ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού θέσεων για τις Δικαστικές Υπη ρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που πληρού νται από άτομα που προστατεύονται από το ν. 2643/998 και κατανομή των θέσεων αυτών.... Ορισμός και ανάλυση της αγοράς χονδρικής πρό σβασης και εκκίνησης κλήσεων στα δίκτυα κίνη της τηλεφωνίας... 2 Τέλη παρακράτησης των κλήσεων από σταθερά τηλέφωνα ΟΤΕ σε γεωγραφικούς και μη γεωγρα φικούς αριθμούς άλλων σταθερών δικτύων, σύμ φωνα με τα οριζόμενα στην υπ αριθμ. 38/2/ απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ «Λήψη απόφασης επί της πρότασης του ΟΤΕ σχετικά με τα τιμολόγια φω νητικής τηλεφωνίας, μισθωμένων γραμμών, δια σύνδεσης και αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο» (ΦΕΚ 558/Β/2006)... 3 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασί ας». 5. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Υπουργεί ου Δικαιοσύνης, για την επικείμενη έκδοση προκήρυξης πλήρωσης τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) συνολικά θέσεων εργασίας τακτικών υπαλλήλων, διαφόρων κα τηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων, για τις Δικαστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 6. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Α.. Καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων ερ γασίας για τις Δικαστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα, που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/998, σε τριάντα δύο (32). Β. Κατανέμουμε τον ανωτέρω αριθμό θέσεων κατά κατηγορία προστατευομένων προσώπων, ως εξής: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ () Καθορισμός αριθμού θέσεων για τις Δικαστικές Υπηρε σίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από το ν. 2643/998 και κατανομή των θέσεων αυτών. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ `Εχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις των παρ. και 2 του άρθρου 3 του ν. 2643/998 (220/Α ) «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με τις διατάξεις του άρθρου του ν.305/2002 (220/Α ) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές,. ρυθμίσεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 305/ Τις διατάξεις των περιπτώσεων α και γ της παρ. 4, του άρθρου του ν. 3454/2006 (75/Α ) «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΣΕΙΣ ν. 2643/998 α) Άτομα με ειδικές ανάγκες (πρώτο εδάφιο περίπτωσης β της παρ., άρθρου ν. 2643/998) 8 α) Πολύτεκνοι (περίπτωση α της παρ., άρθρου ν. 2643/998) 6 γ) Εθνική Αντίσταση (περίπτωση γ, της παρ., άρθρου ν. 2643/998) 3 δ) Έμμεση Α.Μ.Ε.Α. (δεύτερο εδάφιο, περίπτωσης β της παρ. άρθρου ν. 2643/998) 3 ε) Ανάπηροι πολέμου και τέκνα τους κ.λ.π. (περίπτωση δ παραγ. άρθρου ν. 2643/998) 3 στ) Τρίτεκνοι (περίπτωση ε, της παρ. του άρθρου ν. 2643/998) 9

2 2438 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γ. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής: Α/Α ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙA ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Πρωτοδικείο ΠΕ Γραμματέων Αναπήρων Πολέμου 2 ΑΘΗΝΩΝ Διοικητικό Πρωτοδικείο ΘΕΣΕΙΣ ν. 2643/998 ΠΕ Γραμματέων Πολυτέκνων 3 ΑΘΗΝΩΝ Πρωτοδικείο ΔΕ Γραμματέων Εθνικής Αντίστασης 4 ΑΘΗΝΩΝ Εισαγγελία Πρωτοδικών ΔΕ Γραμματέων Τρίτεκνων 5 ΑΘΗΝΩΝ Εφετείο ΥΕ Επιμελητών Πολυτέκνων 6 ΑΘΗΝΩΝ Εισαγγελία Εφετών ΥΕ Επιμελητών Εθνικής Αντίστασης 7 ΑΘΗΝΩΝ Εισαγγελία Πρωτοδικών 8 ΑΘΗΝΩΝ Εισαγγελία Πρωτοδικών ΥΕ Επιμελητών ΑΜΕΑ ΥΕ Επιμελητών Έμμεσης ΑΜΕΑ 9 ΑΘΗΝΩΝ Εισαγγελία Πρωτοδικών ΥΕ Επιμελητών Αναπήρων Πολέμου 0 ΑΘΗΝΩΝ Πταισματοδικείο ΥΕ Επιμελητών Τρίτεκνων ΑΘΗΝΩΝ Διοικητικό Πρωτοδικείο ΥΕ Επιμελητών Τρίτεκνων 2 ΠΕΙΡΑΙΑ Εισαγγελία Εφετών Πειραιά ΥΕ Επιμελητών Αναπήρων Πολέμου 3 ΠΕΙΡΑΙΑ Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά 4 ΕΥΒΟΙΑΣ Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας 5 ΛΑΡΙΣΑΣ Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας ΥΕ Επιμελητών Έμμεσης ΑΜΕΑ ΥΕ Επιμελητών Τρίτεκνων ΥΕ Επιμελητών Τρίτεκνων 6 ΚΕΡΚΥΡΑΣ Πρωτοδικείο Κέρκυρας ΔΕ Γραμματέων Τρίτεκνων 7 ΚΕΡΚΥΡΑΣ Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας ΥΕ Επιμελητών Πολυτέκνων 8 ΘΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗΣ 9 ΘΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗΣ Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ΥΕ Επιμελητών ΑΜΕΑ ΥΕ Επιμελητών Τρίτεκνων 20 ΘΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗΣ Πταισματοδικείο Θεσσαλονίκης ΥΕ Επιμελητών Πολυτέκνων 2 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πρωτοδικείο Χαλκιδικής ΠΕ Γραμματέων ΑΜΕΑ 22 ΕΒΡΟΥ Εισαγγελία Πρωτοδικών Έβρου ΥΕ Επιμελητών ΑΜΕΑ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2439 Α/Α ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 23 ΧΑΝΙΩΝ Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων ΚΑΤΗΓΟΡΙA ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ν. 2643/998 ΥΕ Επιμελητών Έμμεσης ΑΜΕΑ 24 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πρωτοδικείο Ηρακλείου ΠΕ Γραμματέων Πολυτέκνων 25 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου 26 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Επιμελητών ΑΜΕΑ 27 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Πρωτοδικείο Ρόδου ΠΕ Γραμματέων Εθνικής Αντίστασης 28 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Πρωτοδικείο Κώ ΠΕ Γραμματέων ΑΜΕΑ 29 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου ΥΕ Επιμελητών Πολυτέκνων 30 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Πρωτοδικείο Ναυπλίου ΥΕ Επιμελητών Τρίτεκνων 3 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυπαρισσίας 32 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Διοικητικό Πρωτοδικείο Μεσολογγίου ΥΕ Επιμελητών ΑΜΕΑ ΔΕ Γραμματέων ΑΜΕΑ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αριθ. 40/35 (2) Ορισμός και ανάλυση της αγοράς χονδρικής πρόσβα σης και εκκίνησης κλήσεων στα δίκτυα κίνητης τη λεφωνίας Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. Το ν. 343/2006 (ΦΕΚ 3/Α / ) «Περί Ηλεκτρο νικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», και ιδίως τα άρθρα 3, 2 περιπτώσεις α και ι, 6, 7, 35, 36, 37, 4, 42, 43, 44, 45, το άρθρο 68 παρ. καθώς και το άρθρο 69 παρ. 5 αυτού, β. την υπ αριθμ. 2002/2/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο), ιδίως δε τα άρθρα 6, 7, 8, 4, 5 και 6 αυτής, γ. την υπ αριθμ. 2002/9/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επι κοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη δια σύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση), ιδίως δε τα άρθρα 7, 8, 9, 0,, 2 και 3 αυτής, δ. τη Σύσταση της Επιτροπής της ης Φεβρουαρίου 2003 για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμιση σύμφωνα με την υπ αριθμ. 2002/2/ΕΚ οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2006 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ F του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2003/3/ΕΚ, ΕΕ L4/45, ), ε. τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κα νονιστικών ρυθμίσεων για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2002/C 65/2003), στ. την υπ αριθμ. 396/8/ ΕΕΤΤ σχετικά με την «Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για τον ορισμό, την ανάλυση και τις ρυθμιστικές υποχρεώσεις για την αγο ρά χονδρικής πρόσβασης και εκκίνησης κλήσεων στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας», η οποία έλαβε χώρα από μέχρι , ζ. την υπ αριθμ. ΑΠ 400/33/ ΕΕΤΤ με τίτλο «Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλε πικοινωνιακών παρόχων αναφορικά με τον ορισμό, την ανάλυση αγοράς και τις προτεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις για την αγορά χονδρικής Πρόσβασης και Εκκίνησης στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας», η. το από δημοσιευθέν στον δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ κείμενο των απαντήσεων της ΕΕΤΤ στις πα ρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων με τίτλο «Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης για τον ορισμό, την ανάλυση και τις κανονιστικές υποχρεώσεις στην αγορά χονδρικής πρόσβασης και εκκίνησης κλή σεων στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (Αγορά 5)», θ. την υπ αριθμ. 400/32/ ΕΕΤΤ «Κοινοποίηση προς την ΕΕ Σχεδίου Μέτρων αναφορικά με την αγο

4 24320 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ρά χονδρικής πρόσβασης και εκκίνησης κλήσεων στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (αγορά υπ αρ. 5 Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) σύμφωνα με το Άρθρο 7 της υπ αριθμ. 2002/2/ΕΚ Οδηγίας (Άρθρο 6 του ν.343/2006 [ΦΕΚ3/Α/ ]) με αρ. υπόθεσης EL/2006/0492 (Πρό σβαση και εκκίνηση κλήσεων στα δημόσια δίκτυα κινη τής τηλεφωνίας στην Ελλάδα), η οποία έλαβε χώρα την 3η Αυγούστου Το κείμενο της κοινοποίησης δη μοσιεύθηκε παράλληλα στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ, ι. την από επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την ΕΕΤΤ (υπ αριθμ. 3343/ ΕΕΤΤ) με θέμα: «CASE EL/2006/0492: Access and call origination on public mobile telephone network in Greece Request for Information Pursuant to Article 5(2) of Directive 2002/2/EC», ια. την υπ αριθμ. 03/Φ960/ επιστολή της ΕΕΤΤ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα «CASE EL/2006/0492: Access and call origination on public mobile telephone networks in Greece», ιβ. την υπ αριθμ / ΕΕΤΤ επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Κοινοποίηση EL/2006/0492: Πρόσβαση και εκκίνηση κλήσεων σε δη μόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, Άρθρο 7 παράγραφος (3) της υπ αριθμ. 2002/2/ΕΚ Οδηγίας: Κανένα Σχόλιο», ιγ. την υπ αριθμ. 9829/Φ600/ Εισήγηση προς την ΕΕΤΤ, ιδ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού, Επειδή:. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.. Σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο περί Ηλε κτρονικών Επικοινωνιών το οποίο ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 343/2006 (ΦΕΚ 3/Α / ) «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (εφεξής ο νόμος) και ιδίως το άρθρο 36 αυτού, η ΕΕΤΤ, βάσει των αρμοδιοτήτων της από το άρθρο 2 περ. (α) του νόμου, καλείται να ορίσει σχετικές αγορές στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες ιδίως τις σχετικές γεω γραφικές αγορές στην Ελληνική επικράτεια ακολου θώντας τη διαδικασία ορισμού αγορών που περιγρά φεται στην Οδηγία Πλαίσιο («Κεφάλαιο Δ» του νόμου 343/2006), τηρουμένων των άρθρων 6 και 7 του ιδίου νόμου (άρθρα 6 και 7 της Οδηγίας Πλαίσιο) Ιδίως Οδηγία 2002/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με κοινό κανο νιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοι νωνιών (οδηγία πλαίσιο), Οδηγία 2002/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συνα φείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση), Σύσταση της Επιτροπής της ης Φεβρουαρίου 2003 για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμιση σύμφωνα με την οδηγία 2002/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2003/3/ΕΚ, ΕΕ L4/45, ) («Σύσταση») και Κατευθυντή ριες Γραμμές της Επιτροπής για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινο τικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2002/C 65/03), («Κατευ θυντήριες Γραμμές»)..2. Η Οδηγία Πλαίσιο και ο ν. 343/2006 (άρθρα 35 και 37), ορίζουν περαιτέρω, ότι κατόπιν της ολοκλήρωσης του ορισμού των σχετικών αγορών σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, η ΕΕΤΤ υποχρεούται να διεξάγει ανάλυση της αποτελεσματικότητας του αντα γωνισμού στην ως άνω αγορά σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις Κατευθυντή ριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και τη Σύσταση της Επιτροπής (2003/3/ΕΚ, ΕΕ L4/45, ) για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμιση (εφεξής «Η Σύσταση»)..3. Η «Σύσταση» προβλέπει ότι σε επίπεδο χονδρικής υφίσταται μια διακριτή σχετική αγορά, αφορώσα την «Πρόσβαση και Εκκίνηση κλήσεων σε δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας» (Αγορά υπ αρ. 5)..4. Σύμφωνα με το Άρθρο 8 (2) της Οδηγίας για την Πρόσβαση και το ν. 343/2006, η ΕΕΤΤ υποχρεούται να επιβάλει κάποια υποχρέωση ή υποχρεώσεις σε επιχει ρήσεις με ΣΙΑ 2 στις προσδιορισθείσες σχετικές αγορές. Ειδικά το άρθρο 42 παρ. 5 και 7 του ν. 343/2006 ορίζει μεταξύ άλλων ότι «5. Η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από ανάλυση της αγοράς, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρ θρο 37, μπορεί να επιβάλει κατά περίπτωση, σε φορείς εκμετάλλευσης με Σημαντική Ισχύ σε συγκεκριμένη αγορά τις υποχρεώσεις των άρθρων 43, 44 και 45» «7. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο είναι αναλογικές και δικαιολογημένες. Οι υποχρεώσεις αυτές επιβάλλονται κατόπιν διαβούλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7»..5. Σύμφωνα με τα άρθρα 2 ιβ και 7 του ν. 343/2006 (άρθρο 6 της Οδηγίας Πλαίσιο), η ΕΕΤΤ προβαίνει σε διαβούλευση σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήψη μέτρων που έχουν σημαντική επίπτωση στη σχετική αγορά, κατ εφαρμογή του παρόντος νόμου, δίδοντας στα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους στο προτεινόμενο μέτρο, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος..6. Σύμφωνα με τα άρθρα 2 ι και 6 (3) του ν. 343/2006 (άρθρο 7 της Οδηγίας Πλαίσιο) «3. Εφόσον η Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν της διενέργειας διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 7, προτίθεται να αποφασίσει επί θέματος το οποίο: (α) εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 36 ή 37 ή 42 ή 68 παρ. και (β) επηρεάζει το εμπόριο μεταξύ Κρατών Μελών, κοινοποιεί και θέτει, με την επιφύλαξη του επιχειρηματικού απορρήτου, σχέδιο αι τιολογημένης απόφασης στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών των άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμ φωνα με την παράγραφο του παρόντος άρθρου. Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις της Ευρω παϊκής Επιτροπής και των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών των άλλων Κρατών Μελών μόνον εφόσον υποβληθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός ή εντός της προθεσμίας του άρθρου 7, εάν η προθεσμία αυτή είναι μεγαλύτερη. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τελική απόφαση.».7. Σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. του ν. 343/2006 «Οι υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί σε επιχειρήσεις, που παρέχουν δημόσια δίκτυα ή/ και υπηρεσίες ηλεκτρο νικών επικοινωνιών, οι οποίες ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του νόμου και αφορούν: 2 Βλ. σχετικά και παράγραφο 4 των Κατεθυντήριων Αρχών.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2432 α) την ειδική πρόσβαση και τα τιμολόγια λιανικής για την παροχή πρόσβασης και τη χρήση του σταθερού δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου, που επιβάλλονται δυ νάμει των άρθρων 5 και 6, παράγραφοι έως και 7 του π.δ. 8/999 (ΦΕΚ 70 Α), β) την πρόσβαση και τη διασύνδεση, την επιλογή ή προεπιλογή φορέα, που επι βάλλονται δυνάμει των άρθρων 4, 6, 7, 8,, 2 και 4 του π.δ 65/999 (ΦΕΚ 59 Α') και γ) τις μισθωμένες γραμμές, που επιβάλλονται δυνάμει των άρθρων 3, 4 και 5 παρ. και 2 του π.δ. 40/996 (ΦΕΚ 27 Α), διατηρούνται σε ισχύ, έως ότου η Ε.Ε.Τ.Τ. διεξάγει ανάλυση της αγοράς για τις λιανικές αγορές, σύμφωνα με το άρθρο 37, για να αποφασισθεί εάν οι υποχρεώσεις αυτές διατηρηθούν, τροποποιηθούν ή αρθούν...».8. Τέλος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 69 παρ. 5 του νόμου «5. Ο καθορισμός και η ανάλυση σχε τικών αγορών, καθώς και οι Κοινοποιήσεις στην Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 της υπ αριθμ. 2002/2/ΕΚ Οδηγίας και οι οποίες εκκίνησαν πριν τη θέση σε εφαρμογή του παρόντος νόμου λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού.» 2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΓΟΡΑ ΥΠ ΑΡ. 5) 2.. Σύμφωνα με την υπ αριθμ. (2002/2/ΕΚ) Οδηγία Πλαίσιο, την υπ αριθμ. (2002/9/ΕΚ) Οδηγία για την Πρόσβαση, τη «Σύσταση» (2003/3/ΕΚ, ΕΕ L4/45, ) καθώς και τις «Κατευθυντήριες Γραμμές» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2002/C 65/2003), η ΕΕΤΤ προχώρησε στη διαδικασία ορισμού και ανάλυσης των σχετικών αγορών που ανταποκρίνονται στις συνθήκες της εθνικής αγοράς Στα πλαίσια των διαδικασιών της σχετικά με τον ορισμό και την ανάλυση αγορών, η ΕΕΤΤ λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τη «Σύσταση» και τις «Κατευθυντή ριες Γραμμές» κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, ενόψει των εθνικών συνθηκών, υφίσταται μία διακριτή σχετική αγορά που περιλαμβάνει την πρόσβαση και εκκίνηση κλήσεων σε δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Το γεωγραφικό εύρος της εν λόγω αγοράς, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ΕΕΤΤ είναι η Ελληνική Επικράτεια Κατόπιν του ορισμού μιας διακριτής σχετικής αγοράς αναφορικά με τη πρόσβαση και εκκίνηση κλή σεων σε δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, η ΕΕΤΤ διεξήγαγε ανάλυση σχετικά με το εάν η εν λόγω αγο ρά είναι επαρκώς ανταγωνιστική και συγκεκριμένα εάν κάποια επιχείρηση ή επιχειρήσεις κατέχουν ΣΙΑ στη σχετική αγορά. Προκειμένου να εκτιμήσει το επίπεδο του ανταγωνισμού στην ορισθείσα σχετική αγορά και να εξετάσει την ύπαρξη ατομικής ή συλλογικής ΣΙΑ, η ΕΕΤΤ έλαβε υπόψη της μια σειρά κριτηρίων και παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων και των εξής: με ρίδια αγοράς, ύπαρξη ή μη σημαντικής ανταγωνιστικής διαφοράς από ανταγωνιστές όσον αφορά στα μερίδια αγοράς, ύπαρξη ή μη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων έναντι άλλων παικτών της αγοράς, αξιολόγηση σειράς παραγόντων στα πλαίσια της λιανικής αγοράς κινητών επικοινωνιών όπως μερίδια συγκέντρωσης, κίνητρα και δυνατότητα συντονισμού, πραγματικοί ή/και δυνατοί περιορισμοί της αγοράς Στα πλαίσια της ανωτέρω ανάλυσής της, η ΕΕΤΤ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τουλάχιστον για το πα ρόν στάδιο εξέλιξης της αγοράς και στα πλαίσια της «εκ των προτέρων» ανάλυσης της αγοράς που διεξάγει η ΕΕΤΤ βάσει του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου, υπάρχουν ανεπαρκείς ενδείξεις ως προς το εάν οι εται ρείες κινητής τηλεφωνίας έχουν συλλογικά ή από κοινού Δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά για τη πρόσβαση και εκκίνηση κλήσεων. Επιπλέον, καμία εταιρεία κινητής τηλεφωνίας δεν κατέχει ατομικά ΣΙΑ Ως εκ τούτου η ΕΕΤΤ δεν έκρινε απαραίτητο να επιβληθούν υποχρεώσεις σε οποιαδήποτε εταιρεία κι νητής αναφορικά με τη χονδρική αγορά πρόσβασης και εκκίνησης κλήσεων στα δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου κανονιστικού πλαισίου και ιδίως το άρθρο 2 (ιβ) του ν 343/2006 και το άρθρο 6 της Οδηγίας Πλαίσιο, η ΕΕΤΤ διεξήγαγε εθνική δημόσια διαβούλευση (ΑΠ ΕΕΤΤ 396/8/ ) αναφορικά με τον ορισμό και την ανάλυση της χονδρι κής αγοράς πρόσβασης και εκκίνησης κλήσεων στα δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας η οποία διήρκεσε από τις 9 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου του Κατόπιν υποβολής των σχολίων των συμμετεχό ντων στην ως άνω διαβούλευση η ΕΕΤΤ παρείχε ανα λυτικές απαντήσεις επί των κυριότερων σημείων των παρατηρήσεών τους (ΑΠ ΕΕΤΤ 400/33/ ) Στα πλαίσια των όσων προβλέπονται από το νέο κανονιστικό πλαίσιο περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ιδίως το άρθρο 2 (ι) του ν. 343/2006 και το άρθρο 7 της Οδηγίας Πλαίσιο, η ΕΕΤΤ προέβη στις σε Κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις λοι πές ΕΡΑ του Σχεδίου Μέτρων της αναφορικά με την αγορά Πρόσβασης και Εκκίνησης κλήσεων στα δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (ΑΠ ΕΕΤΤ 400/32/ , αρ. υπόθεσης EL/2006/0492) Στις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε επιστολή στην ΕΕΤΤ (αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 3343/ ) με θέμα: «CASE EL/2006/0492: Access and call origination on public mobile telephone networks in Greece Request for Information Pursuant to Article 5(2) of Directive 2002/2/ EC», με την οποία ζητούσε συμπληρωματικές πληρο φορίες αναφορικά με την Κοινοποίηση του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ για την χονδρική αγορά πρόσβασης και εκκίνησης κλήσεων σε δημόσια δίκτυα κινητής τη λεφωνίας Δια της υπ αριθμ. 03/Φ960/ επιστολής της, η ΕΕΤΤ παρείχε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις αι τηθείσες συμπληρωματικές πληροφορίες. 2.. Στις , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στην ΕΕΤΤ επιστολή (αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 36492/ ) με θέμα «Κοινοποίηση EL/2006/0492: Πρόσβαση και εκ κίνηση κλήσεων σε δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνί ας, Άρθρο 7 παράγραφος (3) της υπ αριθμ. 2002/2/ΕΚ Οδηγίας: Κανένα Σχόλιο», με την οποία η ΕΕ γνωστο ποιεί στην ΕΕΤΤ ότι εξέτασε το κοινοποιημένο σχέδιο μέτρων και δεν έχει σχόλια επ αυτού Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος (5) της Οδηγίας Πλαίσιο, η ΕΕΤΤ μπορεί να θεσπίσει το προκύπτον Σχέδιο Μέτρων και εάν το πράξει να το γνωστοποιήσει στην Επιτροπή. 3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3.. Η παρούσα απόφαση βασίζεται στην (και ερμηνεύ εται σύμφωνα με την) απόφαση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον ορισμό και την ανάλυση για την αγορά πρόσβασης και εκκίνησης κλήσεων σε δημόσια δίκτυα κινητής τη λεφωνίας (υπ αριθμ. 400/32/ ΕΕΤΤ) όπως αυτή διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσμα τα της δημόσιας διαβούλευσης που διεξήγαγε η ΕΕΤΤ τόσο σε εθνικό όσο και σε Κοινοτικό επίπεδο (υπ αριθμ. 396/8/ ΕΕΤΤ, υπ αριθμ. 400/33/ ΕΕΤΤ).

6 24322 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το σχέδιο μέτρων κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επι τροπή σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ αριθμ. 2002/2/ΕΚ Οδηγίας (και το άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 343/2006) και καταχωρήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τον υπ αριθμ. EL/2006/ Το σχέδιο μέτρων έγινε αποδεκτό από την Ευρω παϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την από επιστολή της ΕΕ (Αριθμ / ΕΕΤΤ) με θέμα «Κοινο ποίηση EL/2006/0492: Πρόσβαση και εκκίνηση κλήσεων σε δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, Άρθρο 7 παρά γραφος (3) της Οδηγίας 2002/2/ΕΚ: Κανένα Σχόλιο», με την οποία η ΕΕ γνωστοποιεί στην ΕΕΤΤ ότι εξέτασε το κοινοποιημένο σχέδιο μέτρων και δεν έχει σχόλια επ αυτού, αποφασίζουμε: Α.. Ορισμός Σχετικής Αγοράς Προϊόντων/ Υπηρεσιών και Γεωγραφικής Αγοράς.. Η ΕΕΤΤ ορίζει μία διακριτή σχετική αγορά πρόσβα σης και εκκίνησης κλήσεων σε δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας..2. Το γεωγραφικό εύρος της ανωτέρω σχετικής αγο ράς είναι η Ελληνική Επικράτεια. 2. Εξέταση ύπαρξης ή μη Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ (ατομικά ή συλλογικά) στην ως άνω Σχετική Αγορά («ΣΙΑ») Στα πλαίσια της ανωτέρω ανάλυσής της, η ΕΕΤΤ κα τέληξε στο συμπέρασμα ότι τουλάχιστον για το παρόν στάδιο εξέλιξης της αγοράς και στα πλαίσια της «εκ των προτέρων» ανάλυσης της αγοράς που διεξάγει η ΕΕΤΤ βάσει του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου, υπάρχουν ανεπαρκείς ενδείξεις ως προς το εάν οι εταιρείες κι νητής τηλεφωνίας έχουν συλλογικά ή από κοινού Δε σπόζουσα θέση στη σχετική αγορά για τη πρόσβαση και εκκίνηση κλήσεων. Επιπλέον, καμία εταιρεία κινητής τηλεφωνίας δεν κατέχει ατομικά ΣΙΑ. Β.. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης κα ταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη απόφασης της ΕΕΤΤ, που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας ή κατά το μέρος που ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα. 2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην Ευρω παϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.3 του ν. 343/2006. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 5 Νοεμβρίου 2006 Ο Πρόεδρος ΝΙΚ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ F Αριθ. 40/36 (3) Τέλη παρακράτησης των κλήσεων από σταθερά τηλέ φωνα ΟΤΕ σε γεωγραφικούς και μη γεωγραφικούς αριθμούς άλλων σταθερών δικτύων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αριθμ. 38/2/ απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ «Λήψη απόφασης επί της πρότασης του ΟΤΕ σχετικά με τα τιμολόγια φωνητικής τηλεφω νίας, μισθωμένων γραμμών, διασύνδεσης και αδε σμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο» (ΦΕΚ 558/Β/2006) Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το ν. 343/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 3/Α/2006), (ιδίως τα άρθρα 3, 2, στοιχ. α, στ, και ιστ, καθώς και το άρθρο 4, το άρθρο 64, το άρθρο 68 παρ. και 3 και το άρθρο 70 παρ. 2 περιπτώσεις (α), (στ) και (η)) β. το ν.703/977 «Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγο πωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 278/Α/977), όπως ισχύει τροποποιηθείς, γ. την υπ αριθμ. 38// απόφαση της ΕΕΤΤ «Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2005 (με απολογιστικά στοιχεία 2003)» (ΦΕΚ 68/Β/2006), δ. την υπ αριθμ. 38/2/ απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ «Λήψη απόφασης επί της πρότασης του ΟΤΕ σχετικά με τα τιμολόγια φωνητικής τηλεφωνίας, μισθωμένων γραμμών, διασύνδεσης και αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο» (ΦΕΚ 558/Β/2006) ε. την υπ αριθμ. 399/49/ απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ «Αναβολή έναρξης εφαρμογής των τελών παρακρά τησης των κλήσεων από σταθερά τηλέφωνα ΟΤΕ σε κινητά τηλέφωνα και από σταθερά τηλέφωνα ΟΤΕ σε γεωγραφικούς και μη γεωγραφικούς αριθμούς άλλων σταθερών δικτύων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με την υπ αριθμ. 38/2/ απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ «Λήψη απόφασης επί της πρότασης του ΟΤΕ σχετικά με τα τιμολόγια φωνητικής τηλεφωνίας, μισθωμένων γραμμών, διασύνδεσης και αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπι κό βρόχο» (ΦΕΚ 558/Β/2006)» (ΦΕΚ 329/Β/2006) στ. την υπ αριθμ.407/3/ απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ «Αναβολή έναρξης εφαρμογής των τελών παρακρά τησης των κλήσεων από σταθερά τηλέφωνα ΟΤΕ σε κινητά τηλέφωνα και από σταθερά τηλέφωνα ΟΤΕ σε γεωγραφικούς και μη γεωγραφικούς αριθμούς άλλων σταθερών δικτύων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με την υπ αριθμ. 38/2/ απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ «Λήψη απόφασης επί της πρότασης του ΟΤΕ σχετικά με τα τιμολόγια φωνητικής τηλεφωνίας, μισθωμένων γραμμών, διασύνδεσης και αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπι κό βρόχο» (ΦΕΚ 558/Β/2006)» (ΦΕΚ 607/Β/2006) ζ. την υπ αριθμ. 25/729/ επιστολή του ΟΤΕ (αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 20650/ ), με θέμα «Τέλος Πα ρακράτησης προς γεωγραφικούς αριθμούς για αστικές υπεραστικές κλήσεις», η. την υπ αριθμ. ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 876/Φ.960/ επι στολή της ΕΕΤΤ προς τον ΟΤΕ με θέμα «Τέλος Παρα κράτησης προς γεωγραφικούς αριθμούς για αστικές υπεραστικές κλήσεις», θ. την υπ αριθμ. 9407/ επιστολή του ΟΤΕ (αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 3990/ ) με θέμα «Τέλος Πα ρακράτησης προς μη γεωγραφικούς αριθμούς» ι. την υπ αριθμ. 86/9558/ επιστολή του ΟΤΕ (αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 4066/ ) με θέμα «Τέλη Πα ρακράτησης ΟΤΕ για κλήσεις προς γεωγραφικούς αριθ μούς άλλων δικτύων», ια. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, Επειδή:. Η υπ αριθμ. 38/2/ απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ «Λήψη απόφασης επί της πρότασης του ΟΤΕ σχετικά με τα τιμολόγια φωνητικής τηλεφωνίας, μισθωμένων γραμμών, διασύνδεσης και αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο» (ΦΕΚ 558/Β/2006) ορίζει ότι τα ανα φερόμενα σε αυτή τέλη παρακράτησης των κλήσεων από σταθερά τηλέφωνα ΟΤΕ σε κινητά τηλέφωνα και από σταθερά τηλέφωνα ΟΤΕ σε γεωγραφικούς και μη γεωγραφικούς αριθμούς άλλων σταθερών δικτύων εφαρμόζονται από Επίσης, η εν λόγω απόφαση καλεί τον ΟΤΕ όπως υποβάλει άμεσα στην ΕΕΤΤ προς έγκριση την τιμολογιακή του πολιτική αναφορικά με

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) το τέλος παρακράτησης προς γεωγραφικούς αριθμούς χωριστά για αστικές και υπεραστικές κλήσεις. 2. Η υπ αριθμ. 399/49/ απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ «Αναβολή έναρξης εφαρμογής των τελών παρακρά τησης των κλήσεων από σταθερά τηλέφωνα ΟΤΕ σε κινητά τηλέφωνα και από σταθερά τηλέφωνα ΟΤΕ σε γεωγραφικούς και μη γεωγραφικούς αριθμούς άλλων σταθερών δικτύων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με την υπ αριθμ. 38/2/ απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ «Λήψη από φασης επί της πρότασης του ΟΤΕ σχετικά με τα τιμολόγια φωνητικής τηλεφωνίας, μισθωμένων γραμμών, διασύνδεσης και αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο» (ΦΕΚ 558/Β/2006)» (ΦΕΚ 329/Β/2006) ορίζει την αναβολή μέχρι την της έναρξης εφαρμογής των τελών παρα κράτησης των κλήσεων από σταθερά τηλέφωνα ΟΤΕ σε κινητά τηλέφωνα και από σταθερά τηλέφωνα ΟΤΕ σε γε ωγραφικούς και μη γεωγραφικούς αριθμούς άλλων σταθε ρών δικτύων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με την υπ αριθμ. 38/2/ απόφαση της ΕΕΤΤ. 3. Η υπ αριθμ. 407/3/ απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ «Αναβολή έναρξης εφαρμογής των τελών παρακράτησης των κλήσεων από σταθερά τηλέφωνα ΟΤΕ σε κινητά τηλέ φωνα και από σταθερά τηλέφωνα ΟΤΕ σε γεωγραφικούς και μη γεωγραφικούς αριθμούς άλλων σταθερών δικτύων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με την υπ αριθμ. απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 38/2/ «Λήψη απόφασης επί της πρότασης του ΟΤΕ σχετικά με τα τιμολόγια φωνητικής τηλεφωνίας, μισθωμένων γραμμών, διασύνδεσης και αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο» (ΦΕΚ 558/Β/2006)» (ΦΕΚ 607/Β/2006) ορίζει την αναβολή μέχρι την της έναρξης εφαρμογής των τελών παρακράτησης των κλήσε ων από σταθερά τηλέφωνα ΟΤΕ σε κινητά τηλέφωνα και από σταθερά τηλέφωνα ΟΤΕ σε γεωγραφικούς και μη γεω γραφικούς αριθμούς άλλων σταθερών δικτύων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με την υπ αριθμ. 38/2/ απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 4. Η τιμολογιακή πολιτική που υπέβαλε ο ΟΤΕ με την επιστολή του υπ αριθμ. 25/729/ αναφορικά με το τέλος παρακράτησης προς γεωγραφικούς αριθμούς χωριστά για αστικές και υπεραστικές κλήσεις δεν ήταν πλήρως αιτιολογημένη και ολοκληρωμένη, όπως εξη γήθηκε στον ΟΤΕ με την υπ αριθμ. ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 876/ Φ.960/ επιστολή της ΕΕΤΤ προς τον ΟΤΕ. 5. Ο ΟΤΕ υπέβαλε με την υπ αριθμ. 86/9558/ επι στολή του εκ νέου την τιμολογιακή του πολιτική αναφορικά με το τέλος παρακράτησης προς γεωγραφικούς αριθμούς χωριστά για αστικές και υπεραστικές κλήσεις. 6. Ο ΟΤΕ υπέβαλε με την επιστολή του υπ αριθμ. 9407/ την τιμολογιακή του πολιτική αναφο ρικά με το τέλος παρακράτησης προς μη γεωγραφι κούς αριθμούς χωριστά για κάθε σημείο παράδοσης της κλήσης. 7. Το γεγονός ότι για τον προσδιορισμό του τέλους παρακράτησης για κλήσεις από σταθερά τηλέφωνα ΟΤΕ σε μη γεωγραφικούς αριθμούς άλλων σταθερών δικτύων που επετράπη στον ΟΤΕ να εφαρμόσει με την υπ αριθμ. 38/2/ απόφαση της ΕΕΤΤ είχε ληφθεί υπόψη ότι η παράδοση των κλήσεων γίνεται σε επίπεδο single tandem και double tandem. 8. Το γεγονός ότι για τον προσδιορισμό των τελών πα ρακράτησης για κλήσεις από σταθερά τηλέφωνα ΟΤΕ σε γεωγραφικούς αριθμούς άλλων σταθερών δικτύων ξεχω ριστά για αστικές και υπεραστικές κλήσεις, η ΕΕΤΤ έλαβε υπόψη της τα στοιχεία του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ Έτους 2005 (με απολογιστικά στοιχεία 2003). Επίσης, τα υπολογισθέντα εν λόγω τέλη παρακράτησης αντιστοι χούν σε παράδοση των κλήσεων από τον ΟΤΕ σε σημείο διασύνδεσης πλησιέστερα προς τον τερματισμό τους, 9. Το γεγονός ότι οι αναφερόμενες στην παρούσα τιμές των τελών παρακράτησης είναι μέσες και κατά συνέπεια οι τιμές αυτές θα ισούνται με τις ονομαστικές μόνο στις περιπτώσεις λιανικών χρεώσεων ανά δευτε ρόλεπτο, αποφασίζει: Σε συνέχεια των οριζομένων στις υπ αριθμ. 38/ 2/ αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ (ΦΕΚ 558/Β/2006), υπ αριθμ. 399/49/ αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ (ΦΕΚ 329/Β/2006) και υπ αριθμ. 407/3/ αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ (ΦΕΚ 607/Β/2006):. α) Την εφαρμογή των ακόλουθων τελών παρακράτη σης για τις κλήσεις από σταθερά τηλέφωνα ΟΤΕ προς τους μη γεωγραφικούς αριθμούς της σειράς 80 άλλων δικτύων καθώς και για τις μη ατελείς κλήσεις προς τους σύντομους κωδικούς των σειρών 0, (πλην των σύντομων κωδικών της σειράς 8), 2, 3, 5 και 8 του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης άλλων δικτύων: i.,8 λεπτά/λεπτό για τις κλήσεις που παραδίδονται από τον ΟΤΕ σε τοπικό (local) επίπεδο ii.,43 λεπτά/λεπτό για τις κλήσεις που παραδίδονται από τον ΟΤΕ σε επίπεδο Single tandem iii.,64 λεπτά/λεπτό για τις κλήσεις που παραδίδονται από τον ΟΤΕ σε Double tandem β) Οι πάροχοι άλλων δικτύων ορίζουν ανά περίπτωση πα ράδοσης των κλήσεων από τον ΟΤΕ (τοπικό, single tandem, double tandem επίπεδο) τα τέλη τερματισμού στο δίκτυό τους για μη γεωγραφικούς αριθμούς της σειράς 80, έτσι ώστε εφαρμοζόμενα στα αντίστοιχα ανωτέρω τέλη παρα κράτησης (τοπικό, single tandem, double tandem επίπεδο) να προσδιορίζεται και στις τρεις περιπτώσεις η ίδια λιανική τιμή χρέωσης πανελλαδικά, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης, όπως εκάστοτε ισχύει. Ομοίως, οι πάροχοι άλλων δικτύων ορίζουν ανά περί πτωση παράδοσης των κλήσεων από τον ΟΤΕ (τοπικό, single tandem, double tandem επίπεδο) τα τέλη τερμα τισμού στο δίκτυό τους για σύντομους κωδικούς των σειρών 0, (πλην των σύντομων κωδικών της σειράς 8), 2, 3, 5 και 8, η κλήση προς τους οποίους δεν παρέχεται ατελώς, έτσι ώστε εφαρμοζόμενα στα αντί στοιχα ανωτέρω τέλη παρακράτησης (τοπικό, single tandem, double tandem επίπεδο) να προσδιορίζεται και στις τρεις περιπτώσεις η ίδια λιανική τιμή χρέωσης πα νελλαδικά, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης, όπως εκάστοτε ισχύει. 2. Την εφαρμογή των ακόλουθων τελών παρακράτη σης των κλήσεων από σταθερά τηλέφωνα ΟΤΕ προς γεωγραφικούς αριθμούς άλλων σταθερών δικτύων: i.,88 λεπτά/λεπτό για αστικές κλήσεις ii. 3,43 λεπτά/λεπτό για υπεραστικές κλήσεις 3. Τα τιμολόγια που αναφέρονται στην παρούσα εφαρ μόζονται από την ή από την ημερομηνία δημο σίευσης της παρούσας εάν αυτή λάβει χώρα μετά την , με την επιφύλαξη τήρησης από την Εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ των διατάξεων δημοσιότητας του άρθρου 6 της υπ αριθμ. 277/64/2003 αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ. 4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 5 Νοεμβρίου 2006 Ο Πρόεδρος ΝΙΚ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

8 24324 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (230) ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (20) ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (260) (260) ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2650) 8725 ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò (2530) ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê. ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (240) ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 3 (2660) (2660) ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (280) ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò (2250) (2250) ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ Óå Ýíôõðç ìïñöþ: Ãéá ôá ÖÅÊ áðü ìý ñé 6 óåëßäåò óå euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 0,20 euro ãéá êüèå åðéðëýïí ïêôáóýëéäï Þ ìýñïò áõôïý. Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,5 euro áíü óåëßäá. Óå ìïñöþ CD: Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO A~ Á ÅôÞóéï 3ìçíéáßï Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï ÅôÞóéï Á Ìçíéáßï 5 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50  ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 00 B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5  Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200 à ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5 Ä ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 00 Ä~ 3ìçíéáßï 60 Ç ôéìþ ðþëçóçò ìåìïíùìýíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöþ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêþ ìïñöþ êáé ìý ñé 00 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôü euro áíü 50 óåëßäåò. Ç ôéìþ ðþëçóçò óå ìïñöþ cd-rom äçìïóéåõìüôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíü Ýôïò. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêü : , fax : internet : ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê. Óå Ýíôõðç ìïñöþ Áðü ôï Internet Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöüóåéò êôë.) Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èýóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 0 6 ÄÙÑÅÁÍ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) Ðñþôï (A ), Äåýôåñï ( ) êáé ÔÝôáñôï (Ä ) _ Ôï ôåý ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöþ) èá áðïóôýëëåôáé óå óõíäñïìçôýò ìå ôçí åðéâüñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñü ôá õäñïìéêü Ýîïäá. Ãéá ôçí ðáñï Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêþò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìýíùí åôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôá ôåý ç Á, Â, Ä, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìþ ðñïóáõîüíåôáé ðýñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôþóéáò óõíäñïìþò Ýôïõò 2006, êáôü 40 euro áíü Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíü ôåý ïò. * Ïé óõíäñïìýò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìþò êáôáâüëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 253 êáé ôï ðïóü õðýñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìþò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 352).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñýðåé íá áðïóôýëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ. * Ç ðëçñùìþ ôïõ õðýñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé åß óå óõíäñïìýò, åéóðñüôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ. * Ïé óõíäñïìçôýò ôïõ åîùôåñéêïý Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá ëþøçò ôùí äçìïóéåõìüôùí ìýóù internet, ìå ôçí êáôáâïëþ ôùí áíôßóôïé ùí ðïóþí óõíäñïìþò êáé ÔÁÐÅÔ. * Ïé Íïìáñ éáêýò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé åéñþóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìþò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðýñ ôïõ ÔÁÐÅÔ. * Ç óõíäñïìþ éó ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñüöïíôáé óõíäñïìçôýò ãéá ìéêñüôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. * Ç åããñáöþ Þ áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìý ñé ôçí 3çí Äåêåìâñßïõ êüèå Ýôïõò. * Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá õäñïìéêýò åðéôáãýò êáé ñçìáôéêü ãñáììüôéá äåí ãßíïíôáé äåêôü. Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (20) ÄùñåÜí äéüèåóç ôåý ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêü áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá ÄùñåÜí áíüãíùóç äçìïóéåõìüôùí ôåý ïõò Á áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ Ïé õðçñåóßåò åîõðçñýôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíü áðü 08.00~ Ýùò 3.00~ * * ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ * ÔÇË * FAX ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ:

4226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)

4226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4227 4228 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4229 4230 ΕΦΗΜΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 80037/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών Επαγγελματικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1810 12 Δεκεμβρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ3/Α/22925 Κανονισμός εγκατάστασης παροχετευτικών αγωγών και μετρητών φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 145 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3474 Κύρωση της Συμφωνίας που συνάφθηκε με ανταλλα γή ρηματικών διακοινώσεων μεταξύ της Κυβέρνη σης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1017 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 88 30 Ιανουαρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/1786 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότη τας Υπουργείου Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2697 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3505 Κύρωση της Συμφωνίας των Κρατών Μελών της Ευρω παϊκής Ένωσης σχετικά με τις αξιώσεις που εγείρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 241 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3392 4 Οκτωβρίου 2005 Κύρωση της Συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3405 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4541 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 371 28 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 256202/5.9.2003 «Διάρ θρωση, αρμοδιότητες και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 14 Νοεμβρίου 2006 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3506 Κύρωση της Απόφασης των Αντιπροσώπων των Κυβερ νήσεων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2685 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 244 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3504 Κύρωση του Πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλι ών των μελών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 7 Φεβρουαρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 325890 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 125916/11.2.2004 (Β 364) υπουργικής απόφασης «Λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7027 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 3 Mαΐου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ4/62591/4924 Έγκριση Κανονισμού Χάραξης και Επιδομής Μετρικής Γραμμής (ΚΧΕΜΓ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 282471 Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ αριθμ. 277628/29.5.2006 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μέτρα καταβολής της πρόσθετης ενίσχυσης (ποιο τικό παρακράτημα) στον τομέα του καπνού στα πλαίσια της νέας Κ.Α.Π.... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 192 13 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) του Δήμου Καλλιθέας (N.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. 08044/ 262/000Α/30.8.999 απόφασης του Υπουργού Οικο νομικών για τον καθορισμό του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1433 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατ εφαρμογή του π.δ. 164/2004 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 735 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 70 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3452 Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου για την καταπο λέμηση της τρομοκρατίας στη Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 587 0 Μαΐου 006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 44840/ΣΤ5 () Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 587 0 Μαΐου 006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 44840/ΣΤ5 () Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 286 10 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο πρόγραμμα Α, Β και Γ τάξης Καλλιτεχνικών Σχολείων... 1 Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1685 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 188 10 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αγ. Ι. Ρέντη με τον χαρακτηρισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 859 10 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έλεγχος των κλειστών πηγών υψηλής ραδιενέργειας και των έκθετων πηγών..... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1571 14 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Περί δικαιολογητικών καταβολής των ενισχύσεων Προκαταβολή της επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 27 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή έκτακτου προσωρινού χορηγήματος για τις γιορτές του Πάσχα 2006 στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24475 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1784 20 Δεκεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43504 Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έρ γων αξιοποίησής τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2731 25 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 75 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 30 3 Σεπτεμβρίου 006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 314 27 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3429 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 149 Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής, Κυρια κών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής μονίμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1976 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των Επιτρο πών των Πανελληνίων Μαθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1677 1 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κοστολόγηση και ανακοστολόγηση βιβλίων ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ... 1 Τροποποίηση συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1559 24 Οκτωβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της Δ.23 Δημοσίου Χρέους του Γ.Λ.Κ....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 255 3 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού Ε1 135,35 τ.μ., Ε2 727,60 τ.μ., Ε3 149,29

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5900/25.8.2006 απόφα σης περί «Καθορισμού του τρόπου λειτουργί ας του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 314 27 εκεµβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3429 ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσί ας με τίτλο «Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, των Κοινο τικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική Διάταξη (ΚΔ) υπ'αριθμ. 175

Κανονιστική Διάταξη (ΚΔ) υπ'αριθμ. 175 Κανονιστική Διάταξη (ΚΔ) υπ'αριθμ. 175 Σύσταση και λειτουργία του Εκκλησιαστικού Μουσείου Βυζαντινής Τέχνης και Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης «Ο Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος». Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 20 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 83. Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών και Αγίας Αναστασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3488 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1242 18 Νοεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 35531 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πoλεoδoμικής ενό τητας «Στενό» (Π.Ε.1) και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 622 18 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του προγράμματος της ειδικότητας «Διασώ στης Πλήρωμα Ασθενοφόρου» από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12373 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 61539/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Τουρ κικής Γλώσσας στην Α, Β και Γ τάξη του Γυμνασίου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1491 9 Οκτωβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στον Προϊστάμε νο του Τμήματος του Ειδικού Λογαριασμού της Βουλής... 1 Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 299 8 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 247. Κατάργηση Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυ μία «Β Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Βέροιας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23811 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1730 9 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού των Δ.Ο.Υ. Θεσπρωτικού και Φαναρίου.... 1 Κήρυξη υποχρεωτικής της από 18 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 61 24 Ιανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων μονίμων κατοίκων εξωτερικού.... 1 Ρύθμιση στρατολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 278 9 Νοεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3413 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώ τατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23219 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1702 21 Νοεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά οργανικών θέσεων της Περιφέρειας Νο τίου Αιγαίου από κλάδο σε κλάδο....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 171 Τροποποίηση του π.δ. 340/2003 Κύρωση Κανονισμού Στολών Αξιωματικών Ανθυπασπιστών Οπλιτών (Αν δρών Γυναικών) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 29 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 647 24 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση εφημεριών για τους γιατρούς του Αιγινη τείου Νοσοκομείου... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 242 4 Οκτωβρίου 2005 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3393 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την αστική ευθύνη για ζημία ρύπανσης από πετρέλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 139307/05 Καθορισμός του ύψους των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 48 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ Α 165) Καθορι σμός νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, ανα στολή είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρο θέσμων οφειλών των πληγέντων από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 189 Αναδιάρθρωση Διευθύνσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας κατά τροποποίηση διατάξεων του π. δ/τος 14/2001 (Α 12)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση της υποβολής αντιγράφου ποινικού μη τρώου, ως δικαιολογητικού, σε διαδικασίες αρμο διότητας Υπουργείου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1135 22 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και της Γραμματέως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση της υποβολής αντιγράφου ποινικού μη τρώου, ως δικαιολογητικού, σε διαδικασίες αρμο διότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12898 27 Νοεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 221 14 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. 543/ 5543/2.3.2000 (ΦΕΚ 376/Β /24.3.2000)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 267 19 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Τετάρτης Συνόδου της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1193 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης επιτροπής για την διενέρ γεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 211. Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονι σμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί ου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 211. Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονι σμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί ου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13553 15 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Β3 77/2006 απόφασης ΦΕΚ 526/27.4.2006 σχετικά με εξουσιοδότηση για υπογραφή εγγράφων «Με εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22797 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 69369/5008/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δια τάξεις της Οδηγίας 2005/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23173 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1695 2 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Τελωνείου Μαυροματίου... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25839 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1880 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του άρθρ. 4 της αριθ. 1310/Γ ΚΠΣ 310/ 17.1.2001 κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 275 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3521 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 41 19 Ιανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 390 30 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ειδικά Βραβεία δημοσίων υπηρεσιών.... 1 Ανασυγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) του άρθρου 16 του ν. 1388/1983....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1739 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΚΟΠΑΛΙΔΗ ΕΛΕΝΑ του ΦΙΛΙΠΠΕ κ.λπ.... 1 Απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 360 27 Μαρτίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4955 Ορισμός τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 25 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κριτήρια καταλληλότητας διδακτηρίων για τη στέγα ση σχολείων Ιδιωτικής Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1555 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Συντελεστή Επάρκειας Δυναμικού Πα ραγωγής του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία στον Φαρμάκη Βασίλειο του Ιωάννη. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 127 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3466 Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελλη νικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1033 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3460 Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιρειών στην εύλογη αξία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Eκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4617 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 375 28 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής Προέδρων, μελών, Γραμματέ ων και των Εισηγητών των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12250 28 Nοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 13 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε εκατόν είκοσι δύο (122) μόνιμους διοικητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής, με αμοιβή, εργασίας, πέραν του κανονικού ωραρίου, για μία (1) μόνιμη υπάλ ληλο του Κ.Α.Φ. Λιμένα Καβάλας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3480 Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμ βουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες δια τάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 506 20 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Στήριξης στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1504 2 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 41538/Γ ΚΠΣ 286/ 8.12.2000 (Φ.Ε.Κ. 1501/Β/8.12.2000)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 275 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3521 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13996 29 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 397 3 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σύμβαση εργασίας ιδι ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 75 26 Ιανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής των μελών του Δ.Σ. και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Σιβιτανιδείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης «Σύ σταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Οδικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3495 Κύρωση του νέου αναθεωρημένου κειμένου της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας Φυτών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα