Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις"

Transcript

1 Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσματικών ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας ESMA CS rue de Grenelle Paris Cedex 07 France Tel. +33 (0) ESMA/2013/322

2 Ημερομηνία: ESMA/2013/322 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Σκοπός 3 III. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων 4 IV. Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσματικών αξιολογήσεων των ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας 4 ESMA CS rue de Grenelle Paris Cedex 07 France Tel. +33 (0)

3 I. Πεδίο εφαρμογής Ποιος; 1. Οι παρούσες κατευθυντήρες γραμμές και συστάσεις εφαρμόζονται στις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ). Τι; 2. Οι κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις καθορίζουν ποια στοιχεία των ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας χρήζουν ανάλυσης από τις ΕΑΑ και, κατά συνέπεια, ποιες πτυχές των διαλειτουργικών ρυθμίσεων πρέπει να αποτελούν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος των εκάστοτε κεντρικών αντισυμβαλλομένων. 3. Οι κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις δεν θεσπίζουν νέες απαιτήσεις για τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους πέραν εκείνων που καθιερώνουν ο κανονισμός EMIR ή τα συναφή τεχνικά πρότυπα. Ωστόσο, υποδεικνύουν τρόπους συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις που συνδέονται με την εκπλήρωση του σκοπού της καθιέρωσης αυστηρών και σταθερών ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας. 4. Οι κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις εστιάζουν στους κινδύνους που ενέχουν οι ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας και επισημαίνουν τα σημεία στα οποία θα πρέπει να επιμένουν οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι και να εστιάζει ο έλεγχος των ΕΑΑ με στόχο τον μετριασμό των εν λόγω κινδύνων. Πότε; 5. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις ισχύουν από II. Σκοπός 6. Σκοπός των παρουσών κατευθυντηρίων γραμμών και συστάσεων είναι η βελτίωση της ακρίβειας και της ομοιομορφίας των προτύπων που εφαρμόζονται στις αξιολογήσεις των ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας. ESMA CS rue de Grenelle Paris Cedex 07 France Tel. +33 (0)

4 III. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων Καθεστώς των κατευθυντηρίων γραμμών 7. Το παρόν έγγραφο περιέχει τόσο γενικές όσο και ειδικές κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις. Αμφότεροι οι τύποι κατευθυντηρίων γραμμών και συστάσεων εκδίδονται βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού ΕΑΚΑΑ 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού ΕΑΚΑΑ, οι ΕΑΑ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν προς τις κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεις. 8. Οι ΕΑΑ στις οποίες εφαρμόζονται οι κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις πρέπει να συμμορφωθούν προς αυτές ενσωματώνοντάς τες στις εποπτικές τους πρακτικές. Απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων 9. Οι ΕΑΑ στις οποίες εφαρμόζονται οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές οφείλουν να κοινοποιούν στην ΕΑΚΑΑ κατά πόσον συμμορφώνονται ή προτίθενται να συμμορφωθούν προς τις κατευθυντήριες γραμμές, αναφέροντας τους λόγους της ενδεχόμενης μη συμμόρφωσής τους, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσής τους από την ΕΑΚΑΑ στη διεύθυνση Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, οι ΕΑΑ θεωρείται ότι δεν έχουν συμμορφωθεί. Υπόδειγμα για τις κοινοποιήσεις διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΚΑΑ. IV. Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσματικών αξιολογήσεων των ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας 10. Έχοντας υπόψη τις απαιτήσεις για τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους που προβαίνουν σε ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας κατά τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 51, 52 και 53 του κανονισμού EMIR, η ΕΑΚΑΑ συνιστά όπως οι ΕΑΑ, κατά την επανεξέταση μιας πρότασης διαλειτουργικότητας σύμφωνα με το άρθρο 54 του κανονισμού EMIR, αξιολογεί την εφαρμογή της σχετικής ρύθμισης με βάση τα κριτήρια που θεσπίζουν οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις κατωτέρω. 1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ. ESMA CS rue de Grenelle Paris Cedex 07 France Tel. +33 (0)

5 ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ: ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Άρθρο 52 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012) Γενική κατευθυντήρια γραμμή και σύσταση 1 Η ΕΑΑ πρέπει να αξιολογεί τη σαφήνεια, τη διαφάνεια, την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα της εκάστοτε κατευθυντήριας γραμμής σε όλες τις σχετικές δικαιοδοσίες, καθώς και τη θέσπιση πλαισίου αξιολόγησης αυτών των παραγόντων από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο τόσο σε στάδιο προγενέστερο της σύναψης της ρύθμισης διαλειτουργικότητας όσο και ανά τακτά χρονικά διαστήματα μετά την έναρξη ισχύος της. α) Τεκμηρίωση Λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατά την εφαρμογή της κατευθυντήριας γραμμής και σύστασης 1, οι ΕΑΑ πρέπει τουλάχιστον να λαμβάνουν υπόψη ότι η τεκμηρίωση: i. καθορίζει σαφώς και με δεσμευτικό τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κεντρικών αντισυμβαλλομένων που απορρέουν από τη ρύθμιση διαλειτουργικότητας ii. συνάδει με τις διαδικασίες μετριασμού των κινδύνων του κεντρικού αντισυμβαλλομένου iii. καθιερώνει διαδικασία αναθεώρησης της τεκμηρίωσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα η οποία διασφαλίζει ότι η τεκμηρίωση παραμένει πρόσφορη και ορίζει τις ευθύνες των κεντρικών αντισυμβαλλομένων στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας iv. καθιερώνει διαδικασία διαβούλευσης με την επιτροπή κινδύνου και με τα εκκαθαριστικά μέλη σχετικά με τις πιθανές ουσιαστικές επιπτώσεις της καθιέρωσης ή της μεταβολής μιας διαλειτουργικής ρύθμισης επί των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, καθώς και ενημέρωσης των εκκαθαριστικών μελών σχετικά με τον δυνητικό αντίκτυπο της διαλειτουργικής ρύθμισης στις δραστηριότητές τους v. προσδιορίζει σαφώς τη διαδικασία και τα αρμόδια πρόσωπα για την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της εφαρμογής της ρύθμισης διαλειτουργικότητας vi. καθορίζει σαφώς τον μηχανισμό επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή της ρύθμισης διαλειτουργικότητας vii. καθορίζει σαφώς τους όρους και τη διαδικασία καταγγελίας της ρύθμισης διαλειτουργικότητας. β) Νομική ανάλυση Κατά την εφαρμογή της κατευθυντήριας γραμμής και σύστασης 1, οι ΕΑΑ πρέπει να i. ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος πρέπει να έχει πεισθεί ότι οι ρυθμίσεις δικτύωσης των διαλειτουργικών κεντρικών αντισυμβαλλομένων είναι έγκυρες και εκτελεστές ESMA CS rue de Grenelle Paris Cedex 07 France Tel. +33 (0)

6 ii. ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος πρέπει να έχει πεισθεί ότι οι κανόνες της διαλειτουργικής ρύθμισης που αφορούν αφενός τη χρονική στιγμή της εισαγωγής των εντολών μεταβίβασης στα αντίστοιχα συστήματα των κεντρικών αντισυμβαλλομένων και, αφετέρου, τη χρονική στιγμή του αμετάκλητου συνάδουν με τις απαιτήσεις του άρθρου 52 παράγραφος 1 του κανονισμού EMIR iii. ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος πρέπει να έχει πεισθεί ότι οι πιθανότητες να προκύψουν διασυνοριακά νομικά προβλήματα συνεπεία της συμμετοχής του στη διαλειτουργική ρύθμιση, ιδίως όσον αφορά τις προβλεπόμενες σε αυτήν διαδικασίες για την αθέτηση υποχρέωσης και την εκτελεστότητα των συμφωνιών παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, είναι μικρές iv. ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος πρέπει να έχει πεισθεί ότι οι διαδικασίες της διαλειτουργικής ρύθμισης για τη διαχείριση των επιπτώσεων που απορρέουν από τυχόν αθέτηση υποχρέωσης του έτερου κεντρικού αντισυμβαλλόμενου είναι έγκυρες και εκτελεστές v. ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος πρέπει να έχει πεισθεί ότι οι κανόνες για την αθέτηση υποχρέωσης των διαλειτουργικών κεντρικών αντισυμβαλλομένων είναι εκτελεστοί, οι δε διαδικασίες διασφάλισης της διαλειτουργικότητας βιώσιμες. ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ: ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ (Άρθρο 51 παράγραφος 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012) Γενική κατευθυντήρια γραμμή και σύσταση 2 Η εκάστοτε ΕΑΑ πρέπει να φρονεί ότι η ρύθμιση διαλειτουργικότητας διασφαλίζει την πρόσβαση χωρίς διακρίσεις και ότι η τυχόν άρνηση σύναψης ή η υπό όρους σύναψη της ρύθμισης διαλειτουργικότητας οφείλονται αποκλειστικά σε λόγους που σχετίζονται με κινδύνους. α) Τεκμηρίωση Λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατά την εφαρμογή της κατευθυντήριας γραμμής και σύστασης 2, οι ΕΑΑ πρέπει τουλάχιστον να λαμβάνουν υπόψη ότι η τεκμηρίωση: i. η οποία διέπει τη ρύθμιση διαλειτουργικότητας δεν πρέπει να περιέχει καμία διάταξη που να εισάγει περιορισμούς ή εμπόδια για τη σύναψη ή τη μελλοντική επέκταση της ρύθμισης διαλειτουργικότητας και σε άλλους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους πέραν αυτών που αφορούν δεόντως αιτιολογημένους παράγοντες κινδύνου ii. η οποία διέπει τη ρύθμιση διαλειτουργικότητας δεν πρέπει να περιορίζει αδικαιολόγητα το δικαίωμα καταγγελίας της ρύθμισης διαλειτουργικότητας σε περίπτωση που κάποιος από τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους θεωρεί αναγκαία την καταγγελία της επικαλούμενος δεόντως αιτιολογημένους παράγοντες κινδύνου. Υπό ανάλογες περιστάσεις, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος που αποφασίζει να καταγγείλει τη ρύθμιση διαλειτουργικότητας πρέπει να αιτιολογήσει επαρκώς στην οικεία αρμόδια αρχή τους λόγους καταγγελίας και να ESMA CS rue de Grenelle Paris Cedex 07 France Tel. +33 (0)

7 παράσχει στα εκκαθαριστικά μέλη, στις πλατφόρμες συναλλαγών που εξυπηρετεί και στους υπόλοιπους διαλειτουργικούς κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους, κατά περίπτωση, την πληρέστερη δυνατή ενημέρωση. ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (Άρθρο 52 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) και άρθρο 52 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012) Γενική κατευθυντήρια γραμμή και σύσταση 3 Η εκάστοτε ΕΑΑ πρέπει να φρονεί ότι ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εφαρμόζει γενικό πλαίσιο εντοπισμού, παρακολούθησης και διαχείρισης των κινδύνων που ενέχει η εκάστοτε ρύθμιση διαλειτουργικότητας τόσο σε στάδιο προγενέστερο της σύναψής της όσο και ανά τακτά χρονικά διαστήματα μετά τη σύναψή της. Λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις α) Γενικές πολιτικές, διαδικασίες και συστήματα Κατά την εφαρμογή της κατευθυντήριας γραμμής και σύστασης 3, οι ΕΑΑ πρέπει να i. η ρύθμιση διαλειτουργικότητας δεν πρέπει να έχει επιπτώσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση των συμμετεχόντων κεντρικών αντισυμβαλλομένων προς τις απαιτήσεις στις οποίες υπόκεινται βάσει του κανονισμού EMIR ούτε προς τα συναφή τεχνικά πρότυπα ή τους ισοδύναμους κανονισμούς τρίτων χωρών. Υπό το πρίσμα αυτό, κάθε κεντρικός αντισυμβαλλόμενος πρέπει να συμμορφώνεται προς τις εν λόγω απαιτήσεις, ιδίως όσες αφορούν προχρηματοδοτημένους πόρους, περιλαμβανομένων των περιθωρίων ασφαλείας, σε ατομική βάση. ii. οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι πρέπει να ανταλλάσσουν τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές τους, περιλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της ενδεχόμενης στήριξής τους από τρίτα μέρη με την ιδιότητα του παρόχου κρίσιμων υπηρεσιών οι οποίες επιτρέπουν στον εκάστοτε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο να διεξάγει αποτελεσματικές περιοδικές αξιολογήσεις και να εντοπίζει, να παρακολουθεί και να μετριάζει οιονδήποτε νέο ή επιδεινούμενο κίνδυνο, αλληλεξαρτήσεις ή επιπτώσεις διάχυσης κινδύνου που ενδέχεται να απορρέουν από τη ρύθμιση διαλειτουργικότητας iii. πρέπει να εφαρμόζεται διαδικασία τακτικής ανασκόπησης του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων του κεντρικού αντισυμβαλλομένου μετά την προβλεπόμενη υπό το σημείο ii) ανωτέρω αξιολόγηση iv. πρέπει να εφαρμόζεται μεταξύ των διαλειτουργικών κεντρικών αντισυμβαλλομένων διαδικασία συνομολόγησης τυχόν αλλαγών επί της ρύθμισης διαλειτουργικότητας και επί του μηχανισμού επίλυσης διαφορών v. πρέπει να εφαρμόζεται διαδικασία για: ESMA CS rue de Grenelle Paris Cedex 07 France Tel. +33 (0)

8 α) την ενημέρωση των διαλειτουργικών κεντρικών αντισυμβαλλομένων σχετικά με τυχόν αλλαγές στους κανόνες που διέπουν τις δραστηριότητες του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, και β) τη συνομολόγηση μεταξύ των διαλειτουργικών κεντρικών αντισυμβαλλομένων τυχόν αλλαγών επί των κανόνων που διέπουν τις δραστηριότητες του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τη ρύθμιση διαλειτουργικότητας. vi. εφόσον πρόκειται για ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας μεταξύ τριών ή περισσότερων κεντρικών αντισυμβαλλόμενων, κάθε κεντρικός αντισυμβαλλόμενος πρέπει να έχει θεσπίσει πολιτικές, διαδικασίες και συστήματα για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον μετριασμό των κινδύνων που απορρέουν από τις συλλογικές ρυθμίσεις και από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιμέρους διαλειτουργικών κεντρικών αντισυμβαλλομένων vii. οι εν γένει επιχειρησιακές ρυθμίσεις, καθώς και οι ρυθμίσεις σχετικά με την ικανότητα επεξεργασίας δεδομένων και τη διαχείριση κινδύνων που διέπουν τη λειτουργία του κεντρικού αντισυμβαλλομένου πρέπει να διαθέτουν τη δέουσα κλιμάκωση και αξιοπιστία για την αντιμετώπιση τόσο του τρέχοντος όσο και του προβλεπόμενου μέγιστου φόρτου δραστηριοτήτων επεξεργασίας μέσω του διαλειτουργικού συνδέσμου και των συμμετεχόντων στη διαλειτουργική ρύθμιση κεντρικών αντισυμβαλλομένων viii. οι ρυθμίσεις επικοινωνίας μεταξύ των διαλειτουργικών κεντρικών αντισυμβαλλομένων πρέπει να διασφαλίζουν την έγκαιρη, αξιόπιστη και ασφαλή επικοινωνία ix. οι διαδικασίες διαχείρισης περιπτώσεων αθέτησης υποχρεώσεων του κεντρικού αντισυμβαλλομένου πρέπει να είναι σχεδιασμένες ώστε να διασφαλίζουν ότι η διαχείριση της αθέτησης υποχρέωσης ενός από τα εκκαθαριστικά μέλη του εκάστοτε κεντρικού αντισυμβαλλομένου δεν επηρεάζει τις δραστηριότητες των διαλειτουργικών κεντρικών αντισυμβαλλομένων ούτε τους εκθέτει σε πρόσθετους κινδύνους x. ο εκάστοτε κεντρικός αντισυμβαλλόμενος πρέπει να έχει εκτιμήσει την ανάγκη θέσπισης ειδικών διαδικασιών διαχείρισης περιπτώσεων αθέτησης υποχρεώσεων ενόψει της ρύθμισης διαλειτουργικότητας xi. η διαδικασία καταγγελίας της ρύθμισης διαλειτουργικότητας από τους διαλειτουργικούς κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους πρέπει να είναι σαφής και διαφανής, πρέπει δε να διασφαλίζει ότι η λήξη της ρύθμισης διαλειτουργικότητας θα επέλθει με ομαλό τρόπο και δεν θα εκθέτει αδικαιολόγητα τους διαλειτουργικούς κεντρικούς αντισυμβαλλομένους σε πρόσθετους κινδύνους. β) Απαιτήσεις προληπτική εποπτείας Κατά την εφαρμογή της κατευθυντήριας γραμμής και σύστασης 3, οι ΕΑΑ πρέπει να i. οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, περιλαμβανομένων των κινδύνων φύλαξης, οι οποίοι απορρέουν από τη ρύθμιση διαλειτουργικότητας πρέπει να εντοπίζονται, να παρακολουθούνται, να αξιολογούνται και να μετριάζονται με την ίδια αυστηρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται τα ανοίγματα του κεντρικού αντισυμβαλλομένου που οφείλονται στη στάση των εκκαθαριστικών μελών του ii. ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος πρέπει να εφαρμόζει μεθόδους επεξεργασίας, διαδικασίες και μοντέλα κινδύνου, περιλαμβανομένων μεθοδολογιών διεξαγωγής προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων, που θα του επιτρέπουν να προβλέπει επαρκώς τα χρηματοοικονομικά του ανοίγματα και τις ανάγκες ρευστότητας οι οποίες απορρέουν από τη ρύθμιση διαλειτουργικότητας ESMA CS rue de Grenelle Paris Cedex 07 France Tel. +33 (0)

9 iii. ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος πρέπει να έχει αξιολογήσει, να έχει συγκεντρώσει ή να έχει πρόσβαση στους απαιτούμενους από τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους πόρους για την κάλυψη των πιστωτικών κινδύνων και των κινδύνων ρευστότητας που απορρέουν από τη διαλειτουργική ρύθμιση, περιλαμβανομένων των ακραίων αλλά πιθανών συνθηκών αγοράς iv. ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος πρέπει να έχει εντοπίσει τους τυχόν κινδύνους που απορρέουν από φαινόμενα υστέρησης που παρατηρούνται μεταξύ του μηχανισμού κάλυψης περιθωρίων των κεντρικών αντισυμβαλλομένων και της διαθεσιμότητας της εκάστοτε αντίστοιχης ασφάλειας v. ο διαλειτουργικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δεν επιτρέπεται να εισφέρει στο κεφάλαιο εκκαθάρισης ή σε άλλους χρηματοοικονομικούς πόρους των αντισυμβαλλομένων του, όπως ορίζει το άρθρο 43 του κανονισμού EMIR. γ) Αθέτηση υποχρεώσεων κεντρικού αντισυμβαλλομένου Κατά την εφαρμογή της κατευθυντήριας γραμμής και σύστασης 3, οι ΕΑΑ πρέπει να i. τα δυνητικά ανοίγματα του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου που οφείλονται σε ακάλυπτες πιστωτικές ζημίες, εφόσον οι γραμμές άμυνας του διαλειτουργικού κεντρικού αντισυμβαλλόμενου για την αντιστάθμιση της αθέτησης υποχρέωσης έχουν εξαντληθεί ii. τον βαθμό στον οποίο η δυνατότητα μεταφοράς θέσεων από τον υπερήμερο κεντρικό αντισυμβαλλόμενο σε μη υπερήμερο κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ή στο κεφάλαιο εκκαθάρισης του διαλειτουργικού κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, το οποίο έχει συσταθεί για να καλύπτει ανοίγματα οφειλόμενα σε χρηματοπιστωτικά μέσα που εκκαθαρίζονται στο πλαίσιο της διαλειτουργικής ρύθμισης, συμβάλλει στη μείωση των ανοιγμάτων μεταξύ των κεντρικών αντισυμβαλλομένων iii. πρέπει να διασφαλίζεται η κοινοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη ρύθμιση διαλειτουργικότητας στα εκκαθαριστικά μέλη σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 2 του κανονισμού EMIR και το άρθρο 10 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 153/2013 της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τις απαιτήσεις για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους iv. τους κινδύνους της συλλογικής ρύθμισης διαλειτουργικότητας που απορρέουν από ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας με συμμετοχή περισσότερων από δύο κεντρικών αντισυμβαλλομένων v. τις ενδεχόμενες ανάγκες ρευστότητας που οφείλονται στη ρύθμιση διαλειτουργικότητας, όπως από τη μη εκπλήρωση των απαιτήσεων του περιθωρίου ασφαλείας μεταξύ των κεντρικών αντισυμβαλλομένων. δ) Διαφορετικά μοντέλα διαχείρισης κινδύνου Κατά την εφαρμογή της κατευθυντήριας γραμμής και σύστασης 3, οι ΕΑΑ πρέπει να i. ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος πρέπει να εφαρμόζει διαδικασία τακτικής αξιολόγησης των διαφορών μεταξύ των πλαισίων διαχείρισης κινδύνου, εφόσον υφίστανται, των διαλειτουργικών κεντρικών αντισυμβαλλομένων, η οποία θα εντοπίζει κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση διαφορετικών μοντέλων ή ελέγχων, περιλαμβανομένης της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων ακραίων ESMA CS rue de Grenelle Paris Cedex 07 France Tel. +33 (0)

10 καταστάσεων και του ελέγχου των διαδικασιών που εφαρμόζονται σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων, και να εφαρμόζει ρυθμίσεις για τον μετριασμό των εν λόγω κινδύνων ii. μετά την προβλεπόμενη στο σημείο i) αξιολόγηση, πρέπει να εφαρμόζεται διαδικασία ανασκόπησης των πλαισίων διαχείρισης κινδύνων των διαλειτουργικών κεντρικών αντισυμβαλλομένων και εξέτασης πιθανών μέτρων, περιλαμβανομένων μέτρων για την περαιτέρω σύγκλιση των πλαισίων διαχείρισης κινδύνου. ε) Προφίλ κινδύνου και κριτήρια συμμετοχής Κατά την εφαρμογή της κατευθυντήριας γραμμής και σύστασης 3, οι ΕΑΑ πρέπει να i. ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος πρέπει να έχει αξιολογήσει το προφίλ κινδύνου κάθε διαλειτουργικού κεντρικού αντισυμβαλλομένου, περιλαμβανομένων των κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν από τις οικείες πολιτικές συμμετοχής, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι η ρύθμιση διαλειτουργικότητας δεν συνεπάγεται μείωση της αποτελεσματικότητας του συνολικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζει ii. ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος πρέπει να εφαρμόζει πολιτικές, διαδικασίες και συστήματα ώστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα να παρακολουθεί και να αξιολογεί κινδύνους που απορρέουν από αλληλεξαρτήσεις, περιλαμβανομένων των κινδύνων που απορρέουν από οντότητες ή ομίλους οντοτήτων που ενεργούν ως εκκαθαριστικά μέλη ή πάροχοι ουσιαστικών υπηρεσιών σε έναν ή περισσότερους διαλειτουργικούς κεντρικούς αντισυμβαλλομένους, και να λαμβάνει μέτρα μετριασμού. Συναφώς, τα όρια συγκέντρωσης κάθε κεντρικού αντισυμβαλλομένου πρέπει να αναθεωρούνται προκειμένου να διασφαλίζεται η προσφορότητά τους ενόψει της ρύθμισης διαλειτουργικότητας, ιδίως εάν η εν λόγω ρύθμιση μεγεθύνει τους κινδύνους αλληλεξάρτησης. στ) Διαχείριση ανοιγμάτων Κατά την εφαρμογή της κατευθυντήριας γραμμής και σύστασης 3, οι ΕΑΑ πρέπει να i. ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος πρέπει να έχει καθορίσει τρόπους κάλυψης των ανοιγμάτων που οφείλονται στη ρύθμιση διαλειτουργικότητας, περιλαμβανομένων: α) του τρόπου υπολογισμού του περιθωρίου ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 41 του κανονισμού EMIR και το κεφάλαιο VI του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 153/2013 της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τις απαιτήσεις για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους β) του τρόπου κάλυψης των ανοιγμάτων που προκύπτουν μετά την αθέτηση υποχρέωσης ενός διαλειτουργικού κεντρικού αντισυμβαλλομένου χωρίς να μειωθεί η ικανότητα του κεντρικού αντισυμβαλλομένου να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του έναντι των εκκαθαριστικών μελών του γ) των παραδοχών για τον καθορισμό και την ανταλλαγή των περιθωρίων ασφαλείας μεταξύ των κεντρικών αντισυμβαλλομένων. Η εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης περιλαμβάνει την παροχή αναλυτικών εξηγήσεων προς τις ΕΑΑ σχετικά με τις διαφορές, εάν υφίστανται, μεταξύ των παραμέτρων διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζονται στο πλαίσιο αντιμετώπισης των ανοιγμάτων μεταξύ των ESMA CS rue de Grenelle Paris Cedex 07 France Tel. +33 (0)

11 διαλειτουργικών κεντρικών αντισυμβαλλομένων σε σύγκριση με τις αντίστοιχες παραμέτρους που εφαρμόζονται έναντι των εκκαθαριστικών μελών. ii. ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος πρέπει να έχει θεσπίσει εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, όπως είναι οι πολιτικές για το περιθώριο ασφαλείας ή το κεφάλαιο εκκαθάρισης, προκειμένου να αντιμετωπίσει την τυχόν μείωση της αποτελεσματικότητας του συνολικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζει συνεπεία της ρύθμισης διαλειτουργικότητας iii. ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος πρέπει να έχει θεσπίσει ρυθμίσεις, οι οποίες είναι διαφανείς έναντι των εκκαθαριστικών μελών του, προκειμένου να καλύπτει τα ανοίγματα που οφείλονται στη ρύθμιση διαλειτουργικότητας, περιλαμβανομένων των ακραίων αλλά πιθανών συνθηκών αγοράς. ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (Άρθρο 53 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012) Γενική κατευθυντήρια γραμμή και σύσταση 1. Η ΕΑΑ πρέπει να εκτιμά ότι ο διαλειτουργικός κεντρικός αντισυμβαλλόμενος προβαίνει σε κατάθεση των ασφαλειών εις τρόπον ώστε να προστατεύεται από την τυχόν αθέτηση υποχρεώσεων οιουδήποτε από τους διαλειτουργικούς κεντρικούς αντισυμβαλλομένους. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΑΑ (Άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012) Γενική κατευθυντήρια γραμμή και σύσταση 1. Υπό την επιφύλαξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 17 του κανονισμού EMIR διαδικασίας αδειοδότησης, οι ΕΑΑ που φέρουν την ευθύνη αξιολόγησης της ρύθμισης διαλειτουργικότητας πρέπει να συνεργάζονται στενά μεταξύ τους στο στάδιο της αξιολόγησης. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης, καθώς και την ανταλλαγή των αντίστοιχων εκθέσεων αξιολόγησης κινδύνων προτού αυτές οριστικοποιηθούν και υποβληθούν προς έγκριση στα αρμόδια σώματα, όπως ορίζει η διαδικασία του άρθρου 17 του κανονισμού EMIR. Υπό την επιφύλαξη των ρυθμίσεων των αρμόδιων σωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού EMIR, οι ΕΑΑ που φέρουν την ευθύνη της εποπτείας των διαλειτουργικών κεντρικών αντισυμβαλλομένων πρέπει να συνεργάζονται στενά μεταξύ τους σε τακτική βάση. ESMA CS rue de Grenelle Paris Cedex 07 France Tel. +33 (0)

12 2. Εάν η ρύθμιση διαλειτουργικότητας συνάπτεται μεταξύ ενός κεντρικού αντισυμβαλλόμενου που έχει λάβει την προβλεπόμενη στο άρθρο 17 του κανονισμού EMIR άδεια και ενός κεντρικού αντισυμβαλλόμενου που απολαύει του καθεστώτος αναγνώρισης του άρθρου 25 του κανονισμού EMIR, πρέπει να θεσπισθούν ρυθμίσεις συνεργασίας μεταξύ της ΕΑΑ και της αρμόδιας αρχής της τρίτης χώρας προκειμένου να τηρηθούν οι διατάξεις της παραγράφου 1 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής και σύστασης. Η θέσπιση των συναφών ρυθμίσεων μπορεί να διευκολυνθεί μέσω της σύναψης ρύθμισης συνεργασίας μεταξύ της ΕΑΚΑΑ και της αρμόδιας αρχής της τρίτης χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 7 του κανονισμού EMIR. ESMA CS rue de Grenelle Paris Cedex 07 France Tel. +33 (0)

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με τις γραπτές συμφωνίες μεταξύ των μελών των σωμάτων κεντρικών αντισυμβαλλομένων ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών των CPSS-IOSCO για τις υποδοµές των χρηµατοπιστωτικών αγορών όσον αφορά τους κεντρικούς αντισυµβαλλόµενους

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά 08/06/2017 ESMA70-151-294 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 3 2 Ορισμοί... 4 3 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Πρόσβαση κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) στις πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές κεντρικών αντισυμβαλλόμενων και τόπων διαπραγμάτευσης 08/06/2017 ESMA70-151-298 EL Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πραγματικές περιστάσεις που συνιστούν ουσιαστική απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο υπηρεσιών ή εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί ένας αποδέκτης να ασκεί τις δραστηριότητες που του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Προσαρμογή των μέτρων διακοπής διαπραγμάτευσης και δημοσιοποίηση των διακοπών της διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της οδηγίας MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 EL Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2016 COM(2016) 856 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9885/17 EF 114 ECOFIN 488 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/03 29.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς 10/11/2016 ESMA/2016/1477 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014 EBA/GL/2014/09 22 Σεπτεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές για τα είδη προσομοιώσεων, ελέγχων ή ασκήσεων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων στήριξης δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 4 στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαπίστωση του πότε η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων υπό συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας μπορεί να έχει δυσμενείς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/06 18 Ιουλίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε σχέδια ανάκαμψης 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/03 19/07/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παροχή πληροφοριών σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή για τους σκοπούς του άρθρου 84 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/EΕ 1 1. Συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες καταγγελίας σχετικά με ισχυρισμούς περί παραβάσεων της δεύτερης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επικύρωση και την επανεξέταση των μεθοδολογιών που εφαρμόζουν οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας 23/03/2017 ESMA/2016/1575

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3944 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3944 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10786/16 EF 216 ECOFIN 674 DELACT 137 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών όσον αφορά την πώληση και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/12 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις καθυστερήσεις και τις κατασχέσεις 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο, πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές 19 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/04 Κατευθυντήριες γραμμές για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει της σύστασης Α4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/02 23.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών των σχεδίων ανάκαμψης 1 Περιεχόμενα 1. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον ελάχιστο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 15.11.2017 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 385/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Οκτωβρίου 2017 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/3.2.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τη μεταφορά σημαντικού πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα άρθρα 243

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.11.2016 L 306/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1994 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/14 23 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 17065/14 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: EF 363 ECOFIN 1209 DRS 177 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών 20/10/2016 ESMA/2016/1478 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 3 2 Oρισμοί... 3 3 Σκοπός... 3 4 Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/05 07/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων και του νόμιμου ελεγκτή/των νόμιμων ελεγκτών και του ελεγκτικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA-BoS-14/179 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2012 C(2012) 9603 final ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.12.2012 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10004/16 EF 172 ECOFIN 570 DELACT 103 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ]

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] EL ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] σχετικά με κοινές προδιαγραφές για την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA-BoS-14/172 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ EBA/GL/2017/08 12/09/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κριτήρια καθορισμού του ελάχιστου χρηματικού ποσού της ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 101/156 13.4.2017 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/697 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2017 L 141/21 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/935 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2010/0250(COD) 2.2.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 247 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 247 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0136 (COD) 10363/17 ADD 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές για τη σχέση μεταξύ της ακολουθίας απομείωσης και μετατροπής που ορίζεται στην οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση και τον κανονισμό/την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA-BoS-15/111 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 COM(2014) 743 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της αρμοδιότητας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές JC/GL/2014/01 22 Δεκεμβρίου 2014 Κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών όσον αφορά τη συνέπεια των συμφωνιών εποπτικού συντονισμού για χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές

Κατευθυντήριες γραµµές Κατευθυντήριες γραµµές Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε ορισµένες πτυχές των απαιτήσεων της λειτουργίας συµµόρφωσης που προβλέπονται στη MiFID ESMA/2012/388 Ηµεροµηνία: 25 Ιουνίου 2012 ESMA/2012/388 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης παθητικού ή απομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2017 COM(2017) 225 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αντιμετώπιση των προκλήσεων για κρίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Νοέμβριος 2015 Λεωφόρος Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία Τ.Θ. 25529,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών /* COM/96/0193 ΤΕΛΙΚΟ - COD 96/0126 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σελίδα 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός Ο Νόµος αρ.144(ι)2007 που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθµιζόµενων αγορών και άλλα συναφή

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ L 40/72 17.2.2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/274 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν την παροχή στοιχείων αξιολόγησης της επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ,

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ, EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ Γνωμοδότηση 08/56 της ΚΕΑ σχετικά με την αναθεωρημένη συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση όλων των ΔΣΜ για την ενιαία μεθοδολογία τιμολόγησης. ενδοημερήσιας διαζωνικής δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 55

Πρόταση όλων των ΔΣΜ για την ενιαία μεθοδολογία τιμολόγησης. ενδοημερήσιας διαζωνικής δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 55 Πρόταση όλων των ΔΣΜ για την ενιαία μεθοδολογία τιμολόγησης ενδοημερήσιας διαζωνικής δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 55 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1222 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2015, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της 11.1.2017 A8-0361/ 001-003 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-003 κατάθεση: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση Adam Szejnfeld A8-0361/2016 Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Α. Γενικά Η ταχεία ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών στη δεκαετία του 1990 οδήγησε στη δημιουργία χρηματοπιστωτικών ομίλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 19.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 175/11 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 25ης Απριλίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3203 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3203 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9858/16 EF 160 ECOFIN 552 DELACT 101 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 111/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 111/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 111/31.01.2017 Θέμα: Ερμηνεία των διαφόρων περιστάσεων όπου ένα ίδρυμα θεωρείται ότι τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας για την εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 3.4.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 98/3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με το πλαίσιο συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/41

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/41 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/41 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 153/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του

Διαβάστε περισσότερα