ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,39 Προµήθεια γραφικής ύλης και

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,39 Προµήθεια γραφικής ύλης και"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία, 25/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ : Fax: ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,08 ευρώ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείµενο της παρούσης είναι η προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ήµου Νέας Ιωνίας. Τα υπό προµήθεια είδη θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τα όσα αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω στις τεχνικές προδιαγραφές. Κάθε συµµετέχον οφείλει να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για το σύνολο των ειδών, σύµφωνα µε το υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς, η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνά ανά είδος τα όρια του ενδεικτικού προϋπολογισµού όπως αυτά αναφέρονται στη µελέτη. Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης, την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαµηλότερης τιµής για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισµού. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ,08 ευρώ (Καθαρή αξία 8.973,45 + ΦΠΑ 24% 2.153,63 = ,08 ευρώ) και αφορά στα υπό προµήθεια είδη, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στους πίνακες του ενδεικτικού προϋπολογισµού, κατά κωδικό αριθµό (Κ.Α.) προϋπολογισµού εξόδων και τους οποίους θα βαρύνουν ως ακολούθως: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,39 Προµήθεια γραφικής ύλης και ,69 λοιπά υλικά γραφείων ,00 Τελικό Σύνολο µε ΦΠΑ 24% ,08 Η µελέτη συντάχτηκε σύµφωνα µε: 1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α / ). 2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων», όπως αναδιατυπώθηκαν µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3536/ Τις διατάξεις του ν. 3852/2010, του Π.. 113/2010 και των λοιπών νόµων, διαταγµάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων, όπως αυτές ισχύουν σήµερα. Η συντάξασα Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών & ιαχείρισης Υλικού Ο ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών & α.α. Ρ. Σταθακοπούλου Ε. Στυλογιάννης Β. Πέτκου 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία, 25/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ : Fax: ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,08 ευρώ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο Αντικείµενο της παρούσας µελέτης Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ήµου Νέας Ιωνίας. Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω προµήθεια προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των ,08 ευρώ µε το ΦΠΑ και θα βαρύνει ανά υπηρεσία τους οικείους κωδικούς αριθµούς (Κ.Α.) του προϋπολογισµού του ήµου για το οικονοµικό έτος 2016, ως ακολούθως: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,39 Προµήθεια γραφικής ύλης και ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,69 λοιπά υλικά γραφείων ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΗΣΗΣ ,00 Τελικό Σύνολο µε ΦΠΑ 24% ,08 Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις Η εν λόγω προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε: 1. τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α / ). 2. τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων», όπως αναδιατυπώθηκαν µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3536/ τις διατάξεις του ν. 3852/2010, του Π.. 113/2010 και των λοιπών νόµων, διαταγµάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων, όπως αυτές ισχύουν σήµερα και, ανάδοχος θα αναδειχτεί ο υποψήφιος που θα προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαµηλότερης τιµής για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισµού. Άρθρο 3ο Υπογραφή Σύµβασης Αµέσως µετά την επίσηµη κατακύρωση του αποτελέσµατος, ο ανάδοχος της προµήθειας θα κληθεί για την υπογραφή της σύµβασης εντός δέκα (10) ηµερών. Ο υπογράφων τη σύµβαση ανάδοχος πρέπει απαραίτητα να έχει υπόψη του ότι τα είδη πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, κατάλληλα συσκευασµένα και να τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται πιο κάτω. Άρθρο 4ο - Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας Με την υπογραφή του συµφωνητικού άρχονται οι συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, ο οποίος οφείλει να παραδώσει εφάπαξ ή τµηµατικά το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών, το αργότερο µέχρι τις 31/12/2016, στους χώρους όπως αυτοί αναλυτικά περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης και τα έξοδα µεταφοράς θα βαρύνουν αυτόν. Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, η οποία θα ελέγχει αν τα παραδοτέα είδη είναι τα ενδεδειγµένα σύµφωνα µε τη µελέτη και τη κατατιθέµενη προσφορά του αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωµατικά κατά το στάδιο παραλαβής ή χρησιµοποίησης τους. Σε περίπτωση υπερβάσεων επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/

3 Άρθρο 5ο Τιµολόγηση Ο τρόπος πληρωµής καθορίζεται ως εξής: Θα εκδοθούν ξεχωριστά παραστατικά (συνοδευτικά εµπορευµάτων και αξιακά) για κάθε έναν από τους κωδικούς προϋπολογισµού (Κ.Α.) για τα προϊόντα που θα παραδοθούν και ανάλογα µε το τόπο παράδοσης τους. Στη συνέχεια, θα εκδοθούν ισόποσα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής, συνοδευόµενα µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και θα παραδοθούν προς εξόφληση. Άρθρο 6ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις και µε κάθε άλλη κράτηση που θα ισχύει κατά την υπογραφή της σύµβασης ή τυχόν ισχύσουν µεταγενέστερα και οι οποίες θα ορισθούν µε σχετικό Νόµο και δεν µπορεί να προκύψει από µέρους του ουδεµία επιπλέον απαίτηση ως αποζηµίωση για τις κρατήσεις αυτές. Άρθρο 7ο - Λοιπές διατάξεις Κατά τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας όπως ακριβώς ισχύουν. Η συντάξασα Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών & ιαχείρισης Υλικού Ο ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών & α.α. Ρ. Σταθακοπούλου Ε. Στυλογιάννης Β. Πέτκου 3

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία, 25/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ : Fax: ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,08 ευρώ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) Τα υπό προµήθεια είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στο τύπο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στους πίνακες των ενδεικτικών προϋπολογισµών για τα εκάστοτε επιµέρους υλικά. Επίσης, να είναι υλικά αρίστης ποιότητας, απαλλαγµένα από κάθε κρυπτό και φανερό ελάττωµα και να ανταποκρίνονται από κάθε πλευρά στη χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται, διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνουν δεκτά. Ειδικότερα, για τα είδη που περιγράφεται στην παρούσα µελέτη και αφορούν: α) στους συνδετήρες (Νo 2, 3, 4, 5 & 7), οι οποίοι θα πρέπει να είναι κατασκευασµένοι από µέταλλο καλής ποιότητας, που δεν θα σκουριάζει και θα συγκρατεί σφικτά τα έγγραφα, β) στα σύρµατα συρραπτικών (1000 No 126 (24/6), 1000 No 126 (24/8) και 2000 No 64) τύπου Ro-ma χρυσαφί χρώµατος, θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από µέταλλο υψηλής ποιότητας που συγκρατεί την ανάλογη ποσότητα που ορίζεται από τον αντίστοιχο τύπο, χωρίς να λυγίζει και να στραβώνει και γ) στη κολλητική ταινία σχεδίων, γαλακτώδη τύπου, λευκή διαστάσεων 19mm x 33m µε εσωτερική διάµετρο 2,5cm τύπου Scotch 3Μ, η οποία θα µπορεί να αφαιρεθεί από την επιφάνεια του χαρτιού χωρίς να το αλλοιώνει και να το φθείρει τα απεικονιζόµενα σε αυτό. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν δείγµατα για τα ανωτέρω είδη ταυτόχρονα µε την κατάθεση της οικονοµικής τους προσφοράς. Επιπλέον, οι σφραγίδες θα είναι αυτοµελανούµενες, οι οποίες θα έχουν µηχανισµό τύπου TRODAT (Νο 4911), λαβή για εύκολο χειρισµό, µε κεφαλαία γράµµατα, ύψους 2 mm, δύο σειρών (ονοµατεπώνυµο και κλάδος/ειδικότητα υπαλλήλου) και θα περιλαµβάνουν ταµπόν µε µπλε χρώµα, οι οποίες θα δέχονται και ανταλλακτικό. Οι εν λόγω σφραγίδες θα παραγγελθούν στον ανάδοχο προµηθευτή βάσει δείγµατος, σε έντυπη µορφή, που θα παραδοθεί µε την υπογραφή του συµφωνητικού και ο οποίος οφείλει, πριν την κατασκευή τους, να αποστείλει στην υπηρεσία µας αντίστοιχο δείγµα για τυχόν διορθώσεις και την τελική έγκριση. 2) Όλοι οι συµµετέχοντες στις υποβληθείσες οικονοµικές τους προσφορές θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφουν, τόσο τον τύπο, όσο και τη µάρκα των προσφερόµενων ειδών. 3) Τέλος, τα είδη που περιγράφονται θα είναι συσκευασµένα στις τυποποιηµένες συσκευασίες του εµπορίου και θα παραδοθούν όλα στη κεντρική Αποθήκη του ήµου, στην οδό Σεβαστείας 59, εκτός των σφραγίδων, οι οποίες θα παραδοθούν στο ηµοτικό Κατάστηµα, στην οδό Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου (1 ος όροφος - Τµήµα Προµηθειών & ιαχείρισης Υλικού), µε έξοδα µεταφοράς που θα βαρύνουν τον ανάδοχο, συνοδευόµενα µε όλα τα νόµιµα παραστατικά. 4

5 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Κωδικός Προϋπολογισµού: A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ ΙΚΟΣ CPV ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Μπλε Τύπου Bic ORANGE 0,5mm ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Μπλε Τύπου Bic Cristal medium 1mm ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Μαύρο Τύπου Bic Cristal medium 1mm ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Κόκκινο Τύπου Bic Cristal medium 1mm ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 750 0,25 187, ΤΕΜΑΧΙΟ 750 0,25 187, ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,25 12, ΤΕΜΑΧΙΟ 150 0,25 37,50 5. ΣΤΥΛΟ Μπλε ΜΕ ΜΕΛΑΝΙ GEL 0,5mm ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,75 75, ΣΤΥΛΟ Κόκκινο ΜΕ ΥΓΡΟ ΜΕΛΑΝΙ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΜΠΙΛΙΑ 0,7mm ΣΤΥΛΟ Μαύρο ΜΕ ΥΓΡΟ ΜΕΛΑΝΙ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΜΠΙΛΙΑ 0,7 mm ΣΤΥΛΟ Μπλε ΜΕ ΥΓΡΟ ΜΕΛΑΝΙ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΜΠΙΛΙΑ 0,7 mm ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,90 45, ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,90 45, ΤΕΜΑΧΙΟ 180 0,90 162,00 9. ΣΤΥΛΟ Μπλε ΜΕ ΒΑΣΗ & Σπιράλ ΤΕΜΑΧΙΟ 15 3,50 52, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ Μπλε ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΒΑΣΗ & Σπιράλ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,50 5, ΜΟΛΥΒΙ ΞΥΛΙΝΟ Μαύρο 2=Β ΤΕΜΑΧΙΟ 250 0,25 62, ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 0,9mm ΤΕΜΑΧΙΟ 5 3,00 15, ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 0,5mm ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,20 24, ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 0,9mm ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,60 6, ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 0,5mm ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,40 4, ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Κίτρινοι ΤΕΜΑΧΙΟ 70 0,60 42, ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ροζ ΤΕΜΑΧΙΟ 40 0,60 24, ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Πορτοκαλί ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ ΧΟΝΤΡΟΙ Μαύροι ΜΕ ΜΥΤΗ τύπου B ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ ΧΟΝΤΡΟΙ Μπλε ΜΕ ΜΥΤΗ τύπου B ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ ΧΟΝΤΡΟΙ Κόκκινοι ΜΕ ΜΥΤΗ τύπου B ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΜΕ (2) ΑΝΤ/ΚΕΣ ΛΑΜΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,60 18, ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,80 80, ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,80 24, ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,80 16, ΤΕΜΑΧΙΟ 40 0,50 20, ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ Roller Maxi 4,2mm * 8m ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,50 75, ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΚ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ ΜΙΚΡΗ 8,2γρ ΤΕΜΑΧΙΟ 40 0,90 36, ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΙΚΡΑ ΩΣ τύπου PARVA(ΓΙΑ ΑΝΤ/ΚΑ Νο64) ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΩΣ τύπου PRIMULA 12(ΓΙΑ ΑΝΤ/ΚΑ Νο126) ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ (ΓΙΑ ΑΝΤ/ΚΑ Νο23/8 & 23/10) ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ 2000 No 64 τύπου Ro-ma ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ 1000 No126 (24/6) τύπου Ro-ma χρυσαφί χρώµατος ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ 1000 No126 (24/8) τύπου Ro-ma χρυσαφί χρώµατος ΤΕΜΑΧΙΟ 50 7,00 350, ΤΕΜΑΧΙΟ 40 9,00 360, ΤΕΜΑΧΙΟ 3 15,00 45, ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,50 50, ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,50 50, ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,10 110,00 5

6 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 2 µόνο Ελληνικό ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 3 µόνο Ελληνικό ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 4 µόνο Ελληνικό ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νo 5 µόνο Ελληνικό ΤΕΜΑΧΙΟ 250 0,40 100, ΤΕΜΑΧΙΟ 250 0,40 100, ΤΕΜΑΧΙΟ 150 0,40 60, ΤΕΜΑΧΙΟ 180 1,00 180, ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Giant Νo ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,50 75, ΠΙΝΕΖΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ BINDER CLIPS 1 1/4 (32 mm) BINDER CLIPS 1 5/8 (41 mm) Κουτί 100 Τεµαχ. Κουτί 12 Τεµαχ. Κουτί 12 Τεµαχ. 15 0,60 9, ,90 18, ,19 29, ΨΑΛΙ ΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2,00 40, ΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ SAX ΤΕΜΑΧΙΟ 20 5,80 116, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 7,5cm*7,5cm ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 5cm*7,5cm ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΙΑΦΑΝΟ (ΣΕΛΟΤΕΪΠ) ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 12mmΧ33m ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΧΕ ΙΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΩ Η ΤΥΠΟΥ, ΛΕΥΚΗ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 19mmX33m ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΜΕΤΡΟ 2,5cm τύπου Scotch 3Μ ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 12mm*33m ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΧΕ ΙΩΝ 19mmX33m ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΝΗ 38mm*45m ΤΕΜΑΧΙΟ 300 0,35 105, ΤΕΜΑΧΙΟ 120 0,35 42, ΤΕΜΑΧΙΟ 130 0,30 39, ΤΕΜΑΧΙΟ 70 2,50 175, ΤΕΜΑΧΙΟ 15 1,00 15, ΤΕΜΑΧΙΟ 25 1,80 45, TEMAXIO 30 1,00 30, ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ Μπεζ ΤΕΜΑΧΙΟ ,30 450, ΝΤΟΣΙΕ Α4 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 8cm, ΜΕ ΟΠΕΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 8cm ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ, ΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΙ Α ΙΑΦΑΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ τύπου LEITZ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ -ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (35cm*28cm) ΤΕΜΑΧΙΟ 75 0,18 13, ΤΕΜΑΧΙΟ 20 3,50 70, ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Α4 τύπου Elba ΤΕΜΑΧΙΟ 75 0,50 37, ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Α4 ΜΕ ΡΑΧΗ 4cm τύπου Elba ΤΕΜΑΧΙΟ 10 3,50 35, ΒΑΣΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΙΚΤΥΩΤΗ Μαύρη ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,90 29, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2017) ΤΕΜΑΧΙΟ 165 0,70 115, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 ΣΠΙΡΑΛ 17X24cm ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 5,00 25, ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙ ΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ τύπου PELIKAN Νο1 9x16cm Μπλε ΤΕΜΑΧΙΟ 12 3,00 36, ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙ ΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ τύπου PELIKAN Νο2 7x11cm Μπλε ΤΕΜΑΧΙΟ 12 1,00 12, ΜΕΛΑΝΙ ΤΑΜΠΟΝ Μπλε ΤΕΜΑΧΙΟ 40 0,50 20, ΚΟΠΙ ΙΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,00 10, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΕΣ Πλακέ 30cm ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,50 30,00 6

7 ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΟΜΕΤΡΟ 30cm ΜΕ ΕΞΙ (6) ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΚΤΥΛΙΟΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΙΑΜΕΤΡΟΥ 120mm (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1kgr) ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΚΤΥΛΙΟΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΛΤΣΟ ΕΤΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 10mm και ΙΑΜΕΤΡΟΥ 120mm (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1kgr) ΤΕΜΑΧΙΟ 12 4,00 48, ΤΕΜΑΧΙΟ 2 8,00 16, ΤΕΜΑΧΙΟ 4 8,00 32, ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Α ΤΕΜΑΧΙΟ 120 0,90 108, ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 10 ΦΥΛΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,90 45, ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ 24 ΦΥΛΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 40 1,60 64, ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ FD τύπου ΓΑΜΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 500 0,06 30, ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ Fd- Ενισχυµένη Α4 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Κίτρινοι Α4 ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 23*32 ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΪ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΗΜΕΝΟ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 12*22cm ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20* ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20* ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ(ΦΥΛΛΑ Α) ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25* ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΤΕΤΡΑ ΙΟ ΜΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΠΙΡΑΛ A4 4 Θεµάτων ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20* ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΤΕΤΡΑ ΙΑ (ΦΥΛΛΑ Α) ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20* ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25* ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25* ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25* ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΧΑΡΤΙ Α4 160gr Λευκό (δεσµίδα των 250 φύλλων) ΧΑΡΤΙ Α4 160gr Κρεµ (δεσµίδα των 250 φύλλων) ΧΑΡΤΙ Α5 80gr Λευκό (δεσµίδα των 500 φύλλων) ΧΑΡΤΙ Α3 120gr Λευκό (δεσµίδα των 250 φύλλων) ΤΕΜΑΧΙΟ ,02 200, ΤΕΜΑΧΙΟ ,07 140, ΤΕΜΑΧΙΟ 7 7,00 49, ΤΕΜΑΧΙΟ 2 8,00 16, ΤΕΜΑΧΙΟ 2 13,00 26, ΤΕΜΑΧΙΟ 2 14,00 28, ΤΕΜΑΧΙΟ 30 2,50 75, ΤΕΜΑΧΙΟ 2 10,00 20, ΤΕΜΑΧΙΟ 2 10,00 20, ΤΕΜΑΧΙΟ 2 25,00 50, ΤΕΜΑΧΙΟ 2 25,00 50, ΤΕΜΑΧΙΟ 2 10,00 20, ΤΕΜΑΧΙΟ 2 6,50 13, ΤΕΜΑΧΙΟ 2 7,00 14, ΤΕΜΑΧΙΟ 16 2,50 40, ΤΕΜΑΧΙΟ 15 12,00 180,00 Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 5.567,25 ΦΠΑ 24% 1.336,14 Τελικό Σύνολο 6.903,39 Κωδικός Προϋπολογισµού A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΚΕΛΟΙ 25Χ35 ΜΕ ΠΑΝΙΝΗ ΡΑΧΗ 8 εκ. µε αυτιά & κορδόνι ΦΑΚΕΛΟΙ 25Χ35 ΜΕ ΠΑΝΙΝΗ ΡΑΧΗ 12 εκ. µε αυτιά & κορδόνι ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4 σε διάφορα χρώµατα ΚΩ ΙΚΟΣ CPV ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 1,80 360, ΤΕΜΑΧΙΟ 100 2,00 200, ΤΕΜΑΧΙΟ 30 1,84 55,20 7

8 4. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΦΑΝΗ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΚΥΒΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,80 8,00 5. ΧΑΡΤΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΚΥΒΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 150 0,70 105,00 6. ΣΦΡΑΓΙ Α ΑΥΤΟΜΕΛΑΝΟΥΜΕΝΗ 2 σειρών (ύψος χαρακτήρων 2 χιλιοστά) ΤΕΜΑΧΙΟ 6 13,00 78,00 Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 806,20 ΦΠΑ 24% 193,49 Τελικό Σύνολο 999,69 Κωδικός Προϋπολογισµού A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ ΙΚΟΣ CPV ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΚΜΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ Α4 8/32 σε διάφορα χρώµατα ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ χρωµατιστά ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ , , ΤΕΜΑΧΙΟ , ,00 Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 2.600,00 ΦΠΑ 24% 624,00 Τελικό Σύνολο 3.224,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Καθαρό Σύνολο ανά Κ.Α. ΦΠΑ 24% Σύνολο µε ΦΠΑ ανά Κ.Α , , , ,20 193,49 999, ,00 624, ,00 Γενικό Σύνολο Ενδεικτικού Προϋπολογισµού 8.973, , ,08 Η συντάξασα Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών & ιαχείρισης Υλικού Ο ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών & α.α. Ρ. Σταθακοπούλου Ε. Στυλογιάννης Β. Πέτκου 8

9 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Κωδικός Προϋπολογισµού: A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ ΙΚΟΣ CPV ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Μπλε Τύπου Bic ORANGE 0,5mm ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Μπλε Τύπου Bic Cristal medium 1mm ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Μαύρο Τύπου Bic Cristal medium 1mm ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Κόκκινο Τύπου Bic Cristal medium 1mm ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΥΛΟ Μπλε ΜΕ ΜΕΛΑΝΙ GEL 0,5mm ΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΥΛΟ Κόκκινο ΜΕ ΥΓΡΟ ΜΕΛΑΝΙ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΜΠΙΛΙΑ 0,7mm ΣΤΥΛΟ Μαύρο ΜΕ ΥΓΡΟ ΜΕΛΑΝΙ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΜΠΙΛΙΑ 0,7 mm ΣΤΥΛΟ Μπλε ΜΕ ΥΓΡΟ ΜΕΛΑΝΙ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΜΠΙΛΙΑ 0,7 mm ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΥΛΟ Μπλε ΜΕ ΒΑΣΗ & Σπιράλ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ Μπλε ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΒΑΣΗ & Σπιράλ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΟΛΥΒΙ ΞΥΛΙΝΟ Μαύρο 2=Β ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 0,9mm ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 0,5mm ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 0,9mm ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 0,5mm ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Κίτρινοι ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ροζ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Πορτοκαλί ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ ΧΟΝΤΡΟΙ Μαύροι ΜΕ ΜΥΤΗ τύπου B ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ ΧΟΝΤΡΟΙ Μπλε ΜΕ ΜΥΤΗ τύπου B ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ ΧΟΝΤΡΟΙ Κόκκινοι ΜΕ ΜΥΤΗ τύπου B ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΜΕ (2) ΑΝΤ/ΚΕΣ ΛΑΜΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ Roller Maxi 4,2mm * 8m ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΚ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ ΜΙΚΡΗ 8,2γρ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΙΚΡΑ ΩΣ τύπου PARVA(ΓΙΑ ΑΝΤ/ΚΑ Νο64) ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΩΣ τύπου PRIMULA 12(ΓΙΑ ΑΝΤ/ΚΑ Νο126) ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ (ΓΙΑ ΑΝΤ/ΚΑ Νο23/8 & 23/10) ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ 2000 No 64 τύπου Ro-ma ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ 1000 No126 (24/6) τύπου Ro-ma χρυσαφί χρώµατος ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ 1000 No126 (24/8) τύπου Ro-ma χρυσαφί χρώµατος ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 2 µόνο Ελληνικό ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 250 9

10 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 3 µόνο Ελληνικό ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 4 µόνο Ελληνικό ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νo 5 µόνο Ελληνικό ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Giant Νo ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΙΝΕΖΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ BINDER CLIPS 1 1/4 (32 mm) BINDER CLIPS 1 5/8 (41 mm) Κουτί 100 Τεµαχ. Κουτί 12 Τεµαχ. Κουτί 12 Τεµαχ ΨΑΛΙ ΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ SAX ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 7,5cm*7,5cm ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 5cm*7,5cm ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΙΑΦΑΝΟ (ΣΕΛΟΤΕΪΠ) ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 12mmΧ33m ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΧΕ ΙΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΩ Η ΤΥΠΟΥ, ΛΕΥΚΗ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 19mmX33m ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΜΕΤΡΟ 2,5cm τύπου Scotch 3Μ ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 12mm*33m ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΧΕ ΙΩΝ 19mmX33m ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΝΗ 38mm*45m ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ TEMAXIO ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ Μπεζ ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΤΟΣΙΕ Α4 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 8cm, ΜΕ ΟΠΕΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 8cm ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ, ΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΙ Α ΙΑΦΑΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ τύπου LEITZ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ -ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (35cm*28cm) ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Α4 τύπου Elba ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Α4 ΜΕ ΡΑΧΗ 4cm τύπου Elba ΤΕΜΑΧΙΟ ΒΑΣΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΙΚΤΥΩΤΗ Μαύρη ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2017) ΤΕΜΑΧΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 ΣΠΙΡΑΛ 17X24cm ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙ ΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ τύπου PELIKAN Νο1 9x16cm Μπλε ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙ ΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ τύπου PELIKAN Νο2 7x11cm Μπλε ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕΛΑΝΙ ΤΑΜΠΟΝ Μπλε ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΟΠΙ ΙΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΕΣ Πλακέ 30cm ΤΕΜΑΧΙΟ 20 10

11 ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΟΜΕΤΡΟ 30cm ΜΕ ΕΞΙ (6) ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΚΤΥΛΙΟΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΙΑΜΕΤΡΟΥ 120mm (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1kgr) ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΚΤΥΛΙΟΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΛΤΣΟ ΕΤΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 10mm και ΙΑΜΕΤΡΟΥ 120mm (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1kgr) ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Α ΤΕΜΑΧΙΟ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 10 ΦΥΛΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ 24 ΦΥΛΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ FD τύπου ΓΑΜΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ Fd- Ενισχυµένη Α4 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Κίτρινοι Α4 ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 23*32 ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΪ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΗΜΕΝΟ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 12*22cm ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20* ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20* ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ(ΦΥΛΛΑ Α) ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25* ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΤΕΤΡΑ ΙΟ ΜΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΠΙΡΑΛ A4 4 Θεµάτων ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20* ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΤΕΤΡΑ ΙΑ (ΦΥΛΛΑ Α) ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20* ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25* ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25* ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25* ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΧΑΡΤΙ Α4 160gr Λευκό (δεσµίδα των 250 φύλλων) ΧΑΡΤΙ Α4 160gr Κρεµ (δεσµίδα των 250 φύλλων) ΧΑΡΤΙ Α5 80gr Λευκό (δεσµίδα των 500 φύλλων) ΧΑΡΤΙ Α3 120gr Λευκό (δεσµίδα των 250 φύλλων) ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 15 Σύνολο χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ 24% Τελικό Σύνολο Κωδικός Προϋπολογισµού A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΚΕΛΟΙ 25Χ35 ΜΕ ΠΑΝΙΝΗ ΡΑΧΗ 8 εκ. µε αυτιά & κορδόνι ΦΑΚΕΛΟΙ 25Χ35 ΜΕ ΠΑΝΙΝΗ ΡΑΧΗ 12 εκ. µε αυτιά & κορδόνι ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4 σε διάφορα χρώµατα ΚΩ ΙΚΟΣ CPV ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 11

12 10. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΦΑΝΗ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΚΥΒΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΡΤΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΚΥΒΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΦΡΑΓΙ Α ΑΥΤΟΜΕΛΑΝΟΥΜΕΝΗ 2 σειρών (ύψος χαρακτήρων 2 χιλιοστά) ΤΕΜΑΧΙΟ 6 Σύνολο χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ 24% Τελικό Σύνολο Κωδικός Προϋπολογισµού A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ ΙΚΟΣ CPV ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΚΜΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ Α4 8/32 σε διάφορα χρώµατα ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ χρωµατιστά ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ 24% Τελικό Σύνολο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Καθαρό Σύνολο ανά Κ.Α. ΦΠΑ 24% Σύνολο µε ΦΠΑ ανά Κ.Α Γενικό Σύνολο Ενδεικτικού Προϋπολογισµού 12

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Φ.Π.Α. 23%: 6.912,79 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 36.968,39 ΙΟΝΥΣΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Φ.Π.Α. 23%: 6.912,79 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 36.968,39 ΙΟΝΥΣΟΣ ΠΑΡΑΣΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 0.055, Φ.Π.Α. %: 6.9,9 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 6.96,9 ΙΟΝΥΣΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ CPV :30192700-8 30192151-4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα έκθεση προβλέπεται η προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου και σφραγίδων, για την κάλυψη των καθηµερινών αναγκών των υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ /νση: Xaινά 93 Τ.Κ: 34100 Χαλκίδα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : Fax :

Τηλ. : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 29/4/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Γ. Γεωργάκος Τηλ. : 24213 50106

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213-1311612 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Χίου Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Αρ. Μελέτης 01/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Γραφικής Ύλης & λοιπών υλικών γραφείου Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ)

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 29/01/2015 Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού Ι. ΓΕΝΙΚΑ Με τον παρόντα προϋπολογισμό δαπάνης 17.749,85 ΕΥΡΩ (ME ) προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστηµίου Πατρών

Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστηµίου Πατρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.. 432/81 ΤΗΛ: 26/996660 FAX: 26/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 03.02.12 Πρόχειρος διαγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 28.434,50 Φ.Π.Α. 23%:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 1 CD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 60 2 CD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 3 DVD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 4 DVD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Χίου Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Αρ. Μελέτης 01/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Γραφικής Ύλης & υλικών γραφείου Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 29/04/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Γ. Γεωργάκος Τηλ. : 24213

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC0048149 16-07-22 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 22/07/16 Α.Π.: 6289 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213-1311612 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: προμήθεια Γραφικής ύλης ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ & φωτοτυπικού- χημικού χαρτιού του έτους 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 71.850,45 ΕΥΡΩ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Ληλάντιων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΡ ΠΡΩΤ: 1145/12-11-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ : 515,67 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισμού

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισμού Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Θεοδοσιάδης Ε. 2310-996752 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 84643 Θεσσαλονίκη, 07/12/2011 Αρ.Πρωτ.: 81546/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας

Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων» Αρ. Πρωτ. : 106 ΧΕΝΙΑ/ 24-06-2016 Α) Τεχνικές Προδιαγραφές Οι υποψήφιοι θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν υπ όψιν τους τα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Του:. Δ/νση: Τηλ.:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Του:. Δ/νση: Τηλ.: ΜΕΡΟΣ Α' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Του:. Δ/νση: Τηλ.: Α/Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ, Τύπος σύρματος που δέχεται:νο 64 30197320-5 ΤΕΜ. 4 2 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ, Τύπος σύρματος που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ7Λ7-2ΩΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ7Λ7-2ΩΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 1 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 37 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 2 η Απόφαση υπ αριθµ. 1064/2013 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 20.03.2014 Αρ. πρωτ. 3070 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΣΥ. Ι.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠ.: 4.932,50 Κ.Α. 10.6612.003 ΧΡΗΣΗ: 2017 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 40044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Γραμματεία Πληροφορίες: Λίνα Κυργιαφίνη Τηλ. 2310-999184 και 2310 999239 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή) ΟΜΑΔΑ ΙΙ α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Τιμή ΕΣ Μονάδος ( ) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ χωρίς ΦΠΑ Τιμή Μονάδος ( ) με ΦΠΑ Συνολική τιμή (

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ PARKER ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (τύπου τανάλιας) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Πρόσκληση υ οβολής ροσφοράς για την ροµήθεια γραφικής ύλης»

Θέµα: «Πρόσκληση υ οβολής ροσφοράς για την ροµήθεια γραφικής ύλης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νοµός Φλώρινας ήµος Φλώρινας ηµοτική Ε ιχείρηση Ύδρευσης & Α οχέτευσης Φλώρινας (.Ε.Υ.Α.Φ.) Τεχνική Υ ηρεσία Σ ηλιάδου 14 53 100 Φλώρινα Τηλ. 2385024555 & 2385024606 Α.Π. 6078 Φλώρινα,

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθµ. 91. Θέµα: «Έγκριση διενέργειας προµήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, µε απευθείας ανάθεση»

Απόφαση υπ αριθµ. 91. Θέµα: «Έγκριση διενέργειας προµήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, µε απευθείας ανάθεση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 7 Ιουνίου 204 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 076 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 9 Θέµα: «Έγκριση διενέργειας προµήθειας γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

2013 για τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου.

2013 για τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. :17/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕTOYΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.907,86 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Σελίδα 1 από 5 Σελίδα 2 από 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Α/Α 1 2 3 4 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ROMA TOP ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ POST-IT Z-NOTES NEON RAINBOW 3M (76x76) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 40X50 mm 100Φ 3M POST IT ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2015. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 864

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2015. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 864 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2015 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 864 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ

ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ε.Υ..Ε. Κ.Υ.Υ. (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) Στην

Διαβάστε περισσότερα

MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»

MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΤΑ : ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2016 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (απόφαση πρύτανη 8315/ ΑΔΑ: ΩΑΠΨ469Β7Γ-ΓΨ1) Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (απόφαση πρύτανη 8315/ ΑΔΑ: ΩΑΠΨ469Β7Γ-ΓΨ1) Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ρέθυμνο 17/07/2016 Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 9681 Τμήμα :Προμηθειών Ταχ. Δ/νση :Παν/πολη Ρεθύμνου Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα Τηλέφωνο :28310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 3435 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδαμύλη 5 Απριλίου 07 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριθμός πρωτοκόλλου: 745 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καρδαμύλη Μεσσηνίας Τ. Κ. 40 Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr research.upatras.gr Πάτρα, 19/11/12 Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002453370 2014-12-05

14PROC002453370 2014-12-05 / / / &..: 210-5281041 e-mail: logistirio3@doatap.gr, 05/12/2014.. 25939 : «...... 2015» &,...... 2015, ( ),. 153/05-09-2014........ /3 19134/10-09-2014 ( : 8 46 34-8 ),, &, 17/12/2014 13:00....... (2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ &ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ»

Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date 2015.12.10 143905 EET Reason Location Athens ΑΔΑ 6ΥΨΔ4690ΒΣ-ΥΘ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ηs Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. 2096 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) Ο Δήμαρχος Μήλου έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. : Προμήθεια γραφικής ύλης. Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. : Προμήθεια γραφικής ύλης. Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ : Προμήθεια γραφικής ύλης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 53,692,47 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :08/12/2015 Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7 Κωδικός 50-00000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χαρτί Α4 80 gr. Σελίδα 1/7 Περιγραφή Μον. Μέτ. Πακ. 50-51000 Κλασέρ 4/32 πλαστικά Α4 σε (διάφορα χρώματα) 50-51001 Κλασέρ 8/32 πλαστικά Α4 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : 546

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπά υλικά & Υλικών Μηχανογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CD-R 700MB 52X ΤΕΜ. 10 CD-R 800MB 52x90 ΤΕΜ. 10 CD-R AUDIO 700MB 52xJ ΤΕΜ. 10 ισκέτες ΤΕΜ. 20 POST-IT 38χ51 3Μ POST-IT 76X76 mm κίτρινο 3Μ POST-IT Μίνι κύβος 51Χ51

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:11957/716625

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002812578 2015-05-29

15PROC002812578 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. Α.Ε>> Κολωνού 21& Κεραμεικού 29-Αθήνα, ΑΦΜ: , ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, συνεφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα :

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. Α.Ε>> Κολωνού 21& Κεραμεικού 29-Αθήνα, ΑΦΜ: , ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, συνεφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα : Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Αθήνα σήμερα την 12 Μαρτίου 2014 στα γραφεία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Σταδίου 29-Αθήνα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Πουρνιάς Αλέξανδρος, Δ/ντής Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Κοζάνη, 16 / 02/ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥΚΟΖΑΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π. Μελά & Πλ.Αυλιώτη 501 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ. Προμήθειας γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας. Ι.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ. Προμήθειας γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας. Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ Προμήθειας γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΠΑΚΕΤΟ Α ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15 FABER

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 27/ 02/ 2014 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 10368 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ Τηλ.: 2132042716 FAX: 2132042714 e-mail :dperiouspromhth@gmail.com 14SYMV001941488

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC Αναρτητέο στo ΜΗΤΡΩΟ Σ Χ Ε Δ Ι Ο

15PROC Αναρτητέο στo ΜΗΤΡΩΟ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Αναρτητέο στo ΜΗΤΡΩΟ Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΑΡΘΡΟ 1ο - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΑΡΘΡΟ 1ο - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ α) ΓΡΑΦΙΚΉΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ β) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑ ΑΡΙΘΜ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 22/0/201 Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 10/2/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ακαδηµία Αθηνών πρόκειται να αναθέσει µε απ ευθείας διαδικασία, την προµήθεια ειδών γραφικής ύλης για το έτος 2011 προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΣ76Χ76 400 ΦΥΛΛΩΝ) 0,80 1500 1.200,00 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,65 1200 780,00

1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΣ76Χ76 400 ΦΥΛΛΩΝ) 0,80 1500 1.200,00 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,65 1200 780,00 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων διοικήσεως ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων διοικήσεως ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Προμήθεια γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Aρ. Πρωτ: 843 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ημερομηνία: 26-1-2016 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Απ. Ζήσης. ΤΗΛ.: 2421006401 FAX: 2421006464 e-mail: azisis@uth.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αριθµ.Πρωτ.: 78453 / 2014 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Μεταξύ του ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και της εταιρείας ΕΥΑΓ. ΓΕΡ. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε. Για «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΑΡ.ΠΡ. 8077 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ 6.374,88 ΕΥΡΩ 2 Σήµερα στις 28 Μαΐου 2014, οι υπογεγραµµένοι: 1.Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

13REQ001649579 2013-10-04

13REQ001649579 2013-10-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Έργο: Προµήθεια Ειδών Γραφικής Ύλης και ειδών Μηχανοργάνωσης Κωδ.Προϋπ/σµού: ΚΑ 10-6612 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10-4-2014. Αρ. Πρωτ. οικ. 76827 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Αθήνα 10-4-2014. Αρ. Πρωτ. οικ. 76827 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΑΧ. ΔΝΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 ΠΛΗΡ: ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΗΛ: 213 2065057 Αθήνα 10-4-2014 Αρ. Πρωτ. οικ. 76827

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Ποσότητα μέτρησης Νοσοκομεί γραφείου ου προμηθειών ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 2 120806000010013 ΤΕΜ 175 188 25 27 ΣΕΤ (ΔΙΠΛΟ)

Μονάδα Ποσότητα μέτρησης Νοσοκομεί γραφείου ου προμηθειών ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 2 120806000010013 ΤΕΜ 175 188 25 27 ΣΕΤ (ΔΙΠΛΟ) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Α/Α Κωδικός είδουςγρ. Προμηθειών Περιγραφή είδους Γρ. Προμηθειών Μονάδα Ποσότητα μέτρησης Νοσοκομεί γραφείου ου προμηθειών Προϋπολογι σμός είδων Ποσότητα Κέντρων Υγείας Προϋπολογι σμός ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά της 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά της 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: απάνες για τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών (γραφική ύλη, έντυπα, λοιπά υλικά γραφείων εκλογ. τµηµάτων)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια Γραφικής Ύλης, Τόνερ και Μελανιών Εκτυπωτών για τις ανάγκες του ΙΕΤΕΘ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια Γραφικής Ύλης, Τόνερ και Μελανιών Εκτυπωτών για τις ανάγκες του ΙΕΤΕΘ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ) Δημητριάδος 95 & Π. Μελά 3ος όροφος Τ.Κ. 38333 Βόλος Βόλος, 18-07-2016 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,../ /201.. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 31/05/2016. Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο. Αρ.πρωτ.:620/24/2016

Ημερομηνία: 31/05/2016. Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο. Αρ.πρωτ.:620/24/2016 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314567-75 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213 1314576 www.inedivim.gr Ημερομηνία: 31/05/2016 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 10η / 2014 Θέμα : Σύμβαση δαπάνης δύο χιλιάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της. προµήθεια γραφικής ύλης & µικροαντικειµένων γραφείουσφραγίδες,

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της. προµήθεια γραφικής ύλης & µικροαντικειµένων γραφείουσφραγίδες, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Αθήνα 1-4-2015 Aρ.Πρωτ: 3250

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Αθήνα 1-4-2015 Aρ.Πρωτ: 3250 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 72 Τ.Κ.: 11528 Πληροφορίες: Αγγελική Νικολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - CPV 30192700-8 ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 248.112,79 με ΦΠΑ ΚΑΕ 1261

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - CPV 30192700-8 ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 248.112,79 με ΦΠΑ ΚΑΕ 1261 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - CPV 30192700-8 ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 248.112,79 με ΦΠΑ ΚΑΕ 1261 ΒΕΝΙΖΕΛΕΙ Ο ΠΑΓΝΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΝΙΑ ΣΗΤΕΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡ Α ΝΕΑΠΟΛ Η ΡΕΘΥΜΝΟ A/A Κωδικός είδους Περιγραφή Προδιαγραφές Kωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ι. ΓΕΝΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Προµήθεια Γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου Κέρκυρας,των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ :12-09-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ :12-09-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ /νση: Κύπρου 68 ΤΚ 16410 Αργυρούπολη Τηλ.: 213.1.8748-751, Fax: 21318755 /νση: Οικονοµικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ :12-09-14 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης, έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ..,τηλέφωνο..., fax...

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης, έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ..,τηλέφωνο..., fax... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ. 28213 41760, Φαξ 28213 41763 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ: 0010126100, για τη προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου.

ΚΑΕ: 0010126100, για τη προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002447566 2014-12-03

14PROC002447566 2014-12-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 52/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 52/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ TEXNIKH ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 52/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Γραφικής ύλης έτους 2015 των Υπηρεσιών του Δήμου. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: ,

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: , ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 49100 Κέρκυρα, τηλ.: 2661087603-6 Fax: 2661087641, e-mail: rc@ionio.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ημ/νία : 25/04/2013 Μονάδ : Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ελληνική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.22 14:24:02 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΠΠΟΩΞΚ-ΑΙ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΡΑΚΑΣ, 22-12-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24-07-2014 ημέρα ΠEMΠTΗ και ώρα 10.30 π.μ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24-07-2014 ημέρα ΠEMΠTΗ και ώρα 10.30 π.μ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.A. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Πληροφορίες: Α. Μέξιας Ταχ. Δ/νση: Β. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Τηλ.-FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πληροφορίες : Ν. Γουβέλη Τηλ: 213-2100509 213-2100516 Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρ.: 15 / 25724/ 2014 02-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός είδους: Αποσυρραπτικό μεταλλικό τύπου ΖΕΝΙΤΗ η παρόμοιου άλλου εργοστασίου.

Κωδικός είδους: Αποσυρραπτικό μεταλλικό τύπου ΖΕΝΙΤΗ η παρόμοιου άλλου εργοστασίου. ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ Κωδικός είδους: 853000012 Αποσυρραπτικό μεταλλικό τύπου ΖΕΝΙΤΗ η παρόμοιου άλλου εργοστασίου. 1 ΒΑΣΕΙΣ ΓΥΡΙΣΤΩΝ & ΣΠΙΡΑΛ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ Κωδικός είδους: 853000048 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Βάσεις γυριστών και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... με έδρα.., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... με έδρα.., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύληςλοιπών υλικών γραφείου - υλικών μηχανογράφησης Αρ. Διακήρυξης 22272/23-12-2015 Ημερομηνία Διαγωνισμού 29/12/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Της επιχείρησης.....

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ 16REQ004527847 2016-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ε.Υ..Ε./Κ.Σ.Σ.Υ. (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Κατερίνα Αποστολοπούλου 213 1306 339 213 1306 480 kapostolopoulou@ekdd.gr Αθήνα, 20/05/2016

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 18 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθµ. πρωτ. : 425 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Πλ.Εθν.Αντίστασης Ταχ.Κώδικας : 47132

Διαβάστε περισσότερα