ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013)."

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας 10 Σ.Κ. : ΑΘΗΝΑ Πληροθορίες : Α. Κοσζίδοσ, Θ. Κακλαμάνης Σηλέθωνο : , 316 FAX : Αθήνα, 23 Μαρηίοσ 2015 ΠΟΛ:1069 ΠΡΟ: Απνδέθηεο ΠΓ ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). Γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 39 ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ην άξζξν 40 ηνπ λ.4172/2013, ζρεηηθά κε ηε θνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία, ζαο παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο: Ο φξνο «εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία» ζεκαίλεη ην εηζφδεκα, ζε ρξήκα ή ζε είδνο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθκίζζσζε ή ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ή ηε δσξεάλ παξαρψξεζε ρξήζεο γεο θαη αθηλήησλ. 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη φηη ην εηζφδεκα απηφ πξνθχπηεη απφ: α) Δθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ή παξαρψξεζε ρξήζεο γεο ή αθηλήησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηηξίσλ, θαηαζθεπψλ θαη θάζε είδνπο εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ηνπο. β) Δθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ή παξαρψξεζε ρξήζεο κεηαιιείσλ, ιαηνκείσλ, δαζηθψλ θαη αγξνηηθψλ εθηάζεσλ ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ιηβάδηα, 1

2 θαιιηεξγήζηκεο γαίεο, βνζθήζηκεο γαίεο, θαζψο θαη θάζε είδνπο θαηαζθεπέο ή εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ή θάησ απφ απηή, φπσο ηα ηρζπνηξνθεία, νη ιίκλεο, νη δεμακελέο, νη πεγέο θαη ηα θξέαηα. γ) Δθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ή παξαρψξεζε ρξήζεο απφ ηελ παξαρψξεζε ρψξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάζε είδνπο δηαθεκηζηηθψλ επηγξαθψλ. δ) Δθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ή παξαρψξεζε ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζε αθίλεηα. Σν εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία απνθηάηαη απφ θάζε πξφζσπν ζην νπνίν έρεη λφκηκα κεηαβηβαζζεί κε νξηζηηθφ ζπκβφιαην ή έρεη απνθηεζεί κε δηθαζηηθή απφθαζε ή ιφγσ ρξεζηθηεζίαο ην δηθαίσκα πιήξνπο θπξηφηεηαο ή λνκήο ή επηθαξπίαο ή νίθεζεο, θαηά πεξίπησζε, θαζψο θαη απφ ηνλ ππεθκηζζσηή ζε πεξίπησζε ππεθκίζζσζεο. Σν εηζφδεκα απηφ απνθηάηαη απφ θπζηθά πξφζσπα ή αηνκηθέο επηρεηξήζεηο αλεμάξηεηα απφ ηελ είζπξαμή ηνπ ή κε, εθφζνλ έρεη απνθηεζεί ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν εθκηζζσηήο απνμελψλεηαη απφ ηε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ, ρσξίο ηαπηφρξνλα λα παξέρεη άιινπ είδνπο ππεξεζίεο ζην κηζζσηή (π.ρ. θαζαξηφηεηα, αζθάιεηα, θιπ.), νπφηε ραξαθηεξίδεηαη ζην ζχλνιφ ηνπ σο εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δηδηθά, γηα ην εηζφδεκα απφ εθκίζζσζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ θαηαβάιιεηαη αλαδξνκηθά κε βάζε λφκν ή δηθαζηηθή απφθαζε, ρξφλνο απφθηεζεο απηνχ ζεσξείηαη ην θνξνινγηθφ έηνο ζην νπνίν αλάγνληαη ηα κηζζψκαηα. ηελ έλλνηα ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία πεξηιακβάλεηαη θαη ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο (ελδεηθηηθή απαξίζκεζε): i. Καηά ηελ εθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ή δσξεάλ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο γεο ή αθηλήηνπ καδί κε ηα έπηπια ή ηα κεραλήκαηά ηνπ (εμνπιηζκφο), ππνινγίδεηαη σο εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία θαη ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη θαη απφ ηελ εθκίζζσζε ησλ επίπισλ ή κεραλεκάησλ. ii. Απφ ηελ εθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ή δσξεάλ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ρψξνπ γεο ή αθηλήησλ γηα ηνπνζέηεζε θεξαίαο, αλεκνγελλήηξηαο, δηαθεκηζηηθψλ επηγξαθψλ, θιπ. ηελ πεξίπησζε απηή πεξηιακβάλεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ πην πάλσ απνθιεηζηηθά ζε ηδηφθηεηνπο ρψξνπο, θαζφζνλ ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο αληηκεησπίδεηαη ζηελ επφκελε πεξίπησζε. 2

3 iii. Απφ ηελ εθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ή δσξεάλ παξαρψξεζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζε αθίλεηα, πνπ αλήθνπλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ ηνπο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη απφ 1/1/2014 ην εηζφδεκα απφ εθκίζζσζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ δελ θνξνινγείηαη απηνηειψο, αιιά δειψλεηαη γηα λα θνξνινγεζεί ζηηο αηνκηθέο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, καδί κε ηπρφλ άιια εηζνδήκαηα αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ, θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θαζελφο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ θαλνληζκφ ηεο νξνθνθηεζίαο, κε βάζε ζρεηηθή βεβαίσζε πνπ ζα εθδίδεη γηα ην ζθνπφ απηφ ν δηαρεηξηζηήο ηεο πνιπθαηνηθίαο. iv. Ζ θαηαβνιή απνδεκίσζεο γηα επίηαμε θαη γηα εμσζπκβαηηθή ρξήζε γεο θαη αθηλήησλ, ην αληάιιαγκα θαηά ηε κεηαβίβαζε ηεο ελάζθεζεο επηθαξπίαο αθηλήηνπ θαζψο θαη ε απνδεκίσζε πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ κηζζσηή ζηνλ εθκηζζσηή ιφγσ πξφσξεο ιχζεο εκπνξηθήο κίζζσζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 43 ηνπ π.δ. 34/ v. Σν εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηδηνρξεζηκνπνίεζε βηνκεραλνζηαζίσλ καδί κε ηα παξαξηήκαηα, ηα εμαξηήκαηα, ηηο απνζήθεο θαη ηηο γαίεο πνπ είλαη ζπλερφκελα κε απηά θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε πξψησλ πιψλ θαη γηα ηελ πξψηε ελαπφζεζε ησλ βηνηερληθψλ θαη βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ηα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα θηίζκαηα πνπ βξίζθνληαη κέζα ή έμσ απφ αγξνηηθέο εθηάζεηο γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ έξγσλ γεσξγηθήο επηρείξεζεο. Βηνκεραλνζηάζην είλαη ην θηίζκα πνπ έρεη εηδηθά αλεγεξζεί γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο βηνηερλίαο θαη ηεο βηνκεραλίαο, ζην νπνίν έρνπλ κφληκα πξνζαξκνζηεί κεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηα θηίζκαηα επεμεξγαζίαο θαη ζπληήξεζεο θαπλψλ ζε θχιια ή άιισλ εμαγψγηκσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην εηζφδεκα απφ ηδηνρξεζηκνπνίεζε γεο ή αθηλήησλ απνηειεί ηεθκαξηφ εηζφδεκα γηα ηνλ θχξην ηνπ αθηλήηνπ θαη ηαπηφρξνλα εθπηπηφκελε δαπάλε φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ άζθεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 22 ηνπ λ.4172/2013. Σνλίδεηαη φηη γηα ηελ ηδηνθαηνίθεζε αθηλήηνπ δελ πξνθχπηεη εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία, αιιά εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε. Δπίζεο, σο εηζφδεκα απφ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ινγίδεηαη θαη ην εηζφδεκα πνπ απνθηά ν θχξηνο ή ν επηθαξπσηήο γεο ή αθηλήησλ πνπ εηζθέξεη ηε ρξήζε ηνπο ιφγσ ζπκκεηνρήο ηνπ ζε λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα. Σνλίδεηαη, φηη ε κηζζσηηθή 3

4 αμία, έλαληη ηεο νπνίαο ν εηζθέξσλ (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα) ηε ρξήζε γεο ή αθηλήηνπ ζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάιπςε ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο, ιακβάλεη κεηνρέο ή άιινπο ηίηινπο ηζφπνζεο αμίαο, απνηειεί γηα ην κέηνρν ή εηαίξν εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία, εθφζνλ ην λνκηθφ πξφζσπν ή ε λνκηθή νληφηεηα αληίζηνηρα, πξνο ην νπνίν γίλεηαη ε εηζθνξά, δελ απνθηά εκπξάγκαην δηθαίσκα επί ηεο γεο ή ηνπ αθηλήηνπ. Σν παξαπάλσ εηζφδεκα γηα ηελ ππαγσγή ηνπ ζε θνξνινγία ζα θαηαλεκεζεί ζηα αληίζηνηρα έηε γηα ηα νπνία εηζθέξεηαη ε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ (ζρεη. αξηζ. 124/1974 γλσκνδφηεζε ηνπ ΝΚ). Δπηζεκαίλεηαη, φηη ε απνηίκεζε ηεο κηζζσηηθήο απηήο αμίαο γηα ηηο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ θ.λ.2190/1920, ελψ γηα ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο ιακβάλεηαη ππφςε ην ηίκεκα πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζχκβαζε εηζθνξάο ηεο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ, θαηά πεξίπησζε. vi. Σν εηζφδεκα ζε είδνο πνπ απνθηά ν θχξηνο, ν επηθαξπσηήο, θιπ εθκηζζνχκελνπ αθηλήηνπ, ρσξίο θαηαβνιή κηζζψκαηνο ζε ρξήκα βάζεη ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο ή πξνθνξηθήο ζπκθσλίαο. ε πεξίπησζε πξφσξεο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο, ην ζχλνιν ηνπ ππνιεηπφκελνπ πνζνχ ησλ δαπαλψλ πνπ έρεη θαηαβιεζεί γηα ηε βειηίσζε ή επέθηαζε πνπ απνκέλεη πξνο θαηαλνκή ζα δεισζεί εθάπαμ σο εηζφδεκα απφ αθίλεηα ζην θνξνινγηθφ έηνο πνπ επήιζε ε ιχζε. Όζνλ αθνξά ηηο ζπκβάζεηο, κε δηαθξηηή αλαθνξά ηφζν ζε ζπκθσλεζέλ ρξεκαηηθφ κίζζσκα φζν θαη κίζζσκα έλαληη αληαιιάγκαηνο (κίζζσκα εηο είδνο), δειαδή ππάξρεη αληαιιαγή κέξνπο ηνπ κηζζψκαηνο κε βειηηψζεηο, επεθηάζεηο νηθνδνκψλ, σο εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία ινγίδεηαη ηφζν ην ζπκθσλεζέλ ρξεκαηηθφ κίζζσκα φζν θαη ην θφζηνο ησλ βειηηψζεσλ, επεθηάζεσλ. Σέινο, φζνλ αθνξά ηηο «κηθηέο ζπκβάζεηο», ήηνη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο παξνπζίαο θαη ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο ζε αθίλεην (δηθαίσκα εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ αθηλήηνπ), ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη δηαθξηηά θαη παξεπφκελν δηθαίσκα κίζζσζεο, σο εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία ινγίδεηαη ηφζν ην κίζζσκα πνπ ζπκθσλήζεθε κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ φζν θαη ην πνζφ ηεο άπιεο αμίαο (δηθαίσκα εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο). 4

5 2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο απνηίκεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Δηδηθφηεξα, νξίδεηαη φηη ην εηζφδεκα ζε είδνο απνηηκάηαη ζηελ αγνξαία αμία, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ θάζε πξφζθνξν κέζν. Σν εηζφδεκα απφ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ή δσξεάλ παξαρψξεζε ηεθκαίξεηαη φηη ζπλίζηαηαη ζην ηξία ηνηο εθαηφ (3%) ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ. Καη εμαίξεζε, ην ηεθκαξηφ εηζφδεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ πνπ αθνξά δσξεάλ παξαρψξεζε θαηνηθίαο κέρξη δηαθφζηα ηεηξαγσληθά κέηξα (200 η.κ.) πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θχξηα θαηνηθία πξνο αληφληεο ή θαηηφληεο εμ αίκαηνο θαη εμ αγρηζηείαο, απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν. Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αγνξαίαο αμίαο ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηεο κίζζσζήο ηνπ θαη δεδνκέλνπ φηη δελ έρεη ιάβεη ρψξα ε δηάζεζή ηνπ, ιακβάλεηαη ε αμία πνπ έρεη πξνυπνινγηζζεί θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηεο κίζζσζεο θαη ππνρξεσηηθά θαηαρσξείηαη ζηε δήισζε πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ κίζζσζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. ηε ζπλέρεηα, εθ φζνλ ε αγνξαία αμία, θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο ζηνλ εθκηζζσηή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο δηαθέξεη απφ ηελ πξνυπνινγηζζείζα, ε δηαθνξά πξνζηίζεηαη λα θνξνινγεζεί ζηα ππνιεηπφκελα έηε (δηαηξνχκελε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ππνιεηπφκελσλ εηψλ κίζζσζεο) ζε πεξίπησζε εθ άπαμ παξάδνζεο ηνπ είδνπο ή αλαπξνζαξκφδεη ηα έζνδα θάζε έηνπο αλ πξφθεηηαη γηα ζπλερφκελε παξάδνζε. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη πεξηπηψζεηο πξνζδηνξηζκνχ ηεο αγνξαίαο αμίαο εηζνδήκαηνο ζε είδνο ε πεξίπησζε πξνγελέζηεξνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο αγνξαίαο αμίαο ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ ή πξντφληνο, πνπ ζπκθσλείηαη σο θαηαβνιή κηζζψκαηνο ζε είδνο, σο αγνξαία αμία ιακβάλεηαη ε κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο απηνχ πνπ ηζρχεη ζηελ αγνξά θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηεο κίζζσζεο. --- ε πεξίπησζε πξνγελέζηεξνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο αγνξαίαο αμίαο παξερφκελεο ππεξεζίαο, πνπ ζπκθσλείηαη σο θαηαβνιή κηζζψκαηνο ζε είδνο, σο αγνξαία αμία ιακβάλεηαη ε κέζε ηηκή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηεο κίζζσζεο. --- ε πεξίπησζε πξνγελέζηεξνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο αγνξαίαο αμίαο πνπ ζπκθσλείηαη σο θαηαβνιή κηζζψκαηνο ζε είδνο θαη ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ επί 5

6 ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ή ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο κηζζψηξηαο επηρείξεζεο, σο αγνξαία αμία ιακβάλεηαη ππφςε ην χςνο ησλ εζφδσλ ή ησλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ έρνπλ πξνυπνινγηζζεί θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηεο κίζζσζεο θαη θαηαρσξνχληαη ππνρξεσηηθά ζηε δήισζε πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ κίζζσζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. --- ε πεξίπησζε πξνγελέζηεξνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο αγνξαίαο αμίαο, φηαλ ζπκθσλείηαη σο θαηαβνιή κηζζψκαηνο ζε είδνο ε αλάιεςε απφ ηνλ κηζζσηή ησλ δαπαλψλ βειηίσζεο, επηζθεπήο αθηλήηνπ, ιακβάλεηαη ην πνζφ ησλ πξαγκαηηθψλ θαηαβαιιφκελσλ δαπαλψλ πνπ γίλνληαη απφ ηνλ κηζζσηή θαη απνηεινχλ γηα ηνλ εθκηζζσηή εηζφδεκα αθίλεηεο πεξηνπζίαο (κίζζσκα ζε είδνο), ην νπνίν θαηαλέκεηαη λα θνξνινγεζεί ζηα έηε πνπ δηαξθεί ε κίζζσζε, αξρήο γελνκέλεο απφ ην θνξνινγηθφ έηνο έλαξμεο ηεο κίζζσζεο. Σν εηήζην εηζφδεκα πξνζδηνξίδεηαη κεηά ηε δηαίξεζε ησλ δαπαλψλ πνπ έρνπλ πξνυπνινγηζζεί θαη θαηαρσξεζεί ππνρξεσηηθά ζηε δήισζε πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ κίζζσζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηεο κίζζσζεο, δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ εηψλ ηεο κίζζσζεο φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχκβαζε κίζζσζεο ή ηελ πξνθνξηθή ζπκθσλία. Γηα ηα έηε πνπ ππνιείπνληαη απφ ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ κέρξη ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, ην θφζηνο ησλ δαπαλψλ επέθηαζεο ή βειηίσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηα βηβιία ηνπ κηζζσηή ή απφ ηα παξαζηαηηθά πνπ εθδφζεθαλ ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο βηβιίσλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ δαπαλψλ πξνυπνινγηζκνχ πνπ δειψζεθαλ κέρξη ην ρξφλν νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ απηψλ θαηά πεξίπησζε, δηαηξνχκελν κε ηνλ αξηζκφ ησλ ππνιεηπφκελσλ εηψλ ηεο κίζζσζεο, αλαπξνζαξκφδεη ην εηήζην δεινχκελν εηζφδεκα αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ ππνιεηπφκελσλ εηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνθχπηεη εηήζην εηζφδεκα ζε ρξήκα ή ζε είδνο απφ ηελ εθκίζζσζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ζα ηεθκαίξεηαη εηζφδεκα απφ δσξεάλ παξαρψξεζε απηήο. 3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαζνξίδνληαη νη δαπάλεο πνπ εθπίπηνπλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην θαζαξφ εηζφδεκα αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Δηδηθφηεξα: -Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α ηεο παξαγξάθνπ απηήο νξίδεηαη φηη αλ θπζηθφ πξφζσπν απνθηά εηζφδεκα απφ εθκίζζσζε ή δσξεάλ παξαρψξεζε αθηλήηνπ, δηθαηνχηαη λα εθπέζεη απφ ην εηζφδεκα απηφ ζπλνιηθά πνζνζηφ 5% επί ηνπ αθαζαξίζηνπ 6

7 εηζνδήκαηνο γηα δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε γηα ηελ επηζθεπή, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ αλαθαίληζε, ή γηα άιιεο πάγηεο θαη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ ίδηνπ ηνπ αθηλήηνπ, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο θαη ηε ρξήζε απηνχ (θαηνηθία, θαηάζηεκα, γξαθείν, απνζήθε, θιπ) ή ησλ αληίζηνηρσλ δαπαλψλ πνπ αλαινγνχλ ζην αθίλεην απηφ απφ ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ πνπ ζηεγάδεηαη. Ζ έθπησζε απηή δηελεξγείηαη γηα φια ηα αθίλεηα πνπ απνθέξνπλ θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηνπ άξζξνπ απηνχ. Απηνλφεην είλαη φηη δελ δηελεξγείηαη ε έθπησζε ησλ δαπαλψλ απηψλ γηα αθίλεηα πνπ δελ απνθέξνπλ εηζφδεκα, π.ρ. θελφ αθίλεην ή ηδηνθαηνηθνχκελε θχξηα ή δεπηεξεχνπζα θαηνηθία θαη δσξεάλ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο κηαο θχξηαο θαηνηθίαο κέρξη 200ηκ ζε αληφληεο ή θαηηφληεο γηα ρξήζε ζαλ θχξηα θαηνηθία, πνπ απαιιάζζεηαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο. ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ δαπάλεο επηζθεπήο, ζπληήξεζεο θαη αλαθαίληζεο αθηλήηνπ, πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ αγνξά αγαζψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη γίλνληαη κε ζθνπφ: α) λα επαλαθέξνπλ θάπνην αθίλεην πνπ έρεη ππνζηεί βιάβε ή αιινίσζε ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε, β) λα δηαηεξήζνπλ θάπνην αθίλεην ζε θαιή θαηάζηαζε, λα πξνιεθζνχλ ή λα παξεκπνδηζηνχλ ηπρφλ βιάβεο ή αιινηψζεηο ηνπ απφ ηε ρξήζε ή ηε ιεηηνπξγία ή ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη γ) ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ηνπ θπζηνγλσκίαο (αξρηηεθηνληθήο, δνκηθήο, κνξθνινγηθήο θαη θαιιηηερληθήο), θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγηθή εμππεξέηεζε ηεο ρξήζεο γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη ην αθίλεην, αλεμάξηεηα απφ ηελ αηηία πνπ πξνθάιεζε ηελ θαηαζηξνθή ηνπ. ηηο δαπάλεο απηέο δελ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ πξνζζήθεο ή βειηηψζεηο αθηλήηνπ. -Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. δ ηεο παξαγξάθνπ απηήο νξίδεηαη φηη απφ ην αθαζάξηζην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππεθκίζζσζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο παξαγξάθνπ 1 εθπίπηεη ην κίζζσκα πνπ θαηαβάιιεηαη. Αλ ππεθκηζζψλεηαη ηκήκα γεο ή αθηλήηνπ, εθπίπηεη ην κίζζσκα πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ην ηκήκα απηνχ θαη φρη ην κίζζσκα νιφθιεξνπ ηνπ αθηλήηνπ ή ηεο γεο. -Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ε ηεο παξαγξάθνπ απηήο νξίδεηαη φηη απφ ην αθαζάξηζην εηζφδεκα αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο παξαγξάθνπ 1, εθπίπηεη πνζνζηφ 10% ησλ δαπαλψλ γηα αληηπιεκκπξηθά έξγα θαη έξγα απνμήξαλζεο. -Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ζη ηεο παξαγξάθνπ απηήο νξίδεηαη φηη απφ ην αθαζάξηζην εηζφδεκα αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο παξαγξάθνπ 1, εθπίπηεη ην πνζφ ηεο 7

8 απνδεκίσζεο πνπ θαηαβάιιεη βάζεη λφκνπ ν εθκηζζσηήο ζηνλ κηζζσηή ηνπ αθηλήηνπ γηα ηε ιχζε ηεο κηζζσηηθήο ζρέζεο. 4. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ.4172/2013 εληάζζεηαη ην εηζφδεκα ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζηελ επξχηεξε έλλνηα ηνπ εηζνδήκαηνο απφ θεθάιαην θαη νξίδεηαη ε θιίκαθα θνξνινγίαο ηνπ. Δηδηθφηεξα νξίδεηαη φηη ην εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία θνξνινγείηαη κε ηελ αθφινπζε θιίκαθα: Δηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία (επξψ) πληειεζηήο (%) % > % Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία, θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο πεξίπησζεο γ ηνπ άξζξνπ 45 (λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θάζε είδνπο ηδξχκαηα) πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία θνξνινγνχληαη γηα ην εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία κε ζπληειεζηή είθνζη έμη ηνηο εθαηφ (26%), θαζφζνλ ηα ελ ιφγσ έζνδα ζεσξνχληαη έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δηδηθά νη ππφρξενη ησλ πεξηπηψζεσλ β (πξνζσπηθέο εηαηξείεο πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή), δ (ζπλεηαηξηζκνί θαη ελψζεηο απηψλ), ε (θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ, αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο ή κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο, ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο εθφζνλ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα), ζη (θνηλνπξαμίεο) θαη δ (ινηπέο λνκηθέο νληφηεηεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ λ.4172/2013) ηνπ άξζξνπ 45 πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία, θνξνινγνχληαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ Όζνλ αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία πνπ απνθηνχλ ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ηεο πεξίπησζεο γ ηνπ άξζξνπ 45, ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδνο, θαζψο θαη ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ δηαηεξνχλ κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 8

9 ηνπ άξζξνπ 39 θαη επνκέλσο, εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηεο παξνχζαο. ηελ έλλνηα ηεο κφληκεο εγθαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, πεξηιακβάλνληαη ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα κέζσ γξαθείνπ, παξαξηήκαηνο, θιπ (π.ρ. αιινδαπά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εκεδαπή). Γηεπθξηλίδεηαη, φηη ζην ελ ιφγσ εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ ηα παξαπάλσ λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πεξηιακβάλεηαη θαη απηφ πνπ ηεθκαίξεηαη απφ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ή δσξεάλ παξαρψξεζε ρξήζεο γεο ή αθηλήηνπ ζε αληίζεζε κε ηηο πξντζρχζαζεο δηαηάμεηο ηνπ λ.2238/1994, κε βάζε ηηο νπνίεο ην παξαπάλσ εηζφδεκα δελ ήηαλ αληηθείκελν θφξνπ. Όζνλ αθνξά ηελ έθπησζε ησλ δαπαλψλ, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ β θαη γ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 39. Γειαδή, αλ ν εθκηζζσηήο ή ν παξαρσξψλ ηε ρξήζε γεο ή αθηλήηνπ είλαη λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ή ίδξπκα (ην νπνίν ζπζηήλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4182/2013 ή κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα), εθπίπηνπλ νη θάζε είδνπο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ην αθίλεην, ήηνη, νη δαπάλεο επηζθεπήο, ζπληήξεζεο, αλαθαίληζεο, θαζψο θαη νη πάγηεο θαη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ αθηλήηνπ, φπσο απηέο νξίδνληαη πην πάλσ ζηελ παξάγξαθν 3 ηεο παξνχζαο, ζε πνζνζηφ 75% θαη εηδηθά γηα ην Άγην Όξνο ζε πνζνζηφ 100%. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζηελ έλλνηα ησλ πάγησλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ πνπ εθπίπηνπλ απφ ην αθαζάξηζην εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία πνπ απνθηνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πεξηιακβάλνληαη θαη νη απνζβέζεηο ηνπ αθηλήηνπ, νη νπνίεο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4172/2013. Δπνκέλσο, αλ γηα παξάδεηγκα έλα θνηλσθειέο ίδξπκα έρεη έζνδα απφ αθίλεηε πεξηνπζία επξψ, έζνδα απφ κεξίζκαηα θαη ηφθνπο θαηαζέζεσλ επξψ θαη έζνδα πξαγκαηνπνηνχκελα θαηά ηελ επηδίσμε ηεο εθπιήξσζεο ηνπ ζθνπνχ ηνπ επξψ (ζπλδξνκέο, εηζθνξέο, ρνξεγίεο, θιπ.), ηα νπνία δελ απνηεινχλ αληηθείκελν θφξνπ θαη παξάιιεια έρεη πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο χςνπο επξψ κέζα ζην θνξνινγηθφ έηνο, εθ ησλ νπνίσλ επξψ αθνξνχλ ηελ επηζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε εθκηζζσκέλνπ αθηλήηνπ, επξψ αθνξνχλ πάγηεο θαη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ αθηλήηνπ (απνζβέζεηο, αζθάιηζηξα αθηλήηνπ, θ.ιπ.) θαη επξψ δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ επηδίσμε ηεο εθπιήξσζεο 9

10 ηνπ ζθνπνχ ηνπ (ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ θαη δσξεψλ, θαηαβνιή λνζειίσλ, θιπ.), ην ελ ιφγσ ίδξπκα δηθαηνχηαη λα εθπέζεη απφ ηα έζνδα απφ αθίλεηε πεξηνπζία ζε πνζνζηφ 75% ην πνζφ ησλ επξψ [( ) ρ 75%]. Σν ππφινηπν πνζφ ησλ πην πάλσ δαπαλψλ (25%) δελ εθπίπηεη απφ ηα ινηπά έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ελ ιφγσ ηδξχκαηνο (κεξίζκαηα, ηφθνη θαηαζέζεσλ), θαζφζνλ, θαηά ξεηή δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ, νη ππφςε δαπάλεο εθπίπηνπλ θαηά πνζνζηφ 75%. Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν εθκηζζσηήο ή ν παξαρσξψλ ηε ρξήζε γεο ή αθηλήηνπ είλαη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα (πεξ. γ, παξ.3, άξζξν 39). Δπηπιένλ, δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηελ έθπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ δαπαλψλ ζα έρνπλ εθαξκνγή νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.4172/2013 (ήηνη, δαπάλεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγή θαη απνδεηθλχνληαη κε θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά, θιπ.), θαζφζνλ ζε θάζε πεξίπησζε ηα έζνδα πνπ απνθηνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ζεσξνχληαη έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 6. Όζνλ αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία πνπ απνθηνχλ ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ άξζξνπ 45, ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδνο, θαζψο θαη ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ δηαηεξνχλ κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, έρνπλ επίζεο εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 39 θαη επνκέλσο, εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηεο παξνχζαο. Σν εηζφδεκα απηφ, αλ θαη ραξαθηεξίδεηαη εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία ηδίσο γηα ηηο αλάγθεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ κίζζσζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ζεσξείηαη ζε θάζε πεξίπησζε έζνδν απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη επνκέλσο, γηα ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη αθνξνχλ ηα αθίλεηα έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 22 θαη 23, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ δ θαη ζη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 39. Καηά ζπλέπεηα, ην εηζφδεκα πνπ ηεθκαίξεηαη απφ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ή δσξεάλ παξαρψξεζε γεο ή αθηλήηνπ ππφθεηηαη ζε θνξνινγία ζην φλνκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λνκηθήο νληφηεηαο, ρσξίο θακία εμαίξεζε γηα απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ 10

11 ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε βηνκεραλνζηαζίσλ, μελνδνρείσλ, θιπ., ελψ εηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ηδηνρξεζηκνπνίεζεο εθπίπηεη, θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θέξδνπο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ παξαπάλσ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ, ην ηεθκαξηφ κίζζσκα θαηά ην κέηξν πνπ δελ ππεξβαίλεη ην ηξία ηνηο εθαηφ (3%) επί ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ε ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. Σν απνηέιεζκα ηνπ αλσηέξσ ρεηξηζκνχ ζηελ πεξίπησζε ηεο ηδηνρξεζηκνπνίεζεο γεο ή αθηλήηνπ είλαη θνξνινγηθά αδηάθνξν γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο. Αλαθνξηθά κε ηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ δελ έρνπλ ηελ θνξνινγηθή ηνπο θαηνηθία ζηελ Διιάδα ην ππφςε εηζφδεκα (απφ αθίλεηε πεξηνπζία) ππάγεηαη ζε θνξνιφγεζε σο εμήο: ηελ πεξίπησζε πνπ ν αιινδαπφο δηθαηνχρνο λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα είλαη θάηνηθνο ρψξαο κε ηελ νπνία ε Διιάδα έρεη ζπλάςεη χκβαζε γηα ηελ απνθπγή δηπιήο θνξνινγίαο, εθαξκνγή ζα έρνπλ νη δηαηάμεηο ηεο αληίζηνηρεο χκβαζεο πνπ ηζρχεη. Έηζη, αθφκα θαη φηαλ ην εηζφδεκα απφ αθίλεηα ραξαθηεξίδεηαη σο εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε βάζε ηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία ηεο ρψξαο πεγήο ηνπ εηζνδήκαηνο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ην εηζφδεκα απφ αθίλεηα εμαθνινπζεί λα θνξνινγείηαη ζηελ ρψξα πεγήο (Διιάδα), φπσο νξίδεη ην εζσηεξηθφ δίθαην, ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν άξζξν πεξί εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία ησλ ΑΓΦ (ζπλήζσο ην άξζξν 6 ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ) θαη ην άξζξν πεξί θνξνιφγεζεο θεξδψλ επηρεηξήζεσλ (ζπλήζσο ην άξζξν 7 ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ), ρσξίο λα εμεηάδεηαη αλ ππάξρεη κφληκε εγθαηάζηαζε ηνπ αιινδαπνχ δηθαηνχρνπ ζηελ Διιάδα ή φρη. ηελ πεξίπησζε πνπ αιινδαπφο δηθαηνχρνο λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα είλαη θάηνηθνο ρψξαο κε ηελ νπνία ε Διιάδα δελ έρεη ζε ηζρχ ζχκβαζε γηα ηελ απνθπγή δηπιήο θνξνινγίαο, ηφηε ν ελ ιφγσ αιινδαπφο απνθηά εθ ηεο εθκεηαιιεχζεσο ηνπ αθηλήηνπ κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4172/2013, θαη επνκέλσο γηα ην εηζφδεκά ηνπ απηφ θνξνινγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 47 θαη 58 ηνπ λ.4172/2013 θαη γηα ην ζθνπφ απηφ ππνβάιιεη δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ ίδηνπ σο άλσ λφκνπ. Σέινο, επηζεκαίλεηαη, φηη εθφζνλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο παξέρεηαη απαιιαγή ηνπ αληίζηνηρνπ εηζνδήκαηνο, δελ απαηηείηαη θαη ε 11

12 ππνβνιή κεδεληθήο δήισζεο απφ ηα παξαπάλσ λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο. 7. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ίδηνπ λφκνπ νξίδεηαη φηη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ απηψλ εθαξκφδνληαη γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη θαη ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. Ακριβές Ανηίγραθο Ο Προϊζηάμενος ηοσ Ασηοηελούς Σμήμαηος Γιοίκηζης Η Γεν. Γραμμαηέας Γημοζίων Δζόδων Αικ. αββαΐδοσ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1.Απνδεθηεο Πίλαθα Γηαλνκήο Β (εθηφο ηνπ 7) 2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ 3. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. ΠΟΔ Γ.Ο.Τ 2.Απνδέθηεο πηλάθσλ Α (εθηφο 1 & 4) Ζ θαη ΚΑ 3.Γηεζλήο Έλσζε Αζηπλνκηθψλ Διιεληθφ Δζληθφ Σκήκα Ηθηίλνπ 2, Σ.Κ , Αζήλα 4.Γήκνο Παηξέσλ, Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Λνγηζηεξίνπ, Μαηδψλνο 108, Σ.Κ.26221, Πάηξα 5.Φηιαλζξσπηθά Ηδξχκαηα Αλδξένπ θαη Μαξίαο Καινθαηξηλνχ, Η. Μεηζνηάθε & Λνρ. Μαξηλέιιε 2, Σ.Κ.71202, Ζξάθιεην Κξήηεο 12

13 6. Market IN Α.Δ.Β.Δ., ΒΗΠΑ Μαξθφπνπιν Μεζνγαίαο, Θέζε ΝΣΟΡΟΒΑΣΔΕΑ, Σ.Κ Ίδξπκα Γεσξγίνπ θαη Γήκεηξαο Σζάθαινπ, Κάληγγνο 12, Σ.Κ.10677, Αζήλα 8.Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ Α.Δ., Σ.Κ , πάηα Αηηηθήο ΙΙΙ. EΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 2. Γξαθείν θαο Αλαπιεξψηξηαο Τπνπξγνχ 3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 4. Γξαθείν θ.θ. Γελ. Γ/ληψλ 5. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 6. Γ/λζε Δθαξκνγήο ηεο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Ννκνζεζίαο Τπνδηεχζπλζε Α Άκεζεο Φνξνινγίαο Σκήκαηα Α (10) - Β'(10) 7. Γ/λζεηο, Απηνηειή Σκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. 8. Γξαθείν Δλεκέξσζεο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ (5) 9. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ (20) 10. Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ. 11.Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ Οκάδα Δηζνδήκαηνο γηα ηελ κειέηε θαη αλάιπζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ απαηηήζεσλ ησλ εθαξκνγψλ Taxis Taxisnet Ζιεθηξνληθήο Γ.Ο.Τ. & Τπνζηήξημεο ησλ Γ.Ο.Τ. 13

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: 7Ξ74Ζ-Τ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 1 Ηνπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση: ΓΔΑΦ Β 1084349 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β440Η-ΗΟ2 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ B 541/1.03.2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τποβολή δηλώζεων θορολογίας ειζοδήμαηος ανώνσμης εηαιρείας ποσ ηέθηκε ζε εκκαθάριζη και ζηη ζσνέτεια αναβίωζε.

ΘΔΜΑ: Τποβολή δηλώζεων θορολογίας ειζοδήμαηος ανώνσμης εηαιρείας ποσ ηέθηκε ζε εκκαθάριζη και ζηη ζσνέτεια αναβίωζε. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 22 Ινπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση.:ΓΔΑΦ Β 1095069 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Οθησβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2011 Αξηζ. Πξση. 11004/Β0012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα) θαη Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο θορολογικού έηοσς 2014.

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα) θαη Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο θορολογικού έηοσς 2014. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ:7ΦΒΚΖ - ΥΝΩ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 28 Απξηιίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑΣΑ Α & Β ΗΗ. ΓΔΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1.ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:6312Ζ - 2ΛΛ Αζήλα, 22 Γεθεκβξίνπ 2016 ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Ταρ. Γ/λζε : Κ. επβίαρ 10 Ταρ. Κψδηθαο Πιεξνθνξίεο

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:6312Ζ - 2ΛΛ Αζήλα, 22 Γεθεκβξίνπ 2016 ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Ταρ. Γ/λζε : Κ. επβίαρ 10 Ταρ. Κψδηθαο Πιεξνθνξίεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ6312Ζ - 2ΛΛ Αζήλα, 22 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -Β 2. 14 η Γ/ΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑ Β 3. Γ/ΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπηπηφκελεο δαπάλεο επηρεηξήζεσλ βάζεη ηνπ Ν.2238/94 θαη ηνπ Ν.4172/13 Γηαθνξέο απηψλ Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Γεσξγαιά

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Ε1 & Ε2 2015 Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Η πλατφόρμα του Τaxisnet για την υποβολή των φετινϊν φορολογικϊν ςασ δηλϊςεων άνοιξε. Υπάρχουν κάποια ςημεία και φζτοσ ςτα οποία οι φορολογοφμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: Αζήλα, 12 Ννεκβξίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1147493 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: Αζήλα, 12 Ννεκβξίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1147493 ΔΞ 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 12 Ννεκβξίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1147493 ΔΞ 2015

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπίζεο, απφ ην έηνο 2011 θαη θάζε επφκελν απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο:

Δπίζεο, απφ ην έηνο 2011 θαη θάζε επφκελν απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο: ΞΟΝΠΝΣΖ!!! Απφ ην έηνο 2011 θαη γηα θάζε επφκελν, ππφρξενο ζε θφξν είλαη ν εξγνιάβνο, γηα ηελ αμία ησλ αθηλήησλ πνπ δελ πνπιήζεθαλ, ηα νπνία ζπκθσλήζεθε λα κεηαβηβαζζνχλ απφ ηνλ νηθνπεδνχρν ζε απηφλ ή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξωζε ηεο ΠΟΛ.1113/2015 εγθπθιίνπ καο, ζρεηηθά κε ηηο εθπηπηόκελεο θαη κε δαπάλεο.

ΘΔΜΑ: πκπιήξωζε ηεο ΠΟΛ.1113/2015 εγθπθιίνπ καο, ζρεηηθά κε ηηο εθπηπηόκελεο θαη κε δαπάλεο. ΑΓΑ: 6ΖΚΤΖ-ΤΜΛ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (Χο πξνο ηελ παξ. 3 ηεο ελόηεηαο Α) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 12 Ηνπιίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΦΔΚ 1940/Β/2015 ΑΓΑ: 75ΩΠΖ-ΟΞ7 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Σ - ΜΖΣΡΩΟΤ & ΔΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε ` ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4ΑΘΒΗ-85 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΩΝ - ΓΩΡΔΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΥΩΝ. 1. Πνηνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ θιεξνλνκηάο;

Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΩΝ - ΓΩΡΔΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΥΩΝ. 1. Πνηνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ θιεξνλνκηάο; ΘΔΜΑΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΩΝ - ΓΩΡΔΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΥΩΝ 1. Πνηνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ θιεξνλνκηάο; Ο θιεξνλφκνο ή ν λφκηκνο αληηπξφζσπφο ηνπ. 2. Πνηα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1127. Αζήλα, 31 Απγνχζηνπ 2010

ΠΟΛ. 1127. Αζήλα, 31 Απγνχζηνπ 2010 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΖΜΑ Δ Αζήλα, 31 Απγνχζηνπ 2010 ΠΟΛ. 1127 Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενω φαρμακείων. Σχετικό: Η με αριθμ.πολ.1032/31-1-2012 εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών.

Θέμα: Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενω φαρμακείων. Σχετικό: Η με αριθμ.πολ.1032/31-1-2012 εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών. Θεσσαλονίκη 15-2-2012 Αριθμ.πρωτ.159 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενω φαρμακείων. Σχετικό: Η με αριθμ.πολ.1032/31-1-2012

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ. ΘΔΜΑ: «Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 4, 5, 6 και 7 ηου άπθπου 1 ηου ν.4334/2015 (ΦΔΚ Α 80/16-07-2015)».

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ. ΘΔΜΑ: «Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 4, 5, 6 και 7 ηου άπθπου 1 ηου ν.4334/2015 (ΦΔΚ Α 80/16-07-2015)». ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ:Ω1Ρ2Η-Λ6Ι ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 17 Ινπιίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΙΘΜ. 4024/2011 ΦΔΚ 226/Α/

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΙΘΜ. 4024/2011 ΦΔΚ 226/Α/ ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΙΘΜ. 4024/2011 ΦΔΚ 226/Α/27-10-2011 ςνηαξιοδοηικέρ πςθμίζειρ, ενιαίο μιζθολόγιο - βαθμολόγιο, επγαζιακή εθεδπεία και άλλερ διαηάξειρ εθαπμογήρ ηος μεζοππόθεζμος πλαιζίος δημοζιονομικήρ ζηπαηηγικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 17 Ηοςνίος 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜ.ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΝΙΚ ΔΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Δ Ι Α Γ Ω Γ Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ Ο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ (tax expenditures) δηαθνξνπνηείηαη απφ ρψξα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΔΞΔΗΓΝΛ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ 1.ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖΦΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙ: 1033 Α. ΓΙΔΤΘΤ ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής:

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής: Αθήνα, 16 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ', Α' Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Ση πξέπεηλα πξνζέμνπκεζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο δήισζεο. Βήκα - βήκα θαη θσδηθό θσδηθό ηα έληππα Δ1, E2, Δ3, κε παξαδείγκαηα θαη αζθήζεηο. Ση ηζρύεη γηα θάζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 49 και ηηρ παπ. 9 ηος άπθπος 72 ηος ν.4172/2013, αναθοπικά με ηην ςποκεθαλαιοδόηηζη.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 49 και ηηρ παπ. 9 ηος άπθπος 72 ηος ν.4172/2013, αναθοπικά με ηην ςποκεθαλαιοδόηηζη. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 2 Φεβποςαπίος 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 6ΡΗΨΖ-ΓΕ. Αζήλα, 10.06.2015 ΠΟΛ 1119

ΑΓΑ: 6ΡΗΨΖ-ΓΕ. Αζήλα, 10.06.2015 ΠΟΛ 1119 ΑΓΑ: 6ΡΗΨΖ-ΓΕ Αζήλα, 10.06.2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ Σαρ. Γ/λζε : ίλα

Διαβάστε περισσότερα