ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013)."

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας 10 Σ.Κ. : ΑΘΗΝΑ Πληροθορίες : Α. Κοσζίδοσ, Θ. Κακλαμάνης Σηλέθωνο : , 316 FAX : Αθήνα, 23 Μαρηίοσ 2015 ΠΟΛ:1069 ΠΡΟ: Απνδέθηεο ΠΓ ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). Γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 39 ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ην άξζξν 40 ηνπ λ.4172/2013, ζρεηηθά κε ηε θνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία, ζαο παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο: Ο φξνο «εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία» ζεκαίλεη ην εηζφδεκα, ζε ρξήκα ή ζε είδνο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθκίζζσζε ή ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ή ηε δσξεάλ παξαρψξεζε ρξήζεο γεο θαη αθηλήησλ. 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη φηη ην εηζφδεκα απηφ πξνθχπηεη απφ: α) Δθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ή παξαρψξεζε ρξήζεο γεο ή αθηλήησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηηξίσλ, θαηαζθεπψλ θαη θάζε είδνπο εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ηνπο. β) Δθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ή παξαρψξεζε ρξήζεο κεηαιιείσλ, ιαηνκείσλ, δαζηθψλ θαη αγξνηηθψλ εθηάζεσλ ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ιηβάδηα, 1

2 θαιιηεξγήζηκεο γαίεο, βνζθήζηκεο γαίεο, θαζψο θαη θάζε είδνπο θαηαζθεπέο ή εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ή θάησ απφ απηή, φπσο ηα ηρζπνηξνθεία, νη ιίκλεο, νη δεμακελέο, νη πεγέο θαη ηα θξέαηα. γ) Δθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ή παξαρψξεζε ρξήζεο απφ ηελ παξαρψξεζε ρψξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάζε είδνπο δηαθεκηζηηθψλ επηγξαθψλ. δ) Δθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ή παξαρψξεζε ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζε αθίλεηα. Σν εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία απνθηάηαη απφ θάζε πξφζσπν ζην νπνίν έρεη λφκηκα κεηαβηβαζζεί κε νξηζηηθφ ζπκβφιαην ή έρεη απνθηεζεί κε δηθαζηηθή απφθαζε ή ιφγσ ρξεζηθηεζίαο ην δηθαίσκα πιήξνπο θπξηφηεηαο ή λνκήο ή επηθαξπίαο ή νίθεζεο, θαηά πεξίπησζε, θαζψο θαη απφ ηνλ ππεθκηζζσηή ζε πεξίπησζε ππεθκίζζσζεο. Σν εηζφδεκα απηφ απνθηάηαη απφ θπζηθά πξφζσπα ή αηνκηθέο επηρεηξήζεηο αλεμάξηεηα απφ ηελ είζπξαμή ηνπ ή κε, εθφζνλ έρεη απνθηεζεί ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν εθκηζζσηήο απνμελψλεηαη απφ ηε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ, ρσξίο ηαπηφρξνλα λα παξέρεη άιινπ είδνπο ππεξεζίεο ζην κηζζσηή (π.ρ. θαζαξηφηεηα, αζθάιεηα, θιπ.), νπφηε ραξαθηεξίδεηαη ζην ζχλνιφ ηνπ σο εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δηδηθά, γηα ην εηζφδεκα απφ εθκίζζσζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ θαηαβάιιεηαη αλαδξνκηθά κε βάζε λφκν ή δηθαζηηθή απφθαζε, ρξφλνο απφθηεζεο απηνχ ζεσξείηαη ην θνξνινγηθφ έηνο ζην νπνίν αλάγνληαη ηα κηζζψκαηα. ηελ έλλνηα ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία πεξηιακβάλεηαη θαη ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο (ελδεηθηηθή απαξίζκεζε): i. Καηά ηελ εθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ή δσξεάλ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο γεο ή αθηλήηνπ καδί κε ηα έπηπια ή ηα κεραλήκαηά ηνπ (εμνπιηζκφο), ππνινγίδεηαη σο εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία θαη ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη θαη απφ ηελ εθκίζζσζε ησλ επίπισλ ή κεραλεκάησλ. ii. Απφ ηελ εθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ή δσξεάλ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ρψξνπ γεο ή αθηλήησλ γηα ηνπνζέηεζε θεξαίαο, αλεκνγελλήηξηαο, δηαθεκηζηηθψλ επηγξαθψλ, θιπ. ηελ πεξίπησζε απηή πεξηιακβάλεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ πην πάλσ απνθιεηζηηθά ζε ηδηφθηεηνπο ρψξνπο, θαζφζνλ ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο αληηκεησπίδεηαη ζηελ επφκελε πεξίπησζε. 2

3 iii. Απφ ηελ εθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ή δσξεάλ παξαρψξεζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζε αθίλεηα, πνπ αλήθνπλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ ηνπο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη απφ 1/1/2014 ην εηζφδεκα απφ εθκίζζσζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ δελ θνξνινγείηαη απηνηειψο, αιιά δειψλεηαη γηα λα θνξνινγεζεί ζηηο αηνκηθέο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, καδί κε ηπρφλ άιια εηζνδήκαηα αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ, θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θαζελφο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ θαλνληζκφ ηεο νξνθνθηεζίαο, κε βάζε ζρεηηθή βεβαίσζε πνπ ζα εθδίδεη γηα ην ζθνπφ απηφ ν δηαρεηξηζηήο ηεο πνιπθαηνηθίαο. iv. Ζ θαηαβνιή απνδεκίσζεο γηα επίηαμε θαη γηα εμσζπκβαηηθή ρξήζε γεο θαη αθηλήησλ, ην αληάιιαγκα θαηά ηε κεηαβίβαζε ηεο ελάζθεζεο επηθαξπίαο αθηλήηνπ θαζψο θαη ε απνδεκίσζε πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ κηζζσηή ζηνλ εθκηζζσηή ιφγσ πξφσξεο ιχζεο εκπνξηθήο κίζζσζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 43 ηνπ π.δ. 34/ v. Σν εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηδηνρξεζηκνπνίεζε βηνκεραλνζηαζίσλ καδί κε ηα παξαξηήκαηα, ηα εμαξηήκαηα, ηηο απνζήθεο θαη ηηο γαίεο πνπ είλαη ζπλερφκελα κε απηά θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε πξψησλ πιψλ θαη γηα ηελ πξψηε ελαπφζεζε ησλ βηνηερληθψλ θαη βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ηα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα θηίζκαηα πνπ βξίζθνληαη κέζα ή έμσ απφ αγξνηηθέο εθηάζεηο γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ έξγσλ γεσξγηθήο επηρείξεζεο. Βηνκεραλνζηάζην είλαη ην θηίζκα πνπ έρεη εηδηθά αλεγεξζεί γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο βηνηερλίαο θαη ηεο βηνκεραλίαο, ζην νπνίν έρνπλ κφληκα πξνζαξκνζηεί κεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηα θηίζκαηα επεμεξγαζίαο θαη ζπληήξεζεο θαπλψλ ζε θχιια ή άιισλ εμαγψγηκσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην εηζφδεκα απφ ηδηνρξεζηκνπνίεζε γεο ή αθηλήησλ απνηειεί ηεθκαξηφ εηζφδεκα γηα ηνλ θχξην ηνπ αθηλήηνπ θαη ηαπηφρξνλα εθπηπηφκελε δαπάλε φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ άζθεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 22 ηνπ λ.4172/2013. Σνλίδεηαη φηη γηα ηελ ηδηνθαηνίθεζε αθηλήηνπ δελ πξνθχπηεη εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία, αιιά εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε. Δπίζεο, σο εηζφδεκα απφ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ινγίδεηαη θαη ην εηζφδεκα πνπ απνθηά ν θχξηνο ή ν επηθαξπσηήο γεο ή αθηλήησλ πνπ εηζθέξεη ηε ρξήζε ηνπο ιφγσ ζπκκεηνρήο ηνπ ζε λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα. Σνλίδεηαη, φηη ε κηζζσηηθή 3

4 αμία, έλαληη ηεο νπνίαο ν εηζθέξσλ (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα) ηε ρξήζε γεο ή αθηλήηνπ ζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάιπςε ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο, ιακβάλεη κεηνρέο ή άιινπο ηίηινπο ηζφπνζεο αμίαο, απνηειεί γηα ην κέηνρν ή εηαίξν εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία, εθφζνλ ην λνκηθφ πξφζσπν ή ε λνκηθή νληφηεηα αληίζηνηρα, πξνο ην νπνίν γίλεηαη ε εηζθνξά, δελ απνθηά εκπξάγκαην δηθαίσκα επί ηεο γεο ή ηνπ αθηλήηνπ. Σν παξαπάλσ εηζφδεκα γηα ηελ ππαγσγή ηνπ ζε θνξνινγία ζα θαηαλεκεζεί ζηα αληίζηνηρα έηε γηα ηα νπνία εηζθέξεηαη ε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ (ζρεη. αξηζ. 124/1974 γλσκνδφηεζε ηνπ ΝΚ). Δπηζεκαίλεηαη, φηη ε απνηίκεζε ηεο κηζζσηηθήο απηήο αμίαο γηα ηηο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ θ.λ.2190/1920, ελψ γηα ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο ιακβάλεηαη ππφςε ην ηίκεκα πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζχκβαζε εηζθνξάο ηεο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ, θαηά πεξίπησζε. vi. Σν εηζφδεκα ζε είδνο πνπ απνθηά ν θχξηνο, ν επηθαξπσηήο, θιπ εθκηζζνχκελνπ αθηλήηνπ, ρσξίο θαηαβνιή κηζζψκαηνο ζε ρξήκα βάζεη ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο ή πξνθνξηθήο ζπκθσλίαο. ε πεξίπησζε πξφσξεο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο, ην ζχλνιν ηνπ ππνιεηπφκελνπ πνζνχ ησλ δαπαλψλ πνπ έρεη θαηαβιεζεί γηα ηε βειηίσζε ή επέθηαζε πνπ απνκέλεη πξνο θαηαλνκή ζα δεισζεί εθάπαμ σο εηζφδεκα απφ αθίλεηα ζην θνξνινγηθφ έηνο πνπ επήιζε ε ιχζε. Όζνλ αθνξά ηηο ζπκβάζεηο, κε δηαθξηηή αλαθνξά ηφζν ζε ζπκθσλεζέλ ρξεκαηηθφ κίζζσκα φζν θαη κίζζσκα έλαληη αληαιιάγκαηνο (κίζζσκα εηο είδνο), δειαδή ππάξρεη αληαιιαγή κέξνπο ηνπ κηζζψκαηνο κε βειηηψζεηο, επεθηάζεηο νηθνδνκψλ, σο εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία ινγίδεηαη ηφζν ην ζπκθσλεζέλ ρξεκαηηθφ κίζζσκα φζν θαη ην θφζηνο ησλ βειηηψζεσλ, επεθηάζεσλ. Σέινο, φζνλ αθνξά ηηο «κηθηέο ζπκβάζεηο», ήηνη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο παξνπζίαο θαη ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο ζε αθίλεην (δηθαίσκα εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ αθηλήηνπ), ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη δηαθξηηά θαη παξεπφκελν δηθαίσκα κίζζσζεο, σο εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία ινγίδεηαη ηφζν ην κίζζσκα πνπ ζπκθσλήζεθε κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ φζν θαη ην πνζφ ηεο άπιεο αμίαο (δηθαίσκα εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο). 4

5 2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο απνηίκεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Δηδηθφηεξα, νξίδεηαη φηη ην εηζφδεκα ζε είδνο απνηηκάηαη ζηελ αγνξαία αμία, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ θάζε πξφζθνξν κέζν. Σν εηζφδεκα απφ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ή δσξεάλ παξαρψξεζε ηεθκαίξεηαη φηη ζπλίζηαηαη ζην ηξία ηνηο εθαηφ (3%) ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ. Καη εμαίξεζε, ην ηεθκαξηφ εηζφδεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ πνπ αθνξά δσξεάλ παξαρψξεζε θαηνηθίαο κέρξη δηαθφζηα ηεηξαγσληθά κέηξα (200 η.κ.) πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θχξηα θαηνηθία πξνο αληφληεο ή θαηηφληεο εμ αίκαηνο θαη εμ αγρηζηείαο, απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν. Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αγνξαίαο αμίαο ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηεο κίζζσζήο ηνπ θαη δεδνκέλνπ φηη δελ έρεη ιάβεη ρψξα ε δηάζεζή ηνπ, ιακβάλεηαη ε αμία πνπ έρεη πξνυπνινγηζζεί θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηεο κίζζσζεο θαη ππνρξεσηηθά θαηαρσξείηαη ζηε δήισζε πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ κίζζσζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. ηε ζπλέρεηα, εθ φζνλ ε αγνξαία αμία, θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο ζηνλ εθκηζζσηή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο δηαθέξεη απφ ηελ πξνυπνινγηζζείζα, ε δηαθνξά πξνζηίζεηαη λα θνξνινγεζεί ζηα ππνιεηπφκελα έηε (δηαηξνχκελε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ππνιεηπφκελσλ εηψλ κίζζσζεο) ζε πεξίπησζε εθ άπαμ παξάδνζεο ηνπ είδνπο ή αλαπξνζαξκφδεη ηα έζνδα θάζε έηνπο αλ πξφθεηηαη γηα ζπλερφκελε παξάδνζε. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη πεξηπηψζεηο πξνζδηνξηζκνχ ηεο αγνξαίαο αμίαο εηζνδήκαηνο ζε είδνο ε πεξίπησζε πξνγελέζηεξνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο αγνξαίαο αμίαο ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ ή πξντφληνο, πνπ ζπκθσλείηαη σο θαηαβνιή κηζζψκαηνο ζε είδνο, σο αγνξαία αμία ιακβάλεηαη ε κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο απηνχ πνπ ηζρχεη ζηελ αγνξά θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηεο κίζζσζεο. --- ε πεξίπησζε πξνγελέζηεξνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο αγνξαίαο αμίαο παξερφκελεο ππεξεζίαο, πνπ ζπκθσλείηαη σο θαηαβνιή κηζζψκαηνο ζε είδνο, σο αγνξαία αμία ιακβάλεηαη ε κέζε ηηκή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηεο κίζζσζεο. --- ε πεξίπησζε πξνγελέζηεξνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο αγνξαίαο αμίαο πνπ ζπκθσλείηαη σο θαηαβνιή κηζζψκαηνο ζε είδνο θαη ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ επί 5

6 ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ή ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο κηζζψηξηαο επηρείξεζεο, σο αγνξαία αμία ιακβάλεηαη ππφςε ην χςνο ησλ εζφδσλ ή ησλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ έρνπλ πξνυπνινγηζζεί θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηεο κίζζσζεο θαη θαηαρσξνχληαη ππνρξεσηηθά ζηε δήισζε πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ κίζζσζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. --- ε πεξίπησζε πξνγελέζηεξνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο αγνξαίαο αμίαο, φηαλ ζπκθσλείηαη σο θαηαβνιή κηζζψκαηνο ζε είδνο ε αλάιεςε απφ ηνλ κηζζσηή ησλ δαπαλψλ βειηίσζεο, επηζθεπήο αθηλήηνπ, ιακβάλεηαη ην πνζφ ησλ πξαγκαηηθψλ θαηαβαιιφκελσλ δαπαλψλ πνπ γίλνληαη απφ ηνλ κηζζσηή θαη απνηεινχλ γηα ηνλ εθκηζζσηή εηζφδεκα αθίλεηεο πεξηνπζίαο (κίζζσκα ζε είδνο), ην νπνίν θαηαλέκεηαη λα θνξνινγεζεί ζηα έηε πνπ δηαξθεί ε κίζζσζε, αξρήο γελνκέλεο απφ ην θνξνινγηθφ έηνο έλαξμεο ηεο κίζζσζεο. Σν εηήζην εηζφδεκα πξνζδηνξίδεηαη κεηά ηε δηαίξεζε ησλ δαπαλψλ πνπ έρνπλ πξνυπνινγηζζεί θαη θαηαρσξεζεί ππνρξεσηηθά ζηε δήισζε πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ κίζζσζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηεο κίζζσζεο, δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ εηψλ ηεο κίζζσζεο φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχκβαζε κίζζσζεο ή ηελ πξνθνξηθή ζπκθσλία. Γηα ηα έηε πνπ ππνιείπνληαη απφ ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ κέρξη ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, ην θφζηνο ησλ δαπαλψλ επέθηαζεο ή βειηίσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηα βηβιία ηνπ κηζζσηή ή απφ ηα παξαζηαηηθά πνπ εθδφζεθαλ ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο βηβιίσλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ δαπαλψλ πξνυπνινγηζκνχ πνπ δειψζεθαλ κέρξη ην ρξφλν νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ απηψλ θαηά πεξίπησζε, δηαηξνχκελν κε ηνλ αξηζκφ ησλ ππνιεηπφκελσλ εηψλ ηεο κίζζσζεο, αλαπξνζαξκφδεη ην εηήζην δεινχκελν εηζφδεκα αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ ππνιεηπφκελσλ εηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνθχπηεη εηήζην εηζφδεκα ζε ρξήκα ή ζε είδνο απφ ηελ εθκίζζσζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ζα ηεθκαίξεηαη εηζφδεκα απφ δσξεάλ παξαρψξεζε απηήο. 3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαζνξίδνληαη νη δαπάλεο πνπ εθπίπηνπλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην θαζαξφ εηζφδεκα αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Δηδηθφηεξα: -Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α ηεο παξαγξάθνπ απηήο νξίδεηαη φηη αλ θπζηθφ πξφζσπν απνθηά εηζφδεκα απφ εθκίζζσζε ή δσξεάλ παξαρψξεζε αθηλήηνπ, δηθαηνχηαη λα εθπέζεη απφ ην εηζφδεκα απηφ ζπλνιηθά πνζνζηφ 5% επί ηνπ αθαζαξίζηνπ 6

7 εηζνδήκαηνο γηα δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε γηα ηελ επηζθεπή, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ αλαθαίληζε, ή γηα άιιεο πάγηεο θαη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ ίδηνπ ηνπ αθηλήηνπ, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο θαη ηε ρξήζε απηνχ (θαηνηθία, θαηάζηεκα, γξαθείν, απνζήθε, θιπ) ή ησλ αληίζηνηρσλ δαπαλψλ πνπ αλαινγνχλ ζην αθίλεην απηφ απφ ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ πνπ ζηεγάδεηαη. Ζ έθπησζε απηή δηελεξγείηαη γηα φια ηα αθίλεηα πνπ απνθέξνπλ θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηνπ άξζξνπ απηνχ. Απηνλφεην είλαη φηη δελ δηελεξγείηαη ε έθπησζε ησλ δαπαλψλ απηψλ γηα αθίλεηα πνπ δελ απνθέξνπλ εηζφδεκα, π.ρ. θελφ αθίλεην ή ηδηνθαηνηθνχκελε θχξηα ή δεπηεξεχνπζα θαηνηθία θαη δσξεάλ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο κηαο θχξηαο θαηνηθίαο κέρξη 200ηκ ζε αληφληεο ή θαηηφληεο γηα ρξήζε ζαλ θχξηα θαηνηθία, πνπ απαιιάζζεηαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο. ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ δαπάλεο επηζθεπήο, ζπληήξεζεο θαη αλαθαίληζεο αθηλήηνπ, πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ αγνξά αγαζψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη γίλνληαη κε ζθνπφ: α) λα επαλαθέξνπλ θάπνην αθίλεην πνπ έρεη ππνζηεί βιάβε ή αιινίσζε ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε, β) λα δηαηεξήζνπλ θάπνην αθίλεην ζε θαιή θαηάζηαζε, λα πξνιεθζνχλ ή λα παξεκπνδηζηνχλ ηπρφλ βιάβεο ή αιινηψζεηο ηνπ απφ ηε ρξήζε ή ηε ιεηηνπξγία ή ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη γ) ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ηνπ θπζηνγλσκίαο (αξρηηεθηνληθήο, δνκηθήο, κνξθνινγηθήο θαη θαιιηηερληθήο), θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγηθή εμππεξέηεζε ηεο ρξήζεο γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη ην αθίλεην, αλεμάξηεηα απφ ηελ αηηία πνπ πξνθάιεζε ηελ θαηαζηξνθή ηνπ. ηηο δαπάλεο απηέο δελ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ πξνζζήθεο ή βειηηψζεηο αθηλήηνπ. -Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. δ ηεο παξαγξάθνπ απηήο νξίδεηαη φηη απφ ην αθαζάξηζην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππεθκίζζσζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο παξαγξάθνπ 1 εθπίπηεη ην κίζζσκα πνπ θαηαβάιιεηαη. Αλ ππεθκηζζψλεηαη ηκήκα γεο ή αθηλήηνπ, εθπίπηεη ην κίζζσκα πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ην ηκήκα απηνχ θαη φρη ην κίζζσκα νιφθιεξνπ ηνπ αθηλήηνπ ή ηεο γεο. -Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ε ηεο παξαγξάθνπ απηήο νξίδεηαη φηη απφ ην αθαζάξηζην εηζφδεκα αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο παξαγξάθνπ 1, εθπίπηεη πνζνζηφ 10% ησλ δαπαλψλ γηα αληηπιεκκπξηθά έξγα θαη έξγα απνμήξαλζεο. -Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ζη ηεο παξαγξάθνπ απηήο νξίδεηαη φηη απφ ην αθαζάξηζην εηζφδεκα αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο παξαγξάθνπ 1, εθπίπηεη ην πνζφ ηεο 7

8 απνδεκίσζεο πνπ θαηαβάιιεη βάζεη λφκνπ ν εθκηζζσηήο ζηνλ κηζζσηή ηνπ αθηλήηνπ γηα ηε ιχζε ηεο κηζζσηηθήο ζρέζεο. 4. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ.4172/2013 εληάζζεηαη ην εηζφδεκα ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζηελ επξχηεξε έλλνηα ηνπ εηζνδήκαηνο απφ θεθάιαην θαη νξίδεηαη ε θιίκαθα θνξνινγίαο ηνπ. Δηδηθφηεξα νξίδεηαη φηη ην εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία θνξνινγείηαη κε ηελ αθφινπζε θιίκαθα: Δηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία (επξψ) πληειεζηήο (%) % > % Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία, θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο πεξίπησζεο γ ηνπ άξζξνπ 45 (λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θάζε είδνπο ηδξχκαηα) πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία θνξνινγνχληαη γηα ην εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία κε ζπληειεζηή είθνζη έμη ηνηο εθαηφ (26%), θαζφζνλ ηα ελ ιφγσ έζνδα ζεσξνχληαη έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δηδηθά νη ππφρξενη ησλ πεξηπηψζεσλ β (πξνζσπηθέο εηαηξείεο πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή), δ (ζπλεηαηξηζκνί θαη ελψζεηο απηψλ), ε (θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ, αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο ή κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο, ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο εθφζνλ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα), ζη (θνηλνπξαμίεο) θαη δ (ινηπέο λνκηθέο νληφηεηεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ λ.4172/2013) ηνπ άξζξνπ 45 πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία, θνξνινγνχληαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ Όζνλ αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία πνπ απνθηνχλ ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ηεο πεξίπησζεο γ ηνπ άξζξνπ 45, ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδνο, θαζψο θαη ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ δηαηεξνχλ κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 8

9 ηνπ άξζξνπ 39 θαη επνκέλσο, εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηεο παξνχζαο. ηελ έλλνηα ηεο κφληκεο εγθαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, πεξηιακβάλνληαη ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα κέζσ γξαθείνπ, παξαξηήκαηνο, θιπ (π.ρ. αιινδαπά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εκεδαπή). Γηεπθξηλίδεηαη, φηη ζην ελ ιφγσ εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ ηα παξαπάλσ λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πεξηιακβάλεηαη θαη απηφ πνπ ηεθκαίξεηαη απφ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ή δσξεάλ παξαρψξεζε ρξήζεο γεο ή αθηλήηνπ ζε αληίζεζε κε ηηο πξντζρχζαζεο δηαηάμεηο ηνπ λ.2238/1994, κε βάζε ηηο νπνίεο ην παξαπάλσ εηζφδεκα δελ ήηαλ αληηθείκελν θφξνπ. Όζνλ αθνξά ηελ έθπησζε ησλ δαπαλψλ, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ β θαη γ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 39. Γειαδή, αλ ν εθκηζζσηήο ή ν παξαρσξψλ ηε ρξήζε γεο ή αθηλήηνπ είλαη λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ή ίδξπκα (ην νπνίν ζπζηήλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4182/2013 ή κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα), εθπίπηνπλ νη θάζε είδνπο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ην αθίλεην, ήηνη, νη δαπάλεο επηζθεπήο, ζπληήξεζεο, αλαθαίληζεο, θαζψο θαη νη πάγηεο θαη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ αθηλήηνπ, φπσο απηέο νξίδνληαη πην πάλσ ζηελ παξάγξαθν 3 ηεο παξνχζαο, ζε πνζνζηφ 75% θαη εηδηθά γηα ην Άγην Όξνο ζε πνζνζηφ 100%. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζηελ έλλνηα ησλ πάγησλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ πνπ εθπίπηνπλ απφ ην αθαζάξηζην εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία πνπ απνθηνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πεξηιακβάλνληαη θαη νη απνζβέζεηο ηνπ αθηλήηνπ, νη νπνίεο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4172/2013. Δπνκέλσο, αλ γηα παξάδεηγκα έλα θνηλσθειέο ίδξπκα έρεη έζνδα απφ αθίλεηε πεξηνπζία επξψ, έζνδα απφ κεξίζκαηα θαη ηφθνπο θαηαζέζεσλ επξψ θαη έζνδα πξαγκαηνπνηνχκελα θαηά ηελ επηδίσμε ηεο εθπιήξσζεο ηνπ ζθνπνχ ηνπ επξψ (ζπλδξνκέο, εηζθνξέο, ρνξεγίεο, θιπ.), ηα νπνία δελ απνηεινχλ αληηθείκελν θφξνπ θαη παξάιιεια έρεη πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο χςνπο επξψ κέζα ζην θνξνινγηθφ έηνο, εθ ησλ νπνίσλ επξψ αθνξνχλ ηελ επηζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε εθκηζζσκέλνπ αθηλήηνπ, επξψ αθνξνχλ πάγηεο θαη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ αθηλήηνπ (απνζβέζεηο, αζθάιηζηξα αθηλήηνπ, θ.ιπ.) θαη επξψ δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ επηδίσμε ηεο εθπιήξσζεο 9

10 ηνπ ζθνπνχ ηνπ (ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ θαη δσξεψλ, θαηαβνιή λνζειίσλ, θιπ.), ην ελ ιφγσ ίδξπκα δηθαηνχηαη λα εθπέζεη απφ ηα έζνδα απφ αθίλεηε πεξηνπζία ζε πνζνζηφ 75% ην πνζφ ησλ επξψ [( ) ρ 75%]. Σν ππφινηπν πνζφ ησλ πην πάλσ δαπαλψλ (25%) δελ εθπίπηεη απφ ηα ινηπά έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ελ ιφγσ ηδξχκαηνο (κεξίζκαηα, ηφθνη θαηαζέζεσλ), θαζφζνλ, θαηά ξεηή δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ, νη ππφςε δαπάλεο εθπίπηνπλ θαηά πνζνζηφ 75%. Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν εθκηζζσηήο ή ν παξαρσξψλ ηε ρξήζε γεο ή αθηλήηνπ είλαη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα (πεξ. γ, παξ.3, άξζξν 39). Δπηπιένλ, δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηελ έθπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ δαπαλψλ ζα έρνπλ εθαξκνγή νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.4172/2013 (ήηνη, δαπάλεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγή θαη απνδεηθλχνληαη κε θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά, θιπ.), θαζφζνλ ζε θάζε πεξίπησζε ηα έζνδα πνπ απνθηνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ζεσξνχληαη έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 6. Όζνλ αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία πνπ απνθηνχλ ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ άξζξνπ 45, ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδνο, θαζψο θαη ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ δηαηεξνχλ κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, έρνπλ επίζεο εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 39 θαη επνκέλσο, εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηεο παξνχζαο. Σν εηζφδεκα απηφ, αλ θαη ραξαθηεξίδεηαη εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία ηδίσο γηα ηηο αλάγθεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ κίζζσζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ζεσξείηαη ζε θάζε πεξίπησζε έζνδν απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη επνκέλσο, γηα ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη αθνξνχλ ηα αθίλεηα έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 22 θαη 23, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ δ θαη ζη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 39. Καηά ζπλέπεηα, ην εηζφδεκα πνπ ηεθκαίξεηαη απφ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ή δσξεάλ παξαρψξεζε γεο ή αθηλήηνπ ππφθεηηαη ζε θνξνινγία ζην φλνκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λνκηθήο νληφηεηαο, ρσξίο θακία εμαίξεζε γηα απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ 10

11 ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε βηνκεραλνζηαζίσλ, μελνδνρείσλ, θιπ., ελψ εηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ηδηνρξεζηκνπνίεζεο εθπίπηεη, θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θέξδνπο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ παξαπάλσ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ, ην ηεθκαξηφ κίζζσκα θαηά ην κέηξν πνπ δελ ππεξβαίλεη ην ηξία ηνηο εθαηφ (3%) επί ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ε ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. Σν απνηέιεζκα ηνπ αλσηέξσ ρεηξηζκνχ ζηελ πεξίπησζε ηεο ηδηνρξεζηκνπνίεζεο γεο ή αθηλήηνπ είλαη θνξνινγηθά αδηάθνξν γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο. Αλαθνξηθά κε ηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ δελ έρνπλ ηελ θνξνινγηθή ηνπο θαηνηθία ζηελ Διιάδα ην ππφςε εηζφδεκα (απφ αθίλεηε πεξηνπζία) ππάγεηαη ζε θνξνιφγεζε σο εμήο: ηελ πεξίπησζε πνπ ν αιινδαπφο δηθαηνχρνο λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα είλαη θάηνηθνο ρψξαο κε ηελ νπνία ε Διιάδα έρεη ζπλάςεη χκβαζε γηα ηελ απνθπγή δηπιήο θνξνινγίαο, εθαξκνγή ζα έρνπλ νη δηαηάμεηο ηεο αληίζηνηρεο χκβαζεο πνπ ηζρχεη. Έηζη, αθφκα θαη φηαλ ην εηζφδεκα απφ αθίλεηα ραξαθηεξίδεηαη σο εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε βάζε ηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία ηεο ρψξαο πεγήο ηνπ εηζνδήκαηνο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ην εηζφδεκα απφ αθίλεηα εμαθνινπζεί λα θνξνινγείηαη ζηελ ρψξα πεγήο (Διιάδα), φπσο νξίδεη ην εζσηεξηθφ δίθαην, ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν άξζξν πεξί εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία ησλ ΑΓΦ (ζπλήζσο ην άξζξν 6 ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ) θαη ην άξζξν πεξί θνξνιφγεζεο θεξδψλ επηρεηξήζεσλ (ζπλήζσο ην άξζξν 7 ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ), ρσξίο λα εμεηάδεηαη αλ ππάξρεη κφληκε εγθαηάζηαζε ηνπ αιινδαπνχ δηθαηνχρνπ ζηελ Διιάδα ή φρη. ηελ πεξίπησζε πνπ αιινδαπφο δηθαηνχρνο λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα είλαη θάηνηθνο ρψξαο κε ηελ νπνία ε Διιάδα δελ έρεη ζε ηζρχ ζχκβαζε γηα ηελ απνθπγή δηπιήο θνξνινγίαο, ηφηε ν ελ ιφγσ αιινδαπφο απνθηά εθ ηεο εθκεηαιιεχζεσο ηνπ αθηλήηνπ κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4172/2013, θαη επνκέλσο γηα ην εηζφδεκά ηνπ απηφ θνξνινγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 47 θαη 58 ηνπ λ.4172/2013 θαη γηα ην ζθνπφ απηφ ππνβάιιεη δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ ίδηνπ σο άλσ λφκνπ. Σέινο, επηζεκαίλεηαη, φηη εθφζνλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο παξέρεηαη απαιιαγή ηνπ αληίζηνηρνπ εηζνδήκαηνο, δελ απαηηείηαη θαη ε 11

12 ππνβνιή κεδεληθήο δήισζεο απφ ηα παξαπάλσ λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο. 7. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ίδηνπ λφκνπ νξίδεηαη φηη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ απηψλ εθαξκφδνληαη γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη θαη ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. Ακριβές Ανηίγραθο Ο Προϊζηάμενος ηοσ Ασηοηελούς Σμήμαηος Γιοίκηζης Η Γεν. Γραμμαηέας Γημοζίων Δζόδων Αικ. αββαΐδοσ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1.Απνδεθηεο Πίλαθα Γηαλνκήο Β (εθηφο ηνπ 7) 2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ 3. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. ΠΟΔ Γ.Ο.Τ 2.Απνδέθηεο πηλάθσλ Α (εθηφο 1 & 4) Ζ θαη ΚΑ 3.Γηεζλήο Έλσζε Αζηπλνκηθψλ Διιεληθφ Δζληθφ Σκήκα Ηθηίλνπ 2, Σ.Κ , Αζήλα 4.Γήκνο Παηξέσλ, Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Λνγηζηεξίνπ, Μαηδψλνο 108, Σ.Κ.26221, Πάηξα 5.Φηιαλζξσπηθά Ηδξχκαηα Αλδξένπ θαη Μαξίαο Καινθαηξηλνχ, Η. Μεηζνηάθε & Λνρ. Μαξηλέιιε 2, Σ.Κ.71202, Ζξάθιεην Κξήηεο 12

13 6. Market IN Α.Δ.Β.Δ., ΒΗΠΑ Μαξθφπνπιν Μεζνγαίαο, Θέζε ΝΣΟΡΟΒΑΣΔΕΑ, Σ.Κ Ίδξπκα Γεσξγίνπ θαη Γήκεηξαο Σζάθαινπ, Κάληγγνο 12, Σ.Κ.10677, Αζήλα 8.Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ Α.Δ., Σ.Κ , πάηα Αηηηθήο ΙΙΙ. EΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 2. Γξαθείν θαο Αλαπιεξψηξηαο Τπνπξγνχ 3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 4. Γξαθείν θ.θ. Γελ. Γ/ληψλ 5. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 6. Γ/λζε Δθαξκνγήο ηεο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Ννκνζεζίαο Τπνδηεχζπλζε Α Άκεζεο Φνξνινγίαο Σκήκαηα Α (10) - Β'(10) 7. Γ/λζεηο, Απηνηειή Σκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. 8. Γξαθείν Δλεκέξσζεο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ (5) 9. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ (20) 10. Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ. 11.Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ Οκάδα Δηζνδήκαηνο γηα ηελ κειέηε θαη αλάιπζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ απαηηήζεσλ ησλ εθαξκνγψλ Taxis Taxisnet Ζιεθηξνληθήο Γ.Ο.Τ. & Τπνζηήξημεο ησλ Γ.Ο.Τ. 13

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2015 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ).

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ). ΠΟΛ.1052/17.2.2014 Τύπος θαη περηετόκελο ηες δήιωζες ζηοητείωλ αθηλήηωλ (Ε9) θσζηθώλ θαη λοκηθώλ προζώπωλ έηοσς 2014,ηρόπος αλαγραθής ηωλ αθηλήηωλ, δηθαηοιογεηηθά ποσ ζσλσποβάιιοληαη θαη δηαδηθαζία σποβοιής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα