Πλήρης Οδηγός για το Δίπλωμα ECDL Syllabus 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πλήρης Οδηγός για το Δίπλωμα ECDL Syllabus 5"

Transcript

1 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Πλήρης Οδηγός για το Δίπλωμα ECDL Syllabus 5 1 Δηζαγωγή ζηελ Πιεξνθνξηθή 1.1 Βαζηθέο Έλλνηεο ηεο Πιεξνθνξηθήο Δηζαγσγή 21 Ση είλαη ν Ζιεθηξνληθόο Τπνινγηζηήο 22 Τιηθό - Λνγηζκηθό 23 Ηζηνξηθή Δμέιημε ησλ Ζ/Τ 23 Γεληέο Τπνινγηζηώλ 28 Καηεγνξίεο Τπνινγηζηώλ Σν Τιηθό ηνπ Τπνινγηζηή Κύξηα Μέξε ελόο Πξνζσπηθνύ Τπνινγηζηή 37 Μεηξηθή Κάξηα 38 Κεληξηθή Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο 40 πζθεπέο Δηζόδνπ (Input Devices) 42 πζθεπέο Δμόδνπ (Output Devices) Απνζήθεπζε Κύξηα Μλήκε 53 Βνεζεηηθέο Μλήκεο 55 Μνλάδεο Μλήκεο 60 Αλαπαξάζηαζε Γεδνκέλσλ 60 Αξρεία 62 Απόδνζε ηνπ Ζιεθηξνληθνύ Τπνινγηζηή Σν Λνγηζκηθό Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα 65 Γξαθηθό Πεξηβάιινλ Δπηθνηλσλίαο Υξήζηε - GUI 68 Δθαξκνγέο 70 Πξνζβαζηκόηεηα 75 Αλάιπζε θαη ρεδίαζε Πξνγξάκκαηνο Γίθηπα Τπνινγηζηώλ Δηζαγσγή ζηα Γίθηπα Τπνινγηζηώλ 79 Καισδίσζε 80 Σνπηθά Γίθηπα (LAN) 81 Γίθηπα Δπξείαο Πεξηνρήο (WAN) 84 Σειεθσληθό Γίθηπν 84 Αζύξκαηε Δπηθνηλσλία 86 Modem 87 Γηαδίθηπν - Internet 88 Δπξπδσληθόηεηα 90

2 Τπεξεζίεο ηνπ Internet 91 Intranet Extranet 93 VPN Πιεξνθνξηθή ζηελ Καζεκεξηλή Εωή Έλαο Κόζκνο πνπ Αιιάδεη 95 Τγηεηλό Πεξηβάιινλ Δξγαζίαο 101 Αλαθύθισζε θαη Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο 103 Ηνί Τπνινγηζηώλ 104 Αζθάιεηα 106 Δπηθνηλσλία θαη Δηθνληθέο Κνηλόηεηεο 112 Πλεπκαηηθά Γηθαηώκαηα 115 Νόκνο πεξί Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ Microsoft Windows XP 2.1 Γλωξηκία κε ηα Microsoft Windows XP Ηζηνξηθή Αλαδξνκή 125 Δθθίλεζε ηνπ Ζ/Τ θαη Κσδηθόο Πξόζβαζεο 127 Δπηθάλεηα Δξγαζίαο 129 Ζ Υξήζε ηνπ Πνληηθηνύ 130 Παξάζπξα 131 Σν Μελνύ Έλαξμε 135 Απνζύλδεζε 138 Σεξκαηηζκόο 139 Πξνζαξκνγή ηεο Δπηθάλεηαο Δξγαζίαο 139 Πξνζαξκνγή ηνπ Μελνύ Έλαξμε 143 Πξνζαξκνγή ηεο Γξακκήο Δξγαζηώλ 146 Πιεξνθνξίεο πζηήκαηνο 148 Γξακκή Γιώζζαο 149 Ζκεξνκελία θαη Ώξα Ρύζκηζε έληαζεο Ήρνπ 151 πληόκεπζε ζηελ Δπηθάλεηα Δξγαζίαο 153 Κέληξν Βνήζεηαο θαη Τπνζηήξημεο 156 πζθεπέο απνζήθεπζεο θαη είδε Δηθνληδίσλ 160 Γηαρείξηζε Δθαξκνγήο πνπ δελ Αληαπνθξίλεηαη 161 Δπηινγή θαη Μεηαθίλεζε Δηθνληδίσλ 163 ύιιεςε Οζόλεο Οξγάλωζε θαη Γηαρείξηζε Αξρείωλ Αξρεία 165 Φάθεινη 166 Ο Τπνινγηζηήο κνπ 167 Γεκηνπξγία Νέσλ Φαθέισλ 170 Μεηνλνκαζία Φαθέισλ θαη Αξρείσλ 171 Αληηγξαθή ή Μεηαθίλεζε Φαθέισλ θαη Αξρείσλ 172

3 Γηαγξαθή Φαθέισλ θαη Αξρείσλ 174 Σαμηλόκεζε ηνηρείσλ Φαθέινπ 176 Ηδηόηεηεο θαη Μέηξεζε κεγέζνπο Αξρείσλ 177 Ηδηόηεηεο θαη Μέηξεζε κεγέζνπο Φαθέισλ 179 Δπηινγέο Φαθέισλ 181 Ο Κάδνο Αλαθύθισζεο 182 Πξόζθαηα Υξεζηκνπνηεκέλα Έγγξαθα 184 Αλαδήηεζε Αξρείσλ θαη Φαθέισλ 185 πκπίεζε Αξρείσλ θαη Φαθέισλ 189 Δθεδξηθά Αξρεία & Γηθηπαθή Απνζήθεπζε Αξρείσλ Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ κε ην WordPad 195 Απνθνπή Αληηγξαθή Δπηθόιιεζε 200 Απνζήθεπζε Αξρείνπ 201 Κιείζηκν ηνπ WordPad 201 Παξαηεξήζεηο Δηδηθέο Λεηηνπξγίεο Δγθαηάζηαζε θαη Καηάξγεζε Λνγηζκηθνύ 203 Γηαρείξηζε πζθεπώλ 207 Έιεγρνο θαικάησλ 211 Αλαζπγθξόηεζε Γίζθσλ 214 Ηνί Τπνινγηζηώλ 216 Δθθαζάξηζε Γίζθνπ Δθηππώζεηο Δγθαηάζηαζε Δθηππσηώλ 223 Δθηύπσζε Δγγξάθνπ 227 Παξαθνινύζεζε θαη Έιεγρνο ηεο Δθηύπσζεο 227 Αιιαγή Πξνεπηιεγκέλνπ Δθηππσηή 228 Γηαγξαθή Δθηππσηή Microsoft Office Word Ξεθηλώληαο κε ην Word Ση είλαη ην Word 233 Δθθίλεζε ηνπ Word 234 Ζ Κεληξηθή Οζόλε ηνπ Word 235 Παξάζπξα Δξγαζηώλ 237 Ζ Υξήζε ηεο Βνήζεηαο 238 Έμνδνο από ην Word Πξώηε Δπαθή κε ην Word Ο Υάξαθαο ηνπ Word 243 Γξακκέο Δξγαιείσλ 243 Αιιαγή Γιώζζαο θαη Γηάηαμεο Πιεθηξνινγίνπ 246

4 Πιεθηξνινγνύκε ην Πξώην Κείκελν 247 Δπηινγή Κεηκέλνπ 249 Γηαγξαθή Κεηκέλνπ θαη Αληηθεηκέλσλ 251 Γηαγξαθή Κεηκέλνπ θαη Αληηθεηκέλσλ 252 Αλαίξεζε 252 Αθύξσζε Αλαίξεζεο 253 Μεηαθίλεζε - Αληηγξαθή Κεηκέλνπ 253 Αιιαγή ειίδαο 256 Γηαγξαθή κε-απηόκαησλ Αιιαγώλ ειίδαο 256 Μεηαθίλεζε κέζα ζην Έγγξαθν Γηαρείξηζε Αξρείωλ Γεκηνπξγία Νένπ Δγγξάθνπ 261 Απνζήθεπζε Δγγξάθνπ γηα Πξώηε Φνξά 262 Απνζήθεπζε Δγγξάθνπ γηα Γεύηεξε Φνξά 263 Απνζήθεπζε Δγγξάθνπ ζε άιινλ Σύπν Αξρείνπ 264 Απνζήθεπζε Δγγξάθνπ σο Ηζηνζειίδα 264 Άλνηγκα Δγγξάθνπ 265 Άλνηγκα πνιιώλ Δγγξάθσλ 266 Δλαιιαγή κεηαμύ Αλνηρηώλ Δγγξάθσλ 266 Γήισζε πξνηηκήζεσλ Υξήζηε ζηελ Δθαξκνγή 267 Κιείζηκν Δγγξάθνπ 268 Δξγαζία κε Πξόηππα Μνξθνπνίεζε Υαξαθηήξωλ θαη Παξαγξάθωλ Μνξθνπνίεζε Υαξαθηήξσλ 271 Αιιαγή Γξακκαηνζεηξάο 272 Μέγεζνο Γξακκαηνζεηξάο 273 Έληνλε Γξαθή - Πιάγηα Γξαθή - Τπνγξάκκηζε 274 Αιιαγή ηνπ Υξώκαηνο ηεο Γξακκαηνζεηξάο 275 Δπηζήκαλζε Υαξαθηήξσλ 275 Αιιαγή Πεδώλ/Κεθαιαίσλ 276 Σν Παξάζπξν Γηαιόγνπ Γξακκαηνζεηξά 277 Γεκηνπξγία θαη πγρώλεπζε Παξαγξάθσλ 279 Οξηζκόο Δζνρώλ 279 ηεινζέηεο 280 ηνίρηζε Κεηκέλνπ 281 Σν Παξάζπξν Γηαιόγνπ Παξάγξαθνο 282 Απνζηάζεηο Παξαγξάθσλ 284 Σν Παξάζπξν Γηαιόγνπ ηεινζέηεο 285 Λίζηεο κε Αξίζκεζε θαη Κνπθθίδεο 286 Πεξηζζόηεξεο Κνπθθίδεο θαη Αξίζκεζε 287 Αληηγξαθή Μνξθνπνηήζεσλ 290 Δκθάληζε απόθξπςε κε-εθηππώζηκσλ ραξαθηήξσλ Πξνβνιή θαη Δθηύπωζε Δγγξάθνπ Πξνβνιέο Δγγξάθνπ 291

5 Ενπκ ζην Έγγξαθν 295 Πξνεπηζθόπεζε Δγγξάθνπ 296 Γηακόξθσζε ειίδσλ 298 Δθηύπσζε Δγγξάθνπ Έιεγρνο Οξζνγξαθίαο - Γξακκαηηθήο Οξζνγξαθηθόο θαη Γξακκαηηθόο Έιεγρνο 303 Θεζαπξόο 306 πιιαβηζκόο Πξνρωξεκέλεο Σερληθέο Κεθαιίδεο θαη Τπνζέιηδα 309 Αξίζκεζε ειίδσλ 313 ηπι 315 Δηζαγσγή πκβόισλ θαη Δηδηθώλ Υαξαθηήξσλ 321 Βαζηθέο Ρπζκίζεηο ηνπ Word Γξαθηθά Δηζαγσγή Δηθόλαο 329 Μεηαθίλεζε Δηθόλαο 334 Αληηγξαθή Δηθόλαο 335 Γηαγξαθή Δηθόλαο 335 Word Art 335 ρεδίαζε Πίλαθεο Δηζαγσγή ζηνπο Πίλαθεο 343 Γεκηνπξγία Πίλαθα 344 ρεδίαζε Πίλαθα 345 Μεηαθίλεζε κέζα ζε Πίλαθα 346 Μεηαθίλεζε Πίλαθα κέζα ζηελ Δλεξγή ειίδα 346 Δπηινγή Κεηκέλνπ, Κειηώλ, Γξακκώλ θαη ηειώλ 347 Σν Παξάζπξν Γηαιόγνπ Ηδηόηεηεο Πίλαθα 349 Πξνζζήθε Γξακκώλ θαη ηειώλ Πίλαθα 353 Γηαγξαθή Γξακκώλ - ηειώλ - Πίλαθα 354 Απηόκαηε Μνξθνπνίεζε Πίλαθα 354 Πεξηγξάκκαηα θαη θίαζε πγρώλεπζε Αιιεινγξαθίαο πγρώλεπζε Δγγξάθσλ 361 Γεκηνπξγία θαη Δθηύπσζε Φαθέισλ θαη Δηηθεηώλ Άιιεο Λεηηνπξγίεο Γξαθήκαηα 377 Δηζαγσγή Φύιισλ Δξγαζίαο 379 Δύξεζε θαη Αληηθαηάζηαζε Κεηκέλνπ 381

6 4 Microsoft Office Excel Δηζαγωγή ζην Excel Τπνινγηζηηθά Φύιια 385 Ση είλαη ην Excel 386 Ξεθηλώληαο ην Excel 387 Γξακκέο Δξγαιείσλ 390 Υξήζε ηεο Βνήζεηαο 391 Σεξκαηηζκόο ηνπ Excel Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο ηνπ Excel Βαζηθέο Έλλνηεο 395 Πεξηνρέο 398 Μεηαθίλεζε ζην Φύιιν Δξγαζίαο 398 Δηζαγσγή Γεδνκέλσλ 399 Παξεκβνιή Γξακκώλ θαη ηειώλ 405 Γηαγξαθή θαη Απαινηθή Γξακκώλ ή ηειώλ 407 Απνζήθεπζε ηνπ Βηβιίνπ Δξγαζίαο 408 Γήισζε πξνηηκήζεσλ Υξήζηε ζηελ Δθαξκνγή 411 Κιείζηκν - Άλνηγκα Βηβιίνπ Δξγαζίαο Γεκηνπξγία - Δθηύπωζε Δθαξκνγήο Ζ Πξώηε καο Δθαξκνγή 415 Σαμηλόκεζε Λίζηαο Γεδνκέλσλ 419 Λίζηεο Γεδνκέλσλ 420 Ζ Γεύηεξε Δθαξκνγή καο 421 Οξζνγξαθηθόο Έιεγρνο 424 Γηακόξθσζε ειίδαο 425 Δθηύπσζε Τπνινγηζκνί κε Σύπνπο θαη πλαξηήζεηο Σύπνη θαη Σειεζηέο 431 πλαξηήζεηο 434 πλάξηεζε AVERAGE 439 πλάξηεζε MAX 440 πλάξηεζε MIN 440 πλάξηεζε DATE 441 πλάξηεζε COUNTBLANK 442 πλάξηεζε COUNT 442 πλάξηεζε COUNTA 444 πλάξηεζε FV 442 πλάξηεζε PMT 445 Δθαξκνγή κε πλαξηήζεηο Πεξηζζόηεξα γηα ηα Φύιια Δξγαζίαο Μεηαθίλεζε θαη Αληηγξαθή Κειηώλ 449 To Παξάζπξν Δξγαζηώλ Πξόρεηξν 452

7 Ολνκαζία Κειηώλ θαη Πεξηνρώλ 454 Πεξηνρέο θαη Σύπνη Τπνινγηζκώλ 457 ύλδεζε Πνιιαπιώλ Φύιισλ Δξγαζίαο 458 Βαζηθά ηνηρεία Φύιισλ 460 Πεξηζζόηεξα Παξάζπξα 464 ηαζεξνπνίεζε ηειώλ θαη Γξακκώλ 466 Σηκέο θάικαηνο Μνξθνπνίεζε - Δκθάληζε Φύιινπ Δξγαζίαο Αιιαγή Γξακκαηνζεηξώλ 470 ηνίρηζε Πεξηερνκέλσλ Κειηώλ 474 Μνξθνπνίεζε Αξηζκώλ 476 Υξώκαηα θαη Πεξηγξάκκαηα 479 Αιιαγή Ύςνπο Γξακκώλ θαη Πιάηνπο ηειώλ 481 Πξνβνιέο 482 Δύξεζε θαη Αληηθαηάζηαζε 485 Δηζαγσγή πκβόισλ 486 Αληηγξαθή Μνξθνπνηήζεσλ 487 Σξνπνπνίεζε Βαζηθώλ Ρπζκίζεσλ ηνπ Excel Γξαθηθά Δηζαγσγή Αξρείσλ Δηθόλαο 491 Γεκηνπξγία Απιώλ ρεδίσλ 492 Δηζαγσγή Απηόκαησλ ρεκάησλ Γξαθήκαηα Γεκηνπξγία Γξαθήκαηνο 498 Δίδε Γξαθεκάησλ 505 Σξνπνπνίεζε Γξαθεκάησλ 506 Μνξθνπνίεζε Γξαθήκαηνο 512 Δθηύπσζε Γξαθήκαηνο Microsoft Office Access Δηζαγωγή ζηελ Access Γεληθά γηα ηηο Βάζεηο Γεδνκέλσλ 525 Ση είλαη ε Access 529 Ξεθηλώληαο ηελ Access 533 Γεκηνπξγία Νέαο Βάζεο Γεδνκέλσλ 535 Άλνηγκα Τπάξρνπζαο Βάζεο Γεδνκέλσλ 539 Ζ Κεληξηθή Οζόλε ηεο Access 542 Πξνζαξκνγή Γξακκώλ Δξγαιείσλ 545 Σν παξάζπξν Βάζε Γεδνκέλσλ 548 Έμνδνο από ηελ Access 549 Ζ Υξήζε ηεο Βνήζεηαο 549

8 5.2 Πίλαθεο ρεδηαζκόο κηαο Βάζεο Γεδνκέλσλ 555 Γεκηνπξγία Πίλαθα 557 Γεκηνπξγία Πίλαθα ζε Πξνβνιή ρεδίαζεο 559 Πξσηεύνλ Κιεηδί 560 Απνζήθεπζε Πίλαθα 562 Σύπνη Γεδνκέλσλ 563 Σξνπνπνίεζε Γνκήο Πίλαθα 564 Ηδηόηεηεο Πεδίσλ Δξγαζία κε Γεδνκέλα Καηαρώξηζε Γεδνκέλσλ 579 Μεηαθίλεζε κέζα ζην Φύιιν Γεδνκέλσλ 580 Αιιαγή Μνξθνπνίεζεο ηνπ Φύιινπ Γεδνκέλσλ 582 Σξνπνπνίεζε Γεδνκέλσλ 588 Υξήζε Τπεξζπλδέζκσλ 591 Σαμηλόκεζε Γεδνκέλσλ 592 Αλαδήηεζε Γεδνκέλσλ 593 Φηιηξάξηζκα Γεδνκέλσλ 597 Πξνεπηζθόπεζε - Δθηύπσζε Πίλαθα Φόξκεο Γεκηνπξγία Φόξκαο 605 Μεηαθίλεζε κέζα ζηε Φόξκα 609 Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ κέζα από Φόξκα 610 Σξνπνπνίεζε Φόξκαο 611 Γξακκή Δξγαιείσλ Μνξθνπνίεζεο 615 Φύιιν Ηδηνηήησλ 617 Δηζαγσγή Δηθόλαο θαη Πξνζζήθε Δηηθέηαο 618 Πξνεπηζθόπεζε θαη Δθηύπσζε Φόξκαο Δξωηήκαηα Γεληθά γηα ηα Δξσηήκαηα 623 Γεκηνπξγία Δξσηήκαηνο Δπηινγήο κε Οδεγό 624 Σξνπνπνίεζε Δξσηήκαηνο 627 Κξηηήξηα 629 Γεκηνπξγία Δξσηήκαηνο ζε Πξνβνιή ρεδίαζεο 631 Τπνινγηδόκελα Πεδία 635 πγθεληξσηηθά Δξσηήκαηα Δθζέζεηο Γεκηνπξγία Έθζεζεο κε Οδεγό 639 Σξνπνπνίεζε Έθζεζεο 644 Γεκηνπξγία Έθζεζεο ζε Πξνβνιή ρεδίαζεο 649 Δθηύπσζε Έθζεζεο 658

9 5.7 Πξνρωξεκέλεο Σερληθέο πζρεηίζεηο Πηλάθσλ 661 Γεκηνπξγία Δξσηήκαηνο από Πνιινύο Πίλαθεο 665 Γεπηεξεύνπζεο Φόξκεο 668 Δμαγσγή Γεδνκέλσλ Microsoft Office PowerPoint Ξεθηλώληαο κε ην PowerPoint Ση είλαη ην PowerPoint 677 Δθθίλεζε ηνπ PowerPoint 678 Ζ Κεληξηθή Οζόλε ηνπ PowerPoint 679 Γξακκέο Δξγαιείσλ 681 Ζ Πξώηε καο Παξνπζίαζε 684 Απνζήθεπζε Παξνπζίαζεο γηα Πξώηε Φνξά 688 Απνζήθεπζε Παξνπζίαζεο γηα Γεύηεξε Φνξά 690 Απνζήθεπζε Παξνπζίαζεο κε Γηαθνξεηηθό Όλνκα 690 Απνζήθεπζε Παξνπζίαζεο ζε άιιε κνξθή Αξρείνπ 690 Απνζήθεπζε Παξνπζίαζεο σο Ηζηνζειίδα 691 Άλνηγκα Παξνπζίαζεο 693 Άλνηγκα πνιιώλ Παξνπζηάζεσλ 694 Δλαιιαγή κεηαμύ αλνηρηώλ Παξνπζηάζεσλ 694 Γήισζε πξνηηκήζεσλ ηνπ Υξήζηε ζηελ Δθαξκνγή 695 Κιείζηκν Παξνπζίαζεο 696 Έμνδνο από ην PowerPoint Αλαπηύζζνληαο κηα Παξνπζίαζε Ζ πξώηε Γηαθάλεηα ηεο Παξνπζίαζεο 699 Πξνζζήθε Πεξηερνκέλνπ ζε Γηαθάλεηα 700 Πξνζζήθε λέαο Γηαθάλεηαο ζηελ Παξνπζίαζε Παξνπζίαζε από Πξόηππα Οδεγόο Απηόκαηνπ Πεξηερνκέλνπ 705 Υξεζηκνπνηώληαο Πξόηππα ρεδίαζεο 708 Υξεζηκνπνηώληαο Γεληθά Πξόηππα 709 Δθαξκνγή Πξνηύπνπ ρεδίαζεο 711 Τπόδεηγκα Γηαθαλεηώλ Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο Μεηαθίλεζε ηνπ εκείνπ Δηζαγσγήο 715 Δπηινγή Κεηκέλνπ 715 Μεηαθίλεζε - Αληηγξαθή Κεηκέλνπ 717 Γηαγξαθή Κεηκέλνπ 721 Δηζαγσγή Δηθόλαο 721 Αιιαγή δηαζηάζεσλ Δηθόλαο 722 Αιιαγή ζέζεο Δηθόλαο 723

10 Αληηγξαθή - Μεηαθίλεζε Δηθόλαο 724 Γηαγξαθή Δηθόλαο 725 Δπηινγή Γηαθάλεηαο 725 Γηαγξαθή Γηαθάλεηαο 726 Μεηαθίλεζε Γηαθάλεηαο 726 Αληηγξαθή Γηαθάλεηαο 729 Αλαίξεζε 731 Αθύξσζε Αλαίξεζεο 732 Αξίζκεζε Γηαθαλεηώλ 733 Πξνζζέηνληαο Τπνζέιηδα 733 Πξνζζήθε Πηλάθσλ 734 Δηζαγσγή θαη Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ ζε Πίλαθα 735 Δπηινγή Γξακκώλ ηειώλ Πίλαθα 737 Δηζαγσγή Γξακκώλ θαη ηειώλ Πίλαθα 738 Μεηαβνιή πιάηνπο ηειώλ ύςνπο Γξακκώλ 739 Γηαγξαθή Γξακκώλ θαη ηειώλ Πίλαθα Μνξθνπνίεζε Κεηκέλνπ Δηζαγσγή 743 Αιιαγή Γξακκαηνζεηξάο 744 Μέγεζνο Γξακκαηνζεηξάο 745 Έληνλε, Πιάγηα Γξαθή - Τπνγξάκκηζε - θίαζε 746 Αιιαγή ηνπ Υξώκαηνο Κεηκέλνπ 747 ηνίρηζε Κεηκέλνπ 748 Σν Παξάζπξν Γηαιόγνπ Γξακκαηνζεηξά 752 Αιιαγή Πεδώλ / Κεθαιαίσλ 754 Αιιαγή Γηάζηηρνπ Γξακκώλ 755 Αιιάδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Κνπθθίδσλ 756 Αιιάδνληαο ην ηπι ηεο Αξίζκεζεο 758 Αληηγξαθή Μνξθνπνηήζεσλ 759 Οξζνγξαθηθόο Έιεγρνο 760 Δύξεζε θαη Αληηθαηάζηαζε Κεηκέλνπ Οξγαλόγξακκα - Γξάθεκα Γεκηνπξγία Οξγαλνγξάκκαηνο 765 Γξαθήκαηα 772 Γεκηνπξγία λένπ Δλζσκαησκέλνπ Αληηθεηκέλνπ 775 Δλζσκάησζε θαη Γηαζύλδεζε Αληηθεηκέλσλ 776 Παξάδεηγκα πλδεδεκέλνπ Αληηθεηκέλνπ Αληηθείκελα ρεδίαζεο Δηζαγσγή έηνηκεο Δηθόλαο Clip Art 781 Δηζαγσγή Δηθόλαο από Αξρείν 785 Word Art 786 ρεδίαζε 788

11 6.8 Πξνβνιέο θαη Δθέ θίλεζεο Δηζαγσγή ζηηο Πξνβνιέο 793 Καλνληθή Πξνβνιή 794 Πξνβνιή Σαμηλόκεζεο Γηαθαλεηώλ 795 Πξνβνιή ειίδαο εκεηώζεσλ 795 Μεγεζύλνληαο θαη κηθξύλνληαο 796 Πξνβνιή Παξνπζίαζεο 796 Δλαιιαγή Γηαθαλεηώλ 799 πλδπαζκνί Κίλεζεο 801 Πξνζαξκνγή Κίλεζεο 802 Απόθξπςε Γηαθαλεηώλ Δθηύπωζε Γηακόξθσζε ειίδαο 807 Δθηύπσζε Παξνπζίαζεο 808 Παξαθνινύζεζε θαη Έιεγρνο ηεο Δθηύπσζεο Internet 7.1 Δηζαγωγή ζην Internet Internet - Γίθηπν Γηθηύσλ 815 Ηζηνξηθά ηνηρεία 816 TCP/IP 816 Γηεπζύλζεηο ηνπ Internet 817 Τπεξεζίεο ηνπ Internet 817 Web ύλδεζε ζην Internet 828 DSL 831 Αζθάιεηα ζην Γηαδίθηπν 833 Αζθαιή Πινήγεζε θαη Γνληθόο Έιεγρνο Πεξηήγεζε ζηνλ Ηζηό World Wide Web - WWW 839 Γηεπζύλζεηο Ηζηνζειίδσλ 840 ύλδεζε κε ηνλ Internet Explorer 843 Internet Explorer 846 Σα Κνπκπηά ηεο Βαζηθήο Γξακκήο Δξγαιείσλ 848 Πεξηήγεζε ζηηο Δθδόζεηο Άβαθαο 852 Πξνζζήθε ζηα Αγαπεκέλα 855 Δπηινγή Νέαο Αξρηθήο ειίδαο 858 Απνζήθεπζε Ηζηνζειίδσλ θαη Γξαθηθώλ 859 Δθηύπσζε Ηζηνζειίδσλ 861 Πξνεπηζθόπεζε Δθηύπσζεο 863 Υξήζε ηεο Βνήζεηαο 865 Κιείζηκν - Απνζύλδεζε 869

12 7.3 Αλαδήηεζε Πιεξνθνξηώλ Αλαδήηεζε Πιεξνθνξηώλ ζηνλ Ηζηό 871 Αλαδήηεζε κε Υξήζε Καηαιόγνπ 872 Φάρλνληαο κε κία Μεραλή Αλαδήηεζεο 874 Αλαδεηήζεηο κε ην Google 877 ύλζεηεο Αλαδεηήζεηο 879 Αλαδήηεζε Δηθόλσλ 881 Αλαδήηεζε ζηε Wikipedia Βαζηθέο Ρπζκίζεηο ηνπ Internet Explorer Αιιαγή Πξνβνιήο Ηζηνζειίδσλ 885 Πξνζαξκνγή ησλ Γξακκώλ Δξγαιείσλ 887 Δκθάληζε Δηθόλσλ Ηζηνζειίδαο 889 Πξνζσξηλά Αξρεία 890 Αιιαγή Ρπζκίζεσλ Απνξξήηνπ 891 Γηαγξαθή Πξνζσπηθώλ Πιεξνθνξηώλ Ζιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν Γηεπζύλζεηο Ζιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ 895 Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνύ Hotmail 897 Σν Πεξηβάιινλ ηνπ Microsoft Office Outlook Γηακόξθσζε ηνπ Outlook 902 Γεκηνπξγία Μελύκαηνο 904 πνπδαηόηεηα Μελύκαηνο 906 Οξζνγξαθηθόο Έιεγρνο 907 Απνζηνιή θαη Λήςε Μελπκάησλ 908 Πξνζζήθε Φεθηαθήο Τπνγξαθήο 911 Απάληεζε θαη Πξνώζεζε Μελπκάησλ 913 πλεκκέλα Αξρεία 914 Υξήζε ηεο Βνήζεηαο 918 Γηθηπαθνί Καλόλεο πκπεξηθνξάο Οξγάλωζε Μελπκάηωλ Γηαγξαθή θαη Απνζήθεπζε Μελπκάησλ 921 Δθηύπσζε Μελύκαηνο 923 Αλαδήηεζε Μελύκαηνο 924 Σαμηλόκεζε Μελπκάησλ 927 Γεκηνπξγία Πξνζαξκνζκέλεο Σαμηλόκεζεο 928 Αιιαγή Πξνβνιήο 929 Γεκηνπξγία Φαθέινπ Μελπκάησλ 930 Γηάηαμε Παξαζύξνπ 932 Πεξηζζόηεξνη Λνγαξηαζκνί Ζιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ Βηβιίν Γηεπζύλζεωλ Υξήζε ηνπ Βηβιίνπ Γηεπζύλζεσλ 935 Δλεκέξσζε Βηβιίνπ Γηεπζύλζεσλ 939 Απνζηνιή Μελπκάησλ ζε Οκάδα Παξαιεπηώλ 939

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α 1 Δηζαγωγή ζηελ Πιεροθορηθή 1.1 Βαζηθές Έλλοηες ηες Πιεροθορηθής Δηζαγσγή 21 Ση είλαη ν Ζιεθηξνληθόο Τπνινγηζηήο 22 Τιηθό - Λνγηζκηθό 23 Ηζηνξηθή εμέιημε ησλ Ζ/Τ 23 Γεληέο Τπνινγηζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα ECDL Profile ΑΔΠ Windows Office 46 σξώλ

εκηλάξηα ECDL Profile ΑΔΠ Windows Office 46 σξώλ εκηλάξηα ECDL Profile ΑΔΠ Windows Office 46 σξώλ εκηλάξηo ECDL Profile γηα ην ΑΔΠ. Πεξηιακβάλεη Πιήξε Δθκάζεζε ζην ιεηηνπξγηθό Windows θαη ζηηο εθαξκνγέο ηεο Microsoft: Word, Excel, Internet & Outlook

Διαβάστε περισσότερα

Δνόηηηα 3 Δπεξεπγαζία Κειμένος. ηόσοι ηηρ Δνόηηηαρ

Δνόηηηα 3 Δπεξεπγαζία Κειμένος. ηόσοι ηηρ Δνόηηηαρ Δνόηηηα 3 Δπεξεπγαζία Κειμένος Σα αθόινπζα απνηεινύλ ηελ Δμεηαζηέα Όιε ηεο Δλόηεηαο 3, Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ (Module 3, Word Processing), θαη παξέρνπλ/ζπληζηνύλ ην ππόβαζξν γηα ηελ πξαθηηθή εμέηαζε ζε απηήλ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξην Πηζηνπνίεζεο ΑΔΠ ζε όιεο ηηο ελόηεηεο.

εκηλάξην Πηζηνπνίεζεο ΑΔΠ ζε όιεο ηηο ελόηεηεο. Σεμινάρια Πιςτοποίηςη ECDL Windows Office 70 ωρών εκηλάξην Πηζηνπνίεζεο ΑΔΠ ζε όιεο ηηο ελόηεηεο. Πεξηιακβάλεη Πιήξε Δθκάζεζε ζην ιεηηνπξγηθό ηωλ Windows θαη ηηο εθαξκνγέο: Word, Excel, Internet & Outlook,

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS OFFICE syllabus v1.0

BUSINESS OFFICE syllabus v1.0 BUSINESS OFFICE syllabus v1.0 ζειίδα2 ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 1. Τλικό - Hardware 1. Θαηεγνξίεο ππνινγηζηώλ 1. Αλαγλώξηζε ησλ παξαθάησ ηύπσλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ 1. Desktop 2. Laptop 3. Netbook 2.

Διαβάστε περισσότερα

Δνόηηηα 4 Τπολογιζηικά Φύλλα. ηόσοι ηηρ Δνόηηηαρ

Δνόηηηα 4 Τπολογιζηικά Φύλλα. ηόσοι ηηρ Δνόηηηαρ Δνόηηηα 4 Τπολογιζηικά Φύλλα Σα αθόινπζα απνηεινύλ ηελ Δμεηαζηέα Όιε ηεο Δλόηεηαο 4, Τπνινγηζηηθά Φύιια (Module 4, Spreadsheets) θαη παξέρνπλ/ζπληζηνύλ ην ππόβαζξν γηα ηελ πξαθηηθή εμέηαζε ζε απηήλ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Info Plus Σμήμαηα 7 ΔΝΟΣΗΣΩΝ 450 330 * 75 ώπερ * Η προσυορά ισχύει μέχρι τις 31.12.2010 To Info Plus αποηελεί ηον ακπογωνιαίο λίθο για ηην πποεηοιμαζία για ηη πιζηοποίηζη

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word Information Technology Services and Solutions. Σύμβοσλοι Μητανογράθηζης και Εκπαίδεσζης

Microsoft Word Information Technology Services and Solutions. Σύμβοσλοι Μητανογράθηζης και Εκπαίδεσζης Information Technology Services and Solutions Σύμβοσλοι Μητανογράθηζης και Εκπαίδεσζης Σηεθ. Σκοσλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft Word 2003 Κωνζηανηίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Excel 2003. Information Technology Services and Solutions. ύκβνπινη Μεραλνγξάθεζεο θαη Δθπαίδεπζεο

Microsoft Excel 2003. Information Technology Services and Solutions. ύκβνπινη Μεραλνγξάθεζεο θαη Δθπαίδεπζεο Information Technology Services and Solutions ύκβνπινη Μεραλνγξάθεζεο θαη Δθπαίδεπζεο ηεθ. θνπινύδε 27, Καιιίπνιε, Πεηξαηάο 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft Excel 2003 Κσλζηαληίλνο Κσβαίνο Αλαιπηήο

Διαβάστε περισσότερα

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 1 - ΒΑΗΚΔ ΈΝΝΟΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ... 4 ΔΝΟΣΖΣΑ 2 - ΥΡΖΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία & Xρήςη : α) Συνεργατικών Εγγράφων και Λογιςτικών Φύλλων Google β) doodle για Χρονοπρογραμματιςμό και Ψηφοφορίεσ

Δημιουργία & Xρήςη : α) Συνεργατικών Εγγράφων και Λογιςτικών Φύλλων Google β) doodle για Χρονοπρογραμματιςμό και Ψηφοφορίεσ Δημιουργία & Xρήςη : α) Συνεργατικών Εγγράφων και Λογιςτικών Φύλλων Google β) doodle για Χρονοπρογραμματιςμό και Ψηφοφορίεσ γ) Σελίδων και Περιβάλλοντοσ wiki Συνεργατικά Εργαλεία Πρόκειται για εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Access 2003

Microsoft Access 2003 Information Technology Services and Solutions Σύμβοσλοι Μητανογράθηζης και Εκπαίδεσζης Σηεθ. Σκοσλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft Access 2003 Κωνζηανηίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πλήρης Οδηγός για το ίπλωµα ECDL 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό - Λογισµικό 23 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Expert Office syllabus v1.0

Expert Office syllabus v1.0 Expert Office syllabus v1.0 ζειίδα2 Word Expert 1. Ππόηςπα 1. Γεκηνπξγία λένπ πξνηύπνπ θαη ηξνπνπνίεζή ηνπ. 2. Μοπθοποίηζη και Επεξεπγαζία 1. Κεηκέλνπ: 1. Απηόκαην θείκελν, απηόκαηε δηόξζσζε θαη απηόκαηε

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2007 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) ια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Windows 8.1 1.1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εισαγωγή 19 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20 Κατηγορίες Υπολογιστών 21 Κύρια μέρη ενός Προσωπικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2007 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) ια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 15 Ιστορική Ανασκόπηση 16 Γενιές Υπολογιστών 20 Κατηγορίες Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό - Λογισµικό 23 Ιστορική Εξέλιξη των Η/Υ 23 Γενιές

1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό - Λογισµικό 23 Ιστορική Εξέλιξη των Η/Υ 23 Γενιές Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Μαθαίνετε Εύκολα MS OFFICE 2007 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό - Λογισµικό 23 Ιστορική Εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ECDL IMAGEMAKER

ΣΤΟΧΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ECDL IMAGEMAKER ΣΤΟΧΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Η εμέηαζε ηνπ ECDL ImageMaker πξνϋπνζέηεη όηη ν ππνςήθηνο θαηαλνεί βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηηο ςεθηαθέο εηθόλεο θαη είλαη ηθαλόο λα ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο επεμεξγαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Core. Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

ECDL Core. Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 ECDL Core Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πλεπκαηηθά Γηθαηώκαηα 2007 Ίδξπκα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) ια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Ωπολόγιο Ππόγπαμμα Δαπινού Δξαμήνος

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Ωπολόγιο Ππόγπαμμα Δαπινού Δξαμήνος Ωπολόγιο Ππόγπαμμα Δαπινού Δξαμήνος 2014-2015 Έλαξμε Μαζ: Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015 2 ο ΔΞΑΜΗΝΟ 9-10 Μαζεκαηηθά ΙΙ Υ. Νηνύζθνο Όξγαλα θαη Μεηξήζεηο Μαζεκαηηθά ΙΙ Φπονηιζηήπιο Χ. Νηνύζθνο Φπονηιζηήπιο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

εκεηώζεηο MS WORD MS WORD Μαξγαξίηεο Μπαζδαβάλνο 1

εκεηώζεηο MS WORD MS WORD Μαξγαξίηεο Μπαζδαβάλνο 1 MS WORD Μαξγαξίηεο Μπαζδαβάλνο 1 1. Γηατείρηζε απιού θεηκέλοσ Άλνηγκα κηαο εθαξκνγήο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ Έλαξμε Όια ηα πξνγξάκκαηα Microsoft Office Word Κιείζηκν κηαο εθαξκνγήο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό (Hardware) - Λογισµικό (Software) 23 Ιστορική Εξέλιξη

1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό (Hardware) - Λογισµικό (Software) 23 Ιστορική Εξέλιξη Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Μαθαίνετε Εύκολα Microsoft Office 2003 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό (Hardware) - Λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα Πξνρσξεκέλεο εληνιέο δηαρείξηζεο Αξρείσλθαηαιόγσλ Εντολή sort Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Windows XP. Information Technology Services and Solutions. Σύμβοσλοι Μητανογράθηζης και Εκπαίδεσζης

Microsoft Windows XP. Information Technology Services and Solutions. Σύμβοσλοι Μητανογράθηζης και Εκπαίδεσζης Information Technology Services and Solutions Σύμβοσλοι Μητανογράθηζης και Εκπαίδεσζης Σηεθ. Σκοσλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft Windows XP Κωνζηανηίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 17 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 18 Υλικό Λογισµικό 19 Ιστορική Εξέλιξη των Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

2005 Ίδξπκα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σειίδα 1 από 5

2005 Ίδξπκα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σειίδα 1 από 5 2005 Ίδξπκα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σειίδα 1 από 5 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ECDL CAD ΕΚΔΟΣΗ 1.5 Η Δμεηαζηέα Ύιε ηνπ ECDL CAD (Έθδνζε 1.5) πεξηγξάθεη ην εθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2008 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2008 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) Έθδνζε 2.0 PEOPLECERT Hellas A.E - Φοπέαρ Πιζηοποίηζηρ Ανθπώπινος Γςναμικού Κνξαή 3, 105 64 Αζήλα, Σει.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηζδηάζηαηνη Πίλαθεο

Γηζδηάζηαηνη Πίλαθεο Γηζδηάζηαηνη Πίλαθεο Άζθεζε 1. Να αλαπηύμεηε αιγόξηζκν ν νπνίνο κε δεδνκέλα ηα ζηνηρεία δπν δηζδηάζηαησλ πηλάθσλ αξηζκώλ ηδίσλ δηαζηάζεσλ ζα εμεηάδεη αλ νη πίλαθεο είλαη ίζνη, ελώ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! developer syllabus v1.0

Joomla! developer syllabus v1.0 Joomla! developer syllabus v1.0 ζειίδα2 Joomla! 1. Διζαγωγή ζηο Joomla! 1. Ση είλαη θαη ζε ηη καο ρξεζηκεύεη 2. Πνύ δηαηίζεηαη; 2. Δγκαηάζηαζη ηος Joomla! 3. Ανηίγπαθα αζθαλείαρ και αποκαηάζηαζη αςηών

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Ενόσησα 1.1 Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Δθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή ζαο Γηα λα εθθηλήζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο, πξέπεη λα ηνπ «δώζεηε ξεύκα». Δληνπίζηε θαη παηήζηε ην δηαθόπηε

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Κυριακοφ Καθηγητής Πληροφορικής Δ.Ε., MSc

Γρηγόρης Κυριακοφ Καθηγητής Πληροφορικής Δ.Ε., MSc ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 1. ύλζεηε κνξθνπνίεζε θαη νξγάλσζε εγγξάθνπ Γρηγόρης Κυριακοφ Καθηγητής Πληροφορικής Δ.Ε., MSc ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης 2010 Περιεχόμενα 1. ΤΝΘΕΣΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΓΓΡΑΦΟΤ...

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

A ΔΠΑ.Λ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 6 ε ΔΝΟΣΗΣΑ: ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ. Δθπαηδεπηηθνί: ΓΑΛΑΝΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ΜΠΟΤΟΤΝΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ

A ΔΠΑ.Λ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 6 ε ΔΝΟΣΗΣΑ: ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ. Δθπαηδεπηηθνί: ΓΑΛΑΝΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ΜΠΟΤΟΤΝΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ A ΔΠΑ.Λ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 6 ε ΔΝΟΣΗΣΑ: ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Δθπαηδεπηηθνί: ΓΑΛΑΝΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ΜΠΟΤΟΤΝΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 1 Γπλακηθή Αληαιιαγή Γεδνκέλσλ: Η δπλακηθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ είλαη κηα ιεηηνπξγία ε νπνία

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα ECDL Expert 60 σξψλ

εκηλάξηα ECDL Expert 60 σξψλ εκηλάξηα ECDL Expert 60 σξψλ εκηλάξην Δθκάζεζεο ζηηο Δθαξκνγέο ηεο Microsoft: Word, Excel, Powerpoint, Access ζε πξνρσξεκέλν επίπεδν. Δθκάζεζε ησλ Word, Excel, Powerpoint, Access ζε Επίπεδο Expert. Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΔΗΘ - ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Kατεφθυνση ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ

ΑΣΔΗΘ - ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Kατεφθυνση ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΑΣΔΗΘ - ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Kατεφθυνση ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ 1 21101 Μάξθεηηλγθ Ι Τ 3 2 5 6 2 21102 Μαθξννηθνλνκηθή Θεωξία Τ 3 2 5 6 3 21103 Αξρέο Μάλαηδκελη

Διαβάστε περισσότερα

2003 Ίδξπκα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved ειίδα 1 από 29

2003 Ίδξπκα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved ειίδα 1 από 29 2003 Ίδξπκα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved ειίδα 1 από 29 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Ενότητα ΑΜ3 Επεξεργασία Κειμένου, Προχωρημένο Επίπεδο... 4 Ενότητα ΑΜ4 Τπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΔΗΘ - ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Kατεφθυνση ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ

ΑΣΔΗΘ - ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Kατεφθυνση ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΑΣΔΗΘ - ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Kατεφθυνση ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ 1 101 Μάξθεηηλγθ Ι Τ 3 2 5 6 2 102 Μαθξννηθνλνκηθή Θεωξία Τ 3 2 5 6 3 103 Αξρέο Μάλαηδκελη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ

Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ Κσλζηαληηλίδεο Αληξέαο Σηδεξόπνπινο Δπζύκεο Μαιηνύθα Καηεξίλα Μπαιαζάο Αληώλεο Βαιαβάλεο Μηράιεο Δηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Επγαστήπιο (28/11/12) «Εισαγωγή στην Πληπουοπική και Ππογπαμματισμόρ Η/Υ»

Επγαστήπιο (28/11/12) «Εισαγωγή στην Πληπουοπική και Ππογπαμματισμόρ Η/Υ» Επγαστήπιο (28/11/12) «Εισαγωγή στην Πληπουοπική και Ππογπαμματισμόρ Η/Υ» Ραούλης Δημήηριος Ε mail : dimitris.raoulis@gmail.com Σηόρνη ηνπ εξγαζηεξίνπ 1) Η πιεξνθνξηθή σο εξγαιείν γηα ηελ αλαθάιπςε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Δξγαζηήξην Ι. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ

Βάσεις Δεδομέμωμ. Δξγαζηήξην Ι. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ Βάσεις Δεδομέμωμ Δξγαζηήξην Ι Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2013-2014 2 Σκοπός του 1 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ MS SQL Server 2012 ε εηζαγσγή ζηε

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ 1. Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα. Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές. ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283. Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288

ΔΡΓΑΙΑ 1. Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα. Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές. ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283. Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288 ΔΡΓΑΙΑ 1 Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283 Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288 1.Γιάγραμμα Ονηολογίας. Σην παξαπάλω δηάγξακκα θαίλεηαη ε δηάξζξωζε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα