Παρεμβάσεις για τη βελτίωση του συστήματος ανάθεσης δημοσίων έργων.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρεμβάσεις για τη βελτίωση του συστήματος ανάθεσης δημοσίων έργων."

Transcript

1 Σ Α Τ Ε Θέμα: Παρεμβάσεις για τη βελτίωση του συστήματος ανάθεσης δημοσίων έργων. Ημ/νία: Αρ.Εισήγ.: Δ. Τουλιάτος, Τεχνικός Σύμβουλος Εισηγητής: Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Τμήμα ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τομέας Προγραμματισμού & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πτέρυγα Α Ηρ. Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου, Τηλ.: , Fax: Εισαγωγική τοποθέτηση Ένα «σύστημα ανάθεσης δημοσίων έργων» (ΣΑΔΕ), από μόνο του: Δεν λύνει το πρόβλημα του «ελλείμματος έργων» και του «ελλείμματος συνέχειας και συνέπειας στο σχεδιασμό» για την υλοποίηση προγραμμάτων έργων υποδομής. Δεν θεραπεύει την ανεπάρκεια της δημόσιας διοίκησης (ΔΔ) για το χειρισμό των δημοσίων συμβάσεων και έργων, για τη διαχείριση και την αξιοποίηση των δημόσιων πόρων. Δεν θεραπεύει το «έλλειμμα αντιστάσεων», που θα μπορούσαν να περιορίσουν την προσφυγή σε αθέμιτες πρακτικές. Δεν μπορεί να εξυπηρετεί τη λογική της «απορρόφησης πάσει θυσία» για να μη χάσουμε τα κοινοτικά κονδύλια. 1. Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Στρατηγικής, Τυποποίησης και Πιστοποίησης για τον κλάδο των Τεχνικών Έργων, με τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων. 2. Πιστοποίηση της επάρκειας των στελεχών της ΔΔ για το χειρισμό των δημοσίων συμβάσεων και τη διαχείριση των έργων (βλ σχετική μελέτη ΤΕΕ). 3. Αντικατάσταση του «Επιβλέποντα» από έναν «Υπεύθυνο Έργου» και από μία επιχειρησιακή «Ομάδα Διοίκησης Έργου», με πρόσκαιρους επιχειρησιακούς ρόλους, πρόσθετες αρμοδιότητες και ευθύνες και με την υποχρέωση «απόδοσης έργου και λογαριασμού». Πρόσθετη αποζημίωση και κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΟΔΕ ως «αμοιβή διοίκησης έργου». Η δαπάνη αυτή μπορεί να είναι επιλέξιμη. (βλ. ανάλογη πρακτική στο Βέλγιο). 4. Δημιουργία κεντρικής διαδικτυακής βάσης (παρατηρητήριο έργων δελτίο ταυτότητας) και θεσμοθέτηση της υποχρέωσης καταχώρησης όλων των διοικητικών πράξεων που σχετίζονται με τη διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών (βλ σχετικές προτάσεις ΣΑΤΕ, ΠΕΣΕΔΕ). 5. Για να κάνει αποδεκτή μία οικονομική προσφορά πρέπει η Αναθέτουσα Αρχή να μπορεί να διαπιστώσει ότι με αυτήν διασφαλίζεται τεχνική αρτιότητα και η ασφάλεια της κατασκευής και του έργου και ότι καλύπτεται η δυνατότητα αποζημίωσης Σελίδα: 1 από 9

2 2. Οι συνιστώσες ενός ΣΑΔΕ Οι συνιστώσες ενός «σύστημα ανάθεσης δημοσίων έργων» (ΣΑΔΕ), που επηρεάζουν καθοριστικά την έκβαση της διαδικασίας ανάθεσης και την εκτέλεση της σύμβασης είναι οι ακόλουθες: 1. Ο καθορισμός των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του προς ανάθεση έργου. Ο καθορισμός των απαιτήσεων του ΚτΕ και των όρων της σύμβασης. Η διασφάλιση των προϋποθέσεων για την εκτέλεση των εργασιών (π.χ. πληρότητα μελέτης και τευχών, επάρκεια προϋπολογισμού, αδειοδοτήσεις, διοίκηση έργου). Ορθολογική επιλογή του ενδεδειγμένου τύπου συμβολαίου (κατασκευή, μελέτη-κατασκευή, DBFO, κλπ). 2. Ο καθορισμός των δικαιούμενων να συμμετάσχουν στη διαδικασία και του τρόπου αξιολόγησης και ελέγχου της καταλληλότητας τους. Ύπαρξη συστήματος προ-αξιολόγησης (prequalification), κατάταξης (μητρώο) ή πιστοποίησης (certification). Έλεγχος ανεκτέλεστων υποχρεώσεων. Όροι και απαιτήσεις για συμπράξεις (κ/ξίες) και υπεργολαβίες. Εγγυητικές. 3. Το εύρος της διαγωνιστικής διαδικασίας (ανοικτή, περιορισμένη), τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών (μειοδοσία, συμφερότερη προσφορά), η τήρηση των διατάξεων για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας, η επάρκεια-καταλληλότητα των προσώπων που συμμετέχουν στις σχετικές επιτροπές. 4. Ο τρόπος διαμόρφωσης της οικονομικής προσφοράς και του εργολαβικού ανταλλάγματος (προσφορά έκπτωσης, συμπλήρωση τιμών μονάδας, κατ αποκοπήν τιμή ή τιμές, απολογιστικά, εναλλακτικές προσφορές, δικαίωμα εκμετάλλευσης, αμοιβή διαθεσιμότητας, κλπ). Η «διαφάνεια» και η τεκμηρίωση της οικονομικής προσφοράς. 5. Ο μηχανισμός ελέγχου και αποτροπής των αθέμιτων πρακτικών. Η Ε.Ε. με τις οδηγίες της σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις (κυρίως οι 18/2004 και 17/2004 που μεταφέρθηκαν στο εθνικό δίκαιο με τα πδ 60/2007 και πδ 59/2007, αντίστοιχα) επιδιώκει να διαμορφώσει στον ΕΟΧ ένα ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο υποχρεωτικό για τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων, καθιερώνοντας κοινούς τύπους συμβάσεων και κοινούς κανόνες στον τομέα της δημοσιότητας, της συμμετοχής και στον τεχνικό τομέα. (βλ σχ.1). Σχ.1: Οι κοινοί κανόνες των δημοσίων συμβάσεων στην Ε.Ε. Σελίδα: 2 από 9

3 Η υποχρέωση συμμόρφωσης των κρατών-μελών με τους κανόνες αυτούς ισχύει για τις συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία υπερβαίνει συγκεκριμένα όρια (κατώφλια) που επανακαθορίζονται κάθε 2 χρόνια από την Ε.Ε. και τα οποία μειώνονται σταδιακά (βλ σχ.2). Σχ. 2: Τα υφιστάμενα και τα νέα κοινοτικά όρια για τις δημόσιες συμβάσεις Οι πρακτικές που εφαρμόζονται σήμερα στην Ελλάδα κατά τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων έργων, που υπόκεινται στις κοινοτικές οδηγίες: Ακολουθούν κατά κανόνα τους κοινούς κανόνες δημοσιότητας και συμμετοχής, με συνηθέστερη «παρέκκλιση» εκείνη του «κερματισμού» ή της σκόπιμης «υπο-εκτίμησης», ώστε να μην υπερβαίνει ο προϋπολογισμός το κοινοτικό όριο. Αγνοούν παντελώς και παραβλέπουν την υποχρέωση συμμόρφωσης με τους κοινούς τεχνικούς κανόνες (π.χ. Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Τεχνικές Προδιαγραφές), με αποτέλεσμα να υπάρχει θέμα ακυρότητάς τους, σύμφωνα με σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δεν αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες που παρέχονται από τις οδηγίες ως προς τους τύπους συμβάσεων (π.χ. συμφωνίες-πλαίσιο, ανταγωνιστικός διάλογος, δικαίωμα προαίρεσης, εναλλακτικές προσφορές). Δεν εναρμονίζονται με την υποχρέωση μετάβασης σε συστήματα ηλεκτρονικών δημοπρασιών Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων που δεν εμπίπτουν στις κοινοτικές οδηγίες (κατά κανόνα έργα των ΟΤΑ), πρακτικά δεν υπάρχει ενιαίο θεσμικό πλαίσιο και κάθε Αναθέτουσα Αρχή λειτουργεί με βάση τις ισχύουσες για την περίπτωσή της διατάξεις, που υστερούν σημαντικά σε ευελιξία, σε διαφάνεια και σε απαιτήσεις ορθολογικής διαχείρισης και διοίκησης τεχνικών έργων. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται από την κραυγαλέα υποστελέχωση των αντιστοίχων τεχνικών υπηρεσιών. Σελίδα: 3 από 9

4 3. Οι προτάσεις Οι προτάσεις που γίνονται στη συνέχεια και το υλικό που επισυνάπτεται στην παρούσα επικεντρώνονται στην προσπάθεια γεφύρωσης και εναρμόνισης των εθνικών πρακτικών με ανάλογες πρακτικές που εφαρμόζουν άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε.. Η περεταίρω διερεύνηση της σκοπιμότητας και του τρόπου μεταφοράς ή υιοθέτησης των πρακτικών αυτών, θα μπορούσε να γίνει στα πλαίσια της Ομάδας Έργου. 3.1 Καθορισμός των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του προς ανάθεση έργου. Καθορισμός των απαιτήσεων του ΚτΕ και των όρων της σύμβασης. Διασφάλιση των προϋποθέσεων για την εκτέλεση των εργασιών (π.χ. πληρότητα μελέτης και τευχών, επάρκεια προϋπολογισμού, αδειοδοτήσεις, διοίκηση έργου). Ορθολογική επιλογή του ενδεδειγμένου τύπου συμβολαίου (κατασκευή, μελέτη-κατασκευή, DBFO, κλπ). 1. Έκδοση ΥΑ βάσει του άρθρου 21 του Ν.1418, για την υποχρέωση ενσωμάτωσης των ευρωπαϊκών προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών στις συμβάσεις δημοσίων έργων και για την απόσυρση μη-εναρμονισμένων και κοινοποιημένων εθνικών προδιαγραφών και κανονισμών. 2. Τυποποίηση των συμβατικών τευχών και καθιέρωση τυποποιημένων Γενικών Συμβατικών Όρων κατά FIDIC, CCAG, VOB, κλπ (βλ σχετικά κείμενα της Κύπρου) 3. Ολοκλήρωση και συμπλήρωση των ΠΕΤΕΠ. Απόσυρση των ΠΤΠ. 4. Κατάργηση των «τιμοκαταλόγων Σουφλιά». Καθιέρωση σύγχρονων καταλόγων τυποποιημένων περιγραφικών άρθρων τιμολογίου εργασιών (ΤΑΤΕ) π.χ. με βάση τους γερμανικούς καταλόγους StLB, και αντίστοιχων αναλύσεων τιμων (βλ σχετικές εισηγήσεις ΣΑΤΕ, ΤΕΕ, κλπ). 5. Πρόβλεψη ειδικής κατηγορίας άρθρων για τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου. 6. Επαναφορά της υποχρέωσης του Μελετητή για υποβολή αναλυτικού προϋπολογισμού του έργου (με τις αναλύσεις τιμών). 7. Καθιέρωση πακέτου υπηρεσιών για Μελετητές: «Μελέτη και Επίβλεψη Έργου με Δέσμευση Τελικής Δαπάνης» (βλ σχετικές προτάσεις ΜΕΚ, Γαλλία: Mission Complète Coût d objectif) 8. Διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού με την υποχρέωση να εξετάζει και να επικυρώνει, πριν από την δημοσίευση της προκήρυξης και ανεξάρτητα από την Αναθέτουσα Αρχή: Την πληρότητα και την κατασκευασιμότητα της μελέτης Την πληρότητα των τευχών δημοπράτησης Την επάρκεια και πληρότητα του προϋπολογισμού δημοπράτησης. Την ορθότητα της Διακήρυξης, σε σχέση με το είδος και τον προϋπολογισμό του έργου. Υποχρέωση ανάρτησης της επικύρωσης ή των παρατηρήσεων στο διαδίκτυο. Αναστολή της διαδικασίας όταν δεν παρέχεται η επικύρωση αυτή. 9. Δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας για την καθοδήγηση και υποστήριξη των Αναθετουσών Αρχών με οδηγούς και τυποποιημένα κείμενα, κατ αντιστοιχία με εκείνη του «Οδηγού Βέλτιστων Πρακτικών για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων» της Κύπρου (βλ σχ. 3 και Κατάρτιση ειδικού οδηγού, με βάση ανάλογα υποδείγματα της Ε.Ε. και σχετικών οργανισμών (FIDIC, FIEC, OGC, κ.α.), με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αξιολόγησης, για την ανάθεση συμβάσεων με το σύστημα «Μελέτη- Κατασκευή». Σελίδα: 4 από 9

5 11. Καταχώρηση όλων των αναθετουσών αρχών στο ευρωπαϊκό κέντρο παρακολούθησης των δημοσίων συμβάσεων (SIMAP, TED). Σχ. 3: Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών στο διαδίκτυο (Κύπρος) 3.2 Καθορισμός των δικαιούμενων να συμμετάσχουν στη διαδικασία και του τρόπου αξιολόγησης και ελέγχου της καταλληλότητας τους. Ύπαρξη συστήματος προ-αξιολόγησης (prequalification), κατάταξης (μητρώο) ή πιστοποίησης (certification). Έλεγχος ανεκτέλεστων υποχρεώσεων. Όροι και απαιτήσεις για συμπράξεις (κ/ξίες) και υπεργολαβίες. Εγγυητικές Επιστολές. 1. Θεσμοθέτηση της δυνατότητας σύστασης συμπράξεων (κ/ξίες) ετερόρυθμου χαρακτήρα, όπου κάθε μέλος ευθύνεται για τις εργασίες που αναλαμβάνει (για π.χ. οικοδομικές, η/μ κλπ). Κατάρτιση τυποποιημένων κοινοπρακτικών συμβάσεων. 2. Θεσμοθέτηση του «δηλωμένου υπεργολάβου» (nominated subcontractor). Κατάρτιση τυποποιημένων υπεργολαβικών συμβάσεων και συμβάσεων μίσθωσης εξοπλισμού. 3. Αξιολόγηση της δυνατότητας που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις περι ΜΕΚ- ΜΕΕΠ για τη σύσταση ΑΕ που θα διαχειρίζεται τα θέματα αξιολόγησηςκατάξης των Επιχειρήσεων και του Μητρώου, σε συνδυασμό με ανάλογα σχήματα που εφαρμόζονται στην Αγγλία, στη Γερμανία και τη Γαλλία (βλ σχετικό υλικό στο συνημμένο Παράρτημα 1). Εξυπακούεται ότι ο ίδιος φορέας μπορεί να αναλάβει και τα της διαχείρισης του υπό σύσταση Μητρώου Ιδιωτικών Έργων. 4. Στα πλαίσια ενός τέτοιου φορέα και σε εφόσον αναπτυχθεί και η διαδικτυακή εφαρμογή για την παρακολούθηση της εξέλιξης των δημοσίων συμβάσεων, θα είναι δυνατός ο αξιόπιστος και διαφανής προσδιορισμός των ανεκτέλεστων υποχρεώσεων στο σύνολο της δραστηριότητας κάθε εγγραμμένης επιχείρησης. Το «ανεκτέλεστο» μπορεί και πρέπει να περιληφθεί στα κριτήρια ελέγχου καταλληλότητας (βλ και σημ. 3 ενότητα 3.3). 5. Η επιβεβαίωση της εγκυρότητας των υποβαλλόμενων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής μπορεί να γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την παραλαβή τους αυτόματα μέσω διαδικτύου, εφόσον η εκδούσα Τράπεζα καταχωρεί την εγγυητική στο παρατηρητήριο έργων του διαδικτύου. Σελίδα: 5 από 9

6 3.3 Το εύρος της διαγωνιστικής διαδικασίας (ανοικτή, περιορισμένη), τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών (μειοδοσία, συμφερότερη προσφορά), η τήρηση των διατάξεων για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας, η επάρκεια-καταλληλότητα των προσώπων που συμμετέχουν στις σχετικές επιτροπές. 1. Η γενίκευση της ανάδειξης του Αναδόχου με βάση τη συμφερότερη προσφορά πρέπει να είναι ο στόχος. Προϋποθέτει ότι η Αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει και ξέρει πως να αποκτήσει έργο μεγαλύτερης αξίας (εφ όρου ζωής) με τα ίδια λεφτά (value for money), ώστε να αξιοποιήσει κατά τον καλύτερο τρόπο τους διατιθέμενους δημόσιους πόρους και να μεγιστοποιήσει τις αναμενέμενες από το έργο εξυπηρετήσεις. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και η υποχρέωση ικανότητα της Αναθέτουσας Αρχής να διαπραγματευτεί με τον ή τους επικρατέστερους υποψήφιους, για τη βελτίωση της προσφοράς τους, χωρίς να μεταβάλουν τους οικονομικές τους απαιτήσεις. Παρατίθεται σχετικό απόσπασμα από τον οδηγό δημοσίων συμβάσεων της Σκωτίας (βλ σχετικά και συνημμένο Παράρτημα 2): Identify the tender which offers best Value for Money (VFM) Value for money (VFM) is defined as the "optimum combination of whole life cost and quality (or fitness for purpose) to meet the customer's requirement. The emphasis on Whole-life costs means that buyers are required to take account of all aspects of cost, including running and disposal costs, and not just the initial purchase price. The reference to quality to meet the customer s requirement enables departments to specify what they need to meet their own operational and policy objectives while contributing to the SE s objectives on sustainability and environmental matters. Where sustainability or environmental matters are to form part of the evaluation criteria, this must be made clear in the contract advertisement and the ITT. Each tender should be individually assessed and the assessments compared, together with the prices tendered, to identify the tender which offers the best (VFM) (sometimes referred to, particularly if purchases are subject to EU Directives as "economically most advantageous tender") against the pre-determined evaluation criteria clearly defined in the invitation to tender (ITT). Where the EU procurement directives apply, in light of Scottish Executive policy on VFM, contracts must be awarded on the basis of either "most economically most advantageous tender" (which equates broadly to vfm) (and subsidiary criteria set, e.g. "technical merit, price and delivery") in all procurements. It should be noted that recent judgements in the UK and European Courts indicate that, where the EU directives apply, failure to advise bidders in advance of the criteria against which tenders will be evaluated means that the decision may only be based on lowest price. Με το δεδομένο ότι σήμερα κατά κανόνα οι Αναθέτουσες Αρχές στην Ελλάδα δεν γνωρίζουν καλά καλά ούτε τι έργο θέλουν, η προσέγγιση αυτή πρέπει να έχει επί του παρόντος πιλοτικό και υποδειγματικό χαρακτήρα, με εξαίρεση την περίπτωση ανάθεσης με το σύστημα «Μελέτη-Κατασκευή», όπου η ανάδειξη του Αναδόχου γίνεται υποχρεωτικά με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά. 2. Σε κάθε περίπτωση η ανάδειξη της συμφερότερης προσφοράς πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο με την αξιολόγηση και βαθμολόγηση κάθε μίας κατά τα λοιπά αποδεκτής προσφοράς, ως προς προκαθορισμένα κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας, σύμφωνα και με τα σχετικά υποδείγματα της Ε.Ε. (Economically Most Advantageous Tender (EMAT), βλ. Παράρτημα 2) και τη διεθνή πρακτική. Η προσφορά που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία είναι η συμφερότερη προσφορά. 3. Στοιχεία όπως το «ανεκτέλεστο» και η «εντοπιότητα» δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια επιλογής της συμφερότερης προσφοράς. Σελίδα: 6 από 9

7 4. Σε καμία περίπτωση, η με οποιονδήποτε «μαθηματικό» τρόπο επεξεργασία των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν σε ένα διαγωνισμό, δεν μπορεί να αποτελεί τρόπο ανάδειξης και να βαφτίζεται «επιλογή συμφερότερης προσφοράς»! 5. Και στην περίπτωση της συμφερότερης προσφοράς ένα από τα κριτήρια είναι η οικονομική προσφορά. Κατά συνέπεια και στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει πριν από την περεταίρω αξιολόγηση μιας προσφοράς, να διαπιστώσει και να βεβαιωθεί αν με το προσφερόμενο αντάλλαγμα διασφαλίζεται η τεχνική αρτιότητα και η ασφάλεια της κατασκευής και του έργου και αν με αυτό το ποσό καλύπτεται η δυνατότητα αποζημίωσης όλων των συντελεστών παραγωγής, τηρουμένων όλων νομίμων υποχρεώσεων και υπό τους όρους της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας. Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση ανάθεσης μελετών τόσο των ιδιωτικών (ΤΕΕ) όσο και των δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) με επίκληση την ασφάλεια του έργου, προβλέπονται κατώτατα όρια αμοιβής ως προς την προϋπολογιζόμενη αξία υπηρεσιών, κάτω από τα οποία δεν είναι αποδεκτή η προσφορά, χωρίς άλλη αιτιολόγηση. 6. Οι οικονομικές προσφορές που δημιουργούν υπόνοιες ως προς τη διασφάλιση της τεχνικής αρτιότητας και της ασφάλειας της κατασκευής και του έργου και ως προς τη δυνατότητα αποζημίωσης όλων των συντελεστών παραγωγής, τηρουμένων όλων νομίμων υποχρεώσεων και υπό τους όρους της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, χαρακτηρίζονται ως «υπερβολικά χαμηλές προσφορές» (ΥΧΠ, Abnormally Low Tender (ALT)) και πριν από την απόρριψή τους παρέχεται η δυνατότητα αιτιολόγησης τους, σύμφωνα και με τις αναφερόμενες στο Παράρτημα 2 κατευθύνσεις της Ε.Ε.. 7. Η προαναφερόμενη διαπιστωτική υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται επιτακτικότερη στην περίπτωση μειοδοτικού διαγωνισμού. Η διάγνωση μιας ΥΧΠ είναι δυνατή μόνο αν έχουν θεσπιστεί κανόνες και διαδικασίες κοστολόγησης των εργασιών και αν προβλέπεται η υποχρέωση του διαγωνιζόμενου να συνοδεύει την προσφορά του από μία τυποποιημένη ανάλυση κατ είδος δαπάνης, όπως περιγράφεται στην επόμενη ενότητα. 8. Σε καμία περίπτωση, η με οποιονδήποτε «μαθηματικό» τρόπο επεξεργασία των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν σε ένα διαγωνισμό, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διαχωρισμό των ΥΧΠ. 9. Σημειώνεται ότι, το έργο που κατασκευάζεται μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό είναι κατά κανόνα, ακριβότερο αν θεωρήσει κανείς όλο τον κύκλο ζωής του (λειτουργία, συντήρηση). Η επιλογή του αναδόχου με τη συμφερότερη προσφορά οδηγεί κατά κανόνα σε ένα έργο με μικρότερο κόστος κύκλου ζωής. 3.4 Η διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς και του εργολαβικού ανταλλάγματος (προσφορά έκπτωσης, συμπλήρωση τιμών μονάδας, κατ αποκοπήν τιμή ή τιμές, απολογιστικά, εναλλακτικές προσφορές, δικαίωμα εκμετάλλευσης, αμοιβή διαθεσιμότητας, κλπ). Η «διαφάνεια» και η τεκμηρίωση της οικονομικής προσφοράς. 1. Ο τρόπος διαμόρφωσης της οικονομικής προσφοράς καθορίζει και τον τρόπο προσδιορισμού του εργολαβικού ανταλλάγματος. Καθορίζει επίσης σε μεγάλο βαθμό και την κατανομή του κινδύνου της σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Δεν πρέπει να συγχέεται ή να ταυτίζεται με τα κριτήρια επιλογής του αναδόχου. 2. Οι κλασικοί τρόποι διαμόρφωσης της οικονομικής προσφοράς είναι οι ακόλουθοι: α/ απολογιστικά β/ με ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου (χωρίς τιμές μελέτης, με ή χωρίς ποσότητες μελέτης) Σελίδα: 7 από 9

8 γ/ με έκπτωση (θετική ή/και αρνητική) επί προκαθορισμένων τιμών μονάδος του ΚτΕ δ/ κατ αποκοπή Είναι δυνατός και ο συνδυασμός των ανωτέρω μεθόδων στο ίδιο έργο. 3. Η πλέον διαδεδομένη μέθοδος παγκοσμίως, είναι η ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου (ΕΣΑΤ), χωρίς να δίνονται οι τιμές της μελέτης, αλλά μόνο ο συνολικός κατά τη μελέτη προϋπολογισμός του έργου, και ο οποίος συνήθως δεν ορίζεται ως ανώτατο όριο των προσφορών. Ως κύρια χαρακτηριστικά της ΕΣΑΤ, όπως αυτή εφαρμόζεται στις χώρες της Ε.Ε., αναφέρονται τα ακόλουθα: α/ Στην περίπτωση δημοπράτησης του έργου σε πρώιμο στάδιο σχεδιασμού με ΕΣΑΤ, η προμέτρηση των ποσοτήτων γίνεται από τον Ανάδοχο και συνήθως προβλέπεται και η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών μικρής ή μεγάλης κλίμακας. β/ Στα άρθρα του τιμολογίου και του προϋπολογισμού προσφοράς που δίνονται για συμπλήρωση, περιλαμβάνονται σε χωριστή ομάδα και οι εργασίες εγκατάστασης, διατήρησης και απομάκρυνσης του εργοταξιακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού φύλαξης, σήμανσης, ασφάλειας και υγείας κλπ. γ/ Οι προσφερόμενες τιμές μονάδας είναι τιμές εξόφλησης, δηλ περιλαμβάνουν και τα γενικά έξοδα και το όφελος του Αναδόχου, το οποίο δεν είναι ένα προκαθορισμένο και υποχρεωτικό για όλους % (π.χ. 18%). δ/ Ο έλεγχος «ομαλότητας» δεν γίνεται σε σχέση με τιμές της μελέτης αλλά με οριζόντια σύγκριση και συσχετισμό των τιμών μονάδος των επιμέρους προσφορών μεταξύ τους. ε/ Κάθε προσφορά συνοδεύεται από μία ανάλυση του συνολικά προσφερόμενου ποσού «κατ είδος δαπάνης» ήτοι π.χ.: ποσότητα (εργατοώρες) και δαπάνη εργατικών, δαπάνη υλικών, δαπάνη μηχανικού εξοπλισμού, δαπάνη υπεργολάβων, γενικά έξοδα εργοταξίου, γενικά έξοδα επιχείρησης, όφελος αναδόχου. Στην Γερμανία η υποχρέωση αυτή προβλέπεται για όλα τα έργα προϋπολογισμού > !!!. Η σχετική τυποποιημένη διαδικασία περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 3 της παρούσας. ζ/ Εκτός από την «κατ άρθρο» σύγκριση, οι προσφορές συγκρίνονται και με βάση την ανάλυσή τους «κατ είδος δαπάνης». η/ Η Αναθέτουσα Αρχή είναι δυνατόν να ζητήσει (και συνήθως το κάνει) από τον μειοδότη να προσκομίσει, σε τακτή προθεσμία επί ποινή αποκλεισμού, τις αναλύσεις των τιμών του για όλα ή για τα σημαντικότερα άρθρα του τιμολογίου. Στη Γερμανία η προθεσμία είναι 7 ημέρες και για έργα προϋπολογισμού > , απαιτείται η υποβολή από τον υποψήφιο ανάδοχο των αναλύσεων των προσφερόμενων τιμών για όλα τα άρθρα του τιμολογίου προσφοράς. Σχετική αναφορά γίνεται στο Παράρτημα 3 της παρούσας. θ/ Προσφορά που δεν καλύπτει κατά τρόπο συνάδοντα με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία και τις ισχύουσες νόμιμες υποχρεώσεις, το άμεσο κόστος του έργου και κάποιο περιθώριο για ΓΕ&ΟΑ, απορρίπτεται ή ζητείται η αιτιολόγησή της. 4. Η προσφορά έκπτωσης επί των τιμών ενός τιμολογίου μελέτης είναι εξαιρετικά περιορισμένη και εφαρμόζεται μόνο σε έργα συντήρησης μικρής κλίμακας. 5. Η προσφορά τιμής ή τιμών κατ αποκοπήν (ΚΑΤ) προϋποθέτει πλήρη και σαφή τεχνική περιγραφή και μελέτη των προς εκτέλεση εργασιών. Σε περίπτωση δημοπράτησης του έργου σε πρώιμο στάδιο σχεδιασμού με ΚΑΤ, η ολοκλήρωση των μελετών πρέπει να γίνεται από τον Ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή το έργο πρέπει να ανατίθεται με το σύστημα «Μελέτη-Κατασκευή» (βλ και σημ. 10 στην ενότητα 3.1). Σε κάθε περίπτωση η ανάλυση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην ΚΑΤ πρέπει να δίνεται με τα τεύχη δημοπράτησης, με τη μορφή πίνακα άρθρων, και ο διαγωνιζόμενος οφείλει να συμπληρώσει τον πίνακα αυτόν με τιμές μονάδος, ποσότητες και μερική δαπάνη, έτσι ώστε το άθροισμα των μερικών δαπανών να ισούται με την προσφερόμενη ΚΑΤ. Σελίδα: 8 από 9

9 3.5 Μηχανισμός ελέγχου και αποτροπής των αθέμιτων πρακτικών. 1. Επιβάλλεται η ταυτοποίηση και καταγραφή των αθέμιτων πρακτικών (ΑΠ) κατά την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων και η κατάταξή τους ανάλογα με τη σοβαρότητα και την ποινή που προβλέπεται, τόσο για την Αναθέτουσα Αρχή όσο και για τους συμμετέχοντες εργολήπτες. 2. Στις ΑΠ πρέπει να περιληφθούν π.χ.: Η δημοπράτηση έργου με ελλιπείς μελέτες και ανεπαρκή προϋπολογισμό Η καταχρηστική προσφυγή σε ειδικούς όρους, απευθείας αναθέσεις, μελετοκατασκευές κλπ Η υποβολή προσφοράς κάτω από το άμεσο κόστος του έργου, όπως αυτό μπορεί να προσδιορίζεται με τα (νέα) επίσημα αναλυτικά τιμολόγια εργασιών. Η συμπαιγνία Η παραποίηση στοιχείων κλπ 3. Ο φορέας (ΑΕ) που προτείνεται να συσταθεί για τη διαχείριση θεμάτων αξιολόγησηςκατάξης των Επιχειρήσεων και του Μητρώου (βλ σημ. 3, στην ενότητα 3.2), μπορεί να αναλάβει και την επιτήρηση του συστήματος ανάθεσης έργων ως προς την εφαρμογή αθέμιτων πρακτικών. 4. Παραρτήματα Επισυνάπτεται τεύχος με τα ακόλουθα παραρτήματα: 1. Συστήματα Προαξιολόγησης Κατάταξης Πιστοποίησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία) 2. Συμφερότερη Προσφορά Υπερβολικά Χαμηλή Προσφορά: Οι κατευθύνσεις της Ε.Ε. 3. Τεκμηρίωση προσφοράς σε περίπτωση ελεύθερης συμπλήρωσης ανοικτού τιμολογίου (Γερμανία). Σελίδα: 9 από 9

Η ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/Ε.Ε. Τι αλλάζει

Η ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/Ε.Ε. Τι αλλάζει Η ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/Ε.Ε. Τι αλλάζει Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης e-mail: ioxen@civil.auth.gr Η σημασία των δημοσίων συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 18%

Διαβάστε περισσότερα

Ηνωμένο Βασίλειο-Swindon: Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 2016/S Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

Ηνωμένο Βασίλειο-Swindon: Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 2016/S Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1 / 7 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:305518-2016:text:el:html Ηνωμένο Βασίλειο-: Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 2016/S 170-305518 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών

Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών 1 Προεγκρίσεις σκοπός Με τις προεγκρίσεις επιδιώκεται η έγκαιρη ανίχνευση αστοχιών ως προς την τήρηση των κοινοτικών και εθνικών κανόνων, κατά τη διαδικασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Προμηθειών & Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού (ΜΠΠΑΔ)

Μονάδα Προμηθειών & Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού (ΜΠΠΑΔ) Μονάδα Προμηθειών & Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού (ΜΠΠΑΔ) Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Υπηρεσιών Οδηγίες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 Περιεχόμενα 1. Κόστος προμήθειας: 0,01 έως 20.000 (MH Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Ορθή Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & ΚΗΜΔΗΣ 24 Απριλίου // 10::00-15:00 Επανάληψη 21 Μαΐου // 10::00-15:00 Τρίτη 26

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σέρρες 04 / 05 /2017 Αρ. Πρωτ.: 17365 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ)

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ) Ολοκληρωμένο Σεμινάριο (Διάρκεια: 10 ώρες) Ειδικό στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσίων Συμβάσεων με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία 28 & 29 Σεπτ. // 30 Σεπτ. & 01 Οκτ. // 08 & 09 Οκτ. // το Σεμινάριο:

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261364-2017:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 2017/S 128-261364 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 2016/S Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Αγαθά

Ελλάδα-Αθήνα: Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 2016/S Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Αγαθά 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:455294-2016:text:el:html Ελλάδα-: Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 2016/S 248-455294 Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο ΤΕΕ για την Τυποποίηση Νοεμβρίου 2008

Συμπόσιο ΤΕΕ για την Τυποποίηση Νοεμβρίου 2008 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Συμπόσιο ΤΕΕ για την Τυποποίηση 27-28 Νοεμβρίου 2008 Η χρήση των προτύπων στα Δημόσια Έργα Η τυποποίηση στις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, σε τομείς πέρα από το σχεδιασμό των έργων

Διαβάστε περισσότερα

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία. GR-Αθήνα: Υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία. GR-Αθήνα: Υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91497-2011:text:el:html GR-Αθήνα: Υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων 2011/S 56-091497 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΟΤΣΗ 2 654 03 ΚΑΒΑΛΑ τηλ.2510-227.430, 2510-225.770 fax 2510-224.624. e-mail: teeam@tee.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΟΤΣΗ 2 654 03 ΚΑΒΑΛΑ τηλ.2510-227.430, 2510-225.770 fax 2510-224.624. e-mail: teeam@tee. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΟΤΣΗ 2 654 03 ΚΑΒΑΛΑ τηλ.2510-227.430, 2510-225.770 fax 2510-224.624 e-mail: teeam@tee.gr Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ.γιάννη Αλαβάνο ΑΘΗΝΑ Καβάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση και παραχώρηση της. εκµετάλλευσης για 25 έτη Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων Νοµού Ηµαθίας».

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση και παραχώρηση της. εκµετάλλευσης για 25 έτη Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων Νοµού Ηµαθίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ.ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΟΤΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Μητροπόλεως 14 59100, Βέροια τηλ:2331075131 fax:2331075132 Βέροια 12-12- 2007 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

www.pedmede.gr ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ..ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΪ1Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΏ..Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.Ε. Αθήνα 30 Αυγούστου 2001

www.pedmede.gr ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ..ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΪ1Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΏ..Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.Ε. Αθήνα 30 Αυγούστου 2001 ΕΞ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ..ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΪ1Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΏ..Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.Ε. Αθήνα 30 Αυγούστου 2001 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ.ΣΥΝΤ.& ΚΏ /ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ α ' Τηλ: 6429185 ΠΡΟΣ: Τους

Διαβάστε περισσότερα

GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια, για κτίρια σχετιζόμενα με τις μεταφορές

GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια, για κτίρια σχετιζόμενα με τις μεταφορές 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:154845-2010:text:el:html GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια,

Διαβάστε περισσότερα

Άννα Παπαπαναγιώτου Χαρίκλεια Ζάχου

Άννα Παπαπαναγιώτου Χαρίκλεια Ζάχου Προσέγγιση του ν. 4412/2016 υπό το πρίσμα των σημαντικότερων αλλαγών που εισήγαγε προσαρμόζοντας την κοινοτική οδηγία 2014/24/ΕΕ. Άννα Παπαπαναγιώτου Χαρίκλεια Ζάχου Γιατί μια νέα νομοθεσία για τις δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θεσσαλονίκη: Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Θεσσαλονίκη: Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200553-2012:text:el:html GR-Θεσσαλονίκη: Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους 2012/S 121-200553 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Μελετητής Δημοσίων Έργων Εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών Υπ.Υποδομών Απαιτείται:

Διαβάστε περισσότερα

Ιρλανδία-Δουβλίνο: Έπιπλα 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Αγαθά

Ιρλανδία-Δουβλίνο: Έπιπλα 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Αγαθά 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:256204-2017:text:el:html Ιρλανδία-Δουβλίνο: Έπιπλα 2017/S 126-256204 Προκήρυξη σύμβασης Αγαθά Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Λάρισα: Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς αποχετεύσεων 2017/S Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Ελλάδα-Λάρισα: Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς αποχετεύσεων 2017/S Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:313378-2017:text:el:html Ελλάδα-: Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς αποχετεύσεων 2017/S 151-313378 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. Τάξη και κατηγορία έργων όπου πρέπει να είναι εγγεγραµµένος ο υποχρεωτικά οριζόµενος υπεργολάβος.

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. Τάξη και κατηγορία έργων όπου πρέπει να είναι εγγεγραµµένος ο υποχρεωτικά οριζόµενος υπεργολάβος. Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα, 18.12.2012 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΜΑ: Τάξη και κατηγορία έργων όπου πρέπει να είναι εγγεγραµµένος ο υποχρεωτικά οριζόµενος υπεργολάβος.

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση ΕΕΧ ΕΛΟΤ «Πρότυπα για την Τεχνική Εναρμόνιση» Αθήνα,

Εκδήλωση ΕΕΧ ΕΛΟΤ «Πρότυπα για την Τεχνική Εναρμόνιση» Αθήνα, Εκδήλωση ΕΕΧ ΕΛΟΤ «Πρότυπα για την Τεχνική Εναρμόνιση» Αθήνα, 22-3-2017 Αναστασία Ζαχαροπούλου Δρ. Χημικός Προϊσταμένη Τμήματος Ελέγχου Τεχνικών Προδ/φών για την Προμήθεια Αγαθών Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο

Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» «Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» «Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Η - Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η :» Α Ν Τ Ω Ν Η Σ Κ Ο Τ Σ Ω Ν Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Σ Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ Ε Μ Π, MSC Μ Ε Λ Ο Σ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 4. Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 4. Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Καραολή & Δημητρίου 80-Πειραιάς Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Τηλ.: 210-41 42 091 210 41 42 241 Fax: 210-41 42 469 Πειραιάς, 20-04-2010 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Πάνας Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Γραμματέας Τμήματος Εταιρειών. Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2016

Αντώνης Πάνας Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Γραμματέας Τμήματος Εταιρειών. Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2016 Αντώνης Πάνας Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Γραμματέας Τμήματος Εταιρειών Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2016 1 Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή Τι συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες; Μεθοδολογία Ανάλυση Case Studies Συμπεράσματα

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θέρμη: Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Θέρμη: Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:175073-2012:text:el:html GR-Θέρμη: Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους 2012/S 105-175073 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES Αθήνα, 19.12.2014 Η συµβολή των Ανεξάρτητων Φορέων Ελέγχου, Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (ΑΦΕΕΠ), στην διασφάλιση της

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316127-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Διενέργεια Διαγωνισμών και Σύναψη Συμβάσεων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Διενέργεια Διαγωνισμών και Σύναψη Συμβάσεων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α Β

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χαρακτήρας και Ρόλος των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Ο Χαρακτήρας και Ρόλος των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Προτάσεις ΣΕΣΜΑ επί του Σχεδίου Νόμου Ανάθεσης & Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Ιούλιος 2016 Ο Χαρακτήρας και Ρόλος των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες παρέχονται από οργανωμένες επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - "ΣΜΕ"

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - ΣΜΕ Ξενοκράτους 31, 106 76 Αθήνα ΤΗΛ.: 21 07253112 FAX: 21 07235531 E-mail : sme@tee.gr Προς :Tον Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων κ. ηµ. Ρέππα. Αθήνα, 29.01.2010 Αρ. Πρωτ. : 439 Θέµα :Αναµόρφωση Θεσµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Λάρισα, 17 Οκτωβρίου 2014 T:#211#770#0#670! F:#211#770#0#671! E:!info@gmlaw.gr! W:!www.gmlaw.gr! Πινδάρου!7,!10671!Αθήνα! Δοµή Εισήγησης I. Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΟΡΙΣΜΑ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

1 ο ΠΟΡΙΣΜΑ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES ΑΘΗΝΑ, 17 εκεµβρίου 2009 1 ο ΠΟΡΙΣΜΑ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. : 23453 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 6-8-2014 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Ανάθεσης προμήθειας εφαρμογής Διαχείριση Προμηθειών. Συνολικού ποσού 5.387,40 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) Στο Ωραιόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Α. Τι είναι η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που καταθέτει το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Νομοθεσία και Ευρωκώδικες στα Τεχνικά Έργα

Τεχνική Νομοθεσία και Ευρωκώδικες στα Τεχνικά Έργα Τεχνική Νομοθεσία και Ευρωκώδικες στα Τεχνικά Έργα Άνθιμος Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Δρ. Πολιτικός Mηχανικός, EurIng Τμήμα Μηχανικών και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. Εισαγωγική Κατεύθυνση: Μηχανικών Γεωτεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Κέρκυρα: Αποκατάσταση χώρου απόθεσης απορριμμάτων 2011/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα

GR-Κέρκυρα: Αποκατάσταση χώρου απόθεσης απορριμμάτων 2011/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85069-2011:text:el:html GR-Κέρκυρα: Αποκατάσταση χώρου απόθεσης απορριμμάτων 2011/S 52-085069 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Προμηθειών & Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού (ΜΠΠΑΔ)

Μονάδα Προμηθειών & Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού (ΜΠΠΑΔ) Μονάδα Προμηθειών & Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού (ΜΠΠΑΔ) Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Υπηρεσιών Οδηγίες ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΣ 2016 Περιεχόμενα 1. Κόστος προμήθειας: 0,01 έως 5.870 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: α) κ. Γρηγορόπουλο, Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. β) κ. Μπαρμπούτη,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια είναι τα είδη εγγυήσεων που ζητούν οι αναθέτουσες αρχές;

1. Ποια είναι τα είδη εγγυήσεων που ζητούν οι αναθέτουσες αρχές; Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.4412/2016 (http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faqgia-to-n-4412-2016/list/29?lang=gr) 1. Ποια είναι τα είδη εγγυήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ. Σέργιος Λαμπρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ. Σέργιος Λαμπρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Σέργιος Λαμπρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Κυρίες και Κύριοι, Ο περιορισμένος χρόνος που διατίθεται στον ομιλητή δεν επιτρέπει αναφορά στην ανασκόπηση της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2014/S 046-076465. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2014/S 046-076465. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76465-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2014/S 046-076465 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC LANGUAGE: EL CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ktima2 NO_DOC_EXT: 2017-078330 SOFTWARE VERSION: 9.5.2 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 2017/S

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 2017/S 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327362-2017:text:el:html Ελλάδα-: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04, 05, 06: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης Κατηγορία Πράξης: 2.2.1: «Δράσεις βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. Οικ 11049/01.08.2012 ΤΕΕ Μ. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9, Fax 2310 883110 Πληρ. : Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλειος Τηλ. : 2310 883146 Fax : 2310 883151

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Β Γ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 :ΕΠΑΡΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC LANGUAGE: EL CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: dperious123 NO_DOC_EXT: 2017-072319 SOFTWARE VERSION: 9.5.2 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΛΣΤΑΤ

ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Σεπτεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΛΣΤΑΤ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Ιωάννινα: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Ιωάννινα: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1 / 6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270202-2017:text:el:html Ελλάδα-: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2017/S 132-270202 Προκήρυξη σύμβασης Υπηρεσίες Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών Θεσμικό πλαίσιο και προοπτικές

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών Θεσμικό πλαίσιο και προοπτικές Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών Θεσμικό πλαίσιο και προοπτικές Δημήτρης Αθανασίου Πολιτικός Μηχανικός, MSc, ΕΣΔΔ Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την υλοποίηση Δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας 1 Τρίτη, 21

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2 Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.ted.europa.eu Τμήμα I: Αναθέτων φορέας Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας Οδηγία 2014/25/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 30 Mαρτίου Αριθ. Πρωτ.: /οικ. 4314

Θεσσαλονίκη, 30 Mαρτίου Αριθ. Πρωτ.: /οικ. 4314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Στρωμνίτσης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2 Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.ted.europa.eu Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις 1 (παρακαλείστε να προσδιορίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Για να µπορεί το δηµόσιο να έχει έγκαιρα ολοκληρωµένε και άρτιε µελέτε πρέπει, εκτό από τα αναφερόµενα στο βασικό θεσµικό πλαίσιο, να ισχύουν και τα ακόλουθα :

Διαβάστε περισσότερα

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:

Διαβάστε περισσότερα

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334563-2011:text:el:html GR-Θεσσαλονίκη: Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς οδικής εξυπηρέτησης 2011/S 205-334563

Διαβάστε περισσότερα

6. Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή».

6. Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή». ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις γνωστοποιήσεις δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης σε «προφίλ αγοραστή» 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) )

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ) Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ΤΑΣΟΣ ΓΑΚΙΔΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΠΕΔΕΘ 1 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τηλ. 210-8701660, 722 ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΛΕΥΚΑΔΑ Ε Ρ Γ Ο : ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ):

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ): ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός Φαλάνης και Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Γιάννουλης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11-3-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση:.Ελ. Βενιζέλου 4.. ΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13/1/2017 Αρ. Πρωτ.32. Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την υλοποίηση της ενέργειας ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Κομοτηνή: Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων 2017/S Προκήρυξη σύμβασης.

Ελλάδα-Κομοτηνή: Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:289924-2017:text:el:html Ελλάδα-Κομοτηνή: Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2 Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.ted.europa.eu Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή Προκαταρκτική προκήρυξη Οδηγία 2014/24/ΕΕ Η παρούσα προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εισαγωγή- Βασικές έννοιες-συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες LANGUAGE: EL CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: eyeisotita NO_DOC_EXT: 2017-086257 SOFTWARE VERSION: 9.5.4 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες ασφάλισης 2017/S Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες ασφάλισης 2017/S Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Υπηρεσίες 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281784-2017:text:el:html Ελλάδα-: Υπηρεσίες ασφάλισης 2017/S 137-281784 Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ιαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων ικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής» Kωδικός ιαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Ξάνθη: Τηλεφωνικές συσκευές 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Ξάνθη: Τηλεφωνικές συσκευές 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1 / 7 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281998-2017:text:el:html Ελλάδα-Ξάνθη: Τηλεφωνικές συσκευές 2017/S 137-281998 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Κομοτηνή: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 246-429603. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα

Ελλάδα-Κομοτηνή: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 246-429603. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:429603-2013:text:el:html Ελλάδα-Κομοτηνή: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 246-429603 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ)

Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ) Risk Advisory Services Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ) Ιωάννης Σουφλής, ιευθυντής 9 Ιουλίου 2006 AUDIT / TAX / ADVISORY / LINE OF BUSINESS Πίνακας περιεχοµένων Αποτελέσµατα ελέγχων Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ. «Τροποποίηση Συστήματος Εκπόνησης Μελετών, Εκτέλεσης Δημοσίων Έργων

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ. «Τροποποίηση Συστήματος Εκπόνησης Μελετών, Εκτέλεσης Δημοσίων Έργων ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Τροποποίηση Συστήματος Εκπόνησης Μελετών, Εκτέλεσης Δημοσίων Έργων και Σύσταση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων» Α. ΓΕΝΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 05/07/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 05/07/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 05/07/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 22.161 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. Των ανώνυμων τεχνικών εταιρειών που έλαβαν μέρος στον παρακάτω αναφερόμενο διαγωνισμό ΚΑΤΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. Των ανώνυμων τεχνικών εταιρειών που έλαβαν μέρος στον παρακάτω αναφερόμενο διαγωνισμό ΚΑΤΑ Ηράκλειο, 11/10/2016 ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ) ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Των ανώνυμων τεχνικών εταιρειών που έλαβαν μέρος στον παρακάτω αναφερόμενο διαγωνισμό ΚΑΤΑ Των παράνομων όρων του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 2009/S 130-189511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα

GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 2009/S 130-189511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα 1/6 GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 2009/S 130-189511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334551-2011:text:el:html GR-Θεσσαλονίκη: Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς οδικής εξυπηρέτησης 2011/S 205-334551

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Περιβαλλοντικών Έργων στην Ελλάδα

Παραγωγή Περιβαλλοντικών Έργων στην Ελλάδα Παραγωγή Περιβαλλοντικών Έργων στην Ελλάδα Κριτήρια Καταλληλότητας Εταιρειών για την Παραγωγή Περιβαλλοντικών Έργων στη χώρα. Κών/νος Κρεμαλής Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. ΠΑΣΕΠΠΕ 1

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις και Προτάσεις Για την «ατζέντα» θεμάτων που θα πρέπει να απασχολήσουν τη νέα Επιτροπή (και όχι μόνον αυτήν )

Σκέψεις και Προτάσεις Για την «ατζέντα» θεμάτων που θα πρέπει να απασχολήσουν τη νέα Επιτροπή (και όχι μόνον αυτήν ) Σκέψεις και Προτάσεις Για την «ατζέντα» θεμάτων που θα πρέπει να απασχολήσουν τη νέα Επιτροπή (και όχι μόνον αυτήν ) Αθήνα Ιούνιος 2010 Έκδοση 2 η Αρχείο: memo-cwg-01-ver2.doc Σελίδα: 2 από 12 1. Προοίμιο

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη σύμβασης. Αγαθά

Προκήρυξη σύμβασης. Αγαθά LANGUAGE: EL CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nmolisio NO_DOC_EXT: 2017-078534 SOFTWARE VERSION: 9.5.2 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία. GR-Αθήνα: Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για εξωτερικούς χώρους

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία. GR-Αθήνα: Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για εξωτερικούς χώρους 1/7 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:150079-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για εξωτερικούς χώρους 2010/S 99-150079 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 22584/14916 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/10/2017 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ/ΦΑΞ 210-4092265 Email: dimospromithies@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα