ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 25661 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών, σχετικά με τον εφοδια σμό των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους με ορισμένα γεωργικά προϊόντα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ KAI ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 22 παράγραφος 3 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρ μογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α 280). β) Του άρθρου 1 παράγραφος 1, 2, και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (Α 34) όπως η πα ράγραφος 1 τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6, παράγραφος 1 του ν. 1440/1984 (Α 70) Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του οργανισμού Εφοδιασμού «ΕΥΡΑΤΟΜ» και του Άρθρου 65 του ν. 1892/1990» (Α 101). γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του αριθ. 63/2005 Προεδρικού Διατάγματος «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98) δ) Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 (A 200) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτι κών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α ), το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α ) και το άρθρο 29 παρ. 1 8 του ν. 314/2003 (ΦΕΚ 135/Α /2003). 2. τους Κανονισμούς (EK): α) 1663/1995 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. (ΕΟΚ) 729/70 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη διαδικασία για την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ Τμήμα. Εγγυήσεων, όπως ισχύει κάθε φορά. β) 1291/2000 της Επιτροπής για τις κοινές λεπτομέ ρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωρ γικά προϊόντα. γ) 1405/2006 του Συμβουλίου σχετικά με τον καθο ρισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003. δ) 1914/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομε ρειών εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβου λίου σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου. ε) 1290/2005 του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής. στ) 885/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. 1290/2005 του Συμβουλίου. ζ) 883/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. 1290/2005 του Συμβουλίου. 3. Την υπ αριθμ. 22/ΧΙΙ/2006 Απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του προγράμματος υποστήριξης που υποβλήθηκε από την Ελλάδα, σύμφωνα με τον Κανονι σμό (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου. 4. Tις υπ αριθμ / και 68412/ ει σηγήσεις του OΠEKEΠE, Δ/νση ΔH.ΛI.ZΩ και νυν Δ/νση Μηχανισμών Αγοράς, περί «Λεπτομερειών εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικασιών και δικαιολογητικών, σχετικά με τον εφοδιασμό των μικρών νησιών του Αι γαίου Πελάγους με ορισμένα γεωργικά προϊόντα», προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 5. Το γεγονός ότι: α) Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης προ κύπτει δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το αντίστοιχο Φ.Π.Α. και τη διενέργεια των αναγκαί ων ελέγχων που επιτάσσουν οι Κοινοτικοί Κανονισμοί (οδοιπορικά και εκτός έδρας αποζημιώσεις υπαλλήλων Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης με νησιά). β) η ως άνω δαπάνη που έχει γραφεί στον Κωδικό 5423 και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 5423, Φ.29/110 ανέρ χεται για το έτος 2007 στο ύψος του ποσού των Ευρώ, που αναλύεται ως εξής: Ευρώ για συμπληρωματική ελληνική χρημα τοδότηση ς εφοδιασμού των μικρών νησιών Αιγαίου (η Κοινοτική ενίσχυση είναι Ευρώ), Ευρώ δαπάνη για Φ.Π.Α Ευρώ δαπάνη ελέγχων.

2 25662 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Για τα υπόλοιπα έτη εφαρμογής της παρούσας δεν μπορεί να προσδιοριστεί το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης. δ) η κατ έτος δαπάνη, η οποία δύναται να έχει μετα βολές από έτος σε έτος, εγκρίνεται με κοινή απόφαση υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέ ρειες εφαρμογής του τρόπου κατανομής των εγκριθέ ντων ετησίων ισοζυγίων εφοδιασμού, οι διαδικασίες, οι έλεγχοι, οι κυρώσεις, καθώς και τα απαραίτητα δι καιολογητικά για την πληρωμή των δικαιούχων, στο πλαίσιο του εφοδιασμού των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους με ορισμένα γεωργικά προϊόντα Κοινοτικής προέλευσης (παράρτημα ΙΙ της παρούσας), σε εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) αρ. 1405/2006 του Συμβουλίου, του Καν. (ΕΚ) αρ. 1914/2006 της Επιτροπής και του εγκριθέντος για τη χώρα μας, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προ γράμματος. Άρθρο 2 Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης για την μεταφορά ζωοτροφών και αλεύρων στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, εφόσον έχουν εγγραφεί στο τηρούμενο, από τη Δ/νση Μηχανισμών Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, μητρώο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 3 της πα ρούσας, είναι κάθε ενδιαφερόμενος εγκατεστημένος στην Κοινότητα. Ειδικότερα, δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης είναι: α) Για τις ζωοτροφές οι αα) Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.). ββ) Ανεξάρτητοι Πρωτοβάθμιοι Αγροτικοί Συνεταιρι σμοί (που δεν ανήκουν σε Ε.Α.Σ.), γγ) Κτηνοτρόφοι δδ) Έμποροι που δραστηριοποιούνται άμεσα στην αγορά των ζωοτροφών. β) Για τα άλευρα, οι ασκούντες άμεσα, δραστηριότητα στον τομέα των αλεύρων: αα) Έμποροι αλεύρων, ββ) Παρασκευαστές / συσκευαστές πάσης φύσεως άρτου, αρτοσκευασμάτων και λοιπών συναφών προϊ όντων. Άρθρο 3 Κατάρτιση μητρώου 1. Οι ενδιαφερόμενοι για την ένταξή τους στο μητρώο δικαιούχων ενίσχυσης, έχουν τη δυνατότητα να υπο βάλλουν άπαξ αίτηση, προς την Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών Εξαγω γών) και εφόσον εγκριθεί η ένταξή τους, συμμετέχουν από την αμέσως επόμενη κατανομή ισοζυγίου. 2. Για τις ζωοτροφές, οι ενδιαφερόμενοι για την ένταξή τους στο σχετικό μητρώο, υποβάλλουν κατά κατηγο ρία, μαζί με την αίτηση (Υπόδειγμα 1 της παρούσας) τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.) : αα) επικυρωμένο και επικαιροποιημένο καταστατικό του νομικού προσώπου της Ε.Α.Σ., ββ) έντυπη κατάσταση (Υπόδειγμα 2α της παρούσας) και κατάσταση σε ηλεκτρονική μορφή των μελών των Πρωτοβάθμιων Αγροτικών Συνεταιρισμών τους, με ανα φορά στην έδρα τους, στο Α.Φ.Μ, στο είδος και στον αριθμό του ζωικού τους κεφαλαίου, θεωρημένη και επι καιροποιημένη από την Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.), σύμφωνα με τα στοιχεία της Κτηνιατρικής βάσης δεδομένων. γγ) αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενη μερότητας, δδ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, όπου να δηλώνεται ότι: i) τα στοιχεία που επισυνάπτονται σε έντυπη και ηλε κτρονική μορφή είναι ακριβή και αληθή, ii) τα μέλη των Πρωτοβάθμιων Αγροτικών Συνεται ρισμών δεν μετέχουν σ άλλο Πρωτοβάθμιο Αγροτικό Συνεταιρισμό, iii) διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα, κατάλληλους απο θηκευτικούς χώρους εγκαταστάσεις φύλαξης των δια κινoύμενων προϊόντων, iv) εγγυώνται τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) αρ. 1914/2006 της Επιτροπής, v) δεσμεύονται να εμπορεύονται τα προϊόντα σε τέ τοιες τιμές, ώστε λαμβάνοντας υπόψη τα εμπορικά πε ριθώρια νόμιμου κέρδους, το χορηγούμενο πλεονέκτημα να αντανακλάται στο τελικό χρήστη μέλος τους. β) Ανεξάρτητοι Πρωτοβάθμιοι Αγροτικοί Συνεταιρι σμοί : αα) Επικυρωμένο και επικαιροποιημένο καταστατικό του νομικού προσώπου του Συνεταιρισμού, ββ) βεβαίωση της οικείας Ε.Α.Σ ότι δεν υπάγονται σε αυτήν ή ότι δεν εκπροσωπούνται από αυτήν στο πρό γραμμα εφοδιασμού με ζωοτροφές, γγ) έντυπη κατάσταση (Υπόδειγμα 2β της παρούσας) και κατάσταση σε ηλεκτρονική μορφή των μελών τους με αναφορά στην έδρα τους, στο Α.Φ.Μ., στο είδος και στον αριθμό του ζωικού τους κεφαλαίου, θεωρημένη και επικαιροποιημένη από τη Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α., σύμφωνα με τα στοιχεία της Κτηνια τρικής βάσης δεδομένων. δδ) αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενη μερότητας, εε) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, όπου να δηλώνεται ότι : i) τα στοιχεία που επισυνάπτονται σε έντυπη και ηλε κτρονική μορφή είναι ακριβή και αληθή, ii) τα μέλη τους δεν μετέχουν σ άλλο Πρωτοβάθμιο Αγροτικό Συνεταιρισμό, iii) διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα, κατάλληλους απο θηκευτικούς χώρους εγκαταστάσεις φύλαξης των δι ακινoύμενων προϊόντων, iv) εγγυώνται τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) αρ. 1914/2006 της Επιτροπής, v) δεσμεύονται να εμπορεύονται τα προϊόντα σε τέ τοιες τιμές, ώστε λαμβάνοντας υπόψη τα εμπορικά πε ριθώρια νόμιμου κέρδους, το χορηγούμενο πλεονέκτημα να αντανακλάται στον τελικό χρήστη μέλος τους. γ) Έμποροι ζωοτροφών: αα) επικυρωμένο και επικαιροποιημένο καταστατικό της εταιρείας (σε περιπτώσεις π.χ Ο.Ε, Ε.Π.Ε, Α.Ε. κ.τλ.) ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, ββ) βεβαίωση από το οικείο Επιμελητήριο ότι είναι μέλη του και διατηρούν δραστηριότητα σχετική με ζω οτροφές,

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γγ) έντυπη κατάσταση πελατολόγιο υπογεγραμμένη από τους αναφερόμενους σε αυτό κτηνοτρόφους (Υπό δειγμα 2γ της παρούσας) και κατάσταση σε ηλεκτρονική μορφή των κτηνοτρόφων αυτών, με αναφορά στην έδρα τους, στο Α.Φ.Μ., στο είδος και στον αριθμό του ζωικού τους κεφαλαίου, θεωρημένη και επικαιροποιημένη από την Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α. σύμφωνα με τα στοιχεία της Κτηνιατρικής βάσης δεδομένων. δδ) αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενη μερότητας, εε) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του αιτούντος ή νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι: i) τα στοιχεία που επισυνάπτονται σε έντυπη και ηλε κτρονική μορφή είναι ακριβή και αληθή, ii) διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα, κατάλληλους απο θηκευτικούς χώρους εγκαταστάσεις φύλαξης των δι ακινoύμενων προϊόντων, iii) εγγυώνται την συνέχιση της δραστηριότητάς τους στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) αρ. 1914/2006 της Επιτροπής, iv) δεσμεύονται να εμπορεύονται τα προϊόντα σε τέ τοιες τιμές, ώστε λαμβάνοντας υπόψη τα εμπορικά πε ριθώρια νόμιμου κέρδους, το χορηγούμενο πλεονέκτημα να αντανακλάται στον τελικό χρήστη πελάτη τους. δ) Κτηνοτρόφοι αα) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίω ση του γνήσιου της υπογραφής τους στην οποία θα δηλώνεται ότι οι ποσότητες των προϊόντων θα χρησι μοποιηθούν αποκλειστικά για τη διατροφή του ζωικού τους κεφαλαίου. ββ) βεβαίωση για το είδος και τον αριθμό του ζωι κού τους κεφαλαίου θεωρημένη και επικαιροποιημένη από την οικεία Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας ΝΑ., σύμφωνα με τα στοιχεία της Κτηνιατρικής βάσης δεδομένων. 3. Για τα άλευρα, οι ενδιαφερόμενοι για την έντα ξή τους στο μητρώο υποβάλλουν μαζί με την αίτηση (υπόδειγμα 1 της παρούσας) και τα ακόλουθα, κατά κατηγορία, δικαιολογητικά: α) Έμποροι αλεύρων αα) επικυρωμένο και επικαιροποιημένο καταστατικό της εταιρείας (σε περιπτώσεις π.χ Ο.Ε, Ε.Π.Ε, Α.Ε κ.τλ.) ή βεβαίωση έναρξη επιτηδεύματος, ββ) βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου ότι είναι μέλη του και έχουν δραστηριότητα σχετική με τα άλευρα, γγ) έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή πελατολόγιο τελικών χρηστών και τις ανάγκες τους ανά νομό ή νησί δραστηριοποίησής τους (Υπόδειγμα 2δ της παρούσας), δδ) αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενη μερότητας, εε) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του αιτούντος ή νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι: i) διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα, κατάλληλους απο θηκευτικούς χώρους εγκαταστάσεις φύλαξης των δι ακινoύμενων προϊόντων, ii) εγγυώνται τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) αρ.1914/2006 της Επιτροπής, iii) δεσμεύονται να εμπορεύονται τα προϊόντα σε τέ τοιες τιμές, ώστε λαμβάνοντας υπόψη τα εμπορικά πε ριθώρια νόμιμου κέρδους, το χορηγούμενο πλεονέκτημα να αντανακλάται στον τελικό χρήστη πελάτη τους. β) Παρασκευαστές/συσκευαστές πάσης φύσεως άρτου, αρτοσκευασμάτων και λοιπών συναφών προϊόντων αα) Επικυρωμένο και επικαιροποιημένο καταστατικό της εταιρείας (σε περιπτώσεις π.χ. Ο.Ε, Ε.Π.Ε, Α.Ε κ.τλ.) ή βεβαίωση έναρξη επιτηδεύματος, ββ) βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου ότι είναι μέλη του και έχουν δραστηριότητα σχετική με τα άλευρα, γγ) αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενη μερότητας, δδ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του αιτούντος ή νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι: i) διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα, κατάλληλους απο θηκευτικούς χώρους εγκαταστάσεις φύλαξης των δι ακινoύμενων προϊόντων, ii) εγγυώνται τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) αρ. 1914/2006 της Επιτροπής, 4. Η μη υποβολή ενός εκ των προαναφερόμενων δι καιολογητικών, συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης ένταξης στο μητρώο και κατ επέκταση τον αποκλεισμό από την κατανομή αλεύρων και ζωοτροφών. 5. Η Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών Εξαγωγών): α) εξετάζει την ορθότητα και πληρότητα των υπο βληθέντων δικαιολογητικών ανά κατηγορία δικαιούχων και στην περίπτωση των ζωοτροφών επεξεργάζεται τα στοιχεία που αφορούν το ζωικό κεφάλαιο, λαμβά νοντας υπόψη τα δεδομένα της αίτησης ενιαίας ενί σχυσης, όπου αυτή απαιτείται, της κτηνιατρικής βάσης δεδομένων, καθώς και κάθε άλλης πρόσφορης βάσης δεδομένων. β) χορηγεί στους δικαιούχους έναν «κωδικό έγκρισης μητρώου δικαιούχου» της μορφής: Αριθμός Μητρώου Επιμελητηρίου για Κωδικός Νομού της μέλη του Επιμελητηρίου Αύξων αριθμός έδρας του αιτούντος ή ΑΦΜ για τους αιτούντος λοιπούς (EAΣ/ ανεξάρτητους A.Σ./ κτηνοτρόφους) 6. Οι κωδικοί έγκρισης μητρώων, που αφορούν δι καιούχους οι οποίοι δεν συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, παραμένουν ως έχουν και σε περίπτωση μη δραστηριο ποίησής τους για τρεις συνεχείς περιόδους εφοδιασμού διαγράφονται από το μητρώο. 7. Οι κωδικοί έγκρισης γνωστοποιούνται στους ενδι αφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., διαβιβάζονται στις Διευθύνσεις α) Μεταποίησης, Τυποποί ησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Προέλευ σης, β) Εισροών Ζωικής Παραγωγής και γ) Π.Α.Π Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων και αποστέλλονται και αναρτώνται υποχρεωτικά στις οικείες περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 8. Οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο δικαιούχων υποχρε ούνται να ενημερώνουν και να διαβιβάζουν τις όποιες αλλαγές στα στοιχεία των δικαιολογητικών της παρ. 2, του παρόντος άρθρου, στην Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών Εξαγω γών), το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους εφοδιασμού και οι οποίες θα ληφθούν υπόψη κατά το επόμενο έτος εφοδιασμού.

4 25664 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 4 Τελικοί χρήστες Ως τελικοί χρήστες θεωρούνται, στην περίπτωση: α) των ζωοτροφών, οι κτηνοτρόφοι, που χρησιμοποι ούν τις ζωοτροφές αποκλειστικά για τη διατροφή του ζωικού τους κεφαλαίου. β) των αλεύρων, οι παρασκευαστές και οι συσκευα στές πάσης φύσεως άρτου, αρτοσκευασμάτων και λοι πών συναφών προϊόντων και οι συσκευαστές προϊόντων για ποσότητες που εξάγονται σε τρίτες χώρες ή που αποστέλλονται προς την υπόλοιπη Κοινότητα. Άρθρο 5 Κατάρτιση ισοζυγίων εφοδιασμών 1. Οι Διευθύνσεις Εισροών Ζωικής Παραγωγής και ΠΑΠ Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτι κής Ανάπτυξης & Τροφίμων καταρτίζουν ετήσιο ισοζύγιο εφοδιασμού ζωοτροφών και αλεύρων αντιστοίχως, ανά Κωδικό Συνδυασμένης Ονοματολογίας και ανά νησί ή νομό, με βάση τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων Αγρο τικής Ανάπτυξης των οικείων Ν.Α. και τα στοιχεία του ετήσιου ισοζυγίου του εγκριθέντος Προγράμματος. Το ως άνω καταρτισθέν ισοζύγιο αποστέλλεται στη Δι εύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμή μα Εισαγωγών Εξαγωγών) και τις οικείες Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης μέχρι την 10η Οκτωβρίου του έτους που προηγείται του έτους εφοδιασμού. 2. Τα ισοζύγια, με τις κατανεμηθείσες ποσότητες, για τις ζωοτροφές και τα άλευρα, ανά νησί ή νομό, γνωστο ποιούνται στους ενδιαφερόμενους μέσω των ιστοσελί δων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., αποστέλλονται και αναρτώνται υποχρεωτικά στις οικείες περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανά πτυξης των οικείων Ν.Α.. 3. Οι ενταχθέντες στο μητρώο δικαιούχων ενίσχυσης, με βάση την ετήσια προς κατανομή ποσότητα του επό μενου έτους εφοδιασμού, αιτούνται (Υπόδειγμα 3 της παρούσας) από Οκτωβρίου του έτους που προη γείται του έτους εφοδιασμού, την ποσότητα αλεύρων και ζωοτροφών, βάσει των πραγματικών αναγκών τους. Προκειμένου για τις ζωοτροφές, οι αιτηθείσες και οι εγκριθείσες ποσότητες προκύπτουν από τον συσχετι σμό του αριθμού και του είδους του ζωικού κεφαλαίου και των ημερησίων αναγκών των ζώων. 4. Αιτήσεις αλεύρων και ζωοτροφών που αναφέρονται σε ποσότητα μεγαλύτερη από τη διαθέσιμη, θεωρούνται ότι αφορούν την μέγιστη διαθέσιμη ποσότητα. Αν οι συνολικές, ως άνω, αιτηθείσες ποσότητες υπερβαίνουν την προς κατανομή διαθέσιμη ποσότητα, εφαρμόζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης. 5. Η Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών Εξαγωγών) καταρτίζει το ετήσιο ισοζύγιο κατανομής ανά δικαιούχο, ανά Κωδικό Συνδυ ασμένης Ονοματολογίας (Κ.Σ.Ο) και ανά νησί ή νομό. 6. Οι δικαιούχοι ενημερώνονται, εγγράφως μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους εφο διασμού, για την ετήσια εγκριθείσα ποσότητα. Άρθρο 6 Αρμόδιες αρχές έκδοσης πιστοποιητικών ενίσχυσης και καταχώρησης ποσοτήτων 1. Αρμόδια αρχή για την έκδοση των πιστοποιητικών ενίσχυσης ανά δικαιούχο ορίζεται ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των οικείων Νομαρ χιακών Αυτοδιοικήσεων καταχωρούν χρονολογικά τις εκάστοτε εισαχθείσες στο νομό ποσότητες αλεύρων και ζωοτροφών στα αντίστοιχα πιστοποιητικά ενίσχυσης και προβαίνουν στη θεώρησή τους. Oι αναγραφόμενες στα πιστοποιητικά ενίσχυσης ποσότητες δύνανται να μεταφέρονται στο Nομό σταδιακά, εντός 45 ημερών κατά την διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού. 2. Τα πιστοποιητικά ενίσχυσης πρέπει να προσκο μίζονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, εντός χρονικού διαστήματος, που δεν δύναται να υπερβεί τις 15 ερ γάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της τελευταίας εκφόρτωσης των προϊόντων. Άρθρο 7 Έκδοση πιστοποιητικού ενίσχυσης 1. Οι ετήσιες εγκριθείσες, ανά δικαιούχο, ποσότητες κατανέμονται στις τρεις περιόδου εφοδιασμού οι οποίες είναι: α) Ιανουάριος Απρίλιος, β) Μάιος Αύγουστος και γ) Σεπτέμβριος Δεκέμβριος. 2. Παρέχεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να υποβάλουν στη Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών Εξαγωγών) μέχρι και δύο (2) αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών ενίσχυσης σε κάθε περίοδο εφοδιασμού, ανά πάσα στιγμή και μέσα στην συγκεκριμένη περίοδο εφοδιασμού. Ως ημερομηνία έκδοσης των πιστοποιητικών ενίσχυσης ορίζεται η επό μενη της ημερομηνίας πρωτοκόλλησης της αίτησης. Η διάρκεια ισχύος αυτών καθορίζεται σε 45 ημέρες, χωρίς ωστόσο να μπορεί να υπερβεί την ημερομηνία λήξης της αντίστοιχης περιόδου εφοδιασμού. 3. Για την έκδοση κάθε πιστοποιητικού ενίσχυσης απαιτείται η υποβολή αίτησης, από τους δικαιούχους η οποία θα συνοδεύεται από δεόντως επικυρωμένα αντίγραφα των τιμολογίων αγοράς επ ονόματι του δι καιούχου, τα οποία θα αντιστοιχούν τουλάχιστον στην αιτηθείσα κάθε φορά ποσότητα, προς την Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγω γών Εξαγωγών), ταχυδρομικώς ή με τηλεομοιοτυπία, ανά πάσα στιγμή και μέσα στην συγκεκριμένη περίοδο εφοδιασμού. Η αίτηση συντάσσεται σε ειδικό έντυπο AGRIM (Υπόδειγμα 4 της παρούσας) και πρέπει απαραι τήτως να φέρει την σφραγίδα ή την ένδειξη «αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού ενίσχυσης», χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης. 4. Η αίτηση πρέπει να συμπληρώνεται απαραιτήτως στα σχετικά πεδία με: α) Τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος: ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός μητρώου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και αριθμός μητρώου έγκρισης δικαιού χου. β) Την περιγραφή και τον Κωδικό Συνδυασμένης Ονο ματολογίας του προϊόντος ή των προϊόντων, που θα χρησιμοποιηθούν ή θα πουληθούν αυτούσια, αν πρό κειται για περισσότερα προϊόντα της ίδιας ομάδας. Στις περιπτώσεις περισσοτέρων του ενός Κ.Σ.Ο., η αι τούμενη ποσότητα θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως αντίστοιχα ανά Κ.Σ.Ο (Υποδείγματα 5 10 της παρούσας). γ) Το νησί ή τα νησιά, καθώς και το Νομό στον οποίο θα γίνει ο εφοδιασμός. δ) Την υπογραφή του δικαιούχου. Σε περίπτωση εται ρείας ή Ε.Α.Σ ή Α.Σ, είναι απαραίτητη η σφραγίδα με τα στοιχεία των παραπάνω φορέων και η υπογραφή με το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου τους.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ανάκληση της αίτησης έκδοσης πιστοποιητικού μπορεί να γίνει μόνο με γραπτή αίτηση ή τηλεομοι οτυπία, προς την Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών Εξαγωγών), που πα ραλαμβάνεται το αργότερο έως τις 13:00, την ημέρα υποβολής της αίτησης. 6. Η μεταφορά ποσοτήτων από προϊόν σε προϊόν του ιδίου πιστοποιητικού δεν επιτρέπεται. Τα πιστοποιητικά ενίσχυσης εκδίδονται με ανοχή 0% και ισχύουν για 45 ημέ ρες, εκτός από περιπτώσεις σοβαρών και απρόβλεπτων δυσχερειών που επηρεάζουν την προθεσμία διενέργειας της μεταφοράς, οπότε και η διάρκεια ισχύος δύναται να παραταθεί μέχρι τις 60 ημέρες από την ημερομηνία έκ δοσης του πιστοποιητικού, χωρίς ωστόσο να μπορεί να υπερβεί την ημερομηνία λήξης της αντίστοιχης περιόδου εφοδιασμού. Τα πιστοποιητικά δεν μεταβιβάζονται. 7. Σε περίπτωση απώλειας του πιστοποιητικού, η Διεύ θυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισα γωγών Εξαγωγών), μετά από πλήρως τεκμηριωμένη αίτηση του δικαιούχου, εκδίδει πιστοποιητικό αντικατάστασης, που φέρει τις ίδιες ενδείξεις και μνείες που αναφέρονται στο πιστοποιητικό που αντικαθιστά. Η Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών Εξαγωγών) μπορεί να αρνηθεί την έκδοση πιστοποιητικού αντικατά στασης, εφόσον ο αιτών δεν έχει προσκομίσει επαρκείς αποδείξεις ότι έλαβε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για την αποφυγή απώλειας του πιστοποιητικού. Άρθρο 8 Δικαιολογητικά που συνοδεύουν τα προϊόντα 1. Κατά την άφιξη στον τόπο προορισμού, τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολο γητικά: α) Το εκδοθέν από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε πιστοποιητικό ενίσχυσης (αντίτυπο 1). β) Πρωτότυπο φορολογικό συνοδευτικό έγγραφο (δελ τίο αποστολής), επ ονόματι του δικαιούχου, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη, καθώς και το είδος και το καθαρό βάρος του προϊόντος. γ) Πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς, επ ονόματι του δι καιούχου. δ) Πρωτότυπο έγγραφο μεταφοράς (φορτωτική), που εκδίδεται από μεταφορέα ή μεταφορική εταιρεία για φορτηγό αυτοκίνητο ή φορτηγό πλοίο, στο όνομα του δικαιούχου, όπου αναγράφονται όλα τα στοιχεία που αναφέρονται και στο Δελτίο Αποστολής. Στο έγγραφο μεταφοράς τίθεται ειδική σφραγίδα, που φέρει τα κάτωθι στοιχεία: «Το υπ. αριθ... φορτηγό αυτοκίνητο /φορτηγό πλοίο αποβιβάστηκε /εκφόρτωσε στο λιμάνι... του νησιού... του νομού. από το οχη ματαγωγό πλοίο (F/B)....ώρα... ημερομηνία προερχόμενο από το λιμάνι. Νο μός...». Τα κενά της σφραγίδας συμπληρώνονται από τον με ταφορέα και το εν λόγω έγγραφο μεταφοράς προσκο μίζεται εντός χρόνου, που δεν δύναται να υπερβαίνει τις 72 ώρες από την άφιξη, με ευθύνη του μεταφορέα ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του αποστολέα, στην αρμόδια Λιμενική ή Αστυνομική Αρχή, για θεώρηση και βεβαίωση της ορθότητας των αναγραφόμενων στην σφραγίδα στοιχείων. 2. Εφόσον η μεταφορά διενεργείται με Ι.Χ. μεταφορι κό μέσο ιδιοκτησίας του δικαιούχου ενίσχυσης ή του αποστολέα, αντί φορτωτικής πρέπει να κατατίθενται τα εξής: α) Δελτίο Αποστολής που εκδίδει ο αποστολέας στο όνομα του δικαιούχου, στο οποίο τίθεται η ειδική σφρα γίδα της προηγούμενης παραγράφου, β) νόμιμα επικυρωμένη φωτοτυπία της άδειας κυκλο φορίας του μεταφορικού μέσου. 3. Τα έγγραφα μεταφοράς και τα φορολογικά συνο δευτικά έγγραφα εκδίδονται κατά αποστολέα και κατά παραλήπτη, όταν υπάρχουν περισσότεροι αποστολείς ή παραλήπτες. Άρθρο 9 Αρμόδιες Αρχές τόπων προορισμού 1. Αρμόδια Αρχή για τη βεβαίωση και θεώρηση των φορτωτικών εγγράφων κατά την άφιξη των μεταφορι κών μέσων στους τόπους προορισμού ορίζεται η οικεία Λιμενική Αρχή ή αν δεν λειτουργεί, η οικεία Αστυνομική Αρχή. Σε περίπτωση που στη νήσο δεν εδρεύει Λιμενική ή Αστυνομική Αρχή, η βεβαίωση και η θεώρηση των φορτωτικών εγγράφων γίνεται από την ορισθείσα κατά περιφέρεια αρμόδια Λιμενική Αρχή. 2. Τα ως άνω φορτωτικά έγγραφα παραδίδονται στον μεταφορέα ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του αποστολέα ή του παραλήπτη. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο τα ως άνω δικαιολογητικά δεν πα ραληφθούν, διαβιβάζονται υπηρεσιακώς από την οικεία Λιμενική Αρχή / Aστυνομική Aρχή στη Διεύθυνση Αγρο τικής Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α. για τα περαιτέρω. Άρθρο 10 Τρόπος πληρωμής δικαιολογητικά 1. Η επιστροφή του πλήρως χρησιμοποιηθέντος πι στοποιητικού ενίσχυσης στην εκδούσα αρχή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, πρέπει να πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της καταχώ ρησης των ποσοτήτων και της θεώρησής τους από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, πλην περιπτώ σεων ανωτέρας βίας ή δυσμενών καιρικών συνθηκών. Όταν το πιστοποιητικό επιστρέφεται πέραν του ανω τέρου χρονικού διαστήματος, το ποσό της ενίσχυσης μειώνεται κατά 5% ανά ημέρα καθυστέρησης. 2. Για την χορήγηση της ενίσχυσης οι δικαιούχοι υποβάλλουν στην Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών Εξαγωγών) τα πρωτό τυπα των κάτωθι δικαιολογητικών: α) Αίτηση χορήγησης ενίσχυσης (Υπόδειγμα 11 της παρούσας). β) Κατάσταση υποβαλλομένων δικαιολογητικών (Υπό δειγμα 12 της παρούσας). γ) Κατάσταση πληρωμής πλήρως συμπληρωμένη (Υπό δειγμα 13 της παρούσας). δ) Πρωτότυπο πιστοποιητικό ενίσχυσης πλήρως χρη σιμοποιημένο και δεόντως θεωρημένο. ε) Πρωτότυπο δελτίο αποστολής, επ ονόματι του δι καιούχου. στ) Πρωτότυπο έγγραφο μεταφοράς (φορτωτική), επ ονόματι του δικαιούχου. ζ) Πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς, επ ονόματι του δι καιούχου. η) Πρακτικό επιτόπιου φυσικού ελέγχου (Υπόδειγμα 14 της παρούσας). Για τις απευθείας συναλλαγές μεταξύ αγρότη πα ραγωγού ζωοτροφών και δικαιούχου κτηνοτρόφου, ο τελευταίος χρησιμοποιεί, όπως ορίζεται από τον Κ.Β.Σ,

6 25666 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δελτίο αποστολής για την είσπραξη της οικονομικής ενίσχυσης. 3. Όταν ο δικαιούχος μεταπωλεί τα προϊόντα σε τελικό χρήστη, όπως αυτοί ορίζονται στο Άρθρο 4 της παρού σας, πρέπει συνημμένα να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογρα φής του αιτούντος ή νόμιμου εκπροσώπου προκειμένου για εταιρεία ή Ε.Α.Σ ή Α.Σ., δηλώνοντας αν είναι: α) έμπορος, ότι δεσμεύεται να ολοκληρώσει την μετα πώληση των επιδοτούμενων προϊόντων στους πελάτες του (όπως αυτοί ορίζονται στο μητρώο) στο αντίστοιχο τετράμηνο κατανομής του ισοζυγίου. β) Ε.Α.Σ, ότι δεσμεύεται να ολοκληρώσει την μεταπώ ληση των επιδοτούμενων προϊόντων σε κτηνοτρόφους μέλη των Πρωτοβαθμίων Συνεταιρισμών της (όπως αυ τοί ορίζονται στο μητρώο) στο αντίστοιχο τετράμηνο κατανομής του ισοζυγίου. γ) ανεξάρτητος Πρωτοβάθμιος Αγροτικός Συνεταιρι σμός, ότι δεσμεύεται να ολοκληρώσει την μεταπώληση των επιδοτούμενων προϊόντων σε κτηνοτρόφους μέλη του (όπως αυτοί ορίζονται στο μητρώο) στο αντίστοιχο τετράμηνο κατανομής του ισοζυγίου. Κατά την έκδοση του τιμολογίου μεταπώλησης, που εκδίδεται από τον υπόχρεο σε ένα επιπλέον των προ βλεπόμενων αντίγραφο, στο οποίο αναγράφεται εκτός των άλλων απαραιτήτων στοιχείων, η έκπτωση επί της αξίας, τουλάχιστον ισόποση της οικονομικής ενίσχυσης, σε εφαρμογή των κείμενων διατάξεων (Κ.Β.Σ, αγορανομική διάταξη κ.τ.λ) και ο λόγος της έκπτωσης (Καν. (ΕΚ) αρ. 1405/2006 και 1914/2006), ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται στην καθα ρά πληρωτέα αξία η οποία προκύπτει μετά την αφαίρεση της επιδότησης από την αρχική αξία του προϊόντος. 4. Η Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών Εξαγωγών) ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών, σύμφωνα με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Διορθώσεις σε καταχωρήσεις, θα πρέπει να συνοδεύονται από στρογγυλή σφραγίδα, υπογραφή και ονοματεπώνυμο του αρμόδιου υπαλλή λου είτε της λιμενικής ή αστυνομικής αρχής, είτε της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης (βάσει του τομέα αρ μοδιότητάς τους), ειδάλλως θα απορρίπτονται ως μη αποδεκτές. Διορθώσεις σε φορολογικά παραστατικά γίνονται δεκτές, εφόσον είναι σύμφωνες με την κείμενη φορολογική νομοθεσία. 5. Το ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται εντός προ θεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του πλήρως χρησιμοποιηθέντος πιστοποιητικού ενίσχυσης στην εκδούσα αρχή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εκτός από περι πτώσεις ανωτέρας βίας ή δυσμενών καιρικών συνθηκών ή εάν έχει κινηθεί διαδικασία διοικητικής εξέτασης, όσον αφορά στην ύπαρξη δικαιώματος για ενίσχυση. Στην περίπτωση αυτή, η πληρωμή πραγματοποιείται μόνο μετά την αναγνώριση του ανωτέρω δικαιώματος. 6. Ο έλεγχος γίνεται από δύο ελεγκτές, ο δε διενερ γών τον δεύτερο έλεγχο προβαίνει στην εκκαθάριση και βεβαίωση του ποσού της ενίσχυσης, λαμβάνοντας υπόψη το ανά προϊόν και ανά ομάδα νήσων, ποσό ενί σχυσης. Η κατάσταση πληρωμής υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εισαγωγών Εξαγωγών της Διεύθυνσης Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και ο πλήρης φάκελος διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, η οποία εκδίδει της αντίστοιχες εντολές πληρωμής και τις αποστέλλει στην τράπεζα του δικαιούχου για την πίστωση του λογαριασμού του. 7. Μετά το πέρας της αναγνώρισης και εκκαθάρισης της δαπάνης του υποβληθέντος φακέλου, για την επι δότηση που θα λάβει ο δικαιούχος (ΕΑΣ, ΑΣ, Έμποροι αλεύρων και ζωοτροφών, Αρτοποιοί), θα εκδώσει Τιμο λόγιο του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, αναγράφοντας ξεχωριστά ανά Κ.Σ.Ο την αξία των επι δοτήσεων και τον αναλογούντα Φ.Π.Α.., το οποίο και θα αποστείλει στη Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών Εξαγωγών). Άρθρο 11 Όροι της ορθής εφαρμογής των μέτρων Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων των κανονι σμών για τους εφοδιασμούς, την διασφάλιση της κατα νάλωσης στους τόπους προορισμού και τη μετακύλιση της ενίσχυσης στον τελικό χρήστη, πρέπει: α) Στα τιμολόγια πώλησης του κατόχου του πιστοποι ητικού, να φαίνεται η μείωση της τιμής κατά το ποσό της ενίσχυσης και ο λόγος της μείωσης. Εάν αυτή η μείωση δεν αναγράφεται, τότε ο κάτοχος του πιστο ποιητικού δεν δικαιούται την ενίσχυση. β) Τα προϊόντα να πληρούν τις προβλεπόμενες απαι τήσεις ποιότητας κατά την ημερομηνία άφιξής τους στον τόπο προορισμού. Η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 12 της παρούσας) εξετάζει εάν τα προϊόντα πληρούν τις προβλεπόμενες απαιτήσεις ποιότη τας και όχι αργότερα από το στάδιο της πρώτης διάθεσής τους στο εμπόριο, με βάση τις προδιαγραφές ή συνήθεις μεθόδους που ισχύουν στην Κοινότητα. γ) Στις μικρές συσκευασίες αλεύρων ½ ή 1 κιλού να αναγράφεται η ένδειξη «επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση» και η λιανική τιμή. δ) Στις συσκευασίες άνω των 5 κιλών που προορίζο νται για επαγγελματική χρήση, στα υλικά συσκευασίας τυπώνεται η ένδειξη «επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ομάδα Α ή Ομάδα Β», έτσι ώστε να διασφαλί ζεται η μη αποστολή των προϊόντων αυτών από νησιά της μιας ομάδας, σε νησιά της άλλης ή η αποστολή σε άλλα σημεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η εξαγωγή προς τρίτες χώρες. ε) Στους χώρους λιανικής πώλησης των προϊόντων, που ενισχύονται οικονομικά, αναρτώνται πινακίδες στις οποίες αναγράφεται ότι «τα προϊόντα ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση». Άρθρο 12 Έλεγχοι Οι έλεγχοι που προβλέπονται από τους σχετικούς Κα νονισμούς και τις Εθνικές Διατάξεις διακρίνονται σε: α). Διοικητικούς ελέγχους, οι οποίοι διενεργούνται σε ποσοστό 100% από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανά πτυξης των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και αφορούν στην καταχώρηση στα εκδοθέντα πιστοποι ητικά ενίσχυσης, των ποσοτήτων, των προβλεπόμενων παραστατικών του άρθρου 8 της παρούσας και των ημερομηνιών άφιξης. β). Πρωτοβάθμιους επιτόπιους ελέγχους, οι οποίοι διενεργούνται από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των οικείων Νομαρ χιακών Αυτοδιοικήσεων, η οποία ορίζεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη και αποτελείται από δύο υπαλλή λους ΠΕ Γεωπονικού και έναν υπάλληλο ΠΕ Οικονομικού και αφορούν:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αα) την άφιξη, πιστοποίηση και διαπίστωση της καλής κατάστασης των προϊόντων. Διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι στο λιμάνι προορι σμού σε ποσοστό 100% των πιστοποιητικών ενίσχυσης ανά περίοδο εφοδιασμού και συντάσσεται πρακτικό σε πέντε αντίγραφα (Υπόδειγμα 14 της παρούσας). Για τη διενέργεια των ελέγχων αυτών, οι κάτοχοι των πι στοποιητικών ενίσχυσης ενημερώνουν τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των οικείων Ν.Α., έγκαιρα γρα πτώς ή με τηλεομοιοτυπία, για τον τόπο και τον χρόνο άφιξης των προϊόντων. ββ) τη μετακύλιση της ενίσχυσης στον τελικό χρήστη, και ειδικότερα τη: i) διασταύρωση των τιμολογίων πώλησης των προμη θευτών, με τα τιμολόγια πώλησης των δικαιούχων που εδρεύουν στα νησιά, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι εμπορεύονται τα προϊόντα σε τέτοιες τιμές, ώστε λαμ βάνοντας υπόψη τους τα περιθώρια νόμιμου κέρδους, το χορηγούμενο πλεονέκτημα να αντανακλάται στον τελικό χρήστη πελάτη τους, ήτοι η ισόποση μετακύλιση της ενίσχυσης στον τελικό χρήστη. ii) σύγκριση της τιμής πώλησης μεταποιημένων προ ϊόντων που περιέχουν πρώτες ύλες που ενισχύονται οικονομικά, με ομοειδή προϊόντα τα οποία περιέχουν πρώτες ύλες μη ενισχυόμενες οικονομικά. iii) εξακρίβωση αν ποσότητες προϊόντων τα οποία έχουν λάβει ενίσχυση, αποτέλεσαν αντικείμενο εξαγω γής προς τρίτες χώρες ή αποστολής προς την υπόλοιπη Κοινότητα. iv) σύγκριση της τιμής πώλησης των προϊόντων που έλαβαν επιδότηση με την τιμή πώλησης αντίστοιχων μη επιδοτούμενων προϊόντων. Οι έλεγχοι μετακύλισης της ενίσχυσης στον τελικό χρή στη, διενεργούνται σε δείγμα 20% επί του συνόλου των κατατεθέντων φακέλων της κάθε περιόδου εφοδιασμού για κάθε Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης. Το δείγμα εξάγεται από την Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών Εξαγωγών) βάσει ανάλυσης κινδύνου, στην οποία συνεκτιμώνται το ποσό της ενίσχυσης, η εγκρι θείσα ποσότητα, οι διαπιστώσεις σχετικών ελέγχων. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται σημαντικές αποκλίσεις, οι έλεγχοι αυξάνονται ανάλογα και μέχρι ποσοστού 100% αν κριθεί απαραίτητο, για τον εντοπι σμό του εύρους της απόκλισης. Η Επιτροπή Ελέγχου συντάσσει πρακτικό ελέγχου με τακύλισης της ενίσχυσης (Υπόδειγμα 15 της παρούσας), ανά δικαιούχο, σε έξι (6) αντίγραφα., τα οποία αποστέλ λονται: ένα στην Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών Εξαγωγών), ανά ένα στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Διεύθυνση Μεταποίησης, Τυ ποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου, Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής ή Δνση ΠΑΠ Διεύθυνση Φυτών Με γάλης Καλλιέργειας), ένα στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ένα στην οικεία Διεύθυν ση Αγροτικής Ανάπτυξης και ένα στο δικαιούχο. γγ) την ύπαρξη κατάλληλων αποθηκευτικών χώρων και την άδεια νόμιμης λειτουργίας τους, καθώς και τον σαφή διαχωρισμό εντός αυτών των επιδοτουμένων και μη προϊόντων. Οι επιτόπιοι έλεγχοι στους αποθηκευτικούς χώρους διενεργούνται στο σύνολο των δικαιούχων ενίσχυσης, στο τρέχον έτος εφοδιασμού. Η Επιτροπή Ελέγχου συντάσσει σχετικό πρακτικό ελέγχου (Υπόδειγμα 16 της παρούσας) ανά δικαιούχο, σε έξι(6) αντίγραφα, τα οποία αποστέλλονται, ανά ένα στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Διεύθυνση Μεταποίησης, Τυ ποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου, Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής ή Δνση ΠΑΠ Διεύθυνση Φυτών Με γάλης Καλλιέργειας), ένα στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ένα στην οικεία Διεύθυν ση Αγροτικής Ανάπτυξης και ένα στο δικαιούχο. γ). Δευτεροβάθμιους επιτόπιους ελέγχους μετακύ λισης της ενίσχυσης, οι οποίοι διενεργούνται από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σε ποσοστό 5% επί του εξαχθέντος δείγματος των πρωτοβάθμιων επιτόπιων ελέγχων. δ). Αιφνιδιαστικούς ελέγχους οι οποίοι διενεργού νται από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., βάσει δείγματος ελέγχου το οποίο εξά γεται σε συνεργασία με την Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών Εξαγω γών), σχετικά με: αα) την άφιξη, πιστοποίηση και διαπίστωση της καλής κατάστασης των προϊόντων, ββ) την μετακύλιση της ενίσχυσης στον τελικό χρή στη και γγ) την ύπαρξη αποθηκευτικών χώρων και την άδεια νόμιμης λειτουργίας τους, καθώς και τον σαφή διαχω ρισμό εντός αυτών των επιδοτουμένων και μη προϊό ντων. Άρθρο 13 Κυρώσεις 1. Πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή δυσμε νών και ακραίων καιρικών συνθηκών, οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του άρθρου 3 της παρούσας, οφείλουν να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 του Καν. (ΕΚ) αρ.1914/2006 της Επιτροπής. Σε περίπτωση διαπίστω σης παρατυπιών, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 16 του Καν. (ΕΚ) αρ. 1914/2006 της Επιτροπής, κυρώσεις. Για την επιβολή χρηματικών κυρώσεων ακο λουθείται η διαδικασία του άρθρου 28 του ν. 2520/1997, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. 2. Πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή δυσμενών και ακραίων καιρικών συνθηκών, στον δικαιούχο πιστο ποιητικού που δεν ολοκληρώνει τη μεταφορά, μέρους ή του συνόλου της εγκριθείσας ποσότητας, αναστέλλεται το δικαίωμά του υποβολής αίτησης έκδοσης πιστοποιη τικού, για περίοδο 60 ημερών από τη λήξη του μερικώς ή ολικώς εκτελεσθέντος πιστοποιητικού. Στην περίπτωση αυτή και προκειμένου για έκδοση πιστοποιητικού σε μεταγενέστερο τετράμηνο, ο αιτών υποχρεούται να καταθέσει στην Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών Εξαγωγών) εγγύηση, ίση με το ποσό του προσδοκώμενου πλεονεκτήματος από την έκδοση του πιστοποιητικού, κατά τη συγκεκρι μένη περίοδο εφοδιασμού. Σε περίπτωση υποτροπής, η αρμόδια για την τήρηση του μητρώου Διεύθυνση Μη χανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών Εξαγωγών), σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, προβαίνει στη διαγραφή του δικαιούχου από το μη τρώο. Οι μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες προϊόντων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα μερικής εκτέλεσης ή ακύρωσης των εκδοθέντων πιστοποιητικών ή κατόπιν ανάκτησης του χορηγούμενου πλεονεκτήματος, μετα φέρονται στην επόμενη περίοδο εφοδιασμού. 3. Όταν, κατά τη διενέργεια όλων των προβλεπόμενων από το άρθρο 12 της παρούσας, ελέγχων διαπιστωθεί

8 25668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) η μη τήρηση της υποχρέωσης μετακύλισης της ενίσχυ σης στον τελικό χρήστη, για το σύνολο ή μέρος της εγκεκριμένης ποσότητας, σε ένα ή και περισσότερα πιστοποιητικά δικαιούχου: α) Δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση ή σε περίπτωση που έχει καταβληθεί επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα, κατά τη διαδικασία του άρθρου 28 του ν. 2520/1997, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. β) Αποκλείεται από το καθεστώς έκδοσης πιστοποιη τικού ενίσχυσης για το τρέχον έτος εφοδιασμού. Σε περίπτωση υποτροπής, Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών Εξαγω γών), προβαίνει στη διαγραφή του δικαιούχου από το μητρώο. Άρθρο 14 Παραρτήματα Υποδείγματα Κατωτέρω παρατίθενται δύο (2) Παραρτήματα και δε καεννέα (19) Υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Παράρτημα Ι ΟΜΑΔΕΣ ΝΗΣΙΩΝ ME ΒΑΣH ΤΗN ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ THΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α/ Κατάλογος νήσων και νομών που υπάγονται στην Ομάδα Α 1. Θάσος 2. Σαμοθράκη 3. Σποράδες 4. Κύθηρα 5. Αντικύθηρα 6. Νήσος Αμολιανή 7. Νήσοι του νομού Ευβοίας, εξαιρουμένης της νήσου Ευβοίας. 8. Οι ακόλουθοι νήσοι του νομού Κυκλάδων: Κέα Κύθνος Γυάρος Άνδρος Τήνος Σύρος Μύκονος Δήλος Ρήνεια Β/ Κατάλογος νήσων και νομών που υπάγονται στην Ομάδα Β 1. Νομός Δωδεκανήσου 2. Νομός Χίου 3. Νομός Λέσβου 4. Νομός Σάμου 5. Τα υπόλοιπα, εκτός εκείνων της ομάδας Α, νησιά του νομού Κυκλάδων 6. Νήσος Γαύδος

10 25670 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25671

12 25672 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25673

14 25674 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25675

16 25676 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) * *

17 ΦΕΚ 1773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25677

18 25678 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25679

20 25680 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25681

22 25682 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25683

24 25684 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25685

26 25686 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

27 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25687

28 25688 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

29 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25689

30 25690 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 15 Η κατ έτος δαπάνη που θα προκύπτει από την εφαρ μογή της παρούσας μετά το 2007 εγκρίνεται με Από φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Άρθρο 16 Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Άρθρο 17 Από την δημοσίευση της παρούσας καταργείται η υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθμ / ομοία. Άρθρο 18 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2007 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΑΓ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΑΝ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜ. ΣΙΟΥΦΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

31

32 25692 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX * * ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ & & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ & & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 29/ 8/2007 1.Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 321815 ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Φ.Π. Ταχ.Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 14 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1104 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Η ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 21 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 309891 Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 543 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 37353/2375 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κουτσομήτρος Σωτήριος Τηλέφωνο: 210 212 59 30 Fax: 210 522 25 89 E-mail: ax2u114@minagric.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5 ης Νοεμβρίου 1993 περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις για την παραγωγή μελιού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1170 18 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 973/64400 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της Δράσης 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 8 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης από δοσης του φόρου που παρακρατείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 2-3-2005 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Aθήνα, 2-3-2005 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aθήνα, 2-3-2005 Αποφαση Νο. 256312: «Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και του τρόπου πληρωμής της επιχορήγησης της δράσης Αντικατάσταση κυψελών, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3191 16 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο στήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Θεσσαλίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 11 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001 Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρα γράφου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 756 24 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για τη χρή ση πολλαπλασιαστικού υλικού στη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 Αρ. Πρωτ: 112999 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π. Δ. ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΙΙΙ, ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8 Α /2012) και Ν. 3919/2011, άρθρο 3 (ΦΕΚ 32 Α /2011) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 752 19 Αυγούστου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 0910032189 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18647 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1370 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δι καιούχων προς επιστροφή προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 54 Συνδρομή κατά τη διέλευση σε περίπτωση απομάκρυν σης υπηκόων τρίτων χωρών δια της αεροπορικής οδού. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας

Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας Άρθρο 1 Θεσπίζεται Μητρώο Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1617 31 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001062ΕΞ 2015/Χ.Π. 2412 Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-1- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 3190 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: Μ. Φώτη Τηλέφωνο : 213.1519.233-213.1519.303

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 281 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1816 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1182 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης πε ριουσιακής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2918 29 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1004/135291 Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρη σης Εθνικού Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16041 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1144 29 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 16599/20.4.2007 απόφασης Υπουρ γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Έγκριση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ:

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ:ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αθήνα, 01 /02/2011 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:8389 ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα