Η λίπανση των εδαφών και των καλλιεργειών στην αρχαία Ελλάδα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η λίπανση των εδαφών και των καλλιεργειών στην αρχαία Ελλάδα."

Transcript

1 λίπανσ εδαφών καλλιεργειών στν αρχαία Ελλάδα. Δ. Στυλιανίδς Επ. Δ)ντή ς Ινστιτούτου Φυλλο β όλων Δένδρ ων, Θ. Σωτρόπουλος Ινστιτούτο Φυλλο β όλων Δένδ ρ ων ( ΕΘ.Ι.ΑΓ. Ε.) δ ιαθέσις για φυτά μορφές. Και για να Εισαγωγή γίνει πιο αντιλπτό αυτό, εξγού, φυτά Μία από τις σπου δαιότερες γεωργικές δεν προσλαμβάνουν οργανικά ιχεία όπως εργασίες, αναμφ ισ βή τ τ α είναι λίπανσ τ ων πιστεύ ετ αι από πολλούς οι οποίο ι υποστρίζουν καλλιεργού νων μόνο τν οργανική λίπανσ αρνούνι τν φυσιολόγος φυτών. Τιμιρ ιάζεφ έλεγε: γ άλος Ή Ρ ώσο ς τέχν τ ς ανό ργαν λίπανσ. Τα φυτά προσλαμβ άνουν γεω ργίας επικεντ ρ ώνει ένα σίο. Στ θ ρεπτικά ιχεία μόνο υπό ανόργαν μορφή, θρέψ τ λίπανσ φυτών'. Άνθ ρωπο ι υπό μορ φή ιόν. υγρή φάσ του εδ άφους ζώ α εξαρτώντ αι από φυτά για τν τροφή τους είναι υπεύθυν για τ φορά θρεπτικών φυτά εξα ρτώνι από θρεπτικά ιχεία, ιχείων. απο σύνθεσ ανοργανοποίσ ιχεία τ ς ζωής, για τν ανάπτυ ξ τν οργανικών ενώ ων απόδοσή του ς. Τα θρ επτικά αυτά ιχεία, ούτε ανόργανων δ μιου ργούντ αι ούτε χάνονι, απλά αλλάζουν τ δ ιαλυτές μορφές που διατρούνι δ ιάλυ μα ενώων χ μική τους μορφή κυκλοφορούν από θέσ θέσ. Αυτή αένα κυκλοφ ορία θ ρεπτικών ιχείων (ανακύκλ σ) στ φύσ αποτελεί το β ασικό θε μέλιο τ ς ζω ής. ανακύκλσ οποία γίνει στ φύσ, είτε αυτόμα, είτε παρεμβάις ανθρ ώπων, διασφ αλίζει μικρό ή γάλο βαθμό τν αειφορία. Πολλές από τις επε μ β άις ανθρώπων χειρισμό εδ άφ ους φυτών αποσκοπούν σ ' αυτή τν ανακύκλσ για τ δ ιατή ρ σ τ ς γονιμότ τ ας εδ αφ ών. δ ιατή ρ σ τ ς γονιμότ ς εδαφών, κύ ρ ιο μέλμα εδ αφ ολόγων, είναι μια ολόκλρ επιστή μ που βρίσκει συνεχώς δυναμική κατάσσ. Το έδ αφος είναι πολύπλοκο τριφασικό σύστμα που αποτελείι από τ στερ εή, υγρή αέρια φάσ. στερ εή φάσ περιλαμβάνει οργ ανικά ανόργανα τεμαχίδ ια, που περιέχουν απο θέ μα θρ επτικών ιχείων οργανικές ή ανόργανες οργανικών 38 μορφές. πγών παρέχει ανοργανοπο ίσ θρ επτικά ιχεία δ ιάλυ σ τρέπουν

2 του εδ άφους. εδ αφική υγ ρασία αποτελεί τν ι αρχαίο ι Έλλνες συν έλαβαν πολύ προϋπόθεσ για τν πρόσλ ψ θρεπτικών νωρίς τ σ μασία τς κόπρ ου ζώ ων για τν ιχείων από φυτά τ φ ορ ά τους ανα βάθμισ εδαφών τον εφο δ ιασμό εντός δμιου ργείι φυτών απαραίτ θρεπτικά ιχεία. πρό βλ μα σ φυτά τόσο από έλλειψ, όσο Το κόπρισ μα εθεω ρείτο από τις σπου δ αιότερες ε ργασίες του γεωργικού επαγγέλματος. αυτών. από Πολλές περίσια φο ρές υγ ρασίας έδ αφ ος. Τέλος, αέρια φ άσ, δλαδή ο αερ ισ μός του εδάφους, οπο ία β ρίσκει ισο ρ ρ οπία τν ατ μόσφ αιρ α, επρεάζει τν ανάπτυξ ριζών τν επι βίωσ πολυάριθ μων οργανισ μών του εδ άφους. έλλειψ αερισμού ριζικό σύστ μα προκαλεί τν γνωστή ασφυξία σ φυτά Λάκων τν αγγελία τ ς ειρήνς, σκέπτει αμέσως να φ έ ρει τν κόπρον είς του ς αγ ρού ς του 'εγώ δε κοπρ αγω γήν γα πρ ώ να ί τώ σιώ' (εγώ το πρωί φ έρω τν κοπριά χωράφι, μα τους δύο θεού ς). Ξενοφών για το θ έμα αυτό γρ άφει: ιδ ίω ς σ δένδ ρ α. Αν δεν υπά ρχει ο απαρ αίττος αε ρ ισμός δυσχεραίνει πρ ό σλψ Ό ύδ γνό τις ως αγαθόν έστι τ γή κόπρ ο ν ιγνύναι θρεπτικών ιχείων. Όπω ς αναφέ ρ θκε στν αρχή, λίπανσ '. ( ούτε αγνό κάποιος πό σο καλό είναι για τ γ να ανα ιγνύει κοπριά). εδαφ ών φυτών είναι κο ρυ φ αία Πλίνιο ς αν αφέρει στν παράδοσ γεω ργική εργασία. Σ' αυτήν ε μπλέκονι δύο στάβλων του Αυγείου, οι οποίοι καθαρίστκαν κυ ρίως ειδικόττες τ ς Γεωπονικής Επιστή μς. από τον ρακλή θεωρεί το γεγονός αυτό εδ αφ ολογία φυσιολογία τ ς θρέψ ς ως φυτών. χρσιμοποίσ για πρώτ " φορά τ ς κόπρου ω ς Με τ λίπανσ διασφαλίζει ο ε μπλουτισμός εδαφών απαραίτ θρ επτικά ιχεία τροφ οδότσ φυτών, για επίτευξ υψλή ς παραγωγής, αλλά παραγωγή ς υ ψλή θρεπτική κόπρισμα αγρ ών φυσικά τν λιπάσματος. Θ εόφρα ς αναφ έ ρ ει στν επενέ ργεια τ ς κόπ ρ ου επί τς πρωιμότς βιολογική αξία. λίπανσ στν αρχαία Ελλάδ α Το θ έμα τς λίπανσς απασχόλ τον ασχολούνο τ γεω ργία άνθρωπο από αρχαιοτά χρ όνων, οπωσδήποτε πριν ακόμ από τν εποχή του μήρου. άνθ ρωπος έγρ α κατάλαβε συνεχή ς καλλιέργεια φυτών, εξαντλεί ' εδ άφ καθιστά άγονα. Επειδή στν αρχαία Ελλάδ α εφ αρ μοζόν μονοκαλλιέργεια, εξάντλσ εδ αφών ιδίως ορισμένων θρ επτικών ιχείων από αυτά, ήν πιο γρήγορ από το αν εφ αρ μο ζότ αν εν αλλαγή καλλιεργειών, γνωστή αιψισπορά. αιψισπορά ε μφ ανίζει κατά τ Ρωμαϊκή εποχή αναφ έρ ει από τον ν Βιργίλιο ως τον Πλίνιο ως ' mutato sidere' ' Ordo'. από 39

3 φυτών «... κόπρος δε γάλα βοθεί τω διαθερμαίνειν συμπέττειν, γαρ τω ν κοπρ ιζόνα ακόπρων κα ι μέρας» ( είκοσι κοπριά γάλο να να προτρέχει βο θ ά β αθ μό θ ερμαίνει κάνει το έδαφ ος ελαφ ρότε ρο, γιατί εδάφ σ οπο ία προστίθει κοπριά πρωιμίζουν τν παραγωγή ακόμ είκο σι κατά μέρ ες σχέσ αυτά σ οποία δεν χρ σιμοπο ιείι). Θεόφ ρας ξινο ί ως εξής δ ιάφ ο ρα είδ τ ς κόπρου. Από τις ζωϊκές κόπρους πρ ώτ θ εωρεί τν υείαν (χο ίρων), δεύτερ τ ς αιγός, τρίτ του προβάτου, τέρτ βο ειδών (το βόλιτον ή ο β όλιτος), πέμπτ λο φ ού ρων (λό φ ου ρα είναι ζώ α που έχουν φουντωτή ουρ ά όπως ο ίππος, ο όνος ο μίονος). Τέλος, συ ρ ματίτις ( μιγμέν τά συ ρ μά, δλαδή σκουπίδια), εθεω ρείτο ασθενέστερ ως εκ τούτου χειρότε ρ. Άλλο ι δε συγγ ραφείς, όπως ο Vaπο ο Columella δεν ακολουθ ούν τν κατάξ του Θ εοφράυ. Θ εόφρας πιστεύ ει κάθ ε είδος κόπρ ου δεν είναι κατάλλ λ για όλα είδ τ ς γς για όλες τις καλλιέργειες. Κόπρ ος δυνατή, (πλού σια άζωτο) δεν εθεω ρείτο κατάλλ λ για σιτρ ά, γιατί προκαλού το πλάγιασμά. κόπρος χοίρων, κατά το Θ εό φ ρ α, πιο δυνατή από όλες, είχε τ δύνα μ να β άλει τ φύσ προϊόν. Έτσι καθ ιύ γλυκά ξινά ρό δια. Γενικά δε, δρ ιμυτάτ κόπρος «ουδέ τοις δένδρο ις αρμόττει». χρ σιμοποιούσαν άλλα φυσικά λιπάσ μα. Έτσι ανα μίγνυαν τν ιλύ τέλμα άγ ρια χό ρ που προέ ρχονν από σκαλίσμα. Τα σκουπίδια απο ρ ρίμμα βυρσοδεψείων χρ σιμοποιούννιδ ίω ςγια καρποφόραδένδ ρ α. Τα χλω ρά λιπάσ μα, ήτο ι χόρ αγρών οποία θά βονν εαρ ινά κυρίως οργώμα. Π ρέπει να σιωθεί προς διαφύλαξ τ ς γονιμότς καλλιεργούνων εδαφών εξασφάλισ μιας κάποιας αειφορίας, οι αρχαίο ι Έλλνες απαγόρευαν τ βόσκσ ζώων εντός καλλιεργού νων εκτάων. απαγόρευ σ ίσχυ ε ακό μ για χωρ άφια που βρίσκονν αγ ρανάπαυσ. Στ Μακεδονία στ Θεσσαλία, έσπερναν το φθ ινόπωρο κουκιά, ίσως άλλα ψυχανθή, οποία παράχωναν το όργωμα όν αυτά βρ ίσκονν στν άνθσ «... 0 δε κύαμος ώσπερ ελέχθ άλλως ού βαρύ έτι κοπρίζειν δοκεί τν γήν δια μανότ ευσψίαν, διό οι περ ί Μακεδονίαν Θετλ ίαν όν ανθώσιν ανατρέπουσι ς αρούρας» : ( κουκιά όπως ακρ ι βώς ειπώθ κε διαφορετικά φαίνει λιπαίνουν το έδαφος χωρίς να το επιβαρύνουν Άλλα φυσικά λιπάσμα. Εκτό ς από τν κόπρο οι αρχαίο ι Έλλνες 40 λόγω του το κάνουν χαλαρότερο γιατί σαπίζουν εύ κολα, γι' αυτό αυτοί που κατο ικούν γύ ρω από τ Μακεδονία τ Θεσσαλία, όν

4 ανθίζουν κουκιά οργώνουν τ α χω ρ άφια). χαμ λά έω ς πολύ χα μλά επίπεδ α. Γνωστή ε ίν αι εξάλλου λαϊκή π αροιμία κατά τν Τα ο ρυκτά λιπάσ μα. οποία το έδ αφος προτρέπει το αφ εντικό του να το λιπάνει τ φράσ : 'ή κούπρ ισέ ή κούκκισέ ι αρχαίοι Έλλνες, αν γνώριζαν '. Τέλο ς, ως χλωρά λίπανσ θεωρούνν τ α ορυκτά λιπάσ ματ α, χρσιμοποιούσαν πολύ πίπτον φύλλα φυλλοβόλων δένδ ρων. λιγότερο. Πολλές φορές απλή ανά μιξ γαιών καλυτερεύ ει το έδαφ ος. Ένα πολύ ελαφ ρ ό χαλαρό Αγ ρ ανάπαυ σ. έδ αφ ος μπορού να καστεί συνεκτικότερο, ενώ λίπανσ δια τς αγραναπαύω ς (νεός ένα βαρύ αδιαπέρατο να καστεί ελαφ ρότε ρ ο ή νειό ς δλαδή νέα γ ). Κατά τν αρχαιότ, περισσότερο διαπερατό. «Μίσγει ν δε τν ενώ εφ αρ μοζόν γήν τν ενα ντίαν ο ίον, τ βαρεία τν κού φν καλλιεργειών), τ ν κο ύφ τν βαρείαν τν λεπτ17 ν τ πιείρ α όπως προαναφ έρθκε αιψισπορ ά δ εν (εναλλαγή εφ αρ μοζόν γάλ συχνόττ α αγρανάπαυσ. Παρατρήθκε, ύστερα ωσαύτως δε τ ν ερυθράν τ ν λεvκi7 ν εί τι ς άλλ εναντι ότς» : ( αναιγνύ ουν τους από μακρά περίοδο καλλιέργειας, παρ αγωγή διαφ ό ρ ους τύπους του εδ άφ ους, όπως το ελαφ ρύ ενό ς χρόνο, το βαρύ το βαρύ το ελαφ ρύ το άγονο γινόν επί μάλλον μάλλον μικρότερ. Το το γόν ιμο, τον ίδιο τρόπο το ε ρυ θ ρ ό έδ αφος εγή ρ ασκε όπως οι άνθρ ωποι το το λευκό όποια άλλ δ ιαφ ο ρετικότ εγκατέλειπαν για να πάνε λίγο μακρύτερα υπάρχει). να καλλιεργήσουν άλλο έδ αφος, το οποίο ήν λευ κής αργίλου, οποία αναμφίβολα ισοδυναί ακόμ παρθ ένο. Ύστερα από παρ έλευσ πολλών ετών, Αθναϊκή γιο ρτή Σκιροφορ είων σχετιζόν αγρού που σπερνόν κάθε οπότε ο πρώτος εγκαλειφ θ είς αγ ρός ανελάμβανε έπαιρνε τν όψ παρθ ένου εδ άφους, επανή ρχοντο σ ' αυτόν εύ ρισκαν τν τ Πλίνιος αναφέρ ει τ χρήσ τ ς αργιλασβ έστωσ. χρσιμοποίσ Πιστεύ ει από τους Έλλνες γεω ργούς τ ς γύψ ου τ ς ασβ έυ. Τα δύ ο μπορού να παράγει α ρ κετά καλή σο δειά. αυτ ά ορυκτά χρσιμοποιούνι σήρα στ Β έβαια σ εδάφ αυτά το γή ρ ας επανερχόν σύγχρον γεω ργία. γύψ ος χρσιμοποιείι στν χύτερα. Τν μέθοδο τς αγρανάπαυσ ς όπω ς εξυγίανσ αλατούχων εδ αφών, ενώ άσβες είναι γνωστό στ διόρθωσ τς οξύτς (ρ) πολύ ό ξινων Ευ ρ ωπαϊκή Ένωσ τν ενθ αρ ρύνει τ εδαφών. Χ ρ σιμοποιείι επίσς ασβ εστόφιλα χο ρήγ σ ειδ ικών επιδοτή ων. φυτά όπως είναι μ δική. Το ασβ έστιο δε υπό έχει υιοθ ετήι σήρα καύσ ξύλων μορφή δ ιαφό ρων ανόργανων οργανικών χό ρ. Όν παρατρούσαν γ αδυνάτιζε δεν μπορού να παρ έχει τροφή ακό μα σ αγριόχορ, τότε χειρίζονν ένα έσχατο μέσο. Συγκέντρωναν άγονο αυτό χωράφι ξ ρ ά ξύλα, κλαδιά άγρια χόρ έγαν. στάχτ άφνε έδ αφ ος ανόργανα θρεπτικά ιχεία κυρίως κάλιο. μέθο δος όμως αυτή προκαλού καστροφή τ ς οργανική ς οποία ουσίας σ εδ αφών, περισσότερα Ελλνικών εδαφών βρ ίσκει 41

5 σκευασμά, χρ σιμοποιείι ευρύ στ λίπανσ του εδάφους (καύσ ξύλων, σήρα κυρίως στ δενδ ροκο μία, αλλά στ αγρανάπαυ σ, χλωρ ά λίπανσ, χρή σ κοπριάς, λαχανοκομία, για τν αντιτώπισ πλθώρας εφαρμογή φυσιολογικών ανωμαλιών οι οποίες σχετίζονι δ εν ήν έξω από το ενδιαφ έρον τους. μ έλλειψ ασβεστίου, ή μ ισόρ ρ οπ σχέσ εφαρ μογή ισχυρή ς κοπριάς σ σιτρά για τν ορυκτών). Ωστόσο φυτά αυτού άλλα ιχεία κυρίως του αζώτου, αποφυγή πλαγιάσ ματο ς, επιλεκτική εφαρ μογή του καλίου του μαγνσίου. χρσιμοποί σ διαφ ό ρου πρ οελεύω ς κόπρ ων σ διάφορα φυτά, δείχνει τ φροντίδ α του ς για ανα βάθ μισ ψεκασμού ς του φυλλώματος κα ρπών επί σκευασμά αυτών γίνει είτε τς ποιότ ς πα ρ αγό νων προϊόν. Π. χ. δέντρων, είτε τν ε μ βάπτισ καρπών πίστ του Θεόφ ραυ κόπροι; χοίρων μέσα διαλύ μα διαφόρ ων σκευασ μά κάνει ξινά ρόδια γλυκά χρήσ νίτρου για τά τ συγκομιδή. να βελτιωθεί υφή στις κράμβες, δ είχνουν τν προσπάθ ειά τους, παράλλλα τ διατήρσ Τα χ μικά λιπ ά σ ματ α. Ι-Ι χρή σ τς γον ιμότ ς εδαφών, να αν αβαθμίσουν χμικών λιπασ μά ε μφανίστκεγιαπρώτ φ ορ ά τ χρσιμοποίσ νίτρου στν Ερέτρια στν Αίγυπτο. Το νίτρο τν ποιότ προϊόν. Βι βλιογρ αφ ία μάλισ έφε ρε τν ονο μασία 'λ ίτρον '. Πζαν Λέτσας Α. τις κράμβ ες νιτρικά ύδα για να τις κάνουν. Τό μος ΠΙ λ. τρυφερώτε ρες. Αναφέρει μάλισ κρ ά μβ οποία καλλιεργείτο στν Ερ έτ ρια, τν Κύ μ τ Ρόδ ο, έφε ρε το όνομα 'αλμυρ ίς'. Σε ποια εποχή έγινε χρή σ αυτή του νίτ ρου, δεν το Μυ θ ολογία Αρχή Παπασωτ ρ ίου Δ πρακτική Γεωπονία. Έκδοσ Σ. Σπύ ρου. Στυλιανίδς Δ., Σιμών ς Α., Συργιαννίδς Γ. τς λίπ ανσς εδ άφου ς δένδ ρων. Εκδόις Σμούλ. φυτού, Κατά τ ν εφα ρ μογή λιπασ μά έδαφ ος υπά ρχουν δύ ο β ασικές αρχές λίπανσ ς: λίπανσ καλλιεργειών λίπανσ εδ άφ ους. εφαρ μό στ κε τον Liebig. σ Κατά λίπανσ μέσα του τον καλλιεργειών 19 Liebig 0υ αιώνα από θ α πρέπει να προσδιο ρ ιύν οι πο σόττες θρ επτικών που προσλα μ β άνονι από τις καλλιέργειες στ συνέχεια να λιπαίν ου τις ποσόττες αυτές. Σή ρ α, όν ο γεω ργός εφαρ μόζει θρ επτικά ιχεία είτε οργανική είτε ανό ργ αν μορφή, είναι κατά πρ ώτο λόγ ο το έδ αφ ο ς που λιπαίνει όχι το φυτό. Μόνο έ μ σ α μέσω του εδ άφ ου ς οι καλλιέ ργειες επωφελούνι από τις εισρο ές που έχουν εφ α ρ μο στεί. Το έδαφ ος λειτου ργεί ω ς έν α σύ στμα τροπών που αποθ κεύει, τ αβ άλλει, εναλλάσι φ έρ ει θρεπτικά ιχεία. ι αρχαίοι Έλλνες κατά τν εφ α ρ μογή διαφόρων λιπάνων, 42 γεω ργί?-ς 2002, Θ ρέψ - λίπ ανσ φυλλοβόλων οπωροφόρ ων γνωρίζου. του τ ς απέβλεπαν κυρίως

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες Παραδοσιακοί χοροί, και χορογραφιες Γράφ ε ι ο Χρήστο ς Ζ άλ ιος Όλ οι έχουμε γίνει τα τελευ ταία χρόνια μ άρτυρες μιας απίστευ της παραγωγjjς τοπικών χορών. Βλέπουμ ε όχι μόνο περιοχές, αλλά και μεμονωμ

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1

l ϊιξi Π Ε Η 'ΑIΑ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: Η.Υ.Σ Τε χνο λογικ ό Εικπαιuεuη κό Ί δρυμα τ.ε.ι. ΠΕΙ ΡΑΙΑ Πτυχιακή εργασία Προσωπικά δεδομένα και εργασιακές σχέσεις Η προστασία των εργαζομένων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματισμού ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΣΙΝΟΥ Α.Μ.:36961 Επιβλέπων καθηγητής: Ιωάννη ς Ψαρομήλιγκος -- ~- ΒΙ8ΛtΟΘΗΚΗ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

το ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ Τίτλος πρωτότυπου: Marx's Caplt.1 'or b8glnn8ra Writters and Readers Publlshlng COOρer.t1V8 L ΤD 1882 Copyright κειμένου: Davld Smlth Copyright εικονογράφησης: Phll

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΡλήματα. (ζ) Το σύστημα δ ιακίνη σης υλι κών σ' ένα εργοστάσιο. ω Υποθέστ ε ότι ένα σύστημα ουράς έχει δύο θέσεις εξυπηρέτηση ς, μια

ΠΡΟΡλήματα. (ζ) Το σύστημα δ ιακίνη σης υλι κών σ' ένα εργοστάσιο. ω Υποθέστ ε ότι ένα σύστημα ουράς έχει δύο θέσεις εξυπηρέτηση ς, μια ΠΡΟΡλήματα 1. Εξηγήστε γ ιατ ί ένα κουρείο είναι ένα σύστημα ουράς, περιγράφοντας τα συνθετικά του μέρη. 2. Π ροσδιορίστε τους πελάτες και τι ς θέσεις εξυπηρέτηση ς του συστήματος ουράς για καθεμιά από

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους. της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού

Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους. της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ ΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤEXNOΛOΓlAΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ IΝΣΤιΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ερευνητικό Έργο Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους ταμιευτήρες Αώου και

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

& & managers 86 2 : 2004

& & managers 86 2 :  2004 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Κ Ρ Η ΤΗ Σ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧ ΑΝ Ι Κ Ω Ν Π ΑΡ ΑΓ Ω Γ ΗΣ & Ι ΟΙ Κ ΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Ι Π Λ Ω ΜΑΤ Ι Κ Η Σ ΕΡ Γ ΑΣ Ι ΑΣ : Ορ γ α ν ω σ ι α κ ή Συ µ π ε ρ ι φ ο ρ ά & Σύ γ χ ρ ο ν ε ς Μέ θ ο δ ο ι ι ο ί κ η σ η

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αυτοματισμού. ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Επιβλέπων καθηγητής: Κων/νος Αλαφοδήμος ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ

Τμήμα Αυτοματισμού. ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Επιβλέπων καθηγητής: Κων/νος Αλαφοδήμος ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Αυτοματισμού ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ Σπουδαστής: Αναγνωστόπουλος Θεόδωρος Επιβλέπων καθηγητής: Κων/νος Αλαφοδήμος 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩΔΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 335 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Υβριδικά οχήματα Προληπτικά μέτρα για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ το υ Νίκου Ι. Πάζη πτυχιούχου Του ρ ιστικών Επ ιχε ιρή σεων Ε ΙΣΑΓΩ ΓΉ στα θ έματα του περιβάλλοντο ς και δεύ τε ρ ον γιατί από τη

Διαβάστε περισσότερα

Εν συντομία... Elvis Presley. Γιορτή κερασιού στοροδοχώρι. «Μονοήμερο» το φετινό φεστιβάλ CΙΟFF-Πυρσού

Εν συντομία... Elvis Presley. Γιορτή κερασιού στοροδοχώρι. «Μονοήμερο» το φετινό φεστιβάλ CΙΟFF-Πυρσού Εν συντομία... Πολιτιστικά και άλλα, του τριμήνου Περισσότερ ες μουσικές εκδηλώ σεις περιλάμβα νε το φετινό καλοκαιρινό τρίμη νο. ενώ το φολκλόρ, το θέατρο και ο κινηματογράφος μόνον «δειλές» εμ φα νίσεις

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ. 14.1 Ο j\or )ΚΕΝΤΡ, Σ1\10 . Σ. fu Ι. ΜΕ 'ΤΑΦ ΣΙ Η ΤΗΣ ΑΡ()ΥΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙ Ο

Α Σ. 14.1 Ο j\or )ΚΕΝΤΡ, Σ1\10 . Σ. fu Ι. ΜΕ 'ΤΑΦ ΣΙ Η ΤΗΣ ΑΡ()ΥΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙ Ο ΚΕΦΑΛΑΙ Ο Α Σ. Σ Γ Κακολύρης 14.1 Ο j\or )ΚΕΝΤΡ, Σ1\10 fu Ι. ΜΕ 'ΤΑΦ ΣΙ Η ΤΗΣ ΑΡ()ΥΣΙΑΣ Σύμφωνα με τον Jacques Derrida (Ζακ Ντεριντά, 1930-2004), η ιστορία της μεταφυσικής ίναι σιε νά συνδεδεμένη με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #5 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Παιγνιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΝΙΑ Ο ΥΣ ΤΑ ΟIΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η Βακχική Ελλάδα: Μύθοι και Εργα Τέχνης της Σταυρούλας Κουράκου - Δραγώνα Χη μ ικο ύ - Οινολό γου Είναι γνωστό ότι ο ρυθμός και ο βαθμός εξέλιξης της ανθρωπότητας

Διαβάστε περισσότερα