Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ"

Transcript

1 Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ Παπαθαναζίος Μεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο ΔΑΠ, Δθπαηδεπηηθόο Γ/ζκηαο Δθ/ζεο, Δςαγγελία Μανούζος Γαζθάια, Καζεγήηξηα Σύκβνπινο Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Abstract The increasing need of an improved education and the upliftment of standards in learning, is leading to a development and use of digital technology which enables the creation and the implementation of tools supporting and strengthening the learning process in school distance education. The digital student file (PS.F.M.) is an innovative tool applied to the secondary education in our country in the process of implementation of the institution's School Career Guidance (SEP). This study aims at investigating the creation method of a digital student file, and its development within the framework of school additional distance education in the discipline of School Career Guidance in Secondary Schools. This investigation is carried out through an extensive literature review on Greek and foreign literature within the theoretical framework and its applications, the student work folder, the digital student file, the development of an application methodology, and the methodology of educational research. Key-words: student s digital file, school distance learning, complementary school distance learning Πεπίλητη Μέζα από ηελ νινέλα θαη πην πηεζηηθή αλάγθε δηεζλώο γηα ηελ βειηίσζε ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ βειηίσζε ησλ επηπέδσλ κάζεζεο, ε αλάπηπμε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθώλ ηερλνινγηώλ δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ηεο δεκηνπξγίαο θαη εθαξκνγήο εξγαιείσλ ππνζηήξημεο θαη ελίζρπζεο ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο θαη ζηελ ζρνιηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Έλα πξσηνπνξηαθά εθαξκνδόκελν εξγαιείν ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο ρώξαο καο ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνύ ηνπ Σρνιηθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ (Σ.Δ.Π.) είλαη ν ςεθηαθόο θάθεινο καζεηή (Χ.Φ.Μ.). Ζ παξνύζα κειέηε ζηνρεύεη ζηελ δηεξεύλεζε ηεο κεζνδνινγίαο δεκηνπξγίαο ηνπ ςεθηαθνύ θαθέινπ καζεηή, ζηελ αμηνπνίεζή ηνπ ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ζπκπιεξσκαηηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ηνπ Σρνιηθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Ζ δηεξεύλεζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζα από εθηεηακέλε βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε ζε Διιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ην ζεσξεηηθό πιαίζην θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο, ηνλ θάθειν εξγαζηώλ καζεηή, ηνλ ςεθηαθό θάθειν καζεηή, ηελ αλάπηπμε κεζνδνινγίαο εθαξκνγήο ηνπ. 153

2 Λέξειρ Κλειδιά: ςεθηαθόο θάθεινο καζεηή, ζρνιηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ζπκπιεξσκαηηθή εμ απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε, Διζαγυγή Μηα ζεκαληηθή πξόθιεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα ζήκεξα βξίζθεηαη ζηε δηεξεύλεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ πεξηνξηζκώλ ζηελ εθπαίδεπζε από απόζηαζε, κε ζπλδπαζκό πνηθηιίαο κεζόδσλ θαη κέζσλ, γηα έλα πνηνηηθό απνηέιεζκα (Garrison, 2000). Οη ηειεπηαίεο αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή θαη ηε θηινζνθία ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ εζηηάδνληαη ζηα πξόηππα απόδνζεο (standards), ηηο καζεηνθεληξηθέο ηάμεηο, ηελ απηναμηνιόγεζε θαη ηε κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην ζρεδηαζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ, έδσζαλ κηα ώζεζε ζηελ απμαλόκελε ρξήζε λέσλ κεζνδνινγηθώλ εξγαιείσλ. Ζ εξγαζία απηή κειεηά ηηο δπλαηόηεηεο, ηε δεκηνπξγία, εθαξκνγή θαη αμηνπνίεζε ελόο λένπ εξγαιείνπ ζρνιηθήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ Σρνιηθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ (Σ.Δ.Π) θαη θηινδνμώληαο λα πξνζθέξεη έλα ζύγρξνλν κεζνδνινγηθό εξγαιείν ελεξγήο ππνζηήξημεο ηεο ζρνιηθήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κε ζθνπό ηελ ελίζρπζε ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο. Ζ εξγαζία εζηηάδεη ζην πσο κπνξεί λα αμηνινγεζεί ε ύπαξμε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ απνβιέπνληαο αθελόο ζηελ έγθπξε, αμηόπηζηε, αληηθεηκεληθή θαη αδηάβιεηε απνηίκεζε ησλ γλώζεσλ, ηεο θξηηηθήο ηθαλόηεηαο, ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηώλ θαη αθεηέξνπ λα ζπκβάιεη ζηελ απηνγλσζία θαη ζηελ αληηθεηκεληθή πιεξνθόξεζή ηνπο γηα ην επίπεδν κάζεζεο θαη ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο (Κνπινπκπαξίηζε & Μαηζαγγνύξαο, 2004). Ο ςεθηαθόο θάθεινο καζεηή απνηειεί θαηλνηνκία θαζώο έρεη εθαξκνζηεί πεξηζηαζηαθά ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε, θπξίσο ζην επίπεδν θάπνησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο θαη ζην πιαίζην ησλ μελόγισζζσλ καζεκάησλ αιιά θπξίσο δελ έρεη αμηνπνηεζεί θαζόινπ ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη εηδηθά ζηελ εθαξκνγή ηνπ Σ.E.Π. Τν ελδηαθέξνλ ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ςεθηαθνύ θαθέινπ καζεηή είλαη ην γεγνλόο όηη εληζρύεη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, απνηειεί έλα εξγαιείν πνπ ζπκβάιιεη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Τι είναι ο Φάκελορ Δπγαζιών Μαθηηή (Portfolio) Σηελ Διιεληθή βηβιηνγξαθία ν όξνο πνπ έρεη επηθξαηήζεη είλαη ν Φάθεινο Δξγαζηώλ Μαζεηή (Φ.Δ.Μ.), ελώ ζπλαληάηαη επίζεο θαη σο Φάθεινο Υιηθνύ Μαζεηή (Φ.Υ.Μ.), Φάθεινο Δπηηεπγκάησλ (Φ.Δ.) ή Φαξηνθπιάθην Δξγαζηώλ Μαζεηή (Φ.Δ.Μ). Σηελ παξνύζα εξγαζία πηνζεηείηαη σο κέζνδνο Portfolio, ν Φάθεινο Δξγαζηώλ Μαζεηή (Φ.Δ.Μ.). Ο νξηζκόο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην Portfolio σο Φ.Δ.Μ. ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, πξνέξρεηαη από ηνπο Arter & Spandel (1992) θαη νξίδεηαη σο ε ζθόπηκε ζπιινγή εξγαζηώλ πνπ δηεγείηαη ηελ ηζηνξία ησλ πξνζπαζεηώλ ηνπ καζεηή, ηελ πξόνδό ηνπ ή ηελ επίδνζή ηνπ ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Οη Κνπινπκπαξίηζε & Μαηζαγγνύξαο (2004) πξνζαξκόδνληαο ηνλ νξηζκό ηνπ portfolio αλαθέξνπλ όηη : «ν Φάθεινο Εξγαζηώλ ηνπ Μαζεηή (portfolio) απνηειεί ηε ζπιινγή ησλ έξγσλ ελόο καζεηή, ηα νπνία έρνπλ επηιεγεί κε ηε ζπλαίλεζή ηνπ θαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλν ζηόρν. Τα έξγα απηά ησλ καζεηώλ απνηεινύλ ηεθκήξηα γηα ηελ πξνζπάζεηα, ηελ πξόνδν θαη ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζε δεδνκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο (κεκνλσκέλα ή ζπζρεηηδόκελα). Η ζπιινγή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην ζθεπηηθό πνπ αλαπηύζζεη ν καζεηήο θαζώο θαηαβάιεη πξνζπάζεηα γηα λα εθπνλήζεη ηηο εξγαζίεο, πνπ ζα πεξηιεθζνύλ ζην Φ.Ε.Μ., ηηο νδεγίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ έξγσλ θαη ηελ θξηηηθή ηνπ θνηλνύ πνπ έρεη θιεζεί λα κειεηήζεη θαη λα αμηνινγήζεη ην θάθειν εξγαζηώλ». 154

3 Σύκθσλα κε κειέηε ηνπ Ο.ΔΠ.ΔΚ. (2007) γηα ηελ ηήξεζε θαθέινπ εξγαζηώλ καζεηή θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία γηα ην Portfolio επηθεληξώλεηαη ζην ζθνπό θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Οη Κνπινπκπαξίηζε & Μαηζαγγνύξαο (2004) δίλνπλ έκθαζε ζην πξώην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ νξηζκνύ πνπ είλαη ε ζπιινγή ησλ έξγσλ ελόο καζεηή ηα νπνία επηδεηθλύνπλ θάηη πνπ ν ίδηνο επηηέιεζε ραξαθηεξηζηηθό. Έηζη ν θάθεινο εξγαζηώλ καζεηή ραξαθηεξίδεηαη θαη σο: «ρώξνο θύιαμεο - ζπιινγήο έξγσλ» (Wolf, 1991) «ζπιινγή πιηθώλ πνπ κάδεςαλ νη καζεηέο γηα λα επηδείμνπλ θάηη πνπ επηηέιεζαλ» (Freema & Lewis, 1998) «ζπζηεκαηηθή θαη επηιεθηηθή ζπιινγή έξγσλ ηνπ καζεηή πνπ επηδεηθλύεη ηελ απόθηεζε γλώζεο ή αλάπηπμεο ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν», (MacIsaac, Jackson, 1994 & Wade, Yarbrough, 1996) ή θαη σο «έλα πνξηξέην αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ησλ καζεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο ζρνιηθνύ έηνπο ή αθόκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα πεξηζζόηεξσλ ηνπ ελόο ζρνιηθώλ εηώλ» (Φσηηάδνπ 2009). Γεύηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ νξηζκνύ είλαη ε εκπινθή ηνπ καζεηή ην νπνίν εμαξηάηαη από ηελ εθπαηδεπηηθή βαζκίδα πνπ αλήθεη ν καζεηήο. Ζ εκπινθή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζπλεξγαζία καζεηή κε ηνλ εθπαηδεπηηθό γηα ηελ επηινγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Portfolio ή αλαηξνθνδόηεζε ηνπ καζεηή, άπνςε πνπ ππνζηεξίδεηαη από ηνπο Paulson & Paulson (1994) θαη LaBoskey (2000). «Ο θάζε καζεηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ εαπηνύ ηνπ θαη λα απηναμηνινγείηαη, ρξεζηκνπνηώληαο ζηνηρεία ηόζν από ηε καζεηηθή όζν θαη από ηελ εμσζρνιηθή ηνπ δσή, πνπ ηνλ βνεζνύλ ζηελ αλαπηπμηαθή θαη εμειηθηηθή ηνπ πνξεία κέζα θαη έμσ από ην ζρνιείν. Σπιιέγνληαο θαη αμηνινγώληαο απηά ηα ζηνηρεία, ν ίδηνο ν εθπαηδεπόκελνο ζρεκαηίδεη κηα ζπλνιηθή εηθόλα ηνπ εαπηνύ ηνπ, εθόζνλ ζε απηόλ ην θάθειν πεξηέρνληαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ από ηηο γλώζεηο, ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηηο καζεζηαθέο ηνπ εκπεηξίεο» (Φσηηάδνπ, 2009). Σύκθσλα κε ηνπο MacIsaac θαη Jackson (1994) θαη Wade θαη Yarbrough (1996), ηα Portfolio απνηηκώληαη όηη πξνζθέξνπλ ηόζν ζηνπο δάζθαινπο όζν θαη ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία ηεο δπαδηθήο αιιειεπίδξαζεο επηηξέπνληαο ζην καζεηή λα θαηαγξάθεη ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία ελώ ζηνλ εθπαηδεπηηθό πξνζθέξεη κηα απζεληηθή εληαία πξνζέγγηζε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ καζεηώλ θαη ησλ επηηεπγκάησλ, θαζώο ελεξγεί θαη σο έλαο κεραληζκόο αλάδξαζεο γηα ηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο ηνπο. Τα portfolio είλαη επίζεο δηαδξαζηηθά αθνύ επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα κνηξαζηνύλ ηελ εξγαζία ηνπο κε ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηνπο αλαγθάδεη ζε αλαδήηεζε θαζνδήγεζεο ή πξνηάζεσλ. Με ηνλ ηξόπν απηό, ε αλάπηπμε θαη ε δεκηνπξγία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα κνξθή ζπλεξγαζίαο. Έλα ηξίην ραξαθηεξηζηηθό ησλ Portfolio είλαη ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο (criteria of scoring) ή θιίκαθα δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ (rubric). Σύκθσλα κε απηή, από θνηλνύ ν δάζθαινο θαη νη καζεηέο πξέπεη λα απνθαζίζνπλ (α) γηα ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο (criteria) θαη (β) γηα ην ζπλερέο ησλ δηαβαζκίζεσλ ηεο πνηόηεηαο ησλ καζεηηθώλ εξγαζηώλ (standards) πνπ αξρίδεη από ηελ άξηζηε θαη θαηαιήγεη ζηε ρακειή πνηόηεηα. Τα δύν απηά ζηνηρεία απνηεινύλ ραξαθηεξηζηηθέο ηδηόηεηεο (rubric) ηνπ θαθέινπ εξγαζηώλ καζεηή (Ο.ΔΠ.ΔΚ., 2007). Καηά ηε ρξήζε ηεο ε θιίκαθα δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ απνηειεί εξγαιείν ζύλδεζεο κεηαμύ δηδαζθαιίαο θαη αμηνιόγεζεο, αθνύ: θαηεπζύλεη ηε δηδαζθαιία, μεθαζαξίδεη ηνπο ζηόρνπο ηεο δηδαζθαιίαο, βνεζά ζηνλ εληνπηζκό ησλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηώλ θαη 155

4 βειηηώλεη ηελ ηθαλόηεηα θξηηηθήο αλάιπζεο ησλ καζεηώλ (Goodrich- Andrade, 2000) Ζ θιίκαθα δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιόγεζεο, θαζηζηά ηελ αμηνιόγεζε πξνζσπηθή ππόζεζε ηνπ καζεηή, θαη ηνπ πξνζθέξεη ηελ επθαηξία λα εληνπίζεη ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη λα βειηηώζεη ηελ πνηόηεηα ησλ εξγαζηώλ ηνπ κε ηξόπν πνπ απηόο ζα επηιέμεη (Ο.ΔΠ.ΔΚ., 2007). Πλεονεκηήμαηα Μειονεκηήμαηα ηυν Φακέλυν Δπγαζιών Μαθηηή Τα ζεκαληηθόηεξα πιενλεθηήκαηα πνπ απνξξένπλ από ηε ρξήζε ηνπ θαθέινπ εξγαζηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε (Αλδξεαδάθεο, 2006) είλαη: 1. Δλεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο κάζεζεο 2. Γπλαηόηεηα αμηνιόγεζεο επξείαο έθηαζεο λνεηηθώλ δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή. 3. Απνηεινύλ πεγή απζεληηθώλ πιεξνθνξηώλ γηα ην ηη ζπκβαίλεη κέζα ζε κηα ζρνιηθή ηάμε θαη κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθέο αιιαγέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξαθηηθώλ. 4. Πξνζαξκόδνληαη πνιύ θαιά ζε εμαηνκηθεπκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο, αηνκηθέο αλάγθεο, ελδηαθέξνληα θαη δεμηόηεηεο ηνπ καζεηή. 5. Γηεπθνιύλνπλ ηελ αλαθνίλσζε ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ καζεηή ζε άιινπο (εθπαηδεπηηθόο επόκελεο ρξνληάο, εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, εξγνδόηεο, θ.ι.π.). 6. Δλζαξξύλνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ εθπαηδεπηηθνύ θαη καζεηή. 7. Βνεζνύλ ηνλ εθπαηδεπηηθό λα απνθηήζεη γλώζε γύξσ από ην ηη ν καζεηήο εθηηκά θαη ζε ηη απνδίδεη κεγαιύηεξε ή κηθξόηεξε αμία. Τα βαζηθόηεξα κεηνλεθηήκαηα ηεο αμηνιόγεζεο βάζεη θαθέινπ (Αλδξεαδάθεο, 2006) είλαη: 1. Γπζθνιία ζηελ αμηνιόγεζε ησλ εξγαζηώλ ησλ καζεηώλ, ηδηαίηεξα όηαλ πνηθίιινπλ από καζεηή ζε καζεηή. 2. Γπζθνιία ζηελ αμηνιόγεζε ηεο πξνόδνπ ησλ καζεηώλ όηαλ έλαο θάθεινο δελ πεξηέρεη ζπγθξίζηκν πεξηερόκελν. 3. Απαίηεζε πνιύ ρξόλνπ γηα ηελ αμηνιόγεζή ηνπο. 4. Οη καζεηέο ζεσξνύλ ζε νξηζκέλα καζήκαηα όηη ε κέζνδνο απηή ζηεξείηαη ελδηαθέξνληνο. 5. Ζ αμηνπηζηία θαη ε ζπγθξηζηκόηεηα ησλ επηδόζεσλ ησλ καζεηώλ είλαη ζπρλά αξθεηά ρακειή ιόγσ ηεο θύζεο θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη θάθεινη. 6. Ζ αμηνιόγεζε βάζεη θαθέινπ ζέηεη ζπρλά ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ηνπο καζεηέο πνπ δελ έρνπλ ζεκαληηθή βνήζεηα από ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. 7. Ζ έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε απηή ηε κέζνδν. Σηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ, ε αμηνιόγεζε βάζεη θαθέινπ δελ απνηειεί ζπζηεκαηηθό εξγαιείν αμηνιόγεζεο ηνπ καζεηή, γη απηό θαη ε πηνζέηεζε απηήο ηεο ελαιιαθηηθήο κνξθήο αμηνιόγεζεο ζπαλίδεη θαη πνιιέο θνξέο αληηκεησπίδεηαη αξλεηηθά ή κε θαρππνςία, θπξίσο από εθπαηδεπηηθνύο κε πνιπεηή ππεξεζία, επεηδή θξίλνπλ πσο έηζη απνκπζνπνηνύληαη θαη ράλνπλ ην θύξνο πνπ ηνπο πξνζδίδεη ε απνλνκή βαζκώλ (Αλδξεαδάθεο, 2006). Τι είναι ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (eportfolio) Οη ςεθηαθνί θάθεινη καζεηώλ είλαη ζπιινγέο εξγαζηώλ πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί από θάπνην άηνκν, δηαηεξνύληαη θαη εκπινπηίδνληαη από απηό, γηαηί ηα αληηθείκελα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζπιινγή απηή απνδεηθλύνπλ ή πηζηνπνηνύλ ηνπο ηζρπξηζκνύο ηνπ γηα ηνλ εαπηό ηνπ ή ηελ δσή ηνπ (CETIS, 2007) 156

5 Σύκθσλα κε ηνλ Παπαραξαιάκπνπο (2008), «ε ζπιινγή παίξλεη ζπλήζσο ηε κνξθή ελόο ζπλόινπ από απνδείμεηο, όζνλ αθνξά ζηε κάζεζε θαη ζηελ απόδνζε, θξηηηθέο ή εξκελείεο απηώλ ησλ απνδείμεσλ θαη αλαπαξαζηάζεηο κεηαμύ θαη αλάκεζα απνδείμεσλ, εξκελεηώλ θαη θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο. Έμσ από ηα όξηα ηεο κάζεζεο, έλαο Ψ.Φ.Μ. κπνξεί λα απνδεηθλύεη ηελ πνηόηεηα θαη ηα γλσξίζκαηα ελόο αηόκνπ ή θάπνηεο ηθαλόηεηεο ζρεηηθέο κε έλα ζπγθεθξηκέλν αθξναηήξην, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη πηζαλνί εξγνδόηεο ή ζπλάδειθνη πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ εξγαζηαθή απόδνζε, θαζώο θαη αθαδεκατθνί πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο κάζεζεο». To ειεθηξνληθό portfolio ρξεζηκνπνηεί ςεθηαθή ηερλνινγία, επηηξέπνληαο ζε απηόλ πνπ ην αλαπηύζζεη, λα ζπιιέγεη θαη λα νξγαλώλεη ηα αληηθείκελα ππό πνιιέο κνξθέο κέζσλ (ήρν, βίληεν, γξαθηθά, θείκελν). Έλα ειεθηξνληθό portfolio είλαη έλα θξηηηθό εξγαιείν πνπ επηδεηθλύεη ηελ αλάπηπμε ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ (Barrett, 2001). Σηελ εθπαίδεπζε ην eportfolio αλαθέξεηαη ζαλ ςεθηαθόο θάθεινο καζεηή (Wall et al. 2006) θαη πεξηγξάθεηαη σο επηιεγκέλεο θαη δνκεκέλεο ζπιινγέο πιεξνθνξηώλ: πνπ ζπγθεληξώζεθαλ γηα εηδηθνύο ζθνπνύο θαη γηα λα παξνπζηάζνπλ - απνδείμνπλ ηηο επηηεύμεηο θαη ηελ αλάπηπμε, πνπ απνζεθεύηεθαλ ςεθηαθά θαη πνπ νξγαλώζεθαλ κε ην θαηάιιειν ινγηζκηθό, πνπ αλαπηύρζεθαλ κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ πνιπκέζσλ θαη ζπλήζσο κέζα ζ έλα δηθηπαθό πεξηβάιινλ θαη πνπ αλαθηήζεθαλ από κηα ηζηνζειίδα, ή πνπ επηδόζεθαλ κε CD-ROM ή κε DVD. Ο ςεθηαθόο θάθεινο καζεηή (eportfolio), πνπ είλαη επίζεο γλσζηόο ζηελ βηβιηνγξαθία (Barrett, 2001,Woodward & Nanlohy, 2004, Wall et al., 2006) θαη σο eportfolio, e-portfolio, efolio, digital portfolio, webfolio, είλαη θαηά βάζε κηα ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ θαθέινπ εξγαζηώλ ηνπ καζεηή, δεκηνπξγεκέλνο ζ έλα ππνινγηζηηθό πεξηβάιινλ θαη κε ελζσκάησζε όρη κόλν θεηκέλνπ, αιιά θαη γξαθηθώλ, ήρνπ θαη βίληεν. Κάπνηνη ζπγγξαθείο θάλνπλ δηάθξηζε ησλ όξσλ eportfolio θαη Webfolio (Love, McKean and Gathercoal, 2004) νξίδνληαο ην eportfolio σο ηελ πιεξνθνξία πνπ είλαη απνζεθεπκέλε ζε θάπνην νπηηθό ή άιιν θπζηθό κέζν, ελώ ην Webfolio σο Portfolio βαζηζκέλν ζηνλ παγθόζκην ηζηό, δειαδή ζηαηηθέο ηζηνζειίδεο ζηηο νπνίεο ε ιεηηνπξγηθόηεηα επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ππεξζπλδέζκσλ (hyperlinks) (Παπαραξαιάκπνπο, 2008). Δπίζεο ην eportfolio αλαθέξεηαη ζε δπλακηθνύο δηθηπαθνύο ηόπνπο, πνπ ππνζηεξίδνληαη από βάζεηο δεδνκέλσλ θαη όρη ζε απιέο ζηαηηθέο ηζηνζειίδεο κε βαζηθά ζεκεία ηνπ ηελ δπλαηόηεηα θξηηηθήο θαη αλαηξνθνδόηεζεο (feedback). Από ηον Φάκελο Δπγαζιών Μαθηηή (Φ.Δ.Μ.) ζηον Ψηθιακό Φάκελο Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) Ζ κέζνδνο εθαξκνγήο ηνπ portfolio ζηελ εθπαίδεπζε δελ είλαη κνλαδηθή. Σε πνιιέο ρώξεο ε έλλνηα ηνπ portfolio είρε θαζηεξσζεί ζηελ θαιιηηερληθή εθπαίδεπζε. Τα portfolios ππήξμαλ ην βαζηθό εξγαιείν παξνπζίαζεο δνπιεηάο ησλ θαιιηηερλώλ θαη γξαθηζηώλ γηα εξγαζίεο πνπ είραλ νινθιεξώζεη. Ζ παξαγσγή θαη επίδεημε αληηθεηκέλσλ πνπ αλαπηύζζνληαη κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε θάπνην πξόγξακκα εθκάζεζεο κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπόκελνπ ζε κεγαιύηεξν ή κηθξόηεξν βαζκό. Καηά κηα ζεκαληηθή έλλνηα ζα κπνξνύζε επίζεο λα ππνζηεξηρζεί, όηη έλα βηνγξαθηθό ζεκείσκα απνηειεί έλα portfolio, ην νπνίν παξέρεη ην πξνθίι ελόο αηόκνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηα επηηεύγκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ θαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο απνδείμεηο απηώλ ησλ επηηεπγκάησλ. (Παπαραξαιάκπνπο, 2008). Ζ αλάπηπμε ηνπ eportfolio είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ 157

6 ςεθηαθώλ ηερλνινγηώλ γηα ηελ θαηαγξαθή, ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ αλάθηεζε ηέηνησλ αληηθεηκέλσλ (MOSEP, 2007). Καηά ζπλέπεηα ην eportfolio είλαη ε ςεθηαθή αλαπαξάζηαζε ησλ portfolio όπνπ ε πιεξνθνξία κπνξεί λα είλαη απνζεθεπκέλε θαη δηαζέζηκε ζε απνκεκαθξπζκέλνπο εμππεξεηεηέο (servers) κε ηελ ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνύ ή ζηνλ παγθόζκην ηζηό (Webfolio) σο ζηαηηθέο ηζηνζειίδεο, ε ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε ππεξζπλδέζκσλ ή αθόκε θαη σο δπλακηθόο δηθηπαθόο ηόπνο πνπ ππνζηεξίδεηαη από βάζε δεδνκέλσλ. Απηή ε δπλαηόηεηα θαζηζηά, εθηόο ησλ άιισλ, ην eportfolio σο έλα από ηα πιένλ ζύγρξνλα θαη πξσηνπνξηαθά εξγαιεία ππνζηήξημεο θαη ελίζρπζεο ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (Παπαραξαιάκπνπο, 2008). Δπιζκόπηζη παπόμοιυν πποζπαθειών Παξόιν πνπ ν ςεθηαθόο θάθεινο καζεηή εκθαλίδεηαη ζηελ δηεζλή εθπαηδεπηηθή βηβιηνγξαθία ηα ηειεπηαία δέθα ρξόληα (Barrett, 2001), ζηελ Διιεληθή εθπαηδεπηηθή βηβιηνγξαθία δελ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ θαηαγεγξακκέλεο έξεπλεο πνπ λα αλαθέξνληαη ζηνπο ςεθηαθνύο θαθέινπο καζεηώλ θαη λα έρνπλ εθαξκνζζεί ζηελ πξσηνβάζκηα ή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζηελ εμαδ. Έηζη, κειέηε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ηειεεθπαίδεπζεο κε ηε ρξήζε ησλ eportfolio, εθπνλήζεθε από ηνλ Παπαραξαιάκπνπο (2008) ζην πιαίζην κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζηελ πιεξνθνξηθή ελώ. Πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο γλσζηηθώλ εξγαιείσλ ζε ςεθηαθή κνξθή έρνπλ γίλεη ζην ζρνιηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ κε ρξήζε ησλ ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ πνπ αλ θαη πεξηνξηζκέλεο, δείρλνπλ ηε ζεκαληηθόηεηά ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρνπλ γίλεη έξεπλεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ ζε δηάθνξα επίπεδα κάζεζεο θαη γηα δηάθνξα καζήκαηα, όπσο Πιεξνθνξηθή, Ηζηνξία, Βηνινγία θαη ηα Θξεζθεπηηθά. Γηα ηελ έληαμε ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο ζηελ Πιεξνθνξηθή Γπκλαζίνπ πξαγκαηνπνίεζαλ κηα πηινηηθή έξεπλα νη Γνπιή et al (2005) ελώ ρξεζηκνπνίεζαλ ηνπο ελλνηνινγηθνύο ράξηεο σο δηδαθηηθό εξγαιείν θαη εξγαιείν αμηνιόγεζεο ζε κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο νη Γξεγνξηάδνπ et al (2002). Δπίζεο εθαξκνγή θαη δεηήκαηα έληαμεο ησλ ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κειέηεζε θαη ε Γεσξγίνπ (2009), ζην πιαίζην εθπόλεζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Παξόκνηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ελλνηνινγηθνί ράξηεο σο δηδαθηηθή παξέκβαζε θαη ζε καζεηέο δεκνηηθνύ από ηνπο Φνξηνύλε & Φξαγθάθε (2005). Ζ ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε έρεη εξεπλεζεί θαη σο εξγαιείν δηεξεύλεζεο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζρεηηθά κε ην ππό εμέηαζε ζέκα (Κόιιηαο θ.ά. 2000) αιιά θαη σο εξγαιείν ζπλεξγαζίαο (Κόκεο & Φεηδάο, 2000). Παιδαγυγική Αξία ηος Ψηθιακού Φακέλος Μαθηηή Σύκθσλα κε ην επξσπατθό πηινηηθό project MOSEP, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Leonardo Da Vinci (MOSEP, 2007) ππάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηνλ ηξόπν ρξήζεο ησλ eportfolio: σο εξγαιεία γηα αμηνιόγεζε, σο εξγαιεία γηα ζρεδίαζε πξνζσπηθήο αλάπηπμεο (personal development planning - PDP), θαη σο εξγαιεία γηα ελεξγή κάζεζε (active learning). Υπό απηό ην πξίζκα κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ζεκαληηθά ηελ ηειεθπαίδεπζε. Ο ςεθηαθόο θάθεινο καζεηή ελζαξξύλεη ηνλ καζεηή λα αλαζεσξήζεη θαη λα αζθήζεη θξηηηθή ζην ηη έθαλε, ηη δεκηνύξγεζε, ηη έκαζε, ηη εκπεηξίεο απέθηεζε θαζώο νλ ελζαξξύλεη ζην λα θαηαγξάςεη απηέο ηηο θξηηηθέο θαη λα ηηο κνηξαζηεί κε άιινπο. Γίλεηαη δειαδή, αμία ζηελ θξηηηθή θαη απαηηείηαη λα είλαη ζαθήο γηα λα ππάξμεη 158

7 επνηθνδνκεηηθή αλαηξνθνδόηεζε. Απηό κπνξεί έρεη σο ζπλέπεηα ν καζεηήο λα αληιήζεη πεξηζζόηεξα νθέιε από ηε θξηηηθή δηαδηθαζία, νθέιε πνπ πξηλ δελ απνθόκηδε (Παπαραξαιάκπνπο, 2008). Ζ αλάπηπμε ηνπ ςεθηαθνύ θαθέινπ καζεηή ηξνθνδνηεί θαη ππνζηεξίδεη ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ. Ο καζεηήο ρξεζηκνπνηεί ηελ θξηηηθή ηνπ γηα λα ζρεδηάζεη ην ηη πξέπεη λα θάλεη γηα λα πξνρσξήζεη, γηα λα κάζεη, γηα λα δεκηνπξγήζεη, γηα λα επηηύρεη. ζηάδην ηδηαίηεξα ζεκαληηθό γηαηί ζπγθεθξηκελνπνηεί ηηο θξηηηθέο επηηξέπνληαο θαη ελζαξξύλνληάο ηνλ λα ηηο κνηξαζηεί κε άιινπο. Απηή ε δηαδηθαζία ηεο άκεζεο αιιειεπίδξαζεο ζηελ εμαδ, κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ καζεηή λα απνθνκίζεη ζεκαληηθά νθέιε κέζα από ηελ εκπεηξία ηεο κάζεζεο. Ζ εθαξκνγή ησλ ςεθηαθώλ θαθέισλ καζεηώλ ζηελ εμαδ δίλεη ζηνλ καζεηή ηελ δπλαηόηεηα απηήο ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ελεξγνπνηώληαο ηνλ ζην πώο λα καζαίλεη κόλνο ηνπ θαη πώο λα ιεηηνπξγεί απηόλνκα. Αθόκα πην ζεκαληηθό, αλ ν καζεηήο ρξεηάδεηαη λα αθηεξώζεη ρξόλν γηα λα πξνεηνηκάζεη ηε ζθέςε ηνπ, ώζηε λα κπνξεί λα ηε κνηξαζηεί κε άιινπο, ηόηε ε εθαξκνγή ησλ ςεθηαθώλ θαθέισλ καζεηή ζηελ εμαδ δίλεη ζην καζεηή, κέζα από ηελ θξηηηθή δηαδηθαζία, ηε δπλαηόηεηα λα αθηεξώλεη ηνλ ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη θαη πνπ κπνξεί λα δηαθέξεη από καζεηή ζε καζεηή γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ζθέςεο ηνπ θαη ηεο θαηαλόεζεο ησλ εκπεηξηώλ ηνπ, επηηπγράλνληαο θαη έλαλ από ηνπο βαζηθνύο ζθνπνύο αλάπηπμεο ηνπ ςεθηαθνύ θαθέινπ καζεηή ζηελ εληζρπηηθή εμαδ, πνπ είλαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κάζεζεο. Πλεονεκηήμαηα σπήζηρ και ανάπηςξηρ ηος Ψηθιακού Φακέλος Μαθηηή Υπάξρνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα ζηε ρξήζε ελόο ςεθηαθνύ θαθέινπ καζεηή, όπσο: κε ηνπο παξαδνζηαθνύο θαθέινπο, ραξηνθάθεινη, θνπηηά κε θαζέηεο, εηθόλεο, δσγξαθηέο κπνξεί λα θαηαιάβνπλ πνιύ θπζηθό ρώξν. Με ηνλ ςεθηαθό θάθειν, νη πιεξνθνξίεο απνζεθεύνληαη εύθνια είηε ζην ζθιεξό δίζθν ηνπ ππνινγηζηή, είηε ζ έλαλ νπηηθό δίζθν (CD-ROM) είηε νπνπδήπνηε αιινύ (π.ρ. DVD, memory stick), νη ςεθηαθνί θάθεινη εθηόο από ην ειάρηζην θπζηθό ρώξν πνπ θαηαιακβάλνπλ, κπνξεί λα ζπγθξαηήζνπλ κηα κεγάιε πνζόηεηα πιεξνθνξηώλ. Δηθόλεο, έξγα ηέρλεο θαη γξαπηά δείγκαηα εξγαζηώλ κπνξεί λα ππνζηνύλ ζάξσζε θαη λα απνζεθεπηνύλ, κε ηε δεκηνπξγία ςεθηαθνύ θαθέινπ εξγαζηώλ, κηα ζπλεξγαηηθή εξγαζία καζεηώλ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζην θάθειν όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ, νη ςεθηαθνί θάθεινη κπνξεί λα εκπινπηηζηνύλ κε ήρν, κνπζηθή, εηθόλεο, γξαθηθά αθόκα θαη βίληεν. Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία αλ ιεθζνύλ ππ όςε, θάλνπλ ην ςεθηαθό θάθειν πην εύθνιν θαη ειθπζηηθό ηόζν ζην καζεηή, όζν θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθό πνπ ζα ηνλ αμηνινγήζνπλ. Οη καζεηέο, κε ηε δεκηνπξγία, ζπιινγή, νξγάλσζε θαη απνηίκεζε ηνπ ςεθηαθνύ θαθέινπ καζεηή, απνθηνύλ ζπλαίζζεζε θαη ελδπλάκσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιόγεζεο (Barrett, 2001). Ο ςεθηαθόο θάθεινο καζεηή κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο ρώξνο θαηαγξαθήο θαη νξγάλσζεο ησλ γλώζεώλ ηνπο. Δπηηξέπεη ζην καζεηή λα δεκηνπξγήζεη ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ έλα ζύζηεκα θαηαγξαθήο ηεο δνπιεηάο ηνπ, όπνπ άιινη καζεηέο θαη θαζεγεηέο κπνξνύλ λα αζθήζνπλ θξηηηθή. Ζ νξγαλσκέλε παξνπζίαζε ηνπ πιηθνύ πνπ έρεη ζπγθεληξώζεη ν καζεηήο, ηνπ επηηξέπεη λα πξνβάιιεη ηε δνπιεηά ηνπ, λα δερηεί ηα ζρόιηα ησλ θαζεγεηώλ θαη λα αλαζεσξήζεη ηε δνπιεηά ηνπ ζπγθεληξώλνληαο όιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπ. 159

8 Απνθνηηώληαο θαη αλαδεηώληαο εξγαζία, ν ςεθηαθόο θάθεινο παξέρεη ζηνλ εξγνδόηε όιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ππνςήθην ελδηαθεξόκελν. Τα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ελόο ςεθηαθνύ θαθέινπ καζεηή από ηνπο καζεηέο είλαη (Siemens, 2004): Πξνζσπηθή δηαρείξηζε γλώζεο Αύμεζε ζηε απνηειεζκαηηθόηεηα κάζεζεο Αύμεζε ζηηο δεμηόηεηεο ρξήζεο ησλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο Ηζηνξηθό αλάπηπμεο θαη εμέιημεο Γπλαηόηεηα ζρεδηαζκνύ θαη θαζνξηζκνύ ζηόρσλ Άζθεζε θξηηηθήο ζηα ηερλνπξγήκαηα θαη ζηνλ ηξόπν πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηόρνπο Βνεζνύλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα ζπζρεηίζνπλ ηηο καζεζηαθέο ηνπο εκπεηξίεο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ ηππηθή θαη άηππε εθπαίδεπζή ηνπο. Παξέρνπλ ηα κεηαγλσζηηθά ζηνηρεία, πνπ είλαη απαξαίηεηα ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηνλ ζρεδηαζκό ησλ κειινληηθώλ ηνπο καζεζηαθώλ αλαγθώλ, κε βάζε πξνεγνύκελεο επηηπρίεο θαη απνηπρίεο Πξνζσπηθόο έιεγρνο ηνπ ηζηνξηθνύ απόθηεζεο ηεο γλώζεο. Έλαο ηδεαηόο ςεθηαθόο θάθεινο καζεηή ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ επέιηθηε εηζαγσγή δεδνκέλσλ (θάζε ζηνηρείν λα κπνξεί λα έρεη ηα δηθά ηνπ κεηαδεδνκέλα θαη λα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί σο μερσξηζηό αληηθείκελν), ηελ νξγάλσζε (ηα αληηθείκελα λα κπνξνύλ λα ηεξαξρεζνύλ ζε θαηαιόγνπο), ηελ αλάθηεζε (ηα αληηθείκελα λα κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ κε βάζε θξηηήξηα πνπ ζέηεη ν δεκηνπξγόο ηνπ ηνπ) θαη ηελ παξνπζίαζε (ηα αληηθείκελα λα κπνξνύλ λα νκαδνπνηεζνύλ θαη λα παξνπζηάδνληαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο αλάινγα κε ηα δηθαηώκαηα πξόζβαζεο). Σύκθσλα κε ηνλ Παπαραξαιάκπνπο (2008), αλ έλαο ςεθηαθόο θάθεινο καζεηή πιεξεί ηα θξηηήξηα απηά, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα εξγαιείν πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, πνπ θαιύπηεη ζπλνιηθά ηηο αλάγθεο όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Μεθοδολογία ανάπηςξηρ τηθιακού θακέλος μαθηηή Ο ςεθηαθόο θάθεινο καζεηή ρξεζηκνπνηεί ςεθηαθή ηερλνινγία, επηηξέπνληαο ζε απηόλ πνπ ην αλαπηύζζεη, λα ζπιιέγεη θαη λα νξγαλώλεη ηα αληηθείκελα ππό πνιιέο κνξθέο κέζσλ (ήρν, βίληεν, γξαθηθά, θείκελν). Καζόηη δελ ππάξρεη θαηαγεγξακκέλε έξεπλα εθαξκνγήο ηνπ ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ Σ.Δ.Π., ε κεζνδνινγία αλάπηπμεο ηνπ, βαζίζηεθε ζηα κνληέια αλάπηπμεο Φ.Δ.Μ. ησλ Stiggins (2001) θαη Αξβαλίηε (2007), Φ.Δ.Μ. εξγαζίαο, εκπινπηηδόκελα κε ζηνηρεία ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο θαη πξνζαξκνδόκελα ζηελ εμαδ.. Τα έξγα ησλ καζεηώλ επηιέγεθαλ κε ηε ζπλαίλεζή ηνπο, κε βάζε ηνπο ζηόρνπο ηεο έξεπλαο θαη απνηέιεζαλ ηεθκήξηα γηα ηελ πξνζπάζεηα, ηελ πξόνδν, ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ηνπ Σ.Δ.Π. θαη ζύκθσλα κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ (Κνπινπκπαξίηζε & Μαηζαγγνύξαο, 2004). Σεκαληηθή ππήξμε θαη ε πξνζπάζεηα γηα ζπλερή εκπινθή ηνπ καζεηή ε νπνία εμαξηάηαη από ηελ εθπαηδεπηηθή βαζκίδα πνπ αλήθεη ν καζεηήο. Ζ εκπινθή πεξηιάκβαλε ζπλεξγαζία καζεηή κε ηνλ εθπαηδεπηηθό γηα ηελ επηινγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ςεθηαθνύ θαθέινπ καζεηή θαη αλαηξνθνδόηεζή ηνπ, άπνςε πνπ ππνζηεξίδεηαη θαη από ηνπο Paulson & Paulson (1994) θαη LaBoskey (2000). Λακβάλνληαο ππ όςε ην όηη δελ ππάξρνπλ απζηεξνί θαλόλεο αλαθνξηθά κε ην πεξηερόκελν ηνπ Φ.Δ.Μ. δόζεθε έκθαζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο ώζηε λα ζπλάδνπλ κε ηηο αμίεο πνπ κεηαδίδεη ν εθπαηδεπηηθόο κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ επηιέγεζαλ (Arter & Spandel, 1992). 160

9 Σύκθσλα κε ηα παξαπάλσ κε ηε αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο , νη καζεηέο ελεκεξώζεθαλ γηα ηνλ ςεθηαθό θάθειν καζεηή νξίζηεθε ν ηξόπνο αμηνπνίεζήο ηνπ θαζώο θαη νη ζηόρνη πνπ ππεξεηεί. Δγθαηαζηάζεθε ζε 15 ππνινγηζηέο ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ ζε πεξηβάιινλ Windows XP. Δπηπιένλ, εγθαηαζηάζεθε ν CmapServer, ζηνλ θεληξηθό ππνινγηζηή ηνπ εξγαζηεξίνπ πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνύλ θαη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο αιιά δόζεθε θαη ζε cd πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα ην εγθαηαζηήζνπλ θαη ζην ζπίηη ηνπο. Οη καζεηέο εμνηθεηώζεθαλ κε ηε δεκηνπξγία εξγαζηώλ, πνπ ηνπο είραλ αλαηεζεί από ηνλ εθπαηδεπηηθό κε ζαθείο ζηόρνπο, πνπ επί ην πιείζηνλ ήηαλ ζπλεξγαηηθέο θαη έγηλε πξνζπάζεηα λα αμηνπνηεζνύλ πξνγξάκκαηα ηνπ Ζ/Υ, ινγηζκηθά, αθόκα θαη ηνπ Γηαδηθηύνπ (αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ θαη εηθόλσλ ζε ηζηνζειίδεο). Παξάιιεια, κε ηηο αλαηεζείζεο εξγαζίεο, έγηλε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο από θνηλνύ (εθπαηδεπηηθνύκαζεηώλ) θξηηεξίσλ γηα ηελ αμηνιόγεζή ηνπο, ηα νπνία ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο είρε σο απνδέθηεο ηνπο καζεηέο κε ζθνπό ηελ απηνμηνιόγεζή ηνπο, αθόκα θαη ηελ εηεξναμηνιόγεζή ηνπο (από ζπκκαζεηέο ηνπο). Οη καζεηέο ηεο Γ Γπκλαζίνπ έρνπλ δηδαρζεί θαη είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ ρξήζε ησλ Windows θαη internet θαζώο θαη πξνγξακκάησλ όπσο (Word, PowerPoint, θ.α.) αθνύ ηα δηδάζθνληαη από ηελ Α Γπκλαζίνπ ζηα πιαίζηα ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο εμνηθεηώζεθαλ κε ην ινγηζκηθό CmapΤννls, πνπ : επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα θαηαζθεπάδνπλ γλσζηηθά κνληέια σο ελλνηνινγηθνύο ράξηεο, ηε δεκηνπξγία ςεθηαθώλ θαθέισλ ηε δηθηύσζε, ηε δπλαηόηεηα θξάηεζεο ζεκεηώζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία ζπλδέζεσλ κε άιια αξρεία (Word, Excel, Power Point, θσηνγξαθίεο) ή ηζηνζειίδεο. Ζ ζπκβνιή ηνπ ελλνηνινγηθνύ ράξηε έθαλε ηε δηαζύλδεζε ησλ εξγαζηώλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ειεθηξνληθό θάθειν εξγαζηώλ ηνπ καζεηή, κηα εύθνιε, δηαπξαγκαηεύζηκε θαη πνιύ ελδηαθέξνπζα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη καζεηέο ηεο ηάμεο, θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα, ελεκέξσλαλ ην ςεθηαθό ηνπο θάθειν κε ηηο εξγαζίεο θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ είραλ απνπεξαηώζεη ρξεζηκνπνηώληαο πεγέο από ην Γηαδίθηπν θαη πξνγξάκκαηα ηνπ Ζ/Υ (Word, Power Point). Απηέο νη εξγαζίεο πεξηιάκβαλαλ θείκελα, απαληήζεηο ζε δξαζηεξηόηεηεο ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ Σ.Δ.Π., ελλνηνινγηθνύο ράξηεο, άξζξα θ.ά. Οη εξγαζίεο απηέο γίλνληαη ζηα πιαίζηα νκάδσλ πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί από ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο αιιά θαη θάπνηεο θνξέο ζε αηνκηθό επίπεδν. Έηζη ζε επίπεδν δηδαθηηθήο εθαξκνγήο ζπλνπηηθά αθνινπζήζεθαλ ηα ηξία παξαθάησ βήκαηα, ηα νπνία πεξηειάκβαλαλ: ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ηελ ηερληθή ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ην ινγηζκηθό ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο CmapTools, ηε δεκηνπξγία ςεθηαθνύ θαθέινπ εξγαζηώλ κε ην ινγηζκηθό CmapTools Σηάδια δημιοςπγίαρ και ςλοποίηζηρ τηθιακού θακέλος μαθηηή Γηα ηελ δεκηνπξγία θαη πινπνίεζε ηνπ e-portfolio, νη καζεηέο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθό: 161

10 1. Απνθάζηζαλ πνηα κνξθή ζα δώζνπλ ζηνλ πξνζσπηθό ηνπο θάθειν, πνηα αληηθείκελα ζα πεξηέρεη απηόο θαη γηα πνην ζθνπό ηνλ δεκηνπξγνύλ. 2. Σπλέιιεμαλ ζηνηρεία. Οη καζεηέο ζπλέιιεμαλ δηάθνξα ζηνηρεία ηα νπνία βνήζεζαλ λα δείμνπλ θάπνηα από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπο, αιιά θαη ησλ επαγγεικαηηθώλ ηνπο επηινγώλ. 3. Δπέιεμαλ απηά πνπ ηνπο αληηπξνζώπεπαλ. Μεηά ην ζηάδην ηεο ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ, νη καζεηέο αζρνιήζεθαλ κε ηελ επηινγή εθείλσλ πνπ ηνπο αληηπξνζσπεύνπλ θαη πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηνλ ςεθηαθό θάθειν καζεηή αλάινγα κε ηα επαγγεικαηηθά ηνπο ελδηαθέξνληα. 4. Σθέθηεθαλ θαη αμηνιόγεζαλ. Σην ζηάδην ηνπ ζηνραζκνύ νη καζεηέο ζθέθηεθαλ θαη πξνβιεκαηίζηεθαλ γηα πνην ιόγν έρνπλ θάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο θαθέινπ θαη ηη είλαη εθείλν πνπ ηνπο ώζεζε λα επηιέμνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία θαη όρη θάπνηα άιια. 5. Σπλέδεζαλ ζπζρέηηζαλ ηα πξνεγνύκελα ζηνηρεία κε άιια πην πξόζθαηα. Σην ζηάδην απηό νη καζεηέο ζπλέδεζαλ θάζε θαηλνύξγην ζηνηρείν κε ηα πξνεγνύκελα. Έβαιαλ ζηόρνπο, έζεζαλ ρξνλνδηαγξάκκαηα, αμηνιόγεζαλ ηελ πξόνδν πνπ έρνπλ θάλεη θαη όζνη δελ ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη, έθαλαλ ηξνπνπνηήζεηο θηηάρλνληαο έλαλ θαηάινγν λέσλ ελεξγεηώλ. 6. Σπδήηεζαλ γηα απηά κε ηνλ εθπαηδεπηηθό. Οη καζεηέο εμέζεζαλ όηη έρνπλ πεηύρεη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ςεθηαθνύ θαθέινπ καζεηή, ζπλεηδεηνπνίεζαλ αλ πξαγκαηνπνίεζαλ ηνπο ζηόρνπο ηνπο, ζπδήηεζαλ γηα ηηο ηπρόλ αδπλακίεο ηνπο, ηα «δπλαηά» ηνπο ζεκεία θαη ηηο δεμηόηεηεο πνπ αλαπηύρζεθαλ θαη ζπιινγίζηεθαλ πνηα ζεκεία ζα πξέπεη λα πξνζέμνπλ πεξηζζόηεξν ζε επόκελε πινπνίεζε. 7. Απέξξηςαλ όηη δελ ηζρύεη πιένλ θαη ηνλ αλαλέσζαλ κε θαηλνύξγηα ζηνηρεία. Σην ηειηθό ζηάδην έγηλε ε αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηόηεξσλ ζηνηρείσλ κε άιια λεόηεξα. Ο ςεθηαθόο θάθεινο καζεηή αλαλεώλεηαη ζπλερώο, εθόζνλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ αιιάδνπλ νη ζηόρνη ηνπ καζεηή, ηα ζρέδηά ηνπ, νη αμίεο ηνπ θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ. Έηζη, νη καζεηέο αληηθαηέζηεζαλ ηα παιηά δεδνκέλα κε ζύγρξνλα απνξξίπηνληαο όηη ζεσξείηαη παξσρεκέλν θαη αθαηάιιειν γηα ηηο επηινγέο θαη ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπο. Γιαδικαζία αξιολόγηζηρ τηθιακού θακέλος μαθηηή Ζ αμηνιόγεζε ηνπ ςεθηαθνύ θαθέινπ καζεηή απνηειεί ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο ηνπ θαη κπνξεί λα απνηειεί πξόζζεηε ηερληθή αμηνιόγεζεο, είηε αμηνιόγεζε πνπ αληηθαζηζηά άιιεο ηερληθέο. Ζ αμηνιόγεζε ηνπ ςεθηαθνύ θαθέινπ καζεηή αξρίδεη από ηε ζηηγκή πνπ νη καζεηέο εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο ρξήζεο ηνπ. Αληίζεηα νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα ιάβνπλ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά δεδνκέλα κε ζηόρν ηε ζσζηή εξκελεία θαη ηηο αθξηβείο παξαηεξήζεηο γηα ηνλ ςεθηαθό θάθειν ηνπ καζεηή. Σε έλα ςεθηαθό θάθειν καζεηή δελ αμηνινγνύληαη όια αιιά θάπνηα από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο, ε θιίκαθα αμηνιόγεζεο, νη ππεύζπλνη γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη ε βαζκνιόγεζε ηνπ ςεθηαθνύ θαθέινπ καζεηή. Τν ζύζηεκα αμηνιόγεζεο πνπ εθαξκόζηεθε είλαη ηεο θιίκαθαο δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ (Rubric) εθόζνλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Σ.Δ.Π. έγηλε από θνηλνύ (εθπαηδεπηηθώλ καζεηώλ) πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο θξηηεξίσλ γηα ηελ αμηνιόγεζή ηνπο. Έηζη αμηνινγήζεθαλ : 1. ε νξγάλσζε ηνπ θάθεινπ 2. ην πεξηερόκελν ηνπ θαθέινπ 162

11 3. ρξήζε ηνπ ελλνηνινγηθνύ ράξηε 4. ε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ καζεηώλ. Κάζε έλα από απηά ηα θξηηήξηα αμηνινγήζεθε κε ηέζζεξα (4) ζπγθεθξηκέλα "Σηάδηα επίηεπμεο". 1 (έλα), αλ είλαη θάησ από ηα επίπεδα πνηόηεηνο 2 (δύν), αλ επαξθώο ηθαλνπνηνύληαη ηα επίπεδα πνηόηεηνο. 3 (ηξία), αλ ππεξβαίλνπλ ηα επίπεδα πνηόηεηνο. 4 (ηέζζεξα), αλ είλαη ππνδεηγκαηηθό. Σε αλάιπζε ηνπ πξώηνπ θξηηεξίνπ - ηεο νξγάλσζεο - ν καζεηήο βαζκνινγείηαη κε: 1 (έλα), αλ ν ςεθηαθόο θάθεινο καζεηή είλαη κπεξδεκέλνο θαη πεξηιακβάλεη πεξηνξηζκέλν αξηζκό πιεξνθνξηώλ αληηθεηκέλσλ (<20%) 2 (δύν), αλ είλαη νξγαλσκέλνο θαη πεξηέρεη κεξηθέο από ηηο πιεξνθνξίεο αληηθείκελα (20-50%). 3 (ηξία), αλ είλαη θαιά νξγαλσκέλνο, πεξηέρεη ηθαλνπνηεηηθό αξηζκό πιεξνθνξηώλ αληηθεηκέλσλ (50-80%) θαη αθνινπζνύληαη νη θαλόλεο δεκηνπξγίαο ηνπ ςεθηαθνύ θαθέινπ 4 (ηέζζεξα), αλ είλαη πνιύ θαιά νξγαλσκέλνο, πεξηέρεη ηνλ απαξαίηεην αξηζκό αληηθεηκέλσλ (>80%) θαη αθνινπζνύληαη νη θαλόλεο δεκηνπξγίαο ηνπ ςεθηαθνύ θαθέινπ καζεηή. Σε αλάιπζε ηνπ δεπηέξνπ θξηηεξίνπ - ηνπ πεξηερνκέλνπ - ν καζεηήο βαζκνινγείηαη κε: 1 (έλα), αλ ππήξμε αδπλακία ζπλέρηζεο ή απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ 2 (δύν), αλ ηα ςεθηαθά αληηθείκελα δελ παξνπζηάδνπλ ζπλνρή ή δελ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί κε αθξίβεηα 3 (ηξία), αλ ηα ςεθηαθά αληηθείκελα είλαη μεθάζαξα κε ινγηθή ζπλνρή αιιά δελ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί κε αθξίβεηα 4 (ηέζζεξα), αλ ηα ςεθηαθά αληηθείκελα δείρλνπλ πςειή γλσζηηθή θαηαλόεζε θαη έρνπλ ραξαθηεξηζηεί κε αθξίβεηα. Σε αλάιπζε ηνπ ηξίηνπ θξηηεξίνπ ηεο ρξήζεο ηνπ ελλνηνινγηθνύ ράξηε - ν καζεηήο βαζκνινγείηαη κε: 1 (έλα), αλ ππήξμε κε μεθάζαξε δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ ελλνηώλ θαη ζπλδεηηθώλ θξάζεσλ 2 (δύν), αλ ρξεζηκνπνηνύληαη όιεο νη έλλνηεο 3 (ηξία), αλ νη έλλνηεο νξγαλώλνληαη ηεξαξρηθά θαη εληνπίδνληαη νη πην πεξηεθηηθέο 4 (ηέζζεξα), αλ ππάξρεη πξννδεπηηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ ησλ ελλνηώλ. Σε αλάιπζε ηνπ ηέηαξηνπ θξηηεξίνπ - ηεο ζπλεξγαζίαο - ν καζεηήο βαζκνινγείηαη κε: 1 (έλα), αλ έγηλε ιίγε ή θαζόινπ νκαδηθή εξγαζία 2 (δύν), αλ έγηλε πξνζπάζεηα λα εξγαζηεί θαιά κε ηνπο άιινπο θαη θαηά πόζν είρε ελεξγή ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα 3 (ηξία), αλ ππήξρε πνιύ θαιή εξγαζία κε ηνπο άιινπο κε εκπινθή όισλ 4 (ηέζζεξα), αλ ππήξρε εμαηξεηηθά θαιή εξγαζία κε ηνπο άιινπο θαη αλ ππήξρε ζεβαζκόο θαη ζπκπιήξσζε ησλ ηδεώλ - ελλνηώλ πιεξνθνξηώλ, ησλ άιισλ. Ζ βαζκνιόγεζε ηνπ ςεθηαθνύ θαθέινπ καζεηή εμαξηάηαη από ην ζθνπό ηεο ρξήζεο ηνπ. Έηζη, έλαο ςεθηαθόο θάθεινο καζεηή κπνξεί λα κελ βαζκνινγεζεί, γηαηί απιώο 163

12 ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξνηξπλζνύλ νη καζεηέο ή βαζκνινγείηαη γηαηί επηζπκεί λα παξέρεη έλα βαζκό ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο θεδεκόλεο ηνπο. Σςμπεπάζμαηα Αμηνπνηώληαο ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε θαη δηαπηζηώλνληαο ηελ έιιεηςε θαηαγεγξακκέλεο έξεπλαο ζηνπο Χ.Φ.Μ. πνπ λα έρνπλ εθαξκνγή ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη εηδηθόηεξα ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, αλαπηύρζεθε θαηάιιειε κεζνδνινγία βαζηζκέλε ζηα κνληέια αλάπηπμεο ησλ Φ.Δ.Μ. εκπινπηηδόκελα κε ζηνηρεία ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, πξνζαξκνδόκελα ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ηνπ Σ.Δ.Π ζην πιαίζην ζπκπιεξσκαηηθήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Σύκθσλα κε ηελ αλάπηπμε ηεο παξαπάλσ κεζνδνινγίαο ν Χ.Φ.Μ. αμηνπνηείηαη σο εξγαιείν ελεξγήο κάζεζεο θαη εθαξκνγήο ζπκπιεξσκαηηθήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ηνπ Σ.Δ.Π. αθνύ ζρεδηάδεηαη ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο θαη ζηόρνπο εθαξκνγήο, ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ (Κνπινπκπαξίηζε & Μαηζαγγνύξαο, 2004), ηελ θύζε ηνπ καζήκαηνο, ηελ εθπαηδεπηηθή βαζκίδα ησλ καζεηώλ θαη ηελ κεζνδνινγία αλάπηπμεο ησλ Φ.Δ.Μ. Stiggins (2001). Κξίλνληαο από ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ ζην εξσηεκαηνιόγην, ηελ ζπδήηεζε καδί ηνπο θαη αλαιύνληαο ηα δεδνκέλα από ηελ πξνζσπηθή παξαηήξεζε ηνπ δηδάζθνληνο, πξνθύπηεη όηη ην εγρείξεκα ηεο εηζαγσγήο ελόο επέιηθηνπ ηξόπνπ εληζρπηηθήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ Σ.Δ.Π., πνπ επηηξέπεη ηελ δηαδηθηπαθή πξόζβαζε θαη ζπλεξγαζία, έρεη πνιύ ζεηηθή αληαπόθξηζε από ηνπο καζεηέο πνπ ην απνδέρνληαη κε ελζνπζηαζκό. Καζώο ηα κνληέια ηνπ επνηθνδνκεηηθνύ θαη ηεο εγθαηεζηεκέλεο κάζεζεο ζηε δηδαζθαιία είλαη θπξίαξρα ζηελ ηξέρνπζα εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή (Bonk & Cunningham, 1998), ε αμηνπνίεζε ηνπ ΧΦΜ, γηα ηελ εθαξκνγή ζπκπιεξσκαηηθήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ηνπ ΣΔΠ, πξνζθέξεη ζηνλ καζεηή έλα καζεην-θεληξηθό πιαίζην κέζα ζην νπνίν ν καζεηήο έρεη ηνλ έιεγρν ηνπ ξπζκνύ κάζεζεο θαη ηηο απαξαίηεηεο επθαηξίεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηα ππόινηπα κέιε ηεο θνηλόηεηαο κάζεζεο (Lave & Wenger, 1991; Jonassen, 1992; Bonk & Graham, 2005). Βιβλιογπαθία Arter, J., & Spandel, V. (1992). NCME Instructional Module: Using portfolios of student work in instruction and assessment. Educational Measurement: Issues and Practice, 11 (1), pp Barrett, H. C. (2001). Electronic Portfolios, Retrieved on 23 January, 2011 from Bonk, C. J., & Graham, C. R. (2005). Handbook of blended learning: Global perspectives, local designs. San Francisco, CA: Pfeiffer Publishing CETIS, (2007). Centre for Educational Technology Interoperability Standards: Portfolio. Retrieved on 23 January, 2011 from Freeman, R., & Lewis, R. (1998). Planning and Implementing Assessment, Kogan Page Ltd, London. Garrison, D. R. (2000). Theoretical challenges for distance education in the 21st Century: A shift from structural to transactional issues. International Review of Research in Open and Distance Learning 1(1) (pp. 7-13), Retrieved on 17 December, 2010 from Goodrich Andrade, H. (2000). Using rubrics to promote thinking and learning. Educational Leadership 57 (5), pp Jonassen, D. H. (1992). Applications and limitations of hypertext technology for distance learning. Paper presented at the Distance Learning Workshop, Armstrong Laboratory, San Antonio, TX LaBoskey, V. K. (2000). Portfolios here, portfolios there Phi Delta Kappan,

13 Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated Learning. Legitimate peripheral participation, Cambridge, University of Cambridge Press Love, D., McKean, G., & Gathercoal, P. (2004). Portfolios to Webfolios and Beyond: Levels of Maturation. Retrieved on November, 2010 from educause.edu/educause+quarterly/educausequarterlymagazinevolum/portfoliostowe bfoliosandbeyond/ MacIsaac, D., & Jackson, L. (1994). Assessment processes and outcomes: Portfolio construction. New Directions for Adult and Continuing Education, 62, pp MOSEP, (2007). European Commission s Leonardo Da Vinci Program. Grab your future with an eportfolio. Retrieved on 23 October, 2010 from Paulson, F. L., Paulson, P. R., & Meyer, C. A. (1991). What makes a portfolio a portfolio? Educational Leadership, 48 (5), pp Siemens, G. (2004). eportfolios. Retrieved on 28 January, 2011 from Stiggins, R. J. (2001). Student-Involved Classroom Assessment (3rd ed), Upper Saddle River, NJ, Prentice-Hall, Inc Wade, R. C., & Yarbrough, D. B. (1996). Portfolios: a tool for reflective thinking in teacher education, Teaching and teacher education. 12 (1), pp Wall, Κ., Higgins, S., Miller, J., & Packard, N. (2006). Developing digital portfolios: investigating how digital portfolios can facilitate pupil talk about learning. Technology, Pedagogy and Education, 15 (3), pp Wolf, K. (1991). The schoolteacher's portfolio: Issues in design, implementation, and evaluation, Phi Delta Kappan, 73 (2), pp Woodward, H., & Nanlohy, P. (2004). Digital portfolios: fact or fashion? Assessment & Evaluation in Higher Education, 29 (2l) Αλδξεαδάθεο, Ν. (2005). Αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ [παλεπηζηεκηαθέο ζεκεηώζεηο]. Αξβαλίηεο, Ν. (2007). Ο θάθεινο πιηθνύ (portfolio) σο κέζν ελαιιαθηηθήο θαη απζεληηθήο παηδαγσγηθήο αμηνιόγεζεο ηνπ καζεηή, Eπηζηεκνληθό Bήκα, 6 Γνπιή, Δ., Γόγνπινπ, Α., & Γξεγνξηάδνπ, Μ. (2007). Ο Ελλνηνινγηθόο Χάξηεο ζηελ Εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο ηεο Πιεξνθνξηθήο: Μηα Πηινηηθή δηεξεύλεζε. Θέκαηα ζηελ Δθπαίδεπζε, Δηδηθό ηεύρνο- αθηέξσκα "Σύγρξνλε έξεπλα ζηε δηδαθηηθή ηεο Πιεξνθνξηθήο: εξεπλεηηθνί άμνλεο, κέζνδνη, ηερληθέο, εξγαιεία" Γξεγνξηάδνπ, Μ., Γνπιή, Δ., & Γόγνπινπ, Α. (2003). Ο ελλνηνινγηθόο ράξηεο ζηε καζεζηαθή δηεξγαζία ηεο Δθπαίδεπζεο από Απόζηαζε. Σην: Α. Ληνλαξάθεο (Δπηκ.). Πξαθηηθά Εηζεγήζεσλ 2νπ Σπλεδξίνπ γηα ηελ Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Εθπαίδεπζε ( ), Πάηξα Κόιιηαο, Α., Μαξγεηνπζάθε, Α., Κόκεο, Β., & Γνπκελάθεο, Γ. (2000). Αλαπαξαζηάζεηο καζεηώλ ηνπ δεκνηηθνύ γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο όπσο αλαδύνληαη από ηε ρξήζε ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ θαη θεηκέλσλ. 2ν Παλειιήλην Σπλέδξην κε δηεζλή ζπκκεηνρή «Οη Τερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Επηθνηλσλίαο ζηελ Εθπαίδεπζε». Πάηξα, Παλεπηζηήκην Παηξώλ Κόκεο, Β., & Φείδαο, Φ. (2000). Παηδαγσγηθέο θαη ηερλνινγηθέο αξρέο ζρεδίαζεο ελόο ινγηζκηθνύ ζπλεξγαηηθήο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο βαζηζκέλν ζην δηαδίθηπν. Πξαθηηθά 2νπ Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ «Οη Τερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Επηθνηλσλίαο ζηελ Εθπαίδεπζε» ( ), Πάηξα Κνπινπκπαξίηζε, Α. & Μαηζαγγνύξαο, Ζ. (2004). Φάθεινο εξγαζηώλ ηνπ καζεηή (Portfolio): Ζ απζεληηθή αμηνιόγεζε ζηε δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία. Σην Π. Αγγειίδεο & Γ. Μαπξνεηδήο (Δπηκ.), Εθπαηδεπηηθέο Καηλνηνκίεο γηα ην Σρνιείν ηνπ Μέιινληνο. Αζήλα, Τππσζείησ Γθαζνύθα, Μ, Φώθηαιε, Π, Φηνλίδνπ, Μ, Βαζηιεηάδεο, Α. Δπζπκίνπ, Ζ, Γνπθάθεο, Σ. Εεκπίδεο & Γ, Σησκάδεο Β. (2007). Οξγαληζκόο Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ: Τήξεζε θαθέινπ εξγαζηώλ καζεηή Αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Αζήλα, Ο.ΔΠ.ΔΚ Παπαραξαιάκπνπο, Π. (2008). Υπνζηήξημε ηειεεθπαίδεπζεο κε ρξήζε eportfolio. Γηπισκαηηθή εξγαζία. Θεζζαινλίθε, Α.Π.Θ. Φνξηνύλε, Τ., & Φξαγθάθε, Μ., (2005). Δλλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε: κηα δηδαθηηθή παξέκβαζε. Πξαθηηθά 2νπ Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ "Αμηνπνίεζε ησλ Τερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Επηθνηλσλίαο ζηε δηδαθηηθή Πξάμε". Σύξνο Φσηηάδνπ, Τ. (2001). Τν Portfolio σο κέζνλ αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ησλ καζεηώλ: Μηα πξόηαζε. Επηζεώξεζε Εθπαηδεπηηθώλ Θεκάησλ, 5 165

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππόγπαμμα Επιμόπθωζηρ Επιμοπθωηών ζηην ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/ μάθηζηρ Ππογπαμμαηιζμόρ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή)

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) Α/Α ΣΟΥΟΙ (επιθςμηηέρ γνώζειρδεξιόηηηερικανόηηηερ) ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ (Σίηλοι) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΑΡΚΔΙΑ (ενδεικηικά ζε ώπερ) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑ.Κ.Ε. Π.Σ.Δ.Ε ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Α Περίοδος, 2007-2008 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα