ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΘΖΚΖ ΑΚΟΡΒΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΗΣΡΗΚΟΤ ΟΞΔΧ Δ ΑΛΔΤΡΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΜΑΛΑΚΟΤ ΗΣΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΑΡΣΟΠΟΗΖΣΗΚΏΝ ΗΓΗΟΣΉΣΧΝ ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΘΖΚΖ ΑΚΟΡΒΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΗΣΡΗΚΟΤ ΟΞΔΧ Δ ΑΛΔΤΡΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΜΑΛΑΚΟΤ ΗΣΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΑΡΣΟΠΟΗΖΣΗΚΏΝ ΗΓΗΟΣΉΣΧΝ ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ"

Transcript

1 ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΘΖΚΖ ΑΚΟΡΒΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΗΣΡΗΚΟΤ ΟΞΔΧ Δ ΑΛΔΤΡΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΜΑΛΑΚΟΤ ΗΣΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΑΡΣΟΠΟΗΖΣΗΚΏΝ ΗΓΗΟΣΉΣΧΝ ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 009

2 ΠΡΟΘΖΚΖ ΑΚΟΡΒΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΗΣΡΗΚΟΤ ΟΞΔΧ Δ ΑΛΔΤΡΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΜΑΛΑΚΟΤ ΗΣΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΑΡΣΟΠΟΗΖΣΗΚΏΝ ΗΓΗΟΣΉΣΧΝ ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ Τπνβνιή πηπρηαθήο δηαηξηβήο πνπ απνηειεί κέξνο ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ απνλνκή πηπρίνπ ηνπ Σκήκαηνο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ηνπ ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 009 Δηζεγεηήο: Κεθαιάο Πέηξνο

3 Δπραξηζηψ ζεξκά ηνλ θχξην ΚΔΦΑΛΑ ΠΔΣΡΟ θαζεγεηή ηνπ ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο θαζψο επίζεο ηελ θπξία ΡΟΤΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ θαη ηνλ θχξην ΚΟΚΚΑΛΖ ΑΘΑΝΑΗΟ γηα ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηνπο. 3

4 ΠΡΟΘΖΚΖ ΑΚΟΡΒΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΗΣΡΗΚΟΤ ΟΞΔΧ Δ ΑΛΔΤΡΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΜΑΛΑΚΟΤ ΗΣΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΑΡΣΟΠΟΗΖΣΗΚΏΝ ΗΓΗΟΣΉΣΧΝ ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο, ρνιή Tερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Θεζζαινλίθε Σ.Θ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ε έμη άιεπξα δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο πξνζηέζεθαλ δηάθνξεο πνζφηεηεο θηηξηθνχ θαη αζθνξβηθνχ νμέσο. Μειεηήζεθε ε επίδξαζή ηνπο ζηηο ξενινγηθέο ηδηφηεηεο ηεο δχκεο (αιβενγξάθνο εμηελζηνγξάθνο) θαζψο θαη ζην ηειηθφ πξντφλ ςσκί (γεληθή εθηίκεζε, εκθάληζε, αξηζηφηεηα θαη γεχζε). Γεληθά δηαπηζηψζεθε βειηίσζε ησλ ξενινγηθψλ ηδηνηήησλ θαζψο θαη ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ςσκηνχ. 4

5 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΑΛΔΤΡΗ ΤΣΑΖ ΓΤΝΑΜΖ ΑΛΔΤΡΟΤ ΣΟ ΑΜΤΛΟ ΣΟΤ ΑΛΔΤΡΟΤ ΑΜΤΛΑΔ (Α & Β ΑΜΤΛΑΖ) ΠΡΧΣΔΨΝΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΛΟΤΣΔΝΖ ΤΓΡΑΗΑ ΣΔΦΡΑ ΚΤΣΣΑΡΗΝΖ ΛΗΠΑΡΔ ΟΤΗΔ ΒΔΛΣΗΧΣΗΚΑ ΑΛΔΤΡΧΝ ΑΡΥΔ ΠΡΟΘΔΣΧΝ ΤΛΧΝ ΚΗΣΡΗΚΟ ΟΞΤ ΚΗΣΡΗΚΟ ΟΞΤ ΑΝ ΤΝΔΡΓΟ ΑΝΣΗΟΞΔΗΓΧΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΗΣΡΗΚΟΤ ΟΞΔΟ ΑΚΟΡΒΗΚΟ ΟΞΤ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΚΟΡΒΗΚΟΤ ΟΞΔΟ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΚΗΣΡΗΚΟΤ & ΑΚΟΡΒΗΚΟΤ ΟΞΔΟ ΠΑΛΑΗΧΖ (ΜΠΑΓΗΑΣΔΜΑ) ΜΠΑΓΗΑΣΔΜΑ ΠΟΤ ΟΦΔΗΛΔΣΑΗ ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ ΤΛΗΚΑ & ΜΔΘΟΓΟΗ ΤΛΗΚΑ ΒΔΛΣΗΧΣΗΚΔ ΟΤΗΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΓΛΟΤΣΔΝΖ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΤΓΡΑΗΑ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΑΡΗΘΜΟΤ ΠΣΧΔΧ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΣΗΜΔ Falling Number ΑΛΒΔΟΓΡΑΦΟ SHOPIN

6 ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΚΦΡΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΦΑΡΗΝΟΓΡΑΦΗΑ ΗΜΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΞΣΔΝΗΟΓΡΑΦΗΑ ,1 ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΕΤΜΑΡΗΟΤ ΕΤΓΗΖ & ΥΖΜΑΣΗΜΟ ΣΖ ΕΤΜΖ, ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΟΤ ΘΔΡΜΟΘΑΛΑΜΟΤ, ΔΠΗΜΖΚΤΝΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΜΤΛΟΓΡΑΦΗΑ ΗΜΖ ΜΔΣΡΖΖ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΑΡΣΟΠΟΗΖΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ΦΧΜΗΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΔΛΔΝΥΟ ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΑΛΔΤΡΧΝ: ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ, ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΓΑΛΛΗΚΖ ΦΑΡΗΝΟΓΡΑΦΗΑ (ΜΑΡΣΤΡΔ) ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΔΛΔΝΥΟ ΑΛΔΤΡΧΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ, ΚΛΖΡΟ α, ΚΛΖΡΟ β ΦΑΡΗΝΟΓΡΑΦΗΑ (ΜΑΡΣΤΡΔ) ΔΞΣΔΝΗΟΓΡΑΦΗΑ (ΜΑΡΣΤΡΔ) ΑΛΒΔΟΓΡΑΦΗΑ ΑΡΣΟΠΟΗΖΖ ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΞΣΔΝΗΟΓΡΑΦΗΑ ΑΛΒΔΓΡΑΦΗΑ ΑΡΣΟΠΗΖΔΗ ΤΕΖΣΖΖ ΔΞΣΔΝΗΟΓΡΑΦΗΧΝ ΤΕΖΣΖΖ ΑΛΒΔΟΓΡΑΦΗΜΑΣΧΝ ΤΕΖΣΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΏΝ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΏΝ ΑΡΣΟΠΟΗΉΔΧΝ

7 8. ΥΟΛΗΑ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΣΞΔΝΗΟΓΑΦΟΤ Δ ΠΗΝΑΚΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΛΒΔΟΓΡΑΦΟΤ Δ ΠΗΝΑΚΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3 ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ΑΛΒΔΟΓΡΑΦΗΜΑΣΧΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4 ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ΔΞΣΔΝΗΟΓΡΑΦΗΜΑΣΧΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 5 ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ΦΧΜΗΧΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 6 ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΖΜΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 7 ΣΤΠΟΛΟΓΗΟ ΣΑΣΗΣΗΚΧΝ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

8 1.ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξαγσγή κεγάιεο πνηθηιίαο πξντφλησλ αξηνπνηίαο ζηηο κέξεο καο, είλαη ζε έμαξζε. Σν ςσκί δελ έραζε θαζφινπ ηελ άμηα ηνπ, απελαληίαο αλαβαζκίζζεθε. Οη βηηακίλεο, ην άκπιν, νη πξσηεΐλεο (θπξίσο) θα ηα ππφινηπα ζπζηαηηθά ηνπ άξηνπ έγηλαλ αληηθείκελν εξεπλψλ ζηελ επηζηήκε ησλ ηξνθίκσλ. Σν ελδηαθέξνλ ησλ επηζηεκφλσλ έρεη ζηξαθεί ζηελ παξαζθεπή ηνπ άξηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πξντφληα πνπ έρνπλ βειηησκέλα νξγαλνιεπηηθά θαη θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά. Οη νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα ζηελ αξηνπνηία θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο απηήο, νλνκάδνληαη βειηησηηθά αιεχξσλ. ηελ θαηεγνξία απηή, (βειηησηηθά αιεχξσλ), ζπγθαηαιέγνληαη πιεζψξα νπζηψλ. Σν αζθνξβηθφ θαη ην θηηξηθφ νμχ, πνπ απνηεινχλ θαη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο, αλήθνπλ ζηελ παξαπάλσ θαηεγφξηα. 8

9 .ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ.1.Αιεύξη Σν Αιεχξη (ελλννχκε ην ζηηάιεπξν) απνηειεί ην απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ησλ δηάθνξσλ πξντφλησλ ηεο αξηνπνηίαο, ηεο κπηζθνηνπνηίαο θαη ησλ πιείζησλ πξντφλησλ ηεο δαραξνπιαζηηθήο. (ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ, 1987) Χο αιεχξη ζίηνπ λνείηαη απνθιεηζηηθψο θαη κφλν ην πξντφλ ηεο άιεζεο πγηνχο ζίηνπ, βηνκεραληθψο θαζνξηζζέληνο απφ πάζεο αλφξγαλνπ ή νξγαληθήο νπζίαο. (Δ.Κ.ΣΡ.Π,1997).1.1.ύζηαζε Σν αιεχξη έρεη θαηά κέζν φξν ηελ εμήο ζχζηαζε: Άκπιν 70% Τγξαζία 13-14,5% Πξσηεΐλεο 11,4% Ληπαξέο νπζίεο 1,% Σέθξα πεξίπνπ 0,5% Κπηηαξίλε 0,1% (KENT-JONES & AMOS, 1967) Σα άιεπξα ηχπνπ 70% ζίηνπ εγρψξηαο παξαγσγήο πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο εμήο φξνπο: Α) Τγξαζία <13, 5% Γινπηέλε (πγξή) >6% Σέθξα <0,5% Ληπαξέο νπζίεο <1,1% Τπφιεηκκα ζε ηεηξαρισξνάλζξαθα <0,015% Ομχηεηα ζε ζεηηθφ νμχ <0.08% (Δ.Κ.ΣΡ.Π. 1997) Β) Σα άιεπξα η.70% απφ ζπλάιεζε ζίηνπ εγρσξίνπ θαη εηζαγφκελνπ ζε νπνηαλδήπνηε αλαινγία πξέπεη λα κελ παξνπζηάδεη ηέθξα αλψηεξε ηεο 0,53%. Σα δε απφ απνθιεηζηηθά εηζαγφκελνπ ζίηνπ άιεπξα ηέθξα 0,55% θαη αλψηαην φξην. Ζ γινπηέλε ησλ απφ απνθιεηζηηθά εηζαγφκελνπ ζίηνπ άιεπξα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 8%. Καηά ηα ινηπά πξέπεη λα πιεξνχληαη νη φξνη ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ (Α) (Δ.Κ.ΣΡ.Π. 1997) 9

10 Άιεπξα θαηεγφξηαο Μ (ζθιεξφ ζηηάξη) Τγξαζία <14% (θαινθαηξηλή πεξίνδν) & <14,5% (ρεηκεξηλή πεξίνδν) Γινπηέλε (πγξή) >5% Σέθξα <0,9% Ομχηεηα ζε ζεηηθφ νμχ < 0,15% Τπφιεηκκα ζε ηεηξαρισξνάλζξαθα <0,03% κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα άιεπξα απηά δελ ζα παξνπζηάδνπλ ηξηγκφ θαηά ηελ κάζεζε. (Δ.Κ.ΣΡ.Π, 1997)..Γύλακε αιεύξνπ Ο φξνο δχλακε αιεχξνπ θαζνξίδεηαη δχζθνια. Αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ην αιεχξνπ λα ζρεκαηίδεη δπκάξη θαη ζηελ ζπλερεία ςσκί. Αλ ην παξαγφκελν ςσκί, έρεη κεγάιν πνζνζηφ πγξαζίαο, κεγάιε δηφγθσζε θαη ηθαλνπνηεηηθή εκθάληζε θαη δνκή, ην αιεχξη έρεη θαιέο αξηνπνηεηηθέο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξίδεηαη δπλαηφ, ελψ, εάλ έρεη κηθξή απφδνζε, δηφγθσζε θαη θαθή δνκή θαη εκθάληζε, ραξαθηεξίδεηαη αδχλαην θαη είλαη αθαηάιιειν γηα αξηνπνίεζε. Υξεζηκνπνηείηαη δε, γηα αιιά πξντφληα, π.ρ. γηα κπηζθφηα. Έλα αιεχξη ζα καο δψζεη θαιφ ςσκί αλ έρεη ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: Να έρεη απ ηελ αξρή αξθεηά απιά δάραξα θαη δηαζηαιηηθή ηθαλφηεηα γηα ζρεκαηηζκφ λέσλ δάραξσλ θαηά ηελ σξίκαλζε ηνπ δπκαξηνχ, γηα λα είλαη επαξθήο ε πνζφηεηα ησλ αξηνπνηεηηθψλ αεξηψλ πνπ ζρεκαηίδνληαη. Να έρεη θαιή πνηφηεηα θαη πνζφηεηα γινπηέλεο γηα λα θαηαθξαηήζεη αξθεηά αέξηα. Σν δε δπκάξη λα ηνπνζεηεζεί ζηνλ θιίβαλν, ηε ζηηγκή πνπ είλαη ψξηκν, ν θιίβαλνο λα έρεη ηηο ζσζηέο ζπλζήθεο θαη ε δηάξθεηα θιηβαληζκνχ λα είλαη ελδεδεηγκέλε. Να είλαη πνηνηηθά αλαβαζκηζκέλν ζαλ πξντψλ. (ΣΗΑΡΑ 1996) Πνηφηεηα ελφο πξντφληνο είλαη ν ζπλδπαζκφο φισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην βαζκφ απνδνρήο ηνπ πξντφληνο απφ ηνλ θαηαλαισηή. (ΘΧΜΑΡΔΗ 1996).3.Σν άκπιν ηνπ αιεύξνπ Σν άκπιν είλαη ν θχξηνο πδαηάλζξαθαο ηνπ ζηαξηνχ θαη ηνπ αιεχξνπ. Βξίζθεηαη ππφ ηελ κνξθή ακπιφθνθθσλ δηαθξηηψλ κεγεζψλ: κηθξνί ζθαηξηθνί δηακέηξνπ πεξίπνπ 5-15κ., θαη θαθνεηδείο δηακέηξνπ πεξίπνπ 0-39κ. Ζ δνκή ησλ ακπιφθνθθσλ είλαη ζθαηξνθξπζηαιιηθή. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε ακπιφδε -ην γξακκηθφ πνιπκεξέο ζπζηαηηθφ 10

11 ηνπ ακχινπ- (δεζκνί α, 1-4) είλαη θαηά κέζν φξν 5% θαη ην ππφινηπν 75% είλαη ακπινπεθηίκε. Απηή, είλαη ην δηαθιαδηζκέλν πνιπκεξέο ζπζηαηηθφ ηνπ ακχινπ (Γιπθνδηηηθνί δεζκνί α, 1-4, θαη ζηηο δηαθιαδψζεηο α, 1-6). Οη ακπιφθνθθνη είλαη αδηάιπηνη ζην λεξφ. Όηαλ έλα πδαηηθφ αηψξεκα απηψλ ζεξκαίλεηαη, ηφηε απνξξνθνχλ λεξφ, δηνγθψλνληαη θαη δηαξξεγλχνληαη, δει, ηα άπεηξα κφξηα ακπιφδεο θαη ακπινπεθηίλεο πνπ πεξηέρνληαη ζην θάζε ακπιφθνθθν δηαζθνξπίδνληαη ζην λεξφ: ην θαηλφκελν απηφ είλαη γλσζηφ σο δειαηηλνπνίεζε θαη απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε απφηνκε αχμεζε ηνπ ημψδνπο ηνπ αησξήκαηνο (ζρεκαηηζκφο πεθηήο-gel) κέζα ζε πνιχ ζηελά φξηα ζεξκνθξαζίαο. Ζ ζεξκνθξαζία δειαηηλνπνίεζεο γηα ην ζηηάκπιν θπκαίλεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ 56 ν -60 ν C θαη εμαξηάηαη απφ ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ αησξήκαηνο ζε άκπιν, ην ph θαη άιινπο παξάγνληεο. (ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ, 1987).3.1.Ακπιάζεο Οη ακπιάζεο είλαη ηα έλδπκα πνπ πδξνιχνπλ ηνπο γιπθνδηηηθνχο δεζκνχο ζηνπο πνιπζαθραξίηεο θαη γηα απηφλ ην ιφγν θαηαηάζζνληαη ζηηο πδξνιάζεο. Απφ ηηο ακπιάζεο εθείλεο πνπ παίδνπλ ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ αξηνπνίεζε είλαη ε β-ακπιάζε θαη α-ακπιάζε πνπ πδξνιχνπλ ηα ζπζηαηηθά ηνπ ακχινπ, δει, ηελ ακπιφδε θαη ηελ ακπινπεθηίλε. Γηα λα κπνξέζνπλ νη ακπιάζεο λα πξνζβάινπλ ηνπο ακπιφθνθθνπο, ζα πξέπεη απηνί λα είλαη είηε ζπαζκέλνη, είηε θαιχηεξα δειαηηλνπνηεκέλνη. (KENT-JONES&AMOS, 1967) Οη ακπιάζεο πέξα απφ ηε ξχζκηζε ηεο δηαζηαηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ αιεχξνπ επηδξνχλ αθφκε ζηελ παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ δσήο ηνπ αξηνζθεπάζκαηνο, ζηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ηνπ θαη ζηε γξεγνξφηεξε δηφγθσζε ηεο δχκεο. (JEKINS, 1975: Champenopis et al, 1999) Α-ακπιάζεο Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δξάζεο ηεο είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο λα δεμηξηλνπνηεί ην άκπιν. Τδξνιχεη ηηο καθξέο αιπζίδεο ηνπ ακχινπ ζε ηπραίεο ζέζεηο (α, 1-4 γιπθνδηηηθνχο δεζκνχο). Έηζη, ε α-ακπιάζε ζε αληίζεζε κε ηελ β-ακπιάζε πξνζβάιεη θαη ηεο κεηαμχ δηαθιαδψζεσλ αιπζίδεο, πξάγκα πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηνλ ζρεκαηηζκφ δεμηξηλψλ πην κηθξνχ κνξηαθνχ βάξνπο. Β-ακπιάζεο Ζ β-ακπιάζε πδξνιχεη ην άκπιν πξνο ζρεκαηηζκφ καιηφδεο. Πξνζβάιιεη κφλν ηνπο α, 1-4 γιπθνδηηηθνχο δεζκνχο. ηα κφξηα ηεο ακπιφδεο ηα πδξνιχεη βαζκηαία, αξρίδνληαο απφ ηα κε αλαγσγηθά άθξα, πξνο κφξηα καιηφδεο. ηελ ακπινπεθηίλε ε πδξφιπζε πεξηνξίδεηαη ζηηο δηαθιαδψζεηο ηνπ κνξίνπ ηεο. Αξρίδεη πάιη απφ ηα ειεπζέξα άθξα απηψλ 11

12 θαη ζηακαηά φηαλ πιεζηάδεη ζε ζέζε ηνπ κνξίνπ φπνπ ππέρεη α, 1-6 δεζκφο (δει, ζην άιιν άθξν πνπ αξρίδεη ε δηαθιάδσζε). (ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ, 1987).4.Πξσηεΐλεο Ζ πεξηεθηηθφηεηα ησλ αιεχξσλ ζε πξσηεΐλεο θπκαίλεηαη κέζα ζε επξχηαηα φξηα (8-16%) θαη εμαξηάηαη απφ ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζηαξηνχ θαη απφ ην κέξνο ηνπ θφθθνπ απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη (ΚΑΕΑΕΖ, 1994). Σν ζηηάιεπξν πεξηέρεη θπξίσο ηα εμήο είδε πξσηετλψλ: Αιβνπκίλεο Γινβνπιίλεο Πξσηακίλεο Πξνιακίλεο (Γινηαδίλεο) Γινπηειίλεο (Γινπηελίλεο) (KENT-JONES & AMOS, 1967) Οη πδαηνδηαιπηέο πξσηεΐλεο, δελ αζθνχλ ηδηαίηεξε επίδξαζε, ζηηο δηεξγαζίεο ηεο παξαζθεπήο ηεο δχκεο (ΚΑΕΑΕΖ, 1994) Αληίζεηα νη γινηαδίλεο θαη νη γινπηελίλεο είλαη νη θχξηεο πξσηεΐλεο ηνπ αιεχξνπ θαη ζπκκεηέρνπλ νινθιεξσηηθά ζην ζρεκαηηζκφ ηεο γινπηέλεο. (KENT-JONES & AMOS, 1967) Γινπηέλε, ιέγεηαη ε χθπγξε πιαζηηθή θαη ειαζηηθή κάδα πνπ κέλεη ζην ρέξη (ή ζε θαηάιιειε ζπζθεπή) φηαλ μεπιέλεηαη πξνζερηηθά κηα δχκε ππφ ζπλερή κάιαμε. Καηά ηελ έθπιπζε θεχγεη ην πίηπξν, ην άκπιν θαη έλα κηθξφ κέξνο ηεο φιεο πξσηεΐλεο. ην ζρεκαηηζκφ ηεο γινπηέλεο, ε γινηαδίλε θαη ε γινπηελίλε ζπκκεηέρνπλ θαηά πξνζέγγηζε θαηά 70% θαη 30% αληίζηνηρα. Ζ γινπηέλε είλαη απηή πνπ δίλεη ην ζθειεηηθφ πιέγκα ζηα δηνγθσκέλα δπκάξηα (π.ρ. θαηά ηελ αξηηθή δχκσζε), εγθιείνληαο κεγάιν κέξνο ησλ παξαγφκελσλ αέξησλ. Έηζη ηειηθά, πξνθχπηνπλ ςεκέλα πξντφληα κεγάινπ εηδηθνχ βάξνπο, δειαδή αθξάηα. (ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ, ELLISON & LARSON, 1993).4.1.Αλαπηπμε γινπηέλεο Σα πξσηετληθά καθξνκφξηα πνπ βξίζθνληαη ζηνπο θφθθνπο ηνπ αιεχξνπ έρνπλ ειηθνεηδή κνξθή θαη είλαη ππθλά ηνπνζεηεκέλα. πγθξαηνχληαη κεηαμχ ηνπο κε δεζκνχο πδξνγφλνπ θαη ηνληηθνχο δεζκνχο κεηαμχ ησλ ειεθηξναξλεηηθψλ θαη ησλ ειεθηξνζεηηθψλ ξηδψλ ησλ πιεπξηθψλ νκάδσλ. Πηζαλφλ φκσο νη πην ζεκαληηθνί είλαη νη δπλαηνί δηζνπιθηδηθνί δεζκνί (-S-S-) κεηαμχ ησλ πιεπξηθψλ νκάδσλ ησλ θπζηεηλψλ. 1

13 Όηαλ αλακεηγλχεηαη λεξφ κε αιεχξη, νη πξσηηλέο ησλ θφθθσλ ελπδαηψλνληαη θαη δηνγθψλνληαη, ελψ νη δχλακεο ζπλνρήο κεηαμχ ησλ πξσηετλψλ καθξνκνξίσλ αξρίδνπλ θαη εμαζζελνχλ. Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο θαηλφκελν, είλαη νη αληηδξάζεηο αληαιιαγήο ησλ ζνπιθπδξπιίσλ (-SH) θαη δηζνπιθηδηθψλ δεζκψλ (-S-S-). (ΚΑΕΑΕΖ, 1994).5.Τγξαζία Τγξαζία, θαιείηαη ε πνζφηεηα λεξνχ πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ θφθθν ηνπ ζηηαξηνχ θαη εθθξάδεηαη επί ηνηο % ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ε επί ηνηο % ηεο ρσξίο πγξαζία κάδαο ηνπ θφθθνπ. Ζ πγξαζία ησλ ζηηεξψλ βξίζθεηαη, ζπλερεία, ζε δπλακηθή ηζνξξνπία κε ηελ ζρεηηθή πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ζεξκνθξαζία καδί κε ηελ πγξαζία επεξεάδνπλ απνθαζηζηηθά ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ ζηηεξψλ. (ΣΗΑΡΑ, 1994).6.Σέθξα Σεθξά κηαο νπζίαο νλνκάδνπκε ην ππφινηπν ππφιεηκκα, πνπ απνκέλεη χζηεξα απφ ηελ ηέιεηα θαχζε ησλ νξγαληθψλ ζπζηαηηθψλ ηεο. Ζ ηεθξά δελ έρεη ηα ίδηα ζπζηαηηθά κε ηα αξρηθά ηνπ δείγκαηνο, γηαηί θαηά ηελ έληνλε ζέξκαλζε ιακβάλνπλ ρψξα δηάθνξεο νμεηδψζεηο, αληηδξάζεηο κεηαμχ ησλ ζπζηαηηθψλ θαη απνκάθξπλζε πηεηηθψλ ζπζηαηηθψλ. (ΣΗΑΡΑ, 1994).7.Κπηηαξίλε πρλά ρξεηάδεηαη λα πξνζδηνξίζνπκε ην πνζνζηφ ηεο θπηηαξίλεο. Κπξίσο ζε άιεπξα ηχπνπ 95%, 85%, γηα ηελ αθφκα θαιιίηεξε εμέηαζε ελφο αιεχξνπ. Πεξηερφκελε θπηηαξίλε είλαη: ην ζηηάξη: -,5% ην αιεχξη ηχπνπ 70 %: ίρλε- 0,1% (ΣΗΑΡΑ, 1994).8.Ληπαξέο νπζίεο Με ηνλ φξν ιηπίδηα, ελλννχκε, γεληθά ηηο νξγαληθέο νπζίεο ησλ θπηηθψλ & δσηθψλ πξντφλησλ πνπ δηαιχνληαη ζηνπο νξγαληθνχο δηαιπηέο ησλ ιηπψλ θαη ησλ ειαίσλ, είλαη αδηάιπηεο ζην λεξφ θαη έρνπλ ιηπαξή πθή. Σέηνηεο νπζίεο είλαη ηα δηάθνξα γιπθεξίδηα, νη ζηεξφιεο, ηα θσζθαηίδηα, βηηακίλεο Α & Δ, θεξνί θιπ. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα ιηπίδηα 13

14 έρνπλ ζαλ άιιν ραξαθηεξηζηηθφ φηη είλαη παξάγσγα ιηπαξψλ νμέσλ. (ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ, 1987).9.Βειηησηηθά Αιεύξσλ Καηά ηνλ Διιεληθφ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, ζαλ βειηησηηθά αιεχξσλ ραξαθηεξίδνληαη αλφξγαλεο ή νξγαληθέο νπζίεο, πνπ πξνζηίζεληαη ζηα δηάθνξα είδε αιεχξσλ, γηα ηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγήο θαη ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηήξσλ ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ. (ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ, 1993) απηά πεξηιακβάλνληαη: Βηηακίλε C Ζ Α-ακπιάζε Μνλνγιπθεξίδηα & δηγιπθεξίδηα ησλ ιηπαξψλ νμέσλ Γινπηέλε Λεθηζίλε Εχκε αξηνπνηίαο ηαθηδίλε αξηνπνηίαο Σξπγηθφ νμχ Κηηξηθφ νμχ Φσζθνξηθά άιαηα, αζβεζηίνπ θαη λαηξίνπ Όμηλν αλζξαθηθφ λάηξην Όμηλν αλζξαθηθφ Ακκψλην (ΕΧΣΟ, 1998).9.1.Αξρέο πξνζζεηηθώλ πιώλ Έλα πξνζζεηφ ηξνθίκσλ πξέπεη λα είλαη ηερλνινγηθά απνηειεζκαηηθφ. Να είλαη αζθαιέο ζηελ ρξήζε ηνπ. Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνζφηεηα κεγαιχηεξε απφ φζε απαηηείηαη γηα λα είλαη ηερλνινγηθά απνηειεζκαηηθφ. Έλα πξφζζεην δελ πξέπεη πνηέ λα ρξεζηκνπνηείηαη κε ζθνπφ ηελ παξαπιάλεζε ηνπ θαηαλαισηή, φζνλ αθνξά ηελ θχζε θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ ηξνθίκνπ. Ζ ρξήζε κε ζξεπηηθψλ πξνζζέησλ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηελ ειάρηζηε δπλαηή πνζφηεηα. (ΕΧΣΟ, 1998) 14

15 .9..Κηηξηθό νμύ Σν θηηξηθφ νμχ θαη ηα κεηά λαηξίνπ θαη θαιίνπ άιαηα ηνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζην πίλαθα ησλ GRAS πξνζζέησλ ηνπ FDA. H επξεία ρξήζε ηνπ νμένο ζηα ηξφθηκα νθείιεηαη θπξίσο ζε ηξεηο ιφγνπο: ηε κεγάιε δηαιπηφηεηα ζην λεξφ ηελ επεξγεηηθή ηνπ επίδξαζε ζηελ γεχζε - νζκή θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ζρεκαηίδεη ζχκπινθα κε ηα δηάθνξα κεηαιιηθά ηφληα (ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ, 1993).9..1.Κηηξηθό νμύ ζαλ πλεξγνύ Αληηνμεηδσηηθνύ Μεξηθέο νξγαληθέο νπζίεο, θαηά ην πιείζην νξγαληθά νμέα, εληζρχνπλ ηελ αληηνμεηδσηηθή ηθαλφηεηα ησλ αληηνμεηδσηηθψλ φηαλ πξνζηίζεληαη καδί κε ηα ηειεπηαία ζηηο ιηπαξέο χιεο. Οη νπζίεο απηέο νλνκάδνληαη ζχλεξγα αληηνμεηδσηηθψλ. Ζ επεξγεηηθή απηή επίδξαζε ησλ ζχλεξγσλ απνδίδεηαη ζε δπν θπξίσο ιφγνπο: ζην φηη ηα ζχλεξγα νξγαληθά νμέα δεζκεχνπλ, ππφ κνξθή ζπκπιφθσλ, ηα κεηαιινθαληφληα ηα νπνία επλννχλ ηελ απηνμείδσζε ησλ ιηπαξψλ πιψλ. ζηελ ηθαλφηεηα απηψλ, λα αλάγνπλ, ηελ νμεηδσκέλε αλελεξγφ κνξθή ησλ αληηνμεηδσηηθψλ πξνο ηελ ελεξγφ ηνηαχηε. (ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ, 1993).9...Πξνδηαγξαθέο θηηξηθνύ νμένο Υεκηθή νλνκαζία: -πδξνμπ-1,,3-πξνπαλνηξηθαξβνμπιηθν νμχ, άλπδξν. Υεκηθφο ηχπν: C 8 H 8 O 7 Μνξηαθφ Βάξνο 19,13 Δκθάληζε: ιεπθνί σο δηαθαλείο θξχζηαιινη, απαιιαγκέλνη απφ νξαηέο μέλεο νπζίεο. Οζκή θακία. Γεχζε έληνλα φμηλε. (ADM, Ηαλνπάξηνο 000) Α) Πνζνηηθή αλάιπζε (άλπδξε βάζε, %) 100 +/- 0,5 Ύδσξ (Karl Fischer, κέγηζην,%) 0. Θεηηθή ζηαρηή [(κέγηζην,%), (800 C +/-5 C)] 0.05 Αζβέζηην (κέγηζην, ppm) 75 Ομαιηθά (Μέγηζην ppm) 100 Θεην 150 Βαξέα κέηαιια (πρ κφιπβδνο, κέγηζην ppm) 5 Μφιπβδνο (κέγηζην ppm) 0,5 15

16 ηδεξφο (κέγηζην ppm) 5 Τδξάξγπξνο (κέγηζην ppm) 1 Αξζεληθφ (κέγηζην ppm) 1 Β) Σππηθέο ηδηφηεηεο Γηαιπηφηεηα ζηνπο 5 ν C. Ύδσξ 61,8 % w/w. Αηζαλφιε 38,3 % w/w. εκείν ηήμεο πεξίπνπ 153 ν C ph (5% w/w ζε λεξφ), πεξίπνπ 1, 8 Σν Κηηξηθφ νμχ απαληάηαη επξέσο ζηελ θχζε, ηδηαίηεξα ζηα εζπεξηδνεηδή θξνχηα. Οη θχξηεο ρξήζεηο ηνπ ζηα ηξφθηκα είλαη ζαλ: νμχ, ξπζκηζηήο νμχηεηαο, αληηνμεηδσηηθφ θαη ξπζκηζηηθφ ζπλέρεηαο. (ADM, ΜΑΗΟ 005).10.Αζθνξβηθό νμύ Δίλαη ιεπθή ζθφλε. Δίλαη ην κνλαδηθφ αλαγλσξηζκέλν βειηησηηθφ πνπ δελ είλαη νμεηδσηηθή νπζία. ηηο θιαζζηθέο κεζφδνπο πξνζηίζεηαη ζε αλαινγία 10-0 ppm. Δλψ ζηε κέζνδν Chorleywood ή ζηε Do-Maker ρξεηάδεηαη πνιχ πεξηζζφηεξν ( ppm κε βάζε ην αιεχξη) (ΣΗΑΡΑ, 1994) Σν αζθνξβηθφ νμχ είλαη ην πιένλ δηαδεδνκέλν θπζηθφ αληηνμεηδσηηθφ ζε πδάηηλα ζπζηαηηθά πνπ βξίζθνληαη ζηα ηξφθηκα. Σν κηζφ πεξίπνπ πνζνζηφ ηεο ζχλζεηεο παξαγσγήο ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, απφ απηφ έλα κηθξφ ηκήκα σο πξνζζήθε ζηε δηαηξνθή, ελψ ην ππφινηπν θαηαλαιψλεηαη σο δξαζηηθφ αληηνμεηδσηηθφ, ηερλνινγηθφ δει. βνεζεηηθφ πξντψλ. Ζ ρξήζε ηνπ γηα ηερλνινγηθνχο ζθνπνχο γλσξίδεη φιν θαη κεγαιχηεξε δήηεζε ελψ, θαζαξφ θαη αθίλδπλν, πξνζηίζεηαη απνηειεζκαηηθά ζηα ηξφθηκα. ην αιεχξη ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν ζθιήξπλζεο ηεο δχκεο. Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε αληηνμεηδσηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ αζθνξβηθνχ νμένο, έρεη εμεηαζηεί έλαο κεγάινο αξηζκφο πνιπθαηλπιψλ θπηηθήο πξνειεχζεσο (ζε θσζθνξηθφ νμχ, ξπζκηζηηθφ δηάιπκα ζε ph=7,4 θαη ζεξκνθξαζία 37 ν C) θαη έρεη παξαηεξεζεί ππεξβνιηθά ηζρπξή δξαζηηθφηεηα. Σελ αλάπηπμε ηεο θαηαζηξνθηθήο επελέξγεηαο, δελ είλαη ζε ζέζε, λα αλαζηαιεί νχηε ε πξνζζήθε αληηνμεηδσηηθψλ ε ζπκπινθνκεηξηθψλ ελψζεσλ, φπσο είλαη ην θηηξηθφ νμχ θαη ην DATA. (ΦΟΤΡΣΟΤΝΟΠΟΤΛΟ, 1986) Ζ ρεκηθή νλνκαζία ηνπ είλαη: L αζθνξβηθφ νμχ, L- (+) - αζθνξβηθφ νμχ, βηηακίλε C, 3-νμπ L-γθαινθνπξαλνιαθηφλε. ηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη γλσζηφ κε ηελ νλνκαζία L- αζθνξβηθφ νμχ Δ 300 (BASF, Ηαλνπάξηνο 000) 16

17 .10.1.Πξνδηαγξαθέο Αζθνξβηθνύ νμένο Πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο: 99,0% -100,5% Ομαιηθφ νμχ: Μέγηζην 0,% Δδηθή ζηξνθηθή ηθαλφηεηα: (10% ζε λεξφ) +0,5 ν έσο 1,5 ν C Σηκή ph: (% ζε λεξφ),4-,8 Θετθή ζηάρηε: Μέγηζην 0,1% Βαξέα κέηαιια: Μέγηζην 10 mg/ Kg Υξσζηηθέο: (5% ζε δηάιπκα). Όρη πην ζθνχξν απφ απψιεηα θαηά ηελ απνμήξαλζε (JP) κέγηζην 0.% Υαιθφο: Μέγηζην 5 mg/kg ίδεξνο: Μέγηζην mg/kg Αξζεληθφ: Μέγηζην 3 mg/kg Μφιπβδνο: (FCC) Μέγηζην mg/kg Τδξάξγπξνο: κέγηζην 1 mg/kg Οξγαληθέο πηεηηθέο πξνζκίμεηο: πξνζαξκφζηκν Σν αζθνξβηθφ νμχ είλαη αδηάιπην ζην λεξφ, δηαιπηφ ζηελ αηζαλφιε, αδηάιπην ζε έιαηα, ιίπε, αηζέξα ηνινπέλην θαη ρισξνθφξκην. Σν Κξπζηαιιηθφ Αζθνξβηθφ Ομχ είλαη ζηαζεξφ γηα 36 κήλεο. Δίλαη έλα ηζρπξφ αλαγσγηθφ κέζν θαη απνζπληίζεηαη ζηαδηαθά κε ηελ παξνπζία λεξνχ & πγξαζίαο. Ζ δηαδηθαζία ηεο νμεηδψζεηο θαηαιχεηαη απφ ην θσο θαη κεξηθά κεηαιιηθά ηφληα πρ. ζίδεξν θαη ραιθφ. Οη νμεηδσηηθνί παξάγνληεο θαη νη αιθαιηθέο νπζίεο πξνθαινχλ ηαρεία απνζχλζεζε. Τδαηψδε δηαιχκαηα είλαη πην ζηαζεξά ζε ph 4-6. Σν αζθνξβηθφ νμχ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν απφ κφλν ηνπ φζν θαη κε πξνζκίμεηο. ην αιεχξη πξνζηίζεηαη γηα λα βειηηψζεη ηηο ηδηφηεηεο ςεζίκαηνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ ςήλνληαη κε απηφ. (αλαινγία πεξίπνπ 0-80 mg/kg) (BASF,Μάηνο 005).11.Αλίρλεπζε θηηξηθνύ θαη αζθνξβηθνύ νμένο Κάλνπκε έλα Peckar θαη ην βνπηάκε γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα κέζα ζε πδαηηθφ δηάιπκα,6-δηρισξν-θαηλνιν-ηλδνθαηλφιεο (~0,05%) (δείθηεο νμένο βάζεσο) ηφηε, ζηελ κπιε επηθάληα ηνπ Peckar, ζηηο ζέζεηο πνπ βξίζθνληαη ηα θνθθία ηνπ αζθνξβηθνχ νμένο αλάγεηαη ν δείθηεο θαη ζρεκαηίδνληαη ιεπθά ζηίγκαηα, ελψ ηα θνθθία ηνπ θηηξηθνχ νμένο δίλνπλ θνθθηλσπά ζηίγκαηα. Αλ ζέινπκε λα αληρλεχζνπκε κφλν ην αζθνξβηθφ, κπνξνχκε λα βνπηήμνπκε ην Peckar ζε πδαηηθφ δηάιπκα ησδίνπ (~0,05%), ηα θνθθία ηνπ αζθνξβηθνχ 17

18 νμένο αλάγνπλ ην ηψδην θαη ζηηο ζέζεηο ηνπο εκθαλίδνληαη ιεπθά ζηίγκαηα πάλσ ζηε κπιε (ζχκπινθν ακχινπ ησδίνπ) επηθάλεηα ηνπ Peckar. (ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ, 1987) Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη αθξηβήο πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ αζθνξβηθνχ νμένο θαη ηνπ θηηξηθνχ νμένο είλαη πνιχπινθνο θαη επίπνλνο. (ΣΗΑΡΑ, 1994).1.Παιαίσζε (Μπαγηάηεκα) Ζ πνηφηεηα ελφο πξντφληνο, είλαη έλαο φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζην βαζκφ απνδνρήο ηνπ, απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ απνδνρή ησλ πξντφλησλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο θαη εηδηθά γηα ηα αξηνζθεπάζκαηα, είλαη ην κπαγηάηεκα. Με ηελ ζπκπίεζε ηνπ ςσκηνχ νη θαηαλαισηέο έρνπλ κηα πξψηε εθηίκεζε ηεο θξεζθφηεηαο θαη ηεο απνδνρήο ηνπο γηα ηελ πεξαηηέξσ αγνξά ηνπο. Σν κπαγηάηεκα ηνπ ςσκηνχ, είλαη έλα ζχλζεην θαηλφκελν, φπνπ ιακβάλνπλ ρψξα πνιιέο αληηδξάζεηο θαη αιιαγέο ζην άκπιν θαη ηα αιιά ζπζηαηηθά.. Απηέο αξρίδνπλ κε ην ςήζηκν θαη γίλνληαη πην εκθαλέο, αθνχ θξπψζεη ην αξηνζθεχαζκα. (ΜΠΟΓΗΚΟ, 000) ηα απιά αξηνζθεπάζκαηα δηαθξίλνπκε δπν είδε κπαγηαηέκαηνο: ηεο θφξαο θαη ηεο ςίραο. (ΣΗΑΡΑ, 1994).1.1.Μπαγηάηεκα, πνπ νθείιεηαη Σν κπαγηάηεκα ηνπ ςσκηνχ, νθείιεηαη ζηελ απψιεηα πγξαζίαο ηνπ θαη ζπλνδεχεηαη απφ αιιαγή ησλ πνηνηηθψλ θαη νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. Μεηά ηνλ θιηβαληζκφ ηνπ ςσκηνχ, ε πγξαζία κεηαθέξεηαη απηήλ ςίρα ζηελ θφξα. Έηζη ε πγξαζία ηεο ςίραο κεηψλεηαη, ελψ ηεο θφξαο απμάλεηαη. (ELISSON&LARSON, 1993) Ζ θφξα ακέζσο κεηά ηνλ θιηβαληζκφ είλαη μεξή, ηξαγαλή θαη εχζξππηε, ελψ κε ηελ παιαίσζε γίλεηαη καιαθή θαη γινηψδεο. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο, ζηελ πξνζξφθεζε πγξαζίαο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ αέξα θαη ηελ ςίρα. Αλ ν ρψξνο, πνπ βξίζθεηαη ην ςσκί, είλαη πγξφο, ε ηαρχηεηα ηεο παιαίσζεο απμάλεηαη. Αληίζεηα, κε ην καιάθσκα ηεο θφξαο θαηά ην κπαγηάηεκα, φηαλ κπαγηαηεχεη ε ςίρα γίλεηαη ζθιεξή, μεξή θαη εχζξππηε. Ο ζπλνιηθφο φγθνο ησλ πφξσλ ηεο απμάλεηαη θαη ε ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο λεξνχ κεηψλεηαη. Δπίζεο φζν πξνρσξεί ην κπαγηάηεκα εμαζζελνχλ θαη ηειηθά εμαθαλίδνληαη νξηζκέλεο γεχζεηο θαη νζκέο, ελψ άιιεο αιιάδνπλ θαη λέεο εκθαλίδνληαη. Σέινο, απμάλεηαη ε θξπζηαινπνίεζε ηνπ ακχινπ θαη ειαηηψλεηαη ην πνζνζηφ δηαιπηνχ ακχινπ. (ΣΗΑΡΑ, 1994) 18

19 ε έλα ηππηθφ ιεπθφ ςσκί ε πγξαζία ηνπ κεηά ηνλ θιηβαληζκφ ηνπ είλαη πεξίπνπ 38%. Μεηά απφ 4h απνζήθεπζεο ζηνπο 1 ν C, ε πγξαζία ηεο θφξαο είλαη πεξίπνπ ζην 1% (CHAMPENOIS ET AL, 1999) Σν θαηλφκελν ηνπ κπαγηαηέκαηνο νθείιεηαη θχξηνο ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ ακχινπ. Ζ ακπινπηθηήλε θαηά ηνλ θιηβαληζκφ δειαηηλνπνηείηαη ζε κηθξφ βαζκφ, δηφηη δελ ππάξρεη κεγάιε πνζφηεηα λεξνχ. Ζ ακπιφδε θαηά έλα κέξνο ηεο δειαηηλνπνηείηαη, ελψ ην ππφινηπν δηαιχεηαη. Ζ πεθηή πνπ έρεη ζρεκαηηζζεί, ζπλεηζθέξεη ζηελ αξρηθή θξεζθφηεηα θαη δνκή ηνπ ςσκηνχ. (ELISSON & LARSON, 1993) 19

20 3.ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ Ζ παξνχζα εξγαζία δηαπξαγκαηεχεηαη ηε κειέηε ησλ αξηνπνηνηηθψλ ηδηνηήησλ θαηά ηελ πξνζζήθε θηηξηθνχ νμένο θαη αζθνξβηθνχ νμένο ζε δπν κεγάιεο θαηεγφξηεο αιεχξσλ: α) καιαθφ ζηηάιεπξνπ ηξαβήγκαηνο 70% [εζσηεξηθήο παξαγσγήο, αιινδαπήο παξαγσγήο (Ακεξηθήο, γαιιηθήο, γεξκαληθήο)] β) ζθιεξνχ ζηηάιεπξνπ θαηεγφξηαο Μ Ο ζθνπφο ηεο πξνζζήθεο, είλαη λα γίλεη ζχγθξηζε φισλ ησλ κεηαρεηξίζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ κε ηνπο κάξηπξεο σο πξνο ηα νξγαλνιεπηηθά, θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαζψο θαη γηα αξηνπνηεηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ. 0

21 4.ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ Τιηθά Σα δείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, είλαη ειιεληθήο θαη αιινδαπήο πξνέιεπζεο ρσξίο πξνζζεηά βειηησηηθψλ ηξαβήγκαηνο η.70% γηα ηα καιαθά θαη ηχπνπ Μ γηα ηα ζθιεξά: Γείγκα 1: Αιεχξη η.70% απφ ειιεληθφ ζηηάξη Γείγκα : Αιεχξη η.70% απφ ακεξηθάληθν ζηηάξη Γείγκα 3: Αιεχξη η.70% απφ γαιιηθφ ζηηάξη Γείγκα 4: Αιεχξη η.70% απφ γεξκαληθφ ζηηάξη Γείγκα α: θιεξφ Σ.Μ. απφ ειιεληθφ ζηηάξη Γείγκα β: θιεξφ Σ.Μ. απφ ειιεληθφ ζηηάξη 4.1..Βειηησηηθέο νπζίεο Κηηξηθφ Ομχ Αζθνξβηθφ Ομχ 4..Μέζνδνη 4..1.Πξνζδηνξηζκόο γινπηέλεο πζθεπέο: Αληηδξαζηήξηα, Γνπδί, Μεηαμσηφ παλί, Ησδηνχρν δηάιπκα Δθηέιεζε: Επγίδνπκε 33gr αιεχξη θαη ηα ηνπνζεηνχκε ζε γνπδί. Πξνζζέηνπκε 17ml αιαηνχρν λεξφ θαη θηηάρλνπκε έλα δπκάξη. Σν δπκάξη αθήλεηαη γηα 10min θαη ζηελ ζπλερεία καιάζζεηαη ζηγά, θάησ απφ ην αιαηνχρν λεξφ θαη κεηά ζε λεξφ βξχζεο, έσο φηνπ μεπιπζνχλ ην άκπιν θαη ηα δηαιπηά ζπζηαηηθά. Δίλαη θαιφ ε κάιαμε, λα γίλεηαη θάησ απφ έλα κεηαμσηφ παλί, γηα λα ζπγθξαηνχληαη θνκκαηάθηα, πνπ ηπρφλ πέθηνπλ. Γηα λα ζεσξεζεί φηη ε έθπιπζε είλαη πιήξεο, πξέπεη ην λεξφ πνπ βγαίλεη θαηά ηελ ζπκπίεζε ηνπ δπκαξηνχ, λα είλαη ηειείσο δηαπγέο ή φηαλ πξνζηίζεηαη ζε ησδηνχρν δηάιπκα, ην ηειεπηαίν λα κελ αιιάδεη ρξψκα. Ζ ειαζηηθή κάδα πνπ απνκέλεη κεηά ηελ έθπιπζε ηνπ δπκαξηνχ, απνηειεί ηελ πγξή γινπηέλε. Σε δπγίδνπκε θαη ην βάξνο ηεο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην 3. Απηφ πνπ πξνθχπηεη είλαη ε επί ηεο εθαηφ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ αιεχξνπ ζε πγξή γινπηέλε. (ΓΡΔΒΔΝΗΧΣΖ ΜΠΑΜΠΑΣΕΗΜΟΠΟΤΛΟΤ, 1984) 4...Πξνζδηνξηζκόο πγξαζίαο Πνζφηεηα 10gr δείγκαηνο αιεχξνπ δπγίδεηαη ζε θηαιίδην ζε αλαιπηηθφ δπγφ. Σν θηαιίδην πξνεγνχκελνο έρεη μεξαζεί θαη δπγηζηεί, ψζηε λα είλαη γλσζηφ ην βάξνο ηνπ. Καηφπηλ 1

22 μεξαίλεηαη ζε θιίβαλν ζε ζεξκνθξαζία ν C σο ζηαζεξνχ βάξνπο. Αθνινπζεί λέα δχγηζε,αθαηξείηαη ην βάξνπο ηνπ θηαιηδίνπ θαη ε δηάθνξα, είλαη ε ειάηησζε ηνπ βάξνπο ηνπ δείγκαηνο πνπ εθθξάδεηαη ζαλ πγξαζία. Σν απνηέιεζκα αλάγεηαη επί ηεο εθαηφ. Δίλαη ζθφπηκν λα γίλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα δείγκαηα ψζηε λα ιακβάλεηαη ν κέζνο φξνο ησλ απνηειεζκάησλ. (ΣΗΑΡΑ, 1994 ΓΡΔΒΔΝΗΧΣΖ- ΜΠΑΜΠΑΣΕΗΜΟΠΟΤΛΟΤ, 1984) Δπίζεο, έλαο άιινο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο πγξαζίαο, είλαη λα μεξαζεί ην δείγκα, ζε ζεξκνθξαζία 130 ν C γηα 1 ψξα θαη 30 ιεπηά. πλίζηαηαη θπξίσο, γηα ζην ππνινγηζκφ ηεο πγξαζίαο, θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ αιεχξνπ ζε αιβενγξάθν. (SHOPIN III, 1995) 4..3.Πξνζδηνξηζκόο αξηζκνύ πηώζεσο Με ηελ δφθηκε απηή εθηηκάηαη ηε δξάζε ηεο α-ακπιάζεο ζηα άιεπξα ή ζηηάξηα. Ζ κέζνδνο βαζίδεηαη ζηελ ηαρεία δειαηηλνπνίεζε ηνπ πδαηηθνχ αησξήκαηνο αιεχξνπ θαη ζηε ζπλερεία ζηε κέηξεζε ηεο κεηψζεσο ηνπ ημψδνπο ηεο πάζηαο, πνπ έρεη ζρεκαηηζζεί, σο ζπλέπεηα ηεο δξάζεσο ηεο α-ακπιάζεο. Καηά ηελ δειαηηλνπνίεζε ηνπ ακχινπ, θαζψο απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία, αξρίδεη ε δξάζε ηεο α-ακπιάζεο, ε νπνία ζηακαηά φηαλ ε ζεξκνθξαζία απμεζεί πνιχ. ηελ δξάζε ηεο α-ακπιάζεο, νθείιεηαη ε κείσζε ηνπ ημψδνπο ηνπ δειαηηλνπνηεζέληνο ακχινπ. πζθεπέο: σιήλαο θαη ηάξαθην Falling Number Υξνλφκεηξν Βξάδνλ πδξφινπηξν Δθηέιεζε: ε δνθηκαζηηθφ ζσιήλα ηνπνζεηήζεθαλ 7gr αιεχξη θαη 5ml λεξφ. Πσκαηίζηεθε ν ζσιήλαο θαη αλαθηλήζεθε δπλαηά επί 15sec, έηζη ψζηε λα ζρεκαηηζζεί έλα νκνγελέο αηψξεκα. Βγήθε ην πψκα, ηνπνζεηήζεθε ην εηδηθφ ηάξαθην θαη θιείζζεθε μαλά ν ζσιήλαο κε ην πψκα. Ο θιεηζκέλνο ζσιήλαο κε ην ηάξαθην, εηζάρζεθε ζε βξάδνλ πδξφινπηξν θαη ακέζσο κπήθε ζε ιεηηνπξγία ην ρξνλφκεηξν. ε 5sec απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ ζσιήλα ζην πδξφινπηξν, αξρίζακε λα αλεβνθαηεβάδνπκε ην ηάξαθην κε ξπζκφ δχν θηππήκαηα αλά sec. ε 60sec απφ ηελ εηζαγσγή ζην πδξφινπηξν αθήζακε ην ηάξαθην ζηελ πςειφηεξε ζέζε ηνπ. Ο ρξφλνο πηψζεσο ηεο ηαξάθηνπ δηα κέζνπ ηνπ δειαηηλνπνηεζέληνο αιεχξνπ, απνηειεί αληίζηξνθν κέηξν ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ αιεχξνπ ε ηνπ αιέζκαηνο ζε α-ακπιάζε. Όζν

23 γξεγνξφηεξα πέζεη ε ηάξαθηνο, ηφζν ραιαξφηεξε είλαη ε δνκή ηεο πάζηαο ηνπ δειαηηλνπνηεζέληνο ακχινπ θαη κηθξφηεξν ην ημψδεο, πξάγκα πνπ νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε δηαζηαιηηθή δξάζε ηεο α-ακπιάζεο. Μεγάινη ρξφλνη πηψζεσο, απνηεινχλ έλδεημε κεησκέλεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ αιεχξνπ ή ηνπ αιέζκαηνο ζε α-ακπιάζε. (ΓΡΔΒΔΝΗΧΣΖ-ΜΠΑΜΠΑΣΕΗΜΟΠΟΤΛΟΤ, 1984) Δλδεηθηηθέο Σηκέο Falling Number: Μηθξόηεξνο από 150: ζηηάξη θπηξσκέλν, κεγάιε ακπιαζηθή δξάζε, κεγάιε πηζαλφηεηα ε ςίρα ηνπ ςσκηνχ λα είλαη θνιιψδεο, ην δε ρξψκα ηεο θφξαο ζθνχξν. 00 έσο 50: ζηηάξη κε θπηξσκέλν, θπζηνινγηθή ακπιαζηθή δξάζε. Μεγαιύηεξνο από 300: κε θπηξσκέλν ζηηάξη, πνιχ κηθξή ακπιαζηθή δξάζε, κεγάιε πηζαλφηεηα ν φγθνο ηνπ ςσκηνχ λα είλαη κηθξφο θαη ε ςίρα ζηέγλε θαη ην ρξψκα ηεο θφξαο αλνηθηφ Αιβενγξάθνο CHOPIN O αιβενγξάθνο Chopin απνηειείηαη απφ ηξία βαζηθά κέξε: Σν δπκσηήξην, Σν ηκήκα δηνγθψζεσο ηεο αξηνκάδαο θαη ην θαηαγξαθηθφ καλφκεηξν. Σα δχν πξψηα ηκήκαηα δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζία 5 ν C κε ηελ θπθινθνξία ζεξκνχ λεξνχ ηνπ νπνίνπ ε ζεξκνθξαζία ξπζκίδεηαη κε ζεξκνζηάηε. Ζ αξηνκάδα παξαζθεπάδεηαη κέζα ζην δπκσηήξην απφ 50gr αιεχξη θαη λεξφ πνπ πεξηέρεη,5% αιάηη. Ζ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ξπζκίδεηαη έηζη ψζηε ε αξηνκάδα λα πεξηέρεη 50% λεξφ. Ζ κάιαμε ηεο αξηνκάδαο δηαξθεί 7min. Αθνχ ηειεηψζεη ε κάιαμε ην δπκάξη δηέξρεηαη απφ ηνλ εμσζεηή, φπνπ εμσζείηαη κε κνξθή ισξίδαο πάλσ ζε κηα ραιχβδηλε πιάθα, ηεο νπνίαο ε επηθάλεηα έρεη επαιεηθηεί κε ιαδί. Ζ ισξίδα ηνπ δπκαξηνχ θφβεηαη ζε πέληε θνκκάηηα θαη θάζε θνκκάηη ζρεκαηίδεηαη ζε έλα δίζθν νξηζκέλνπ πάρνπο θαη δηακέηξνπ. Οη δίζθνη ηνπ δπκαξηνχ νη νπνίνη απνηεινχλ ηα δνθίκηα ηνπνζεηνχληαη γηα 0min (πεξίπνπ) ζε ζάιακν ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο (5 ν C). Μεηά απφ 0min θάζε δίζθνο ηνπνζεηείηαη ζην ηκήκα εθείλν ηνπ αιβενγξάθνπ, φπνπ δηνγθψλεηαη ε αξηνκάδα θαη γίλεηαη ε δηφγθσζε ηνπ κε αέξα. Καηά ηελ δηφγθσζε ην θαηαγξαθηθφ φξγαλν ραξάδεη έλα δηάγξακκα ζχκθσλα κε ηελ κεηαβνιή ηεο πίεζεο. ην ζρεκαηηδφκελν δηάγξακκα θαίλεηαη φηη ε πίεζε θζάλεη κέρξη έλα κέγηζην ζεκείν, φζν δηαξθεί ε δηφγθσζε ηνπ δπκαξηνχ θαη αξρίδεη λα κεηψλεηαη κέρξηο φηνπ ζπάζεη ε ζθαηξηθή θνχζθα πνπ έρεη ζρεκαηηζζεί φπνηε ε πίεζε κεδελίδεηαη. 3

24 Ζ δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη θαη γηα ηα αιιά ηέζζεξα θνκκαηάθηα ηνπ δπκαξηνχ θαη ην δηάγξακκα ραξάδεηαη ζηελ ίδηα ηαηλία αξρίδνληαο, πάληα απφ ην κεδέλ. Δάλ φια έρνπλ γίλεη ζσζηά νη πέληε θακπχιεο ζπκπίπηνπλ. Σν ζρήκα δείρλεη κηα ραξαθηεξηζηηθή θακπχιε αιβενγξάθνπ. (ΓΡΔΒΔΝΗΧΣΖ ΜΠΑΜΠΑΣΕΗΜΟΠΟΤΛΟΤ, 1984 SHOPIN I) Σξόπνο ππνινγηζκνύ Σα απνηειέζκαηα κεηξνχληαη ή ππνινγίδνληαη μεθηλψληαο απφ ηηο πέληε θακπχιεο πνπ έρνπλ επηηεπρζεί. Παξ φια απηά αλ πξψηε ή ην πνιχ ε δεχηεξε κεηαμχ απηψλ απέρεη ζεκαληηθά απφ ηηο ηέηαξηε ή ηξίηε αληηζηνίρσο άιιεο θπξίσο θαηφπηλ κηαο πξφσξεο ξήμεο ηεο θνχζθαο, δελ ζα ιεθζεί ππφςε ζηελ έθθξαζε ησλ απνηειεζκάησλ: Μέγηζηε παύζε <P>: Ο κέζνο φξνο ησλ κέγηζησλ δεδνκέλσλ κεηξνχκελνο ζε mm ε cm θαη πνιιαπιαζηαζκέλνο κε 1,1 αληηπξνζσπεχεη ηελ άμηα ηεο κέγηζηεο πίεζεο Ρ πνπ είλαη ζρεηηθή κε ηελ αληίζηαζε ηεο δχκεο ζηνλ απνζρεκαηηζκφ. Μέζε απνθνπή ηεο ξήμεο <L>: Ζ απνθνπή ζηελ ξήμε ηεο θάζε θακπχιεο έρεη κεηξεζεί ζε mm πάλσ ζηελ γξακκή ηνπ κεδέλ, μεθηλψληαο απφ ηελ πξνέιεπζε ησλ θακππιψλ κέρξη ην ζεκείν πνπ αληηζηνηρεί θάζεηα ζηελ πηψζε ηεο πίεζεο πνπ νθείιεηαη ζηελ ξήμε ηεο θνχζθαο. Ο κέζνο φξνο ησλ απνθνπψλ ζηε ξήμε ησλ θακππιψλ αληηπξνζσπεχεη ην κήθνο L. Γείθηεο θνπζθώκαηνο <G>: Δίλαη ν κέζνο φξνο ησλ δεηθηψλ θνπζθψκαηνο πνπ δηαβάδνληαη πάλσ ζηνλ άβαθα θνπζθψκαηνο θαη αληηζηνηρνχλ ζηηο απνθνπέο ξήμεο L ρέζε <P/L>:Απηή ε ζρέζε έρεη νλνκαζηεί θαηά ηελ ζπλζήθε ζρέζε απεηθνλίζεσο ηεο θακπχιεο. Έξγν απνζρεκαηηζκνύ <W>: Έλα κέζν δηάγξακκα έρεη εθδνζεί μεθηλψληαο απφ ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ δεδνκέλσλ κέρξη ηελ κέζε απνθνπή ζηε ξήμε L, αληηθαζηζηά ηηο πξαγκαηηθέο θακπχιεο ζηελ αθνινπζία ησλ ππνινγηζκψλ. Ζ επηθάλεηα ηνπ δηαγξάκκαηνο ζε ηεηξαγσληθά εθαηνζηά, έρεη κεηξεζεί κε ηνλ επηπεδνκεηξηθφ άβαθα ή ελφο επηπεδφκεηξνπ. Σν έξγν ηνπ απνζρεκαηηζκνχ ηεο δχκεο αλαθεξφκελν ζε 1gr δχκεο αληηπξνζσπεπφκελν απφ ην ζχκβνιν W θαη εθηηκψκελν ζε 10-4 *V/L*S φπνπ V=φγθνο θπζεκέλνπ αέξνο ζε mm, L=κέζε απνθνπή ηεο ξήμεο ζε mm, S=επηθάλεηα ηεο θακπχιεο ζε cm. 4

25 Πξαθηηθόο ππνινγηζκόο: ζηελ πεξίπησζε ησλ πην ζπλεζηζκέλσλ αιεχξσλ πνπ έρνπλ δείθηεο G πνπ πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ 1 θαη 6, δείθηεο κεηξεκέλνη κέζσ άβαθα, ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο αθφινπζεο απινπνηεκέλεο θφξκνπιαο ζπκβνπιεχεηαη: W=6.54x S Απηφο ν ζπληειεζηήο ηζρχεη γηα : α) κηα δηάξθεηα πεξηζηξνθήο ηνπ ηχκπαλνπ 55sec απφ άθξε ζε άθξε. β) κηα εμαγσγή αέξνο ηζνδχλακε ζε κηα πίεζε 60mm ζην καλφκεηξν κε ηνλ αεξαγσγφ ζσιήλα ηνπ 1 γ) ιακβάλεη ππφςε ηνλ ζπληειεζηή 1,1 ζην καλφκεηξν.(shopin II, 1987) Έθθξαζε ησλ απνηειεζκάησλ Σα απνηειέζκαηα νθείινπλ λα ζεσξεζνχλ φπσο ην απνηέιεζκα ελφο ηερλνινγηθνχ ηεζη θαη εθθξάδνληαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: P&L ζηελ αθξηβή κνλάδα G ζην 0, W ζηηο 5 κνλάδεο Ρ κέζνο φξνο ησλ δεδνκέλσλ x 1,1 G κέζνο φξνο ησλ δεηθηψλ θνπζθψκαηνο αληαπνθξηλφκελνο ζηηο απνθνπέο ξήμεο, πνπ δηαβάδεηαη ζηνλ άβαθα θνπζθψκαηνο.(chopin II, 1987) 4..5.Φαξηλνγξαθηα Σν φξγαλν κε ην νπνίν θάλνπκε ηελ θαξηλνγξαθία, νλνκάδεηαη, θαξηλνγξάθνο. Ο θαξηλνγξάθνο καο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ αληνρή ηνπ δπκαξηνχ ζηελ κεραληθή θαηαπφλεζε, θαηά ηελ θαηεξγαζία θαη ηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ αιεχξνπ, γηα ηελ ηθαλφηεηα ησλ αιεχξσλ ζηελ απνξξφθεζε λεξνχ. (ΣΗΑΡΑ, 1998) Γόθηκε (θαλνληθή) Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο θαλνληθήο δφθηκεο: 300gr αιεχξνπ ηνπνζεηνχληαη ζην δπκσηήξην ην νπνίν ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία. Ακέζσο πξνζζέηνπκε απφ ηελ πξνρντδα ηφζν λεξφ φζν ρξεηάζζεθε θαηά ηελ πξνθαηαξθηηθή δφθηκε (ηελ πξνθαηαξθηηθή πξνζδηνξίδεηαη ε πνζόηεηα ηνπ λεξνύ πνπ ρξεηάδεηαη ην αιεύξη γηα λα κεηαηξαπεί ζε δπκάξη ζηαζεξήο ζπλεθηηθόηεηαο, δει. 500 θαξηλνγξαθηθέο κνλάδεο). Ζ ρξνληθή δηάξθεηα πξνζζήθεο ηνπ λεξνχ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 5sec απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα αλνίμνπκε ηε ζηξνθηθά ηεο πξνρντδαο. 5

26 ηελ ζπλερεία κε κηα ζπάηνπια θαζαξίδνληαη ηα ηνηρψκαηα ηνπ κίμεξ απφ ην αιεχξη ε ηελ δχκε πνπ έρεη πξνζθνιιεζεί. ηακαηνχκε ηελ θακπχιε ηεο θαηαγξαθήο ηνπ θαξηλνγαθίκαηνο 1min κεηά ηελ πηψζε ηεο θακπχιεο απφ ηελ θνξπθή. (ΡΟΤΟΠΟΤΛΟΤ, 001) Αμηνιόγεζε α) Απνξξφθεζε λεξνχ: Δίλαη ην πφζν ηνπ λεξνχ ζεξκνθξαζίαο 30 ν C πνπ απαηηεί ην αιεχξη γηα λα ζρεκαηίζεη δπκάξη ζπλεθηηθφηεηαο 500 ΒU. β) Υξφλνο αθίμεσο (Α): Δίλαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ δπκσηήξηνπ θαη ηελ πξνζζήθε λεξνχ κέρξη λα θζάζεη ε θνξπθή ηνπ θαξηλνγξαθίκαηνο ηελ γξακκή ησλ 500 BU γ) Υξφλνο αλαπηχμεσο ηνπ δπκαξηνχ (Β): Δίλαη ν ρξφλνο απφ ηελ αξρή ηνπ θαξηλνγξαθίκαηνο κέρξη ην κέγηζην ηεο θακπχιεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ δχν κέγηζηα, ην δεχηεξν ιακβάλεηαη ζαλ ρξφλνο αλαπηχμεσο. δ) ηαζεξφηεηα (C): Δίλαη ε δηάθνξα κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ αθίμεσο θαη ηνπ ρξφλνπ αλαρσξήζεσο. ε) Υξφλνο αλαρσξήζεσο: Δίλαη ν ρξφλνο απφ ηελ αξρή ηνπ θαξηλνγξαθίκαηνο κέρξη ην ζεκείν πνπ ε θακπχιε ηνπ θαξηλνγξαθίκαηνο εγθαηαιείπεη ηελ γξακκή ησλ 500 BU. ζη) Γείθηεο εμαζζελίζεσο (Δ): Δίλαη ε δηάθνξα ζε κνλάδεο Brabender απφ ην κέγηζην ζεκείν ηεο θνξπθήο ηνπ θαξηλνγξαθίκαηνο θαη ην ζεκείν ηνπ θαξηλνγξαθίκαηνο κεηά απφ 1min. (AACC METHOD , ΓΡΔΒΔΝΗΧΣΖ-ΜΠΑΜΠΑΣΕΗΜΟΠΟΤΛΟΤ, 1984) 4..6.Δμηελζηνγξαθηα ηνλ εμηεζληνγξάθν κεηξάκε ηελ δχλακε πνπ ρξεηάδεηαη, γηα λα εθαξκνζηεί, ψζηε λα μεπεξαζηεί ε αληίζηαζε ηελ νπνία εκθαλίδεη έλα θνκκάηη δπκαξηνχ, έσο φηνπ λα θνπεί ηειηθά ζε δχν θνκκάηηα ζε ζρέζε κε ην ρξφλν Παξαγσγε δπκαξηνύ ηνλ θαξηληγξάθν βξίζθνπκε ην λεξφ πνπ απνξξνθά ην αιεχξη γηα λα απνθηήζεη ζχζηαζε κε 500 κνλάδεο BU. Καηφπηλ παίξλνπκε 100gr θαη ην ηνπνζεηνχκε ζην δπκσηήξην ηνπ θαξηληγξάθνπ. Επγίδνπκε gr NaCl ρεκηθψο θαζαξφ θαη ην δηαιχνπκε ζε θσληθή θηάιε κε ην 80% ηνπ απαηηνχκελνπ λεξνχ. Σν λεξφ έρεη 30 ν C θα πξνζηίζεηαη κε ηελ πξνρντδα. Σν δηάιπκα απηφ πεξηρχλεηαη ζην αιεχξη θαη πξνζηίζεηαη θαη ην ππφινηπν 6

27 λεξφ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ζρεκαηηζζεί δπκάξη 500 κνλάδεο BU. Oη πξνζζήθεο θαη ε αλάκεημε γίλεηαη ζε 1min, δηαθφπηνπκε ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο γηα 5min θαη κεηά ζπλερίδνπκε ηελ αλάκημε γηα min. Μεηά ηελ δηαθνπή, ίζσο ρξεηαζζεί λα πξνζζέζνπκε κε ηελ πξνρντδα θαη ην άιιν λεξφ γηα λα δηαηεξεζεί ε ζπλεθηηθφηεηα ηνπ δπκαξηνχ ζηηο 500 κνλάδεο BU. Απηφ πξέπεη λα γίλεη αλ ρξεηαζζεί, ζηα πξψηα 30sec ηεο αλάπηπμεο, ψζηε ηα επφκελα 90sec λα απνθηήζεη ην δπκάξη ηελ απαξαίηεηε νκνηνγέλεηα, Αλ ζην δπκσηήξην ησλ min ρξεηαζζεί λα πξνζζέζνπκε λεξφ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 0,5% ε δφθηκε επαλαιακβάλεηαη θαη ην επηπιένλ λεξφ πξνζηίζεηαη απφ ηελ αξρή ζην δηάιπκα NaCl. ( ΣΗΑΡΑ, 1998) Εύγηζε θαη ζρεκαηηζκόο ηεο δύκεο, ηνπνζέηεζε ζηνπο ζεξκνζαιάκνπο, επηκήθπλζε. ηελ ζπλερεία παίξλνπκε πξνζερηηθά ηελ δχκε απφ ην δπκσηήξην θαη δπγίδνπκε 5gr. Σα εηζάγνπκε ζηνλ εμηελζηνγξάθν, ζηξνγγπινπνηείηαη θαη θπιηλδξνπνηείηαη απηφκαηα. ηελ ζπλερεία ηνπνζεηείηε ζην ζθαθίδην αθήλεηαη γηα 45min ζην ζάιακν σξίκαλζεο, ξπζκίδνληαο ην ρξνλφκεηξν λα θνπδνπλίζεη ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ. Μεηά ηα 45 min σξίκαλζεο ηνπ δπκαξηνχ, ην ζθαθίδηα ηνπνζεηείηε ζηελ εηδηθή ζέζε ηεο ζπζθεπήο θαη κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία. Σν ηέλησκα ηνπ δπκαξηνχ απφ ην αξγά θηλνχκελν άγθηζηξν, πνπ πεξλάεη απφ ην κέζσ ηνπ θπιηλδξηθνχ δπκαξηνχ, ζπλερίδεηαη έσο φηνπ θνπεί ην δπκάξη. Μφιηο αξρίζεη ην ηέλησκα ηνπ δπκαξηνχ αξρίδεη θαη ε θαηαγξαθή ηεο θακπχιεο. Ζ ίδηα δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη γηα δεχηεξε θαη ηξίηε θνξά, φπνηε έρνπκε θακπχιεο γηα 45, 90, 135. (ΣΗΑΡΑ, 1998) Απνηειέζκαηα Δλέξγεηα: νξίδεηαη ε πεξηνρή θάησ απφ ηελ θαηαγξαθείζα θακπχιε. Μεηξηέηαη κε έλα πιαλίκεηξν θαη εθθξάδεηαη ζε ηεηξαγσληθά εθαηνζηά. Ζ ελέξγεηα πεξηγξάθεη ην έξγν πνπ εθαξκφδεηαη φηαλ επηκεθχλεηαη ε δχκε. Δθηαηόηεηα: Δίλαη ε απφζηαζε ζε mm πνπ πξνρσξεί ην θαηαγξαθηθφ ραξηί απηήλ ζηηγκή πνπ ην άγθηζηξν αθνπκπά ηε δχκε κέρξη ην θφςηκν ηεο. Αληίζηαζε: ηελ έθηαζε είλαη ην χςνο ηνπ εμηελζηνγξαθίκαηνο ζε ζηαζεξή παξακφξθσζε κεηά απφ 50mm, κεηαηφπηζε ηνπ θαηαγξαθηθνχ ραξηηνχ απφ ηελ ζηηγκή πνπ ην άγθηζηξν αθνπκπά ην θνκκάηη ηεο δχκεο, δει. φηαλ αξρίδεη ε θακπχιε λα αλεβαίλεη. Σν απνηέιεζκα δίλεηαη ζε εμηελζηνγξθηθέο κνλάδεο (ΔΜ). Ζ αληίζηαζε ζηελ έθηαζε είλαη ε δχλακε πνπ ελεξγεί θαηά ηελ επηκήθπλζε. Αμηνινγείηαη επίζεο ν ιφγνο 7

28 B/C πνπ είλαη ην πειίθν ηεο αληίζηαζεο κε ηελ εθηαηφηεηα. Δθηφο απφ ηελ αληίζηαζε ζηελ επηκήθπλζε, Αμηνινγείηαη θαη ην κέγηζην χςνο (Μ) ηνπ δηαγξάκκαηνο θαη εθθξάδεηαη ζε Δ.Μ. επίζεο πξνζδηνξίδεηαη ν ιφγνο BM/C. δει. λα ππάξρεη ζπκκεηξία κεηαμχ εθηαηφηεηαο θαη αληνρήο, κεγάιν εκβαδφλ θαη λα είλαη θαιά ηζνξξνπεκέλν (δπλαηό αιεύξη). (ΡΟΤΟΠΟΤΛΟΤ, 001) 4..7.Ακπινγξαθηα Με ηνλ ακπινγξάθν, κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε ηηο αιιαγέο πνπ πθίζηαηαη ην άκπιν ζηα πξψηα ζηαδία ηνπ θιηβαληζκνχ, Δπίζεο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ην ημψδεο, αησξήκαηνο αιεχξνπ ζε λεξφ, θαζψο αλέξρεηαη νκνηφκνξθα ε ζεξκνθξαζία Γνθηκή Επγίζνπκε πνζφηεηα αιεχξνπ 0gr κε πγξαζία 14%. Γεκίδνπκε ηελ πξνρντδα απνζηαγκέλν λεξφ 110ml θαη ξίρλνπκε ηα 60ml απηνχ ζε δνρείν αλάκεημεο θαη πξνζζέηνπκε ην αιεχξη. Αλαδεχνπκε ην κίγκα κε εηδηθή ζπάηνπια έσο φηνπ ζρεκαηηζζεί ζθηρηφ δπκάξη. Πξνζζέηνπκε ηα 3/4 ηνπ ππφινηπνπ λεξνχ θαη ζπλερίδνπκε ηελ αλάκημε. Ύζηεξα θιείλνπκε ην δνρείν αλάκεημεο θαη γπξίδνπκε ην ζηξφθαιν πνπ δηαζέηεη 0 θνξέο ζε 8sec, ψζηε λα νκνγελνπνηεζεί ην αηψξεκα. Καηφπηλ κεηαθέξνπκε ην αηψξεκα ζην δνρείν ηνπ ακπινγξάθνπ θαη πιέλνπκε ην δνρείν αλάκεημεο κε ην ππφινηπν λεξφ ηεο πξνρντδαο θαη ην πξνζζέηνπκε ζην δνρείν ηνπ ακπινγξάθνπ. Καηφπηλ κεηαθέξνπκε ηνλ νδεγφ ηνπ ζεξκφκεηξνπ ζηνπο 5 ν C, θαη ηελ θαηαγξαθηθή πέλα ζηελ γξακκή κεδέλ ηνπ θαηαγξαθηθνχ ράξηε. Σέινο ξπζκίδνπκε ην ρξνλνδηαθφπηε γηα λα ιεηηνπξγήζεη 45min. (ΣΗΑΡΑ, 1998) Μέηξεζε παξακέηξσλ Σν ημψδεο ζην κέγηζην ζεκείν δειαηηλνπνίεζεο πνπ κεηξηέηαη ζε ακπινγξαθηθέο κνλάδεο (ΑΜ). Σε ζεξκνθξαζία ζε ν C ζηελ νπνία επηηεχρζεθε ε θνξπθή δειαηηλνπνίεζεο. Ζ ζεξκνθξαζία θαζνξίδεηαη σο εμήο: (ρξφλνο ζε min x1.5)+ ζεξκνθξαζία εθθίλεζεο. (ΡΟΤΟΠΟΤΛΟΤ, 001) 8

29 4..8 Αξηνπνίεζε Σαρεία αξηνπνίεζε-τιηθά ΤΛΗΚΑ ΠΟΟΣΖΣΑ Δ gr Αιεχξη 500 Μαγηά 10 Αιάηη 7,5 Εάραξε 5 Νεξφ αλάινγα κε ηελ απνξξφθεζε Δθηέιεζε: Μεηξήζεθε ε ζεξκνθξαζία ηνπ δπκσηήξηνπ θαη ηνπ αιεχξνπ θαη κεηά ππνινγίζηεθε ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ ψζηε λα είλαη ίζε κε 7 ν C ζεξκνθξαζία ηνπ δπκαξηνχ, ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν: Θ=3 x Α (Β+Γ) Θ: ζεξκνθξαζία ζε λεξφ Α: επηζπκεηή ζεξκνθξαζία δπκαξηνχ (=7 ν C) Β: ζεξκνθξαζία δπκσηήξηνπ Γ: ζεξκνθξαζία αιεχξνπ (ΡΟΤΟΠΟΤΛΟΤ, 001) Γηαιχζεθε ε καγηά κε ηελ κίζε πνζφηεηα λεξνχ θαη ην αιάηη κε ηελ δάραξε, κε ηελ ππφινηπε κίζε. Βάιακε ην αιεχξη ζην δπκσηήξην θαη κεηά πξνζζέζακε ην δηάιπκα ηεο καγηάο, θαη ην δηάιπκα ηνπ αιαηηνχ. Έγηλε αλάκεημε επί 3min ζηηο 1,5ζηξνθέο/sec. Καηφπηλ αλάκεημε γηα αιιά min ζηηο,5 ζηξνθέο/sec, ελ ζπλερεία ηνπνζεηήζεθε ε δχκε ζην δνρείν γηα πξνσξήκαλζε 30min, ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. Ξαλαδπκψζεθε ε δχκε γηα άιια min ζηηο 1,5ζηξνθέο/sec, κεηέπεηηα πιάζηεθε ε δχκε ζε δχν ηζνβαξή ςσκηά, ηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ ζηφθα ζε ζεξκνθξαζία 30 ν C γηα 45min. Σέινο ηνπνζεηήζεθαλ ζην θνχξλν γηα λα ςεζνχλ ζε ζεξκνθξαζία 15-0 ν C γηα 35 έσο 40 min. (ΡΟΤΟΠΟΤΛΟΤ, 001) Δθηίκεζε ςσκηνύ (πνηνηηθή) Δμεηάζζεθαλ ηα εμήο ραξαθηεξίζηεθα: Όγθνο ηνπ ςσκηνχ: Βπζίζηεθε ην ςσκί ζε δνρείν πνπ πεξηέρεη ζηξνγγπινχο ζπφξνπο, κέρξηο λα θαιπθζεί ηειείσο. Καηφπηλ κεηξήζεθε ν φγθνο ησλ ζπνξψλ πνπ εθηνπίζζεθαλ, ν φγθνο απηφο αληηπξνζσπεχεη ηνλ φγθν ηνπ ςσκηνχ. 9

30 Γεληθή εθηίκεζε, εκθάληζε, αξηζηφηεηα θαη γεχζε: ε εθηίκεζε έγηλε κε ηελ θιίκαθα Likert φπνπ ηηκέο θιίκαθαο απφ 1-9 αμηνινγνχλ ην δείγκα (ΕΧΖ ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ, 000) Σηκή 1: αλαθέξεηαη ζηελ έλδεημε θαθφ απνηέιεζκα Σηκή 5: αλαθέξεηαη ζηελ έλδεημε νπδέηεξν απνηέιεζκα Σηκή 9: αλαθέξεηαη ζηελ έλδεημε άξηζην απνηέιεζκα Επγίζηεθε ην ςσκί αθνχ είρε θξπψζεη κεηά 1h.(αθνινπζνχλ θσηνγξαθίεο ησλ ςσκηψλ πνπ παξαζθεπάζζεθαλ) 30

31 5.ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 5.1.Γεληθόο πνηνηηθόο έιεγρνο αιεύξσλ Πνηνηηθόο έιεγρνο αιεύξσλ ζηηαξηώλ: ειιεληθήο, ακεξηθάληθεο θαη γαιιηθήο παξαγσγήο ΠΗΝΑΚΑ 1 ΔΛΛΖΝ ΑΜΔΡΗΚ ΓΑΛΛ ΑΜΤΛΑΗΚΑ Α.Μ ΤΓΡΑΗΑ % 13,75 13,6 14 ΓΛΟΤΣΔΝΖ (πγξή) % 35, , FALLING NUMBER Φαξηλνγξαθία (κάξηπξεο) ΠΗΝΑΚΑ ΔΛΛΖΝ ΑΜΔΡΗΚ ΓΑΛΛ ΥΡΟΝΟ ΑΦΗΞΔΧ (min) 1 1,7 1 ΥΡΟΝΟ ΑΝΑΠΣΤΞΔΧ (min) 4 ΥΡΟΝΟ ΑΝΑΥΧΡΖΔΧ (min) 3,5 6,5 5 ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ (min),5 4,55 4 ΓΔΗΚΣΖ ΔΞΑΘΔΝΗΖ (Φ.Μ) ΠΟΟΣΖΣΑ ΝΔΡΟΤ (%) 56 57, Πνηνηηθσο έιεγρνο αιεύξσλ ζηηαξηώλ γεξκαληθήο παξαγσγήο, ζθιεξό α θαη ζθιεξό β ειιεληθήο παξάγσγεο. ΠΗΝΑΚΑ 4 ΓΔΡΜ ΚΛ Α ΚΛ Β ΑΜΤΛΑΗΚΑ Α.Μ ΓΛΟΤΣΔΝΖ (πγξή) % 3,8 31,8 34,5 ΤΓΡΑΗΑ % 13,35 1,58 1,13 FALLING NUMBER Φαξηλνγξαθία (κάξηπξεο) ΠΗΝΑΚΑ 5 ΓΔΡΜ ΚΛ Α ΚΛ Β ΥΡΟΝΟ ΑΦΗΞΔΧ (min) 1,7 1,5 1,7 ΥΡΟΝΟ ΑΝΑΠΣΤΞΔΧ (min) 3,8,1 ΥΡΟΝΟ ΑΝΑΥΧΣΗΡΔΧ (min) 6,8 6,1 5 ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ (min) 5,9 5 4, ΓΔΗΚΣΖ ΔΞΑΘΔΝΗΖ (Φ.Μ) ΠΟΟΣΖΣΑ ΝΔΡΟΤ (%) 54,5 65,

32 ΑΝΣΙΣΑΗ ΔΚΣΑΣΟΣΗΣΑ 5..Δμηελζηνγξαθηα Σα δείγκαηα αιεχξσλ, ηα νπνία εμεηάζακε κε ηνλ εμηελζηνγξάθν, είλαη ηα εμήο: α) Μαιαθφ Διιεληθήο παξαγσγήο, β) Μαιαθφ Γαιιηθήο παξαγσγήο, γ) Μαιαθφ Ακεξηθαληθήο παξαγσγήο. (Τπνινγηζκφο 135 ) (ΣΗΑΡΑ, 1998) Πξνζηέζεθαλ ζ απηά νη παξαθάησ πνζφηεηεο θηηξηθνχ θαη αζθνξβηθνχ νμένο αληηζηνίρσο: Η)θηηξηθφ νμχ: 0,05%, 0,1%, 0,15%, 0,%. ΗΗ)αζθνξβηθφ νμχ: 0,007%, 0,008%, 0,009%, 0,01%, 0,011%, 0,01% θαη 0,015% (ΜΟΝΟ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ) ΗΗΗ)αζθνξβηθφ νμχ: 0,003%, 0,004%, 0,005% ΑΛΕΤΡΙ ΑΠΟ ΙΣΑΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ' 90' 135' Γηάγξακκα1 0 ΜΑΡΣΤΡΑ βασικό 0,05% 0,10% 0,15% 0,0% ΠΟΟΣΟ ΚΙΣΡΙΚΟΤ ΟΞΔΩ ΑΛΕΤΡΙ ΑΠΟ ΙΣΑΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Γηάγξακκα ΜΑΡΣΤΡΑ βασικό 0,05% 0,10% 0,15% 0,0% ΠΟΟΣΟ ΚΙΣΡΙΚΟΤ ΟΞΔΩ 45' 90' 135' 3

33 ΑΝΣΙΣΑΗ ΔΚΣΑΣΟΣΗΣΑ ΔΜΒΑΓΟΝ ΑΛΕΤΡΙ ΑΠΟ ΙΣΑΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Γηάγξακκα ΜΑΡΣΤΡΑ βασικό 0,05% 0,10% 0,15% 0,0% ΠΟΟΣΟ ΚΙΣΡΙΚΟΤ ΟΞΔΩ ΑΛΕΤΡΙ ΑΠΟ ΙΣΑΡΙ ΓΑΛΛΙΚΟ 45' 90' 135' ' 90' 135' Γηάγξακκα4 0 ΜΑΡΣΤΡΑ βασικό 0,05% 0,10% 0,15% 0,0% ΠΟΟΣΟ ΚΙΣΡΙΚΟΤ ΟΞΔΩ ΑΛΕΤΡΙ ΑΠΟ ΙΣΑΡΙ ΓΑΛΛΙΚΟ Γηάγξακκα ΜΑΡΣΤΡΑ βασικό 0,05% 0,10% 0,15% 0,0% ΠΟΟΣΟ ΚΙΣΡΙΚΟΤ ΟΞΔΩ 45' 90' 135' 33

34 ΑΝΣΙΣΑΗ ΔΚΣΑΣΟΣΗΣΑ ΔΜΒΑΓΟΝ ΑΛΕΤΡΙ ΑΠΟ ΙΣΑΡΙ ΓΑΛΛΙΚΟ Γηάγξακκα ΜΑΡΣΤΡΑ βασικό 0,05% 0,10% 0,15% 0,0% ΠΟΟΣΟ ΚΙΣΡΙΚΟΤ ΟΞΔΩ ΑΛΕΤΡΙ ΑΠΟ ΙΣΑΡΙ ΑΜΕΡΙΚΗ 45' 90' 135' ' 90' 135' Γηάγξακκα7 0 ΜΑΡΣΤΡΑ βασικό 0,05% 0,10% 0,15% 0,0% ΠΟΟΣΟ ΚΙΣΡΙΚΟΤ ΟΞΔΩ ΑΛΕΤΡΙ ΑΠΟ ΙΣΑΡΙ ΑΜΕΡΙΚΗ Γηάγξακκα ΜΑΡΣΤΡΑ βασικό 0,05% 0,10% 0,15% 0,0% ΠΟΟΣΟ ΚΙΣΡΙΚΟΤ ΟΞΔΩ 45' 90' 135' 34

35 ΑΝΣΙΣΑΗ ΔΚΣΑΣΟΣΗΣΑ ΔΜΒΑΓΟΝ ΑΛΕΤΡΙ ΑΠΟ ΙΣΑΡΙ ΑΜΕΡΙΚΗ Γηάγξακκα ΜΑΡΣΤΡΑ βασικό 0,05% 0,10% 0,15% 0,0% ΠΟΟΣΟ ΚΙΣΡΙΚΟΤ ΟΞΔΩ ΑΛΕΤΡΙ ΑΠΟ ΙΣΑΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 45' 90' 135' ' 90' 135' ΜΑΡΣΤΡΑ ΠΟΟΣΟ ΑΚΟΡΒΙΚΟΤ ΟΞΔΩ Γηάγξακκα10 ΑΛΕΤΡΙ ΑΠΟ ΙΣΑΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ' 90' 135' ΜΑΡΣΤΡΑ ΠΟΟΣΟ ΑΚΟΡΒΙΚΟΤ ΟΞΔΩ Γηάγξακκα11 35

36 ΑΝΣΙΣΑΗ ΔΚΣΑΣΟΣΗΣΑ ΔΜΒΑΓΟΝ ΑΛΕΤΡΙ ΑΠΟ ΙΣΑΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ' 90' 135' ΜΑΡΣΤΡΑ Γηάγξακκα1 ΠΟΟΣΟ ΑΚΟΡΒΙΚΟΤ ΟΞΔΩ ΑΛΕΤΡΙ ΑΠΟ ΙΣΑΡΙ ΓΑΛΛΙΚΟ ' 90' 135' Γηάγξακκα13 0 ΜΑΡΣΤΡΑ βασικό 0,003% 0,004% 0,005% ΠΟΟΣΟ ΑΚΟΡΒΙΚΟΤ ΟΞΔΩ ΑΛΕΤΡΙ ΑΠΟ ΙΣΑΡΙ ΓΑΛΛΙΚΟ Γηάγξακκα ΜΑΡΣΤΡΑ βασικό 0,003% 0,004% 0,005% ΠΟΟΣΟ ΑΚΟΡΒΙΚΟΤ ΟΞΔΩ 45' 90' 135' 36

37 ΑΝΣΙΣΑΗΝ ΔΚΣΑΣΟΣΗΣΑΝ ΔΜΒΑΓΟΝ ΑΛΕΤΡΙ ΑΠΟ ΙΣΑΡΙ ΓΑΛΛΙΚΟ ΜΑΡΣΤΡΑ βασικό 0,003% 0,004% 0,005% ΠΟΟΣΟ ΑΚΟΡΒΙΚΟΤ ΟΞΔΩ 45' 90' 135' Γηάγξακκα15 ΑΛΕΤΡΙ ΑΠΟ ΙΣΑΡΙ ΑΜΕΡΙΚΗ ' 90' ' 50 0 ΜΑΡΣΤΡΑ βασικό 0,003% 0,004% 0,005% ΠΟΟΣΟ ΑΚΟΡΒΙΚΟΤ ΟΞΔΩ Γηάγξακκα16 ΑΛΕΤΡΙ ΑΠΟ ΙΣΑΡΙ ΑΜΕΡΙΚΗ ' 90' 135' ΜΑΡΣΤΡΑ βασικό 0,003% 0,004% 0,005% ΠΟΟΣΟ ΑΚΟΡΒΙΚΟΤ ΟΞΔΩ Γηάγξακκα17 37

38 W (JOULES) ΔΜΒΑΓΟΝΝ ΑΛΕΤΡΙ ΑΠΟ ΙΣΑΡΙ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΑΡΣΤΡΑ βασικό 0,003% 0,004% 0,005% ΠΟΟΣΟ ΑΚΟΡΒΙΚΟΤ ΟΞΔΩ 45' 90' 135' Γηάγξακκα ΑΛΒΔΟΓΡΑΦΗΑ Σα δείγκαηα, ηα νπνία εμεηάζακε ζηνλ αιβενγξάθν, είλαη: αιεχξη απφ ζηηάξη γεξκαληθήο παξαγσγήο, ζθιεξφ α, ζθιεξφ β απφ ζηηάξη ειιεληθήο παξαγσγήο. (ΚΗΣΡΗΚΟ 0,05%, 0,075% θαη 0,1%) (ΑΚΟΡΒΗΚΟ 0,003%, 0,0035% θαη 0,004%) ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΕΡΓΟΤ ΜΕ ΠΡΟΘΗΚΗ ΚΙΣΡΙΚΟΤ ΓΕΡΜ ΣΚΛ Α ΣΚΛ Β 50 0 βασικό 0,050% 0,075% 0,100% ΠΟΟΣΟ ΚΙΣΡΙΚΟΤ ΟΞΔΩ ΜΑΡΣΤΡΔ Γηάγξακκα19 38

39 L (mm) G (cm ) P (mm) ΜΕΣΑΒΟΛΗ P ΜΕ ΠΡΟΘΗΚΗ ΚΙΣΡΙΚΟΤ βασικό 0,050% 0,075% 0,100% ΜΑΡΣΤΡΔ ΠΟΟΣΟ ΚΙΣΡΙΚΟΤ ΟΞΔΩ ΓΕΡΜ ΣΚΛ Α ΣΚΛ Β Γηάγξακκα0 ΜΕΣΑΒΟΛΗ G ΜΕ ΠΡΟΘΗΚΗ ΚΙΣΡΙΚΟΤ ΓΕΡΜ ΣΚΛ Α ΣΚΛ Β 5 0 βασικό 0,050% 0,075% 0,100% ΜΑΡΣΤΡΔ ΠΟΟΣΟ ΚΙΣΡΙΚΟΤ ΟΞΔΩ Γηάγξακκα1 ΜΕΣΑΒΟΛΗ L ΜΕ ΠΡΟΘΗΚΗ ΚΙΣΡΙΚΟΤ βασικό 0,050% 0,075% 0,100% ΠΟΟΣΟ ΚΙΣΡΙΚΟΤ ΟΞΔΩ ΜΑΡΣΤΡΔ ΓΕΡΜ ΣΚΛ Α ΣΚΛ Β Γηάγξακκα 39

40 P (mm) W (JOULES) P/L ΜΕΣΑΒΟΛΗ P/LΜΕ ΠΡΟΘΗΚΗ ΚΙΣΡΙΚΟΤ 3,5 3,5 1,5 1 0,5 0 βασικό 0,050% 0,075% 0,100% ΓΕΡΜ ΣΚΛ Α ΣΚΛ Β ΠΟΟΣΟ ΚΙΣΡΙΚΟΤ ΟΞΔΩ ΜΑΡΣΤΡΔ Γηάγξακκα3 ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΕΡΓΟΤ ΜΕ ΠΡΟΘΗΚΗ ΑΚΟΡΒΙΚΟΤ βασικό 0,003% 0,0035% 0,004% ΜΑΡΣΤΡΔ ΠΟΟΣΟ ΑΚΟΡΒΙΚΟΤ ΟΞΔΩ ΓΕΡΜ ΣΚΛ Α ΣΚΛ Β Γηάγξακκα4 ΜΕΣΑΒΟΛΗ P ΜΕ ΠΡΟΘΗΚΗ ΑΚΟΡΒΙΚΟΤ ΜΑΡΣΤΡΔ βασικό 0,003% 0,0035% 0,004% ΓΕΡΜ ΣΚΛ Α ΣΚΛ Β ΠΟΟΣΟ ΑΚΟΡΒΙΚΟΤ ΟΞΔΩ Γηάγξακκα5 40

41 P/L L (mm) G (cm ) ΜΕΣΑΒΟΛΗ G ΜΕ ΠΡΟΘΗΚΗ ΑΚΟΡΒΙΚΟΤ βασικό 0,003% 0,0035% 0,004% ΠΟΟΣΟ ΑΚΟΡΒΙΚΟΤ ΟΞΔΩ ΜΑΡΣΤΡΔ ΓΕΡΜ ΣΚΛ Α ΣΚΛ Β Γηάγξακκα6 ΜΕΣΑΒΟΛΗ L ΜΕ ΠΡΟΘΗΚΗ ΑΚΟΡΒΙΚΟΤ βασικό 0,003% 0,0035% 0,004% ΠΟΟΣΟ ΑΚΟΡΒΙΚΟΤ ΟΞΔΩ ΜΑΡΣΤΡΔ ΓΕΡΜ ΣΚΛ Α ΣΚΛ Β Γηάγξακκα7 ΜΕΣΑΒΟΛΗ P/LΜΕ ΠΡΟΘΗΚΗ ΑΚΟΡΒΙΚΟΤ 4 3,5 3,5 1,5 1 0,5 0 βασικό 0,003% 0,0035% 0,004% ΠΟΟΣΟ ΑΚΟΡΒΙΚΟΤ ΟΞΔΩ ΜΑΡΣΤΡΔ ΓΕΡΜ ΣΚΛ Α ΣΚΛ Β Γηάγξακκα8 41

42 5.4.Αξηνπνίεζε ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη πίλαθεο νη νπνίνη πεξηέρνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αξηνπνίεζεο θαζψο θαη ηα δεδνκέλα (ηεο πξνεηνηκαζίαο απηήο) κε απφιπηνπο αξηζκνχο. Αθνινπζνχλ πίλαθεο αμηνιφγεζεο ησλ ςσκηψλ φπνπ ππάξρνπλ ππνθεηκεληθά λνχκεξα (ε ζπιινγή ησλ νπίσλ έγηλε κε ηε κέζνδν Likert) θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα ξαβδνδηαγξάκκαηα. (ΕΧΖ ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ, 000) Α)Απνηειέζκαηα ησλ πεηξακαηηθψλ, ελδεηθηηθψλ αξηνπνηήζεσλ ησλ δεηγκάησλ πνπ εμεηάζζεθαλ ζηνλ εμηελζηνγξάθν (ΑΛΔΤΡΗ ΑΠΟ ΗΣΑΡΗ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΓΑΛΛΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ). ΠΗΝΑΚΑ 7 ΜΑΡΣΤΡΔ ΠΡΟΘΖΚΖ ΚΗΣΡΗΚΟΤ ΟΞΔΧ ΜΔΣΡΖΔΗ ΑΜΔΡ ΓΑΛΛ ΑΜΔΡ 0,1% ΓΑΛΛ 0,1% ΑΜΔΡ 0,% ΓΑΛΛ 0,% ΒΑΡΟ ΑΛΔΤΡΟΤ gr ΥΡΟΝ ΧΡΗΜΑΝΖ (min) ΥΡΟΝ ΦΖ (min) ΒΑΡΟ ΦΧΜΗΟΤ gr ΟΓΚΟ ΦΧΜΗΟΤ cm ΥΡΧΜΑ ΚΟΡΑ ΚΟΤΡΟ ΚΑΣΑΝΟ ΞΑΝΘΟ ΚΑΣΑΝΟ ΑΠΡΖ ΓΔΤΖ ΑΓΔΤΣΟ ΠΟΛΎ ΚΑΛΖ ΞΗΝΖ ΠΗΝΑΚΑ 7α ΜΑΡΣΤΡΑ ΑΜΔΡ Μ.Ο. ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ,7 ΑΡΗΣΟΣΖΣΑ ,8 ΔΜΦΑΝΗΖ ,7 ΓΔΤΖ ,9 4

43 ΠΗΝΑΚΑ 7β ΜΑΡΣΤΡΑ ΓΑΛΛ Μ.Ο. ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ,7 ΑΡΗΣΟΣΖΣΑ ,4 ΔΜΦΑΝΗΖ ,1 ΓΔΤΖ ,6 ΠΗΝΑΚΑ 7γ ΑΜΔΡ+0,1% ΚΗΣΡ Μ.Ο. ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ,4 ΑΡΗΣΟΣΖΣΑ ,3 ΔΜΦΑΝΗΖ ,5 ΓΔΤΖ ,3 43

44 ΠΗΝΑΚΑ 7δ ΓΑΛΛ+0,1% ΚΗΣΡ Μ.Ο. ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ,1 ΑΡΗΣΟΣΖΣΑ ,9 ΔΜΦΑΝΗΖ , ΓΔΤΖ ΠΗΝΑΚΑ 7ε ΑΜΔΡ+0,% ΚΗΣΡ Μ.Ο. ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ,5 ΑΡΗΣΟΣΖΣΑ ,4 ΔΜΦΑΝΗΖ ,6 ΓΔΤΖ ,5 ΠΗΝΑΚΑ 7ζη ΓΑΛΛ+0,% ΚΗΣΡ Μ.Ο. ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ,3 ΑΡΗΣΟΣΖΣΑ , ΔΜΦΑΝΗΖ ,5 ΓΔΤΖ

45 ΠΗΝΑΚΑ 8 ΜΑΡΣΤΡΔ ΠΡΟΘΖΚΖ ΚΗΣΡΗΚΟΤ ΟΞΔΧ ΜΔΣΡΖΔΗ ΔΛΛ ΔΛΛ 0,1% ΔΛΛ 0,% ΒΑΡΟ ΑΛΔΤΡΟΤ gr ΥΡΟΝ ΧΡΗΜΑΝΖ (min) ΥΡΟΝ ΦΖ (min) ΒΑΡΟ ΦΧΜΗΟΤ gr ΟΓΚΟ ΦΧΜΗΟΤ cm ΥΡΧΜΑ ΚΟΡΑ ΚΟΤΡΟ ΚΑΣΑΝΟ ΞΑΝΘΟ ΚΑΣΑΝΟ ΑΠΡΟ ΓΔΤΖ ΑΓΔΤΣΟ ΠΟΛΖ ΚΑΛΖ ΞΗΝΖ ΠΗΝΑΚΑ 8α ΜΑΡΣΤΡΑ ΔΛΛ Μ.Ο. ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ΑΡΗΣΟΣΖΣΑ ,8 ΔΜΦΑΝΗΖ ,9 ΓΔΤΖ , 45

46 ΠΗΝΑΚΑ 8β ΔΛΛ+0,1% ΚΗΣΡ Μ.Ο. ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ΑΡΗΣΟΣΖΣΑ ,9 ΔΜΦΑΝΗΖ ,8 ΓΔΤΖ ,3 ΠΗΝΑΚΑ 8γ ΔΛΛ+0,% ΚΗΣΡ Μ.Ο. ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ,1 ΑΡΗΣΟΣΖΣΑ , ΔΜΦΑΝΗΖ ΓΔΤΖ ,1 46

47 ΠΗΝΑΚΑ 9 ΜΑΡΣΤΡΔ ΠΡΟΘΖΚΖ ΑΚΟΡΒΗΚΟΤ ΟΞΔΧ ΜΔΣΡΖΔΗ ΑΜΔΡ ΓΑΛΛ ΑΜΔΡ 0,004% ΓΑΛΛ 0,004% ΑΜΔΡ 0,005% ΓΑΛΛ 0,005% ΒΑΡΟ ΑΛΔΤΡΟΤ gr ΥΡΟΝ ΧΡΗΜΑΝΖ (min) ΥΡΟΝ ΦΖ (min) ΒΑΡΟ ΦΧΜΗΟΤ gr ΟΓΚΟ ΦΧΜΗΟΤ cm ΥΡΧΜΑ ΚΟΡΑ ΚΟΤΡΟ ΚΑΣΑΝΟ ΞΑΝΘΟ ΚΑΣΑΝΖ ΓΔΤΖ ΑΓΔΤΣΟ ΠΟΛΛΖ ΚΑΛΖ ΠΗΝΑΚΑ 9α ΑΜΔΡ+0,004% ΑΚΟΡ Μ.Ο. ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ , ΑΡΗΣΟΣΖΣΑ ,3 ΔΜΦΑΝΗΖ ΓΔΤΖ , ΠΗΝΑΚΑ 9β ΓΑΛΛ+0,004% ΑΚΟΡ Μ.Ο. ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ,1 ΑΡΗΣΟΣΖΣΑ ,8 ΔΜΦΑΝΗΖ ΓΔΤΖ ,3 47

48 ΠΗΝΑΚΑ 9γ ΑΜΔΡ+0,005% ΑΚΟΡ Μ.Ο. ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ,9 ΑΡΗΣΟΣΖΣΑ ,8 ΔΜΦΑΝΗΖ ,9 ΓΔΤΖ ,8 ΠΗΝΑΚΑ 9δ ΓΑΛΛ+0,005% ΑΚΟΡ Μ.Ο. ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ,5 ΑΡΗΣΟΣΖΣΑ ,6 ΔΜΦΑΝΗΖ ,4 ΓΔΤΖ ,7 48

49 Β)Δλδεηθηηθή αξηνπνίεζε αιεχξη απφ ειιεληθήο παξαγσγήο κφλν γηα ην ΑΚΟΡΒΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ 10 ΜΑΡΣΤΡΑ ΠΡΟΘΖΚΖ ΑΚΟΡΒΗΚΟΤ ΟΞΔΧ ΜΔΣΡΖΔΗ ΔΛΛ ΔΛΛ 0,007% ΔΛΛ 0,009% ΔΛΛ 0,015% ΒΑΡΟ ΑΛΔΤΡΟΤ gr ΥΡΟΝ ΧΡΗΜΑΝΖ (min) ΥΡΟΝ ΦΖ (min) ΒΑΡΟ ΦΧΜΗΟΤ gr ΟΓΚΟ ΦΧΜΗΟΤ cm ΥΡΧΜΑ ΚΟΡΑ ΚΟΤΡΟ ΚΑΣΑΝΟ ΚΑΣΑΝΟ ΞΑΝΘΟ ΑΠΡΟ ΓΔΤΖ ΑΓΔΤΣΟ ΚΑΝΟΝΗΚΖ ΞΙΝΗ ΠΗΝΑΚΑ 10α ΔΛΛ+0,007% ΑΚΟΡ Μ.Ο. ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ,6 ΑΡΗΣΟΣΖΣΑ , ΔΜΦΑΝΗΖ ,6 ΓΔΤΖ

50 ΠΗΝΑΚΑ 10β ΔΛΛ+0,009% ΑΚΟΡ Μ.Ο. ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ , ΑΡΗΣΟΣΖΣΑ ,9 ΔΜΦΑΝΗΖ , ΓΔΤΖ ΠΗΝΑΚΑ 10γ ΔΛΛ+0,015% ΑΚΟΡ Μ.Ο. ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ΑΡΗΣΟΣΖΣΑ ,1 ΔΜΦΑΝΗΖ ,9 ΓΔΤΖ

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ (εκεηώζεηο γηα Σερλνινγία Σξνθίκσλ) Θενθάλεο Γεσξγόπνπινο Σκεκα Γηαηξνθήο-Γηαηηνινγίαο Γ εμακελν ΔΓΩΓΗΜΑ ΛΗΠΖ ΚΑΗ ΔΛΑΗΑ Οξηζκνί Δδώδηκα ιίπε θαη έιαηα ραξαθηεξίδνληαη φια

Διαβάστε περισσότερα

Η πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο ησλ κεξπθαζηηθψλ είλαη έλα ζχκπινθν ηδηνηήησλ. ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο νξγαλνιεπηηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο, ηε

Η πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο ησλ κεξπθαζηηθψλ είλαη έλα ζχκπινθν ηδηνηήησλ. ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο νξγαλνιεπηηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο, ηε ΓΑΛΑ Η πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο ησλ κεξπθαζηηθψλ είλαη έλα ζχκπινθν ηδηνηήησλ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο νξγαλνιεπηηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο, ηε ζχζηαζε θαη ηελ πγηεηλή θαηάζηαζή ηνπ. Όιεο απηέο νη

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ

Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ Άζθεζε 1 Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ 1.1. θνπόο θνπφο ηεο άζθεζεο είλαη ε κέηξεζε ηνπ ιφγνπ c p /c v ησλ εηδηθψλ ζεξκνηήησλ ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα θαη ε θαηάηαμή ηνπ ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 1. Γενικά Δίλαη γλσζηφ φηη ηα ειηαθά ζηνηρεία είλαη δίνδνη εκηαγσγνχ κε ηε κνξθή ελφο δίζθνπ, (δειαδή ε έλσζε p-n εθηείλεηαη ζε φιν ην πιάηνο ηνπ δίζθνπ), πνπ δέρεηαη ηελ ειηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Δλόηεηα: Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε 7 Παξαγσγή βηνληήδει Θεσξεηηθφ κέξνο Υπεύζπλνο άζθεζεο: Γξ. Αλαζηφπνπινο Γεψξγηνο ρνιή Υεκηθψλ Μεραληθψλ Άδεηεο Χξήζεο Σν παξφλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Απνμήξαλζε. Μία Θαπκάζηα Μέζνδνο πληήξεζεο

Απνμήξαλζε. Μία Θαπκάζηα Μέζνδνο πληήξεζεο Απνμήξαλζε Μία Θαπκάζηα Μέζνδνο πληήξεζεο ηα απνμεξακέλα θξνχηα ιαραληθά θαη βφηαλα νη βηηακίλεο θαη νη ζξεπηηθέο νπζίεο δελ θαηαζηξέθνληαη ιφγσ ηεο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο απνμήξαλζεο.

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΜΒΟΛΗ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΩΝ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΑΠΟ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΗ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΛΙΓΝΟΚΤΣΣΑΡΙΝΟΤΥΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Ω ΠΡΟΡΟΦΗΣΙΚΩΝ ΜΔΩΝ»

«ΤΜΒΟΛΗ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΩΝ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΑΠΟ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΗ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΛΙΓΝΟΚΤΣΣΑΡΙΝΟΤΥΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Ω ΠΡΟΡΟΦΗΣΙΚΩΝ ΜΔΩΝ» ΓΠΜ «Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Βηνκεραληθψλ πζηεκάησλ» πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ηεο Δλέξγεηαο & Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΤΜΒΟΛΗ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΩΝ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΑΠΟ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΝΗΜΟΤ Γεληθεπκέλνο Σνπηθόο Γηαιείπσλ πλερήο ΠΑΘΟΥΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΝΗΜΟΤ Πξνθαιείηαη κέζσ ρεκνκεηαβηβαζηώλ κεηά από εξεζηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1.ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ 1.1 Πξσηετλεο. 1.2 Ννπθιετθά νμέα 1.3 Τδαηάλζξαθεο.. 1.3 Ληπίδηα..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη:

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη: Καηεξίλα Κνηζίθε Α 2 ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Πξφζζεηα, ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ραξαθηεξίδνληαη νη νπζίεο εθείλεο πνπ δελ απνηεινχλ θπζηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ, αιιά πξνζηίζεληαη ζε απηά θαηά ηελ επεμεξγαζία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER)

ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER) ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER) Ξεθίλεζα ην 1930, έρσ δειαδή πεξίπνπ 40 ρξφληα πιάη ζηα WATERSLAGER. Καηά ηελ δηάξθεηα φισλ απηψλ ησλ ρξφλσλ έκαζα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΦΟΙΣΗΣΗ : Γπ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ 1 Με εθηίκεζε ζηελ Κα Γξ. Μαξία Παπαδνπνχινπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΓΑΣΗΚΟΤ ΑΠΟΣΤΠΧΜΑΣΟ: ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ. Μαρία Σκάροσ, Χριστόυορος Σωυρονίοσ, Ελένη Γρηγοροπούλοσ *

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΓΑΣΗΚΟΤ ΑΠΟΣΤΠΧΜΑΣΟ: ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ. Μαρία Σκάροσ, Χριστόυορος Σωυρονίοσ, Ελένη Γρηγοροπούλοσ * ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΓΑΣΗΚΟΤ ΑΠΟΣΤΠΧΜΑΣΟ: ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ Μαρία Σκάροσ, Χριστόυορος Σωυρονίοσ, Ελένη Γρηγοροπούλοσ * Δθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο, σολή Υημικών Μησανικών, Σομέαρ Ανάλςζηρ, σεδιαζμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ Κσλζηαληίλνο Φξηζηφπνπινο Σσηήξηνο Λαγνπδάθεο ΗΟΥΛΗΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα