ΔΙΑΓΩΓΗ 2 ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ 2 ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΝΙΥΤΟΜΔΝΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 3 ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 3 ΟΡΙΑ ΔΠΙΥΟΡΗΓΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΓΩΓΗ 2 ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ 2 ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΝΙΥΤΟΜΔΝΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 3 ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 3 ΟΡΙΑ ΔΠΙΥΟΡΗΓΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 4"

Transcript

1 ΠΡΟΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΟΤ ΓΡΑΣΗΡΙΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΣΟΤ ΣΟΜΔΙ ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ (ΠΔΠ) ΣΟΤ ΔΠΑ ΔΙΑΓΩΓΗ 2 Σει. ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ 2 ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΝΙΥΤΟΜΔΝΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 3 ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 3 ΟΡΙΑ ΔΠΙΥΟΡΗΓΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 4 ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 4 ΠΟΟΣΑ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 4 ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΓ 5 ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ & ΓΑΠΑΝΔ 6 ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ - ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 8 1

2 ΔΙΑΓΩΓΗ Η παξνχζα πξνδεκνζίεπζε αθνξά ηελ πξνθήξπμε δξάζεο, απφ ην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, γηα ηελ ελίζρπζε Δπηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο-Τνπξηζκνχ Δκπνξίνπ - Υπεξεζηψλ ζην πιαίζην ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΣΠΑ γηα ηελ πινπνίεζε ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σηφρνο ηεο δξάζεο είλαη ε ελίζρπζε επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηελ θαηλνηνκία, ην πεξηβάιινλ θαη ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη ε απεπζείαο ηφλσζε ηνπ επηρεηξείλ ζε ζπλζήθεο θξίζεο. Δπηπιένλ κε ηε ζπγθεθξηκέλε ρξεκαηνδφηεζε δηαζθαιίδεηαη ε δηαηήξεζε αιιά θαη ε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο, θαζψο ε ελίζρπζε θαηεπζχλεηαη θαη ζε ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο. Ο ζρεδηαζκφο, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ησλ πξνυπνινγηζκψλ πνπ δηαηίζεληαη είλαη απνηέιεζκα δηαβνχιεπζεο κε ηηο Πεξηθέξεηεο, κε ζθνπφ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπο θαη λα αλαδεηρηνχλ ηα ζπγθξηηηθά ηνπο πιενλεθηήκαηα. Σπλεπψο ε Πεξηθεξεηαθή ζηφρεπζε θαη δηάζηαζε απνηεινχλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Δπίζεο, ε επηινγή ΔΦΓ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο ζα γίλεη κε επζχλε ηεο θάζε Πεξηθέξεηαο θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ ππνβάιιεη ζηελ Δηδηθή Γξακκαηεία ΔΣΠΑ. Η παξνχζα πξνδεκνζίεπζε αθνξά θαηαξρήλ ζε ελίζρπζε ΜΜΔ. Πεξαηηέξσ εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα ελίζρπζεο θαη κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. Σνλίδεηαη όηη ε εκεξνκελία πξνδεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο δελ απνηειεί εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκόηεηαο δαπαλώλ. Η εκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο αηηήζεσλ/επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ θαζψο θαη ε εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ ζα θαζνξηζηνχλ κε Κνηλή Υπνπξγηθή Απφθαζε θαη ζα αλαθνηλσζεί ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν. ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ Οη παξερφκελεο εληζρχζεηο αθνξνχλ ζηηο αθφινπζεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: α) Θεκαηηθή Δλφηεηα «Μεηαπνίεζε»: Αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ. β) Θεκαηηθή Δλφηεηα «Σνπξηζκόο»: Αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. γ) Θεκαηηθή Δλφηεηα «Δκπόξην»: Αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο επηρεηξήζεσλ ζε δπλακηθνχο ζηνρεπκέλνπο θιάδνπο ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα. δ) Θεκαηηθή Δλφηεηα «Τπεξεζίεο»: Αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο επηρεηξήζεσλ ζε δπλακηθνχο ζηνρεπκέλνπο θιάδνπο ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα. Η πξσηνγελήο παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ν ηνκέαο ηεο αιηείαο εμαηξνχληαη απφ ηελ ελ ιφγσ πξνθήξπμε. Οη επηιέμηκεο θαηεγνξίεο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο ζα ηχρνπλ επηρνξήγεζεο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζα νξίδνληαη ζηελ ΚΥΑ πξνθήξπμεο. 2

3 ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΝΙΥΤΟΜΔΝΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Σην πιαίζην ηεο παξνχζαο εληζρχνληαη πθηζηάκελεο, λέεο θαη ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 1. Τθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο: νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν πιήξεηο θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο. 2. Νέεο επηρεηξήζεηο: νη επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο επελδπηηθήο ηνπο πξφηαζεο δχν πιήξεηο θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο. 3. Τπό ζύζηαζε επηρεηξήζεηο: νη επηρεηξήζεηο πνπ ζα ζπζηαζνχλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ επελδπηηθνχ ηνπο ζρεδίνπ. ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Τo θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ επελδπηηθή πξφηαζε θαιείηαη «Γπλεηηθφο Γηθαηνχρνο ηεο Δλίζρπζεο». Οη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ ησλ εληζρχζεσλ, είλαη νη αθφινπζεο: Να είλαη εγθαηεζηεκέλνη ή λα πξνηίζεληαη λα εγθαηαζηαζνχλ, σο αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο κε ην πιήξεο αληηθείκελν ηνπο, ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα. Να κελ είλαη πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε. Να ιεηηνπξγνχλ ή λα πξνηίζεληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ απνθιεηζηηθά κε λνκηθή κνξθή αηνκηθήο επηρείξεζεο ή Ο.Δ. ή Δ.Δ. ή Δ.Π.Δ. ή κνλνπξφζσπεο Δ.Π.Δ. ή Α.Δ. Να ηεξνχλ (γηα πθηζηάκελεο θαη λέεο επηρεηξήζεηο) ή λα δεζκεπηνχλ φηη ζα ηεξήζνπλ εθφζνλ εγθξηζνχλ (γηα ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο) θαηά ηελ ππνβνιή ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο βηβιία Β' ή Γ' θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.Σ. Να κελ εθθξεκεί εηο βάξνο ηνπο δηαδηθαζία αλάθηεζεο παιαηάο θξαηηθήο ελίζρπζεο. Γηα ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ΜΜΔ, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο ζχζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ ηεο 6εο Μαΐνπ 2003 (Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο), ν κέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηξηεηίαο ηνπο λα θπκαίλεηαη: απφ ηξηάληα ρηιηάδεο επξψ ( ) κέρξη πελήληα εθαηνκκχξηα επξψ ( ,00) ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ λα κελ ππεξβαίλεη ηα ζαξάληα ηξία εθαηνκκχξηα επξψ ( ,00) γηα ηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Μεηαπνίεζε» απφ ηξηάληα ρηιηάδεο επξψ ( ) κέρξη πελήληα εθαηνκκχξηα επξψ ( ,00) ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ λα κελ ππεξβαίλεη ηα ζαξάληα ηξία εθαηνκκχξηα επξψ ( ,00) γηα ηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Τνπξηζκφο» απφ είθνζη ρηιηάδεο επξψ ( ) κέρξη πελήληα εθαηνκκχξηα επξψ ( ,00) ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ λα κελ ππεξβαίλεη ηα ζαξάληα ηξία εθαηνκκχξηα επξψ ( ,00) γηα ηελ ζεκαηηθή ελφηεηα «Δκπφξην» απφ είθνζη ρηιηάδεο επξψ ( ) κέρξη πελήληα εθαηνκκχξηα επξψ ( ,00) ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ λα κελ ππεξβαίλεη ηα ζαξάληα ηξία εθαηνκκχξηα επξψ ( ,00) γηα ηελ ζεκαηηθή ελφηεηα «Υπεξεζίεο» Τα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ αθνξνχλ ζηηο ηξεηο ηειεπηαίεο θιεηζκέλεο πιήξεηο δσδεθάκελεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο ή, εθφζνλ δελ ππάξρνπλ, ζηηο δχν ηειεπηαίεο θιεηζκέλεο πιήξεηο δσδεθάκελεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο. 3

4 Ο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ έληππν ηεο θάζε επηρείξεζεο. Γηα ηηο πθηζηάκελεο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ζα θαζνξηζηνχλ ηα αληίζηνηρα φξηα. Γελ έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο πξφηαζεο νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνί ή / θαη νη ζπγαηξηθέο ηνπο, θαζψο θαη νη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ, άκεζα ή έκκεζα, κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) νη Ο.Τ.Α.. ΟΡΙΑ ΔΠΙΥΟΡΗΓΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ Ο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο θάζε πξφηαζεο δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ ελίζρπζεο θπκαίλεηαη: i) Απφ έωο γηα ηελ ζεκαηηθή ελφηεηα «Μεηαπνίεζε» ii) Απφ έωο γηα ηελ ζεκαηηθή ελφηεηα «Σνπξηζκόο» iii) Απφ έωο γηα ηελ ζεκαηηθή ελφηεηα «Δκπόξην» iv) Απφ έωο γηα ηελ ζεκαηηθή ελφηεηα «Τπεξεζίεο» Τν κέγηζην επηρνξεγνχκελν χςνο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζα ζπλδέεηαη κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Κάζε δπλεηηθφο δηθαηνχρνο ελίζρπζεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ Θεκαηηθέο Δλφηεηεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη επελδπηηθή πξφηαζε κε πξνυπνινγηζκφ κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ θαζνξίδεηαη κε ην σο άλσ φξην. Σηελ πεξίπησζε απηή νη ππεξβάιινπζεο δαπάλεο ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο δελ επηρνξεγνχληαη. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Η πξνζεζκία νινθιήξσζεο ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ επελδχζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο δεθανθηψ (18) κήλεο γηα ηελ κεηαπνίεζε θαη ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηνπο δψδεθα (12) κήλεο γηα ηηο άιιεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο απφ ηελ εκεξνκελία απνδνρήο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο κεηαμχ ηνπ Δ.Φ.Γ. θαη ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο ελίζρπζεο. Υπάξρεη ε δπλαηφηεηα δίκελεο παξάηαζεο ε νπνία ζα δίλεηαη χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ ηεο ελίζρπζεο. Σε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ παξφληνο κέηξνπ ελίζρπζεο. ΠΟΟΣΑ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Τα πνζνζηά επηρνξήγεζεο ησλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ θαη ε ηδησηηθή ζπκκεηνρή ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ ηεο ελίζρπζεο γηα ην ζχλνιν ησλ επηιέμηκσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Πξνθήξπμεο γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο, παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα αλά θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ: Πεξηθέξεηα Πεξηθέξεηα Γεκόζηα Δπηρνξήγεζε (Κνηλνηηθή & Δζληθή) (%) % ελίζρπζεο γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο % ελίζρπζεο γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο Ιδηωηηθή πκκεηνρή (%) % ηδηωηηθήο ζπκκεηνρήο γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο % ηδηωηηθήο ζπκκεηνρήο γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο Κξήηε Γηα ηελ θάιπςε ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο, ν δπλεηηθφο δηθαηνχρνο ηεο ελίζρπζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηδίνπο πφξνπο (ίδηα ζπκκεηνρή) ή/θαη κεζνκαθξνπξφζεζκν επηρεηξεκαηηθφ δάλεην εηδηθνχ ζθνπνχ. Ο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο δελ είλαη ππνρξεσηηθφο. Δπηζεκαίλεηαη φηη πξνθεηκέλνπ 4

5 λα ηεξνχληαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13 ζεκείν 6 ηνπ (ΔΚ) 800/2008 ηνπιάρηζηνλ ην 25% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πξέπεη λα κελ ελέρεη ηελ έλλνηα ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν (επηρνξήγεζε, εγγχεζε δαλείνπ απφ δεκφζην θνξέα ή επηδφηεζε επηηνθίνπ). ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΓ 1. Οη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη ησλ εληζρχζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε κηα κφλν ζεκαηηθή ελφηεηα πξέπεη λα δηέζεηαλ επηιέμηκε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πξηλ ηελ 01/01/2012, θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ επέλδπζε ζε επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα ζηελ ίδηα ζεκαηηθή ελφηεηα, ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο. Η πξνυπφζεζε απηή αθνξά ζε πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο. Σηε πεξίπησζε λέσλ επηρεηξήζεσλ απηέο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ επηιέμηκν ΚΑΓ πξηλ ηελ πξνδεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ επέλδπζε ζε επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο. Οη ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο δεζκεχνληαη λα απνθηήζνπλ θαηά ηε ζχζηαζή ηνπο ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ ζηνλ νπνίν ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηεο επέλδπζή ηνπο. Οη λέεο θαη ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο δελ ππφθεηληαη ζε πεξηνξηζκφ γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο ζε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ελφηεηα αξθεί νη λέεο λα θαηείραλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο ηνλ ζπγθεθξηκέλν ΚΑΓ ή νη ππφ ζχζηαζε λα δεζκεχνληαη φηη ζα απνθηήζνπλ ηνλ ΚΑΓ ζηνλ νπνίν ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ επέλδπζε ηνπο θαηά ηε ζχζηαζε ηνπο. 2. Οη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο κε κηθηή δξαζηεξηφηεηα (δει. ζε δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο) κπνξεί λα είλαη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη ελίζρπζεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ππνβάιινπλ επελδπηηθή πξφηαζε ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ δξαζηεξηφηεηα κε ηα κεγαιχηεξα έζνδα φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηξηεηίαο ηνπο, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηα ζρεηηθά θνξνινγηθά ηνπο έληππα, θαη ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ελ ιφγσ ζεκαηηθή ελφηεηα είλαη επηιέμηκε. Δπηπιένλ, ην επελδπηηθφ ζρέδην πξέπεη λα πεξηιακβάλεη δαπάλεο ηνπιάρηζηνλ 40% (ζαξάληα) ζρεηηθέο κε απηήλ ηε ζεκαηηθή ελφηεηα. Τν ππφινηπν 60% ησλ δαπαλψλ κπνξεί λα αθνξά ζε άιιε ζεκαηηθή ελφηεηα ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη, ζε επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα πνπ ήδε δηέζεηαλ πξηλ ηελ 01/01/2012. Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηα ηξία (3) ηειεπηαία έηε, ιακβάλνληαη ππφςε ηα ζηνηρεία ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλ. 3. Σηελ πεξίπησζε κεηαπνηεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ επηρνξεγείηαη γηα δεκηνπξγία ζεκείσλ πψιεζεο/δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο ζα πξέπεη γηα κία ηξηεηία απφ ηελ έθδνζε βεβαίσζεο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο λα κελ κεηαβάιιεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία εληζρχζεθε. Η ηήξεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνρξέσζεο ζα πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ησλ Δ3 ηεο επηρείξεζεο, απφ φπνπ γηα ηηο ηξεηο επφκελεο πιήξεηο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο ζα πξέπεη ην 80% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο λα αθνξά ζε κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Οη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη ησλ εληζρχζεσλ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππνβάιινπλ ηελ επελδπηηθή ηνπο πξφηαζε βάζεη ησλ Κσδηθψλ Αξηζκψλ Γξαζηεξηφηεηαο (Κ.Α.Γ.) ηεο Π.Ο.Λ. 1133/2008 θαη ζηελ ζεκαηηθή ελφηεηα πνπ αλήθνπλ ζχκθσλα κε απηνχο. 5

6 ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ & ΓΑΠΑΝΔ Οη επηιέμηκεο ελέξγεηεο, ελδεηθηηθά, γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ παξνχζα αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 1Α γηα ηελ ζεκαηηθή ελφηεηα «ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ», 1Β γηα ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο «ΔΜΠΟΡΙΟ» ΚΑΙ «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ» θαη 1Γ γηα ηελ ζεκαηηθή ελφηεηα «ΣΟΤΡΙΜΟ». ΠΙΝΑΚΑ 1Α ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ «ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ» ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ (ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ) 1 Γεκηνπξγία, επέθηαζε, αλαβάζκηζε ρψξσλ παξαγσγήο, απνζήθεπζεο, δηάζεζεο, ιεηηνπξγίαο θαη δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο. 2 Γηαθνξνπνίεζε - εθζπγρξνληζκφο δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο, απνζήθεπζεο, δηάζεζεο, ιεηηνπξγίαο θαη δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο. 3 Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ ή δηαδηθαζηψλ. 4 Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, πεξηβαιινληηθέο πηζηνπνηήζεηο θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 5 Αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 6 Δηζαγσγή Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο.. ΠΙΝΑΚΑ 1Β ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ «ΔΜΠΟΡΙΑ» & «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ» ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ (ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ) 1 Γεκηνπξγία, επέθηαζε, αλαβάζκηζε ρψξσλ δηνίθεζεο θαη αλάπηπμεο εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. 2 Δμνξζνινγηζκφο εθζπγρξνληζκφο ππεξεζηψλ, ιεηηνπξγηψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. 3 Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 4 Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, πεξηβαιινληηθέο πηζηνπνηήζεηο θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 5 Αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ. 6 Δηζαγσγή Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο.. ΠΙΝΑΚΑ 1Γ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ» ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ (ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ) 1 Γεκηνπξγία, επέθηαζε, αλαβάζκηζε θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ. 2 Δθζπγρξνληζκφο θαη αλαβάζκηζε ππεξεζηψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. 3 Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ. 4 Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, πεξηβαιινληηθέο πηζηνπνηήζεηο θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 6

7 5 Αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. 6 Δηζαγσγή Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο. Οη επηιέμηκεο δαπάλεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ελεξγεηψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο απφ ηα αληίζηνηρα πξνηηκνιφγηα/πξνζθνξέο, αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ζηνλ Πίλαθα 2. ΠΙΝΑΚΑ 2 ΟΛΔ ΟΙ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ 1 Κηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο 2 Μεραλήκαηα θαη Δμνπιηζκόο Ωο επηιέμηκε δαπάλε λνείηαη απνθιεηζηηθά ν λένο ζχγρξνλνο θαη φρη ν κεηαρεηξηζκέλνο εμνπιηζκφο. 3 Δμνπιηζκόο θαη εγθαηαζηάζεηο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο. Ωο επηιέμηκε δαπάλε λνείηαη απνθιεηζηηθά ν λένο ζχγρξνλνο θαη φρη ν κεηαρεηξηζκέλνο εμνπιηζκφο. 4 Δμνπιηζκόο θαη εγθαηαζηάζεηο Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο. Ωο επηιέμηκε δαπάλε λνείηαη απνθιεηζηηθά ν λένο ζχγρξνλνο θαη φρη ν κεηαρεηξηζκέλνο εμνπιηζκφο. 5 πζηήκαηα Απηνκαηνπνίεζεο: Ωο επηιέμηκε δαπάλε λνείηαη απνθιεηζηηθά ν λένο ζχγρξνλνο θαη φρη ν κεηαρεηξηζκέλνο εμνπιηζκφο. 6 Γηθαηώκαηα Σερλνγλωζίαο 7 Πηζηνπνίεζε ζπζηεκάηωλ δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο 8 Πξνβνιή - Πξνώζεζε 9 Ακνηβέο πκβνύιωλ Οη δαπάλεο 6,7 θαη 8, αζξνηζηηθά, δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην 10% ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ελψ ε δαπάλε 9 πνπ αθνξά ζην θφζηνο εθπφλεζεο/ζχληαμεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θαη παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ δχν ρηιηάδσλ επξψ (2.000,00 ). ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ Η επελδπηηθή πξφηαζε ζα ππνβάιιεηαη κε ηππνπνηεκέλν Έληππν Υπνβνιήο Πξφηαζεο, ην νπνίν ζα παξάγεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο απφ ην Πιεξνθνξηαθφ Σχζηεκα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (ΠΣΚΔ) πνπ παξέρεη ην Υπ.Α.Α.Ν. Η δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο είλαη ππνρξεωηηθή. Δπηπιένλ, ην «έληππν ππνβνιήο» ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο ζα ππνβάιιεηαη ππνρξεωηηθά θαη ζε θπζηθή κνξθή εηο δηπινχλ. Τα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ επελδπηηθή πξφηαζε ζα νξίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ ΚΥΑ πξνθήξπμεο. 7

8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ - ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Σηνηρεία γηα ηελ ελ ιφγσ πξνδεκνζίεπζε ζα είλαη δηαζέζηκα ζηνπο ηζηφηνπνπο Δπηπιένλ ζρφιηα θαη εξσηήζεηο κπνξoχλ λα ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζηελ Δλφηεηα Υπνβνιή Δξσηεκάησλ (ζχλδεζκνο θαη ζηηο δηεπζχλζεηο θαη 8

«ΔΝΙΥΤΗ Μ.Μ.Δ. ΠΟΤ ΓΡΑΣΗΡΙΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΣΟΤ ΣΟΜΔΙ ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΔΠΑ »

«ΔΝΙΥΤΗ Μ.Μ.Δ. ΠΟΤ ΓΡΑΣΗΡΙΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΣΟΤ ΣΟΜΔΙ ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΔΠΑ » ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΝΙΥΤΗ Μ.Μ.Δ. ΠΟΤ ΓΡΑΣΗΡΙΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΣΟΤ ΣΟΜΔΙ ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΔΠΑ 2007-2013» ΠΔΡΙΛΗΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ

ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ Aλαθνηλψζεθε απφ ην ππνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ην πξνγξάκκα ελίζρπζεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ. Α.. «Απαζσόληζη Πεπιθέπειαρ Δςηικήρ Ελλάδορ»

ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ. Α.. «Απαζσόληζη Πεπιθέπειαρ Δςηικήρ Ελλάδορ» ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Α.. «Απαζσόληζη Πεπιθέπειαρ Δςηικήρ Ελλάδορ» Ππάξη «Σοπικά ζσέδια για ηην απαζσόληζη, πποζαπμοζμένα ζηιρ ανάγκερ ηων ηοπικών αγοπών επγαζίαρ ηηρ Πεπιθέπειαρ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη επηιέμηκν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ)

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) Ηκεξνκελία: 7/3/13 ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ.

Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ. Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ. Σα πνζνζηά επηδφηεζεο γηα φζνπο αζρνινχληαη ζε απηνχο ηνπο θιάδνπο ή ζέινπλ λα αλνίμνπλ επηρείξεζε θπκαίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ο Ι Ν Η A Π Ο Φ Α Η

Κ Ο Ι Ν Η A Π Ο Φ Α Η ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ & ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ ΡΖΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΩΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΩΛ Αζήλα, 28/3/08 Αξ. Ξξση. 14461/ΔΠ1790 Κ Ο Ι Ν

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ. 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη;

ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ. 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη; ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη; Η αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ζα γίλεη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ Η Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΡΑΗ: «e-services: Ενίζσςζη επισειπήζεων για ηην ςλοποίηζη ηλεκηπονικών ςπηπεζιών»

Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΡΑΗ: «e-services: Ενίζσςζη επισειπήζεων για ηην ςλοποίηζη ηλεκηπονικών ςπηπεζιών» Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΡΑΗ: «e-services: Ενίζσςζη επισειπήζεων για ηην ςλοποίηζη ηλεκηπονικών ςπηπεζιών» Σίηλορ: «e-services: Ενίζσςζη επισειπήζεων για ηην ςλοποίηζη ηλεκηπονικών ςπηπεζιών» Δλίζρπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Ξελνδνρεηαθή επηρείξεζε κε θσδηθφ δξαζηεξηφηεηαο 55.1 επηζπκεί λα επεθηείλεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ ζπγθαηαιέγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

NEA ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 23 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2011

NEA ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 23 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2011 «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΠΑ (Γ ΚΠ) Δ.Π. ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΙΑ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΟΓΖΓΟΤ (18-03-2011)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΟΓΖΓΟΤ (18-03-2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»

«ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» ΠΡΟΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» Άμνλαο 3: βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26/11/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ANAΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α..

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α.. ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α.. 2011 2012 I ΔΙΑΓΩΓΗ Οη αζιεηέο ηξηεο εληάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ ρεδηαζκνχ κε βάζε Σηο δηαθξίζεηο ζε αγψλεο ζηφρνπο ηεο Οκνζπνλδίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπάμμαηα Επισειπημαηικόηηηαρ (ΣΕΣ 2014-2020)

Ππογπάμμαηα Επισειπημαηικόηηηαρ (ΣΕΣ 2014-2020) Ππογπάμμαηα Επισειπημαηικόηηηαρ (ΣΕΣ 2014-2020) 4obs Consulting ΜΑΝΩΛΑΚΗ 9-11Γ[3 ορ ] Σ.:2414000982\\Φ.:2410616003 info@4obs.gr Δπάζειρ ηων Σομεακών Ππογπαμμάηων ΕΠΑνΕΚ και ΤΜΕΠΕΡΑΑ για ηην πεπίοδο 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο»

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΧΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΔΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011)

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ ζπνξ, θαη ζέιεη λα πεξηιάβεη ζηηο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο έλα εηδηθφ ζθάθνο ην νπνίν ξπκνπιθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013»

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» AΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΠΔ ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΥΛ ΔΟΓΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ» Μεηαθηλνχκε ηελ Διιάδα κε αζθάιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Workshop. Θεζζαλονίκη, 29/10/ /11/2013. Πρόγραμμα. Τρίηη 29/10/2013. Τεηάρηη 30/10/2013

Workshop. Θεζζαλονίκη, 29/10/ /11/2013. Πρόγραμμα. Τρίηη 29/10/2013. Τεηάρηη 30/10/2013 Workshop Θεζζαλονίκη, 29/10/2013-01/11/2013 Σην πιαίζην ηνπ Τνπηθνύ Σρεδίνπ γηα ηελ Απαζρόιεζε «Νέοι Δρόμοι για ηην Απαζτόληζη ζηο Πολεοδομικό Σσγκρόηημα ηης Αναηολικής Θεζζαλονίκης», ην ΚΕΠΑ δηνξγαλώλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4 - ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER Μέηξν L312 - ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ

ΑΞΟΝΑ 4 - ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER Μέηξν L312 - ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ΑΞΟΝΑ 4 - ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER Μέηξν L312 - ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ Οη Δηδηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σνκέα Κνηλνηηθψλ Πφξσλ θαη Τπνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα