Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα"

Transcript

1 --- I Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥΚΑΙΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Φεβρουαρίου 1995 γιαταπρόσθετατροôίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών (ΕΕ αριθ. L 61 της , σ. 1) Τροποποιείται από: Επίσημη ΕÔημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία Οδηγία 96/85/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης εκεμβρίου 1996 Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1998 L L

2 --- I Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥΚΑΙΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Φεβρουαρίου 1995 γιαταπρόσθετατροôίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100Α, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 2 ), ΑποÔασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 189 Βτης συνθήκης ( 3 ), Έχοντας υπόψη την οδηγία 89/107/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης εκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόôιμα τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη διατροôή ( 4 ), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραôος 2, Εκτιμώντας: ότι οι διαôορές μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών που αôορούν στα συντηρητικά, τα αντιοξειδωτικά και άλλα πρόσθετα καθώς και στους όρους χρήσεώς τους κωλύουν την ελεύθερη κυκλοôορία των τροôίμων ότι τα ανωτέρω μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού ότι πρώτιστο μέλημα κάθε κανόνα σχετικού με τα εν λόγω πρόσθετα τροôίμων και με τους όρους χρήσεώς τους θα πρέπει να είναι η ανάγκη προστασίας του καταναλωτή ότι αναγνωρίζεται γενικά ότι τα ανεπεξέργαστα τρόôιμα και ορισμένα άλλα τρόôιμα θα πρέπει να είναι απηλλαγμένα προσθέτων ότι, έχοντας υπόψη τα πλέον πρόσôατα επιστημονικά και τοξικολογικά δεδομένα για τις εν λόγω ουσίες, ορισμένες εξ αυτών πρέπει να επιτραπούν για ορισμένα τρόôιμα και υπό ορισμένους όρους χρήσεως ότι είναι αναγκαίο να καθοριστούν αυστηροί κανόνες για τη χρήση των προσθέτων των τροôίμων στις τροôές για βρέôη, στις τροôές δεύτερης βρεôικής ηλικίας και στις τροôές απογαλακτισμού, όπως αναôέρεται στην οδηγία 89/398/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα τρόôιμα που προορίζονται για ειδική διατροôή ( 5 ), και ιδίως στο άρθρο 4 παράγραôος 1 στοιχείο ε) ( 1 ) ΕΕ αριθ. C 206 της , σ. 12 και ΕΕ αριθ. C 189 της , σ. 11. ( 2 ) ΕΕ αριθ. C 108 της , σ. 26. ( 3 ) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 1993 (ΕΕ αριθ. C 176 της , σ. 117) επιβεβαιώθηκε στις (ΕΕ αριθ. C 342 της ), κοινή θέση του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 1994 (ΕΕ αριθ. C 172 της , σ. 4)και απόôαση τουευρωπαϊκούκοινοβουλίουτης16ης Νοεμβρίου 1994 (ΕΕ αριθ. C 341 της ). ( 4 ) ΕΕ αριθ. L 40 της , σ. 27. ( 5 ) ΕΕ αριθ. L 186 της , σ. 27. I

3 --- I ότι η παρούσα οδηγία δεν θίγει τους κανόνες που αôορούν στις γλυκαντικές και στις χρωστικές ύλες ότι, εν αναμονή ειδικών διατάξεων στα πλαίσια της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά Ôυτοπροστατευτικών προϊόντων ( 1 ) και της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1990 που αôορά τον καθορισμό των ανώτατων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα ÔυτοÔαρμάκων επάνω ή μέσα σε ορισμένα προϊόντα Ôυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών ( 2 ), ορισμένες ουσίες που ανήκουν στην κατηγορία αυτή καλύπτονται προσωρινά από την παρούσα οδηγία ότι Επιτροπή θα προσαρμόσει τις κοινοτικές διατάξεις στους κανόνες που θεσπίζει η παρούσα οδηγία ότι έχει ζητηθεί η γνώμη της επιστημονικής επιτροπής τροôίμων για τις ουσίες εκείνες που δεν έχουν ρυθμιστεί ακόμη βάσει κοινοτικών διατάξεων ότι στην παρούσα οδηγία πρέπει να περιληôθούν ειδικές διατάξεις σχετικά με πρόσθετα που αναôέρονται σε άλλεςκοινοτικέςδιατάξεις ότι είναι σκόπιμο, κατά τη λήψη αποôάσεως για το κατά πόσον συγκεκριμένο τρόôιμο ανήκει σε ορισμένη κατηγορία τροôίμων, να ακολουθείται η διαδικασία διαβουλεύσεων με τη Μόνιμη Επιτροπή ΤροÔίμων ότι τροποποίηση των ισχυόντων κριτηρίων καθαρότητας για τα πρόσθετα τροôίμων, πλην των χρωστικών και γλυκαντικών υλών, και νέες προδιαγραôές για τις ουσίες, για τις οποίες δεν ισχύουν κριτήρια καθαρότητας, θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 11 της οδηγίας 89/107/ΕΟΚ ότιταβελτιωτικάαλεύρων, για τα οποία ακόμη δεν έχει αποôανθεί η επιστημονική επιτροπή τροôίμων, θα αποτελέσουν το αντικείμενο ξεχωριστής οδηγίας ότι η παρούσα οδηγία αντικαθιστά τις οδηγίες 64/54/ΕΟΚ ( 3 ), 70/357/ΕΟΚ ( 4 ), 74/329/ΕΟΚ ( 5 ) και 83/463/ΕΟΚ ( 6 ) ότι οι εν λόγω οδηγίες καταργούνται, ΕΞΕ ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 230 της , σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 366 της , σ. 10). ( 2 ) ΕΕ αριθ. L 350 της , σ. 71. ( 3 ) ΕΕ αριθ. 12 της , σ. 161/64. ( 4 ) ΕΕ αριθ. L 157 της , σ. 31. ( 5 ) ΕΕ αριθ. L 189 της , σ. 1. ( 6 ) ΕΕ αριθ. L 255 της , σ. 1. II

4 --- I Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία συνιστά ειδική οδηγία που αποτελεί μέρος της γενικής οδηγίας, κατά την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας 89/107/ΕΟΚ, και εôαρμόζεται στα πρόσθετα πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών. εν εôαρμόζεται στα ένζυμα, εξαιρουμένων εκείνων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα 2. Μόνο τα πρόσθετα που πληρούν τις απαιτήσεις, που έχουν καθοριστεί από την επιστημονική επιτροπή για τα τρόôιμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα τρόôιμα. 3. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως: α) «συντηρητικά», οι ουσίες οι οποίες παρατείνουν το χρόνο διατηρήσεως των τροôίμων προστατεύοντάς τα από τις αλλοιώσεις που προκαλούνται από τους μικροοργανισμούς β) «αντιοξειδωτικά», οι ουσίες οι οποίες παρατείνουν το χρόνο διατηρήσεως των τροôίμων προστατεύοντάς τα από τις αλλοιώσεις που προκαλούνται από την οξείδωση, όπως το τάγγισμα των λιπών και οι μεταβολές χρώματος. γ) «Ôορείς», συμπεριλαμβανομένων των διαλυτών-ôορέων, οι ουσίες που χρησιμοποιούνται για τη διάλυση, την αραίωση, τη διασπορά ή άλλη Ôυσική τροποποίηση προσθέτου τροôίμων χωρίς να μεταβάλλουν τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του (και χωρίς να ασκούν οι ίδιοι τεχνολογικές επιδράσεις) προκειμένου να διευκολύνουν το χειρισμό, την εôαρμογήήτηχρήσητου δ) «οξέα», οι ουσίες που αυξάνουν την οξύτητα τροôίμων ή/και που τους προσδίδουν όξινη γεύση ε) «ρυθμιστές οξύτητας», οι ουσίες που μεταβάλλουν ή ελέγχουν την οξύτητα ή την αλκαλικότητα τροôίμου στ) «αντισυσσωματοποιητικοί παράγοντες», οι ουσίες που μειώνουν την τάση μεμονωμένων σωματιδίων τροôίμου να προσκολλώνται μεταξύ τους ζ) «αντιαôριστικοί παράγοντες», οι ουσίες που προλαμβάνουν ή περιορίζουν το σχηματισμό αôρού η) «διογκωτικοί παράγοντες», οι ουσίες που συμβάλλουν στη διόγκωση τροôίμου χωρίς να συμβάλλουν σημαντικά στη διαθέσιμη ενεργειακή αξία του θ) «γαλακτωματοποιητές», οι ουσίες που επιτρέπουν το σχηματισμό ή τη διατήρηση ομοιογενούς μείγματος δύο ή περισσοτέρων μη μειγνυόμενων Ôάσεων, όπως το λάδι και το νερό, σε τρόôιμο ι) «γαλακτωματοποιητικά άλατα», οι ουσίες που μετατρέπουν τις πρωτεΐνες που περιέχονται στο τυρί σε διεσπαρμένη μορôή και, κατ αυτόν τον τρόπο, επιôέρουν ομοιογενή κατανομή των λιπών και των άλλων συστατικών ια) «σκληρυντικοί παράγοντες», οι ουσίες που καθιστούν ή διατηρούν τους ιστούς των Ôρούτων ή των λαχανικών σκληρούς ή τραγανούς, ή αλληλεπιδρούν με τους πηκτωματογόνους παράγοντες για την παρασκευή ή την ενίσχυση πηκτώματος 98/72/EK 1

5 --- I ιβ) «ενισχυτικά γεύσεως», οι ουσίες που ενισχύουν την υπάρχουσα γεύση ή/και οσμή τροôίμου ιγ) «αôριστικοί παράγοντες», οι ουσίες που επιτρέπουν την ομοιογενή διασπορά αερίου Ôάσεως σε υγρό ή στερεό τρόôιμο ιδ) «πηκτωματογόνοι παράγοντες», οι ουσίες που προσδίδουν σ ένα τρόôιμο υôή μέσω του σχηματισμού πηκτώματος ιε) «υλικά για γλασάρισμα» (συμπεριλαμβανομένων των λιπαντικών μέσων), οι ουσίες που, τοποθετούμενες στην εξωτερική επιôάνεια τροôίμου, του προσδίδουν στιλπνότητα ή του παρέχουν προστατευτική επικάλυψη ιστ) «υγροσκοπικά μέσα», οι ουσίες που αποτρέπουν τη ξήρανση των τροôίμων αντιδρώντας στην επίδραση μιας ατμόσôαιρας χαμηλού βαθμού υγρασίας, ήπου προάγουν τη διάλυση μιας σκόνης σε υδατικό μέσο ιζ) ιη) «τροποποιημένα άμυλα», οι ουσίες που λαμβάνονται με μία ή περισσότερες χημικές επεξεργασίες βρώσιμων αμύλων, που μπορεί να έχουν υποστεί Ôυσική ή ενζυματική επεξεργασία, και μπορούν να έχουν υποστεί όξινη ή αλκαλική αραίωση ή λεύκανση «αέρια συσκευασίας», τα αέρια, πλην του αέρα, τα οποία εισάγονται σε περιέκτη πριν, κατά ή μετά την τοποθέτηση τροôίμου στον εν λόγω περιέκτη ιθ) «προωστικοί παράγοντες», τα αέρια, πλην του αέρα, τα οποία προκαλούν την αποβολή τροôίμου από περιέκτη κ) «διογκωτικά αρτοποιΐας», οι ουσίες ή οι συνδυασμοί ουσιών που ελευθερώνουν αέριο και ως εκ τούτου αυξάνουν τον όγκο της ζύμης ή του παναρίσματος κα) «συμπλοκοποιητές», οι ουσίες που σχηματίζουν χημικά σύμπλοκα με μεταλλικά ιόντα κβ) «σταθεροποιητές», οι ουσίες που επιτρέπουν τη διατήρηση της Ôυσικο-χημικής κατάστασης ενός τροôίμου. Οι σταθεροποιητές περιλαμβάνουν ουσίες οι οποίες επιτρέπουν τη διατήρηση της ομοιογενούς διασποράς δύο ή περισσότερων μη μειγνυόμενων ουσιών σε ένα τρόôιμο περιλαμβάνουν δε επίσης ουσίες που σταθεροποιούν, συντηρούν ή εντείνουν το υπάρχον χρώμα ενός τροôίμου κγ) «πυκνωτικά μέσα», οι ουσίες που αυξάνουν το ιξώδες ενός τροôίμου. 4. Τα βελτιωτικά αλεύρων πλην των γαλακτωματοποιητών είναι ουσίες που προστίθενται στο αλεύρι ή τη ζύμη προκειμένου να βελτιώσουν την αρτοποιητική ικανότητά τους. 5. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, τα ακόλουθα δεν θεωρούνται ως πρόσθετα τροôίμων: α) ουσίες που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του πόσιμου νερού όπως προβλέπεται στην οδηγία 80/778/ΕΟΚ ( 1 ) ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 229 της , σ. 11. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/692/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. 377 της , σ. 48). 2

6 --- I β) προϊόντα που περιέχουν πηκτίνη και παράγονται από τον αποξηραμένο οπό των μήλων ή το Ôλοιό των εσπεριδοειδών ή από μίγμα αμôοτέρων, με την επενέργεια αραιού οξέος, ακολουθούμενη από μερική εξουδετέρωση με άλατα νατρίου ή καλίου («υγρή πηκτίνη») γ) βάσεις τσίχλας δ) λευκή ή κίτρινη δεξτρίνη, άμυλο πεôρυγμένο ή δεξτρινοποιημένο, άμυλο τροποποιημένο με όξινη ή αλκαλική επεξεργασία, λευκασμένο άμυλο, Ôυσικώς τροποποιημένο άμυλο και άμυλο επεξεργασμένο με αμυλολυτικά ένζυμα ε) χλωριούχο αμμώνιο στ) πλάσμα αίματος, βρώσιμη ζελατίνη, προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών και τα άλατά τους, πρωτεΐνες γάλακτος, και γλουτένη ζ) αμινοξέα και τα άλατά τους πλην του γλουταμινικού οξέος, της γλυκίνης, της κυστεΐνης και της κυστίνης καθώς και των αλάτων τους, εôόσον δεν δρουν ως πρόσθετα η) καζεϊνικά άλατα και καζεΐνη θ) ινουλίνη. Άρθρο 2 1. Μόνον οι ουσίες των παραρτημάτων Ι, ΙΙΙ, IVκαι V, μπορούν να χρησιμοποιούνται σε τρόôιμα για τους σκοπούς που αναôέρονται στο άρθρο 1 παράγραôοι 3 και 4 2. Η χρήση στα τρόôιμα, των πρόσθετων τροôίμων του παραρτήματος Ι επιτρέπεται για τους σκοπούς που αναôέρονται στο άρθρο 1 παράγραôοι 3 και 4, εκτός αν πρόκειται για τα τρόôιμα του παραρτήματος ΙΙ, σύμôωνα με την αρχή του. 3. Με την επιôύλαξη ειδικών διατάξεων, η παράγραôος 2 δεν εôαρμόζεται: α) στα μη επεξεργασμένα τρόôιμα, στο μέλι όπως ορίζεται στην οδηγία 74/409/ΕΟΚ ( 1 ), στα μη γαλακτοματοποιημένα έλαια και στα λίπη ζωικής ή Ôυτικής προέλευσης, στο βούτυρο, στο παστεριωμένο και αποστειρωμένο (συμπεριλαμβανομένου του αποστειρωμένου σε εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία UHT) γάλα (συμπεριλαμβανομένου του πλήρους, του αποκορυôωμένου και του μερικώς αποκορυôωμένου γάλακτος) και στην πλήρη παστεριωμένη κρέμα, στα μη αρωματισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία έχουν υποστεί ζύμωση και στα οποία υπάρχουν ζώντες ζυμομύκητες, 98/72/EK 98/72/EK ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 221 της , σ

7 --- I στο Ôυσικό μεταλλικό νερό όπως ορίζεται στην οδηγία 80/777/ΕΟΚ ( 1 ) και στο νερό της πηγής, στον καôέ (εκτός του στιγμιαίου αρωματισμένου καôέ) και στα εκχυλίσματα καôέ, στο μη αρωματισμένο τσάι σε Ôύλλα, στα σάκχαρα, όπως ορίζονται στην οδηγία 73/437/ΕΟΚ ( 2 ), στα ξηρά ζυμαρικά εξαιρουμένων των ζυμαρικών χωρίς γλουτένη ή/και των ζυμαρικών που προορίζονται για υποπρωτεϊνική δίαιτα, σύμôωνα με την οδηγία 89/398/ΕΟΚ στο Ôυσικό, μη αρωματισμένο βουτυρόγαλα (εξαιρουμένου του αποστειρωμένου βουτυρόγαλου), κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, ως «ανεπεξέργαστα» ή «μη επεξεργασμένα» νοούνται τα τρόôιμα τα οποία δεν έχουν υποστεί επεξεργασία που να συνεπάγεται ουσιαστική μεταβολή της αρχικής κατάστασης του τροôίμου. Είναι δυνατόν, ωστόσο, να έχουν υποβληθεί για παράδειγμα σε διαίρεση, διαχωρισμό, αποχωρισμό, αôαίρεση των οστών ή του δέρματος, ψηλό τεμαχισμό, κοπή των άκρων, αποôλοίωση, άλεσμα, κοπή, καθαρισμό, αποκοπή, υπερκατάψυξη ή κατάψυξη απλή ψύξη, κονιοποίηση ή αôαίρεση του περιβλήματος, είτε είναι συσκευασμένα είτε όχι β) στις τροôές για βρέôη και μικρά παιδιά όπως αναôέρονται στην οδηγία 89/398/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένων των τροôών για ασθενή βρέôη και μικρά παιδιά. Τα τρόôιμα αυτά υπάγονται στις διατάξεις του παραρτήματος VΙ γ) στα τρόôιμα του παραρτήματος ΙΙ τα οποία επιτρέπεται να περιέχουν μόνο τα πρόσθετα του παραρτήματος αυτού και τα πρόσθετα των παραρτημάτων ΙΙΙ και IV και υπό τους όρους που καθορίζονται σε αυτά. 4. Τα πρόσθετα των παραρτημάτων ΙΙΙ και IV μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο στα τρόôιμα που αναôέρονται στα εν λόγω παραρτήματα και υπό τους όρους που καθορίζονται σε αυτά. 5. Μόνο τα πρόσθετα που απαριθμούνται στο παράρτημα V μπορούν να χρησιμοποιούνται ως Ôορείς ή ως διαλύτες-ôορείς για πρόσθετα τροôίμων και πρέπει να χρησιμοποιούνται υπό τους όρους που καθορίζονται σε αυτό. 6. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εôαρμόζονται ωσαύτως στα αντίστοιχα τρόôιμα που προορίζονται για ειδική διατροôή σύμôωνα με την οδηγία 89/398/ΕΟΚ. 7. Τα ανώτατα επίπεδα που ορίζονται στα παραρτήματα αναôέρονται στα τρόôιμα όπως αυτά διατίθενται στην αγορά, εκτός εάν υπάρχει διαôορετική σχετική δήλωση. 98/72/EK ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 229 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ αριθ. L 356 της , σ. 7(SIC! 71). 4

8 --- I 8. Στα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας, η έκôραση σημαίνει ότι δεν ορίζεται ανώτατο επίπεδο. Ωστόσο, τα πρόσθετα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμôωνα με την ορθή πρακτική παρασκευής, σε επίπεδο που δεν υπερβαίνει το επίπεδο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραπλανούν τον καταναλωτή. Άρθρο 3 1. Η παρουσία προσθέτου σε τρόôιμο επιτρέπεται: σε σύνθετο τρόôιμο, εκτός των αναôερόμενων στο άρθρο 2 παράγραôος 3, εôόσον η χρήση του προσθέτου επιτρέπεται σε ένα από τα συστατικά του σύνθετου τροôίμου ή εάν το τρόôιμο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στην παρασκευή σύνθετου τροôίμου και εôόσον το σύνθετο τρόôιμο ανταποκρίνεται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 2. Η παράγραôος 1 δεν εôαρμόζεται στις τροôές για βρέôη, στις τροôές δεύτερης βρεôικής ηλικίας και στις τροôές απογαλακτισμού, όπως αναôέρονται στην οδηγία 89/398/ΕΟΚ, εκτός εάν υπάρχει ειδική σχετική πρόβλεψη. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία εôαρμόζεται με την επιôύλαξη των ειδικών οδηγιών, οι οποίες επιτρέπουν τη χρήση των προσθέτων των παραρτημάτων ως γλυκαντικών ή χρωστικών. Άρθρο 5 Στις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο, είναι δυνατόν να αποôασίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 6 της παρούσας οδηγίας: κατά πόσον ένα συγκεκριμένο τρόôιμο, το οποίο δεν έχει καταχωρηθεί κατά τη στιγμή της έγκρισης της παρούσας οδηγίας ανήκει σε κατηγορία τροôίμων που αναôέρεται στο άρθρο 2 ή σε ένα από τα παραρτήματα ή κατά πόσον ένα πρόσθετο τροôίμων που περιλαμβάνεται στα παραρτήματα και του οποίου η χρήση επιτρέπεται, χρησιμοποιείται σύμôωναμετακριτήριατουάρθρου2 ή κατά πόσον μια ουσία είναι πρόσθετο τροôίμων κατά την έννοια του άρθρου 1. Άρθρο 6 1. Όταν εôαρμόζεται η διαδικασία του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιμη Επιτροπή ΤροÔίμων, η οποία έχει συσταθεί με την απόôαση 69/414/ΕΟΚ ( 1 ), και η οποία στο εξής καλείται η «επιτροπή». ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 291 της , σ. 9. 5

9 --- I 2. Ο Πρόεδρος παραπέμπει το θέμα στην επιτροπή είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος του αντιπροσώπου κράτους μέλους. 3. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρόκειται να ληôθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίζει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. ΑποÔασίζει με την πλειοψηôία που προβλέπει το άρθρο 148 παράγραôος 2 της συνθήκης για την έκδοση αποôάσεων τις οποίες καλείται να λάβει το Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής. Κατά τη ψηôοôορία στην επιτροπή, οι ψήôοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμôωνα με το προαναôερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηôοôορία. 4. α) Η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα εôόσον είναι σύμôωνα με τη γνώμη της επιτροπής β) αν τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι σύμôωνα με τη γνώμη της Επιτροπής ή ελλείψει γνώμης η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο χωρίς καθυστέρηση πρόταση σχετικά με τα ληπτέα μέτρα. Το Συμβούλιο αποôασίζει με ειδική πλειοψηôία. Αν, μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία της υποβολής της πρότασης, το Συμβούλιο δεν έχει αποôανθεί, η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα. Άρθρο 7 Εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θεσπίζουν συστήματα για την παρακολούθηση της κατανάλωσης και της χρήσης των προσθέτων τροôίμων και κοινοποιούν τα πορίσματά τους στην Επιτροπή. Εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην αγορά των προσθέτων τροôίμων και σχετικά με το επίπεδο χρήσης και κατανάλωσής τους. Εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή επανεξετάζει τις συνθήκες χρήσεως των ουσιών που αναôέρονται σ αυτήν και προτείνει τυχόν τροποποιήσεις, σύμôωναμεταγενικάκριτήριατου σημείου 4 του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 89/107/ΕΟΚ. Άρθρο 8 1. Οι οδηγίες 64/54/ΕΟΚ, 70/357/ΕΟΚ, 74/329/ΕΟΚ, 83/463/ΕΟΚ καταργούνται. 2. Οι αναôορές στις εν λόγω καταργηθείσες οδηγίες καθώς και στα κριτήρια καθαρότητας ορισμένων προσθέτων τροôίμων που αναôέρονται σε αυτές θεωρούνταιστοεξήςωςαναôορές στην παρούσα οδηγία. 6

10 --- I Άρθρο 9 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρôωση προς την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 25 Σεπτεμβρίου 1996 προκειμένου: να επιτρέψουν την εμπορία και τη χρήση των προϊόντων που συμμορôούνται με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 25 Σεπτεμβρίου 1996, να απαγορεύσουν την εμπορία και τη χρήση των προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας το αργότερο στις 25 Μαρτίου 1997 ωστόσο, επιτρέπεται η εμπορία, μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων, των προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα οδηγία αλλά διατέθηκαν στην αγορά ή επισημάνθηκαν πριν από την ημερομηνία αυτή. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναôέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναôορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναôορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 10 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη ΕÔημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 11 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. 7

11 --- I ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΩΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 Σημειώσεις 1. Οι ουσίες του καταλόγου αυτού μπορούν να προστίθενται σε όλα τα τρόôιμα, εκτός από εκείνα που αναôέρονται στο άρθρο 2 παράγραôος 3, σύμôωνα με την αρχή «quantum satis». 2. Οι ουσίες με τον αριθμό Ε 407 και Ε 440 μπορούν να τυποποιούνται με τα σάκχαρα, υπό τον όρο ότι αυτό θα αναôέρεται μαζί με τον αριθμό και την ονομασία τους. 3. Χρησιμοποιούμενα σύμβολα * Οι ουσίες Ε 290, Ε 938, Ε 339, Ε 941, Ε 942 και Ε 948 μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται στα τρόôιμα που αναôέρονται στο άρθρο 2 παράγραôος 3. # Οι ουσίες Ε 410, Ε 412, Ε 415 και Ε 417 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε αôυδατωμένα τρόôιμα που επανυδατώνονται κατά τη λήψη. Αριθ. Ε Ονομασία Ε170 Ανθρακικά άλατα ασβεστίου i) Ανθρακικό ασβέστιο ii) Όξινο ανθρακικό ασβέστιο Ε 260 Ε 261 Ε 262 Οξικό οξύ Οξικό κάλιο Άλατα του οξικού οξέος με νάτριο i) Οξικό νάτριο ii) Όξινο οξικό νάτριο (διοξικό νάτριο) Ε 263 Ε 270 Ε 290 Ε 296 Ε 300 Ε 301 Ε 302 Ε 304 Οξικό ασβέστιο Γαλακτικό οξύ ιοξείδιο του άνθρακα* Μηλικό οξύ Ασκορβικό οξύ Ασκορβικό νάτριο Ασκορβικό ασβέστιο Εστέρες λιπαρών οξέων με ασκορβικό οξύ i) Παλμιτικό ασκορβύλιο ii) Στεατικό ασκορβύλιο Ε 306 Ε 307 Ε 308 Ε 309 Ε 322 Ε 325 Εκχύλισμα πλούσιο σε τοκοôερόλες α-τοκοôερόλη γ-τοκοôερόλη δ-τοκοôερόλη Λεκιθίνες Γαλακτικό νάτριο 8

12 --- I Αριθ. Ε Ονομασία Ε 326 Ε 327 Ε 330 Ε 331 Γαλακτικό κάλιο Γαλακτικό ασβέστιο Κιτρικό οξύ Άλατα του κιτρικού οξέος με νάτριο i) ισόξινο κιτρικό νάτριο ii) Όξινο κιτρικό νάτριο iii) Κιτρικό νάτριο Ε 332 Άλατα του κιτρικού οξέος με κάλιο i) ισόξινο κιτρικό κάλιο ii) Κιτρικό κάλιο Ε 333 Άλατα του κιτρικού οξέος με ασβέστιο i) ισόξινο κιτρικό ασβέστιο ii) Όξινο κιτρικό ασβέστιο iii) Κιτρικό ασβέστιο Ε 334 Ε 335 Τρυγικό οξύ L+- Άλατα του τρυγικού οξέος με νάτριο i) Όξινο τρυγικό νάτριο ii) Τρυγικό νάτριο Ε 336 Άλατα του τρυγικού οξέος με κάλιο i) Όξινο τρυγικό κάλιο ii) Τρυγικό κάλιο Ε 337 Ε 350 Τρυγικό καλιονάτριο Άλατα του μηλικού οξέος με νάτριο i) Μηλικό νάτριο ii) Όξινο μηλικό νάτριο Ε 351 Ε 352 Μηλικό κάλιο Άλατα του μηλικού οξέος με ασβέστιο i) Μηλικό ασβέστιο ii) Όξινο μηλικό ασβέστιο Ε 354 Ε 380 Ε 400 Ε 401 Ε 402 Ε 403 Ε 404 Ε 406 Τρυγικό ασβέστιο Κιτρικό αμμώνιο Αλγινικό οξύ Αλγινικό νάτριο Αλγινικό κάλιο Αλγινικό αμμώνιο Αλγινικό ασβέστιο Άγαρ-άγαρ 9

13 --- I Αριθ. Ε Ε 407 Ε 407α Ε 410 Ε 412 Ε 413 Ε 414 Ε 415 Ε 417 Ε 418 Ε 422 Ε 440 Ε 460 Ε 461 Ε 463 Ε 464 Ε 465 Ε 466 Ε 469 Ε 470 α Ε 470 β Ε 471 Ε 472 α Ε 472 β Ε 472 γ Ε 472 δ Καραγενάνη Τροποποιημένα Ôύκη Eucheuma Κόμμι χαρουπιών Κόμμι γκουάρ Τραγακάνθινο κόμμι Κόμμι ακακίας (αραβικό κόμμι) Ξανθανικό κόμμι Κόμμι τάρα Κόμμι τζελάν Γλυκερίνη Πηκτίνες i) Πηκτίνη ii) Αμιδούχος πηκτίνη Κυτταρίνη i) Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη ii) Κυτταρίνη σκόνη Μεθυλοκυτταρίνη Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη Υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη Αιθυλομεθυλοκυτταρίνη Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη Ονομασία Καρβοξυμεθυλοκυτταρινικό νάτριο Προϊόν ενζυμικής υδρόλυσης της καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης Άλατα λιπαρών οξέων με νάτριο, κάλιο και ασβέστιο Άλατα λιπαρών οξέων με μαγνήσιο Μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων Εστέρες του οξικού οξέος με μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων Εστέρες του γαλακτικού οξέος με μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων Εστέρες του κιτρικού οξέος με μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων Εστέρες του τρυγικού οξέος με μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων 96/85/EK 98/72/EK Ε 472 ε Εστέρες του μονο- και δι-ακετυλο-τρυγικού οξέος με μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων Ε 472 στ Μικτοί εστέρες του οξικού και τρυγικού οξέος με μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων Ε 500 Ανθρακικά άλατα νατρίου i) Ανθρακικό νάτριο ii) Όξινο ανθρακικό νάτριο iii) Σεσκιανθρακικό νάτριο 10

14 --- I Αριθ. Ε Ονομασία Ε 501 Ανθρακικά άλατα καλίου i) Ανθρακικό κάλιο ii) Όξινο ανθρακικό κάλιο Ε 503 Ανθρακικά άλατα αμμωνίου i) Ανθρακικό αμμώνιο ii) Όξινο ανθρακικό αμμώνιο Ε 504 Ανθρακικά άλατα μαγνησίου i) Ανθρακικό μαγνήσιο ii) Ανθρακικό υδροξείδιο του μαγνησίου (συνών.: Όξινο ανθρακικό μαγνήσιο) Ε 507 Ε 508 Ε 509 Ε 511 Ε 513 Ε 514 Υδροχλωρικό οξύ Χλωριούχο κάλιο Χλωριούχο ασβέστιο Χλωριούχο μαγνήσιο Θειικό οξύ Άλατα του θειικού οξέος με νάτριο i) Θειικό νάτριο ii) Όξινο θειικό νάτριο Ε 515 Άλατα του θειικού οξέος με κάλιο i) Θειικό κάλιο ii) Όξινο θειικό κάλιο Ε 516 Ε 524 Ε 525 Ε 526 Ε 527 Ε 528 Ε 529 Ε 530 Ε 570 Ε 574 Ε 575 Ε 576 Ε 577 Ε 578 Θειικό ασβέστιο Υδροξείδιο του νατρίου Υδροξείδιο του καλίου Υδροξείδιο του ασβεστίου Υδροξείδιο του αμμωνίου Υδροξείδιο του μαγνησίου Οξείδιο του ασβεστίου Οξείδιο του μαγνησίου Λιπαρά οξέα Γλυκονικό οξύ Γλυκονο-δ-λακτόνη Γλυκονικό νάτριο Γλυκονικό κάλιο Γλυκονικό ασβέστιο Ε 640 Γλυκίνη και το άλας της με νάτριο Ε 920 L-Κυστεΐνη ( 1 ) Ε 938 Αργό* 98/72/EK ( 1 ) Μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο ως παράγων επεξεργασίας του αλεύρου. 11

15 --- I Αριθ. Ε Ονομασία Ε 939 Ε 941 Ε 942 Ε 948 Ε1103 Ε1200 Ε1404 Ε1410 Ε1412 Ε1413 Ε1414 Ε1420 Ε1422 Ε1440 Ε1442 Ε1450 Ε1451 Ήλιο* Άζωτο* Υποξείδιο του αζώτου* Οξυγόνο* Ιμβερτάση Πολυδεξτρόζη Οξειδωμένο άμυλο ισόξινο ÔωσÔορικό άμυλο Όξινο ÔωσÔορικό άμυλο ΦωσÔορυλιωμένο όξινο ÔωσÔορικό άμυλο Ακετυλιωμένο όξινο ÔωσÔορικό άμυλο Ακετυλιωμένο άμυλο Ακετυλιωμένο όξινο αδιπικό άμυλο Υδροξυ-προπυλ-άμυλο Όξινο ÔωσÔορικό υδροξυ-προπυλ-άμυλο Οκτενυλ-ηλεκτρικό-αμυλονάτριο Ακετυλιωμένο οξειδωμένο άμυλο 98/72/EK 98/72/EK 12

16 --- I ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤρόÔιμα Πρόσθετα Ανώτατα επίπεδα Σοκολάτα και προϊόντα σοκολάτας, όπως αναôέρεται στην οδηγία 73/241/ΕΟΚ ( 1 ) Ε 330 Κιτρικό οξύ Ε 322 Λεκιθίνες Ε 334 Τρυγικό οξύ Ε 422 Γλυκερίνη Ε 471 Μονο-και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων Ε170 Ανθρακικά άλατα ασβεστίου Ε 500 Ανθρακικά άλατα νατρίου Ε 501 Ανθρακικά άλατα καλίου Ε 503 Ανθρακικά άλατα αμμωνίου Ε 504 Ανθρακικά άλατα μαγνησίου Ε 524 Υδροξείδιο του νατρίου Ε 525 Υδροξείδιο του καλίου Ε 526 Υδροξείδιο του ασβεστίου Ε 527 Υδροξείδιο του αμμωνίου Ε 528 Υδροξείδιο του μαγνησίου Ε 530 Οξείδιο του μαγνησίου Ε 414 Ε 440 Κόμμι Ακακίας (αραβικό κόμμι) Πηκτίνες 0,5 % 0,5 % 7% επί ξηρού υπολείμματος χωρίς λιπαρές ουσίες εκôραζόμενα ως ανθρακικά άλατα καλίου Ως μέσα για γλασάρισμα μόνο Χυμός και νέκταρ Ôρούτων, όπως αναôέρονται στην οδηγία 93/77/ΕΟΚ ( 2 ) Χυμός ανανά, όπως αναôέρεται στην οδηγία 93/77/ΕΟΚ Ε 300 Ασκορβικό οξύ Ε 296 Μηλικό οξύ 3 g/l Νέκταρ, όπως αναôέρεται στην οδηγία 93/77/ΕΟΚ Ε 330 Ε 270 Κιτρικό οξύ Γαλακτικό οξύ 5 g/l 5 g/l ΣταÔυλοχυμός, όπως ορίζεται στην οδηγία 93/77/ΕΟΚ Ε170 Ανθρακικά άλατα ασβεστίου Ε 336 Τρυγικά άλατα καλίου Χυμός Ôρούτων, όπως αναôέρεται στην οδηγία 93/77/ΕΟΚ Μαρμελάδες και ζελέδες εξαιρετικής ποιότητας, όπως αναôέρονται στην οδηγία 79/693/ΕΟΚ ( 3 ) Ε 330 Κιτρικό οξύ 3 g/l Ε 440 Πηκτίνες Ε 270 Γαλακτικό οξύ Ε 296 Μηλικό οξύ Ε 300 Ε 327 Ε 330 Ε 331 Ε 333 Ε 334 Ασκορβικό οξύ Γαλακτικό ασβέστιο Κιτρικό οξύ Κιτρικά νάτρια Κιτρικά ασβέστια Τρυγικό οξύ ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 228 της , σ. 23. Τα προϊόντα του κακάου και της σοκολάτας με μειωμένη θερμιδική αξία ή δίχως πρόσθετα σάκχαρα δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του παραρτήματος ΙΙ. ( 2 ) ΕΕ αριθ. L 244 της , σ. 23. ( 3 ) ΕΕ αριθ. L 205 της , σ

17 --- I ΤρόÔιμα Πρόσθετα Ανώτατα επίπεδα Ε 335 Τρυγικά νάτρια Ε 350 Ε 471 Μηλικά νάτρια Μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων Μαρμελάδες, ζελέδες και Ε 440 Πηκτίνες μαρμελάδες εσπεριδοειδών, όπως αναôέρονται στην Ε 270 Γαλακτικό οξύ οδηγία 79/693/ΕΟΚ και άλλα παρόμοια παρασκευάσματα Ε 296 Μηλικό οξύ Ôρούτων, ύ συμπεριλαμβανο- μένων των προϊόντων Ε 300 Ασκορβικό οξύ «χαμηλών θερμίδων» Ε 327 Γαλακτικό ασβέστιο Ε 330 Ε 331 Ε 333 Ε 334 Ε 335 Ε 350 Κιτρικό οξύ Κιτρικά νάτρια Κιτρικά ασβέστια Τρυγικό οξύ Τρυγικά νάτρια Μηλικά νάτρια Ε 400 Αλγινικό οξύ 10 g/kg Ε 401 Αλγινικό νάτριο (μόνα τους ή σε συνδυασμό) Ε 402 Ε 403 Ε 404 Ε 406 Ε 407 Ε 410 Ε 412 Ε 415 Ε 418 Αλγινικό κάλιο Αλγινικό αμμώνιο Αλγινικό ασβέστιο Άγαρ-άγαρ Καραγενάνη Κόμμι χαρουπιών Κόμμι γκουάρ Ξανθανικό κόμμι Κόμμι τζελάν E 471 Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Ε 509 Χλωριούχο ασβέστιο Μερικώς αôυδατωμένο και αôυδατωμένο γάλα, όπως αναôέρεται στην οδηγία 76/118/ΕΟΚ ( 1 ) Ε 524 Υδροξείδιο του νατρίου Ε 300 Ασκορβικό οξύ Ε 301 Ασκορβικό νάτριο Ε 304 Εστέρες λιπαρών οξέων με ασκορβικό οξύ Ε 322 Λεκιθίνες Ε 331 Κιτρικά νάτρια Ε 332 Κιτρικά κάλια Ε 407 Καραγενάνη Ε 500 ii) Όξινο ανθρακικό νάτριο Ε 501 ii) Όξινο ανθρακικό κάλιο Ε 509 Χλωριούχο ασβέστιο ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 24 της , σ

18 --- I ΤρόÔιμα Πρόσθετα Ανώτατα επίπεδα Πλήρης παστεριωμένη κρέμα E 401 Αλγινικό νάτριο Ε 402 Ε 407 Ε 466 Αλγινικό κάλιο Καραγενάκη Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη νατρίου Ε 471 Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Κατεψυγμένα και ταχείας κατάψυξης μη επεξεργασμένα οπωροκηπευτικά προσυσκευασμένα, διατηρημένα σε απλή ψύξη, με επεξεργασμένα οπωροκηπευτικά, έτοιμα για κατανάλωση και προσυσκευασμένες μη επεξεργασμένες και ξεôλουδισμένες πατάτες Ε 300 Ε 301 Ε 302 Ε 330 Ασκορβικό οξύ Ασκορβικό νάτριο Ασκορβικό ασβέστιο Κιτρικό οξύ Κομπόστα Ôρούτων, Ε 331 Κιτρικά νάτρια Ε 332 Κιτρικά κάλια Μη επεξεργασμένα ψάρια, καρκινοειδή και μαλάκια, συμπεριλαμβανομένων των κατεψυγμένων και υπερκατεψυγμένων Ε 333 Κιτρικά ασβέστια Ρύζι ταχείας βράσης Ε 471 Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Ε 472α Εστέρες του οξικού οξέως με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Μη γαλακτοποιημένα έλαια και λίπη ζωϊκής ή Ôυτικής προελεύσεως (εκτός των παρθένων ελαίων και των ελαιολάδων) Ε 304 Εστέρες λιπαρών οξέων με ασκορβικό οξύ Ε 306 Εκχύλισμα πλούσιο σε τοκοôερόλη Ε 307 α-τοκοôερόλη Ε 308 γ-τοκοôερόλη Ε 309 δ-τοκοôερόλη Ε 322 Λεκιθίνες 30 g/l Ε 471 Μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων 10 g/l Ε 330 Κιτρικό οξύ (SIC! ) Ε 331 Ε 332 Ε 333 Κιτρικά νάτρια Κιτρικά κάλια Κιτρικά ασβέστια 15

19 --- I ΤρόÔιμα Πρόσθετα Ανώτατα επίπεδα Μη γαλακτωματοποιημένα E 270 Γαλακτικό οξύ έλαια και λίπη ζωικής ή Ôυτικής προελεύσεως (πληνη E 300 Ασκορβικό οξύ τωνπαρθένωνελαίωνκαιτων E 304 Εστέρες του ασκορβικού ελαιολάδων) που προορίζονται οξέος με λιπαρά οξέα ειδικά για μαγείρεμα ή/και τηγάνισμα ή για την E 306 Εκχύλισμα με υψηλή παρασκευή σάλτσας περιεκτικότητα τοκοôερόλης E 307 α-τοκοôερόλη Εξευγενισμένο ελαιόλαδο συμπεριλαμβανομένου του πυρηνελαίου E 308 E 309 γ-τοκοôερόλη δ-τοκοôερόλη E 322 Λεκιθίνες 30 g/l E 471 Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων E 472 c Εστέρες του κιτρικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων E 330 Κιτρικό οξύ E 331 E 332 E 333 Κιτρικά άλατα νατρίου Κιτρικά άλατα καλίου Κιτρικά άλατα ασβεστίου 10 g/l Ε 307 α-τοκοôερόλη 200 mg/l Τυρί που έχει υποστεί ωρίμανση Ε170 Ανθρακικά άλατα ασβεστίου Ε 504 Ανθρακικά άλατα μαγνησίου Ε 509 Χλωριούχο ασβέστιο Ε 575 Γλυκονο-δ-λακτόνη Τυρί Mozzarella και τυρί από βουτυρόγαλα E 260 Οξικό οξύ Ε 270 Γαλακτικό οξύ Ε 330 Κιτρικό οξύ Ε 575 Γλυκονο-δ-λακτόνη Κονσερβοποιημένα και Ε 260 Οξικό οξύ εμôιαλωμένα οπωροκηπευτικά Ε 261 Οξικό κάλιο Ε 262 Ε 263 Ε 270 Οξικά άλατα του νατρίου Οξικό ασβέστιο Γαλακτικό οξύ Ε 296 Μηλικό οξύ Ε 300 Ε 301 Ε 302 Ε 325 Ασκορβικό οξύ Ασκορβικό νάτριο Ασκορβικό ασβέστιο Γαλακτικό νάτριο 16

20 --- I ΤρόÔιμα Πρόσθετα Ανώτατα επίπεδα Ε 326 Ε 327 Ε 330 Ε 331 Ε 332 Ε 333 Ε 334 Ε 335 Ε 336 Ε 337 Ε 509 Ε 575 Γαλακτικό κάλιο Γαλακτικό ασβέστιο Κιτρικό οξύ Κιτρικά νάτρια Κιτρικά κάλια Κιτρικά ασβέστια Τρυγικο οξύ Τρυγικά άλατα νατρίου Τρυγικά άλατα καλίου Τρυγικό καλιονάτριο Χλωριούχο ασβέστιο Γλυκονο-δ-λακτόνη Gehakt E 300 Ασκορβικό οξύ E 301 E 302 Ασκορβικό νάτριο Ασκορβικό ασβέστιο Ε 330 Κιτρικό οξύ Ε 331 Ε 332 Ε 333 Κιτρικά νάτρια Κιτρικά κάλια Κιτρικά ασβέστια Προσυσκευασμένα παρασκευάσματα νωπού κιμά Ε 300 Ασκορβικό οξύ Ε 301 Ασκορβικό νάτριο Ε 302 Ε 330 Ε 331 Ε 332 Ε 333 Ασκορβικό ασβέστιο Κιτρικό οξύ Κιτρικά νάτρια Κιτρικά κάλια Κιτρικά ασβέστια Ψωμί παρασκευασμένο μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, ζύμη ή μαγιά, αλάτι Ε 260 Εξικό οξύ Ε 261 Οξικό κάλιο Ε 262 Οξικά άλατα του νατρίου Ε 263 Ε 270 Ε 300 Ε 301 Ε 302 Οξικό ασβέστιο Γαλακτικό οξύ Ασκορβικό οξύ Ασκορβικό νάτριο Ασκορβικό ασβέστιο Ε 304 Εστέρες λιπαρών οξέων με ασκορβικό οξύ Ε 322 Ε 325 Ε 326 Λεκιθίνη Γαλακτικό νάτριο Γαλακτικό κάλιο 17

21 --- I ΤρόÔιμα Πρόσθετα Ανώτατα επίπεδα Ε 327 Γαλακτικό ασβέστιο Ε 471 Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Ε 472α Εστέρες του οξικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Ε 472δ Εστέρες του τρυγικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξεών Ε 472ε Εστέρες του μονο- και διακετυλο-τρυγικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Ε 472στ Μικτοί εστέρες του οξικού και τρυγικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Pain courant français (γαλλικό ψωμί) Ε 260 Οξικό οξύ Ε 261 Οξικό κάλιο Ε 262 Ε 263 Ε 270 Ε 300 Ε 301 Ε 302 Άλατα του οξικού οξέος με νάτριο Οξικό ασβέστιο Γαλακτικό οξύ Ασκορβικό οξύ Ασκορβικό νάτριο Ασκορβικό ασβέστιο Ε 304 Εστέρες λιπαρών οξέων με ασκορβικό οξύ Ε 322 Ε 325 Ε 326 Ε 327 Λεκιθίνες Γαλακτικό νάτριο Γαλακτικό κάλιο Γαλακτικό ασβέστιο Ε 471 Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Νωπά ζυμαρικά Ε 270 Γαλακτικό οξύ Ε 300 Ε 301 Ε 322 Ε 330 Ε 334 Ασκορβικό οξύ Ασκορβικό νάτριο Λεκιθίνες Κιτρικό οξύ Τρυγικό οξύ Ε 471 Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Ε 575 Γλυκονο-δ-λακτόνη 18

22 --- I ΤρόÔιμα Πρόσθετα Ανώτατα επίπεδα Οίνοι και αôρώδεις οίνοι και Επιτρεπόμενα πρόσθετα: μερικώς ζυμωθέν γλεύκος σταôυλιών σύμôωνα με τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 ( 1 ), 4252/88 ( 2 ), 2332/92 ( 3 ) και 1873/84 ( 4 ) και τους εκτελεστικούς κανονισμούς τους, σύμôωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1873/84 που επιτρέπει την προσôορά και την παράδοση στην άμεση ανθρώπινη κατανάλωση ορισμένων εισαγόμενων οίνων δυνάμενων να αποτελέσουν το αντικείμενο οινολογικών πρακτικών που δεν προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 337/79. προς υπόμνηση Μπύρα Ε 270 Γαλακτικό οξύ Ε 300 Ασκορβικό οξύ Ε 301 Ασκορβικό νάτριο Ε 330 Κιτρικό οξύ Ε 414 Κόμμι ακακίας Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras Ε 300 Ε 301 Ασκορβικό οξύ Ασκορβικό νάτριο Χυμοί και νέκταρ ανανά και πασιôλώρας E 440 Πηκτίνες 3g/l Τυρί που έχει υποστεί ωρίμανση, σε Ôέτες και τριμμένο E 170 Ανθρακικά άλατα ασβεστίου E 504 Ανθρακικά άλατα μαγνησίου E 509 E 575 E 460 Χλωριούχο ασβέστιο Γλυκονο-δ-λακτόνη Κυτταρίνες Βούτυρο από όξινη κρέμα γάλακτος E 500 Ανθρακικά άλατα νατρίου ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 84 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ αριθ. L 373 της , σ. 59. ( 3 ) ΕΕ αριθ. L 231 της , σ. 1. ( 4 ) ΕΕ αριθ. L 176 της , σ

23 --- I ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙ ΩΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑ Α Σορβικές, βενζοϊκές και p-υδροξυβενζοϊκές ενώσεις Αριθ. Ε Ονομασία ΣυντομογραÔίες Ε 200 Σορβικό οξύ Ε 202 Σορβικό κάλιο Sa Ε 203 Σορβικό ασβέστιο Ε 210 Βενζοϊκό οξύ Ε 211 Βενζοϊκό νάτριο Ba ( 1 ) Ε 212 Βενζοϊκό κάλιο Ε 213 Βενζοϊκό ασβέστιο Ε 214 p-υδροξυβενζοϊκό αιθύλιο Ε 215 p-υδροξυβενζοϊκού αιθυλίου, άλας με νάτριο Ε 216 p-υδροξυβενζοϊκό προπύλιο PHB Ε 217 p-υδροξυβενζοϊκού προπυλίου, άλας με νάτριο Ε 218 p-υδροξυβενζοϊκό μεθύλιο Ε 219 p-υδροξυβενζοϊκού μεθυλίου, άλας με νάτριο ( 1 ) Επιτρέπεται η παρουσία βενζοϊκού οξέος σε ορισμένα προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση ως αποτέλεσμα των διεργασιών ζυμώσεως σύμôωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική. Σημειώσεις 1. Τα επίπεδα όλων των προαναôερόμενων ουσιών εκôράζονται ως ελεύθερο οξύ. 2. Οι συντμήσεις που χρησιμοποιούνται στον πίνακα σημαίνουν: Sa + Ba: Sa και Ba μόνα ή σε συνδυασμό Sa + PHB: Sa και PHB μόνα ή σε συνδυασμό Sa + Ba + PHB: Sa, Ba και PHB μόνα ή σε συνδυασμό. 3. Τα υποδεικνυόμενα ανώτατα επίπεδα χρήσης αôορούν έτοιμα προς κατανάλωση τρόôιμα, που έχουν παρασκευαστεί σύμôωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 20

24 --- I ΤρόÔιμα Ανώτατα επίπεδα (mg/kg or mg/l κατά περίπτωση) Sa Ba PHB Sa + Ba Sa + PHB Sa + Ba + PHB Αρωματικά ποτά με βάση τον οίνο, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1601/ Μη οινοπνευματώδη αρωματισμένα ποτά ( 1 ) Sa Ba Συμπυκνωμένο υγρό τσάι και συμπυκνωμένα υγρά αôεψήματα Ôρούτων και Ôυτικών προϊόντων 600 ΣταÔυλοχυμός, μη ζημωθείς, για ιερουργική χρήση 2000 Οίνος όπως αναôέρεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 ( 2 ) οίνος χωρίς αλκοόλη οίνος Ôρούτων (συμπεριλαμ- βανομένου του οίνου χωρίς αλκοόλη) Μαδε ωινε μηλίτης και απίτης (συμπεριλαμ- βανομένων του μηλίτη και απίτη χωρίς αλκόλη) 200 Sød...Saftή Sødet...Saft Μπίρα χωρίς αλκοόλ σε βαρέλι 200 Υδρομέλι 200 Οινοπνευματώδη περιεκτικότητας κάτω του 15 % σε αλκοόλη κατ όγκον. Υλικά γέμισης για ραβιόλια και ομοειδή προϊόντα Μαρμελάδες, ζελέδες, μαρμελάδες εσπεριδοειδών χαμηλής περιεκτικότητος σε ζάχαρη και παρόμοια προϊόντα χαμηλών θερμίδων ή χωρίς ζάχαρη και άλλα προϊόντα επάλλειψης με βάση τα Ôρούτα Μερμελαδασ Αποξηραμένα Ôρούτα Frugtrød και Rote Grütze Ζαχαρωμένα, κρυσταλλωμένα και γλασαρισμένα οπωροκηπευτικά Παρασκευάσματα οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένων των σαλτσών με βάση Ôρούτα και εξαιρουμένων του πολτού, της μους, της κομπόστας, των σαλατών και των παρόμοιων προϊόντων, σε κονσέρβες ή Ôιάλες ( 1 ) Το λήμμα αυτό δεν περιλαμβάνει ποτά με βάση γαλακτοκομικά προϊόντα. ( 2 ) ΕΕ αριθ. L 84 της , σ

25 --- I ΤρόÔιμα Sa Ανώτατα επίπεδα (mg/kg or mg/l κατά περίπτωση) Ba PHB Sa + Ba Sa + PHB Sa + Ba + PHB Λαχανικά σε ξύδι, άλμη ή λάδι (εκτός από τις ελιές) 2000 Ζύμη πατάτας και προεψημένες Ôέτες πατάτας Gnocchi Polenta 200 Ελιές και παρασκευάσματα με βάση τις ελιές Επικαλύψεις ζελατίνης προϊόντων κρέατος (μαγειρευμένων, αλίπαστων ή αποξηραμένων) Πατέ ΕπιÔανειακή αποξηραμένων κρέατος επεξεργασία προϊόντων Quantum satis Ημιδιατηρημένα ιχθυοσκευάσματα, συμπεριλαμβανομένων τωνπροϊόντωναυγώνψαριών 2000 Αλατισμένα, ψάρια αποξηραμένα 200 Μαγειρευμένες γαρίδες 2000 Crangon crangon και Crangon vulgaris, μαγειρεμένες 6000 Τυρί προσυσκευασμένο σε Ôέτες Τυρί χωρίς ωρίμανση Ανακατεργασμένο τυρί Τυρί σε στρώσεις και τυρί με πρόσθετα τρόôιμα Επιδόρπια που βασίζονται σε γαλακτοκομικά που δεν έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία 300 Πηγμένο γάλα Αυγό σε υγρή μορôή (λεύκωμα, κρόκος ή ολόκληρο αυγό) 5000 ΑÔυδατωμένα, συμπυκνωμένα, κατεψυγμένα και υπερκατεψυγμέναπροϊόντααυγών Προσυσκευασμένο ψωμί σε Ôέτες και ψωμί σικάλεως Μερικώς ψημένα, προσυσκευασμένα αρτοσκευάσματα για λιανική πώληση Εκλεκτά αρτοσκευάσματα με ενεργότητα νερού μεγαλύτερη από 0,

26 --- I ΤρόÔιμα Sa Ανώτατα επίπεδα (mg/kg or mg/l κατά περίπτωση) Ba PHB Sa + Ba Sa + PHB Sa + Ba + PHB Σνακς με βάση σιτηρά ή πατάτες και καρποί με επικάλυψη (300 PHB κατ ανώτατο όριο) Παναρίσματα Είδη ζαχαροπλαστικής (εκτός από σοκολάτα) (κατ ανώτατο όριο 300 PHB) Τσίχλες Επικαλύψες (σιρόπια για τηγανίτες, αρωματισμένα σιρόπια για μιλκσέικ και παγωτά παρόμοια προϊόντα) Γαλακτώματα λιπών (εκτός από το βούτυρο) με περιεκτικότητα σε λιπαρά τουλάχιστον 60 % Γαλακτώματα λιπών με περιεκτικότητα σε λιπαρά κάτω του 60 % Γαλακτωματοποιημένες σάλτσες με περιεκτικότητα σε λιπαρά 60 % ή περισσότερο Γαλακτωματοποιημένες σάλτσες με περιεκτικότητα σε λιπαρά μικρότερη από 60 % Μη σάλτσες γαλακτωματοποιημένες Παρασκευασμένες σαλάτες Μουστάρδα Αρτύματα και καρυκεύματα Υγρέςσούπεςκαιζωμοί(εκτός των κονσερβών) 500 Πηκτή Υγρά διαιτητικά συμπληρώματα διατροôής ιαιτητικές τροôές για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, εκτός από τις τροôές βρεôών και νηπίων που αναôέρονται στην οδηγία 89/398/ΕΟΚ ( 1 ) ιαιτητικά παρασκευάσμα- τα για τον έλεγχο του σωματικού βάρους, προορι- ζόμενα να αντικαταστήσουν το σύνολο της ημερήσιας πρόσληψης τροôής ή ένα επιμέρους γεύμα MehuetMakeutettu...Mehu ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 186 της , σ

27 --- I ΤρόÔιμα Sa Ανώτατα επίπεδα (mg/kg or mg/l κατά περίπτωση) Ba PHB Sa + Ba Sa + PHB Sa + Ba + PHB Απομιμήσεις κρέατος, ψαριού, καρκινοειδών και κεôαλόποδων και τυριού με βάση πρωτεΐνες Dulce de membrillo 1000 Marmelada 1500 Ostkaka Pasha Semmelknödelteig Τυρί και απομιμήσεις τυριών (επιôανειακή κατεργασία μόνο) quantum satis Βρασμένα παντζάρια 2000 Περιβλήματα με βάση το κολλαγόνο με ενεργότητα νερού άνω του 0,6 quantum satis 24

28 --- I ΤΜΗΜΑ Β ιοξείδιο του θείου και θειώδη άλατα Αριθ. Ε Ονομασία Ε 220 Ε 221 Ε 222 Ε 223 Ε 224 Ε 226 Ε 227 Ε 228 ιοξείδιο του θείου Θειώδες νάτριο Όξινο θειώδες νάτριο Πυροθειώδες νάτριο Πυροθειώδες κάλιο Θειώδες ασβέστιο Όξινο θειώδες ασβέστιο Όξινο θειώδες κάλιο Σημειώσεις 1. Τα ανώτατα επίπεδα εκôράζονται ως SO 2 σε mg/kg ή mg/l κατά περίπτωση και αôορούν τη συνολική διατιθέμενη ποσότητα από όλες τις πηγές. 2. Περιεκτικότητα σε SO 2 μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται ως μη υπάρχουσα. ΤρόÔιμα Burger meat με ελάχιστη περιεκτικότητα σε λαχανικά ή/και σιτηρά Ανώτατα επίπεδα (mg/kg ή mg/l κατά περίπτωση) ΕκÔραζόμενα ως SO Breakfast sausages 450 Longaniza fresca και Butifarra fresca 450 Αποξηραμένα αλατισμένα ψάρια του είδους gadidae 200 Καρκινοειδή και κεôαλόποδα νωπά, κατεψυγμένα και υπερκατεψυγμένα 150 ( 1 ) καρκινοειδή των ειδών peneidae solenceridae, aristeidae: έως 80 μονάδες 150 ( 1 ) από 80 έως 120 μονάδες 200 ( 1 ) άνω των 120 μονάδων 300 ( 1 ) μαγειρευμένα 50 ( 1 ) Ξηρά μπισκότα 50 Άμυλο (εκτός από το άμυλο για τροôές απογαλακτισμού, τροôές δεύτερης βρεôικής ηλικίας και τροôές νηπίων) 50 Σάγο 30 Κριθάρι σε σôαιρίδια 30 ΑÔυδατωμένες πατάτες 400 Σνάκς με βάση σιτηρά και πατάτες 50 ΑποÔλοιωμένες πατάτες 50 ( 1 ) Στα βρώσιμα μέρη. 25

29 --- I ΤρόÔιμα Ανώτατα επίπεδα (mg/kg ή mg/l κατά περίπτωση) ΕκÔραζόμενα ως SO 2 Επεξεργασμένες πατάτες (συμπεριλαμβανομένων των κατεψυγμενων και των υπερκατεψυγμένων) 100 Ζύμη πατάτας 100 Λευκά λαχανικά, αποξηραμένα 400 Λευκά λαχανικά, επεξεργασμένα (συμπεριλαμβανομένων των κατεψυγμένων και των υπερκατεψυμένων) 50 Αποξηραμένο ρίζωμα ζιγγιβέρεως 150 Αποξηραμένες τομάτες 200 Πολτός χρένου 800 Πολτός κρεμμυδιού, σκόρδου και ασκαλώνιου (κροκάρι) 300 Οπωροπηπευτικά σε ξίδι, λάδι ή άλμη (εκτός από τις ελιές και τιςκίτρινεςπιπεριέςσεάλμη) 100 Κίτρινες πιπεριές σε άλμη 500 Επεξεργασμένα μανιτάρια (συμπεριλαμβανομένων των κατεψυγμένων) 50 Αποξηραμένα μανιτάρια 100 Αποξηραμενοι καρποί βερίκοκα, ροδάκινα, σταôύλια, δαμάσκηνα και σύκα 2000 μπανάνες μήλα και αχλάδια 600 άλλα (συμπεριλαμβάνομένων των Ôλοιοκάρπων ξηρών καρπών) 500 Αποξηραμένηινδικήκαρύδα 50 Ζαχαρωμένα, κρυσταλλωμένα ή γλασαρισμένα οπωροκηπευτικά και Ôλοιός αγγελικής και εσπεριδοειδών Μαρμελάδες, ζελέδες και μαρμελάδες εσπεριδοειδών όπως αναôέρονται στην οδηγία 79/693/ΕΟΚ (εκτός από τις μαρμελάδες και τους ζελέδες εξαιρετικής ποιότητας) και άλλες παρόμοιες πάστες Ôρούτων προς επάλειψη, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων «χαμηλών θερμίδων» Jams, jellies, marmelades, που γίνονται από Ôρούτα 100 Γεμίσεις πίτας με βάση τα Ôρούτα 100 Αρτύματα με βάση χυμούς εσπεριδοειδών 200 Συμπυκνωμένος σταôυλοχυμός για οικιακή οινοποϊία 2000 Mostarda di frutta 100 Εκχύλισμα Ôρούτων για ζελέ, υγρή πηκτίνη προς πώληση στον τελικό καταναλωτή 800 ΕμÔιαλωμένα πετροκέρασα, ενυδατωμένοι ξηροί λίτσι καρποί και 100 ΕμÔιαλωμένες Ôέτες λεμονιού 250 Σάκχαρα κατά την έννοια της οδηγίας 73/437/ΕΟΚ, εκτός από το σιρόπι γλυκόζης, αôυδατωμένο ή μη 10 Σιρόπι γλυκόζης, αôυδατωμένο ή μη 20 26

30 --- I ΤρόÔιμα Ανώτατα επίπεδα (mg/kg ή mg/l κατά περίπτωση) ΕκÔραζόμενα ως SO 2 Μελάσσα 70 Άλλα σάκχαρα 40 Σακχαρούχες τελικές επικαλύψεις (σιρόπια για τηγανίτες, αρωματισμένα σιρόπια για μιλκσέικ και παγωτά παρόμοια προϊόντα) Χυμός πορτοκαλιού, μήλου, γκρέιπôρουτ και ανανά για χονδρική διανομή σε εστιατόρια Χυμός γλυκολεμονιού και λεμονιού 350 Συμπυκνώματα με βάση χυμούς Ôρούτων και περιεκτικότητα σε κριθάρι τουλάχιστον 2,5 % (barley water) Άλλα συμπυκνώματα με βάση χυμούς Ôρούτων ή Ôρούτα πλήρους συνθλίψεως capile groselha Μη αλκοολούχα αρωματισμένα ποτά που περιέχουν χυμούς Ôρούτων Μη αλκοολούχα αρωματισμένα ποτά που περιέχουν σιρόπι γλυκόζης τουλάχιστον 235 g/l (μόνον λόγω του SO 2 του συμπυκνώματος) 50 ΣταÔυλοχυμός, μη ζυμωθείς, για ιερουργική χρήση 70 Είδη ζαχαροπλαστικής με βάση το σιρόπι γλυκόζης 50 (μόνον λόγω του SO 2 του σιροπιού γλυκόζης) Μπύρα, συμπεριλαμβανομένης της μπύρας με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη και χωρίς αλκοόλη 20 Μπύρα με δεύτερη ζύμωση στο βαρέλι 50 Οίνος σύμôωνα με τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 822/87, (ΕΟΚ) αριθ. 4252/88, 2332/92 και (ΕΟΚ) αριθ. 1873/84 του Συμβουλίου και τους εκτελεστικούς τους κανονισμούς. (προς υπόμνηση) σύμôωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1873/84 που επιτρέπει την προσôορά ή την παράδοση στην άμεση ανθρώπινη κατανάλωση ορισμέ- νων εισαγόμενων οίνων δυναμέ- νων να αποτελέσουν το αντικεί- μενο οινολογικών πρακτικών που δεν προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 337/79. Οίνος χωρίς αλκοόλη 200 Made wine 260 Μηλίτης, απίτης, οίνος από Ôρούτα, αôρώδεις οίνοι από Ôρούτα (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων χωρίς αλκοόλη) 200 Υδρόμελι 200 Ξύδι από ζύμωση 170 Μουστάρδα εκτός από μουστάρδα Dijon 250 Μουστάρδα Dijon

31 --- I ΤρόÔιμα Ανώτατα επίπεδα (mg/kg ή mg/l κατά περίπτωση) ΕκÔραζόμενα ως SO 2 Ζελατίνη 50 Απομιμήσεις κρέατος, ψαριών και καρκινοειδών, με βάση πρωτεΐνες 200 Μαριναρισμένοι Ôλοιόκαρποι ξηροί καρποί 50 Συσκευασμένο εν κενώ γλυκό καλαμπόκι 100 Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά που περιέχουν αχλάδια 50 ΤΜΗΜΑ Γ 95/2/CE Άλλα συντηρητικά Αριθ. Ε Ονομασία ΤρόÔιμα Ανωτάτα επίπεδα Ε 230 ιôαινύλιο Επεξεργασία της επιôάνειας των εσπεριδοειδών 70 mg/kg Ε 231 Ε 232 ΟρθοÔαινυλο-Ôαινόλη ΟρθοÔαινυλο-Ôαινολικό νάτριο Επεξεργασία της επιôάνειας των εσπεριδοειδών 12 mg/kg μόνα ή σε συνδυασμό εκôραζόμενα ως ορθοôαινυλο-ôαινόλη διαγεγραμμένο Ε 234 Νισίνη ( 1 ) Πουτίγκες από σιμιγδάλι και ταπιόκα και παρόμοια προϊόντα Ωριμασμένο τυρί και ανακατεργασμένο τυρί Clotted cream 3 mg/kg 12,5 mg/kg 10 mg/kg Mascarpone 10 mg/kg Ε 235 Ναταμυκίνη Επεξεργασία της επιôάνειας των σκληρών, ημίσκληρων και ημιμαλακών τυριών αποξηραμένων, αλίπα- στων αλλαντικών 1 mg/dm 2 επιôανείας (απουσία σε βάθος 5 mm) Ε 239 Εξαμεθυλενοτετραμίνη Τυρί Provolone 25 mg/kg κατάλοιπα, εκôραζόμενα ως Ôορμαλδεΰδη Ε 242 Πυροκαρβονικό διμεθύλιο Μη αλκοολούχα αρωματικά ποτά Οίνος χωρίς αλκοόλη Συμπύκνωμα υγρού τσαγιού 250 mg/l προστιθέμενη ποσότητα, μη ανιχνεύσιμα κατάλοιπα Ε 284 Ε 285 Βορικό οξύ Βορικό νάτριο (βόραξ) Αυγά οξυρρύγχου (Χαβιάρι) 4 g/kg εκôραζόμενα ως βορικό οξύ ( 1 ) Η ουσία αυτή μπορεί να υπάρχει Ôυσιολογικά σε ορισμένα τυριά ως αποτέλεσμα της διαδικασίας ζύμωσης. 28

32 --- I Αριθ. Ε Ονομασία ΤρόÔιμα Ε 249 Νιτρώδες κάλιο ( 1 ) Προϊόντα κρέατος, μη θερμικώς επεξεργασμένα, αλίπαστα, αποξηραμένα Ε 250 Νιτρώδες νάτριο ( 1 ) Άλλα αλίπαστα προϊόντα κρέατος Κονσέρβες προϊόντων κρέατος Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras Προστιθεμένη ποσότητα mg/kg Υπολειπόμενο ποσό 150 ( 2 ) 50 ( 3 ) 150 ( 2 ) 100 ( 3 ) Αλίπαστο μπέικον 175 ( 3 ) Ε 251 Νιτρικό κάλιο Αλίπαστα προϊόντα κρέατος ( 4 ) Κονσέρβες προϊόντων κρέατος Φουά γκρά, ολόκληρο Ôουά γκρά και συσσωματωμένο Ôουά γκρά 50 ( 4 ) Ε 252 Νιτρικό νάτριο Σκληρό ημίσκληρο και ημιμαλακό 50 ( 4 ) τυρί Απομίμηση τυριού με βάση γαλακτοκομικά προϊόντα Ρέγγα και σαρδελλόρεγγα τουρσί 200 ( 5 ) Φουά γκρά, ολόκληρο Ôουά γκρά και συσσωματωμένο Ôουά γκρά 50 ( 4 ) ( 1 ) Όταν τα νιτρώδη άλατα Ôέρουν την επισήμανση «για χρήση στα τρόôιμα», επιτρέπεται να πωλούνται μόνο σε μίγμα με μαγειρικό αλάτι ή υποκατάστατό του. ( 2 ) ΕκÔραζόμενο ως NaNO 2. ( 3 ) Ποσότητα καταλοίπων στο σημείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή, εκôραζόμενη ως NaNO 2. ( 4 ) ΕκÔραζόμενο ως NaNO 2. ( 5 ) Ποσότητα καταλοίπων στο σημείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή, εκôραζόμενη ως NaNO 2. Αριθ. Ε Ονομασία ΤρόÔιμα Ανώτατα επίπεδα Ε 280 Ε 281 Ε 282 Ε 283 Προπιονικό οξύ Προπιονικό νάτριο Προπιονικό ασβέστιο Προπιονικό κάλιο ( 1 ) Προσυσκευασμένο ψωμί σε Ôέτες και ψωμί σικάλεως Ψωμί μειωμένων θερμίδων Μερικώς ψημένο, προσυσκευασμένο ψωμί Προσυσκευασμένα εκλεκτά αρτοσκευάσματα (συμπεριλαμβανομένων των αρτοσκευ- ασμάτων ζαχαροπλαστικής) με ενεργότητα νερού άνω του 0,65 Προσυσκευασμένα Rolls, buns και pita mg/kg εκôραζόμενο ως προπιονικό οξύ mg/kg εκôραζόμενο ως προπιονικό οξύ Christmas pudding Προσυσκευασμένο ψωμί mg/kg εκôραζόμενο ως προπιονικό οξύ Προσυσκευασμένο pølsebrød, boller και dansk flutes Τυρί και απομίμηση τυριού (μόνο επιôανειακή επεξεργασία) mg/kg εκôραζόμενο ως προπιονικό οξύ Ε 1105 Λυσαζύμη Ωρισμασμένο τυρί ( 1 ) Επιτρέπεται η παρουσία προπιονικού οξέος και των αλάτων του σε ορισμένα προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση ως αποτέλεσμα των διεργασιών ζυμώσεως σύμôωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική. 29

33 --- I ΤΜΗΜΑ Άλλα αντιοξειδωτικά Σημειώσεις: Οαστερίσκος(*) στον πίνακα αναôέρεται στον κανόνα της αναλογικότητας: όταν χρησιμοποιούνται συνδυασμοί εστέρων του γαλλικού οξέος, ΒΗΑ και ΒΗΤ, τα επιμέρους επίπεδα πρέπει να μειώνονται κατ αναλογία. Αριθ. Ε Ονομασία ΤρόÔιμα Ανώτατα Επίπεδα Ε 310 Ε 311 Ε 312 Ε 320 Ε 321 Γαλλικός προπυλεστέρας Γαλλικός οκτυλεστέρας Γαλλικός δωδεκυλεστέρας Βουτυλική υδροξυανισόλη (ΒΗΑ) Βουτυλικό υδροξυτολουόλιο (ΒΗΤ) Λίπη και έλαια για επαγγελματική παρασκευή θερμικώς επεξεργασμένων τροôίμων Λίπη και έλαια για τηγάνισμα, εκτός του πυρηνελαίου Χοιρινό λίπος (λαρδί), ιχθυέλαιο, λίπος βοοειδών, πουλερικών και προβάτων 200* (εστέρες του γαλλικού οξέος και ΒΗΑ, μόνα ή σε συνδυασμό) 100*(ΒΗΤ) εκôραζόμενα και τα δύο επί λιπαρών ουσιών Μίγματα για παρασκευή γλυκισμάτων Σνακς με βάση τα σιτηρά Γάλα σε σκόνη για μηχανήματα πωλήσεως ΑÔυδατωμένες σούπες και ζωμοί Σάλτσες ΑÔυδατωμένο κρέας Επεξεργασμένοι ξηροί καρποί Αρτύματα και καρυκεύματα Προμαγειρευμένα σιτηρά 200 (εστέρες του γαλλικού οξέος και ΒΗΑ, μόνα η σε συνδυασμό) εκôραζόμενα επί λιπαρών ουσιών ΑÔυδατωμένες πατάτες 25 (εστέρες του γαλλικού οξέος και ΒΗΑ, μόνα ή σε συνδυασμό) Ε 315 Ε 316 Ερυθορβικό οξύ Ερυθορβικό νάτριο Τσίχλες ιαιτητικά συμπληρώματα Ημιδιατηρημένα και διατηρημένα προϊόντα κρέατος Ημιδιατηρημένα και διατηρημένα ιχθυοσκευάσματα Κατεψυγμένα και υπερκατεψυγμένα ψάρια με ερυθρό δέρμα 400 (εστέρες του γαλλικού οξέος, ΒΗΤ και ΒΗΑ, μόνα ή σε συνδυασμό) 500 εκôραζόμενα ως ερυθορβικό οξύ εκôραζόμενα ως ερυθορβικό οξύ 30

34 --- I ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΑΛΛΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ Τα ανώτατα επίπεδα που υποδεικνύονται για τη χρήση αôορούν έτοιμα για κατανάλωση τρόôιμα που έχουν παρασκευαστεί σύμôωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Αριθ. Ε Ονομασία ΤρόÔιμα Ανώτατα επίπεδα Ε 297 Φουμαρικό οξύ (προς υπόμνηση) Οίνος σύμôωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1873/84 που επιτρέπει την προσôορά και την παράδοση στην άμεση ανθρώπινη κατανάλωση ορισμένων εισαγόμενων οίνων δυνάμενων να αποτελέσουν το αντικείμενο οινολογικών πρακτικών που δεν προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 337/79. Υλικά γέμισης και τελικές επικαλύψεις για εκλεκτά αρτοσκευάσματα Ζαχαρώδη προϊόντα Επιδόρπια με μορôή ζελέ 2,5 g/kg 1g/kg 4g/kg ΕπιδόρπιααρωματισμέναμεÔρούτα Μίγματα υπό μορôήν ξηράς σκόνης για την παρασκευή επιδορπίων Στιγμιαίες σκόνες για ποτά 1g/l Στιγμιαία προϊόντα προς παρασκευή αρωματικού τσαγιού και Ôυτικών αôεψημάτων 1g/kg Τσίχλες 2g/kg Στις εôαρμογές που ακολουθούν, τα αναôερόμενα ανώτατα επίπεδα ÔωσÔορικού οξέος και ÔωσÔορικού αλάτων Ε 338, Ε 339, Ε 340, Ε 341, Ε 343, Ε 450, Ε 451 και Ε 452 μπορούν να προστίθενται μόνα ή σε συνδυασμό (εκôραζόμενα σε P 2 O 5 ): Ε 338 ΦωσÔορικό οξύ Μη αλκοολούχα αρωματικά ποτά 700 mg/l Γάλα αποστειρωμένο και UHT Ζαχαρωμένα Ôρούτα Παρασκευάσματα Ôρούτων E 339 ΦωσÔορικά άλατα νατρίου Μερικώς αôυδατωμένο γάλα με στερεό υπόλειμμα κάτω του 28 % i) ισόξινο ÔωσÔορικό νάτριο Μερικώς αôυδατωμένο γάλα με στερεό υπόλειμμα άνω του 28 % ii) Όξινο ÔωσÔορικό νάτριο Σκόνη γάλακτος και σκόνη αποβουτυρωμένου γάλακτος iii) ΦωσÔορικό νάτριο Σκόνη γάλακτος, παστεριωμένη, αποστειρωμένη και UHT Κτυπημένη κρέμα γάλακτος και τεχνητή κρέμα από Ôυτικά λίπη Ανωρίμαστο τυρί (εκτός από το Mozzarella) 1g/l 800 mg/kg 800 mg/kg 1g/kg 1,5 g/kg 2,5 g/kg 2g/kg 31

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμός Όνομα 0. Όλες οι κατηγορίες τροφίμων 01. Γαλακτοκομικά προϊόντα και ανάλογα 01.1 Μη αρωματισμένο παστεριωμένο και αποστειρωμένο γάλα (συμπεριλαμβανομένου του αποστειρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά 13 Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Τα υποδεικνυόμενα ανώτατα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου.

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. 1. α) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. β) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν

Διαβάστε περισσότερα

Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια 07.1.1 Άρτος παρασκευασμένος μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, μαγιά ή προζύμι, αλάτι

Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια 07.1.1 Άρτος παρασκευασμένος μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, μαγιά ή προζύμι, αλάτι 07 Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια Ομάδα I Πρόσθετα εκτός από προϊόντα που εμπίπτουν στις κατηγορίες 7.1.1 και 7.1.2 E 150a-d Καραμελοχρώματα quantum satis μόνο άρτος βύνης E 200 203 Σορβικό οξύ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων

Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων 1. «Γλυκαντικά» χαρακτηρίζονται πρόσθετα τροφίμων, τα οποία χρησιμοποιούνται: για να προσδώσουν γλυκεία γεύση στα τρόφιμα, ή ως επιτραπέζια γλυκαντικά. 2. α) «Μόνον τα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 15L0002 EL 12.11.2010 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 5/2/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Φεβρουαρίου 15 για

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων

Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων 1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοούνται ως: α) «συντηρητικά», οι ουσίες που παρατείνουν το χρόνο διατήρησης των τροφίμων προστατεύοντάς τα από τις αλλοιώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων

Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων 1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοούνται ως: α) «συντηρητικά», οι ουσίες που παρατείνουν το χρόνο διατήρησης των τροφίμων προστατεύοντάς τα από τις αλλοιώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών 06.1 Δημητριακά αναποφλοίωτα, θραυσμένα ή σε νιφάδες

Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών 06.1 Δημητριακά αναποφλοίωτα, θραυσμένα ή σε νιφάδες mg/kg ανάλογα με την Υποσημειώσεις 06 Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών 06.1 Δημητριακά αναποφλοίωτα, θραυσμένα ή σε νιφάδες E 220 228 Διοξείδιο του θείου - θειώδη άλατα 30 (3) μόνο σάγο και κριθάρι

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 5.6.2014 EL L 166/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 601/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ το super πρόσθετο στη τεχνολογία τροφίμων Επίδραση στην υγεία ; Ιατρικές θέσεις-

ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ το super πρόσθετο στη τεχνολογία τροφίμων Επίδραση στην υγεία ; Ιατρικές θέσεις- Οικονομολόγος ( ΒΒΑ, ΜΒΑ ) 1 ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ το super πρόσθετο στη τεχνολογία τροφίμων Επίδραση στην υγεία ; Ιατρικές θέσεις- Λέξεις κλειδιά : πρόσθετα τροφίμων, φωσφορικά άλατα, όρια προσθήκης, κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 1. Χρωστικές ουσίες Αριθ. Ε E 100 E 101 E 102 E 104 E 110 E 120 E 122 E 123 E 124 E 127 E 129 E 131 E 132 E 133 E 140 E 141 E 142 E 150a E 150b E 150c Όνομα Κουρκουμίνη Ριβοφλαβίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με την οδηγία 2006/52/ΕΚ που αφορά σε τροποποίηση οδηγιών για τα πρόσθετα τροφίμων και τα γλυκαντικά»

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με την οδηγία 2006/52/ΕΚ που αφορά σε τροποποίηση οδηγιών για τα πρόσθετα τροφίμων και τα γλυκαντικά» Αθήνα, 25/ 11 / 2008 Αρ. Πρωτ. : 18467 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση : Λ. Κηφισίας 124 Πίνακας Αποδεκτών & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας : 115 26 Αμπελόκηποι Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όσον αφορά τις πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα του Προγράμματος, θα πρέπει να τηρούνται αυστηροί όροι και προϋποθέσεις για ζητήματα υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων. Dolano Food 1

Κατάλογος Προϊόντων. Dolano Food 1 dolano... και απολαμβάνω Κατάλογος Προϊόντων Dolano Food 1 d olano... και απολαμβάνω! Καλως Ήλθατε στη Dolano Food Ένα Κόσμο Γεύσης & Ποιότητας H DolanoFood ιδρύθηκε το 1991 από το δυναμικό επιχειρηματία

Διαβάστε περισσότερα

Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί

Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί Χρίστος Χρίστου Λενής Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας Υγειονομικές Υπηρεσίες 1 ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2 Εισαγωγή Προσδοκώμενοι

Διαβάστε περισσότερα

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Υπολιπιδαιμική Δίαιτα

Υπολιπιδαιμική Δίαιτα Υπολιπιδαιμική Δίαιτα ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Ψωμί ολικής αλέσεως, ζυμαρικά, φρυγανιές, ρύζι Κρουασάν, τσουρέκι, ζαχαρωμένα δημητριακά ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Αποβουτυρωμένο γάλα, άπαχα τυριά, άπαχο γιαούρτι, ασπράδια αυγού,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς διαβάζεται. 500g. Πλούσιο σε ίνες. Ποσότητα. Ονομασία του προϊόντος. Κατάλογος συστατικών. Διατήρηση. Παραγωγός / Εισαγωγέας. τον Ιούνιο του 2008

Πώς διαβάζεται. 500g. Πλούσιο σε ίνες. Ποσότητα. Ονομασία του προϊόντος. Κατάλογος συστατικών. Διατήρηση. Παραγωγός / Εισαγωγέας. τον Ιούνιο του 2008 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πώς διαβάζεται Νιφάδες ρυζιού και σιτάρι ολικής αλέσεως, εμπλουτισμένα με βιταμίνες (B1, B2, B3, B6, φολικό οξύ, B12, C) και σίδηρο Καθαρό βάρος: ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων 2008R1333 EL 20.07.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όσον αφορά τις πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα, θα πρέπει να τηρούνται αυστηροί όροι και προϋποθέσεις για ζητήματα υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 (προηγ.) (νέο) Η παράγραφος 1 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται σε κανονικό Η παράγραφος 2 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Έρευνα σχετικά με τις θερμίδες και τα συντηρητικά τροφίμων ευρείας κατανάλωσης, την αναγραφή τους στις συσκευασίες καθώς και παρατηρήσεις και συμπεράσματα από την έρευνα. Αλεξάνδρα Κατωπόδη Θεοδώρα Μπούτση

Διαβάστε περισσότερα

14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1

14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1 14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1 Νερό, συμπεριλαμβανομένων του φυσικού μεταλλικού νερού όπως ορίζεται στην οδηγία 2009/54/ΕΚ και του νερού πηγής και όλων των λοιπών εμφιαλωμένων ή συσκευασμένων νερών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Για ενέργεια, υψηλή απόδοση και απόκτηση φυσικής κατάστασης κατασκευάζονται από την EuroSup s.r.l., Παβία, Ιταλία

Για ενέργεια, υψηλή απόδοση και απόκτηση φυσικής κατάστασης κατασκευάζονται από την EuroSup s.r.l., Παβία, Ιταλία Για ενέργεια, υψηλή απόδοση και απόκτηση φυσικής κατάστασης κατασκευάζονται από την EuroSup s.r.l., Παβία, Ιταλία Η Energon Biotech Α.Ε. κάνει για σας την καλύτερη επιλογή ειδικών τροφίμων και συμπληρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Κωνσταντίνα Τζιά

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Κωνσταντίνα Τζιά Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωνσταντίνα Τζιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συντήρηση φρούτων ή λαχανικών με χρήση εδώδιμων μεμβρανών σε συνδυασμό με ψύξη ή/και συσκευασία ΜΑΡ Προϊόντα:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2015. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β

Γενικές εξετάσεις 2015. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2015 Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Μπουρδούνη Κ. ΘΕΜΑ A

Διαβάστε περισσότερα

L 268/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.10.2008

L 268/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.10.2008 L 268/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.10.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Οκτωβρίου 2008 περί τροποποίησης των παραρτημάτων IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 537 6 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/Β /31 12 87) όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ul. Gornoslaska 35, 00-432 Warsaw, ΚΑΝΟΝΙΚΟ Τηλ. 0048-22-6229466 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Fax. 0048-22-6229464 http://agora.mfa.gr/pl101 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Χρίστος Λενή Χρίστου Λειτουργός Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. L 314/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1170/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική άσκηση στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων Πολιτικής Υγείας

Πρακτική άσκηση στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων Πολιτικής Υγείας DEPARTMENT OF HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY Πρακτική άσκηση στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων Πολιτικής Υγείας Κώστας Τσιλίδης, ktsilidi@cc.uoi.gr http://users.uoi.gr/ktsilidi/teaching Προβλήματα 1. Κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1989L0107 EL 10.09.1994 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική ΟΙΝΟΣ ΑΛΚΟΟΛΗ Με απόσταξη 200 ml οίνου συλλέγονται 133-150 ml αποστάγματος. Για την εξουδετέρωση της οξύτητας του οίνου, για να μη ληφθούν στο απόσταγμα πτητικά οξέα (οξικό, ανθρακικό και θειώδες), στα

Διαβάστε περισσότερα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Οξέα Είναι οι χημικές ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου (Η + ) Ιδιότητες Οξέων 1. Έχουν όξινη γεύση. 2. Επιδρούν με τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Σηµειώσεις για τον καθηγητή Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Βασικές γνώσεις Ο όρος γάλα, ως βασικό τρόφιµο, χωρίς κανένα προστεθειµένο επίθετο, ισχύει συνήθως για το αγελαδινό γάλα που είναι φρέσκο, πλήρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 4 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 2296/05-05-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1 1. ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα. Ευγενόλη (Ι), καρβακρόλη (ΙΙ), θυμόλη (ΙΙΙ). Σχήμα. Εστραγκόλη (αριστερά), ανηθόλη (κέντρο), μυριστισίνη (δεξιά).

Σχήμα. Ευγενόλη (Ι), καρβακρόλη (ΙΙ), θυμόλη (ΙΙΙ). Σχήμα. Εστραγκόλη (αριστερά), ανηθόλη (κέντρο), μυριστισίνη (δεξιά). ΑΡΤΥΜΑΤΑ Κάποια φυτά/τμήμα φυτών με έντονες και χαρακτηριστικές γεύσεις και αρώματα χρησιμοποιούνται αποξηραμένα είτε νωπά ως καρυκεύματα ή μπαχαρικά. Σε αυτά περιλαμβάνονται καρποί, σπόροι, φλοιοί δένδρων.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. Μέρος Α': ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. Μέρος Α': ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7 Μέρος Α': ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Κεφ. Ιο ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 18 1.1. Επιλογή των τροφών 19 1.2. Τα θρεπτικά στοιχεία 20 1.2.1. Πρωτεΐνες ή λευκώματα 21 1.2.2. Υδατάνθρακες ή σάκχαρα 22 1.2.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 210-3839171 ΑΡΙΘΜ. 1 210-3893526

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 210-3839171 ΑΡΙΘΜ. 1 210-3893526 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 30/01/ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ:Α2-493 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΕΙΣ: - ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο)

(αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο) ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο) Η θερμικη επεξεργασία έχει επιζημια επίδρση στα θρεπτικα συστατικά. Στοχος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ε 120 Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες 100 (66) μόνον breakfast sausages με ελάχιστη περιεκτικότητα σε

Ε 120 Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες 100 (66) μόνον breakfast sausages με ελάχιστη περιεκτικότητα σε 08 Κρέας και προϊόντα κρέατος 08.1 Νωπό κρέας εξαιρουμένων των παρασκευασμάτων κρέατος όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 E 129 Ερυθρό Allura AG quantum satis μόνο για σκοπούς υγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποια η χρησιμότητα των πρωτεϊνών;

Ποια η χρησιμότητα των πρωτεϊνών; ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Τι είναι οι πρωτεϊνες; Η ονομασία πρωτεϊνες προέρχεται από το ρήμα πρωτεύω και σημαίνει την εξαιρετική σημασία που έχουν οι πρωτεϊνες για την υγεία του ανθρώπινου σώματος. Από την εποχή των Ολυμπιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 ΠΟΛΩΝΙΑ. οχήματα εμπορευμάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (MEB) άνω των 12 τόνων

ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 ΠΟΛΩΝΙΑ. οχήματα εμπορευμάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (MEB) άνω των 12 τόνων 1 ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 ΠΟΛΩΝΙΑ Γενικές απαγορεύσεις Επιπρόσθετες απαγορεύσεις οχήματα εμπορευμάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (MEB) άνω των 12 τόνων σε όλη την επικράτεια από τις 18:00 μέχρι τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την κατανόηση των ενδείξεων

Οδηγίες για την κατανόηση των ενδείξεων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Οδηγίες για την κατανόηση των ενδείξεων στις Συσκευασίες των Τροφίμων ΑΘΗΝΑ 2009 C h o k o fan Κέικ σοκολάτας Eμπορική ονομασία (σελ. 4) Ονομασία πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΜΗ 340 ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΔΟΚΙΜΗ 340 ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΚΙΜΗ 340 ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕΦ & ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΝ ΑΞΙΑ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ 1. ΤΡΟΦΙΜΑ PASCAL NIAU Γαλλική Ακαδημία Εδεσματολογίας 1.1 Είδη παντοπωλείου 1.1.1 Αρτοσκευάσματα 1.1.1.1 Ψωμί 1.1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014. Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου 1 ΠΔΑ ΠΔΘ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014. Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου 1 ΠΔΑ ΠΔΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 α/α 1 2 3 4 Ανίχνευση Salmonella spp σε προϊόντα ζωικής προέλευσης Ανίχνευση Listeria monocytogenes σε τυριά και αλιεύματα Ανίχνευση εντεροτοξίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ3897/22-07-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ3897/22-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ3897/22-07-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 1780/2-4-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Βάσει κωδικών ΣΤΑΚΟ 2003 (Στατιστική Ταξινόµηση Κλάδων Οικονοµικής ραστηριότητας) 15 Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών 17 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 1) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 1) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο 1) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 1.1 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 1.2 Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 1.3 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΟΜΑΔΑ Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160γρ ΤΕΜ 450 2 ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑ 500γρ ΤΕΜ 500 3 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000γρ ΤΕΜ 500 4 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή & εγκυμοσύνη. Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ.

Διατροφή & εγκυμοσύνη. Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ. Διατροφή & εγκυμοσύνη Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ. Κρεατσάς Κύρια χαρακτηριστικά της διατροφής Η διατροφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργούνται πολλές ποικιλίες σιταριών, οι οποίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) σε σκληρά σιτάρια τα οποία έχουν υψηλότερο ποσοστό σε πρωτεΐνη

Καλλιεργούνται πολλές ποικιλίες σιταριών, οι οποίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) σε σκληρά σιτάρια τα οποία έχουν υψηλότερο ποσοστό σε πρωτεΐνη Δημητριακά Δημητριακά ή σιτηρά είναι αποξηραμένοι ώριμοι καρποί φυτών. Τα πιο σημαντικά δημητριακά είναι το σιτάρι ή σίτος, το ρύζι, το καλαμπόκι ή αραβόσιτος, το κριθάρι, η σίκαλη και η βρώμη. Ο κόκκος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΕΦΗΒΕΙΑ- ΑΝΑΓΚΕΣ v Επιτάχυνση ρυθμού ανάπτυξης v Ωρίμανση και αύξηση ιστών v Αποκτά το 20% του ύψους και το 50% του βάρους του ενήλικα, ενώ οι μύες, ο όγκος του αίματος και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τάσεις, Ανταγωνισμός, Μερίδια στις Ξένες Αγορές Καθηγητής Ιωάννης Χαλικιάς Εξωτερικό Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα Πρόλογος 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 1. Χηµικές ουσίες 14 1.1 Γενικά 14 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 14 2. Μορφή και τύπος των χηµικών ουσιών στο εργασιακό περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα. 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, διαγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

Από τους: Χαλάς Μιχάλης Ελευθερία Γεροδήμου Σπύρος Μπίκας Πέτρος Στέλλας Δημοσθένης Μπιτζήλος Κουρούπης Κωνσταντίνος

Από τους: Χαλάς Μιχάλης Ελευθερία Γεροδήμου Σπύρος Μπίκας Πέτρος Στέλλας Δημοσθένης Μπιτζήλος Κουρούπης Κωνσταντίνος Από τους: Χαλάς Μιχάλης Ελευθερία Γεροδήμου Σπύρος Μπίκας Πέτρος Στέλλας Δημοσθένης Μπιτζήλος Κουρούπης Κωνσταντίνος Λίπη και έλαια χαρακτηρίζονται όλα τα κατάλληλα γλυκερίδια των διαφόρων λιπαρών οξέων,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011

Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΕΦΕΤ/ ΚΥ Παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές τροφίμων Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικές συστάσεις για νεαρούς αθλητές. Μέγιστη απόδοση στις διαδοχικές προπονήσεις. Άννα Ευλογημένου Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

Διατροφικές συστάσεις για νεαρούς αθλητές. Μέγιστη απόδοση στις διαδοχικές προπονήσεις. Άννα Ευλογημένου Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Διατροφικές συστάσεις για νεαρούς αθλητές. Μέγιστη απόδοση στις διαδοχικές προπονήσεις. Άννα Ευλογημένου Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Πότε και τι να τρώμε πριν την προπόνηση 1. Ένα μεγάλο γεύμα

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή. της παρουσίασης. «Μαθαίνω για τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού

Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή. της παρουσίασης. «Μαθαίνω για τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή της παρουσίασης «Μαθαίνω για τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού Διαφάνεια 1: Η παρουσίαση έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

oι Aγαπηµένες µου Συνταγές

oι Aγαπηµένες µου Συνταγές oι Aγαπηµένες µου Συνταγές περιεχόµενα Εισαγωγή Βασικά υλικά Σούπες & σάλτσες Λαχανικά & σαλάτες Ζυμαρικά & ρύζι Κρέας & ψάρι Αυγά & τυριά Γλυκά Ιδέες για πάρτι Κομπόστες & τρόφιμα σε άλμη Πηγές Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

Σολομός με πάπρικα,, λαχανικά και πατάτες (ή ότι άλλο ψάρι φιλέτο θέλετε) 4 6 φιλέτα σολομό 500 γρ νερό 1 κ/κι ζωμό λαχανικών στο Thermomix ½ κιλό πατατούλες φρέσκες ½ πιπεριά κόκκινη σε λωρίδες ½ πιπεριά

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η εξεταστής Ελισάβετ Καραγιαμπή, υπάλληλος της ως άνω Υπηρεσίας, δέχεται τη με αριθμό 225467 δήλωση του σήματος :

Η εξεταστής Ελισάβετ Καραγιαμπή, υπάλληλος της ως άνω Υπηρεσίας, δέχεται τη με αριθμό 225467 δήλωση του σήματος : Απόφαση με αριθμό: ΕΞ / 25-4-2014 α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ120/Α/29-5-2013),, υπάλληλος της ως άνω Υπηρεσίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012 L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 505/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουνίου 2012 για την τροποποίηση και διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠ. Ματίνα Φουρναράκου Συμβουλευτικός τομέας ΕΤΑΤ Α.Ε.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠ. Ματίνα Φουρναράκου Συμβουλευτικός τομέας ΕΤΑΤ Α.Ε. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠ Ματίνα Φουρναράκου Συμβουλευτικός τομέας ΕΤΑΤ Α.Ε. ΣΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Λόγοι καθιέρωσης: Ενθάρρυνση της ποικίλης αγροτικής παραγωγής Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗΣ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ Χάρης ημοσθενόπουλος MMedSc Κλινικός ιαιτολόγος-βιολόγος Προϊστάμενος ιαιτολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» 20/6/200 /2009 Ορισμός Η κοιλιοκάκη ή αλλιώς

Διαβάστε περισσότερα

Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα

Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα Ποια η κατάσταση σε Ελλάδα και διεθνώς; Που οδεύουμε και ποιες οι προϋποθέσεις; Aντώνης Ζαμπέλας Πρόεδρος ΕΦΕΤ Αναπλ. Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΜΕΑΣ 1: ΚΡΕΑΣ Δράση 1.1: Δράση 1.2: Δράση 1.3: Εκσυγχρονισμός, συμπλήρωση της υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής με ή χωρίς μετεγκατάσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Ερευνητικές Δραστηριότητες Ερευνητικές Δραστηριότητες & Θεματικές Περιοχές Διπλωματικών Εργασιών Ομάδας Χημείας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Τμήμα Χημείας, Τομέας Χημικών Εφαρμογών, Χημικής Ανάλυσης & Χημείας Περιβάλλοντος Μέλη: Κουτίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Κωνσταντίνα Τζιά Καθηγήτρια ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ Νέα προϊόντα - Ελαιόλαδο Αντικατάσταση άλλων λιπαρών σε προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έναρξη ή μεταβολή εργασιών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος»

ΘΕΜΑ: «Έναρξη ή μεταβολή εργασιών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 1122331/2373/ΔΜ Β ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ: Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο

ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Συµβολή του γάλακτος και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης, Στατιστικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών Menu 16-Ιουνίου έως 4-Ιουλίου 2014 1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών Συσκευασμένο κοκτέιλ Φρούτων σε χυμό. Ροδάκινο, Αχλάδι, Σταφύλι, Ανανάς,Κεράσι, Παπάγια σε χυμό φρούτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα Leader άξονας 4 με στόχο την παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Σνακ KOZMETIK PLUS. Ζαχαροπλαστικής. Κονσέρβες. Κετσαπ. www.kozmetikplus.com

Σνακ KOZMETIK PLUS. Ζαχαροπλαστικής. Κονσέρβες. Κετσαπ. www.kozmetikplus.com KOZMETIK PLUS Σνακ Ζαχαροπλαστικής 2012 Κονσέρβες Κετσαπ www.kozmetikplus.com CRUNCHY SNACK Σνακ με χαμηλα λιπαρα Προιόν σνάκ Χαμηλά λιπαρά, τραγανό σνακ Τραγανά, πλούσια σέ γέυση, με χαμηλα λιπαρά (-70%

Διαβάστε περισσότερα

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας:

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: 12 Κεφάλαιο 1ο 1.2 ΟΞΕΑ ΚΑΤΑ ARRHENIUS Που οφείλεται ο όξινος χαρακτήρας; Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: Τα γράμματα είναι τα σύμβολα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Αγελαδινό 2,8 0,7 3,4 4,7 110-120. Πρόβειο 4,5 0,9 7,2 4,8 162-250. Κατσικίσιο* 3,0 3,8 102-203

Αγελαδινό 2,8 0,7 3,4 4,7 110-120. Πρόβειο 4,5 0,9 7,2 4,8 162-250. Κατσικίσιο* 3,0 3,8 102-203 Τύποι γάλακτος Πρωτεϊνη λίπος λακτόζηασβέστιο Καζεϊνη Ορρού Αγελαδινό 2,8 0,7 3,4 4,7 110-120 Πρόβειο 4,5 0,9 7,2 4,8 162-250 Κατσικίσιο* 3,0 3,8 102-203 *Το κατσικίσιο γάλα έχει λιγότερη Λακτόζη από το

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων 123α -1 φυτικής και ζωικής παραγωγής

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων 123α -1 φυτικής και ζωικής παραγωγής ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων 123α -1 φυτικής και ζωικής παραγωγής ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 41 Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Σχεδόν σταθερή παραμένει η αυτάρκεια αγροτικών διατροφικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής για το έτος 2011, σε σχέση με τη προηγούμενη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ Η Σλοβενία καταλαμβάνει έκταση 20,273 τ.χ. ο δε πληθυσμός της ανέρχεται σε περίπου δυο (2) εκατομμύρια κατοίκους. Μεγάλο μέρος της έκτασης

Διαβάστε περισσότερα

Pastazym EMCEdur EMCEvit Rowelit ELCO - Pastasol. noodles

Pastazym EMCEdur EMCEvit Rowelit ELCO - Pastasol. noodles Άριστες Αποδόσεις για Ζυµαρικά, Noodles κ.α. EMCEdur EMCEvit Rowelit ELCO - Pastasol Προϊόντα tailor-made προσαρµοσµένα για κάθε αλεύρι και για κάθε απαίτηση Γενικά Σε όλες τις διεθνείς αγορές παρατηρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ Αρχισυνταξία: ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ - Τεχνολόγος Τροφίμων, MSc Επιμέλεια: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΚΗΣ Διατροφολόγος,

Διαβάστε περισσότερα