ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 24047 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παρά βαση στον Mustafa Serwan... 1 Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παρά βαση στον Zapionç (Sariev) Κωνσταντίνο Συμπλήρωση της υπ αριθμ /Γ4/ (ΦΕΚ 1543/Β / ) υπουργικής απόφασης για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Κανόνες για την αξιοποίηση της ακίνητης περιου σίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) και της επένδυσης των αποθεματικών αυτών σε ακίνητα Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενί σχυσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας βάμβακος Εκδοση άδειας λειτουργίας της Ολυμπιακής εγκα τάστασης του Παμπελοποννησιακού Σταδίου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παράβαση Mustafa Serwan. Δυνάμει της υπ αριθμ. 507/2002/2009 Καταλογιστικής Πράξης του Προϊσταμένου της Δ/νσης του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε την κατά τις διατά ξεις των άρθρ και 155 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», για διαπραχθείσα τελω νειακή παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών), επεβλήθη στον Mustafa Serwan Mustafa του Rafik και της Safia, γεν στο Ιράκ, πρώην κάτοικο Θεσσαλονίκης Παπαζώη 10 και νυν αγνώστου διαμονής και με ΑΦΜ: , πολλαπλό τέλος 1.500,00 (χίλια πεντακόσια ευρώ), ήτοι το ελάχιστο σύμφωνα με το άρθρο τουν. 2960/2001. Το ανωτέρω πολλαπλό τέλος υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. 2,4% κατά την είσπραξή του. Κατά της άνω Πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 60 ημερών από την δημοσίευσή της στην Ε.τ.Κ. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α. ΣΥΜΕΩΝ ΜΑΥΡΙΔΗΣ (1) (2) Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παράβα ση στον Zapionç (Sariev) Κωνσταντίνος. Δυνάμει της υπ αριθμ. 33/2003/2009 Καταλογιστικής Πράξης του Προϊσταμένου της Δ/νσης του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε την κατά τις διατάξεις των άρθρ και 155 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», για διαπραχθείσα τελωνειακή παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών), επεβλήθη στον Zapionç (Sariev) Κωνσταντίνος (Konstantin) του Αντύπα (Sariev Antip) και της Bασίλισσας (Sarieva Vasilisa), γεν στην Γεωργία, κάτοικο Αθηνών Αλαμάνας 19 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΔΤ Χ / Τ.Α. Ομόνοιας και με ΑΦΜ: , πολλαπλό τέλος 1.500,00 (χίλια πεντακόσια ευρώ), ήτοι το ελάχιστο, σύμφωνα με το άρθρο του ν. 2960/2001. Το ανωτέρω πολλαπλό τέλος υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. 2,4% κατά την είσπραξή του. Κατά της άνω Πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 60 ημερών από την δημοσίευσή της στην Ε.τ.Κ. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α. ΣΥΜΕΩΝ ΜΑΥΡΙΔΗΣ F Αριθμ /Γ4 (3) Συμπλήρωση της υπ αριθμ /Γ4/ (ΦΕΚ 1543/Β / ) υπουργικής απόφασης για τα Τμή ματα Αθλητικής Διευκόλυνσης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 1566/1985 «Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 της υπ αριθμ. Γ4/902/ απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παι δείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 21/Β / ) που κυρώ θηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110/Α ), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 51 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α / ) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανά γκες και άλλες διατάξεις». 3. Την υπ αριθμ. 891/Γ4/ (ΦΕΚ 1258/Β / ) κοινή απόφαση των Υφυπουργών Πολιτι σμού και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ιδρυση και Λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης

2 24048 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γυμνασίων (Τ.Α.Δ.) διαδικασία επιλογής και παραμονής μαθητών τριών στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ.)». 4. Την υπ αριθμ. 1206/Γ4/ (ΦΕΚ 581/Β / ) κοινή απόφαση των Υφυπουργών Πολιτισμού και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ιδρυση και Λειτουργία των Ειδικών Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείων (Ε.Τ.Α.Δ.) διαδικασία επιλογής και παραμονής μαθητών τριών στα Αθλητικά Τμήματα». 5. Την υπ αριθμ. ΣΤ5/5557/ υπουργική απόφα ση «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων Υφυπουργών και Υπουρ γείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 68/Β / ). 6. Την υπ αριθμ. 42/ πράξη της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ.), με την οποία εισηγήθηκε τις «Ιδρύσεις Προσθήκες Καταργήσεις Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ.) και Ειδικών Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (Ε.Τ.Α.Δ.) σχολικού έτους ». 7. Την υπ αριθμ. 47/ πράξη της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ.), με την οποία εισηγήθηκε τις παρακάτω μεταβολές. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 90 του π.δ 63/2005 (Α 98/2005) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», αποφασίζουμε: 1. Καταργούμε Τμήμα Αθλητικής Διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ.) ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΛΗΜΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2. Επαναφέρουμε σε λειτουργία: ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΛΗΜΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 3ο ΓΕΛ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 3. Τροποποιούμε τον πίνακα 4.3 Γ Τάξη, ως εξής: ΝΟΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΛΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ Δ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΣΜΥΡ ΝΗΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟ ΛΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΡΤΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΝΟΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΛΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗ ΣΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑ ΜΟΥ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙ ΝΑΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟ ΣΙΩΝ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟ ΣΙΩΝ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΥΓΜΑΧΙΑ ΠΑΛΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ Β ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ / 7ο ΛΥ ΚΕΙΟ 10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΕΩΝ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΕΩΝ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟ ΚΗΠΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑ ΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΕΛΛΑΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ ΠΑΛΑΤΙΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΟΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΛΗΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΙΜΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2009 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ F Αριθμ. Β1/7/10345/1600 (4) Κανόνες για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) και της επένδυσης των αποθεματικών αυτών σε ακίνητα. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151/Α ) «Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποί ησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφά λισης». 2. Τις διατάξεις του π.δ/τος 372/1995 (ΦΕΚ 201/Α ) «Μεταφορά της Γ.Γ.Κ.Α. από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας». 3. Την από γνώμη της Επιτροπής Επενδυ τικής Πολιτικής του άρθρου 20 του ν. 3586/2007, που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. Φ.80000/οικ.26707/260 7/ απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού, ούτε και στους Προϋπολογισμούς των Φ.Κ.Α., αποφασίζουμε: Θεσπίζεται το πλαίσιο κανόνων επενδυτικής συμπερι φοράς για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) και της επένδυ σης των αποθεματικών αυτών σε ακίνητα, ως εξής: Άρθρο 1 Ορισμοί εννοιών 1. «Οικιστικά ακίνητα»: Αυτοτελή κτίσματα ή συγκροτή ματα κατοικιών που προορίζονται για κύρια ή και δευ τερεύουσα εξοχική κατοικία εντός μεγάλων αστικών περιοχών ή σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος. (Τα οικιστικά ακίνητα πρέπει να είναι συγκροτήματα με όχι λιγότερα από 10 διαμερίσματα). 2. «Επαγγελματικά ακίνητα»: Ακίνητα με χρήση γραφεί ων, καταστημάτων πολυκαταστημάτων ή συνδυασμός γραφείων και καταστημάτων. Στην ίδια κατηγορία πε ριλαμβάνονται και οι στεγασμένοι χώροι στάθμευσης, οι σταθμοί αυτοκινήτων (οργανωμένα parking) και οι βοηθητικοί αποθηκευτικοί χώροι ως παραρτήματα των επαγγελματικών ακινήτων. 3. «Βιομηχανικά ακίνητα Αποθήκες»: Βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια για τα οποία υπάρχει σχετική οικοδο μική άδεια χρήσης κτιρίου. Οργανωμένοι αποθηκευτικοί χώροι και διαμετακομιστικά κέντρα, σε βιομηχανικές περιοχές και θέσεις με αντίστοιχες χρήσεις. 4. «Τουριστικά Ακίνητα»: Ξενοδοχεία, μεγάλες τουρι στικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων ειδικών χρήσεων συνοδευτικών αυτών, όπως, αναπτύξεις golf, κέντρων Spa, αίθουσες και εγκαταστάσεις συνεδρί ων, οργανωμένα αγροτουριστικά καταλύματα, (κάμπινγκ και κατασκηνώσεις). 5. «Αξιοποιημένα Ακίνητα»: Οικόπεδα ή αγροτεμάχια, εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, με τα επί αυτών κτί σματα, τα οποία έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητες δόμησής τους. 6. «Ακίνητα προς αξιοποίηση»: Οικόπεδα ή αγροτεμά χια, εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, για τα οποία ισχύει ένα από τα ακόλουθα: α. είναι αδόμητα, αλλά μπορούν να οικοδομηθούν, β. είναι μερικώς ανεπτυγμένα, αλλά η υφιστάμενη σε αυτά δόμηση δεν εξαντλεί την επιτρεπόμενη, γ. είναι δομημένα, αλλά τα υπάρχοντα κτίσματα είναι απαξιωμένα, ή δεν ικανοποιούν πλέον το σκοπό της αρχικής ανάπτυξής τους, και χρήζουν αντικατάστασης, ή αλλαγής χρήσης και πλήρους ανακατασκευής. Άρθρο 2 Όρια επενδύσεων Οι Φ.Κ.Α. αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σύμφωνα με το εκάστο τε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, επιτρέπεται με αποφάσεις των Δ.Σ. τους να επενδύουν σε ακίνητα, μέχρι ποσο στού 25%, επί του συνολικού προς επένδυση ποσοστού 23%, του ποσού που προκύπτει από τον συνυπολογισμό των στοιχείων του Φ.Κ.Α. του άρθρου 4 της παρ. 4 του ν.3586/2007. Οι συμμετοχές των Φ.Κ.Α. σε Εταιρίες Επένδυσης Ακί νητης Περιουσίας (Ε.Ε.Α.Π.) θεωρούνται επενδύσεις σε κινητές αξίες και δεν προσμετρώνται στις επενδύσεις ακίνητης περιουσίας. Άρθρο 3 Μελέτες αξιοποίησης ακινήτων 1. Τα Δ.Σ των Φ.Κ.Α. πριν από κάθε απόφαση αξιοποί ησης ακινήτων που ανήκουν στην ιδιοκτησία τους ή πρόκειται να αποκτήσουν, οφείλουν να πραγματοποι ούν μελέτη στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται κατ ελάχιστο τα ακόλουθα: α. Περιγραφή των ακινήτων. β. Παρουσίαση της περιοχής (Τοποθεσία, Πολεοδομικά στοιχεία, δεδομένα, τάσεις και ανάλυση των προοπτι κών, χρήσεις γης κ.λπ.). γ. Αξιολόγηση παρούσας απόδοσης (υπολογισμός και αξιολόγηση της τρέχουσας απόδοσης σε σχέση με την εκτιμηθείσα μισθωτική αξία). δ. Προτάσεις αξιοποίησης (παρουσίαση εναλλακτι κών προτάσεων, κτιριολογικό πρόγραμμα, περιγραφή λύ σεων, τεχνική εκτίμηση κόστους κατασκευής και χρόνου υλοποίησης, χρηματοοικονομική ανάλυση, συ σχετισμός με τις οικονομικές προοπτικές του Φορέα με ορίζοντα 5ετίας). ε. Αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων (δείκτες από δοσης και βιωσιμότητας των εναλλακτικών προτάσεων ανάπτυξης, ύφος επένδυσης, τρόπος όχημα χρηματο δότησης, δυνατότητα υλοποίησης των προτεινόμενων λύσεων στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας, κίν δυνοι ανά περίπτωση). στ. Συμπεράσματα και προτάσεις (σύνοψη συμπερα σμάτων, εντοπισμός κυρίων ζητημάτων για λήψη από φασης, χρονοδιάγραμμα ενεργειών υλοποίησης).

4 24050 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Οι ανωτέρω μελέτες θα υποδεικνύουν τη σκοπιμό τητα και την οικονομική βιωσιμότητα της επένδυσης και θα προτείνουν τεκμηριωμένα είτε τον τρόπο αξιοποίη σης, είτε τη σκοπιμότητα διατήρησης ενός ακινήτου ως «απόθεμα γης» ή ακόμα και την εκποίηση του, είτε τη δημιουργία ή συμμετοχή του σε Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Ε.Ε.Α.Π.) είτε για την εισφορά σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ακίνητης Περιουσίας. 3. Οι προδιαγραφές τεχνικών μελετών (Αρχιτεκτονι κών, Στατικών, Ηλεκτρομηχανολογικών κ.λπ.) για την εκτέλεση εργασιών επισκευής, ανακαίνισης και κατα σκευής κτιρίων των Φ.Κ.Α. συντάσσονται σύμφωνα με όσα ορίζονται σας περί εκπονήσεως μελετών δημοσίων έργων όπως εκάστοτε ισχύουν. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στα μελλοντικά ή ανακαινιζόμενα κτίρια των Φ.Κ.Α, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Άρθρο 4 Κριτήρια επένδυσης σε αξιοποιημένα ακίνητα Οι Φ.Κ.Α. δύνανται να επενδύουν στις κάτωθι κατη γορίες αξιοποιημένων ακινήτων λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τα κατά περίπτωση αναφερόμενα κριτήρια επένδυσης: 1. Επαγγελματικά ακίνητα: Τα βασικά χαρακτηριστικά της επένδυσης σε γραφεία και καταστήματα σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες ακινήτων, είναι η καλύτερη τρέχουσα απόδοση, η εύκολη διαχείριση, η ασφάλεια λόγω κατά κανόνα πολλών υποψήφιων χρηστών και η δυνατότητα δημιουργίας υπεραξιών. Σε ό,τι αφορά τα μισθωμένα ακίνητα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αποδόσεις, η φερεγγυότητα των υπαρχόντων ενοικια στών, ενώ σε περίπτωση ελεύθερων ακινήτων, πρέπει να διερευνώνται η προσφορά και ζήτηση χώρων στην περιοχή, οι αποδόσεις της περιοχής, οι συνθήκες της τοπικής αγοράς και οι προοπτικές της θέσης και του είδους τους. Κατά την κατάρτιση νέων μισθώσεων πρέ πει να διερευνάται η φερεγγυότητα των υποψηφίων ενοικιαστών, η βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους και να μην επιδιώκεται ως αυτοσκοπός η κατάρτιση μισθώ σεων με υψηλά μισθώματα, ώστε να μην καταρτίζονται μισθώσεις υψηλού κινδύνου για τους Φ.Κ.Α. 2. Εμπορικά κέντρα: Η διαφορά των εμπορικών κέ ντρων προς τα απλά καταστήματα, συνίσταται στην μεγαλύτερη σημασία που έχει για την επένδυση ο σχεδιασμός των χρήσεων, η επίτευξη της βέλτιστης μείξης χρηστών και η εξειδικευμένη διαχείριση. Επειδή η επένδυση σε ακίνητα αυτής της κατηγορίας ενέχει στα αρχικά της ιδίως στάδια αυξημένους κινδύνους, χρειάζεται αυξημένη προσοχή από τις Διοικήσεις των Φ.Κ.Α. 3. Οικιστικά ακίνητα: Οι κίνδυνοι που είναι συνυφασμέ νοι με οικιστικά ακίνητα είναι συνήθως μικρότεροι σε σχέση με άλλες κατηγορίες ακινήτων, οι οποίες είναι περισσότερο επιρρεπείς στις διακυμάνσεις της αγοράς. Ωστόσο, τα οικιστικά ακίνητα παρέχουν κατά κανόνα χαμηλές αποδόσεις. 4. Τουριστικά και ειδικά ακίνητα: Για επενδύσεις σε ειδικά ακίνητα, όπως ξενοδοχεία, τουριστικές, εγκα ταστάσεις ιαματικών λουτρών, παραθεριστικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις, νοσοκομεία, κλινικές, σω φρονιστικά καταστήματα, ευαγή ιδρύματα, πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση βάσει επιχειρηματικού σχεδίου η σκοπιμότητα και η βιωσιμότητα της επένδυ σης, λόγω των αυξημένων επενδυτικών κινδύνων που εμφανίζουν, όπως, κυκλικότητα των κλάδων για τους οποίους προορίζονται αυτά τα ακίνητα, υψηλό ποσοστό συμμετοχής επί της συνολικής επένδυσης του Φ.Κ.Α. σε ακίνητα, αυξημένες απαιτήσεις για συνεχείς, εξειδικευ μένες πρόσθετες επενδύσεις στο ακίνητο και πιθανή εξάρτηση από σχετικά λίγους μισθωτές. 5. Βιομηχανικά ακίνητα: Βιομηχανικά ακίνητα, περιλαμ βανομένων των αποθηκευτικών χώρων είναι κατάλληλα μόνον εάν υπάρχει επαρκής αριθμός πιθανών μισθωτών, προερχομένων κατά προτίμηση και από διαφορετικούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Η υψηλότερη μισθωτική απόδοση των βιομηχανικών ακινήτων ανα τρέπεται από το γεγονός ότι κατά κανόνα η δημιουρ γία υπεραξιών είναι κατά πολύ χαμηλότερη από ότι σε άλλες κατηγορίες ακινήτων. Οι ΦΚΑ δύνανται να επενδύουν σε επαγγελματικά ακίνητα και εμπορικά κέντρα (των ανωτέρω παραγρά φων 1 και 2) χωρίς περιορισμό, μέσα στα επιτρεπόμενα από το νομικό πλαίσιο ποσοστά. Σε ακίνητα οικιστικά, τουριστικά και ειδικά ακίνητα καθώς και βιομηχανικά (των ανωτέρω παραγράφων 3, 4 και 5) δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά το 25% της ακίνητης περιουσίας του ΦΚΑ. Τα ανωτέρω αναφερόμενα ποσοστά υπολογίζονται με βάση τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων και θα αποτελέσουν οδηγό για πράξεις που θα πραγματοποι ηθούν μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και δεν έχουν αναδρομική ισχύ. Άρθρο 5 Κριτήρια επενδύσεων σε ακίνητα προς αξιοποίηση Οι Φ.Κ.Α. δύνανται να επενδύουν στις κάτωθι κατηγο ρίες ακινήτων προς αξιοποίηση λαμβάνοντας υπόψη τα κατά περίπτωση αναφερόμενα κριτήρια επένδυσης: 1. Οικόπεδα και ακίνητα αμέσου αξιοποίησης με χρόνο αποπεράτωσης που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. Κρι τήρια για την αξιοποίηση των ακινήτων αποτελούν οι συνθήκες της αγοράς τη δεδομένη στιγμή και οι μεσο πρόθεσμες προβλέψεις για την πορεία της αγοράς και των γενικότερων οικονομικών συνθηκών. Η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της αξιοποίησης θα γίνεται μέσω της μελέτης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρού σης Υ.Α και θα περιλαμβάνει απαραίτητα λεπτομερή οικονομοτεχνική ανάλυση βιωσιμότητας, από την οποία θα προκύπτει η Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) της Ανά πτυξης και ο Εσωτερικός Ρυθμός Απόδοσης (IRR) της Επένδυσης, δείκτες που θα καθορίσουν κατά πόσο το έργο είναι επενδυτικά βιώσιμο. 2. Οικόπεδα για μακροπρόθεσμη αξιοποίηση είναι οι εκτάσεις οι οποίες πρέπει να διατηρηθούν ως «απόθε μα γης», για μελλοντική αξιοποίηση. Η επένδυση αυτή αφορά εκτάσεις οι οποίες κρίνεται ότι μακροπρόθεσμα έχουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, λόγω θέσης, προγραμματιζόμενων έργων υποδομής, αναπτύξεων ή νομοθετικών ρυθμίσεων, που ωστόσο η επίδραση τους δεν μπορεί να «προεξοφληθεί» σε παρόντα χρόνο. Η αξία της αγοράς οικοπέδων για μακροπρόθεσμη αξι οποίηση, με χρόνο έναρξης ανάπτυξης που υπερβαίνει τα τρία έτη από τη στιγμή της αγοράς, δεν πρέπει να υπερβαίνει σε ποσοστό το 10% των συνολικών επενδύ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σεων σε ακίνητα. Ο περιορισμός δεν αφορά οικόπεδα και ακίνητα προς ανάπτυξη, εφόσον προορίζονται για ιδιόχρηση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση των ακι νήτων αυτών ή την αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων είναι στη μελέτη αξιοποίησης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσης Υ.Α να περιλαμβάνονται αξιολο γήσεις, τουλάχιστον των κάτωθι κινδύνων: α. Κίνδυνος επιλογής θέσης: Αφορά την καταλληλό τητα της θέσης για την προγραμματιζόμενη ανάπτυξη χρήση. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου κινδύνου εξετά ζονται θέματα όπως η προβολή, η προσβασιμότητα, ο ανταγωνισμός, η εφαρμογή τυχόν προγραμματιζόμενων έργων ανάπλασης, υποδομών που ενδεχομένως θα με ταβάλλουν τις υφιστάμενες συνθήκες και επομένως τις τοπικές συνθήκες προσφοράς και ζήτησης. β. Κίνδυνος εξασφάλισης αδειοδοτήσεων. γ. Κίνδυνοι κατασκευαστικής περιόδου. Ο κίνδυνος σχεδιασμού: ο σχεδιασμός να μην αντα ποκρίνεται στις τελικές απαιτήσεις της χρήσης ή του χρήστη. Ο αρχαιολογικός κίνδυνος: καθυστέρηση και αύξησης κόστους εξαιτίας αρχαιολογικών ευρημάτων. Ο κατασκευαστικός κίνδυνος: μη επιτυχία των στόχων της τελικής ανάπτυξης, ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τον προϋπολογισμό και τις ποιοτικές προ διαγραφές. δ. Κίνδυνοι ζήτησης ακινήτου. Κίνδυνος μακροοικονομικών συνθηκών: οι μακροοι κονομικές συνθήκες κατά την περίοδο διάθεσης του ακινήτου στην αγορά, οι οποίες επηρεάζουν το επίπεδο των επενδύσεων, τις προσδοκώμενες αποδόσεις και το επίπεδο της ζήτησης για νέους χώρους και χρήσεις. Κίνδυνος αγοράς ακινήτων: Είναι ο κίνδυνος που είναι συνυφασμένος με την γενικότερη εξέλιξη της αγοράς ακινήτων, τα επίπεδα των εμπορικών αξιών και τις απο δόσεις. Ο κίνδυνος αυτός, αντιμετωπίζεται με την γενική αρχή της διασποράς, δηλαδή με την αποφυγή τοπικής συγκέντρωσης των επενδύσεων σε ακίνητα. Κίνδυνος από τη ζήτηση του συγκεκριμένου προς αξι οποίηση ακινήτου: αφορά κινδύνους που σχετίζονται με τη θέση αλλά και τη χρήση του ακινήτου, όπως συνθήκες υπερπροσφοράς, ανταγωνισμού, υποβάθμισης περιβάλλοντος. Άρθρο 6 Κριτήρια επένδυσης σε ακίνητα προς ιδιόχρηση 1. Οι αποφάσεις για επένδυση σε ακίνητα προς ιδιό χρηση από τους Φ.Κ.Α. για τη στέγαση των υπηρεσιών τους πρέπει να λαμβάνονται με γνώμονα τη λειτουρ γικότητα και τη παροχή ικανοποιητικών συνθηκών ερ γασίας για το προσωπικό και εξυπηρέτησης για τους ασφαλισμένους, περιορίζοντας το κόστος της στέγασης στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. 2. Με δεδομένους τους στόχους και τις απαιτήσεις του Φ.Κ.Α. για την στέγαση των υπηρεσιών του, η απόφαση για τη στέγαση σε μισθωμένο ή ιδιόκτητο ακίνητο πρέ πει να λαμβάνεται κυρίως με οικονομικά κριτήρια. Ως μέτρο σύγκρισης των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων πρέπει να λαμβάνεται το ετήσιο κόστος στέγασης ανά θέση εργασίας, περιλαμβανομένου, εκτός του μισθώ ματος, και του κόστους συντήρησης και λειτουργίας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παλαιά ακίνητα. Πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές συνθήκες και τα δεδομένα της αγοράς ακινήτων κατά τη στιγμή της λήψης απόφασης (αποδόσεις, εμπορικές αξίες, τά σεις εξέλιξης της αγοράς βραχυπρόθεσμα κ.λπ.). 3. Για την περίπτωση που οι στεγαστικές ανάγκες των Φ.Κ.Α. δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από τα προσφε ρόμενα στην αγορά για μίσθωση κτίρια, δύνανται να υιοθετούν και άλλες λύσεις όπως:αγορά ή σε περίπτωση που ο Φ.Κ.Α. είναι κύριος του κατάλληλου οικοπέδου, κατασκευή με καταβολή του κόστους του έργου, κατα σκευή με αντιπαροχή, στην περίπτωση που το επιτρέπει το μέγεθος και οι δυνατότητες δόμησης του ιδιόκτη του οικοπέδου, σύναψη σύμβασης για την παραχώρηση χρήσης στον εργολάβο με ταυτόχρονη εκμίσθωση από αυτόν προς τον Φ.Κ.Α. του κτιρίου που θα αναγερθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή χρήση των δυνατοτήτων του νομικού πλαισίου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ν. 3389/2005). Η επιλογή της κατάλλη λης λύσης θα γίνεται κυρίως βάσει του κριτηρίου του πραγματικού κόστους, για τη συνολική προβλεπόμενη διάρκεια χρήσης του ακινήτου, των κινδύνων και των ειδικών αναγκών του Ασφαλιστικού Φορέα. Άρθρο 7 Περιοδική αποτίμηση ακινήτων Για την ακριβή, έγκυρη και έγκαιρη παρακολούθη ση της επενδυτικής δραστηριότητας, καθώς και την προσέγγιση και ανάλυση στοιχείων για τη διασφάλιση της ορθότητας στη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων, πρέπει οι Φ.Κ.Α. να προβαίνουν στην αποτίμηση των ακινήτων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. ε της παρ. 1 του αρθρ.17 του ν. 3586/2007. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2009 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ F Αριθμ (5) Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυ σης για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέρ γειας βάμβακος. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 29 παράγρ. 1 του ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκα τασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 135/Α /2003). β. Του άρθρου 22 παραγ. 3 του ν. 992/1979 «Περί ορ γάνωσης των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊ κές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ 280/Α /1979). γ. Του άρθρου 1 παράγρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α /1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθε ματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας

6 24052 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕYΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α ) και το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α /1990). δ. Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α / 1998) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμής και Ελέγχου Κοι νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α /1999) «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Γεωργίας». ε. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). στ. Της υπ αριθμ /2000 απόφασης των Υπουρ γείων Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και αποκέντρω σης Γεωργίας «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώ ρας» (ΦΕΚ 1324/Β /2000). ζ. Της υπ αριθμ / απόφασης του Υπουρ γού Γεωργίας «Περί Λειτουργίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τον τομέα του Βάμβακος» (ΦΕΚ 761/Β /2001). 2. τους Κανονισμούς (Ε.Κ.): α) Καν. (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005, 247/2006, 378/2007 και την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1782/2003. β) Καν. (ΕΚ) αριθμ. 796/2004 της Επιτροπής «Σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχους που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανό νων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορι σμένων καθεστώτων στήριξης στους γεωργούς» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. γ) Καν. (ΕΚ) αριθμ. 637/2008 του Συμβουλίου «περί τροποποιήσεως του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1782/2003 και την εισαγωγή προγραμμάτων αναδιάρθρωσης του τομέα του βαμβακιού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. δ) Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1145/2008 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 637/2008 όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα αναδιάρ θρωσης στον τομέα του βάμβακος όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του προγράμματος αναδιάρθρωσης στον τομέα του βαμβακιού του Κεφα λαίου 2 του Καν. 637/2008 με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου βαμβακιού και την προ στασία του περιβάλλοντος. Ως επιλέξιμο μέτρο του προγράμματος καθορίζεται το μέτρο του άρθρου 7 παρ. γ του Καν (ΕΚ) 637/2008 του Συμβουλίου για συμμετοχή γεωργών σε καθεστώτα ποιότητας για το βαμβάκι και ειδικότερα στο αναγνω ρισμένο καθεστώς ποιότηταςagro 2 το οποίο αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση του βαμβακιού. Άρθρο 2 Τρόπος χορήγησης της ενίσχυσης Το ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 5 του ΚΑΝ (ΕΚ) 637/2008 χορηγείται στους δικαιούχους του άρθρου 3 της παρούσας ως στρεμματική ενίσχυση. Άρθρο 3 Δικαιούχοι Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι κατά κύρια απα σχόληση αγρότες οι οποίοι αντλούν τουλάχιστον το 50% του συνολικού τους εισοδήματος από την άσκη ση της αγροτικής τους δραστηριότητας (όπως τούτο τεκμηριώνεται από τα στοιχεία των δύο τελευταίων ετών της φορολογικής τους δήλωσης ( Εντυπο Ε1) και των αντίστοιχων εκκαθαριστικών και έχουν κύριο τα μείο ασφάλισης τον ΟΓΑ) καθώς και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, οι οποίοι συμμετέχουν το 2009 σε σύστημα παραγωγής βαμβακιού μέσω της Ολοκληρωμένης Δια χείρισης (AGRO 2). Άρθρο 4 Ύψος και είδος ενίσχυσης Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για την ενίσχυση του μέτρου που ορίζεται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας, ανέρχεται σε ευρώ. Η τελική ανά στρέμμα ενίσχυση υπολογίζεται βάσει της προσδι ορισθείσας έκτασης, μετά τους προβλεπόμενους ελέγ χους και καταβάλλεται από τον αρμόδιο Οργανισμό Πληρωμής (ΟΠΕΚΕΠΕ) μετά την υποβολή και τον έλεγχο των αιτήσεων. Το ύψος της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τα ευρώ ανά εκμετάλλευση. Άρθρο 5 Απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι δικαιούχοι προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης του άρθρου 2 της παρούσας υποχρεούνται να υποβάλ λουν μέχρι 30/6 κάθε έτους στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Ν.Α. τα κάτωθι: Α) 1. Αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης του αντίστοιχου έτους όπου δηλώνονται η πρόθεση συμμε τοχής και σημειώνονται τα υπό ένταξη στο πρόγραμμα αγροτεμάχια. 2. Υπογεγραμμένη Σύμβαση με Πιστοποιητικό Φορέα για πιστοποίηση κατά το Πρότυπο AGRO 2. Στην περί πτωση που δεν υπάρχει ατομική σύμβαση με τον παρα γωγό, θα κατατίθεται αντίγραφο ομαδικής σύμβασης με Φορέα Πιστοποίησης όπου θα αναφέρεται ο υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα. 3. Υπογεγραμμένη Σύμβαση με σύμβουλο ή και επι βλέποντα γεωπόνο όπως προβλέπεται στο Πρότυπο AGRO Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασφάλισης του ΟΓΑ από την οποία θα προκύπτει το πρόσφατο της θεώρησης, αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ( Εντυπο Ε1) και εκκαθαριστικό σημείωμα του προη γούμενου της υποβολής έτους με σκοπό τον καθορισμό του ποσοστού του γεωργικού εισοδήματος. 5. Παραστατικά νόμιμης κατοχής της έκτασης (τίτλους ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήρια).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ειδικά για το έτος 2009 η πρόθεση συμμετοχής τους στο πρόγραμμα δηλώνεται με τη συμπλήρωση του συ νημμένου υποδείγματος και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών είναι η 30ή Σεπτεμβρίου Β) Βεβαίωση εφαρμογής του προτύπου AGRO 2 για το βαμβάκι η οποία προσκομίζεται μέχρι την 31η Ιανου αρίου εκάστου έτους. Άρθρο 6 Υποχρεώσεις δικαιούχων Οι δικαιούχοι προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης του άρθρου 2 της παρούσης υποχρεούνται: 1. Να τηρούν τους όρους που προκύπτουν από την ένταξή του στο Εθνικό Σύστημα Ποιότητας AGRO 2 για το βαμβάκι. 2. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσης τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές πρακτικές συνθήκες σύμφωνα με άρθρα 4 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 όπως αυτές περιγράφονται στην υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση του Καθε στώτος της Πολλαπλής Συμμόρφωσης. 3. Να τηρούν στο αρχείο τους τα παραστατικά που αποδεικνύουν την εφαρμογή του προτύπου AGRO 2 για το βαμβάκι. 4. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπό μενους ελέγχους από τα αρμόδια Εθνικά και Κοινοτι κά όργανα παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί. Άρθρο 7 Έλεγχοι Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γε ωργίας ελέγχουν την αρτιότητα και πληρότητα των απαιτούμενων παραστατικών που συνοδεύουν την αί τηση και αποστέλλουν καταστάσεις με τα ονόματα των δικαιούχων της ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από διασταυρωτικούς ελέγχους των αιτήσεων των δικαιούχων με τις αιτήσεις ενιαίας ενί σχυσης (πεδίο ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι) χορηγεί την ενίσχυση του άρθρου 4 της παρούσης. Άρθρο 8 Κυρώσεις Εάν ο δικαιούχος δεν τηρεί έναν ή περισσότερους όρους του προγράμματος υποχρεούται, πέραν της επι στροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, στην καταβολή επιπλέον ποσού που κλιμακώνεται από 10% έως 30% επί του προς ανάκτηση ποσού, σύμφωνα με το άρθρα 8 και 9 του Καν. 1145/2008 και το άρθρο 73 του Καν. 796/2004. Άρθρο 9 Λοιπές διατάξεις Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με Αποφάσεις του να καθορίζει τις τεχνικές και άλλες λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας. Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος Η παρούσα απόφαση ισχύει από το έτος Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

8 24054 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009 ( ( ) 637/2008) : / AGRO 2 AGROCERT.. AGRO : 1) ) AGRO 2 3) / 4)... 5) 6) ( 1) /... * *

9 ΦΕΚ 1935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (6) Εκδοση άδειας λειτουργίας της Ολυμπιακής εγκατά στασης του Παμπελοποννησιακού Σταδίου. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Το ν. 2730/1999 «Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυ ξη και εκτέλεση Ολυμπιακών έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 130/A ). 2. Το ν. 2912/2001, άρθρο 41 παρ. 3 του «Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/Ε.Κ. και άλλες διατά ξεις» (ΦΕΚ 94/Α ). 3. Το ν. 3342/2005, άρθρο 2 παρ. 1 (ΦΕΚ 131/Α ). 4. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α ). 5. Την υπ αριθμ. 16/ απόφαση της Γνωμοδο τικής Επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 3342/2005, σύμ φωνα με την οποία καθορίσθηκαν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αδειοδότηση της εν θέματι εγκατάστασης. 6. Την υπ αριθμ. Γ.Γ.Ο.Α. 1032/ αίτηση του Δή μου Πατρέων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογη τικά, όπως αυτά ορίστηκαν με την υπ αριθμ.16/ απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 3342/ Την υπ αριθμ. 38/2009 Γνωμοδότηση της Γνωμοδο τικής Επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 3342/2005 για την άδεια λειτουργίας της εν θέματι εγκατάστασης. 8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Την αποδοχή της υπ αριθμ. 38/2009 Γνωμοδότη σης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 3342/2005 για την έκδοση άδειας λειτουργίας της Ολυμπιακής εγκατάστασης του Παμπελοποννησιακού Σταδίου υπέρ του Δήμου Πατρέων, ο οποίος φέρει την ιδιότητα του χρήστη της ως άνω Ολυμπιακής εγκατά στασης. 2. Χορηγούμε άδεια λειτουργίας της εν θέματι Ολυ μπιακής εγκατάστασης, όπως απεικονίζεται στο σχέδιο γενικής διάταξης της Ολυμπιακής εγκατάστασης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας για τις χρήσεις του άρθρου 10 του ν. 3342/2005, για τους όρους λειτουργίας της, που καθορίζονται στο άρθρο 5 της υπ αριθμ. 38/2009 Γνωμοδότησης της Γνωμοδοτι κής Επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 3342/2005, καθώς και τους όρους συντήρησης αυτής, που περιγράφονται στα άρθρα 11 και 12 της υπ αριθμ. 38/2009 Γνωμοδό τησης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 3342/2005. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

10 24056 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11

12 24058 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 14 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1104 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Η ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3191 16 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο στήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Θεσσαλίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 21 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 309891 Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 281 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 347 21 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Γεvικoύ Πoλεoδoμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16041 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1144 29 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 16599/20.4.2007 απόφασης Υπουρ γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Έγκριση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 543 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 37353/2375 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 8 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης από δοσης του φόρου που παρακρατείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18647 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1370 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δι καιούχων προς επιστροφή προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 293 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1816 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1182 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης πε ριουσιακής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 106 9 Μαΐου 2011 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 290 10 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιότητας στις Υπηρεσίες Δημοσιονομι κού Ελέγχου στα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δαπάνες μετακινήσεων.... 1 Τροποποίηση της αριθ. 2/21379/4 4 2001 (ΦΕΚ 448/ 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 145 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1749 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 2/4/013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π: Φ10034/6263/186 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Το Εθνικό Τυπογραφείο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (για δημοσίευση) ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 541 1 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογί ας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 35 14 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.113385 Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18 8 14 «Βραχυπρό θεσμα και Μακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: 210 527 5206 Φαξ: 210 527 5270 Ηλ. Ταχυδρομείο: kmelas@mou.gr

Τηλέφωνο: 210 527 5206 Φαξ: 210 527 5270 Ηλ. Ταχυδρομείο: kmelas@mou.gr Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα 12-6 -2013 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 12710 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: Π.Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 24 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παρά βαση... 1 Επιβολή πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 17-5-2004 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aρ. Πρωτ: 255982 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ. /νση: Aχαρνών 2 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 752 19 Αυγούστου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 0910032189 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 892 22 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση Κέντρου κατάλληλου για την εμφύτευ ση Κοχλιακών Εμφυτευμάτων... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 74 20 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής και νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1617 31 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001062ΕΞ 2015/Χ.Π. 2412 Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1170 18 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 973/64400 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της Δράσης 1.4

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 & ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ 2013 - ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 11 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001 Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρα γράφου

Διαβάστε περισσότερα

Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας

Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας Άρθρο 1 Θεσπίζεται Μητρώο Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1253 25 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3021/19/53 από 14.10.2005 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3295 11 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. για θέματα ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 27 Ιουνίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4268 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ

5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ 5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ Το πλαίσιο λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στη χώρα μας Αθήνα, 10 Απριλίου 2008 Κων/νος Πάντος Προβ ολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 22 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3724/162303 Εθνικά μέτρα και παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφί μων ζωϊκής προέλευσης

Διαβάστε περισσότερα