ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 24047 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παρά βαση στον Mustafa Serwan... 1 Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παρά βαση στον Zapionç (Sariev) Κωνσταντίνο Συμπλήρωση της υπ αριθμ /Γ4/ (ΦΕΚ 1543/Β / ) υπουργικής απόφασης για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Κανόνες για την αξιοποίηση της ακίνητης περιου σίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) και της επένδυσης των αποθεματικών αυτών σε ακίνητα Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενί σχυσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας βάμβακος Εκδοση άδειας λειτουργίας της Ολυμπιακής εγκα τάστασης του Παμπελοποννησιακού Σταδίου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παράβαση Mustafa Serwan. Δυνάμει της υπ αριθμ. 507/2002/2009 Καταλογιστικής Πράξης του Προϊσταμένου της Δ/νσης του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε την κατά τις διατά ξεις των άρθρ και 155 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», για διαπραχθείσα τελω νειακή παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών), επεβλήθη στον Mustafa Serwan Mustafa του Rafik και της Safia, γεν στο Ιράκ, πρώην κάτοικο Θεσσαλονίκης Παπαζώη 10 και νυν αγνώστου διαμονής και με ΑΦΜ: , πολλαπλό τέλος 1.500,00 (χίλια πεντακόσια ευρώ), ήτοι το ελάχιστο σύμφωνα με το άρθρο τουν. 2960/2001. Το ανωτέρω πολλαπλό τέλος υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. 2,4% κατά την είσπραξή του. Κατά της άνω Πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 60 ημερών από την δημοσίευσή της στην Ε.τ.Κ. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α. ΣΥΜΕΩΝ ΜΑΥΡΙΔΗΣ (1) (2) Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παράβα ση στον Zapionç (Sariev) Κωνσταντίνος. Δυνάμει της υπ αριθμ. 33/2003/2009 Καταλογιστικής Πράξης του Προϊσταμένου της Δ/νσης του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε την κατά τις διατάξεις των άρθρ και 155 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», για διαπραχθείσα τελωνειακή παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών), επεβλήθη στον Zapionç (Sariev) Κωνσταντίνος (Konstantin) του Αντύπα (Sariev Antip) και της Bασίλισσας (Sarieva Vasilisa), γεν στην Γεωργία, κάτοικο Αθηνών Αλαμάνας 19 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΔΤ Χ / Τ.Α. Ομόνοιας και με ΑΦΜ: , πολλαπλό τέλος 1.500,00 (χίλια πεντακόσια ευρώ), ήτοι το ελάχιστο, σύμφωνα με το άρθρο του ν. 2960/2001. Το ανωτέρω πολλαπλό τέλος υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. 2,4% κατά την είσπραξή του. Κατά της άνω Πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 60 ημερών από την δημοσίευσή της στην Ε.τ.Κ. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α. ΣΥΜΕΩΝ ΜΑΥΡΙΔΗΣ F Αριθμ /Γ4 (3) Συμπλήρωση της υπ αριθμ /Γ4/ (ΦΕΚ 1543/Β / ) υπουργικής απόφασης για τα Τμή ματα Αθλητικής Διευκόλυνσης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 1566/1985 «Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 της υπ αριθμ. Γ4/902/ απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παι δείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 21/Β / ) που κυρώ θηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110/Α ), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 51 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α / ) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανά γκες και άλλες διατάξεις». 3. Την υπ αριθμ. 891/Γ4/ (ΦΕΚ 1258/Β / ) κοινή απόφαση των Υφυπουργών Πολιτι σμού και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ιδρυση και Λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης

2 24048 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γυμνασίων (Τ.Α.Δ.) διαδικασία επιλογής και παραμονής μαθητών τριών στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ.)». 4. Την υπ αριθμ. 1206/Γ4/ (ΦΕΚ 581/Β / ) κοινή απόφαση των Υφυπουργών Πολιτισμού και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ιδρυση και Λειτουργία των Ειδικών Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείων (Ε.Τ.Α.Δ.) διαδικασία επιλογής και παραμονής μαθητών τριών στα Αθλητικά Τμήματα». 5. Την υπ αριθμ. ΣΤ5/5557/ υπουργική απόφα ση «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων Υφυπουργών και Υπουρ γείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 68/Β / ). 6. Την υπ αριθμ. 42/ πράξη της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ.), με την οποία εισηγήθηκε τις «Ιδρύσεις Προσθήκες Καταργήσεις Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ.) και Ειδικών Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (Ε.Τ.Α.Δ.) σχολικού έτους ». 7. Την υπ αριθμ. 47/ πράξη της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ.), με την οποία εισηγήθηκε τις παρακάτω μεταβολές. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 90 του π.δ 63/2005 (Α 98/2005) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», αποφασίζουμε: 1. Καταργούμε Τμήμα Αθλητικής Διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ.) ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΛΗΜΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2. Επαναφέρουμε σε λειτουργία: ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΛΗΜΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 3ο ΓΕΛ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 3. Τροποποιούμε τον πίνακα 4.3 Γ Τάξη, ως εξής: ΝΟΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΛΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ Δ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΣΜΥΡ ΝΗΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟ ΛΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΡΤΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΝΟΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΛΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗ ΣΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑ ΜΟΥ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙ ΝΑΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟ ΣΙΩΝ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟ ΣΙΩΝ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΥΓΜΑΧΙΑ ΠΑΛΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ Β ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ / 7ο ΛΥ ΚΕΙΟ 10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΕΩΝ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΕΩΝ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟ ΚΗΠΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑ ΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΕΛΛΑΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ ΠΑΛΑΤΙΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΟΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΛΗΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΙΜΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2009 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ F Αριθμ. Β1/7/10345/1600 (4) Κανόνες για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) και της επένδυσης των αποθεματικών αυτών σε ακίνητα. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151/Α ) «Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποί ησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφά λισης». 2. Τις διατάξεις του π.δ/τος 372/1995 (ΦΕΚ 201/Α ) «Μεταφορά της Γ.Γ.Κ.Α. από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας». 3. Την από γνώμη της Επιτροπής Επενδυ τικής Πολιτικής του άρθρου 20 του ν. 3586/2007, που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. Φ.80000/οικ.26707/260 7/ απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού, ούτε και στους Προϋπολογισμούς των Φ.Κ.Α., αποφασίζουμε: Θεσπίζεται το πλαίσιο κανόνων επενδυτικής συμπερι φοράς για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) και της επένδυ σης των αποθεματικών αυτών σε ακίνητα, ως εξής: Άρθρο 1 Ορισμοί εννοιών 1. «Οικιστικά ακίνητα»: Αυτοτελή κτίσματα ή συγκροτή ματα κατοικιών που προορίζονται για κύρια ή και δευ τερεύουσα εξοχική κατοικία εντός μεγάλων αστικών περιοχών ή σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος. (Τα οικιστικά ακίνητα πρέπει να είναι συγκροτήματα με όχι λιγότερα από 10 διαμερίσματα). 2. «Επαγγελματικά ακίνητα»: Ακίνητα με χρήση γραφεί ων, καταστημάτων πολυκαταστημάτων ή συνδυασμός γραφείων και καταστημάτων. Στην ίδια κατηγορία πε ριλαμβάνονται και οι στεγασμένοι χώροι στάθμευσης, οι σταθμοί αυτοκινήτων (οργανωμένα parking) και οι βοηθητικοί αποθηκευτικοί χώροι ως παραρτήματα των επαγγελματικών ακινήτων. 3. «Βιομηχανικά ακίνητα Αποθήκες»: Βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια για τα οποία υπάρχει σχετική οικοδο μική άδεια χρήσης κτιρίου. Οργανωμένοι αποθηκευτικοί χώροι και διαμετακομιστικά κέντρα, σε βιομηχανικές περιοχές και θέσεις με αντίστοιχες χρήσεις. 4. «Τουριστικά Ακίνητα»: Ξενοδοχεία, μεγάλες τουρι στικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων ειδικών χρήσεων συνοδευτικών αυτών, όπως, αναπτύξεις golf, κέντρων Spa, αίθουσες και εγκαταστάσεις συνεδρί ων, οργανωμένα αγροτουριστικά καταλύματα, (κάμπινγκ και κατασκηνώσεις). 5. «Αξιοποιημένα Ακίνητα»: Οικόπεδα ή αγροτεμάχια, εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, με τα επί αυτών κτί σματα, τα οποία έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητες δόμησής τους. 6. «Ακίνητα προς αξιοποίηση»: Οικόπεδα ή αγροτεμά χια, εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, για τα οποία ισχύει ένα από τα ακόλουθα: α. είναι αδόμητα, αλλά μπορούν να οικοδομηθούν, β. είναι μερικώς ανεπτυγμένα, αλλά η υφιστάμενη σε αυτά δόμηση δεν εξαντλεί την επιτρεπόμενη, γ. είναι δομημένα, αλλά τα υπάρχοντα κτίσματα είναι απαξιωμένα, ή δεν ικανοποιούν πλέον το σκοπό της αρχικής ανάπτυξής τους, και χρήζουν αντικατάστασης, ή αλλαγής χρήσης και πλήρους ανακατασκευής. Άρθρο 2 Όρια επενδύσεων Οι Φ.Κ.Α. αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σύμφωνα με το εκάστο τε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, επιτρέπεται με αποφάσεις των Δ.Σ. τους να επενδύουν σε ακίνητα, μέχρι ποσο στού 25%, επί του συνολικού προς επένδυση ποσοστού 23%, του ποσού που προκύπτει από τον συνυπολογισμό των στοιχείων του Φ.Κ.Α. του άρθρου 4 της παρ. 4 του ν.3586/2007. Οι συμμετοχές των Φ.Κ.Α. σε Εταιρίες Επένδυσης Ακί νητης Περιουσίας (Ε.Ε.Α.Π.) θεωρούνται επενδύσεις σε κινητές αξίες και δεν προσμετρώνται στις επενδύσεις ακίνητης περιουσίας. Άρθρο 3 Μελέτες αξιοποίησης ακινήτων 1. Τα Δ.Σ των Φ.Κ.Α. πριν από κάθε απόφαση αξιοποί ησης ακινήτων που ανήκουν στην ιδιοκτησία τους ή πρόκειται να αποκτήσουν, οφείλουν να πραγματοποι ούν μελέτη στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται κατ ελάχιστο τα ακόλουθα: α. Περιγραφή των ακινήτων. β. Παρουσίαση της περιοχής (Τοποθεσία, Πολεοδομικά στοιχεία, δεδομένα, τάσεις και ανάλυση των προοπτι κών, χρήσεις γης κ.λπ.). γ. Αξιολόγηση παρούσας απόδοσης (υπολογισμός και αξιολόγηση της τρέχουσας απόδοσης σε σχέση με την εκτιμηθείσα μισθωτική αξία). δ. Προτάσεις αξιοποίησης (παρουσίαση εναλλακτι κών προτάσεων, κτιριολογικό πρόγραμμα, περιγραφή λύ σεων, τεχνική εκτίμηση κόστους κατασκευής και χρόνου υλοποίησης, χρηματοοικονομική ανάλυση, συ σχετισμός με τις οικονομικές προοπτικές του Φορέα με ορίζοντα 5ετίας). ε. Αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων (δείκτες από δοσης και βιωσιμότητας των εναλλακτικών προτάσεων ανάπτυξης, ύφος επένδυσης, τρόπος όχημα χρηματο δότησης, δυνατότητα υλοποίησης των προτεινόμενων λύσεων στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας, κίν δυνοι ανά περίπτωση). στ. Συμπεράσματα και προτάσεις (σύνοψη συμπερα σμάτων, εντοπισμός κυρίων ζητημάτων για λήψη από φασης, χρονοδιάγραμμα ενεργειών υλοποίησης).

4 24050 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Οι ανωτέρω μελέτες θα υποδεικνύουν τη σκοπιμό τητα και την οικονομική βιωσιμότητα της επένδυσης και θα προτείνουν τεκμηριωμένα είτε τον τρόπο αξιοποίη σης, είτε τη σκοπιμότητα διατήρησης ενός ακινήτου ως «απόθεμα γης» ή ακόμα και την εκποίηση του, είτε τη δημιουργία ή συμμετοχή του σε Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Ε.Ε.Α.Π.) είτε για την εισφορά σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ακίνητης Περιουσίας. 3. Οι προδιαγραφές τεχνικών μελετών (Αρχιτεκτονι κών, Στατικών, Ηλεκτρομηχανολογικών κ.λπ.) για την εκτέλεση εργασιών επισκευής, ανακαίνισης και κατα σκευής κτιρίων των Φ.Κ.Α. συντάσσονται σύμφωνα με όσα ορίζονται σας περί εκπονήσεως μελετών δημοσίων έργων όπως εκάστοτε ισχύουν. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στα μελλοντικά ή ανακαινιζόμενα κτίρια των Φ.Κ.Α, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Άρθρο 4 Κριτήρια επένδυσης σε αξιοποιημένα ακίνητα Οι Φ.Κ.Α. δύνανται να επενδύουν στις κάτωθι κατη γορίες αξιοποιημένων ακινήτων λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τα κατά περίπτωση αναφερόμενα κριτήρια επένδυσης: 1. Επαγγελματικά ακίνητα: Τα βασικά χαρακτηριστικά της επένδυσης σε γραφεία και καταστήματα σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες ακινήτων, είναι η καλύτερη τρέχουσα απόδοση, η εύκολη διαχείριση, η ασφάλεια λόγω κατά κανόνα πολλών υποψήφιων χρηστών και η δυνατότητα δημιουργίας υπεραξιών. Σε ό,τι αφορά τα μισθωμένα ακίνητα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αποδόσεις, η φερεγγυότητα των υπαρχόντων ενοικια στών, ενώ σε περίπτωση ελεύθερων ακινήτων, πρέπει να διερευνώνται η προσφορά και ζήτηση χώρων στην περιοχή, οι αποδόσεις της περιοχής, οι συνθήκες της τοπικής αγοράς και οι προοπτικές της θέσης και του είδους τους. Κατά την κατάρτιση νέων μισθώσεων πρέ πει να διερευνάται η φερεγγυότητα των υποψηφίων ενοικιαστών, η βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους και να μην επιδιώκεται ως αυτοσκοπός η κατάρτιση μισθώ σεων με υψηλά μισθώματα, ώστε να μην καταρτίζονται μισθώσεις υψηλού κινδύνου για τους Φ.Κ.Α. 2. Εμπορικά κέντρα: Η διαφορά των εμπορικών κέ ντρων προς τα απλά καταστήματα, συνίσταται στην μεγαλύτερη σημασία που έχει για την επένδυση ο σχεδιασμός των χρήσεων, η επίτευξη της βέλτιστης μείξης χρηστών και η εξειδικευμένη διαχείριση. Επειδή η επένδυση σε ακίνητα αυτής της κατηγορίας ενέχει στα αρχικά της ιδίως στάδια αυξημένους κινδύνους, χρειάζεται αυξημένη προσοχή από τις Διοικήσεις των Φ.Κ.Α. 3. Οικιστικά ακίνητα: Οι κίνδυνοι που είναι συνυφασμέ νοι με οικιστικά ακίνητα είναι συνήθως μικρότεροι σε σχέση με άλλες κατηγορίες ακινήτων, οι οποίες είναι περισσότερο επιρρεπείς στις διακυμάνσεις της αγοράς. Ωστόσο, τα οικιστικά ακίνητα παρέχουν κατά κανόνα χαμηλές αποδόσεις. 4. Τουριστικά και ειδικά ακίνητα: Για επενδύσεις σε ειδικά ακίνητα, όπως ξενοδοχεία, τουριστικές, εγκα ταστάσεις ιαματικών λουτρών, παραθεριστικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις, νοσοκομεία, κλινικές, σω φρονιστικά καταστήματα, ευαγή ιδρύματα, πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση βάσει επιχειρηματικού σχεδίου η σκοπιμότητα και η βιωσιμότητα της επένδυ σης, λόγω των αυξημένων επενδυτικών κινδύνων που εμφανίζουν, όπως, κυκλικότητα των κλάδων για τους οποίους προορίζονται αυτά τα ακίνητα, υψηλό ποσοστό συμμετοχής επί της συνολικής επένδυσης του Φ.Κ.Α. σε ακίνητα, αυξημένες απαιτήσεις για συνεχείς, εξειδικευ μένες πρόσθετες επενδύσεις στο ακίνητο και πιθανή εξάρτηση από σχετικά λίγους μισθωτές. 5. Βιομηχανικά ακίνητα: Βιομηχανικά ακίνητα, περιλαμ βανομένων των αποθηκευτικών χώρων είναι κατάλληλα μόνον εάν υπάρχει επαρκής αριθμός πιθανών μισθωτών, προερχομένων κατά προτίμηση και από διαφορετικούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Η υψηλότερη μισθωτική απόδοση των βιομηχανικών ακινήτων ανα τρέπεται από το γεγονός ότι κατά κανόνα η δημιουρ γία υπεραξιών είναι κατά πολύ χαμηλότερη από ότι σε άλλες κατηγορίες ακινήτων. Οι ΦΚΑ δύνανται να επενδύουν σε επαγγελματικά ακίνητα και εμπορικά κέντρα (των ανωτέρω παραγρά φων 1 και 2) χωρίς περιορισμό, μέσα στα επιτρεπόμενα από το νομικό πλαίσιο ποσοστά. Σε ακίνητα οικιστικά, τουριστικά και ειδικά ακίνητα καθώς και βιομηχανικά (των ανωτέρω παραγράφων 3, 4 και 5) δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά το 25% της ακίνητης περιουσίας του ΦΚΑ. Τα ανωτέρω αναφερόμενα ποσοστά υπολογίζονται με βάση τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων και θα αποτελέσουν οδηγό για πράξεις που θα πραγματοποι ηθούν μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και δεν έχουν αναδρομική ισχύ. Άρθρο 5 Κριτήρια επενδύσεων σε ακίνητα προς αξιοποίηση Οι Φ.Κ.Α. δύνανται να επενδύουν στις κάτωθι κατηγο ρίες ακινήτων προς αξιοποίηση λαμβάνοντας υπόψη τα κατά περίπτωση αναφερόμενα κριτήρια επένδυσης: 1. Οικόπεδα και ακίνητα αμέσου αξιοποίησης με χρόνο αποπεράτωσης που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. Κρι τήρια για την αξιοποίηση των ακινήτων αποτελούν οι συνθήκες της αγοράς τη δεδομένη στιγμή και οι μεσο πρόθεσμες προβλέψεις για την πορεία της αγοράς και των γενικότερων οικονομικών συνθηκών. Η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της αξιοποίησης θα γίνεται μέσω της μελέτης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρού σης Υ.Α και θα περιλαμβάνει απαραίτητα λεπτομερή οικονομοτεχνική ανάλυση βιωσιμότητας, από την οποία θα προκύπτει η Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) της Ανά πτυξης και ο Εσωτερικός Ρυθμός Απόδοσης (IRR) της Επένδυσης, δείκτες που θα καθορίσουν κατά πόσο το έργο είναι επενδυτικά βιώσιμο. 2. Οικόπεδα για μακροπρόθεσμη αξιοποίηση είναι οι εκτάσεις οι οποίες πρέπει να διατηρηθούν ως «απόθε μα γης», για μελλοντική αξιοποίηση. Η επένδυση αυτή αφορά εκτάσεις οι οποίες κρίνεται ότι μακροπρόθεσμα έχουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, λόγω θέσης, προγραμματιζόμενων έργων υποδομής, αναπτύξεων ή νομοθετικών ρυθμίσεων, που ωστόσο η επίδραση τους δεν μπορεί να «προεξοφληθεί» σε παρόντα χρόνο. Η αξία της αγοράς οικοπέδων για μακροπρόθεσμη αξι οποίηση, με χρόνο έναρξης ανάπτυξης που υπερβαίνει τα τρία έτη από τη στιγμή της αγοράς, δεν πρέπει να υπερβαίνει σε ποσοστό το 10% των συνολικών επενδύ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σεων σε ακίνητα. Ο περιορισμός δεν αφορά οικόπεδα και ακίνητα προς ανάπτυξη, εφόσον προορίζονται για ιδιόχρηση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση των ακι νήτων αυτών ή την αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων είναι στη μελέτη αξιοποίησης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσης Υ.Α να περιλαμβάνονται αξιολο γήσεις, τουλάχιστον των κάτωθι κινδύνων: α. Κίνδυνος επιλογής θέσης: Αφορά την καταλληλό τητα της θέσης για την προγραμματιζόμενη ανάπτυξη χρήση. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου κινδύνου εξετά ζονται θέματα όπως η προβολή, η προσβασιμότητα, ο ανταγωνισμός, η εφαρμογή τυχόν προγραμματιζόμενων έργων ανάπλασης, υποδομών που ενδεχομένως θα με ταβάλλουν τις υφιστάμενες συνθήκες και επομένως τις τοπικές συνθήκες προσφοράς και ζήτησης. β. Κίνδυνος εξασφάλισης αδειοδοτήσεων. γ. Κίνδυνοι κατασκευαστικής περιόδου. Ο κίνδυνος σχεδιασμού: ο σχεδιασμός να μην αντα ποκρίνεται στις τελικές απαιτήσεις της χρήσης ή του χρήστη. Ο αρχαιολογικός κίνδυνος: καθυστέρηση και αύξησης κόστους εξαιτίας αρχαιολογικών ευρημάτων. Ο κατασκευαστικός κίνδυνος: μη επιτυχία των στόχων της τελικής ανάπτυξης, ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τον προϋπολογισμό και τις ποιοτικές προ διαγραφές. δ. Κίνδυνοι ζήτησης ακινήτου. Κίνδυνος μακροοικονομικών συνθηκών: οι μακροοι κονομικές συνθήκες κατά την περίοδο διάθεσης του ακινήτου στην αγορά, οι οποίες επηρεάζουν το επίπεδο των επενδύσεων, τις προσδοκώμενες αποδόσεις και το επίπεδο της ζήτησης για νέους χώρους και χρήσεις. Κίνδυνος αγοράς ακινήτων: Είναι ο κίνδυνος που είναι συνυφασμένος με την γενικότερη εξέλιξη της αγοράς ακινήτων, τα επίπεδα των εμπορικών αξιών και τις απο δόσεις. Ο κίνδυνος αυτός, αντιμετωπίζεται με την γενική αρχή της διασποράς, δηλαδή με την αποφυγή τοπικής συγκέντρωσης των επενδύσεων σε ακίνητα. Κίνδυνος από τη ζήτηση του συγκεκριμένου προς αξι οποίηση ακινήτου: αφορά κινδύνους που σχετίζονται με τη θέση αλλά και τη χρήση του ακινήτου, όπως συνθήκες υπερπροσφοράς, ανταγωνισμού, υποβάθμισης περιβάλλοντος. Άρθρο 6 Κριτήρια επένδυσης σε ακίνητα προς ιδιόχρηση 1. Οι αποφάσεις για επένδυση σε ακίνητα προς ιδιό χρηση από τους Φ.Κ.Α. για τη στέγαση των υπηρεσιών τους πρέπει να λαμβάνονται με γνώμονα τη λειτουρ γικότητα και τη παροχή ικανοποιητικών συνθηκών ερ γασίας για το προσωπικό και εξυπηρέτησης για τους ασφαλισμένους, περιορίζοντας το κόστος της στέγασης στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. 2. Με δεδομένους τους στόχους και τις απαιτήσεις του Φ.Κ.Α. για την στέγαση των υπηρεσιών του, η απόφαση για τη στέγαση σε μισθωμένο ή ιδιόκτητο ακίνητο πρέ πει να λαμβάνεται κυρίως με οικονομικά κριτήρια. Ως μέτρο σύγκρισης των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων πρέπει να λαμβάνεται το ετήσιο κόστος στέγασης ανά θέση εργασίας, περιλαμβανομένου, εκτός του μισθώ ματος, και του κόστους συντήρησης και λειτουργίας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παλαιά ακίνητα. Πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές συνθήκες και τα δεδομένα της αγοράς ακινήτων κατά τη στιγμή της λήψης απόφασης (αποδόσεις, εμπορικές αξίες, τά σεις εξέλιξης της αγοράς βραχυπρόθεσμα κ.λπ.). 3. Για την περίπτωση που οι στεγαστικές ανάγκες των Φ.Κ.Α. δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από τα προσφε ρόμενα στην αγορά για μίσθωση κτίρια, δύνανται να υιοθετούν και άλλες λύσεις όπως:αγορά ή σε περίπτωση που ο Φ.Κ.Α. είναι κύριος του κατάλληλου οικοπέδου, κατασκευή με καταβολή του κόστους του έργου, κατα σκευή με αντιπαροχή, στην περίπτωση που το επιτρέπει το μέγεθος και οι δυνατότητες δόμησης του ιδιόκτη του οικοπέδου, σύναψη σύμβασης για την παραχώρηση χρήσης στον εργολάβο με ταυτόχρονη εκμίσθωση από αυτόν προς τον Φ.Κ.Α. του κτιρίου που θα αναγερθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή χρήση των δυνατοτήτων του νομικού πλαισίου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ν. 3389/2005). Η επιλογή της κατάλλη λης λύσης θα γίνεται κυρίως βάσει του κριτηρίου του πραγματικού κόστους, για τη συνολική προβλεπόμενη διάρκεια χρήσης του ακινήτου, των κινδύνων και των ειδικών αναγκών του Ασφαλιστικού Φορέα. Άρθρο 7 Περιοδική αποτίμηση ακινήτων Για την ακριβή, έγκυρη και έγκαιρη παρακολούθη ση της επενδυτικής δραστηριότητας, καθώς και την προσέγγιση και ανάλυση στοιχείων για τη διασφάλιση της ορθότητας στη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων, πρέπει οι Φ.Κ.Α. να προβαίνουν στην αποτίμηση των ακινήτων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. ε της παρ. 1 του αρθρ.17 του ν. 3586/2007. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2009 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ F Αριθμ (5) Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυ σης για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέρ γειας βάμβακος. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 29 παράγρ. 1 του ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκα τασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 135/Α /2003). β. Του άρθρου 22 παραγ. 3 του ν. 992/1979 «Περί ορ γάνωσης των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊ κές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ 280/Α /1979). γ. Του άρθρου 1 παράγρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α /1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθε ματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας

6 24052 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕYΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α ) και το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α /1990). δ. Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α / 1998) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμής και Ελέγχου Κοι νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α /1999) «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Γεωργίας». ε. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). στ. Της υπ αριθμ /2000 απόφασης των Υπουρ γείων Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και αποκέντρω σης Γεωργίας «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώ ρας» (ΦΕΚ 1324/Β /2000). ζ. Της υπ αριθμ / απόφασης του Υπουρ γού Γεωργίας «Περί Λειτουργίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τον τομέα του Βάμβακος» (ΦΕΚ 761/Β /2001). 2. τους Κανονισμούς (Ε.Κ.): α) Καν. (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005, 247/2006, 378/2007 και την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1782/2003. β) Καν. (ΕΚ) αριθμ. 796/2004 της Επιτροπής «Σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχους που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανό νων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορι σμένων καθεστώτων στήριξης στους γεωργούς» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. γ) Καν. (ΕΚ) αριθμ. 637/2008 του Συμβουλίου «περί τροποποιήσεως του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1782/2003 και την εισαγωγή προγραμμάτων αναδιάρθρωσης του τομέα του βαμβακιού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. δ) Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1145/2008 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 637/2008 όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα αναδιάρ θρωσης στον τομέα του βάμβακος όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του προγράμματος αναδιάρθρωσης στον τομέα του βαμβακιού του Κεφα λαίου 2 του Καν. 637/2008 με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου βαμβακιού και την προ στασία του περιβάλλοντος. Ως επιλέξιμο μέτρο του προγράμματος καθορίζεται το μέτρο του άρθρου 7 παρ. γ του Καν (ΕΚ) 637/2008 του Συμβουλίου για συμμετοχή γεωργών σε καθεστώτα ποιότητας για το βαμβάκι και ειδικότερα στο αναγνω ρισμένο καθεστώς ποιότηταςagro 2 το οποίο αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση του βαμβακιού. Άρθρο 2 Τρόπος χορήγησης της ενίσχυσης Το ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 5 του ΚΑΝ (ΕΚ) 637/2008 χορηγείται στους δικαιούχους του άρθρου 3 της παρούσας ως στρεμματική ενίσχυση. Άρθρο 3 Δικαιούχοι Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι κατά κύρια απα σχόληση αγρότες οι οποίοι αντλούν τουλάχιστον το 50% του συνολικού τους εισοδήματος από την άσκη ση της αγροτικής τους δραστηριότητας (όπως τούτο τεκμηριώνεται από τα στοιχεία των δύο τελευταίων ετών της φορολογικής τους δήλωσης ( Εντυπο Ε1) και των αντίστοιχων εκκαθαριστικών και έχουν κύριο τα μείο ασφάλισης τον ΟΓΑ) καθώς και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, οι οποίοι συμμετέχουν το 2009 σε σύστημα παραγωγής βαμβακιού μέσω της Ολοκληρωμένης Δια χείρισης (AGRO 2). Άρθρο 4 Ύψος και είδος ενίσχυσης Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για την ενίσχυση του μέτρου που ορίζεται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας, ανέρχεται σε ευρώ. Η τελική ανά στρέμμα ενίσχυση υπολογίζεται βάσει της προσδι ορισθείσας έκτασης, μετά τους προβλεπόμενους ελέγ χους και καταβάλλεται από τον αρμόδιο Οργανισμό Πληρωμής (ΟΠΕΚΕΠΕ) μετά την υποβολή και τον έλεγχο των αιτήσεων. Το ύψος της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τα ευρώ ανά εκμετάλλευση. Άρθρο 5 Απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι δικαιούχοι προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης του άρθρου 2 της παρούσας υποχρεούνται να υποβάλ λουν μέχρι 30/6 κάθε έτους στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Ν.Α. τα κάτωθι: Α) 1. Αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης του αντίστοιχου έτους όπου δηλώνονται η πρόθεση συμμε τοχής και σημειώνονται τα υπό ένταξη στο πρόγραμμα αγροτεμάχια. 2. Υπογεγραμμένη Σύμβαση με Πιστοποιητικό Φορέα για πιστοποίηση κατά το Πρότυπο AGRO 2. Στην περί πτωση που δεν υπάρχει ατομική σύμβαση με τον παρα γωγό, θα κατατίθεται αντίγραφο ομαδικής σύμβασης με Φορέα Πιστοποίησης όπου θα αναφέρεται ο υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα. 3. Υπογεγραμμένη Σύμβαση με σύμβουλο ή και επι βλέποντα γεωπόνο όπως προβλέπεται στο Πρότυπο AGRO Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασφάλισης του ΟΓΑ από την οποία θα προκύπτει το πρόσφατο της θεώρησης, αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ( Εντυπο Ε1) και εκκαθαριστικό σημείωμα του προη γούμενου της υποβολής έτους με σκοπό τον καθορισμό του ποσοστού του γεωργικού εισοδήματος. 5. Παραστατικά νόμιμης κατοχής της έκτασης (τίτλους ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήρια).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ειδικά για το έτος 2009 η πρόθεση συμμετοχής τους στο πρόγραμμα δηλώνεται με τη συμπλήρωση του συ νημμένου υποδείγματος και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών είναι η 30ή Σεπτεμβρίου Β) Βεβαίωση εφαρμογής του προτύπου AGRO 2 για το βαμβάκι η οποία προσκομίζεται μέχρι την 31η Ιανου αρίου εκάστου έτους. Άρθρο 6 Υποχρεώσεις δικαιούχων Οι δικαιούχοι προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης του άρθρου 2 της παρούσης υποχρεούνται: 1. Να τηρούν τους όρους που προκύπτουν από την ένταξή του στο Εθνικό Σύστημα Ποιότητας AGRO 2 για το βαμβάκι. 2. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσης τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές πρακτικές συνθήκες σύμφωνα με άρθρα 4 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 όπως αυτές περιγράφονται στην υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση του Καθε στώτος της Πολλαπλής Συμμόρφωσης. 3. Να τηρούν στο αρχείο τους τα παραστατικά που αποδεικνύουν την εφαρμογή του προτύπου AGRO 2 για το βαμβάκι. 4. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπό μενους ελέγχους από τα αρμόδια Εθνικά και Κοινοτι κά όργανα παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί. Άρθρο 7 Έλεγχοι Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γε ωργίας ελέγχουν την αρτιότητα και πληρότητα των απαιτούμενων παραστατικών που συνοδεύουν την αί τηση και αποστέλλουν καταστάσεις με τα ονόματα των δικαιούχων της ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από διασταυρωτικούς ελέγχους των αιτήσεων των δικαιούχων με τις αιτήσεις ενιαίας ενί σχυσης (πεδίο ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι) χορηγεί την ενίσχυση του άρθρου 4 της παρούσης. Άρθρο 8 Κυρώσεις Εάν ο δικαιούχος δεν τηρεί έναν ή περισσότερους όρους του προγράμματος υποχρεούται, πέραν της επι στροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, στην καταβολή επιπλέον ποσού που κλιμακώνεται από 10% έως 30% επί του προς ανάκτηση ποσού, σύμφωνα με το άρθρα 8 και 9 του Καν. 1145/2008 και το άρθρο 73 του Καν. 796/2004. Άρθρο 9 Λοιπές διατάξεις Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με Αποφάσεις του να καθορίζει τις τεχνικές και άλλες λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας. Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος Η παρούσα απόφαση ισχύει από το έτος Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

8 24054 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009 ( ( ) 637/2008) : / AGRO 2 AGROCERT.. AGRO : 1) ) AGRO 2 3) / 4)... 5) 6) ( 1) /... * *

9 ΦΕΚ 1935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (6) Εκδοση άδειας λειτουργίας της Ολυμπιακής εγκατά στασης του Παμπελοποννησιακού Σταδίου. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Το ν. 2730/1999 «Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυ ξη και εκτέλεση Ολυμπιακών έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 130/A ). 2. Το ν. 2912/2001, άρθρο 41 παρ. 3 του «Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/Ε.Κ. και άλλες διατά ξεις» (ΦΕΚ 94/Α ). 3. Το ν. 3342/2005, άρθρο 2 παρ. 1 (ΦΕΚ 131/Α ). 4. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α ). 5. Την υπ αριθμ. 16/ απόφαση της Γνωμοδο τικής Επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 3342/2005, σύμ φωνα με την οποία καθορίσθηκαν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αδειοδότηση της εν θέματι εγκατάστασης. 6. Την υπ αριθμ. Γ.Γ.Ο.Α. 1032/ αίτηση του Δή μου Πατρέων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογη τικά, όπως αυτά ορίστηκαν με την υπ αριθμ.16/ απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 3342/ Την υπ αριθμ. 38/2009 Γνωμοδότηση της Γνωμοδο τικής Επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 3342/2005 για την άδεια λειτουργίας της εν θέματι εγκατάστασης. 8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Την αποδοχή της υπ αριθμ. 38/2009 Γνωμοδότη σης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 3342/2005 για την έκδοση άδειας λειτουργίας της Ολυμπιακής εγκατάστασης του Παμπελοποννησιακού Σταδίου υπέρ του Δήμου Πατρέων, ο οποίος φέρει την ιδιότητα του χρήστη της ως άνω Ολυμπιακής εγκατά στασης. 2. Χορηγούμε άδεια λειτουργίας της εν θέματι Ολυ μπιακής εγκατάστασης, όπως απεικονίζεται στο σχέδιο γενικής διάταξης της Ολυμπιακής εγκατάστασης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας για τις χρήσεις του άρθρου 10 του ν. 3342/2005, για τους όρους λειτουργίας της, που καθορίζονται στο άρθρο 5 της υπ αριθμ. 38/2009 Γνωμοδότησης της Γνωμοδοτι κής Επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 3342/2005, καθώς και τους όρους συντήρησης αυτής, που περιγράφονται στα άρθρα 11 και 12 της υπ αριθμ. 38/2009 Γνωμοδό τησης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 3342/2005. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

10 24056 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11

12 24058 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας βάμβακος» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1522 4 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 523 12 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15492/1178/05 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα