. 36

37 3.2 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ LEAP Το λογισµικό LEAP δηµιουργήθηκε αρχικά το 1980 στο Ινστιτούτο Beijer στην Κένυα, για να είναι ένα ευέλικτο εργαλείο για τον σχεδιασµό των µεγάλου βεληνεκούς ολοκληρωµένης ενεργειακής µελέτης. Το LEAP αρέχει µια λατφόρµα για τη διάρθρωση δεδοµένων, τη δηµιουργία ενεργειακών ισορρο ιών, την ροβολή σεναρίων ροσφοράς και ζήτησης, καθώς και την αξιολόγηση εναλλακτικών ολιτικών. Το LEAP υλο οιήθηκε αρχικά σε έναν κεντρικό υ ολογιστή. Το 1983, µε χρηµατοδότηση α ό τις ΗΠΑ, είχε γίνει µετατρο ή για χρήση σε ένα µικροϋ ολογιστή και ροστέθηκε µια ρώτη εργασία για το εριβάλλον. Α ό το 1985, το LEAP µεταφέρθηκε στους νέους τότε µικροϋ ολογιστές IBM PC, καθιστώντας δυνατή την ευρύτερη διάδοση και µια ιο φιλική ε αφή. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, µελέτες ου βασίζονταν στο LEAP διεξήχθησαν σε δώδεκα χώρες: στην Αφρική, Λατινική Αµερική και την Ασία. Τη δεκαετία του 1990, η ανησυχία σχετικά µε τις εριβαλλοντικές ε ι τώσεις των συστηµάτων ενέργειας αυξήθηκε κι έτσι το LEAP έγινε ένα α ό τα εργαλεία µοντελο οίησης για την αντιµετώ ιση αυτή. Τη δεκαετία του 1990 είδε µια διεύρυνση της βάσης χρηστών του LEAP. Το 1991, η ρώτη µεγάλη µελέτη ου βασίστηκε στο LEAP για µια χώρα ΟΟΣΑ (Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανά τυξης) διεξήχθη µε θέµα "Οι ενεργειακές ολιτικές της Αµερικής": µια ανάλυση του δυναµικού για την ενεργειακή α όδοση και τις ανανεώσιµες ηγές ενέργειας στις ΗΠΑ. Το 1992, δηµοσιεύθηκε η ρώτη µελέτη για την αγκόσµια ενεργειακή χρήση µέσω LEAP µε τίτλο "Προς µια ορυκτών ενέργειας χωρίς µέλλον" (µια έκθεση µε την Greenpeace). Εν τω µεταξύ, µελέτες ου συνέχισαν στον ανα τυσσόµενο κόσµο, συµ εριλαµβανοµένης µιας µελέτης της Παγκόσµιας Τρά εζας ου είχε ως στόχο να ενο οιήσει µέσω του LEAP µε ένα µοντέλο διασ οράς εκ οµ ών, για τη µελέτη της οιότητας του αέρα στο Πεκίνο. Α ό τα τέλη του 1990, µε την υ οστήριξη υλικού α ό την Ολλανδική Κυβέρνηση, δηµιουργήθηκε µια νέα έκδοση του LEAP βασισµένη στα Windows, ε ιτυγχάνοντας τη δηµιουργία ενός φιλικού στο χρήστη εργαλείου ενέργειας και σχεδιασµού εριβαλλοντικών ολιτικών. Η ρώτη έκδοση του νέου εργαλείου έγινε δηµόσια στις αρχές του Α ό το 2003, µε τον αριθµό των χρηστών του LEAP να λησιάζει τους 500 µε τους ερισσότερους α ό αυτούς να βρίσκονται στον ανα τυσσόµενο κόσµο, ένα νέο έργο ξεκίνησε µε στόχο την αναβάθµιση της υ οστήριξης ου αρέχεται σε αυτούς τους χρήστες, καθώς και την ροώθηση µιας Κοινότητας αναλυτών των νοτίων χωρών ου εργάζονται άνω σε θέµατα βιωσιµότητας. 37

38 3.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (INTERFACE) ΕΝ ΡΟΕΙ ΗΣ ΟΜΗ Η δενδροειδής δοµή ου εµφανίζεται στο µοντέλο ανάλυσης, η ροβολή α οτελεσµάτων και η ροβολή σηµειώσεων είναι µια ιεραρχική διάρθρωση ου χρησιµο οιείται για την οργάνωση και την ε εξεργασία των κύριων δοµών δεδοµένων σε µια ανάλυση µέσω του LEAP. Στο µοντέλο ανάλυσης υ άρχει δυνατότητα ε εξεργασίας της δενδροειδούς δοµής του. Στην ροβολή α οτελεσµάτων, µ ορεί να χρησιµο οιηθεί ξανά το δέντρο, αλλά αυτή τη φορά ως µέσο για την ρόσβαση στα διάφορα α οτελέσµατα ου υ ολογίζονται σε διαφορετικούς κλάδους του δέντρου (για αράδειγµα ζήτησης ενέργειας σε ένα συγκεκριµένο τοµέα αραγωγής ή αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε διαφορετικά εργοστάσια αραγωγής). ιαφορετικοί τύ οι κλάδων σε ένα δέντρο αντι ροσω εύονται ως διαφορετικά εικονίδια. Οι τύ οι των δεδοµένων ου εισάγονται σε κάθε κλάδο εξαρτώνται α ό τον τύ ο του κλάδου, τη θέση στο δέντρο, καθώς και α ό τις ιδιότητες ου ορίζονται για αυτόν τον κλάδο ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ Το κύριο µενού στο LEAP αρέχει ρόσβαση στις ιο σηµαντικές λειτουργίες του ρογράµµατος. Υ άρχουν ε τά υ οµενού: ΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (MENU AREA) Το µενού " εριοχή" αρέχει ε ιλογή για τη δηµιουργία, άνοιγµα, α οθήκευση και διαχείριση εριοχών, ό ως ε ίσης αρέχει ρόσβαση σε ολόκληρη την εριοχή για ράξεις ή ρύθµιση ε ιλογών ή εκτύ ωση ή την έξοδο α ό το LEAP ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗ (MENU VIEW) Το µενού "Προβολή" ε ιτρέ ει να γίνει εναλλαγή µεταξύ των ε τά βασικών ροβολών στο σύστηµα LEAP. Ε ιτρέ ει ε ίσης την εµφάνιση ή να α όκρυψη της γραµµής ροβολών, η ο οία, α ό ροε ιλογή, εµφανίζεται στα αριστερά της οθόνης ΜΕΝΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (ANALYSIS MENU) Το µενού "ανάλυση" δίνει ρόσβαση για τα κυριότερα εργαλεία ου χρησιµο οιούνται για την ε εξεργασία των δεδοµένων σε ροβολή ανάλυσης, συµ εριλαµβανοµένων της διαχείρισης σεναρίων, την εισαγωγή α ό Excel και εξαγωγή σε Excel, κλ ΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (EDIT MENU) Tο µενού Ε εξεργασία δίνει ρόσβαση σε τυ ικές Windows ράξεις ε εξεργασίας των Windows: α οκο ή (Ctrl-X), αντιγραφή (Ctrl-C), ε ικόλληση (Ctrl-V), ε ιλογή όλων και αναίρεση (Ctrl-Z). 38

39 ΜΕΝΟΥ ΓΡΑΦΗΜΑ (CHART MENU) Το µενού "Γράφηµα" εριέχει ε ιλογές για τη µορφο οίηση γραφηµάτων για την ανάλυση και α οτελέσµατα ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΝΟΥ (GENERAL MENU) Το Γενικό µενού δίνει ρόσβαση σε διάφορες οθόνες ου χρησιµο οιούνται για την ε εξεργασία ρυθµίσεων, καθώς και σε δεδοµένα ου δεν εµφανίζονται διαφορετικά στο βασικό µοντέλο ανάλυσης. Σε αυτά εριλαµβάνονται: Βασικές Παράµετροι (Basic Parameters): χρησιµο οιείται για την ε εξεργασία των ρυθµίσεων της βασικής ανάλυσης ό ως του βασικού και του τελικού έτους. Καύσιµα (fuels): χρησιµο οιείται για την ροβολη ή την ε εξεργασία της λίστας των καυσιµων ου χρησιµο οιουνται στην εριοχη. Οµαδο οιήσεις καυσίµου (fuels grouping): χρησιµο οιείται για την ροβολή ή την ε εξεργασία της λίστας οµάδων καυσίµων ου χρησιµο οιούνται στην εριοχή. Περιοχές (Regions): χρησιµο οιείται για την ροβολή και την ε εξεργασία του καταλόγου των εριφερειών στην εριοχή. Οµαδο οίηση εριοχών (Region Groupings): χρησιµο οιείται για την ροβολή και την ε εξεργασία της λίστας οµάδων εριοχής. Ε ι τώσεις (Effects): χρησιµο οιείται για την ροβολή ή την ε εξεργασία της λίστας των ε ι τώσεων για την εριοχή. Μονάδες (Units): χρησιµο οιείται για την ροβολή ή ε εξεργασία της λίστας των µονάδων ου χρησιµο οιούνται στην εριοχή µελέτης. Αναφορές (References): χρησιµο οιείται για την ροβολή ή ε εξεργασία της λίστας αναφορών για την εριοχή µελέτης. Προφίλ του κύκλου ζωής (Lifecycle Profiles): χρησιµο οιείται για την ε εξεργασία τεχνολογικών ροφίλ καθώς και των ηλικιών, των διανοµών, και των α οθεµάτων των διαφόρων συσκευών. Καµ ύλες Φορτίου (Load Shapes): χρησιµο οιείται για την ροβολή και την ε εξεργασία διαφορετικών δεδοµένων φορτίου. Οι Καµ ύλες Φορτίου µ ορούν να χρησιµο οιηθούν για να καθοριστεί η ετήσια ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια. 39

40 Σταθερές (Constants): χρησιµο οιείται για την ε εξεργασία των ονοµάτων και των τιµών των σταθερών ου µ ορούν να χρησιµο οιηθούν σε αραστάσεις του LEAP ΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (TOOLBAR MENU): Η κύρια γραµµή εργαλείων χρησιµο οιείται για την ρόσβαση στις ιο συχνά χρησιµο οιούµενες συναρτήσεις στο LEAP. Οι ε ιλογές της κύριας γραµµής εργαλείων είναι ως εξής: Νέα Περιοχή (New Area): ηµιουργεί µια νέα εριοχή. Άνοιγµα (Open): Ανοίγει µια υ άρχουσα εριοχή. Α οθήκευση (Save): Α οθηκεύει την τρέχουσα εριοχή, συµ εριλαµβανοµένων των δεδοµένων ου υ οβάλλονται σε ε εξεργασία α ό το LEAP ή α ό το TED (τεχνολογική και εριβαλλοντική βάση δεδοµένων). Καύσιµα (Fuels): ίνεται η δυνατότητα για ροβολή ή ε εξεργασία της λίστας των καυσίµων ου χρησιµο οιούνται στην εριοχή. Περιοχές (Regions): ίνεται η δυνατότητα για ροβολή και ε εξεργασία της λίστας των εριοχών. Η ε ιλογή αυτή εµφανίζεται µόνο εάν υ άρχουν ερισσότερες α ό µία εριοχές. Ε ι τώσεις (Effects): ίνεται η δυνατότητα για ροβολή ή ε εξεργασία της λίστας των ε ι τώσεων για την εριοχή. Μονάδες (Units): ίνεται η δυνατότητα για ροβολή ή για ε εξεργασία της λίστας των µονάδων ου χρησιµο οιούνται στην εριοχή. Αναφορές (References): ίνεται η δυνατότητα για ροβολή ή ε εξεργασία της λίστας αναφορών για την εριοχή. Α οκο ή (Cut): Αντιγράφει το ε ιλεγµένο κείµενο στο Πρόχειρο των Windows και στη συνέχεια τη διαγράφει. Αντιγραφή (Copy): Αντιγράφει το ε ιλεγµένο κείµενο στο Πρόχειρο των Windows. Ε ικόλληση (Paste): Πραγµατο οιεί ε ικόλληση κειµένου α ό το Πρόχειρο των Windows. Βοήθεια (Help): Εµφανίζεται στη σελίδα "Γρήγορα α οτελέσµατα" της ηλεκτρονικής βοήθειας. 40

41 ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ (CHART TOOLBAR) Η Γραµµή Εργαλείων Γραφήµατος χρησιµο οιείται για την ροσαρµογή και την εκτύ ωση των γραφηµάτων του LEAP. Α οτελείται α ό τα ακόλουθα κουµ ιά: Είδος Γραφήµατος (Chart Type): Ε ιλέγει τον τύ ο γραφήµατος ( ίτας, γραφήµατα ράβδων, οριζόντια γραµµή, εριοχή, γραµµή, και spider). ιάφοροι εριορισµοί ισχύουν για τους τύ ους γραφηµάτων ου µ ορούν να ε ιλεχθούν. Για αράδειγµα, µ ορούν να ε ιλεγούν µόνο γραφήµατα ίτας για την α εικόνιση του συνόλου των τιµών ενός µεγέθους. Τύ ος Στοιβάδας (Stack Type): Ανα αριστάνει τα δεδοµένα σε οριζόντιες εριοχές (ράβδους). Χρώµα (Color): Η Παλέτα χρησιµο οιείται για την ε ιλογή µεταξύ διαφόρων αλετών χρωµάτων για τα γραφήµατα. Υ άρχουν δύο ε ιλογές: 1) αντίστοιχο µενού λειτουργίας αλέτας µε το Microsoft Excel, και 2) χρήση µοτίβων ου είναι κατάλληλα για ασ ρόµαυρη εκτύ ωση. Λογάριθµος (LOG) : Ενεργο οιεί ή α ενεργο οιεί τη χρήση µια λογαριθµική κλίµακα για το γράφηµα. Inv: Εναλλάσσει την αντιστροφή του κυρίου άξονα (αριστερό). GRP: Εναλλάσσει την οµαδο οίηση των στοιχείων σε γραφήµατα και ίνακες. Εναλλαγή υ οµνήµατος (Legend toggles): Ρυθµίζει αν ένα υ όµνηµα εµφανίζεται στο γράφηµα. Τα υ οµνήµατα εµφανίζονται άντα σε µια λε τοµερή ροβολή α οτελεσµάτων. Γραµµές Πλέγµατος (Gridlines): Εναλλάσσει την εµφάνιση των γραµµών λέγµατος σε ένα γράφηµα. Αντιγραφή (Copy): Αντιγράφει το γράφηµα στο Πρόχειρο των Windows σε µορφή αρχείου. Εκτύ ωση (Print): Εκτυ ώνει και κάνει ροε ισκό ηση του γραφήµατος. Ε ιλογή εικόνας φόντου (Select Background Image): Εισάγει µια εικόνα φόντου ίσω α ό το γράφηµα τύ ου JPG, GIF ή BMP, και την ευκαιρία να ραγµατο οιηθεί ροε ισκό ηση της εικόνας ριν α ό την ε ιλογή αυτή. Κατάργηση Εικόνας Φόντου (Copy Clear Background Image): Καταργεί την εικόνα φόντου α ό το τρέχον γράφηµα. 41

42 PowerPoint: Προσθέτει ένα γράφηµα ως µια διαφάνεια σε µια αρουσίαση του Microsoft PowerPoint. Excel: Γίνεται εξαγωγή του τρέχοντος ίνακα στο Microsoft Excel ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΝOTES) Εικόνα 3.1: Οθόνη Σηµειώσεων Η οθόνη σηµειώσεις, ό ως φαίνεται στην εικόνα 3.1, είναι ένα εργαλείο α λής ε εξεργασίας κειµένου µε το ο οίο µ ορεί να γίνει εισαγωγή αναφορών για κάθε κλάδο του δέντρου. Η ε εξεργασία των σηµειώσεων γίνεται είτε ληκτρολογώντας α ευθείας στο αράθυρο, είτε κάνοντας δεξί κλικ και ε ιλέγοντας Edit για να εµφανιστεί ένα µεγαλύτερο αράθυρο µε ρόσθετες δυνατότητες ε εξεργασίας κειµένου ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (STATUS BAR) Η γραµµή κατάστασης εµφανίζεται στη βάση του κύριου αραθύρου του LEAP. είχνει: την έκδοση του LEAP. Την τρέχουσα ανοιχτή εριοχή Την τρέχουσα ροβολή (ανάλυση, α οτελέσµατα, διάγραµµα, ενεργειακή ισορρο ία, κ.λ.) Πληροφορίες σχετικά µε την άδεια χρήσης του LEAP. 42

43 3.4 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ (SUPPORTING SCREENS) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ (BASIC PARAMETERS) Ορίζονται οι βασικές ρυθµίσεις για την ανάλυση στο LEAP. Ό ως φαίνεται και στην εικόνα 3.2, το αράθυρο των Βασικών Παραµέτρων διαιρείται σε καρτέλες µε τις ετικέτες: Scope, Years, Defaults, Costing, Calculations, Loads, Stocks, Updates, Mapping and Folders. Εικόνα 3.2. Οθόνη Βασικών Παραµέτρων ΣΤΑ ΙΟ (SCOPE) Παρέχει τη δυνατότητα να ε ιλέγονται ε ιµέρους αναλύσεις ου θα συµ εριλαµβάνονται στην συνολική ανάλυση. Σε ένα ελαχιστο οιηµένο αράθυρο διεξάγονται αναλύσεις της ζήτησης ενέργειας, αλλά οι ακόλουθες αναλύσεις είναι όλες ροαιρετικές: (1) ο µετασχηµατισµός και οι όροι, (2) το έτος βάσης, οι στατιστικές διαφορές και οι µεταβολές α οθεµάτων, (3)το κόστος και οι εριβαλλοντικές φορτίσεις του τοµέα και τέλος (4) η ενεργειακή και εριβαλλοντική φόρτιση του τοµέα και των όρων ΈΤΗ (YEARS) Αυτή η καρτέλα χρησιµο οιείται για να οριστεί το έτος βάσης, το τέλος έτους και το ρώτο έτος για το ρος ανάλυση σενάριο. Το έτος βάσης αντιστοιχεί στο ρώτο έτος για το ο οίο υ άρχουν δεδοµένα. Σε ορισµένες ερι τώσεις µ ορεί να καθοριστεί µια χρονοσειρά ιστορικών δεδοµένων, και στη συνέχεια τα σενάρια να εκκινούν σε µεταγενέστερο χρόνο. Για αράδειγµα, µ ορεί να εισάγεται χρονοσειρά δεδοµένων για το χρονικό διάστηµα και στη συνέχεια να εκτελούνται όλα τα σενάρια α ό το 2001 έως το Σε αυτή την ερί τωση, γίνεται χρήση της µεταβλητής 43

44 ρώτου έτους σεναρίου. Για αυτό το αράδειγµα, το έτος βάσης ρέ ει να ρυθµιστεί το 1980 και ως ρώτο έτος σεναρίου το Α ό ροε ιλογή, το ρώτο έτος σεναρίου έχει οριστεί ίσο µε το ε όµενο του έτους βάσης ΚΟΣΤΟΣ (COSTING) Αυτή η καρτέλα χρησιµο οιείται για να καθοριστεί το εδίο εφαρµογής και οι υ ολογισµοί κόστους-οφέλους στο LEAP. Αυτή η καρτέλα είναι ορατή µόνο εάν το κόστος είναι ε ιλεγµένο σχετικά µε το εδίο εφαρµογής για τους υ ολογισµούς του κόστους-οφέλους To LEAP ε ιτρέ ει τον καθορισµό ενός ορίου κοστολόγησης, έραν του ο οίου δεν καταµετρούνται οι δα άνες ου συνδέονται µε τη µετατρο ή ενέργειας και την εκχύλιση. Καθορίζοντας ένα εριορισµένο όριο ου δεν εριλαµβάνει όλες τις λειτουργικές µονάδες, µ ορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιµη αυτή η καρτέλα για την µοντελο οίηση συστηµάτων στα ο οία υ άρχουν µόνο δεδοµένα σχετικά µε το κόστος των καυσίµων ου καταναλώνονται, και δεν υ άρχουν δεδοµένα σχετικά µε το κόστος των ανάντη τεχνολογιών ό ως διύλιση ετρελαίου και εξόρυξη άνθρακα. Στην καρτέλα κόστους υ άρχουν δυο βασικές αραµέτρους: 1. Πλήρες Σύστηµα Κοστολόγησης (Full System Costing): Η ροσέγγιση αυτή σχεδιάζει το όριο γύρω α ό ολόκληρη την εριοχή και µετράει κόστη για όλες τις λειτουργικές µονάδες. Το Κόστος των καυσίµων θα υ ολογιστεί σύµφωνα µε: (1) το κόστος των αυτοχθόνων όρων ου εξάγονται εντός της εριοχής, (2) το κόστος των εισαγόµενων καυσίµων και (3) τα έσοδα α ό τα εξαγόµενα καύσιµα. Η ροσέγγιση αυτή δεν εριλαµβάνει το κόστος των εγχώριων αραγόµενων δευτερογενών καυσίµων (.χ. ηλεκτρική ενέργεια ου αράγεται σε σταθµούς ισχύος ή ροϊόντα ετρελαίου αράγονται σε διυλιστήρια), α οφεύγοντας έτσι δι λή καταµέτρηση και ο οιαδή οτε οφέλη ου α οκοµίζει, α οθηκεύοντας ηλεκτρική ενέργεια. Όµως, ένα µειονέκτηµα αυτής της ροσέγγισης είναι ότι συχνά είναι δύσκολο να καταγράφει α οτελεσµατικά το κόστος ορισµένων δραστηριοτήτων, ό ως η εξόρυξη ετρελαίου. 2. Όριο Κοστολόγησης (Restricted Costing Boundary): Υ άρχει η δυνατότητα καθορισµού ενός ιο εριορισµένου ορίου του οφέλους ρος το κόστος γύρω α ό το σύστηµα ενέργειας για µια συγκεκριµένη λειτουργική µονάδα ό ου σχεδιάζεται το όριο της κοστολόγησης. Το LEAP στη συνέχεια υ ολογίζει το κόστος όλων των καυσίµων ου αραδίδεται στο σύστηµα ου µετράται έως το σηµείο αυτό. Το κόστος αυτό είναι ίσο µε το κόστος των καυσίµων ου αραδίδονται στη λειτουργική µονάδα, και όχι µε το κόστος του εγχώριου όρου. Ε ι λέον, το LEAP µετράει το κόστος του κάθε καύσιµου ου εισάγεται στο σύστηµα ή ο οιουδή οτε καυσίµου ου εξάγεται α ό το σύστηµα. 3. Υ ολογισµός Εξωτερικού Περιβαλλοντικού Κόστους (Include Environmental Externality Costs): Α ό αυτό το λαίσιο ραγµατο οιείται η ρύθµιση για την ε ιλογή του εξωτερικού κόστους στα α οτελέσµατα της κοστολόγησης ή όχι. Το εξωτερικό κόστος για τους διαφορετικούς ρύ ους καταχωρείται στην οθόνη ε ι τώσεις. 44

45 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ (CREATE SCENARIO) Με αυτό τον οδηγό αρέχεται η δυνατότητα ε εξεργασίας ενός σεναρίου δηµιουργία ενός νέου σεναρίου µε την αναθεώρηση των βασικών αραµέτρων. ή η Όταν ραγµατο οιείται δηµιουργία ενός νέου σεναρίου ο οδηγού έχει δύο βήµατα, ό ως φαίνεται αρακάτω στην εικόνα 3.3: Εικόνα 3.3: Οθόνη διόρθωσης ονόµατος σεναρίου και ε ιλογής σεναρίου βάσης 1. Στην ρώτη οθόνη, µ ορεί να εισαχθεί ένα όνοµα για το νέο σενάριο και να ε ιλεχτεί το σενάριο ως γονέας, έτσι ώστε στο εξής να βασίζονται σε αυτό οι εκφράσεις για το νέο σενάριο. 2. Στην δεύτερη οθόνη, µ ορεί να γίνει ε εξεργασία των τιµών των αραµέτρων για το νέο σενάριο. 45

46 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ (MANAGE SCENARIOS) Εικόνα 3.4: Οθόνη ιαχείρισης Σεναρίου Η ιαχείριση Σεναρίων χρησιµο οιείται για τη δηµιουργία, τη διαγραφή, την οργάνωση και τον καθορισµό ιδιοτήτων των σεναρίων σε µια εριοχή. Η οθόνη ιαχείριση σεναρίων, ό ως φαίνεται και α ό την εικόνα 3.4, διαιρείται σε δύο τµήµατα. Στα αριστερά, ό ου τα σενάρια της εριοχής αρατίθενται σε ένα ιεραρχικό δέντρο ου δείχνει τη δοµή µεταβίβασης στο βασικό σενάριο. Ε ιλέγοντας ένα σενάριο στο δέντρο µ ορεί να γίνει η ε εξεργασία ή η ροσθήκη ενός σεναρίου κάτω α ό αυτό. Ε ίσης, στα λαίσια ελέγχου για κάθε σενάριο µ ορεί να οριστεί να εµφανίζονται τα εκάστοτε α οτελέσµατα, ό ως η ενεργειακή ισορρο ία ή οι ε ισκο ήσεις. Με την χρήση της γραµµής εργαλείων στο ε άνω µέρος του αράθυρου γίνεται η ροθήκη, η διαγραφή, η αντιγραφή, η µετονοµασία, ορίζονται οι αράµετροι κλειδί καθώς ε ίσης µ ορεί να γίνει και η ε εξεργασία των αραµέτρων του ρότυ ου σεναρίου. Προσθήκη (Add): Χρησιµο οιείται για την ροσθήκη ενός νέου σεναρίου, το ο οίο θα εµφανίζεται κάτω α ό το τρέχον. ιαγραφή (Delete): Χρησιµο οιείται για την διαγραφή ενός σεναρίου. Θα ρέ ει όµως να δοθεί ιδιαίτερη ροσοχή διότι µε την διαγραφή ενός σεναρίου διαγράφονται και όλα τα δεδοµένα τα ο οία σχετίζονται µε το σενάριο. 46

47 Αντιγραφή (Copy): Χρησιµο οιείται για την δηµιουργία ενός αντιγράφου του σεναρίου µε διαφορετικό όνοµα. Πρότυ ο Σενάριο (Scenario Template) : Χρησιµο οιείται για την ε εξεργασία ή τη δηµιουργία µιας λίστας ου εριλαµβάνει τις βασικές αραµέτρους ου χρησιµο οιούνται στα σενάρια. Σε ε όµενο στάδιο µ ορεί να χρησιµο οιηθεί αυτό το ρότυ ο για τη γρήγορη δηµιουργία ενός σεναρίου. Παράµετροι Κλειδί (Key Parameters) : Χρησιµο οιείται για την ροβολή ή την ε εξεργασία των αραµέτρων ου σχετίζονται µε το τρέχον ε ισηµασµένο σενάριο ΠΡΟΒΟΛΕΣ (VIEWS) Το λογισµικό LEAP είναι δοµηµένο σαν ένα σύνολο α ό οκτώ διαφορετικές " ροβολές" ενός συστήµατος ενέργειας. Οι ροβολές αυτές αρατίθενται ως εικονίδια της γραµµής "Προβολή", η ο οία κανονικά βρίσκεται στα αριστερά της οθόνης ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ (VIEW BAR) ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (ANALYSIS VIEW) Στην ροβολή ανάλυσης δηµιουργούνται οι δοµές των δεδοµένων, τα µοντέλα και οι αραδοχές στο λογισµικό LEAP. Στην ροβολή ανάλυσης η οθόνη είναι χωρισµένη σε τρία τµήµατα αραθύρου. Στα αριστερά, χρησιµο οιείται µια ιεραρχική δοµή για τη δηµιουργία και την οργάνωση της δοµής των δεδοµένων υ ό τέσσερις κύριες κατηγορίες : τις αραδοχές, τη ζήτηση, το µετασχηµατισµό και τους όρους ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (RESULTS VIEW) Η ροβολή α οτελεσµάτων εµφανίζει τα α οτελέσµατα λε τοµερώς για όλα τα τµήµατα του συστήµατος ενέργειας. Μ ορεί να χρησιµο οιηθεί για την δηµιουργία µιας µεγάλης οικιλίας γραφηµάτων και ινάκων ου καλύ τουν κάθε τυχή του συστήµατος ενέργειας: της ζήτησης, του µετασχηµατισµού, των όρων, του κόστους και των εριβαλλοντικών φορτίσεων. Οι εκθέσεις αυτές µ ορούν να ροβληθούν για ένα ή ερισσότερα σενάρια και µ ορούν να ροσαρµοστούν σε ένα ευρύ φάσµα τρό ων ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (DIAGRAM VIEW) Η Προβολή ιαγραµµάτων εµφανίζει το "Σύστηµα αναφοράς ενέργειας" ου δείχνει τις ροές ενέργειας στο σύστηµά α ό την εξόρυξη όρων, µέσω της µετατρο ής και της µεταφοράς καυσίµων, µέχρι την τελική ενεργειακή ζήτηση. Χρησιµο οιώντας την Προβολή ιαγραµµάτων µ ορεί να γίνει µεγέθυνση για να εξετάζονται οι διεργασίες κάθε λειτουργικής µονάδας µετασχηµατισµού καθώς ε ίσης και της εισόδου και εξόδου των καυσίµων. 47

48 ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (ENERGY BALANCE VIEW). Η ροβολή ενεργειακής ισορρο ίας εµφανίζει τα α οτελέσµατα των υ ολογισµών ως βασική ενεργειακή ισορρο ία ίνακα ή γραφήµατος. Τα υ όλοι α ενέργειας µ ορούν να ροβληθούν για κάθε σενάριο υ ολογισµού και ο οιοδή οτε α ό τα έτη στην ανάλυσή ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΨΗΣ (SUMMARIES VIEW) Η Προβολή Σύνοψης είναι ένα εργαλείο γενικής χρήσης µε το ο οίο µ ορούν να δηµιουργηθούν ροσαρµοσµένες εκθέσεις σε µορφή ίνακα. Μ ορούν να εριλαµβάνουν ο οιαδή οτε τιµή µεταβλητής ή τα α οτελέσµατα των δεδοµένων, καθώς και σχόλια στις διακρίσεις. Αυτή η ροβολή χρησιµο οιείται ε ίσης για να α οκτηθεί ρόσβαση στην έκθεση κόστους-οφέλους, ου συνοψίζει το κόστος και τα οφέλη των σεναρίων σε σύγκριση µε ένα ε ιλεγµένο βασικό σενάριο ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΝ (OVERVIEWS VIEW) Η Προβολή Ε ισκο ήσεων χρησιµο οιείται για την οµαδο οίηση των γραφηµάτων στα Αγα ηµένα ου δηµιουργήθηκε νωρίτερα στην ροβολή α οτελεσµάτων. Με τις ε ισκο ήσεις, αρέχεται µια ροβολή για διάφορες σηµαντικές τυχές του συστήµατος ενέργειας, ό ως το κόστος, οι εριβαλλοντικές ε ι τώσεις και οι α αιτήσεις όρων TED Πρόκειται για την τεχνολογική και η εριβαλλοντική βάση δεδοµένων ό ου αρέχει εκτεταµένες ληροφορίες ου εριγράφουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το κόστος και τις εριβαλλοντικές ε ι τώσεις α ό ένα ευρύ φάσµα ενεργειακών τεχνολογιών ου είναι διαθέσιµες διεθνώς ή ειδικότερα στις εριοχές των ανα τυσσοµένων χωρών. Η βάση δεδοµένων εριλαµβάνει ληροφορίες σχετικά µε τις υ άρχουσες τεχνολογίες, τις τρέχουσες βέλτιστες ρακτικές και την ε όµενη γενεά συσκευών. Εκτός α ό τα οσοτικά δεδοµένα, η TED εριλαµβάνει ε ίσης σελίδες µε οιοτικά στοιχεία για να αναθεωρηθεί η διαθεσιµότητα, η καταλληλότητα, η σχέση κόστουςα οτελεσµατικότητας και βασικά εριβαλλοντικά θέµατα για ένα ευρύ φάσµα των ενεργειακών τεχνολογιών ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (NOTES) Η Προβολή Σηµειώσεων είναι ένα εργαλείο α λής ε εξεργασίας κειµένου µε το ο οίο µ ορεί να γίνει εισαγωγή και τεκµηρίωση των αναφορών για κάθε κλάδο του δέντρου. Στις Σηµειώσεις µ ορεί να εριλαµβάνεται µορφο οίηση κειµένου (έντονη γραφή, υ ογράµµιση, γραµµατοσειρές, κ.λ.). 48

49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό αρουσιάζεται τo Σ.Η.Ε. της Κρήτης, ό ου ραγµατο οιείται η µελέτη, το ο οίο α οτελείται κυρίως α ό συµβατικές µονάδες αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ό ως ατµοστρόβιλους, ντηζελοµηχανές και αεριοστρόβιλους συνολικής ισχύος ερί ου 730MW αλλά και µονάδες εκµετάλλευσης του αιολικού δυναµικού και της ηλιακής ενέργειας συνολικής ισχύος ερί ου 200MW, για το έτος 2012, και βρίσκονται κυρίως στο Λασίθι, το Ηράκλειο και τα Χάνια. Στην αρούσα εργασία αρουσιάζεται καταρχήν ο τρό ος αραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας για την Κρήτη το έτος 2008, ενώ στη συνέχεια θεωρούνται τρία εναλλακτικά σενάρια ου εριγράφουν την εξέλιξη της αραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι το Στο ρώτο σενάριο η συνολική αραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας θα ραγµατο οιείται κατά 20% α ό ΑΠΕ, ενώ στο δεύτερο σενάριο θα ραγµατο οιείται κατά 40% α ό ΑΠΕ. Τέλος, στο τρίτο σενάριο η συνολική αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα ραγµατο οιείται κατά κύριο λόγο µε χρήση φυσικού αερίου. 4.2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ Πριν την µοντελο οίηση έγινε ε εξεργασία των δεδοµένων στο λογιστικό ρόγραµµα Microsoft Excel, ό ου δηµιουργήθηκαν ξεχωριστά φύλλα ανάλογα µε τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. Η Μεταβολή ου αρατηρείται ανά χρήση αρουσιάζεται στο αρακάτω διάγραµµα. ιάγραµµα 1: Μεταβολή ηλεκτρικής ενέργειας ανά χρήση. 49

50 Στην ρώτη στήλη του διαγράµµατος α εικονίζεται η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας ου α αιτείται για την οικιακή χρήση, στην δεύτερη για εµ ορική χρήση, στην τρίτη στήλη η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για βιοµηχανική χρήση, στην τέταρτη στήλη για γεωργική χρήση, στην έµ τη στήλη η ηλεκτρική ενέργεια ου α αιτείται για τις δηµόσιες αρχές και τέλος στην έκτη στήλη η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισµό των οδών. Πίνακας 1: Συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας ανά έτος χρήσης. Σύνολο, Total σε GWh Οικιακή χρήση Εµ ορική χρήση Βιοµηχανική χρήση Γεωργική χρήση ηµόσιες Αρχές Φωτισµός οδών ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Αρχικά, ριν εραστούν τα δεδοµένα έγινε ρύθµιση των βασικών αραµέτρων, ό ως φαίνεται αρακάτω στις εικόνες 1 και 2. 50

51 Εικόνα 1 : Οθόνη ρύθµισης των βασικών αραµέτρων στην καρτέλα scope (σκο ός). Εικόνα 2 : Οθόνη ρύθµισης βασικών αραµέτρων στην καρτέλα years (έτη). Η ρύθµιση των βασικών αραµέτρων έγινε ε ιλέγοντας το general (γενικά ) και στη συνέχεια το basic parameters (βασικοί αράµετροι). Στην καρτέλα scope ρυθµίστηκαν οι αράµετροι transformation and resources (µετασχηµατισµοί και όροι), statistical differences and stock changes (στατιστικές διαφορές και µεταβολές 51

52 των α οθεµάτων), costs (κόστη), energy sector environmental loadings (τοµέας ε ιθεώρησης ενέργειας εριβαλλοντικών φορτίσεων), non green house gas loadings (µη φόρτιση του εριβάλλοντος µε αέρια του θερµοκη ίου), non energy sector environmental loadings (τοµέας µη εριβαλλοντικών φορτίσεων) και indicators (δείκτες). Έγινε ε ιλογή αυτών των αραµέτρων για να αρουσιαστούν στην δενδροειδή δοµή. Στην καρτέλα years (έτη) ως έτος βάσης για τα σενάρια ορίστηκε το έτος 2008, ως ρώτο έτος για τον υ ολογισµό των σεναρίων το έτος 2009 και τελικό έτος ό ου ολοκληρώνονται τα σενάρια το έτος Τα α οτελέσµατα των σεναρίων ρυθµίστηκαν να αρουσιάζονται ανά έτος. Πρώτη χρονιά ό ου όλα τα α οθεµατικά εµ λουτίζονται είναι το έτος Και τέλος, η τελευταία χρονιά ό ου θα υ ολογίζονται τα κόστη το Σε κάθε φάκελο ροστέθηκαν τα activity level (ε ί εδα δραστηριότητας) τα ο οία ορίστηκαν electricity (ηλεκτρισµός) και ορίστηκαν οι GWh αλλά και το οσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας ου α αιτείται για την κάθε χρήση. Στον φάκελο processes ( διεργασίες ) ορίστηκαν οι διεισδύσεις της κάθε διαδικασίας ό ως ραγµατο οιείται σήµερα η αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ό ως φαίνεται στην εικόνα 3. Εικόνα 3 : Ποσοστιαία συµµετοχή ανά µονάδα για την αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 52

53 Ό ως φαίνεται α ό την αρα άνω εικόνα, η αραγωγή ενέργειας κατά κύριο λόγο ραγµατο οιείται µέσω ντηζελογεννητριών µε οσοστό 31,3% και µέσω ατµοστροβίλων κατά 22,4%. Με µικρότερο οσοστό συµβάλλει ο συνδυασµένος κύκλος µε 19% και οι αεριοστρόβιλοι µε οσοστό 15,3%. Οι ανεµογεννήτριες συµβάλλουν µε οσοστό 12% ενώ η διείσδυση των φωτοβολταϊκών είναι 0% για το έτος Το φυσικό αέριο δεν χρησιµο οιείται καθόλου. 4.4 ΠΡΩΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ 20% ΜΕΣΩ ΑΠΕ Στο σενάριο αυτό, σκο ός είναι το 2020 το 20% της συνολικής αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να ραγµατο οιείται µέσω των αιολικών και των φωτοβολταϊκών µονάδων. Αρχικά, ραγµατο οιήθηκε η δηµιουργία του σεναρίου έγινε µέσω του manage scenarios (διαχείριση σεναρίων) ό ου και ονοµάστηκε «20% ΑΠΕ». Στη συνέχεια, ραγµατο οιήθηκαν οι αλλαγές στις οσοστιαίες χρήσεις ανά µονάδα µέσω της καρτέλας process share ( οσοστό συµµετοχής κάθε διαδικασίας) χρησιµο οιώντας την εντολή interp η ο οία χρησιµο οιείται για των καθορισµό µεταβολών. Ό ως φαίνεται και στην εικόνα 4, η αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µέσω των συµβατικών µονάδων µειώνεται κατά 8% ενώ ραγµατο οιείται αύξηση της τάξεως του 8% στην αραγωγή ενέργειας µέσω ανεµογεννητριών και φωτοβολταϊκών. Εικόνα 4 : Μεταβολή χρήσης συµβατικών και ΑΠΕ για την αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 53

54 Η συµβολή των ατµοστροβίλων α ό 22,4% το 2008 έως το 2020 θα έχει µειωθεί στο 20,4%, του συνδυασµένου κύκλου α ό 19% το 2008 µειώνεται στο 17% το 2020, οι ντηζελλογεννήτριες α ό 31,3% το 2008 έως το 2020 έχουν µειωθεί στο 29,3% και τέλος οι αεριοστρόβιλοι α ό 15,3% το 2008 στο 13,3% το Το 2008 η αραγωγή ενέργειας µέσω φωτοβολταϊκών είναι 0% ενώ το 2020 φτάνει στο 4%, ενώ, η εκµετάλλευση του αιολικού δυναµικού α ό 12% ου ήταν το 2008 αυξάνεται στο 16% το Σύµφωνα µε το σενάριο αυτό, η διείσδυση των ΑΠΕ είναι 20% και η αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2020 θα ραγµατο οιείται κατά 29,3% µέσω των ντηζελογεννητριών, κατά 20,4% µέσω ατµοστροβίλων, κατά 17% µέσω συνδυασµένου κύκλου, κατά 16% µε ανεµογεννήτριες, κατά 13,3% µέσω αεριοστρόβιλων και τέλος 4% µέσω φωτοβολταϊκών. 4.5 ΕΥΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ 40% ΜΕΣΩ ΑΠΕ Στο σενάριο αυτό εξετάζεται η ερί τωση ό ου η αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνεται κατά 40% µέσω των φωτοβολταϊκών και του ανεµογεννητριών αλλά και η συµβολή του φυσικού αερίου στην αραγωγή. Οι µεταβολές αυτές για κά οιες διεργασίες θα ξεκινήσουν το 2013, θα συνεχίσουν το 2015 και θα ολοκληρωθεί η µεταβολή τους το 2020 ό ου είναι και το έτος ό ου ολοκληρώνονται τα σενάρια. Οι µεταβολές αυτές φαίνονται στην εικόνα 5. 54

55 Εικόνα 5: Μεταβολές σε συµβατικές µονάδες, σε αιολικά, φωτοβολταϊκά και φυσικό αέριο α ό το 2008 έως το Ό ως φαίνεται και στην αρα άνω εικόνα οι ατµοστρόβιλοι το 2013 θα συµβάλλουν στην αραγωγή ενέργειας κατά 10,7%, δηλαδή κατά 11,7% λιγότερο α ό το Το 2015 θα σταµατήσουν να λειτουργούν και έτσι δεν θα συµβάλλουν στην αραγωγή ενέργειας. Ο συνδυασµένος κύκλος το 2008 συµβάλλει κατά 19%, όµως, η συµµετοχή του µειώνεται κατά 7% και έτσι το οσοστό συµµετοχής του το 2020 θα είναι 12%. Οι ντηζελλογεννήτριες ενώ το 2008 αράγουν το µεγαλύτερο οσοστό ηλεκτρικής ενέργειας, µειώνεται το οσοστό αυτό α ό 31,3% σε 20% το 2013, δηλαδή µειώνεται κατά 11,3%, το 2015 σε 15% και το 2020 η αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µέσω ντηζελογεννητριών µειώνετε σε 23,3% και φτάνει να συµµετέχει στην αραγωγή κατά 8%.Το ίδιο συµβαίνει και µε τους αεριοστρόβιλους οι ο οίοι το 2008 συµµετείχαν στην αραγωγή ενέργειας κατά 15,3%, το 2013 η συµµετοχή τους µειώνεται στο 12,2% και το 2015 µειώνεται στο 5% και τέλος το 2020 φτάνουν να συµµετέχουν κατά 4% στην αραγωγή ενέργειας. Συνολικά δηλαδή η χρήση αεριοστρόβιλων α ό το 2008 έως το 2020 µειώνεται κατά 11,3%. Η χρήση ανεµογεννητριών για την αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αρουσιάζει αύξηση κατά 18% καθώς α ό 12% ου ήταν το 2008 αυξάνεται το 2020 στο 30%. Α ό το 2008 έως το 2020 η χρήση ανεµογεννητριών αυξάνεται κατά 18%.Η συµµετοχή των φωτοβολταϊκών για την αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας α ό 0% ου ήταν το 2008 αυξάνεται κατά 10% και το 2020 µέσω των φωτοβολταϊκών θα αράγεται το 10% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας. 55

56 Ό ως φαίνεται και στο διάγραµµα της εικόνας 7, α ό το 2008 η αραγωγή ενέργειας µε χρήση φυσικού αερίου όλο και αυξάνεται. Έτσι λοι όν, ενώ το 2008 η αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µέσω φυσικού αερίου είναι 0% το 2013 αυξάνεται και φτάνει το 26,1%. Το 2020 αρουσιάζεται και άλλη αύξηση µε α οτέλεσµα να συµµετέχει στην συνολική αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε οσοστό 36%. Με το σενάριο αυτό λοι όν η αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2020 θα ραγµατο οιείται κατά κύριο λόγο µε την αραγωγή φυσικού αερίου µε οσοστό ερί ου 36%, κατά 30% µε ανεµογεννήτριες, κατά 10% µε φωτοβολταϊκά κατά 12% µε συνδυασµένο κύκλο, κατά 8% µε ντηζελλογεννήτριες και τέλος κατά 4% µε αεριοστρόβιλους. 4.6 ΤΡΙΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ. Σε αυτό το σενάριο τίθεται ο στόχος το 2020 η αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά κύριο λόγο να γίνεται µε χρήση φυσικού αερίου και ΑΠΕ και η συµµετοχή των συµβατικών µονάδων αραγωγής να ελαχιστο οιηθεί. Έτσι, ό ως φαίνεται και α ό την εικόνα 8, ενώ το 2008 η αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας α ό ατµοστρόβιλους είναι 22,4%, το 2013 είναι 10,7% και σταδιακά έως το 2015 µειώνεται και µηδενίζεται. Εικόνα 6: Μεταβολές σε συµβατικές µονάδες, σε αιολικά, φωτοβολταϊκά και φυσικό αέριο α ό το 2008 έως το

57 Ο συνδυασµένος κύκλος το 2008 συµβάλλει το 19% της συνολικής αραγωγής και σταδιακά έως το 2020 µειώνεται στο 17%. Η συνολική µείωση ου υφίσταται είναι 2%. Η αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2008 µέσω των ανεµογεννητριών είναι 12% και σταδιακά αυξάνεται έως το 2020 να φτάσει το 16%. Η εκµετάλλευση του αιολικού δυναµικού αυξάνεται κατά 4%. Τα φωτοβολταϊκά το 2008 δεν συµµετέχουν καθόλου στην αραγωγή, όµως σταδιακά αυξάνεται κι έτσι το 2020 φτάνει το 4%. Με αυτό τον τρό ο το 20% της συνολικής αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα ροέρχεται α ό ΑΠΕ. Η συµµετοχή των ντηζελογεννητριών το 2008 είναι 31,3%, µειώνεται κατά 5,35% και φτάνει το 25,95%. Το 2015 µειώνεται κι άλλο κατά 4,95% και φτάνει το 21% και τέλος το 2020 µειώνεται κατά 0,8% και φτάνει το 20,2%. Η µείωση της συµµετοχής των ντηζελογεννητριών στην αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι 11,1%. Οι αεριοστρόβιλοι το 2008 συµµετέχουν στην αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε οσοστό 15,3%. Το 2013 το οσοστό αυτό µειώνεται κατά 2,9% και φτάνει το 12,4%. Το 2015 µειώνεται κατά 2,7% και φτάνει το 9,7% και το 2020 µειώνεται κατά 0,7% και φτάνει το 9%. Η συνολική µείωση στη χρήση των αεριοστρόβιλων είναι 6,3%. Η αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσικό αέριο το 2008 είναι 0,29% έως το 2013 όµως αυξάνεται κατά 19,66% και το οσοστό συµµετοχής του ανέρχεται στο 19,95%. Όµως, έως το 2020 η χρήση του φυσικού αερίου στην αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην αραγωγή αυξάνεται κατά 13,85% και φτάνει στο 33,8%. Η συνολική αύξηση στη χρήση φυσικού αερίου α ό το 2008 έως το 2020 είναι 33,51%. Σύµφωνα µε αυτά τα δεδοµένα, το 2008 το 87,7% της συνολικής αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ραγµατο οιούταν α ό συµβατικές µονάδες, το 12% α ό ΑΠΕ και µόλις το 0,29% α ό φυσικό αέριο. Ενώ το 2020, η αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας α ό συµβατικές µονάδες µειώνεται ερί ου 50% και φτάνει το 46,2%, µέσω ΑΠΕ το 20%, ό ου το 16% θα ροέρχεται α ό ανεµογεννήτριες και το 4% α ό φωτοβολταϊκά, και το 33,8% α ό το φυσικό αέριο. 4.7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Στο σηµείο αυτό θα ραγµατο οιηθεί ανάλυση µε αράγοντα τη συγκέντρωση των αερίων του θερµοκη ίου, θεωρώντας ετήσιο αριθµό αύξησης της ζήτησης της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 3%. Στον αρακάτω ίνακα αρουσιάζεται η συνολική εκ οµ ή αερίων του θερµοκη ίου στα έτη ό ου αρουσιάζονται οι αλλαγές στην τρό ο αραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας. 57

58 Πίνακας 2 : Συνολική εκ οµ ή αερίων θερµοκη ίου µε 3% αύξηση ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας ανά έτος ου αρουσιάζονται οι αλλαγές στην αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. ΣΥΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 20% ΑΠΕ 40% ΑΠΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ,3 213,3 213,3 213, ,7 218,0 213,7 217, ,1 232,7 213,8 231, ,3 237,8 184, ,4 284,2 151,5 189, , ,6 212 Σύµφωνα µε τις αρούσες συνθήκες, ό ου η συνολική αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ραγµατο οιείται κατά κύριο λόγο µε ντηζελλογεννήτριες, µονάδες συνδυασµένου κύκλου και ατµοστρόβιλους, η συγκέντρωση των αερίων του θερµοκη ίου το 2008 είναι 213,3 εκατοµµύρια τόνοι ισοδύναµου CO2 και το 2015 αυξάνεται κατά 49,1 εκατοµµύρια τόνοι ισοδύναµου CO2 και φτάνει τις 262,4 εκατοµµύρια τόνοι ισοδύναµου CO2 µε α οτέλεσµα το 2020 να αρουσιάζεται συνολική αύξηση της συγκέντρωσης κατά 90,9 εκατοµµύρια τόνοι ισοδύναµου CO2 και φτάνει τις 304,2 εκατοµµύρια τόνοι ισοδύναµου CO2. Στο σενάριο 20%, α ό 213,3 εκατοµµύρια τόνοι ισοδύναµου CO2 το 2008, το 2015 η συνολική συγκέντρωση των αερίων του θερµοκη ίου είναι 248,2 και το 2020 τις 276 εκατοµµύρια τόνοι ισοδύναµου CO2, στις τιµές αυτές δεν αρουσιάζεται µείωση ανά έτος όµως συγκριτικά µε τις τιµές ου θα ίσχυαν αν δεν γινόταν η αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση 20% ΑΠΕ, υ άρχει συνολική µείωση των αερίων του θερµοκη ίου κατά 28,2 εκατοµµύρια τόνοι ισοδύναµου CO2. Η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα σε σύγκριση µε τις ραγµατικές συνθήκες αρουσιάζει µείωση κατά 28 εκατοµµύρια τόνοι ισοδύναµου CO2. Οι διαφορές των συγκεντρώσεων των αερίων του θερµοκη ίου φαίνονται στην εικόνα 7. 58

59 Εικόνα 7: Μεταβολή συγκεντρώσεων αερίων του θερµοκη ίου εάν η αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ραγµατο οιούνταν κατά 20% µέσω ΑΠΕ σε σχέση με το σενάριο των παρουσών συνθηκών. Εάν η αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας γινόταν κατά 40% µέσω ΑΠΕ τότε η συνολική συγκέντρωση των αερίων του θερµοκη ίου το 2015 θα ήταν 151,1 και το ,3 εκατοµµύρια τόνοι ισοδύναµου CO2. ηλαδή θα αρουσίαζαν µείωση κατά 73 εκατοµµύρια τόνοι ισοδύναµου CO2. Το διοξείδιο του άνθρακα στην ερί τωση αυτή µειώνεται κατά 72,3 εκατοµµύρια τόνοι ισοδύναµου CO2 και φτάνει τις 140,3 εκατοµµύρια τόνοι ισοδύναµου CO2 το 2020 ό ως φαίνεται και στην αρακάτω εικόνα. 59

60 Εικόνα 8: Μεταβολή συγκέντρωσης αερίων του θερµοκη ίου µε 40% χρήση των ΑΠΕ για την αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με το σενάριο των παρουσών συνθηκών. Στο σενάριο ό ου η αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται κυρίως µε τη χρήση του φυσικού αερίου, η συνολική συγκέντρωση των αερίων του θερµοκη ίου α ό τις 213,3 εκατοµµύρια τόνοι ισοδύναµου CO2 ου βρίσκεται το 2008, το 2020 φτάνει τις 212 εκατοµµύρια τόνοι ισοδύναµου CO2. Η µείωση αυτή αρουσιάζεται κυρίως στην συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα ου α ό τις 212,6 µονάδες το 2008, το 2020 φτάνει τις 211,4 εκατοµµύρια τόνοι ισοδύναµου CO2. Η µεταβολή των τιµών των συγκεντρώσεων των αερίων του θερµοκη ίου φαίνονται στο αρακάτω διάγραµµα. 60

61 Εικόνα 9: Μεταβολή συγκέντρωσης αερίων του θερµοκη ίου εάν η αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας γινόταν κατά κύριο λόγο µε τη χρήση φυσικού αερίου σε σχέση µε το σενάριο των αρουσών συνθηκών. 4.8 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ 1.5% ΚΑΙ 0%. Στα λαίσια της έρευνας ου ραγµατο οιήθηκε δηµιουργήθηκαν άλλα δυο σενάρια µε α ώτερο σκο ό να ροσεγγιστούν οι σηµερινές συνθήκες. Στο ρώτο σενάριο λόγω οικονοµικής κρίσης ο ρυθµός αύξησης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας ορίστηκε 1.5% ενώ στο δεύτερο σενάριο ο ρυθµός αύξησης ορίστηκε 0% γιατί σύµφωνα µε ρόσφατα στοιχεία η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αρουσιάζει σχεδόν µηδενική αύξηση. Στους ίνακες 3 και 4 αρουσιάζεται η συνολική εκ οµ ή των αερίων του θερµοκη ίου µε αύξηση ζητήσεις ηλεκτρικής ενέργειας 1,5% και 0% αντίστοιχα. Στις εικόνες 10 και 11 αρουσιάζονται τα σηµερινά ε ί εδα των αερίων του θερµοκη ίου σε σύγκριση µε τα ε ί εδα συγκέντρωσης των αερίων του θερµοκη ίου ου θα αρουσιάζονταν ανάλογα µε τα δεδοµένα των σεναρίων. 61

62 Πίνακας 3 : Συνολική εκ οµ ή αερίων θερµοκη ίου µε αύξηση ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας 1,5% ανά έτος ου αρουσιάζονται οι αλλαγές στην αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. ΣΥΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 20% ΑΠΕ 40% ΑΠΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ,3 213,3 213,3 213, ,5 214,9 210,6 214, ,4 219,4 201,6 218, ,8 220,9 171,5 192, , ,7 170, ,1 231,4 117,9 177,7 Πίνακας 4 : Συνολική εκ οµ ή αερίων θερµοκη ίου µε αύξηση ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας 1,5% ανά έτος ου αρουσιάζονται οι αλλαγές στην αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. ΣΥΜΕΡΙΝΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 20% ΑΠΕ 40% ΑΠΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ,3 213,3 213,3 213, ,3 211,7 207,5 211, ,3 206,7 190,0 205, ,3 205,1 159,2 178, ,3 201,8 123,1 153, ,3 193,6 98,6 148,7 62

63 Εικόνα 10 : Παρουσίαση σηµερινών συνθηκών µε ρυθµό αύξησης ζήτησης 1.5%. Έτσι λοι όν, εάν η αράγωγη ηλεκτρικής ενέργειας ραγµατο οιείται κατά 20% µέσω ΑΠΕ και υ άρχει αύξηση της ζήτησης κατά 1.5% η συνολική συγκέντρωση των αερίων του θερµοκη ίου το 2013 θα είναι -8.8 εκατοµµύρια τόνοι ισοδύναµου CO2, το και το εκατοµµύρια τόνοι ισοδύναµου CO2. Ενώ εάν η αύξηση ζήτησης είναι µηδενική τα ε ί εδα συγκέντρωσης των αερίων του θερµοκη ίου το 2013 θα είναι -8.9 εκατοµµύρια τόνοι ισοδύναµου CO2, εκατοµµύρια τόνοι ισοδύναµου CO2 το 2015 και εκατοµµύρια τόνοι ισοδύναµου CO2 το Οι διαφορές δηλαδή στις δυο αυτές ερι τώσεις είναι σχεδόν µηδενικές. Στις εικόνες 11 και 12 αρουσιάζονται οι συνθήκες του κάθε σεναρίου σε σύγκριση µε τις ραγµατικές συνθήκες. 63

64 Εικόνα 11: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά 20% µέσω ΑΠΕ µε ρυθµό αύξησης ζήτησης 1.5% σε σύγκριση µε τις σηµερινές συνθήκες. Εικόνα 12: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά 20% µέσω ΑΠΕ µε 0% αύξησης ζήτησης σε σύγκριση µε τις σηµερινές συνθήκες. 64

65 Στο δεύτερο σενάριο ό ου η αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ραγµατο οιείται κατά 40% µέσω ΑΠΕ µε 1.5% αύξηση της ζήτησης η συνολική συγκέντρωση των αερίων του θερµοκη ίου για το 2013 θα ήταν συνολικά, το και το 2020 θα είναι συνολικά κατά εκατοµµύρια τόνοι ισοδύναµου CO2 λιγότερο. Ενώ, µε µηδενική αύξηση της ζήτησης το 2013 τα ε ί εδα θα ήταν εκατοµµύρια τόνοι ισοδύναµου CO2, εκατοµµύρια τόνοι ισοδύναµου CO2 και το εκατοµµύρια τόνοι ισοδύναµου CO2 συνολικά. Στην ερί τωση αυτή αν δεν υ ήρχε καθόλου αύξηση της ζήτησης και η αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας γινόταν κατά 40% µέσω ΑΠΕ τότε θα αρουσιαζόταν µείωση της συγκέντρωσης των αερίων του θερµοκη ίου στην ατµόσφαιρα. Και κατά κύριο λόγο του διοξειδίου του άνθρακα ου είναι αυτό ου αρουσιάζει την µεγαλύτερη συγκέντρωση. Στις εικόνες 13 και 14 αρουσιάζονται οι συνθήκες του κάθε σεναρίου σε σύγκριση µε τις ραγµατικές συνθήκες. Εικόνα 13: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά 40% µέσω ΑΠΕ µε ρυθµό αύξησης ζήτησης 1.5% σε σύγκριση µε τις σηµερινές συνθήκες. 65

66 Εικόνα 14: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά 40%µεσω ΑΠΕ µε 0% ρυθµό αύξησης ζήτησης σε σύγκριση µε τις σηµερινές συνθήκες. Τέλος, στο σενάριο ό ου η αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ραγµατο οιείται κατά κύριο λόγο µε φυσικό αέριο, εάν υ ήρχε αύξηση ζήτησης κατά 1.5% η συνολική συγκέντρωση των αερίων του θερµοκη ίου το 2013 θα ήταν εκατοµµύρια τόνοι ισοδύναµου CO2, το και το εκατοµµύρια τόνοι ισοδύναµου CO2 συνολικά. Ενώ, στην ερί τωση ό ου δεν αρουσιάζεται αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας οι συνολικές συγκεντρώσεις θα κυµαίνονται ερί ου στα ίδια ε ί εδα καθώς το 2013 θα ήταν εκατοµµύρια τόνοι ισοδύναµου CO2, το και το εκατοµµύρια τόνοι ισοδύναµου CO2. Στις εικόνες 15 και 16 αρουσιάζονται οι συνθήκες του κάθε σεναρίου σε σύγκριση µε τις ραγµατικές συνθήκες. 66

67 Εικόνα 15: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά κύριο λόγο µε φυσικό αέριο µε ρυθµό ανά τυξης 1.5% σε σύγκριση µε τις σηµερινές συνθήκες. Εικόνα 16: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά κύριο λόγο µε φυσικό αέριο µε 0% αύξηση ζήτησης σε σύγκριση µε τις σηµερινές συνθήκες. 67

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΜΑΪΟΣ 2013 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) υιοθετεί την αρούσα ολιτική αναθεωρήσεων η ο οία καθορίζει τυ ο οιηµένους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής:

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής: Ονοµασία - Περιγραφή Τρο ο οιήσεων Έργου Το εγκεκριµένο έργο ου ρόκειται να τρο ο οιηθεί αφορά στην κατασκευή των διασυνδετικών Γ.Μ. 400 & 150 KV του νέου ΚΥΤ Μεγαλό ολης. Πιο συγκεκριµένα, αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM Ενηµερωτικό Φυλλάδιο FORECASTING SYSTEM UNIT Ενηµερωτικό Φυλλάδιο ΠΥΘΙΑ 1 Πυθία Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ε ιχειρηµατικών Προβλέψεων Το εδίο των ροβλέψεων έχει σηµειώσει σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα

AFTER LIFE COMMUNICATION PLAN

AFTER LIFE COMMUNICATION PLAN AFTER LIFE COMMUNICATION PLAN THE CONDENSE MANAGING SYSTEM: PRODUCTION OF NOVEL FERTILIZERS FROM MANURE AND OLIVE MILL WASTEWATER Πιλοτική Εφαρµογή Συστήµατος ιαχείρισης Κτηνοτροφικών Υ ολειµµάτων & Υγρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Κυρίες και κύριοι Η διεξαγωγή της σηµερινής εκδήλωσης διεξάγεται σε µια ιδιαίτερη κρίσιµη χρονική συγκυρία για το µέλλον της χώρας και την ευρω

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστη Α αιτούµενη Α αρτία: 20% του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος ψήφου, µετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Α αιτούµενη Α αρτία: 20% του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος ψήφου, µετοχών εκδόσεως της εταιρείας 1.Υ οβολή ρος έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενο οιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, ου έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά α ό ακρόαση των Εκθέσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά από µονοκρυσταλλικό πυρίτιο

Φωτοβολταϊκά από µονοκρυσταλλικό πυρίτιο 1 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα αποτελούν µια από τις εφαρµογές των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, µε τεράστιο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Εκµεταλλευόµενοι το φωτοβολταϊκό φαινόµενο το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( )

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2005-2010) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 7/07/2005 1 Α οστολή: Η Βιβλιοθήκη, ως α αραίτητη µονάδα στην ε ίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθανάσιος Α. Γραµµατικό ουλος Μηχ/γος Μηχ/κός - M.Sc. Μέλος Μόνιµης Ε ιτρο ής E-mail: a.grammatikopoulos@teemail.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Επιµέλεια : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο λαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ 16.03.2009 Α. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000 µε την συµµετοχή κατά 51% της ηµόσιας Ε ιχείρησης Αερίου ( ΕΠΑ) και κατά

Διαβάστε περισσότερα

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Εισαγωγή στις ήπιες μορφές ενέργειας Χρήσεις ήπιων μορφών ενέργειας Ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Οικονοµοτεχνική Ανάλυση Αιολικού Πάρκου σε ιασυνδεδεµένα και Αυτόνοµα Συστήµατα

Τίτλος: Οικονοµοτεχνική Ανάλυση Αιολικού Πάρκου σε ιασυνδεδεµένα και Αυτόνοµα Συστήµατα Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΕ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής Ιωάννης Κατσίγιαννης Χανιά Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Ε ιβλέ οντες Καθηγητές: Καρα ιδάκης Εµµανουήλ Κατσίγιαννης Γιάννης Ε ιµέλεια Πτυχιακής Εργασίας: Γερούση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. «Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης. ηµιουργία µιας Περιφερειακής Ανα τυξιακής και Συµβουλευτικής Ενεργειακής Οµάδας» της Ευρω

Διαβάστε περισσότερα

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί.

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί. Χαιρετισµός του Προέδρου Κ.Ε..Ε. & ηµάρχου Αµαρουσίου κ. Γ. Πατούλη στο Συνέδριο µε θέµα : «Βιώσιµη, Οικολογική, Οικονοµική ιαχείριση Α ορριµµάτων στην Αττική». Kυρίες και κύριοι Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ.

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ. Εισήγηση µε τίτλο: «Παρεµβάσεις ΕΚΤ του Θ.Σ. 9 για την κοινωνική ένταξη των Ροµά» στο λαίσιο της Εναρκτήριας Συνάντησης «Ανά τυξη της Εθνικής λατφόρµας διαβούλευσης και διαλόγου για θέµατα Ροµά» του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον»

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην ηµερίδα για τα «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Αγα ητοί Συνάδελφοι Κυρίες και κύριοι Σας ευχαριστώ για την αρουσία σας και σας καλωσορίζω στη σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επικαιροποίηση των µοντέλων υπολογισµού επιπτώσεων από βιοµηχανικά ατυχήµατα:

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επικαιροποίηση των µοντέλων υπολογισµού επιπτώσεων από βιοµηχανικά ατυχήµατα: 17 Φεβρουαρίου 2009 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Θέσεις για Εκ όνηση ι λωµατικής Εργασίας ή/και για Πρακτική Άσκηση στο Εργαστήριο Αξιο ιστίας Συστηµάτων και Βιοµηχανικής Ασφάλειας, Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ»

ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I Τέσσερα σηµαντικά στοιχεία: Το εισόδηµα του καταναλωτή Οι τιµές των αγαθών Οι ροτιµήσεις των καταναλωτών Η υ όθεση ότι ο καταναλωτής λαµβάνει α οφάσεις ου µεγιστο οιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕNERGY FOR MAYORS ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

ΕNERGY FOR MAYORS ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΕNERGY FOR MAYORS ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθανάσιος Α. Γραµµατικό ουλος Μηχ/γος Μηχ/κός Ενέργειας - M.Sc. Μέλος Μόνιµης Ε ιτρο ής Ενέργειας E-mail: a.grammatikopoulos@teemail.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 14306 Ηµεροµηνία: 04.08.16 Πληροφορίες: Χρ. Τσαµ αρλή Τηλ.: 214 414 1304 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Η ΣΤΑ.ΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ABSTRACT 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ABSTRACT 2 Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΗΕ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ HOGA ΓΙΑΚΟΥΜΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΤΕΡΡΥ Επιβλέπων Καθηγητής ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Χανιά

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ανα ληρωτής Υ ουργός Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Χριστόφορος Βερναρδάκης

Ο Ανα ληρωτής Υ ουργός Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Χριστόφορος Βερναρδάκης Η ηλεκτρονική λατφόρµα διαβουλεύσεων (www.opengov.gr) ξεκίνησε να λειτουργεί το 2009 µε βασικό στόχο τη δηµοσιο οίηση και το σχολιασµό κάθε ροτεινόµενης νοµοθετικής ράξης αλλά και άλλων κανονιστικών ράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π Ρ Ο Ο Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 356 /2015 Θ Ε Μ Α : «Η ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο Υ 9 Αυγούστου 2010 ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α. Η ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ κ. Ν. ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ κ. Ν. ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ κ. Ν. ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012 ιαφάνεια 2 Κάθε οικοδοµικός κανονισµός εκφράζει την ε οχή του. Οι ρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ 1 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΈΣ ΣΤΟ ΑΣΎΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ Οµοδιαυλική αρεµβολή (co-channel interference):

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: ΥΑΠΕ/Φ1/14810 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6) (Υ όθεση 6536 & 6537 /2004) ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΕΣΤΩΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΑΗΣ) ΤΗΣ ΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Επιστηµονικό Τριήµερο Α.Π.Ε από το Τ.Ε.Ε.Λάρισας.Λάρισας 29-30Νοεµβρίου,1 εκεµβρίου 2007 Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Θεόδωρος Καρυώτης Ενεργειακός Τεχνικός Copyright 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΜΑΛΑΞΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΜΑΛΑΞΑ ΧΑΝΙΩΝ T.E.I. Κρήτης Τµήµα φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΜΑΛΑΞΑ ΧΑΝΙΩΝ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 23 Νοεµβρίου 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 23 Νοεµβρίου 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τρίτη, 23 Νοεµβρίου 2010 Για την εταιρεία ACTS : Πα αγεωργίου Κων/νος Εθν. Βενιζέλου 189, Σούδα/ Χανιά, ΤΚ 73200 AΦΜ: 065439343

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ /04/2013 ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εισαγωγή Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι μία συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ Συµβατικά συστήµατα: µεγάλη εριοχή κάλυψης υψηλή εκ εµ όµενη ισχύ αρεµβολές αδυναµία

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 6ΨΝΣΩΛΚ-Ν0Κ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 40 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 644 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΙΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Τα Τµήµατα Ιατρικής της Σχολής Ε ιστηµών Υγείας, Μαθηµατικών και Εφαρµοσµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθανάσιος Α. Γραµµατικό ουλος Μηχ/γος Μηχ/κός Ενέργειας- M.Sc. Μέλος Μόνιµης Ε ιτρο ής Ενέργειας E-mail: a.grammatikopoulos@teemail.gr

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μύρινα Λήµνου, 27/03/2013 ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ. ρωτ.: 5039 ΣΥΜΒΑΣΗ 13SYMV001500328 2013-06-10 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑ ΕΜΑ ΤΩΝ ΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, Ο ΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

5. /νση Βιοµηχανίας Ενέργειας & Τεχνολογίας Ν.Α. Μαγνησίας Λαρίσης 215 383 34 Βόλος

5. /νση Βιοµηχανίας Ενέργειας & Τεχνολογίας Ν.Α. Μαγνησίας Λαρίσης 215 383 34 Βόλος Αρ. ρωτ.: 20121/07.2.2 Ειδικoί Ε ιστήµονες: Βασιλική Καραγεώργου Αικατερίνη Φλιάτουρα Τηλ: 210 72 89 690 210 72 89 784 Αθήνα, 11.3.08 Προς: 1. ιεύθυνση ΕΑΡΘ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Τµήµα Ποιότητας Ατµόσφαιρας Υ όψην

Διαβάστε περισσότερα

59.ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

59.ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 59.ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Σελίδα 1 από 10 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. (ΕΚ) 834/07

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τµήµα Νη ιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Αρ. Πρωτ: 1829 Ηµεροµηνία: 30/3/2016 Προκήρυξη Υ οτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Ε ιτρο ής Ερευνών 2016 Αρ. ιακ. 06/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 2016 ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 2016 ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αριθμός Μελέτης : 10/2016 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 411/2015 Α Σ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 286 /2016 Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου της Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην έναρξη του Προσυνεδρίου του Ηρακλείου

Οµιλία Προέδρου της Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην έναρξη του Προσυνεδρίου του Ηρακλείου Οµιλία Προέδρου της Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην έναρξη του Προσυνεδρίου του Ηρακλείου Κυρίες και κύριοι Είµαι ιδιαίτερα χαρούµενος γιατί σήµερα ξεκινάµε α ό τον τό ο καταγωγής µου, την Κρήτη, τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

5 σενάρια εξέλιξης του ενεργειακού μοντέλου είναι εφικτός ο περιορισμός του λιγνίτη στο 6% της ηλεκτροπαραγωγής το 2035 και στο 0% το 2050

5 σενάρια εξέλιξης του ενεργειακού μοντέλου είναι εφικτός ο περιορισμός του λιγνίτη στο 6% της ηλεκτροπαραγωγής το 2035 και στο 0% το 2050 Η παρούσα μελέτη διερευνά τις δυνατότητες της Ελλάδας να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO 2) από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής με χρονικό ορίζοντα το 2035 και το 2050. Για τον σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΠΑΕΣ-ΕΣΠΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες Δρ. Ηλίας Κυριακίδης Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2008Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.: 056 Ηµεροµηνία: 05.01.2016 Πληροφορίες: Χρ. Τσαµ αρλή Τηλ.: 214 414 1304 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (Τ -248/15)

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Ισχύος Πραγματικού Χρόνου στο ΣΗΕ Κρήτης με Πολύ Υψηλή Διείσδυση ΑΠΕ»

«Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Ισχύος Πραγματικού Χρόνου στο ΣΗΕ Κρήτης με Πολύ Υψηλή Διείσδυση ΑΠΕ» ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Ισχύος Πραγματικού Χρόνου στο ΣΗΕ Κρήτης με Πολύ Υψηλή Διείσδυση ΑΠΕ» Δρ Εμμανουήλ Καραπιδάκης

Διαβάστε περισσότερα

MILLENNIUM ΑΕ ΑΚ. Τελευταία τρο ο οίηση κανονισµού Α. Ε.Κ.: 100/

MILLENNIUM ΑΕ ΑΚ. Τελευταία τρο ο οίηση κανονισµού Α. Ε.Κ.: 100/ MILLENNIUM ΑΕ ΑΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium EURO PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» Άρθρο 1 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τελευταία τρο ο οίηση κανονισµού Α. Ε.Κ.: 100/11.07.2011 1. Το αµοιβαίο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 07 Σε τεµβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 71579/20080 / & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση Λ.Ε.Α.. Χανίων ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Λ.Ε.Α.. ΕΛΛΑ ΟΣ Στέλλα Κοτσιφάκη, ταµίας Λ.Ε.Α.. Χανίων

Εισήγηση Λ.Ε.Α.. Χανίων ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Λ.Ε.Α.. ΕΛΛΑ ΟΣ Στέλλα Κοτσιφάκη, ταµίας Λ.Ε.Α.. Χανίων ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ε.ΛΕΑ.Ε ΒΕΡΟΙΑΣ 13-15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 Εισήγηση Λ.Ε.Α.. Χανίων ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Λ.Ε.Α.. ΕΛΛΑ ΟΣ Στέλλα Κοτσιφάκη, ταµίας Λ.Ε.Α.. Χανίων ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Η ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν.

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. EΠΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (1/1 31/12/2007) ΑΡ.Μ.Α.Ε.9615/06/Β/86/41 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Θωµαΐδης Π. 1, Χαραλαµ ίδης Σ.-Μ. 2, Λευκαδίτης Σ. 3 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 Υ εύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ζακύνθου panosthom@sch.gr 2 Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ελληνική Ορθή Ε ανάληψη (ως ρος αλλαγή αριθµού αραγράφου στη σελ. 3 (α ό αρ. 21 σε αρ. 20 α ) Αθήνα, 18-3-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Πρότζεκτ β. Ηλιακή Ενέργεια Γιώργος Αραπόπουλος Κώστας Νταβασίλης (Captain) Γεράσιμος Μουστάκης Χρήστος Γιαννόπουλος Τζόνι Μιρτάι

Εργασία Πρότζεκτ β. Ηλιακή Ενέργεια Γιώργος Αραπόπουλος Κώστας Νταβασίλης (Captain) Γεράσιμος Μουστάκης Χρήστος Γιαννόπουλος Τζόνι Μιρτάι Εργασία Πρότζεκτ β Τετραμήνου Ηλιακή Ενέργεια Γιώργος Αραπόπουλος Κώστας Νταβασίλης (Captain) Γεράσιμος Μουστάκης Χρήστος Γιαννόπουλος Τζόνι Μιρτάι Λίγα λόγια για την ηλιακή ενέργεια Ηλιακή ενέργεια χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ζωή και ενέργεια είναι δυο έννοιες άρρηκτα Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί για να

Ζωή και ενέργεια είναι δυο έννοιες άρρηκτα Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί για να 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ζωή και ενέργεια είναι δυο έννοιες άρρηκτα δεμένες. Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί για να επ ιζήσουν απ αιτούν ενέργεια, αλλά και οι φυσικές όπ ως και οι ανθρωπ ογενείς διαδικασίες απαιτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ITS ACTION PLAN Το Σχέδιο ράσης για τις Ευφυείς Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Οκτώβριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ... 4 1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο14.03.2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. ρωτ: 52869 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενηµέρωση: 31/3/2014 ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

Τελευταία ενηµέρωση: 31/3/2014 ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Τελευταία ενηµέρωση: 31/3/2014 ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Φακ.: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Φακ.:13.24.020 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Α.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Επιδόµατος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2011» (Β.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Φοιτητικής Νόµος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ακαδ. Έτος 0-03 ιδάσκων: Βασίλης ΚΟΥΤΡΑΣ ιδάσκων ε ί Συµβάσει Π. 407/80 v.koutras@fme.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΕΜ 7424 ΕΤΟΣ 2009-2010

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΕΜ 7424 ΕΤΟΣ 2009-2010 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΕΜ 7424 ΕΤΟΣ 2009-2010 Γενικά αιολική ενέργεια ονομάζεται ηενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του πνέοντος ανέμου. Ηενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή µοντέλου RAM REGULATORY AIR MODEL

Εφαρµογή µοντέλου RAM REGULATORY AIR MODEL Εφαρµογή µοντέλου RAM REGULATORY AIR MODEL Πρακτική Άσκηση Η ρακτική άσκηση α οτελείται α ό δύο µέρη: Στο α µέρος µεταβάλλονται τα αρακάτω στοιχεία στο αρχείο δεδοµένων εισόδου του µοντέλου RAM: - όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI - ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI.,.,. 2007 Πρόλογος Ως ρόλογο ας αρουσιάσουµε ένα συνηθισµένο σενάριο, µία καθηµερινή ιστορία ου συµβαίνει σε µία ε ιχείρηση. Ένας ελάτης καλεί το τηλεφωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου Σκο ός του νόµου αυτού είναι α) η αναγνώριση του δικαιώµατος των φυσικών ροσώ

Διαβάστε περισσότερα

(1/13) ηλεκτρικής ενέργειας, προορισµένα για οικιακές χρήσεις (Off-grid domestic)

(1/13) ηλεκτρικής ενέργειας, προορισµένα για οικιακές χρήσεις (Off-grid domestic) (1/13) Αυτόνοµα Συστήµατα: 1. Μη συνδεµένα µε το κεντρικό δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, προορισµένα για οικιακές χρήσεις (Off-grid domestic) 2. Μη συνδεµένα µε το κεντρικό δίκτυο (Off-grid nondomestic),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο ήµος Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο ήµος Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 29/2/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 19542 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Τι είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας; Ως Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ορίζονται οι ενεργειακές πηγές, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

28 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ CRPM

28 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ CRPM Commission des Iles Islands Commission 28 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ CRPM ΒΑΛΕΑΡΙ ΕΣ ΝΗΣΟΙ (ΜΑΓΙΟΡΚΑ) - 10 ΚΑΙ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 - Τελική ιακήρυξη.....σελ. 2 o Παράρτηµα 1 - Οµάδα 158.... Σελ. 4 o Παράρτηµα

Διαβάστε περισσότερα