Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ."

Transcript

1 Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Φ Ο 4 2 Υ Ε Β Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Ο Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ. Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ε Τ Χ Ο Τ : 1 Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM- ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ. Απνρώξεζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο ΓΔΠΑ θ. Υάξε αρίλε. Tν ειιεληθό θνηλνβνύιην ππέξ ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ησλ ελεξγεηαθώλ δηθηύσλ. Ο βνπιγαξηθόο Σύπνο γηα ηνλ πεηξειαηαγσγό Μπνπξγθάο- Αιεμαλδξνύπνιε. Δπίζθεςε ηνπ βνύιγαξνπ ΤΠΔΞ ζην Καηάξ. Δθεκεξίδα «24 ΩΡΔ»: Δπίζθεςε ηνπ βνύιγαξνπ πξσζππνπξγνύ θ. Οξεζάξζθη ζην Αδεξκπατηδάλ. Γειώζεηο ηνπ θύπξηνπ 8 ππνπξγνύ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ. πλέληεπμε ηνπ ηνύξθνπ Τπνπξγνύ Δλέξγεηαο θ. Σαλέξ Γηιληίδ. Σν FOCUS ONLINE γηα ηα 9 ειιεληθά θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ. Le Monde : Σν κεγάιν ζηξαηεγηθό θαη ελεξγεηαθό παηρλίδη ζηε Μεζόγεην. Ο ξόινο ηνπ θππξηαθνύ ζηηο εμαγσγέο ηζξαειηλνύ θπζηθνύ αεξίνπ «Σν πξαθηνξείν ΙΤΑΡ-ΤΑΣΣ ζε εθηελέο ηειεγξάθεκά ηνπ απφ ηελ Αζήλα (26/2) κε ηίηιν: «Ζ Gazprom θαη ε ειιεληθή ΓΔΠΑ ζπκθψλεζαλ γηα έθπησζε 15%» θαη ππφηηηιν: «Ζ λέα ηηκή ζα ηζρχεη απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2013, ζχκθσλα κε ηε ζπκθσλία αλαδξνκηθφηεηαο» αλαθέξεη, φηη απφ ην Τ- πνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ηεο Διιάδαο α- λαθνηλψζεθε, φηη «ε θξαηηθή εηαηξεία θπζηθνχ αεξίνπ ΓΔΠΑ θαη "Gazprom" δηαπξαγκαηεχηεθαλ έθπησζε 15 % επί ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο κε ηελ νπνία παξέρεηαη ην ξσζηθφ αέξην ζηε ρψξα θαη ε λέα ηηκή ζα έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ απφ ηελ 1 Ηνπιίνπ ηνπ 2013, βάζεη ηεο ζπκθσλίαο θαη ζα εθαξκνζηεί ζην πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο δηαθπβεξλεηηθήο ζπκθσλίαο κέρξη ην 2016, κε επέθηαζε γηα άιιε κηα δεθαεηία». Όπσο ζεκεηψλεη ην πξαθηνξείν «ζηηο 13 Φεβξνπαξίνπ ν Κπβεξλεηηθφο Δθπξφζσπνο θ. ίκνο Κεδίθνγινπ είρε αλαθέξεη, φηη ε ειιεληθή θπβέξλεζε επηδηψθεη λα θαηαιήμεη ζε ζπκθσλία κε ηε Ρσζία γηα κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, δειψλνληαο φηη «ζε απηφ ην ζηάδην πεξηκέλνπκε κηα ζπκθσλία, ζρεηηθά κε ην πνηα ηηκή ζα καο πξνηείλνπλ γηα ην θπζηθφ αέξην πνπ παίξλνπκε. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εκάο, αθνχ ε Διιάδα πιεξψλεη 467 δνιάξηα αλά ρίιηα θπβηθά κέηξα, ηε ζηηγκή πνπ ε κέζε επξσπατθή ηηκή είλαη δνιάξηα. Πιεξψλνπκε ζρεδφλ 25 % πεξηζζφηεξν». ην ηειεγξάθεκα ηνλίδεηαη φηη ππήξραλ πιεξνθνξίεο γηα θαη αξρήλ ζπκθσλία ΓΔΠΑ-Gazprom απφ ην πξσί ηεο 26/2. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζηε ζπλέρεηα επηβεβαηψζεθαλ-ππφ ηνλ φξν ηεο αλσλπκίαο-,απφ εθπξφζσπν ηεο Gazprom ζηελ Αζήλα. Ο εθπξφζσπνο απηφο δήισζε, φηη «ε ΓΔΠΑ θαη ε "Gazprom" θαηέιεμαλ ζε πξνθαηαξθηηθή ζπκθσλία γηα κείσζε ηεο ηηκήο πξνο ,5 αλά ρίιηα θπβηθά κέηξα». ηε ζπλέρεηα, θάλνληαο αλαθνξά ζην η- ζηνξηθφ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ην πξαθηνξείν ππνγξακκίδεη φηη «ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ, ε ΓΔΠΑ θαη ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ηεο Διιάδαο αξλνχληαλ δήισζε ηεο Gazprom export γηα θαη αξρήλ επίηεπμε ζπκθσλίαο κε ηελ ειιεληθή πιεπξά γηα κείσζε ηεο ηηκήο ηεο πξνκήζεηαο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ελψ ηα ηνπηθά ΜΜΔ αλέθεξαλ, φηη «ε ειιεληθή πιεπξά δηεθδηθνχζε ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ρακειφηεξεο ηηκέο γηα ηελ πξνκήζεηα θπζηθνχ αεξίνπ ζηε ρψξα, κέρξη ην κέζν επξσπατθφ επίπεδν». «Ζ ΓΔΠΑ επηζπκνχζε έθπησζε θαηά 20%, ψζηε λα κεησζεί ε ηηκή ζηα 380 επξψ αλά ρίιηα θπβηθά κέηξα, ελψ ε ξσζηθή πιεπξά πξνζέθεξε κηα έθπησζε ηνπ %, αιιά θαη νη δχν πιεπξέο πξνζπαζνχζαλ λα θαηαιήμνπλ ζε ακνηβαία απνδεθηή ιχζε, ψζηε λα απνθεπρζεί ε πξνζθπγή ηεο Αζήλαο ζηελ δηεζλή δηαηηεζία γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο», ππνγξακκίδεη ην ΗΣΑΡ-ΣΑ. Πξνζζέηεη δε, φηη έλαο άιινο ζεκαληηθφο ζηφρνο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ήηαλ ην ζεκείν ηεο ζπκθσλίαο πνπ νξίδεη, φηη, αλ ν αγνξαζηήο (ΓΔΠΑ) δελ θαηαλαιψζεη ηηο ζπκθσλεζείζεο πνζφηεηεο θπζηθνχ αεξίνπ, ζα

2 ελίδα 2 πξέπεη λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε ζηνλ πσιεηή ("Gazprom"), κε ηελ ειιεληθή πιεπξά λα επηδηψθεη λα ακβιχλεη απηή ηελ θαηάζηαζε και επιπλέον να ζητά η συμφωνία την αναδρομική ισχύ της συμφωνία, από τις αρχές του 2013, γεγονός που θα οδηγούσε σε εκ νέου υπολογισμό της τιμής της παροχής φυσικού αερίου, κατά το παρελθόν έτος. χκθσλα κε ηελ ειιεληθή πιεπξά, νη θαηαλαισηέο ιηαληθήο (λνηθνθπξηά) ζηελ Διιάδα πιεξψλνπλ ην θπζηθφ αέξην θαηά % πεξηζζφηεξν απφ ην κέζν φξν ζηελ Δπξψπε, ελψ γηα ηελ ειιεληθή βηνκεραλία ην ράζκα είλαη αθφκα κεγαιχηεξν, ηνλίδεη ην ΗΣΑΡ-ΣΑ, ππνγξακκίδνληαο, φηη ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, νη ηηκέο πνπ πιεξψλνπλ νη ειιεληθέο βηνκεραλίεο θπκαίλνληαη ζηα 52 επξψ αλά MW, ελψ ζηελ Ηζπαλία ζηα 36 επξψ, ζηε Γεξκαλία ζηα 35 επξψ, ζηε Βνπιγαξία ζηα 32 επξψ θαη ζηηο ΖΠΑ κφιηο ζηα 9 επξψ αλά MW. Δπηπιένλ, νη κεηαιινπξγηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα πιεξψλνπλ 47,2 επξψ αλά MW, ηηκή πνπ είλαη πεξίπνπ 50 % πςειφηεξε απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν, πνπ θπκαίλεηαη ζηα 32,2 επξψ αλά MW. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ παξαίηεζε, ζηηο 6 Φεβξνπαξίνπ, ηνπ επηθεθαιήο ηεο ΓΔΠΑ θ. Υάξε αρίλε θαη ζηελ ηφηε δήισζή ηνπ, φηη «νη δηαπξαγκαηεχζεηο δελ έρνπλ νινθιεξσζεί, αιιά βξίζθνληαη θνληά ζην ηέινο», ελψ επηζεκαίλεηαη ε δήισζε ηνπ Κπβεξλεηηθνχ Δθπξνζψπνπ θ. ίκνπ Κεδίθνγινπ, ζηηο 13 Φεβξνπαξίνπ, φηη ν λένο δηαγσληζκφο γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο θπζηθνχ αεξίνπ ΓΔΠΑ ζα μεθηλήζεη θέηνο θαη ζα νινθιεξσζεί ην Ο Τπνπξγφο, κεηά ηελ απνηπρία ηνπ δηαγσληζκνχ ην πεξαζκέλν έηνο, είρε δειψζεη, φηη «ζα πξαγκαηνπνηεζεί πξνθήξπμε λένπ δηαγσληζκνχ», ελψ είρε ηνλίζεη ηελ χπαξμε ελδηαθέξνληνο απφ ξσζηθήο πιεπξάο, πξνζζέηνληαο σζηφζν, φηη «είλαη πνιχ λσξίο γηα ζπδήηεζε». «Δμ φζσλ γλσξίδσ, ππάξρεη έλα ελδηαθέξνλ απφ ηελ πιεπξά ηεο Ρσζίαο, αιιά είλαη πνιχ λσξίο γηα λα ην ζπδεηάκε. Δπηπιένλ, καο έρνπλ επηβιεζεί εθ κέξνπο ηεο ΔΔ νξηζκέλεο λέεο απαηηήζεηο, θαζψο ε ΓΔΠΑ είλαη κία παλεζληθή εηαηξεία θαη ζηηο πεξηθέξεηεο ππάξρνπλ εηαηξείεο πνπ αλήθνπλ ζε απηήλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ΔΠΑ Αζήλαο, Πάηξαο, Θεζζαινλίθεο θιπ, γηα ηηο νπνίεο ε ΔΔ ζέιεη λα ηδησηηθνπνηεζνχλ μερσξηζηά απφ ηελ ΓΔΠΑ», είρε δειψζεη ν Διιελαο ππνπξγφο, αλαθέξεη ην ΗΣΑΡ-ΣΑ. Δμάιινπ, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013, ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ θξαηηθνχ ηακείνπ ηδησηηθνπνηήζεσλ (ΣΑΗΠΔΓ) θ. Ησάλλεο Δκίξεο δήισζε, φηη «ε Διιάδα ζα πξνβεί ζηελ πξνθήξπμε ελφο λένπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πψιεζε ηεο ΓΔΠΑ κεηά ην 2014, ιφγσ ησλ α- παηηήζεσλ ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ο ιφγνο γηα ηηο αλαβνιέο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη νη απαηηήζεηο ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηηο θαλνληζηηθέο αιιαγέο ζηελ εγρψξηα αγνξά». ηε ζπλέρεηα ην πξαθηνξείν, αλαθέξεηαη ζηνλ αλεπηηπρή δηαγσληζκφ πψιεζεο ηεο ΓΔΠΑ, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013 θαη ζηνπο ιφγνπο απφζπξζεο απφ απηφλ ηεο Gazprom. Τν πξαθτνξείν ΡΙΑ-Νόβνστη γηα τελ σπκυωλία ΓΔΠΑ-Gazprom. H Διιεληθή εηαηξεία θπζηθνχ αεξίνπ ΓΔΠΑ θαη ε ξσζηθή Gazprom ππέγξαςαλ ζπκθσλία γηα ηε κείσζε ησλ ηηκψλ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαηά 15 %, ε νπνία ζα έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ ηνπ 2013, αλαθνίλσζε ηελ Σξίηε (25/2) ην βξάδπ, ην ειιεληθφ Τ- πνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, αλαθέξεη ην πξαθηνξείν εηδήζεσλ ΡΗΑ-Νφβνζηη ζε ηειεγξάθεκά ηνπ (26/2) απφ ηελ Αζήλα. Απφ ην ξσζηθφ Τπνπξγείν Δλέξγεηαο δήισζαλ, φηη «απηή είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή, ζε ζχγθξηζε κε απηέο ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ, φζνλ αθνξά ηηο καθξνπξφζεζκεο ζπκβάζεηο κε ηελ Gazprom», ζεκεηψλεη ην πξαθηνξείν, ππνγξακκίδνληαο, φηη απφ «ην ειιεληθφ Τ- πνπξγείν Δλέξγεηαο αλαθέξζεθε επίζεο, φηη ε ζπκθσλία κε ηε ξσζηθή εηαηξεία πξνβιέπεη θαη ηε κείσζε ηνπ εηήζηνπ φγθνπ "take or pay, ρσξίο φκσο λα δνζνχλ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία». «Ζ λέα ηηκή πεξηιακβάλεη έθπησζε 15 % ζε ζχγθξηζε κε ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία

3 Σ Ε Τ Χ Ο 4 2 ελίδα 3 θαη ε ηηκή βάδεη ηελ Διιάδα ζην θέληξν ηεο επξσπατθήο επείξνπ, θαζψο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή ζε ζχγθξηζε κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο, φζνλ αθνξά ηηο καθξνπξφζεζκεο ζπκβάζεηο κε ηελ Gazprom. Δπηπιένλ, ε λέα ηηκή είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ επηθξαηνχζα ηηκή ηνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ζα έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ, απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2013, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη, φηη νη ηηκέο ζα κεησζνχλ γηα φινπο ηνπο θαηαλαισηέο θπζηθνχ αεξίνπ νηθηαθψλ θαη βηνκεραληθψλ», αλέθεξαλ απφ ην Ρσζηθφ Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, ζχκθσλα κε ην ΡΗΑ-Νφβνζηη. Τπνγξακκίδεηαη, φηη ε λέα ηηκή θαζνξίδεηαη βάζεη κηαο δηαθπβεξλεηηθήο ζπκθσλίαο, ε νπνία ηζρχεη κέρξη ην 2016, κε επέθηαζε γηα δέθα ρξφληα θαη φηη επηπιένλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επαλαδηαπξαγκαηεχζεσλ ην επφκελν έηνο γηα επαλαθαζνξηζκνχ ηεο ηηκήο, ελψ ζεκεηψλεηαη, φηη ζχκθσλα κε «ην ειιεληθφ Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, νη επηηπρείο δηαπξαγκαηεχζεηο ζα βνεζήζνπλ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ζα θάλνπλ πην πξνζηηέο ηηο ηηκέο ζέξκαλζεο, ζα κεηψζνπλ ην θφζηνο ελέξγεηαο γηα ηε βηνκεραλία θαη ην θφζηνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο». Δπηζεκαίλεηαη ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ζηελ Διιάδα, ιφγσ ηεο χθεζεο ελψ ηνλίδεηαη, φηη ΓΔΠΑ θαη Gazprom ζπκθψλεζαλ λα κεηψζνπλ ηνλ εηήζην φγθν take-or-pay πνπ ππήξρε ζηε ζχκβαζε, ζε 2 δηο θ.κ απφ ηα 2,4 πνπ ίζρπε. To ηειεγξάθεκα ηνπ ΡΗΑ-Νφβνζηη πξνβάιιεηαη απφ ηηο ε/θ Κνκκεξζάλη, Βέληνκνζηη θαη Gazeta.ru, κε ηίηινπο αληίζηνηρα: «Ζ Gazprom κεηψλεη αλαδξνκηθά ηηο ηηκέο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Διιάδα», «Ζ Gazprom κείσζε ηε ηηκή γηα ηελ Διιάδα, αιιά ιηγφηεξν απφ απηφ πνπ ήζειε εθείλε» θαη «Ζ Gazprom απφ ηνλ Ηνχιην κεηψλεη ηηο ηηκέο γηα ηελ Διιάδα θαηά 15%», ελψ ε αγγιφθσλε The Moscow Times, αλαδεκνζηεχεη ηειεγξάθεκα ηνπ Reuters κε ηίηιν: «Ζ Διιάδα επηβεβαηψλεη 10 ρξφληα παξάηαζε ηεο ζπκθσλίαο παξνρήο θπζηθνχ αεξίνπ κε ηε Gazprom».» (Πεγή : ΓΣΔ Μφζραο.)

4 ελίδα 4 Απνρώξεζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο ΓΔΠΑ θ. Υάξε αρίλε. «Σν πξαθηνξείν εηδήζεσλ ΡΗΑ-Νφβνζηη κε ηειεγξάθεκά ηνπ απφ ηελ Αζήλα (6/2), ππφ ηνλ ηίηιν: «Απνρσξεί ν επηθεθαιήο ηεο ειιεληθήο εηαηξείαο θπζηθνχ αεξίνπ ΓΔΠΑ, θ. αρίλεο αλαθέξεη, φηη «ν επηθεθαιήο ηεο ΓΔΠΑ θ. Υάξεο αρίλεο αλαθνίλσζε ηελ απνρψξεζή ηνπ απφ ηελ εηαηξεία, θαζψο απνθάζηζε λα απνδερζεί πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο Global Finance. ην ηειεγξάθεκα πξνβάιιεηαη ε δήισζε ηνπ θ. αρίλε, φηη «ηψξα πνπ ηειεηψλεη ε δηαπξαγκάηεπζε κε ηελ Gazprom γηα κείσζε ησλ ηηκψλ, απνθάζηζα λα απνδερζψ πξνζθνξά ηεο εηαηξίαο Global Finance», θαζψο θαη ε ππνγξάκκηζή ηνπ, φηη «ε ΓΔΠΑ, παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, είλαη ζήκεξα κηα πγηήο θαη δπλακηθή επηρείξεζε θαη είκαη ζίγνπξνο γηα ηελ αλνδηθή ηεο πνξεία ηα επφκελα ρξφληα». Σν πξαθηνξείν ζεκεηψλεη, φηη «ε ηδησηηθνπνίεζε ηεο ΓΔΠΑ καηαηψζεθε ην θαινθαίξη ηνπ 2013, φηαλ ε «Gazprom» αξλήζεθε λα ππνβάιεη δεζκεπηηθή πξνζθνξά, ιφγσ νξηζκέλσλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ πψιεζή ηεο, πνπ ζεσξείηαη έλα απφ ηα βαζηθά ζεκεία ηνπ ειιεληθνχ πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνίεζεο, αλαβιήζεθε γηα ην Σνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, ε ειιεληθή εηαηξεία δηαπξαγκαηεχεηαη κε ηελ «Gazprom» ζρεηηθά κε ηε κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη, ζχκθσλα κε αλαθνξέο ησλ ΜΜΔ, νη δχν πιεπξέο βξίζθνληαη θνληά ζε κηα ζπκθσλία. ην ίδην ζέκα αλαθέξεηαη θαη ην πξαθηνξείν εηδήζεσλ ΗΣΑΡ-ΣΑ (6/2), ζεκεηψλνληαο, φηη «ν θ. αρίλεο ζα παξακείλεη ζην ηηκφλη ηεο ΓΔΠΑ κέρξη λα ηνπνζεηεζεί ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ θαη φηη ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ηεο Διιάδαο «αξλήζεθε λα πξνβεί ζε νπνηνδήπνηε ζρφιην, ζρεηηθά κε ην πφηε κπνξεί λα γίλεη ε αιιαγή ζηε ζέζε ηνπ επηθεθαιή ηεο εηαηξείαο. χκθσλα κε ηα ειιεληθά ΜΜΔ, ε ειιεληθή πιεπξά επηδηψθεη κείσζε θαηά 20% ζηελ ηηκή πξνκήζεηαο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ψζηε λα θζάζεη ζηα 380 επξψ αλά ρίιηα θ.κ, πνπ απνηειεί θαη ην κέζν επίπεδν ηηκήο ε- ληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη δχν πιεπξέο πξνζπαζνχλ λα θαηαιήμνπλ ζε ακνηβαία απνδεθηή ζπκθσλία, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί πξνζθπγή ηεο Αζήλαο ζηε δηεζλή δηαηηεζία γηα ηελ επίιπζε δηαθνξάο. «Δλα άιιν ζεκαληηθφ ζέκα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ είλαη ε απνδεκίσζε πνπ πξέπεη λα θαηαβάιεη ε ΓΔΠΑ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαλαιψζεη ηηο πξνζπκθσλεζείζεο πνζφηεηεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ», αλαθέξεη ην ηειεγξάθεκα ηνπ πξαθηνξείνπ, ζεκεηψλνληαο, φηη «ε ειιεληθή πιεπξά επηδηψθεη λα αιιάμεη ηνλ φξν απηφ, κε ηνλ θ. αρίλε λα δειψλεη, φηη νη δηαπξαγκαηεχζεηο δελ ηειείσζαλ, αιιά είλαη θνληά ζην ηέινο θαη φηη πιένλ έρνπλ πεξάζεη ζε πνιηηηθφ επίπεδν», ελψ επηζεκαίλεη ηελ δήισζε ηνπ, φηη «ε απνρψξεζή ηνπ δελ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί σο ζεκάδη, φηη νη ζπδεηήζεηο είηε απνηπγράλνπλ, είηε νινθιεξψλνληαη ζεηηθά». Tν ηειεγξάθεκα ηνπ ΗΣΑΡ-ΣΑ πξνβάιιεηαη θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ελψ ε ε/θ Βέληνκνζηη αλαθέξεηαη ζην ζέκα, δεκνζηεχνληαο ηειεγξάθεκα ηνπ πξαθηνξείνπ Reuters, κε ηίηιν: «Απνρσξεί ν γεληθφο δηεπζπληήο ηεο ειιεληθήο εηαηξείαο ΓΔΠΑ, ε νπνία πέηπρε λα πάξεη έθπησζε απφ ηελ «Gazprom».» (Πεγή :ΓΣΔ Μφζραο.)

5 ελίδα 5 Tν ειιεληθό θνηλνβνύιην ππέξ ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ησλ ελεξγεηαθώλ δηθηύσλ. «Πξαθηνξείν ΗΣΑΡ-ΣΑ 7/2: «Σν Διιεληθφ Κνηλνβνχιην ελέθξηλε ηελ Πέκπηε 6/2, λφκν πνπ επηηξέπεη ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΑΓΜΖΔ), πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθπζζνχλ επελδχζεηο θαη λα εμαζθαιηζζεί ε αδηάιεηπηε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηα ηνπξηζηηθά λεζηά, φπσο αληνξίλε θαη Κξήηε. O λφκνο ςεθίζηεθε απφ 150 βνπιεπηέο, ζε ζχλνιν 300 εδξψλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, κε 120 βνπιεπηέο θαηά. O λφκνο απηφο επηηξέπεη ζηνπο ελ δπλάκεη επελδπηέο λα απνθηήζνπλ ην 66% ησλ κεηνρψλ ηνπ ΑΓΜΖΔ, ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη πεξίπνπ ρηιηφκεηξα γξακκψλ πςειήο ηάζεο ξεχκαηνο ζε φιε ηε ρψξα, ππνγξακκίδνληαο, φηη ε πψιεζε ηνπ κεηαθνξέα απηνχ δελ είλαη κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Διιάδαο πξνο ηνπο δηεζλείο δαλεηζηέο, γηα ηε ρνξήγεζε ησλ πνιιψλ δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ παθέησλ». «Ωζηφζν, ε Αζήλα»-ζπλερίδεη ην πξαθηνξεηαθφ δεκνζίεπκα-«πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο ελεξγεηαθνχο θαλφλεο ηεο ΔΔ, πνπ απαηηνχλ ην δηαρσξηζκφ ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο ελέξγεηαο απφ ηνλ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ηνπ δηθηχνπ. Ο Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θ. Γηάλλεο Μαληάηεο δήισζε πξνο ζηνπο λνκνζέηεο, φηη ε ρψξα δελ είλαη ζε ζέζε λα επελδχζεη 2,5 δηο επξψ, πνπ απαηηνχληαη γηα ην δίθηπν δηαλνκήο ζηα λεζηά θαη ηελ θαηαζθεπή πξφζζεησλ γξακκψλ ξεχκαηνο γηα ηεο ζχλδεζή ηνπο κε ηα ζπζηήκαηα ελέξγεηαο γεηηνληθψλ ρσξψλ, φπσο ε Ηηαιία». «Σα ειιεληθά λεζηά φπσο ε αληνξίλε, δελ έρνπλ θακία ζχλδεζε κε ην δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη εμαξηψληαη απφ ηνπο ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε καδνχη θαη ξππαίλνπλ ηελ αηκφζθαηξα. Τπελζπκίδεηαη, φηη ηνλ Αχγνπζην ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο, ιφγσ ππξθαγηάο ζε κνλάδα ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο αληνξίλεο, ην λεζί γηα κία εβδνκάδα αληηκεηψπηζε ζνβαξέο δηαθνπέο ξεχκαηνο. Καηά ηελ πεξίνδν απηή, ζην λεζί βξίζθνληαλ 120 ρηιηάδεο ηνπξίζηεο, νη νπνίνη δελ είραλ δπλαηφηεηα θιηκαηηζκνχ». Όπσο ηνλίδεη ην δεκνζίεπκα «ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 15% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο». ηε ζπλέρεηα πξνβάιιεηαη δήισζε ηνπ ππνπξγνχ θ. Μαληάηε, φηη «ε θπβέξλεζε δαπαλά 1 δηο επξψ αλά έηνο, γηα ηελ αγνξά ηνπ ληίδει θαη καδνχη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο ζηαζκνχο ζηα λεζηά» θαη φηη «νη λέεο γξακκέο ζα επηηξέςνπλ ζηελ Διιάδα λα απμήζεη ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζηα λεζηά, φπνπ ζρεδφλ φιν ην ρξφλν ππάξρεη ειηνθάλεηα θαη ζπρλά θπζνχλ ηζρπξνί άλεκνη, θαη λα εμάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε άιιεο ρψξεο». Ωζηφζν, ηα θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη ηα ζπλδηθάηα αληηηίζεληαη ζηελ πψιεζε ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ εζληθνχ δηθηχνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θνβνχκελα φηη ζα πξνεγεζεί ε πιήξεο ηδησηηθνπνίεζε ηεο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Ζιεθηξηζκνχ (ΓΔΖ), ε νπνία θαηέρεη ην 100% ησλ κεηνρψλ ηνπ ΑΓΜΖΔ, αλαθέξεη ην πξαθηνξείν εηδήζεσλ, ζεκεηψλνληαο, φηη ην θχξην θφκκα ηεο αληηπνιίηεπζεο, ΤΡΗΕΑ, ππνζρέζεθε λα αθπξψζεη ηελ πψιεζε, εάλ έιζεη ζηελ εμνπζία. Ζ πψιεζε ηνπ ΑΓΜΖΔ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, αιιά ε ειιεληθή θπβέξλεζε δελ ζα πάξεη ηίπνηα απφ απηή, δεδνκέλνπ φηη φια ηα έζνδα ζα δηαηεζνχλ ζηε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ, ππνγξακκίδεη ην Η- ΣΑΡ-ΣΑ.» (Πεγή : ΓΣΔ Μφζραο.)

6 ελίδα 6 Ο βνπιγαξηθόο Σύπνο γηα ηνλ πεηξειαηαγσγό Μπνπξγθάο- Αιεμαλδξνύπνιε. «Μεγάιε κεξίδα ηνπ βνπιγαξηθνχ Σχπνπ (20/2) αλαπαξάγεη ηειεγξάθεκα ηνπ πξαθηνξείνπ ΗΣΑΡ ΣΑ ζην νπνίν παξαηίζεληαη δειψζεηο ηνπ π- πνπξγνχ Δλέξγεηαο ηεο Ρσζίαο, θ. Αιεμάληεξ Νφβαθ γηα ηνλ πεηξειαηαγσγφ Μπνπξγθάο Αιεμαλδξνχπνιε. χκθσλα κε ηηο δειψζεηο απηέο ζα ηεζεί μαλά ην ζέκα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πεηξειαηαγσγνχ Μπνπξγθάο Αιεμαλδξνχπνιεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηθηήο ξσζν-βνπιγαξηθήο δηαθξαηηθήο επηηξνπήο ε ν- πνία ζα ιάβεη ρψξα ζηηο 7 8 Απξηιίνπ Ζ εθεκεξίδα «24 ΩΡΔ», αλαθέξεη ζρεηηθά φηη «ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ θ. Νφβαθ, αλεμάξηεηα απφ ηε δήισζε ηεο βνπιγαξηθήο πιεπξάο φηη απνρσξεί απφ ην έξγν, ε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ ηξηψλ θπβεξλήζεσλ, ηεο ξσζηθήο, ηεο βνπιγαξηθήο θαη ηεο ειιεληθήο, ηνπ 2007, ηζρχεη. Δίλαη εζπεπζκέλε ε κλεία πεξί παχζεο απηνχ ηνπ ζρεδίνπ, δηφηη δελ πξνβιέπεηαη κνλνκεξή απνρψξεζε κηαο ρψξαο. Ακνηβαία ζπλαίλεζε κέρξη ζήκεξα δελ έρεη επηηεπρζεί. Ζ Βνπιγαξία δηέθνςε ηε ζπκκεηνρή ηεο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011 κε απφθαζε ηεο Βνπιήο». Ζ εθ. «ΣΡΟΤΝΣ» παξαζέηεη δειψζεηο ηνπ βνχιγαξνπ ΤΠΔΞ, θ. Κξηζηηάλ Βηγθέληλ ζε δεκνζηνγξάθνπο: «Απνξψ γηα ηε ζέζε ηνπ Ρψζνπ ππνπξγνχ Δλέξγεηαο θαη δελ βιέπσ ιφγνπο επαλεθθίλεζεο ηνπ ζρεδίνπ. Έρεη ηεξεζεί ν φξνο ηεο δσδεθάκελεο πξνεηδνπνίεζεο ζε πεξίπησζε απνρψξεζεο απφ ην ζρέδην. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο θπβέξλεζεο δελ έρεη ζπδεηεζεί ζέκα αλαλέσζεο ηνπ έξγνπ Μπνπξγθάο Αιεμαλδξνχπνιε,» Απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο ζρνιηάζηεθε φηη πξαγκαηηθά ζα ππάξμεη βνπιγαξν-ξσζηθή ζπλάληεζε ηνλ εξρφκελν Απξίιην ζηε φθηα, πξνζζέηνληαο φηη αξκφδην γηα ηνλ πεηξειαηαγσγφ είλαη ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Απφ ην Γξαθείν Σχπνπ ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ εμήγεζαλ φηη δελ ππάξρεη επίζεκε ζέζε ηεο ξσζηθήο πιεπξάο θαη αλ ιεθζεί απφθαζε γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ έξγνπ Μπνπξγθάο Αιεμαλδξνχπνιε, απηή κπνξεί λα πξνέιζεη κφλν απφ ην ππνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο.» O ππνπξγόο Δλέξγεηαο τεο Ρωσίαο, θ. Αιεμάλτεξ Νόβαθ (Πεγή :ΓΣΔ φθηαο.)

7 Σ Ε Τ Χ Ο 4 2 ελίδα 7 Δπίζθεςε ηνπ βνύιγαξνπ ΤΠΔΞ ζην Καηάξ. «Ζ εθεκεξίδα «24 ΩΡΔ» δεκνζηεχεη (26/2) άξζξν κε ηίηιν «Ο Βηγθέληλ ζπδεηεί ζην Καηάξ πεξί λένπ δηαδξφκνπ αεξίνπ θαη άλνηγκα ηξάπεδαο ζηε φθηα. Σν άξζξν αλαθέξεηαη ζε επίζθεςε εξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζην Καηάξ ν βνχιγαξνο ΤΠΔΞ θ. Κξηζηηάλ Βηγθέληλ, ηνλίδνληαο φηη «ε Βνπιγαξία πξφηεηλε ζην Καηάξ λα αλνίμεη ηξάπεδα ζηε φθηα γηα ηελ πξνψζεζε επελδχζεσλ ηεο ρψξαο φρη κφλνλ ζηε Βνπιγαξία, αιιά θαη ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο, θαζψο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ.» ην δεκνζίεπκα αλαθέξεηαη φηη «ν θ. Βηγθέληλ κεηέβε ζην Καηάξ κεηά ην πέξαο ηεο ζπλφδνπ Βηζεγθξάλη ζηε Βνπδαπέζηε. Όπσο δήισζε ζηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ΜΜΔ: «Μεηέθεξα ζην Καηάξ ηελ ηδέα ηεο Οπγγαξίαο πεξί θαηαζθεπήο λένπ δηαδξφκνπ αεξίνπ Νφηνο Βνξξάο απφ ηελ Διιάδα κέζσ Βνπιγαξίαο θαη Ρνπκαλίαο, ζέκα ην νπνίν ζπδεηήζακε ζηε Βνπδαπέζηε. Ζ ηδέα απηή παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ην Καηάξ ιφγσ ηεο πξφζεζεο ηεο Διιάδαο λα θαηαζθεπάζεη, πέξα απφ ηνλ αγσγφ ΣΑΡ, ηεξκαηηθφ ζηαζκφ πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ. Ζ Βνπιγαξία ζα θηινμελήζεη ζπλάληεζε γηα ηελ εμέηαζε απηνχ ηνπ ζέκαηνο. ηελ ζπλάληεζε θαιέζακε λα πάξνπλ κέξνο θαη νη θίινη καο απφ ην Καηάξ».» Ο βνύιγαξνο ΥΠΔΞ θ. Κξηστηάλ Βηγθέληλ, (Πεγή :ΓΣΔ φθηαο.) Δθεκεξίδα «24 ΩΡΔ»: Δπίζθεςε ηνπ βνύιγαξνπ πξσζππνπξγνύ θ. Οξεζάξζθη ζην Αδεξκπατηδάλ. «Ζ εθεκεξίδα «24 ΩΡΔ» (21/2) δεκνζηεχεη άξζξν κε ηίηιν «ην Αδεξκπατηδάλ καο πξνηείλεη ηξηπιάζηεο πνζφηεηεο αεξίνπ». Όπσο αλαθέξεηαη κεηαμχ άιισλ ζην άξζξν «ηξηπιάζηα αχμεζε ησλ πξνκεζεηψλ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην Αδεξκπατηδάλ ζηε Βνπιγαξία πξφηεηλε ν Πξφεδξνο θ. Ηιράκ Αιίεθ ζηνλ βνχιγαξν πξσζππνπξγφ, θ. Πιάκελ Οξεζάξζθη, ν νπνίνο πξαγκαηνπνηεί επίζθεςε ζην Μπαθνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε Βνπιγαξία ζα κπνξεί λα αγνξάδεη εηεζίσο 3 δηο θπβηθά κέηξα αληί γηα 1 δηο, πνζφηεηα γηα ηελ νπνία ππάξρεη ζπκθσλία, φπσο δηεπθξίληζε ν ππνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο, θ. Νηξαγθνκίξ ηφηλεθ. Σν αδέξηθν αέξην πξέπεη λα ξεχζεη ζηε Βνπιγαξία ην 2019 α- πφ ηνλ λφηην αγσγφ αεξίνπ ΣΑΡ θαη απφ ηνλ δηαζπλδεηήξην αγσγφ αεξίνπ κεηαμχ Βνπιγαξίαο θαη Διιάδαο. Ζ Βνπιγαξία είλαη ε πξψηε ρψξα ζηελ δηαδξνκή ηνπ αεξίνπ πξνο ηελ Δπξψπε, πξφζζεζε ν θ. ηφηλεθ. Ζ αχμεζε ησλ πνζνηήησλ φκσο ζπλδέεηαη θαη κε ηηο πξνζέζεηο γηα ε- πελδχζεηο ηεο αδέξηθεο θξαηηθήο εηαηξείαο ΟΚΑΡ ζηε Βνπιγαξία. Οη Αδέξνη ζέινπλ λα θαηαζθεπάζνπλ καδί κε βνπιγαξηθή εηαηξεία δίθηπν δηαλνκήο αεξίνπ ζηε Βνπιγαξία, ην νπνίν ζα αληαγσλίδεηαη ην δίθηπν ηεο Overgaz πνπ είλαη ηδηνθηεζία ηεο Gazprom, φπσο εμήγεζε ν ππνπξγφο θ. ηφηλεθ, πξνζζέηνληαο φηη ε επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ζα απμήζεη ηελ θαηαλάισζε θαη ε ρψξα ζα ρξεηαζηεί κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο. Απηή ηε ζηηγκή κφιηο ην 2 3% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Βνπιγαξία ρξεζηκνπνηεί θπζηθφ αέξην. Αλακέλεηαη ε εηθφλα λα απνζαθεληζηεί κέρξη ηνλ Ηνχλην, φηαλ ζα πξαγκαηνπνηήζεη επίζθεςε ζηε Βνπιγαξία ν Πξφεδξνο Ηιράκ Αιίεθ.» Ο Πξωζππνπξγόο τεο Βνπιγαξίαο θ. Πιάκελ Οξεσάξσθη (Πεγή :ΓΣΔ φθηαο.)

8 ελίδα 8 Γειώζεηο ηνπ θύπξηνπ ππνπξγνύ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ. «Ο Τπνπξγφο Δλέξγεηαο, θ. Γηψξγνο Λαθθνηξχπεο, ζε δειψζεηο ηνπ ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο ζην Πξνεδξηθφ Μέγαξν ζην πεξηζψξην ηεο ηειεηήο απνλνκήο ησλ Βξαβείσλ Δμαγσγψλ (19/2), ζρεηηθά κε ηηο επαθέο ησλ εηαηξηψλ Noble θαη Delek κε αληίζηνηρεο ηνπξθηθέο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε πηζαλφηεηα φδεπζεο ηνπ ηζξαειηλνχ θπζηθνχ αεξίνπ κε δίθηπν αγσγψλ, κέζσ Σνπξθίαο αλέθεξε: «Οη ζπδεηήζεηο κεηαμχ ηνπξθηθψλ εηαηξεηψλ θαη ηεο θνηλνπξαμίαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη απφ πιεπξάο Ηζξαήι αθνξά μεθάζαξα ηηο δχν ρψξεο, Ηζξαήι θαη Σνπξθία, θαη δελ επεξεάδεη ηνπο δηθνχο καο ζρεδηαζκνχο γηα δεκηνπξγία ρεξζαίνπ ηεξκαηηθνχ πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ». Δξσηεζείο πψο επεξεάδεη ηνπο ζρεδηαζκνχο ηεο Κχπξνπ κηα ελδερφκελε ζπλεξγαζία κεηαμχ εηαηξείαο Νηέιεθ θαη Σνπξθίαο, είπε φηη «απηέο νη ζπδεηήζεηο κεηαμχ ηνπξθηθψλ εηαηξεηψλ θαη ηεο θνηλνπξαμίαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη απφ πιεπξάο Ηζξαήι γίλνληαη εδψ θαη πάξα πνιχ θαηξφ, δελ είλαη θάηη θαηλνχξην. ε φ,ηη αθνξά ην αλ επεξεάδνληαη νη ζρεδηαζκνί καο, εκείο πξνρσξνχκε κε ην ζρεδηαζκφ πνπ είλαη ην ηεξκαηηθφ πγξνπνίεζεο, ελψ ηαπηφρξνλα εηνηκαδφκαζηε θαη γηα άιιεο επηινγέο γηα λα είκαζηε έηνηκνη γηα φια ηα ελδερφκελα. Οη επηινγέο απηέο αθνξνχλ, παξαδείγκαηνο ράξε, κηα πισηή κνλάδα πγξνπνίεζεο ή ην ζέκα πγξνπνίεζεο ζηελ Αίγππην, πνπ είλαη έλα ζέκα γηα ην νπνίν αξρίζακε ζπδεηήζεηο πξφζθαηα κε ηελ Κπβέξλεζε ηεο Αηγχπηνπ. Οη ζπδεηήζεηο ηνπξθηθψλ εηαηξεηψλ θαη ησλ ηζξαειηλψλ εηαηξεηψλ είλαη θάηη πνπ γίλεηαη εδψ θαη πάξα πνιχ θαηξφ». Δξσηεζείο ν θ. Τπνπξγφο, είπε φηη «ν ζηξαηεγηθφο καο ζηφρνο παξακέλεη ην ρεξζαίν ηεξκαηηθφ πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ. Όπσο έρσ πεη θαη ζην παξειζφλ, ρξεηαδφκαζηε γη απηφ πεξηζζφηεξν θπζηθφ αέξην. Δκείο νθείινπκε σο Τπνπξγείν Δλέξγεηαο λα είκαζηε πξνεηνηκαζκέλνη γηα φια ηα ελδερφκελα. Δηζη εμεηάδνπκε ηελ επηινγή ηεο πισηήο κνλάδαο θαη ηελ επηινγή αγσγνχ πξνο ηελ Αίγππην. Απηέο είλαη νη επηινγέο καο, φκσο, παξακέλνπκε ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηεξκαηηθνχ θαη δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο λα βηαζηνχκε θαη λα πξνηξέρνπκε ζε θάπνηεο απνθάζεηο».» Ο κύπριος σποσργός Ενέργειας, Εμπορίοσ, Βιομητανίας και Τοσρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης (Πεγή :ΓΣΔ Λεπθσζίαο.)

9 Σ Ε Τ Χ Ο 4 2 ελίδα 9 πλέληεπμε ηνπ ηνύξθνπ Τπνπξγνύ Δλέξγεηαο θ. Σαλέξ Γηιληίδ. «ε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ζηελ εθ. Daily Sabah (23/2), ν ηνχξθνο Τπνπξγφο Δλέξγεηαο, θ. Σαλέξ Γηιληίδ, δήισζε φηη «ε Βαγδάηε θαη ην Έξκπηι ζπκθψλεζαλ γηα ηελ εμαγσγή ηνπ πεηξειαίνπ απφ ην Βφξεην Ηξάθ ζηηο δηεζλείο αγνξέο κέζσ Σνπξθίαο. Δπίζεο φπσο αλέθεξε κεηαμχ άιισλ ν ηνχξθνο Τπνπξγφο Δλέξγεηαο «ε εμαγσγή ηνπ πεηξειαίνπ ηνπ Ηξάθ ζηνλ θφζκν θαη ε ζπκθσλία γηα ηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ δε ζεκαίλεη κφλν πεηξέιαην, ελέξγεηα, θαη θέξδε γηα ηελ Σνπξθία, αιιά πηζηεχνπκε φηη ε ζπκθσλία ζα ζπλεηζθέξεη θαη ζηε ζηαζεξφηεηα ηεο πεξηνρήο». ε εξψηεζε αλαθνξηθά κε ηελ «ζπκθσλία ζπκθηιίσζεο» ζηελ Κχπξν θαη ην ξφιν ησλ ελεξγεηαθψλ ζρεδίσλ ζηε ζπκθσλία, ν θ. Γηιληίδ απάληεζε : «ε πξψηε θάζε, ζα πξέπεη λα επηιπζνχλ ηα πνιηηηθά δεηήκαηα, έηζη ψζηε λα έιζνπλ, ζηε ζπλέρεηα, ηα ελεξγεηαθά ζρέδηα ζην ηξαπέδη. Γη απηφ αθξηβψο, ε «ζπκθσλία ζπκθηιίσζεο» θαη νη δηαπξαγκαηεχζεηο είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο. Σν πθηζηάκελν πνιηηηθφ πιαίζην δελ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ε/κ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο ελεξγεηαθέο πεγέο ζην λεζί. Μηα ζπκθσλία κεηαμχ ησλ η/κ θαη ησλ ε/κ ζα αλνίμεη ην δξφκν γηα ηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα. Κάζε πηζαλφ θέξδνο απφ ηηο ελεξγεηαθέο πεγέο ζηελ Κχπξν ζα πξέπεη λα δηαλέκεηαη ηζφηηκα κεηαμχ ησλ ιαψλ πνπ θαηνηθνχλ ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ λεζηνχ».» Ο τνύξθνο Υπνπξγόο Δλέξγεηαο, θ. Ταλέξ Γηιλτίδ, (Πεγή : ΓΣΔ Αγθπξαο.) Σν FOCUS ONLINE γηα ηα ειιεληθά θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ. «ηελ ηζηνζειίδα Focus online (27/2) δεκνζηεχεηαη ξεπνξηάδ κε ηίηιν «Ζ Διιάδα ειπίδεη ζε θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ», ην νπνίν αλαθέξεη: «Ζ Διιάδα επηζπκεί λα εμπγηάλεη καθξνπξφζεζκα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Τπάξμνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο γηα θνηηάζκαηα ζηε Γπηηθή Διιάδα θαη ζην Ηφλην, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα απνθέξνπλ ζε θφξνπο ηα επφκελα 25 κε 30 ρξφληα έσο θαη 150 δηο επξψ, δήισζε ρηεο ν Έιιελαο πξσζππνπξγφο ακαξάο. Δθηηκήζεηο γηα κεγαιχηεξα απνζέκαηα ππάξρνπλ θαη γηα ηε Νφηηα Κξήηε φπσο θαη γηα ην Αηγαίν. Οη έξεπλεο ηνπ ζαιάζζηνπ βπζνχ ηεο Κξήηεο θαη ηνπ Ηνλίνπ νινθιεξψζεθαλ ηνλ πεξαζκέλν ρξφλν». «Μπνξνχκε λα θνηηάδνπκε ην κέιινλ κε αηζηνδνμία, δήισζε ν Έιιελαο Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο θ. Γ. Μαληάηεο. Ωζηφζν αξηζκεηηθά ζηνηρεία γηα ηα θνηηάζκαηα δελ αλέθεξε νχηε ν ίδηνο νχηε ν Α. ακαξάο. Απφ ην 2010 θαη έσο ζήκεξα ε ππφ θξίζε ρψξα ιακβάλεη δηεζλή βνήζεηα. Μέρξη ζηηγκήο έρεη ιάβεη πεξί ηα 240 δηο επξψ ζε δάλεηα απφ ηελ επξσδψλε, ηελ Δ.Δ. θαη ην ΓΝΣ. Δμαηηίαο ηεο θξίζεο ε Διιάδα βξίζθεηαη εδψ θαη έμη ρξφληα ζε χθεζε», θαηαιήγεη ην ξεπνξηάδ.» (Πεγή :ΓΣΔ Βεξνιίλνπ.)

10 ελίδα 10 Le Monde : Σν κεγάιν ζηξαηεγηθό θαη ελεξγεηαθό παηρλίδη ζηε Μεζόγεην. «Αλάιπζε ηνπ Laurent Zecchini απφ ηελ Ηεξνπζαιήκ αλαθέξεηαη ζηηο αλεζπρίεο ησλ Ηζξαειηλψλ γηα ηελ παξαγγειία ελφο αεξνπιαλνθφξνπ απφ ηελ Σνπξθία ην Γεθέκβξην Σν αεξνπιαλνθφξν δελ απνηειεί απεηιή γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ Ηζξαήι, ζεκεηψλεη ην άξζξν, πξνζζέηνληαο φηη ε ελίζρπζε ηνπ ηζξαειηλνχ ζηφινπ, φπσο θαη ηνπ ηνπξθηθνχ, ζα εληαζεί ζην πξνζερέο κέιινλ γηα λα πξνζηαηεπζνχλ ηα ζεκαληηθά θνηηάζκαηα αεξίνπ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί έμσ απφ ηε Υάηθα. Ζ Διιάδα, ε Κχπξνο, ην Ηζξαήι, ε πξία θη ε Αίγππηνο ζα αληηκεησπίζνπλ θαρχπνπηα ηελ πιεχζε ηνπ ηνπξθηθνχ αεξνπιαλνθφξνπ ζηε Μεζφγεην. Σν ζηξαηησηηθφ απηφ ζρέδην ζα κπνξνχζε λα δψζεη ζηελ θπβέξλεζε ηνπ πξσζππνπξγνχ Δξληνγάλ ηα κέζα γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο πεξηθεξεηαθέο ηνπ θηινδνμίεο, αιιά ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη θαη κία θνχξζα εμνπιηζκψλ θαη λα αιιάμεη ηελ ζηξαηεγηθή ηζνξξνπία ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Σν ρείξηζην απηφ ζελάξην δελ είλαη αλαπφθεπθην. Σν ηνπξθηθφ αεξνπιαλνθφξν ζα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζην ζηξαηεγηθφ θαη ελεξγεηαθφ παηρλίδη θαη δελ ζα είλαη ην κφλν. Δάλ ην πιενλέθηεκα πνπ παξνπζηάδεη ρξεζηκνπνηεζεί κε δηνξαηηθφηεηα, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ χθεζε ζηελ Μέζε Αλαηνιή. Ζ Σνπξθία θαη ην Ηζξαήι έρνπλ θάζε ιφγν λα ηα βξνπλ θαη ν ζεκαληηθφηεξνο απφ απηνχο είλαη ην αέξην. Σν Ηζξαήι δηαζέηεη 2 ζεκαληηθά θνηηάζκαηα, ην Σακάξ θαη ην Λεβηάζαλ θαη έρεη απνθαζίζεη λα εμάγεη ην 40 %. Ζ Σνπξθία, πνπ έρεη απμεκέλεο αλάγθεο,ζα κπνξνχζε λα είλαη έλαο απφ ηνπο πειάηεο ηνπ. Δπηπιένλ ην θπζηθφ αέξην ηνπ Ηζξαήι ζα κπνξνχζε λα ηξνθνδνηήζεη ηελ Δπξψπε πνπ ζα ήζειε λα κεηψζεη ηελ εμάξηεζή ηεο απφ ην ξσζηθφ αέξην. Έηζη ην Ηζξαήι φπσο θαη ε Κχπξνο πξέπεη λα απνθαζίζνπλ γηα ηελ εμαγσγή αεξίνπ πξνο ηελ Δπξψπε. Καη πην ξεαιηζηηθή ιχζε είλαη έλαο αγσγφο πνπ ζα δηέξρεηαη απφ ηελ Σνπξθία. Σν θφζηνο ελφο ηέηνηνπ αγσγνχ ζα είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ θαηαζθεπή ελφο εξγνζηαζίνπ ξεπζηνπνίεζεο αεξίνπ ζηελ Κχπξν. Σν Ηζξαήι βξίζθεηαη αληηκέησπν κε έλα δηπιφ δηπισκαηηθφ παηρλίδη: απφ ηε κηα ηελ νκαινπνίεζε ησλ ζρέζεψλ ηνπ κε ηελ Άγθπξα αλ θαη απφ ηελ άιιε ηελ εμέιημε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ ελνπνίεζε ηεο Κχπξνπ. Ηζξαήι θαη Σνπξθία ήξζαλ ζε ζπκθσλία σο πξνο ηελ απνδεκίσζε ησλ ζπγγελψλ ησλ ζπκάησλ ηνπ Μαβί-Μαξκαξά. Όκσο ηφζν ζηελ Ηεξνπζαιήκ φζν θαη ζηελ Άγθπξα εθδειψλνληαη δηζηαγκνί ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο. Ο πξφεδξνο Δξληνγάλ βάιιεηαη απφ ζθάλδαια δηαθζνξάο θαη ζα αληηκεησπίζεη δεκνηηθέο θαη πξνεδξηθέο εθινγέο κέρξη ην θαινθαίξη. ην πιαίζην απηφ, αλαθνίλσζε νκαινπνίεζεο ησλ ζρέζεσλ κε ην Ηζξαήι, ηνπ νπνίνπ ε ζηνρνπνίεζε απνηεινχζε πάληα εθινγηθφ θέξδνο γηα ην ΑΚΡ, είλαη πνιηηηθφ ξίζθν. Απφ ηελ άιιε, ε δηεπζέηεζε ηνπ Κππξηαθνχ δεηήκαηνο είλαη ηφζν πηζαλή φζν θαη ακθίβνιε. Όκσο κηα πνιηηηθή ζπκθσλία ζα ήηαλ σθέιηκε σο πξνο ην ζέκα ηεο ελέξγεηαο, θαζψο ν αγσγφο απφ ην Ηζξαήι πξνο ηελ Σνπξθία ζα πεξάζεη αλαγθαζηηθά απφ ηα ρσξηθά χδαηα ηεο Κχπξνπ πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη απηά ηνπ Ληβάλνπ θαη ηεο πξίαο. Γηα λα γίλεη φκσο ρξεηάδεηαη ε ζπκθσλία ηεο Λεπθσζίαο θαη ε Άγθπξα επαλαιακβάλεη φηη ε εθκεηάιιεπζε ηνπ θνηηάζκαηνο Αθξνδίηε ηεο Κχπξνπ δελ ζα γίλεη είλαη αλ δε βξεζεί ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν θνηλνηήησλ. Σν ηζξαειηλφ αέξην κπνξεί λα απνηειέζεη ζηνηρείν εηξήλεο ή δηαθσλίαο ζηε Μέζε Αλαηνιή. Σν ζελάξην εηξήλεο δελ είλαη εμσπξαγκαηηθφ. ηηο 19 Φεβξνπαξίνπ επηηεχρζεθε ζπκθσλία αλάκεζα ζε ηνξδαληθέο εηαηξείεο θαη ζηελ εηαηξεία πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηα θνηηάζκαηα Σακάξ,πνπ ζα επηηξέςεη ζηελ Ηνξδαλία λα αγνξάζεη 1, 8 δηο θπβηθψλ κέηξσλ ηζξαειηλνχ αεξίνπ.» (Πεγή :ΓΣΔ Παξηζίσλ.)

11 ελίδα 11 Ο ξόινο ηνπ θππξηαθνύ ζηηο εμαγσγέο ηζξαειηλνύ θπζηθνύ αεξίνπ. «Με ηίηιν «Ζ θππξηαθή δηέλεμε απεηιεί ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θπζηθνχ αεξίνπ (ΦΑ) Ηζξαήι-Σνπξθίαο» θαη ππφηηηιν «Ζ Σνπξθία δελ ζα δερζεί λα αλαγλσξίζεη ν- πνηαδήπνηε ζπκθσλία γηα ην ΦΑ ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη ην ειιεληθφ ηκήκα ηεο λήζνπ», ε εθεκεξίδα Haaretz δεκνζηεχεη άξζξν, ζρεηηθά κε ηνπο πηζαλνχο ηξφπνπο εμαγσγήο ηνπ ηζξαειηλνχ ΦΑ θαη ην πψο απηνί επεξεάδνληαη απφ ηηο εμειίμεηο ζην θππξηαθφ. Ο αξζξνγξάθνο επηζεκαίλεη αξρηθά φηη ζε δηάζθεςε πνπ έιαβε ρψξα πξν εμακήλνπ, κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζληθήο Αζθαιείαο ηνπ Σει Αβίβ (INSS), εθπξφζσπνο ηεο Σνπξθίαο θαη εθπξφζσπνο ηεο Κχπξνπ ζπλνκηινχζαλ ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα εμαγσγήο ηνπ ηζξαειηλνχ ΦΑ ζηηο δχν ρψξεο, θάηη πνπ ακθφηεξεο ζα επηζπκνχζαλ δηαθαψο. Μηα ηδέα ήηαλ φπσο, ην αέξην ηνπ Λεβηάζαλ κεηαθεξζεί θαηεπζείαλ ζε εγθαηάζηαζε πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζην Βαζηιηθφ ηεο «ειιεληθήο Κχπξνπ». Δλαιιαθηηθά πξνηάζεθε φπσο ην ΦΑ κεηαθεξζεί κέζσ ππνζαιαζζίνπ αγσγνχ ζε ιηκέλα ζην λφηην ηκήκα ηεο Σνπξθίαο, αιιά θαζ νδφλ ν ελ ιφγσ αγσγφο ζα πξέπεη λα δηέιζεη απφ ηα ρσξηθά χδαηα ηεο «ειιεληθήο Κχπξνπ», πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ε ζπξηαθή θαη ε ιηβαληθή επηθξάηεηα. Δληφο νιίγσλ ιεπηψλ νη δχν ζπλνκηιεηέο εγθαηέιεηςαλ ην αθξναηήξην, κε ειάρηζηεο ειπίδεο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν ρσξψλ ζηελ πεξηθεξεηαθή απηή πξσηνβνπιία. «Ζ Σνπξθία δελ ζα αλαγλσξίζεη πνηέ νπνηαδήπνηε ζπκθσλία πνπ ζα ιακβάλεη ρψξα ζηελ ειιεληθή πιεπξά ηεο Κχπξνπ» είπε ν Γξ. Αρκέη Υαλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Kadir Has ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. «Γελ ππάξρεη θακία πηζαλφηεηα ε θππξηαθή θπβέξλεζε λα εγθξίλεη ηε δηέιεπζε ηνπ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ πξνο ηελ Σνπξθία κέζσ ησλ ρσξηθψλ ηεο πδάησλ»,δήισζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν θ. Κάξνινο Έιιελαο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Δζληθήο Δηαηξείαο Τδξνγνλαλζξάθσλ Κχπξνπ. Ζ εμεχξεζε ΦΑ ζηε Μεζφγεην πξνθάιεζε εληάζεηο κεηαμχ Κχπξνπ-Σνπξθίαο, πξηλ αθφκε ηεζεί ην δήηεκα ηεο πηζαλήο εμαγσγήο ηνπ ηζξαειηλνχ ΦΑ. Οη εληάζεηο άξρηζαλ φηαλ ν Σνχξθνο πξσζππνπξγφο Ρεηδέπ Σαγίπ Δξληνγάλ πξνεηδνπνίεζε ηελ Διιεληθή Κχπξν, λα κε ηνικήζεη λα εθδψζεη άδεηεο γηα γεσηξήζεηο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζε ακθηζβεηνχκελα δηεζλή χδαηα. Οη εληάζεηο απμήζεθαλ πεξαηηέξσ φηαλ ε Σνπξθία απείιεζε κε ηελ απνζηνιή πνιεκηθψλ πινίσλ ζηελ πεξηνρή. Απηή ε θίλεζε νδήγεζε ζε αλεπηβεβαίσηεο πιεξνθνξίεο φηη ην Ηζξαήι έζηεηιε πνιεκηθά αεξνζθάθε πάλσ απφ ηνλ ηνπξθηθφ ζηνιίζθν. Όπνηα θαη αλ είλαη ε αιήζεηα, νη δηεζλείο εηαηξείεο ελέξγεηαο είλαη πξνζεθηηθέο, ψζηε λα απνθεπρζεί ε ππνβνιή πξνζθνξψλ γηα ακθηιεγφκελεο άδεηεο. Ζ Κχπξνο πξνο ην παξφλ ρξεζηκνπνηεί ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ε ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ ζα κείσλε ζεκαληηθά ην ελεξγεηαθφ ηεο θφζηνο, θαζηζηψληαο ηελ παξάιιεια αλεμάξηεηε απφ ηνπο μέλνπο πξνκεζεπηέο ελέξγεηαο. Αμησκαηνχρνη ηεο λήζνπ, ειπίδνπλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ απνζεκάησλ ΦΑ ηεο Μεζνγείνπ, ψζηε λα θαηαζηεί ε Κχπξνο πεξηθεξεηαθφ θέληξν εκπνξίαο ηνπ, θαη γέθπξα γηα ηελ εμαγσγή ΦΑ πξνο ηελ Άπσ Αλαηνιή ή ηελ Διιάδα, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο επηζθαινχο νηθνλνκηθήο θαη γεσπνιηηηθήο ηεο θαηάζηαζεο. Απηέο νη ειπίδεο ππέζηεζαλ πιήγκα πέξπζη, φηαλ ζην νηθφπεδν Αθξνδίηε, πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ Κχπξνπ θαη Ηζξαήι, εληνπίζηεθαλ ιηγφηεξα απνζέκαηα ΦΑ απφ ηα αλακελφκελα, θαη Ηζξαειηλνί αμησκαηνχρνη ηνπ ΤπΑκ εμέθξαζαλ ηελ θαηεγνξεκαηηθή αληίζεζή ηνπο ζηελ απνζηνιή ηζξαειηλνχ αεξίνπ ζηε λήζν.

12 Σ Ε Τ Χ Ο 4 2 ελίδα 12 Σελ ίδηα ζηηγκή, νη ζρέζεηο ηνπ Ηζξαήι κε ηελ Σνπξθία είραλ αξρίζεη λα εηζέξρνληαη ζε ηξνρηά αλάθακςεο, κεηά απφ αξθεηά ρξφληα ζπλερνχο ππνβάζκηζήο ηνπο, πνπ αθνινχζεζε κεηά ηελ επηδξνκή, ην 2010, ησλ IDF ζην ηνπξθηθφ πινίν Mavi Marmara. Οη αλσηέξσ εμειίμεηο νδήγεζαλ πνιιέο δηεζλείο θαη ηνπξθηθέο εηαηξείεο λα δείμνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ελφο αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην Λεβηάζαλ πξνο ηελ Σνπξθία, ην θφζηνο ηνπ ν- πνίνπ αλέξρεηαη ζηα 5 δηζ. δνιάξηα. Σν έξγν έρεη ηελ ππνζηήξημε ηεο ηζξαειηλήο θπβέξλεζεο γηα γεσπνιηηηθνχο ιφγνπο. Ζ αλαπηπζζφκελε ηνπξθηθή νηθνλνκία επηδηψθεη θζελφηεξν θπζηθφ αέξην, ην νπνίν ηψξα εηζάγεη απφ ην Ηξάλ ή ηε Ρσζία ζε ζρεηηθά πςειέο ηηκέο, ή αθφκα θαη ηελ εηζαγσγή πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ εηζάγεη απφ ηε Βφξεηα Αθξηθή κε δηπιάζην θφζηνο. «Ζ Σνπξθία δελ έρεη ηίπνηα ελαληίνλ ηνπ ηζξαειηλνχ θπζηθνχ αεξίνπ», δήισζε ν Υαλ ζην ζπλέδξην ηνπ INSS. Μεηά ηελ απνινγία (γηα ηα γεγνλφηα ηνπ Mavi Marmara), ην Ηζξαήι κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ Σνπξθία πεξηζζφηεξν απφ φζν ε Σνπξθία κπνξεί λα ζπκβάιεη ζε απηφ». Ωζηφζν, ν ζπλνκηιεηήο ηνπ, θ. Έιιελαο, απάληεζε φηη ε Κχπξνο δελ ζα κείλεη απαζήο θαη ππελζχκηζε ζηνλ Καλ φηη ην ειιεληθφ ηκήκα ηεο λήζνπ έρεη ηε ζηήξημε ηεο ΔΔ ζηε δηέλεμε κε ηελ Σνπξθία. Έλα ηέηνην project, βεβαίσο, εμαθνινπζεί λα εμαξηάηαη απφ κηα ζεηξά ζπκθσληψλ ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ζα ρξεηαζηεί ηελ ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Σέινο, ε Ρσζία ζεσξεί ηηο εηζαγσγέο ηνπ ΦΑ ηεο Μεζνγείνπ ζηελ Σνπξθία σο άκεζε απεηιή γηα ην κνλνπψιην πνπ έρεη ε Gazprom ζηελ παξνρή θπζηθνχ αεξίνπ πξνο ηελ Δπξψπε.» ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ Φξαγθνχδε 11 & Αι. Πάληνπ (Πεγή : ΓΣΔ Σει Αβίβ.) Καιιηζέα, 10163, Αζήλα Σειέθσλν: Φαμ: Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: Σν πιηθφ γηα ηε ζχληαμε ηνπ ελ ιφγσ Γειηίνπ πξνέξρεηαη απφ ηα Γξαθεία Σχπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο Δμσηεξηθνχ (ΓΣΔ), Δπηκέιεηα:Κψζηαο Γηαλλαθφδεκν

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 3

Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 3 Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 3 8 Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 3 Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ε Τ Χ Ο Τ : FINANCIAL TIMES: 1 Αναθέρμανζη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. πλέληεπμε ΤΠΔΚΑ Γ. Μαληάηε ζην ΚΤΠΔ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. πλέληεπμε ΤΠΔΚΑ Γ. Μαληάηε ζην ΚΤΠΔ 1 Τεύχος 36 Αύγουστος 2013 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΩΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πλέληεπμε ΤΠΔΚΑ Γ. Μαληάηε ζην ΚΤΠΔ Μλεκόλην ελεξγεηαθήο ζπλεξγαζίαο-δπίζθεςε ΤΠΔΚΑ Γ. Μαληάηε Μλεκόλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου

Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Κ Α Ι Π Ρ Ο Β Ο Λ Η Δελτίο Ενεργειακών Θεμάτων ΚΤΠΡΟ / ΑΟΕ ΚΑΗ ΣΟΤΡΚΗΚΔ ΠΑΡΑΒΗΑΔΗ πλάληεζε Τπνπξγώλ Δμσηεξηθώλ Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Εθεκεξίδα Globes: «Απμεκέλεο πηζαλόηεηεο εμεξεύλεζεο πεηξειαίνπ ζην Λεβηάζαλ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Εθεκεξίδα Globes: «Απμεκέλεο πηζαλόηεηεο εμεξεύλεζεο πεηξειαίνπ ζην Λεβηάζαλ Τεύχος 21 Μάιος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εθεκεξίδα Globes: «Απμεκέλεο πηζαλόηεηεο εμεξεύλεζεο πεηξειαίνπ ζην Λεβηάζαλ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εθεκεξίδα Globes : «Απμεκέλεο πηζαλόηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τεύχος 12 Μάρτιος 2011 Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: Περιεχόμενα τεύχους: South Stream 1 ΕΕ : υμφωνία για τα πυρηνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΑΓΖ ΣΖ ΘΔΖ ΣΖ ΒΟΤΛΓΑΡΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΞΟΡΤΞΖ ΑΔΡΗΟΤ ΑΠΟ ΥΗΣΟΛΗΘΟ

ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΑΓΖ ΣΖ ΘΔΖ ΣΖ ΒΟΤΛΓΑΡΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΞΟΡΤΞΖ ΑΔΡΗΟΤ ΑΠΟ ΥΗΣΟΛΗΘΟ Σόμος 1, τεύχος 17 Ιανουάριος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΑΓΖ ΣΖ ΘΔΖ ΣΖ ΒΟΤΛΓΑΡΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΞΟΡΤΞΖ ΑΔΡΗΟΤ ΑΠΟ ΥΗΣΟΛΗΘΟ Περιεχόμενα τεύχους: ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΖ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΟΤ κα DORIS LEUTHARD (26/3)

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΖ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΟΤ κα DORIS LEUTHARD (26/3) Τεύχος 19 Μάρτιος 2012 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΖ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΟΤ κα DORIS LEUTHARD (26/3) Ο ΥΠΕΚΑ κ. Γιώπγορ Παπακωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΤΠΡΟ - ΦΤΙΚΟ ΑΔΡΙΟ ΝΑΒUCCO - ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ. Ζ ζπλεξγαζία ηεο ακεξηθαληθήο

ΓΔΛΣΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΤΠΡΟ - ΦΤΙΚΟ ΑΔΡΙΟ ΝΑΒUCCO - ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ. Ζ ζπλεξγαζία ηεο ακεξηθαληθήο τεύχος 15 Ιούνιος 2011 ΓΔΛΣΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΤΠΡΟ - ΦΤΙΚΟ ΑΔΡΙΟ ημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: Περιεχόμενα τεύχους: Κύπρος : Φυσικό Αέριο 1 Nabucco 1 ergy. Ζ Λεπθσζία δελ έρεη απαληήζεη επίζεκα ζηελ ακεξηθαληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ζ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΧΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ- ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ. γνο πνπ ε Βνπιγαξία απνθάζηζε λα απνζπξζεί

ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ζ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΧΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ- ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ. γνο πνπ ε Βνπιγαξία απνθάζηζε λα απνζπξζεί Σεύχος 16 Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Περιεχόμενα τεύχους: Ζ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ ΑΠΌ ΣΟΝ ΑΓΩΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ- ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΔΠΗΚΔΨΖ ΤΠΔΚΑ ΓΗΩΡΓΟΤ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α

Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 3 7 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Ε Π Σ Ε Μ Β Ρ Ι Ο 2 0 1 3 Woodrow Wilson Center: «Η ζεκαζία ηνπ ΣΑΠ γηα ηελ ελεξγεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. 1 Μάιος 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Ιανοσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο & Πεξηβάιινληνο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Σν

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Ιανοσαρίοσ 2009 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο & Πεξηβάιινληνο ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Σν δόγκα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην. 1 Τεύχος 28 Δεκέμβριος 2012 ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα