Νέες Υποχρεωτικές Πληροφορίες για Ενημέρωση των καταναλωτών στα σημεία πώλησης για συσκευασμένα ή μη προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νέες Υποχρεωτικές Πληροφορίες για Ενημέρωση των καταναλωτών στα σημεία πώλησης για συσκευασμένα ή μη προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας"

Transcript

1 Λευκωσία, 14 Μαϊου 2015 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Ολους τους ενδιαφερομένους Γενικό Γραμματέα Νέες Υποχρεωτικές Πληροφορίες για Ενημέρωση των καταναλωτών στα σημεία πώλησης για συσκευασμένα ή μη προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Με την παρούσα σας συναποστέλλουμε αυτεπεξήγητη επιστολή του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών για ενημέρωση σας και δικές σας ενέργειες. Με εκτίμηση, Βασίλης Βασιλειάδης, Ανώτερος Λειτουργός Βιομηχανίας, για Γενικό Γραμματέα. ΒΒ/ΕΚ Λεωφ. Γρίβα ιγενή 38 & εληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ , 1509 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ , Φαξ , Ιστοσελίδα:www.ccci.org.cy

2 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΩΡΓΙΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Απ. Φακ.: Απ. Σηλ.: Απ. Φαξ: ΣΜΗΜΑ ΑΛΙΔΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ ΛΔΤΚΩΙΑ 1416 Λίζηα Απνδεθηώλ 21 Αππιλίος 2015 ΘΔΜΑ: Νέερ Τποσπευηικέρ Πληποθοπίερ για Δνημέπυζη ηυν καηαναλυηών ζηα ζημεία πώληζηρ για ζςζκεςαζμένα ή μη πποφόνηα αλιείαρ και ςδαηοκαλλιέπγειαρ Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα θαη ζε ζπλέρεηα πξνεγνύκελεο ηαπηάξηζκεο επηζηνιήο καο εκεξνκελίαο 9 Σεπηεκβξίνπ 2014, ζα ζέιακε λα ζαο ππελζπκίζνπκε όηη από ηηο 13 Γεκεμβπίος 2014 έρνπλ κπεη ζε εθαξκνγή νη πξόλνηεο ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 1379/2013 πνπ αθνξνύλ ηελ απαξαίηεηε πιεξνθόξεζε πνπ πξέπεη λα ζπλνδεύνπλ ηα πξντόληα αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο γηα ζθνπνύο ελεκέξσζεο ηνπ θαηαλαισηή. Ζ πιεξνθόξεζε πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεύεη ηα πην θάησ πξντόληα αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο Κυδικόρ Γαζμολογικήρ και ηαηιζηικήρ Ονομαηολογίαρ και κοινού δαζμολογίος Πεπιγπαθή 0301 Ψάξηα δσληαλά 0302 Ψάξηα, λσπά ή δηαηεξεκέλα κε απιή ςύμε, κε εμαίξεζε ηα θηιέηα ςαξηώλ θαη άιιε ζάξθα ςαξηώλ ηεο θιάζεο Ψάξηα θαηεςπγκέλα, κε εμαίξεζε ηα θηιέηα θαη άιιε ζάξθα ςαξηώλ ηεο θιάζεο Φηιέηα θαη άιιε ζάξθα ςαξηώλ (έζησ θαη αιεζκέλα), λσπά, δηαηεξεκέλα κε απιή ςύμε ή θαηεςπγκέλα 0305 Ψάξηα απνμεξακέλα, αιαηηζκέλα ή ζε άξκε. Ψάξηα θαπληζηά, έζησ θαη ςεκέλα πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαπλίζκαηνο. Αιεύξηα, ζθόλεο θαη ζπζζσκαησκέλα πξντόληα κε κνξθή ζβόισλ (πειέηεο) ςαξηώλ, θαηάιιεια γηα ηε δηαηξνθή ησλ αλζξώπσλ 0306 Μαιαθόζηξαθα, έζησ θαη ρσξίο ην όζηξαθό ηνπο, δσληαλά, λσπά, δηαηεξεκέλα κε απιή ςύμε, θαηεςπγκέλα, απνμεξακέλα, αιαηηζκέλα ή ζε άικε. Μαιαθόζηξαθα κε ην όζηξαθό ηνπο, βξαζκέλα ζε λεξό ή αηκό, έζησ θαη δηαηεξεκέλα κε απιή ςύμε, θαηεςπγκέλα, απνμεξακέλα, αιαηηζκέλα ή ζε άξκε. αιεύξηα, ζθόλεο θαη ζπζζσκαησκέλα πξντόληα κε κνξθή ζβόισλ (πειέηεο) από καιαθόζηξαθα, θαηάιιεια γηα ηε δηαηξνθή ησλ αλζξώπσλ 0307 Μαιάθηα, έζησ θαη ρσξηζκέλα από ην θνρύιη ηνπο, δσληαλά, λσπά, δηαηεξεκέλα κε απιή ςύμε, θαηεςπγκέλα, απνμεξακέλα, αιαηηζκέλα ή ζε άξκε. Αζπόλδπια πδξόβηα, άιια από ηα καιαθόζηξαθα θαη ηα καιάθηα, δσληαλά, λσπά, δηαηεξεκέλα κε απιή ςύμε, θαηεςπγκέλα, απνμεξακέλα, αιαηηζκέλα ή ζε άξκε. Αιεύξηα, ζθόλεο θαη ζπζζσκαησκέλα πξντόληα κε κνξθή ζβόισλ (πειέηεο) αζπόλδπισλ πδξόβησλ άιισλ από ηα καιαθόζηξαθα, θαηάιιεια γηα ηε δηαηξνθή ησλ αλζξώπσλ Φύθηα (ΑΖ917ΑΖ)

3 Οη ππνρξεσηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ηεο ζπζθεπαζίαο ή άιιε ζήκαλζε (π.ρ. ηακπειίηζα ζηηο ςαξαγνξέο) είλαη νη εμήο: (α) Εμπορική και επιζηημονική ονομαζία ηων ειδών Ο θαηάινγνο κε ηηο εκπνξηθέο θαη επηζηεκνληθέο νλνκαζίεο ησλ εηδώλ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα πξντόληα πνπ δηαηίζεληαη γηα ιηαληθό εκπόξην ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ θάησ από ηνλ ηίηιν «Έληππα-Αηηήζεηο» - «Δκπνξηθέο Ολνκαζίεο Αιηεπηηθώλ Πξντόλησλ». Δεν επιηρέπεηαι ε ρξήζε νπνηαζδήπνηε άιιεο εκπνξηθήο νλνκαζίαο εθηόο από απηήλ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ Δκπνξηθώλ Ολνκαζηώλ Αιηεπηηθώλ Πξντόλησλ. Γηα ηα κε πξνζπζθεπαζκέλα πξντόληα αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο, ε επηζηεκνληθή νλνκαζία ησλ εηδώλ δύλαηαη λα αλαγξάθεηαη θαη ππό κνξθή πηλαθίδαο ή αθίζαο ζην ρώξν πώιεζεο. Σηελ πεξίπησζε πνπ εκπνξεύεζηε είδνο αιηεύκαηνο πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν, ζα πξέπεη είηε λα απνζηείιεηε επηζηνιή πξνο ην Γηεπζπληή ΤΑΘΔ είηε ηαρπδξνκηθώο είηε κέζσ ζηελ νπνία λα αλαθέξεηε ηα ζηνηρεία ηνπ είδνπο πνπ εκπνξεύεζηε θαη λα δεηάηε λα θαζνξηζηεί εκπνξηθή νλνκαζία. (β) Μέθοδος παραγωγής Θα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε ιέμε «αλιεσμένο ή αλιεύθηκε» γηα πξντόληα πνπ πξνέξρνληαη από ηελ αιηεία, «αλιεσμένο ζε γλσκά νερά ή αλιεύθηκε ζε γλσκά νερά» γηα πξντόληα πνπ πξνέξρνληαη από αιηεία ζε εζσηεξηθά ύδαηα θαη «σδαηοκαλλιέργειας ή εκηροθής» γηα πξντόληα πνπ πξνέξρνληαη από εθηξνθή ζε κνλάδεο πδαηνθαιιηέξγεηαο. (γ) Περιοτή αλίεσζης ή εκηροθής η) Αλιεσηικά προϊόνηα ποσ έτοσν αλιεσθεί ζηη θάλαζζα Υποτρεωηική θαζίζηαηαη η αναγραθή ηης ονομαζίας ηης αλιεσηικής ζώνης ηοσ FAO (π.ρ. Γπηηθόο Ηλδηθόο Ωθεαλόο). Δηδηθά γηα αιηεύκαηα πνπ πξνέξρνληαη από ηηο πεξηνρέο ΒΟΡΔΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΟ ΑΣΛΑΝΣΙΚΟ (FAO 27) θαη ΜΔΟΓΔΙΟ ΚΑΙ ΜΑΤΡΗ ΘΑΛΑΑ (FAO 37) ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη: - νλνκαζία ηεο αιηεπηηθήο δώλεο κε δηαηύπσζε θαηαλνεηή πξνο ηνπο θαηαλαισηέο ή παξάζηαζε ηεο δώλεο κέζσ ράξηε ή εηθόλα - θαη επηπιένλ αλαγξαθή ηεο νλνκαζίαο ηεο ππνπεξηνρήο ή δηαίξεζεο ή θαη ηα δπν όπσο απαξηζκνύληαη ζηνλ θαηάινγν αιηεπηηθώλ δσλώλ FAO Οη Ολνκαζίεο ησλ Εσλώλ, νη δηαηξέζεηο θαη νη ππνπεξηνρέο βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΑΘΔ ηη) Αλιεσηικά προϊόνηα ποσ αλιεύονηαι ζε γλσκά νερά Τελ έλδεημε ησλ πδάησλ πξνέιεπζεο ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ από ην νπνίν πξνήιζε ην πξντόλ ή ηα ύδαηα πξνέιεπζεο ηξίηεο ρώξαο (π.ρ. γηα ην είδνο πέξθα ηνπ Νείινπ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη Λίκλε Βηθηώξηα, Οπγθάληα) ηηη) Προϊόνηα σδαηοκαλλιέργειας Αλαθνξά ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ ή ηεο ηξίηεο ρώξαο πνπ ην πξντόλ έρεη θζάζεη ην ήκηζπ ή πεξηζζόηεξν ηνπ βάξνπο ηνπ ή έρεη παξακείλεη ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ήκηζπ ηεο πεξηόδνπ αλάπηπμεο ηνπ ή ζηελ πεξίπησζε ησλ νζηξαθνεηδώλ έρεη ππνζηεί ηελ ηειηθή θάζε εθηξνθήο ή θαιιηέξγεηαο επί 6 κήλεο ηνπιάρηζηνλ. Σεκεηώλεηαη όηη εθηόο από ηηο ππνρξεσηηθά αλαγξαθόκελεο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γ (η), (ηη) θαη (ηηη) νη επηρεηξεκαηίεο δύλαηαη λα αλαθέξνπλ πην ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. H αλαγξαθή ηνπ αξηζκνύ αιηεπηηθήο πεξηνρήο FAO (π.ρ ) δεν είναι πλέον σποτρεωηική.

4 (δ) Καηηγοπία Αλιεςηικού Δπγαλείος Σηελ πιεξνθόξεζε πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε θαηεγνξία ηνπ αιηεπηηθνύ εξγαιείνπ αιίεπζεο. Καηηγοπία Αλιεςηικού Δπγαλείος Γπίποι Πεπιγπαθή Πεξηιακβάλεη ηηο Πεδόηξαηεο, Γαλέδηθνη γξίπνη, Σθσηζέδηθνη γξίπνη, Εεπγαξσηνί γξίπνη Σπάηερ Πεξηιακβάλεη ηηο Γνθόηξαηεο, ηξάηεο βπζνύ κε πόξηεο, ηξάηεο βπζνύ κε δεπγαξσηά ζθάθε, κεζνπειαγηθέο ηξάηεο κε πόξηεο, πειαγηθέο ηξάηεο κε δεπγαξσηά ζθάθε, δίδπκεο ηξάηεο κε πόξηεο Απλάδια δίσηςα και παπεμθεπή δίκηςα Πεξηιακβάλεη ηα Σηάζηκα απιάδηα δίρηπα (αγθπξνβνιεκέλα), παξαζπξόκελα δίθηπα, θπθισηηθά απιάδηα δίρηπα, καλσκέλα δίρηπα, ζπλδπαζκόο καλσκέλσλ θαη απιαδηώλ δηρηπώλ Κςκλυηικά δίσηςα και δίσηςα ηύπος αθεπινολόγος Πεξηιακβάλεη ηα Γξη γξη, ρσξίο ζπζηνιέα (Lamparo), δίρηπα ηύπνπ αζεξηλνιόγνπ ησλ νπνίσλ ν ρεηξηζκόο γίλεηαη από ζθάθνο, δίρηπα ηύπνπ αζεξηλνιόγνπ ζηάζηκα ησλ νπνίσλ ν ρεηξηζκόο γίλεηαη από ηελ αθηή Αγκίζηπια και πεηονιέρ Πεξηιακβάλεη ηηο Πεηνληέο ρεηξόο θαη πεηνληέο κε θαιάκη (ησλ νπνίσλ ν ρεηξηζκόο γίλεηαη κε ην ρέξη), Πεηνληέο ρεηξόο θαη πεηνληέο κε θαιάκη (ησλ νπνίσλ ν ρεηξηζκόο γίλεηαη κε βνήζεηα κεραλήο), ζηάζηκα παξαγάδηα, παξαζπξόκελα παξαγάδηα, ζπξηέο Γπάγερ Πεξηιακβάλεη ηηο Γξάγεο πνπ ζύξνληαη από ζθάθνο, δξάγεο ρεηξόο ησλ νπνίσλ ν ρεηξηζκόο γίλεηαη από ζθάθνο, κεραληθέο δξάγεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνξξνθεηηθώλ δξαγώλ Κιούπηοι και παγίδερ Πεξηιακβάλεη ηα Κνθηλέια (θηνύξηνη)

5 (ε) Αποτςγμένα Πποφόνηα Σηελ πεξίπησζε πνπ θαηεςπγκέλν πξντόλ ηίζεηαη πξνο πώιεζε αθνύ έρεη πξνεγεζεί ε απόςπμε ηνπ, ηόηε είλαη ππνρξεσηηθό λα αλαθέξεηαη ε πιεξνθνξία απηή (π.ρ. αλαγξαθή ηεο ιέμεο «απνςπρζέλ»). Ζ πιεξνθόξεζε απηή δελ είλαη ππνρξεσηηθό λα αλαγξάθεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ - αθνξά ζπζηαηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην ηειηθό πξντόλ - ηξόθηκα γηα ηα νπνία ε θαηάςπμε είλαη απαξαίηεην ηερληθό βήκα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο - πξντόληα αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο πνπ έρνπλ πξνεγνπκέλσο θαηαςπρζεί γηα ιόγνπο αζθάιεηαο ηεο πγείαο, ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΗΗ ηκήκα VIII ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 853/ πξντόληα αιηείαο θαη πξντόληα πδαηνθαιιηέξγεηαο πνπ έρνπλ πξνεγνπκέλσο απνςπρζεί πξηλ από ην θάπληζκα, ην αιάηηζκα, ην καγείξεκα, ηε δηαηήξεζε Σε πεξίπησζε πνπ πξνζθέξνληαη πξνο πώιεζε κείγκα παλνκνηόηππσλ εηδώλ (ίδην είδνο ςαξηνύ) πνπ όκσο έρνπλ δηαθνξεηηθή κέζνδν παξαγσγήο ηόηε ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε ζπλαθήο κε ηελ θάζε παξηίδα κέζνδνο παξαγσγήο ελώ ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξνληαη πξνο πώιεζε κείγκα παλνκνηόηππσλ εηδώλ (ίδην είδνο ςαξηνύ) πνπ δηαθέξεη ε δώλε αιίεπζεο ή ε ρώξα πδαηνθαιιηέξγεηαο αλαγξάθεηαη ηνπιάρηζηνλ ε πεξηνρή ηεο αληηπξνζσπεπηηθόηεξεο από άπνςε πνζόηεηαο παξηίδαο θαη έλδεημε όκσο όηη ηα πξντόληα πξνέξρνληαη από δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο αιίεπζεο ή πδαηνθαιιηέξγεηαο. Δθηόο από ηηο ππνρξεσηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηε ζήκαλζε ησλ πξντόλησλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο (Παπάγπαθοι α έυρ ε) δύλαηαη πποαιπεηικά λα παξέρνληαη θαη επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηελ εκεξνκελία αιίεπζεο ή εμαιίεπζεο, ηελ εκεξνκελία εθθόξησζεο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ιηκέλα εθθόξησζεο, πιεξνθνξίεο πεξηβαιινληηθνύ ραξαθηήξα, πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηερληθέο ή κεζόδνπο παξαγσγήο, ηε δηαηξνθηθή αμία ηνπ πξντόληνο θιπ. Δπηπξόζζεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη Κώδικαρ QR 1 πνπ λα πεξηέρεη όιεο ή κέξνο ησλ ππνρξεσηηθώλ πιεξνθνξηώλ. Γηα ηα κε πξνζπζθεπαζκέλα πξντόληα αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο νη ππνρξεσηηθέο πιεξνθνξίεο α-ε κπνξεί λα παξέρνληαη ζηε ιηαληθή πώιεζε κε εκπνξηθή πιεξνθόξεζε (πηλαθίδεο, αθίζεο θιπ) λννπκέλνπ ηνπ όηη ζα ππάξρεη ζαθήο δηαζύλδεζε ηεο ζήκαλζεο κε ην πξντόλ. Σηελ πεξίπησζε ρξήζεο πηλαθίδσλ ή αθηζώλ, ν επηρεηξεκαηίαο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη κε ην ΤΑΘΔ ώζηε ν ηξόπνο πνπ ζα επηιέμεη λα παξέρεη πιεξνθόξεζε ζηνπο θαηαλαισηέο λα ηύρεη επεμεξγαζίαο θαη ειέγρνπ σο πξνο ηε ζπκβαηόηεηα ηνπ κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Καλνληζκνύ 1379/2013. Άληξε Ζξαθιένπο γηα Αλ. Γηεπζπληή 1 Κώδικαρ QR (Quick responce): Γξακκσηόο θώδηθαο (barcode) δύν δηαζηάζεσλ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΡΔΑΣΧΝ ΓΔΝ ΝΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΡΔΑΣΧΝ ΓΔΝ ΝΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΡΔΑΣΧΝ ΓΔΝ ΝΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Α) ΝΧΠΟ ΒΟΔΗΟ ΚΡΔΑ ΜΠΟΤΣΗ ( ΚΗΛΟΣΟ-ΛΑΠΑ).( 12-24 ΜΖΝΧΝ) ΠΟΗΟΣΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ Οη ππεύζπλνη επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ (πνπ παξάγνπλ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο Διεπζεξία Μαληδώξνπ Μνπρηληίλ Ρανπάλ «Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS

Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS ύνηομη πεπιγπαθή Ροή επγαζιών Αναλςηική πεπιγπαθή 1 ύνηομη πεπιγπαθή Η Γηαρείξηζε Γεδνκέλσλ Κύβνπ κέζσ ηνπ SQL Server Analysis Services απνηειεί κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δπλαηόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΗΘΟ ΔΠΗΣΔΙΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΔΦΟΓΗΑΚΟΤ ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ

ΓΔΛΗΘΟ ΔΠΗΣΔΙΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΔΦΟΓΗΑΚΟΤ ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ ΓΔΛΗΘΟ ΔΠΗΣΔΙΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΔΦΟΓΗΑΚΟΤ ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΡΤΕΗΟΤ ΚΑΘΡΟΠΔΡΚΟΤ (PARBOILED) ΠΓΔ-P-381 ΔΘΓΟΖ: 7ε ΑΡ. ΘΩΓΗΘΟΤ: 8945-02-007-181208 ΑΘΖΛΑ ΛΟΔΚΒΡΗΟ 2008 ΠΗΛΑΘΑ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΩΛ - ΓΗΟΡΘΩΔΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΕΘΑ ΣΩΝ ΚΡΕΑΣΩΝ. Ρακψλ Παπαδφπνπινο Κηεληαηξηθφο Λεηηνπξγφο Α Σνκέαο Κηεληαηξηθήο Δεκφζηαο Τγείαο

ΑΦΑΛΕΘΑ ΣΩΝ ΚΡΕΑΣΩΝ. Ρακψλ Παπαδφπνπινο Κηεληαηξηθφο Λεηηνπξγφο Α Σνκέαο Κηεληαηξηθήο Δεκφζηαο Τγείαο ΑΦΑΛΕΘΑ ΣΩΝ ΚΡΕΑΣΩΝ Ρακψλ Παπαδφπνπινο Κηεληαηξηθφο Λεηηνπξγφο Α Σνκέαο Κηεληαηξηθήο Δεκφζηαο Τγείαο Θεκαηνινγία (1) Πνιηηηθή ηεο ΕΕ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θξεάησλ εκαζία ηεο θαηαλάισζεο θξέαηνο Παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Δ Κ Θ Δ Η Δ Π Ι Θ Δ Ω Ρ Η Η Μ Ι Κ Ρ Ο Τ Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ο Τ Κ Α Φ Ο Τ

Δ Κ Θ Δ Η Δ Π Ι Θ Δ Ω Ρ Η Η Μ Ι Κ Ρ Ο Τ Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ο Τ Κ Α Φ Ο Τ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 10 ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΜΙΚΡΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΚΑΦΟΤ ΟΛΙΚΟΤ ΜΗΚΟΤ ΜΔΥΡΙ ΚΑΙ 7 ΜΔΣΡΩΝ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΡΥΙΚΗ (*) ΛΙΜΔΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΔΡΙΟΓΙΚΗ (*) Δ Κ Θ Δ Η Δ Π Ι Θ Δ Ω Ρ Η Η Μ Ι Κ Ρ Ο Τ Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Νηθόιαο Καξαληθόιαο Γηδάθησξ Μεραληθόο Α.Π.Θ. 1 Πέξπ Λαθαδάλε Λέθηνξαο Α.Π.Θ. 2 Μύξσλ Μπξίδεο Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 3 Γεκήηξεο Ράκλαιεο Γηπι. Α.Σ.Μ. Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Α.Π.Θ. 4 Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Οη Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες εθαξκόδνληαη ζηηο θαηεγνξίεο θαηαλαισηώλ ησλ νπνίσλ ε νηθνλνκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων και ςποβολή ζηη ΓΓΠ

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων και ςποβολή ζηη ΓΓΠ Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων και ςποβολή ζηη ΓΓΠ ύνηομη πεπιγπαθή Ροή επγαζιών Αναλςηική πεπιγπαθή 1 ύνηομη πεπιγπαθή Με ηξνπνπνίεζε ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθώλ Δηαδηθαζηώλ ζεζπίζηεθε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΜΕΣΕ, αλ θαζ ύιελ αξκόδηα, νπδέπνηε ελεκεξώζεθε γηα ηελ. Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.) των «πράσινων

Η ΠΕΜΕΣΕ, αλ θαζ ύιελ αξκόδηα, νπδέπνηε ελεκεξώζεθε γηα ηελ. Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.) των «πράσινων ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Η ΠΕΜΕΣΕ, αλ θαζ ύιελ αξκόδηα, νπδέπνηε ελεκεξώζεθε γηα ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ ζηελ Ε.Ε. ζρεηηθά κε ηνλ ραξαθηεξηζκό σο Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.) των «πράσινων ελιών Φαλκιδικής».

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο. Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ»

Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο. Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ» Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ» VS ΦΟΙΤΗΤΗΣ Α.Μ. ωτηρόπουλος Γιώργος 8060129 Επιβλέπον Καθηγητής Δρ.. Δημητριάδης Τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

Content. Management. System

Content. Management. System Content Management System / Corporate / B2B / B2C 1 Atlantis CMS - Corporate/ B2B / B2C ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 3 Γενική δομή τησ οντότητασ 3 Απλή ςχηματική απεικόνιςη τησ αρχιτεκτονικήσ 5 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Μονάδων Αποηέθρωζης & σναποηέθρωζης άρθρο 25 και 29 ηοσ Κανονιζμού (ΕΚ) 1069-2009 Παρ. ΙΙΙ και Παρ. XVI Καν (ΕΕ)142/2011

Έλεγτος Μονάδων Αποηέθρωζης & σναποηέθρωζης άρθρο 25 και 29 ηοσ Κανονιζμού (ΕΚ) 1069-2009 Παρ. ΙΙΙ και Παρ. XVI Καν (ΕΕ)142/2011 ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΦΟΥ ΔΚΔΥ-Γ ΖΥΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Γενική Διεύθσνζη Περιθερειακής Αγροηικής Οικονομίας & Κηηνιαηρικής Περιθερειακή Ενόηηηα. Σμήμα Κηηνιαηρικής Ημερομηνία ελέγτοσ: Επιθεωρηηής (ές)

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία: Όλνκα Δπηζηηηζηηθήο Μνλάδαο (ΔΜ) Γηεύζπλζε ΔΜ:... Γήκνο / Κνηλόηεηα:. Τει. Κηλεηό (Ηδηνθηήηε/Γηεπζπληή)..

Ζκεξνκελία: Όλνκα Δπηζηηηζηηθήο Μνλάδαο (ΔΜ) Γηεύζπλζε ΔΜ:... Γήκνο / Κνηλόηεηα:. Τει. Κηλεηό (Ηδηνθηήηε/Γηεπζπληή).. ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Α/Α Δπηζηηηζηηθήο Μνλάδαο 0 Ζκεξνκελία: ΔΡΔΤΝΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ/ΕΦΑΡΜ/008 Ανάλςζη θπεπηικών ζςζηαηικών ηων κςππιακών θαγηηών και η ψηθιακή ζύζεςξη ηων καηαναλωηών, επαγγελμαηιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ Η ΑΙΣΗΗ 1/1/2014-30/6/2014 ΟΝΟΜΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: ΑΡΙΘΜΟ ΦΑΚΔΛΟΤ: ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ ΦΡΑΓΙΓΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΠΔΡΙΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ Η ΑΙΣΗΗ 1/1/2014-30/6/2014 ΟΝΟΜΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: ΑΡΙΘΜΟ ΦΑΚΔΛΟΤ: ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ ΦΡΑΓΙΓΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ρϋδην Δληζρύζεσλ Ήζζνλνο εκαζέαο (De minimis) πξνο ΚππξηαθΫο Δπηρεηξάζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκεέο ηεο Μεηαπνέεζεο ά/θαη Δκπνξέαο Γεσξγηθώλ Πξντόλησλ γηα Ιδησηηθά πκκεηνρά ζε ΔκπνξηθΫο ΔθζΫζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών

Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών Κανόνερ Διακίνηζηρ και Εμποπίαρ Πποϊόνηων και Παποσήρ Τπηπεζιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Τ.) Απιθμ. Α2 861 (ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) ΕΝΟΣΗΣΑ 4.6. ΟΠΩΡΟΛΑΥΑΝΙΚΑ Άπθπο 38 Διακίνηζη

Διαβάστε περισσότερα

Τα πνιιαπιά Sites Ζ Πνιπδσληθόηεηα Ζ Πνιπγισζζία

Τα πνιιαπιά Sites Ζ Πνιπδσληθόηεηα Ζ Πνιπγισζζία Ο πνλνθέθαινο ηεο δεκηνπξγίαο ελόο εηαηξηθνύ portal, ελόο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ κε πειάηεο ιηαληθήο ή ρνλδξηθήο ή ελόο εηαηξηθνύ ελδνεπηρεηξεζηαθνύ ζπζηήκαηνο ελεκέξσζεο, ηειείσζε! Ο altab2x

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα