ΔΕΥΑΡ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΥΑΡ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΔΕΥΑΡ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ ΝΠΙΔ ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν Πληροφορίες: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Ρόδος 06/02/2015 Τηλ Fax: 224I0 Αρ. πρωτ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Παροχή υπηρεσιών Ασφαλείας από ιδιωτική εταιρία (SECURITY) στις εγκαταστάσεις της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ () Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (εφεξής ) ενδιαφέρεται να προσλάβει εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (SECURITY), η οποία θα παρέχει υπηρεσίες φύλαξης των γραφειακών χώρων της ΔΕΥΑΡ, ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ, ΤΚ , με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του προέδρου του ΔΣ, με σκοπό την εξασφάλιση της βέλτιστης και ασφαλούς λειτουργίας της εταιρείας με το μέγιστο δυνατό επαγγελματισμό, εχεμύθεια και αξιοπιστία, σε στενή συνεργασία με τη Διοίκηση της ΔΕΥΑΡ και με απόλυτο σεβασμό στην κείμενη νομοθεσία, κανονισμούς και πρότυπα. Η διάρκεια της σύμβασης θα ανέρχεται σε 5 μήνες από την υπογραφή της. Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παραταθεί για δύο (2) μήνες μόνο κατόπιν γραπτής συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών και με την ίδια τιμή. Η εκτιμόμενη ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης είναι η 20/2/2015. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που πληρούν τους όρους της παρούσας, που έχουν έδρα στην Ελλάδα και που κατέχουν σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του, την προβλεπόμενη Άδεια Λειτουργίας Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν.2518/1997 (Φ.Ε.Κ. 164 Α / ), όπως αυτός έχει μετέπειτα τροποποιηθεί και στο μεγαλύτερο μέρος του έχει αντικατασταθεί από τον Ν.3707/2008 (Φ.Ε.Κ. 209 Α / ). Σε περιπτώσεις δε Ένωσης Κοινοπραξίας εταιρειών, θα πρέπει να πληρούνται από κάθε εταιρεία που συμμετέχει στην Κοινοπραξία. Τα Φυσικά Πρόσωπα δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό Στατική Φύλαξη Οι ανάγκες επαρκούς φύλαξης απαιτούν τη διάθεση ανθρώπινων πόρων, υποχρεωτικά, σε τρείς οκτάωρες βάρδιες ΣΑΒΒΑΤΟ, ΚΥΡΙΑΚΗ και ΑΡΓΙΕΣ και μια οκτάωρη βραδινή βάρδια από ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, αναλυτικά: Έναν (1) φύλακα από 22:3006:30 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έναν (1) φύλακα από 06:30 έως 14:30 ΣΑΒΒΑΤΟ, ΚΥΡΙΑΚΗ και ΑΡΓΙΕΣ Ένας (1) φύλακα από 14:30 έως 22:30 ΣΑΒΒΑΤΟ, ΚΥΡΙΑΚΗ και ΑΡΓΙΕΣ Ένας (1) φύλακα από 22:30 έως 06:30 ΣΑΒΒΑΤΟ, ΚΥΡΙΑΚΗ και ΑΡΓΙΕΣ Το ωράριο εργασίας μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΡ και κατόπιν γραπτής ενημέρωσης του ανάδοχο. Το προσωπικό, που θα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες φύλαξης και προστασίας με ευθύνη της εταιρείας, θα πρέπει, ενδεικτικά: 1. Επι ποινή αποκλεισμού Να έχει συμπληρώσει το 25ο έτος και προϋπηρεσία δύο (2) ετών τουλάχιστον σε φύλαξη εγκαταστάσεων και να διαθέτει τα προσόντα, την κατάλληλη μόρφωση, άδειες εργασίας, ιατρικά πιστοποιητικά και

2 βεβαιώσεις εκπαίδευσης σε υπηρεσίες φύλαξης, 1 2. Επι ποινή αποκλεισμού Να είναι ένστολο, σύμφωνα με την νομοθεσία, άρτια εκπαιδευμένο, ενημερωμένο στο σχετικό σχέδιο φύλαξης των χώρων και εξοπλισμένο με τον αναγκαίο εξοπλισμό. 3.Να είναι υγιές, ευπαρουσίαστο, ευγενικό, υπεύθυνο, με ικανότητα επιβολής και αποτελεσματικής διαχείρισης απλών η σύνθετων καταστάσεων 4.Να γνωρίζει άπταιστα την Ελληνική γλώσσα. 5. Επι ποινή αποκλεισμού Να είναι σταθερό στις βάρδιές του και τόσο το ίδιο όσο και οι τυχόν αντικαταστάτες του να έχουν εγκριθεί από την επιτροπή που θα ορίσει η διοίκηση της ΔΕΥΑΡ 6.Να συνεργάζεται αρμονικά με την Αστυνομία,και τους υπηρεσιακούς παράγοντες εφόσον αυτό απαιτηθεί. Συστήματα Ασφαλείας Α)Kλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) με 6 τουλάχιστον κάμερες day & night με εμβέλεια 50 μέτρα, δικτυακό καταγραφέα και monitor παρακολούθησης για αποκλειστική χρήση των φυλάκων του αναδόχου. Β)Ρολόι σήμανσης περιπόλου με 8 σημεία, για αποκλειστική χρήση των φυλάκων του αναδόχου. Γ)Σύστημα συναγερμού συνδεμένο με κέντρο λήψης σημάτων 24ωρης λειτουργίας και μπουτόν πανικού για αποκλειστική χρήση των φυλάκων του αναδόχου. Επί ποινή αποκλεισμού οι ενδιαφερόμενες εταιρείες πρέπει να υποβάλουν γραπτές προσφορές σε σφραγισμένο φάκελο που να περιέχει υποφακέλλους χωριστά όπως παρακάτω,με τα στοιχεία του διαγωνισμού. στα γραφεία της ΔΕΥΑΡ, στην κυρία Πλωχορου Δέσποινα (υπόψη της επιτροπής ) μέχρι τις 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015, και ώρα 11.00πμ (προσφορές μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δε γίνονται δεκτές), που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Περιεχόμενο φακέλλου προσφοράς 1.Φάκελος δικαιολογητικά 2.Φάκελος τεχνικής προσφοράς 2.Φάκελος οικονομικής προσφοράς Θα πρέπει επίσης να αναγράφονται στο φάκελο προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού:τα στοιχεία του Διαγωνισμού στον οποίο αναφέρεται και την ημερομηνία σύνταξής της.την ονομασία και εταιρική επωνυμία, νόμιμη έδρα, Α.Φ.Μ. του προσφέροντος (σε περίπτωση Ένωσης Κοινοπραξίας πρέπει να αναφέρονται όλες οι εταιρείες). ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Περιεχόμενο Δικαιολογητικά Συμμετοχής Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα δικαιολογητικά, στην Ελληνική γλώσσα, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Η προσφορά που θα δοθεί χωρίς όλα τα κατωτέρω δικαιολογητικά θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο θεωρείται απαράδεκτη και απορρίπτεται. Νομικά Πρόσωπα 1.Άδεια Λειτουργίας Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν.2518/1997 (Φ.Ε.Κ. 164 Α / ), όπως αυτός έχει μετέπειτα τροποποιηθεί και στο μεγαλύτερο μέρος του έχει αντικατασταθεί από τον Ν.3707/2008 (Φ.Ε.Κ. 209 Α / ) που βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

3 2.Έγκριση στολής ΙΕΠΥΑ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει στο εν λόγω προσωπικό την προβλεπόμενη εγκεκριμένη στολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 7 και 9 του Α.Ν.1342/1938 (Φ.Ε.Κ. 290 Α / ) Περί καθηκόντων Κρατικών σημαιών και στολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Ιδιωτικών Οργανώσεων και του Άρθρου 9 του Ν.3707/2008 (Φ.Ε.Κ. 209 Α / ) Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών. 3.Υπογεγραμμένη δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου, ορισμός εκπροσώπου, ισχύς προσφοράς, προσώπου επικοινωνίας, 4.Περιγραφή του προφίλ και της σχετικής εμπειρίας της εταιρείας στον τομέα της φύλαξης με αναφορά πελατών, 5.Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του υποψηφίου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 6.Πιστοποίηση της εταιρείας κατά το πρότυπο ποιότητας ISO 9001 : 2008, η οποία να ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Η υποβολή Βεβαίωσης ή Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986 ότι η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία πιστοποίησης ISO θεωρείται ανεπαρκής και η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 7.Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης έναντι τρίτων ποσού τουλάχιστον ευρώ, υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές. 8.Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 500 ευρώ από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα. 9.Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι η υποψήφια εταιρεία είναι ενήμερη ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές τις υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 10.Πίνακα προσωπικού κατατεθειμένο (ΣΕΠΕ) για την εκτέλεση υπηρεσιών φύλαξης που να περιλαμβάνει τουλάχιστον δέκα άτομα ειδικότητας φύλακας. 11.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι η υποψήφια εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού. 12.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι η υποψήφια εταιρεία δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση, υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης. 13.Νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου που λαμβάνει μέρος στον Διαγωνισμό, που θα αποδεικνύουν την εν γένει νομική του κατάσταση και τα όργανα εκπροσώπησής του (ενδεικτικά: καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, δημοσιεύσεις σε Φ.Ε.Κ., αποφάσεις Πρωτοδικείου, πρακτικά κ.λ.π.). Οι Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 14.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου θα δηλώνει για την εταιρεία που εκπροσωπεί ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι πρόεδροι και οι διευθύνοντες σύμβουλοι στις περιπτώσεις των Ανωνύμων Εταιρειών, οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, και οι ομόρρυθμοι εταίροι & οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των Ετερόρρυθμων αλλά και των Ομόρρυθμων Εταιρειών, δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29/01/1998, σελ. 1).δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25/06/1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31/12/1998, σελ. 2).απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27/11/1995, σελ. 48).νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28/06/1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28/12/2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το Ν.2331/1995 (Φ.Ε.Κ. Α 2

4 173/1995) και τροποποιήθηκε με το Ν.3424/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 305/2005).για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 19.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου θα δηλώνει για την εταιρεία που εκπροσωπεί ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από Διαγωνισμούς υπηρεσιών ή προμηθειών του Δημοσίου, δεν έχει αποκλειστεί τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές της υποχρεώσεις, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά της είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους καθώς και έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσας Διακήρυξης, τους έχουν κατανοήσει και τους αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου θα δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση με δικά του έξοδα πριν την υπογραφή της σύμβασης να εγκαταστήσει: Συστήματα Ασφαλείας Α)Kλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) με 6 τουλάχιστον κάμερες day & night με εμβέλεια 50 μέτρα, δικτυακό καταγραφέα και monitor παρακολούθησης για αποκλειστική χρήση των φυλάκων του αναδόχου. Β)Ρολόι σήμανσης περιπόλου με 8 σημεία, για αποκλειστική χρήση των φυλάκων του αναδόχου. Γ)Σύστημα συναγερμού συνδεμένο με κέντρο λήψης σημάτων 24ωρης λειτουργίας και μπουτόν πανικού για αποκλειστική χρήση των φυλάκων του αναδόχου. Ως νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου για τις Ανώνυμες Εταιρείες ορίζεται κάθε μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες ο διαχειριστής τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Τονίζεται ότι αποκλείεται από τη συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση ο υποψήφιος ή προσφέρων, εις βάρος του οποίου υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσοτέρους από τους ανωτέρω λόγους. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφορας Α) Κατάλογος των κυριότερων έργων ασφαλείας που εκτέλεσε κατά την τελευταία τριετία. Στον κατάλογο αναφέρονται η αξία, η διάρκεια εκτέλεσης και οι αποδέκτες τους, δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς καθώς και τα τηλέφωνα επικοινωνίας τους. Ο κατάλογος των έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή: Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (euro) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ Η μη επαρκής τεκμηρίωση της εμπειρίας του προσφέροντος σε έργα ασφαλείας, όπως περιγράφεται στα ανωτέρω, συνιστά λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό. Β) Κατάσταση προσωπικού από τα οικεία υποκαταστήματα επιθεώρησης εργασία ή αντίγραφα των ηλεκτρονικών υποβληθείσων καταστάσεων στο ΣΕΠΕ στο οποοίο θα αποδίδεται και αποτυπώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υποβολής του. Οι εταιρείες πρέπει κατελάχιστον να απασχολούν δέκα άτομα (10.)

5 Γ) Περιγραφή Επιχειρηματικής Δομής, Οργάνωσης και Υποδομών (κτίρια, εξοπλισμός, οχήματα κλπ) των συμμετεχόντων. Δ) Μεθοδολογία και προγραμματισμός υλοποίησης έργου : 4 Λεπτομερής σχεδιασμός του τρόπου παροχής υπηρεσιών ασφαλείας Ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου μεθοδολογικής προσέγγισης Χρήση κατάλληλου εξοπλισμού Άμεση ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες Επιχειρησιακά σχέδια σε περίπτωση έκτακτων αναγκών ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Περιεχόμενο Οικονομικής Προσφοράς Στον χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς όπως αυτά απαιτούνται και σύμφωνα με το παράρτημα Α της πρόσκλησης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει, μεταξύ άλλων, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλουν συμπληρωμένο πίνακα με ανάλυση κόστους. Θα πρέπει επίσης να αναγράψουν στην οικονομική τους προσφορά: τα στοιχεία του Διαγωνισμού στον οποίο αναφέρεται και την ημερομηνία σύνταξής της.την ονομασία και εταιρική επωνυμία, νόμιμη έδρα, Α.Φ.Μ. του προσφέροντος (σε περίπτωση Ένωσης Κοινοπραξίας πρέπει να αναφέρονται όλες οι εταιρείες).το διάστημα ισχύς της προσφοράς και δέσμευσης των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, το οποίο ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση κοινής προσφοράς Ένωσης Κοινοπραξίας υποψηφίων, αυτή πρέπει υποχρεωτικά να υπογράφεται είτε από όλους τους προσφέροντες που αποτελούν την Ένωση, είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς οι υπηρεσίες και οι σχετικές εργασίες ή το μέρος αυτών που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες εταιρίες έχουν την ίδια τιμή τότε θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος εμπειρίας της κάθε εταιρίας για την κατάταξη τους. Κάθε συμμετέχων θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού στην οικονομική του προσφορά να αναφέρει: τον αριθμό των εργαζομένων,τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.οι προσφορές κάτω του ελάχιστου εργοδοτικού κόστους δε θα γίνονται δεκτές. Όλοι οι επί μέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζομένου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. Σε περίπτωση Ένωσης Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των Μελών του. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιαζεί τον μικρότερο λόγο (Λ) της συγκριτικής, τιμής (Σ.Τ) προς της σταθμισμένη βαθμολογία (ΣΤ.Β) Σ.Τ Λ= ΣΤ.Β Για την διαμόρφωση της σταθμισμένης βαθμολογίας ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία : Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα κάτωθι επιμέρους στοιχεία αξιολόγησης Περιγραφή επιμέρους στοιχείων αξιολόγησης Εμπειρία στη παροχή υπηρεσιών φύλαξης (Τεχνική Προσφορά, Παρ. Α) Ανθρώπικοι Πόροι Συντελεστής Βαρύτητας 40% 20%

6 (Τεχνική Προσφορά, Παρ. Β) 5 Δομής Επιχείρησης, Οργάνωση και Υποδομές (Τεχνική Προσφορά, Παρ. Γ) Μεθοδολογίας και Προγραμματισμός Υλοποίησης Έργου (Τεχνική Προσφορά, Παρ. Δ) 20% 20% Η βαθμολογία κάθε στοιχείου καθορίζεται σε 100 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι βαθμούς 120 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία κάθε στοιχείου ομάδας είναι ο μέσος όρος των συνολικών βαθμολογιών των μελών της επιτροπής αξιολόγησης που σταθμίζεται με το συντελεστή βαρύτητας. Το άθροισμα των βαθμολογιών όλων των στοιχείων αποτελεί την Σταθμισμένη βαθμολογία (ΣΤ.Β) Γ ια τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής (Σ.Τ) λαμβάνεται υπόψη η τιμή προσφοράς. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να απανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά όλων των φακέλων κάθε προσφοράς θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα από τις αρμόδιες αρχές. Στα αντίτυπα που ορίζονται ως πρωτότυπα, πρέπει σε κάθε σελίδα τους να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη και η σειρά των όρων της Διακήρυξης. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, διορθώσεις κ.τ.λ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες, για τη δήλωση διαφόρων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιάς τους.αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Κατά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει προσκομισθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, διάρκειας (8) μηνών, ποσού ανερχόμενου σε ποσοστό 10% επί της συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Η ΔΕΥΑΡ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ακυρώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία, χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση αποζημίωσης προς οποιονδήποτε των ενδιαφερομένων. Για όποια επιπρόσθετη πληροφορία θεωρείται απαραίτητη, επικοινωνήστε με την ΠΛΩΧΟΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση τηλ: Δημοσιεύεται σε δύο τοπικές εφημερίδες 10 και 11 Φεβρουαρίου 2015 και σε μια εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. Επίσης στην ηλεκτρονική σελίδα της ΔΕΥΑΡ.

7 6 Για τη Δ.Ε.Υ.Α ΡΟΔΟΥ Δημήτριος Ν. ΤΣΙΚΚΗΣ Πρόεδρος Δ.Σ. Παράρτημα Α (Πίνακας Οικονομικής Προσφορας) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΩΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΩΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Δευτέρα Σάββατο πρωί απόγευμα Δευτέρα Σάββατο βράδυ Κυριακές αργίες πρωί απόγευμα Κυριακές αργίες Μ.Σύνολο Φ.Π.Α. Γ.ΣΥΝΟΛΟ Κόστος Συστημάτων ασφαλείας.

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ..Πρωτ : 1387/28-4-2015

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ..Πρωτ : 1387/28-4-2015 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ..Πρωτ : 1387/28-4-2015 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, που θα αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ»

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ Μυτιλήνη, 01 Απριλίου 2008 ΔΙΑΚHΡYΞΗ 2245/01.04.2008 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο :

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 492/13-2-2015 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 370261 Προκήρυξη Β Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Με

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι, Τηλ.: 210 2120100, Φαξ: 210 2120131 Email: esyd@esyd.gr, Website: http://www.esyd.gr Αρ. Πρωτ.:883/15 Αθήνα, 24 / 4/ 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδικας. : 66100

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΒΛΓΨ469ΗΚΥ-91Ξ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Ηράκλειο 13.12.2013 Πληροφορίες : κ. Νικόλαο Καλαϊτζάκη ΑΠ(ΤΥ):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ :22426 ΗΜ/ΝΙΑ: 11-07-2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του έργου :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του έργου : Αριθµός Απόφασης: 38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και των όρων ιακήρυξης διεθνή ανοιχτού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ Βόλος -3-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΖ046ΗΚΥ-ΕΕΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 Διεθνής πρώτος ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002956676 2015-08-05

15PROC002956676 2015-08-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 15PROC002956676 2015-08-05 VASILEIOS DOUGALI S Digitally signed by VASILEIOS DOUGALIS DN: o=hellenic Public Administration

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & AΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. 2273-0-83150 FAX. 2273-0-28968 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 3586 23/06/2011 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313-312.229, Fax 2310-830.359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ0Β6ΣΙ-Γ2Σ ΑΔΑΜ: 14PROC002004853 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Απριλίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάρος, 09/10/2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμός Προκήρυξης: 63/2009 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Παροικία ΠΑΡΟΣ Τ.Κ. 844 00 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Προµήθεια εξοπλισµού Πληροφορικής για την εκτέλεση της πράξης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΠΕ Κωδικός ΟΠΣ 37653 CPV: 72.22.23.00-0

Διαβάστε περισσότερα