και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού."

Transcript

1 Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός όρων διενέργειας πρόχειρυ διαγωνισµύ για την «Πρµήθεια και εγκατάσταση απαιτύµενης υλικτεχνικής υπδµής και εξπλισµύ για τη δηµιυργία Κέντρυ Συµβυλευτικής Υπστήριξης Γυναικών θυµάτων βίας στ ήµ Κατερίνης» στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη δµών και υπηρεσιών της Τπικής Αυτδιίκησης πρς όφελς των γυναικών για την καταπλέµηση της βίας - ηµιυργία Κέντρων Συµβυλευτικής Υπστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τπικό επίπεδ» στν Άξνα Πρτεραιότητας 08 µε κωδικό ΟΠΣ πρϋπλγισµύ ,69 συµπεριλαµβανµένυ Φ.Π.Α. Στην Κατερίνη και στην αίθυσα συνεδριάσεων.σ., σήµερα στις 18 τυ µήνα Σεπτεµβρίυ 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικνµική Επιτρπή τυ ήµυ Κατερίνης, ύστερα από την αρ.πρωτ.74948/ έγγραφη πρόσκληση τυ Πρέδρυ, πυ δόθηκε στν κάθε Σύµβυλ χωριστά, σύµφωνα µε τ άρθρ 75 τυ Ν.3852/2010. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από τ σύνλ των 9 µελών παραβρέθηκαν 3 τακτικά µέλη και 2 αναπληρωµατικά µέλη, δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Μηλιώτης Νικόλας - αντιπρόεδρς 1. Χινίδης Σάββας - πρόεδρς 2. Γκυγκυρέλας Χρήστς - µέλς 2. Γκύνας Αθανάσις - µέλς 3. Μαλτζάρης Ιωάννης - µέλς 3. Καρατζόγλυ Χαράλαµπς - µέλς 4. Κεραµιδιώτης Ευστάθις αναπλ. µέλς 4. Παπατλίκα Βικτώρια - µέλς 5. Σατραζέµης Ζήνων αναπλ. µέλς 5. Κυραϊλίδης Χρυσόστµς - µέλς 6. Παπαζήσης Αναστάσις - µέλς Ο πρόεδρς -κ. Σάββας Χινίδης- απυσίαζε και τη θέση τυ πήρε ως πρεδρεύων αντιπρόεδρς κ. Μηλιώτης Νικόλας- πίς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για τ 2 θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών τα εξής (σύµφωνα µε την από υπηρεσιακή αναφρά): Έχντας υπόψη τα παρακάτω 1. την Αριθ. 256/2012 Απόφαση τυ ηµτικύ Συµβυλίυ Κατερίνης µε θέµα [Απδχή χρηµατδότησης της Πράξης µε τίτλ «Ανάπτυξη δµών και υπηρεσιών της τπικής αυτδιίκησης πρς όφελς των γυναικών και για την καταπλέµηση της βίας - ηµιυργία Κέντρων Συµβυλευτικής Γυναικών θυµάτων βίας σε τπικό επίπεδ» στν Άξνα Πρτεραιότητας 08 τυ Επιχειρησιακύ Πργράµµατς «ιικητική Μεταρρύθµιση »] 2. την Αριθ. 265/2012 Απόφαση τυ ηµτικύ Συµβυλίυ Κατερίνης µε θέµα «Αναµόρφωση πρϋπλγισµύ ικ. έτυς 2012» (Α Α: Β4ΛΓΩΕΤ-756) 3. Την Αριθ. 51/2012 (διρθωµένη) µελέτη µε θέµα «Πρµήθεια και εγκατάσταση απαιτύµενης υλικτεχνικής υπδµής και εξπλισµύ για τη δηµιυργία Κέντρυ Συµβυλευτικής Υπστήριξης Γυναικών θυµάτων βίας στ ήµ Κατερίνης» στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη δµών και υπηρεσιών της Τπικής Αυτδιίκησης πρς όφελς των γυναικών για την καταπλέµηση της βίας ηµιυργία Κέντρων Συµβυλευτικής Υπστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τπικό επίπεδ» στν Άξνα Πρτεραιότητας 08 µε κωδικό ΟΠΣ » πρϋπλγισµύ εκαεννέα Χιλιάδων Εξήντα Οχτώ Ευρώ και Εξήντα Εννέα Λεπτών ( ,69) της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών τυ ήµυ Κατερίνης 4. Την µε Αριθ. Πρωτ. 2668/ Απόφαση της Γενικής Γραµµατέα Ισότητας των Φύλων µε θέµα «Πρέγκριση Σχεδίυ ιακήρυξης Πρόχειρυ ιαγωνισµύ τυ Υπέργυ τυ ήµυ Κατερίνης µε κωδ. Φρέα ΟΠΣ «Πρµήθεια και Εγκατάσταση απαιτύµενης υλικτεχνικής υπδµής για τη δηµιυργία Κέντρυ Συµβυλευτικής Υπστήριξης γυναικών θυµάτων βίας στ ήµ Κατερίνης» στ πλαίσι της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΚΑΙ

2 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ - ηµιυργία Κέντρων Συµβυλευτικής Υπστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τπικό επίπεδ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08» τυ Επιχειρησιακύ Πργράµµατς «ιικητική Μεταρρύθµιση » και Κωδ. ΟΠΣ «376270» τυ Ειδικύ Στόχυ 3.2. τυ Ε.Π. «ιικητική Μεταρρύθµιση »» µε την πία διατυπώνεται σύµφωνη γνώµη για τ σχέδι διακήρυξης πρόχειρυ διαγωνισµύ τυ Υπέργυ «Πρµήθεια και Εγκατάσταση απαιτύµενης υλικτεχνικής υπδµής για τη δηµιυργία Κέντρυ Συµβυλευτικής Υπστήριξης γυναικών θυµάτων βίας στ ήµ Κατερίνης» 5. Την Αριθ.234/2012 Απόφαση τυ ηµτικύ Συµβυλίυ Κατερίνης µε θέµα «Συγκρότηση Επιτρπών ιενέργειας ιαγωνισµών Πρµηθειών, Αξιλόγησης των Τεχνικών Πρσφρών, Παραλαβής, σύµφωνα µε τα άρθρα 28 και 46 τυ ΕΚΠΟΤΑ» 6. Την Αριθ. 289/2012 Απόφαση τυ ηµτικύ Συµβυλίυ Κατερίνης µε θέµα «Τρππίηση Τεχνικύ Πργράµµατς ήµυ Κατερίνης έτυς 2012» 7. Την Αριθ. 386/2012 Απόφαση τυ ηµτικύ Συµβυλίυ Κατερίνης µε θέµα «Χρήγηση σύµφωνης γνώµης για τη χρήση των δηµτικών καταστηµάτων 1-6 (πυ βρίσκνται στις εργατικές κατικίες Αυγυστίνυ) για τη στέγαση τυ Κέντρυ Συµβυλευτικής Υπστήριξης Γυναικών θυµάτων βίας» 8. Την Αριθ. 445/2012 Απόφαση τυ ηµτικύ Συµβυλίυ Κατερίνης µε θέµα «Έγκριση διενέργειας πρµήθειας και εγκατάστασης απαιτύµενης υλικτεχνικής υπδµής και εξπλισµύ για τη δηµιυργία Κέντρυ Συµβυλευτικής Υπστήριξης Γυναικών θυµάτων βίας στ ήµ Κατερίνης στα πλαίσια της Πράξης: «Ανάπτυξη δµών και υπηρεσιών της Τπικής Αυτδιίκησης πρς όφελς των γυναικών για την καταπλέµηση της βίας - ηµιυργία Κέντρων Συµβυλευτικής Υπστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τπικό επίπεδ στν Άξνα Πρτεραιότητας 08» µε κωδικό ΟΠΣ » 9. Την αριθ.162/2012 απόφαση Οικνµικής Επιτρπής µε την πία ψηφίστηκε πσό ,00 ευρώ από τν ΚΑ για ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣ.ΤΗΣ ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛ.ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΗΜΙΟΥΡΓ.ΚΕΝΤΡ.ΣΥΜΒΟΥΛ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Την Αριθ. 1392/2012 (Αρ. Πρωτ. ικ / ) Απόφαση τυ ηµάρχυ Κατερίνης περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρυ διαγωνισµύ & 11. Τις διατάξεις της µε Αριθ / (ΦΕΚ 185Β'/ ) «Ενιαίς καννισµός πρµηθειών ργανισµών τπικής αυτδιίκησης» Απόφασης τυ Υπυργύ Εσωτερικών, Υπβάλλνται: α) θεωρηµέν τεύχς της Αριθ. 51/2012 µελέτης (διρθωµένη) µε τίτλ Πρµήθεια και εγκατάσταση απαιτύµενης υλικτεχνικής υπδµής και εξπλισµύ για τη δηµιυργία Κέντρυ Συµβυλευτικής Υπστήριξης Γυναικών θυµάτων βίας στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη δµών και υπηρεσιών της Τπικής Αυτδιίκησης πρς όφελς των γυναικών για την καταπλέµηση της βίας - ηµιυργία Κέντρων Συµβυλευτικής Υπστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τπικό επίπεδ στν Άξνα Πρτεραιότητας 08» µε κωδικό ΟΠΣ πυ συντάχθηκε από την υπηρεσία µας πρϋπλγισµύ ,69 συµπεριλαµβανµένυ τυ Φ.Π.Α., β) σχέδι περιληπτικής διακήρυξης πρόχειρυ διαγωνισµύ και γ) σχέδι αναλυτικής διακήρυξης πρόχειρυ διαγωνισµύ πυ αφρύν στην πρµήθεια και εγκατάσταση της απαιτύµενης υλικτεχνικής υπδµής και εξπλισµύ για τη δηµιυργία Κέντρυ Συµβυλευτικής Υπστήριξης Γυναικών θυµάτων βίας στ ήµ Κατερίνης και παρακαλύµε για την έγκριση των τεχνικών πρδιαγραφών και τν καθρισµό των όρων διενέργειας τυ πρόχειρυ διαγωνισµύ σύµφωνα µε τις διατάξεις τυ άρθρυ 72 τυ Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α'/ ) «Νέα Αρχιτεκτνική της Αυτδιίκησης και της Απκεντρωµένης ιίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως ισχύει. Κατόπιν των ανωτέρω αντιπρόεδρς ζήτησε την έγκριση των τεχνικών πρδιαγραφών και τν καθρισµό των όρων διενέργειας τυ πρόχειρυ διαγωνισµύ. Η Οικνµική Επιτρπή αφύ έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 τυ Ν.3852/2010, 2

3 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει τις τεχνικές πρδιαγραφές της πρµήθειας µε τίτλ «Πρµήθεια και εγκατάσταση απαιτύµενης υλικτεχνικής υπδµής και εξπλισµύ για τη δηµιυργία Κέντρυ Συµβυλευτικής Υπστήριξης Γυναικών θυµάτων βίας στ ήµ Κατερίνης» στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη δµών και υπηρεσιών της Τπικής Αυτδιίκησης πρς όφελς των γυναικών για την καταπλέµηση της βίας - ηµιυργία Κέντρων Συµβυλευτικής Υπστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τπικό επίπεδ» στν Άξνα Πρτεραιότητας 08 µε κωδικό ΟΠΣ , πρϋπλγισµύ ,69 συµπεριλαµβανµένυ Φ.Π.Α. Β. Καθρίζει τυς όρυς τυ Πρόχειρυ διαγωνισµύ µε σφραγισµένες πρσφρές και κριτήρι κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, συνλικύ πρϋπλγισµύ εκαπέντε Χιλιάδων Πεντακσίων Τριών Ευρώ ( ,00) χωρίς Φ.Π.Α. ή εκαεννέα Χιλιάδων Εξήντα Οχτώ Ευρώ και Εξήντα Εννέα Λεπτών ( ,69) συµπεριλαµβανµένυ τυ Φ.Π.Α. για την πρµήθεια τυ απαιτύµενυ εξπλισµύ για την κάλυψη των αναγκών δηµιυργίας Κέντρυ Συµβυλευτικής Υπστήριξης Γυναικών θυµάτων βίας στ ήµ Κατερίνης στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη δµών και υπηρεσιών της Τπικής Αυτδιίκησης πρς όφελς των γυναικών για την καταπλέµηση της βίας - ηµιυργία Κέντρων Συµβυλευτικής Υπστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τπικό επίπεδ στν Άξνα Πρτεραιότητας 08» µε κωδικό ΟΠΣ , ως εξής: Άρθρ1: Αναθέτυσα Αρχή Στιχεία αναθέτυσας αρχής: Επωνυµία: ήµς Κατερίνης Ταχ. ιεύθυνση: Πλατεία ηµαρχείυ Ταχ. Κώδικας: Κατερίνη Τηλέφων Επικινωνίας: , Αριθµός Τηλεµιότυπυ: ιεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδρµείυ: Ηλεκτρνική ιεύθυνση: Άρθρ 2: Τόπς και χρόνς διενέργειας τυ διαγωνισµύ Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην αίθυσα τυ ηµτικύ Συµβυλίυ στν 1 όρφ τυ ηµαρχιακύ Μεγάρυ τυ ήµυ Κατερίνης (Ταχ. ιεύθυνση: Πλατεία ηµαρχείυ, Ταχ. Κώδικας: Κατερίνη) ενώπιν της αρµόδιας επιτρπής στις 8 Οκτωβρίυ 2012 ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. Μετά την παραπάνω ηµερµηνία και ώρα λήγει η πρθεσµία παραλαβής των πρσφρών και όσες πρσφρές κατατίθενται θα επιστρέφνται ως εκπρόθεσµες. Μετά τη λήξη της πρθεσµίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της απσφράγισης η πία θα γίνει δηµόσια από τ αρµόδι όργαν (επιτρπή διαγωνισµύ). Σε περίπτωση κατά την πία δεν κατατεθεί πρσφρά ή διαγωνισµός αναβληθεί για πιδήπτε λόγ θα επαναληφθεί στις 15 Οκτωβρίυ 2012 ηµέρα ευτέρα την ίδια ώρα, στν ίδι τόπ, από την ίδια επιτρπή και µε τυς ίδιυς όρυς. Οι ενδιαφερόµενι µπρύν να πληρφρηθύν σχετικά µε την πρµήθεια από τυς υπεύθυνυς υπαλλήλυς κα. Κωνσταντινιά Τσιλέµυ και κ. Θεόφιλ Τραπεζανλίδη κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στ τηλέφων και στις ηλεκτρνικές διευθύνσεις και αντίστιχα. Η διακήρυξη, τα έντυπα συµµετχής, κ.α. θα διατίθενται από τ Τµήµα Γραµµατείας και Πρµηθειών των Τεχνικών Υπηρεσιών της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ( ιεύθυνση: Πλατεία ηµαρχείυ, Τ.Κ Κατερίνη, τηλ ) µε την καταβλή πέντε (5) ευρώ. Άρθρ 3: Αντικείµεν της πρµήθειας Η πρµήθεια τυ απαιτύµενυ εξπλισµύ για την κάλυψη των αναγκών δηµιυργίας Κέντρυ Συµβυλευτικής Υπστήριξης Γυναικών θυµάτων βίας στ ήµ Κατερίνης στα πλαίσια 3

4 της Πράξης «Ανάπτυξη δµών και υπηρεσιών της Τπικής Αυτδιίκησης πρς όφελς των γυναικών για την καταπλέµηση της βίας - ηµιυργία Κέντρων Συµβυλευτικής Υπστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τπικό επίπεδ στν Άξνα Πρτεραιότητας 08» µε κωδικό ΟΠΣ περιλαµβάνει έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, υπλγιστές - µηχανές γραφείυ - συσκευές ήχυ και εικόνας και συστήµατα πυρασφάλειας και ασφάλειας όπως αναλυτικά παρυσιάζνται στν πίνακα τυ παρόντς άρθρυ. /α α Κωδικό ς Εξπλι σµύ 1 1 Είδς Πρµήθειας ΟΜΑ Α Α: ΕΠΙΠΛΑ Κάθισµα εργασίας τρχήλατ περιστρεφόµεν 2 2 Κάθισµα συνεργασίας 3 3 Βιβλιθήκη κλειστή µε διαιρύµενες πόρτες 4 4 Βιβλιθήκη ανιχτή - κλειστή 5 5 Γραφεί 6 6 Συρταριέρα τρχήλατη 7 7 Καναπές τριθέσις 8 8 Τραπέζι συσκέψεων 9 9 Κάθισµα αίθυσας συσκέψεων Τραπέζι συνεδριών 11 Κάθισµα συνεδριών 12 Τραπέζι αναµνής 13 Μεταλλική κρεµάστρα (καλόγερς) 14 Υππόδι 15 Καλάθι απρριµµάτων 16 Πίνακας ανακινώσεων 17 Τραπέζι κυζίνας 18 Σκαλάκι τριών βαθµίδων 19 Καρεκλάκι για παιδιά 20 Τραπεζάκι για παιδιά Μνάδ α Μέτρη σης Πσό τητα 4,00 6,00 4,00 2,00 4,00 4,00 4,00 2,00 4,00 6,00 4,00 10,00 2, Έπιπλ τηλεόρασης 4

5 1 /α ΟΜΑ Α Β: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 1 22 Ψυγεί 2 23 Καφετιέρα 3 24 Βραστήρας 4 25 Απχυµωτής α Κωδικό ς Εξπλι σµύ Είδς Πρµήθειας 5 26 έκτης τηλεράσεως Μνάδ α Μέτρη σης Πσό τητα ΟΜΑ Α Γ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ 1 27 PC 2 28 WEB Camera 3 29 Ακυστικά ήχυ 4 30 ικτυακή συσκευή απθήκευσης αρχείων (Network storage / Home server) ΟΜΑ Α Γ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ 5 31 Μνόχρωµς εκτυπωτής Laser 6 32 Φωταντιγραφικό µηχάνηµα 7 33 Συσκευή τηλεµιτυπίας (Fax) ΟΜΑ Α : ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 34 Ενσύρµατ σύστηµα συναγερµύ 2 35 Πυρσβεστήρας ξηράς κόνεως 4,00 4,00 4,00 2,00 Οι διαγωνιζόµενι µπρύν να υπβάλλυν πρσφρές για όπια ή όπιες µάδες ειδών εξπλισµύ επιθυµύν, για κάθε µάδα όµως θα πρέπει να δθεί πρσφρά για όλα τα είδη και για κάθε είδς για λόκληρη την πσότητα, διαφρετικά η πρσφρά δεν θα γίνεται δεκτή. Η κατακύρωση θα γίνει χωριστά για τις µάδες ειδών εξπλισµύ Α, Β, Γ και και συγκεκριµένα στ διαγωνιζόµεν πυ θα πρσφέρει τ µεγαλύτερ πσστό έκπτωσης για την εν λόγω µάδα. Άρθρ 4: Γλώσσα Όλα τα έγγραφα πυ απαιτύνται για τη διενέργεια τυ διαγωνισµύ και τη συµµετχή σ αυτόν συντάσσνται υπχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Είναι δυνατή µόν η υπβλή κάπιων τεχνικών στιχείων στην αγγλική γλώσσα. 5

6 Άρθρ 5: ικαιύµενι συµµετχής - ικαιλγητικά 1. Στ διαγωνισµό µπρύν να συµµετέχυν: α) Οι Έλληνες Πλίτες β) Οι Αλλδαπί Πρµηθευτές γ) Τα Νµικά Πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλδαπά) δ) Οι Συνεταιρισµί ε) Οι Ενώσεις Πρµηθευτών πυ υπβάλλυν κινή πρσφρά Οι ανωτέρω θα γίννται δεκτί στ διαγωνισµό εφόσν από τα δικαιλγητικά πυ θα υπβάλλυν (κυρίως από τ πιστπιητικό επιµελητηρίυ και τη συνλική παρυσίαση της πρσφράς τυς) θα πρκύπτει άµεσα ή έµµεσα ότι ασχλύνται συστηµατικά µε την κατασκευή ή εµπρία των υπό πρµήθεια υλικών. Σε αντίθετη περίπτωση θα απκλείνται από τ διαγωνισµό. 2. Οι δικαιύµενι συµµετχής στ διαγωνισµό υπβάλλυν επί πινή απκλεισµύ µαζί µε την πρσφρά τυς τα εξής δικαιλγητικά: Α) Οι Έλληνες Πλίτες (1) Εγγυητική επιστλή συµµετχής στ διαγωνισµό σύµφωνα µε όσα ρίζνται στ άρθρ 19 της παρύσας διακήρυξης. (2) Απόσπασµα πινικύ µητρώυ, έκδσης τυλάχιστν τυ τελευταίυ τριµήνυ, από τ πί να πρκύπτει ότι δεν έχυν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τυς δραστηριότητας. (3) Πιστπιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διικητικής αρχής από τ πί να πρκύπτει ότι δεν τελύν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλγη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελύν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικύ συµβιβασµύ ή υπό άλλη ανάλγη διαδικασία. (4) Πιστπιητικό πυ εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από τ πί να πρκύπτει ότι είναι ενήµερι ως πρς τις υπχρεώσεις τυς πυ αφρύν τις εισφρές κινωνικής ασφάλισης (εργδτών και πρσωπικύ) και ως πρς τις φρλγικές υπχρεώσεις τυς κατά την ηµέρα διενέργειας τυ διαγωνισµύ. Σε περίπτωση εγκατάστασής τυς στην αλλδαπή, τα δικαιλγητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδνται µε βάση την ισχύυσα νµθεσία της χώρας πυ είναι εγκατεστηµένι, από την πία και εκδίδεται τ σχετικό πιστπιητικό. Όσν αφρά τυς εργδότες, η υπχρέωση πρσκόµισης ασφαλιστικής ενηµερότητας αφρά: α) για τις ατµικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) στα πρόσωπα αυτά β) για τις Ανώνυµες Εταιρίες στν Πρόεδρ και τ ιευθύνντα Σύµβυλ γ) για τις µόρρυθµες, ετερόρρυθµες και περιρισµένης ευθύνης εταιρίες στν/στυς διαχειριστές αυτών (όπως ρίζεται στ καταστατικό κ.λπ. της εταιρίας) δ) για τυς συνεταιρισµύς στν Πρόεδρ και στν ιευθύνντα Σύµβυλ (εφόσν υπάρχει). (5) Πιστπιητικό τυ ικείυ Επιµελητηρίυ µε τ πί να πιστπιείται η εγγραφή τυς σ αυτό και τ ειδικό επάγγελµά τυς ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατς από αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή τπικής αυτδιίκησης για όσυς ασκύν γεωργικό ή κτηντρφικό επάγγελµα, πυ θα έχυν εκδθεί τ πλύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµερµηνία διενέργειας τυ διαγωνισµύ. (6) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφυ 4 τυ άρθρυ 8 τυ Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α'), όπως εκάσττε ισχύει, µε θεώρηση γνησίυ υπγραφής τυ υπγράφντα, ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, της συγγραφής υπχρεώσεων, τυ εγκεκριµένυ τιµλγίυ, των τεχνικών πρδιαγραφών, της τεχνικής έκθεσης και τυ χώρυ παράδσης και εγκατάστασης τυ εξπλισµύ και απδέχνται αυτύς πλήρως και ανεπιφύλακτα. (7) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφυ 4 τυ άρθρυ 8 τυ Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α'), όπως εκάσττε ισχύει, µε θεώρηση γνησίυ υπγραφής τυ υπγράφντα, για τ χρόν παράδσης τυ εξπλισµύ πίς δεν θα υπερβαίνει τις είκσι (20) ηµέρες από την υπγραφή της σύµβασης. 6

7 (8) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφυ 4 τυ άρθρυ 8 τυ Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α'), όπως εκάσττε ισχύει, µε θεώρηση γνησίυ υπγραφής τυ υπγράφντα, για τις µάδες εξπλισµύ πυ δίδεται πρσφρά πρκειµένυ να πραγµατπιηθεί έλεγχς της εγγυητικής επιστλής συµµετχής στ διαγωνισµό. Β) Οι Αλλδαπί Πρµηθευτές (1) Εγγυητική επιστλή συµµετχής στ διαγωνισµό σύµφωνα µε όσα ρίζνται στ άρθρ 19 της παρύσας διακήρυξης. (2) Απόσπασµα πινικύ µητρώυ ή ισδύναµυ εγγράφυ αρµόδιας δικαστικής ή διικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τυς, έκδσης τυλάχιστν τυ τελευταίυ τριµήνυ, από τ πί να πρκύπτει ότι δεν έχυν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τυς δραστηριότητας. (3) Πιστπιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τυ από τ πί να πρκύπτει ότι δεν συντρέχυν ι περιπτώσεις (3) και (4) τυ εδαφίυ (Α) της παραγράφυ αυτής. (4) Πιστπιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τυς περί εγγραφής τυς στα µητρώα τυ ικείυ επιµελητηρίυ ή σε ισδύναµυς επαγγελµατικύς καταλόγυς. (5) Υπεύθυνη δήλωση (ή κείµεν ανάλγης απδεικτικής αξίας µε την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφυ 4 τυ άρθρυ 8 τυ Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α') σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας πρέλευσής τυ) ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, της συγγραφής υπχρεώσεων, τυ εγκεκριµένυ τιµλγίυ, των τεχνικών πρδιαγραφών, της τεχνικής έκθεσης και τυ χώρυ παράδσης και εγκατάστασης τυ εξπλισµύ και απδέχνται αυτύς πλήρως και ανεπιφύλακτα. (6) Υπεύθυνη δήλωση (ή κείµεν ανάλγης απδεικτικής αξίας µε την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφυ 4 τυ άρθρυ 8 τυ Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α') σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας πρέλευσής τυ) για τ χρόν παράδσης τυ εξπλισµύ πίς δεν θα υπερβαίνει τις είκσι (20) ηµέρες από την υπγραφή της σύµβασης. (7) Υπεύθυνη δήλωση (ή κείµεν ανάλγης απδεικτικής αξίας µε την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφυ 4 τυ άρθρυ 8 τυ Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α') σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας πρέλευσής τυ) για τις µάδες εξπλισµύ πυ δίδεται πρσφρά πρκειµένυ να πραγµατπιηθεί έλεγχς της εγγυητικής επιστλής συµµετχής στ διαγωνισµό. Γ) Τα Νµικά Πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλδαπά) Όλα τα παραπάνω δικαιλγητικά των εδαφίων (Α) και (Β) εκτός τυ απσπάσµατς πινικύ µητρώυ ή τυ ισδύναµυ πρς τύτ εγγράφυ, καθώς επίσης και τ καταστατικό, τ ΦΕΚ σύστασης και τ πρακτικό τυ ιικητικύ Συµβυλίυ πυ να εγκρίνει τη συµµετχή στ διαγωνισµό και να ρίζει τν εκπρόσωπ (αν δεν πρβλέπεται από τ καταστατικό) για την επίδση της πρσφράς. ) Οι Συνεταιρισµί (1) Εγγυητική επιστλή συµµετχής στ διαγωνισµό σύµφωνα µε όσα ρίζνται στ άρθρ 19 της παρύσας διακήρυξης. (2) Βεβαίωση εππτεύυσας αρχής ότι συνεταιρισµός λειτυργεί νόµιµα. (3) Πιστπιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διικητικής αρχής από τ πί να πρκύπτει ότι δεν συντρέχυν ι περιπτώσεις (3) και (4) τυ εδαφίυ (Α) της παραγράφυ αυτής. (4) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφυ 4 τυ άρθρυ 8 τυ Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α'), όπως εκάσττε ισχύει, µε θεώρηση γνησίυ υπγραφής τυ υπγράφντα, ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, της συγγραφής υπχρεώσεων, τυ εγκεκριµένυ τιµλγίυ, των τεχνικών πρδιαγραφών, της τεχνικής έκθεσης και τυ χώρυ παράδσης και εγκατάστασης τυ εξπλισµύ και απδέχνται αυτύς πλήρως και ανεπιφύλακτα. (5) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφυ 4 τυ άρθρυ 8 τυ Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α'), όπως εκάσττε ισχύει, µε θεώρηση γνησίυ υπγραφής τυ υπγράφντα, για τ χρόν παράδσης τυ εξπλισµύ πίς δεν θα υπερβαίνει τις είκσι (20) ηµέρες από την υπγραφή της σύµβασης. (6) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφυ 4 τυ άρθρυ 8 τυ Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α'), όπως εκάσττε ισχύει, µε θεώρηση γνησίυ υπγραφής τυ υπγράφντα, για τις µάδες εξπλισµύ πυ δίδεται πρσφρά πρκειµένυ να πραγµατπιηθεί έλεγχς της εγγυητικής επιστλής συµµετχής στ διαγωνισµό. 7

8 Ε) Οι Ενώσεις Πρµηθευτών πυ υπβάλλυν κινή πρφρά (1) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιλγητικά, για κάθε πρµηθευτή πυ συµµετέχει στην ένωση. (2) Πιστπιητικό σκπιµότητας τυ ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις πρµηθευτών πυ απτελύνται από µικρµεσαίες µεταπιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικύς αστικύς συνεταιρισµύς στις πίες µετέχυν και επιχειρήσεις τυ εσωτερικύ ή τυ εξωτερικύ είτε µεγαλύτερυ µεγέθυς είτε µε µη µεταπιητική δραστηριότητα και εφόσν ι εργασίες πυ θα εκτελεσθύν από τις ΜΜΕ ή τυς παραγωγικύς αστικύς συνεταιρισµύς αντιπρσωπεύυν πσστό µεγαλύτερ από 50%. Τ πιστπιητικό αυτό µπρεί να υπβληθεί και µετά την υπβλή της πρσφράς µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµερµηνία διενέργειας τυ διαγωνισµύ. Στ διαγωνισµό δικαιύνται συµµετχής ενώσεις πρµηθευτών εφόσν: α) κάθε πρµηθευτής πυ συµµετέχει στην ένωση συµβάλλει µε πιδήπτε τρόπ στη διαµόρφωση τυ πρσφερόµενυ πρϊόντς και β) στην ένωση πρµηθευτών συµµετέχυν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνλικό πσστό τυλάχιστν 50% της τιµής πρσφράς. Η ένωση πρµηθευτών υπβάλλει κινή πρσφρά, η πία υπγράφεται υπχρεωτικά είτε από όλυς τυς πρµηθευτές πυ απτελύν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τυς εξυσιδτηµέν µε συµβλαιγραφική πράξη. Στην πρσφρά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η πσότητα τυ εξπλισµύ ή τ µέρς αυτύ πυ αντιστιχεί στν καθένα στ σύνλ της πρσφράς. Με την υπβλή της πρσφράς κάθε µέλς της ένωσης ευθύνεται εις λόκληρ. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της πρµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακλυθεί µέχρι πλήρυς εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση πυ εξαιτίας ανικανότητας για πιδήπτε λόγ ή ανωτέρας βίας, µέλς της ένωσης δεν µπρεί να ανταπκριθεί στις υπχρεώσεις της ένωσης κατά τ χρόν αξιλόγησης των πρσφρών, τα υπόλιπα µέλη συνεχίζυν να έχυν την ευθύνη λόκληρης της κινής πρσφράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα πρκύψει κατά τ χρόν εκτέλεσης της σύµβασης τα υπόλιπα µέλη συνεχίζυν να έχυν την ευθύνη της λκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και όρυς. Τα υπόλιπα µέλη της ένωσης και στις δύ παραπάνω περιπτώσεις µπρύν να πρτείνυν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται µε απόφαση της Οικνµικής Επιτρπής ύστερα από γνωµδότηση τυ αρµόδι ργάνυ. Στην περίπτωση πυ η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης πρκύψει κατά τ χρόν εκτέλεσης της σύµβασης, η σχετική απόφαση λαµβάνεται από τ ηµτικό Συµβύλι. 3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πι πάνω δικαιλγητικά µαζί µε την πρσφρά τυς υπβάλλυν και κάθε άλλ απαραίτητ δικαιλγητικό, πυ εκδίδεται ή θεωρείται από τν ΕΟΜΜΕΧ, από τ πί να πρκύπτει ότι ανταπκρίννται στα κριτήρια πυ καθρίζνται για τη χρηµατδότησή τυς από τις πράξεις πυ κάθε φρά εκδίδει ιικητής της Τράπεζας της Ελλάδς. 4. Τα παραπάνω δικαιλγητικά, εκτός από την εγγύηση συµµετχής, µπρεί να µην υπβάλλνται µαζί µε την πρσφρά, εφόσν έχυν κατατεθεί στην υπηρεσία πυ διενεργεί την πρµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τυς, θα γίνεται δε ρητή µνεία στην πρσφρά σχετικά µε αυτό. 5. Εφόσν ι πρµηθευτές συµµετέχυν στυς διαγωνισµύς µε εκπρσώπυς τυς υπβάλλυν, µαζί µε την πρσφρά, βεβαίωση εκπρσώπησης, βεβαιυµένυ τυ γνησίυ της υπγραφής τυ εκπρσωπυµένυ από αρµόδια δικαστική ή διικητική αρχή ή συµβλαιγράφ. 6. Εάν σε κάπια χώρα δεν εκδίδνται τα παραπάνω πιστπιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτυν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπρύν να αντικατασταθύν από ένρκη δήλωση τυ πρµηθευτή πυ γίνεται ενώπιν δικαστικής ή διικητικής αρχής ή συµβλαιγράφυ. Για τυς πρµηθευτές πυ στη χώρα τυς δεν πρβλέπεται από τ νόµ ένρκη δήλωση, αυτή µπρεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιυµένυ τυ γνησίυ της υπγραφής τυ δηλύντς από αρµόδια δικαστική ή διικητική αρχή ή συµβλαιγράφ. Άρθρ 6: Χρόνς και τρόπς υπβλής πρσφρών 1. Οι πρσφρές µπρεί να κατατίθενται ή να απστέλλνται ταχυδρµικώς στη διεύθυνση: 8

9 ήµς Κατερίνης ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Πλατεία ηµαρχείυ Τ.Κ Κατερίνη 2. Οι πρσφρές πρέπει να κατατεθύν µέχρι την 8η Οκτωβρίυ 2012 ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ., µετά τ πέρας της πίας λήγει η πρθεσµία κατάθεσης των πρσφρών. Σε περίπτωση πυ απστέλλνται ταχυδρµικώς η πρθεσµία λήγει την πρηγυµένη της ηµερµηνίας διενέργειας τυ διαγωνισµύ. 3. Οι πρσφρές είναι δυνατόν να κατατίθενται απευθείας στην επιτρπή διαγωνισµύ από ώρα 10:00 π.µ. έως ώρα 10:30 π.µ. 4. Εκπρόθεσµες πρσφρές επιστρέφνται χωρίς να απσφραγιστύν. 5. Με πινή να µην γίνυν απδεκτές, ι πρσφρές υπβάλλνται µέσα σε φάκελ καλά σφραγισµέν, σε δύ αντίτυπα (ένα πρωτότυπ και ένα αντίγραφ) (µε πινή απκλεισµύ από τ διαγωνισµό), στν πί πρέπει να αναγράφνται ευκρινώς: α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, µε κεφαλαία γράµµατα, για την πρµήθεια «Πρµήθεια και εγκατάσταση απαιτύµενης υλικτεχνικής υπδµής και εξπλισµύ για τη δηµιυργία Κέντρυ Συµβυλευτικής Υπστήριξης Γυναικών θυµάτων βίας στ ήµ Κατερίνης στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη δµών και υπηρεσιών της Τπικής Αυτδιίκησης πρς όφελς των γυναικών για την καταπλέµηση της βίας - ηµιυργία Κέντρων Συµβυλευτικής Υπστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τπικό επίπεδ στν Άξνα Πρτεραιότητας 08» µε κωδικό ΟΠΣ » (Αρ. Μελέτης: 51/2012 (διρθωµένη)) β. Ο πλήρης τίτλς τυ φρέα πυ διενεργεί τ διαγωνισµό, δηλαδή ήµς Κατερίνης Νµύ Πιερίας γ. Ο αριθµός της διακήρυξης δ. Η ηµερµηνία διενέργειας τυ διαγωνισµύ ε. Τα πλήρη στιχεία τυ απστλέα (διαγωνιζόµενυ) Πρσφρές πυ υπβάλλνται ανικτές, δεν γίννται απδεκτές. 6. Μέσα στν κυρίως φάκελ πρσφράς τπθετύνται όλα τα ζητύµενα δικαιλγητικά (πυ αναφέρνται στ άρθρ 5 της παρύσας διακήρυξης) µε πινή απκλεισµύ, η εγγύηση συµµετχής, τα τεχνικά στιχεία της πρσφράς (πλήρη και αναλυτική περιγραφή των πρσφερόµενων ειδών) και η πρέλευση των πρσφερόµενων υλικών πρκειµένυ για πρϊόντα µη κιντικής πρέλευσης. 7. Τα ικνµικά στιχεία της πρσφράς τπθετύνται σε σφραγισµέν φάκελ µέσα στν κυρίως φάκελ µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 8. Οι φάκελι τεχνικής και ικνµικής πρσφράς θα φέρυν και τις ενδείξεις τυ κυρίως φακέλυ. 9. Η ικνµική πρσφρά θα συντάσσεται απκλειστικά σε έντυπα σφραγισµένα πυ θα χρηγύνται από την υπηρεσία σύµφωνα µε τ άρθρ 2 της παρύσας διακήρυξης µε πινή απκλεισµύ από τη συνέχεια τυ διαγωνισµύ. 10. Σε περίπτωση πυ τα τεχνικά στιχεία της πρσφράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλυ όγκυ, να τπθετηθύν στν κυρίως φάκελ, τότε αυτά συσκευάζνται ιδιαίτερα και ακλυθύν τν κυρίως φάκελ µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λιπές ενδείξεις τυ κυρίως φακέλυ. 11. Οι πρσφρές υπγράφνται από τυς ίδιυς τυς διαγωνιζόµενυς ή τυς νόµιµυς εκπρσώπυς τυς. Η πρσφρά της ένωσης πρµηθευτών υπγράφεται υπχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπ διρισµέν µε συµβλαιγραφικό πληρεξύσι. 12. Οι πρσφρές δεν πρέπει να έχυν ξύσµατα, σβησίµατα, πρσθήκες, διρθώσεις. Εάν υπάρχει στην πρσφρά πιαδήπτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαργραµµένη και µνγραµµένη από τν πρσφέρντα, η δε επιτρπή διενέργειας τυ διαγωνισµύ παραλαµβάνει και απσφραγίζει τις πρσφρές και κατά τν έλεγχ καθαργράφει την τυχόν διόρθωση και µνγράφει και σφραγίζει αυτή. Η πρσφρά απρρίπτεται όταν υπάρχυν σ αυτή διρθώσεις ι πίες την καθιστύν ασαφή κατά την κρίση τυ ργάνυ αξιλόγησης των πρσφρών. 13. Όλα τα δικαιλγητικά πυ απαιτύνται στ διαγωνισµό (συµµετχής και τεχνικών στιχείων) θα πρέπει να υπβάλλνται µε πινή απκλεισµύ σε πρωτότυπα ή επικυρωµένα φωταντίγραφα. Ειδικότερα, η εγγυητική επιστλή συµµετχής θα πρέπει να είναι πρωτότυπη. 9

10 Για δικαιλγητικά (εκτός της εγγυητικής επιστλής συµµετχής) πυ δεν είναι πρωτότυπα ή επικυρωµένα φωταντίγραφα µπρεί να υπβληθεί υπεύθυνη δήλωση της παραγράφυ 4 τυ άρθρυ 8 τυ Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α'), όπως εκάσττε ισχύει, µε θεώρηση γνησίυ υπγραφής τυ υπγράφντα, πυ θα αναφέρει ότι είναι ακριβή φωταντίγραφα από τα πρωτότυπα και ότι τα πρωτότυπα είναι δυνατόν να πρσκµισθύν από τ διαγωνιζόµεν εφόσν τυ ζητηθύν. Στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αναφέρνται ένα πρς ένα τα εν λόγω δικαιλγητικά. εν γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση πυ αναφέρεται αόριστα σε δικαιλγητικά. Άρθρ 7: Χρόνς ισχύς πρσφρών Οι πρσφρές ισχύυν και δεσµεύυν τυς πρµηθευτές για χρνικό διάστηµα ενενήντα (90) ηµερών τ πί υπλγίζεται από την επµένη της ηµέρας διενέργειας τυ διαγωνισµύ. Πρσφρά πυ ρίζει χρόν ισχύς µικρότερ των ενενήντα (90) ηµερών απρρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρ 8: Εναλλακτικές πρσφρές - Αντιπρσφρές Εναλλακτικές πρσφρές ή λύσεις δεν γίννται δεκτές και σε περίπτωση πυ υπβληθύν δεν λαµβάννται υπόψη. Εάν ι κύριες και ι εναλλακτικές πρσφρές ή λύσεις δεν κατνµάζνται ρητά από τυς πρµηθευτές, δεν λαµβάνεται υπόψη καµία από αυτές. Αντιπρσφρές δεν γίννται δεκτές και σε περίπτωση υπβλής τυς απρρίπτνται ως απαράδεκτες. Άρθρ 9: Ενστάσεις πρ της υπγραφής της σύµβασης Ένσταση κατά της διακήρυξης τυ διαγωνισµύ ή της νµιµότητας διενέργειάς τυ ή της συµµετχής πρµηθευτή σ αυτόν, υπβάλλνται εγγράφως ως εξής: 1. Κατά της διακήρυξης τυ διαγωνισµύ, στην αρµόδια για τη διενέργεια τυ διαγωνισµύ υπηρεσία, µέσα στ µισό τυ χρνικύ διαστήµατς από τη δηµσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµερµηνία υπβλής των πρσφρών. Για τν καθρισµό της πρθεσµίας αυτής συνυπλγίζνται και ι ηµερµηνίες της δηµσίευσης της διακήρυξης και της υπβλής των πρσφρών. Αν πρκύπτει κλάσµα θεωρείται λόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικνµική Επιτρπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται τ αργότερ πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια τυ διαγωνισµύ. Οι ενιστάµενι λαµβάνυν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τυς φρντίδα. Σε περίπτωση πυ µε την παραπάνω απόφαση τρππιείται όρς της διακήρυξης, εφαρµόζνται τα ριζόµενα στην παράγραφ 3 τυ άρθρυ 10 της µε Αριθµ / (ΦΕΚ 185Β'/ ) Απόφασης τυ Υπυργύ Εσωτερικών. 2. Κατά της νµιµότητας της διενέργειας τυ διαγωνισµύ ή της συµµετχής πρµηθευτή σ αυτόν, µόν από πρµηθευτή πυ συµµετέχει στ διαγωνισµό ή απκλείστηκε απ αυτόν σε πιδήπτε στάδι της διαδικασίας τυ και για λόγυς πυ ανακύπτυν κατά τ αντίστιχ στάδι, στην αρµόδια για τη διενέργεια τυ διαγωνισµύ υπηρεσία κατά τη διάρκεια τυ διαγωνισµύ, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακίνωση τυ απτελέσµατς τυ αντίστιχυ σταδίυ. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβλή ή διακπή τυ διαγωνισµύ, αλλά εξετάζεται κατά την αξιλόγηση των απτελεσµάτων τυ διαγωνισµύ από τ αρµόδι όργαν. Τ όργαν αυτό υπβάλλει την ένσταση µε αιτιλγηµένη γνωµδότησή τυ στην Οικνµική Επιτρπή πυ απφαίνεται τελικά. 3. Οι ανωτέρω απφάσεις της Οικνµικής Επιτρπής καθώς και ι απφάσεις της πυ αφρύν την κατακύρωση τυ διαγωνισµύ ελέγχνται για την νµιµότητά τυς και είναι δυνατή η πρσβλή τυς µε ειδική διικητική πρσφυγή στν Ελεγκτή Νµιµότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφυ 1.α. τυ άρθρυ 227 τυ Ν.3852/2010 µέσα σε πρθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµσίευσή τυς ή την ανάρτησή τυς στ διαδίκτυ ή από την κινπίησή τυς ή αφότυ περιήλθε σε γνώση. 4. Ενστάσεις πυ υπβάλλνται για ιυσδήπτε άλλυς από τυς πραναφερόµενυς λόγυς, πρ τις υπγραφής της σύµβασης δεν γίννται δεκτές. Άρθρ 10: Πρσφερόµενη τιµή 1. Με την πρσφρά η τιµή τυ πρς πρµήθεια υλικύ δίνεται ανά µνάδα µέτρησης. Στην τιµή περιλαµβάννται ι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση 10

11 εκτός από τ Φ.Π.Α. για παράδση τυ υλικύ στν τόπ και µε τν τρόπ πυ πρβλέπεται στη διακήρυξη. 2. Η πρσφερόµενη τιµή θα αναφέρεται σε ΕΥΡΩ. 3. Πρσφρά στην πία δίδεται τιµή σε συνάλλαγµα θα απρρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. Εφόσν από την πρσφρά δεν πρκύπτει µε σαφήνεια η πρσφερόµενη τιµή ή δεν δίνεται ενιαία τιµή για λόκληρη την πσότητα ανά είδς πυ πρκηρύχθηκε, η πρσφρά απρρίπτεται ως απαράδεκτη µε απόφαση της Οικνµικής Επιτρπής ύστερα από γνωµδότηση τυ αρµδίυ ργάνυ για την αξιλόγηση των πρσφρών ργάνυ. Άρθρ 11: Πρέλευση πρσφερµένων ειδών εξπλισµύ 1. Οι πρµηθευτές υπχρεύνται να αναφέρυν στις πρσφρές τυς τη χώρα πρέλευσης και κατασκευής των ειδών εξπλισµύ (έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, υπλγιστές, µηχανές γραφείυ, συσκευές ήχυ και εικόνας, σύστηµα πυρασφάλειας, σύστηµα ασφάλειας) πυ πρσφέρυν εκτός και εάν τα είδη αυτά έχυν κιντική πρέλευση. 2. Ο πρσφέρων πρέπει να δηλώνει στην πρσφρά τυ τ εργστάσι στ πί θα κατασκευάσει τα πρσφερόµενα είδη, καθώς και τν τόπ εγκατάστασής τυ. Εφόσν για την παραγωγή τυ τελικύ πρϊόντς µεσλαβύν διάφρες φάσεις βιµηχανπίησης πρέπει να δηλώνεται στην πρσφρά τ κατά περίπτωση εργστάσι και τόπς εγκατάστασής τυ, καθώς και τ πσστό συµµετχής στη διαµόρφωση της τιµής τυ τελικύ πρϊόντς για κάθε µία από αυτές τις φάσεις. Πρσφρά στην πία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα απρρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υπβλή της πρσφράς απαγρεύεται η αλλαγή τυ εργστασίυ πυ δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από την υπηρεσία ανυπαρξία τυ εργστασίυ πυ δηλώθηκε µε την πρσφρά κατά την ηµερµηνία διενέργειας τυ διαγωνισµύ η πρσφρά απρρίπτεται και η σχετική απόφαση της Οικνµικής Επιτρπής κινπιείται στ αρµόδι Υπυργεί. Η πρσφρά απρρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στ εργστάσι πυ δηλώνεται για την κατασκευή µερικώς ή λικώς των ειδών εξπλισµύ έχει επιβληθεί πινή απκλεισµύ από τυς διαγωνισµύς τυ δηµσίυ και των Οργανισµών Τπικής Αυτδιίκησης πυ ισχύει κατά την ηµερµηνία διενέργειας τυ διαγωνισµύ. 3. Όταν ι πρσφέρντες δεν θα κατασκευάσυν τα πρσφερόµενα είδη µερικά ή λικά σε δικό τυς εργστάσι, εκτός των στιχείων της παραγράφυ 2 τυ παρόντς άρθρυ πυ πρέπει να δηλώννται στην τεχνική πρσφρά πρέπει να επισυνάψυν σ αυτή και υπεύθυνη δήλωση της παραγράφυ 4 τυ άρθρυ 8 τυ Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α'), όπως εκάσττε ισχύει, µε θεώρηση γνησίυ υπγραφής τυ υπγράφντα νµίµυ εκπρσώπυ τυ εργστασίυ στ πί θα κατασκευασθύν τα είδη τυ εξπλισµύ µε την πία θα δηλώνεται ότι απδέχεται την εκτέλεση της πρµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στν πρµηθευτή υπέρ τυ πίυ εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. 4. Με τη σύναψη της σύµβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή εργστασίυ πυ δηλώθηκε µε την πρσφρά και µε βάση την πία έγινε η κατακύρωση. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας και µετά από γνώµη τυ αρµδίυ ργάνυ µπρεί να εγκριθεί η αλλαγή τυ εργστασίυ µε απόφαση τυ ηµτικύ Συµβυλίυ. 5. Εφόσν πρόκειται για επαρχιακό εργστάσι, η αλλαγή τυ εργστασίυ γίνεται υπό την απαραίτητη πρϋπόθεση ότι τ νέ εργστάσι βρίσκεται σε περιχή µε τ ίδι ή µεγαλύτερ πσστό πρτίµησης επαρχιακής βιµηχανίας (ΠΕΒ) µε τ αρχικό. Όταν συντρέχυν λόγι ανωτέρας βίας µπρεί να εγκριθεί η αλλαγή εργστασίυ ύστερα από γνωµδότηση τυ αρµόδιυ ργάνυ µε άλλ εργστάσι πυ βρίσκεται σε περιχή µε χαµηλότερ πσστό ΠΕΒ. Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται από τ συµβατικό τίµηµα η διαφρά ΠΕΒ. 6. Κατασκευή τυ υλικύ σε εργστάσι άλλ από εκείν πυ δηλώθηκε στην πρσφρά, χωρίς πρηγύµενη κατά τα ανωτέρω έγκριση της υπηρεσίας συνεπάγεται την κήρυξη τυ πρµηθευτή εκπτώτυ από τη σύµβαση µε τις πρβλεπόµενες κυρώσεις. 7. Τα στιχεία τυ παρόντς άρθρυ απτελύν δικαιλγητικά της τεχνικής πρσφράς. Άρθρ 12: Απσφράγιση των πρσφρών 1. Τ αρµόδι όργαν παραλαβής και απσφράγισης πρσφρών (επιτρπή διαγωνισµύ) πρβαίνει στην έναρξη της δηµόσιας διαδικασίας απσφράγισης των πρσφρών την ηµερµηνία 11

12 και ώρα πυ ρίζεται από την παρύσα διακήρυξη. Πρσφρές πυ υπβάλλνται στ παραπάνω όργαν µετά την έναρξη της διαδικασίας απσφράγισης δεν απσφραγίζνται αλλά παραδίδνται την υπηρεσία για επιστρφή ως εκπρόθεσµες. 2. Η απσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία: Για κάθε πρσφρά απσφραγίζεται κυρίως φάκελς καθώς και φάκελς της τεχνικής πρσφράς, µνγράφνται και σφραγίζνται από τ παραπάνω όργαν όλα τα δικαιλγητικά και τα στιχεία της τεχνικής πρσφράς κατά φύλλ. Ο φάκελς της ικνµικής πρσφράς δεν απσφραγίζεται αλλά µνγράφεται και σφραγίζεται από τ παραπάνω όργαν και παραµένει στην κατχή τυ µέχρι να λκληρωθεί η αξιλόγηση των τεχνικών και λιπών στιχείων της πρσφράς. Μετά τ πέρας απσφράγισης όλων των πρσφρών αρχίζει από την επιτρπή έλεγχς των δικαιλγητικών πυ υπβλήθηκαν κατά σειρά επίδσης και αναγράφνται περιληπτικά τα έγγραφα πυ βρίσκνται µέσα στν ανιχτό φάκελ. Για τα τεχνικά στιχεία της πρσφράς αναγράφεται απλώς ότι υπβλήθηκαν (σε ένα ή δύ αντίτυπα). Η επιτρπή διαγωνισµύ όσν αφρά τα τεχνικά στιχεία της πρσφράς έχει αρµδιότητα µόν της µνγραφής αυτών. Η καταγραφή και έλεγχς αυτών (σύµφωνα µε τις τεχνικές πρδιαγραφές της µε αριθµ 51/2012 µελέτης) είναι αρµδιότητα ειδικής επιτρπής αξιλόγησης τεχνικών πρσφρών πυ συγκρτείται µε απόφαση τυ ηµτικύ Συµβυλίυ Κατερίνης και γίννται σε διακριτό στάδι. 3. Η απσφράγιση των ικνµικών πρσφρών για όσες από αυτές κρίθηκαν απδεκτές θα γίνει από τ ίδι όργαν στν ίδι χώρ σε ηµερµηνία και ώρα πυ θα ανακινωθύν εγγράφως στυς διαγωνιζόµενυς έγκαιρα µε σχετική ανακίνωση (πυ θα συνδεύεται και από τ πρακτικό αξιλόγησης της τεχνικής πρσφράς) πυ θα τυς απσταλεί µε συστηµένη επιστλή ή τηλεµιτυπία πέντε (5) ηµέρες τυλάχιστν πριν την καθρισµένη ηµερµηνία. 4. Όσες πρσφρές δεν κρίννται απδεκτές δεν απσφραγίζνται αλλά επιστρέφνται στυς ενδιαφερόµενυς ως εξής: α. Αν δεν γίνυν δεκτές στ στάδι κατάθεσης των πρσφρών επιστρέφνται όλα τα δικαιλγητικά αµέσως µετά τ πέρας τυ σταδίυ αυτύ. β. Αν απρριφθύν σε µεταγενέστερ στάδι (αξιλόγηση τεχνικών πρσφρών, απσφράγιση ικνµικών πρσφρών, γνωµδότηση για ανάθεση) επιστρέφεται µόν η εγγυητική επιστλή συµµετχής και τα δείγµατα σε περίπτωση πυ έχυν κατατεθεί µετά τ πέρας τυ αντίστιχυ σταδίυ. Κάθε στάδι θεωρείται ότι έχει περατωθεί µετά την παρέλευση τυ απαιτύµενυ χρόνυ για την υπβλή ενστάσεων και σε περίπτωση υπβλής αυτών µετά την εκδίκασή τυς. 5. Όσι παρευρίσκνται στη διαδικασία απσφράγισης των πρσφρών λαµβάνυν γνώση των συµµετεχόντων στ διαγωνισµό καθώς και των τιµών πυ πρσφέρθηκαν. 6. Πρσφρές πυ δεν φέρυν την υπγραφή τυ διαγωνιζόµενυ ή δεν είναι σύµφωνες µε τυς όρυς της διακήρυξης απρρίπτνται ως απαράδεκτές. Άρθρ 13: Αξιλόγηση των πρσφρών 1. Για την αξιλόγηση των πρσφρών λαµβάννται υπόψη τα παρακάτω στιχεία: α. Η συµφωνία της πρσφράς πρς τυς όρυς και τις τεχνικές πρδιαγραφές της διακήρυξης. β. Ο ανταγωνισµός πυ αναπτύχθηκε. γ. Η πρσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές πυ πρσφέρθηκαν σε πρηγύµενυς διαγωνισµύς και την τρέχυσα στην αγρά τιµή για όµι ή παρεµφερές υλικό. 2. Η κατακύρωση για κάθε µάδα ειδών εξπλισµύ γίνεται στν πρµηθευτή πυ πρσφέρει τη χαµηλότερη τιµή για την εν λόγω µάδα ειδών εξπλισµύ και εφόσν η πρσφρά τυ κρίνεται απδεκτή µε βάση τις τεχνικές πρδιαγραφές της µελέτης (αριθµ. 51/2012) και τυς όρυς της παρύσας διακήρυξης. 3. Ισδύναµες θεωρύνται ι πρσφρές πυ περιέχυν την ίδια τιµή και είναι σύµφωνες µε τυς όρυς και τις τεχνικές πρδιαγραφές της διακήρυξης. 4. Πρσφρές πυ είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση απρρίπτνται ως απαράδεκτες µε απόφαση της Οικνµικής Επιτρπής, µετά από πρηγύµενη γνωµδότηση τυ αρµδίυ για αξιλόγηση των απτελεσµάτων τυ διαγωνισµύ ργάνυ. 5. Πρσφρές πυ παρυσιάζυν κατά την κρίση τυ αρµόδιυ για την αξιλόγηση των απτελεσµάτων τυ διαγωνισµύ ργάνυ υσιώδεις απκλίσεις από τυς όρυς και τις τεχνικές 12

13 πρδιαγραφές της διακήρυξης απρρίπτνται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απρρίπτνται πρσφρές εάν ι παρυσιαζόµενες απκλίσεις κρίννται επυσιώδεις. Άρθρ 14: Κρίση απτελεσµάτων διαγωνισµύ 1. Τ αρµόδι για την αξιλόγηση των απτελεσµάτων τυ διαγωνισµύ όργαν (επιτρπή αξιλόγησης), µε γνωµδότησή τυ πρς την Οικνµική Επιτρπή, µπρεί να πρτείνει σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν.1797/1988 και Ν.2000/1991 και της µε Αριθµ / (ΦΕΚ 185Β'/ ) Απόφασης τυ Υπυργύ Εσωτερικών: α. Κατακύρωση της πρµήθειας για λόκληρη την πσότητα ή µέρς αυτής πυ πρσφέρει πρµηθευτής. β. Ματαίωση των απτελεσµάτων τυ διαγωνισµύ και επανάληψή τυ µε τρππίηση ή µη των όρων και των τεχνικών πρδιαγραφών. γ. Χρήγηση εξυσιδότησης στην ενδιαφερόµενη υπηρεσία για να πρβεί στην πραγµατπίηση της πρµήθειας, όταν έχει γίνει κατακύρωση της πρµήθειας, σύµφωνα µε την περίπτωση α' της παραγράφυ αυτής. δ. Την κατανµή της πρς πρµήθεια πσότητας, εφόσν πρόκειται για διαιρετό υλικό, µεταξύ περισστέρων µειδτών µε ισότιµες ή ισδύναµες πρσφρές ή τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ αυτών, για την επιλγή τυ πρµηθευτή. Εφόσν τ υλικό δεν είναι διαιρετό πρµηθευτής επιλέγεται µε κλήρωση. 2. Στην περίπτωση πυ τ ίδι, όπως στην παραπάνω παράγραφ, γνωµδτικό όργαν γνωµδτεί για: α. µαταίωση των απτελεσµάτων τυ διαγωνισµύ και απευθείας ανάθεση πρµήθειας τυ εξπλισµύ, για λόκληρη την πσότητα ή µέρς αυτής β. συνέχιση τυ διαγωνισµύ µε την υπβλή νέων εγγράφων πρσφρών, χωρίς τρππίηση των όρων και των τεχνικών πρδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης γ. τελική µαταίωση της πρµήθειας τότε, τη σχετική απόφαση λαµβάνει η Οικνµική Επιτρπή. 3. Η κατακυρωτική απόφαση λαµβάνεται από την Οικνµική Επιτρπή τυ ήµυ Κατερίνης. Κατά της απόφασης αυτής µπρεί να υπβληθεί ειδική διικητική πρσφυγή στν Ελεγκτή Νµιµότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφυ 1.α. τυ άρθρυ 227 τυ Ν.3852/2010 µέσα σε πρθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµσίευσή τυς ή την ανάρτησή τυς στ διαδίκτυ ή από την κινπίησή τυς ή αφότυ περιήλθε σε γνώση. Άρθρ 15: Συνέχιση διαγωνισµύ 1. Όταν διαγωνισµός απτύχει ή κριθεί ασύµφρ τ απτέλεσµά τυ και η πρµήθεια κρίνεται επείγυσα, διαγωνισµός µπρεί να συνεχιστεί µε την υπβλή νέων εγγράφων κλειστών πρσφρών από τυς αρχικά συµµετέχντες, ι πίι αξιλγήθηκαν, χωρίς τρππίηση των όρων και των τεχνικών πρδιαγραφών της διακήρυξης. 2. Για τη συνέχιση τυ διαγωνισµύ απαιτείται απόφαση τυ δηµτικύ συµβυλίυ ύστερα από γνωµδότηση τυ αρµόδιυ για την αξιλόγηση των απτελεσµάτων τυ διαγωνισµύ ργάνυ. Με την απόφαση αυτή καθρίζεται και η ηµερµηνία και ώρα της συνέχισης τυ διαγωνισµύ πυ γίνεται ενώπιν τυ παραπάνω ργάνυ. Άρθρ 16: Ανακίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης 1. Στν πρµηθευτή στν πί έγινε κατακύρωση απστέλλεται σχετική ανακίνωση πυ περιλαµβάνει τυλάχιστν τα παρακάτω στιχεία: Τ είδς Την πσότητα Την τιµή Τν φρέα για τν πί πρρίζεται τ υλικό Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τυς όρυς της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν απδεκτές τρππιήσεις των όρων τύτων Τα στιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακίνωση πυ δεν περιλαµβάνει τα στιχεία της απόφασης αυτής είναι άκυρη. Την πρθεσµία υπγραφής της σύµβασης 13

14 2. Με την ανακίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, τ δε έγγραφ της σύµβασης πυ ακλυθεί έχει απδεικτικό µόν χαρακτήρα. 3. Ο πρµηθευτής στν πί κατακυρώθηκε η πρµήθεια υπχρεύται να πρσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµερµηνία κινπίησης της ανακίνωσης για την υπγραφή της σχετικής σύµβασης πρσκµίζντας και την πρβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο πρµηθευτής µπρεί να πρσέλθει για την υπγραφή της σύµβασης τ αργότερ µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµερµηνία κινπίησης της ανακίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή χρόνς παράδσης των υλικών αρχίζει να υπλγίζεται µετά από δέκα (10) ηµέρες από την ηµερµηνία κινπίησης της ανακίνωσης. Τύτ δεν ισχύει στην περίπτωση πυ χρόνς παράδσης των υλικών αρχίζει να υπλγίζεται από την ηµερµηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσν η σύµβαση υπγράφεται πριν από τη λήξη της πρθεσµίας των δέκα (10) ηµερών πυ αναφέρεται παραπάνω, χρόνς παράδσης των υλικών υπλγίζεται από την ηµερµηνία υπγραφής της σύµβασης. 4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλδαπό πρµηθευτή η ανακίνωση απευθύνεται στν εκπρόσωπ στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται τηλεγράφηµα ή τηλεµιτυπία στν αλλδαπό πρµηθευτή. Στην περίπτωση πυ η πληρωµή στν πρµηθευτή πρβλέπεται να γίνει µε άνιγµα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπρεί να κατατεθεί στν ανταπκριτή της Τράπεζας της Ελλάδς στ εξωτερικό, η δε εγγύηση συµµετχής παραµένει σε ισχύ και απδεσµεύεται µετά την κατάθεση και απδχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 5. Εάν πρµηθευτής στν πί έγινε η ανακίνωση δεν πρσέλθει να υπγράψει τη σύµβαση κηρύσσεται έκπτωτς µε απόφαση τυ δηµτικύ συµβυλίυ ύστερα από γνωµδότηση τυ αρµδίυ ργάνυ σύµφωνα µε τα ριζόµενα στ άρθρ 23 της παρύσας διακήρυξης. Άρθρ 17: Απκλίσεις από τυς όρυς της διακήρυξης - ιευκρινήσεις 1. Ο πρσφέρων θεωρείται ότι απδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλυς τυς όρυς της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην πρσφρά τυ ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα πία τυχόν απδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει πρσφέρων να αναφέρει στην πρσφρά τυ τυς όρυς της πρσφράς πυ είναι διαφρετικί από τυς όρυς της διακήρυξης, πρκειµένυ να αξιλγηθύν. 2. Μετά την κατάθεση της πρσφράς δεν γίνεται απδεκτή αλλά απρρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τρππίηση ή απόκρυση όρυ της διακήρυξης. ιευκρινήσεις δίννται από τν πρσφεύγντα µόν όταν ζητύνται από την επιτρπή διαγωνισµύ, είτε ενώπιόν της ύστερα από έγγραφ της υπηρεσίας. Από τις διευκρινήσεις πυ δίννται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάννται υπόψη µόν εκείνες πυ αναφέρνται στα ζητήµατα πυ ζητήθηκαν. Άρθρ 18: Σύµβαση 1. Μετά την ανακίνωση κατακύρωσης καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύµβαση πυ υπγράφεται και από τα δύ συµβαλλόµενα µέρη. 2. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τυς όρυς της διακήρυξης και όσων αναφέρνται στην επόµενη παράγραφ και περιλαµβάνει όλα τα στιχεία της πρµήθειας και τυλάχιστν τα εξής: α) Τν τόπ και χρόν υπγραφής της σύµβασης β) Τα συµβαλλόµενα µέρη γ) Τα πρς πρµήθεια υλικά και την πσότητα δ) Την τιµή ε) Τν τόπ, τρόπ και χρόν παράδσης των υλικών στ) Τις τεχνικές πρδιαγραφές των υλικών ζ) Τις πρβλεπόµενες εγγυήσεις η) Τις πρβλεπόµενες ρήτρες θ) Τν τρόπ επίλυσης των τυχόν διαφρών ι) Τν τρόπ πληρωµής ια) Τν τρόπ αναπρσαρµγής τυ συµβατικύ τιµήµατς, εφόσν πρβλέπεται αναπρσαρµγή ιβ) Τις διατάξεις εκτέλεσης της πρµήθειας 14

15 ιγ) Την παραλαβή αυτών 3. Η σύµβαση για διενέργεια της πρµήθειας καταρτίζεται µε βάση τυς όρυς της διακήρυξης και των τευχών πυ τη συνδεύυν πυ µε την πρσφρά τυ απδέχεται ανάδχς ή µε βάση την έγκριση για την κατάρτισή της µε την πία συµφωνεί ανάδχς. Η σύµβαση δεν µπρεί να περιέχει όρυς αντίθετυς µε τα παραπάνω στιχεία. Η σύµβαση υπγράφεται από τ ήµαρχ. 4. Η σύµβαση τρππιείται όταν τύτ πρβλέπεται από συµβατικό όρ ή όταν συµφωνήσυν πρς τύτ και τα δύ συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµδότηση τυ αρµδίυ ργάνυ. 5. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν: α) Παραδόθηκε λόκληρη η πσότητα ή εάν αυτή πυ παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετύ υλικύ, υπλείπεται της συµβατικής κατά µέρς πυ κρίνεται από τ αρµόδι όργαν ως ασήµαντ. β) Παραλήφθηκε ριστικά (πστικά και πιτικά) η πσότητα πυ παραδόθηκε. γ) Έγινε η αππληρωµή τυ συµβατικύ τµήµατς, αφύ πρηγυµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. δ) Εκπληρώθηκαν και ι τυχόν λιπές συµβατικές υπχρεώσεις και από τα δύ συµβαλλόµενα µέρη και απδεσµεύτηκαν ι σχετικές εγγυήσεις κατά τα πρβλεπόµενα από τη σύµβαση. Άρθρ 19: Εγγυήσεις 1. Οι εγγυήσεις συµµετχής στ διαγωνισµό και καλής εκτέλεσης της σύµβασης θα εκδθύν από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νµικά πρόσωπα πυ λειτυργύν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχυν σύµφωνα µε τη νµθεσία των κρατών - µελών αυτό τ δικαίωµα, συνδευµένες από επίσηµη µετάφραση εάν δεν είναι διατυπωµένες στην ελληνική γλώσσα. 2. Οι τίτλι των εντόκων γραµµατίων τυ δηµσίυ γίννται δεκτί στην νµαστική τυς αξία, ως εγγύηση συµµετχής στ διαγωνισµό. Σε περίπτωση πυ συντρέξυν ι ριζόµενες από τν Ενιαί Καννισµό Πρµηθειών Οργανισµών Τπικής Αυτδιίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης συµµετχής, γίνεται εκπίηση των εντόκων γραµµατίων τυ δηµσίυ στην αξία πυ αντιπρσωπεύυν κατά τ χρόν εκπίησής τυς. Η επιστρφή των εντόκων γραµµατίων τυ δηµσίυ γίνεται µε παραλαβή τύτων από τ δικαιύχ ή εξυσιδτηµέν εκπρόσωπό τυ µε την υπγραφή σχετικύ απδεικτικύ παραλαβής. 3. Σε περίπτωση ένωσης πρµηθευτών ι εγγυήσεις περιλαµβάνυν και τν όρ ότι η εγγύηση καλύπτει τις υπχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 4. Εγγύηση συµµετχής στ διαγωνισµό α. Κάθε πρσφρά συµµετχής στ διαγωνισµό συνδεύεται υπχρεωτικά από εγγύηση συµµετχής υπέρ τυ συµµετέχντς τ πσό της πίας ανέρχεται σε πσστό 5% επί της συνλικής (συµπεριλαµβανµένυ τυ Φ.Π.Α.) δαπάνης των πρσφερόµενων ειδών, δηλαδή σε ,69 5% = 953,43. Σε περίπτωση πυ υπβληθύν πρσφρές για επιµέρυς µάδες ειδών εξπλισµύ, τ πσστό τυ 5% θα πρέπει να αναλγεί στν πρϋπλγισµό συµπεριλαµβανµένυ τυ Φ.Π.Α. των µάδων αυτών. Τ πσστό αυτό µειώνεται στ µισό όταν η πρσφρά υπβάλλεται από ΜΜΕ ή τις ενώσεις τυς, παραγωγικύς αστικύς συνεταιρισµύς ή τις ενώσεις τυς, ενώσεις ΜΜΕ και παραγωγικύς αστικύς συνεταιρισµύς καθώς και ενώσεις πρµηθευτών πυ απτελύνται από ΜΜΕ. Τ ίδι ισχύει και όταν η πρσφρά υπβάλλεται από ενώσεις πρµηθευτών πυ απτελύνται από ΜΜΕ ή παραγωγικύς αστικύς συνεταιρισµύς στις πίες µετέχυν και επιχειρήσεις τυ εσωτερικύ ή τυ εξωτερικύ, είτε µεγαλύτερυ µεγέθυς είτε µε µη µεταπιητική δραστηριότητα µε την πρϋπόθεση ότι ι εργασίες πυ θα εκτελεστύν από τις ΜΜΕ ή τυς παραγωγικύς αστικύς συνεταιρισµύς αντιπρσωπεύυν πσστό µεγαλύτερ από τ 50% της τιµής πρσφράς. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η πρσκόµιση µαζί µε την πρσφρά ή µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες τ αργότερ από την ηµερµηνία διενέργειας τυ διαγωνισµύ πιστπιητικύ σκπιµότητας από τν ΕΟΜΜΕΧ. β. Όταν διαγωνισµός αφρά διάφρα είδη εξπλισµύ και επιτρέπεται από τη διακήρυξη η πρσφρά µερικών από αυτά γίνεται δεκτή πρσφρά και στην περίπτωση πυ η εγγύηση δεν καλύπτει τ πρβλεπόµεν πσστό της αξίας όλων των πρσφερόµενων ειδών αρκεί αυτή να 15

16 καλύπτει τ πσστό πυ αναλγεί στην αξία τυ ελάχιστυ αριθµύ ειδών πυ πρβλέπεται από τη διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιρίζεται στα υλικά πυ καλύπτνται από την εγγύηση. γ. Πρσφρά της πίας η εγγύηση δεν καλύπτει την πρβλεπόµενη κατά τα ανωτέρω αξία µπρεί να γίνει δεκτή εφόσν η εγγύηση υπλείπεται µέχρι πσστό 5%. δ. Η εγγύηση συµµετχής πυ αφρά τν πρµηθευτή στν πί κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η πρµήθεια επιστρέφεται µετά την κατάθεση της πρβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπγραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λιπών πρµηθευτών έλαβαν µέρς στ διαγωνισµό επιστρέφντας µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµερµηνία ανακίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης. ε. Η εγγύηση συµµετχής ανεξάρτητα από τ όργαν πυ την εκδίδει και τν τύπ πυ περιβάλλεται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλυθα: Την ηµερµηνία έκδσης Τν εκδότη Τν Οργανισµό Τπικής Αυτδιίκησης πρς τν πί απευθύνεται (συγκεκριµένα τ ήµ Κατερίνης) Τν αριθµό της εγγύησης Τ πσό πυ καλύπτει η εγγύηση Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση τυ πρµηθευτή υπέρ τυ πίυ εκδίδεται η εγγύηση Τη σχετική διακήρυξη και την ηµερµηνία διαγωνισµύ Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, δε εκδότης παραιτείται τυ δικαιώµατς της διαιρέσεως και διζήσεως Ότι τ πσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση τυ ήµυ Κατερίνης πυ διενεργεί τ διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί λικά ή µερικά χωρίς να ερευνηθεί τ βάσιµ ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) µήνες από την απλή έγγραφη ειδπίηση Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, τ πσστό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγι τέλς χαρτσήµυ Την ηµερµηνία λήξης της ισχύς της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τυλάχιστν επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη τυ χρόνυ ισχύς της πρσφράς πυ ζητείται µε τ άρθρ 7 της παρύσας διακήρυξης. Ότι εκδότης της εγγύησης υπχρεύται να πρβεί στην παράταση της ισχύς της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφ της αρµόδιας υπηρεσίας τυ ήµυ Κατερίνης πυ διενεργεί τν διαγωνισµό. Τ σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµερµηνία λήξης της εγγύησης. στ. Πρσφρές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την πρσήκυσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απρρίπτνται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάννται υπόψη. 5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης α. Ο πρµηθευτής στν πί θα γίνει η κατακύρωση υπχρεύται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, τ ύψς της πίας αντιστιχεί σε πσστό 10% της συνλικής συµβατικής αξίας µη συµπεριλαµβανµένυ τυ Φ.Π.Α. β. Η εγγύηση κατατίθεται πρ ή κατά την υπγραφή της σύµβασης. γ. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από τ όργαν πυ τις εκδίδει και τν τύπ πυ περιβάλλνται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρυν και τα ακόλυθα: Την ηµερµηνία έκδσης Τν εκδότη Τν Οργανισµό Τπικής Αυτδιίκησης πρς τν πί απευθύνεται (συγκεκριµένα τ ήµ Κατερίνης) Τν αριθµό της εγγύησης Τ πσό πυ καλύπτει η εγγύηση Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση τυ πρµηθευτή υπέρ τυ πίυ εκδίδεται η εγγύηση Τν αριθµό της σχετικής σύµβασης και τα πρς πρµήθεια υλικά Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, δε εκδότης παραιτείται τυ δικαιώµατς της διαιρέσεως και διζήσεως Ότι τ πσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση τυ ήµυ Κατερίνης πυ έχει συνάψει τη σύµβαση και ότι θα καταβληθεί λικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρς τυ εκδότη 16

17 αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί τ βάσιµ ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από της απλής έγγραφης ειδπίησης Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, τ πσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγι τέλς χαρτσήµυ Την ηµέρα λήξης της ισχύς της εγγύησης. Ο χρόνς ισχύς της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερς από τ συµβατικό χρόν φόρτωσης ή παράδσης, κατά τ χρόν πυ µε βάση τη σύµβαση ήµς Κατερίνης υπχρεύται να παραλάβει τα υλικά, πλέν δύ (2) µήνες. Ότι εκδότης της εγγύησης υπχρεύται να πρβεί στην παράταση της ισχύς της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφ της υπηρεσίας τυ ήµυ Κατερίνης πυ διενεργεί τ διαγωνισµό. Τ σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµερµηνία λήξης της εγγύησης. δ. Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την ριστική πστική και πιτική παραλαβή τυ υλικύ και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τυς δύ συµβαλλόµενυς. Σε περίπτωση πυ τ υλικό είναι διαιρετό και η παράδση γίνεται σύµφωνα µε τη σύµβαση, τµηµατικά, η εγγύηση απδεσµεύεται σταδιακά ύστερα από γνωµδότηση τυ αρµόδιυ ργάνυ, κατά πσό πυ αναλγεί στην αξία τυ µέρυς της πσότητας πυ παραλήφθηκε ριστικά. Εάν στ πρωτόκλλ παραλαβής αναφέρνται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδση, η παραπάνω σταδιακή απδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα πρβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και τυ εκπρόθεσµυ. Άρθρ 20: Χρόνς παράδσης των ειδών εξπλισµύ 1. Ο χρόνς παράδσης τυ υπό πρµήθεια εξπλισµύ θα καθρίζεται µε την πρσφρά και δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις είκσι (20) ηµέρες από την υπγραφή της σύµβασης. 2. Ο πρµηθευτής υπχρεύται να παραδώσει τν εξπλισµό µέσα στα χρνικά όρια και µε τν τρόπ πυ ρίζει η σύµβαση. 3. Ο πρµηθευτής υπχρεύται να ειδπιήσει την υπηρεσία τυ ήµυ Κατερίνης, πυ εκτελεί την πρµήθεια, για την ηµερµηνία πυ πρτίθεται να παραδώσει τν εξπλισµό τυλάχιστν πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 4. Μετά την πρσκόµιση των ειδών εξπλισµύ στ χώρ υπδχής (συγκεκριµένα στ Κέντρ Συµβυλευτικής Υπστήριξης Γυναικών θυµάτων βίας τυ ήµυ Κατερίνης), πρµηθευτής υπχρεύται να υπβάλει στην υπηρεσία απδεικτικό, θεωρηµέν από τν υπεύθυν της αρµόδιας υπηρεσίας τυ ήµυ Κατερίνης, στ πί θα αναφέρνται η ηµερµηνία πρσκόµισης, τ είδς τυς εξπλισµύ, η πσότητα και αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της πίας πρσκµίστηκε. 5. Ο συµβατικός χρόνς παράδσης µπρεί µε απόφαση τυ ηµτικύ Συµβυλίυ µετά από γνωµδότηση τυ αρµόδιυ ργάνυ, να παρατείνεται µέχρι τ 1/4 αυτύ ύστερα από σχετικό αίτηµα τυ πρµηθευτή πυ υπβάλλεται υπχρεωτικά πριν από τη λήξη τυ συµβατικύ χρόνυ. Σε περίπτωση πυ συµβατικός χρόνς παράδσης δεν είναι µεγαλύτερς από τριάντα (30) ηµερλγιακές ηµέρες, µπρεί µε απόφαση τυ ηµτικύ Συµβυλίυ ύστερα από γνωµδότηση τυ αρµδίυ ργάνυ να παρατείνεται µέχρι τ 1/2 αυτύ. Τ χρνικό διάστηµα από την υπβλή τυ αιτήµατς µέχρι τη λήξη τυ συµβατικύ χρόνυ παράδσης δεν µπρεί να είναι µικρότερ από τ 1/8 λόκληρυ τυ συµβατικύ χρόνυ. Μετά τη λήξη τυ συµβατικύ χρόνυ παράδσης, εξπλισµός δεν παραλαµβάνεται από την επιτρπή παραλαβής, µέχρι την έκδση της απόφασης σχετικά µε αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν τ αίτηµα τυ πρµηθευτή υπβλήθηκε έγκαιρα. Ο πρµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτς σε περίπτωση πυ λήξει συµβατικός χρόνς παράδσης και δεν υπβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα παράτασής τυ ή έληξε παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνς, χωρίς να παραδώσει τν εξπλισµό. 6. Ο συµβατικός χρόνς παράδσης µπρεί µε απόφαση τυ ηµτικύ Συµβυλίυ ύστερα από γνωµδότηση τυ αρµδίυ ργάνυ, να µετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σβαρότατων λόγων πυ συνιστύν αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης παράδσης των συµβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις πυ συντρέχυν λόγι πυ συνιστύν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις µετάθεσης τυ συµβατικύ χρόνυ παράδσης δεν επιβάλλνται κυρώσεις. Άρθρ 21: Παραλαβή των ειδών εξπλισµύ 17

18 1. Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από επιτρπή παραλαβής σύµφωνα µε τν τρόπ και κατά τ χρόν πυ θα ρίζνται στη σύµβαση. Η επιτρπή συγκρτείται για τη συγκεκριµένη πρµήθεια µε απόφαση τυ ηµτικύ Συµβυλίυ και σ αυτή ρίζεται και πρόεδρός της. 2. Η επιτρπή απτελείται από τρεις υπαλλήλυς τυ δήµυ. Εφόσν απαιτύνται ειδικές γνώσεις, ένα τυλάχιστν µέλς της επιτρπής πρέπει να έχει την αντίστιχη ειδικότητα. Σε περίπτωση αιτιλγηµένης αδυναµίας για τη συµπλήρωση ή τη συγκρότηση της επιτρπής, δήµς µπρεί να ζητήσει από άλλ δήµ τη διάθεση για τ σκπό αυτό υπαλλήλυ ή υπαλλήλων τυ. Σε περίπτωση πυ δεν είναι δυνατή η διάθεση υπαλλήλυ ή υπαλλήλων από άλλ δήµ, την επιτρπή συγκρτεί Γενικός Γραµµατέας της Απκεντρωµένης ιίκησης, µετά από αίτηση τυ ενδιαφερόµενυ δήµυ, εκ των υπαλλήλων των υπηρεσιών τυ δηµόσιυ τµέα πυ υπηρετύν στ νµό. Εάν Γενικός Γραµµατέας της Απκεντρωµένης ιίκησης αδυνατεί να συµπληρώσει την επιτρπή από υπαλλήλυς πυ υπηρετύν στ νµό, τα ελλείπντα µέρη ρίζνται µε απόφαση τυ Υπυργύ Εσωτερικών από υπαλλήλυς και άλλων φρέων τυ δηµσίυ τµέα. 3. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών εξπλισµύ καλείται να παραστεί, εφόσν τ επιθυµεί, πρµηθευτής και διενεργείται πστικός και πιτικός έλεγχς. Εφόσν δεν ρίζεται διαφρετικά στη σύµβαση, πιτικός έλεγχς διενεργείται µε ένα ή µε όλυς τυς παρακάτω τρόπυς: α) µακρσκπικό έλεγχ, β) χηµική ή µηχανική εξέταση, γ) πρακτική δκιµασία. 4. Σε περίπτωση πυ η σύµβαση πρβλέπει ότι η παραλαβή γίνεται µετά από µακρσκπικό έλεγχ, αφύ αυτός διενεργηθεί, συντάσσεται ριστικό πρωτόκλλ παραλαβής ή απόρριψης. Σε περίπτωση πυ η σύµβαση πρβλέπει ότι η παραλαβή γίνεται µετά και από άλλ ή άλλυς ελέγχυς πέραν τυ µακρσκπικύ, πυ δεν µπρύν να γίνυν από την επιτρπή παραλαβής ή µε τα µέσα ελέγχυ πυ διαθέτει δήµς, συντάσσεται πρωτόκλλ πρσωρινής παραλαβής από την επιτρπή παραλαβής µετά από τ µακρσκπικό έλεγχ και τυς τυχόν άλλυς ελέγχυς πυ γίννται. Τ ριστικό πρωτόκλλ παραλαβής ή απόρριψης συντάσσεται µετά την λκλήρωση όλων των πρβλεπµένων από τη σύµβαση ελέγχων. 5. Σε περίπτωση ένστασης τυ πρµηθευτή, διαφωνίας µέλυς της επιτρπής παραλαβής ή σε περίπτωση πυ τ υλικό παρυσιάζει παρεκκλίσεις από τυς όρυς της σύµβασης αλλά ενδέχεται να µπρεί να χρησιµπιηθεί, δεν συντάσσεται ριστικό πρωτόκλλ, αλλά τ πρωτόκλλ πρσωρινής παραλαβής ή απόρριψης, στ πί εκτίθενται ι λόγι απόρριψης, ι τυχόν ενστάσεις ή επιφυλάξεις και ι γνωµατεύσεις. Τ ηµτικό Συµβύλι πριν απφασίσει ριστικά, µπρεί να ζητήσει να εξετασθεί τ πρϊόν από δευτερβάθµια επιτρπή παραλαβής ή να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχυ από κρατικά ή πανεπιστηµιακά εργαστήρια. 6. Σε περίπτωση πυ έλεγχς από δευτερβάθµια επιτρπή ή από κρατικά ή πανεπιστηµιακά εργαστήρια γίνεται µετά από ένσταση τυ πρµηθευτή τα τυχόν έξδα βαρύνυν αυτόν, διαφρετικά βαρύνυν τ φρέα της πρµήθειας. 7. Μετά την απόφαση τυ δηµτικύ συµβυλίυ επί των επιπτώσεων της παραγράφυ 5 τυ παρόντς άρθρυ συντάσσεται ριστικό πρωτόκλλ παραλαβής ή απόρριψης από την αρµόδια πρωτβάθµια επιτρπή παραλαβής ή από τη δευτερβάθµια, αν συγκρτήθηκε τέτια. 8. Τ ριστικό πρωτόκλλ παραλαβής εγκρίνεται από τ δηµτικό συµβύλι. Σε περίπτωση πυ παρέλθει χρνικό διάστηµα µεγαλύτερ των τριάντα (30) ηµερών από την ηµερµηνία υπβλής τυ ριστικύ πρωτκόλλυ παραλαβής στ δήµ και δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση τυ δήµυ για την έγκριση ή την απόρριψή τυ, θεωρείται ότι η παραλαβή αυτή έχει συντελεσθεί αυτδίκαια. 9. Τα πιστπιητικά παραλαβής ή απόρριψης κινπιύνται µε απόδειξη στν πρµηθευτή. 10. Η δευτερβάθµια επιτρπή συγκρτείται από τ Γενικό Γραµµατέα της Απκεντρωµένης ιίκησης ύστερα από αίτηση τυ ενδιαφερµένυ δήµυ και απτελείται από έναν υπάλληλ τυ δήµυ πυ ενεργεί την πρµήθεια και δύ υπαλλήλυς υπηρεσιών τυ δηµσίυ τµέα τυ νµύ κατάλληλης ειδικότητας. Εάν Γενικός Γραµµατέας της Απκεντρωµένης ιίκησης αναφέρει ότι αδυνατεί να συγκρτήσει ή να συµπληρώσει την ανωτέρω επιτρπή, εφαρµόζεται αναλόγως η περίπτωση τυ τελευταίυ εδαφίυ της παραγράφυ 2 τυ παρόντς άρθρυ. Τα µέλη της επιτρπής αυτής δεν µπρύν να είναι και µέλη της πρωτβάθµιας επιτρπής της ίδιας πρµήθειας. Καθήκντα πρέδρυ της δευτερβάθµιας επιτρπής ασκεί κατά βαθµό ανώτερς υπάλληλς και σε περίπτωση ισβαθµίας αρχαιότερς. 18

19 11. Τα µέλη της επιτρπής παραλαβής υπχρεύνται να λάβυν µέρς σ αυτή, σε περίπτωση δε διαφωνίας διατυπώνυν αυτή επί τυ πρωτκόλλυ παραλαβής και δεν δικαιύνται να αρνηθύν την υπγραφή τυ πρωτκόλλυ ή να διατυπώσυν ιδιαιτέρως τη διαφωνία τυς. 12. Τόπς παραλαβής των ειδών εξπλισµύ ρίζεται τ Κέντρ Υπστήριξης Γυναικών θυµάτων βίας τυ ήµυ Κατερίνης. Άρθρ 22: Χρόνς παραλαβής των ειδών εξπλισµύ 1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδση των σχετικών πρωτκόλλων πραγµατπιείται µέσα στν καθρισµέν από τη σύµβαση χρόν. 2. Σε περίπτωση πυ η σύµβαση πρβλέπει µόν µακρσκπική εξέταση ή και άλλυς ελέγχυς πυ διενεργύνται από την ίδια επιτρπή ή και ελέγχυς πυ διενεργύνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δκιµαστήρια) πυ ανήκυν στ φρέα, συµβατικός χρόνς παραλαβής αρχίζει από την ηµερµηνία πραγµατικής πρσκόµισης τυ εξπλισµύ. Σε περίπτωση πυ η σύµβαση πρβλέπει εκτός από τη µακρσκπική εξέταση και άλλυς ελέγχυς πυ διενεργύνται από άλλα όργανα πυ δεν ανήκυν στ φρέα, συµβατικός χρόνς παραλαβής αρχίζει από την ηµερµηνία πραγµατικής πρσκόµισης τυ υλικύ χωρίς να υπλγίζεται σ αυτό τ χρνικό διάστηµα από την απστλή των δειγµάτων για έλεγχ, µέχρι την κινπίηση των απτελεσµάτων τυ ελέγχυ στην επιτρπή. Εφόσν πρµηθευτής δεν τηρήσει την υπχρέωση της παραγράφυ 3 τυ άρθρυ 20 της παρύσας διακήρυξης συµβατικός χρόνς παραλαβής αρχίζει από την ηµερµηνία πυ η επιτρπή παραλαβής είναι σε θέση να πρβεί στη διαδικασία παραλαβής. 3. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη τυ σχετικύ πρωτκόλλυ δεν πραγµατπιηθεί από την επιτρπή παραλαβής µέσα στν ριζόµεν από τη σύµβαση χρόν θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτδίκαια τότε και µόν τότε εφόσν παρέλθυν 30 ηµέρες µετά από ειδική όχληση τυ πρµηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της πρθεσµίας αυτής µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων τυ ήµυ Κατερίνης και εκδίδεται πρς τύτ σχετική απόφαση τυ δηµτικύ συµβυλίυ µε βάση µόν τ θεωρηµέν από την υπηρεσία πυ παραλαµβάνει τα είδη εξπλισµύ απδεικτικό πρσκόµισης τύτων. 4. Ανεξάρτητα από την κατά τα ανωτέρω αυτδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή τυ πρµηθευτή πραγµατπιύνται ι πρβλεπόµενι από τη σύµβαση έλεγχι από επιτρπή πυ συγκρτείται µε απόφαση τυ Γενικύ Γραµµατέα Απκεντρωµένης ιίκησης µε ανάλγη εφαρµγή των αναφερµένων στην παράγραφ 10 άρθρυ 21 της παρύσας διακήρυξης, στην πία δεν µπρύν να συµµετέχυν πρόεδρς και τα µέλη της επιτρπής πυ δεν πραγµατπίησε την παραλαβή στν πρβλεπόµεν από τη σύµβαση χρόν και όταν: α) Τ υλικό κρίνεται απρριπτέ, πρµηθευτής υπχρεύται να τ αντικαταστήσει σύµφωνα µε τα ισχύντα, άλλως υπόκειται στις πρβλεπόµενες σχετικές κυρώσεις. β) Τ υλικό παρυσιάζει απκλίσεις από τυς όρυς της σύµβασης, κρίνεται όµως παραληπτέ, πρµηθευτής υπχρεύται να πρβεί στην απκατάσταση τύτων, εφόσν είναι δυνατό, ή στην καταβλή πσύ πυ αντιστιχεί σε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, εφόσν απφασιστεί παραλαβή µε έκπτωση. Για τις δύ παραπάνω ρυθµίσεις εκδίδεται απόφαση τυ Γενικύ Γραµµατέα Απκεντρωµένης ιίκησης, ύστερα από γνωµδότηση τυ αρµόδιυ ργάνυ. Η παραπάνω επιτρπή ελέγχυ της παραγράφυ αυτής πρβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες πυ πρβλέπνται από τη σύµβαση για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό πρωτόκλλ ελέγχυ. Τα τυχόν έξδα βαρύνυν τ φρέα για τν πί πρρίζεται εξπλισµός. Οπιαδήπτε ενέργεια πυ τυχόν έγινε από την επιτρπή παραλαβής δεν λαµβάνεται υπόψη. Άρθρ 23: Κήρυξη πρµηθευτή εκπτώτυ 1. Ο πρµηθευτής πυ δεν πρσέρχεται µέσα στην πρθεσµία πυ τυ ρίστηκε για να υπγράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτς από την κατακύρωση πυ έγινε στ όνµά τυ και από κάθε δικαίωµα πυ απρρέει από αυτή, µε απόφαση τυ ηµτικύ Συµβυλίυ, ύστερα από γνωµδότηση τυ αρµδίυ ργάνυ. 2. Με την ίδια διαδικασία πρµηθευτής κηρύσσεται υπχρεωτικά έκπτωτς από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµά τυ πυ απρρέει απ αυτή, εφόσν δεν παρέδωσε ή 19

20 αντικατέστησε τα συµβατικά είδη εξπλισµύ µέσα στ συµβατικό χρόν ή στ χρόν παράτασης πυ τυ δόθηκε σύµφωνα µε όσα πρβλέπνται στ άρθρ 20 της παρύσας διακήρυξης. 3. Ο πρµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτς από την κατακύρωση ή τη σύµβαση όταν: α) Η σύµβαση δεν υπγράφηκε ή τ υλικό δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη τυ φρέα. β) Συντρέχυν λόγι ανωτέρας βίας. 4. Με απόφαση κήρυξης πρµηθευτή εκπτώτυ από τη σύµβαση µπρεί να τυ παρασχεθεί η δυνατότητα παράδσης τυ εξπλισµύ µέχρι την πρηγυµένη της ηµερµηνίας διενέργειας τυ διαγωνισµύ πυ γίνεται σε βάρς τυ. 5. Στν πρµηθευτή πυ κηρύσσεται έκπτωτς από την κατακύρωση ή σύµβαση επιβάλλνται µε απόφαση τυ ηµτικύ Συµβυλίυ ύστερα από γνωµδότηση τυ αρµδίυ ργάνυ, αθριστικά ι παρακάτω κυρώσεις: α. Κατάπτωση λική ή µερική της εγγύησης συµµετχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης κατά περίπτωση. β. Πρµήθεια τυ εξπλισµύ σε βάρς τυ εκπτώτυ πρµηθευτή είτε από τυς υπόλιπυς πρµηθευτές πυ είχαν λάβει µέρς στ διαγωνισµό είτε µε διενέργεια διαγωνισµύ είτε µε απευθείας αγρά, αν συντρέχυν ι πρϋπθέσεις τυ άρθρυ 23 της µε Αριθµ / (ΦΕΚ 185Β'/ ) Απόφασης τυ Υπυργύ Εσωτερικών. Κάθε άµεση ή έµµεση πρκαλύµενη ζηµιά τυ φρέα ή τ τυχόν διαφέρν πυ θα πρκύψει, καταλγίζεται σε βάρς τυ έκπτωτυ πρµηθευτή. Ο καταλγισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση πυ δεν πραγµατπιείται νέα πρµήθεια εξπλισµύ κατά τα παραπάνω ριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, υπλγισµός τυ καταλγιζόµενυ πσύ γίνεται µε βάση κάθε στιχεί κατά την κρίση τυ ηµτικύ Συµβυλίυ και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, ύστερα από γνωµδότηση τυ αρµόδιυ ργάνυ. γ. Πρσωρινός απκλεισµός τυ πρµηθευτή από τις πρµήθειες τυ ήµυ Κατερίνης για χρνικό διάστηµα πυ δεν µπρεί να είναι µικρότερ τυ εξαµήνυ ύτε µεγαλύτερ τυ έτυς. δ. Καταλγισµός στν πρµηθευτή πσύ ίσυ µε τ 10% της αξίας των ειδών εξπλισµύ για τα πία κηρύχθηκε έκπτωτς όταν τυ δόθηκε τ δικαίωµα να παραδώσει τα είδη εξπλισµύ µέχρι την πρηγυµένη της ηµερµηνίας διενέργειας τυ διαγωνισµύ ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση τυ δικαιώµατς αυτύ. Στην περίπτωση αυτή έχυν εφαρµγή και τα αναφερόµενα στην παράγραφ 2 τυ άρθρυ 33 της µε Αριθµ / (ΦΕΚ 185Β'/ ) Απόφασης τυ Υπυργύ Εσωτερικών. ε. Η είσπραξη εντόκως της τυχόν πρκαταβλής πυ χρηγήθηκε στν έκπτωτ από τη σύµβαση πρµηθευτή, είτε από πσό πυ τυχόν δικαιύται να λάβει, είτε µε κατάθεση τυ πσύ από τν ίδι, είτε µε κατάπτωση της εγγύησης πρκαταβλής. Ο υπλγισµός των τόκων γίνεται από την ηµερµηνία λήψης της πρκαταβλής από τν πρµηθευτή µέχρι την ηµερµηνία έκδσης της απόφασης κήρυξής τυ ως εκπτώτυ, µε τ ισχύν κάθε φρά ανώτατ όρι επιτκίυ για τόκ από δικαιπραξία, από την ηµερµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστρφής της µε τ ισχύν κάθε φρά επιτόκι για τόκ υπερηµερίας. 6. Σε περίπτωση πυ η πρµήθεια ειδών εξπλισµύ σε βάρς εκπτώτυ πρµηθευτή γίνεται µε τρππίηση όρων ή τεχνικών πρδιαγραφών της κατακύρωσης ή της σύµβασης, από τις πίες κηρύχθηκε έκπτωτς κατά περίπτωση κατά τν υπλγισµό τυ διαφέρντς σε βάρς τυ λαµβάνεται υπόψη η διαφρά πυ τυχόν πρκύπτει από την τρππίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών πρδιαγραφών, η πία συµψηφίζεται µε τ πρς καταλγισµό πσό. Άρθρ 24: είγµατα Για τ διαγωνισµό δεν είναι απαραίτητη η κατάθεση δειγµάτων. Εφόσν όµως ζητηθεί, ι συµµετέχντες στ διαγωνισµό φείλυν να επιδείξυν στην αρµόδια υπηρεσία τυ ήµυ Κατερίνης για έλεγχ ένα δείγµα από κάθε πρσφερόµεν είδς πλήρως συναρµλγηµέν. είγµατα πυ δεν είναι κατά τρόπ εµφανή σύµφωνα µε τα πρβλεπόµενα στη διακήρυξη δεν γίννται δεκτά. Εφόσν αρµδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιυ ελέγχυ στις εγκαταστάσεις τυ πρσφέρντς ή των υπ-κατασκευαστών τυ πρσφέρντς είδς εξπλισµύ, τα έξδα της τριµελύς επιτρπής πυ θα συσταθεί για τ σκπό αυτό βαρύνυν τν πρσφέρντα ή τυς πρσφέρντες κατ αναλγία. Η καταβλή των εν λόγω εξόδων, τ ύψς των πίων καθρίζεται 20

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ O Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 423

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 423 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΥ ΑΔΑ: 457ΒΩΛΞ-6Φ4 Λάρισα 10-11-2011 ΑΠΦΑΣΗ ΙΚΝΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΠΗΣ ΑΡΙΘΜΣ ΑΠΦΑΣΗΣ 423 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών επιτρπή για την κατακύρωση διαγωνισμύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πργράμματς Μεταπτυχιακών Σπυδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχλγία της Υγείας» και στη «Σχλική Ψυχλγία» Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρ 1 Αντικείμεν-Σκπί 1. Αντικείμεν τυ Πργράμματς

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 114/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.500,00 Ευρώ Περιεχόμενα: α)τεχνική Έκθεση β)πρϋπλγισμός

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003415504 2015-12-02

15REQ003415504 2015-12-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 54906 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 783/2015 Από το Πρακτικό της 60ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑ 30-10-2015 ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΡ ΠΡ. 4291 ΝΠΔΔ ΚΑΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑ 30-10-2015 ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΡ ΠΡ. 4291 ΝΠΔΔ ΚΑΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑ 30-10-2015 ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΡ ΠΡ. 4291 ΝΠΔΔ ΚΑΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Κ.Δ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΩΗΑ-7ΙΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΩΗΑ-7ΙΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. : 92148 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 613/2013 Από το Πρακτικό της 62ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 27/02/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 4166 ΑΡ.ΑΠΟΦ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 114/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Έκδ.1 αναθ.2 ημ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 028 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Προμήθεια ηιφορτηγού αυτοκινήτου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Άρθρο 1. Ισχύουσες διατάξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Προμήθεια ηιφορτηγού αυτοκινήτου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Άρθρο 1. Ισχύουσες διατάξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Προμήθεια ηιφορτηγού αυτοκινήτου Ελαφόνησος 7 Σεπτεμβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ 1624 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Ελαφονήσου προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου Αριθµός Απόφασης 6 /2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ U ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Με την Καννιστική Απόφαση 40/12-2-2014 τ Δημτικό Συμβύλι τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά ψήφισε τν κάτωθι Καννισμό Απχέτευσης τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά : Σκπί τυ παρόντς Καννισμύ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Σπάρτη 04/02/2015 Αρ. πρωτ.: 3158 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Ο Δήμαρχος Σπάρτης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του N.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΞ3-ΥΙΘ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 21/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Χολαργός -03-2013 Αρ. πρωτ.: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προµήθεια «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων, λαµπτήρων & ηλεκτρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 12/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 12/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Αριθ. Αποφ. 100/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 12/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων Διακήρυξης πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο Τμήμα Οικγενειακύ Πργραμματισμύ Β Μαιευτικής & Γυναικλγικής Κλινικής ΕΚΠΑ Αρεταίει Νσκμεί 7o Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ & 2o Μαθητικό Συνέδρι Η Oλιστική Θεώρηση τυ Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μετατροπή απορριµµατοφόρου σε πρέσα. Αριθµός ς : 186874/30-11-12 Αρµόδιος: Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. 1 Α Α: ΒΙΡΤΩΕΤ-0ΤΓ Αριθµός απόφασης 38/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΒΡΥ ΔΗΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓ: "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " Αρ. Μελέτης: 50/2013 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΧΕΙΡΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " ΓΕΝΙΚΙ ΡΙ Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2013 ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 1.829,27

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2013 ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 1.829,27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 06-Νοεµβρίου-2013 Αριθ. Πρωτ: -13390- Ταχ. /νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κυρτζόγλου Ροζ. Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι : 16-10-2015 Νοµός Κεφαλληνίας Αριθ. Πρωτ. : 40856 ήµος Κεφαλλονιάς Αριθ. Απόφασης: 933 Γραφείο ηµάρχου Ταχ. /νση : Π. Βαλλιάνου 7 T.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 36/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την «Προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Απόφαση 85-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Απόφαση 85-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σπάτα, 21/9/2015 Αρ. Πρωτ: 858 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Η ΑΡΤΕΜΙΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Εξόδων -Γραφείο Προμηθειών Πληρ. Μαρκουλάκη Κων/να Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, T.K.: 73135 Τηλ.: 28213 41760,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Χρυσούπολη 28.07.2014 Ταχ. Δ/νση : Πρεμετής Τηλέφωνο : Fax : 2591350145 2591350141 Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 Προϋπολογισμός : 179.203,54 Φ.Π.Α. 13% :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 31520/24-09-2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης: 23/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΠΡΕΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ.

Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΠΡΕΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ------------------------------------------- από το 9 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Κάσου. Αριθμός απόφασης 38/2012. Π ε ρ ί λ η ψ η Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ. Πρωτ. 5402/171656

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ. Πρωτ. 5402/171656 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002761622 2015-05-08

15PROC002761622 2015-05-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Σύρος, 08/05/2015 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Αρθ. Πρωτ.: 11066 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &ΤΠΕ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 47.914,00 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :

Διαβάστε περισσότερα

laser : 1 , 2.5 : 5

laser : 1  , 2.5 : 5 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς: Επιχειρήσεις εµπορίας ηλεκτρονικών ειδών και αναλωσίµων. Ζάκυνθος, 04/09/2015 Αρ. πρωτ.: 1927 Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη προµήθεια ενός (1) έγχρωµου

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 28/2/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 1704 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια :

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια : - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 584/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Εκδίκαση ένστασης σε πρόχειρο διαγωνισµό (για στολές ηµοτικής Αστυνοµίας) Αριθ. Αποφ: 13 Στην Αγία Βαρβάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 23/12/2013 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 23/12/2013 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 23/12/2013 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ:2/158886 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΔΟΡΞΤ-ΓΘΧ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΒΔΟΡΞΤ-ΓΘΧ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ. δ/νση ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ Νέα Μηχανιώνα 02/11/2011 Πληροφορίες Κ ΟΝ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Αριθμ. Πρωτ. 108/496/02.11.11 Τηλεφωνο 2392035913-14

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ : ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού καθαρισµού των Συνοριακών Σταθµών έτους 2010.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ : ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού καθαρισµού των Συνοριακών Σταθµών έτους 2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα, 24 /02/ 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: οικ. 806 /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (.Ε.Σ.Ε. ) Τµήµα : Γραφείο Οικ. /σης ιαχ/σης Ταχ. ιεύθυνση : 5 Ο χλµ. Ε. Ο. Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα