ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013."

Transcript

1 ΑΓΑ: 65ΦΘΖ-1ΖΦ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α - ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ: 1067 ΣΜΗΜΑ Α Πληποθοπίερ: Β.Γαζοςπάρ-Ι.Φοβάκηρ-Θ.αθαπήρ Σασ. Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 ΠΡΟ: Χο Π.Γ. Σασ. Κωδ.: ΑΘΖΝΑ Σηλέθωνο: ΦΑΞ: ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013. αο θνηλνπνηνύκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9, ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπσλ, ηελ θαηαβνιή ηνπ θόξνπ θαη ηελ πίζησζε θόξνπ αιινδαπήο, ηνπ άξζξνπ 69 ζρεηηθά κε ηελ πξνθαηαβνιή ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ απνθηνύλ θπζηθά πξόζσπα θαη ηνπ άξζξνπ 70 ζρεηηθά κε ηε κείσζε ηνπ σο άλσ πξνθαηαβιεηένπ θόξνπ θαη ζαο παξέρνπκε ηηο αθόινπζεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηόκνξθε εθαξκνγή ηνπο: Άπθπο 9 Πίζηωζη θόπος αλλοδαπήρ 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.4172/2013 θαζνξίδεηαη ν ηξόπνο απνθπγήο ηεο δηπιήο θνξνινγίαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ θνξνινγηθόο θάηνηθνο 1

2 Διιάδαο απνθηά εηζόδεκα ζηελ αιινδαπή. Δηδηθόηεξα, πηνζεηείηαη ε δηαδηθαζία ηεο πίζησζεο θόξνπ θαη νξίδεηαη όηη ν θαηαβιεηένο θόξνο εηζνδήκαηνο ηνπ θνξνινγνύκελνπ, όζνλ αθνξά ζην ελ ιόγσ εηζόδεκα, κεηώλεηαη θαηά ην πνζό ηνπ θόξνπ πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή γηα απηό ην εηζόδεκα. Ζ θαηαβνιή ηνπ πνζνύ ηνπ θόξνπ ζηελ αιινδαπή απνδεηθλύεηαη κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηνλ Κώδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (άξζξν 16 ηνπ λ.4174/2013) θαη όπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΠΟΛ.1026/ Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ (ΦΔΚ 170 Β ). ηελ πεξίπησζε πνπ ν θόξνο αιινδαπήο έρεη θαηαβιεζεί ζε άιιν λόκηζκα πέξαλ ηνπ επξώ (π.ρ. ζε δνιάξηα Ζ.Π.Α.), γηα ηηο αλάγθεο ηεο πίζησζεο ηνπ θόξνπ αιινδαπήο ιακβάλεηαη ππόςε ε ηζνηηκία επξώ θαη μέλνπ λνκίζκαηνο, όπσο απηή πξνθύπηεη θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ θόξνπ ζηελ αιινδαπή πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο θνξνινγηθήο αξρήο ή Οξθσηνύ Διεγθηή. ε πεξίπησζε όκσο, πιεξσκώλ πνπ θαηαβάιινληαη πεξηνδηθά, ε κεηαηξνπή ζα πξέπεη λα γίλεη κε βάζε ηε κέζε εηήζηα ηζνηηκία, όπσο απηή θαζνξίδεηαη από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ σο άλσ λόκνπ νξίδεηαη όηη ε κείσζε ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο, θαηά ην πνζό ηνπ θόξνπ πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζό ηνπ θόξνπ πνπ αλαινγεί γηα ην εηζόδεκα απηό ζηελ Διιάδα. Δπνκέλσο, εάλ ν θόξνο πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή είλαη πςειόηεξνο από ην θόξν πνπ αλαινγεί γηα ην ελ ιόγσ εηζόδεκα ζηελ Διιάδα, δελ δηελεξγείηαη επηζηξνθή ηνπ επηπιένλ θόξνπ αιινδαπήο ζην θνξνινγνύκελν. 3. Δπηζεκαίλεηαη όηη δελ πξαγκαηνπνηείηαη πίζησζε θόξνπ όηαλ πθίζηαηαη ύκβαζε Απνθπγήο ηεο Γηπιήο Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο (ΑΓΦΔ), εθόζνλ από ηηο δηαηάμεηο ηεο νηθείαο ΑΓΦΔ πξνβιέπεηαη όηη ην ζπγθεθξηκέλν εηζόδεκα απαιιάζζεηαη από ην θόξν ζηελ αιινδαπή θαη θνξνινγείηαη κόλν ζηελ Διιάδα. Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηελ αιινδαπή επηβιήζεθε πςειόηεξνο θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο από απηόλ πνπ νξίδεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο νηθείαο ΑΓΦΔ, ζα πηζηώλεηαη κόλν ν θόξνο πνπ πξνθύπηεη βάζεη ηνπ ζπληειεζηή πνπ νξίδεηαη ζηε δηκεξή ΑΓΦΔ. 4. Σέινο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ίδηνπ σο άλσ λόκνπ ηα παξαπάλσ εθαξκόδνληαη γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηώληαη θαη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από ηελ 01/01/2014 θαη κεηά. Άπθπο 67 Τποβολή ηηρ δήλωζηρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ θςζικών πποζώπων και καηαβολή ηος θόπος. 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ.4172/2013 θαζνξίδεηαη πνηνη είλαη ππόρξενη ζε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ν ηξόπνο ππνβνιήο, θαζώο θαη ηα 2

3 εηζνδήκαηα πνπ ζα δεισζνύλ. Δηδηθόηεξα, ν θνξνινγνύκελνο πνπ έρεη ζπκπιεξώζεη ην 18 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ ππνρξενύηαη λα δειώλεη όια ηα εηζνδήκαηά ηνπ, πξαγκαηηθά ή ηεθκαξηά, ηα θνξνινγνύκελα κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν (π.ρ. βάζεη θιηκαθίσλ ή απηνηειώο) ή απαιιαζζόκελα. Δμαηξεηηθά, δελ ππνρξενύληαη ζε ππνβνιή δήισζεο νη θνξνινγνύκελνη πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 18 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη δελ απνθηνύλ πξαγκαηηθό ή ηεθκαξηό εηζόδεκα θαη νη θεθαξκέλνη κνλαρνί γηα ην θαζαξό πνζό ηεο ζύληαμεο πνπ θαηαβάιιεηαη ζε απηνύο θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δηαηεξνύλ ηελ αλσηέξσ ηδηόηεηα, εθόζνλ απηό δελ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ ελλέα ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (9.500) επξώ. Οη θνξνινγνύκελνη νη νπνίνη έρνπλ θάλεη έλαξμε επηηεδεύκαηνο ππνρξενύληαη ζε ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζε θάζε πεξίπησζε. Πεξαηηέξσ, νη θάηνηθνη εμσηεξηθνύ ππνρξενύληαη ζε ππνβνιή δήισζεο ζηελ Διιάδα κόλνλ όηαλ απνθηνύλ πξαγκαηηθό εηζόδεκα, θνξνινγνύκελν κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν (π.ρ. βάζεη θιίκαθαο ή απηνηειώο) ή απαιιαζζόκελν, από πεγέο Διιάδαο. Αληηζέησο, έλαο θάηνηθνο εμσηεξηθνύ πνπ δηαζέηεη π.ρ. δεπηεξεύνπζα θαηνηθία/επηβαηηθό απηνθίλεην ζηελ Διιάδα ή πξνβαίλεη ζε αγνξά αθηλήηνπ/απηνθηλήηνπ ζηελ Διιάδα, εθόζνλ δελ απνθηά πξαγκαηηθό εηζόδεκα ζηε ρώξα καο, δελ ππνρξενύηαη ζε ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, όπσο απηό πξνθύπηεη από ην ζπλδπαζκό ησλ δηαηάμεσλ ηεο ελ ιόγσ παξαγξάθνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ε ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ.4172/2013. Γηεπθξηλίδεηαη όηη, κε ηηο θνηλνπνηνύκελεο δηαηάμεηο δελ πξνβιέπεηαη, πιένλ, εμαίξεζε από ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο γηα ηα ελήιηθα ηέθλα (π.ρ. θνηηεηέο θ.ιπ.), αθόκα θαη εάλ απηά αλαγλσξίδνληαη σο εμαξηώκελα κέιε ηνπ θνξνινγνύκελνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ παξόληνο Κώδηθα, εθόζνλ απνθηνύλ εηζόδεκα. 2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη όηη ζηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο δειώλεηαη ν παξαθξαηεζείο ή απνδνζείο, θαηά πεξίπησζε, θόξνο γηα όια ηα απηνηειώο θνξνινγνύκελα εηζνδήκαηα. 3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη όηη ν ρξόλνο ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο είλαη ην ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη θαη ηελ 30 ε Απξηιίνπ ηνπ ακέζσο επόκελνπ θνξνινγηθνύ έηνπο. Δηδηθά γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2014 ε δήισζε ππνβάιιεηαη θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ 01 Φεβξνπαξίνπ κέρξη θαη ηελ 30 ε Ηνπλίνπ 2015, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 22 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ παξόληνο Κώδηθα. Όζνλ αθνξά ζηηο πεξηπηώζεηο ζαλάηνπ ηνπ θνξνινγνύκελνπ ή κεηαθνξάο ηεο θαηνηθίαο ηνπ ζην εμσηεξηθό, ε δήισζε ππνβάιιεηαη από ηνπο θαηά πεξίπησζε ππόρξενπο θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ έλαο θνξνινγνύκελνο απεβίσζε ζηηο 25/6/2014 ε νηθεία δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηα εηζνδήκαηα πνπ απέθηεζε από 01/01/2014 έσο 25/06/2014, ζα κπνξεί λα ππνβιεζεί από ηνπο θιεξνλόκνπο ηνπ κέρξη θαη ηηο 31/12/2015. Σέινο, κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θαζνξίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ζπλνδεύνπλ ηε δήισζε. 3

4 4. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη όηη νη ζύδπγνη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γάκνπ ηνπο, ππνβάιινπλ θνηλή δήισζε γηα ηα εηζνδήκαηά ηνπο, όπνπ ν θόξνο, ηα ηέιε θαη νη εηζθνξέο πνπ αλαινγνύλ ππνινγίδνληαη ρσξηζηά ζην εηζόδεκα θαζελόο ζπδύγνπ. Δπηπιένλ, νη ηπρόλ δεκίεο ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ ελόο ζπδύγνπ δελ ζπκςεθίδνληαη κε ηα εηζνδήκαηα ηνπ άιινπ ζπδύγνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ππόρξενο ππνβνιήο δήισζεο είλαη ν ζύδπγνο θαη γηα ηα εηζνδήκαηα ηεο ζπδύγνπ ηνπ. Δπηζεκαίλεηαη όηη, νη ζύδπγνη ππνβάιινπλ ρσξηζηή θνξνινγηθή δήισζε, ν θαζέλαο γηα ηα εηζνδήκαηά ηνπ, εθόζνλ α) έρεη δηαθνπεί ε έγγακε ζπκβίσζή ηνπο θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο δήισζεο ή β) ν έλαο από ηνπο δύν ζπδύγνπο είλαη ζε θαηάζηαζε πηώρεπζεο ή έρεη ππνβιεζεί ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. Δπίζεο, ρσξηζηή θνξνινγηθή δήισζε ππνβάιιεηαη θαη ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ ελόο ζπδύγνπ γηα ην θνξνινγηθό έηνο κέζα ζην νπνίν επήιζε ν ζάλαηνο. Σέινο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 11 γηα ηα εηζνδήκαηα ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ, ππόρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο είλαη ν γνλέαο πνπ αζθεί ηε γνληθή κέξηκλα ή ν ζύδπγνο πνπ ζεσξείηαη, θαη αξρήλ, ππόρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο. Χζηόζν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 11 γηα ην εηζόδεκα πνπ απνθηά ην αλήιηθν ηέθλν από εξγαζηαθή ζρέζε, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 12, θαζώο θαη γηα ζπληάμεηο πνπ πεξηήιζαλ ζην αλήιηθν ηέθλν, ιόγσ ζαλάηνπ ηνπ παηέξα ή ηεο κεηέξαο ηνπ, ην αλήιηθν ηέθλν ππέρεη δηθή ηνπ θνξνινγηθή ππνρξέσζε θαη σο εθ ηνύηνπ ππνρξενύηαη ζε ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 5. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη όηη ζηηο πεξηπηώζεηο πηώρεπζεο ή ζρνιάδνπζαο θιεξνλνκίαο ή επηδηθίαο ή κεζεγγύεζεο, θαηά πεξίπησζε, ππόρξενο ζε ππνβνιή δήισζεο είλαη ν ζύλδηθνο πηώρεπζεο ή ν θεδεκόλαο ή ν πξνζσξηλόο δηαρεηξηζηήο ή ν κεζεγγπνύρνο. Τπόρξενο ζε ππνβνιή δήισζεο γηα ηνπο αλήιηθνπο ή απηνύο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε, θαηά πεξίπησζε, είλαη ν επίηξνπνο ή ν θεδεκόλαο ή ν δηθαζηηθόο ζπκπαξαζηάηεο, ελώ ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ θνξνινγνύκελνπ, είλαη νη θιεξνλόκνη ηνπ γηα ηα εηζνδήκαηά ηνπ κέρξη ηε ρξνλνινγία ηνπ ζαλάηνπ ηνπ. 6. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη όηη ν θόξνο εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπσλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ εηήζηα θνξνινγηθή δήισζε ηνπ θνξνινγνύκελνπ θαη ην πνζό ηεο θνξνινγηθήο νθεηιήο θαζνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηα άξζξα 31 θαη 32 ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (άκεζνο θαη δηνηθεηηθόο πξνζδηνξηζκόο θόξνπ), θαηόπηλ έθπησζεο ηνπ θόξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε, ηνπ θόξνπ πνπ πξνθαηαβιήζεθε θαη ηνπ θόξνπ πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή ζύκθσλα κε ην άξζξν 9. 4

5 ε πεξίπησζε πνπ ην πνζό ηνπ θόξνπ πνπ πξνθαηαβιήζεθε ή παξαθξαηήζεθε είλαη κεγαιύηεξν από ηνλ νθεηιόκελν θόξν, ε επηπιένλ δηαθνξά επηζηξέθεηαη. Δπίζεο, ε θαηαβνιή ηνπ θόξνπ γίλεηαη ζε ηξεηο (3) ίζεο δηκεληαίεο δόζεηο από ηηο νπνίεο ε πξώηε θαηαβάιιεηαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ επόκελνπ κήλα από ηελ πξνβιεπόκελε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήισζεο θαη ε θαζεκία από ηηο επόκελεο ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ ηξίηνπ θαη πέκπηνπ κήλα αληίζηνηρα από ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο, ε νπνία δελ κπνξεί λα εθηείλεηαη πέξαλ ηνπ ίδηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο. Δηδηθά, δεδνκέλνπ όηη γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2014 ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήισζεο είλαη ε 30/06/2015, ε πξώηε δόζε θαηαβάιιεηαη κέρξη ηηο 31/07/2015, ε δεύηεξε δόζε κέρξη ηηο 30/09/2015 θαη ε ηξίηε δόζε κέρξη ηηο 30/11/2015 αλεμαξηήησο ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο δήισζεο. 7. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη όηη κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θαζνξίδνληαη εηδηθόηεξα ν ηξόπνο θαη ν ρξόλνο ππνβνιήο, ν ηύπνο θαη ην πεξηερόκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, νη εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο γηα ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε κε ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο δήισζεο, θαζώο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ή άιια ζηνηρεία ηα νπνία ζπλππνβάιινληαη κε απηήλ. 8. Σέινο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ίδηνπ σο άλσ λόκνπ, ηα παξαπάλσ εθαξκόδνληαη γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηώληαη θαη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από 01/01/2014 θαη κεηά. Άπθπο 69 Πποκαηαβολή ηος θόπος ειζοδήμαηορ από επισειπημαηική δπαζηηπιόηηηα πος αποκηούν θςζικά ππόζωπα Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ νξίδεηαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν βεβαηώλεηαη ε πξνθαηαβνιή βάζεη ηεο εηήζηαο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη βάζεη ησλ ινηπώλ ηίηισλ βεβαίσζεο ηνπ θόξνπ γηα ην εηζόδεκα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ δηαλπόκελνπ θνξνινγηθνύ έηνπο. Χο πξνθαηαβνιή βεβαηώλεηαη πνζό ίζν κε ην 55% ηνπ θόξνπ πνπ πξνθύπηεη κόλν από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ δηαλπόκελνπ θνξνινγηθνύ έηνπο, αθαηξνπκέλσλ παξαθξαηεζέλησλ θαη πξνθαηαβιεζέλησλ θόξσλ. Γειαδή, αλ ν θνξνινγνύκελνο απνθηά θνξνινγεηέν εηζόδεκα πέξαλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (π.ρ. από κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο, θεθάιαην θ.ιπ.) νη θόξνη ησλ εηζνδεκάησλ απηώλ δελ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο πξνθαηαβνιήο. ηε βεβαίσζε πξνθαηαβνιήο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ, ιακβάλεηαη ππόςε θαη ην πνζό ηνπ θόξνπ πνπ πξνθύπηεη ιόγσ ηεθκαξηνύ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ εηζνδήκαηνο. 5

6 Όηαλ ην θπζηθό πξόζσπν πνπ δειώλεη εηζόδεκα κόλν από κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο, αιιά θνξνινγείηαη βάζεη αληηθεηκεληθώλ δαπαλώλ θαη ππεξεζηώλ ή δαπαλώλ απόθηεζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (ηεθκαξηό εηζόδεκα), θνξνινγείηαη κε ηελ θιίκαθα ησλ κηζζσηώλ (παξ. 1 α άξζξνπ 34) θαη δελ ππνινγίδεηαη πξνθαηαβνιή. ηηο πεξηπηώζεηο όκσο θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ απνθηνύλ εηζόδεκα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα (ζεηηθό ή αξλεηηθό) αλ θνξνινγεζνύλ βάζεη ηεθκαξηνύ εηζνδήκαηνο κε ηνπο θνξνινγηθνύο ζπληειεζηέο ηνπ άξζξνπ 29 (πεξ.β θαη γ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 34), επηβάιιεηαη πξνθαηαβνιή γηα όλο ην εηζόδεκα πνπ θνξνινγήζεθε κε ην άξζξν 29. Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε απηώλ παξαζέηνπκε ηα παξαθάησ παξαδείγκαηα: i) Έζησ, θπζηθό πξόζσπν απνθηά εηζόδεκα από κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο επξώ, από θεθάιαην (αθίλεηε πεξηνπζία) επξώ, αιιά ηειηθώο θνξνινγείηαη κε ηεθκαξηό εηζόδεκα επξώ. ηελ πεξίπησζε απηή, ην εηζόδεκα από κηζζσηή εξγαζία ζα θνξνινγεζεί κε ηελ θιίκαθα ηνπ άξζξνπ 15, ην εηζόδεκα από θεθάιαην κε ηελ θιίκαθα ηνπ άξζξνπ 40 θαη ε πξνζηηζέκελε δηαθνξά ηεθκεξίνπ επξώ κε ηελ θιίκαθα ηνπ άξζξνπ 29, επεηδή ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ εηζνδεκάησλ δελ πξνθύπηεη από κηζζσηή εξγαζία. ηελ πεξίπησζε απηή βεβαηώλεηαη πξνθαηαβνιή, γηα ην πνζό ησλ επξώ. ii) Έζησ, θπζηθό πξόζσπν απνθηά εηζόδεκα από κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο επξώ, από θεθάιαην (αθίλεηε πεξηνπζία) επξώ, από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα επξώ θαη ηειηθώο θνξνινγείηαη γηα ηεθκαξηό εηζόδεκα επξώ. ηελ πεξίπησζε απηή ην εηζόδεκα από κηζζσηή εξγαζία θνξνινγείηαη κε ηελ θιίκαθα ηνπ άξζξνπ 15, ην εηζόδεκα από θεθάιαην κε ηελ θιίκαθα ηνπ άξζξνπ 40, ην εηζόδεκα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα κε ηελ θιίκαθα ηνπ άξζξνπ 29 θαη ε δηαθνξά ηνπ ηεθκαξηνύ εηζνδήκαηνο επξώ κε ηελ θιίκαθα ηνπ άξζξνπ 15, θαζόζνλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ εηζνδεκάησλ πξνθύπηεη από κηζζσηή εξγαζία ή / θαη ζπληάμεηο (άξζξν 34 παξ.1 α ). Δλ πξνθεηκέλσ, βεβαηώλεηαη πξνθαηαβνιή μόνο γηα ην πνζό ηνπ θόξνπ πνπ πξνθύπηεη από ην πξαγκαηηθό εηζόδεκα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, δειαδή ηηο επξώ. iii) Έζησ θπζηθό πξόζσπν απνθηά εηζόδεκα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα επξώ θαη θνξνινγείηαη γηα ηεθκαξηό εηζόδεκα επξώ. ηελ πεξίπησζε απηή ην ζύλνιν ηνπ εηζνδήκαηνο (πξαγκαηηθό θαη πξνζηηζέκελε δηαθνξά ηεθκεξίνπ), θνξνινγείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 θαη βεβαηώλεηαη πξνθαηαβνιή κε βάζε όιν ην πνζό ηνπ πξνθύπηνληνο θόξνπ επί ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ επξώ. Όηαλ ππνβάιιεηαη δήισζε γηα πξώηε θνξά, ην πξνο βεβαίσζε πνζό ηεο πξνθαηαβνιήο πεξηνξίδεηαη ζην κηζό θαη όηαλ ε πξνθαηαβνιή θόξνπ είλαη κέρξη 30 επξώ δελ βεβαηώλεηαη. Δπίζεο, δελ βεβαηώλεηαη πξνθαηαβνιή όηαλ ε δήισζε ππνβάιιεηαη από ηνπο θιεξνλόκνπο ηνπ ζαλόληνο θνξνινγνύκελνπ. Ζ πξνθαηαβνιή πνπ βεβαηώλεηαη, ζπκςεθίδεηαη κε θόξν πνπ πξνθύπηεη ζην επόκελν θνξνινγηθό έηνο, αλεμάξηεηα από ηελ θαηεγνξία ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνθύπηεη ν θόξνο απηόο. 6

7 Αλ ν θνξνινγνύκελνο δελ ππνβάιιεη θνξνινγηθή δήισζε, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε πξνβαίλεη ζηε βεβαίσζε ηνπ πξνθαηαβιεηένπ πνζνύ θόξνπ, κε βάζε ηελ ππάξρνπζα εγγξαθή γηα ην εγγύηεξν, πξηλ από ηελ παξάιεηςε ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγηθό έηνο, εθόζνλ δηαπηζηώλεηαη όηη ν ππόρξενο εμαθνινπζεί λα απνθηά ην εηζόδεκα. Δπηζεκαίλεηαη όηη δελ ππνινγίδεηαη πξνθαηαβνιή ζηελ πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεηαη εθπξόζεζκε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθνύ πξνζώπνπ κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο γηα ην νπνίν απηή βεβαηώλεηαη. Γηα παξάδεηγκα, αλ ππνβιεζεί δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνύ έηνπο 2014 ( ) εθπξόζεζκα κέζα ζην θνξνινγηθό έηνο 2016 δελ ζα ππνινγηζζεί πξνθαηαβνιή θόξνπ εηζνδήκαηνο, γηαηί ην θνξνινγηθό έηνο 2015 έλαληη ηνπ νπνίνπ ζα γηλόηαλ ε βεβαίσζε ηεο πξνθαηαβνιήο έρεη παξέιζεη. Πεξαηηέξσ, κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ απηνύ, ζε πξνθαηαβνιή θόξνπ 4% ή 10% θαηά πεξίπησζε ππόθεηληαη κόλν νη ακνηβέο ησλ αξρηηεθηόλσλ θαη κεραληθώλ επί κειεηώλ γηα ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη ζεώξεζε ησλ ζρεδίσλ ή κειεηώλ ή ρνξήγεζε ζρεηηθήο άδεηαο από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία. Ο πξνθαηαβιεηένο θόξνο ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή 4% ζην πνζό ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο ησλ αξρηηεθηόλσλ θαη κεραληθώλ γηα εθπόλεζε κειεηώλ θαη ζρεδίσλ πνπ αθνξνύλ έξγα ρσξνηαμηθά (ρσξνηαμηθέο θαη ξπζκηζηηθέο κειέηεο), πνιενδνκηθά (πνιενδνκηθέο θαη ξπκνηνκηθέο κειέηεο), ζπγθνηλσληαθά (κειέηεο ζπγθνηλσληαθώλ έξγσλ, νδώλ, ζηδεξνδξνκηθώλ γξακκώλ, κηθξώλ ηερληθώλ έξγσλ, έξγσλ ππνδνκήο αεξνιηκέλσλ θαη θπθινθνξηαθέο), πδξαπιηθά (κειέηεο εγγεηνβειηησηηθώλ έξγσλ, θξαγκάησλ, πδξεύζεσλ θαη απνρεηεύζεσλ, κειέηεο νξγάλσζεο θαη επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο, ιηκεληθώλ έξγσλ, γεσξγννηθνλνκηθέο- γεσξγνηερληθέο εγγείσλ βειηηώζεσλ, γεσξγνθηελνηξνθηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ, γεσξγνθηελνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ θαη αιηεπηηθέο) θαη ηνπνγξαθηθά (γεσδαηηηθέο, θσηνγξακεηξηθέο, ραξηνγξαθηθέο, θηεκαηνγξαθηθέο θαη ηνπνγξαθηθέο κειέηεο). Ο πξνθαηαβιεηένο θόξνο ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή 10% επί ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο γηα εθπόλεζε κειεηώλ θαη ζρεδίσλ πνπ αθνξνύλ νπνηαζδήπνηε άιιεο θύζεο έξγα (θηηξηαθά, ειεθηξνκεραλνινγηθά θ.ιπ.) θαη γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο απηώλ, θαζώο θαη ησλ έξγσλ γηα ηα νπνία ν πξνθαηαβιεηένο θόξνο νξίδεηαη ζε 4% θαη ηεο ελέξγεηαο πξαγκαηνγλσκνζύλεο θ.ιπ. γηα ηα έξγα απηά. Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζεώξεζε ή ρνξήγεζε ζρεηηθήο άδεηαο, δελ εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ αιιά κόλν νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64, δειαδή παξαθξαηείηαη θόξνο κε ζπληειεζηή 20% (ζρεη. ΠΟΛ.:1120 / 2014). Με ηηο πεξηπηώζεηο α, γ θαη δ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ απηνύ, νξίδεηαη ν πξνθαηαβιεηένο θόξνο επί ησλ δηθεγνξηθώλ ακνηβώλ (15%), νη πεξηπηώζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ ππνινγίδεηαη θαη δελ απνδίδεηαη πξνθαηαβιεηένο θόξνο επί ησλ ακνηβώλ απηώλ, ε ππνρξέσζε παξαθξάηεζεο θαη ν ππνινγηζκόο ηνπ θόξνπ θαηά ηελ θαηαβνιή κεξηζκάησλ από δηθεγνξηθνύο 7

8 ζπιιόγνπο, ηακείν ζπλεξγαζίαο ή δηαλεκεηηθό ινγαξηαζκό ζε δηθεγόξνπο, θαζώο θαη ε ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνδεηθλύνπλ ην ύςνο ηεο δηθεγνξηθήο ακνηβήο. Δηδηθόηεξα, ππνινγίδεηαη πξνθαηαβνιή θόξνπ κε ζπληειεζηή 15% επί ησλ αθαζαξίζησλ ακνηβώλ ησλ δηθεγόξσλ, πνπ αλαγξάθνληαη επί ησλ γξακκαηίσλ πξνθαηαβνιήο σο πνζά αλαθνξάο επί ησλ νπνίσλ ππνινγίδνληαη από ηνπο νηθείνπο δηθεγνξηθνύο ζπιιόγνπο πξνθαηαβνιέο ππέξ όζσλ νξίδνληαη ζην άξζξν 61 ηνπ λ. 4194/2013 (Κώδηθαο Γηθεγόξσλ) γηα ηηο παξαζηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ελώπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη όπσο νη ακνηβέο απηέο θάζε θνξά ηζρύνπλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξαξηήκαηνο III ηνπ άξζξνπ 166 ηνπ ίδηνπ Κώδηθα. Ζ πξνθαηαβνιή απηή ηνπ θόξνπ ππνρξεσηηθά ππνινγίδεηαη θαη απνδίδεηαη από ηνπο νηθείνπο δηθεγνξηθνύο ζπιιόγνπο κε επζύλε ησλ πξνέδξσλ ηνπο. Ο πξνθαηαβιεηένο θόξνο 15% επί ησλ δηθεγνξηθώλ ακνηβώλ δελ νθείιεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ παξαθξαηείηαη θόξνο 20% ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 64 γηα θάζε άιινπ είδνπο δηθεγνξηθέο ακνηβέο (ζρεη. ΠΟΛ.:1120/2014). Δπηζεκαίλεηαη όηη, όηαλ θαηαβάιινληαη ακνηβέο ζε δηθεγόξνπο, παξαθξαηείηαη θόξνο κε ζπληειεζηή 20% ζην αθαζάξηζην πνζό ηεο ακνηβήο κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ακνηβήο πνπ αλαγξάθεηαη επί ηνπ γξακκαηίνπ πξνθαηαβνιήο σο πνζό αλαθνξάο θαη εθόζνλ ε θαηαβαιιόκελε επηπιένλ ηνπ γξακκαηίνπ ακνηβή μεπεξλά ην πνζό ησλ 300 επξώ. Γηα παξάδεηγκα, ην πνζό αλαθνξάο πνπ αλαγξάθεηαη επί ηνπ γξακκαηίνπ πξνθαηαβνιήο ηνπ νηθείνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ ηνπ δηθεγόξνπ «Υ» γηα παξάζηαζή ηνπ ζην Σξηκειέο Γηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν, γηα ππόζεζε ηεο Ο.Δ. «Α», αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 250 επξώ. Ζ εηαηξεία «Α» γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο θαηαβάιιεη ζην δηθεγόξν ακνηβή ύςνπο 700 επξώ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε πην πάλσ εηαηξεία θαηά ην ρξόλν θαηαβνιήο ηεο ακνηβήο ζα πξνβεί ζε παξαθξάηεζε θόξνπ κε ζπληειεζηή 20% επί ηνπ πνζνύ ησλ 450 επξώ (700 επξώ κείνλ 250 επξώ). Γελ ππνινγίδεηαη πξνθαηαβιεηένο θόξνο επί ησλ αθαζαξίζησλ ακνηβώλ ησλ δηθεγόξσλ πνπ αλαγξάθνληαη επί ησλ γξακκαηίσλ πξνθαηαβνιήο σο πνζά αλαθνξάο γηα παξαζηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ελώπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ, θαζώο θαη γηα θάζε άιιε λνκηθή ππεξεζία πνπ παξέρνπλ νη δηθεγόξνη νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηνλ εληνιέα ηνπο κε ζύκβαζε έκκηζζεο εληνιήο θαη ακείβνληαη κε πάγηα αληηκηζζία. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ζην νηθείν γξακκάηην πξνθαηαβνιήο, εθηόο από ηελ έλδεημε «πάγηα αληηκηζζία», ζα αλαγξάθεηαη θαη ν εληνιέαο ηνπ δηθεγόξνπ. Καη ηνύην θαζόζνλ σο «εηζόδεκα από κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο» κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. ε ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.4172/2013, ζεσξείηαη θαη ην εηζόδεκα πνπ απνθηνύλ νη δηθεγόξνη σο πάγηα αληηκηζζία γηα ηελ παξνρή λνκηθώλ ππεξεζηώλ, επί ηνπ νπνίνπ ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θόξνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 15 θαη 16 ηνπ λόκνπ απηνύ. Δπίζεο, δελ ππνινγίδεηαη θαη δελ απνδίδεηαη πξνθαηαβιεηένο θόξνο επί ησλ αθαζαξίζησλ ακνηβώλ ησλ δηθεγόξσλ, πνπ αλαγξάθνληαη επί ησλ γξακκαηίσλ πξνθαηαβνιήο σο πνζά αλαθνξάο γηα ηελ παξάζηαζε ηνπ δηθεγόξνπ ζε θάζε είδνπο ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο, δηόηη ζηελ πεξίπησζε απηή ε ακνηβή ηνπ δηθεγόξνπ θαζνξίδεηαη ειεύζεξα κε έγγξαθε ζπκθσλία 8

9 κεηαμύ δηθεγόξνπ θαη εληνιέα, θαζώο θαη επί ησλ αθαζαξίζησλ ακνηβώλ ησλ δηθεγόξσλ από ηελ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε αθηλήηνπ πνπ πεξαηώλεηαη κε απόθαζε Γηθαζηεξίνπ θαζόζνλ ζηελ πεξίπησζε απηή ε ακνηβή ηνπ δηθεγόξνπ επηδηθάδεηαη από ην δηθαζηήξην κε ηελ ίδηα απόθαζε, κε ηελ νπνία επηδηθάδεηαη θαη ε απνδεκίσζε ηνπ δηθαηνύρνπ. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηηο ακνηβέο ηνπ δηθεγόξνπ σο ζπλδίθνπ ζηηο δηαδηθαζίεο πηώρεπζεο. Πεξαηηέξσ, ππνινγίδεηαη πξνθαηαβιεηένο θόξνο ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη δηθεγνξηθέο ακνηβέο ή ην ύςνο απηώλ ζπλαξηάηαη άκεζα από ην απνηέιεζκα ησλ δηθεγνξηθώλ ππεξεζηώλ ή ηεο δίθεο, θαηόπηλ έγγξαθεο ζπκθσλίαο, όπσο π.ρ. ησλ εξγαηηθώλ, απηνθηλεηηθώλ, θ.ιπ. ππνζέζεσλ όπνπ ν δηθεγόξνο ακείβεηαη κε εξγνιαβηθό ζπκβόιαην, κε ηελ απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε όηη έρνπλ ππνβιεζεί ηα ζηνηρεία ηεο έγγξαθεο ζπκθσλίαο πνπ απνδεηθλύνπλ ην ύςνο ηεο ακνηβήο θ.ιπ. όπσο ηα ζηνηρεία απηά ζα θαζνξηζηνύλ κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ζηε Γ.Ο.Τ. πνπ είλαη αξκόδηα γηα ηε θνξνινγία ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ δηθεγόξνπ. Με ηελ πεξ. ε θαη ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ απηνύ νξίδεηαη όηη κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θαζνξίδνληαη ν ηύπνο, ην πεξηερόκελν ν ηξόπνο ππνβνιήο ηεο δήισζεο θαη θαηαβνιήο ηνπ θόξνπ θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνύ. (ρεηηθή ε ΠΟΛ.: 1031/2014 Απόθαζε Γ.Γ.Γ.Δ.) Άπθπο 70 Μείωζη πποκαηαβληηέος θόπος από επισειπημαηική δπαζηηπιόηηηα πος αποκηούν ηα θςζικά ππόζωπα Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ νξίδεηαη όηη ν θνξνινγνύκελνο κπνξεί λα δεηήζεη κε αίηεζή ηνπ ηε κείσζε ηνπ πξνθαηαβιεηένπ θόξνπ πνπ βεβαηώζεθε κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θόξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ άξζξνπ 67 γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ πξνθύςεη κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο άλσ ηνπ 25%. Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη κέρξη ην ηέινο επηεκβξίνπ ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο ζην νπνίν έγηλε ε βεβαίσζε θαη αθνξά κόλν ηα πνζά ηνπ θόξνπ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε κε ιεμηπξόζεζκεο δόζεηο. Οξίδνληαη επίζεο ελδεηθηηθά ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππόςε πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. Γηα ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίδνληαη, ην βάξνο ηεο απόδεημεο θέξεη ν θνξνινγνύκελνο θαη ππόθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο αξκόδηαο ειεγθηηθήο αξρήο. Αίηεζε γηα κείσζε ηεο πξνθαηαβνιήο θόξνπ ππνβάιιεηαη θαη όηαλ ν θνξνινγνύκελνο απεβίσζε ηε ζρεηηθή δε αίηεζε πξέπεη λα ππνβάιινπλ νη θιεξνλόκνη ηνπ ζαλόληνο ζηε Γ.Ο.Τ. κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο ζην νπνίν έγηλε ε βεβαίσζε. Ζ θνξνινγηθή δηνίθεζε ππνρξενύηαη λα απαληήζεη εληόο ηξηώλ (3) κελώλ ζηελ αίηεζε κείσζεο πξνθαηαβνιήο θόξνπ. ε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο πξνβαίλεη ζηελ έθπησζε αλάινγνπ κε ηελ κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ θόξνπ από ηηο επόκελεο δόζεηο ελώ πξνβαίλεη ζε νξηζηηθή εθθαζάξηζε ηεο δήισζεο. 9

10 Αλ ε παξαπάλσ πξνζεζκία πεξάζεη άπξαθηε, ν θνξνινγνύκελνο κπνξεί λα θαηαβάιεη ηηο από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θαη κεηά, απαηηεηέο δόζεηο ηνπ θόξνπ κεησκέλεο θαηά ην πνζνζηό ηεο κείσζεο ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ. Χζηόζν, ν θνξνινγνύκελνο ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη ηπρόλ επηπιένλ νθεηιόκελν θόξν πνπ ζα πξνθύςεη θαηά ηνλ έιεγρν ηεο δήισζεο θαη ηελ νξηζηηθή εθθαζάξηζή ηεο. Όηαλ ππνβάιιεηαη ηξνπνπνηεηηθή δήισζε θαη κεηώλεηαη ν θόξνο, κεηώλεηαη θαη ε πξνθαηαβνιή θόξνπ. Χζηόζν, όηαλ γίλεηαη λέα εθθαζάξηζε ηνπ θόξνπ κεηά ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο γηα ην νπνίν απηή βεβαηώλεηαη, κεηώλεηαη ν θόξνο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή εθθαζάξηζε θαη ε πξνθαηαβνιή θόξνπ παξακέλεη ε ίδηα πνπ είρε βεβαησζεί κε ηελ εθθαζάξηζε ηεο αξρηθήο δήισζεο. Ακπιβέρ Ανηίγπαθο Η πποϊζη. Σηρ Γπαμμαηείαρ Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1. Απνδέθηεο πίλαθα Β (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ) 2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηνπ 3. Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθά πλαιιαζζνκέλσλ (e-ππεξεζίεο) (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α, Σ (εθηόο ησλ αξηζκ.1 θαη 2 απηνύ), Ε (εθηόο ησλ αξηζκώλ 3, 4 θαη 7), Ζ, Θ, Η, ΗΑ, ΗΒ, ΗΓ, ΗΓ, ΗΔ, ΗΣ, ΗΕ, ΗΖ, ΗΘ, Κ, ΚΑ, ΚΒ θαη ΚΓ 2. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ, Γεληθή Γ/λζε Δζση. Δκπνξίνπ, Γ/λζε Α.Δ. θαη Πίζηεσο - Σκήκα Α, Πι. Κάληγγνο, Σ.Κ , Αζήλα 3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), Βνπιήο 7, Σ.Κ , Αζήλα ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 10

11 1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 2. Γξαθείν θ. Αλαπι. Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζόδσλ 4. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ 5. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 6. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ 7. Γ/λζε Δθαξκνγήο ηεο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Ννκνζεζίαο Τπνδηεύζπλζε Α Άκεζεο Φνξνινγίαο Σκήκαηα Α (10), Β'(10) 8. Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ. 9. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 10. Γ/λζεηο, Απηνηειή Σκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. 11

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1.ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ : 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ. Έρνληαο ππόςε: Πιεξνθνξίεο:Θαλ.αθαξήο. Σειέθσλν : 210 3375314 FAX : 210 3375001

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ. Έρνληαο ππόςε: Πιεξνθνξίεο:Θαλ.αθαξήο. Σειέθσλν : 210 3375314 FAX : 210 3375001 ΕΞΑΘΡΕΣΘΚΑ ΕΠΕΘΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Απξηιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛ.: 1126 Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ : Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Ε1 & Ε2 2015 Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Η πλατφόρμα του Τaxisnet για την υποβολή των φετινϊν φορολογικϊν ςασ δηλϊςεων άνοιξε. Υπάρχουν κάποια ςημεία και φζτοσ ςτα οποία οι φορολογοφμενοι

Διαβάστε περισσότερα

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 )

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 ) (Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 ) ΑΓΑ: ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Ιαλνπαξίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ - ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2011/16/ΕΕ, ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ Ε.Λ.Σ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΤ Ν..Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ. ΘΔΜΑ: «Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 4, 5, 6 και 7 ηου άπθπου 1 ηου ν.4334/2015 (ΦΔΚ Α 80/16-07-2015)».

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ. ΘΔΜΑ: «Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 4, 5, 6 και 7 ηου άπθπου 1 ηου ν.4334/2015 (ΦΔΚ Α 80/16-07-2015)». ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ:Ω1Ρ2Η-Λ6Ι ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 17 Ινπιίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 49 και ηηρ παπ. 9 ηος άπθπος 72 ηος ν.4172/2013, αναθοπικά με ηην ςποκεθαλαιοδόηηζη.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 49 και ηηρ παπ. 9 ηος άπθπος 72 ηος ν.4172/2013, αναθοπικά με ηην ςποκεθαλαιοδόηηζη. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 2 Φεβποςαπίος 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από 23/01/2012 έως 29/01/2012

Από 23/01/2012 έως 29/01/2012 Από 23/01/2012 έως 29/01/2012 W4 Φορολογικά στοιχεία, που εκδίδονται από επιτηδευματίες, για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες αυτών αποκλειστικά μέσω Τραπέζης,

Διαβάστε περισσότερα

Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:

Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδηθαο : 101 84 ΑΘΖΝΑ Πιεξνθνξίεο :

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 18 θαη 22 ηνπ λ.4321/2015.

Θέκα: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 18 θαη 22 ηνπ λ.4321/2015. ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ Αζήλα, 10.7.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΜΜΕΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Σαρ. Γ/λζε : ίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Αζήλα, 22 Ηνπλίνπ 2016 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Αζήλα, 22 Ηνπλίνπ 2016 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 22 Ηνπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β & Α ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιαδικαζία μεηαβολήρ ηηρ θοπολογικήρ καηοικίαρ καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος ν.4172/2013 και ηος ν.4174/2013. ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

Γιαδικαζία μεηαβολήρ ηηρ θοπολογικήρ καηοικίαρ καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος ν.4172/2013 και ηος ν.4174/2013. ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛ. 1058 1. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΔΑ ΣΤΟ ΓΙΑΓΙΚΤΥΟ ΦΔΚ : Β 1286/29.6.2015 ΑΓΑ: 64ΙΚΗ - ΔΙΓ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ.Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 9 ΠΟΛ 1135 /04.10.2010

ΑΡΘΡΟ 9 ΠΟΛ 1135 /04.10.2010 ΑΡΘΡΟ 9 ΠΟΛ 1135 /04.10.2010 Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνύ πξνζηέζεθε ζηελ πεξίπησζε γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ΚΦΔ, εδάθην κε βάζε ην νπνίν, νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα πξόζσπα πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δηζόδεκα από πξνζαύμεζε πεξηνπζίαο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 15

ΘΕΜΑ: Δηζόδεκα από πξνζαύμεζε πεξηνπζίαο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 15 ΑΔΑ: 4ΑΘ4Η-ΛΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. ΓΙΔΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: Αζήλα, 12 Ννεκβξίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1147493 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: Αζήλα, 12 Ννεκβξίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1147493 ΔΞ 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 12 Ννεκβξίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1147493 ΔΞ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3865/2010, πνπ αθνξά ηε ζπληαμηνδόηεζε ηωλ άγακωλ ή δηαδεπγκέλωλ ζπγαηέξωλ.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3865/2010, πνπ αθνξά ηε ζπληαμηνδόηεζε ηωλ άγακωλ ή δηαδεπγκέλωλ ζπγαηέξωλ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΝΣΑΞΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 47 ε Ννκ/θήο Εξγαζίαο& Ελζηάζεσλ ΣΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ B /1316/ ) ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ B /1316/ ) ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ (Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ B /1316/30.5.2013) ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 30 Μαΐνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΠΗ-ΙΓΤ ΠΟΛ.: 1050 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Πηλάθσλ Α ΚΓ

ΑΔΑ: Β4ΠΠΗ-ΙΓΤ ΠΟΛ.: 1050 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Πηλάθσλ Α ΚΓ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 1.ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 17 Φεβξνπαξίνπ 2016 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1027291 ΔΞ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΠΟΛ. 1061

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΠΟΛ. 1061 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.20 09:34:37 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΦΕΧΗ-Φ9Ι ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ παξ. 1 4 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.4172/2013 πεξί κεηαθνξάο δεκηώλ.

ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ παξ. 1 4 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.4172/2013 πεξί κεηαθνξάο δεκηώλ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 24 Ηνπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β Α ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Β0Κ. Γενικέρ Παπαηηπήζειρ

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Β0Κ. Γενικέρ Παπαηηπήζειρ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Aπ. ππ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γενική Γ/νζη Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ Γ/νζη Κύπιαρ Αζθάλιζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ. ΘΔΜΑ: Δθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ πεπίπηωζηρ θ ηηρ παπαγπάθος 1 ηος άπθπος 24 ηος Κ.Φ.Δ.

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ. ΘΔΜΑ: Δθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ πεπίπηωζηρ θ ηηρ παπαγπάθος 1 ηος άπθπος 24 ηος Κ.Φ.Δ. ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 13 Μαΐνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1) ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ: Α, Β 2) ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 1 Ηνπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση: ΓΔΑΦ Β 1084349 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 6ΡΗΨΖ-ΓΕ. Αζήλα, 10.06.2015 ΠΟΛ 1119

ΑΓΑ: 6ΡΗΨΖ-ΓΕ. Αζήλα, 10.06.2015 ΠΟΛ 1119 ΑΓΑ: 6ΡΗΨΖ-ΓΕ Αζήλα, 10.06.2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ Σαρ. Γ/λζε : ίλα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: 7Ξ74Ζ-Τ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 29 Ηνπιίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξωη. ΓΔΑΦ Β 1118024 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σατ.Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σατ. Κωδ.: ΑΘΖΝΑ ΠΟΛ Πληροθορίες: Φ. Φαλάξα, Δ. Καπνύηζνπ Σηλέθωνο: , 312 ΦΑΞ:

Σατ.Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σατ. Κωδ.: ΑΘΖΝΑ ΠΟΛ Πληροθορίες: Φ. Φαλάξα, Δ. Καπνύηζνπ Σηλέθωνο: , 312 ΦΑΞ: ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Ηνπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Σατ.Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ :ΧΣΤΒΗ - ΘΝΠ ΦΔΚ :Β 373/18.3.2015 ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 20 Ιοςλίος 2009 Αξ.Πξση.: 1073959/6332/943/Α0014 ΠΟΛ. 1095

Αθήνα 20 Ιοςλίος 2009 Αξ.Πξση.: 1073959/6332/943/Α0014 ΠΟΛ. 1095 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 14 η Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑ Α Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4 Σασ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ Σηλ. : 210 3647202-5 E-mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β440Η-ΗΟ2 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ B 541/1.03.2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C Το πεπί Διάζωζηρ με Ίδια Μέζα ηηρ Τπάπεζαρ Κύππος Δημόζια Εηαιπείαρ Ληδ Διάηαγμα ηος 2013. Nicosia 2013 Τν πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

Ε9: Υπνβνιή ζηνηρείσλ αθηλήησλ 2015-2016 - Ελεκεξσκέλε ιίζηα κε λέεο εξσηήζεηο απαληήζεηο από ηελ ΓΓΠΣ.

Ε9: Υπνβνιή ζηνηρείσλ αθηλήησλ 2015-2016 - Ελεκεξσκέλε ιίζηα κε λέεο εξσηήζεηο απαληήζεηο από ηελ ΓΓΠΣ. Ε9: Υπνβνιή ζηνηρείσλ αθηλήησλ 2015-2016 - Ελεκεξσκέλε ιίζηα κε λέεο εξσηήζεηο απαληήζεηο από ηελ ΓΓΠΣ. Καηεγνξία: Φνξνινγία Κεθαιαίνπ Ε9: Τπνβνιή ζηνηρείσλ αθηλήησλ 2015-2016 - Ελεκεξσκέλε ιίζηα κε λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα