ΠΟΛ ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ Β Α ΠΟΛ Σασ. Γ/νζη: Καξ. Σεξβίαο 10 Σασ. Κώδ.: ΑΘΖΝΑ ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΤΔΣ Π.Γ. Πληποθοπίερ: Μ. Φαπίδεο Σηλέθωνο: ΦΑΞ: ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 6 και 9 ηος ν. 4110/2013. Σαο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 θαη 16 ηνπ άξζξνπ 6 θαη ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 23, 30, 31, 32 θαη 33 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4110/2013 (ΦΔΚ 17Α / ) θαη ζαο παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο: Άπθπο 6 Φοπολογία ηων μεπιζμάηων και ηων κεπδών πος διανέμοςν ηα νομικά ππόζωπα 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ αληηθαηαζηάζεθε ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 2238/1994. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο κεηψλεηαη απφ 25% ζε 10% ν ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο θφξνπ ζηα θέξδε πνπ θεθαιαηνπνηνχλ ή δηαλέκνπλ νη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο, ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά, ελψζεηο πξνζψπσλ ή νκάδεο πεξηνπζίαο. Δπίζεο, κε ηηο λέεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη, φηη φζα ίζρπαλ θαη κε βάζε ηηο πξντζρχζαζεο δηαηάμεηο πεξί ζπκςεθηζκνχ απφ ην θφξν πνπ παξαθξαηείηαη ζηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ νη αλψλπκεο εηαηξίεο ηνπ θφξνπ πνπ έρεη ήδε παξαθξαηεζεί ζηα έζνδα απφ ζπκκεηνρέο ηνπο ζε άιια λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Κ.Φ.Δ. 1

2 θαη αλαινγεί ζηα δηαλεκφκελα θέξδε, έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ην θφξν πνπ παξαθξαηείηαη ζηα έζνδα απφ ζπκκεηνρέο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο ζε λνκηθφ πξφζσπν ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. (Ο.Δ., Δ.Δ., θιπ.) πνπ ηεξεί δηπινγξαθηθά βηβιία. Δηδηθφηεξα, κεηά ηελ επηβνιή παξαθξάηεζεο θφξνπ ζηα δηαλεκφκελα θέξδε ησλ πην πάλσ λνκηθψλ πξνζψπσλ, θαη αλαινγία ησλ φζσλ ηζρχνπλ θαη γηα ηηο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο, κε βάζε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4110/2013, κε ηηο νπνίεο αληηθαηαζηάζεθαλ ηα πέληε πξψηα εδάθηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.Φ.Δ., φηαλ εκεδαπή αλψλπκε εηαηξία πξνβαίλεη ζε δηαλνκή θεξδψλ θαη ζηα έζνδά ηεο πεξηιακβάλνληαη έζνδα απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε Ο.Δ., ζηα νπνία ηεο έρεη ήδε παξαθξαηεζεί θφξνο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 55, απφ ην θφξν πνπ ππνρξενχηαη λα απνδψζεη κε ηε δήισζε πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 54, αθαηξείηαη ην κέξνο ηνπ θφξνπ πνπ έρεη ήδε παξαθξαηεζεί ζε βάξνο ηεο θαη αλαινγεί ζηα δηαλεκφκελα απφ ηελ ίδηα θέξδε ηα νπνία πξνέξρνληαη θαη απφ ηηο πην πάλσ ζπκκεηνρέο. Πεξαηηέξσ, κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη επηζηξνθή ηνπ θφξνπ πνπ έρεη παξαθξαηεζεί ζε βάξνο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο θαηά ην κέξνο πνπ αλαινγεί ζηα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκεη πξνο ην Γεκφζην, θαη αλάινγε εθαξκνγή ησλ φζσλ ηζρχνπλ γηα ηα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκεη ζηε κεηξηθή ηεο ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φηαλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2578/1998 (Οδεγία Μεηξηθψλ Θπγαηξηθψλ 90/435/ΔΟΚ). Οη λέεο δηαηάμεηο έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. ε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 4110/2013, γηα δηαλεκφκελα θέξδε πνπ εγθξίλνληαη απφ γεληθέο ζπλειεχζεηο απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. Γειαδή, γηα ηα θέξδε πνπ δηαλέκνληαη εληφο ηνπ έηνπο 2013 (ρξφλνο έγθξηζεο ησλ δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ), εμαθνινπζεί λα ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%). Δπηζεκαίλεηαη φηη ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ ζπληειεζηή παξαθξάηεζεο θφξνπ κε βάζε ηηο λέεο δηαηάμεηο απφ 25% ζε 10%, ζηελ πεξίπησζε πνπ αλψλπκε εηαηξία πξνβαίλεη ζε δηαλνκή θεξδψλ (ηξέρνπζαο ρξήζεο ή απνζεκαηηθψλ) θαη ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη έζνδα απφ ζπκκεηνρέο, επί ησλ νπνίσλ έρεη παξαθξαηεζεί θφξνο κε ηνλ πξντζρχνληα ζπληειεζηή 25%, ην ππφινηπν πνζφ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κεηά ην ζπκςεθηζκφ (10% - 25%) δελ επηζηξέθεηαη ζηελ αλψλπκε εηαηξία, ειιείςεη ξεηήο πξφβιεςεο ζην λφκν. Πεξαηηέξσ, ζεκεηψλεηαη φηη φζα αλαθέξνληαη πην πάλσ, ζρεηηθά κε ην ζπκςεθηζκφ απφ ην θφξν ησλ δηαλεκεζέλησλ θεξδψλ ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε ζηα έζνδα απφ ζπκκεηνρέο θαη ηελ ηπρφλ επηζηξνθή ηνπ θφξνπ απηνχ ζε πεξίπησζε δηαλνκήο κεξηζκάησλ ζην Γεκφζην ή ζε κεηξηθή εηαηξία άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, έρνπλ εθαξκνγή θαη θαηά ηε δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο απφ 2

3 απνζεκαηηθά πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ (θεξδψλ εηο λένλ). Καηά ζπλέπεηα, φηαλ αλψλπκε εηαηξία ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη θαηά 100% εηαηξία κε έδξα ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ., πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2578/1998 (ειάρηζηε πεξίνδνο ζπκκεηνρήο, θιπ.), επηιέμεη λα κελ δηαλείκεη θαλέλα πνζφ απφ ηα θέξδε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο θαη λα κεηαθέξεη νιφθιεξν ην πνζφ ησλ θεξδψλ απηψλ ζε ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ (θέξδε εηο λένλ), ην πνζφ ησλ ιεθζέλησλ θαη κε δηαλεκεζέλησλ κεξηζκάησλ (εζφδσλ απφ ζπκκεηνρέο ηεο) ζα εκθαληζζεί ππνρξεσηηθά, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΠΟΛ. 1129/2011 εγθχθιηφ καο, ζε ινγαξηαζκφ εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη ν παξαθξαηεζείο ζηα έζνδα απηά θφξνο ζα παξαθνινπζείηαη ζε ινγαξηαζκφ απαίηεζεο. Καηά ηε δηαλνκή ή θεθαιαηνπνίεζε ηνπ πην πάλσ απνζεκαηηθνχ, ν θφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε ζηα έζνδα απφ ζπκκεηνρέο ζα επηζηξαθεί ζηελ αλψλπκε εηαηξία. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε εηαηξία ζα πξέπεη λα ππνβάιεη κεδεληθή δήισζε απφδνζεο παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ εηζνδεκάησλ απφ θηλεηέο αμίεο εθηφο απφ ηφθνπο (έληππν Δ.558/09 πνπ εθδφζεθε κε ηελ /10505/Β0012/ΠΟΛ.1054/2009 Α.Υ.Ο.), κέζα ζε δχν κήλεο απφ ην ρξφλν ιήςεο ηεο απφθαζεο δηαλνκήο απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη ην πνζφ ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ πνπ ζα πξέπεη λα ηεο επηζηξαθεί. Σηελ πεξίπησζε αλψλπκεο εηαηξίαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη εηαηξία κε έδξα ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ., πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2578/1998, σο δηαλεκφκελα θέξδε, πξνθεηκέλνπ λα εμεπξεζεί ην πνζφ ησλ εζφδσλ απφ ζπκκεηνρέο (κεξίζκαηα) πνπ αλαινγεί ζηα δηαλεκφκελα θέξδε ζα ιεθζεί ην ζχλνιν ησλ θεξδψλ πνπ δηαλέκνληαη, αλεμάξηεηα αλ δηθαηνχρνο ησλ θεξδψλ απηψλ είλαη κεηξηθή εηαηξία ηεο Δ.Δ., ζηελ νπνία δελ ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ θαηά ξεηή δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ ή άιια πξφζσπα, θπζηθά ή λνκηθά, ζηα νπνία παξαθξαηείηαη θαλνληθά θφξνο κε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 54 ηνπ λ. 2238/1994 (ζρεη. ην Γ12Β ΔΞ2013/ έγγξαθφ καο). Πέξαλ ησλ αλσηέξσ θαη εηδηθά ζε φ,ηη αθνξά ηα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκνληαη απφ εκεδαπή αλψλπκε εηαηξία ζε κέηνρφ ηεο αιινδαπή εηαηξία κε έδξα ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ., κε ηελ παξνχζα δηεπθξηλίδεηαη φηη, ε ειάρηζηε πεξίνδνο ζπκκεηνρήο πνπ απαηηείηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2578/1998 (δηεηία) γηα ηε κε δηελέξγεηα παξαθξάηεζεο θφξνπ ζηα κεξίζκαηα απηά, δελ απαηηείηαη λα έρεη ζπκπιεξσζεί θαηά ην ρξφλν ρνξήγεζεο ηνπ θνξνινγηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ήηνη θαηά ην ρξφλν έγθξηζεο ησλ δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, αιιά κπνξεί λα ειέγρεηαη ζηε ζπλέρεηα. Καηά ζπλέπεηα, ζε πεξίπησζε πνπ αιινδαπή εηαηξία κε έδξα ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ιακβάλεη κεξίζκαηα ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζε εκεδαπή αλψλπκε εηαηξία, δελ ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ 10%, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2578/1998 (ε αιινδαπή κεηξηθή 3

4 εηαηξία λα έρεη κία απφ ηηο λνκηθέο κνξθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Α1 ηνπ λ. 2578/1998, λα ππάγεηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ, λα ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαην ηεο εκεδαπήο κε πνζνζηφ 10% ηνπιάρηζηνλ, θιπ.). Δηδηθά γηα ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο, ην νπνίν νξίδεηαη ζε 10% απφ ηελ θαη κεηά (πεξ. γ άξζξνπ 9 λ. 2578/1998), δελ απαηηείηαη λα έρεη ζπκπιεξσζεί δηεηία γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ θνξνινγηθνχ πιενλεθηήκαηνο, αιιά ζα ειέγρεηαη ζηε ζπλέρεηα εάλ ζπκπιεξψζεθε ε ειάρηζηε πεξίνδνο ζπκκεηνρήο ησλ 2 εηψλ. Σε πεξίπησζε πνπ δελ πιεξσζεί ηειηθά ε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο κε ην νξηδφκελν πνζνζηφ 10% γηα δχν ζπλερή έηε, ηφηε επηβάιιεηαη αλαδξνκηθά θνξνινγία ζηα δηαλεκεζέληα κεξίζκαηα, κε ηηο λφκηκεο πξνζαπμήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη βάζεη ησλ νηθείσλ θάζε θνξά δηαηάμεσλ. Τα αλσηέξσ θξίλνληαη ζθφπηκα γηα ηελ απνθπγή ιήςεο κέηξσλ ζε βάξνο ηεο ρψξαο καο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κε δεδνκέλε θαη ηελ έθδνζε ηεο απφ απφθαζεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ επί ησλ ζπλεθδηθαζζεηζψλ ππνζέζεσλ C-283/94 (ππφζεζε Denkavit), C-291/94 θαη C-292/94, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ην θξάηνο κέινο δελ κπνξεί λα εμαξηά ηε ρνξήγεζε ηνπ θνξνινγηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Οδεγίαο 90/435/ΔΟΚ απφ ηελ πξνυπφζεζε λα έρεη ζπκκεηάζρεη ε κεηξηθή εηαηξία θαηά ην ρξφλν ηεο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ, ηνπιάρηζηνλ θαηά 25% ζην θεθάιαην ηεο ζπγαηξηθήο γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ ίζε πξνο ηελ θαζνξηζζείζα απφ ην ελ ιφγσ θξάηνο κέινο δπλάκεη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Οδεγίαο. Σηα θξάηε κέιε ελαπφθεηηαη λα ζεζπίζνπλ ηνπο θαλφλεο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε απηήο ηεο ειάρηζηεο πεξηφδνπ ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα πξνο ηηο πξνβιεπφκελεο ζην εζσηεξηθφ δίθαην δηαδηθαζίεο. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε φπνπ θξάηνο κέινο έρεη θάλεη ρξήζε ηεο επρέξεηαο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Οδεγίαο, νη κεηξηθέο εηαηξίεο κπνξνχλ λα επηθαινχληαη απεπζείαο ηα δηθαηψκαηα πνπ παξέρεη ε Οδεγία (κε δηελέξγεηα παξαθξάηεζεο θφξνπ επί ησλ δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ) ελψπηνλ ησλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ, εθφζνλ νη εηαηξίεο απηέο ηεξνχλ ηελ θαζνξηζζείζα απφ ην θξάηνο κέινο απηφ πεξίνδν ζπκκεηνρήο. Ζ απφθαζε απηή ζηεξίρζεθε, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθφ ηεο, ζην γεγνλφο φηη κεηαγελέζηεξνο έιεγρνο γηα ην αλ πξάγκαηη ηεξήζεθε ε πεξίνδνο ζπκκεηνρήο ζα ζπλεπαγφηαλ πνιπάξηζκεο πξαθηηθέο θαη ηερληθέο δπζρέξεηεο, ηδίσο ζε πεξίπησζε δηαζπλνξηαθήο θαηαβνιήο κεξηζκάησλ. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 2238/1994 ζρεηηθά κε ηε κε δηελέξγεηα παξαθξάηεζεο θφξνπ φηαλ θαηαβάιινληαη κεξίζκαηα απφ εκεδαπή αλψλπκε εηαηξία ζε κεηξηθή ηεο εηαηξία άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2578/1998, εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηα κεξίζκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ζε κεηξηθή εηαηξία κε έδξα ηελ Διβεηία, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηεο 4

5 Σπκθσλίαο κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ηεο Διβεηηθήο Σπλνκνζπνλδίαο πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 3363/2005 (ΠΟΛ. 1085/ εγθχθιηνο ηεο Γ/λζεο Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ Σρέζεσλ). Δπίζεο, ζε φηη αθνξά ηα κεξίζκαηα απφ κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Φξεκαηηζηήξην Αμηψλ πνπ δηαλέκνληαη ζε πξφζσπα πνπ απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ε απαιιαγή ηνπο απηή έρεη δηαηεξεζεί κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 3842/2010, επηζεκαίλεηαη φηη ν ζεκαηνθχιαθαο ζα πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ζην Σχζηεκα Άπισλ Τίηισλ (ΣΑΤ) ζρεηηθή έλδεημε (απαιιαγή), κε βάζε δηθαηνινγεηηθά-ζηνηρεία πνπ ζα ηνπ πξνζθνκίζνπλ απηά, ψζηε ε ΔΦΑΔ λα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ εθδφηξηα εηαηξία θαη ε ηειεπηαία λα θαηαβάιιεη νιφθιεξν ην πνζφ ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο, θαη αλάινγε εθαξκνγή απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο Σπκβάζεηο Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο θαη έρνπλ γίλεη δεθηά κε ηελ ΠΟΛ.1129/2011 εγθχθιηφ καο (ζρεη. ην Γ12Β ΔΞ2011/ έγγξαθφ καο). Τέινο θαη κε αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο ζρεηηθά κε ηα θέξδε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ πνπ δηαλέκνληαη κε απφθαζε έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, επηζεκαίλεηαη φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΠΟΛ. 1129/2011 εγθχθιηφ καο, δειαδή ρξφλνο απφθηεζεο ησλ εηζνδεκάησλ απηψλ είλαη ν ρξφλνο έγθξηζήο ηνπο απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ (950/1977 γλσκνδφηεζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Ν.Σ.Κ. πνπ έρεη γίλεη απνδεθηή απφ ηε Γηνίθεζε κε ηελ Δ.1058/288/ΠΟΛ.13/1978 εγθχθιηφ καο) θαη σο εθ ηνχηνπ, ε αλψλπκε εηαηξία πνπ δηέλεηκε κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο ηεο απφ έθηαθηα απνζεκαηηθά πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ κε απφθαζε ηεο έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ζα παξαθξαηήζεη θφξν κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ ε ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ επηθπξψλεη, ξεηά ή έκκεζα, ηελ απφθαζε ηεο έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Καηά ζπλέπεηα, γηα ηα θέξδε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ πνπ ζα δηαλεκεζνχλ κέζα ζην έηνο 2013 κε απφθαζε έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ θαη ηα νπνία ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ε νπνία ζα ιάβεη ρψξα εληφο ηνπ έηνπο 2014, ζα πξέπεη λα παξαθξαηεζεί θφξνο κε ζπληειεζηή 10%, θαζφζνλ ρξφλνο απφθηεζεο ησλ εηζνδεκάησλ απηψλ είλαη ν ρξφλνο έγθξηζεο απηψλ απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Οκνίσο, γηα ηα πξνκεξίζκαηα πνπ ζα δηαλεκεζνχλ κέζα ζην 2013, επεηδή απηά ζεσξνχληαη φηη θαηαβάιινληαη έλαληη ησλ κεξηζκάησλ ηεο ρξήζεο 2014, ε δηαλνκή ησλ νπνίσλ ζα εγθξηζεί εληφο ηνπ 2014 (ρξφλνο απφθηεζεο), ζα πξέπεη λα δηελεξγεζεί παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 10%, θαη αλάινγε εθαξκνγή ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ ΠΟΛ. 1129/2011 εγθχθιηφ καο. Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ παξαθξάηεζε θαη απφδνζε ηνπ θφξνπ ζηα πξνκεξίζκαηα έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο πεξ. δ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 2238/

6 Καηά ηα ινηπά έρνπλ εθαξκνγή νη νδεγίεο πνπ δφζεθαλ κε ηελ ΠΟΛ.1129/ εγθχθιηφ καο, θαζψο θαη νη αξηζ. ΠΟΛ. 1082/ θαη ΠΟΛ.1141/ εγθχθιηνη ηεο Γ/λζεο Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ Σρέζεσλ. 2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 αληηθαηαζηάζεθε ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 2238/1994, ζρεηηθά κε ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηνπλ θπζηθά πξφζσπα θάηνηθνη Διιάδνο απφ αιινδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο κεηψλεηαη απφ 25% ζε 10% ν ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο θφξνπ ζηα κεξίζκαηα απηά, θαη αλαινγία ησλ φζσλ ηζρχνπλ θαη κε ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηνπλ απφ ηελ εκεδαπή ηα ίδηα πξφζσπα, ζηα νπνία επίζεο ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ηνλ ίδην ζπληειεζηή, κε βάζε φζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ. Με ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ απηνχ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηα εηζνδήκαηα απηά. Τα αλσηέξσ ηζρχνπλ, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 4110/2013, γηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014 (ρξήζε 2013) θαη κεηά. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 16 πξνζηέζεθε λέν εδάθην ζηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 2238/1994 ζρεηηθά κε ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηεη θπζηθφ πξφζσπν, θάηνηθνο Διιάδαο, απφ αιινδαπή αλψλπκε εηαηξία ηα νπνία παξακέλνπλ ζηελ αιινδαπή θαη ν δηθαηνχρνο πξέπεη λα απνδψζεη ν ίδηνο ηνλ νθεηιφκελν θφξν. Με βάζε ηηο λέεο δηαηάμεηο, απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ θφξνπ πνπ αλαινγεί θαη πξέπεη λα απνδνζεί, εθπίπηεη ν θφξνο πνπ απνδεδεηγκέλα έρεη παξαθξαηεζεί απφ ηα θπζηθά πξφζσπα ζε θξάηνο κε ην νπνίν ε Διιάδα έρεη ζέζεη ζε ηζρχ Σ.Α.Γ.Φ. γηα ην εηζφδεκα πνπ πξνέθπςε ζε απηφ θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί γηα ην εηζφδεκα απηφ ζηελ Διιάδα. Γηα ηελ απφδεημε ηνπ χςνπο ηνπ θφξνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί εθηφο Διιάδαο απαηηείηαη βεβαίσζε ηεο αξµφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο ζχµθσλα µε ηηο Σ.Α.Γ.Φ. 3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 απμάλεηαη απφ 15% ζε 20% ν ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο θφξνπ ζηα εηζνδήκαηα απφ ζπκβάζεηο ή πξάμεηο παξαγψγσλ πνπ απνθηνχλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. Με ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ απηνχ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, ησλ ππφρξεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. (Ο.Δ., Δ.Δ., θιπ.), θαζψο θαη ησλ ππφρξεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Κ.Φ.Δ (λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα), ελψ γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Κ.Φ.Δ. (Α.Δ, Δ.Π.Δ., θιπ.) ηα εηζνδήκαηα απηά θνξνινγνχληαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο. 6

7 4. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5α αληηθαηαζηάζεθε ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Δ. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο απμάλεηαη απφ 35% ζε 40% ν ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο θφξνπ ζηηο ακνηβέο κειψλ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηφθνπο απφ ηδξπηηθνχο ηίηινπο θαη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο, ηα νπνία εθπίπηνπλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξ. α, β θαη γ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 105, απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο, θαζψο θαη ζηα εηζνδήκαηα ησλ παξ. 2 (πνζφ πνπ ιακβάλνπλ νη θάηνρνη ηδξπηηθψλ ηίηισλ αλψλπκεο εηαηξίαο θαηά ηελ εμαγνξά ηνπο απφ απηή) θαη 5 ηνπ άξζξνπ 25 (παξνρέο ζε ρξήκα ή ζε είδνο πξνο δηεπζχλνληεο θαη εληεηαικέλνπο ζπκβνχινπο, πξνέδξνπο θαη κέιε Γ.Σ., θιπ.). Δπηπιένλ, κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο επηβάιιεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 40% θαη ζηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ ή θεθαιαηνπνηνχλ νη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο κε ηε κνξθή, εθηφο κηζζνχ, ακνηβψλ θαη πνζνζηψλ ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ζηνπο δηεπζπληέο, ακνηβψλ ζην εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ ππφ νπνηαδήπνηε κνξθή (bonus), ελψ κε ηηο πξντζρχζαζεο δηαηάμεηο επηβαιιφηαλ παξαθξάηεζε θφξνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 54, δειαδή κε ηνλ ζπληειεζηή παξαθξάηεζεο ησλ δηαλεκφκελσλ θεξδψλ. Με ηελ παξαθξάηεζε απηή εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηα εηζνδήκαηα απηά, φπσο ίζρπε θαη πξνεγνπκέλσο. Τα αλαθεξφκελα πην πάλσ έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014 (ρξήζε 2013) θαη κεηά θαη σο εθ ηνχηνπ, γηα ακνηβέο (κε ηε κνξθή κηζζνχ ή εθηφο κηζζνχ) πνπ ζα θαηαβιεζνχλ ζε κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηε ρξήζε 2013, ζα πξέπεη λα παξαθξαηεζεί θφξνο κε ζπληειεζηή 40%. 5. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5β πξνζηέζεθε λέν εδάθην ζηελ πεξίπησζε ζη ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Δ. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο θαζηεξψλεηαη δηαδηθαζία απφδνζεο ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ ζηα εηζνδήκαηα απφ παξάγσγα πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αιινδαπή, φηαλ ην πξντφλ είζπξαμεο παξακέλεη ζε απηή. Σηελ πεξίπησζε απηή, ν δηθαηνχρνο απνδίδεη ν ίδηνο ηνλ νθεηιφκελν θφξν (20%), εθάπαμ κε ηελ ππνβνιή δήισζεο ζηε Γ.Ο.Υ. ζηελ νπνία ππάγεηαη, κέζα ζηνλ επφκελν κήλα απφ απηφλ εληφο ηνπ νπνίνπ έγηλε ζηελ αιινδαπή ε θαηαβνιή ή πίζησζε. 6. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 αληηθαηαζηάζεθε ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ. 2238/1994. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο απμάλεηαη απφ 35% ζε 40% ν ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο θφξνπ ζηνπο κηζζνχο πνπ θαηαβάιινληαη απφ αλψλπκε εηαηξία ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο, θαζψο θαη ζηνπο κηζζνχο θαη ζηηο θάζε είδνπο απνιαβέο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηα ινηπά λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ. 1 7

8 ηνπ άξζξνπ 101 (Δ.Π.Δ., ζπλεηαηξηζκνχο, θιπ.) ζε εηαίξνπο ή δηαρεηξηζηέο ηνπο θαη νη νπνίεο απνηεινχλ εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ζη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Κ.Φ.Δ. Τα αλαθεξφκελα ζηελ πην πάλσ παξάγξαθν έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014 (ρξήζε 2013) θαη κεηά. 7. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 αληηθαηαζηάζεθε ε πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ. 2238/1994. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο κεηψλεηαη απφ 25% ζε 10% ν ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο θφξνπ ζηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ νη ζπλεηαηξηζκνί ή νη εκεδαπέο εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, ελψζεηο πξνζψπσλ ή νκάδεο πεξηνπζίαο, θαη αλαινγία ησλ φζσλ ηζρχνπλ γηα ηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ νη αλψλπκεο εηαηξίεο. Πεξαηηέξσ, γηα ιφγνπο εληαίαο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο ησλ ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ (Η.Κ.Δ.) κε ηηο Δ.Π.Δ., απηέο ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηηο σο άλσ δηαηάμεηο. Τα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. ζ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, γηα δηαλεκφκελα θέξδε πνπ εγθξίλνληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. Σε πεξίπησζε δηαλνκήο θεξδψλ παξειζνπζψλ ρξήζεσλ Δ.Π.Δ. ή Η.Κ.Δ. κε απφθαζε έθηαθηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ ηνπο, ν θφξνο παξαθξαηείηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηε ιήςε ηεο πην πάλσ απφθαζεο θαη ε απφδνζε ηνπ παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ ζα πξέπεη λα γίλεη εληφο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ απηφλ εληφο ηνπ νπνίνπ έγηλε ε παξαθξάηεζε. Καηά ζπλέπεηα, γηα ηα θέξδε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ πνπ ζα δηαλεκεζνχλ κέζα ζην έηνο 2013 κε απφθαζε έθηαθηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ, ζα πξέπεη λα παξαθξαηεζεί θφξνο κε ηνλ ηζρχνληα ζπληειεζηή ηνπ έηνπο 2013 (25%), θαζφζνλ ζηηο Δ.Π.Δ. δελ πθίζηαηαη αληίζηνηρε ξχζκηζε κε απηή ησλ Α.Δ. σο πξνο ην ρξφλν απφθηεζεο ησλ ζρεηηθψλ εηζνδεκάησλ (ρξφλνο έγθξηζεο απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ). Καηά ηα ινηπά έρνπλ εθαξκνγή νη νδεγίεο πνπ δφζεθαλ κε ηελ ΠΟΛ.1129/ εγθχθιηφ καο. 8. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 αληηθαηαζηάζεθε ε πεξίπησζε ε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ. 2238/1994, ζρεηηθά κε ηα θέξδε πνπ εηζπξάηηνπλ θπζηθά πξφζσπα θάηνηθνη Διιάδνο απφ αιινδαπή εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο κεηψλεηαη απφ 25% ζε 10% ν ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο θφξνπ ζηα θέξδε απηά, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηα θέξδε πνπ εηζπξάηηνπλ απφ εκεδαπή Δ.Π.Δ. ηα ίδηα 8

9 πξφζσπα, ζηα νπνία επίζεο ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ηνλ ίδην ζπληειεζηή, κε βάζε φζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ. Τα αλσηέξσ ηζρχνπλ γηα θέξδε πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014 (ρξήζε 2013) θαη κεηά. Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ παξαθξάηεζε θαη απφδνζε ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ απφ ηνλ δηθαηνχρν φηαλ απηά παξακέλνπλ ζηελ αιινδαπή, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή ηα αλαθεξφκελα ζηελ πην πάλσ παξάγξαθν 2 ηεο παξνχζαο. 9. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 11 κεηψλεηαη απφ 40% ζε 33% ν ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο θφξνπ ζηα εηζνδήκαηα απφ θηλεηέο αμίεο, εθηφο κεξηζκάησλ θαη ηφθσλ απφ κεηνρέο θαη ηδξπηηθνχο ηίηινπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα δηαλεκφκελα θέξδε εκεδαπήο αλψλπκεο εηαηξίαο, πνπ θαηαβάιινληαη ζε δηθαηνχρνπο αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα ρσξίο κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 114 ηνπ Κ.Φ.Δ. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 12 νξίδεηαη, φηη ζηα ίδηα σο άλσ εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ αιινδαπά θπζηθά πξφζσπα, ν ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο θφξνπ νξίδεηαη ζε 20%, ελψ κε ηηο πξντζρχζαζεο δηαηάμεηο ν ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο θφξνπ ήηαλ ν ίδηνο (40%) θαη γηα ηηο δχν θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ (θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα). Με ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ απηνχ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ αιινδαπνχ δηθαηνχρνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, φπσο εμάιινπ πξνβιέπεηαη θαη γηα ηνπο δηθαηνχρνπο αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα κε βάζε ηηο ίδηεο σο άλσ δηαηάμεηο. Οη πην πάλσ ζπληειεζηέο έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 4110/2013, γηα ηφθνπο πνπ θαηαβάιινληαη ή πηζηψλνληαη απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη κεηά. Άπθπο 9 Φοπολογία ειζοδήμαηορ νομικών πποζώπων 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ αληηθαηαζηάζεθε ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Κ.Φ.Δ. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο θαηαξγείηαη ν εηδηθφο ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αληηθείκελνπ ηνπ θφξνπ γηα ηηο ηξαπεδηθέο θαη αζθαιηζηηθέο αλψλπκεο εηαηξίεο θαη σο εθ ηνχηνπ θαη γηα απηά ηα λνκηθά πξφζσπα, φπσο θαη γηα ηα ινηπά λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 101 (εκεδαπέο Α.Δ., Δ.Π.Δ., θιπ.), αληηθείκελν θφξνπ είλαη ην ζπλνιηθφ ηνπο θαζαξφ εηζφδεκα ή θέξδνο πνπ πξνθχπηεη ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή θαη ηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ, ιακβάλνληαη απφ ην ππφινηπν ησλ θεξδψλ πνπ απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο. Δπίζεο, κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο επεθηείλεηαη θαη ζηηο ηδησηηθέο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο ην αληηθείκελν 9

10 θφξνπ πνπ ηζρχεη γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο θαη εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ιφγσ ηεο ίδηαο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο ησλ Η.Κ.Δ. κε ηηο Δ.Π.Δ. Τα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014 (ρξήζε 2013) θαη κεηά. 2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαηαξγήζεθε ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Κ.Φ.Δ., ζρεηηθά κε ηνλ εηδηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ησλ αιινδαπψλ ηξαπεδψλ θαη αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα, θαη αλαινγία ησλ φζσλ ηζρχνπλ πιένλ θαη γηα ηηο εκεδαπέο ηξαπεδηθέο θαη αζθαιηζηηθέο αλψλπκεο εηαηξίεο. Τα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014 (ρξήζε 2013) θαη κεηά. 3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαηαξγήζεθαλ νη πεξηπηψζεηο ζ θαη ηδ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Κ.Φ.Δ. Δηδηθφηεξα, θαηαξγήζεθαλ νη απαιιαγέο ηεο πεξίπησζεο ζ γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηνχλ νη ζπλεηαηξηζκνί πξψηνπ, δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ βαζκνχ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ην λφκν σο αγξνηηθνί. Ζ θαηάξγεζε απηή θαηαιακβάλεη, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. ζη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 4110/2013, ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2013 (ρξήζε 2012) θαη κεηά. Σεκεηψλεηαη φηη κε ην ΦΔΚ 33Α / «Γηνξζψζεηο ζθαικάησλ ζην λ. 4110/2013», δηαγξάθεθε απφ ηελ πεξ. α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 4110/2013 ε αλαθνξά ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 9, πξνθεηκέλνπ νη αλσηέξσ δηαηάμεηο λα έρνπλ εθαξκνγή γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2013 θαη κεηά. Δπίζεο, θαηαξγήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ηδ ζρεηηθά κε ηελ απαιιαγή ηεο Δζληθήο Κηεκαηηθήο Τξάπεδαο γηα ηνπο ηφθνπο πνπ απνθηά απφ ηε ρνξήγεζε δαλείσλ ζην Διιεληθφ Γεκφζην, δεδνκέλνπ φηη ην ελ ιφγσ λνκηθφ πξφζσπν δελ πθίζηαηαη πιένλ. 4. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ αληηθαηαζηάζεθε ε πεξίπησζε ηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Κ.Φ.Δ. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο επεθηείλεηαη ε απαιιαγή απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο, γηα ηα εηζπξαηηφκελα κεξίζκαηα ησλ εκεδαπψλ κεηξηθψλ εηαηξηψλ απφ εηαηξίεο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε άιιν θξάηνο ηεο Δ.Δ., ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2578/1998 (Οδεγία Μεηξηθψλ Θπγαηξηθψλ 90/435/ΔΟΚ) θαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ δεκηνγφλα απνηειέζκαηα θαη δελ κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ αθνξνιφγεην 10

11 απνζεκαηηθφ κέζσ ηνπ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ, θαζφζνλ ην απαιιαζζφκελν πνζφ εκθαλίδεηαη ζε ινγαξηαζκφ αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ, αλεμάξηεηα απφ ηελ επάξθεηα θεξδψλ ή φρη. Αλ δηαλεκεζεί ή θεθαιαηνπνηεζεί ην απνζεκαηηθφ απηφ ή κέξνο απηνχ, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 ή ηεο πεξ. δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55, θαηά πεξίπησζε, κε εθαξκνδνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 106 (λπλ παξ. 3 κεηά ηελ αλαξίζκεζε ησλ παξαγξάθσλ ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Κ.Φ.Δ. κε ηελ παξ. 20 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4110/2013). Δπηπιένλ, κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ψζηε απφ ην θφξν πνπ νθείιεηαη ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζεο ηνπ αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ, λα ζπκςεθίδεηαη ν θφξνο πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή σο θφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθνχ πξνζψπνπ ή παξαθξαηήζεθε σο θφξνο επί ησλ δηαλεκεζέλησλ θεξδψλ. Τπρφλ πηζησηηθφ ππφινηπν δελ επηζηξέθεηαη. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, ην πνζφ ησλ εηζπξαηηφκελσλ κεξηζκάησλ θαηαρσξείηαη κηθηφ ζηα βηβιία ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα ζπκςεθηζηεί ν θφξνο πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή είηε ζην επίπεδν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ είηε σο παξαθξαηνχκελνο ζηε δηαλνκή θεξδψλ. Καηά ζπλέπεηα, κε ηηο λέεο δηαηάμεηο νη δεκηνγφλεο επηρεηξήζεηο φρη κφλν επσθεινχληαη ηνπ θηλήηξνπ ηεο απαιιαγήο ηνπ θφξνπ αιιά πεξαηηέξσ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζπκςεθηζκνχ ηνπ θφξνπ αιινδαπήο, ελψ κε ηηο πξντζρχζαζεο δηαηάμεηο ηα εηζπξαηηφκελα γηα απηέο απφ ηελ αιινδαπή κεξίζκαηα ππφθεηλην νπζηαζηηθά ζε θνξνινγία εθφζνλ κείσλαλ ηηο θνξνινγηθέο δεκίεο, ρσξίο ηαπηφρξνλα λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζπκςεθηζκνχ ηνπ θφξνπ αιινδαπήο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο ζρεηηθά κε ηελ κε ζπκπιήξσζε ηεο δηεηίαο θαηά ην ρξφλν ρνξήγεζεο ηνπ θνξνινγηθνχ πιενλεθηήκαηνο έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη ζηελ πεξίπησζε απηή. Οκνίσο, φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ ίδηα παξάγξαθν ζρεηηθά κε ηελ Διβεηία (λ. 3363/2005), εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηεη εκεδαπή εηαηξία απφ ζπγαηξηθή ηεο εηαηξία κε έδξα ζηε ρψξα απηή. Τα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν απηή έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. ηε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, γηα ηζνινγηζκνχο πνπ θιείλνπλ κεηά ηελ 30 ή Γεθεκβξίνπ 2012 θαη κεηά. 5. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ απηνχ αληηθαηαζηάζεθε ε πεξίπησζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Κ.Φ.Δ. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο γίλεηαη λνκνηερληθή ηαθηνπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Φ.Δ. κε αθνξκή ηελ 11

12 ελζσκάησζε ζην εζσηεξηθφ καο δίθαην ηεο Οδεγίαο 2009/65/ΔΚ αλαθνξηθά κε ηνπο Οξγαληζκνχο Σπιινγηθψλ Δπελδχζεσλ ζε Κηλεηέο Αμίεο (ΟΣΔΚΑ). Οη πην πάλσ δηαηάμεηο έρνπλ εθαξκνγή απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ, δειαδή απφ θαη κεηά. 6. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 11 θαηαξγήζεθε ε πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Κ.Φ.Δ., ζρεηηθά κε ηελ έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ ησλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινπλ ζε άιιε αζθαιηζηηθή εηαηξία ζηα πιαίζηα κεηαβίβαζεο ζε απηή ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. Ζ θαηάξγεζε απηή αθνξά, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ πην πάλσ λφκνπ, δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014 (ρξήζε 2013) θαη κεηά. 7. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 12 ηξνπνπνηήζεθε ε παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Κ.Φ.Δ. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο ηζρχεη πιένλ εληαίν πνζνζηφ έλα ηνηο εθαηφ (1%) γηα φιεο ηηο ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ πνζνχ ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο, νη νπνίεο εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο. Τα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν απηή έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, γηα δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014 (ρξήζε 2013) θαη κεηά. 8. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 15 αληηθαηαζηάζεθε ε παξάγξαθνο 13 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Κ.Φ.Δ. Με βάζε ηηο λέεο δηαηάμεηο, ε ρξεσζηηθή δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη ζε βάξνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Κ.Φ.Δ απφ ηελ αληαιιαγή νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή εηαηξηθψλ νκνιφγσλ κε εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, θαη εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, εθπίπηεη ηζφπνζα ζε ηξηάληα (30) ηζφπνζεο εηήζηεο δφζεηο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηε ρξήζε κέζα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε αληαιιαγή ησλ ηίηισλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηαθξάηεζεο ησλ νκνιφγσλ. Οη δηαηάμεηο απηέο θαηαιακβάλνπλ ηε ρξεσζηηθή δηαθνξά πνπ πξνέθπςε απφ ηελ αληαιιαγή ησλ πην πάλσ ηίηισλ, αλεμάξηεηα ηεο αηηίαο απφθηεζήο ηνπο (π.ρ. νκφινγα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ έιαβαλ νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο έλαληη απνπιεξσκήο ρξεψλ ηνπ Γεκνζίνπ). Σεκεηψλεηαη φηη ν αλσηέξσ ρεηξηζκφο αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θνξνινγεηέσλ απνηειεζκάησλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα ηνπ PSI θαη σο εθ ηνχηνπ, ε αλσηέξσ έθπησζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη εμσινγηζηηθά θαη έηνο κε βάζε ηελ εηήζηα δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο απηψλ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηε ρξήζε 2012 (νηθνλ. έηνο 2013) εληφο ηεο νπνίαο έιαβε ρψξα ην 12

13 πξφγξακκα PSI. Δηδηθά, ζε πεξίπησζε πνπ εηαηξία επαλαηηκνινγήζεη ηελ ρξεσζηηθή δηαθνξά πξνο άιιε εηαηξία ζην ζχλνιφ ηεο, δχλαηαη ε ρξεσζηηθή δηαθνξά λα απνζβεζεί εμ νινθιήξνπ ζηε ρξήζε απηή θαζφζνλ δηαθνξεηηθά, αλ δειαδή ε δαπάλε απηή εμέπηπηε ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο ρξήζεο, ζα δεκηνπξγνχζε γηα ηελ ππφςε εηαηξία άληζε θνξνινγηθή επηβάξπλζε. Δπίζεο, κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο, νξίδεηαη ξεηά ε ρξεσζηηθή δηαθνξά σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ ηίηισλ πνπ εθδφζεθαλ ζε αληαιιαγή θαη ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο ησλ αξρηθψλ ηίηισλ. Δηδηθά, ζε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ απφθηεζε ησλ αξρηθψλ ηίηισλ πξνέθπςε δεκία απφ ηελ απνηίκεζε ηνπο ε νπνία δελ έρεη ζπκςεθηζηεί κε απνζεκαηηθφ ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κ.Φ.Δ., σο θφζηνο απφθηεζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο ιακβάλεηαη ην αξρηθφ θφζηνο απφθηεζεο. Καηά ζπλέπεηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δεκία απφ ηελ απνηίκεζε ησλ ηίηισλ πνπ αληαιιάρζεθαλ, έρεη κεηαθεξζεί ζε ρξέσζε ησλ ινγαξηαζκψλ απφ ρξεφγξαθα κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κ.Φ.Δ., σο θφζηνο απφθηεζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο ιακβάλεηαη ε αμία θηήζεο κεηά ηελ απνηίκεζή ηνπο, φπσο απηή έρεη ιάβεη ρψξα θάζε θνξά θαζφζνλ δηαθνξεηηθά ζα είρακε δηπιή αλαγλψξηζε δεκίαο (κία κε ηελ αθαίξεζή ηεο απφ ην ζρεκαηηζζέλ απνζεκαηηθφ ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κ.Φ.Δ. ρσξίο ηελ θαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη κία άιιε κε ηελ έθπησζή ηεο απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα σο δαπάλεο βέβαηεο θαη εθθαζαξηζκέλεο). Τα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν απηή έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. ηδ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 4046/2012, δειαδή απφ θαη κεηά. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα ηε ρξεσζηηθή δηαθνξά (δεκία) πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ αληαιιαγή ησλ ηίηισλ ζχκθσλα κε ηελ απφ Πξφζθιεζε ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο («Δπαλαγνξά ΟΔΓ»). Τέινο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε βάζε ηηο πξντζρχζαζεο δηαηάμεηο, πξηλ ηε ςήθηζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4110/2013, κε ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ φηη ην ππφινηπν ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο πνπ απνκέλεη κεηά ηελ πην πάλσ έθπησζε ζα απνζβεζζεί ηζφπνζα ζε 29 εηήζηεο δφζεηο. 9. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 16 απμάλεηαη απφ πελήληα (50%) ζε εβδνκήληα πέληε (75%) ηνηο εθαηφ ην πνζνζηφ πνπ νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Κ.Φ.Δ. αλαθνξηθά κε ηελ έθπησζε ησλ δαπαλψλ επηζθεπήο, ζπληήξεζεο, αλαθαίληζεο, πάγησλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη θάζε είδνπο άιιεο 13

14 δαπάλεο πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ εθκίζζσζε αθηλήησλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Κ.Φ.Δ. Δηδηθά σο πξνο ην Άγην Όξνο ην πνζνζηφ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ νξίδεηαη ζε εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%). Καηά ηα ινηπά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΠΟΛ. 1135/2010, εξκελεπηηθή εγθχθιην ηνπ λ. 3842/2010. Τα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν απηή έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014 θαη κεηά. 10. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 23 αληηθαηαζηάζεθε ην ηξίην θαη ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Κ.Φ.Δ. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο επηβάιιεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ζην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνπο κεηφρνπο ζε πεξίπησζε εμαγνξάο ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απφθηεζεο απφ εκεδαπή αλψλπκε εηαηξία ηδίσλ απηήο κεηνρψλ κε ζθνπφ ηελ απφζβεζε ή κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο. Ζ πην πάλσ παξαθξάηεζε θφξνπ επηβάιιεηαη ζην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηελ εκεδαπή αλψλπκε εηαηξία ζην πέξαλ ηνπ πξάγκαηη θαηαβιεζέληνο απφ απηνχο αληίηηκνπ κεηνρψλ θαη κε επηζηξαθέληνο ζε απηνχο, φπσο απηφ νξίδεηαη ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ. Τα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν απηή έρνπλ εθαξκνγή απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ, δειαδή απφ θαη κεηά. 11. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 30 αληηθαηαζηάζεθε ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Κ.Φ.Δ. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο απμάλεηαη απφ 20% ζε 26% ν ζπληειεζηήο θφξνπ πνπ επηβάιιεηαη ζην ζπλνιηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 101 (Α.Δ., Δ.Π.Δ., θιπ.). Τα αλσηέξσ έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014 θαη κεηά. 12. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 31 αληηθαηαζηάζεθε ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Κ.Φ.Δ. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο επηβάιιεηαη θφξνο κε ζπληειεζηή είθνζη έμη ηνηο εθαηφ (26%) ζηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ηηο λέεο δηαηάμεηο ν ίδηνο ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο ηζρχεη θαη γηα ηα εηζνδήκαηα απφ εθκίζζσζε νηθνδνκψλ θαη γαηψλ πνπ απνθηνχλ ηα θνηλσθειή ηδξχκαηα, νη Ηεξνί Νανί, Ηεξέο Μνλέο, θιπ. Τα αλσηέξσ έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014 θαη κεηά. 14

15 13. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 32 αληηθαηαζηάζεθε ε παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Κ.Φ.Δ. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο θαηαξγείηαη ε δπλαηφηεηα ζπκςεθηζκνχ απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ θφξνπ, ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζην κέξνο ησλ θνξνινγεζέλησλ θαηά εηδηθφ ηξφπν εηζνδεκάησλ, θαζφζνλ δελ πθίζηαληαη πιένλ ηέηνηα εηζνδήκαηα. Πεξαηηέξσ, θαζηεξψλεηαη ε κέζνδνο ηεο πίζησζεο ηνπ θφξνπ σο ηξφπνο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο ησλ κεξηζκάησλ απφ ηελ αιινδαπή, κφλν γηα ηα κεξίζκαηα ζπγαηξηθψλ ηεο Δ.Δ. πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Οδεγίαο Μεηξηθψλ- Θπγαηξηθψλ, θαζψο θαη ηξίησλ ρσξψλ, δεδνκέλνπ φηη γηα ηα εηζπξαηηφκελα κεξίζκαηα ζπγαηξηθψλ ηεο Δ.Δ. πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πην πάλσ Οδεγίαο έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Κ.Φ.Δ. Δηδηθφηεξα, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ απηήο εμαθνινπζεί λα εθπίπηεη ν θφξνο πνπ απνδεδεηγκέλα θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή γηα ην εηζφδεκα πνπ πξνέθπςε ζε απηήλ θαη ππφθεηηαη ζε θνξνινγία κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θφξνο απηφο δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξνο απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί γηα ην εηζφδεκα απηφ ζηελ Διιάδα. Γηα ηελ απφδεημε ηνπ χςνπο ηνπ θφξνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί εθηφο Διιάδαο απαηηείηαη βεβαίσζε ηεο αξµφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο ζχµθσλα µε ηηο Σ.Α.Γ.Φ., ελψ γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο (ρψξεο γηα ηηο νπνίεο δελ πθίζηαηαη Σ.Α.Γ.Φ.) απαηηείηαη βεβαίσζε εθδηδφκελε ζηε ρψξα θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ, απφ Οξθσηφ Διεγθηή ή άιιε αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, γηα ηα κεξίζκαηα ή θέξδε πνπ εηζπξάηηεη εκεδαπή κεηξηθή εηαηξία απφ αιινδαπέο ζπγαηξηθέο ηεο, µε έδξα ζε άιιν θξάηνο - µέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φηαλ δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2578/1998, εμαθνινπζεί λα εθπίπηεη ην άζξνηζµα ησλ πνζψλ ηνπ θφξνπ πνπ ηπρφλ θαηαβιήζεθε σο θφξνο εηζνδήκαηνο λνµηθνχ πξνζψπνπ, θαζψο θαη ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε σο θφξνο επί ηνπ κεξίζκαηνο αιιά κφλν ζε επίπεδν ζπγαηξηθήο θαη φρη πιένλ ζε επίπεδν νπνηαζδήπνηε άιιεο ζπγαηξηθήο ρακειφηεξνπ επηπέδνπ. Αληίζεηα, γηα ηα κεξίζκαηα ή θέξδε πνπ εηζπξάηηεη εκεδαπή κεηξηθή εηαηξία απφ αιινδαπέο ζπγαηξηθέο ηεο, κε έδξα ζε ηξίηεο ρψξεο (εθηφο Δ.Δ.), απφ ηνλ αλαινγνχληα θφξν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ εθπίπηεη πιένλ κφλν ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε σο θφξνο επί ηνπ κεξίζκαηνο θαη φρη ν θφξνο πνπ θαηαβιήζεθε σο θφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ίζρπε κε ηηο πξντζρχζαζεο δηαηάμεηο. Τα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν απηή έρνπλ εθαξκνγή απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ, δειαδή απφ θαη κεηά, δειαδή θαηαιακβάλεη δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013 θαη επνκέλσλ. 15

16 14. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 33 αληηθαηαζηάζεθε ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 111 ηνπ Κ.Φ.Δ. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο θαζίζηαηαη πιένλ ζαθέο φηη απφ ην θφξν πνπ βεβαηψλεηαη σο πξνθαηαβνιή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, εθπίπηεη κφλν ν θφξνο πνπ έρεη παξαθξαηεζεί απφ πεγή Διιάδνο. Τα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν απηή έρνπλ εθαξκνγή απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ, δειαδή απφ θαη κεηά. ςνημμένα: Δπηά (7) ζειίδεο Ακπιβέρ ανηίγπαθο Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Η Πποϊζηαμένη ηηρ Γπαμμαηείαρ ΘΔΟΥΑΡΗ ΘΔΟΥΑΡΗ 16

17 ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1. Απνδέθηεο πίλαθα Β (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο 3. Κεληξηθή Υπεξεζία Σ.Γ.Ο.Δ. θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηεο 4. Γ.Γ.Π.Σ. Γ/λζε Δθαξκνγψλ Ζ/Υ (Γ30) ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α, ΣΤ (εθηφο ησλ αξηζκψλ 1 θαη 2), Ε (εθηφο ησλ αξηζκψλ 3, 4 θαη 7), Ζ, Θ, Η, ΗΑ, ΗΒ, ΗΓ, ΗΓ, ΗΔ, ΗΣΤ, ΗΕ, ΗΖ, ΗΘ, Κ, ΚΑ, ΚΒ θαη ΚΓ 2. Υπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο ΑΘΖΝΑ 3. Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΤΔ), Βνπιήο ΑΘΖΝΑ ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνχ 2. Γξαθείν θ. Υθππνπξγνχ 3. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ 4. Γξαθείν θ. Αλαπι. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγίαο 5. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 6. Γξαθείν Τχπνπ θαη Γεκνζίσλ Σρέζεσλ 7. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 8. Γελ. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο - Θεκηζηνθιένπο ΑΘΖΝΑ 9. Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Γ12) - Τκήκαηα Α (3), Β (10), Γ (2) 10. Γξαθείν θ. Αλαπι. Γηεπζπληνχ Γ12 17

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙ/ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2011 Αξηζ. Πξση. 11004/Β0012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 1 Ηνπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση: ΓΔΑΦ Β 1084349 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: 7Ξ74Ζ-Τ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β440Η-ΗΟ2 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ B 541/1.03.2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ. ΘΕΜΑ: Έκηακηη ειζθοπά ζηα κέπδη ηων νομικών πποζώπων, με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηος πέμπηος άπθπος ηος ν. 3845/2010.

ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ. ΘΕΜΑ: Έκηακηη ειζθοπά ζηα κέπδη ηων νομικών πποζώπων, με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηος πέμπηος άπθπος ηος ν. 3845/2010. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14 Γεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.: 11891/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 6 Ιοσνίοσ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Οθησβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τποβολή δηλώζεων θορολογίας ειζοδήμαηος ανώνσμης εηαιρείας ποσ ηέθηκε ζε εκκαθάριζη και ζηη ζσνέτεια αναβίωζε.

ΘΔΜΑ: Τποβολή δηλώζεων θορολογίας ειζοδήμαηος ανώνσμης εηαιρείας ποσ ηέθηκε ζε εκκαθάριζη και ζηη ζσνέτεια αναβίωζε. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 22 Ινπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση.:ΓΔΑΦ Β 1095069 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ : 10184

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ.

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8 10184 Αζήλα Σειέθσλν: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Σατ. Δ/νζη: Αξηζηνγείηνλνο 19 Σατ. Κώδικας : 176 71 - Καιιηζέα Σειέθσλν :210 9569803 ΦΑΞ :210 9531321

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 44, 45 θαη 46 ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (λ. 4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 44, 45 θαη 46 ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (λ. 4172/2013). ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΆΜΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 17 Ηοςνίος 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜ.ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΔΗ-ΕΑΒ ΠΟΛ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΔΗ-ΕΑΒ ΠΟΛ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 27 Ηνπιίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εμημερωτική Επιστολή Νο 23 / 2014

Εμημερωτική Επιστολή Νο 23 / 2014 Νέα Σμύρμη, 7 Μαρτίου 2014 Εμημερωτική Επιστολή Νο 23 / 2014 Ατξοά: Έγγοατα Υπξσογείξσ Οικξμξμικώμ_Φξοξςευμικά Αγαπητοί συμάδελφοι, Σας κοιμοποιούμε τα κάτωθι έγγραφα του Υπουργείου Οικομομικώμ: 1. ΠΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 52 έωρ και 55 ηος ν. 4172/2013.

Θέμα: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 52 έωρ και 55 ηος ν. 4172/2013. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β -Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κψδηθαο : 10184 Αζήλα Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καιιηζέα,13/03/2017 ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καιιηζέα,13/03/2017 ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καιιηζέα,13/03/2017 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΜΗΜΑ Α1 Σατ. Δ/λζε : Αξηζηνγείηνλνο 19 Σατ. Κώδηθας : 176 71 - Καιιηζέα Σειέθφλο : 213 1604 534 ΦΑΞ : 213 1604 567

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΠΟΛ. 1095 Σαρ. Γ/λζε : Καξ.εξβίαο 10 Σαρ. Κώδηθαο : 10184 Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Σειέθωλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:6312Ζ - 2ΛΛ Αζήλα, 22 Γεθεκβξίνπ 2016 ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Ταρ. Γ/λζε : Κ. επβίαρ 10 Ταρ. Κψδηθαο Πιεξνθνξίεο

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:6312Ζ - 2ΛΛ Αζήλα, 22 Γεθεκβξίνπ 2016 ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Ταρ. Γ/λζε : Κ. επβίαρ 10 Ταρ. Κψδηθαο Πιεξνθνξίεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ6312Ζ - 2ΛΛ Αζήλα, 22 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καιιηζέα, 25/01/2017 ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καιιηζέα, 25/01/2017 ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καιιηζέα, 25/01/2017 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΜΗΜΑ Α1 Σατ. Δ/νζη : Αξηζηνγείηνλνο 19 Σατ. Κώδικας : 176 71 - Καιιηζέα Σηλέφφνο : 213 1604 534 ΦΑΞ : 213 1604

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMAΣA: Α Γ Γ ΣΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -Β 2. 14 η Γ/ΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑ Β 3. Γ/ΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1.ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Γιεςκπινίζειρ ζσεηικά με ηην ςποβολή ηποποποιηηικών δηλώζεων με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 19 ηος ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Γ.).

ΘΔΜΑ: Γιεςκπινίζειρ ζσεηικά με ηην ςποβολή ηποποποιηηικών δηλώζεων με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 19 ηος ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Γ.). ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 22 Ινπιίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΆΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β - Α Σασ. Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ. ΘΔΜΑ: Δθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ πεπίπηωζηρ θ ηηρ παπαγπάθος 1 ηος άπθπος 24 ηος Κ.Φ.Δ.

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ. ΘΔΜΑ: Δθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ πεπίπηωζηρ θ ηηρ παπαγπάθος 1 ηος άπθπος 24 ηος Κ.Φ.Δ. ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 13 Μαΐνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1) ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ: Α, Β 2) ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξωζε ηεο ΠΟΛ.1113/2015 εγθπθιίνπ καο, ζρεηηθά κε ηηο εθπηπηόκελεο θαη κε δαπάλεο.

ΘΔΜΑ: πκπιήξωζε ηεο ΠΟΛ.1113/2015 εγθπθιίνπ καο, ζρεηηθά κε ηηο εθπηπηόκελεο θαη κε δαπάλεο. ΑΓΑ: 6ΖΚΤΖ-ΤΜΛ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (Χο πξνο ηελ παξ. 3 ηεο ελόηεηαο Α) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 12 Ηνπιίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 3 Φεβξνπαξίνπ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΙ ΑΝΩΝΤΜΕ ΕΣΑΙΡΙΕ ΕΙΗΓΜΕΝΕ ΣΟ ΧΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΙ ΑΝΩΝΤΜΕ ΕΣΑΙΡΙΕ ΕΙΗΓΜΕΝΕ ΣΟ ΧΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ Διπλωματική Εργαςία ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΙ ΑΝΩΝΤΜΕ ΕΣΑΙΡΙΕ ΕΙΗΓΜΕΝΕ ΣΟ ΧΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ τησ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξα αληηκεηώπηζεο θνξνδηαθπγήο/ θνξναπνθπγήο. Άξζξν 21, Ν.4321/2015

Μέηξα αληηκεηώπηζεο θνξνδηαθπγήο/ θνξναπνθπγήο. Άξζξν 21, Ν.4321/2015 Μέηξα αληηκεηώπηζεο θνξνδηαθπγήο/ θνξναπνθπγήο Άξζξν 21, Ν.4321/2015 Φνξνινγηθό πεξηβάιινλ UK Diverted Profits Tax Άξζξν 21 ηνπ Ν. 4321/2015 2 Φνξνινγηθό πεξηβάιινλ Δηζαγσγή δξάζεσλ πάηαμεο ηεο θνξναπνθπγήο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΕΗ-Μ3Ρ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙ0ΕΗ-Μ3Ρ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας 10 Σατ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 17 Μαΐνπ 2011 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων πκβνπιίσλ, ε ζθξαγίδα ηνπ πλδέζκνπ, ν Κψδηθαο Γενληνινγίαο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, ν νπνίνο εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ε Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παποσή οδηγιών επί ηων διαηάξεων ηος άπθπος 26 ηος ν. 4270/2014».

ΘΔΜΑ: «Παποσή οδηγιών επί ηων διαηάξεων ηος άπθπος 26 ηος ν. 4270/2014». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Γ.Α.: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ Αθήνα, 4 Αππιλίος 2017 ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Απιθ. Ππωη.: 2/27840/0026 ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φορολογική μεηαχείριζη μιζθωμάηων που καηαβάλλονηαι για ηη χρήζη δικαιωμάηων (franchising).

ΘΔΜΑ: Φορολογική μεηαχείριζη μιζθωμάηων που καηαβάλλονηαι για ηη χρήζη δικαιωμάηων (franchising). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β ΑΓΑ: Αθήνα, 2 Μαρηίου 2017 ΠΟΛ.1029 Ταρ. Γ/λζε: Καξ. Σεξβίαο 10 Ταρ. Κψδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΩΗΚ5Ζ-Ω3Η

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΩΗΚ5Ζ-Ω3Η ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΩΗΚ5Ζ-Ω3Η ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑΣΑ: Β Α 2. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΤΗΟΛΟΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ. ΘΔΜΑ: «Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 4, 5, 6 και 7 ηου άπθπου 1 ηου ν.4334/2015 (ΦΔΚ Α 80/16-07-2015)».

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ. ΘΔΜΑ: «Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 4, 5, 6 και 7 ηου άπθπου 1 ηου ν.4334/2015 (ΦΔΚ Α 80/16-07-2015)». ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ:Ω1Ρ2Η-Λ6Ι ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 17 Ινπιίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ -ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΥΟΤ ΣΜΗΜA B -ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1112 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ. Αζήλα, 12 Μαΐνπ 2011

ΠΟΛ: 1112 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ. Αζήλα, 12 Μαΐνπ 2011 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αζήλα, 12

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτςσιακήρ Επγασίαρ

Θέμα Πτςσιακήρ Επγασίαρ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Θέμα Πτςσιακήρ Επγασίαρ Η σημασία τηρ μεπισματικήρ πολιτικήρ στην αποτίμηση τηρ αξίαρ τυν επισειπήσευν. Μελέτη πεπίπτυσηρ τηρ ελληνικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑΣΑ Α & Β ΗΗ. ΓΔΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα