Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα"

Transcript

1 --- I Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥΚΑΙΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Φεβρουαρίου 1995 γιαταπρόσθετατροôίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών (ΕΕ αριθ. L 61 της , σ. 1) Τροποποιείται από: Επίσημη ΕÔημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία Οδηγία 96/85/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης εκεμβρίου 1996 Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1998 L L

2 --- I Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥΚΑΙΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Φεβρουαρίου 1995 γιαταπρόσθετατροôίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100Α, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 2 ), ΑποÔασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 189 Βτης συνθήκης ( 3 ), Έχοντας υπόψη την οδηγία 89/107/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης εκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόôιμα τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη διατροôή ( 4 ), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραôος 2, Εκτιμώντας: ότι οι διαôορές μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών που αôορούν στα συντηρητικά, τα αντιοξειδωτικά και άλλα πρόσθετα καθώς και στους όρους χρήσεώς τους κωλύουν την ελεύθερη κυκλοôορία των τροôίμων ότι τα ανωτέρω μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού ότι πρώτιστο μέλημα κάθε κανόνα σχετικού με τα εν λόγω πρόσθετα τροôίμων και με τους όρους χρήσεώς τους θα πρέπει να είναι η ανάγκη προστασίας του καταναλωτή ότι αναγνωρίζεται γενικά ότι τα ανεπεξέργαστα τρόôιμα και ορισμένα άλλα τρόôιμα θα πρέπει να είναι απηλλαγμένα προσθέτων ότι, έχοντας υπόψη τα πλέον πρόσôατα επιστημονικά και τοξικολογικά δεδομένα για τις εν λόγω ουσίες, ορισμένες εξ αυτών πρέπει να επιτραπούν για ορισμένα τρόôιμα και υπό ορισμένους όρους χρήσεως ότι είναι αναγκαίο να καθοριστούν αυστηροί κανόνες για τη χρήση των προσθέτων των τροôίμων στις τροôές για βρέôη, στις τροôές δεύτερης βρεôικής ηλικίας και στις τροôές απογαλακτισμού, όπως αναôέρεται στην οδηγία 89/398/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα τρόôιμα που προορίζονται για ειδική διατροôή ( 5 ), και ιδίως στο άρθρο 4 παράγραôος 1 στοιχείο ε) ( 1 ) ΕΕ αριθ. C 206 της , σ. 12 και ΕΕ αριθ. C 189 της , σ. 11. ( 2 ) ΕΕ αριθ. C 108 της , σ. 26. ( 3 ) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 1993 (ΕΕ αριθ. C 176 της , σ. 117) επιβεβαιώθηκε στις (ΕΕ αριθ. C 342 της ), κοινή θέση του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 1994 (ΕΕ αριθ. C 172 της , σ. 4)και απόôαση τουευρωπαϊκούκοινοβουλίουτης16ης Νοεμβρίου 1994 (ΕΕ αριθ. C 341 της ). ( 4 ) ΕΕ αριθ. L 40 της , σ. 27. ( 5 ) ΕΕ αριθ. L 186 της , σ. 27. I

3 --- I ότι η παρούσα οδηγία δεν θίγει τους κανόνες που αôορούν στις γλυκαντικές και στις χρωστικές ύλες ότι, εν αναμονή ειδικών διατάξεων στα πλαίσια της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά Ôυτοπροστατευτικών προϊόντων ( 1 ) και της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1990 που αôορά τον καθορισμό των ανώτατων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα ÔυτοÔαρμάκων επάνω ή μέσα σε ορισμένα προϊόντα Ôυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών ( 2 ), ορισμένες ουσίες που ανήκουν στην κατηγορία αυτή καλύπτονται προσωρινά από την παρούσα οδηγία ότι Επιτροπή θα προσαρμόσει τις κοινοτικές διατάξεις στους κανόνες που θεσπίζει η παρούσα οδηγία ότι έχει ζητηθεί η γνώμη της επιστημονικής επιτροπής τροôίμων για τις ουσίες εκείνες που δεν έχουν ρυθμιστεί ακόμη βάσει κοινοτικών διατάξεων ότι στην παρούσα οδηγία πρέπει να περιληôθούν ειδικές διατάξεις σχετικά με πρόσθετα που αναôέρονται σε άλλεςκοινοτικέςδιατάξεις ότι είναι σκόπιμο, κατά τη λήψη αποôάσεως για το κατά πόσον συγκεκριμένο τρόôιμο ανήκει σε ορισμένη κατηγορία τροôίμων, να ακολουθείται η διαδικασία διαβουλεύσεων με τη Μόνιμη Επιτροπή ΤροÔίμων ότι τροποποίηση των ισχυόντων κριτηρίων καθαρότητας για τα πρόσθετα τροôίμων, πλην των χρωστικών και γλυκαντικών υλών, και νέες προδιαγραôές για τις ουσίες, για τις οποίες δεν ισχύουν κριτήρια καθαρότητας, θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 11 της οδηγίας 89/107/ΕΟΚ ότιταβελτιωτικάαλεύρων, για τα οποία ακόμη δεν έχει αποôανθεί η επιστημονική επιτροπή τροôίμων, θα αποτελέσουν το αντικείμενο ξεχωριστής οδηγίας ότι η παρούσα οδηγία αντικαθιστά τις οδηγίες 64/54/ΕΟΚ ( 3 ), 70/357/ΕΟΚ ( 4 ), 74/329/ΕΟΚ ( 5 ) και 83/463/ΕΟΚ ( 6 ) ότι οι εν λόγω οδηγίες καταργούνται, ΕΞΕ ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 230 της , σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 366 της , σ. 10). ( 2 ) ΕΕ αριθ. L 350 της , σ. 71. ( 3 ) ΕΕ αριθ. 12 της , σ. 161/64. ( 4 ) ΕΕ αριθ. L 157 της , σ. 31. ( 5 ) ΕΕ αριθ. L 189 της , σ. 1. ( 6 ) ΕΕ αριθ. L 255 της , σ. 1. II

4 --- I Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία συνιστά ειδική οδηγία που αποτελεί μέρος της γενικής οδηγίας, κατά την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας 89/107/ΕΟΚ, και εôαρμόζεται στα πρόσθετα πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών. εν εôαρμόζεται στα ένζυμα, εξαιρουμένων εκείνων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα 2. Μόνο τα πρόσθετα που πληρούν τις απαιτήσεις, που έχουν καθοριστεί από την επιστημονική επιτροπή για τα τρόôιμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα τρόôιμα. 3. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως: α) «συντηρητικά», οι ουσίες οι οποίες παρατείνουν το χρόνο διατηρήσεως των τροôίμων προστατεύοντάς τα από τις αλλοιώσεις που προκαλούνται από τους μικροοργανισμούς β) «αντιοξειδωτικά», οι ουσίες οι οποίες παρατείνουν το χρόνο διατηρήσεως των τροôίμων προστατεύοντάς τα από τις αλλοιώσεις που προκαλούνται από την οξείδωση, όπως το τάγγισμα των λιπών και οι μεταβολές χρώματος. γ) «Ôορείς», συμπεριλαμβανομένων των διαλυτών-ôορέων, οι ουσίες που χρησιμοποιούνται για τη διάλυση, την αραίωση, τη διασπορά ή άλλη Ôυσική τροποποίηση προσθέτου τροôίμων χωρίς να μεταβάλλουν τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του (και χωρίς να ασκούν οι ίδιοι τεχνολογικές επιδράσεις) προκειμένου να διευκολύνουν το χειρισμό, την εôαρμογήήτηχρήσητου δ) «οξέα», οι ουσίες που αυξάνουν την οξύτητα τροôίμων ή/και που τους προσδίδουν όξινη γεύση ε) «ρυθμιστές οξύτητας», οι ουσίες που μεταβάλλουν ή ελέγχουν την οξύτητα ή την αλκαλικότητα τροôίμου στ) «αντισυσσωματοποιητικοί παράγοντες», οι ουσίες που μειώνουν την τάση μεμονωμένων σωματιδίων τροôίμου να προσκολλώνται μεταξύ τους ζ) «αντιαôριστικοί παράγοντες», οι ουσίες που προλαμβάνουν ή περιορίζουν το σχηματισμό αôρού η) «διογκωτικοί παράγοντες», οι ουσίες που συμβάλλουν στη διόγκωση τροôίμου χωρίς να συμβάλλουν σημαντικά στη διαθέσιμη ενεργειακή αξία του θ) «γαλακτωματοποιητές», οι ουσίες που επιτρέπουν το σχηματισμό ή τη διατήρηση ομοιογενούς μείγματος δύο ή περισσοτέρων μη μειγνυόμενων Ôάσεων, όπως το λάδι και το νερό, σε τρόôιμο ι) «γαλακτωματοποιητικά άλατα», οι ουσίες που μετατρέπουν τις πρωτεΐνες που περιέχονται στο τυρί σε διεσπαρμένη μορôή και, κατ αυτόν τον τρόπο, επιôέρουν ομοιογενή κατανομή των λιπών και των άλλων συστατικών ια) «σκληρυντικοί παράγοντες», οι ουσίες που καθιστούν ή διατηρούν τους ιστούς των Ôρούτων ή των λαχανικών σκληρούς ή τραγανούς, ή αλληλεπιδρούν με τους πηκτωματογόνους παράγοντες για την παρασκευή ή την ενίσχυση πηκτώματος 98/72/EK 1

5 --- I ιβ) «ενισχυτικά γεύσεως», οι ουσίες που ενισχύουν την υπάρχουσα γεύση ή/και οσμή τροôίμου ιγ) «αôριστικοί παράγοντες», οι ουσίες που επιτρέπουν την ομοιογενή διασπορά αερίου Ôάσεως σε υγρό ή στερεό τρόôιμο ιδ) «πηκτωματογόνοι παράγοντες», οι ουσίες που προσδίδουν σ ένα τρόôιμο υôή μέσω του σχηματισμού πηκτώματος ιε) «υλικά για γλασάρισμα» (συμπεριλαμβανομένων των λιπαντικών μέσων), οι ουσίες που, τοποθετούμενες στην εξωτερική επιôάνεια τροôίμου, του προσδίδουν στιλπνότητα ή του παρέχουν προστατευτική επικάλυψη ιστ) «υγροσκοπικά μέσα», οι ουσίες που αποτρέπουν τη ξήρανση των τροôίμων αντιδρώντας στην επίδραση μιας ατμόσôαιρας χαμηλού βαθμού υγρασίας, ήπου προάγουν τη διάλυση μιας σκόνης σε υδατικό μέσο ιζ) ιη) «τροποποιημένα άμυλα», οι ουσίες που λαμβάνονται με μία ή περισσότερες χημικές επεξεργασίες βρώσιμων αμύλων, που μπορεί να έχουν υποστεί Ôυσική ή ενζυματική επεξεργασία, και μπορούν να έχουν υποστεί όξινη ή αλκαλική αραίωση ή λεύκανση «αέρια συσκευασίας», τα αέρια, πλην του αέρα, τα οποία εισάγονται σε περιέκτη πριν, κατά ή μετά την τοποθέτηση τροôίμου στον εν λόγω περιέκτη ιθ) «προωστικοί παράγοντες», τα αέρια, πλην του αέρα, τα οποία προκαλούν την αποβολή τροôίμου από περιέκτη κ) «διογκωτικά αρτοποιΐας», οι ουσίες ή οι συνδυασμοί ουσιών που ελευθερώνουν αέριο και ως εκ τούτου αυξάνουν τον όγκο της ζύμης ή του παναρίσματος κα) «συμπλοκοποιητές», οι ουσίες που σχηματίζουν χημικά σύμπλοκα με μεταλλικά ιόντα κβ) «σταθεροποιητές», οι ουσίες που επιτρέπουν τη διατήρηση της Ôυσικο-χημικής κατάστασης ενός τροôίμου. Οι σταθεροποιητές περιλαμβάνουν ουσίες οι οποίες επιτρέπουν τη διατήρηση της ομοιογενούς διασποράς δύο ή περισσότερων μη μειγνυόμενων ουσιών σε ένα τρόôιμο περιλαμβάνουν δε επίσης ουσίες που σταθεροποιούν, συντηρούν ή εντείνουν το υπάρχον χρώμα ενός τροôίμου κγ) «πυκνωτικά μέσα», οι ουσίες που αυξάνουν το ιξώδες ενός τροôίμου. 4. Τα βελτιωτικά αλεύρων πλην των γαλακτωματοποιητών είναι ουσίες που προστίθενται στο αλεύρι ή τη ζύμη προκειμένου να βελτιώσουν την αρτοποιητική ικανότητά τους. 5. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, τα ακόλουθα δεν θεωρούνται ως πρόσθετα τροôίμων: α) ουσίες που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του πόσιμου νερού όπως προβλέπεται στην οδηγία 80/778/ΕΟΚ ( 1 ) ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 229 της , σ. 11. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/692/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. 377 της , σ. 48). 2

6 --- I β) προϊόντα που περιέχουν πηκτίνη και παράγονται από τον αποξηραμένο οπό των μήλων ή το Ôλοιό των εσπεριδοειδών ή από μίγμα αμôοτέρων, με την επενέργεια αραιού οξέος, ακολουθούμενη από μερική εξουδετέρωση με άλατα νατρίου ή καλίου («υγρή πηκτίνη») γ) βάσεις τσίχλας δ) λευκή ή κίτρινη δεξτρίνη, άμυλο πεôρυγμένο ή δεξτρινοποιημένο, άμυλο τροποποιημένο με όξινη ή αλκαλική επεξεργασία, λευκασμένο άμυλο, Ôυσικώς τροποποιημένο άμυλο και άμυλο επεξεργασμένο με αμυλολυτικά ένζυμα ε) χλωριούχο αμμώνιο στ) πλάσμα αίματος, βρώσιμη ζελατίνη, προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών και τα άλατά τους, πρωτεΐνες γάλακτος, και γλουτένη ζ) αμινοξέα και τα άλατά τους πλην του γλουταμινικού οξέος, της γλυκίνης, της κυστεΐνης και της κυστίνης καθώς και των αλάτων τους, εôόσον δεν δρουν ως πρόσθετα η) καζεϊνικά άλατα και καζεΐνη θ) ινουλίνη. Άρθρο 2 1. Μόνον οι ουσίες των παραρτημάτων Ι, ΙΙΙ, IVκαι V, μπορούν να χρησιμοποιούνται σε τρόôιμα για τους σκοπούς που αναôέρονται στο άρθρο 1 παράγραôοι 3 και 4 2. Η χρήση στα τρόôιμα, των πρόσθετων τροôίμων του παραρτήματος Ι επιτρέπεται για τους σκοπούς που αναôέρονται στο άρθρο 1 παράγραôοι 3 και 4, εκτός αν πρόκειται για τα τρόôιμα του παραρτήματος ΙΙ, σύμôωνα με την αρχή του. 3. Με την επιôύλαξη ειδικών διατάξεων, η παράγραôος 2 δεν εôαρμόζεται: α) στα μη επεξεργασμένα τρόôιμα, στο μέλι όπως ορίζεται στην οδηγία 74/409/ΕΟΚ ( 1 ), στα μη γαλακτοματοποιημένα έλαια και στα λίπη ζωικής ή Ôυτικής προέλευσης, στο βούτυρο, στο παστεριωμένο και αποστειρωμένο (συμπεριλαμβανομένου του αποστειρωμένου σε εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία UHT) γάλα (συμπεριλαμβανομένου του πλήρους, του αποκορυôωμένου και του μερικώς αποκορυôωμένου γάλακτος) και στην πλήρη παστεριωμένη κρέμα, στα μη αρωματισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία έχουν υποστεί ζύμωση και στα οποία υπάρχουν ζώντες ζυμομύκητες, 98/72/EK 98/72/EK ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 221 της , σ

7 --- I στο Ôυσικό μεταλλικό νερό όπως ορίζεται στην οδηγία 80/777/ΕΟΚ ( 1 ) και στο νερό της πηγής, στον καôέ (εκτός του στιγμιαίου αρωματισμένου καôέ) και στα εκχυλίσματα καôέ, στο μη αρωματισμένο τσάι σε Ôύλλα, στα σάκχαρα, όπως ορίζονται στην οδηγία 73/437/ΕΟΚ ( 2 ), στα ξηρά ζυμαρικά εξαιρουμένων των ζυμαρικών χωρίς γλουτένη ή/και των ζυμαρικών που προορίζονται για υποπρωτεϊνική δίαιτα, σύμôωνα με την οδηγία 89/398/ΕΟΚ στο Ôυσικό, μη αρωματισμένο βουτυρόγαλα (εξαιρουμένου του αποστειρωμένου βουτυρόγαλου), κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, ως «ανεπεξέργαστα» ή «μη επεξεργασμένα» νοούνται τα τρόôιμα τα οποία δεν έχουν υποστεί επεξεργασία που να συνεπάγεται ουσιαστική μεταβολή της αρχικής κατάστασης του τροôίμου. Είναι δυνατόν, ωστόσο, να έχουν υποβληθεί για παράδειγμα σε διαίρεση, διαχωρισμό, αποχωρισμό, αôαίρεση των οστών ή του δέρματος, ψηλό τεμαχισμό, κοπή των άκρων, αποôλοίωση, άλεσμα, κοπή, καθαρισμό, αποκοπή, υπερκατάψυξη ή κατάψυξη απλή ψύξη, κονιοποίηση ή αôαίρεση του περιβλήματος, είτε είναι συσκευασμένα είτε όχι β) στις τροôές για βρέôη και μικρά παιδιά όπως αναôέρονται στην οδηγία 89/398/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένων των τροôών για ασθενή βρέôη και μικρά παιδιά. Τα τρόôιμα αυτά υπάγονται στις διατάξεις του παραρτήματος VΙ γ) στα τρόôιμα του παραρτήματος ΙΙ τα οποία επιτρέπεται να περιέχουν μόνο τα πρόσθετα του παραρτήματος αυτού και τα πρόσθετα των παραρτημάτων ΙΙΙ και IV και υπό τους όρους που καθορίζονται σε αυτά. 4. Τα πρόσθετα των παραρτημάτων ΙΙΙ και IV μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο στα τρόôιμα που αναôέρονται στα εν λόγω παραρτήματα και υπό τους όρους που καθορίζονται σε αυτά. 5. Μόνο τα πρόσθετα που απαριθμούνται στο παράρτημα V μπορούν να χρησιμοποιούνται ως Ôορείς ή ως διαλύτες-ôορείς για πρόσθετα τροôίμων και πρέπει να χρησιμοποιούνται υπό τους όρους που καθορίζονται σε αυτό. 6. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εôαρμόζονται ωσαύτως στα αντίστοιχα τρόôιμα που προορίζονται για ειδική διατροôή σύμôωνα με την οδηγία 89/398/ΕΟΚ. 7. Τα ανώτατα επίπεδα που ορίζονται στα παραρτήματα αναôέρονται στα τρόôιμα όπως αυτά διατίθενται στην αγορά, εκτός εάν υπάρχει διαôορετική σχετική δήλωση. 98/72/EK ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 229 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ αριθ. L 356 της , σ. 7(SIC! 71). 4

8 --- I 8. Στα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας, η έκôραση σημαίνει ότι δεν ορίζεται ανώτατο επίπεδο. Ωστόσο, τα πρόσθετα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμôωνα με την ορθή πρακτική παρασκευής, σε επίπεδο που δεν υπερβαίνει το επίπεδο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραπλανούν τον καταναλωτή. Άρθρο 3 1. Η παρουσία προσθέτου σε τρόôιμο επιτρέπεται: σε σύνθετο τρόôιμο, εκτός των αναôερόμενων στο άρθρο 2 παράγραôος 3, εôόσον η χρήση του προσθέτου επιτρέπεται σε ένα από τα συστατικά του σύνθετου τροôίμου ή εάν το τρόôιμο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στην παρασκευή σύνθετου τροôίμου και εôόσον το σύνθετο τρόôιμο ανταποκρίνεται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 2. Η παράγραôος 1 δεν εôαρμόζεται στις τροôές για βρέôη, στις τροôές δεύτερης βρεôικής ηλικίας και στις τροôές απογαλακτισμού, όπως αναôέρονται στην οδηγία 89/398/ΕΟΚ, εκτός εάν υπάρχει ειδική σχετική πρόβλεψη. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία εôαρμόζεται με την επιôύλαξη των ειδικών οδηγιών, οι οποίες επιτρέπουν τη χρήση των προσθέτων των παραρτημάτων ως γλυκαντικών ή χρωστικών. Άρθρο 5 Στις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο, είναι δυνατόν να αποôασίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 6 της παρούσας οδηγίας: κατά πόσον ένα συγκεκριμένο τρόôιμο, το οποίο δεν έχει καταχωρηθεί κατά τη στιγμή της έγκρισης της παρούσας οδηγίας ανήκει σε κατηγορία τροôίμων που αναôέρεται στο άρθρο 2 ή σε ένα από τα παραρτήματα ή κατά πόσον ένα πρόσθετο τροôίμων που περιλαμβάνεται στα παραρτήματα και του οποίου η χρήση επιτρέπεται, χρησιμοποιείται σύμôωναμετακριτήριατουάρθρου2 ή κατά πόσον μια ουσία είναι πρόσθετο τροôίμων κατά την έννοια του άρθρου 1. Άρθρο 6 1. Όταν εôαρμόζεται η διαδικασία του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιμη Επιτροπή ΤροÔίμων, η οποία έχει συσταθεί με την απόôαση 69/414/ΕΟΚ ( 1 ), και η οποία στο εξής καλείται η «επιτροπή». ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 291 της , σ. 9. 5

9 --- I 2. Ο Πρόεδρος παραπέμπει το θέμα στην επιτροπή είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος του αντιπροσώπου κράτους μέλους. 3. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρόκειται να ληôθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίζει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. ΑποÔασίζει με την πλειοψηôία που προβλέπει το άρθρο 148 παράγραôος 2 της συνθήκης για την έκδοση αποôάσεων τις οποίες καλείται να λάβει το Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής. Κατά τη ψηôοôορία στην επιτροπή, οι ψήôοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμôωνα με το προαναôερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηôοôορία. 4. α) Η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα εôόσον είναι σύμôωνα με τη γνώμη της επιτροπής β) αν τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι σύμôωνα με τη γνώμη της Επιτροπής ή ελλείψει γνώμης η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο χωρίς καθυστέρηση πρόταση σχετικά με τα ληπτέα μέτρα. Το Συμβούλιο αποôασίζει με ειδική πλειοψηôία. Αν, μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία της υποβολής της πρότασης, το Συμβούλιο δεν έχει αποôανθεί, η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα. Άρθρο 7 Εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θεσπίζουν συστήματα για την παρακολούθηση της κατανάλωσης και της χρήσης των προσθέτων τροôίμων και κοινοποιούν τα πορίσματά τους στην Επιτροπή. Εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην αγορά των προσθέτων τροôίμων και σχετικά με το επίπεδο χρήσης και κατανάλωσής τους. Εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή επανεξετάζει τις συνθήκες χρήσεως των ουσιών που αναôέρονται σ αυτήν και προτείνει τυχόν τροποποιήσεις, σύμôωναμεταγενικάκριτήριατου σημείου 4 του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 89/107/ΕΟΚ. Άρθρο 8 1. Οι οδηγίες 64/54/ΕΟΚ, 70/357/ΕΟΚ, 74/329/ΕΟΚ, 83/463/ΕΟΚ καταργούνται. 2. Οι αναôορές στις εν λόγω καταργηθείσες οδηγίες καθώς και στα κριτήρια καθαρότητας ορισμένων προσθέτων τροôίμων που αναôέρονται σε αυτές θεωρούνταιστοεξήςωςαναôορές στην παρούσα οδηγία. 6

10 --- I Άρθρο 9 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρôωση προς την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 25 Σεπτεμβρίου 1996 προκειμένου: να επιτρέψουν την εμπορία και τη χρήση των προϊόντων που συμμορôούνται με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 25 Σεπτεμβρίου 1996, να απαγορεύσουν την εμπορία και τη χρήση των προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας το αργότερο στις 25 Μαρτίου 1997 ωστόσο, επιτρέπεται η εμπορία, μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων, των προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα οδηγία αλλά διατέθηκαν στην αγορά ή επισημάνθηκαν πριν από την ημερομηνία αυτή. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναôέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναôορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναôορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 10 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη ΕÔημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 11 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. 7

11 --- I ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΩΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 Σημειώσεις 1. Οι ουσίες του καταλόγου αυτού μπορούν να προστίθενται σε όλα τα τρόôιμα, εκτός από εκείνα που αναôέρονται στο άρθρο 2 παράγραôος 3, σύμôωνα με την αρχή «quantum satis». 2. Οι ουσίες με τον αριθμό Ε 407 και Ε 440 μπορούν να τυποποιούνται με τα σάκχαρα, υπό τον όρο ότι αυτό θα αναôέρεται μαζί με τον αριθμό και την ονομασία τους. 3. Χρησιμοποιούμενα σύμβολα * Οι ουσίες Ε 290, Ε 938, Ε 339, Ε 941, Ε 942 και Ε 948 μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται στα τρόôιμα που αναôέρονται στο άρθρο 2 παράγραôος 3. # Οι ουσίες Ε 410, Ε 412, Ε 415 και Ε 417 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε αôυδατωμένα τρόôιμα που επανυδατώνονται κατά τη λήψη. Αριθ. Ε Ονομασία Ε170 Ανθρακικά άλατα ασβεστίου i) Ανθρακικό ασβέστιο ii) Όξινο ανθρακικό ασβέστιο Ε 260 Ε 261 Ε 262 Οξικό οξύ Οξικό κάλιο Άλατα του οξικού οξέος με νάτριο i) Οξικό νάτριο ii) Όξινο οξικό νάτριο (διοξικό νάτριο) Ε 263 Ε 270 Ε 290 Ε 296 Ε 300 Ε 301 Ε 302 Ε 304 Οξικό ασβέστιο Γαλακτικό οξύ ιοξείδιο του άνθρακα* Μηλικό οξύ Ασκορβικό οξύ Ασκορβικό νάτριο Ασκορβικό ασβέστιο Εστέρες λιπαρών οξέων με ασκορβικό οξύ i) Παλμιτικό ασκορβύλιο ii) Στεατικό ασκορβύλιο Ε 306 Ε 307 Ε 308 Ε 309 Ε 322 Ε 325 Εκχύλισμα πλούσιο σε τοκοôερόλες α-τοκοôερόλη γ-τοκοôερόλη δ-τοκοôερόλη Λεκιθίνες Γαλακτικό νάτριο 8

12 --- I Αριθ. Ε Ονομασία Ε 326 Ε 327 Ε 330 Ε 331 Γαλακτικό κάλιο Γαλακτικό ασβέστιο Κιτρικό οξύ Άλατα του κιτρικού οξέος με νάτριο i) ισόξινο κιτρικό νάτριο ii) Όξινο κιτρικό νάτριο iii) Κιτρικό νάτριο Ε 332 Άλατα του κιτρικού οξέος με κάλιο i) ισόξινο κιτρικό κάλιο ii) Κιτρικό κάλιο Ε 333 Άλατα του κιτρικού οξέος με ασβέστιο i) ισόξινο κιτρικό ασβέστιο ii) Όξινο κιτρικό ασβέστιο iii) Κιτρικό ασβέστιο Ε 334 Ε 335 Τρυγικό οξύ L+- Άλατα του τρυγικού οξέος με νάτριο i) Όξινο τρυγικό νάτριο ii) Τρυγικό νάτριο Ε 336 Άλατα του τρυγικού οξέος με κάλιο i) Όξινο τρυγικό κάλιο ii) Τρυγικό κάλιο Ε 337 Ε 350 Τρυγικό καλιονάτριο Άλατα του μηλικού οξέος με νάτριο i) Μηλικό νάτριο ii) Όξινο μηλικό νάτριο Ε 351 Ε 352 Μηλικό κάλιο Άλατα του μηλικού οξέος με ασβέστιο i) Μηλικό ασβέστιο ii) Όξινο μηλικό ασβέστιο Ε 354 Ε 380 Ε 400 Ε 401 Ε 402 Ε 403 Ε 404 Ε 406 Τρυγικό ασβέστιο Κιτρικό αμμώνιο Αλγινικό οξύ Αλγινικό νάτριο Αλγινικό κάλιο Αλγινικό αμμώνιο Αλγινικό ασβέστιο Άγαρ-άγαρ 9

13 --- I Αριθ. Ε Ε 407 Ε 407α Ε 410 Ε 412 Ε 413 Ε 414 Ε 415 Ε 417 Ε 418 Ε 422 Ε 440 Ε 460 Ε 461 Ε 463 Ε 464 Ε 465 Ε 466 Ε 469 Ε 470 α Ε 470 β Ε 471 Ε 472 α Ε 472 β Ε 472 γ Ε 472 δ Καραγενάνη Τροποποιημένα Ôύκη Eucheuma Κόμμι χαρουπιών Κόμμι γκουάρ Τραγακάνθινο κόμμι Κόμμι ακακίας (αραβικό κόμμι) Ξανθανικό κόμμι Κόμμι τάρα Κόμμι τζελάν Γλυκερίνη Πηκτίνες i) Πηκτίνη ii) Αμιδούχος πηκτίνη Κυτταρίνη i) Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη ii) Κυτταρίνη σκόνη Μεθυλοκυτταρίνη Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη Υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη Αιθυλομεθυλοκυτταρίνη Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη Ονομασία Καρβοξυμεθυλοκυτταρινικό νάτριο Προϊόν ενζυμικής υδρόλυσης της καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης Άλατα λιπαρών οξέων με νάτριο, κάλιο και ασβέστιο Άλατα λιπαρών οξέων με μαγνήσιο Μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων Εστέρες του οξικού οξέος με μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων Εστέρες του γαλακτικού οξέος με μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων Εστέρες του κιτρικού οξέος με μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων Εστέρες του τρυγικού οξέος με μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων 96/85/EK 98/72/EK Ε 472 ε Εστέρες του μονο- και δι-ακετυλο-τρυγικού οξέος με μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων Ε 472 στ Μικτοί εστέρες του οξικού και τρυγικού οξέος με μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων Ε 500 Ανθρακικά άλατα νατρίου i) Ανθρακικό νάτριο ii) Όξινο ανθρακικό νάτριο iii) Σεσκιανθρακικό νάτριο 10

14 --- I Αριθ. Ε Ονομασία Ε 501 Ανθρακικά άλατα καλίου i) Ανθρακικό κάλιο ii) Όξινο ανθρακικό κάλιο Ε 503 Ανθρακικά άλατα αμμωνίου i) Ανθρακικό αμμώνιο ii) Όξινο ανθρακικό αμμώνιο Ε 504 Ανθρακικά άλατα μαγνησίου i) Ανθρακικό μαγνήσιο ii) Ανθρακικό υδροξείδιο του μαγνησίου (συνών.: Όξινο ανθρακικό μαγνήσιο) Ε 507 Ε 508 Ε 509 Ε 511 Ε 513 Ε 514 Υδροχλωρικό οξύ Χλωριούχο κάλιο Χλωριούχο ασβέστιο Χλωριούχο μαγνήσιο Θειικό οξύ Άλατα του θειικού οξέος με νάτριο i) Θειικό νάτριο ii) Όξινο θειικό νάτριο Ε 515 Άλατα του θειικού οξέος με κάλιο i) Θειικό κάλιο ii) Όξινο θειικό κάλιο Ε 516 Ε 524 Ε 525 Ε 526 Ε 527 Ε 528 Ε 529 Ε 530 Ε 570 Ε 574 Ε 575 Ε 576 Ε 577 Ε 578 Θειικό ασβέστιο Υδροξείδιο του νατρίου Υδροξείδιο του καλίου Υδροξείδιο του ασβεστίου Υδροξείδιο του αμμωνίου Υδροξείδιο του μαγνησίου Οξείδιο του ασβεστίου Οξείδιο του μαγνησίου Λιπαρά οξέα Γλυκονικό οξύ Γλυκονο-δ-λακτόνη Γλυκονικό νάτριο Γλυκονικό κάλιο Γλυκονικό ασβέστιο Ε 640 Γλυκίνη και το άλας της με νάτριο Ε 920 L-Κυστεΐνη ( 1 ) Ε 938 Αργό* 98/72/EK ( 1 ) Μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο ως παράγων επεξεργασίας του αλεύρου. 11

15 --- I Αριθ. Ε Ονομασία Ε 939 Ε 941 Ε 942 Ε 948 Ε1103 Ε1200 Ε1404 Ε1410 Ε1412 Ε1413 Ε1414 Ε1420 Ε1422 Ε1440 Ε1442 Ε1450 Ε1451 Ήλιο* Άζωτο* Υποξείδιο του αζώτου* Οξυγόνο* Ιμβερτάση Πολυδεξτρόζη Οξειδωμένο άμυλο ισόξινο ÔωσÔορικό άμυλο Όξινο ÔωσÔορικό άμυλο ΦωσÔορυλιωμένο όξινο ÔωσÔορικό άμυλο Ακετυλιωμένο όξινο ÔωσÔορικό άμυλο Ακετυλιωμένο άμυλο Ακετυλιωμένο όξινο αδιπικό άμυλο Υδροξυ-προπυλ-άμυλο Όξινο ÔωσÔορικό υδροξυ-προπυλ-άμυλο Οκτενυλ-ηλεκτρικό-αμυλονάτριο Ακετυλιωμένο οξειδωμένο άμυλο 98/72/EK 98/72/EK 12

16 --- I ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤρόÔιμα Πρόσθετα Ανώτατα επίπεδα Σοκολάτα και προϊόντα σοκολάτας, όπως αναôέρεται στην οδηγία 73/241/ΕΟΚ ( 1 ) Ε 330 Κιτρικό οξύ Ε 322 Λεκιθίνες Ε 334 Τρυγικό οξύ Ε 422 Γλυκερίνη Ε 471 Μονο-και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων Ε170 Ανθρακικά άλατα ασβεστίου Ε 500 Ανθρακικά άλατα νατρίου Ε 501 Ανθρακικά άλατα καλίου Ε 503 Ανθρακικά άλατα αμμωνίου Ε 504 Ανθρακικά άλατα μαγνησίου Ε 524 Υδροξείδιο του νατρίου Ε 525 Υδροξείδιο του καλίου Ε 526 Υδροξείδιο του ασβεστίου Ε 527 Υδροξείδιο του αμμωνίου Ε 528 Υδροξείδιο του μαγνησίου Ε 530 Οξείδιο του μαγνησίου Ε 414 Ε 440 Κόμμι Ακακίας (αραβικό κόμμι) Πηκτίνες 0,5 % 0,5 % 7% επί ξηρού υπολείμματος χωρίς λιπαρές ουσίες εκôραζόμενα ως ανθρακικά άλατα καλίου Ως μέσα για γλασάρισμα μόνο Χυμός και νέκταρ Ôρούτων, όπως αναôέρονται στην οδηγία 93/77/ΕΟΚ ( 2 ) Χυμός ανανά, όπως αναôέρεται στην οδηγία 93/77/ΕΟΚ Ε 300 Ασκορβικό οξύ Ε 296 Μηλικό οξύ 3 g/l Νέκταρ, όπως αναôέρεται στην οδηγία 93/77/ΕΟΚ Ε 330 Ε 270 Κιτρικό οξύ Γαλακτικό οξύ 5 g/l 5 g/l ΣταÔυλοχυμός, όπως ορίζεται στην οδηγία 93/77/ΕΟΚ Ε170 Ανθρακικά άλατα ασβεστίου Ε 336 Τρυγικά άλατα καλίου Χυμός Ôρούτων, όπως αναôέρεται στην οδηγία 93/77/ΕΟΚ Μαρμελάδες και ζελέδες εξαιρετικής ποιότητας, όπως αναôέρονται στην οδηγία 79/693/ΕΟΚ ( 3 ) Ε 330 Κιτρικό οξύ 3 g/l Ε 440 Πηκτίνες Ε 270 Γαλακτικό οξύ Ε 296 Μηλικό οξύ Ε 300 Ε 327 Ε 330 Ε 331 Ε 333 Ε 334 Ασκορβικό οξύ Γαλακτικό ασβέστιο Κιτρικό οξύ Κιτρικά νάτρια Κιτρικά ασβέστια Τρυγικό οξύ ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 228 της , σ. 23. Τα προϊόντα του κακάου και της σοκολάτας με μειωμένη θερμιδική αξία ή δίχως πρόσθετα σάκχαρα δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του παραρτήματος ΙΙ. ( 2 ) ΕΕ αριθ. L 244 της , σ. 23. ( 3 ) ΕΕ αριθ. L 205 της , σ

17 --- I ΤρόÔιμα Πρόσθετα Ανώτατα επίπεδα Ε 335 Τρυγικά νάτρια Ε 350 Ε 471 Μηλικά νάτρια Μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων Μαρμελάδες, ζελέδες και Ε 440 Πηκτίνες μαρμελάδες εσπεριδοειδών, όπως αναôέρονται στην Ε 270 Γαλακτικό οξύ οδηγία 79/693/ΕΟΚ και άλλα παρόμοια παρασκευάσματα Ε 296 Μηλικό οξύ Ôρούτων, ύ συμπεριλαμβανο- μένων των προϊόντων Ε 300 Ασκορβικό οξύ «χαμηλών θερμίδων» Ε 327 Γαλακτικό ασβέστιο Ε 330 Ε 331 Ε 333 Ε 334 Ε 335 Ε 350 Κιτρικό οξύ Κιτρικά νάτρια Κιτρικά ασβέστια Τρυγικό οξύ Τρυγικά νάτρια Μηλικά νάτρια Ε 400 Αλγινικό οξύ 10 g/kg Ε 401 Αλγινικό νάτριο (μόνα τους ή σε συνδυασμό) Ε 402 Ε 403 Ε 404 Ε 406 Ε 407 Ε 410 Ε 412 Ε 415 Ε 418 Αλγινικό κάλιο Αλγινικό αμμώνιο Αλγινικό ασβέστιο Άγαρ-άγαρ Καραγενάνη Κόμμι χαρουπιών Κόμμι γκουάρ Ξανθανικό κόμμι Κόμμι τζελάν E 471 Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Ε 509 Χλωριούχο ασβέστιο Μερικώς αôυδατωμένο και αôυδατωμένο γάλα, όπως αναôέρεται στην οδηγία 76/118/ΕΟΚ ( 1 ) Ε 524 Υδροξείδιο του νατρίου Ε 300 Ασκορβικό οξύ Ε 301 Ασκορβικό νάτριο Ε 304 Εστέρες λιπαρών οξέων με ασκορβικό οξύ Ε 322 Λεκιθίνες Ε 331 Κιτρικά νάτρια Ε 332 Κιτρικά κάλια Ε 407 Καραγενάνη Ε 500 ii) Όξινο ανθρακικό νάτριο Ε 501 ii) Όξινο ανθρακικό κάλιο Ε 509 Χλωριούχο ασβέστιο ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 24 της , σ

18 --- I ΤρόÔιμα Πρόσθετα Ανώτατα επίπεδα Πλήρης παστεριωμένη κρέμα E 401 Αλγινικό νάτριο Ε 402 Ε 407 Ε 466 Αλγινικό κάλιο Καραγενάκη Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη νατρίου Ε 471 Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Κατεψυγμένα και ταχείας κατάψυξης μη επεξεργασμένα οπωροκηπευτικά προσυσκευασμένα, διατηρημένα σε απλή ψύξη, με επεξεργασμένα οπωροκηπευτικά, έτοιμα για κατανάλωση και προσυσκευασμένες μη επεξεργασμένες και ξεôλουδισμένες πατάτες Ε 300 Ε 301 Ε 302 Ε 330 Ασκορβικό οξύ Ασκορβικό νάτριο Ασκορβικό ασβέστιο Κιτρικό οξύ Κομπόστα Ôρούτων, Ε 331 Κιτρικά νάτρια Ε 332 Κιτρικά κάλια Μη επεξεργασμένα ψάρια, καρκινοειδή και μαλάκια, συμπεριλαμβανομένων των κατεψυγμένων και υπερκατεψυγμένων Ε 333 Κιτρικά ασβέστια Ρύζι ταχείας βράσης Ε 471 Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Ε 472α Εστέρες του οξικού οξέως με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Μη γαλακτοποιημένα έλαια και λίπη ζωϊκής ή Ôυτικής προελεύσεως (εκτός των παρθένων ελαίων και των ελαιολάδων) Ε 304 Εστέρες λιπαρών οξέων με ασκορβικό οξύ Ε 306 Εκχύλισμα πλούσιο σε τοκοôερόλη Ε 307 α-τοκοôερόλη Ε 308 γ-τοκοôερόλη Ε 309 δ-τοκοôερόλη Ε 322 Λεκιθίνες 30 g/l Ε 471 Μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων 10 g/l Ε 330 Κιτρικό οξύ (SIC! ) Ε 331 Ε 332 Ε 333 Κιτρικά νάτρια Κιτρικά κάλια Κιτρικά ασβέστια 15

19 --- I ΤρόÔιμα Πρόσθετα Ανώτατα επίπεδα Μη γαλακτωματοποιημένα E 270 Γαλακτικό οξύ έλαια και λίπη ζωικής ή Ôυτικής προελεύσεως (πληνη E 300 Ασκορβικό οξύ τωνπαρθένωνελαίωνκαιτων E 304 Εστέρες του ασκορβικού ελαιολάδων) που προορίζονται οξέος με λιπαρά οξέα ειδικά για μαγείρεμα ή/και τηγάνισμα ή για την E 306 Εκχύλισμα με υψηλή παρασκευή σάλτσας περιεκτικότητα τοκοôερόλης E 307 α-τοκοôερόλη Εξευγενισμένο ελαιόλαδο συμπεριλαμβανομένου του πυρηνελαίου E 308 E 309 γ-τοκοôερόλη δ-τοκοôερόλη E 322 Λεκιθίνες 30 g/l E 471 Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων E 472 c Εστέρες του κιτρικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων E 330 Κιτρικό οξύ E 331 E 332 E 333 Κιτρικά άλατα νατρίου Κιτρικά άλατα καλίου Κιτρικά άλατα ασβεστίου 10 g/l Ε 307 α-τοκοôερόλη 200 mg/l Τυρί που έχει υποστεί ωρίμανση Ε170 Ανθρακικά άλατα ασβεστίου Ε 504 Ανθρακικά άλατα μαγνησίου Ε 509 Χλωριούχο ασβέστιο Ε 575 Γλυκονο-δ-λακτόνη Τυρί Mozzarella και τυρί από βουτυρόγαλα E 260 Οξικό οξύ Ε 270 Γαλακτικό οξύ Ε 330 Κιτρικό οξύ Ε 575 Γλυκονο-δ-λακτόνη Κονσερβοποιημένα και Ε 260 Οξικό οξύ εμôιαλωμένα οπωροκηπευτικά Ε 261 Οξικό κάλιο Ε 262 Ε 263 Ε 270 Οξικά άλατα του νατρίου Οξικό ασβέστιο Γαλακτικό οξύ Ε 296 Μηλικό οξύ Ε 300 Ε 301 Ε 302 Ε 325 Ασκορβικό οξύ Ασκορβικό νάτριο Ασκορβικό ασβέστιο Γαλακτικό νάτριο 16

20 --- I ΤρόÔιμα Πρόσθετα Ανώτατα επίπεδα Ε 326 Ε 327 Ε 330 Ε 331 Ε 332 Ε 333 Ε 334 Ε 335 Ε 336 Ε 337 Ε 509 Ε 575 Γαλακτικό κάλιο Γαλακτικό ασβέστιο Κιτρικό οξύ Κιτρικά νάτρια Κιτρικά κάλια Κιτρικά ασβέστια Τρυγικο οξύ Τρυγικά άλατα νατρίου Τρυγικά άλατα καλίου Τρυγικό καλιονάτριο Χλωριούχο ασβέστιο Γλυκονο-δ-λακτόνη Gehakt E 300 Ασκορβικό οξύ E 301 E 302 Ασκορβικό νάτριο Ασκορβικό ασβέστιο Ε 330 Κιτρικό οξύ Ε 331 Ε 332 Ε 333 Κιτρικά νάτρια Κιτρικά κάλια Κιτρικά ασβέστια Προσυσκευασμένα παρασκευάσματα νωπού κιμά Ε 300 Ασκορβικό οξύ Ε 301 Ασκορβικό νάτριο Ε 302 Ε 330 Ε 331 Ε 332 Ε 333 Ασκορβικό ασβέστιο Κιτρικό οξύ Κιτρικά νάτρια Κιτρικά κάλια Κιτρικά ασβέστια Ψωμί παρασκευασμένο μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, ζύμη ή μαγιά, αλάτι Ε 260 Εξικό οξύ Ε 261 Οξικό κάλιο Ε 262 Οξικά άλατα του νατρίου Ε 263 Ε 270 Ε 300 Ε 301 Ε 302 Οξικό ασβέστιο Γαλακτικό οξύ Ασκορβικό οξύ Ασκορβικό νάτριο Ασκορβικό ασβέστιο Ε 304 Εστέρες λιπαρών οξέων με ασκορβικό οξύ Ε 322 Ε 325 Ε 326 Λεκιθίνη Γαλακτικό νάτριο Γαλακτικό κάλιο 17

21 --- I ΤρόÔιμα Πρόσθετα Ανώτατα επίπεδα Ε 327 Γαλακτικό ασβέστιο Ε 471 Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Ε 472α Εστέρες του οξικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Ε 472δ Εστέρες του τρυγικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξεών Ε 472ε Εστέρες του μονο- και διακετυλο-τρυγικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Ε 472στ Μικτοί εστέρες του οξικού και τρυγικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Pain courant français (γαλλικό ψωμί) Ε 260 Οξικό οξύ Ε 261 Οξικό κάλιο Ε 262 Ε 263 Ε 270 Ε 300 Ε 301 Ε 302 Άλατα του οξικού οξέος με νάτριο Οξικό ασβέστιο Γαλακτικό οξύ Ασκορβικό οξύ Ασκορβικό νάτριο Ασκορβικό ασβέστιο Ε 304 Εστέρες λιπαρών οξέων με ασκορβικό οξύ Ε 322 Ε 325 Ε 326 Ε 327 Λεκιθίνες Γαλακτικό νάτριο Γαλακτικό κάλιο Γαλακτικό ασβέστιο Ε 471 Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Νωπά ζυμαρικά Ε 270 Γαλακτικό οξύ Ε 300 Ε 301 Ε 322 Ε 330 Ε 334 Ασκορβικό οξύ Ασκορβικό νάτριο Λεκιθίνες Κιτρικό οξύ Τρυγικό οξύ Ε 471 Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Ε 575 Γλυκονο-δ-λακτόνη 18

22 --- I ΤρόÔιμα Πρόσθετα Ανώτατα επίπεδα Οίνοι και αôρώδεις οίνοι και Επιτρεπόμενα πρόσθετα: μερικώς ζυμωθέν γλεύκος σταôυλιών σύμôωνα με τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 ( 1 ), 4252/88 ( 2 ), 2332/92 ( 3 ) και 1873/84 ( 4 ) και τους εκτελεστικούς κανονισμούς τους, σύμôωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1873/84 που επιτρέπει την προσôορά και την παράδοση στην άμεση ανθρώπινη κατανάλωση ορισμένων εισαγόμενων οίνων δυνάμενων να αποτελέσουν το αντικείμενο οινολογικών πρακτικών που δεν προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 337/79. προς υπόμνηση Μπύρα Ε 270 Γαλακτικό οξύ Ε 300 Ασκορβικό οξύ Ε 301 Ασκορβικό νάτριο Ε 330 Κιτρικό οξύ Ε 414 Κόμμι ακακίας Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras Ε 300 Ε 301 Ασκορβικό οξύ Ασκορβικό νάτριο Χυμοί και νέκταρ ανανά και πασιôλώρας E 440 Πηκτίνες 3g/l Τυρί που έχει υποστεί ωρίμανση, σε Ôέτες και τριμμένο E 170 Ανθρακικά άλατα ασβεστίου E 504 Ανθρακικά άλατα μαγνησίου E 509 E 575 E 460 Χλωριούχο ασβέστιο Γλυκονο-δ-λακτόνη Κυτταρίνες Βούτυρο από όξινη κρέμα γάλακτος E 500 Ανθρακικά άλατα νατρίου ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 84 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ αριθ. L 373 της , σ. 59. ( 3 ) ΕΕ αριθ. L 231 της , σ. 1. ( 4 ) ΕΕ αριθ. L 176 της , σ

23 --- I ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙ ΩΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑ Α Σορβικές, βενζοϊκές και p-υδροξυβενζοϊκές ενώσεις Αριθ. Ε Ονομασία ΣυντομογραÔίες Ε 200 Σορβικό οξύ Ε 202 Σορβικό κάλιο Sa Ε 203 Σορβικό ασβέστιο Ε 210 Βενζοϊκό οξύ Ε 211 Βενζοϊκό νάτριο Ba ( 1 ) Ε 212 Βενζοϊκό κάλιο Ε 213 Βενζοϊκό ασβέστιο Ε 214 p-υδροξυβενζοϊκό αιθύλιο Ε 215 p-υδροξυβενζοϊκού αιθυλίου, άλας με νάτριο Ε 216 p-υδροξυβενζοϊκό προπύλιο PHB Ε 217 p-υδροξυβενζοϊκού προπυλίου, άλας με νάτριο Ε 218 p-υδροξυβενζοϊκό μεθύλιο Ε 219 p-υδροξυβενζοϊκού μεθυλίου, άλας με νάτριο ( 1 ) Επιτρέπεται η παρουσία βενζοϊκού οξέος σε ορισμένα προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση ως αποτέλεσμα των διεργασιών ζυμώσεως σύμôωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική. Σημειώσεις 1. Τα επίπεδα όλων των προαναôερόμενων ουσιών εκôράζονται ως ελεύθερο οξύ. 2. Οι συντμήσεις που χρησιμοποιούνται στον πίνακα σημαίνουν: Sa + Ba: Sa και Ba μόνα ή σε συνδυασμό Sa + PHB: Sa και PHB μόνα ή σε συνδυασμό Sa + Ba + PHB: Sa, Ba και PHB μόνα ή σε συνδυασμό. 3. Τα υποδεικνυόμενα ανώτατα επίπεδα χρήσης αôορούν έτοιμα προς κατανάλωση τρόôιμα, που έχουν παρασκευαστεί σύμôωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 20

24 --- I ΤρόÔιμα Ανώτατα επίπεδα (mg/kg or mg/l κατά περίπτωση) Sa Ba PHB Sa + Ba Sa + PHB Sa + Ba + PHB Αρωματικά ποτά με βάση τον οίνο, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1601/ Μη οινοπνευματώδη αρωματισμένα ποτά ( 1 ) Sa Ba Συμπυκνωμένο υγρό τσάι και συμπυκνωμένα υγρά αôεψήματα Ôρούτων και Ôυτικών προϊόντων 600 ΣταÔυλοχυμός, μη ζημωθείς, για ιερουργική χρήση 2000 Οίνος όπως αναôέρεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 ( 2 ) οίνος χωρίς αλκοόλη οίνος Ôρούτων (συμπεριλαμ- βανομένου του οίνου χωρίς αλκοόλη) Μαδε ωινε μηλίτης και απίτης (συμπεριλαμ- βανομένων του μηλίτη και απίτη χωρίς αλκόλη) 200 Sød...Saftή Sødet...Saft Μπίρα χωρίς αλκοόλ σε βαρέλι 200 Υδρομέλι 200 Οινοπνευματώδη περιεκτικότητας κάτω του 15 % σε αλκοόλη κατ όγκον. Υλικά γέμισης για ραβιόλια και ομοειδή προϊόντα Μαρμελάδες, ζελέδες, μαρμελάδες εσπεριδοειδών χαμηλής περιεκτικότητος σε ζάχαρη και παρόμοια προϊόντα χαμηλών θερμίδων ή χωρίς ζάχαρη και άλλα προϊόντα επάλλειψης με βάση τα Ôρούτα Μερμελαδασ Αποξηραμένα Ôρούτα Frugtrød και Rote Grütze Ζαχαρωμένα, κρυσταλλωμένα και γλασαρισμένα οπωροκηπευτικά Παρασκευάσματα οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένων των σαλτσών με βάση Ôρούτα και εξαιρουμένων του πολτού, της μους, της κομπόστας, των σαλατών και των παρόμοιων προϊόντων, σε κονσέρβες ή Ôιάλες ( 1 ) Το λήμμα αυτό δεν περιλαμβάνει ποτά με βάση γαλακτοκομικά προϊόντα. ( 2 ) ΕΕ αριθ. L 84 της , σ

25 --- I ΤρόÔιμα Sa Ανώτατα επίπεδα (mg/kg or mg/l κατά περίπτωση) Ba PHB Sa + Ba Sa + PHB Sa + Ba + PHB Λαχανικά σε ξύδι, άλμη ή λάδι (εκτός από τις ελιές) 2000 Ζύμη πατάτας και προεψημένες Ôέτες πατάτας Gnocchi Polenta 200 Ελιές και παρασκευάσματα με βάση τις ελιές Επικαλύψεις ζελατίνης προϊόντων κρέατος (μαγειρευμένων, αλίπαστων ή αποξηραμένων) Πατέ ΕπιÔανειακή αποξηραμένων κρέατος επεξεργασία προϊόντων Quantum satis Ημιδιατηρημένα ιχθυοσκευάσματα, συμπεριλαμβανομένων τωνπροϊόντωναυγώνψαριών 2000 Αλατισμένα, ψάρια αποξηραμένα 200 Μαγειρευμένες γαρίδες 2000 Crangon crangon και Crangon vulgaris, μαγειρεμένες 6000 Τυρί προσυσκευασμένο σε Ôέτες Τυρί χωρίς ωρίμανση Ανακατεργασμένο τυρί Τυρί σε στρώσεις και τυρί με πρόσθετα τρόôιμα Επιδόρπια που βασίζονται σε γαλακτοκομικά που δεν έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία 300 Πηγμένο γάλα Αυγό σε υγρή μορôή (λεύκωμα, κρόκος ή ολόκληρο αυγό) 5000 ΑÔυδατωμένα, συμπυκνωμένα, κατεψυγμένα και υπερκατεψυγμέναπροϊόντααυγών Προσυσκευασμένο ψωμί σε Ôέτες και ψωμί σικάλεως Μερικώς ψημένα, προσυσκευασμένα αρτοσκευάσματα για λιανική πώληση Εκλεκτά αρτοσκευάσματα με ενεργότητα νερού μεγαλύτερη από 0,

26 --- I ΤρόÔιμα Sa Ανώτατα επίπεδα (mg/kg or mg/l κατά περίπτωση) Ba PHB Sa + Ba Sa + PHB Sa + Ba + PHB Σνακς με βάση σιτηρά ή πατάτες και καρποί με επικάλυψη (300 PHB κατ ανώτατο όριο) Παναρίσματα Είδη ζαχαροπλαστικής (εκτός από σοκολάτα) (κατ ανώτατο όριο 300 PHB) Τσίχλες Επικαλύψες (σιρόπια για τηγανίτες, αρωματισμένα σιρόπια για μιλκσέικ και παγωτά παρόμοια προϊόντα) Γαλακτώματα λιπών (εκτός από το βούτυρο) με περιεκτικότητα σε λιπαρά τουλάχιστον 60 % Γαλακτώματα λιπών με περιεκτικότητα σε λιπαρά κάτω του 60 % Γαλακτωματοποιημένες σάλτσες με περιεκτικότητα σε λιπαρά 60 % ή περισσότερο Γαλακτωματοποιημένες σάλτσες με περιεκτικότητα σε λιπαρά μικρότερη από 60 % Μη σάλτσες γαλακτωματοποιημένες Παρασκευασμένες σαλάτες Μουστάρδα Αρτύματα και καρυκεύματα Υγρέςσούπεςκαιζωμοί(εκτός των κονσερβών) 500 Πηκτή Υγρά διαιτητικά συμπληρώματα διατροôής ιαιτητικές τροôές για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, εκτός από τις τροôές βρεôών και νηπίων που αναôέρονται στην οδηγία 89/398/ΕΟΚ ( 1 ) ιαιτητικά παρασκευάσμα- τα για τον έλεγχο του σωματικού βάρους, προορι- ζόμενα να αντικαταστήσουν το σύνολο της ημερήσιας πρόσληψης τροôής ή ένα επιμέρους γεύμα MehuetMakeutettu...Mehu ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 186 της , σ

27 --- I ΤρόÔιμα Sa Ανώτατα επίπεδα (mg/kg or mg/l κατά περίπτωση) Ba PHB Sa + Ba Sa + PHB Sa + Ba + PHB Απομιμήσεις κρέατος, ψαριού, καρκινοειδών και κεôαλόποδων και τυριού με βάση πρωτεΐνες Dulce de membrillo 1000 Marmelada 1500 Ostkaka Pasha Semmelknödelteig Τυρί και απομιμήσεις τυριών (επιôανειακή κατεργασία μόνο) quantum satis Βρασμένα παντζάρια 2000 Περιβλήματα με βάση το κολλαγόνο με ενεργότητα νερού άνω του 0,6 quantum satis 24

28 --- I ΤΜΗΜΑ Β ιοξείδιο του θείου και θειώδη άλατα Αριθ. Ε Ονομασία Ε 220 Ε 221 Ε 222 Ε 223 Ε 224 Ε 226 Ε 227 Ε 228 ιοξείδιο του θείου Θειώδες νάτριο Όξινο θειώδες νάτριο Πυροθειώδες νάτριο Πυροθειώδες κάλιο Θειώδες ασβέστιο Όξινο θειώδες ασβέστιο Όξινο θειώδες κάλιο Σημειώσεις 1. Τα ανώτατα επίπεδα εκôράζονται ως SO 2 σε mg/kg ή mg/l κατά περίπτωση και αôορούν τη συνολική διατιθέμενη ποσότητα από όλες τις πηγές. 2. Περιεκτικότητα σε SO 2 μικρότερη ή ίση προς 10 mg/kg ή 10 mg/l θεωρείται ως μη υπάρχουσα. ΤρόÔιμα Burger meat με ελάχιστη περιεκτικότητα σε λαχανικά ή/και σιτηρά Ανώτατα επίπεδα (mg/kg ή mg/l κατά περίπτωση) ΕκÔραζόμενα ως SO Breakfast sausages 450 Longaniza fresca και Butifarra fresca 450 Αποξηραμένα αλατισμένα ψάρια του είδους gadidae 200 Καρκινοειδή και κεôαλόποδα νωπά, κατεψυγμένα και υπερκατεψυγμένα 150 ( 1 ) καρκινοειδή των ειδών peneidae solenceridae, aristeidae: έως 80 μονάδες 150 ( 1 ) από 80 έως 120 μονάδες 200 ( 1 ) άνω των 120 μονάδων 300 ( 1 ) μαγειρευμένα 50 ( 1 ) Ξηρά μπισκότα 50 Άμυλο (εκτός από το άμυλο για τροôές απογαλακτισμού, τροôές δεύτερης βρεôικής ηλικίας και τροôές νηπίων) 50 Σάγο 30 Κριθάρι σε σôαιρίδια 30 ΑÔυδατωμένες πατάτες 400 Σνάκς με βάση σιτηρά και πατάτες 50 ΑποÔλοιωμένες πατάτες 50 ( 1 ) Στα βρώσιμα μέρη. 25

29 --- I ΤρόÔιμα Ανώτατα επίπεδα (mg/kg ή mg/l κατά περίπτωση) ΕκÔραζόμενα ως SO 2 Επεξεργασμένες πατάτες (συμπεριλαμβανομένων των κατεψυγμενων και των υπερκατεψυγμένων) 100 Ζύμη πατάτας 100 Λευκά λαχανικά, αποξηραμένα 400 Λευκά λαχανικά, επεξεργασμένα (συμπεριλαμβανομένων των κατεψυγμένων και των υπερκατεψυμένων) 50 Αποξηραμένο ρίζωμα ζιγγιβέρεως 150 Αποξηραμένες τομάτες 200 Πολτός χρένου 800 Πολτός κρεμμυδιού, σκόρδου και ασκαλώνιου (κροκάρι) 300 Οπωροπηπευτικά σε ξίδι, λάδι ή άλμη (εκτός από τις ελιές και τιςκίτρινεςπιπεριέςσεάλμη) 100 Κίτρινες πιπεριές σε άλμη 500 Επεξεργασμένα μανιτάρια (συμπεριλαμβανομένων των κατεψυγμένων) 50 Αποξηραμένα μανιτάρια 100 Αποξηραμενοι καρποί βερίκοκα, ροδάκινα, σταôύλια, δαμάσκηνα και σύκα 2000 μπανάνες μήλα και αχλάδια 600 άλλα (συμπεριλαμβάνομένων των Ôλοιοκάρπων ξηρών καρπών) 500 Αποξηραμένηινδικήκαρύδα 50 Ζαχαρωμένα, κρυσταλλωμένα ή γλασαρισμένα οπωροκηπευτικά και Ôλοιός αγγελικής και εσπεριδοειδών Μαρμελάδες, ζελέδες και μαρμελάδες εσπεριδοειδών όπως αναôέρονται στην οδηγία 79/693/ΕΟΚ (εκτός από τις μαρμελάδες και τους ζελέδες εξαιρετικής ποιότητας) και άλλες παρόμοιες πάστες Ôρούτων προς επάλειψη, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων «χαμηλών θερμίδων» Jams, jellies, marmelades, που γίνονται από Ôρούτα 100 Γεμίσεις πίτας με βάση τα Ôρούτα 100 Αρτύματα με βάση χυμούς εσπεριδοειδών 200 Συμπυκνωμένος σταôυλοχυμός για οικιακή οινοποϊία 2000 Mostarda di frutta 100 Εκχύλισμα Ôρούτων για ζελέ, υγρή πηκτίνη προς πώληση στον τελικό καταναλωτή 800 ΕμÔιαλωμένα πετροκέρασα, ενυδατωμένοι ξηροί λίτσι καρποί και 100 ΕμÔιαλωμένες Ôέτες λεμονιού 250 Σάκχαρα κατά την έννοια της οδηγίας 73/437/ΕΟΚ, εκτός από το σιρόπι γλυκόζης, αôυδατωμένο ή μη 10 Σιρόπι γλυκόζης, αôυδατωμένο ή μη 20 26

30 --- I ΤρόÔιμα Ανώτατα επίπεδα (mg/kg ή mg/l κατά περίπτωση) ΕκÔραζόμενα ως SO 2 Μελάσσα 70 Άλλα σάκχαρα 40 Σακχαρούχες τελικές επικαλύψεις (σιρόπια για τηγανίτες, αρωματισμένα σιρόπια για μιλκσέικ και παγωτά παρόμοια προϊόντα) Χυμός πορτοκαλιού, μήλου, γκρέιπôρουτ και ανανά για χονδρική διανομή σε εστιατόρια Χυμός γλυκολεμονιού και λεμονιού 350 Συμπυκνώματα με βάση χυμούς Ôρούτων και περιεκτικότητα σε κριθάρι τουλάχιστον 2,5 % (barley water) Άλλα συμπυκνώματα με βάση χυμούς Ôρούτων ή Ôρούτα πλήρους συνθλίψεως capile groselha Μη αλκοολούχα αρωματισμένα ποτά που περιέχουν χυμούς Ôρούτων Μη αλκοολούχα αρωματισμένα ποτά που περιέχουν σιρόπι γλυκόζης τουλάχιστον 235 g/l (μόνον λόγω του SO 2 του συμπυκνώματος) 50 ΣταÔυλοχυμός, μη ζυμωθείς, για ιερουργική χρήση 70 Είδη ζαχαροπλαστικής με βάση το σιρόπι γλυκόζης 50 (μόνον λόγω του SO 2 του σιροπιού γλυκόζης) Μπύρα, συμπεριλαμβανομένης της μπύρας με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη και χωρίς αλκοόλη 20 Μπύρα με δεύτερη ζύμωση στο βαρέλι 50 Οίνος σύμôωνα με τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 822/87, (ΕΟΚ) αριθ. 4252/88, 2332/92 και (ΕΟΚ) αριθ. 1873/84 του Συμβουλίου και τους εκτελεστικούς τους κανονισμούς. (προς υπόμνηση) σύμôωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1873/84 που επιτρέπει την προσôορά ή την παράδοση στην άμεση ανθρώπινη κατανάλωση ορισμέ- νων εισαγόμενων οίνων δυναμέ- νων να αποτελέσουν το αντικεί- μενο οινολογικών πρακτικών που δεν προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 337/79. Οίνος χωρίς αλκοόλη 200 Made wine 260 Μηλίτης, απίτης, οίνος από Ôρούτα, αôρώδεις οίνοι από Ôρούτα (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων χωρίς αλκοόλη) 200 Υδρόμελι 200 Ξύδι από ζύμωση 170 Μουστάρδα εκτός από μουστάρδα Dijon 250 Μουστάρδα Dijon

31 --- I ΤρόÔιμα Ανώτατα επίπεδα (mg/kg ή mg/l κατά περίπτωση) ΕκÔραζόμενα ως SO 2 Ζελατίνη 50 Απομιμήσεις κρέατος, ψαριών και καρκινοειδών, με βάση πρωτεΐνες 200 Μαριναρισμένοι Ôλοιόκαρποι ξηροί καρποί 50 Συσκευασμένο εν κενώ γλυκό καλαμπόκι 100 Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά που περιέχουν αχλάδια 50 ΤΜΗΜΑ Γ 95/2/CE Άλλα συντηρητικά Αριθ. Ε Ονομασία ΤρόÔιμα Ανωτάτα επίπεδα Ε 230 ιôαινύλιο Επεξεργασία της επιôάνειας των εσπεριδοειδών 70 mg/kg Ε 231 Ε 232 ΟρθοÔαινυλο-Ôαινόλη ΟρθοÔαινυλο-Ôαινολικό νάτριο Επεξεργασία της επιôάνειας των εσπεριδοειδών 12 mg/kg μόνα ή σε συνδυασμό εκôραζόμενα ως ορθοôαινυλο-ôαινόλη διαγεγραμμένο Ε 234 Νισίνη ( 1 ) Πουτίγκες από σιμιγδάλι και ταπιόκα και παρόμοια προϊόντα Ωριμασμένο τυρί και ανακατεργασμένο τυρί Clotted cream 3 mg/kg 12,5 mg/kg 10 mg/kg Mascarpone 10 mg/kg Ε 235 Ναταμυκίνη Επεξεργασία της επιôάνειας των σκληρών, ημίσκληρων και ημιμαλακών τυριών αποξηραμένων, αλίπα- στων αλλαντικών 1 mg/dm 2 επιôανείας (απουσία σε βάθος 5 mm) Ε 239 Εξαμεθυλενοτετραμίνη Τυρί Provolone 25 mg/kg κατάλοιπα, εκôραζόμενα ως Ôορμαλδεΰδη Ε 242 Πυροκαρβονικό διμεθύλιο Μη αλκοολούχα αρωματικά ποτά Οίνος χωρίς αλκοόλη Συμπύκνωμα υγρού τσαγιού 250 mg/l προστιθέμενη ποσότητα, μη ανιχνεύσιμα κατάλοιπα Ε 284 Ε 285 Βορικό οξύ Βορικό νάτριο (βόραξ) Αυγά οξυρρύγχου (Χαβιάρι) 4 g/kg εκôραζόμενα ως βορικό οξύ ( 1 ) Η ουσία αυτή μπορεί να υπάρχει Ôυσιολογικά σε ορισμένα τυριά ως αποτέλεσμα της διαδικασίας ζύμωσης. 28

32 --- I Αριθ. Ε Ονομασία ΤρόÔιμα Ε 249 Νιτρώδες κάλιο ( 1 ) Προϊόντα κρέατος, μη θερμικώς επεξεργασμένα, αλίπαστα, αποξηραμένα Ε 250 Νιτρώδες νάτριο ( 1 ) Άλλα αλίπαστα προϊόντα κρέατος Κονσέρβες προϊόντων κρέατος Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras Προστιθεμένη ποσότητα mg/kg Υπολειπόμενο ποσό 150 ( 2 ) 50 ( 3 ) 150 ( 2 ) 100 ( 3 ) Αλίπαστο μπέικον 175 ( 3 ) Ε 251 Νιτρικό κάλιο Αλίπαστα προϊόντα κρέατος ( 4 ) Κονσέρβες προϊόντων κρέατος Φουά γκρά, ολόκληρο Ôουά γκρά και συσσωματωμένο Ôουά γκρά 50 ( 4 ) Ε 252 Νιτρικό νάτριο Σκληρό ημίσκληρο και ημιμαλακό 50 ( 4 ) τυρί Απομίμηση τυριού με βάση γαλακτοκομικά προϊόντα Ρέγγα και σαρδελλόρεγγα τουρσί 200 ( 5 ) Φουά γκρά, ολόκληρο Ôουά γκρά και συσσωματωμένο Ôουά γκρά 50 ( 4 ) ( 1 ) Όταν τα νιτρώδη άλατα Ôέρουν την επισήμανση «για χρήση στα τρόôιμα», επιτρέπεται να πωλούνται μόνο σε μίγμα με μαγειρικό αλάτι ή υποκατάστατό του. ( 2 ) ΕκÔραζόμενο ως NaNO 2. ( 3 ) Ποσότητα καταλοίπων στο σημείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή, εκôραζόμενη ως NaNO 2. ( 4 ) ΕκÔραζόμενο ως NaNO 2. ( 5 ) Ποσότητα καταλοίπων στο σημείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή, εκôραζόμενη ως NaNO 2. Αριθ. Ε Ονομασία ΤρόÔιμα Ανώτατα επίπεδα Ε 280 Ε 281 Ε 282 Ε 283 Προπιονικό οξύ Προπιονικό νάτριο Προπιονικό ασβέστιο Προπιονικό κάλιο ( 1 ) Προσυσκευασμένο ψωμί σε Ôέτες και ψωμί σικάλεως Ψωμί μειωμένων θερμίδων Μερικώς ψημένο, προσυσκευασμένο ψωμί Προσυσκευασμένα εκλεκτά αρτοσκευάσματα (συμπεριλαμβανομένων των αρτοσκευ- ασμάτων ζαχαροπλαστικής) με ενεργότητα νερού άνω του 0,65 Προσυσκευασμένα Rolls, buns και pita mg/kg εκôραζόμενο ως προπιονικό οξύ mg/kg εκôραζόμενο ως προπιονικό οξύ Christmas pudding Προσυσκευασμένο ψωμί mg/kg εκôραζόμενο ως προπιονικό οξύ Προσυσκευασμένο pølsebrød, boller και dansk flutes Τυρί και απομίμηση τυριού (μόνο επιôανειακή επεξεργασία) mg/kg εκôραζόμενο ως προπιονικό οξύ Ε 1105 Λυσαζύμη Ωρισμασμένο τυρί ( 1 ) Επιτρέπεται η παρουσία προπιονικού οξέος και των αλάτων του σε ορισμένα προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση ως αποτέλεσμα των διεργασιών ζυμώσεως σύμôωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική. 29

33 --- I ΤΜΗΜΑ Άλλα αντιοξειδωτικά Σημειώσεις: Οαστερίσκος(*) στον πίνακα αναôέρεται στον κανόνα της αναλογικότητας: όταν χρησιμοποιούνται συνδυασμοί εστέρων του γαλλικού οξέος, ΒΗΑ και ΒΗΤ, τα επιμέρους επίπεδα πρέπει να μειώνονται κατ αναλογία. Αριθ. Ε Ονομασία ΤρόÔιμα Ανώτατα Επίπεδα Ε 310 Ε 311 Ε 312 Ε 320 Ε 321 Γαλλικός προπυλεστέρας Γαλλικός οκτυλεστέρας Γαλλικός δωδεκυλεστέρας Βουτυλική υδροξυανισόλη (ΒΗΑ) Βουτυλικό υδροξυτολουόλιο (ΒΗΤ) Λίπη και έλαια για επαγγελματική παρασκευή θερμικώς επεξεργασμένων τροôίμων Λίπη και έλαια για τηγάνισμα, εκτός του πυρηνελαίου Χοιρινό λίπος (λαρδί), ιχθυέλαιο, λίπος βοοειδών, πουλερικών και προβάτων 200* (εστέρες του γαλλικού οξέος και ΒΗΑ, μόνα ή σε συνδυασμό) 100*(ΒΗΤ) εκôραζόμενα και τα δύο επί λιπαρών ουσιών Μίγματα για παρασκευή γλυκισμάτων Σνακς με βάση τα σιτηρά Γάλα σε σκόνη για μηχανήματα πωλήσεως ΑÔυδατωμένες σούπες και ζωμοί Σάλτσες ΑÔυδατωμένο κρέας Επεξεργασμένοι ξηροί καρποί Αρτύματα και καρυκεύματα Προμαγειρευμένα σιτηρά 200 (εστέρες του γαλλικού οξέος και ΒΗΑ, μόνα η σε συνδυασμό) εκôραζόμενα επί λιπαρών ουσιών ΑÔυδατωμένες πατάτες 25 (εστέρες του γαλλικού οξέος και ΒΗΑ, μόνα ή σε συνδυασμό) Ε 315 Ε 316 Ερυθορβικό οξύ Ερυθορβικό νάτριο Τσίχλες ιαιτητικά συμπληρώματα Ημιδιατηρημένα και διατηρημένα προϊόντα κρέατος Ημιδιατηρημένα και διατηρημένα ιχθυοσκευάσματα Κατεψυγμένα και υπερκατεψυγμένα ψάρια με ερυθρό δέρμα 400 (εστέρες του γαλλικού οξέος, ΒΗΤ και ΒΗΑ, μόνα ή σε συνδυασμό) 500 εκôραζόμενα ως ερυθορβικό οξύ εκôραζόμενα ως ερυθορβικό οξύ 30

34 --- I ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΑΛΛΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ Τα ανώτατα επίπεδα που υποδεικνύονται για τη χρήση αôορούν έτοιμα για κατανάλωση τρόôιμα που έχουν παρασκευαστεί σύμôωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Αριθ. Ε Ονομασία ΤρόÔιμα Ανώτατα επίπεδα Ε 297 Φουμαρικό οξύ (προς υπόμνηση) Οίνος σύμôωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1873/84 που επιτρέπει την προσôορά και την παράδοση στην άμεση ανθρώπινη κατανάλωση ορισμένων εισαγόμενων οίνων δυνάμενων να αποτελέσουν το αντικείμενο οινολογικών πρακτικών που δεν προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 337/79. Υλικά γέμισης και τελικές επικαλύψεις για εκλεκτά αρτοσκευάσματα Ζαχαρώδη προϊόντα Επιδόρπια με μορôή ζελέ 2,5 g/kg 1g/kg 4g/kg ΕπιδόρπιααρωματισμέναμεÔρούτα Μίγματα υπό μορôήν ξηράς σκόνης για την παρασκευή επιδορπίων Στιγμιαίες σκόνες για ποτά 1g/l Στιγμιαία προϊόντα προς παρασκευή αρωματικού τσαγιού και Ôυτικών αôεψημάτων 1g/kg Τσίχλες 2g/kg Στις εôαρμογές που ακολουθούν, τα αναôερόμενα ανώτατα επίπεδα ÔωσÔορικού οξέος και ÔωσÔορικού αλάτων Ε 338, Ε 339, Ε 340, Ε 341, Ε 343, Ε 450, Ε 451 και Ε 452 μπορούν να προστίθενται μόνα ή σε συνδυασμό (εκôραζόμενα σε P 2 O 5 ): Ε 338 ΦωσÔορικό οξύ Μη αλκοολούχα αρωματικά ποτά 700 mg/l Γάλα αποστειρωμένο και UHT Ζαχαρωμένα Ôρούτα Παρασκευάσματα Ôρούτων E 339 ΦωσÔορικά άλατα νατρίου Μερικώς αôυδατωμένο γάλα με στερεό υπόλειμμα κάτω του 28 % i) ισόξινο ÔωσÔορικό νάτριο Μερικώς αôυδατωμένο γάλα με στερεό υπόλειμμα άνω του 28 % ii) Όξινο ÔωσÔορικό νάτριο Σκόνη γάλακτος και σκόνη αποβουτυρωμένου γάλακτος iii) ΦωσÔορικό νάτριο Σκόνη γάλακτος, παστεριωμένη, αποστειρωμένη και UHT Κτυπημένη κρέμα γάλακτος και τεχνητή κρέμα από Ôυτικά λίπη Ανωρίμαστο τυρί (εκτός από το Mozzarella) 1g/l 800 mg/kg 800 mg/kg 1g/kg 1,5 g/kg 2,5 g/kg 2g/kg 31

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμός Όνομα 0. Όλες οι κατηγορίες τροφίμων 01. Γαλακτοκομικά προϊόντα και ανάλογα 01.1 Μη αρωματισμένο παστεριωμένο και αποστειρωμένο γάλα (συμπεριλαμβανομένου του αποστειρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά 13 Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Τα υποδεικνυόμενα ανώτατα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Ε Όνομα Συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο

Αριθ. Ε Όνομα Συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο ΜΕΡΟΣ Γ ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 1. Ομάδα I Συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο E 170 Ανθρακικό ασβέστιο E 260 Οξικό οξύ E 261 Οξικά κάλια E 262 Οξικά άλατα του νατρίου E 263 Οξικό ασβέστιο E 270 Γαλακτικό οξύ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός E. κατηγορίας

Αριθμός E. κατηγορίας Αριθμός E Όνομα Ανώτατα επίπεδα (mg/l 01 Γαλακτοκομικά προϊόντα και ανάλογα προϊόντα 01.1 Μη αρωματισμένο παστεριωμένο και αποστειρωμένο γάλα (συμπεριλαμβανομένου του αποστειρωμένου σε εξαιρετικά υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 16. Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) 13. Αριθμός κατηγορίας Αριθμός E Όνομα

Σελίδα 1 από 16. Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) 13. Αριθμός κατηγορίας Αριθμός E Όνομα 13 Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 13.1.1 Παρασκευάσματα για

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα Ο ΗΓΙΑ 94/35/ΕΚΤΟΥΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥΚΑΙΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994 γιαταγλυκαντικάπουπροορίζονταιναχρησιμοποιηθούνστατρόôιμα

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205

12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 EL 12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1131/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

E 220 228 Διοξείδιο του θείου - θειώδη άλατα 20 (3) μόνο σιρόπι γλυκόζης, αφυδατωμένο ή μη

E 220 228 Διοξείδιο του θείου - θειώδη άλατα 20 (3) μόνο σιρόπι γλυκόζης, αφυδατωμένο ή μη Αριθμός κατηγορίας Αριθμός E Όνομα Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) Υποσημειώσεις περιορισμοί/εξαιρέσεις 11 Σάκχαρα, σιρόπια, μέλι και επιτραπέζια γλυκαντικά 11.1 Σάκχαρα και σιρόπια

Διαβάστε περισσότερα

29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7

29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7 29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 817/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Αυγούστου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου.

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. 1. α) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. β) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων

Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων 1. «Γλυκαντικά» χαρακτηρίζονται πρόσθετα τροφίμων, τα οποία χρησιμοποιούνται: για να προσδώσουν γλυκεία γεύση στα τρόφιμα, ή ως επιτραπέζια γλυκαντικά. 2. α) «Μόνον τα

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 137» Παγωτά ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 137 ΚΤΠ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

«Άρθρο 137» Παγωτά ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 137 ΚΤΠ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Άρθρο 137» Παγωτά 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Οι ονομασίες προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι χρησιμοποιούνται μόνον για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

(3) Είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστούν τα πρόσθετα που. (4) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 πρέπει να

(3) Είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστούν τα πρόσθετα που. (4) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 πρέπει να 25.5.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 137/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 780/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Μαΐου 2006 για την τροποποίηση του παρατήματος VI του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του

Διαβάστε περισσότερα

Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια 07.1.1 Άρτος παρασκευασμένος μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, μαγιά ή προζύμι, αλάτι

Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια 07.1.1 Άρτος παρασκευασμένος μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, μαγιά ή προζύμι, αλάτι 07 Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια Ομάδα I Πρόσθετα εκτός από προϊόντα που εμπίπτουν στις κατηγορίες 7.1.1 και 7.1.2 E 150a-d Καραμελοχρώματα quantum satis μόνο άρτος βύνης E 200 203 Σορβικό οξύ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 15L0002 EL 12.11.2010 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 5/2/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Φεβρουαρίου 15 για

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 17.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 78/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 232/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 295/178 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1130/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Νοεμβρίου 2011 για τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων

Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων 1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοούνται ως: α) «συντηρητικά», οι ουσίες που παρατείνουν το χρόνο διατήρησης των τροφίμων προστατεύοντάς τα από τις αλλοιώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρo 137 (1) Παγωτά

Άρθρo 137 (1) Παγωτά Άρθρo 137 (1) Παγωτά 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Οι ονομασίες προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι χρησιμοποιούνται μόνον για τα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων

Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων 1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοούνται ως: α) «συντηρητικά», οι ουσίες που παρατείνουν το χρόνο διατήρησης των τροφίμων προστατεύοντάς τα από τις αλλοιώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

1994L0035 EL 15.08.2006 004.001 1

1994L0035 EL 15.08.2006 004.001 1 1994L0035 EL 15.08.2006 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/35/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29. εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με. του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2003 όσον αφορά την

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29. εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με. του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2003 όσον αφορά την Ε.Ε. Παρ. 111(1) Κ.Δ.Π. 493/2005 3857 Αρ. 4044, 27.10.2005 Αριθμός 493 Οι περί ΣΙ1μανσης, Παρουσίασης και ΔιαφΙ1μισης Τροφίμων (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το

Διαβάστε περισσότερα

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 EL L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 438/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός E. κατηγορίας

Αριθμός E. κατηγορίας ή mg/kg ανάλογα με την Υποσημειώσεις 04 Φρούτα και λαχανικά 04.1 Μη επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά 04.1.1 Ολόκληρα νωπά φρούτα και λαχανικά E 172 Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου 6 Μόνο ως ενισχυτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών 06.1 Δημητριακά αναποφλοίωτα, θραυσμένα ή σε νιφάδες

Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών 06.1 Δημητριακά αναποφλοίωτα, θραυσμένα ή σε νιφάδες mg/kg ανάλογα με την Υποσημειώσεις 06 Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών 06.1 Δημητριακά αναποφλοίωτα, θραυσμένα ή σε νιφάδες E 220 228 Διοξείδιο του θείου - θειώδη άλατα 30 (3) μόνο σάγο και κριθάρι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/69/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2010/69/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 279/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.10.2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/69/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Οκτωβρίου 2010 για την τροποποίηση των παραρτημάτων της οδηγίας 95/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. «Ε 235 Ναταμυκίνη 1 mg/dm2 επιφανείας (απου μόνο για εξωτερική επεξεργασία των ακατέργαστων σκληρών, ημίσκληρων και ημιμαλακών τυριών»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. «Ε 235 Ναταμυκίνη 1 mg/dm2 επιφανείας (απου μόνο για εξωτερική επεξεργασία των ακατέργαστων σκληρών, ημίσκληρων και ημιμαλακών τυριών» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/ 2008 τροποποιείται ως εξής: I. Το μέρος Α τροποποιείται ως εξής: (1) Στο τμήμα 1, η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: «η ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων

Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων 1. «Γλυκαντικά» χαρακτηρίζονται πρόσθετα τροφίμων, τα οποία χρησιμοποιούνται: για να προσδώσουν γλυκεία γεύση στα τρόφιμα, ή ως επιτραπέζια γλυκαντικά. 2. α) «Μόνον τα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 25.4.2015 EL L 107/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/647 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Απριλίου 2015 για την τροποποίηση και τη διόρθωση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια

Ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια 09 Ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1 Μη επεξεργασμένα προϊόντα αλιείας 09.1.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια Ομάδα IV Πολυόλες μόνο κατεψυγμένα και βαθείας κατάψυξης, μη επεξεργασμένα ψάρια, για άλλους σκοπούς εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1131/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος πρόσθετων τροφίμων που επιτρέπεται η χρήση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κατάλογος πρόσθετων τροφίμων που επιτρέπεται η χρήση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κατάλογος πρόσθετων τροφίμων που επιτρέπεται η χρήση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση Γλυκαντικά Ε 420 Ε 421 Ε 953 Ε 965 Ε 966 Ε 967 Ε 950 Ε 951 Ε 952 Ε 954 Ε 955 Ε 957 Ε 959 E 962 Ε 968* Σορβιτόλη (i) σορβιτόλη

Διαβάστε περισσότερα

E 553α Ε 352. Άγαρ -άγαρ Αδιπικό κάλιο Αδιπικό νάτριο. Αδιπικό οξύ Αζωρουμπίνη, Καρμοϊσίνη

E 553α Ε 352. Άγαρ -άγαρ Αδιπικό κάλιο Αδιπικό νάτριο. Αδιπικό οξύ Αζωρουμπίνη, Καρμοϊσίνη E101 E 586* E 553α Ε 425 Ε 920 Ε 214 Ε 216 Ε955 Ε 406 Ε 357 Ε 356 (i) Ριβοφλαβίνη (ii) 5 φωσφορική ριβοφλαβίνη 4-Εξυλορεσορκινόλη i) Ορθοπυριτικό µαγνήσιο ii) Τριπυριτικό µαγνήσιο Konjac ι) Κόμμι konjac

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.1.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 25/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιανουαρίου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

1888 Κ.Δ.Π. 226/2005. Τία σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της ΕυρώπαϊκιΊς

1888 Κ.Δ.Π. 226/2005. Τία σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της ΕυρώπαϊκιΊς Ε.Ε. Παρ. ΗΙ(Ι) Αρ. 3988, 6.5.2005 1888 Κ.Δ.Π. 226/2005 226 Οι περί Γλυκαντικών Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 5.6.2014 EL L 166/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 601/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ το super πρόσθετο στη τεχνολογία τροφίμων Επίδραση στην υγεία ; Ιατρικές θέσεις-

ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ το super πρόσθετο στη τεχνολογία τροφίμων Επίδραση στην υγεία ; Ιατρικές θέσεις- Οικονομολόγος ( ΒΒΑ, ΜΒΑ ) 1 ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ το super πρόσθετο στη τεχνολογία τροφίμων Επίδραση στην υγεία ; Ιατρικές θέσεις- Λέξεις κλειδιά : πρόσθετα τροφίμων, φωσφορικά άλατα, όρια προσθήκης, κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 94/35/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994 για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στα τρόφιµα

Ο ΗΓΙΑ 94/35/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994 για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στα τρόφιµα 1994L0035 EL 29.01.2004 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ 94/35/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 1. Χρωστικές ουσίες Αριθ. Ε E 100 E 101 E 102 E 104 E 110 E 120 E 122 E 123 E 124 E 127 E 129 E 131 E 132 E 133 E 140 E 141 E 142 E 150a E 150b E 150c Όνομα Κουρκουμίνη Ριβοφλαβίνη

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισµοί / εξαιρέσεις µόνο προϊόντα τύπου µεργκέζ, salsicha fresca, butifarra fresca, longaniza fresca και chorizo fresco

Περιορισµοί / εξαιρέσεις µόνο προϊόντα τύπου µεργκέζ, salsicha fresca, butifarra fresca, longaniza fresca και chorizo fresco Αριθµός Ε Όνοµα Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα µε την περίπτωση) Ε 100 Κουρκουµίνη 20 Ε 120 Κοχελίνη, καρµινικό οξύ, καρµίνες Υποσηµει ώσεις Περιορισµοί / εξαιρέσεις µόνο προϊόντα τύπου µεργκέζ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) με αριθ. 23/2011 και 24/ Ενημέρωση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.

ΘΕΜΑ: Αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) με αριθ. 23/2011 και 24/ Ενημέρωση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π. ΑΔΑ: 4ΑΘΞΗ-7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TMHMA A Ταχ. Διεύθυνση: Αν.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/79

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/79 EL 7.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/79 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1274/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση και τη διόρθωση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ. Δρ. Κ.Μπαρμπέρης, Δρ. Β.Αβραμοπούλου, Ν.Ηλιόπουλος (M.Sc.) Δ/νση Εργαστηριακών Ελέγχων ΕΦΕΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ. Δρ. Κ.Μπαρμπέρης, Δρ. Β.Αβραμοπούλου, Ν.Ηλιόπουλος (M.Sc.) Δ/νση Εργαστηριακών Ελέγχων ΕΦΕΤ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ Δρ. Κ.Μπαρμπέρης, Δρ. Β.Αβραμοπούλου, Ν.Ηλιόπουλος (M.Sc.) Δ/νση Εργαστηριακών Ελέγχων ΕΦΕΤ 1 Περιεχόμενα: 1. Πρόσθετα και άλλοι κίνδυνοι από δημητριακά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Τεχνολογία παρασκευής παγωτών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Τεχνολογία παρασκευής παγωτών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεχνολογία παρασκευής παγωτών Γενικά Πολύπλοκο προϊόν με πολλούς ορισμούς και ταξινομήσεις από χώρα σε χώρα Ελληνική νομοθεσία: Παγωτά ορίζονται τα προϊόντα που

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων. Dolano Food 1

Κατάλογος Προϊόντων. Dolano Food 1 dolano... και απολαμβάνω Κατάλογος Προϊόντων Dolano Food 1 d olano... και απολαμβάνω! Καλως Ήλθατε στη Dolano Food Ένα Κόσμο Γεύσης & Ποιότητας H DolanoFood ιδρύθηκε το 1991 από το δυναμικό επιχειρηματία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όσον αφορά τις πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα του Προγράμματος, θα πρέπει να τηρούνται αυστηροί όροι και προϋποθέσεις για ζητήματα υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με την οδηγία 2006/52/ΕΚ που αφορά σε τροποποίηση οδηγιών για τα πρόσθετα τροφίμων και τα γλυκαντικά»

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με την οδηγία 2006/52/ΕΚ που αφορά σε τροποποίηση οδηγιών για τα πρόσθετα τροφίμων και τα γλυκαντικά» Αθήνα, 25/ 11 / 2008 Αρ. Πρωτ. : 18467 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση : Λ. Κηφισίας 124 Πίνακας Αποδεκτών & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας : 115 26 Αμπελόκηποι Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί

Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί Χρίστος Χρίστου Λενής Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας Υγειονομικές Υπηρεσίες 1 ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2 Εισαγωγή Προσδοκώμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 6724/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 6724/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 6724/2014 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135,136 και 139 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012), β) την υπ αριθμ. K4-13977/12-11-12 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Υπολιπιδαιμική Δίαιτα

Υπολιπιδαιμική Δίαιτα Υπολιπιδαιμική Δίαιτα ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Ψωμί ολικής αλέσεως, ζυμαρικά, φρυγανιές, ρύζι Κρουασάν, τσουρέκι, ζαχαρωμένα δημητριακά ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Αποβουτυρωμένο γάλα, άπαχα τυριά, άπαχο γιαούρτι, ασπράδια αυγού,

Διαβάστε περισσότερα

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρo 137. Παγωτά ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 137-1

Άρθρo 137. Παγωτά ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 137-1 Άρθρo 137 Παγωτά 1. α) «Παγωτά», νοούνται προϊόντα που παρασκευάζονται με ανάμιξη είτε γάλακτος από τα είδη και κατηγορίες που αναφέρονται στα άρθρα 79 και 80 του Κώδικα Τροφίμων και σε συνδυασμό μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

L 119/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 119/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.5.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 380/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαΐου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ &ΥΓΕΙΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ &ΥΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ &ΥΓΕΙΑ Συμμετείχαν οι μαθητές: Βούλγαρης Δημήτριος Ζαβού Αφροδίτη Θεοδώρου Άννα Καλαμβόκη Ελένη Κάμπας Ηλίας Καραβίδας Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 59 (1) Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου.

Άρθρο 59 (1) Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου. Άρθρο 59 (1) Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου. 1. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στα προϊόντα κακάο και σοκολάτας τα οποία προορίζονται για τη διατροφή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πηκτίνες

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πηκτίνες ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πηκτίνες Γενικά Πολυσακχαρίτης ο οποίος βρίσκεται σε διάφορες συγκεντρώσεις στα κυτταρικά τοιχώματα των ανώτερων φυτικών ιστών μαζί με την κυτταρίνη. Η πηκτίνη

Διαβάστε περισσότερα

Πώς διαβάζεται. 500g. Πλούσιο σε ίνες. Ποσότητα. Ονομασία του προϊόντος. Κατάλογος συστατικών. Διατήρηση. Παραγωγός / Εισαγωγέας. τον Ιούνιο του 2008

Πώς διαβάζεται. 500g. Πλούσιο σε ίνες. Ποσότητα. Ονομασία του προϊόντος. Κατάλογος συστατικών. Διατήρηση. Παραγωγός / Εισαγωγέας. τον Ιούνιο του 2008 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πώς διαβάζεται Νιφάδες ρυζιού και σιτάρι ολικής αλέσεως, εμπλουτισμένα με βιταμίνες (B1, B2, B3, B6, φολικό οξύ, B12, C) και σίδηρο Καθαρό βάρος: ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος Καλούμε όλες τις ενέργειες που γίνονται στα τρόφιμα και σκοπό έχουν την συντήρηση τους ή τη μετατροπή τους σε άλλα τρόφιμα. Τα τρόφιμα δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δρ. Μπόσκου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δρ. Μπόσκου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δρ. Μπόσκου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής Η επισήμανση είναι ένας ιδιαίτερος τομέας στο χώρο της συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 138/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.5.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 138/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.5.2011 EL L 138/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.5.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 514/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής των καθεστώτων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός νοικοκυριών με ενοίκιο Αριθμός νοικοκυριών με ιδιοκατοίκηση, δωρεάν χρήση ή με μειωμένο ενοίκιο

Αριθμός νοικοκυριών με ενοίκιο Αριθμός νοικοκυριών με ιδιοκατοίκηση, δωρεάν χρήση ή με μειωμένο ενοίκιο Γ.Γ. ΕΣΥΕ Πίνακας 2.11: Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ορισμένων ειδών (τροφίμων και καυσίμων) που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά Συνολικός αριθμός νοικοκυριών 3992964 - Αριθμός νοικοκυριών με ενοίκιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όσον αφορά τις πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα, θα πρέπει να τηρούνται αυστηροί όροι και προϋποθέσεις για ζητήματα υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης

Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης Τεχνολογία Χυµού Φρούτων Εισαγωγή Αναφερόµαστε κυρίως σε εσπεριδοειδή (πορτοκάλια, λεµόνια, κίτρο), σε πυρηνόκαρπα (βερίκοκα, ροδάκινα, δαµάσκηνα, αχλάδια) και µήλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 (προηγ.) (νέο) Η παράγραφος 1 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται σε κανονικό Η παράγραφος 2 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων 2008R1333 EL 20.07.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Έρευνα σχετικά με τις θερμίδες και τα συντηρητικά τροφίμων ευρείας κατανάλωσης, την αναγραφή τους στις συσκευασίες καθώς και παρατηρήσεις και συμπεράσματα από την έρευνα. Αλεξάνδρα Κατωπόδη Θεοδώρα Μπούτση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Υδατάνθρακες Λίπη Πρωτεΐνες Νερό Ανόργανα συστατικά Βιταμίνες Υπευθ. Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1

14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1 14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1 Νερό, συμπεριλαμβανομένων του φυσικού μεταλλικού νερού όπως ορίζεται στην οδηγία 2009/54/ΕΚ και του νερού πηγής και όλων των λοιπών εμφιαλωμένων ή συσκευασμένων νερών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όσον αφορά τις πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα του Προγράμματος, θα πρέπει να τηρούνται αυστηροί όροι και προϋποθέσεις για ζητήματα υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Για ενέργεια, υψηλή απόδοση και απόκτηση φυσικής κατάστασης κατασκευάζονται από την EuroSup s.r.l., Παβία, Ιταλία

Για ενέργεια, υψηλή απόδοση και απόκτηση φυσικής κατάστασης κατασκευάζονται από την EuroSup s.r.l., Παβία, Ιταλία Για ενέργεια, υψηλή απόδοση και απόκτηση φυσικής κατάστασης κατασκευάζονται από την EuroSup s.r.l., Παβία, Ιταλία Η Energon Biotech Α.Ε. κάνει για σας την καλύτερη επιλογή ειδικών τροφίμων και συμπληρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. 82 / 2016 Κατάργηση της υπ αριθ. 1901/85 απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 49/Β/19.02.1986), τροποποίηση του άρθρου 80 «Είδη γάλακτος» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (ΦΕΚ 788/Β/31.12.1987),

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Κωνσταντίνα Τζιά

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Κωνσταντίνα Τζιά Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωνσταντίνα Τζιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συντήρηση φρούτων ή λαχανικών με χρήση εδώδιμων μεμβρανών σε συνδυασμό με ψύξη ή/και συσκευασία ΜΑΡ Προϊόντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς 29.06.2006 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, 1974 και

Διαβάστε περισσότερα

(3) Από 1ης Δεκεμβρίου 2007, καιδυνάμειτων διατάξεων του. (4) Ως εγγύηση ότι ορισμένα βοηθητικά μέσα του καταλόγου

(3) Από 1ης Δεκεμβρίου 2007, καιδυνάμειτων διατάξεων του. (4) Ως εγγύηση ότι ορισμένα βοηθητικά μέσα του καταλόγου 13.2.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 38/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 123/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Φεβρουαρίου 2008 για την τροποποίηση και διόρθωση του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Πρόσθετα Τροφίµων (Αριθµοί Ε)

Οδηγός για Πρόσθετα Τροφίµων (Αριθµοί Ε) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Οδηγός για Πρόσθετα Τροφίµων (Αριθµοί Ε) Λευκωσία Οκτώβριος 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Oδηγός για πρόσθετα τροφίµων (αριθµοί Ε) Έκδοση Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ 30.10.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 285/187 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ Σημείωση 1. Περιλαμβάνονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΑ Φ ΝΕΙ Ε ΕΣ Ε ΧΗΜΕ Μ Ι Ε ΑΣ ΓΥΜΝ Μ ΑΣΙΟΥ

ΙΑΦΑ Φ ΝΕΙ Ε ΕΣ Ε ΧΗΜΕ Μ Ι Ε ΑΣ ΓΥΜΝ Μ ΑΣΙΟΥ Οξέα Βάσεις Άλατα τάξη Γ γυµνασίου Τα οξέα έχουν ξινή γεύση Οξέα και ανθρακικό ασβέστιο Τα οξέα µεταβάλλουν το χρώµα των δεικτών Οξέα και µέταλλα Τα οξέα αντιδρούν µε πολλά µέταλλα και πολλές φορές παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

Επικίνδυνα πρόσθετα τροφίμων Ε Δευτέρα, 28 Ιανουάριος :20

Επικίνδυνα πρόσθετα τροφίμων Ε Δευτέρα, 28 Ιανουάριος :20 Τρώμε καθημερινά πολλά... συνθετικά χρώματα, συντηρητικά και αρώματα. Όλα τα τυποποιημένα τρόφιμα, σνακ, σακχαρώδη, γλυκίσματα, ποτά, αναψυκτικά περιέχουν μεγάλο αριθμό πρόσθετων ουσιών, γνωστότερες ως

Διαβάστε περισσότερα

L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014

L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014 L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 298/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαρτίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη L 27/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ul. Gornoslaska 35, 00-432 Warsaw, ΚΑΝΟΝΙΚΟ Τηλ. 0048-22-6229466 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Fax. 0048-22-6229464 http://agora.mfa.gr/pl101 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Χρίστος Λενή Χρίστου Λειτουργός Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

(EE L 052 της 22.2.2001, σ. 19)

(EE L 052 της 22.2.2001, σ. 19) 2001L0015 EL 11.04.2006 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΊΑ 2001/15/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 15ης Φεβρουαρίου 2001 σχετικά με τις ουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

L 268/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.10.2008

L 268/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.10.2008 L 268/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.10.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Οκτωβρίου 2008 περί τροποποίησης των παραρτημάτων IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2015. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β

Γενικές εξετάσεις 2015. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2015 Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Μπουρδούνη Κ. ΘΕΜΑ A

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 1 Κοφτό Μακαρονάκι Κιλά 600 2 Κριθαράκι Κιλά 250 3 Ρύζι τύπου Κίτρινο Κιλά 1000 Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 4 Γάλα Φρέσκο Τεμάχιο 1,5 480 6 Γάλα πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 537 6 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/Β /31 12 87) όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑΛΕΛΛΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ Τα φρούτα-λαχανικά δεν είναι τροφές

Διαβάστε περισσότερα

ενζυμική αμαύρωση. Η ενζυμική αμαύρωση είναι το μαύρισμα τις μελανίνες

ενζυμική αμαύρωση. Η ενζυμική αμαύρωση είναι το μαύρισμα τις μελανίνες Ενζυμική αμαύρωση Όταν καθαρίζουμε ή κόβουμε λαχανικά και φρούτα συμβαίνουν μια σειρά αντιδράσεων που μεταβάλουν το χρώμα της σάρκας τους σε σκούρο. Αυτές οι μεταβολές ονομάζονται ενζυμική αμαύρωση. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. L 314/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1170/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2014 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: οικ 30/003/678/17 9 2014 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Οξέα Είναι οι χημικές ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου (Η + ) Ιδιότητες Οξέων 1. Έχουν όξινη γεύση. 2. Επιδρούν με τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική άσκηση στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων Πολιτικής Υγείας

Πρακτική άσκηση στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων Πολιτικής Υγείας DEPARTMENT OF HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY Πρακτική άσκηση στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων Πολιτικής Υγείας Κώστας Τσιλίδης, ktsilidi@cc.uoi.gr http://users.uoi.gr/ktsilidi/teaching Προβλήματα 1. Κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Αρτόζα,, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Εφαρμογές υποκατάστατων ζάχαρης και λίπους στην αρτοποιία και ζαχαροπλαστική

Αρτόζα,, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Εφαρμογές υποκατάστατων ζάχαρης και λίπους στην αρτοποιία και ζαχαροπλαστική Αρτόζα,, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Εφαρμογές υποκατάστατων ζάχαρης και λίπους στην αρτοποιία και ζαχαροπλαστική ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Καρδίτσα ΤΕΙ Θεσσαλίας Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα