ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» Στις Σέρρες, σήμερα , ημέρα Πέμπτη, οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γεωργίου και της Ελένης, κάτοικος Σερρών, οδός Εθνικής Αντίστασης αριθμός 29, ΑΦΜ , ΔΟΥ Σερρών, 2. ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιλτιάδη και της Ειρήνης, κάτοικος Σερρών, οδός Αλ. Παναγούλη αριθμός 8, ΑΦΜ , ΔΟΥ Σερρών, 3. ΣΙΑΠΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου και της Αναστασίας κάτοικος Σερρών, οδός Σιδηροκάστρου αριθμός 17, ΑΦΜ , ΔΟΥ Σερρών, καλούμενοι εφεξής χάριν συντομίας και «εταίροι» συμφώνησαν να συστήσουν αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, της οποίας θα είναι εταίροι, συναποδέχθηκαν δε τα ακόλουθα: Άρθρο 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συστήνεται αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, διεπόμενη από τα άρθρα 741 και επ. του Αστικού Κώδικα, με την επωνυμία «ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ». Η εταιρία έχει τη νομική μορφή αστικής εταιρίας µή κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η εταιρεία θα μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της και με λατινικά στοιχεία, όπως λ.χ. τον όρο Aristodemocracy, ή σε ακριβή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα. Χάριν συντομίας η εταιρία μπορεί να αναφέρεται και µε τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ». Η εταιρία έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία, δεν επιδιώκει, ούτε διανέμει κέρδη, έχει, όμως, σύμφωνα με το άρθρο 784 ΑΚ, ξεχωριστή νομική προσωπικότητα και τα έσοδά της από τις δραστηριότητές της 1

2 χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επίτευξη των καταστατικών της στόχων. Ως προς την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία της, διέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού της και των άρθρων 741 και επ. του ΑΚ. Η εταιρία είναι ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο και η λειτουργία της δεν υπόκειται στην εποπτεία ή τον έλεγχο οποιοσδήποτε Δημόσιας Αρχής (πλην των περιπτώσεων που ορίζονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο), Πολιτικού Κόμματος ή Ομίλου οικονομικών ή εμπορικών συμφερόντων. Σε κάθε περίπτωση, οι δραστηριότητες της διέπονται από το νόμο και τις κείμενες διατάξεις. Η εταιρία μπορεί να δημιουργεί Γραφεία, ή και Παραρτήματα με ή χωρίς ξεχωριστή νομική προσωπικότητα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και να συμμετέχει σε άλλα νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν, συναφείς προς αυτήν σκοπούς. Στην «ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» μπορούν να συμμετέχουν ως εταίροι φυσικά μόνον πρόσωπα. Άρθρο 2: ΈΔΡΑ Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Σερρών του ομώνυμου Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα τα γραφεία ιδιοκτησίας του εταίρου Σταύρου Αργυρίου στην οδό Εθνικής Αντίστασης αρ. 29. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει παραρτήματα ή γραφεία και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος ή και του εξωτερικού. 2

3 Άρθρο 3: ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός της εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικός, αλλά γενικότερα οικονομικός κατά την έννοια του άρθρου 784 ΑΚ και συνίσταται κυρίως στην μελέτη, προβολή, διάσωση κι εμπέδωση της ιστορίας και της νοοτροπίας του δημοκρατικού πολιτεύματος, υπό την μορφή της άμεσης δημοκρατίας της αρχαίας Αθηναϊκής Δημοκρατίας του 5 ου αιώνα προ Χριστού, βασικό χαρακτηριστικό της οποίας αποτελούσε η δια κληρώσεως ανάδειξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των δημόσιων αρχόντων και αξιωματούχων. Ειδικότερος σκοπός της εταιρίας είναι η πιλοτική-εικονική παράλληλη εφαρμογή του θεσμού της δια κληρώσεως ανάδειξης των αρχόντων στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης και μόνον και μάλιστα ακόμη πιο συγκεκριμένα εντός των ορίων του νυν Δήμου Σερρών. Ρητά τονίζεται ότι η παρούσα εταιρεία έχει καθαρά μορφωτικό και παιδευτικό σκοπό και στοχεύει σε πρώτη φάση στην ευαισθητοποίηση των δημοτών του Δήμου Σερρών σε ζητήματα πολιτικής ιστορίας και δημοκρατικής κουλτούρας και σε ένα επόμενο στάδιο στην κατάλληλη διαμόρφωση πολιτικής παιδείας και απόκτηση συνείδησης ενεργού πολίτη από όλους τους δημότες μέσω της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος εικονικής ανάδειξης τοπικών συμβούλων και συμβολής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Κατά τα λοιπά, σκοποί της εταιρείας είναι και: α) Η διάθεση υποτροφιών σε ενήλικους δημότες και μόνιμους κατοίκους του Δήμου Σερρών που προτίθενται ως μέλη της εταιρείας να μετάσχουν στα ως άνω προγράμματα διά κλήρου ανάδειξης παράλληλωνεικονικών συμβούλων στο πλαίσιο του παραπάνω Δήμου. β) Η οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων συνεδρίων και εκθέσεων με σκοπό την προβολή της πολιτειακής ιστορίας της Ελλάδας, την μελέτη του πολιτεύματος της αρχαίας Αθήνας του 5 ου π.χ. αιώνα, την ανάδειξη της 3

4 σημασίας του θεσμού της δια κληρώσεως επιλογής της πλειοψηφίας των αρχόντων και την εν γένει πολιτική και δημοκρατική διαπαιδαγώγηση των Ελλήνων ως ενεργών πολιτών. γ) Η προάσπιση του ισχύοντος πολιτεύματος της Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας και η υπόδειξη συγκεκριμένων κι εμπεριστατωμένων προτάσεων για την βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του. δ) Η υπόδειξη συγκεκριμένων προτάσεων και λύσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης και την εν γένει βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της τελευταίας. ε) Η συνεργασία με Δήμους, με (ημεδαπούς ή αλλοδαπούς) ιδιωτικούς ή κρατικούς οργανισμούς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για την προώθηση κοινών προγραμμάτων στους παραπάνω τομείς με τελικό σκοπό την καλλιέργεια της δημοκρατικής συνείδησης και την εμπέδωση της νοοτροπίας του ενεργού πολίτη σε όλους τους πολίτες. Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος της εταιρείας είναι να λειτουργήσει ως ενδιάμεσος φορέας προς τους κρατικούς φορείς υλοποίησης, τους Ο.Τ.Α., τις ιδιωτικές εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τις συλλογικές οργανώσεις και Μ.Κ.Ο., δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την κινητοποίηση ανθρώπινων πόρων και δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου σε κάθε πεδίο παρέμβασης. στ) Η δημιουργία φόρουμ και κέντρου μελετών για την προώθηση της δημοκρατικής σκέψης και πράξης, την ανάδειξη της πολιτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και την προβολή της πολιτειακής ιστορίας της Ελλάδας, αλλά και τις ενέργειες αναβίωσής της στο σύγχρονο περιβάλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης ως στοιχείων υποδομής για την προώθηση και την ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή των Σερρών, και ειδικότερα του εκπαιδευτικού και πολιτιστικού τουρισμού, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής αγοράς και απασχόλησης. 4

5 ζ) Παράλληλα, η εταιρεία μπορεί να υλοποιεί δράσεις εκπαιδευτικής, πολιτικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ευαισθητοποίησης για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, καθώς και συνέδρια, φεστιβάλ, ψηφιοποίηση οικολογικού και πολιτιστικού περιεχομένου, πολιτιστικές εκδηλώσεις και επιμέρους δράσεις σε έργα υποδομής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. η) Η δημιουργία «κοινότητας γνώσης» και τράπεζας πληροφοριών στους τομείς της πολιτειακής ιστορίας και της αγωγής του πολίτη. Για το λόγο αυτό η εταιρεία σκοπεύει στη δημιουργία μεγάλης θεματικής πύλης στο διαδίκτυο (Portal) ή ιστοσελίδας, η οποία θα λειτουργεί και ως βάση δεδομένων / ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με αντικείμενο την θεωρητική, εικονική και πιλοτική πρακτική προσέγγιση κι εφαρμογή του συστήματος της δια κληρώσεως ανάδειξης εικονικών συμβούλων, που θα λειτουργούν παράλληλα και επικουρικά προς το ισχύον Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών. θ) Η αναζήτηση υλικοτεχνικών υποδομών από Δημόσιους Φορείς, ιδιώτες και Κοινωνικούς Εταίρους. ι) Η συμμετοχή της εταιρίας, μόνης της ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα, σε ενέργειες όπως Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα που στοχεύουν στη προώθηση της δημοκρατικής διαπαιδαγώγησης των πολιτών, της συμμετοχικής δημοκρατίας και της πολιτικής ευαισθητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών κι εν γένει στην επιδίωξη της κοινωνικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου Σερρών, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και της Ελλάδας γενικότερα. ια) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση προγραμμάτων πολιτιστικών ανταλλαγών και ταξιδιών επιμορφωτικών, ερευνητικών και επιστημονικών στόχων και ανταλλαγής νέων ή και μεγαλύτερης ηλικίας πολιτών και αντίστοιχων ανταλλαγών με συλλογικές οργανώσεις, που προωθούν την συμμετοχική δημοκρατία.. 5

6 ιβ) Η ανάπτυξη των ανθρώπινων δικτύων και των θεσμών αλληλεγγύης με στόχο την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών. ιγ) Η ανάπτυξη και προώθηση της επιστημονικής, τεχνολογικής, κοινωνιολογικής, οικονομικής και πολιτικής γνώσης όλων των μορφών και όλων των επιπέδων. Ιδίως η στήριξη μελετών πολιτιστικού, εκπαιδευτικού, ερευνητικού ή κοινωνικού χαρακτήρα. ιδ) Η ενθάρρυνση των διαδικασιών για την παραμονή των γηγενών ή την προσέλκυση μη γηγενών επιστημόνων στις Σέρρες, με την προσφορά δράσεων υλικού και ηθικού προσανατολισμού, για την βελτίωση του βιοτικού και μορφωτικού τους επιπέδου. ιε) Η ενίσχυση όλων εκείνων των παραγόντων που βοηθούν στην προαγωγή των πολιτικών, κοινωνικών κι ανθρωπιστικών επιστημών στον τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό χώρο, και η συμμετοχή στις διαδικασίες αναβάθμισης του μορφωτικού επιπέδου και της δημοκρατικής συνείδησης τόσο των Ελλήνων όσο και των άλλων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ιστ) Η συνεργασία για τη διεκδίκηση διαπεριφερειακών και διαδημοτικών κοινοτικών προγραμμάτων στον τομέα του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, του εναλλακτικού τουρισμού και της κοινωνικής οικονομίας. ιζ) Η επιδίωξη συγκέντρωσης χορηγιών για την οικονομική στήριξη του Δήμου Σερρών. ιη) Η έκφραση αιτιολογημένης γνώμης για τις δράσεις του Δήμου Σερρών, με επιδίωξη και στόχο την δημιουργία δημοκρατικής συνείδησης και συλλογικού πνεύματος ευθύνης στα μη ενήλικα μέλη της τοπικής κοινωνίας. ιθ) Η ενθάρρυνση της συμμετοχής των μελών της εταιρείας και όλων 6

7 των Σερραίων δημοτών στις συνελεύσεις των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων του δήμου Σερρών (αρ.85 του Ν. 3852/2010). κ) Η υποβολή αιτήσεων και προτάσεων διαφόρων ζητημάτων προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών για την θέση τους σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων επ αυτών εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους ισχύοντες κανονισμούς, κα) Η ενθάρρυνση διενέργειας τοπικών δημοψηφισμάτων στο Δήμο Σερρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και κβ) Η προτροπή κι επιδίωξη συμμετοχής των μελών της εταιρείας στην προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Σερρών και η ενθάρρυνση της παρακολούθησης των εργασιών της εν λόγω Επιτροπής εκ μέρους όλων των δημοτών, Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία μπορεί ιδίως να υποβάλει αιτήσεις κι υπομνήματα προς όλα τα αρμόδια όργανα του Δήμου Σερρών καθώς και: Να οργανώνει μελετητικές και ερευνητικές ομάδες, τόσο στον ελλαδικό χώρο, όσο και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό. Να οργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, επιστημονικά συμπόσια και διαλέξεις. Να οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικά σεμινάρια. Να δημιουργεί δίκτυα πληροφορικής και διακίνησης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. Να προβαίνει σε ενέργειες για: Την έκδοση βιβλίων, περιοδικών, μελετών, μονογραφιών, δοκιμίων, 7

8 λευκωμάτων, εκθέσεων φωτογραφιών και βιντεοσκοπήσεων κ.λπ. δυνάμενων να προάγουν τον τομέα της συμμετοχικής δημοκρατίας, της κοινωνίας των πολιτών, των επιστημών και του πολιτισμού. Την προώθηση της έρευνας, πρωτογενούς και εφαρμοσμένης, και την αξιοποίηση προς αυτόν τον σκοπό των κοινοτικών ενισχύσεων για κινητικότητα και μεταφορά τεχνογνωσίας σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο. Την ανταλλαγή και μεταφορά πληροφόρησης, εμπειριών και τεχνογνωσίας ως προς την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος της ανάδειξης παράλληλων-εικονικών συμβούλων στην τοπική αυτοδιοίκηση, την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων και την επίτευξη κοινών θεματικών στόχων. Την αναζήτηση και ανεύρεση οποιασδήποτε άλλης πράξεως, που ενισχύει την επίτευξη των στόχων. Για την επίτευξη όλων των παραπάνω στόχων η εταιρία θα μπορεί να υποβάλει αιτήσεις ένταξης σε σχετικά προγράμματα για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων. Επ ουδενί λόγω επιτρέπεται να αναμειχθεί η εταιρία στην πολιτική ή σε έργα αλλότρια προς τους υπό του παρόντος καταστατικού καθορισμένους σκοπούς ή να στραφεί προς συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή δημοτική παράταξη. Για την επίτευξη όλων των ως άνω σκοπών η εταιρεία θα μπορεί να ενεργεί όλες τις προσήκουσες πράξεις. Άρθρο 4: ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μέσα για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας είναι: 1. Η διοργάνωση επιστημονικών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών εκδηλώσεων. 8

9 2. Η έκδοση εντύπων (π.χ. περιοδικών, εφημερίδων) και η δημιουργία διαδικτυακού forum για την πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας. 3. Η ενίσχυση, υιοθέτηση, συμμετοχή σε δραστηριότητες τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, που υπηρετούν ή συμπορεύονται με τους σκοπούς της εταιρείας, εντός και εκτός Ελλάδας. 4. Η δημιουργία και καλλιέργεια σχέσεων με εταιρείες, ιδρύματα, συλλόγους και λοιπά νομικά πρόσωπα άλλων περιοχών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που επιδιώκουν παρεμφερείς με την εταιρεία σκοπούς. 5. Η θεσμοθέτηση υποτροφιών για την δημιουργία, συγκρότηση και λειτουργία ενός άτυπου και εικονικού πιλοτικού Συμβουλίου για το Δήμο Σερρών, που θα αποτελείται αποκλειστικά από Σερραίους Δημότες και μόνιμους κάτοικους Σερρών μέλη της εταιρείας και την ενίσχυση της συμμετοχής και δράσης των τελευταίων. 6. Η θεσμοθέτηση βραβείων για την ενίσχυση φυσικών ή νομικών προσώπων, η δραστηριότητα των οποίων υπηρετεί τους σκοπούς της εταιρείας. 7. Η υποβολή αιτήσεων και υπομνημάτων προς όλα τα αρμόδια όργανα του Δήμου Σερρών και τα αντίστοιχα κάθε φορέα, δημόσιου ή ιδιωτικού, σχετικού με τον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Άρθρο 5: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια με δυνατότητα παράτασης με κατά πλειοψηφία απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών. Η διάρκεια αυτής αρχίζει από την ημέρα της καταχώρησης του παρόντος καταστατικού στα βιβλία του Πρωτοδικείου Σερρών. Εάν η εταιρεία συνεχίσει τις εργασίες της και μετά την ως άνω ημερομηνία θα θεωρείται ότι η διάρκειά της παρατάθηκε σιωπηρώς για αόριστο χρόνο. Άρθρο 6: ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. Η εταιρεία συγκροτείται από τακτικά και επίτιμα μέλη. Η ιδιότητα του 9

10 μέλους είναι προσωποπαγής και αμεταβίβαστη. 2. Τακτικό μέλος της εταιρείας εγγράφεται, ύστερα από ομόφωνη εγκριτική απόφαση των διαχειριστών εταίρων, κατά την απόλυτη, ανέλεγκτη και αναιτιολόγητη διακριτική τους ευχέρεια, οποιοσδήποτε ενήλικος Έλληνας έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, είναι αποδεδειγμένα Δημότης και μόνιμος κάτοικος του Δήμου Σερρών, δεν στερείται τα πολιτικά του δικαιώματα, αποδέχεται τις διατάξεις του καταστατικού αυτού και δύναται να συμβάλει στην εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού, κατόπιν υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσής του (παράρτημα 1) προς την εταιρεία. Η απόδειξη των παραπάνω ιδιοτήτων γίνεται με απλή υπεύθυνη δήλωση τού προς εγγραφή μέλους προς την εταιρεία, η οποία διατηρεί σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο στάδιο την δυνατότητα ελέγχου της συνδρομής των ως άνω στοιχείων. Τυχόν μη συνδρομή των εν λόγω στοιχείων κι ιδιοτήτων στο πρόσωπο μέλους της εταιρίας, ανεξαρτήτως του λόγου για τον οποίο θα έχει επέλθει, θα έχει ως συνέπεια την κατόπιν ομόφωνης απόφασης των διαχειριστών εταίρων αυτεπάγγελτη κι ανέξοδη για την εταιρεία αποβολή έξοδο του μέλους αυτού από την εταιρία. 3. Δεν επιτρέπεται να γίνει μέλος της εταιρείας ιδιοκτήτης εντύπου ή τηλεοπτικού μέσου ενημέρωσης, μπορούν όμως να γίνουν μέλη οι υπάλληλοί τους, δημοσιογράφοι, τεχνικοί κλπ. Σε περίπτωση που μέλος της εταιρείας αποκτήσει μία από τις παραπάνω ιδιότητες, τότε η ιδιότητά του ως μέλους της εταιρείας αναστέλλεται αυτοδικαίως έως την μη ύπαρξη του εν λόγω ασυμβιβάστου. 4. Δεν επιτρέπεται να γίνει μέλος της εταιρείας εν ενεργεία υπουργός, ευρωβουλευτής, βουλευτής, ειδικός ή γενικός γραμματέας Υπουργείου ή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ή δήμου, περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης, περιφερειακός σύμβουλος, δήμαρχος ή δημοτικός σύμβουλος. Σε περίπτωση που μέλος της εταιρείας αποκτήσει μία από τις παραπάνω ιδιότητες, τότε η ιδιότητά του ως μέλους της εταιρείας αναστέλλεται αυτοδικαίως έως την μη ύπαρξη της εν λόγω ασυμβίβαστης ιδιότητας. 5. Εάν μέλος της εταιρείας θέσει υποψηφιότητα για τον Α ή Β βαθμό 10

11 τοπικής αυτοδιοίκησης, για τη Βουλή των Ελλήνων ή το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η ιδιότητα του ως μέλους της εταιρείας αναστέλλεται αυτοδικαίως με την ανακοίνωση του ονόματός του στο οικείο πρωτοδικείο και μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών εκλογών. 6. Με πλειοψηφική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της εταιρείας μπορούν να ανακηρύσσονται ως επίτιμα μέλη της εταιρείας, πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην ελληνική κοινωνία ή στο διεθνή χώρο ή ιδίως στο Δήμο Σερρών, ανεξάρτητα από το αν είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σερρών. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν υποχρέωση να καταβάλουν συνδρομή. Έχουν όμως δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις δράσεις της εταιρείας. 7. Η είσοδος κάθε μέλους συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του όλων των όρων του παρόντος καταστατικού. 8. Η εγγραφή νέων μελών δεν απαιτείται να συνοδεύεται από τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού. 9. Το κάθε υποψήφιο μέλος καταθέτει την αίτηση - υπεύθυνη δήλωσή του μαζί με το ποσό της ετήσιας συνδρομής που ανέρχεται στα 30 Ευρώ στα γραφεία της εταιρείας ή στα πρόσωπα που θα έχει επιλέξει και υποδείξει η εταιρεία. Με την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση αποδέχεται ανεπιφύλακτα την έγκριση ή μη της αίτησής του και δεν θα αμφισβητήσει την απόφαση. Τέλος δηλώνει τη χρονική περίοδο, για την οποία επιθυμεί να είναι μέλος και καταθέτει τη συνδρομή. 10. Με την έγκριση της αίτησης παραδίδεται στο νέο μέλος ο αριθμός μέλους και ο κωδικός πρόσβασής του για τη συμμετοχή του στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και τις ηλεκτρονικές δραστηριότητες της εταιρείας. 11. Ο όρος της έγκρισης της αίτησης περί εγγραφής νέου μέλους στην εταιρεία θα ισχύει για τα πρώτα 10 χρόνια ή μέχρι τη συγκέντρωση μελών. Από το σημείο αυτό και μετά, κάθε αίτηση μέλους θα γίνεται αυτόματα αποδεκτή, εκτός εάν το υποψήφιο μέλος στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων. Τα ως άνω ασυμβίβαστα δεν θίγονται από την παρούσα διάταξη. 11

12 Άρθρο 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 1. Όλα τα μέλη της εταιρείας έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. 2. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα: α. Να ορίζεται διαχειριστής ή να εξουσιοδοτείται εγγράφως για την διενέργεια συγκεκριμένων ενεργειών έπειτα από ομόφωνη απόφαση των διαχειριστών- εταίρων της εταιρείας. β. Να συμμετέχει στη λειτουργία και όλες τις δράσεις της εταιρείας, να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του σε οποιοδήποτε θέμα απασχολεί την εταιρεία και να αναπτύσσει τις απόψεις του στα αρμόδια όργανα. γ. Να απολαμβάνει τα ωφελήματα που παρέχονται στα μέλη της εταιρείας και ιδίως να τυγχάνει της χορήγησης υποτροφίας για την συμμετοχή του ως μέλους του παράλληλου, άτυπου κι εικονικού πιλοτικού Συμβουλίου για το Δήμο Σερρών. 3. Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση: α. Να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας και να προστατεύει τα συμφέροντα της. β. Να συμμετέχει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του στις δραστηριότητες της εταιρείας για την πραγματοποίηση των σκοπών της. Τυχόν κλήρωσή του κι ανάδειξή του σε θέση μέλους του ως άνω πιλοτικού παράλληλου-εικονικού Συμβουλίου συνεπάγεται για το εν λόγω μέλος, πέρα από τα ειδικά ωφελήματα, και ειδικές επιπρόσθετες υποχρεώσεις, όπως αυτές καθορίζονται στο παρόν καταστατικό αλλά και στο παράρτημα 5 «Σύμβαση υποτροφίας», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος. 12

13 γ. Να καταβάλλει τακτικά τις συνδρομές του και να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις. δ. Να εκπληρώνει ευσυνείδητα, υπεύθυνα και αποτελεσματικά κάθε αποστολή που αναλαμβάνει. Άρθρο 8: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 1. Κάθε υπαίτια πράξη ή παράλειψη μέλους της εταιρείας, με την οποία παραβιάζεται διάταξη της νομοθεσίας περί αστικής εταιρείας ή του παρόντος καταστατικού ή αντιστρατεύεται στους σκοπούς της εταιρείας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει ως κύρωση τη διαγραφή του μέλους με απόφαση λαμβανομένη από την απλή πλειοψηφία των ταμειακώς εντάξει παρόντων μελών της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών της εταιρείας. Μέχρι την λήψη της εν λόγω απόφασης, οι διαχειριστές εταίροι μπορούν με ομόφωνη απόφασή τους να αναστέλλουν προσωρινά την ιδιότητα κάθε μέλους, που έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα. 2. Για την οριστική διαγραφή μέλους της εταιρείας για οποιονδήποτε άλλο σπουδαίο λόγο απαιτείται απόφαση λαμβανομένη από την απλή πλειοψηφία των ταμειακώς εντάξει παρόντων μελών της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών της εταιρείας. Το τελευταίο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή. Άρθρο 9: ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 1. Η συνδρομή των μελών είναι ετήσια, του έτους υπολογιζόμενου από την 30 η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους έως την 29 η Δεκεμβρίου του επομένου έτους. Ειδικά για το διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος έως την 29 η Δεκεμβρίου 2014 οι συνδρομές που καταβάλλονται αφορούν το χρονικό διάστημα έως και την 29 η Δεκεμβρίου του Το ύψος της ετήσιας συνδρομής ανέρχεται στο ποσό των 30 και αυτή καταβάλλεται στο ακέραιο για το τρέχον πάντοτε έτος ανεξαρτήτως ημερομηνίας εγγραφής και των μηνών που απομένουν. 13

14 3. Η συνδρομή του επομένου έτους προκαταβάλλεται έως την 30 η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. 4. Κάθε μελλοντική αυξομείωση της συνδρομής καθορίζεται με απόφαση της πλειοψηφίας των 3/5 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, είναι ταμειακώς εντάξει και είναι παρόντα στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της εταιρείας. 5. Σε περίπτωση κατεπείγοντος οι διαχειριστές εταίροι μπορούν να αποφασίσουν, κατόπιν ομόφωνης απόφασης τους, για έκτακτη μη υποχρεωτική εισφορά. 6. Εγκριθέν μέλος της εταιρείας μπορεί να αναλάβει να καλύψει εξ ιδίων την συνδρομή ενός άλλου τακτικού ή υποψηφίου μέλους. Στην περίπτωση αυτή γίνεται ρητή μνεία ότι προς ενίσχυση του πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών αλλά και της χορηγικής λογικής υπέρ των αδυνάτων, το υπέρ οὗ η κάλυψη της συνδρομής μέλος, σε περίπτωση κλήρωσής του στη θέση μέλους του πιλοτικού Συμβουλίου, εκχωρεί εκ των προτέρων κι εγγράφως μέρος της υποτροφίας που του αναλογεί προς το μέλος που συνέβαλε στην εν λόγω κάλυψη της συνδρομής του, αυτοδικαίως με την υπογραφή του συμφωνητικού του παραρτήματος 2. Τυχόν άρνηση ή εναντίωση τήρησης του εν λόγω όρου από το υπέρ οὗ η κάλυψη της συνδρομής μέλος συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα καθώς και αιτία αναστολής της ιδιότητας του ως μέλους με περαιτέρω συνέπεια τον αποκλεισμό του από κάθε δραστηριότητα της εταιρείας. 7. Ρητώς δηλώνεται ότι είναι επιτρεπτή η εγγραφή μελών για την επόμενη χρονιά έως την 29 η Δεκεμβρίου του εκάστοτε τρέχοντος έτους. Άρθρο 10: ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΜΕΛΩΝ 1. Η μη προκαταβολή από μέλος της συνδρομής του για την επόμενη χρονιά μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους συνεπάγεται την μη δυνατότητα εκ μέρους του συμμετοχής στην κλήρωση των μελών του άτυπου πιλοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών. 2. Η μη καταβολή από μέλος της συνδρομής του μέχρι τη 31 η Ιανουαρίου του 14

15 τρέχοντος έτους συνεπάγεται την αυτοδίκαιη αναστολή της ιδιότητάς του ως μέλους. Άρθρο 11: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ 1. Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από τη εταιρεία αφού καταθέσει σχετική έγγραφη δήλωση σε κάποιον διαχειριστή της, οφείλει όμως να συμμορφωθεί ως προς τις εκκρεμείς οικονομικές του υποχρεώσεις. Καμία καταβληθείσα συνδρομή δεν επιστρέφεται για οποιονδήποτε λόγο. 2. Το μέλος που αποχωρεί μπορεί να εγγραφεί εκ νέου στην εταιρεία μετά από έγγραφη αίτησή του (παράρτημα 1), και την εκ μέρους του καταβολή της τρέχουσας συνδρομής. Άρθρο 12: ΕΙΣΦΟΡΕΣ Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού οι εδώ υπογραφόμενοι εταίροι συμφωνούν να εισφέρουν στην εταιρεία ο μεν Αργυρίου Σταύρος το ποσό των 940 Ευρώ, ο δε Μαντζαρίδης Νικόλαος το ποσό των 30 Ευρώ και ο Σιάπκαλης Κωνσταντίνος το ποσό των 30 Ευρώ. Ειδικότερα για το πρώτο έτος λειτουργίας της εταιρείας ο διαχειριστής Αργυρίου Σταύρος δεσμεύεται να καλύψει εξ ιδίων το υπολειπόμενο και μη καλυπτόμενο από ιδίους πόρους της εταιρίας ποσό που απαιτείται για τη χορήγηση μιας τουλάχιστον υποτροφίας. Επίσης, ο εταίρος Σταύρος Αργυρίου θα εισφέρει αποκλειστικά και μόνον το δικαίωμα δωρεάν χρήσης του ακινήτου ιδιοκτησίας του που βρίσκεται στην θέση Εθνικής Αντίστασης αρ. 29, στις Σέρρες, για χρήση του ως γραφείου της εταιρείας. Η εν λόγω δωρεάν χρήση θα μπορεί να ανακαλείται οποτεδήποτε και αναιτίως από τον παραπάνω εταίρο με την εκ μέρους του κοινοποίηση σχετικής εξώδικης δήλωσης προς την εταιρεία. Οι εδώ υπογράφοντες εταίροι δεν απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής ετήσιας συνδρομής ή τυχόν εκτάκτως επιβαλλόμενης συνδρομής. 15

16 Άρθρο 13: ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εκτός των ως άνω εισφορών, οι πόροι της εταιρείας είναι: δωρεές και χορηγίες φυσικών και νομικών προσώπων, κληρονομιές ή κληροδοσίες, έσοδα από λαχειοφόρους αγορές, χοροεσπερίδες και λοιπές εκδηλώσεις ως και κάθε άλλη εισφορά μελών ή τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και από τα περιουσιακά δικαιώματα που αποκτά η εταιρεία από την λειτουργία της. Πόροι από την εκπόνηση μελετών σχετικών με το αντικείμενο των σκοπών της και με τη διαχείριση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων από τις πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και εκθέσεις και από τις εκδόσεις της σε έντυπο και ψηφιακό περιεχόμενο. Τέλος, πόροι της εταιρείας μπορεί να είναι: 1. α. Τα έσοδα από τυχόν κινητή ή ακίνητη περιουσία της εταιρείας. β. Οι τυχόν δωρεές των μελών. γ. Οι εισπράξεις από διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται, καθώς και τα έσοδα από την κυκλοφορία εντύπων ή άλλων εκδόσεων της εταιρείας. δ. Οποιαδήποτε δωρεά προς την εταιρεία, η οποία γίνεται αποδεκτή κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της πλειοψηφίας των διαχειριστών μελών, αρκεί να μη γίνεται με όρους που είναι αντίθετοι στους σκοπούς της εταιρείας ή εμποδίζουν την πραγματοποίησή τους. ε. Κάθε άλλη εισφορά από φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο των νομίμων δραστηριοτήτων της εταιρείας. Άρθρο 14: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 1. Διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρείας ορίζονται αποκλειστικά και για τα πρώτα πέντε χρόνια από τη δημοσίευση του παρόντος οι εταίροι Σταύρος Αργυρίου, Μαντζαρίδης Νικόλαος και Σιάπκαλης Κωνσταντίνος, οι οποίοι θα εκπροσωπούν την εταιρεία ο καθένας ξεχωριστά, υπογράφοντας 16

17 κάτω από την εταιρική επωνυμία, έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή αρχής, δικαστικά και εξώδικα. Οι πράξεις του κάθε διαχειριστή και εκπροσώπου της εταιρείας που ενεργούνται υπό την εταιρική επωνυμία και για λογαριασμό της εταιρείας, την δεσμεύουν, εφόσον ευρίσκονται εντός των πλαισίων που καθορίζονται από τον εταιρικό σκοπό. Μετά την πρώτη πενταετία θα ορίζονται με απόφαση της πλειοψηφίας τών για τα τελευταία 3 χρόνια ταμειακώς τακτοποιημένων εταίρων σε ετήσια Γενική συνέλευση 3 διαχειριστές, που θα μπορούν να ενεργούν ο καθένας μόνος του. 2. Σε περίπτωση που κάποιος από τους ως άνω διαχειριστές εταίρους πεθάνει, ή κηρυχθεί σε δικαστική συμπαράσταση ή πτωχεύσει, τότε την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνουν οι υπόλοιποι διαχειριστές εταίροι όπως ακριβώς μέχρι και πρότινος, ήτοι με δυνατότητα αυτοτελούς δράσης, υπογράφοντας ο καθένας μόνος του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Σε περίπτωση έλλειψης όλων των παραπάνω οριζομένων διαχειριστών τότε η Γενική Συνέλευση των μελών της εταιρείας αποφασίζει για την ανάδειξη τουλάχιστον ενός νέου προσώπου διαχειριστή. 3. Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας κάποιου διαχειριστή να ασκήσει τα καθήκοντά του, αυτός αναπληρώνεται από τους υπολοίπους διαχειριστές εταίρους που θα μπορούν να ενεργούν ο καθένας μόνος του. 4. Κάθε διαχειριστής, σε περίπτωση κωλύματος, δικαιούται μετά από ομόφωνη απόφαση των υπολοίπων διαχειριστών να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος για την διενέργεια συγκεκριμένων διαχειριστικών ή εκπροσωπευτικών πράξεων. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι έγγραφη και δίδεται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με ιδιωτικό έγγραφο με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του διαχειριστή εκπροσώπου από αρμόδια αρχή. 5. Οι διαχειριστές της εταιρείας δεσμεύονται να μην θέσουν υποψηφιότητα για κανένα βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά ούτε για την Βουλή των Ελλήνων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε περίπτωση, όμως, που τα ως άνω πρόσωπα, ήτοι οι διαχειριστές της εταιρείας, ασκήσουν το δημοκρατικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους να θέσουν υποψηφιότητα για κάποιον από τους παραπάνω θεσμούς, παύονται αυτοδικαίως και αμέσως από τη θέση του διαχειριστή, και αποδέχονται να διαγραφούν εφ όρου ζωής από μέλη της εταιρείας. 17

18 Άρθρο 15: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ- ΕΤΑΙΡΩΝ Για την λήψη αποφάσεων που αφορούν στα ειδικώς οριζόμενα στο παρόν και μόνον ζητήματα της εταιρίας, απαιτείται απλή πλειοψηφία των παρόντων και ταμειακώς εντάξει εταίρων, οι οποίοι αποφασίζουν σε γενική συνέλευση που συγκαλείται στην έδρα της εταιρείας μετά από πρόσκληση οποιουδήποτε εκ των διαχειριστών. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά σε τακτική συνεδρίαση τον Οκτώβριο εκάστου έτους. Κάθε διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την γενική συνέλευση των μελών εταίρων σε έκτακτη συνεδρίαση εντός 10 εργάσιμων ημερών, εάν το ζητήσει εγγράφως και ενυπογράφως το 1/3 του συνόλου των ταμειακώς εντάξει εγγεγραμμένων μελών της εταιρίας. Οι διαχειριστές-εταίροι της εταιρίας μπορούν με ομόφωνη απόφασή τους να συγκαλούν οποτεδήποτε εκτάκτως τη γενική συνέλευση των εταίρων. Η πρόσκληση για την συνέλευση είναι ηλεκτρονική και απαιτείται να κοινοποιείται προς όλους τους εταίρους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πέντε (5) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από τη σύγκλισή της και να καθορίζει και τα προς συζήτηση θέματα. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται πάντοτε σε νόμιμη απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων σε αυτή μελών. Άρθρο 16: ΘΑΝΑΤΟΣ, ΠΤΩΧΕΥΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ 1. Σε περίπτωση που εταίρος πτωχεύσει ή τεθεί σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, η εταιρεία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων, εφόσον αυτοί είναι τουλάχιστον δύο. 2. Σε περίπτωση που εταίρος πτωχεύσει ή αποβιώσει, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων και μόνον. 18

19 Άρθρο 17: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η καταγγελία της εταιρείας από οιονδήποτε εταίρο πριν από την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται, ακόμη και εάν γίνεται με την επίκληση σπουδαίου λόγου που πρέπει απαραιτήτως να διαγιγνώσκεται από το κάτωθι περιγραφόμενο διαιτητικό δικαστήριο, δεν επιφέρει σε καμία περίπτωση την λύση της εταιρείας, αλλά συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έξοδο του καταγγέλλοντος εταίρου από την εταιρεία. Η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στον τοιουτοτρόπως εξερχόμενο εταίρο την αξία της εισφοράς του για το διανυόμενο έτος. Άρθρο 18: ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της. β) με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων οποτεδήποτε. 2. Μετά την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Εκκαθαριστής της εταιρείας ορίζεται αυτός ή αυτοί που είναι διαχειριστές και εκπρόσωποι της κατά τον χρόνο της λύσης της, οι οποίοι μπορούν να δρουν ο καθένας μόνος του. 3. Ο ή οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να προβούν στην απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταβάλουν στους δανειστές της εταιρείας τις προς αυτούς οφειλές της. Στην συνέχεια υποχρεούται να αποδώσουν στους εταίρους τις μη αναλωθείσες εισφορές τους. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά και το πέρας της διαδικασίας θα αποδοθεί στο ίδρυμα ΚΑΑΜΕΑ Σερρών ή σε περίπτωση που αυτό δεν υφίσταται, σε αντίστοιχο ίδρυμα ή Νομικό πρόσωπο που έχει τους ίδιους με αυτό στόχους και βρίσκεται μέσα στα όρια του Δήμου Σερρών. 19

20 Άρθρο 20: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ & ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 1. Βασικός σκοπός της εταιρείας, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι η ενίσχυση των διαδικασιών άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας στα όρια του Δήμου Σερρών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η συγκρότηση ενός άτυπου, εικονικού, πιλοτικού και παράλληλου οργάνου επιλεγόμενου ως «ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ- ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΡΡΩΝ» που θα αποτελείται αποκλειστικά και μόνον από εγγεγραμμένα και ταμειακώς εντάξει μέλη της εταιρείας. 2. Τα μέλη του «ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ-ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» αναδεικνύονται με κλήρωση. Η εν λόγω κλήρωση θα διενεργείται σύμφωνα με τους όρους της σχετικής προκήρυξης κατά την 31 η Δεκεμβρίου εκάστου έτους και το αποτέλεσμά της θα εξαρτάται κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο Παράρτημα 3, σύμφωνα με την ετήσια κλήρωση του ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ προκειμένου να διασφαλίζεται κατ απόλυτο τρόπο η διαφάνεια και το αδιάβλητο των σχετικών διαδικασιών. Μετά την παραπάνω κλήρωση συνέρχονται οι διαχειριστές εταίροι της εταιρείας και συντάσσουν πρακτικό των επιτυχόντων και των επιλαχόντων τους το οποίο δημοσιεύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο και κοινοποιείται σε όλα τα μέλη της εταιρείας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 3. Κάθε τακτικό μέλος της εταιρείας έχει το δικαίωμα να μετέχει στην σχετική κλήρωση για την ανάδειξη του σε μέλος του ως άνω ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ- ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. 4. Οι διαχειριστές-εταίροι της εταιρείας απολαμβάνουν μεν όλα τα προνόμια των κανονικών μελών, αλλά δεν μπορούν να διατελέσουν παράλληλοιεικονικοί σύμβουλοι ή αριστίδην εικονικοί σύμβουλοι. Σε περίπτωση που η κληρωτίδα κληρώσει τον δικό τους αριθμό, την θέση τους παίρνουν οι επιλαχόντες. 5. Παράλληλοι αριστίδην σύμβουλοι. Οι σύμβουλοι είναι μέλη της εταιρείας, οι οποίοι επιλέγονται με απόλυτη ομοφωνία από τους διαχειριστές-εταίρους για τα πρώτα 5 χρόνια της λειτουργίας της επιχείρησης. Ο αριθμός των αριστίδην συμβούλων είναι ένας ανά δεκάδα. Δηλαδή, αν μπορούν να κληρωθούν από 20

21 1 μέχρι 10 παράλληλοι-εικονικοί σύμβουλοι, τότε παράλληλος αριστίδην σύμβουλος μπορεί να είναι 1. Από 11 έως 20, τότε οι αριστίδην παράλληλοι σύμβουλοι είναι 2. Από 21 μέχρι 27, τότε οι αριστίδην είναι Ο αριθμός των μελών του ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ-ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ θα καθορίζεται με ομόφωνη απόφαση των διαχειριστών εταίρων, η οποία θα λαμβάνεται και θα κοινοποιείται δημοσίως σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την κλήρωση. Περαιτέρω, ο αριθμός των μελών του ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ-ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ δεν θα είναι σταθερός αλλά θα μεταβάλλεται αναλόγως των εγγεγραμμένων μελών. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των μελών του θα κυμαίνεται μεταξύ 1 και 27, δηλαδή μέχρι τα 2/3 των αιρετών μελών του πραγματικού Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών του πραγματικού Δημοτικού Συμβουλίου διαφοροποιηθεί, τα μέλη του παράλληλου εικονικού συμβουλίου δεν θα υπερβαίνουν σε αριθμό τα 2/3 του αριθμού των πραγματικών δημοτικών συμβούλων. Σε περίπτωση που η διαίρεση δίνει δεκαδικό αριθμό, αν αυτός είναι 0,50 και επάνω, τότε αυτός στρογγυλοποιείται προς τα πάνω, αν όμως η διαίρεση δίνει 0,49 και κάτω, τότε αυτός στρογγυλοποιείται προς τα κάτω. (πχ. Έως τις είχαμε 41 εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους. Τα 2/3 αυτών είναι 27,33. Αυτός ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα κάτω και κατά συνέπεια μπορούν να κληρωθούν μέχρι 27 παράλληλοι-εικονικοί σύμβουλοι.). 7. Με ομόφωνη απόφαση των διαχειριστών της εταιρείας δύνανται να αυξομειωθεί ο αριθμός των παράλληλων - εικονικών συμβούλων. Άρθρο 21: ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ & ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1. Για την ενίσχυση κι υποβοήθηση της συμμετοχής των μελών της εταιρείας στο παραπάνω ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ-ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΡΡΩΝ αλλά και της εν γένει ενεργούς ενασχόλησης με τα κοινά, σε κάθε τακτικό μέλος της εταιρείας που θα κληρώνεται ως μέλος του παραπάνω ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ- ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ θα χορηγείται εκ μέρους της εταιρείας ειδική ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ σε βάρος των πόρων της εταιρείας. Ειδικώς, για την 21

22 πρώτη χρονιά λειτουργίας της εταιρείας η χορήγηση των εν λόγω ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ μπορεί να γίνει και εις βάρος των εισφορών των εδώ υπογραφόμενων εταίρων. 2. Το ύψος της ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ θα είναι σταθερό οριζόμενο στο ποσό των ευρώ ετησίως ανά υπότροφο με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 23 του παρόντος. Αυτό που θα κυμαίνεται είναι ο αριθμός των μελών που θα κληρώνονται και θα λαμβάνουν την εν λόγω υποτροφία. Με ομόφωνη απόφαση των διαχειριστών της εταιρείας δύνανται να αυξομειωθεί το ποσό της υποτροφίας. 3. Οι παράλληλοι αριστίδην εικονικοί σύμβουλοι δεν θα εισπράττουν καμία υποτροφία. 4. Επειδή στόχος της Αριστοδημοκρατίας είναι να διεισδύσει και να βρει μιμητές τόσο εκτός του νομού Σερρών όσο και εκτός Ελλάδας, η εταιρεία θα πρέπει να είναι πλήρως ανεξάρτητη οικονομικά και να καλύπτει εξ ιδίων πόρων τα λειτουργικά της έξοδα. Για αυτό θα κληρώνεται 1 παράλληλος εικονικός σύμβουλος ανά 250 εγγεγραμμένα μέλη. Ειδικώς και μόνον για το πρώτο έτος λειτουργίας της εταιρείας προβλέπεται η κλήρωση ενός τουλάχιστον παράλληλου συμβούλου ανεξαρτήτως του αριθμού των εγγεγραμμένων μελών της εταιρείας. Τα χρήματα που περισσεύουν μετά τη χορήγηση των υποτροφιών θα διατίθενται για τη γραμματειακή υποστήριξη, την κάλυψη των εν γένει αναγκών λειτουργίας της εταιρείας και τη διαφημιστική προβολή των σκοπών της εταιρείας. 5. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώνεται ο πλήρης αριθμός των 250 εταίρων ώστε να κληρωθεί ένας ακόμη παράλληλος εικονικός σύμβουλος, τότε τα έσοδα που περισσεύουν διατίθενται για τη διαφημιστική προβολή των σκοπών της εταιρείας και την κάλυψη των αναγκών της. Αυτό θα συμβαίνει αν τα περισσεύοντα μέλη είναι 199 και κάτω. Αν όμως τα περισσεύοντα μέλη είναι 200 και πάνω, τότε το υπόλοιπο κόστος (κατά μέγιστον 30 Χ 50 = 1500 ) θα καταβάλλεται από την εταιρεία, ώστε να κληρωθεί ένας ακόμη σύμβουλος. Η 22

23 εν λόγω πρόβλεψη του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να μην τύχει εφαρμογής αποκλειστικά και μόνον για τα δύο πρώτη έτη λειτουργίας της εταιρίας, κατόπιν ομόφωνης απόφασης των διαχειριστών εταίρων. 6. Για να κληρωθούν 27 παράλληλοι-εικονικοί σύμβουλοι χρειάζονται να έχουν εγγραφεί και να έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά μέλη. Σε περίπτωση που αυτός ο αριθμός ξεπεραστεί, οι διαχειριστές εταίροι θα αποφασίζουν, με απλή πλειοψηφία του συνόλου τους, αν τα περισσεύοντα χρήματα θα διατεθούν για αύξηση του ποσού των υποτροφιών ή για ενίσχυση της προώθησης των στόχων της εταιρείας. Αυτό θα ισχύει για τα επόμενα 5 χρόνια. Μετά την πάροδο των 5 ετών για το θέμα αυτό μοναδική αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση των παρόντων μελών της εταιρείας, η οποία συνέρχεται τον Οκτώβριο εκάστου έτους. Οπωσδήποτε όμως, όλοι οι παράλληλοι-εικονικοί σύμβουλοι θα λαμβάνουν το ίδιο ποσό ως υποτροφία. 7. Για τη χορήγηση των υποτροφιών δημοσιεύεται προκήρυξη σε τουλάχιστον μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα των Σερρών τουλάχιστον μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, όπου θα καθορίζονται οι σχετικές προϋποθέσεις που οφείλουν να συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι. Η απόφαση για την προκήρυξη και τη χορήγηση των υποτροφιών έγκειται στη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών της εταιρείας, με εξαίρεση το πρώτο έτος λειτουργίας της εταιρίας, κατά το οποίο θα χορηγηθεί οπωσδήποτε μία τουλάχιστον υποτροφία. Η εν λόγω προκήρυξη για λόγους διαφάνειας θα κατατίθεται επίσης και σε Συμβολαιογράφο της πόλης των Σερρών. Άρθρο 22: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ-ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Τα μέλη της εταιρείας που θα κληρώνονται και θα αναδεικνύονται, βάσει της σχετικής προκήρυξης και του παρόντος καταστατικού, καλούνται ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ-ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Οι παράλληλοι σύμβουλοι έχουν μέσα στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Σερρών τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχει κάθε απλός δημότης. Όπως ο κάθε 23

24 δημότης, μπορούν να θέσουν θέματα προς συζήτηση και να τα παρουσιάσουν στο δημοτικό συμβούλιο, όπως κάτι τέτοιο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Οι ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ-ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ μπορούν, όμως, να «ψηφίζουν» εικονικά μεταξύ τους για τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου, και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας τους να ανακοινώνονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η ψηφοφορία των παραλλήλων-εικονικών συμβούλων θα εκδηλώνει απλά την ενδεικτική άποψη της κοινής γνώμης. Άρθρο 23: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΤΡΟΦΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 1. Κάθε μέλος της εταιρείας που θα κληρώνεται και θα αναδεικνύεται ως ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ-ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ έχει υποχρέωση να υπογράψει με την εταιρεία την σύμβαση που περιέχεται στο παράρτημα 5 και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος καταστατικού. Τυχόν άρνηση του μέλους να υπογράψει την εν λόγω σύμβαση εγκαίρως κι ανεπιφυλάκτως θα συνιστά λόγο αυτοδίκαιης έκπτωσης του εν λόγω μέλους από τη θέση του ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ-ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ με αποτέλεσμα την αναπλήρωσή του από το αμέσως επόμενο επιλαχόν μέλος, βάσει του πίνακα αποτελεσμάτων της ετήσιας κλήρωσης που θα καταρτίζουν και θα δημοσιεύουν με κάθε πρόσφορο τρόπο οι διαχειριστές εταίροι της εταιρείας ή ο επιληφθείς συμβολαιογράφος. Για το λόγο αυτό αμέσως μετά την κατάρτιση του παραπάνω πίνακα θα αποστέλλεται εκ μέρους της εταιρείας προς όλα τα κληρωθέντα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιστολή, με την οποία θα τους τάσσεται προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της παραπάνω επιστολής προκειμένου αφενός μεν να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους ως δημοτών και μονίμων κατοίκων του δήμου Σερρών κι αφετέρου να υπογράψουν την σύμβαση του Παραρτήματος Το ύψος της ονομαστικής υποτροφίας κάθε κληρωθέντος μέλους ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ετησίως με την επιφύλαξη του αρ.21 24

25 παρ.2 και της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Τυχόν φόροι, επιβαρύνσεις ή εν γένει κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων θα βαρύνουν το παραπάνω ποσό. 3.- Κάθε κληρωθέν μέλος ως ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ-ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ θα εισπράττει κάθε μήνα επί 12 μήνες το ποσό των 150 ευρώ με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. 4.- Παράλληλα, κάθε κληρωθέν μέλος, ως ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ-ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, θα αξιολογείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό κι αδιάβλητο τρόπο από κάθε μέλος της εταιρείας ονομαστικά κι επωνύμως ανά δίμηνο (τις τελευταίες δέκα μέρες εκάστου ζυγού μήνα) σε κλίμακα από 0 έως 100 και σε 5 διαφορετικά πεδία αξιολόγησης (πχ. αποτελεσματικότητα, ενδιαφέρον, εγγύτητα στον δημότη, κλπ), όπως ορίζονται συγκεκριμένα στο Παράρτημα 4 του παρόντος καταστατικού με τίτλο «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ- ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ». 5.- Εφόσον το κληρωθέν μέλος, ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ-ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, βαθμολογηθεί συνολικά με ποσοστό από 50,00000% και πάνω κατά μέσο όρο στις 6 διμηνιαίες αξιολογήσεις, τότε θα εισπράττει μέσα στο πρώτο εικοσαήμερου του επόμενου έτους το υπόλοιπο ποσό της υποτροφίας, δηλαδή τα υπόλοιπα ευρώ. Εφόσον το κληρωθέν μέλος βαθμολογηθεί συνολικά με ποσοστό από 49,99999% και κάτω, δεν θα εισπράττει τα χρήματα αυτά και το ποσό θα διατίθεται καταρχήν για την κλήρωση της επόμενης χρονιάς, εκτός αν αποφασίσουν διαφορετικά με ομόφωνη απόφασή τους οι διαχειριστές εταίροι. Κάθε μέλος της εταιρείας αποδέχεται εκ των προτέρων τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης και παραιτείται από το δικαίωμα προσβολής τους. 6.- Ειδικότερα για τα πρώτα 10 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας προβλέπεται η ανά τετράμηνο υπό αίρεση παύση της ιδιότητας του παράλληλου-εικονικού συμβούλου. Ειδικότερα, αν κάποιο μέλος που κληρώθηκε παράλληλος-εικονικός σύμβουλος δεν επιτυγχάνει για τους 4 πρώτους μήνες της δραστηριότητάς του (2 αξιολογήσεις) ποσοστό από 25

26 30,00000% και πάνω στην αξιολόγησή του από τα υπόλοιπα μέλη, τότε οι διαχειριστές υποχρεούνται να τον παύσουν, και τη θέση του καταλαμβάνει ο επιλαχών παράλληλος- σύμβουλος, ο οποίος θα υπογράφει, κατά τα παραπάνω, νέα σύμβαση υποτροφίας με την εταιρεία για το υπόλοιπο της διάρκειας της θητείας του παυθέντος εικονικού συμβούλου λαμβάνοντας το υπόλοιπο της αναλογούσας υποτροφίας. Η διάταξη αυτή έχει σκοπό να βοηθήσει στην απρόσκοπτη επίτευξη των σκοπών της εταιρείας. 7.- Σε περίπτωση που οι ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ-ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ είναι άνω των πέντε και μέχρι δέκα, ο πρώτος από τους αξιολογούμενους και εφόσον συγκεντρώσει ετήσια τελική βαθμολογία πάνω από 80% παραμένει αυτοδίκαια παράλληλος-εικονικός σύμβουλος και για το επόμενο έτος, λαμβάνοντας την ίδια υποτροφία με όσους κληρωθούν για το συγκεκριμένο έτος. 8.- Σε περίπτωση που οι ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ-ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ είναι άνω των δέκα, οι δύο πρώτοι από τους αξιολογούμενους και εφόσον συγκεντρώσουν ετήσια τελική βαθμολογία πάνω από 80% παραμένουν αυτοδίκαια παράλληλοι-εικονικοί σύμβουλοι και για το επόμενο έτος, λαμβάνοντας την ίδια υποτροφία με όσους κληρωθούν για το συγκεκριμένο έτος. 9.- Σε περίπτωση που οι ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ-ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ είναι άνω των είκοσι, οι τρεις πρώτοι από τους αξιολογούμενους και εφόσον συγκεντρώσουν ετήσια τελική βαθμολογία πάνω από 80% παραμένουν αυτοδίκαια παράλληλοι-εικονικοί σύμβουλοι και για το επόμενο έτος, λαμβάνοντας την ίδια υποτροφία με όσους κληρωθούν για το συγκεκριμένο έτος. Άρθρο 24: ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.- Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 26

27 2.- Κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει μεταξύ της εταιρίας και εταίρων ή μόνον μεταξύ εταίρων θα επιλύεται αποκλειστικά μέσω του θεσμού της διαιτησίας. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται ότι όλες οι διαφορές που προκύπτουν ή σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση, επιλύονται οριστικά από ad hoc συστηνόμενο διαιτητικό δικαστήριο στις Σέρρες, το οποίο διορίζεται και διεξάγει τη διαιτησία σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΚΠολΔ αναλογικά εφαρμοζόμενες. Το διαιτητικό δικαστήριο θα αποτελείται από τρία μέλη και συγκεκριμένα από ένα μέλος που θα υποδεικνύει η κάθε μία από τις δύο αντίδικες πλευρές και από ένα μέλοςεπιδιαιτητή, τουλάχιστον Δικηγόρο παρ Εφέταις του Πρωτοδικείου Σερρών που θα υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών. Το ουσιαστικό δίκαιο που εφαρμόζεται στη διαιτητική διαδικασία είναι το ελληνικό, η γλώσσα της διαιτητικής διαδικασίας η ελληνική και η οριστική διαιτητική απόφαση θα πρέπει να εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου. 3.- Κάθε πλευρά βαρύνεται με την προκαταβολή του ημίσεως των δικαστικών εξόδων συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής του επιδιαιτητή. Με την έκδοση της διαιτητικής απόφασης θα εκκαθαρίζεται οριστικώς και το σύνολο των δικαστικών εξόδων επιβαλλομένων εις βάρος του ηττηθέντος διαδίκου. 4.- Η εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική και επομένως καμία διανομή εισφορών δεν γίνεται προς τα μέλη της είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά τη λύση της εταιρείας. Τα τυχόν, πέραν της εισφοράς των εταίρων, καθαρά κέρδη της εταιρείας για κανέναν λόγο δεν διατίθενται μεταξύ των εταίρων αλλά τοποθετούνται για την πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας τόσο κατά τη διάρκεια όσο και κατά τη λύση της εταιρείας. Το τυχόν καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης θα αποδοθεί στο ίδρυμα ΚΑΑΜΕΑ Σερρών ή σε περίπτωση που αυτό δεν υφίσταται, σε αντίστοιχο ίδρυμα ή Νομικό πρόσωπο που έχει τους ίδιους με αυτό στόχους και βρίσκεται μέσα στα όρια του Δήμου Σερρών. Το παρόν συντάχθηκε σε έξι όμοια αντίτυπα μαζί με τα 5 παραρτήματα, αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος, τα οποία, αφού αναγνώστηκαν και 27

28 βεβαιώθηκαν, υπογράφτηκαν από όλους του συμβαλλόμενους εταίρους. Κάθε ένας από τους υπογράφοντες έλαβε ένα αντίγραφο του παρόντος ενώ δύο αντίγραφα θα κατατεθούν προς δημοσίευση στο βιβλίο εταιρειών του Πρωτοδικείου Σερρών. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 1. Αργυρίου Σταύρος 2. Μαντζαρίδης Νικόλαος 3. Σιάπκαλης Κωνσταντίνος 28

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στ.., σήµερα. οι εδώ συµβαλλόµενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συµφώνησαν να συστήσουν αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, της οποίας θα είναι εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ, προκηρύσσει πενήντα (50) χορηγίες σε πρωτοετείς φοιτητές στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα του έτους 2009, οι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 15 ο πρόγραμμα χορηγιών σε μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων, ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. της αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΕΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΑΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ»

- 1 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. της αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΕΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΑΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ» - 1 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΕΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΑΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ» Στην Αθήνα σήμερα Κυριακή, 1 Μαρτίου 2009, οι παρακάτω υπογεγραμμένοι: 1) Σοφία Αντωνιάδου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» Στην Αθήνα σήμερα την 15 Δεκεμβρίου 2008 μεταξύ των 1. Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ 1. Ο διαγωνισµός ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» Διόνυσος, 16-12-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 763 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23-1-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994,

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Μαρούσι, 05-04-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Το ΥΓΕΙΑ, τιμώντας την μνήμη του εκλιπόντος ιατρού γενικού χειρουργού Παναγιώτη Σακελλαριάδη,

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Ν.Π.Δ.Δ. «Α Παιδικός Σταθμός Δήμου Φυλής»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Ν.Π.Δ.Δ. «Α Παιδικός Σταθμός Δήμου Φυλής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Α ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Φυλή : 16-04-013 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνα e-mail : Αμαρυλλίδος 7, Δημοτική Ενότητα Φυλής : 133 51 : 10 411975, 10 41930 : paidikos.filis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία,

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, Rise Entertainment A.E., Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, καλούµενη στο εξής «Rise» ή η Διοργανώτρια. 2. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 76 Τ.Κ. 104 34, Αθήνα Τηλ.: 210-8203280 Αθήνα, 20/2/2015 Fax: 210-8239622 Αριθμ. Πρωτ.: 1031 E-mail: tsolakou@aueb.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 12263 1 6 0 1 0 0 0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Τίτλος Ν ΟΤ Ε ΙΔΙΩ Τ ΙΚ Η Κ ΕΦ ΑΛΑΙΟΥΧΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση H Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ύφεσης, της διευρυνόμενης ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση 1.1. Ίδρυση Η ανεξάρτητη συνδικαλιστική κίνηση Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών, είναι μία άτυπη μη κερδοσκοπική ένωση προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001932451 2014-03-19

14SYMV001932451 2014-03-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV001932451 2014-03-19 ΣΥΜΒΑΣΗ 5.788,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΒ-7ΔΘ. Έχοντας υπόψη: Ανακοινώνει

ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΒ-7ΔΘ. Έχοντας υπόψη: Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία 21-10-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1598 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΛΗΡ. ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΘΑ ΤΗΛ : 28210-96189 EMAIL : kex@otenet.gr ΜΑΡΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. 1.1. Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δημιουργών Θεατρικών και Οπτικοακουστικών Έργων - ΑΘΗΝΑ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. 1.1. Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δημιουργών Θεατρικών και Οπτικοακουστικών Έργων - ΑΘΗΝΑ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την 5/4/2011 μεταξύ: Aφενός: Του Αστικού μη κερδοσκοπικού συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ- Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011 EIΣAΓΩΓH EMΠOPIA ΣIΔHPOY & XAΛYBA EΔPA: ΛOYTΣAΣ & ΠEΛOΠONNHΣOY, 25ον χλμ. E.O. AΘHNΩN - KOPINΘOY, 19600, T.Θ. 10, MANΔPA ATTIKHΣ THΛ. KENTPO: 210 5500700, TMHMA ΠΩΛHΣEΩN: 210 5500800, FAX ΠΩΛHΣEΩN: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Όνομα Παιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορέας Εκμετάλλευσης του παρόντος παιγνίου είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. Όροι Συμμετοχής Η συμμετοχή στο παίγνιο του Λαϊκού Λαχείου από οποιοδήποτε ενήλικο

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Το Εμπορικό Δίκαιο: α) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες μεταξύ των ανθρώπων. β) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες εμπορευμάτων μεταξύ εμπόρων γ) ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 13-01-2011 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ήµος Αµαρουσίου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα