Ετήσια Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτoνται η Ανακοίνωση και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Alpha Bank Cyprus Ltd για το έτος 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσια Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτoνται η Ανακοίνωση και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Alpha Bank Cyprus Ltd για το έτος 2015."

Transcript

1 0114/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Ετήσια Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτoνται η Ανακοίνωση και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Alpha Bank Cyprus Ltd για το έτος ABCY Attachments: 1. Ανακοίνωση για Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους Οικονομικές Καταστάσεις 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Regulated Publication Date: 26/04/2016

2 Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την Καθαρές ζημίες μετά το φόρο εισοδήματος Ευρώ 44,7 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση κατά 46,2% σε σύγκριση με το Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις μειώθηκε το 2015 στο 110,0% έναντι 126,3% το Αύξηση του δείκτη καλύψεως μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε 46,0% το 2015 από 40,1% το Κεφαλαιακή Επάρκεια Ως αποτέλεσμα κυρίως των ενεργειών απομοχλεύσεως και της αυξήσεως κεφαλαίου που διενεργήθηκε για την εξαγορά της Emporiki Bank Cyprus Ltd στις οποίες προέβη η Τράπεζα κατά το 2015, ο δείκτης Kεφαλαίων Kοινών Mετοχών αυξήθηκε κατά 240 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το Την ο δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (Common Equity Tier I) ανήλθε στο 17,5%, ο δείκτης Κεφαλαίων Κατηγορίας Ι στο 20,5% και ο δείκτης Συνολικών Ιδίων Κεφαλαίων στο 23,4%. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας είναι σύμφωνοι με τις ισχύουσες μεταβατικές διατάξεις για το έτος. Στοιχεία Ισολογισμού Οι καθαρές χορηγήσεις το 2015 ανήλθαν σε Ευρώ 2.036,5 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 23,1%, σε σύγκριση με Ευρώ 2.646,6 εκατ. την 31 Δεκεμβρίου Οι χορηγήσεις μειώθηκαν ως αποτέλεσμα των ενεργειών απομοχλεύσεως της Τραπέζης. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών ανήλθαν σε Ευρώ 1.735,2 εκατ. και αντιπροσωπεύουν το 61% του συνόλου των δανείων. Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ανήλθαν σε Ευρώ 1.444,3 εκατ. και αντιπροσωπεύουν το 51% του συνόλου των δανείων. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις για απομείωση επισφαλών απαιτήσεων ανήλθαν κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 σε Ευρώ 798,2 εκατ. και αποτελούν το 28,2% των συνολικών μεικτών χορηγήσεων αυξημένες κατά 5,2% σε σύγκριση με το έτος Ως μέρος των προβλέψεων, περιλαμβάνεται το υπόλοιπο προσαρμογής των συμβατικών υπολοίπων των δανείων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο εξαγοράς της Εμπορικής Τράπεζας στην εύλογη αξία τους. 1

3 Το 2015 ο δείκτης καλύψεως μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, διαμορφώθηκε στο 46,0% σε σύγκριση με 40,1% το Ο δείκτης καλύψεως χορηγήσεων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών διαμορφώθηκε τον Δεκέμβριο 2015 σε 55,3% σε σύγκριση με 56,1% τον Δεκέμβριο του Οι καταθέσεις από Πελάτες την 31 Δεκεμβρίου 2015 ανήλθαν σε Ευρώ 1.851,8 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση 11,6%, σε σύγκριση με Ευρώ 2.095,5 εκατ. την 31 Δεκεμβρίου 2014, κυρίως λόγω του όγκου αναλήψεων, που αποδίδονται στο δυσμενές οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα. Λόγω αναστροφής του κλίματος, η Τράπεζα παρουσιάζει κατά το 2016 αύξηση στις καταθέσεις. Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 110,0% τον Δεκέμβριο του 2015 έναντι 126,3% τον Δεκέμβριο του Αποτελέσματα Οι καθαρές ζημίες μετά το φόρο εισοδήματος ανήλθαν σε Ευρώ 44,7 εκατ. έναντι ζημιών μετά φόρων ύψους Ευρώ 83,1 εκατ. το 2014, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 46,2%. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Μεταβολή Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών (CET I) Δείκτης Κεφαλαίων Κατηγορίας Ι Δείκτης Συνολικών Ιδίων Κεφαλαίων 240 μονάδες βάσεως 290 μονάδες βάσεως 310 μονάδες βάσεως 17,5% 15,1% 20,5% 17,6% 23,4% 20,3% σε εκατ. Ευρώ Καθαρό έσοδο από -7,1% 106,0 114,1 τόκους Σύνολο εσόδων -10,2% 112,6 125,4 Σύνολο εξόδων 1,6% 57,7 56,8 Προβλέψεις για απομείωση επισφαλών απαιτήσεων -35,8% 99,6 155,1 Καθαρές ζημίες μετά το φόρο εισοδήματος -46,2% -44,7-83,1 Καθαρές χορηγήσεις -23,1% 2.036, ,6 Καταθέσεις από -11,6% 1.851, ,5 Πελάτες 2

4 Τα αποτελέσματα επηρεάσθηκαν κυρίως από: τη μεταφορά δανείων σε εταιρία του Ομίλου Alpha Bank, τη μείωση των δανειακών επιτοκίων, το ύψος των προβλέψεων που αναγνωρίσθηκαν για απομείωση του δανειακού χαρτοφυλακίου, τη μείωση των επιτοκίων καταθέσεων σε συνδυασμό με τη μειωμένη καταθετική βάση, την απορρόφηση της Emporiki Bank Cyprus Ltd καθώς και τη συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων. Το καθαρό έσοδο από τόκους ανήλθε για το έτος 2015 σε Ευρώ 106,0 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση 7,1% σε σύγκριση με Ευρώ 114,1 εκατ. το 2014, που αποδίδεται κυρίως στη μεταφορά δανείων σε εταιρία του Ομίλου Alpha Bank, καθώς και λόγω μειώσεως των δανειστικών επιτοκίων. Το σύνολο εσόδων της Τραπέζης για το έτος 2015 ανήλθε σε Ευρώ 112,6 εκατ. σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 10,2% σε σχέση με Ευρώ 125,4 εκατ. για το έτος 2014, κυρίως λόγω της μειώσεως στο δανειακό χαρτοφυλάκιο, καθώς και λόγω της μειώσεως των επιτοκίων. Το σύνολο εξόδων για το 2015 αυξήθηκε ελαφρώς κατά 1,6% από Ευρώ 56,8 εκατ. το 2014 σε Ευρώ 57,7 εκατ. το Τα έξοδα επηρεάστηκαν μεταξύ άλλων, από την απορρόφηση των εργασιών της Emporiki Bank Cyprus Ltd. Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 51,2% σε σύγκριση με 45,3% το 2014, κυρίως λόγω της μειώσεως των εσόδων. Οι προβλέψεις για απομείωση επισφαλών απαιτήσεων μειώθηκαν το 2015 κατά 35,8% σε Ευρώ 99,6 εκατ. σε σύγκριση με Ευρώ 155,1 εκατ. το 2014, που αποδίδεται κυρίως στις ενέργειες απομοχλεύσεως της Τραπέζης. Σημαντικά Γεγονότα Κατά το πρώτο τρίμηνο, η Τράπεζα προέβη στην εξαγορά και απορρόφηση της Emporiki Bank Cyprus Ltd, η οποία αποτελούσε θυγατρική εταιρία της μητρικής τραπέζης Alpha Bank A.E. Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Τράπεζα προέβη σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων κοινών μετοχών, οι οποίες αντηλλάγησαν με τις μετοχές των υφιστάμενων μετόχων της Emporiki Bank Cyprus Ltd. Κατά το 2015, η Τράπεζα, προέβη σε μεταφορά δανείων καθαρής αξίας Ευρώ 949 εκατ. σε εταιρεία του Ομίλου Alpha Bank A.E. που είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, καθώς και της ρευστότητάς της. Στο πλαίσιο υποβοηθήσεως της αναπτύξεως της κυπριακής οικονομίας, η Τράπεζα συμμετέχει στο σχέδιο δανειοδοτήσεως μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε συνεργασία με τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η Τράπεζα συνέχισε τις προσπάθειες συγκρατήσεως των μη εξυπηρετουμένων δανείων προσφέροντας προϊόντα αναδιαρθρώσεως στο πλαίσιο εφαρμογής των οδηγιών και κανονισμών της Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου, καθώς και της συγκρατήσεως των λειτουργικών εξόδων. 3

5 Η Τράπεζα, µε στόχο την επίτευξη σηµαντικού οφέλους στο λειτουργικό κόστος, εκπόνησε Πρόγραμμα Εθελουσίας εξόδου του προσωπικού. Η Τράπεζα έθεσε ως ημερομηνία ενάρξεως του Προγράμματος την με περίοδο αποδοχής εώς την Συνολικά αιτήθηκαν συμμετοχή στο πρόγραμμα 247 εργαζόμενοι. Το κόστος αποζημιώσεως και άλλων ωφελημάτων ανέρχεται σε Ευρώ 31,3 εκατ. Το ετήσιο εκτιμώμενο όφελος ανέρχεται σε Ευρώ 12,7 εκατ. Ο Όμιλος Alpha Bank, κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, στο τρίτο τρίμηνο του 2015, συμμετείχε στην συνολική αξιολόγηση («ΣΑ») των τεσσάρων ελληνικών συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων που διενεργήθηκε από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό - EEM (Single Supervisory Mechanism - SSM). Η ΣΑ περιέλαβε δύο σκέλη, αφενός την αξιολόγηση της ποιότητας στοιχείων ενεργητικού AQR (Asset Quality Review), αφετέρου την άσκηση προσομοιώσεως ακραίων καταστάσεων (Stress Test). Τα αποτελέσματα της ΣΑ ανακοινώθηκαν την 31 Οκτωβρίου Ο Όμιλος παρουσίασε μηδενικές κεφαλαιακές ανάγκες συνεπεία του AQR που ανήλθε σε ποσό Ευρώ 1,7 δισ., ενώ επίσης παρουσίασε χαμηλές κεφαλαιακές ανάγκες ύψους Ευρώ 262,6 εκατ. στο βασικό σενάριο της ασκήσεως. Στο δυσμενές σενάριο οι κεφαλαιακές ανάγκες διαμορφώθηκαν σε Ευρώ εκατ. Οι κεφαλαιακές ανάγκες καλύφθηκαν με επιτυχία από τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών. Κίνδυνοι Οι κυριότεροι κίνδυνοι και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Τράπεζα σχετίζονται τόσο με το οικονομικό κλίμα στην Κύπρο και στην Ελλάδα, όσο και με το υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετουμένων δανείων που συνεχίζει να παρατηρείται στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και το υψηλό ιδιωτικό χρέος εξακολουθούν να αποτελούν τον κυριότερο παράγοντα αστάθειας για την ομαλή ανάπτυξη της οικονομίας. Η στήριξη της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας έχει οδηγήσει σε σταδιακή αποκλιμάκωση της πιέσεως στα επίπεδα ρευστότητας της Τραπέζης και σε σταθεροποίηση των υπολοίπων καταθέσεων από Πελάτες. Η Τράπεζα, από την πλευρά της, προκειμένου να ενισχύσει την ικανότητά της να αντιμετωπίσει τις παρούσες προκλήσεις, έχει προχωρήσει σε ενέργειες αναδιαρθρώσεως του δανειακού της χαρτοφυλακίου, καθώς και σε ενέργειες επεκτάσεως της καταθετικής της βάσεως. Παράλληλα, η Τράπεζα παρακολουθεί τη ληκτότητα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεών της και βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις εποπτικές αρχές, ώστε να λάβει τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας υπό τις παρούσες συνθήκες. Εξελίξεις και Προοπτικές Η βελτίωση των δεικτών της οικονομίας και οι διαρθρωτικές αλλαγές που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής που συμφωνήθηκε με την Τρόικα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2016, αναμένεται να περιορίσουν τους κινδύνους, στους οποίους εκτίθεται η Τράπεζα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που εκδόθηκαν τον Απρίλιο του 2016, η Κυπριακή οικονομία αναμένεται να καταγράψει θετικούς ρυθμούς αναπτύξεως ύψους 1,6% για το Αυτό σηματοδοτεί την έξοδο της κυπριακής 4

6 οικονομίας από την ύφεση. Παρά τις θετικές προβλέψεις, τα ποσοστά ανεργίας δεν αναμένεται να μειωθούν σημαντικά (15,3% το 2015 και 14,2% για το 2016). Οι εσωτερικοί παράγοντες που συνέβαλαν στην ανάκαμψη τόσο της οικονομίας όσο και του τραπεζικού τομέα, είναι η αναβάθμιση της πιστοληπτικής διαβαθμίσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας από διεθνείς οίκους αξιολογήσεως, η θετική αξιολόγηση του προγράμματος προσαρμογής της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τρόικα και η άρση όλων των περιορισμών για τη διακίνηση των κεφαλαίων. Η σταθεροποίηση των καταθέσεων στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα το 2015 αποδεικνύει την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην Κυπριακή οικονομία. Η έκδοση από την Κυπριακή Δημοκρατία, τον Απρίλιο 2015 επταετούς ομολόγου ύψους Ευρώ 1 δισ. με επιτόκιο 3,875% και δεκαετούς ομολόγου Ευρώ 1 δισ. με επιτόκιο 4,25% τον Οκτώβριο 2015, δεικνύει την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς την κυπριακή οικονομία. Αποτέλεσμα των εκδόσεων αυτών υπήρξε η συγκέντρωση αποθέματος ρευστότητας Ευρώ 1 δισ. που θα καλύψει τις ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας βραχυπρόθεσμα. Οι εξωτερικοί παράγοντες που αναμένεται να συμβάλουν στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας είναι η αύξηση του ΑΕΠ στην Ε.Ε. και την Ευρωζώνη, οι χαμηλότερες διεθνείς τιμές πετρελαίου καθώς και ο χαμηλός πληθωρισμός στην Ε.Ε., που οδηγούν σε υψηλότερα πραγματικά εισοδήματα και ενδυνάμωση της εξωτερικής ζητήσεως. Σημαντική αναμένεται να είναι η συμβολή του τουρισμού δεδομένων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ανταγωνιστικές χώρες της περιοχής. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην κυπριακή οικονομία από ξένους επενδυτές αποδεικνύεται και από επενδύσεις τόσο στον τραπεζικό τομέα, όσο και στο λιανικό εμπόριο. Υποβοηθητικές για τον τραπεζικό τομέα αναμένεται να αποδειχθούν οι νέες νομοθεσίες που καθιστούν γρηγορότερη και απλούστερη τη διαδικασία εκποιήσεων, καθώς και οι μειώσεις στα εγχώρια δανειστικά επιτόκια σε συνθήκες χαμηλής ζητήσεως και υψηλής ανεργίας, που υποβοηθούν την ανάκαμψη της οικονομίας. Η Τράπεζα θα συνεχίσει να ακολουθεί ένα συντηρητικό επιχειρησιακό σχέδιο με προτεραιότητα στην: θωράκιση της κεφαλαιακής επάρκειας, ορθή και συνετή διαχείριση της ρευστότητας, εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου, αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετουμένων δανείων που θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα στη δημιουργία ικανοποιητικής κερδοφορίας, διατήρηση και προσέλκυση νέων καταθέσεων, υιοθέτηση ενεργειών στοχεύοντας στην ουσιαστική μείωση των λειτουργικών εξόδων και στην αύξηση της παραγωγικότητας και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους Πελάτες. Τα ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα της Τραπέζης για το έτος 2015 έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης σε συνεδρία του, την 26 Απριλίου Τα τελικά ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα της Τραπέζης για το έτος 2015 θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Alpha Bank Cyprus Ltd ( και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ( 5

7 ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2015 Λευκωσία, 26 Απριλίου 2016

8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD ΤΗΣ Περιεχόμενα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 4 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπεύθυνου της Τραπέζης για τις οικονομικές καταστάσεις 5 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 6 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 23 Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης της Κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων 26 Ισολογισμός 27 Κατάσταση μεταβολών της Καθαρής Θέσεως 28 Κατάσταση ταμειακών ροών 29 Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων Γενικές Πληροφορίες 30 Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές 1.1 Βάση Παρουσίασης Λειτουργικοί τομείς Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Αρχές ταξινόμησης και αποτίμησης χρηματοοικονομικών μέσων Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα Προσδιορισμός Εύλογης αξίας Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Επενδύσεις σε ακίνητα Άυλα στοιχεία ενεργητικού Λειτουργική Μίσθωση Απομείωση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού Φορολογία Αναβαλλόμενες Φορολογικές απαιτήσεις Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Πρόγραμμα παροχών στο προσωπικό Προβλέψεις για επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές Χρεόγραφα Κεφαλαίου Μετοχικό Κεφάλαιο Μετατρέψιμα αξιόγραφα κεφαλαίου 51 1

9 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1.21 Τόκοι έσοδα και έξοδα Αποτελέσµατα χρηματοοικονομικών πράξεων Έσοδα και έξοδα από δικαιώματα και προμήθειες Έσοδα από μερίσματα Δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και επισκευών Συμβόλαια χρηματοοικονομικών εγγυήσεων Ορισμός συνδεδεμένων μερών Συγκριτικά στοιχεία Εκτιμήσεις, κριτήρια λήψεως αποφάσεων και σημαντικές πηγές αβεβαιότητας Αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας 54 Αποτελέσµατα 2 Καθαρό έσοδο από τόκους 58 3 Καθαρό έσοδο από αμοιβές και προμήθειες 58 4 Εσοδα από μερίσματα 59 5 Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων 59 6 Λοιπά έσοδα 59 7 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 59 8 Γενικά διοικητικά έξοδα και άλλα έξοδα 60 9 Ζημίες απομειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου Ζημίες για το έτος πριν την φορολογία Φόρος εισοδήματος Καθαρά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή 62 Ενεργητικό 13 Ταµείο και διαθέσιµα σε Κεντρικές Τράπεζες Απαιτήσεις κατα πιστωτικών ιδρυμάτων Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών Επενδύσεις σε ακίνητα Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Άυλα στοιχεία ενεργητικού Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 73 Υποχρεώσεις 23 Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα Υποχρεώσεις προς πελάτες Χρεόγραφα κεφαλαίου Λοιπές υποχρεώσεις 76 Καθαρή Θέση 27 Μετοχικό κεφάλαιο Μετατρέψιμα αξιόγραφα κεφαλαίου Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Αποτέλεσμα εις νέον 80 2

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD ΤΗΣ Πρόσθετες πληροφορίες 32 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις Εκτός ισολογισμού υποχρεώσεις Υποχρεώσεις για ενοίκια Νομικά Φορολογικά Κεφαλαιουχικές δαπάνες Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα Πληροφόρηση κατά τομέα Διαχείριση Κινδύνων Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος αγοράς Κίνδυνος Επιτοκίων Κίνδυνος συναλλάγματος Κίνδυνος ρευστότητας Λειτουργικός κίνδυνος Κανονιστική συμμόρφωση Μεταβιβάσεις /Δεσμεύσεις Χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις υποχρεώσεις που υπόκεινται σε συμψηφισμό Λειτουργικό περιβάλλον Εύλογη Αξία Κεφαλαιακή επάρκεια Συμμετοχή μελών διοικητικού συμβουλίου στο μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης Συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα Εξαγορά Εμπορικής Τράπεζας Αλλα γεγονότα Γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας συντάξεως των οικονομικών καταστάσεων 140 Επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις κινδύνων 141 3

11 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Διοικητικό Συμβούλιο Σπ. Ν. Φιλάρετος, Πρόεδρος (αποχώρησε στις 29 Μαρτίου 2016) Α. Μ. Μιχαηλίδης (Πρόεδρος από 29 Μαρτίου 2016) Χρ. Χ. Γιαμπανάς, Αντιπρόεδρος Γ.A. Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος Δρ. Α. Κ. Κρητιώτης Ε. Ρ. Πάνου (διορίστηκε στις 28 Ιανουαρίου 2015) Κ. Ν. Παπαδόπουλος (διορίστηκε στις 23 Οκτωβρίου 2015) Ν. Μαυρογένης Ι. Σ. Μοναστηριώτης (αποχώρησε στις 23 Οκτωβρίου 2015) Λ. Α. Παπαγαρυφάλλου (αποχώρησε στις 28 Ιανουαρίου 2015) Γραμματέας Μ. Μαλαχτού Παμπαλλή Νομικοί Σύμβουλοι Χρυσαφίνης και Πολυβίου Δ.Ε.Π.Ε Ανδρέας Β. Ζαχαρίου & Σία Δ.Ε.Π.Ε Ανεξάρτητοι Ελεγκτές KPMG Limited Εγγεγραμμένη διεύθυνση Γωνία Χείλωνος και Γλάδστωνος Πλατεία Στυλιανού Λένα, Λευκωσία Κεντρικά Γραφεία Διοίκησης Μέγαρο Alpha Bank Λεωφ. Λεμεσού 3, Λευκωσία 4

12

13 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank Cyprus Limited (η Τράπεζα ) υποβάλλει στα μέλη την ετήσια έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Τραπέζης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κατά το έτος 2015, η Τράπεζα συνέχισε να διεξάγει πλήρεις τραπεζικές εργασίες με την παροχή ενός ευρέως φάσματος τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η Τράπεζα είναι θυγατρική εταιρία της Alpha Bank Α.Ε., η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Ελλάδα. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Από 1 Ιανουαρίου έως Σε εκ. Μεταβολή Καθαρά έσοδα από τόκους -7,1% 106,0 114,1 Σύνολο εσόδων -10,2% 112,6 125,4 Σύνολο εξόδων 1,6% 57,7 56,8 Κέρδος από εργασίες πριν τις προβλέψεις -20,0% 54,9 68,6 Ζηµίες αποµειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου -35,8% 99,6 155,1 Ζημία έτους μετά φόρων -46,2% -44,7-83,1 Ζημία ανά μετοχή -26,2 σεντ -52,1 σεντ Σε εκ Καθαρές χορηγήσεις -23,1% 2.036, ,6 Καταθέσεις από πελάτες -11,6% 1.851, ,5 Κεφαλαιακή Επάρκεια 240 μον.βάσης 17,5% 15,1% Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν για το έτος 2015 σε Ευρώ 106,0 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση 7,1% σε σύγκριση με Ευρώ 114,1 εκατ. το 2014, που αποδίδεται κυρίως στη μεταφορά δανείων σε εταιρία του Ομίλου Alpha Bank, καθώς και λόγω μειώσεως των δανειστικών επιτοκίων. Το σύνολο εσόδων της Τραπέζης για το έτος 2015 ανήλθε σε Ευρώ 112,6 εκατ. σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 10,2% σε σχέση με Ευρώ 125,4 εκατ. για το έτος 2014, κυρίως λόγω της μειώσεως στο δανειακό χαρτοφυλάκιο, καθώς και λόγω της μειώσεως των επιτοκίων. Τα έξοδα για το 2015 αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 1,6% από Ευρώ 56,8 εκατ. το 2014 σε Ευρώ 57,7 εκατ. το Τα έξοδα επηρεάστηκαν μεταξύ άλλων, από την απορρόφηση των εργασιών της Emporiki Bank Cyprus Ltd. Ο δείκτης εξόδων προς καθαρά έσοδα διαμορφώθηκε στο 51,2% σε σύγκριση με 45,3% το 2014, κυρίως λόγω της μειώσεως των εσόδων. 6

14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχ.) ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ(συνέχ.) Οι προβλέψεις για απομείωση επισφαλών απαιτήσεων μειώθηκαν το 2015 κατά 35,8% σε Ευρώ 99,6 εκατ. σε σύγκριση με Ευρώ 155,1 εκατ. το 2014, που αποδίδεται κυρίως στις ενέργειες απομοχλεύσεως της Τραπέζης. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ανήλθαν κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 σε Ευρώ 798,2 εκατ. και αποτελούν το 28,2% των συνολικών μεικτών χορηγήσεων αυξημένες κατά 5,2% σε σύγκριση με το έτος Ως μέρος των προβλέψεων, περιλαμβάνεται το υπόλοιπο προσαρμογής των συμβατικών υπολοίπων των δανείων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο εξαγοράς της Εμπορικής Τράπεζας στην εύλογη αξία τους. Οι καθαρές χορηγήσεις το 2015 ανήλθαν σε Ευρώ 2.036,5 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 23,1%, σε σύγκριση με Ευρώ 2.646,6 εκατ. την 31 Δεκεμβρίου Οι χορηγήσεις μειώθηκαν ως αποτέλεσμα των ενεργειών απομοχλεύσεως της Τραπέζης. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών ανήλθαν σε Ευρώ 1.735,2 εκατ. και αντιπροσωπεύουν το 61% του συνόλου των δανείων. Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ανήλθαν σε Ευρώ 1.444,3 εκατ. και αντιπροσωπεύουν το 51% του συνόλου των δανείων. Το 2015 ο δείκτης καλύψεως μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών διαμορφώθηκε στο 46,0% σε σύγκριση με 40,1% το Ο δείκτης καλύψεως χορηγήσεων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών διαμορφώθηκε τον Δεκέμβριο 2015 σε 55,3% σε σύγκριση με 56,1% τον Δεκέμβριο του Οι καταθέσεις από Πελάτες την 31 Δεκεμβρίου 2015 ανήλθαν σε Ευρώ 1.851,8 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση 11,6%, σε σύγκριση με Ευρώ 2.095,5 εκατ. την 31 Δεκεμβρίου 2014, κυρίως λόγω του όγκου αναλήψεων, που αποδίδονται στο δυσμενές οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα. Λόγω αναστροφής του κλίματος, η Τράπεζα παρουσιάζει κατά το 2016 αύξηση στις καταθέσεις. Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 110,0% τον Δεκέμβριο του 2015 έναντι 126,3% τον Δεκέμβριο του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα της Τραπέζης παρουσιάζονται στην κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων στη σελίδα 26 των οικονομικών καταστάσεων. Οι ζημίες για το έτος που αναλογούν στους ιδιοκτήτες ανέρχονται σε χιλ. (2014: ζημίες χιλ.). ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτείνει την καταβολή μερίσματος για το έτος 2015 (2014: μηδέν). ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Κίνδυνος θεωρείται οποιοσδήποτε χρηματοοικονομικός ή άλλος παράγοντας που δημιουργεί πιθανότητες για μελλοντική μείωση της κερδοφορίας. Ο Όµιλος Alpha Bank, έχει θεµελιώσει ένα πλαίσιο διεξοδικής και συνετής διαχειρίσεως των πάσης φύσεως κινδύνων που αντιµετωπίζει πάνω στις βέλτιστες εποπτικές πρακτικές και το οποίο, 7

15 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχ.) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχ.) µε βάση την κοινή ευρωπαϊκή νοµοθεσία και το ισχύον σύστηµα κοινών τραπεζικών κανόνων, αρχών και προτύπων, εξελίσσεται διαρκώς µε την πάροδο του χρόνου ώστε να εφαρµόζεται στην καθηµερινή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της Τραπέζης εντός και εκτός συνόρων, καθιστώντας αποτελεσµατική την εταιρική διακυβέρνηση της Τραπέζης. Βασική επιδίωξη του Οµίλου Alpha Bank κατά το 2015 ήταν η διατήρηση των υψηλών προδιαγραφών εσωτερικής διακυβερνήσεως και η συµµόρφωση µε τις ρυθµιστικές και εποπτικές διατάξεις διαχειρίσεως κινδύνων ώστε να διασφαλίζεται η εµπιστοσύνη στη διεξαγωγή των επιχειρηµατικών του δραστηριοτήτων µέσω της παροχής κατάλληλων χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Από τον Νοέµβριο του 2014, ο Όµιλος Alpha Bank εµπίπτει στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισµού (SSM) του νέου συστήµατος χρηµατοπιστωτικής εποπτείας το οποίο περιλαµβάνει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και την Τράπεζα της Ελλάδος και, ως ένα σηµαντικό πιστωτικό ίδρυµα, εποπτεύεται άµεσα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισµός εργάζεται από κοινού µε την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωοµάδα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συστηµικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους. Επίσης, από την 1η Ιανουαρίου 2014 τέθηκε σε εφαρµογή η Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 και ο Κανονισµός 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρώπης της 26ης Ιουνίου 2013 («CRD IV»), που σταδιακά εισάγουν το νέο πλαίσιο επάρκειας ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων, στα πρότυπα της Βασιλείας ΙΙΙ. Σε αυτό το νέο ρυθµιστικό και εποπτικό πλαίσιο διαχειρίσεως κινδύνων, ο Όµιλος Alpha Bank ενδυναµώνει περαιτέρω την εσωτερική διακυβέρνηση και την στρατηγική αναλήψεως και διαχειρίσεως των κινδύνων και επαναπροσδιορίζει το επιχειρηµατικό του µοντέλο προκειµένου να επιτύχει την πλήρη συµµόρφωση µε τις αυξηµένες κανονιστικές προδιαγραφές και τις εκτεταµένες κατευθυντήριες γραµµές που αφορούν στην διακυβέρνηση των δεδοµένων των πάσης φύσεως κινδύνων, την συγκέντρωση των δεδοµένων αυτών και την ενσωµάτωσή τους στην απαιτούµενη υποβολή εκθέσεων και αναφορών προς τη Διοίκηση και τις εποπτικές αρχές. Η νέα προσέγγιση του Οµίλου Alpha Bank συγκροτεί ένα στέρεο θεµέλιο για τον συνεχή επαναπροσδιορισµό της στρατηγικής αναλήψεως κινδύνων µέσω (α) του προσδιορισµού του βαθµού στον οποίο η Τράπεζα επιθυµεί να αναλαµβάνει κινδύνους (risk appetite), (β) της εκτιµήσεως των ενδεχόµενων επιπτώσεων της στρατηγικής αναπτύξεως δραστηριοτήτων στον καθορισµό των ορίων αναλήψεως κινδύνων, ώστε οι σχετικές αποφάσεις να συνδυάζουν την προβλεπόµενη κερδοφορία µε το ενδεχόµενο απωλειών και (γ) της αναπτύξεως κατάλληλων διαδικασιών παρακολουθήσεως της εφαρµογής της στρατηγικής αυτής µέσω ενός µηχανισµού κατανοµής ευθυνών αναλήψεως κινδύνων µεταξύ των µονάδων της Τραπέζης. Λεπτομερής περιγραφή των κινδύνων και διαχείριση τους παρουσιάζεται στη σημείωση 35 των οικονομικών καταστάσεων. 8

16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Κεφαλαιακή Επάρκεια Δείκτες ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχ.) Στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας Ι (CETΙ) της Τραπέζης, ανήλθε σε 17,5%, ο δείκτης κεφαλαίων κατηγορίας Ι ανήλθε σε 20,5% και ο δείκτης συνολικών ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 23,4% (με τη χρήση μεταβατικών διατάξεων). Η κεφαλαιακή επάρκεια της Τραπέζης στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ξεπερνά τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα Ι και του Πυλώνα ΙΙ, παρέχοντας στην Τράπεζα κεφαλαιακό απόθεμα. Στις αρχές του έτους 2015, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), κοινοποίησε στην Τράπεζα την τελική της απόφαση για το ελάχιστο όριο του δείκτη συνολικών ιδίων κεφαλαίων που απαιτείται σε συνεχή βάση. Ο απαιτούμενος δείκτης μεταβατικών κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορία Ι (Common Equity Tier I) με βάση τις απαιτήσεις του Πυλώνα Ι είναι 8% και ο απαιτούμενος δείκτης μεταβατικών κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορία Ι (Common Equity Tier I) με βάση τις συμπληρωματικές απαιτήσεις του Πυλώνα ΙΙ καθορίστηκε από την ΕΚΤ στο 3,5% στις 31 Δεκεμβρίου 2013, ενώ ο δείκτης μεταβατικών κεφαλαίων κατηγορίας Ι καθορίστηκε στο 5,5%. Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΚΤ ο δείκτης μεταβατικών κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορία Ι (Common Equity Tier I) μειώνεται από τις προβλέψεις που αναγνωρίζονται μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2013 μέχρι το 8%. Ως αποτέλεσμα, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που προκύπτουν από τον Πυλώνα ΙΙ είναι δυναμικές και υπόκεινται σε αλλαγές ανάλογα με την απόδοση της Τραπέζης. Κεφαλαιακή Επάρκεια Alpha Bank A.E. Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων Κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, στο τρίτο τρίμηνο του 2015, διενεργήθηκε από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό EEM (Single Supervisory Mechanism - SSM) συνολική αξιολόγηση («ΣΑ») των τεσσάρων ελληνικών συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων. Mε σκοπό τον προσδιορισμό των επιπτώσεων στη χρηματοοικονομική θέση των συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και των τυχόν κεφαλαιακών αναγκών τους από την επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας, η αξιολόγηση διεξήχθη εντός του τρίτου τριµήνου και περιελάµβανε τόσο την αξιολόγηση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού (AQR) όσο και την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Με βάση τα αποτελέσματα της ΣΑ, τα οποία ανακοινώθηκαν την , ο Όμιλος παρουσίασε μηδενικές κεφαλαιακές ανάγκες συνεπεία του AQR που ανήλθε σε ποσό προβλέψεων 1,7 δις ενώ επίσης παρουσίασε χαμηλές κεφαλαιακές ανάγκες ύψους 262,6 εκ. στο βασικό σενάριο της ασκήσεως. Στο δυσμενές σενάριο οι κεφαλαιακές ανάγκες διαμορφώθηκαν σε εκ., ωστόσο εν συνεχεία περιορίστηκαν στο ποσό των εκ. καθώς ελήφθη υπόψη το προ απομειώσεως αποτέλεσμα του τρίτου τριμήνου. Η επίδοση αυτή επιτεύχθηκε παρά την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών ύψους 940 εκ. το 2014, και τα όρια 9,5% και 8%, για το βασικό και το δυσμενές σενάριο αντίστοιχα. Επιτυχής Ανακεφαλαιοποίηση Ο Όμιλος καλύψε το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών των εκ., μέσω της ολοκλήρωσης της πράξεως διαχείρισης παθητικού της Alpha Bank Α.Ε. και της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου έναντι μετρητών κατά εκ. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ολοκληρώθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση από Έλληνες και ξένους θεσμικούς επενδυτές, με αποτέλεσμα μια σημαντική βελτίωση της ποιότητας της κεφαλαιακής δομής της Alpha Bank Α.Ε.. 9

17 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχ.) Κατά το πρώτο τρίμηνο, η Τράπεζα προέβη στην εξαγορά και απορρόφηση της Emporiki Bank Cyprus Ltd, η οποία αποτελούσε θυγατρική εταιρία της μητρικής τραπέζης Alpha Bank AE. Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Τράπεζα προέβη σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων κοινών μετοχών, οι οποίες αντηλλάγησαν με τις μετοχές των υφιστάμενων μετόχων της Emporiki Bank Cyprus Ltd. Κατά το 2015, η Τράπεζα, προέβη σε μεταφορά δανείων καθαρής αξίας Ευρώ 949 εκ. σε εταιρεία του Ομίλου Alpha Bank AE που είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, καθώς και της ρευστότητάς της. Στο πλαίσιο υποβοηθήσεως της αναπτύξεως της Κυπριακής Οικονομίας, η Τράπεζα συμμετέχει στο σχέδιο δανειοδοτήσεως μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε συνεργασία με τη Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων. Η Τράπεζα συνέχισε τις προσπάθειες συγκρατήσεως των μη εξυπηρετουμένων δανείων προσφέροντας προϊόντα αναδιαρθρώσεως στο πλαίσιο εφαρμογής των οδηγιών και κανονισμών της Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου, καθώς και της συγκρατήσεως των λειτουργικών εξόδων. Η Τράπεζα, µε στόχο την επίτευξη σηµαντικού οφέλους στο λειτουργικό κόστος, εκπόνησε Πρόγραμμα Εθελουσίας εξόδου του προσωπικού. Η Τράπεζα έθεσε ως ημερομηνία ενάρξεως του Προγράμματος την με περίοδο αποδοχής εώς την Συνολικά αιτήθηκαν συμμετοχή στο πρόγραμμα 247 εργαζόμενοι. Το κόστος αποζημίωσης και άλλων ωφελημάτων ανέρχεται σε 31,3 εκ. Το ετήσιο εκτιμώμενο όφελος ανέρχεται σε 12,7 εκ. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η βελτίωση των δεικτών της οικονομίας και οι διαρθρωτικές αλλαγές που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής που συμφωνήθηκε με την Τρόικα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2016, αναμένεται να περιορίσουν τους κινδύνους, στους οποίους εκτίθεται η Τράπεζα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που εκδόθηκαν τον Απρίλιο του 2016, η Κυπριακή οικονομία αναμένεται να καταγράψει θετικούς ρυθμούς αναπτύξεως ύψους 1,6% για το Αυτό σηματοδοτεί την έξοδο της Κυπριακής οικονομίας από την ύφεση. Παρά τις θετικές προβλέψεις, τα ποσοστά ανεργίας δεν αναμένεται να μειωθούν σημαντικά (15,3% το 2015 και 14,2% για το 2016). Οι εσωτερικοί παράγοντες που συνέβαλαν στην ανάκαμψη τόσο της οικονομίας όσο και του τραπεζικού τομέα, είναι η αναβάθμιση της πιστοληπτικής διαβαθμίσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας από διεθνείς οίκους αξιολογήσεως, η θετική αξιολόγηση του προγράμματος προσαρμογής της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τρόικα και η άρση όλων των περιορισμών για τη διακίνηση των κεφαλαίων. Η σταθεροποίηση των καταθέσεων στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα το 2015 αποδεικνύει την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην Κυπριακή οικονομία. Η έκδοση από την Κυπριακή Δημοκρατία, τον Απρίλιο του 2015 επταετούς ομολόγου ύψους Ευρώ1 δις με επιτόκιο 3,875% και δεκαετούς ομολόγου Ευρώ1 δις με επιτόκιο 4,25% τον Οκτώβριο του 2015, δεικνύει την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς την Κυπριακή οικονομία. Αποτέλεσμα των εκδόσεων αυτών υπήρξε η συγκέντρωση αποθέματος ρευστότητας Ευρώ 1 δις που θα καλύψει τις ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας βραχυπρόθεσμα. 10

18 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχ.) ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (συνέχ.) Οι εξωτερικοί παράγοντες που αναμένεται να συμβάλουν στην ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας είναι η αύξηση του Α.Ε.Π στην Ε.Ε. και την Ευρωζώνη, οι χαμηλότερες διεθνείς τιμές πετρελαίου καθώς και ο χαμηλός πληθωρισμός στην Ε.Ε., που οδηγούν σε υψηλότερα πραγματικά εισοδήματα και ενδυνάμωση της εξωτερικής ζητήσεως. Σημαντική αναμένεται να είναι η συμβολή του τουρισμού δεδομένων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ανταγωνιστικές χώρες της περιοχής. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κυπριακή οικονομία από ξένους επενδυτές αποδεικνύεται και από επενδύσεις τόσο στον τραπεζικό τομέα, όσο και στο λιανικό εμπόριο. Υποβοηθητικές για τον τραπεζικό τομέα αναμένεται να αποδειχθούν οι νέες νομοθεσίες που καθιστούν γρηγορότερη και απλούστερη τη διαδικασία εκποιήσεων, καθώς και οι μειώσεις στα εγχώρια δανειστικά επιτόκια σε συνθήκες χαμηλής ζητήσεως και υψηλής ανεργίας, που υποβοηθούν την ανάκαμψη της οικονομίας. Οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Τράπεζα σχετίζονται τόσο με το οικονομικό κλίμα στην Κύπρο και στην Ελλάδα, όσο και με το υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετουμένων δανείων που συνεχίζει να παρατηρείται στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και το υψηλό ιδιωτικό χρέος εξακολουθούν να αποτελούν τον κυριότερο παράγοντα αστάθειας για την ομαλή ανάπτυξη της οικονομίας. Η στήριξη της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας έχει οδηγήσει σε σταδιακή αποκλιμάκωση της πιέσεως στα επίπεδα ρευστότητας της Τραπέζης και σε σταθεροποίηση των υπολοίπων πελατειακών καταθέσεων. Η Τράπεζα, από την πλευρά της, προκειμένου να ενισχύσει την ικανότητά της να αντιμετωπίσει τις παρούσες προκλήσεις, έχει προχωρήσει σε ενέργειες αναδιαρθρώσεως του δανειακού της χαρτοφυλακίου, καθώς και σε ενέργειες επεκτάσεως της καταθετικής της βάσεως. Παράλληλα, η Τράπεζα παρακολουθεί τη ληκτότητα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεών της και βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις εποπτικές αρχές, ώστε να λάβει τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας υπό τις παρούσες συνθήκες. Η Τράπεζα θα συνεχίσει να ακολουθεί ένα συντηρητικό επιχειρησιακό σχέδιο με προτεραιότητα στην: θωράκιση της κεφαλαιακής επάρκειας, ορθή και συνετή διαχείριση της ρευστότητας, εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου, αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετουμένων δανείων που θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα στη δημιουργία ικανοποιητικής κερδοφορίας, διατήρηση και προσέλκυση νέων καταθέσεων, υιοθέτηση ενεργειών στοχεύοντας στην ουσιαστική μείωση των λειτουργικών εξόδων και στην αύξηση της παραγωγικότητας και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους Πελάτες. 11

19 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχ.) Στις 30 Μαρτίου 2015 η Τράπεζα, στα πλαίσια της εξαγοράς του 100% των μετοχών της Emporiki Bank Cyprus Ltd, προέβη σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, με την έκδοση νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,85 έκαστη, συνολικού ύψους Ευρώ Οι νέες μετοχές παραχωρήθηκαν ως αντάλλαγμα προς τα πρόσωπα, που κατά την 1 Μαρτίου 2015 ήταν οι εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτες των μετοχών στην Emporiki Bank Cyprus Ltd στην τιμή των Ευρώ 2,66. Η διαφορά που προέκυψε μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης πιστώθηκε στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» στην Καθαρή Θέση. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Η Τράπεζα διαθέτει σήμερα ένα σύγχρονο δίκτυο 24 καταστημάτων (2014:25) και άλλων εξειδικευμένων μονάδων που πλαισιώνεται αποτελεσματικά από τις υπηρεσίες εναλλακτικών δικτύων αυτόματων μηχανημάτων ανάληψης μετρητών (ATMs), ηλεκτρονικής Εταιρίας (internet banking) και ηλεκτρονικής Εταιρίας μέσω κινητού τηλεφώνου (mobile banking). Ο αριθμός καταστημάτων έχει μειωθεί κατά 1 καταστήματα κατά την διάρκεια του έτους στα πλαίσια της πολιτικής για συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων και αύξησης της παραγωγικότητας. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης παρουσιάζονται πιο κάτω: Α. Μ. Μιχαηλίδης, Πρόεδρος (από 29 Μαρτίου 2016) Χρ. Χ. Γιαμπανάς, Αντιπρόεδρος Γ. Α. Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος Δρ. Α. Κ. Κρητιώτης Κ.Ν.Παπαδόπουλος Ν. Μαυρογένης Ε. Ρουβιθά Πάνου (από 28 Ιανουαρίου 2015) 12

20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχ.) ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εισαγωγή Η Alpha Bank Cyprus Ltd είναι θυγατρική εταιρεία της Alpha Bank A.E., η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Τα ποσοστά συμμετοχής της μητρικής στην Alpha Bank Cyprus Ltd είναι ως εξής: Άμεσο ποσοστό συμμετοχής 98,73% Έμμεσο ποσοστό συμμετοχής μέσω εταιρειών του Ομίλου 1,27% Σύνολο 100,00% Το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης το οποίο εφαρμόζεται από την Τράπεζα έχει σκοπό να διασφαλίζει την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της Τραπέζης. Για τη σωστή εφαρμογή του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, ακολουθούνται οι πρόνοιες της εκάστοτε ισχύουσας Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Οι εργασίες της Τραπέζης, ως μέλος του Ομίλου Alpha Bank εποπτεύονται επίσης στενά από την μητρική εταιρία. Κώδικας Δεοντολογίας Η Τράπεζα εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές στις επιχειρηματικές δραστηριότητές της, στη διοίκηση, στους κανόνες συμπεριφοράς των Στελεχών και των Υπαλλήλων μεταξύ τους και απέναντι στους συναλλασσομένους, τους μετόχους και τους τρίτους. Δεσμεύσεις Η Alpha Bank Cyprus Ltd και ο Όμιλός της θεμελιώνουν την επιχειρηματική δραστηριότητά τους στις ακόλουθες βασικές δεσμεύσεις: Έναντι των πελατών, η Alpha Bank Cyprus Ltd δεσμεύεται να δίδει απόλυτη προτεραιότητα στην εξυπηρέτησή τους και στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας υποδοχής, ενημερώσεως και προσφερομένων υπηρεσιών. Έναντι των μετόχων της, πάγια δέσμευση της Alpha Bank Cyprus Ltd είναι η δημιουργία υπεραξίας και η εξασφάλιση εύλογης αποδόσεως των επενδύσεων. Έναντι του προσωπικού της, η Alpha Bank Cyprus Ltd δεσμεύεται να διασφαλίζει δίκαιη αμοιβή, άριστες συνθήκες εργασίας και δυνατότητες εξελίξεως βασισμένες στην αξιοκρατία και στην ίση μεταχείριση χωρίς διακρίσεις. Έναντι του κοινωνικού συνόλου, η Alpha Bank Cyprus Ltd δεσμεύεται να συμβάλλει ενεργητικά στην πρόοδο και τη βελτίωση των βασικών στοιχείων της συνοχής του, όπως ο πολιτισμός, η παιδεία, η υγεία, το περιβάλλον. Αρχές Κάθε δραστηριότητα της Alpha Bank Cyprus Ltd διέπεται από τις αρχές που επιβάλλονται από τον νόμο και την ηθική, όπως: η ακεραιότητα και η εντιμότητα, η αμεροληψία και η ανεξαρτησία, η εχεμύθεια και η διακριτικότητα, η συνειδητή, πειθαρχημένη και λογική ανάληψη κινδύνου, η πλήρης, σωστή και αληθής πληροφόρηση, η ενεργός συμμετοχή στο κοινωνικό περιβάλλον. 13

21 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχ.) ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχ.) Κώδικας Δεοντολογίας (συνέχ.) Υποχρεώσεις Από τις παραπάνω δεσμεύσεις και αρχές απορρέουν υποχρεώσεις για τα Στελέχη και τους Υπαλλήλους της Alpha Bank Cyprus Ltd, που καταγράφονται στο Εγχειρίδιο Προσωπικού, σε Πράξεις της Γενικής Διευθύνσεως και σε Εγκυκλίους. Το Εγχειρίδιο Προσωπικού περιέχει διατάξεις που καλύπτουν τα γενικά καθήκοντα των Υπαλλήλων, την οφειλόμενη εχεμύθεια, τη συμπεριφορά εκτός Τραπέζης, τη δημιουργία χρεών, την απαγόρευση τυχερών παιχνιδιών, τα αλλότρια καθήκοντα, την απαγόρευση της αποδοχής δώρων στο πλαίσιο της ασκήσεως των υπηρεσιακών καθηκόντων των Στελεχών και Υπαλλήλων της Alpha Bank Cyprus Ltd και τη σύγκρουση συμφερόντων κατά τη διενέργεια συναλλαγών. Με Εγκυκλίους ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην υιοθέτηση του ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου όπως η εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας περί ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας της Τραπέζης και την απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους της Τραπέζης. Τέλος, η Alpha Bank Cyprus Ltd εφαρμόζει τον Κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου του οποίου είναι μέλος. 14

22 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχ.) ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχ.) Διοικητικό Συμβούλιο Η πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η διαρκής διασφάλιση της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Τραπέζης και η προάσπιση του γενικότερου εταιρικού συμφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων. Κατά τη διάρκεια του 2015 αλλά και του 2016, η Τράπεζα έχει προβεί σε σειρά ενεργειών προς εναρμόνιση με την περί Ρυθμίσεων Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Οδηγία του 2014 της Κεντρικής Τραπέζης Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων των πιο κάτω: Αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του. Αναθεώρηση του Καταστατικού της Τραπέζης. Συνέχιση και ολοκλήρωση της σταδιακής υλοποίησης του πλάνου αναδόμησης της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του. Τα κύρια καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει του αναθεωρημένου Κανονισμού Λειτουργίας του, είναι ως εξής: Καθορισμός και επίβλεψη στρατηγικής. Καθορισμός και επίβλεψη της δομής της Τραπέζης και ρύθμιση και επίβλεψη της κατανομής αρμοδιοτήτων και εξουσίας. Καθορισμός, επίβλεψη και διαδοχή των βασικών λειτουργιών. Επίβλεψη των ανώτατων διοικητικών στελεχών. Καθορισμός και επίβλεψη του κώδικα επιχειρησιακής δεοντολογίας και των διαδικασιών προειδοποιητικών μηνυμάτων. Έγκριση και εποπτεία της εφαρμογής του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου, κανονιστικής συμμόρφωσης, διαχείρισης κινδύνων και ασφάλειας πληροφοριών. Καθορισμός και επίβλεψη της πολιτικής και των πρακτικών αποδοχών. Έγκριση των διαδικασιών εφοδιασμού και ανάθεσης εργασιών σε τρίτους. Διασφάλιση αξιόπιστων και διαφανών χρηματοοικονομικών εκθέσεων. Εξασφάλιση αποτελεσματικής και διαφανούς επικοινωνίας. Συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση του πλαισίου διακυβέρνησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποιεί τακτικές συνεδριάσεις για την επαρκή και αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του. Εντός του 2015 πραγματοποιήθηκαν 11 συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου. 15

23 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχ.) ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχ.) Διοικητικό Συμβούλιο(συνέχ.) Ισχύουν οι ακόλουθες πρόνοιες αναφορικά με τη δομή του Διοικητικού Συμβουλίου: O αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μεταξύ 7 και 13. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα Μέλη, τα οποία διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά. Τουλάχιστον το 50% των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανεξάρτητα. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας τα οποία τίθενται από τις διατάξεις της περί της Αξιολόγησης της Ικανότητας και Καταλληλότητας των Μελών Διοικητικού Οργάνου και Διευθυντών ΑΠΙ Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου του Τα εκτελεστικά Μέλη είναι τουλάχιστον 2 και όχι περισσότερο από 25% των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 1 εκ των οποίων πρέπει να είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επαρκώς διαφοροποιημένο όσον αφορά την ηλικία, το φύλο και το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο ώστε να αποτυπώνει ένα αρκούντως ευρύ φάσμα εμπειριών και να διευκολύνει την εξαγωγή μιας ποικιλίας ανεξάρτητων γνωμοδοτήσεων και κριτικών προκλήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατέχει συνολικά επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία ώστε να μπορεί να κατανοήσει τις δραστηριότητες της Τραπέζης, συμπεριλαμβανομένων των κυριότερων κινδύνων. Για το διορισμό νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνεται η έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κατά την το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόταν από τους ακόλουθους: Ονοματεπώνυμο Κατηγορία Επάγγελμα Μέλους Πρόεδρος Σπύρος Ν. Φιλάρετος Μη εκτελεστικό Τραπεζικός Αντιπρόεδρος Χρήστος Χ. Γιαμπανάς Μη εκτελεστικό Σύμβουλος Επιχειρήσεων Μέλη Γεώργιος Α. Γεωργίου Εκτελεστικό Τραπεζικός Διευθύνων Σύμβουλος Νικόλας Α. Εκτελεστικό - Τραπεζικός Μαυρογένης Γενικός Διευθυντής Operations Ανδρέας Κ. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικός Διευθυντής Κρητιώτης Ανδρέας Μ. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Ν. Παπαδόπουλος Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου εκτελεστικό Ανώτερο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Ασφαλιστικής Εταιρίας Λογιστής/ Σύμβουλος Επιχειρήσεων Λογιστής/ Σύμβουλος Επιχειρήσεων Οικονομολόγος/ Σύμβουλος Επιχειρήσεων 16

24 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχ.) ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχ.) Διοικητικό Συμβούλιο(συνέχ.) Ο κ. Σπύρος Ν. Φιλάρετος είναι διευθυντικό στέλεχος της μητρικής Alpha Bank A.E. και ο κ. Χρήστος Χ. Γιαμπανάς ήταν διευθυντικό στέλεχος της μητρικής Alpha Bank A.E. μέχρι τον Ιανουάριο Στα πλαίσια της σταδιακής υλοποίησης του πλάνου αναδόμησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης: Το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε στις την κ. Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου ως νέο ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και παράλληλα αποδέχτηκε την παραίτηση του κ. Λάζαρου Α. Παπαγαρυφάλλου, ο οποίος ήταν μη εκτελεστικό, μη ανεξάρτητο μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε στις τoν κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο ως νέο ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και παράλληλα αποδέχτηκε την παραίτηση του κ. Ιωάννη Σ. Μοναστηριώτη, ο οποίος ήταν μη εκτελεστικό, μη ανεξάρτητο μέλος. Με τη λήψη της σχετικής έγκρισης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε στις τον κ. Ανδρέα Μ. Μιχαηλίδη ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και παράλληλα αποδέχτηκε την παραίτηση του κ. Σπύρου Ν. Φιλάρετου από τη θέση του Προέδρου και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κ. Ανδρέας Κρητιώτης διορίστηκε στη θέση του ανώτερου ανεξάρτητου μέλους. Με τις ενέργειες αυτές ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του πλάνου αναδόμησης του Διοικητικού Συμβουλίου και επιτεύχθηκαν οι στόχοι ως προς τη σύνθεση του. Πλέον, η πλειοψηφία των μελών και ο ίδιος ο Πρόεδρος είναι ανεξάρτητοι. Κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους ακόλουθους: Ονοματεπώνυμο Κατηγορία Μέλους Επάγγελμα Πρόεδρος Ανδρέας Μ. Μιχαηλίδης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Λογιστής/ Σύμβουλος Επιχειρήσεων Αντιπρόεδρος Χρήστος Χ. Μη εκτελεστικό Γιαμπανάς Μέλη Γεώργιος Α. Γεωργίου Εκτελεστικό Διευθύνων Σύμβουλος Νικόλας Α. Εκτελεστικό - Μαυρογένης Γενικός Διευθυντής Operations Ανδρέας Κ. Ανώτερο ανεξάρτητο Κρητιώτης Κωνσταντίνος Ν. Παπαδόπουλος μη εκτελεστικό Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Σύμβουλος Επιχειρήσεων Τραπεζικός Τραπεζικός Εκτελεστικός Διευθυντής Ασφαλιστικής Εταιρίας Λογιστής/ Σύμβουλος Επιχειρήσεων Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Οικονομολόγος/ Σύμβουλος Επιχειρήσεων Αμοιβές Εκτελεστικών Μελών Οι αμοιβές και τα ωφελήματα των Εκτελεστικών και Μη Εκτελεστικών Μελών παρουσιάζονται στην σημ. 40 των Οικονομικών Καταστάσεων. 17

25 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχ.) ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχ.) Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Καθ όλη τη διάρκεια του 2015, ήταν εν ενεργεία η Επιτροπή Ελέγχου, η Επιτροπή Κινδύνων (πρώην Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων) και η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων (πρώην Επιτροπή Διορισμών/ Εσωτερικής Διακυβέρνησης). Με τη συγκατάθεση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, οι ευθύνες της Επιτροπής Αποδοχών (πρώην Επιτροπή Αμοιβών) ασκούνται από την αντίστοιχη Επιτροπή της μητρικής, Alpha Bank AE. Όπως προαναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια του έτους το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε με αλλαγές στη σύνθεση των Επιτροπών του, προς συμμόρφωση με τις ακόλουθες διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου: Καμία Επιτροπή να μην έχει μέλη τα οποία ασκούν εκτελεστικά καθήκοντα. Πάνω από 50% των μελών της κάθε Επιτροπής να είναι ανεξάρτητα. Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να μην είναι μέλος σε περισσότερες από δύο Επιτροπές. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ανεξάρτητος. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να μην είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Επιτροπή Ελέγχου Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της, είναι ως εξής: Παρακολούθηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και ειδικότερα του πλαισίου και της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Παροχή συμβουλών στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του πλαισίου επιχειρηματικής δεοντολογίας. Παρακολούθηση της θέσπισης των λογιστικών πολιτικών και πρακτικών και της διαδικασίας ετοιμασίας χρηματοοικονομικών αναφορών και διασφάλιση της ακεραιότητας, ακρίβειας και αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων και κάθε επίσημης ανακοίνωσης που αφορά τη χρηματοοικονομική απόδοση της Τραπέζης. Αξιολόγηση των ευρημάτων και εισηγήσεων των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων και παρακολούθηση της υλοποίησης των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον 7 φορές κατ έτος ή και συχνότερα, εάν το απαιτούν οι περιστάσεις. Εντός του 2015 συνεδρίασε 8 φορές. Η Επιτροπή Ελέγχου επιβεβαιώνει ότι έχει ικανοποιηθεί για την ανεξαρτησία των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. Το συμπέρασμα αυτό βασίζεται στα ακόλουθα: Στη διοικητική διάρθρωση της Τραπέζης και στις συναντήσεις που έγιναν με τον Εσωτερικό Ελεγκτή. Στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Εσωτερικού Ελέγχου. Στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων άλλων ελέγχων. 18

26 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχ.) ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχ.) Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου(συνέχ.) Επιτροπή Ελέγχου (συνέχ.) Κατά τη διάρκεια του 2015, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου ήταν η εξής: Από μέχρι Ανδρέας Μιχαηλίδης, Πρόεδρος Χρήστος Χ. Γιαμπανάς Ανδρέας Κρητιώτης Από μέχρι Ανδρέας Κρητιώτης, Πρόεδρος Ιωάννης Μοναστηριώτης Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου Με ισχύ από Ανδρέας Κρητιώτης, Πρόεδρος Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Επιτροπή Κινδύνων Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Κινδύνων βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της, είναι ως εξής: Διαμόρφωση και παρακολούθηση της εφαρμογής της στρατηγικής για την ανάληψη κινδύνων όλων των ειδών, στα πλαίσια της ευρύτερης στρατηγικής και πολιτικών του Ομίλου. Ανάπτυξη και παρακολούθηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του πλαισίου και της λειτουργίας της Διαχείρισης Κινδύνων και της Ασφάλειας Πληροφοριών. Αξιολόγηση της επάρκειας των προβλέψεων και της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών και πολιτικών αναφορικά με τη διατήρηση, σε συνεχή βάση, επαρκών ποσών, τύπων και διανομής εσωτερικών κεφαλαίων και ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη των αναλαμβανόμενων κινδύνων. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον 7 φορές κατ έτος ή και συχνότερα, εάν το απαιτούν οι περιστάσεις. Εντός του 2015 συνεδρίασε 9 φορές. Κατά τη διάρκεια του 2015, η σύνθεση της Επιτροπής Κινδύνων ήταν η εξής: Από μέχρι Ιωάννης Μοναστηριώτης, Πρόεδρος Γεώργιος Α. Γεωργίου Ανδρέας Κρητιώτης Με ισχύ από Ανδρέας Μ. Μιχαηλίδης, Πρόεδρος Χρήστος Χ. Γιαμπανάς Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου 19

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του εννεαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 6,8 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2015

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2015 ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2015 Λευκωσία, 26 Απριλίου 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD ΤΗΣ 31.12.2015 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτoνται η Ανακοίνωση και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Alpha Bank Cyprus Ltd για το έτος 2014.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτoνται η Ανακοίνωση και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Alpha Bank Cyprus Ltd για το έτος 2014. 0114/00011281/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Ετήσια Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτoνται η Ανακοίνωση και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Alpha Bank Cyprus Ltd για το έτος 2014. ABCY Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτoνται η Ανακοίνωση και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Alpha Bank Cyprus Ltd για το έτος 2016.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτoνται η Ανακοίνωση και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Alpha Bank Cyprus Ltd για το έτος 2016. 0114/00019076/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Ετήσια Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτoνται η Ανακοίνωση και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Alpha Bank Cyprus Ltd για το έτος 2016. ABCY Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α τριμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτουμε ανακοίνωση και αποτελέσματα για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 23 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων κατά 825,3εκ. (2008 204,2εκ.)

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015

ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 A. Κύριοι Δείκτες Απόδοσης Μετά από διαβούλευση με την Κεντρική Τράπεζα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 1 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 2 Συνοπτική Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Επαναφορά σε κερδοφορία μετά τις ζημίες της τριμηνίας Κέρδη πριν τη φορολογία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

0114/00013685/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00013685/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00013685/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd εννεαμήνου 2015 Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και τα αποτελέσματα για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόμενα 1 Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Περιεχόμενα 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπεύθυνου της Εταιρίας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

προµήθειες % αποµείωση επενδύσεων (17.671) (64.950) (30.193) ( ) (73%)

προµήθειες % αποµείωση επενδύσεων (17.671) (64.950) (30.193) ( ) (73%) Ενδεικτικά Μη Ελεγµένα Αποτελέσµατα για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 2007 2006 2007 2006 Αλλαγή Ευρώ ( ) Ευρώ ( ) % Κύκλος εργασιών 21.667.672 17.668.182 37.021.416 30.187.881 23% Καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Καθαρά Κέρδη 85εκ. το Γ τρίμηνο και 192εκ. το εννεάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B τριμήνου σε 389εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Θέμα: Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 30 η Αυγούστου, 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Σε συνέχεια της Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενισχυμένα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων Ομίλου: 79 εκ. (+64% σεσχέσημετοαντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 2016 1 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1 η φορά μετά το Γ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη 60εκ. Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες 27εκ. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Bank Cyprus. Αποτελέσματα

Alpha Bank Cyprus. Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Αποτελέσματα 2015 26.4.2016 Αποτελέσματα 2015 Οικονομικά Στοιχεία Ισχυρή Κεφαλαιακή θέση με δείκτη μεταβατικών κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) στο 17,5%. Ο δείκτης βελτιώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6%

Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Κερδοφορία o Ικανοποιητική οργανική κερδοφορία με κέρδη πριν τις προβλέψεις 360 εκατ. (μείωση 6% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2016

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2016 ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2016 Λευκωσία, 15 Μαρτίου 2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD ΤΗΣ 31.12.2016 Π ε ρ ι ε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Ανακοίνωση. Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 114 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 63 εκατ. Ισχυρή ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στις παραδοχές του Συγκροτήματος αναφορικά με τις προβλέψεις Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

Σημαντικές αλλαγές στις παραδοχές του Συγκροτήματος αναφορικά με τις προβλέψεις Επισυνάπτεται Ανακοίνωση 0233/00020820/el Άλλες Ανακοινώσεις BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC Σημαντικές αλλαγές στις παραδοχές του Συγκροτήματος αναφορικά με τις προβλέψεις Επισυνάπτεται Ανακοίνωση BOCH Attachment: 1. BOCH Announce

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017 1 1 Καθαρά Κέρδη 40εκ. το Β τρίμηνο και 76εκ. το Α εξάμηνο 2017 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 4,6% έναντι του Α τριμήνου 2017 και κατά 9,1% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

'

' ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012 28 Φεβρουαρίου 2013 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-12 εκ-11 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ευρώ Ο Όμιλος Attica Bank παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 27 Αυγούστου 2009 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-09 Ιουν-08 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 125.348 149.660 (16%) Σύνολο εξόδων 86.626 78.363 11% Κέρδος από συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων 1 Ενδιάμεση κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0072/00020716/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD UNI Attachments: 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ.

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Αποτελέσματα α τριμήνου 204 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων - Επιτυχής Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ,2 δισ. που ενίσχυσε την κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank και επέτρεψε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6%

Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εισηγητής: ΗΛΙΑΝΑ ΛΑΝΗ Προϊστάμενη Τμήματος Αδειοδότησης Παροχών Επενδυτικών Υπηρεσιών CRD IV -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Αθήνα, 19 Μαΐου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Με βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π) Καθαρά κέρδη 108,5εκ. (+35,2%) Συνολικά Έσοδα 428εκ. (+24,5%) Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2011 Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη Αποτελέσματος

Ένδειξη Αποτελέσματος 0042/00010737/el Ένδειξη Αποτελέσματος SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Ένδειξη Αποτελέσματος Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 SFS Attachment: 1. Ένδειξη Αποτελέσματος Regulated

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 7% σε 436εκ. Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά 21,2% Τετραπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε 83εκ. Αύξηση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2016

Δηλώσεις Διοίκησης ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2016 Μείωση 2,5 δισ των δανείων σε καθυστέρηση >90ημερών ετησίως Αύξηση 3,0 δισ των καταθέσεων πελατών ετησίως Οριακή ζημία 4 εκατ σε ενοποιημένη βάση, με 74 εκατ κέρδη στην Ελλάδα Δηλώσεις Διοίκησης Το 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Ο Όµιλος της Ελληνικής Τράπεζας συνεχίζει να διατηρεί ισχυρό ισολογισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Επιπρόσθετες Γνωστοποιήσεις Κινδύνων και ιαχείρισης Κεφαλαίου. 30 Σεπτεμβρίου 2015

Επιπρόσθετες Γνωστοποιήσεις Κινδύνων και ιαχείρισης Κεφαλαίου. 30 Σεπτεμβρίου 2015 Επιπρόσθετες Γνωστοποιήσεις Κινδύνων και ιαχείρισης Κεφαλαίου 30 Σεπτεμβρίου 2015 (Mη ελεγμένες) 1. Πιστωτικός κίνδυνος Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) έκδωσε προς τα πιστωτικά ιδρύματα την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα A Εξαμήνου 2016

Αποτελέσματα A Εξαμήνου 2016 Alpha Bank Cyprus Αποτελέσματα A Εξαμήνου 2016 26.8.2016 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Ισχυρή Κεφαλαιακή θέση με δείκτη μεταβατικών κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας I (CET I) 16,8%

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Δείτε το συνημμένο.

Η Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Δείτε το συνημμένο. Η Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Δείτε το συνημμένο. 0103/00002996/el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD KYTH Attachment: 1. Η Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη Αποτελέσματος 2015

Ένδειξη Αποτελέσματος 2015 0042/00014939/el Ένδειξη Αποτελέσματος SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Ένδειξη Αποτελέσματος 2015 Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 SFS Attachment: 1. Ένδειξη Αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπολόγισε τις κεφαλαιακές ανάγκες του τραπεζικού τομέα μέσω ανεξάρτητου διαγνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2014 26 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύνοψη αποτελεσµάτων 3-5 2. Λογαριασµός αποτελεσµάτων 6 8 3. Κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα