ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ"

Transcript

1 Αθήνα 20/11/2013 Α.Π.: 5510/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης, έσπ. έδε, Έλ. Μπέλλου Ταχ. /νση: Αχαρνών 2,101 76, ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: ,4171 FAX: ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ιαδικασία για την χορήγηση, τροποποίηση και ανάκληση προστασίας των ονοµασιών προέλευσης ή γεωγραφικών ενδείξεων των αµπελοοινικών προϊόντων. Με την παρούσα εγκύκλιο ρυθµίζεται η διαδικασία για την προστασία, τροποποίηση και ανάκληση των ονοµασιών προέλευσης ή των γεωγραφικών ενδείξεων στο πλαίσιο του Καν (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου (εφεξής αναφερόµενος ως «Bασικός») και του Καν (ΕΚ) αριθ. 607/2009 της Επιτροπής (εφεξής αναφερόµενος ως «Eφαρµοστικός») ενόψει της έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε θέµα «Καθορισµός συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή του Καν. (ΕΚ) 607/2009 της Επιτροπής για τον καθορισµό ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Καν.(ΕΚ) 1234/2007 όσον αφορά τις προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης και τις προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις, την επισήµανση και παρουσίαση ορισµένων προϊόντων του αµπελοοινικού τοµέα». I. ιαδικασία χορήγησης προστασίας Η διαδικασία χορήγησης προστασίας µιας ονοµασίας προέλευσης ή µιας γεωγραφικής ένδειξης είναι η ακόλουθη: 1. ικαιούχοι υποβολής αίτησης προστασίας.

2 Αίτηση προστασίας µιας ονοµασίας προέλευσης ή µιας γεωγραφικής ένδειξης µπορεί να υποβάλει: - µια οµάδα παραγωγών, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 118ε του «Βασικού κανονισµού», - ένας µεµονωµένος παραγωγός, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 του «εφαρµοστικού κανονισµού» για τους οίνους τους οποίους παράγουν. 2. Απαιτούµενα δικαιολογητικά. Η αίτηση προστασίας (συνηµµένο Υπόδειγµα Ι) συνοδεύεται από Τεχνικό Φάκελο που περιλαµβάνει: α) την ονοµασία που πρέπει να προστατευτεί, β) το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του αιτούντος, γ) ένα ενιαίο έγγραφο (συνηµµένο Υπόδειγµα ΙΙ) µε σύνοψη της προδιαγραφής του προϊόντος και δ) την προδιαγραφή του προϊόντος, η οποία περιλαµβάνει τουλάχιστον: Την ονοµασία που πρέπει να προστατευτεί. Περιγραφή του (των) οίνου(-ων) και συγκεκριµένα: -για οίνους µε ονοµασία προέλευσης, τα βασικά αναλυτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους, -για οίνους µε γεωγραφική ένδειξη τα βασικά αναλυτικά χαρακτηριστικά τους καθώς και αξιολόγηση ή ένδειξη των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους. Ενδεχοµένως, τις ειδικές οινολογικές πρακτικές που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή του (των) οίνου(-ων), καθώς και τους σχετικούς περιορισµούς για την παραγωγή του (των) οίνου(-ων). Την οριοθέτηση της σχετικής γεωγραφικής ζώνης. 2

3 Την ανώτατη απόδοση των αµπελώνων ανά εκτάριο εκφρασµένη σε εκατόλιτρα παραγόµενου οίνου και σε χιλιόγραµµα συγκοµιζόµενων σταφυλιών. Την ένδειξη της ή των οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου από τις οποίες προέρχεται(- ονται) ο (οι) οίνος(-οι). Τα λεπτοµερή στοιχεία από τα οποία συνάγεται ο δεσµός που αναφέρεται στο άρθρο 118β παράγραφος 1 στοιχείο α) σηµείο i) ή, κατά περίπτωση, στο άρθρο 118β παράγραφος 1 στοιχείο β) σηµείο i). Τις εφαρµοστέες απαιτήσεις που προβλέπονται από κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις. Το όνοµα και τη διεύθυνση των αρχών ή των οργανισµών που ελέγχουν την τήρηση των διατάξεων των προδιαγραφών του προϊόντος, καθώς και τα συγκεκριµένα καθήκοντά τους µε βάση την παρούσα απόφαση. ε) Χάρτη της οριοθετηµένης γεωγραφικής περιοχής. 3. Αξιολόγηση του αιτήµατος. Α. Πρώτο στάδιο α) Η αίτηση προστασίας µιας ονοµασίας προέλευσης ή µιας γεωγραφικής ένδειξης υποβάλλεται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή στο Τµήµα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών της ιεύθυνσης Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου, στο εξής αναφερόµενη ως «ιεύθυνση Μεταποίησης», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων συνοδευόµενη από τον τεχνικό φάκελο της παραγράφου 2. β) Η ιεύθυνση Μεταποίησης, αφού εξετάσει το παραδεκτό της αίτησης που υποβλήθηκε και ζητήσει ενδεχοµένως συµπληρωµατικά στοιχεία, την παραπέµπει προς αξιολόγηση στην Κεντρική Επιτροπή Προστασίας Οινοπαραγωγής (Κ.Ε.Π.Ο.) η οποία γνωµοδοτεί για το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του «Βασικού» και του «Εφαρµοστικού κανονισµού». γ) Μετά την θετική γνωµοδότηση της Κ.Ε.Π.Ο. η /νση Μεταποίησης δηµοσιοποιεί την αίτηση συνοδευόµενη από την προδιαγραφή του προϊόντος και το ενιαίο έγγραφο. Η ως άνω δηµοσιοποίηση συντελείται µε την ανάρτηση στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ και την ταυτόχρονη κοινοποίηση της στους φορείς του κλάδου καθώς και στις ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, προς ενηµέρωση τυχόν ενδιαφεροµένων. 3

4 δ) Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει έννοµο συµφέρον και είναι εγκατεστηµένο ή διαµένει εντός των ορίων της χώρας, έχει το δικαίωµα να υποβάλλει στη ιεύθυνση Μεταποίησης πλήρη και τεκµηριωµένη ένσταση (συνηµµένο Υπόδειγµα III) κατά της προτεινόµενης προστασίας εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης της εν λόγω αίτησης. Η /νση Μεταποίησης ζητά, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, συµπληρωµατικά στοιχεία σχετικά µε το περιεχόµενο της ένστασης που υπέβαλε ο ενδιαφερόµενος, τα οποία µαζί µε την ένσταση τα θέτει υπόψη της Κ.Ε.Π.Ο. ε) Η Κ.Ε.Π.Ο. εξετάζει τις ενστάσεις και γνωµοδοτεί εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή της ένστασης. Η γνωµοδότηση της Κ.Ε.Π.Ο. είναι οριστική. στ) Οι αιτούντες και οι ενιστάµενοι, δύνανται να έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που αφορούν τον σχετικό φάκελο και ενηµερώνονται εγγράφως για το αποτέλεσµα της εξέτασης των ενστάσεων. ζ) Μετά την σχετική γνωµοδότηση της Κ.Ε.Π.Ο., η αίτηση γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται ως µη πληρούσα τις προϋποθέσεις ή λόγω αποδοχής της σχετικής ένστασης. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας το ενιαίο έγγραφο και η προδιαγραφή του προϊόντος δηµοσιοποιείται κατά τα οριζόµενα στην ενότητα I παρ. 3 στοιχείο γ). Σε περίπτωση απόρριψης η /νση Μεταποίησης ενηµερώνει τον αιτούντα για τους λόγους απόρριψής του µε συστηµένη επιστολή. η) Οι αιτήσεις προστασίας που γίνονται αποδεκτές, διαβιβάζονται στην Ε. Επιτροπή συνοδευόµενες από τα στοιχεία και τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 118 στ παρ. 5β του «Βασικού κανονισµού». θ) Στις περιπτώσεις β) και δ) της παρ. 3 της παρούσας ενότητας, εφόσον ζητηθούν για οποιονδήποτε λόγο συµπληρωµατικά στοιχεία είτε από τον αιτούντα είτε από τους ενιστάµενους, αυτά κατατίθενται εντός προθεσµίας που ορίζει η αρµόδια υπηρεσία. Β. εύτερο στάδιο α) Σε περίπτωση που η αρµόδια Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζητήσει συµπληρωµατικά στοιχεία ή διευκρινήσεις για µια αίτηση, προκειµένου αυτή να γίνει παραδεκτή ή να θεωρηθεί ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 118γ του «Βασικού κανονισµού», η ιεύθυνση Μεταποίησης ενηµερώνει τους αιτούντες για τη υποβολή των στοιχείων αυτών προκειµένου να τα διαβιβάσει στην Ε. Επιτροπή. 4

5 β) Σε περίπτωση ένστασης Κ Μ ή τρίτης χώρας ή φυσικού ή νοµικού προσώπου τρίτης χώρας, η ως άνω ιεύθυνση, εξετάζει τους προβαλλόµενους στην ένσταση λόγους και υποβάλει τις παρατηρήσεις της στην Ε. Επιτροπή σε συνεργασία µε τον αιτούντα και µε σχετικούς φορείς, επιστηµονικά ιδρύµατα και υπηρεσίες, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. γ) Μια ονοµασία προέλευσης ή µια γεωγραφική ένδειξη θεωρείται προστατευόµενη, κατά την έννοια του «Βασικού κανονισµού», εφόσον γίνει αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηµοσιευθεί η απόφαση για την προστασία της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταχωρισθεί στο µητρώο των οίνων Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. της Ε.Ε. ΙΙ. ιαδικασία τροποποίησης προδιαγραφών Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε. 1. Μία οµάδα, ή ένας µεµονωµένος παραγωγός σύµφωνα µε το άρθρο 118ε του «Βασικού Κανονισµού» και το άρθρο 2 του «Εφαρµοστικού Κανονισµού» µπορούν να υποβάλλουν αίτηµα τροποποίησης (συνηµµένο Υπόδειγµα ΙV) των προδιαγραφών µιας Π.Ο.Π ή Π.Γ.Ε. 2. Στην περίπτωση που η αίτηση τροποποίησης αφορά ένα ή περισσότερα στοιχεία του ενιαίου εγγράφου εφαρµόζεται η διαδικασία που αναφέρεται στην ενότητα Ι της παρούσας. 3. Στην περίπτωση, που η τροποποίηση δεν συνεπάγεται µία ή περισσότερες µεταβολές του Ενιαίου εγγράφου, τότε υποβάλλεται : α) Αίτηση τροποποίησης (συνηµµένο Υπόδειγµα ΙV) στην οποία αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η τροποποίηση των προδιαγραφών. Η αίτηση µπορεί να συνοδεύεται από οποιοδήποτε υποστηρικτικό έγγραφο ή στοιχείο. β) Προδιαγραφές του προϊόντος σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Για την αξιολόγηση της αίτησης εφαρµόζεται η διαδικασία της ενότητας Ι παρ. 3 σηµείο Α) στοιχεία α) έως ζ) της παρούσας. Στην περίπτωση που γίνει δεκτή η αιτούµενη τροποποίηση, η /νση Μεταποίησης δηµοσιοποιεί τις τροποποιηµένες προδιαγραφές του προϊόντος, σύµφωνα µε την ενότητα Ι παρ. 3 σηµείο Α) στοιχείο γ) της παρούσας και ενηµερώνει την Ε. Επιτροπή για τις εγκεκριµένες τροποποιήσεις και την αιτιολόγηση τους. 5

6 ΙΙΙ. ιαδικασίες ανάκλησης/µετατροπής 1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει έννοµο συµφέρον ή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορεί να ζητήσει την ανάκληση της προστασίας µιας Ονοµασίας Προέλευσης ή Γεωγραφικής Ένδειξης εάν δεν εξασφαλίζεται πλέον η τήρηση των αντίστοιχων προδιαγραφών του προϊόντος. 2. Η αίτηση ανάκλησης από τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (συνηµµένο Υπόδειγµα V) κατατίθεται στο Τµήµα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών της ιεύθυνσης Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπ.Α.Α.Τ, σε 2 αντίτυπα και σε ηλεκτρονική µορφή, διαµέσου της.α.ο.κ. στην αρµοδιότητα της οποίας ανήκουν οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν προϊόντα µε την εν λόγω ονοµασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη και συνοδεύεται από: α) Τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκµηριώνουν την ύπαρξη έννοµου συµφέροντος του αιτούντος την ακύρωση. β) Πλήρη αιτιολόγηση της αίτησης ανάκλησης η οποία συνοδεύεται από περιγραφή των πραγµατικών περιστατικών, αποδείξεις ή παρατηρήσεις του αιτούντα. γ) Εισήγηση της αρµόδιας ή των αρµοδίων.α.ο.κ. για τον έλεγχο της Ονοµασίας Προέλευσης ή της Γεωγραφικής Ένδειξης η ανάκληση της οποίας ζητείται. 3. Για την εξέταση της αίτησης ανάκλησης και των ενστάσεων που υποβάλλονται κατά αυτής εφαρµόζεται η διαδικασία που αναφέρεται στην ενότητα Ι της παρούσας, τηρουµένων των αναλογιών. Η ένσταση κατά αιτήµατος ανάκλησης καταχωρισµένης ονοµασίας συµπληρώνεται σύµφωνα µε το Υπόδειγµα ΙΙΙ της παρούσας. 4. Το αίτηµα διαβιβάζεται στην Ε. Επιτροπή συνοδευόµενο από δήλωση της /νσης Μεταποίησης για την υποστήριξη ή µη του αιτήµατος, αιτιολογώντας την θέση της αυτή. 5. Η /νση Μεταποίησης Τυποποίησης υποβάλλει τις παρατηρήσεις της στην περίπτωση που αυτές ζητηθούν στο πλαίσιο της εξέτασης της ανάκλησης από την Ε. Επιτροπή. 6. Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε. µε την οποία γίνεται δεκτή η αίτηση ανάκλησης µιας Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε., παύει η προστασία αυτής και απαλείφεται η ονοµασία από το Μητρώο των οίνων Π.Ο.Π και Π.Γ.Ε. της Ε.Ε. 6

7 7. Η διαδικασία για την µετατροπή µιας προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης σε προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη είναι αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 28 του Καν. (ΕΚ) 607/2009 όπως ισχύει. Η δε αίτηση συµπληρώνεται σύµφωνα µε το Υπόδειγµα VI. ΙV. Ονόµατα γεωγραφικών ενοτήτων µικρότερων από την περιοχή στην οποία βασίζεται η ονοµασία προέλευσης ή η γεωγραφική ένδειξη. Η χρήση του ονόµατος γεωγραφικής ενότητας µικρότερης από την περιοχή στην οποία βασίζεται η ονοµασία προέλευσης ή η γεωγραφική ένδειξη µπορεί να γίνει υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις: 1. Η αναγραφή του ονόµατος αυτού γίνεται αποκλειστικά σε ετικέτες οίνων µε προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης ή προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη. 2. Το όνοµα της γεωγραφικής ενότητας αυτής µπορεί να είναι το όνοµα µιας δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας ή µιας περιοχής µικρότερης ή ευρύτερης µιας τοπικής ή δηµοτικής κοινότητας οι οποίες διοικητικά περιλαµβάνονται εντός των ορίων της οριοθετηµένης περιοχής της σχετικής ονοµασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης. 3. Τουλάχιστον το 85 % των σταφυλιών από τα οποία έχει παραχθεί οίνος προέρχεται από αµπελοτεµάχια τα οποία ανήκουν διοικητικά στην εν λόγω γεωγραφική ενότητα της παραγράφου 2. Το υπόλοιπο 15 % των σταφυλιών προέρχεται από την οριοθετηµένη γεωγραφική περιοχή της σχετικής ονοµασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης. 4. εν είναι δυνατή η αναγραφή στην ετικέτα οίνων Π.Γ.Ε. µιας γεωγραφικής ενότητας (π.χ. δηµοτική ή τοπική κοινότητα) η οποία περιλαµβάνεται στην οριοθετηµένη ζώνη παραγωγής οίνων Π.Ο.Π. 5. Η αναφορά µιας γεωγραφικής ενότητας στις ετικέτες των οίνων δεν µπορεί να αποτελέσει εµπορική επωνυµία ή εµπορικό σήµα του προϊόντος και δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να κατοχυρωθεί ως τέτοιο. 6. Η αναγραφή της εν λόγω γεωγραφικής ενότητας γίνεται στο ίδιο οπτικό πεδίο µε αυτή της ένδειξης Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε. και το µέγεθος των γραµµάτων θα πρέπει να είναι µικρότερο αυτών της Προστατευόµενης Ονοµασίας ή Γεωγραφικής Ένδειξης. 7. Για να δοθεί αυτό το δικαίωµα θα πρέπει να υπάρξει σχετικό εµπεριστατωµένο αίτηµα προς το Τµήµα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών το οποίο θα συνοδεύεται από την σχετική τροποποίηση των προδιαγραφών των εν λόγω οίνων ως προς τους κανόνες χρήσης αυτής της ένδειξης οι οποίοι και θα πρέπει να είναι αυστηρότεροι από αυτούς της αντίστοιχης Προστατευόµενης Ονοµασίας ή Γεωγραφικής Ένδειξης. Για την κατάθεση, εξέταση και τροποποίηση του τεχνικού φακέλου, στην περίπτωση τροποποιήσεων ήσσονος σηµασίας, 7

8 ακολουθείται η διαδικασία της ενότητας ΙΙ παρ. 3 της παρούσας. Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρµόζεται η πλήρης διαδικασία για την τροποποίηση του τεχνικού φακέλου όπως ορίζεται στις ενότητες Ι και ΙΙ της παρούσας. Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μ. ΚΟΡΑΣΙ ΗΣ 8

9 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ I ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ή ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝ ΕΙΞΗΣ Γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η αίτηση Αιτών Όνοµα νοµικού ή φυσικού προσώπου Πλήρης διεύθυνση (οδός, αριθµός, ταχυδροµικός κωδικός και πόλη, χώρα) Νοµικό καθεστώς, µέγεθος και σύνθεση (µόνο στην περίπτωση νοµικών προσώπων) Υπηκοότητα Τηλέφωνο, τηλεοµοιοτυπία, διεύθυνση ηλ. ταχυδροµείου Ενδιάµεσος φορέας Κράτος µέλος (κράτη µέλη) (*) Αρχή τρίτης χώρας (*) Όνοµα (ονόµατα) του ενδιάµεσου φορέα (φορέων) Πλήρης διεύθυνση (διευθύνσεις) (οδός, αριθµός, ταχυδροµικός κωδικός και πόλη, χώρα) Τηλέφωνο, τηλεοµοιοτυπία, διεύθυνση ηλ. ταχυδροµείου Ονοµασία προς καταχώριση Ονοµασία προέλευσης (*) Γεωγραφική ένδειξη (*) Αποδεικτικά στοιχεία για την παροχή προστασίας στην τρίτη χώρα Κατηγορίες αµπελοοινικών προϊόντων [σε χωριστό φύλλο] 9

10 Προδιαγραφές προϊόντος Αριθµός σελίδων Όνοµα υπογράφοντος (υπογραφόντων) Υπογραφή (υπογραφές) 10

11 Γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η αίτηση Αιτών Όνοµα νοµικού ή φυσικού προσώπου ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙΙ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Πλήρης διεύθυνση (οδός, αριθµός, ταχυδροµικός κωδικός και πόλη, χώρα) Νοµικό καθεστώς (µόνο στην περίπτωση νοµικών προσώπων) Υπηκοότητα Ενδιάµεσος φορέας Κράτος µέλος (κράτη µέλη) (*) Αρχή τρίτης χώρας (*) Όνοµα (ονόµατα) του ενδιάµεσου φορέα (φορέων) Πλήρης διεύθυνση (οδός, αριθµός, ταχυδροµικός κωδικός και πόλη, χώρα) Ονοµασία προς καταχώριση Ονοµασία προέλευσης (*) Γεωγραφική ένδειξη (*) Περιγραφή του οίνου (οίνων) (1) Παραδοσιακές ενδείξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 118κα παράγραφος 1 (2), οι οποίες συνδέονται µε την ονοµασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη Ειδικές οινολογικές πρακτικές (3) Οριοθετηµένη περιοχή Μέγιστη απόδοση (αποδόσεις) ανά εκτάριο Μέγιστη απόδοση σε εκατόλιτρα τελικού προϊόντος ανά εκτάριο Επιτρεπόµενες οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου εσµός µε τη γεωγραφική περιοχή (4) Λεπτοµέρειες της γεωγραφικής περιοχής Λεπτοµέρειες του προϊόντος 11

12 Αιτιώδης αλληλεπίδραση Άλλες προϋποθέσεις (3) Παραποµπή στις προδιαγραφές προϊόντος [(1) Συµπεριλαµβανοµένης αναφοράς στα προϊόντα που καλύπτονται από το άρθρο 118α παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007] [(2) Άρθρο 118κα παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007] [(3) Προαιρετικά] [(4) Περιγράφεται η ιδιαιτερότητα του προϊόντος και της γεωγραφικής περιοχής και η αιτιώδης σχέση µεταξύ των δύο]» 12

13 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙΙΙ ΕΝΣΤΑΣΗ κατά ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ή ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝ ΕΙΞΗΣ Γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η ένσταση Υποβάλλων ένσταση Όνοµα νοµικού ή φυσικού προσώπου Πλήρης διεύθυνση (οδός, αριθµός, ταχυδροµικός κωδικός και πόλη, χώρα) Υπηκοότητα Τηλέφωνο, τηλεοµοιοτυπία, διεύθυνση ηλ. ταχυδροµείου Ενδιάµεσος φορέας Κράτος µέλος (κράτη µέλη) (*) Αρχή τρίτης χώρας (προαιρετικό) (*) Όνοµα (ονόµατα) του ενδιάµεσου φορέα (φορέων) Πλήρης διεύθυνση (διευθύνσεις) (οδός, αριθµός, ταχυδροµικός κωδικός και πόλη, χώρα) Ονοµασία κατά της οποίας υποβάλλεται η ένσταση Ονοµασία προέλευσης (*) Γεωγραφική ένδειξη (*) Προγενέστερα δικαιώµατα Προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης (*) Προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη (*) 13

14 Εθνική γεωγραφική ένδειξη (*) Ονοµασία Εµπορικό σήµα Λόγοι ένστασης Αριθµός καταχώρισης Ηµεροµηνία καταχώρισης (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) Σήµα Κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών Αριθµός καταχώρισης Ηµεροµηνία καταχώρισης Χώρα προέλευσης Φήµη/αναγνωρισιµότητα (*) Άρθρο 118ι παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 Άρθρο 118ι παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. Άρθρο 118ια παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 Άρθρο 118ιγ παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (*) άρθρο 118ιγ παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (*) Άρθρο 118ιγ παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (*) Άρθρο 118ιγ παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (*) Εξήγηση του λόγου ή των λόγων Όνοµα του υπογράφοντος Υπογραφή 14

15 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙV ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ή ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝ ΕΙΞΗΣ Γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η αίτηση: Ενδιάµεσος φορέας Κράτος µέλος (κράτη µέλη) (*) Αρχή τρίτης χώρας (προαιρετικό) (*) Όνοµα (ονόµατα) του ενδιάµεσου φορέα (φορέων) Πλήρης διεύθυνση (διευθύνσεις) (οδός, αριθµός, ταχυδροµικός κωδικός και πόλη, χώρα) Τηλέφωνο, τηλεοµοιοτυπία, διεύθυνση ηλ. ταχυδροµείου Ονοµασία Ονοµασία προέλευσης (*) Γεωγραφική ένδειξη (*) Επικεφαλίδα των προδιαγραφών που µεταβάλλεται µε την τροποποίηση Προστατευόµενη ονοµασία (*) Περιγραφή του προϊόντος (*) Οινολογικές πρακτικές που χρησιµοποιήθηκαν (*) Γεωγραφική περιοχή (*) Απόδοση ανά εκτάριο (*) Οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου που χρησιµοποιήθηκαν (*) εσµός (*) Ονόµατα και διευθύνσεις των αρχών ελέγχου (*) Άλλη (*) 15

16 Τροποποίηση Τροποποίηση των προδιαγραφών του προϊόντος που δεν συνεπάγεται τροποποίηση του ενιαίου εγγράφου (*) Τροποποίηση των προδιαγραφών του προϊόντος που συνεπάγεται τροποποίηση του ενιαίου εγγράφου (*) Ήσσονος σηµασίας τροποποίηση (*) Μη ήσσονος σηµασίας τροποποίηση (*) Επεξήγηση της τροποποίησης Τροποποιηµένο ενιαίο έγγραφο [σε χωριστό φύλλο] Όνοµα του υπογράφοντος Υπογραφή 16

17 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ V ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ της καταχώρισης που αφορά ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ή ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝ ΕΙΞΗ Συντάκτης της αίτησης ανάκλησης Γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η αίτηση Όνοµα νοµικού ή φυσικού προσώπου Πλήρης διεύθυνση (οδός, αριθµός, ταχυδροµικός κωδικός και πόλη, χώρα) Υπηκοότητα Τηλέφωνο, τηλεοµοιοτυπία, διεύθυνση ηλ. ταχυδροµείου Ονοµασία που αµφισβητείται Ονοµασία προέλευσης (*) Γεωγραφική ένδειξη (*) Έννοµο συµφέρον του συντάκτη της αίτησης ήλωση του κράτους µέλους ή της τρίτης χώρας Λόγοι ανάκλησης Άρθρο 118β παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (*) Άρθρο 118β παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (*) Άρθρο 118γ παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (*) άρθρο 118γ παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (*) Άρθρο 118γ παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (*) Άρθρο 118γ παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (*) Άρθρο 118γ παράγραφος 2 στοιχείο ε) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (*) Άρθρο 118γ παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (*) Άρθρο 118γ παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (*) Άρθρο 118γ παράγραφος 2 στοιχείο η) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (*) Άρθρο 118γ παράγραφος 2 στοιχείο θ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (*) Τεκµηρίωση του ή των λόγων Όνοµα του υπογράφοντος Υπογραφή 17

18 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ VI ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝ ΕΙΞΗ Γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η αίτηση Αιτών Όνοµα νοµικού ή φυσικού προσώπου Πλήρης διεύθυνση (οδός, αριθµός, ταχυδροµικός κωδικός και πόλη, χώρα) Νοµικό καθεστώς, µέγεθος και σύνθεση (µόνο στην περίπτωση νοµικών προσώπων) Υπηκοότητα Τηλέφωνο, τηλεοµοιοτυπία, διεύθυνση ηλ. ταχυδροµείου Ενδιάµεσος φορέας Κράτος µέλος (κράτη µέλη) (*) Αρχή τρίτης χώρας (*) Όνοµα (ονόµατα) του ενδιάµεσου φορέα (φορέων) Πλήρης διεύθυνση (διευθύνσεις) (οδός, αριθµός, ταχυδροµικός κωδικός και πόλη, χώρα) Τηλέφωνο, τηλεοµοιοτυπία, διεύθυνση ηλ. ταχυδροµείου Ονοµασία προς καταχώριση Αποδεικτικά στοιχεία για την παροχή προστασίας στην τρίτη χώρα 18

19 Κατηγορίες προϊόντος [σε χωριστό φύλλο] Προδιαγραφές προϊόντος Αριθµός σελίδων Όνοµα του υπογράφοντος (υπογραφόντων) Υπογραφή (υπογραφές) 19

20 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Γενικές ιευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Έδρες τους 2. /νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονοµίας Περιφερειακών Ενοτήτων Έδρες τους 3. Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Έδρες τους 4. Αλεξανδρίδης Νικ. Παύλος Μονάδα Παραγωγής Οίνων Βιολογικής Καλλιέργειας Γιαννιτσά 5. ΕΑΣ Πατρών Ανθείας 38, Πάτρα Herebrand Ν.Κ. ΣΟΦΟΠΟΥΛΟΣ Οινοποιία Αποσταγµατοποιία Άνω Σύχαινα, Πάτρα 7. Α.Σ. Παρπαρούσης & Σια Ο.Ε. Οινοποιία Αχιλλέως, Πάτρα Προάστειο 8. Γεώργιος Ι. Καρελλάς Α.Β.Ε.Ε. Σκαγιοπουλείου 41-43, Πάτρα ΕΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Γυµναστηρίου 7, Αµύνταιο Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική ΑΕ Νέα Μοναστηρίου 134, Ελευθέριο , Θεσσαλονίκη 11. ίκτυο Οινοποιών Ν. Ηρακλείου ηµαρχείο Ν. Καζαντζάκη, Αγ. Παρασκιές 70100, Ηράκλειο Κρήτης 12. Οινοποιείο Σ. Στεργίου Μεταµόρφωση Καστοριάς 20

21 13. Μάγγελ Νικόλαος Κοροµηλιά Καστοριάς 14. Ευάγγελος Τσάνταλης Α.Ε. Αµπελουργία-Οινοποιία-Αποσταγµατοποιία Άγιος Παύλος Χαλκιδικής Θ. Λίγας Ε.Π.Ε.- Οινοποιία 1 ο χλµ. Γιαννιτσά-Αρχοντικό Γιαννιτσά 16. Κτήµα Γεροβασιλείου Επανοµή Θεσσαλονίκης 17. Τσαβολάκης Ιωάννης και ΣΙΑ Ε.Ε. Οινοποιείο 6 ο Χλµ. Καλαµάτας Μεσσήνης 18. Οινοµεσσηνιακή Α.Ε. 6 ο Χλµ. Καλαµάτας Μεσσήνης 19. Ιωάννης Λάµπρου Χύδηρα Λέσβου 20. Χατζηβαρύτης Α.Ε. Αµπελουργική -Οινοποιητική Αγροτοτουριστική 6 ο χλµ Γουµένισσας Γιαννιτσών Γουµένισσα 21. Αϊδαρίνης Χρίστος Οινοποιϊα 1 ο χλµ. Επαρχιακής οδού Γουµένισσας- Κιλκίς Γουµένισσα 22. Τάτσης Στέργιος 4 Μπιζανίου Γουµένισσα 23. Τάτσης Περικλής 2 ο χλµ. Γουµένισσας- Φιλυριάς Γουµένισσα 24. Ευτυχίδης Ευτύχιος 81 Θ. Σοφούλη Θεσσαλονίκη 25. Βαβουλά Εµµανουήλ, Γρυλλής Νικόλαος Οινοποιητική Λειψών Ο.Ε. 21

22 Λειψοί Λειψοί, Ν. ωδεκανήσου 26. Ζαφειράκης Β. Χρήστος Οινοποιϊα- Αποσταγµατοποιϊα 2 ο χλµ. Τυρνάβου Ελασσόνας Τύρναβος 27. Μίγας ηµήτριος Ο.Ε. Οινοποιϊα 3 ο χλµ. ΠΕΟ Τυρνάβου Κοζάνης Τύρναβος 28. Σταυράκης Ανδ. Θεόδωρος Αµπελουργία- Οινοποιϊα Ευθ. Γουνιτσιώτου 48 Τύρναβος Τύρναβος 29. Αγροτικός Οινοποιητικός Συν/σµός Τυρνάβου 1 ο χλµ. Τυρνάβου-Λάρισας Τύρναβος 30. Παπράς Θωµάς & ΣΙΑ 2 Λεωνίδα Τύρναβος 31. Αλεξανδρίδης Νικ. Παύλος Μονάδα Παραγωγής Οίνων Βιολογικής Καλλιέργειας Γιαννιτσά ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Γραφείο Υπουργού κ. Αθ. Τσαυτάρη 2. Γραφείο Αν. Υπουργού κ. Μ. Χαρακόπουλου 3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα κ. Μ. Κορασίδη 4. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής κ.. Μελά 5. ιεύθυνση ΠΑΠ ενδροκηπευτικής, Τµήµα Αµπέλου & Ξηρών Καρπών Αχαρνών 2, ΑΘΗΝΑ 22

23 5Α. /νση Βιολογικής Γεωργίας 6. Εθνική ιεπαγγελµατική Οργάνωση Αµπέλου και Οίνου Μαρίνου Αντύπα 86-88, ΑΘΗΝΑ 7. Σύνδεσµος Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ) Νίκης 34, ΑΘΗΝΑ 8. ΚΕΟΣΟΕ, Λ. Ριανκούρ 73, ΑΘΗΝΑ 9. Ένωση Ελλήνων Οινοποιών Λ. Βουλιαγµένης 178, ΑΦΝΗ 10. Σύνδεσµος Οινοποιών Ελλάδος Αλκιβιάδου 24, ΑΘΗΝΑ 11. Ένωση Οινοπαραγωγών του Αµπελώνα της Βορείου Ελλάδος (ΕΝΟΑΒΕ) Γιαννιτσών 90, Θεσσαλονίκη 12. Ένωση Οινοπαραγωγών του Αµπελώνα της Αττικής (ΕΝ.Ο.Α.Α.) 1o χλµ Λεωφόρου Πικερµίου-Σπάτων, Πικέρµι 13. Ένωση Οινοπαραγωγών Αµπελώνα Πελοποννήσου (ΕΝ.Ο.Α.Π) Συγγρού 1, Φλιάσιο Μέλαθρον, ΝΕΜΕΑ 14. Ένωση Ελλήνων Οινολόγων Λ. Ριανκούρ 73, ΑΘΗΝΑ 15. ΠΑΝ.Ε.Π.Ο Βεραντζέρου 15, ΑΘΗΝΑ 23

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διαδικασίας για την Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διαδικασίας για την Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 319/1071 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός διαδικασίας για την Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός διαδικασίας για την Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληροφορίες: Σ. Ρηγάκης, Δ. Δέδε Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : ΚΥΑ 5833/155045 (Β 3324 ).

Σχετ. : ΚΥΑ 5833/155045 (Β 3324 ). Αθήνα 23 /1 /2014 Α.Π.: 312/9978 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 07 / 08 /2013 Αρ. Πρωτ. 3742/97864

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 07 / 08 /2013 Αρ. Πρωτ. 3742/97864 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Ταχ. /νση: Αχαρνών 2,101 76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: O N. 4235/2014 και ο Αµπελοοινικός τοµέας.

ΘΕΜΑ: O N. 4235/2014 και ο Αµπελοοινικός τοµέας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληροφορίες: Χαρ. Μουλκιώτης Κ. Κουτσούµπα Τηλ.: +30 210-2124288,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 05/08/2014 Αρ. Πρωτ. 2988/89710 ΠΡΟΣ: Ως Π.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 05/08/2014 Αρ. Πρωτ. 2988/89710 ΠΡΟΣ: Ως Π. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Ταχ. /νση: Αχαρνών 2,101 76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 07 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 4245/92160 ΠΡΟΣ: 1. ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Έδρες τους 2. Π.Κ.Π.Φ και Π.Ε.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 07 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 4245/92160 ΠΡΟΣ: 1. ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Έδρες τους 2. Π.Κ.Π.Φ και Π.Ε. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Ταχ. /νση: Αχαρνών 2,101 76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Π.. KOIN.: Π..

ΠΡΟΣ: Π.. KOIN.: Π.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

, 4171,

, 4171, ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 /05 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. :2505/62853 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας/ εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας/ εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 229/858 Αθήνα, 16 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. πρωτ. 415/1220 Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2011

Aριθμ. πρωτ. 415/1220 Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2011 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Aριθμ. πρωτ. 415/1220 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /8 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A0859 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Ανάβυσσος (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ: 189/718 Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2012

Αριθμ. πρωτ: 189/718 Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2012 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 189/718 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π.

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π. Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ: 45. ΘΕΜΑ: Δήλωση αποθεμάτων οίνων και γλευκών 2012

Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ: 45. ΘΕΜΑ: Δήλωση αποθεμάτων οίνων και γλευκών 2012 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 164/645 Αθήνα, 22 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΠ ΠΓΕ ΟΙΝΩΝ

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΠ ΠΓΕ ΟΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 147/590 Αθήνα, 18 Ioυλίου

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. πρωτ. 77/330 Αθήνα, 10 Aπριλίου 2012 ΘΕΜΑ: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Aριθμ. πρωτ. 77/330 Αθήνα, 10 Aπριλίου 2012 ΘΕΜΑ: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Aριθμ. πρωτ. 77/330 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ: 347/1170 Αθήνα, 26 Noεμβρίου 2010

Αριθμ. πρωτ: 347/1170 Αθήνα, 26 Noεμβρίου 2010 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 347/1170 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:. Γραµµατικός,

Διαβάστε περισσότερα

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ: 14. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Διευθυντά,

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ: 14. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Διευθυντά, K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 103/307 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ανδρέας Θρασυβούλου Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης www.beelab.gr Τι είναι ΠΟΠ και τι ΠΓΕ ΠΟΠ Η ποιότητα ή τα χαρ/κά

Διαβάστε περισσότερα

L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 538/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουνίου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΒ-4ΔΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25/09/2012 Αριθ. Πρωτ.:4619/99242 ΠΡΟΣ:

ΑΔΑ: Β4ΤΜΒ-4ΔΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25/09/2012 Αριθ. Πρωτ.:4619/99242 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κωδ.:101 76 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /9 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A0121 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Θάσος (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα: Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα προς ενημερωσή σας, τις εγκυκλίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα προς ενημερωσή σας, τις εγκυκλίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 40/131 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Π Ρ Ο Σ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 308/906 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31/07/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 3672/95529 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12/09/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 3886/114022 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Έλεγχος της επισήµανσης και της παρουσίασης των οίνων

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Έλεγχος της επισήµανσης και της παρουσίασης των οίνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Ταχ. /νση: Αχαρνών 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ε. Μπέλλου,

Διαβάστε περισσότερα

: Αχαρνών 2 : : , : : Κ. Τζήµας, Ε. Σκουρογιάννη :

: Αχαρνών 2 : : , : : Κ. Τζήµας, Ε. Σκουρογιάννη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2/ 12/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 5651/148826 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/07/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 177170 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13/10/2014 Αρ. Πρωτ: 4460/ Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ

Αθήνα 13/10/2014 Αρ. Πρωτ: 4460/ Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Πληροφορίες: Χ. Παπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΕΛΑΙΑΣ Ταχ Δ/νση: Μενάνδρου 22, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12/08/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 3433/103037 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓENΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ Αθήνα, 13. 05.2010 Αριθ. Πρωτ.: 263343 ΘΕΜΑ: «Λεπτοµέρειες εφαρµογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΕΛΑΙΑΣ Ταχ Δ/νση: Μενάνδρου 22, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 105 52

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/12/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 306242 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Διεύθυνση: Aχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Αθήνα, 30/04/2013 αρ. πρωτ.: 2666/54022. ΠΡΟΣ : Πίνακας ιανοµής ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Α: Αθήνα, 30/04/2013 αρ. πρωτ.: 2666/54022. ΠΡΟΣ : Πίνακας ιανοµής ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:. Γραµµατικός,

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /8 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A0841 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Πλαγιές Αμπέλου (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Δωδεκάνησος» ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα: Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Δωδεκάνησος» ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κωδικός: 101 76 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΤΟΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΤΑΦΥΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2009/2010

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΤΟΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΤΑΦΥΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2009/2010 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 143/600 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

A Α: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

A Α: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Χ.

Διαβάστε περισσότερα

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Ο.Σ.Ο.Ε. ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19 ΘΕΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Ο.Σ.Ο.Ε. ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19 ΘΕΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 112/408 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΕΛΑΙΑΣ Ταχ Δ/νση: Μενάνδρου 22, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 105 52

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

37/122 30 Ιανουαρίου 2009

37/122 30 Ιανουαρίου 2009 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr 37/122 30 Ιανουαρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/09/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. πρωτ.: 3633/98076 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /9 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A0268 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Κλημέντι (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποστολή προσχεδίων υπουργικών αποφάσεων σχετικών με όρους χρήσης Γεωγραφικών Ενδείξεων αλκοολούχων ποτών»

ΘΕΜΑ : «Αποστολή προσχεδίων υπουργικών αποφάσεων σχετικών με όρους χρήσης Γεωγραφικών Ενδείξεων αλκοολούχων ποτών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ & ΖΥΘΟΥ ΤΜΗΜΑ B Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, L 193/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2472009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ 607/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14 Ιουλίου 2009 για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 03-09-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aρ. πρωτ.: 3672/109689 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ ΜΗΛΟΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. πρωτ. 62/219 Αθήνα, 5 Mαρτίου 2012

Aριθμ. πρωτ. 62/219 Αθήνα, 5 Mαρτίου 2012 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Aριθμ. πρωτ. 62/219 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

/2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2)(α) και (β) των περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του 2004

/2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2)(α) και (β) των περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του 2004 Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3895, 27.8.2004 Αριθµός 704 6978 704/2004 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΙ 2004 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2)(α) και (β) των περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του 2004 Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -Αναρτητέα στο διαδίκτυο- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/12/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6743/155668 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /11 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1603 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Πλαγιές Κιθαιρώνα (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 7 / 8 /2012 Α.Π.: 3795/ 85103

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 7 / 8 /2012 Α.Π.: 3795/ 85103 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου.

Ακολουθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου. Στάλθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής η νέα Εγκύκλιος για τους Ποικιλιακούς Οίνους. Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου σε συνέχεια της

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /9 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1019 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Μεταξάτων (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

Fax :

Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚ/ΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΕΠΟΠΤ.ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /11 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1574 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Νέα Μεσημβρία (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /9 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A0265 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Παλλήνη (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα: Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) ΥΑ 165//2010 (ΥΑ 165255/ΙΑ ΦΕΚ Β 2157 2010): Ελεύθ. παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από ξεναγούς υπηκόους κρατών µελών ΕΕ-Π 38/2010 (534055) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 2, Τ.Κ , ΑΘΗΝΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 2, Τ.Κ , ΑΘΗΝΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/ 04 / 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 289688 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 09/04/2009 αρ. πρωτ.: ΠΡΟΣ : Πίνακας ιανοµής ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα, 09/04/2009 αρ. πρωτ.: ΠΡΟΣ : Πίνακας ιανοµής ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/09/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 4173/99513 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνημμένη εγκύκλιο έχουν επέλθει μερικές μεταβολές σε σύγκριση με την προϊσχύουσα, βασικότερες των οποίων είναι:

Στην συνημμένη εγκύκλιο έχουν επέλθει μερικές μεταβολές σε σύγκριση με την προϊσχύουσα, βασικότερες των οποίων είναι: K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 102/375 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΦΒ-9ΣΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝΦΒ-9ΣΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17-01-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 402/6634 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /10 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A0123 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Τεγέα (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα: Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /13 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1088 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Πλαγιές Πάικου (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συστάσεις για βελτίωση του συστήµατος επίσηµων ελέγχων των ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων του αµπελοοινικού τοµέα»

ΘΕΜΑ: «Συστάσεις για βελτίωση του συστήµατος επίσηµων ελέγχων των ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων του αµπελοοινικού τοµέα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-6-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β/20.1/7439/464 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Ψηφιακή Αναγγελία διακίνησης Νωπών Οπωροκηπευτικών στο ΜΕΝΟ (Μητρώο Εµπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών)»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Ψηφιακή Αναγγελία διακίνησης Νωπών Οπωροκηπευτικών στο ΜΕΝΟ (Μητρώο Εµπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ. /νση : Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας : 101 76 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 285/4617 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝ ΡΩ ΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Χαράλαμπος Μουλκιώτης Προϊστάμενος Τμήματος ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Γεωργίας και Γεωγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2009R0607 EL 01.07.2013 007.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 607/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 17.12.2015 ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: 133724 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Προς: Ως Πίνακας Διανομής ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /11 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1013 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Καστοριά (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΕ L 328 της , σ. 16 έως 49) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(ΕΕ L 328 της , σ. 16 έως 49) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1891/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 21ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004 (EE L 328/30.10.2004) ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1383/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΘΕΜΑ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΤΟΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΘΕΜΑ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΤΟΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 268/931 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝ. ΕΛ. ΚΙΣ. Α. Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝ. ΕΛ. ΚΙΣ. Α. Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ- ΚΙΣΣΑΒΟΥ (ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ) Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΛΑΜΙΑ 03/03/2015

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΛΑΜΙΑ 03/03/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΛΑΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /13 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A0850 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Αργολίδα (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες: Ν. Μανέτας Τηλέφωνο : 210 2125574 Fax : 210 5236592

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες: Ν. Μανέτας Τηλέφωνο : 210 2125574 Fax : 210 5236592 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 / 12 / 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 320732/17009 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /11 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1050 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 743 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 743 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15709/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 699 AGRILEG 251 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 03/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 1288/27577 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέµα : Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 8 παράγραφο 1 περίπτωση αiii ( παροχή προκαταβολής ).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέµα : Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 8 παράγραφο 1 περίπτωση αiii ( παροχή προκαταβολής ). Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ: 7923/87577 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Οινοτουρισµός στους ρόµους του Κρασιού της βορείου Ελλάδος

Οινοτουρισµός στους ρόµους του Κρασιού της βορείου Ελλάδος Οινοτουρισµός στους ρόµους του Κρασιού της βορείου Ελλάδος Γιάννης Αλµπάνης Χηµικός Μηχανικός ιευθυντής Οίνοι Βορείου Ελλάδος Καβάλα, 29 Μαΐου 2012 Ένωση Οινοπαραγωγών του Αµπελώνα της Βορείου Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /9 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1593 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Κόρινθος (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10 ΠΡΟΣ Ως πίνακα διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙΙ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙΙ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙΙ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η αίτηση Ελληνική Αιτών Όνοµα νοµικού ή φυσικού προσώπου Κτήµα Γεροβασιλείου Α.Ε. Πλήρης διεύθυνση (οδός, αριθµός, ταχυδροµικός κωδικός και

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014R0251 EL 27.03.2014 000.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 251/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑ Α Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα