και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού."

Transcript

1 Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός όρων διενέργειας πρόχειρυ διαγωνισµύ για την «Πρµήθεια και εγκατάσταση απαιτύµενης υλικτεχνικής υπδµής και εξπλισµύ για τη δηµιυργία Κέντρυ Συµβυλευτικής Υπστήριξης Γυναικών θυµάτων βίας στ ήµ Κατερίνης» στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη δµών και υπηρεσιών της Τπικής Αυτδιίκησης πρς όφελς των γυναικών για την καταπλέµηση της βίας - ηµιυργία Κέντρων Συµβυλευτικής Υπστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τπικό επίπεδ» στν Άξνα Πρτεραιότητας 08 µε κωδικό ΟΠΣ πρϋπλγισµύ ,69 συµπεριλαµβανµένυ Φ.Π.Α. Στην Κατερίνη και στην αίθυσα συνεδριάσεων.σ., σήµερα στις 18 τυ µήνα Σεπτεµβρίυ 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικνµική Επιτρπή τυ ήµυ Κατερίνης, ύστερα από την αρ.πρωτ.74948/ έγγραφη πρόσκληση τυ Πρέδρυ, πυ δόθηκε στν κάθε Σύµβυλ χωριστά, σύµφωνα µε τ άρθρ 75 τυ Ν.3852/2010. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από τ σύνλ των 9 µελών παραβρέθηκαν 3 τακτικά µέλη και 2 αναπληρωµατικά µέλη, δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Μηλιώτης Νικόλας - αντιπρόεδρς 1. Χινίδης Σάββας - πρόεδρς 2. Γκυγκυρέλας Χρήστς - µέλς 2. Γκύνας Αθανάσις - µέλς 3. Μαλτζάρης Ιωάννης - µέλς 3. Καρατζόγλυ Χαράλαµπς - µέλς 4. Κεραµιδιώτης Ευστάθις αναπλ. µέλς 4. Παπατλίκα Βικτώρια - µέλς 5. Σατραζέµης Ζήνων αναπλ. µέλς 5. Κυραϊλίδης Χρυσόστµς - µέλς 6. Παπαζήσης Αναστάσις - µέλς Ο πρόεδρς -κ. Σάββας Χινίδης- απυσίαζε και τη θέση τυ πήρε ως πρεδρεύων αντιπρόεδρς κ. Μηλιώτης Νικόλας- πίς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για τ 2 θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών τα εξής (σύµφωνα µε την από υπηρεσιακή αναφρά): Έχντας υπόψη τα παρακάτω 1. την Αριθ. 256/2012 Απόφαση τυ ηµτικύ Συµβυλίυ Κατερίνης µε θέµα [Απδχή χρηµατδότησης της Πράξης µε τίτλ «Ανάπτυξη δµών και υπηρεσιών της τπικής αυτδιίκησης πρς όφελς των γυναικών και για την καταπλέµηση της βίας - ηµιυργία Κέντρων Συµβυλευτικής Γυναικών θυµάτων βίας σε τπικό επίπεδ» στν Άξνα Πρτεραιότητας 08 τυ Επιχειρησιακύ Πργράµµατς «ιικητική Μεταρρύθµιση »] 2. την Αριθ. 265/2012 Απόφαση τυ ηµτικύ Συµβυλίυ Κατερίνης µε θέµα «Αναµόρφωση πρϋπλγισµύ ικ. έτυς 2012» (Α Α: Β4ΛΓΩΕΤ-756) 3. Την Αριθ. 51/2012 (διρθωµένη) µελέτη µε θέµα «Πρµήθεια και εγκατάσταση απαιτύµενης υλικτεχνικής υπδµής και εξπλισµύ για τη δηµιυργία Κέντρυ Συµβυλευτικής Υπστήριξης Γυναικών θυµάτων βίας στ ήµ Κατερίνης» στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη δµών και υπηρεσιών της Τπικής Αυτδιίκησης πρς όφελς των γυναικών για την καταπλέµηση της βίας ηµιυργία Κέντρων Συµβυλευτικής Υπστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τπικό επίπεδ» στν Άξνα Πρτεραιότητας 08 µε κωδικό ΟΠΣ » πρϋπλγισµύ εκαεννέα Χιλιάδων Εξήντα Οχτώ Ευρώ και Εξήντα Εννέα Λεπτών ( ,69) της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών τυ ήµυ Κατερίνης 4. Την µε Αριθ. Πρωτ. 2668/ Απόφαση της Γενικής Γραµµατέα Ισότητας των Φύλων µε θέµα «Πρέγκριση Σχεδίυ ιακήρυξης Πρόχειρυ ιαγωνισµύ τυ Υπέργυ τυ ήµυ Κατερίνης µε κωδ. Φρέα ΟΠΣ «Πρµήθεια και Εγκατάσταση απαιτύµενης υλικτεχνικής υπδµής για τη δηµιυργία Κέντρυ Συµβυλευτικής Υπστήριξης γυναικών θυµάτων βίας στ ήµ Κατερίνης» στ πλαίσι της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΚΑΙ

2 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ - ηµιυργία Κέντρων Συµβυλευτικής Υπστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τπικό επίπεδ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08» τυ Επιχειρησιακύ Πργράµµατς «ιικητική Μεταρρύθµιση » και Κωδ. ΟΠΣ «376270» τυ Ειδικύ Στόχυ 3.2. τυ Ε.Π. «ιικητική Μεταρρύθµιση »» µε την πία διατυπώνεται σύµφωνη γνώµη για τ σχέδι διακήρυξης πρόχειρυ διαγωνισµύ τυ Υπέργυ «Πρµήθεια και Εγκατάσταση απαιτύµενης υλικτεχνικής υπδµής για τη δηµιυργία Κέντρυ Συµβυλευτικής Υπστήριξης γυναικών θυµάτων βίας στ ήµ Κατερίνης» 5. Την Αριθ.234/2012 Απόφαση τυ ηµτικύ Συµβυλίυ Κατερίνης µε θέµα «Συγκρότηση Επιτρπών ιενέργειας ιαγωνισµών Πρµηθειών, Αξιλόγησης των Τεχνικών Πρσφρών, Παραλαβής, σύµφωνα µε τα άρθρα 28 και 46 τυ ΕΚΠΟΤΑ» 6. Την Αριθ. 289/2012 Απόφαση τυ ηµτικύ Συµβυλίυ Κατερίνης µε θέµα «Τρππίηση Τεχνικύ Πργράµµατς ήµυ Κατερίνης έτυς 2012» 7. Την Αριθ. 386/2012 Απόφαση τυ ηµτικύ Συµβυλίυ Κατερίνης µε θέµα «Χρήγηση σύµφωνης γνώµης για τη χρήση των δηµτικών καταστηµάτων 1-6 (πυ βρίσκνται στις εργατικές κατικίες Αυγυστίνυ) για τη στέγαση τυ Κέντρυ Συµβυλευτικής Υπστήριξης Γυναικών θυµάτων βίας» 8. Την Αριθ. 445/2012 Απόφαση τυ ηµτικύ Συµβυλίυ Κατερίνης µε θέµα «Έγκριση διενέργειας πρµήθειας και εγκατάστασης απαιτύµενης υλικτεχνικής υπδµής και εξπλισµύ για τη δηµιυργία Κέντρυ Συµβυλευτικής Υπστήριξης Γυναικών θυµάτων βίας στ ήµ Κατερίνης στα πλαίσια της Πράξης: «Ανάπτυξη δµών και υπηρεσιών της Τπικής Αυτδιίκησης πρς όφελς των γυναικών για την καταπλέµηση της βίας - ηµιυργία Κέντρων Συµβυλευτικής Υπστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τπικό επίπεδ στν Άξνα Πρτεραιότητας 08» µε κωδικό ΟΠΣ » 9. Την αριθ.162/2012 απόφαση Οικνµικής Επιτρπής µε την πία ψηφίστηκε πσό ,00 ευρώ από τν ΚΑ για ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣ.ΤΗΣ ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛ.ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΗΜΙΟΥΡΓ.ΚΕΝΤΡ.ΣΥΜΒΟΥΛ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Την Αριθ. 1392/2012 (Αρ. Πρωτ. ικ / ) Απόφαση τυ ηµάρχυ Κατερίνης περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρυ διαγωνισµύ & 11. Τις διατάξεις της µε Αριθ / (ΦΕΚ 185Β'/ ) «Ενιαίς καννισµός πρµηθειών ργανισµών τπικής αυτδιίκησης» Απόφασης τυ Υπυργύ Εσωτερικών, Υπβάλλνται: α) θεωρηµέν τεύχς της Αριθ. 51/2012 µελέτης (διρθωµένη) µε τίτλ Πρµήθεια και εγκατάσταση απαιτύµενης υλικτεχνικής υπδµής και εξπλισµύ για τη δηµιυργία Κέντρυ Συµβυλευτικής Υπστήριξης Γυναικών θυµάτων βίας στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη δµών και υπηρεσιών της Τπικής Αυτδιίκησης πρς όφελς των γυναικών για την καταπλέµηση της βίας - ηµιυργία Κέντρων Συµβυλευτικής Υπστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τπικό επίπεδ στν Άξνα Πρτεραιότητας 08» µε κωδικό ΟΠΣ πυ συντάχθηκε από την υπηρεσία µας πρϋπλγισµύ ,69 συµπεριλαµβανµένυ τυ Φ.Π.Α., β) σχέδι περιληπτικής διακήρυξης πρόχειρυ διαγωνισµύ και γ) σχέδι αναλυτικής διακήρυξης πρόχειρυ διαγωνισµύ πυ αφρύν στην πρµήθεια και εγκατάσταση της απαιτύµενης υλικτεχνικής υπδµής και εξπλισµύ για τη δηµιυργία Κέντρυ Συµβυλευτικής Υπστήριξης Γυναικών θυµάτων βίας στ ήµ Κατερίνης και παρακαλύµε για την έγκριση των τεχνικών πρδιαγραφών και τν καθρισµό των όρων διενέργειας τυ πρόχειρυ διαγωνισµύ σύµφωνα µε τις διατάξεις τυ άρθρυ 72 τυ Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α'/ ) «Νέα Αρχιτεκτνική της Αυτδιίκησης και της Απκεντρωµένης ιίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως ισχύει. Κατόπιν των ανωτέρω αντιπρόεδρς ζήτησε την έγκριση των τεχνικών πρδιαγραφών και τν καθρισµό των όρων διενέργειας τυ πρόχειρυ διαγωνισµύ. Η Οικνµική Επιτρπή αφύ έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 τυ Ν.3852/2010, 2

3 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει τις τεχνικές πρδιαγραφές της πρµήθειας µε τίτλ «Πρµήθεια και εγκατάσταση απαιτύµενης υλικτεχνικής υπδµής και εξπλισµύ για τη δηµιυργία Κέντρυ Συµβυλευτικής Υπστήριξης Γυναικών θυµάτων βίας στ ήµ Κατερίνης» στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη δµών και υπηρεσιών της Τπικής Αυτδιίκησης πρς όφελς των γυναικών για την καταπλέµηση της βίας - ηµιυργία Κέντρων Συµβυλευτικής Υπστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τπικό επίπεδ» στν Άξνα Πρτεραιότητας 08 µε κωδικό ΟΠΣ , πρϋπλγισµύ ,69 συµπεριλαµβανµένυ Φ.Π.Α. Β. Καθρίζει τυς όρυς τυ Πρόχειρυ διαγωνισµύ µε σφραγισµένες πρσφρές και κριτήρι κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, συνλικύ πρϋπλγισµύ εκαπέντε Χιλιάδων Πεντακσίων Τριών Ευρώ ( ,00) χωρίς Φ.Π.Α. ή εκαεννέα Χιλιάδων Εξήντα Οχτώ Ευρώ και Εξήντα Εννέα Λεπτών ( ,69) συµπεριλαµβανµένυ τυ Φ.Π.Α. για την πρµήθεια τυ απαιτύµενυ εξπλισµύ για την κάλυψη των αναγκών δηµιυργίας Κέντρυ Συµβυλευτικής Υπστήριξης Γυναικών θυµάτων βίας στ ήµ Κατερίνης στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη δµών και υπηρεσιών της Τπικής Αυτδιίκησης πρς όφελς των γυναικών για την καταπλέµηση της βίας - ηµιυργία Κέντρων Συµβυλευτικής Υπστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τπικό επίπεδ στν Άξνα Πρτεραιότητας 08» µε κωδικό ΟΠΣ , ως εξής: Άρθρ1: Αναθέτυσα Αρχή Στιχεία αναθέτυσας αρχής: Επωνυµία: ήµς Κατερίνης Ταχ. ιεύθυνση: Πλατεία ηµαρχείυ Ταχ. Κώδικας: Κατερίνη Τηλέφων Επικινωνίας: , Αριθµός Τηλεµιότυπυ: ιεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδρµείυ: Ηλεκτρνική ιεύθυνση: Άρθρ 2: Τόπς και χρόνς διενέργειας τυ διαγωνισµύ Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην αίθυσα τυ ηµτικύ Συµβυλίυ στν 1 όρφ τυ ηµαρχιακύ Μεγάρυ τυ ήµυ Κατερίνης (Ταχ. ιεύθυνση: Πλατεία ηµαρχείυ, Ταχ. Κώδικας: Κατερίνη) ενώπιν της αρµόδιας επιτρπής στις 8 Οκτωβρίυ 2012 ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. Μετά την παραπάνω ηµερµηνία και ώρα λήγει η πρθεσµία παραλαβής των πρσφρών και όσες πρσφρές κατατίθενται θα επιστρέφνται ως εκπρόθεσµες. Μετά τη λήξη της πρθεσµίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της απσφράγισης η πία θα γίνει δηµόσια από τ αρµόδι όργαν (επιτρπή διαγωνισµύ). Σε περίπτωση κατά την πία δεν κατατεθεί πρσφρά ή διαγωνισµός αναβληθεί για πιδήπτε λόγ θα επαναληφθεί στις 15 Οκτωβρίυ 2012 ηµέρα ευτέρα την ίδια ώρα, στν ίδι τόπ, από την ίδια επιτρπή και µε τυς ίδιυς όρυς. Οι ενδιαφερόµενι µπρύν να πληρφρηθύν σχετικά µε την πρµήθεια από τυς υπεύθυνυς υπαλλήλυς κα. Κωνσταντινιά Τσιλέµυ και κ. Θεόφιλ Τραπεζανλίδη κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στ τηλέφων και στις ηλεκτρνικές διευθύνσεις και αντίστιχα. Η διακήρυξη, τα έντυπα συµµετχής, κ.α. θα διατίθενται από τ Τµήµα Γραµµατείας και Πρµηθειών των Τεχνικών Υπηρεσιών της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ( ιεύθυνση: Πλατεία ηµαρχείυ, Τ.Κ Κατερίνη, τηλ ) µε την καταβλή πέντε (5) ευρώ. Άρθρ 3: Αντικείµεν της πρµήθειας Η πρµήθεια τυ απαιτύµενυ εξπλισµύ για την κάλυψη των αναγκών δηµιυργίας Κέντρυ Συµβυλευτικής Υπστήριξης Γυναικών θυµάτων βίας στ ήµ Κατερίνης στα πλαίσια 3

4 της Πράξης «Ανάπτυξη δµών και υπηρεσιών της Τπικής Αυτδιίκησης πρς όφελς των γυναικών για την καταπλέµηση της βίας - ηµιυργία Κέντρων Συµβυλευτικής Υπστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τπικό επίπεδ στν Άξνα Πρτεραιότητας 08» µε κωδικό ΟΠΣ περιλαµβάνει έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, υπλγιστές - µηχανές γραφείυ - συσκευές ήχυ και εικόνας και συστήµατα πυρασφάλειας και ασφάλειας όπως αναλυτικά παρυσιάζνται στν πίνακα τυ παρόντς άρθρυ. /α α Κωδικό ς Εξπλι σµύ 1 1 Είδς Πρµήθειας ΟΜΑ Α Α: ΕΠΙΠΛΑ Κάθισµα εργασίας τρχήλατ περιστρεφόµεν 2 2 Κάθισµα συνεργασίας 3 3 Βιβλιθήκη κλειστή µε διαιρύµενες πόρτες 4 4 Βιβλιθήκη ανιχτή - κλειστή 5 5 Γραφεί 6 6 Συρταριέρα τρχήλατη 7 7 Καναπές τριθέσις 8 8 Τραπέζι συσκέψεων 9 9 Κάθισµα αίθυσας συσκέψεων Τραπέζι συνεδριών 11 Κάθισµα συνεδριών 12 Τραπέζι αναµνής 13 Μεταλλική κρεµάστρα (καλόγερς) 14 Υππόδι 15 Καλάθι απρριµµάτων 16 Πίνακας ανακινώσεων 17 Τραπέζι κυζίνας 18 Σκαλάκι τριών βαθµίδων 19 Καρεκλάκι για παιδιά 20 Τραπεζάκι για παιδιά Μνάδ α Μέτρη σης Πσό τητα 4,00 6,00 4,00 2,00 4,00 4,00 4,00 2,00 4,00 6,00 4,00 10,00 2, Έπιπλ τηλεόρασης 4

5 1 /α ΟΜΑ Α Β: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 1 22 Ψυγεί 2 23 Καφετιέρα 3 24 Βραστήρας 4 25 Απχυµωτής α Κωδικό ς Εξπλι σµύ Είδς Πρµήθειας 5 26 έκτης τηλεράσεως Μνάδ α Μέτρη σης Πσό τητα ΟΜΑ Α Γ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ 1 27 PC 2 28 WEB Camera 3 29 Ακυστικά ήχυ 4 30 ικτυακή συσκευή απθήκευσης αρχείων (Network storage / Home server) ΟΜΑ Α Γ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ 5 31 Μνόχρωµς εκτυπωτής Laser 6 32 Φωταντιγραφικό µηχάνηµα 7 33 Συσκευή τηλεµιτυπίας (Fax) ΟΜΑ Α : ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 34 Ενσύρµατ σύστηµα συναγερµύ 2 35 Πυρσβεστήρας ξηράς κόνεως 4,00 4,00 4,00 2,00 Οι διαγωνιζόµενι µπρύν να υπβάλλυν πρσφρές για όπια ή όπιες µάδες ειδών εξπλισµύ επιθυµύν, για κάθε µάδα όµως θα πρέπει να δθεί πρσφρά για όλα τα είδη και για κάθε είδς για λόκληρη την πσότητα, διαφρετικά η πρσφρά δεν θα γίνεται δεκτή. Η κατακύρωση θα γίνει χωριστά για τις µάδες ειδών εξπλισµύ Α, Β, Γ και και συγκεκριµένα στ διαγωνιζόµεν πυ θα πρσφέρει τ µεγαλύτερ πσστό έκπτωσης για την εν λόγω µάδα. Άρθρ 4: Γλώσσα Όλα τα έγγραφα πυ απαιτύνται για τη διενέργεια τυ διαγωνισµύ και τη συµµετχή σ αυτόν συντάσσνται υπχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Είναι δυνατή µόν η υπβλή κάπιων τεχνικών στιχείων στην αγγλική γλώσσα. 5

6 Άρθρ 5: ικαιύµενι συµµετχής - ικαιλγητικά 1. Στ διαγωνισµό µπρύν να συµµετέχυν: α) Οι Έλληνες Πλίτες β) Οι Αλλδαπί Πρµηθευτές γ) Τα Νµικά Πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλδαπά) δ) Οι Συνεταιρισµί ε) Οι Ενώσεις Πρµηθευτών πυ υπβάλλυν κινή πρσφρά Οι ανωτέρω θα γίννται δεκτί στ διαγωνισµό εφόσν από τα δικαιλγητικά πυ θα υπβάλλυν (κυρίως από τ πιστπιητικό επιµελητηρίυ και τη συνλική παρυσίαση της πρσφράς τυς) θα πρκύπτει άµεσα ή έµµεσα ότι ασχλύνται συστηµατικά µε την κατασκευή ή εµπρία των υπό πρµήθεια υλικών. Σε αντίθετη περίπτωση θα απκλείνται από τ διαγωνισµό. 2. Οι δικαιύµενι συµµετχής στ διαγωνισµό υπβάλλυν επί πινή απκλεισµύ µαζί µε την πρσφρά τυς τα εξής δικαιλγητικά: Α) Οι Έλληνες Πλίτες (1) Εγγυητική επιστλή συµµετχής στ διαγωνισµό σύµφωνα µε όσα ρίζνται στ άρθρ 19 της παρύσας διακήρυξης. (2) Απόσπασµα πινικύ µητρώυ, έκδσης τυλάχιστν τυ τελευταίυ τριµήνυ, από τ πί να πρκύπτει ότι δεν έχυν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τυς δραστηριότητας. (3) Πιστπιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διικητικής αρχής από τ πί να πρκύπτει ότι δεν τελύν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλγη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελύν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικύ συµβιβασµύ ή υπό άλλη ανάλγη διαδικασία. (4) Πιστπιητικό πυ εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από τ πί να πρκύπτει ότι είναι ενήµερι ως πρς τις υπχρεώσεις τυς πυ αφρύν τις εισφρές κινωνικής ασφάλισης (εργδτών και πρσωπικύ) και ως πρς τις φρλγικές υπχρεώσεις τυς κατά την ηµέρα διενέργειας τυ διαγωνισµύ. Σε περίπτωση εγκατάστασής τυς στην αλλδαπή, τα δικαιλγητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδνται µε βάση την ισχύυσα νµθεσία της χώρας πυ είναι εγκατεστηµένι, από την πία και εκδίδεται τ σχετικό πιστπιητικό. Όσν αφρά τυς εργδότες, η υπχρέωση πρσκόµισης ασφαλιστικής ενηµερότητας αφρά: α) για τις ατµικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) στα πρόσωπα αυτά β) για τις Ανώνυµες Εταιρίες στν Πρόεδρ και τ ιευθύνντα Σύµβυλ γ) για τις µόρρυθµες, ετερόρρυθµες και περιρισµένης ευθύνης εταιρίες στν/στυς διαχειριστές αυτών (όπως ρίζεται στ καταστατικό κ.λπ. της εταιρίας) δ) για τυς συνεταιρισµύς στν Πρόεδρ και στν ιευθύνντα Σύµβυλ (εφόσν υπάρχει). (5) Πιστπιητικό τυ ικείυ Επιµελητηρίυ µε τ πί να πιστπιείται η εγγραφή τυς σ αυτό και τ ειδικό επάγγελµά τυς ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατς από αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή τπικής αυτδιίκησης για όσυς ασκύν γεωργικό ή κτηντρφικό επάγγελµα, πυ θα έχυν εκδθεί τ πλύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµερµηνία διενέργειας τυ διαγωνισµύ. (6) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφυ 4 τυ άρθρυ 8 τυ Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α'), όπως εκάσττε ισχύει, µε θεώρηση γνησίυ υπγραφής τυ υπγράφντα, ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, της συγγραφής υπχρεώσεων, τυ εγκεκριµένυ τιµλγίυ, των τεχνικών πρδιαγραφών, της τεχνικής έκθεσης και τυ χώρυ παράδσης και εγκατάστασης τυ εξπλισµύ και απδέχνται αυτύς πλήρως και ανεπιφύλακτα. (7) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφυ 4 τυ άρθρυ 8 τυ Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α'), όπως εκάσττε ισχύει, µε θεώρηση γνησίυ υπγραφής τυ υπγράφντα, για τ χρόν παράδσης τυ εξπλισµύ πίς δεν θα υπερβαίνει τις είκσι (20) ηµέρες από την υπγραφή της σύµβασης. 6

7 (8) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφυ 4 τυ άρθρυ 8 τυ Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α'), όπως εκάσττε ισχύει, µε θεώρηση γνησίυ υπγραφής τυ υπγράφντα, για τις µάδες εξπλισµύ πυ δίδεται πρσφρά πρκειµένυ να πραγµατπιηθεί έλεγχς της εγγυητικής επιστλής συµµετχής στ διαγωνισµό. Β) Οι Αλλδαπί Πρµηθευτές (1) Εγγυητική επιστλή συµµετχής στ διαγωνισµό σύµφωνα µε όσα ρίζνται στ άρθρ 19 της παρύσας διακήρυξης. (2) Απόσπασµα πινικύ µητρώυ ή ισδύναµυ εγγράφυ αρµόδιας δικαστικής ή διικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τυς, έκδσης τυλάχιστν τυ τελευταίυ τριµήνυ, από τ πί να πρκύπτει ότι δεν έχυν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τυς δραστηριότητας. (3) Πιστπιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τυ από τ πί να πρκύπτει ότι δεν συντρέχυν ι περιπτώσεις (3) και (4) τυ εδαφίυ (Α) της παραγράφυ αυτής. (4) Πιστπιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τυς περί εγγραφής τυς στα µητρώα τυ ικείυ επιµελητηρίυ ή σε ισδύναµυς επαγγελµατικύς καταλόγυς. (5) Υπεύθυνη δήλωση (ή κείµεν ανάλγης απδεικτικής αξίας µε την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφυ 4 τυ άρθρυ 8 τυ Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α') σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας πρέλευσής τυ) ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, της συγγραφής υπχρεώσεων, τυ εγκεκριµένυ τιµλγίυ, των τεχνικών πρδιαγραφών, της τεχνικής έκθεσης και τυ χώρυ παράδσης και εγκατάστασης τυ εξπλισµύ και απδέχνται αυτύς πλήρως και ανεπιφύλακτα. (6) Υπεύθυνη δήλωση (ή κείµεν ανάλγης απδεικτικής αξίας µε την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφυ 4 τυ άρθρυ 8 τυ Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α') σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας πρέλευσής τυ) για τ χρόν παράδσης τυ εξπλισµύ πίς δεν θα υπερβαίνει τις είκσι (20) ηµέρες από την υπγραφή της σύµβασης. (7) Υπεύθυνη δήλωση (ή κείµεν ανάλγης απδεικτικής αξίας µε την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφυ 4 τυ άρθρυ 8 τυ Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α') σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας πρέλευσής τυ) για τις µάδες εξπλισµύ πυ δίδεται πρσφρά πρκειµένυ να πραγµατπιηθεί έλεγχς της εγγυητικής επιστλής συµµετχής στ διαγωνισµό. Γ) Τα Νµικά Πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλδαπά) Όλα τα παραπάνω δικαιλγητικά των εδαφίων (Α) και (Β) εκτός τυ απσπάσµατς πινικύ µητρώυ ή τυ ισδύναµυ πρς τύτ εγγράφυ, καθώς επίσης και τ καταστατικό, τ ΦΕΚ σύστασης και τ πρακτικό τυ ιικητικύ Συµβυλίυ πυ να εγκρίνει τη συµµετχή στ διαγωνισµό και να ρίζει τν εκπρόσωπ (αν δεν πρβλέπεται από τ καταστατικό) για την επίδση της πρσφράς. ) Οι Συνεταιρισµί (1) Εγγυητική επιστλή συµµετχής στ διαγωνισµό σύµφωνα µε όσα ρίζνται στ άρθρ 19 της παρύσας διακήρυξης. (2) Βεβαίωση εππτεύυσας αρχής ότι συνεταιρισµός λειτυργεί νόµιµα. (3) Πιστπιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διικητικής αρχής από τ πί να πρκύπτει ότι δεν συντρέχυν ι περιπτώσεις (3) και (4) τυ εδαφίυ (Α) της παραγράφυ αυτής. (4) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφυ 4 τυ άρθρυ 8 τυ Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α'), όπως εκάσττε ισχύει, µε θεώρηση γνησίυ υπγραφής τυ υπγράφντα, ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, της συγγραφής υπχρεώσεων, τυ εγκεκριµένυ τιµλγίυ, των τεχνικών πρδιαγραφών, της τεχνικής έκθεσης και τυ χώρυ παράδσης και εγκατάστασης τυ εξπλισµύ και απδέχνται αυτύς πλήρως και ανεπιφύλακτα. (5) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφυ 4 τυ άρθρυ 8 τυ Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α'), όπως εκάσττε ισχύει, µε θεώρηση γνησίυ υπγραφής τυ υπγράφντα, για τ χρόν παράδσης τυ εξπλισµύ πίς δεν θα υπερβαίνει τις είκσι (20) ηµέρες από την υπγραφή της σύµβασης. (6) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφυ 4 τυ άρθρυ 8 τυ Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α'), όπως εκάσττε ισχύει, µε θεώρηση γνησίυ υπγραφής τυ υπγράφντα, για τις µάδες εξπλισµύ πυ δίδεται πρσφρά πρκειµένυ να πραγµατπιηθεί έλεγχς της εγγυητικής επιστλής συµµετχής στ διαγωνισµό. 7

8 Ε) Οι Ενώσεις Πρµηθευτών πυ υπβάλλυν κινή πρφρά (1) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιλγητικά, για κάθε πρµηθευτή πυ συµµετέχει στην ένωση. (2) Πιστπιητικό σκπιµότητας τυ ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις πρµηθευτών πυ απτελύνται από µικρµεσαίες µεταπιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικύς αστικύς συνεταιρισµύς στις πίες µετέχυν και επιχειρήσεις τυ εσωτερικύ ή τυ εξωτερικύ είτε µεγαλύτερυ µεγέθυς είτε µε µη µεταπιητική δραστηριότητα και εφόσν ι εργασίες πυ θα εκτελεσθύν από τις ΜΜΕ ή τυς παραγωγικύς αστικύς συνεταιρισµύς αντιπρσωπεύυν πσστό µεγαλύτερ από 50%. Τ πιστπιητικό αυτό µπρεί να υπβληθεί και µετά την υπβλή της πρσφράς µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµερµηνία διενέργειας τυ διαγωνισµύ. Στ διαγωνισµό δικαιύνται συµµετχής ενώσεις πρµηθευτών εφόσν: α) κάθε πρµηθευτής πυ συµµετέχει στην ένωση συµβάλλει µε πιδήπτε τρόπ στη διαµόρφωση τυ πρσφερόµενυ πρϊόντς και β) στην ένωση πρµηθευτών συµµετέχυν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνλικό πσστό τυλάχιστν 50% της τιµής πρσφράς. Η ένωση πρµηθευτών υπβάλλει κινή πρσφρά, η πία υπγράφεται υπχρεωτικά είτε από όλυς τυς πρµηθευτές πυ απτελύν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τυς εξυσιδτηµέν µε συµβλαιγραφική πράξη. Στην πρσφρά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η πσότητα τυ εξπλισµύ ή τ µέρς αυτύ πυ αντιστιχεί στν καθένα στ σύνλ της πρσφράς. Με την υπβλή της πρσφράς κάθε µέλς της ένωσης ευθύνεται εις λόκληρ. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της πρµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακλυθεί µέχρι πλήρυς εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση πυ εξαιτίας ανικανότητας για πιδήπτε λόγ ή ανωτέρας βίας, µέλς της ένωσης δεν µπρεί να ανταπκριθεί στις υπχρεώσεις της ένωσης κατά τ χρόν αξιλόγησης των πρσφρών, τα υπόλιπα µέλη συνεχίζυν να έχυν την ευθύνη λόκληρης της κινής πρσφράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα πρκύψει κατά τ χρόν εκτέλεσης της σύµβασης τα υπόλιπα µέλη συνεχίζυν να έχυν την ευθύνη της λκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και όρυς. Τα υπόλιπα µέλη της ένωσης και στις δύ παραπάνω περιπτώσεις µπρύν να πρτείνυν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται µε απόφαση της Οικνµικής Επιτρπής ύστερα από γνωµδότηση τυ αρµόδι ργάνυ. Στην περίπτωση πυ η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης πρκύψει κατά τ χρόν εκτέλεσης της σύµβασης, η σχετική απόφαση λαµβάνεται από τ ηµτικό Συµβύλι. 3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πι πάνω δικαιλγητικά µαζί µε την πρσφρά τυς υπβάλλυν και κάθε άλλ απαραίτητ δικαιλγητικό, πυ εκδίδεται ή θεωρείται από τν ΕΟΜΜΕΧ, από τ πί να πρκύπτει ότι ανταπκρίννται στα κριτήρια πυ καθρίζνται για τη χρηµατδότησή τυς από τις πράξεις πυ κάθε φρά εκδίδει ιικητής της Τράπεζας της Ελλάδς. 4. Τα παραπάνω δικαιλγητικά, εκτός από την εγγύηση συµµετχής, µπρεί να µην υπβάλλνται µαζί µε την πρσφρά, εφόσν έχυν κατατεθεί στην υπηρεσία πυ διενεργεί την πρµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τυς, θα γίνεται δε ρητή µνεία στην πρσφρά σχετικά µε αυτό. 5. Εφόσν ι πρµηθευτές συµµετέχυν στυς διαγωνισµύς µε εκπρσώπυς τυς υπβάλλυν, µαζί µε την πρσφρά, βεβαίωση εκπρσώπησης, βεβαιυµένυ τυ γνησίυ της υπγραφής τυ εκπρσωπυµένυ από αρµόδια δικαστική ή διικητική αρχή ή συµβλαιγράφ. 6. Εάν σε κάπια χώρα δεν εκδίδνται τα παραπάνω πιστπιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτυν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπρύν να αντικατασταθύν από ένρκη δήλωση τυ πρµηθευτή πυ γίνεται ενώπιν δικαστικής ή διικητικής αρχής ή συµβλαιγράφυ. Για τυς πρµηθευτές πυ στη χώρα τυς δεν πρβλέπεται από τ νόµ ένρκη δήλωση, αυτή µπρεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιυµένυ τυ γνησίυ της υπγραφής τυ δηλύντς από αρµόδια δικαστική ή διικητική αρχή ή συµβλαιγράφ. Άρθρ 6: Χρόνς και τρόπς υπβλής πρσφρών 1. Οι πρσφρές µπρεί να κατατίθενται ή να απστέλλνται ταχυδρµικώς στη διεύθυνση: 8

9 ήµς Κατερίνης ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Πλατεία ηµαρχείυ Τ.Κ Κατερίνη 2. Οι πρσφρές πρέπει να κατατεθύν µέχρι την 8η Οκτωβρίυ 2012 ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ., µετά τ πέρας της πίας λήγει η πρθεσµία κατάθεσης των πρσφρών. Σε περίπτωση πυ απστέλλνται ταχυδρµικώς η πρθεσµία λήγει την πρηγυµένη της ηµερµηνίας διενέργειας τυ διαγωνισµύ. 3. Οι πρσφρές είναι δυνατόν να κατατίθενται απευθείας στην επιτρπή διαγωνισµύ από ώρα 10:00 π.µ. έως ώρα 10:30 π.µ. 4. Εκπρόθεσµες πρσφρές επιστρέφνται χωρίς να απσφραγιστύν. 5. Με πινή να µην γίνυν απδεκτές, ι πρσφρές υπβάλλνται µέσα σε φάκελ καλά σφραγισµέν, σε δύ αντίτυπα (ένα πρωτότυπ και ένα αντίγραφ) (µε πινή απκλεισµύ από τ διαγωνισµό), στν πί πρέπει να αναγράφνται ευκρινώς: α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, µε κεφαλαία γράµµατα, για την πρµήθεια «Πρµήθεια και εγκατάσταση απαιτύµενης υλικτεχνικής υπδµής και εξπλισµύ για τη δηµιυργία Κέντρυ Συµβυλευτικής Υπστήριξης Γυναικών θυµάτων βίας στ ήµ Κατερίνης στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη δµών και υπηρεσιών της Τπικής Αυτδιίκησης πρς όφελς των γυναικών για την καταπλέµηση της βίας - ηµιυργία Κέντρων Συµβυλευτικής Υπστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τπικό επίπεδ στν Άξνα Πρτεραιότητας 08» µε κωδικό ΟΠΣ » (Αρ. Μελέτης: 51/2012 (διρθωµένη)) β. Ο πλήρης τίτλς τυ φρέα πυ διενεργεί τ διαγωνισµό, δηλαδή ήµς Κατερίνης Νµύ Πιερίας γ. Ο αριθµός της διακήρυξης δ. Η ηµερµηνία διενέργειας τυ διαγωνισµύ ε. Τα πλήρη στιχεία τυ απστλέα (διαγωνιζόµενυ) Πρσφρές πυ υπβάλλνται ανικτές, δεν γίννται απδεκτές. 6. Μέσα στν κυρίως φάκελ πρσφράς τπθετύνται όλα τα ζητύµενα δικαιλγητικά (πυ αναφέρνται στ άρθρ 5 της παρύσας διακήρυξης) µε πινή απκλεισµύ, η εγγύηση συµµετχής, τα τεχνικά στιχεία της πρσφράς (πλήρη και αναλυτική περιγραφή των πρσφερόµενων ειδών) και η πρέλευση των πρσφερόµενων υλικών πρκειµένυ για πρϊόντα µη κιντικής πρέλευσης. 7. Τα ικνµικά στιχεία της πρσφράς τπθετύνται σε σφραγισµέν φάκελ µέσα στν κυρίως φάκελ µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 8. Οι φάκελι τεχνικής και ικνµικής πρσφράς θα φέρυν και τις ενδείξεις τυ κυρίως φακέλυ. 9. Η ικνµική πρσφρά θα συντάσσεται απκλειστικά σε έντυπα σφραγισµένα πυ θα χρηγύνται από την υπηρεσία σύµφωνα µε τ άρθρ 2 της παρύσας διακήρυξης µε πινή απκλεισµύ από τη συνέχεια τυ διαγωνισµύ. 10. Σε περίπτωση πυ τα τεχνικά στιχεία της πρσφράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλυ όγκυ, να τπθετηθύν στν κυρίως φάκελ, τότε αυτά συσκευάζνται ιδιαίτερα και ακλυθύν τν κυρίως φάκελ µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λιπές ενδείξεις τυ κυρίως φακέλυ. 11. Οι πρσφρές υπγράφνται από τυς ίδιυς τυς διαγωνιζόµενυς ή τυς νόµιµυς εκπρσώπυς τυς. Η πρσφρά της ένωσης πρµηθευτών υπγράφεται υπχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπ διρισµέν µε συµβλαιγραφικό πληρεξύσι. 12. Οι πρσφρές δεν πρέπει να έχυν ξύσµατα, σβησίµατα, πρσθήκες, διρθώσεις. Εάν υπάρχει στην πρσφρά πιαδήπτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαργραµµένη και µνγραµµένη από τν πρσφέρντα, η δε επιτρπή διενέργειας τυ διαγωνισµύ παραλαµβάνει και απσφραγίζει τις πρσφρές και κατά τν έλεγχ καθαργράφει την τυχόν διόρθωση και µνγράφει και σφραγίζει αυτή. Η πρσφρά απρρίπτεται όταν υπάρχυν σ αυτή διρθώσεις ι πίες την καθιστύν ασαφή κατά την κρίση τυ ργάνυ αξιλόγησης των πρσφρών. 13. Όλα τα δικαιλγητικά πυ απαιτύνται στ διαγωνισµό (συµµετχής και τεχνικών στιχείων) θα πρέπει να υπβάλλνται µε πινή απκλεισµύ σε πρωτότυπα ή επικυρωµένα φωταντίγραφα. Ειδικότερα, η εγγυητική επιστλή συµµετχής θα πρέπει να είναι πρωτότυπη. 9

10 Για δικαιλγητικά (εκτός της εγγυητικής επιστλής συµµετχής) πυ δεν είναι πρωτότυπα ή επικυρωµένα φωταντίγραφα µπρεί να υπβληθεί υπεύθυνη δήλωση της παραγράφυ 4 τυ άρθρυ 8 τυ Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α'), όπως εκάσττε ισχύει, µε θεώρηση γνησίυ υπγραφής τυ υπγράφντα, πυ θα αναφέρει ότι είναι ακριβή φωταντίγραφα από τα πρωτότυπα και ότι τα πρωτότυπα είναι δυνατόν να πρσκµισθύν από τ διαγωνιζόµεν εφόσν τυ ζητηθύν. Στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αναφέρνται ένα πρς ένα τα εν λόγω δικαιλγητικά. εν γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση πυ αναφέρεται αόριστα σε δικαιλγητικά. Άρθρ 7: Χρόνς ισχύς πρσφρών Οι πρσφρές ισχύυν και δεσµεύυν τυς πρµηθευτές για χρνικό διάστηµα ενενήντα (90) ηµερών τ πί υπλγίζεται από την επµένη της ηµέρας διενέργειας τυ διαγωνισµύ. Πρσφρά πυ ρίζει χρόν ισχύς µικρότερ των ενενήντα (90) ηµερών απρρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρ 8: Εναλλακτικές πρσφρές - Αντιπρσφρές Εναλλακτικές πρσφρές ή λύσεις δεν γίννται δεκτές και σε περίπτωση πυ υπβληθύν δεν λαµβάννται υπόψη. Εάν ι κύριες και ι εναλλακτικές πρσφρές ή λύσεις δεν κατνµάζνται ρητά από τυς πρµηθευτές, δεν λαµβάνεται υπόψη καµία από αυτές. Αντιπρσφρές δεν γίννται δεκτές και σε περίπτωση υπβλής τυς απρρίπτνται ως απαράδεκτες. Άρθρ 9: Ενστάσεις πρ της υπγραφής της σύµβασης Ένσταση κατά της διακήρυξης τυ διαγωνισµύ ή της νµιµότητας διενέργειάς τυ ή της συµµετχής πρµηθευτή σ αυτόν, υπβάλλνται εγγράφως ως εξής: 1. Κατά της διακήρυξης τυ διαγωνισµύ, στην αρµόδια για τη διενέργεια τυ διαγωνισµύ υπηρεσία, µέσα στ µισό τυ χρνικύ διαστήµατς από τη δηµσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµερµηνία υπβλής των πρσφρών. Για τν καθρισµό της πρθεσµίας αυτής συνυπλγίζνται και ι ηµερµηνίες της δηµσίευσης της διακήρυξης και της υπβλής των πρσφρών. Αν πρκύπτει κλάσµα θεωρείται λόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικνµική Επιτρπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται τ αργότερ πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια τυ διαγωνισµύ. Οι ενιστάµενι λαµβάνυν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τυς φρντίδα. Σε περίπτωση πυ µε την παραπάνω απόφαση τρππιείται όρς της διακήρυξης, εφαρµόζνται τα ριζόµενα στην παράγραφ 3 τυ άρθρυ 10 της µε Αριθµ / (ΦΕΚ 185Β'/ ) Απόφασης τυ Υπυργύ Εσωτερικών. 2. Κατά της νµιµότητας της διενέργειας τυ διαγωνισµύ ή της συµµετχής πρµηθευτή σ αυτόν, µόν από πρµηθευτή πυ συµµετέχει στ διαγωνισµό ή απκλείστηκε απ αυτόν σε πιδήπτε στάδι της διαδικασίας τυ και για λόγυς πυ ανακύπτυν κατά τ αντίστιχ στάδι, στην αρµόδια για τη διενέργεια τυ διαγωνισµύ υπηρεσία κατά τη διάρκεια τυ διαγωνισµύ, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακίνωση τυ απτελέσµατς τυ αντίστιχυ σταδίυ. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβλή ή διακπή τυ διαγωνισµύ, αλλά εξετάζεται κατά την αξιλόγηση των απτελεσµάτων τυ διαγωνισµύ από τ αρµόδι όργαν. Τ όργαν αυτό υπβάλλει την ένσταση µε αιτιλγηµένη γνωµδότησή τυ στην Οικνµική Επιτρπή πυ απφαίνεται τελικά. 3. Οι ανωτέρω απφάσεις της Οικνµικής Επιτρπής καθώς και ι απφάσεις της πυ αφρύν την κατακύρωση τυ διαγωνισµύ ελέγχνται για την νµιµότητά τυς και είναι δυνατή η πρσβλή τυς µε ειδική διικητική πρσφυγή στν Ελεγκτή Νµιµότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφυ 1.α. τυ άρθρυ 227 τυ Ν.3852/2010 µέσα σε πρθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµσίευσή τυς ή την ανάρτησή τυς στ διαδίκτυ ή από την κινπίησή τυς ή αφότυ περιήλθε σε γνώση. 4. Ενστάσεις πυ υπβάλλνται για ιυσδήπτε άλλυς από τυς πραναφερόµενυς λόγυς, πρ τις υπγραφής της σύµβασης δεν γίννται δεκτές. Άρθρ 10: Πρσφερόµενη τιµή 1. Με την πρσφρά η τιµή τυ πρς πρµήθεια υλικύ δίνεται ανά µνάδα µέτρησης. Στην τιµή περιλαµβάννται ι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση 10

11 εκτός από τ Φ.Π.Α. για παράδση τυ υλικύ στν τόπ και µε τν τρόπ πυ πρβλέπεται στη διακήρυξη. 2. Η πρσφερόµενη τιµή θα αναφέρεται σε ΕΥΡΩ. 3. Πρσφρά στην πία δίδεται τιµή σε συνάλλαγµα θα απρρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. Εφόσν από την πρσφρά δεν πρκύπτει µε σαφήνεια η πρσφερόµενη τιµή ή δεν δίνεται ενιαία τιµή για λόκληρη την πσότητα ανά είδς πυ πρκηρύχθηκε, η πρσφρά απρρίπτεται ως απαράδεκτη µε απόφαση της Οικνµικής Επιτρπής ύστερα από γνωµδότηση τυ αρµδίυ ργάνυ για την αξιλόγηση των πρσφρών ργάνυ. Άρθρ 11: Πρέλευση πρσφερµένων ειδών εξπλισµύ 1. Οι πρµηθευτές υπχρεύνται να αναφέρυν στις πρσφρές τυς τη χώρα πρέλευσης και κατασκευής των ειδών εξπλισµύ (έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, υπλγιστές, µηχανές γραφείυ, συσκευές ήχυ και εικόνας, σύστηµα πυρασφάλειας, σύστηµα ασφάλειας) πυ πρσφέρυν εκτός και εάν τα είδη αυτά έχυν κιντική πρέλευση. 2. Ο πρσφέρων πρέπει να δηλώνει στην πρσφρά τυ τ εργστάσι στ πί θα κατασκευάσει τα πρσφερόµενα είδη, καθώς και τν τόπ εγκατάστασής τυ. Εφόσν για την παραγωγή τυ τελικύ πρϊόντς µεσλαβύν διάφρες φάσεις βιµηχανπίησης πρέπει να δηλώνεται στην πρσφρά τ κατά περίπτωση εργστάσι και τόπς εγκατάστασής τυ, καθώς και τ πσστό συµµετχής στη διαµόρφωση της τιµής τυ τελικύ πρϊόντς για κάθε µία από αυτές τις φάσεις. Πρσφρά στην πία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα απρρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υπβλή της πρσφράς απαγρεύεται η αλλαγή τυ εργστασίυ πυ δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από την υπηρεσία ανυπαρξία τυ εργστασίυ πυ δηλώθηκε µε την πρσφρά κατά την ηµερµηνία διενέργειας τυ διαγωνισµύ η πρσφρά απρρίπτεται και η σχετική απόφαση της Οικνµικής Επιτρπής κινπιείται στ αρµόδι Υπυργεί. Η πρσφρά απρρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στ εργστάσι πυ δηλώνεται για την κατασκευή µερικώς ή λικώς των ειδών εξπλισµύ έχει επιβληθεί πινή απκλεισµύ από τυς διαγωνισµύς τυ δηµσίυ και των Οργανισµών Τπικής Αυτδιίκησης πυ ισχύει κατά την ηµερµηνία διενέργειας τυ διαγωνισµύ. 3. Όταν ι πρσφέρντες δεν θα κατασκευάσυν τα πρσφερόµενα είδη µερικά ή λικά σε δικό τυς εργστάσι, εκτός των στιχείων της παραγράφυ 2 τυ παρόντς άρθρυ πυ πρέπει να δηλώννται στην τεχνική πρσφρά πρέπει να επισυνάψυν σ αυτή και υπεύθυνη δήλωση της παραγράφυ 4 τυ άρθρυ 8 τυ Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α'), όπως εκάσττε ισχύει, µε θεώρηση γνησίυ υπγραφής τυ υπγράφντα νµίµυ εκπρσώπυ τυ εργστασίυ στ πί θα κατασκευασθύν τα είδη τυ εξπλισµύ µε την πία θα δηλώνεται ότι απδέχεται την εκτέλεση της πρµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στν πρµηθευτή υπέρ τυ πίυ εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. 4. Με τη σύναψη της σύµβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή εργστασίυ πυ δηλώθηκε µε την πρσφρά και µε βάση την πία έγινε η κατακύρωση. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας και µετά από γνώµη τυ αρµδίυ ργάνυ µπρεί να εγκριθεί η αλλαγή τυ εργστασίυ µε απόφαση τυ ηµτικύ Συµβυλίυ. 5. Εφόσν πρόκειται για επαρχιακό εργστάσι, η αλλαγή τυ εργστασίυ γίνεται υπό την απαραίτητη πρϋπόθεση ότι τ νέ εργστάσι βρίσκεται σε περιχή µε τ ίδι ή µεγαλύτερ πσστό πρτίµησης επαρχιακής βιµηχανίας (ΠΕΒ) µε τ αρχικό. Όταν συντρέχυν λόγι ανωτέρας βίας µπρεί να εγκριθεί η αλλαγή εργστασίυ ύστερα από γνωµδότηση τυ αρµόδιυ ργάνυ µε άλλ εργστάσι πυ βρίσκεται σε περιχή µε χαµηλότερ πσστό ΠΕΒ. Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται από τ συµβατικό τίµηµα η διαφρά ΠΕΒ. 6. Κατασκευή τυ υλικύ σε εργστάσι άλλ από εκείν πυ δηλώθηκε στην πρσφρά, χωρίς πρηγύµενη κατά τα ανωτέρω έγκριση της υπηρεσίας συνεπάγεται την κήρυξη τυ πρµηθευτή εκπτώτυ από τη σύµβαση µε τις πρβλεπόµενες κυρώσεις. 7. Τα στιχεία τυ παρόντς άρθρυ απτελύν δικαιλγητικά της τεχνικής πρσφράς. Άρθρ 12: Απσφράγιση των πρσφρών 1. Τ αρµόδι όργαν παραλαβής και απσφράγισης πρσφρών (επιτρπή διαγωνισµύ) πρβαίνει στην έναρξη της δηµόσιας διαδικασίας απσφράγισης των πρσφρών την ηµερµηνία 11

12 και ώρα πυ ρίζεται από την παρύσα διακήρυξη. Πρσφρές πυ υπβάλλνται στ παραπάνω όργαν µετά την έναρξη της διαδικασίας απσφράγισης δεν απσφραγίζνται αλλά παραδίδνται την υπηρεσία για επιστρφή ως εκπρόθεσµες. 2. Η απσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία: Για κάθε πρσφρά απσφραγίζεται κυρίως φάκελς καθώς και φάκελς της τεχνικής πρσφράς, µνγράφνται και σφραγίζνται από τ παραπάνω όργαν όλα τα δικαιλγητικά και τα στιχεία της τεχνικής πρσφράς κατά φύλλ. Ο φάκελς της ικνµικής πρσφράς δεν απσφραγίζεται αλλά µνγράφεται και σφραγίζεται από τ παραπάνω όργαν και παραµένει στην κατχή τυ µέχρι να λκληρωθεί η αξιλόγηση των τεχνικών και λιπών στιχείων της πρσφράς. Μετά τ πέρας απσφράγισης όλων των πρσφρών αρχίζει από την επιτρπή έλεγχς των δικαιλγητικών πυ υπβλήθηκαν κατά σειρά επίδσης και αναγράφνται περιληπτικά τα έγγραφα πυ βρίσκνται µέσα στν ανιχτό φάκελ. Για τα τεχνικά στιχεία της πρσφράς αναγράφεται απλώς ότι υπβλήθηκαν (σε ένα ή δύ αντίτυπα). Η επιτρπή διαγωνισµύ όσν αφρά τα τεχνικά στιχεία της πρσφράς έχει αρµδιότητα µόν της µνγραφής αυτών. Η καταγραφή και έλεγχς αυτών (σύµφωνα µε τις τεχνικές πρδιαγραφές της µε αριθµ 51/2012 µελέτης) είναι αρµδιότητα ειδικής επιτρπής αξιλόγησης τεχνικών πρσφρών πυ συγκρτείται µε απόφαση τυ ηµτικύ Συµβυλίυ Κατερίνης και γίννται σε διακριτό στάδι. 3. Η απσφράγιση των ικνµικών πρσφρών για όσες από αυτές κρίθηκαν απδεκτές θα γίνει από τ ίδι όργαν στν ίδι χώρ σε ηµερµηνία και ώρα πυ θα ανακινωθύν εγγράφως στυς διαγωνιζόµενυς έγκαιρα µε σχετική ανακίνωση (πυ θα συνδεύεται και από τ πρακτικό αξιλόγησης της τεχνικής πρσφράς) πυ θα τυς απσταλεί µε συστηµένη επιστλή ή τηλεµιτυπία πέντε (5) ηµέρες τυλάχιστν πριν την καθρισµένη ηµερµηνία. 4. Όσες πρσφρές δεν κρίννται απδεκτές δεν απσφραγίζνται αλλά επιστρέφνται στυς ενδιαφερόµενυς ως εξής: α. Αν δεν γίνυν δεκτές στ στάδι κατάθεσης των πρσφρών επιστρέφνται όλα τα δικαιλγητικά αµέσως µετά τ πέρας τυ σταδίυ αυτύ. β. Αν απρριφθύν σε µεταγενέστερ στάδι (αξιλόγηση τεχνικών πρσφρών, απσφράγιση ικνµικών πρσφρών, γνωµδότηση για ανάθεση) επιστρέφεται µόν η εγγυητική επιστλή συµµετχής και τα δείγµατα σε περίπτωση πυ έχυν κατατεθεί µετά τ πέρας τυ αντίστιχυ σταδίυ. Κάθε στάδι θεωρείται ότι έχει περατωθεί µετά την παρέλευση τυ απαιτύµενυ χρόνυ για την υπβλή ενστάσεων και σε περίπτωση υπβλής αυτών µετά την εκδίκασή τυς. 5. Όσι παρευρίσκνται στη διαδικασία απσφράγισης των πρσφρών λαµβάνυν γνώση των συµµετεχόντων στ διαγωνισµό καθώς και των τιµών πυ πρσφέρθηκαν. 6. Πρσφρές πυ δεν φέρυν την υπγραφή τυ διαγωνιζόµενυ ή δεν είναι σύµφωνες µε τυς όρυς της διακήρυξης απρρίπτνται ως απαράδεκτές. Άρθρ 13: Αξιλόγηση των πρσφρών 1. Για την αξιλόγηση των πρσφρών λαµβάννται υπόψη τα παρακάτω στιχεία: α. Η συµφωνία της πρσφράς πρς τυς όρυς και τις τεχνικές πρδιαγραφές της διακήρυξης. β. Ο ανταγωνισµός πυ αναπτύχθηκε. γ. Η πρσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές πυ πρσφέρθηκαν σε πρηγύµενυς διαγωνισµύς και την τρέχυσα στην αγρά τιµή για όµι ή παρεµφερές υλικό. 2. Η κατακύρωση για κάθε µάδα ειδών εξπλισµύ γίνεται στν πρµηθευτή πυ πρσφέρει τη χαµηλότερη τιµή για την εν λόγω µάδα ειδών εξπλισµύ και εφόσν η πρσφρά τυ κρίνεται απδεκτή µε βάση τις τεχνικές πρδιαγραφές της µελέτης (αριθµ. 51/2012) και τυς όρυς της παρύσας διακήρυξης. 3. Ισδύναµες θεωρύνται ι πρσφρές πυ περιέχυν την ίδια τιµή και είναι σύµφωνες µε τυς όρυς και τις τεχνικές πρδιαγραφές της διακήρυξης. 4. Πρσφρές πυ είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση απρρίπτνται ως απαράδεκτες µε απόφαση της Οικνµικής Επιτρπής, µετά από πρηγύµενη γνωµδότηση τυ αρµδίυ για αξιλόγηση των απτελεσµάτων τυ διαγωνισµύ ργάνυ. 5. Πρσφρές πυ παρυσιάζυν κατά την κρίση τυ αρµόδιυ για την αξιλόγηση των απτελεσµάτων τυ διαγωνισµύ ργάνυ υσιώδεις απκλίσεις από τυς όρυς και τις τεχνικές 12

13 πρδιαγραφές της διακήρυξης απρρίπτνται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απρρίπτνται πρσφρές εάν ι παρυσιαζόµενες απκλίσεις κρίννται επυσιώδεις. Άρθρ 14: Κρίση απτελεσµάτων διαγωνισµύ 1. Τ αρµόδι για την αξιλόγηση των απτελεσµάτων τυ διαγωνισµύ όργαν (επιτρπή αξιλόγησης), µε γνωµδότησή τυ πρς την Οικνµική Επιτρπή, µπρεί να πρτείνει σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν.1797/1988 και Ν.2000/1991 και της µε Αριθµ / (ΦΕΚ 185Β'/ ) Απόφασης τυ Υπυργύ Εσωτερικών: α. Κατακύρωση της πρµήθειας για λόκληρη την πσότητα ή µέρς αυτής πυ πρσφέρει πρµηθευτής. β. Ματαίωση των απτελεσµάτων τυ διαγωνισµύ και επανάληψή τυ µε τρππίηση ή µη των όρων και των τεχνικών πρδιαγραφών. γ. Χρήγηση εξυσιδότησης στην ενδιαφερόµενη υπηρεσία για να πρβεί στην πραγµατπίηση της πρµήθειας, όταν έχει γίνει κατακύρωση της πρµήθειας, σύµφωνα µε την περίπτωση α' της παραγράφυ αυτής. δ. Την κατανµή της πρς πρµήθεια πσότητας, εφόσν πρόκειται για διαιρετό υλικό, µεταξύ περισστέρων µειδτών µε ισότιµες ή ισδύναµες πρσφρές ή τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ αυτών, για την επιλγή τυ πρµηθευτή. Εφόσν τ υλικό δεν είναι διαιρετό πρµηθευτής επιλέγεται µε κλήρωση. 2. Στην περίπτωση πυ τ ίδι, όπως στην παραπάνω παράγραφ, γνωµδτικό όργαν γνωµδτεί για: α. µαταίωση των απτελεσµάτων τυ διαγωνισµύ και απευθείας ανάθεση πρµήθειας τυ εξπλισµύ, για λόκληρη την πσότητα ή µέρς αυτής β. συνέχιση τυ διαγωνισµύ µε την υπβλή νέων εγγράφων πρσφρών, χωρίς τρππίηση των όρων και των τεχνικών πρδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης γ. τελική µαταίωση της πρµήθειας τότε, τη σχετική απόφαση λαµβάνει η Οικνµική Επιτρπή. 3. Η κατακυρωτική απόφαση λαµβάνεται από την Οικνµική Επιτρπή τυ ήµυ Κατερίνης. Κατά της απόφασης αυτής µπρεί να υπβληθεί ειδική διικητική πρσφυγή στν Ελεγκτή Νµιµότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφυ 1.α. τυ άρθρυ 227 τυ Ν.3852/2010 µέσα σε πρθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµσίευσή τυς ή την ανάρτησή τυς στ διαδίκτυ ή από την κινπίησή τυς ή αφότυ περιήλθε σε γνώση. Άρθρ 15: Συνέχιση διαγωνισµύ 1. Όταν διαγωνισµός απτύχει ή κριθεί ασύµφρ τ απτέλεσµά τυ και η πρµήθεια κρίνεται επείγυσα, διαγωνισµός µπρεί να συνεχιστεί µε την υπβλή νέων εγγράφων κλειστών πρσφρών από τυς αρχικά συµµετέχντες, ι πίι αξιλγήθηκαν, χωρίς τρππίηση των όρων και των τεχνικών πρδιαγραφών της διακήρυξης. 2. Για τη συνέχιση τυ διαγωνισµύ απαιτείται απόφαση τυ δηµτικύ συµβυλίυ ύστερα από γνωµδότηση τυ αρµόδιυ για την αξιλόγηση των απτελεσµάτων τυ διαγωνισµύ ργάνυ. Με την απόφαση αυτή καθρίζεται και η ηµερµηνία και ώρα της συνέχισης τυ διαγωνισµύ πυ γίνεται ενώπιν τυ παραπάνω ργάνυ. Άρθρ 16: Ανακίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης 1. Στν πρµηθευτή στν πί έγινε κατακύρωση απστέλλεται σχετική ανακίνωση πυ περιλαµβάνει τυλάχιστν τα παρακάτω στιχεία: Τ είδς Την πσότητα Την τιµή Τν φρέα για τν πί πρρίζεται τ υλικό Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τυς όρυς της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν απδεκτές τρππιήσεις των όρων τύτων Τα στιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακίνωση πυ δεν περιλαµβάνει τα στιχεία της απόφασης αυτής είναι άκυρη. Την πρθεσµία υπγραφής της σύµβασης 13

14 2. Με την ανακίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, τ δε έγγραφ της σύµβασης πυ ακλυθεί έχει απδεικτικό µόν χαρακτήρα. 3. Ο πρµηθευτής στν πί κατακυρώθηκε η πρµήθεια υπχρεύται να πρσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµερµηνία κινπίησης της ανακίνωσης για την υπγραφή της σχετικής σύµβασης πρσκµίζντας και την πρβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο πρµηθευτής µπρεί να πρσέλθει για την υπγραφή της σύµβασης τ αργότερ µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµερµηνία κινπίησης της ανακίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή χρόνς παράδσης των υλικών αρχίζει να υπλγίζεται µετά από δέκα (10) ηµέρες από την ηµερµηνία κινπίησης της ανακίνωσης. Τύτ δεν ισχύει στην περίπτωση πυ χρόνς παράδσης των υλικών αρχίζει να υπλγίζεται από την ηµερµηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσν η σύµβαση υπγράφεται πριν από τη λήξη της πρθεσµίας των δέκα (10) ηµερών πυ αναφέρεται παραπάνω, χρόνς παράδσης των υλικών υπλγίζεται από την ηµερµηνία υπγραφής της σύµβασης. 4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλδαπό πρµηθευτή η ανακίνωση απευθύνεται στν εκπρόσωπ στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται τηλεγράφηµα ή τηλεµιτυπία στν αλλδαπό πρµηθευτή. Στην περίπτωση πυ η πληρωµή στν πρµηθευτή πρβλέπεται να γίνει µε άνιγµα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπρεί να κατατεθεί στν ανταπκριτή της Τράπεζας της Ελλάδς στ εξωτερικό, η δε εγγύηση συµµετχής παραµένει σε ισχύ και απδεσµεύεται µετά την κατάθεση και απδχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 5. Εάν πρµηθευτής στν πί έγινε η ανακίνωση δεν πρσέλθει να υπγράψει τη σύµβαση κηρύσσεται έκπτωτς µε απόφαση τυ δηµτικύ συµβυλίυ ύστερα από γνωµδότηση τυ αρµδίυ ργάνυ σύµφωνα µε τα ριζόµενα στ άρθρ 23 της παρύσας διακήρυξης. Άρθρ 17: Απκλίσεις από τυς όρυς της διακήρυξης - ιευκρινήσεις 1. Ο πρσφέρων θεωρείται ότι απδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλυς τυς όρυς της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην πρσφρά τυ ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα πία τυχόν απδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει πρσφέρων να αναφέρει στην πρσφρά τυ τυς όρυς της πρσφράς πυ είναι διαφρετικί από τυς όρυς της διακήρυξης, πρκειµένυ να αξιλγηθύν. 2. Μετά την κατάθεση της πρσφράς δεν γίνεται απδεκτή αλλά απρρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τρππίηση ή απόκρυση όρυ της διακήρυξης. ιευκρινήσεις δίννται από τν πρσφεύγντα µόν όταν ζητύνται από την επιτρπή διαγωνισµύ, είτε ενώπιόν της ύστερα από έγγραφ της υπηρεσίας. Από τις διευκρινήσεις πυ δίννται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάννται υπόψη µόν εκείνες πυ αναφέρνται στα ζητήµατα πυ ζητήθηκαν. Άρθρ 18: Σύµβαση 1. Μετά την ανακίνωση κατακύρωσης καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύµβαση πυ υπγράφεται και από τα δύ συµβαλλόµενα µέρη. 2. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τυς όρυς της διακήρυξης και όσων αναφέρνται στην επόµενη παράγραφ και περιλαµβάνει όλα τα στιχεία της πρµήθειας και τυλάχιστν τα εξής: α) Τν τόπ και χρόν υπγραφής της σύµβασης β) Τα συµβαλλόµενα µέρη γ) Τα πρς πρµήθεια υλικά και την πσότητα δ) Την τιµή ε) Τν τόπ, τρόπ και χρόν παράδσης των υλικών στ) Τις τεχνικές πρδιαγραφές των υλικών ζ) Τις πρβλεπόµενες εγγυήσεις η) Τις πρβλεπόµενες ρήτρες θ) Τν τρόπ επίλυσης των τυχόν διαφρών ι) Τν τρόπ πληρωµής ια) Τν τρόπ αναπρσαρµγής τυ συµβατικύ τιµήµατς, εφόσν πρβλέπεται αναπρσαρµγή ιβ) Τις διατάξεις εκτέλεσης της πρµήθειας 14

15 ιγ) Την παραλαβή αυτών 3. Η σύµβαση για διενέργεια της πρµήθειας καταρτίζεται µε βάση τυς όρυς της διακήρυξης και των τευχών πυ τη συνδεύυν πυ µε την πρσφρά τυ απδέχεται ανάδχς ή µε βάση την έγκριση για την κατάρτισή της µε την πία συµφωνεί ανάδχς. Η σύµβαση δεν µπρεί να περιέχει όρυς αντίθετυς µε τα παραπάνω στιχεία. Η σύµβαση υπγράφεται από τ ήµαρχ. 4. Η σύµβαση τρππιείται όταν τύτ πρβλέπεται από συµβατικό όρ ή όταν συµφωνήσυν πρς τύτ και τα δύ συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµδότηση τυ αρµδίυ ργάνυ. 5. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν: α) Παραδόθηκε λόκληρη η πσότητα ή εάν αυτή πυ παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετύ υλικύ, υπλείπεται της συµβατικής κατά µέρς πυ κρίνεται από τ αρµόδι όργαν ως ασήµαντ. β) Παραλήφθηκε ριστικά (πστικά και πιτικά) η πσότητα πυ παραδόθηκε. γ) Έγινε η αππληρωµή τυ συµβατικύ τµήµατς, αφύ πρηγυµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. δ) Εκπληρώθηκαν και ι τυχόν λιπές συµβατικές υπχρεώσεις και από τα δύ συµβαλλόµενα µέρη και απδεσµεύτηκαν ι σχετικές εγγυήσεις κατά τα πρβλεπόµενα από τη σύµβαση. Άρθρ 19: Εγγυήσεις 1. Οι εγγυήσεις συµµετχής στ διαγωνισµό και καλής εκτέλεσης της σύµβασης θα εκδθύν από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νµικά πρόσωπα πυ λειτυργύν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχυν σύµφωνα µε τη νµθεσία των κρατών - µελών αυτό τ δικαίωµα, συνδευµένες από επίσηµη µετάφραση εάν δεν είναι διατυπωµένες στην ελληνική γλώσσα. 2. Οι τίτλι των εντόκων γραµµατίων τυ δηµσίυ γίννται δεκτί στην νµαστική τυς αξία, ως εγγύηση συµµετχής στ διαγωνισµό. Σε περίπτωση πυ συντρέξυν ι ριζόµενες από τν Ενιαί Καννισµό Πρµηθειών Οργανισµών Τπικής Αυτδιίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης συµµετχής, γίνεται εκπίηση των εντόκων γραµµατίων τυ δηµσίυ στην αξία πυ αντιπρσωπεύυν κατά τ χρόν εκπίησής τυς. Η επιστρφή των εντόκων γραµµατίων τυ δηµσίυ γίνεται µε παραλαβή τύτων από τ δικαιύχ ή εξυσιδτηµέν εκπρόσωπό τυ µε την υπγραφή σχετικύ απδεικτικύ παραλαβής. 3. Σε περίπτωση ένωσης πρµηθευτών ι εγγυήσεις περιλαµβάνυν και τν όρ ότι η εγγύηση καλύπτει τις υπχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 4. Εγγύηση συµµετχής στ διαγωνισµό α. Κάθε πρσφρά συµµετχής στ διαγωνισµό συνδεύεται υπχρεωτικά από εγγύηση συµµετχής υπέρ τυ συµµετέχντς τ πσό της πίας ανέρχεται σε πσστό 5% επί της συνλικής (συµπεριλαµβανµένυ τυ Φ.Π.Α.) δαπάνης των πρσφερόµενων ειδών, δηλαδή σε ,69 5% = 953,43. Σε περίπτωση πυ υπβληθύν πρσφρές για επιµέρυς µάδες ειδών εξπλισµύ, τ πσστό τυ 5% θα πρέπει να αναλγεί στν πρϋπλγισµό συµπεριλαµβανµένυ τυ Φ.Π.Α. των µάδων αυτών. Τ πσστό αυτό µειώνεται στ µισό όταν η πρσφρά υπβάλλεται από ΜΜΕ ή τις ενώσεις τυς, παραγωγικύς αστικύς συνεταιρισµύς ή τις ενώσεις τυς, ενώσεις ΜΜΕ και παραγωγικύς αστικύς συνεταιρισµύς καθώς και ενώσεις πρµηθευτών πυ απτελύνται από ΜΜΕ. Τ ίδι ισχύει και όταν η πρσφρά υπβάλλεται από ενώσεις πρµηθευτών πυ απτελύνται από ΜΜΕ ή παραγωγικύς αστικύς συνεταιρισµύς στις πίες µετέχυν και επιχειρήσεις τυ εσωτερικύ ή τυ εξωτερικύ, είτε µεγαλύτερυ µεγέθυς είτε µε µη µεταπιητική δραστηριότητα µε την πρϋπόθεση ότι ι εργασίες πυ θα εκτελεστύν από τις ΜΜΕ ή τυς παραγωγικύς αστικύς συνεταιρισµύς αντιπρσωπεύυν πσστό µεγαλύτερ από τ 50% της τιµής πρσφράς. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η πρσκόµιση µαζί µε την πρσφρά ή µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες τ αργότερ από την ηµερµηνία διενέργειας τυ διαγωνισµύ πιστπιητικύ σκπιµότητας από τν ΕΟΜΜΕΧ. β. Όταν διαγωνισµός αφρά διάφρα είδη εξπλισµύ και επιτρέπεται από τη διακήρυξη η πρσφρά µερικών από αυτά γίνεται δεκτή πρσφρά και στην περίπτωση πυ η εγγύηση δεν καλύπτει τ πρβλεπόµεν πσστό της αξίας όλων των πρσφερόµενων ειδών αρκεί αυτή να 15

16 καλύπτει τ πσστό πυ αναλγεί στην αξία τυ ελάχιστυ αριθµύ ειδών πυ πρβλέπεται από τη διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιρίζεται στα υλικά πυ καλύπτνται από την εγγύηση. γ. Πρσφρά της πίας η εγγύηση δεν καλύπτει την πρβλεπόµενη κατά τα ανωτέρω αξία µπρεί να γίνει δεκτή εφόσν η εγγύηση υπλείπεται µέχρι πσστό 5%. δ. Η εγγύηση συµµετχής πυ αφρά τν πρµηθευτή στν πί κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η πρµήθεια επιστρέφεται µετά την κατάθεση της πρβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπγραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λιπών πρµηθευτών έλαβαν µέρς στ διαγωνισµό επιστρέφντας µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµερµηνία ανακίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης. ε. Η εγγύηση συµµετχής ανεξάρτητα από τ όργαν πυ την εκδίδει και τν τύπ πυ περιβάλλεται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλυθα: Την ηµερµηνία έκδσης Τν εκδότη Τν Οργανισµό Τπικής Αυτδιίκησης πρς τν πί απευθύνεται (συγκεκριµένα τ ήµ Κατερίνης) Τν αριθµό της εγγύησης Τ πσό πυ καλύπτει η εγγύηση Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση τυ πρµηθευτή υπέρ τυ πίυ εκδίδεται η εγγύηση Τη σχετική διακήρυξη και την ηµερµηνία διαγωνισµύ Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, δε εκδότης παραιτείται τυ δικαιώµατς της διαιρέσεως και διζήσεως Ότι τ πσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση τυ ήµυ Κατερίνης πυ διενεργεί τ διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί λικά ή µερικά χωρίς να ερευνηθεί τ βάσιµ ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) µήνες από την απλή έγγραφη ειδπίηση Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, τ πσστό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγι τέλς χαρτσήµυ Την ηµερµηνία λήξης της ισχύς της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τυλάχιστν επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη τυ χρόνυ ισχύς της πρσφράς πυ ζητείται µε τ άρθρ 7 της παρύσας διακήρυξης. Ότι εκδότης της εγγύησης υπχρεύται να πρβεί στην παράταση της ισχύς της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφ της αρµόδιας υπηρεσίας τυ ήµυ Κατερίνης πυ διενεργεί τν διαγωνισµό. Τ σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµερµηνία λήξης της εγγύησης. στ. Πρσφρές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την πρσήκυσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απρρίπτνται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάννται υπόψη. 5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης α. Ο πρµηθευτής στν πί θα γίνει η κατακύρωση υπχρεύται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, τ ύψς της πίας αντιστιχεί σε πσστό 10% της συνλικής συµβατικής αξίας µη συµπεριλαµβανµένυ τυ Φ.Π.Α. β. Η εγγύηση κατατίθεται πρ ή κατά την υπγραφή της σύµβασης. γ. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από τ όργαν πυ τις εκδίδει και τν τύπ πυ περιβάλλνται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρυν και τα ακόλυθα: Την ηµερµηνία έκδσης Τν εκδότη Τν Οργανισµό Τπικής Αυτδιίκησης πρς τν πί απευθύνεται (συγκεκριµένα τ ήµ Κατερίνης) Τν αριθµό της εγγύησης Τ πσό πυ καλύπτει η εγγύηση Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση τυ πρµηθευτή υπέρ τυ πίυ εκδίδεται η εγγύηση Τν αριθµό της σχετικής σύµβασης και τα πρς πρµήθεια υλικά Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, δε εκδότης παραιτείται τυ δικαιώµατς της διαιρέσεως και διζήσεως Ότι τ πσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση τυ ήµυ Κατερίνης πυ έχει συνάψει τη σύµβαση και ότι θα καταβληθεί λικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρς τυ εκδότη 16

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 101 / 2012 Ο ήµαρχος Θεσ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 108 / 2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 108 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 108 / 2012 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Αντωνακάκης Γεώργιος και Παπαδάκης Ευάγγελος.

Στη συνεδρίαση μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Αντωνακάκης Γεώργιος και Παπαδάκης Ευάγγελος. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. απόφασης: 31/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 4/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.28823/2013 Αντικείµενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 CPV: 09132100-4, 09134100-8,09135100-5,09210000-4,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Ευρωπαική Ένωση Ευρωπαικό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Μύρινα, 27/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες :B εγαίτη Τηλέφωνο : 23-20636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι -02-204 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.:2737 ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Π/ΣΜΟΥ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 113 Στην Ιθάκη, σήμερα, Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.) Ταχ. Δ/νση: 62046 ΧΡΥΣΟ -ΣΕΡΡΩΝ Πληροφορίες: Τσιλεδάκη Μαρία-Όρσολα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002314712 2014-09-30

14PROC002314712 2014-09-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δέσποινα Μπαλωμένου Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 3 ης ΓΕΝΙΑΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ PVC ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 3 ης ΓΕΝΙΑΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ PVC ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 3 ης ΓΕΝΙΑΣ, ΛΟΙΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 208/16-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων με Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό».

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων με Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη, 18/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 20266 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων με Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 09-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 9794 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5010/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 09-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 9794 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5010/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 09-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 9794 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5010/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002835585 2015-06-10

15PROC002835585 2015-06-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.. /νση: Πλατεία ηµαρχείου 2 60100 Κατερίνη Πληροφορίες : ηµητριάδου Σταυρούλα Τηλ. 2351350435 Κατερίνη 14-2-2012 Αρ. Πρωτ. : 9041

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003090300 2015-09-25

15PROC003090300 2015-09-25 15PROC003090300 2015-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. πρωτ. : 25840/ 25-9-2015 ΕΡΓΟ : Υποεργο 2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα