Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ"

Transcript

1 Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ Παπαθαναζίος Μεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο ΔΑΠ, Δθπαηδεπηηθόο Γ/ζκηαο Δθ/ζεο, Δςαγγελία Μανούζος Γαζθάια, Καζεγήηξηα Σύκβνπινο Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Abstract The increasing need of an improved education and the upliftment of standards in learning, is leading to a development and use of digital technology which enables the creation and the implementation of tools supporting and strengthening the learning process in school distance education. The digital student file (PS.F.M.) is an innovative tool applied to the secondary education in our country in the process of implementation of the institution's School Career Guidance (SEP). This study aims at investigating the creation method of a digital student file, and its development within the framework of school additional distance education in the discipline of School Career Guidance in Secondary Schools. This investigation is carried out through an extensive literature review on Greek and foreign literature within the theoretical framework and its applications, the student work folder, the digital student file, the development of an application methodology, and the methodology of educational research. Key-words: student s digital file, school distance learning, complementary school distance learning Πεπίλητη Μέζα από ηελ νινέλα θαη πην πηεζηηθή αλάγθε δηεζλώο γηα ηελ βειηίσζε ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ βειηίσζε ησλ επηπέδσλ κάζεζεο, ε αλάπηπμε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθώλ ηερλνινγηώλ δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ηεο δεκηνπξγίαο θαη εθαξκνγήο εξγαιείσλ ππνζηήξημεο θαη ελίζρπζεο ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο θαη ζηελ ζρνιηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Έλα πξσηνπνξηαθά εθαξκνδόκελν εξγαιείν ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο ρώξαο καο ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνύ ηνπ Σρνιηθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ (Σ.Δ.Π.) είλαη ν ςεθηαθόο θάθεινο καζεηή (Χ.Φ.Μ.). Ζ παξνύζα κειέηε ζηνρεύεη ζηελ δηεξεύλεζε ηεο κεζνδνινγίαο δεκηνπξγίαο ηνπ ςεθηαθνύ θαθέινπ καζεηή, ζηελ αμηνπνίεζή ηνπ ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ζπκπιεξσκαηηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ηνπ Σρνιηθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Ζ δηεξεύλεζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζα από εθηεηακέλε βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε ζε Διιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ην ζεσξεηηθό πιαίζην θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο, ηνλ θάθειν εξγαζηώλ καζεηή, ηνλ ςεθηαθό θάθειν καζεηή, ηελ αλάπηπμε κεζνδνινγίαο εθαξκνγήο ηνπ. 153

2 Λέξειρ Κλειδιά: ςεθηαθόο θάθεινο καζεηή, ζρνιηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ζπκπιεξσκαηηθή εμ απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε, Διζαγυγή Μηα ζεκαληηθή πξόθιεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα ζήκεξα βξίζθεηαη ζηε δηεξεύλεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ πεξηνξηζκώλ ζηελ εθπαίδεπζε από απόζηαζε, κε ζπλδπαζκό πνηθηιίαο κεζόδσλ θαη κέζσλ, γηα έλα πνηνηηθό απνηέιεζκα (Garrison, 2000). Οη ηειεπηαίεο αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή θαη ηε θηινζνθία ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ εζηηάδνληαη ζηα πξόηππα απόδνζεο (standards), ηηο καζεηνθεληξηθέο ηάμεηο, ηελ απηναμηνιόγεζε θαη ηε κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην ζρεδηαζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ, έδσζαλ κηα ώζεζε ζηελ απμαλόκελε ρξήζε λέσλ κεζνδνινγηθώλ εξγαιείσλ. Ζ εξγαζία απηή κειεηά ηηο δπλαηόηεηεο, ηε δεκηνπξγία, εθαξκνγή θαη αμηνπνίεζε ελόο λένπ εξγαιείνπ ζρνιηθήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ Σρνιηθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ (Σ.Δ.Π) θαη θηινδνμώληαο λα πξνζθέξεη έλα ζύγρξνλν κεζνδνινγηθό εξγαιείν ελεξγήο ππνζηήξημεο ηεο ζρνιηθήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κε ζθνπό ηελ ελίζρπζε ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο. Ζ εξγαζία εζηηάδεη ζην πσο κπνξεί λα αμηνινγεζεί ε ύπαξμε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ απνβιέπνληαο αθελόο ζηελ έγθπξε, αμηόπηζηε, αληηθεηκεληθή θαη αδηάβιεηε απνηίκεζε ησλ γλώζεσλ, ηεο θξηηηθήο ηθαλόηεηαο, ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηώλ θαη αθεηέξνπ λα ζπκβάιεη ζηελ απηνγλσζία θαη ζηελ αληηθεηκεληθή πιεξνθόξεζή ηνπο γηα ην επίπεδν κάζεζεο θαη ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο (Κνπινπκπαξίηζε & Μαηζαγγνύξαο, 2004). Ο ςεθηαθόο θάθεινο καζεηή απνηειεί θαηλνηνκία θαζώο έρεη εθαξκνζηεί πεξηζηαζηαθά ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε, θπξίσο ζην επίπεδν θάπνησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο θαη ζην πιαίζην ησλ μελόγισζζσλ καζεκάησλ αιιά θπξίσο δελ έρεη αμηνπνηεζεί θαζόινπ ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη εηδηθά ζηελ εθαξκνγή ηνπ Σ.E.Π. Τν ελδηαθέξνλ ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ςεθηαθνύ θαθέινπ καζεηή είλαη ην γεγνλόο όηη εληζρύεη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, απνηειεί έλα εξγαιείν πνπ ζπκβάιιεη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Τι είναι ο Φάκελορ Δπγαζιών Μαθηηή (Portfolio) Σηελ Διιεληθή βηβιηνγξαθία ν όξνο πνπ έρεη επηθξαηήζεη είλαη ν Φάθεινο Δξγαζηώλ Μαζεηή (Φ.Δ.Μ.), ελώ ζπλαληάηαη επίζεο θαη σο Φάθεινο Υιηθνύ Μαζεηή (Φ.Υ.Μ.), Φάθεινο Δπηηεπγκάησλ (Φ.Δ.) ή Φαξηνθπιάθην Δξγαζηώλ Μαζεηή (Φ.Δ.Μ). Σηελ παξνύζα εξγαζία πηνζεηείηαη σο κέζνδνο Portfolio, ν Φάθεινο Δξγαζηώλ Μαζεηή (Φ.Δ.Μ.). Ο νξηζκόο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην Portfolio σο Φ.Δ.Μ. ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, πξνέξρεηαη από ηνπο Arter & Spandel (1992) θαη νξίδεηαη σο ε ζθόπηκε ζπιινγή εξγαζηώλ πνπ δηεγείηαη ηελ ηζηνξία ησλ πξνζπαζεηώλ ηνπ καζεηή, ηελ πξόνδό ηνπ ή ηελ επίδνζή ηνπ ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Οη Κνπινπκπαξίηζε & Μαηζαγγνύξαο (2004) πξνζαξκόδνληαο ηνλ νξηζκό ηνπ portfolio αλαθέξνπλ όηη : «ν Φάθεινο Εξγαζηώλ ηνπ Μαζεηή (portfolio) απνηειεί ηε ζπιινγή ησλ έξγσλ ελόο καζεηή, ηα νπνία έρνπλ επηιεγεί κε ηε ζπλαίλεζή ηνπ θαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλν ζηόρν. Τα έξγα απηά ησλ καζεηώλ απνηεινύλ ηεθκήξηα γηα ηελ πξνζπάζεηα, ηελ πξόνδν θαη ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζε δεδνκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο (κεκνλσκέλα ή ζπζρεηηδόκελα). Η ζπιινγή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην ζθεπηηθό πνπ αλαπηύζζεη ν καζεηήο θαζώο θαηαβάιεη πξνζπάζεηα γηα λα εθπνλήζεη ηηο εξγαζίεο, πνπ ζα πεξηιεθζνύλ ζην Φ.Ε.Μ., ηηο νδεγίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ έξγσλ θαη ηελ θξηηηθή ηνπ θνηλνύ πνπ έρεη θιεζεί λα κειεηήζεη θαη λα αμηνινγήζεη ην θάθειν εξγαζηώλ». 154

3 Σύκθσλα κε κειέηε ηνπ Ο.ΔΠ.ΔΚ. (2007) γηα ηελ ηήξεζε θαθέινπ εξγαζηώλ καζεηή θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία γηα ην Portfolio επηθεληξώλεηαη ζην ζθνπό θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Οη Κνπινπκπαξίηζε & Μαηζαγγνύξαο (2004) δίλνπλ έκθαζε ζην πξώην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ νξηζκνύ πνπ είλαη ε ζπιινγή ησλ έξγσλ ελόο καζεηή ηα νπνία επηδεηθλύνπλ θάηη πνπ ν ίδηνο επηηέιεζε ραξαθηεξηζηηθό. Έηζη ν θάθεινο εξγαζηώλ καζεηή ραξαθηεξίδεηαη θαη σο: «ρώξνο θύιαμεο - ζπιινγήο έξγσλ» (Wolf, 1991) «ζπιινγή πιηθώλ πνπ κάδεςαλ νη καζεηέο γηα λα επηδείμνπλ θάηη πνπ επηηέιεζαλ» (Freema & Lewis, 1998) «ζπζηεκαηηθή θαη επηιεθηηθή ζπιινγή έξγσλ ηνπ καζεηή πνπ επηδεηθλύεη ηελ απόθηεζε γλώζεο ή αλάπηπμεο ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν», (MacIsaac, Jackson, 1994 & Wade, Yarbrough, 1996) ή θαη σο «έλα πνξηξέην αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ησλ καζεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο ζρνιηθνύ έηνπο ή αθόκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα πεξηζζόηεξσλ ηνπ ελόο ζρνιηθώλ εηώλ» (Φσηηάδνπ 2009). Γεύηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ νξηζκνύ είλαη ε εκπινθή ηνπ καζεηή ην νπνίν εμαξηάηαη από ηελ εθπαηδεπηηθή βαζκίδα πνπ αλήθεη ν καζεηήο. Ζ εκπινθή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζπλεξγαζία καζεηή κε ηνλ εθπαηδεπηηθό γηα ηελ επηινγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Portfolio ή αλαηξνθνδόηεζε ηνπ καζεηή, άπνςε πνπ ππνζηεξίδεηαη από ηνπο Paulson & Paulson (1994) θαη LaBoskey (2000). «Ο θάζε καζεηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ εαπηνύ ηνπ θαη λα απηναμηνινγείηαη, ρξεζηκνπνηώληαο ζηνηρεία ηόζν από ηε καζεηηθή όζν θαη από ηελ εμσζρνιηθή ηνπ δσή, πνπ ηνλ βνεζνύλ ζηελ αλαπηπμηαθή θαη εμειηθηηθή ηνπ πνξεία κέζα θαη έμσ από ην ζρνιείν. Σπιιέγνληαο θαη αμηνινγώληαο απηά ηα ζηνηρεία, ν ίδηνο ν εθπαηδεπόκελνο ζρεκαηίδεη κηα ζπλνιηθή εηθόλα ηνπ εαπηνύ ηνπ, εθόζνλ ζε απηόλ ην θάθειν πεξηέρνληαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ από ηηο γλώζεηο, ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηηο καζεζηαθέο ηνπ εκπεηξίεο» (Φσηηάδνπ, 2009). Σύκθσλα κε ηνπο MacIsaac θαη Jackson (1994) θαη Wade θαη Yarbrough (1996), ηα Portfolio απνηηκώληαη όηη πξνζθέξνπλ ηόζν ζηνπο δάζθαινπο όζν θαη ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία ηεο δπαδηθήο αιιειεπίδξαζεο επηηξέπνληαο ζην καζεηή λα θαηαγξάθεη ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία ελώ ζηνλ εθπαηδεπηηθό πξνζθέξεη κηα απζεληηθή εληαία πξνζέγγηζε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ καζεηώλ θαη ησλ επηηεπγκάησλ, θαζώο ελεξγεί θαη σο έλαο κεραληζκόο αλάδξαζεο γηα ηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο ηνπο. Τα portfolio είλαη επίζεο δηαδξαζηηθά αθνύ επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα κνηξαζηνύλ ηελ εξγαζία ηνπο κε ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηνπο αλαγθάδεη ζε αλαδήηεζε θαζνδήγεζεο ή πξνηάζεσλ. Με ηνλ ηξόπν απηό, ε αλάπηπμε θαη ε δεκηνπξγία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα κνξθή ζπλεξγαζίαο. Έλα ηξίην ραξαθηεξηζηηθό ησλ Portfolio είλαη ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο (criteria of scoring) ή θιίκαθα δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ (rubric). Σύκθσλα κε απηή, από θνηλνύ ν δάζθαινο θαη νη καζεηέο πξέπεη λα απνθαζίζνπλ (α) γηα ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο (criteria) θαη (β) γηα ην ζπλερέο ησλ δηαβαζκίζεσλ ηεο πνηόηεηαο ησλ καζεηηθώλ εξγαζηώλ (standards) πνπ αξρίδεη από ηελ άξηζηε θαη θαηαιήγεη ζηε ρακειή πνηόηεηα. Τα δύν απηά ζηνηρεία απνηεινύλ ραξαθηεξηζηηθέο ηδηόηεηεο (rubric) ηνπ θαθέινπ εξγαζηώλ καζεηή (Ο.ΔΠ.ΔΚ., 2007). Καηά ηε ρξήζε ηεο ε θιίκαθα δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ απνηειεί εξγαιείν ζύλδεζεο κεηαμύ δηδαζθαιίαο θαη αμηνιόγεζεο, αθνύ: θαηεπζύλεη ηε δηδαζθαιία, μεθαζαξίδεη ηνπο ζηόρνπο ηεο δηδαζθαιίαο, βνεζά ζηνλ εληνπηζκό ησλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηώλ θαη 155

4 βειηηώλεη ηελ ηθαλόηεηα θξηηηθήο αλάιπζεο ησλ καζεηώλ (Goodrich- Andrade, 2000) Ζ θιίκαθα δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιόγεζεο, θαζηζηά ηελ αμηνιόγεζε πξνζσπηθή ππόζεζε ηνπ καζεηή, θαη ηνπ πξνζθέξεη ηελ επθαηξία λα εληνπίζεη ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη λα βειηηώζεη ηελ πνηόηεηα ησλ εξγαζηώλ ηνπ κε ηξόπν πνπ απηόο ζα επηιέμεη (Ο.ΔΠ.ΔΚ., 2007). Πλεονεκηήμαηα Μειονεκηήμαηα ηυν Φακέλυν Δπγαζιών Μαθηηή Τα ζεκαληηθόηεξα πιενλεθηήκαηα πνπ απνξξένπλ από ηε ρξήζε ηνπ θαθέινπ εξγαζηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε (Αλδξεαδάθεο, 2006) είλαη: 1. Δλεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο κάζεζεο 2. Γπλαηόηεηα αμηνιόγεζεο επξείαο έθηαζεο λνεηηθώλ δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή. 3. Απνηεινύλ πεγή απζεληηθώλ πιεξνθνξηώλ γηα ην ηη ζπκβαίλεη κέζα ζε κηα ζρνιηθή ηάμε θαη κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθέο αιιαγέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξαθηηθώλ. 4. Πξνζαξκόδνληαη πνιύ θαιά ζε εμαηνκηθεπκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο, αηνκηθέο αλάγθεο, ελδηαθέξνληα θαη δεμηόηεηεο ηνπ καζεηή. 5. Γηεπθνιύλνπλ ηελ αλαθνίλσζε ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ καζεηή ζε άιινπο (εθπαηδεπηηθόο επόκελεο ρξνληάο, εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, εξγνδόηεο, θ.ι.π.). 6. Δλζαξξύλνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ εθπαηδεπηηθνύ θαη καζεηή. 7. Βνεζνύλ ηνλ εθπαηδεπηηθό λα απνθηήζεη γλώζε γύξσ από ην ηη ν καζεηήο εθηηκά θαη ζε ηη απνδίδεη κεγαιύηεξε ή κηθξόηεξε αμία. Τα βαζηθόηεξα κεηνλεθηήκαηα ηεο αμηνιόγεζεο βάζεη θαθέινπ (Αλδξεαδάθεο, 2006) είλαη: 1. Γπζθνιία ζηελ αμηνιόγεζε ησλ εξγαζηώλ ησλ καζεηώλ, ηδηαίηεξα όηαλ πνηθίιινπλ από καζεηή ζε καζεηή. 2. Γπζθνιία ζηελ αμηνιόγεζε ηεο πξνόδνπ ησλ καζεηώλ όηαλ έλαο θάθεινο δελ πεξηέρεη ζπγθξίζηκν πεξηερόκελν. 3. Απαίηεζε πνιύ ρξόλνπ γηα ηελ αμηνιόγεζή ηνπο. 4. Οη καζεηέο ζεσξνύλ ζε νξηζκέλα καζήκαηα όηη ε κέζνδνο απηή ζηεξείηαη ελδηαθέξνληνο. 5. Ζ αμηνπηζηία θαη ε ζπγθξηζηκόηεηα ησλ επηδόζεσλ ησλ καζεηώλ είλαη ζπρλά αξθεηά ρακειή ιόγσ ηεο θύζεο θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη θάθεινη. 6. Ζ αμηνιόγεζε βάζεη θαθέινπ ζέηεη ζπρλά ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ηνπο καζεηέο πνπ δελ έρνπλ ζεκαληηθή βνήζεηα από ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. 7. Ζ έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε απηή ηε κέζνδν. Σηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ, ε αμηνιόγεζε βάζεη θαθέινπ δελ απνηειεί ζπζηεκαηηθό εξγαιείν αμηνιόγεζεο ηνπ καζεηή, γη απηό θαη ε πηνζέηεζε απηήο ηεο ελαιιαθηηθήο κνξθήο αμηνιόγεζεο ζπαλίδεη θαη πνιιέο θνξέο αληηκεησπίδεηαη αξλεηηθά ή κε θαρππνςία, θπξίσο από εθπαηδεπηηθνύο κε πνιπεηή ππεξεζία, επεηδή θξίλνπλ πσο έηζη απνκπζνπνηνύληαη θαη ράλνπλ ην θύξνο πνπ ηνπο πξνζδίδεη ε απνλνκή βαζκώλ (Αλδξεαδάθεο, 2006). Τι είναι ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (eportfolio) Οη ςεθηαθνί θάθεινη καζεηώλ είλαη ζπιινγέο εξγαζηώλ πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί από θάπνην άηνκν, δηαηεξνύληαη θαη εκπινπηίδνληαη από απηό, γηαηί ηα αληηθείκελα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζπιινγή απηή απνδεηθλύνπλ ή πηζηνπνηνύλ ηνπο ηζρπξηζκνύο ηνπ γηα ηνλ εαπηό ηνπ ή ηελ δσή ηνπ (CETIS, 2007) 156

5 Σύκθσλα κε ηνλ Παπαραξαιάκπνπο (2008), «ε ζπιινγή παίξλεη ζπλήζσο ηε κνξθή ελόο ζπλόινπ από απνδείμεηο, όζνλ αθνξά ζηε κάζεζε θαη ζηελ απόδνζε, θξηηηθέο ή εξκελείεο απηώλ ησλ απνδείμεσλ θαη αλαπαξαζηάζεηο κεηαμύ θαη αλάκεζα απνδείμεσλ, εξκελεηώλ θαη θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο. Έμσ από ηα όξηα ηεο κάζεζεο, έλαο Ψ.Φ.Μ. κπνξεί λα απνδεηθλύεη ηελ πνηόηεηα θαη ηα γλσξίζκαηα ελόο αηόκνπ ή θάπνηεο ηθαλόηεηεο ζρεηηθέο κε έλα ζπγθεθξηκέλν αθξναηήξην, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη πηζαλνί εξγνδόηεο ή ζπλάδειθνη πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ εξγαζηαθή απόδνζε, θαζώο θαη αθαδεκατθνί πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο κάζεζεο». To ειεθηξνληθό portfolio ρξεζηκνπνηεί ςεθηαθή ηερλνινγία, επηηξέπνληαο ζε απηόλ πνπ ην αλαπηύζζεη, λα ζπιιέγεη θαη λα νξγαλώλεη ηα αληηθείκελα ππό πνιιέο κνξθέο κέζσλ (ήρν, βίληεν, γξαθηθά, θείκελν). Έλα ειεθηξνληθό portfolio είλαη έλα θξηηηθό εξγαιείν πνπ επηδεηθλύεη ηελ αλάπηπμε ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ (Barrett, 2001). Σηελ εθπαίδεπζε ην eportfolio αλαθέξεηαη ζαλ ςεθηαθόο θάθεινο καζεηή (Wall et al. 2006) θαη πεξηγξάθεηαη σο επηιεγκέλεο θαη δνκεκέλεο ζπιινγέο πιεξνθνξηώλ: πνπ ζπγθεληξώζεθαλ γηα εηδηθνύο ζθνπνύο θαη γηα λα παξνπζηάζνπλ - απνδείμνπλ ηηο επηηεύμεηο θαη ηελ αλάπηπμε, πνπ απνζεθεύηεθαλ ςεθηαθά θαη πνπ νξγαλώζεθαλ κε ην θαηάιιειν ινγηζκηθό, πνπ αλαπηύρζεθαλ κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ πνιπκέζσλ θαη ζπλήζσο κέζα ζ έλα δηθηπαθό πεξηβάιινλ θαη πνπ αλαθηήζεθαλ από κηα ηζηνζειίδα, ή πνπ επηδόζεθαλ κε CD-ROM ή κε DVD. Ο ςεθηαθόο θάθεινο καζεηή (eportfolio), πνπ είλαη επίζεο γλσζηόο ζηελ βηβιηνγξαθία (Barrett, 2001,Woodward & Nanlohy, 2004, Wall et al., 2006) θαη σο eportfolio, e-portfolio, efolio, digital portfolio, webfolio, είλαη θαηά βάζε κηα ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ θαθέινπ εξγαζηώλ ηνπ καζεηή, δεκηνπξγεκέλνο ζ έλα ππνινγηζηηθό πεξηβάιινλ θαη κε ελζσκάησζε όρη κόλν θεηκέλνπ, αιιά θαη γξαθηθώλ, ήρνπ θαη βίληεν. Κάπνηνη ζπγγξαθείο θάλνπλ δηάθξηζε ησλ όξσλ eportfolio θαη Webfolio (Love, McKean and Gathercoal, 2004) νξίδνληαο ην eportfolio σο ηελ πιεξνθνξία πνπ είλαη απνζεθεπκέλε ζε θάπνην νπηηθό ή άιιν θπζηθό κέζν, ελώ ην Webfolio σο Portfolio βαζηζκέλν ζηνλ παγθόζκην ηζηό, δειαδή ζηαηηθέο ηζηνζειίδεο ζηηο νπνίεο ε ιεηηνπξγηθόηεηα επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ππεξζπλδέζκσλ (hyperlinks) (Παπαραξαιάκπνπο, 2008). Δπίζεο ην eportfolio αλαθέξεηαη ζε δπλακηθνύο δηθηπαθνύο ηόπνπο, πνπ ππνζηεξίδνληαη από βάζεηο δεδνκέλσλ θαη όρη ζε απιέο ζηαηηθέο ηζηνζειίδεο κε βαζηθά ζεκεία ηνπ ηελ δπλαηόηεηα θξηηηθήο θαη αλαηξνθνδόηεζεο (feedback). Από ηον Φάκελο Δπγαζιών Μαθηηή (Φ.Δ.Μ.) ζηον Ψηθιακό Φάκελο Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) Ζ κέζνδνο εθαξκνγήο ηνπ portfolio ζηελ εθπαίδεπζε δελ είλαη κνλαδηθή. Σε πνιιέο ρώξεο ε έλλνηα ηνπ portfolio είρε θαζηεξσζεί ζηελ θαιιηηερληθή εθπαίδεπζε. Τα portfolios ππήξμαλ ην βαζηθό εξγαιείν παξνπζίαζεο δνπιεηάο ησλ θαιιηηερλώλ θαη γξαθηζηώλ γηα εξγαζίεο πνπ είραλ νινθιεξώζεη. Ζ παξαγσγή θαη επίδεημε αληηθεηκέλσλ πνπ αλαπηύζζνληαη κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε θάπνην πξόγξακκα εθκάζεζεο κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπόκελνπ ζε κεγαιύηεξν ή κηθξόηεξν βαζκό. Καηά κηα ζεκαληηθή έλλνηα ζα κπνξνύζε επίζεο λα ππνζηεξηρζεί, όηη έλα βηνγξαθηθό ζεκείσκα απνηειεί έλα portfolio, ην νπνίν παξέρεη ην πξνθίι ελόο αηόκνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηα επηηεύγκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ θαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο απνδείμεηο απηώλ ησλ επηηεπγκάησλ. (Παπαραξαιάκπνπο, 2008). Ζ αλάπηπμε ηνπ eportfolio είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ 157

6 ςεθηαθώλ ηερλνινγηώλ γηα ηελ θαηαγξαθή, ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ αλάθηεζε ηέηνησλ αληηθεηκέλσλ (MOSEP, 2007). Καηά ζπλέπεηα ην eportfolio είλαη ε ςεθηαθή αλαπαξάζηαζε ησλ portfolio όπνπ ε πιεξνθνξία κπνξεί λα είλαη απνζεθεπκέλε θαη δηαζέζηκε ζε απνκεκαθξπζκέλνπο εμππεξεηεηέο (servers) κε ηελ ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνύ ή ζηνλ παγθόζκην ηζηό (Webfolio) σο ζηαηηθέο ηζηνζειίδεο, ε ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε ππεξζπλδέζκσλ ή αθόκε θαη σο δπλακηθόο δηθηπαθόο ηόπνο πνπ ππνζηεξίδεηαη από βάζε δεδνκέλσλ. Απηή ε δπλαηόηεηα θαζηζηά, εθηόο ησλ άιισλ, ην eportfolio σο έλα από ηα πιένλ ζύγρξνλα θαη πξσηνπνξηαθά εξγαιεία ππνζηήξημεο θαη ελίζρπζεο ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (Παπαραξαιάκπνπο, 2008). Δπιζκόπηζη παπόμοιυν πποζπαθειών Παξόιν πνπ ν ςεθηαθόο θάθεινο καζεηή εκθαλίδεηαη ζηελ δηεζλή εθπαηδεπηηθή βηβιηνγξαθία ηα ηειεπηαία δέθα ρξόληα (Barrett, 2001), ζηελ Διιεληθή εθπαηδεπηηθή βηβιηνγξαθία δελ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ θαηαγεγξακκέλεο έξεπλεο πνπ λα αλαθέξνληαη ζηνπο ςεθηαθνύο θαθέινπο καζεηώλ θαη λα έρνπλ εθαξκνζζεί ζηελ πξσηνβάζκηα ή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζηελ εμαδ. Έηζη, κειέηε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ηειεεθπαίδεπζεο κε ηε ρξήζε ησλ eportfolio, εθπνλήζεθε από ηνλ Παπαραξαιάκπνπο (2008) ζην πιαίζην κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζηελ πιεξνθνξηθή ελώ. Πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο γλσζηηθώλ εξγαιείσλ ζε ςεθηαθή κνξθή έρνπλ γίλεη ζην ζρνιηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ κε ρξήζε ησλ ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ πνπ αλ θαη πεξηνξηζκέλεο, δείρλνπλ ηε ζεκαληηθόηεηά ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρνπλ γίλεη έξεπλεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ ζε δηάθνξα επίπεδα κάζεζεο θαη γηα δηάθνξα καζήκαηα, όπσο Πιεξνθνξηθή, Ηζηνξία, Βηνινγία θαη ηα Θξεζθεπηηθά. Γηα ηελ έληαμε ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο ζηελ Πιεξνθνξηθή Γπκλαζίνπ πξαγκαηνπνίεζαλ κηα πηινηηθή έξεπλα νη Γνπιή et al (2005) ελώ ρξεζηκνπνίεζαλ ηνπο ελλνηνινγηθνύο ράξηεο σο δηδαθηηθό εξγαιείν θαη εξγαιείν αμηνιόγεζεο ζε κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο νη Γξεγνξηάδνπ et al (2002). Δπίζεο εθαξκνγή θαη δεηήκαηα έληαμεο ησλ ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κειέηεζε θαη ε Γεσξγίνπ (2009), ζην πιαίζην εθπόλεζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Παξόκνηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ελλνηνινγηθνί ράξηεο σο δηδαθηηθή παξέκβαζε θαη ζε καζεηέο δεκνηηθνύ από ηνπο Φνξηνύλε & Φξαγθάθε (2005). Ζ ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε έρεη εξεπλεζεί θαη σο εξγαιείν δηεξεύλεζεο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζρεηηθά κε ην ππό εμέηαζε ζέκα (Κόιιηαο θ.ά. 2000) αιιά θαη σο εξγαιείν ζπλεξγαζίαο (Κόκεο & Φεηδάο, 2000). Παιδαγυγική Αξία ηος Ψηθιακού Φακέλος Μαθηηή Σύκθσλα κε ην επξσπατθό πηινηηθό project MOSEP, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Leonardo Da Vinci (MOSEP, 2007) ππάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηνλ ηξόπν ρξήζεο ησλ eportfolio: σο εξγαιεία γηα αμηνιόγεζε, σο εξγαιεία γηα ζρεδίαζε πξνζσπηθήο αλάπηπμεο (personal development planning - PDP), θαη σο εξγαιεία γηα ελεξγή κάζεζε (active learning). Υπό απηό ην πξίζκα κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ζεκαληηθά ηελ ηειεθπαίδεπζε. Ο ςεθηαθόο θάθεινο καζεηή ελζαξξύλεη ηνλ καζεηή λα αλαζεσξήζεη θαη λα αζθήζεη θξηηηθή ζην ηη έθαλε, ηη δεκηνύξγεζε, ηη έκαζε, ηη εκπεηξίεο απέθηεζε θαζώο νλ ελζαξξύλεη ζην λα θαηαγξάςεη απηέο ηηο θξηηηθέο θαη λα ηηο κνηξαζηεί κε άιινπο. Γίλεηαη δειαδή, αμία ζηελ θξηηηθή θαη απαηηείηαη λα είλαη ζαθήο γηα λα ππάξμεη 158

7 επνηθνδνκεηηθή αλαηξνθνδόηεζε. Απηό κπνξεί έρεη σο ζπλέπεηα ν καζεηήο λα αληιήζεη πεξηζζόηεξα νθέιε από ηε θξηηηθή δηαδηθαζία, νθέιε πνπ πξηλ δελ απνθόκηδε (Παπαραξαιάκπνπο, 2008). Ζ αλάπηπμε ηνπ ςεθηαθνύ θαθέινπ καζεηή ηξνθνδνηεί θαη ππνζηεξίδεη ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ. Ο καζεηήο ρξεζηκνπνηεί ηελ θξηηηθή ηνπ γηα λα ζρεδηάζεη ην ηη πξέπεη λα θάλεη γηα λα πξνρσξήζεη, γηα λα κάζεη, γηα λα δεκηνπξγήζεη, γηα λα επηηύρεη. ζηάδην ηδηαίηεξα ζεκαληηθό γηαηί ζπγθεθξηκελνπνηεί ηηο θξηηηθέο επηηξέπνληαο θαη ελζαξξύλνληάο ηνλ λα ηηο κνηξαζηεί κε άιινπο. Απηή ε δηαδηθαζία ηεο άκεζεο αιιειεπίδξαζεο ζηελ εμαδ, κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ καζεηή λα απνθνκίζεη ζεκαληηθά νθέιε κέζα από ηελ εκπεηξία ηεο κάζεζεο. Ζ εθαξκνγή ησλ ςεθηαθώλ θαθέισλ καζεηώλ ζηελ εμαδ δίλεη ζηνλ καζεηή ηελ δπλαηόηεηα απηήο ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ελεξγνπνηώληαο ηνλ ζην πώο λα καζαίλεη κόλνο ηνπ θαη πώο λα ιεηηνπξγεί απηόλνκα. Αθόκα πην ζεκαληηθό, αλ ν καζεηήο ρξεηάδεηαη λα αθηεξώζεη ρξόλν γηα λα πξνεηνηκάζεη ηε ζθέςε ηνπ, ώζηε λα κπνξεί λα ηε κνηξαζηεί κε άιινπο, ηόηε ε εθαξκνγή ησλ ςεθηαθώλ θαθέισλ καζεηή ζηελ εμαδ δίλεη ζην καζεηή, κέζα από ηελ θξηηηθή δηαδηθαζία, ηε δπλαηόηεηα λα αθηεξώλεη ηνλ ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη θαη πνπ κπνξεί λα δηαθέξεη από καζεηή ζε καζεηή γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ζθέςεο ηνπ θαη ηεο θαηαλόεζεο ησλ εκπεηξηώλ ηνπ, επηηπγράλνληαο θαη έλαλ από ηνπο βαζηθνύο ζθνπνύο αλάπηπμεο ηνπ ςεθηαθνύ θαθέινπ καζεηή ζηελ εληζρπηηθή εμαδ, πνπ είλαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κάζεζεο. Πλεονεκηήμαηα σπήζηρ και ανάπηςξηρ ηος Ψηθιακού Φακέλος Μαθηηή Υπάξρνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα ζηε ρξήζε ελόο ςεθηαθνύ θαθέινπ καζεηή, όπσο: κε ηνπο παξαδνζηαθνύο θαθέινπο, ραξηνθάθεινη, θνπηηά κε θαζέηεο, εηθόλεο, δσγξαθηέο κπνξεί λα θαηαιάβνπλ πνιύ θπζηθό ρώξν. Με ηνλ ςεθηαθό θάθειν, νη πιεξνθνξίεο απνζεθεύνληαη εύθνια είηε ζην ζθιεξό δίζθν ηνπ ππνινγηζηή, είηε ζ έλαλ νπηηθό δίζθν (CD-ROM) είηε νπνπδήπνηε αιινύ (π.ρ. DVD, memory stick), νη ςεθηαθνί θάθεινη εθηόο από ην ειάρηζην θπζηθό ρώξν πνπ θαηαιακβάλνπλ, κπνξεί λα ζπγθξαηήζνπλ κηα κεγάιε πνζόηεηα πιεξνθνξηώλ. Δηθόλεο, έξγα ηέρλεο θαη γξαπηά δείγκαηα εξγαζηώλ κπνξεί λα ππνζηνύλ ζάξσζε θαη λα απνζεθεπηνύλ, κε ηε δεκηνπξγία ςεθηαθνύ θαθέινπ εξγαζηώλ, κηα ζπλεξγαηηθή εξγαζία καζεηώλ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζην θάθειν όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ, νη ςεθηαθνί θάθεινη κπνξεί λα εκπινπηηζηνύλ κε ήρν, κνπζηθή, εηθόλεο, γξαθηθά αθόκα θαη βίληεν. Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία αλ ιεθζνύλ ππ όςε, θάλνπλ ην ςεθηαθό θάθειν πην εύθνιν θαη ειθπζηηθό ηόζν ζην καζεηή, όζν θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθό πνπ ζα ηνλ αμηνινγήζνπλ. Οη καζεηέο, κε ηε δεκηνπξγία, ζπιινγή, νξγάλσζε θαη απνηίκεζε ηνπ ςεθηαθνύ θαθέινπ καζεηή, απνθηνύλ ζπλαίζζεζε θαη ελδπλάκσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιόγεζεο (Barrett, 2001). Ο ςεθηαθόο θάθεινο καζεηή κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο ρώξνο θαηαγξαθήο θαη νξγάλσζεο ησλ γλώζεώλ ηνπο. Δπηηξέπεη ζην καζεηή λα δεκηνπξγήζεη ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ έλα ζύζηεκα θαηαγξαθήο ηεο δνπιεηάο ηνπ, όπνπ άιινη καζεηέο θαη θαζεγεηέο κπνξνύλ λα αζθήζνπλ θξηηηθή. Ζ νξγαλσκέλε παξνπζίαζε ηνπ πιηθνύ πνπ έρεη ζπγθεληξώζεη ν καζεηήο, ηνπ επηηξέπεη λα πξνβάιιεη ηε δνπιεηά ηνπ, λα δερηεί ηα ζρόιηα ησλ θαζεγεηώλ θαη λα αλαζεσξήζεη ηε δνπιεηά ηνπ ζπγθεληξώλνληαο όιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπ. 159

8 Απνθνηηώληαο θαη αλαδεηώληαο εξγαζία, ν ςεθηαθόο θάθεινο παξέρεη ζηνλ εξγνδόηε όιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ππνςήθην ελδηαθεξόκελν. Τα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ελόο ςεθηαθνύ θαθέινπ καζεηή από ηνπο καζεηέο είλαη (Siemens, 2004): Πξνζσπηθή δηαρείξηζε γλώζεο Αύμεζε ζηε απνηειεζκαηηθόηεηα κάζεζεο Αύμεζε ζηηο δεμηόηεηεο ρξήζεο ησλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο Ηζηνξηθό αλάπηπμεο θαη εμέιημεο Γπλαηόηεηα ζρεδηαζκνύ θαη θαζνξηζκνύ ζηόρσλ Άζθεζε θξηηηθήο ζηα ηερλνπξγήκαηα θαη ζηνλ ηξόπν πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηόρνπο Βνεζνύλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα ζπζρεηίζνπλ ηηο καζεζηαθέο ηνπο εκπεηξίεο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ ηππηθή θαη άηππε εθπαίδεπζή ηνπο. Παξέρνπλ ηα κεηαγλσζηηθά ζηνηρεία, πνπ είλαη απαξαίηεηα ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηνλ ζρεδηαζκό ησλ κειινληηθώλ ηνπο καζεζηαθώλ αλαγθώλ, κε βάζε πξνεγνύκελεο επηηπρίεο θαη απνηπρίεο Πξνζσπηθόο έιεγρνο ηνπ ηζηνξηθνύ απόθηεζεο ηεο γλώζεο. Έλαο ηδεαηόο ςεθηαθόο θάθεινο καζεηή ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ επέιηθηε εηζαγσγή δεδνκέλσλ (θάζε ζηνηρείν λα κπνξεί λα έρεη ηα δηθά ηνπ κεηαδεδνκέλα θαη λα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί σο μερσξηζηό αληηθείκελν), ηελ νξγάλσζε (ηα αληηθείκελα λα κπνξνύλ λα ηεξαξρεζνύλ ζε θαηαιόγνπο), ηελ αλάθηεζε (ηα αληηθείκελα λα κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ κε βάζε θξηηήξηα πνπ ζέηεη ν δεκηνπξγόο ηνπ ηνπ) θαη ηελ παξνπζίαζε (ηα αληηθείκελα λα κπνξνύλ λα νκαδνπνηεζνύλ θαη λα παξνπζηάδνληαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο αλάινγα κε ηα δηθαηώκαηα πξόζβαζεο). Σύκθσλα κε ηνλ Παπαραξαιάκπνπο (2008), αλ έλαο ςεθηαθόο θάθεινο καζεηή πιεξεί ηα θξηηήξηα απηά, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα εξγαιείν πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, πνπ θαιύπηεη ζπλνιηθά ηηο αλάγθεο όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Μεθοδολογία ανάπηςξηρ τηθιακού θακέλος μαθηηή Ο ςεθηαθόο θάθεινο καζεηή ρξεζηκνπνηεί ςεθηαθή ηερλνινγία, επηηξέπνληαο ζε απηόλ πνπ ην αλαπηύζζεη, λα ζπιιέγεη θαη λα νξγαλώλεη ηα αληηθείκελα ππό πνιιέο κνξθέο κέζσλ (ήρν, βίληεν, γξαθηθά, θείκελν). Καζόηη δελ ππάξρεη θαηαγεγξακκέλε έξεπλα εθαξκνγήο ηνπ ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ Σ.Δ.Π., ε κεζνδνινγία αλάπηπμεο ηνπ, βαζίζηεθε ζηα κνληέια αλάπηπμεο Φ.Δ.Μ. ησλ Stiggins (2001) θαη Αξβαλίηε (2007), Φ.Δ.Μ. εξγαζίαο, εκπινπηηδόκελα κε ζηνηρεία ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο θαη πξνζαξκνδόκελα ζηελ εμαδ.. Τα έξγα ησλ καζεηώλ επηιέγεθαλ κε ηε ζπλαίλεζή ηνπο, κε βάζε ηνπο ζηόρνπο ηεο έξεπλαο θαη απνηέιεζαλ ηεθκήξηα γηα ηελ πξνζπάζεηα, ηελ πξόνδν, ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ηνπ Σ.Δ.Π. θαη ζύκθσλα κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ (Κνπινπκπαξίηζε & Μαηζαγγνύξαο, 2004). Σεκαληηθή ππήξμε θαη ε πξνζπάζεηα γηα ζπλερή εκπινθή ηνπ καζεηή ε νπνία εμαξηάηαη από ηελ εθπαηδεπηηθή βαζκίδα πνπ αλήθεη ν καζεηήο. Ζ εκπινθή πεξηιάκβαλε ζπλεξγαζία καζεηή κε ηνλ εθπαηδεπηηθό γηα ηελ επηινγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ςεθηαθνύ θαθέινπ καζεηή θαη αλαηξνθνδόηεζή ηνπ, άπνςε πνπ ππνζηεξίδεηαη θαη από ηνπο Paulson & Paulson (1994) θαη LaBoskey (2000). Λακβάλνληαο ππ όςε ην όηη δελ ππάξρνπλ απζηεξνί θαλόλεο αλαθνξηθά κε ην πεξηερόκελν ηνπ Φ.Δ.Μ. δόζεθε έκθαζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο ώζηε λα ζπλάδνπλ κε ηηο αμίεο πνπ κεηαδίδεη ν εθπαηδεπηηθόο κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ επηιέγεζαλ (Arter & Spandel, 1992). 160

9 Σύκθσλα κε ηα παξαπάλσ κε ηε αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο , νη καζεηέο ελεκεξώζεθαλ γηα ηνλ ςεθηαθό θάθειν καζεηή νξίζηεθε ν ηξόπνο αμηνπνίεζήο ηνπ θαζώο θαη νη ζηόρνη πνπ ππεξεηεί. Δγθαηαζηάζεθε ζε 15 ππνινγηζηέο ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ ζε πεξηβάιινλ Windows XP. Δπηπιένλ, εγθαηαζηάζεθε ν CmapServer, ζηνλ θεληξηθό ππνινγηζηή ηνπ εξγαζηεξίνπ πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνύλ θαη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο αιιά δόζεθε θαη ζε cd πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα ην εγθαηαζηήζνπλ θαη ζην ζπίηη ηνπο. Οη καζεηέο εμνηθεηώζεθαλ κε ηε δεκηνπξγία εξγαζηώλ, πνπ ηνπο είραλ αλαηεζεί από ηνλ εθπαηδεπηηθό κε ζαθείο ζηόρνπο, πνπ επί ην πιείζηνλ ήηαλ ζπλεξγαηηθέο θαη έγηλε πξνζπάζεηα λα αμηνπνηεζνύλ πξνγξάκκαηα ηνπ Ζ/Υ, ινγηζκηθά, αθόκα θαη ηνπ Γηαδηθηύνπ (αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ θαη εηθόλσλ ζε ηζηνζειίδεο). Παξάιιεια, κε ηηο αλαηεζείζεο εξγαζίεο, έγηλε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο από θνηλνύ (εθπαηδεπηηθνύκαζεηώλ) θξηηεξίσλ γηα ηελ αμηνιόγεζή ηνπο, ηα νπνία ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο είρε σο απνδέθηεο ηνπο καζεηέο κε ζθνπό ηελ απηνμηνιόγεζή ηνπο, αθόκα θαη ηελ εηεξναμηνιόγεζή ηνπο (από ζπκκαζεηέο ηνπο). Οη καζεηέο ηεο Γ Γπκλαζίνπ έρνπλ δηδαρζεί θαη είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ ρξήζε ησλ Windows θαη internet θαζώο θαη πξνγξακκάησλ όπσο (Word, PowerPoint, θ.α.) αθνύ ηα δηδάζθνληαη από ηελ Α Γπκλαζίνπ ζηα πιαίζηα ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο εμνηθεηώζεθαλ κε ην ινγηζκηθό CmapΤννls, πνπ : επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα θαηαζθεπάδνπλ γλσζηηθά κνληέια σο ελλνηνινγηθνύο ράξηεο, ηε δεκηνπξγία ςεθηαθώλ θαθέισλ ηε δηθηύσζε, ηε δπλαηόηεηα θξάηεζεο ζεκεηώζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία ζπλδέζεσλ κε άιια αξρεία (Word, Excel, Power Point, θσηνγξαθίεο) ή ηζηνζειίδεο. Ζ ζπκβνιή ηνπ ελλνηνινγηθνύ ράξηε έθαλε ηε δηαζύλδεζε ησλ εξγαζηώλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ειεθηξνληθό θάθειν εξγαζηώλ ηνπ καζεηή, κηα εύθνιε, δηαπξαγκαηεύζηκε θαη πνιύ ελδηαθέξνπζα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη καζεηέο ηεο ηάμεο, θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα, ελεκέξσλαλ ην ςεθηαθό ηνπο θάθειν κε ηηο εξγαζίεο θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ είραλ απνπεξαηώζεη ρξεζηκνπνηώληαο πεγέο από ην Γηαδίθηπν θαη πξνγξάκκαηα ηνπ Ζ/Υ (Word, Power Point). Απηέο νη εξγαζίεο πεξηιάκβαλαλ θείκελα, απαληήζεηο ζε δξαζηεξηόηεηεο ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ Σ.Δ.Π., ελλνηνινγηθνύο ράξηεο, άξζξα θ.ά. Οη εξγαζίεο απηέο γίλνληαη ζηα πιαίζηα νκάδσλ πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί από ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο αιιά θαη θάπνηεο θνξέο ζε αηνκηθό επίπεδν. Έηζη ζε επίπεδν δηδαθηηθήο εθαξκνγήο ζπλνπηηθά αθνινπζήζεθαλ ηα ηξία παξαθάησ βήκαηα, ηα νπνία πεξηειάκβαλαλ: ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ηελ ηερληθή ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ην ινγηζκηθό ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο CmapTools, ηε δεκηνπξγία ςεθηαθνύ θαθέινπ εξγαζηώλ κε ην ινγηζκηθό CmapTools Σηάδια δημιοςπγίαρ και ςλοποίηζηρ τηθιακού θακέλος μαθηηή Γηα ηελ δεκηνπξγία θαη πινπνίεζε ηνπ e-portfolio, νη καζεηέο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθό: 161

10 1. Απνθάζηζαλ πνηα κνξθή ζα δώζνπλ ζηνλ πξνζσπηθό ηνπο θάθειν, πνηα αληηθείκελα ζα πεξηέρεη απηόο θαη γηα πνην ζθνπό ηνλ δεκηνπξγνύλ. 2. Σπλέιιεμαλ ζηνηρεία. Οη καζεηέο ζπλέιιεμαλ δηάθνξα ζηνηρεία ηα νπνία βνήζεζαλ λα δείμνπλ θάπνηα από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπο, αιιά θαη ησλ επαγγεικαηηθώλ ηνπο επηινγώλ. 3. Δπέιεμαλ απηά πνπ ηνπο αληηπξνζώπεπαλ. Μεηά ην ζηάδην ηεο ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ, νη καζεηέο αζρνιήζεθαλ κε ηελ επηινγή εθείλσλ πνπ ηνπο αληηπξνζσπεύνπλ θαη πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηνλ ςεθηαθό θάθειν καζεηή αλάινγα κε ηα επαγγεικαηηθά ηνπο ελδηαθέξνληα. 4. Σθέθηεθαλ θαη αμηνιόγεζαλ. Σην ζηάδην ηνπ ζηνραζκνύ νη καζεηέο ζθέθηεθαλ θαη πξνβιεκαηίζηεθαλ γηα πνην ιόγν έρνπλ θάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο θαθέινπ θαη ηη είλαη εθείλν πνπ ηνπο ώζεζε λα επηιέμνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία θαη όρη θάπνηα άιια. 5. Σπλέδεζαλ ζπζρέηηζαλ ηα πξνεγνύκελα ζηνηρεία κε άιια πην πξόζθαηα. Σην ζηάδην απηό νη καζεηέο ζπλέδεζαλ θάζε θαηλνύξγην ζηνηρείν κε ηα πξνεγνύκελα. Έβαιαλ ζηόρνπο, έζεζαλ ρξνλνδηαγξάκκαηα, αμηνιόγεζαλ ηελ πξόνδν πνπ έρνπλ θάλεη θαη όζνη δελ ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη, έθαλαλ ηξνπνπνηήζεηο θηηάρλνληαο έλαλ θαηάινγν λέσλ ελεξγεηώλ. 6. Σπδήηεζαλ γηα απηά κε ηνλ εθπαηδεπηηθό. Οη καζεηέο εμέζεζαλ όηη έρνπλ πεηύρεη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ςεθηαθνύ θαθέινπ καζεηή, ζπλεηδεηνπνίεζαλ αλ πξαγκαηνπνίεζαλ ηνπο ζηόρνπο ηνπο, ζπδήηεζαλ γηα ηηο ηπρόλ αδπλακίεο ηνπο, ηα «δπλαηά» ηνπο ζεκεία θαη ηηο δεμηόηεηεο πνπ αλαπηύρζεθαλ θαη ζπιινγίζηεθαλ πνηα ζεκεία ζα πξέπεη λα πξνζέμνπλ πεξηζζόηεξν ζε επόκελε πινπνίεζε. 7. Απέξξηςαλ όηη δελ ηζρύεη πιένλ θαη ηνλ αλαλέσζαλ κε θαηλνύξγηα ζηνηρεία. Σην ηειηθό ζηάδην έγηλε ε αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηόηεξσλ ζηνηρείσλ κε άιια λεόηεξα. Ο ςεθηαθόο θάθεινο καζεηή αλαλεώλεηαη ζπλερώο, εθόζνλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ αιιάδνπλ νη ζηόρνη ηνπ καζεηή, ηα ζρέδηά ηνπ, νη αμίεο ηνπ θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ. Έηζη, νη καζεηέο αληηθαηέζηεζαλ ηα παιηά δεδνκέλα κε ζύγρξνλα απνξξίπηνληαο όηη ζεσξείηαη παξσρεκέλν θαη αθαηάιιειν γηα ηηο επηινγέο θαη ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπο. Γιαδικαζία αξιολόγηζηρ τηθιακού θακέλος μαθηηή Ζ αμηνιόγεζε ηνπ ςεθηαθνύ θαθέινπ καζεηή απνηειεί ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο ηνπ θαη κπνξεί λα απνηειεί πξόζζεηε ηερληθή αμηνιόγεζεο, είηε αμηνιόγεζε πνπ αληηθαζηζηά άιιεο ηερληθέο. Ζ αμηνιόγεζε ηνπ ςεθηαθνύ θαθέινπ καζεηή αξρίδεη από ηε ζηηγκή πνπ νη καζεηέο εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο ρξήζεο ηνπ. Αληίζεηα νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα ιάβνπλ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά δεδνκέλα κε ζηόρν ηε ζσζηή εξκελεία θαη ηηο αθξηβείο παξαηεξήζεηο γηα ηνλ ςεθηαθό θάθειν ηνπ καζεηή. Σε έλα ςεθηαθό θάθειν καζεηή δελ αμηνινγνύληαη όια αιιά θάπνηα από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο, ε θιίκαθα αμηνιόγεζεο, νη ππεύζπλνη γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη ε βαζκνιόγεζε ηνπ ςεθηαθνύ θαθέινπ καζεηή. Τν ζύζηεκα αμηνιόγεζεο πνπ εθαξκόζηεθε είλαη ηεο θιίκαθαο δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ (Rubric) εθόζνλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Σ.Δ.Π. έγηλε από θνηλνύ (εθπαηδεπηηθώλ καζεηώλ) πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο θξηηεξίσλ γηα ηελ αμηνιόγεζή ηνπο. Έηζη αμηνινγήζεθαλ : 1. ε νξγάλσζε ηνπ θάθεινπ 2. ην πεξηερόκελν ηνπ θαθέινπ 162

11 3. ρξήζε ηνπ ελλνηνινγηθνύ ράξηε 4. ε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ καζεηώλ. Κάζε έλα από απηά ηα θξηηήξηα αμηνινγήζεθε κε ηέζζεξα (4) ζπγθεθξηκέλα "Σηάδηα επίηεπμεο". 1 (έλα), αλ είλαη θάησ από ηα επίπεδα πνηόηεηνο 2 (δύν), αλ επαξθώο ηθαλνπνηνύληαη ηα επίπεδα πνηόηεηνο. 3 (ηξία), αλ ππεξβαίλνπλ ηα επίπεδα πνηόηεηνο. 4 (ηέζζεξα), αλ είλαη ππνδεηγκαηηθό. Σε αλάιπζε ηνπ πξώηνπ θξηηεξίνπ - ηεο νξγάλσζεο - ν καζεηήο βαζκνινγείηαη κε: 1 (έλα), αλ ν ςεθηαθόο θάθεινο καζεηή είλαη κπεξδεκέλνο θαη πεξηιακβάλεη πεξηνξηζκέλν αξηζκό πιεξνθνξηώλ αληηθεηκέλσλ (<20%) 2 (δύν), αλ είλαη νξγαλσκέλνο θαη πεξηέρεη κεξηθέο από ηηο πιεξνθνξίεο αληηθείκελα (20-50%). 3 (ηξία), αλ είλαη θαιά νξγαλσκέλνο, πεξηέρεη ηθαλνπνηεηηθό αξηζκό πιεξνθνξηώλ αληηθεηκέλσλ (50-80%) θαη αθνινπζνύληαη νη θαλόλεο δεκηνπξγίαο ηνπ ςεθηαθνύ θαθέινπ 4 (ηέζζεξα), αλ είλαη πνιύ θαιά νξγαλσκέλνο, πεξηέρεη ηνλ απαξαίηεην αξηζκό αληηθεηκέλσλ (>80%) θαη αθνινπζνύληαη νη θαλόλεο δεκηνπξγίαο ηνπ ςεθηαθνύ θαθέινπ καζεηή. Σε αλάιπζε ηνπ δεπηέξνπ θξηηεξίνπ - ηνπ πεξηερνκέλνπ - ν καζεηήο βαζκνινγείηαη κε: 1 (έλα), αλ ππήξμε αδπλακία ζπλέρηζεο ή απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ 2 (δύν), αλ ηα ςεθηαθά αληηθείκελα δελ παξνπζηάδνπλ ζπλνρή ή δελ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί κε αθξίβεηα 3 (ηξία), αλ ηα ςεθηαθά αληηθείκελα είλαη μεθάζαξα κε ινγηθή ζπλνρή αιιά δελ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί κε αθξίβεηα 4 (ηέζζεξα), αλ ηα ςεθηαθά αληηθείκελα δείρλνπλ πςειή γλσζηηθή θαηαλόεζε θαη έρνπλ ραξαθηεξηζηεί κε αθξίβεηα. Σε αλάιπζε ηνπ ηξίηνπ θξηηεξίνπ ηεο ρξήζεο ηνπ ελλνηνινγηθνύ ράξηε - ν καζεηήο βαζκνινγείηαη κε: 1 (έλα), αλ ππήξμε κε μεθάζαξε δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ ελλνηώλ θαη ζπλδεηηθώλ θξάζεσλ 2 (δύν), αλ ρξεζηκνπνηνύληαη όιεο νη έλλνηεο 3 (ηξία), αλ νη έλλνηεο νξγαλώλνληαη ηεξαξρηθά θαη εληνπίδνληαη νη πην πεξηεθηηθέο 4 (ηέζζεξα), αλ ππάξρεη πξννδεπηηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ ησλ ελλνηώλ. Σε αλάιπζε ηνπ ηέηαξηνπ θξηηεξίνπ - ηεο ζπλεξγαζίαο - ν καζεηήο βαζκνινγείηαη κε: 1 (έλα), αλ έγηλε ιίγε ή θαζόινπ νκαδηθή εξγαζία 2 (δύν), αλ έγηλε πξνζπάζεηα λα εξγαζηεί θαιά κε ηνπο άιινπο θαη θαηά πόζν είρε ελεξγή ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα 3 (ηξία), αλ ππήξρε πνιύ θαιή εξγαζία κε ηνπο άιινπο κε εκπινθή όισλ 4 (ηέζζεξα), αλ ππήξρε εμαηξεηηθά θαιή εξγαζία κε ηνπο άιινπο θαη αλ ππήξρε ζεβαζκόο θαη ζπκπιήξσζε ησλ ηδεώλ - ελλνηώλ πιεξνθνξηώλ, ησλ άιισλ. Ζ βαζκνιόγεζε ηνπ ςεθηαθνύ θαθέινπ καζεηή εμαξηάηαη από ην ζθνπό ηεο ρξήζεο ηνπ. Έηζη, έλαο ςεθηαθόο θάθεινο καζεηή κπνξεί λα κελ βαζκνινγεζεί, γηαηί απιώο 163

12 ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξνηξπλζνύλ νη καζεηέο ή βαζκνινγείηαη γηαηί επηζπκεί λα παξέρεη έλα βαζκό ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο θεδεκόλεο ηνπο. Σςμπεπάζμαηα Αμηνπνηώληαο ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε θαη δηαπηζηώλνληαο ηελ έιιεηςε θαηαγεγξακκέλεο έξεπλαο ζηνπο Χ.Φ.Μ. πνπ λα έρνπλ εθαξκνγή ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη εηδηθόηεξα ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, αλαπηύρζεθε θαηάιιειε κεζνδνινγία βαζηζκέλε ζηα κνληέια αλάπηπμεο ησλ Φ.Δ.Μ. εκπινπηηδόκελα κε ζηνηρεία ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, πξνζαξκνδόκελα ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ηνπ Σ.Δ.Π ζην πιαίζην ζπκπιεξσκαηηθήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Σύκθσλα κε ηελ αλάπηπμε ηεο παξαπάλσ κεζνδνινγίαο ν Χ.Φ.Μ. αμηνπνηείηαη σο εξγαιείν ελεξγήο κάζεζεο θαη εθαξκνγήο ζπκπιεξσκαηηθήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ηνπ Σ.Δ.Π. αθνύ ζρεδηάδεηαη ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο θαη ζηόρνπο εθαξκνγήο, ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ (Κνπινπκπαξίηζε & Μαηζαγγνύξαο, 2004), ηελ θύζε ηνπ καζήκαηνο, ηελ εθπαηδεπηηθή βαζκίδα ησλ καζεηώλ θαη ηελ κεζνδνινγία αλάπηπμεο ησλ Φ.Δ.Μ. Stiggins (2001). Κξίλνληαο από ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ ζην εξσηεκαηνιόγην, ηελ ζπδήηεζε καδί ηνπο θαη αλαιύνληαο ηα δεδνκέλα από ηελ πξνζσπηθή παξαηήξεζε ηνπ δηδάζθνληνο, πξνθύπηεη όηη ην εγρείξεκα ηεο εηζαγσγήο ελόο επέιηθηνπ ηξόπνπ εληζρπηηθήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ Σ.Δ.Π., πνπ επηηξέπεη ηελ δηαδηθηπαθή πξόζβαζε θαη ζπλεξγαζία, έρεη πνιύ ζεηηθή αληαπόθξηζε από ηνπο καζεηέο πνπ ην απνδέρνληαη κε ελζνπζηαζκό. Καζώο ηα κνληέια ηνπ επνηθνδνκεηηθνύ θαη ηεο εγθαηεζηεκέλεο κάζεζεο ζηε δηδαζθαιία είλαη θπξίαξρα ζηελ ηξέρνπζα εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή (Bonk & Cunningham, 1998), ε αμηνπνίεζε ηνπ ΧΦΜ, γηα ηελ εθαξκνγή ζπκπιεξσκαηηθήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ηνπ ΣΔΠ, πξνζθέξεη ζηνλ καζεηή έλα καζεην-θεληξηθό πιαίζην κέζα ζην νπνίν ν καζεηήο έρεη ηνλ έιεγρν ηνπ ξπζκνύ κάζεζεο θαη ηηο απαξαίηεηεο επθαηξίεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηα ππόινηπα κέιε ηεο θνηλόηεηαο κάζεζεο (Lave & Wenger, 1991; Jonassen, 1992; Bonk & Graham, 2005). Βιβλιογπαθία Arter, J., & Spandel, V. (1992). NCME Instructional Module: Using portfolios of student work in instruction and assessment. Educational Measurement: Issues and Practice, 11 (1), pp Barrett, H. C. (2001). Electronic Portfolios, Retrieved on 23 January, 2011 from Bonk, C. J., & Graham, C. R. (2005). Handbook of blended learning: Global perspectives, local designs. San Francisco, CA: Pfeiffer Publishing CETIS, (2007). Centre for Educational Technology Interoperability Standards: Portfolio. Retrieved on 23 January, 2011 from Freeman, R., & Lewis, R. (1998). Planning and Implementing Assessment, Kogan Page Ltd, London. Garrison, D. R. (2000). Theoretical challenges for distance education in the 21st Century: A shift from structural to transactional issues. International Review of Research in Open and Distance Learning 1(1) (pp. 7-13), Retrieved on 17 December, 2010 from Goodrich Andrade, H. (2000). Using rubrics to promote thinking and learning. Educational Leadership 57 (5), pp Jonassen, D. H. (1992). Applications and limitations of hypertext technology for distance learning. Paper presented at the Distance Learning Workshop, Armstrong Laboratory, San Antonio, TX LaBoskey, V. K. (2000). Portfolios here, portfolios there Phi Delta Kappan,

13 Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated Learning. Legitimate peripheral participation, Cambridge, University of Cambridge Press Love, D., McKean, G., & Gathercoal, P. (2004). Portfolios to Webfolios and Beyond: Levels of Maturation. Retrieved on November, 2010 from educause.edu/educause+quarterly/educausequarterlymagazinevolum/portfoliostowe bfoliosandbeyond/ MacIsaac, D., & Jackson, L. (1994). Assessment processes and outcomes: Portfolio construction. New Directions for Adult and Continuing Education, 62, pp MOSEP, (2007). European Commission s Leonardo Da Vinci Program. Grab your future with an eportfolio. Retrieved on 23 October, 2010 from Paulson, F. L., Paulson, P. R., & Meyer, C. A. (1991). What makes a portfolio a portfolio? Educational Leadership, 48 (5), pp Siemens, G. (2004). eportfolios. Retrieved on 28 January, 2011 from Stiggins, R. J. (2001). Student-Involved Classroom Assessment (3rd ed), Upper Saddle River, NJ, Prentice-Hall, Inc Wade, R. C., & Yarbrough, D. B. (1996). Portfolios: a tool for reflective thinking in teacher education, Teaching and teacher education. 12 (1), pp Wall, Κ., Higgins, S., Miller, J., & Packard, N. (2006). Developing digital portfolios: investigating how digital portfolios can facilitate pupil talk about learning. Technology, Pedagogy and Education, 15 (3), pp Wolf, K. (1991). The schoolteacher's portfolio: Issues in design, implementation, and evaluation, Phi Delta Kappan, 73 (2), pp Woodward, H., & Nanlohy, P. (2004). Digital portfolios: fact or fashion? Assessment & Evaluation in Higher Education, 29 (2l) Αλδξεαδάθεο, Ν. (2005). Αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ [παλεπηζηεκηαθέο ζεκεηώζεηο]. Αξβαλίηεο, Ν. (2007). Ο θάθεινο πιηθνύ (portfolio) σο κέζν ελαιιαθηηθήο θαη απζεληηθήο παηδαγσγηθήο αμηνιόγεζεο ηνπ καζεηή, Eπηζηεκνληθό Bήκα, 6 Γνπιή, Δ., Γόγνπινπ, Α., & Γξεγνξηάδνπ, Μ. (2007). Ο Ελλνηνινγηθόο Χάξηεο ζηελ Εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο ηεο Πιεξνθνξηθήο: Μηα Πηινηηθή δηεξεύλεζε. Θέκαηα ζηελ Δθπαίδεπζε, Δηδηθό ηεύρνο- αθηέξσκα "Σύγρξνλε έξεπλα ζηε δηδαθηηθή ηεο Πιεξνθνξηθήο: εξεπλεηηθνί άμνλεο, κέζνδνη, ηερληθέο, εξγαιεία" Γξεγνξηάδνπ, Μ., Γνπιή, Δ., & Γόγνπινπ, Α. (2003). Ο ελλνηνινγηθόο ράξηεο ζηε καζεζηαθή δηεξγαζία ηεο Δθπαίδεπζεο από Απόζηαζε. Σην: Α. Ληνλαξάθεο (Δπηκ.). Πξαθηηθά Εηζεγήζεσλ 2νπ Σπλεδξίνπ γηα ηελ Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Εθπαίδεπζε ( ), Πάηξα Κόιιηαο, Α., Μαξγεηνπζάθε, Α., Κόκεο, Β., & Γνπκελάθεο, Γ. (2000). Αλαπαξαζηάζεηο καζεηώλ ηνπ δεκνηηθνύ γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο όπσο αλαδύνληαη από ηε ρξήζε ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ θαη θεηκέλσλ. 2ν Παλειιήλην Σπλέδξην κε δηεζλή ζπκκεηνρή «Οη Τερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Επηθνηλσλίαο ζηελ Εθπαίδεπζε». Πάηξα, Παλεπηζηήκην Παηξώλ Κόκεο, Β., & Φείδαο, Φ. (2000). Παηδαγσγηθέο θαη ηερλνινγηθέο αξρέο ζρεδίαζεο ελόο ινγηζκηθνύ ζπλεξγαηηθήο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο βαζηζκέλν ζην δηαδίθηπν. Πξαθηηθά 2νπ Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ «Οη Τερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Επηθνηλσλίαο ζηελ Εθπαίδεπζε» ( ), Πάηξα Κνπινπκπαξίηζε, Α. & Μαηζαγγνύξαο, Ζ. (2004). Φάθεινο εξγαζηώλ ηνπ καζεηή (Portfolio): Ζ απζεληηθή αμηνιόγεζε ζηε δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία. Σην Π. Αγγειίδεο & Γ. Μαπξνεηδήο (Δπηκ.), Εθπαηδεπηηθέο Καηλνηνκίεο γηα ην Σρνιείν ηνπ Μέιινληνο. Αζήλα, Τππσζείησ Γθαζνύθα, Μ, Φώθηαιε, Π, Φηνλίδνπ, Μ, Βαζηιεηάδεο, Α. Δπζπκίνπ, Ζ, Γνπθάθεο, Σ. Εεκπίδεο & Γ, Σησκάδεο Β. (2007). Οξγαληζκόο Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ: Τήξεζε θαθέινπ εξγαζηώλ καζεηή Αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Αζήλα, Ο.ΔΠ.ΔΚ Παπαραξαιάκπνπο, Π. (2008). Υπνζηήξημε ηειεεθπαίδεπζεο κε ρξήζε eportfolio. Γηπισκαηηθή εξγαζία. Θεζζαινλίθε, Α.Π.Θ. Φνξηνύλε, Τ., & Φξαγθάθε, Μ., (2005). Δλλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε: κηα δηδαθηηθή παξέκβαζε. Πξαθηηθά 2νπ Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ "Αμηνπνίεζε ησλ Τερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Επηθνηλσλίαο ζηε δηδαθηηθή Πξάμε". Σύξνο Φσηηάδνπ, Τ. (2001). Τν Portfolio σο κέζνλ αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ησλ καζεηώλ: Μηα πξόηαζε. Επηζεώξεζε Εθπαηδεπηηθώλ Θεκάησλ, 5 165

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Δ. Γ. Καςνύξα Δθπαηδεπηηθόο Μνπζηθήο leniw_kap@yahoo.gr Ρ. Γ. Κσηζάθεο Τπνςήθηνο

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΥΡΗΣΩΝ ΣΙ ΚΤΠΡΙΑΚΔ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ»

«ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΥΡΗΣΩΝ ΣΙ ΚΤΠΡΙΑΚΔ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΥΡΗΣΩΝ ΣΙ ΚΤΠΡΙΑΚΔ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail.

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail. 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγυγική αξιοποίηζη ηος μαθήμαηορ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Ειδική Αγυγή - Εςαιζθηηοποίηζη ηυν μαθηηών σάπιν ηος πεπιβάλλονηορ. Μία διδακηική πποζέγγιζη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Δξ Καηεξίλα Μπαδίγνπ Υπεύζπλε ηνπ ΚΠΕ Δξαπεηζώλαο katbazigou@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η πξαθηηθή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο θαζηεξώλεηαη ζε γεληθεπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (Π.Δ.Τ.Π.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (Π.Δ.Τ.Π.) ΓΔΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (Π.Δ.Τ.Π.) Πηπρηαθή Δξγαζία Δπνπηεύνπζα: θα. Παπαγηάλλε Αηθαηεξίλε Σίηινο:''Ο επνπηηθόο θαη θαζνδεγεηηθόο ξόινο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα