ΣΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ IOYNIOY ΣΙ ΣΙΜΔ ΓΔΝ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ ΦΟΡΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΑΙ Φ.Π.Α. 23%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ IOYNIOY ΣΙ ΣΙΜΔ ΓΔΝ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ ΦΟΡΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΑΙ Φ.Π.Α. 23%"

Transcript

1 ΣΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ IOYNIOY ΣΙ ΣΙΜΔ ΓΔΝ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ ΦΟΡΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΑΙ Φ.Π.Α. 23% Ο ΠΑΡΧΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΚΤΡΧΝΔΗ ΣΤΥΟΝ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟΤ / ΔΚΓΟΖ Α ΟΗ ΣΗΜΔ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΤΝ ΥΧΡΗ ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ 1

2 2

3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ LOGIC SYSTEM ΖΥΔΗΑ ζει. 4 DPA MICROPHONES ζει. 9 ARX DI SPLITTER USB BOX ζει. 23 AUDAC ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΔ ΔΝΗΥΤΣΔ-ΖΥΔΗΑ ζει. 25 ULTRASONE HEADPHONES ζει. 42 NAGRA RECORDER ζει. 44 SQN MIXER ζει. 45 ALPHATON D.I BOX SPLITTER CABLE TESTER ζει. 46 AUDIO & VISION ΡΤΘΜΗΣΖ ΖΥΟΤ ζει. 47 WAHLBERG SHUTTER PROJECTOR ζει. 47 COOLUX PANDORAS BOX MEDIASERVER ζει. 48 PANDORAS BOX MEDIAPLAYER ζει. 49 LT-LIGHT ΚΟΝΟΛΔ ΦΧΣΗΜΟΤ SPLITTER ζει. 51 AV LIGHTS DIMMERS ζει. 53 AV LIGHTS ΚΟΝΟΛΔ DEMUX SWITCHERS ζει. 54 LTH LED PARS - ACCESSORIES ζει. 55 SWEFOG ΜΖΥΑΝΖ ΚΑΠΝΟΤ ζει. 57 MD ΒΑΔΗ ΑΝΑΛΟΓΗΑ RACK PANEL ζει. 58 CAYMON ΒΑΔΗ FLIGHT CASE ζει. 71 EXPLORER CASES ΠΛΑΣΗΚΔ ΒΑΛΗΣΔ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ζει. 73 LE MARK GAFFER TAPE ANTI SLIP TAPE ζει. 80 CM LODESTAR CM LODESTAR MOTOR ζει. 82 ROPE SAFETY BONDS ζει. 84 PLASPACK ΠΑΝΗΑ ΓΗΑ PROJECTION ζει. 86 SWITCHCRAFT ΒΤΜΑΣΑ PATCHBAY ζει. 87 TASKER ΚΑΛΧΓΗΑ/CONNECTORS ζει. 93 PROCAB ΚΑΛΧΓΗΑ ΣΔΡΜΑΣΗΜΔΝΑ ζει. 100 AUDIO & VISION ΚΑΛΧΓΗΑ ΣΔΡΜΑΣΗΜΔΝΑ ζει

4 K.B Installed Sound from Logic IS 7 Ζρείν 2 δξόκσλ, 6,5"+ Titanioum dome", 100W RMS, 8Χ, 70Hz 20kHz 205mm (W) x 365mm (H) x 240mm (D). 8 Kg. 490,00 IS 8 Ζρείν 2 δξόκσλ, 8"+ 1" Diver, 200W RMS, 96dB, 8Χ, 60Hz 18kHz 250mm (W) x 425mm (H) x 275mm (D). 12 Kg. 592,00 IS 10 Ζρείν 2 δξόκσλ, 10"+ 1" Diver, 300W RMS, 96dB, 8Χ, 58Hz 20kHz 305mm (W) x 520mm (H) x 290mm (D). 18 Kg. 845,00 IS 12 Ζρείν 2 δξόκσλ, 12"+ 1" Diver, 400W RMS, 97dB, 8Χ, 60Hz 18kHz 365mm (W) x 625mm (H) x 325mm (D). 22 Kg. 970,00 B120i Ζρείν subwoofer, 400WRMS, 8Χ, κε woofer 12", Hz, 98dB 365mm (W) x 555mm (H) x 325mm (D). 22kg. 722,00 B150i Ζρείν subwoofer, 500WRMS, 8Χ, κε woofer 15", Hz, 99dB 425mm (W) x 631mm (H) x 410mm (D). 25kg. 813,00 B300i Ζρείν subwoofer, 1000WRMS, 4Χ, κε woofer 2x15", Hz, 101dB 505mm (W) x 780mm (H) x 600mm (D). 63kg ,00 4

5 K.B ML 8 ML 12 ML 14 ML 15 B.5 Multi Function from Logic Ζρείν 2 δξόκσλ 8" Neodymium woofer, driver 1" δηαζπνξά 90 x 60, 250W RMS, 16Χ 97dB 70Hz-20kHz 275mm (W) x 425mm (H) x 255mm (D). 11,6 Kg. Ζρείν 2 δξόκσλ 12" woofer, driver 1" δηαζπνξά 90 x 40, 400W RMS, 8Χ 98dB 55Hz-20kHz 385mm (W) x 625mm (H) x 345mm (D). 26,6 Kg. Ζρείν 2 δξόκσλ 12" woofer, driver 1,4 Driver Neodymium δηαζπνξά 90 x 40, 400W RMS, 8Χ 98dB 55Hz-20kHz 385mm (W) x 625mm (H) x 345mm (D). 26,6 Kg. Ζρείν 2 δξόκσλ 15" Neodymium woofer, driver 1,4 Driver Neodymium δηαζπνξά 90 x 60, 500W RMS, 8Χ 99dB 50Hz-20kHz 445mm (W) x 695mm (H) x 390mm (D). 31,1 Kg. Ζρείν subwoofer, 400WRMS, 8Χ, κε woofer 12", Hz, 98dB 625mm (W) x 310mm (H) x 400mm (D). 24,6kg , , , ,00 820,00 B1 Ζρείν subwoofer, 500WRMS, 8Χ, κε woofer 15", Hz, 99dB 780mm (W) x 360mm (H) x 500mm (D). 35,8kg. 904,00 SB1 Ζρείν subwoofer, 1200WRMS, 8Χ, κε woofer 18", Hz, 100dB 780mm (W) x 420mm (H) x 600mm (D). 42,1kg ,00 5

6 K.B LM 12 Live Sound from Logic Ζρείν stage monitor 400W RMS, 8Χ, κε 12 woofer θαη Coaxially 1 Driver δηαζπνξά 60,απόθξηζε 60Hz-18kHz επαηζζεζία 98dB. 408mm (W) x 555mm (H) x 333mm (D) 24kg ,00 LM 15 Ζρείν stage monitor 600W RMS, 8Χ, κε 15 woofer Neodymium θαη Coaxially 1,4 Driver δηαζπνξά 60,απόθξηζε 55Hz ,00 18kHz επαηζζεζία 99dB. 487mm (W) x 625mm (H) x 450mm (D) 27kg. LM 20 Ζρείν stage monitor 600W RMS, 8Χ, κε 15 woofer Neodymium θαη Coaxially 1,4 Driver Neodymium δηαζπνξά 60 απόθξηζε 55Hz-18kHz 2.113,00 επαηζζεζία 99dB. 487mm (W) x 625mm (H) x 450mm (D) 27kg. F/C LM15-20 Flight case γηα 2 stage monitor LM15 & LM20 813,00 CA10 Ζρείν 2 δξόκσλ line array 300W 97dB επαηζζεζία κε 1Υ8" woofer, 2X1" 90Υ10 δηαζπνξά, απόθξηζε 100 Hz-20KHz ππάξρεη 1.814,00 δπλαηόηεηα αλάξηεζεο, ππνδνρή ηξηπόδνπ, βάξνπο 15kgr, 255Υ505Υ300 CA10i Οκνίσο κε ην CA10 αιιά ζε installation version 1.670,00 CA20 Ζρείν 2 δξόκσλ line array 300W 97dB επαηζζεζία κε 1Υ8" woofer, 2X1" 90Υ20 δηαζπνξά, απόθξηζε 100 Hz-20KHz ππάξρεη 1.814,00 δπλαηόηεηα αλάξηεζεο, ππνδνρή ηξηπόδνπ, βάξνπο 15kgr, 255Υ505Υ300 CA20i Οκνίσο κε ην CA20 αιιά ζε installation version 1.670,00 DOLLY Heavy duty touring dolly 202,00 CA2 Flight case γηα 2 CA ,00 CA4 Flight case γηα 4 CA ,00 COVER Heavy duty cover 117,00 6

7 K.B Nd115 Ζρείν subwoofer, 1000WRMS, 8Χ, κε woofer 1x15", Hz, 99dB 600mm (W) x 505mm (H) x 600mm (D). 45kg ,00 Nd215 Ζρείν subwoofer, 2000WRMS, 8Χ, κε woofer 2x15", Hz, 99dB 780mm (W) x 505mm (H) x 600mm (D). 60kg ,00 Nd215i Οκνίσο κε ην Nd215 αιιά ζε installation version 2.145,00 VA Nd Ζρείν 2 δξόκσλ line array 660W 110dB επαηζζεζία κε 2Υ8" woofer, 2X1" 120Υ10 δηαζπνξά, απόθξηζε 70 Hz-20KHz βάξνπο 28kgr, 800Υ505Υ ,00 VA Dolly Clip on transit cover γηα ην VA 260,00 VA Cover Transit Cover γηα ν VA 795,00 Nd218 Nd218i Nd Dolly Ζρείν subwoofer, 2200WRMS, 8Χ, κε woofer 2x18", Hz, 100dB 780mm (W) x 575mm (H) x 575mm (D). 69kg. Οκνίσο κε ην Nd218 αιιά ζε installation version Heavy duty touring Dolly γηα ην Nd , ,00 208,00 Nd Cover Transit Cover γηα ην Nd ,00 Nd315 Nd315i Nd Dolly Ζρείν subwoofer, 3000WRMS, 8Χ, κε woofer 3x15", Hz, 102dB 505mm (W) x 780mm (H) x 600mm (D). 60kg. Οκνίσο κε ην Nd315 αιιά ζε installation version Heavy duty touring Dolly γηα ην Nd , ,00 208,00 Nd Cover Transit Cover γηα ην Nd ,00 7

8 K.B Control from Logic System Pro Audio Φεθηαθά ειεγρόκελνο επεμεξγαζηήο ερείσλ 2in 4out 1U 19 rack, παξακεηξηθά Eq γηα θάζε είζνδν θαη έμνδν 6 πεξηνρώλ, Hi self,low self θίιηξα ζηηο εηζόδνπο θαη ζηηο DP2140 εμόδνπο όπσο θαη μερσξηζηά limiters γηα ηηο εμόδνπο. HPF θίιηξα εηζόδσλ, LPF θαη HPF θίιηξα εμόδσλ. Γπλαηόηεηα πιήξνπο ειέγρνπ από ειεθηξνληθό ππνινγηζηή κέζσ RS232 Φεθηαθά ειεγρόκελνο επεμεξγαζηήο ερείσλ 2in 6out 1U 19 rack, παξακεηξηθά Eq γηα θάζε είζνδν θαη έμνδν 6 πεξηνρώλ, Hi self,low self θίιηξα ζηηο εηζόδνπο θαη ζηηο DP2160 εμόδνπο όπσο θαη μερσξηζηά limiters γηα ηηο εμόδνπο. HPF θίιηξα εηζόδσλ, LPF θαη HPF θίιηξα εμόδσλ. Γπλαηόηεηα πιήξνπο ειέγρνπ από ειεθηξνληθό ππνινγηζηή κέζσ RS , ,00 ACCESSORIES DISTANCE BAR K&M Screw in pole mount 85,00 IS7 BRACKET Fixed βάζε γηα IS7 33,00 IS8 BRACKET WME-75 IS10 BRACKET WME-100 WMS 50 βάζε γηα IS7 76,00 Βάζε γηα IS8 84,00 Βάζε γηα IS10 107,00 IS12 BRACKET Βάζε γηα IS12 107,00 ML8 BRACKET Βάζε γηα ML8 84,00 ML12 BRACKET Βάζε γηα ML12 107,00 ML15 BRACKET Βάζε γηα ML15 107,00 US001 Μεηαιιηθή βάζε ηύπνπ Π γηα ML8 95,00 US002 Μεηαιιηθή βάζε ηύπνπ Π γηα IS8 63,00 8

9 K.B d:facto Σν λέν d:facto είλαη έλα πςειήο πνηόηεηαο κηθξόθσλν κε εμαηξεηηθό θπζηθό ήρν, πςειήο πνηόηεηαο δηαρσξηζκό από θνληηλέο πεγέο ήρνπ θαη γηα αθξαίν επίπεδν ήρνπ. Τπεξθαξδηνεηδέο πςειώλ επηπέδσλ δηαρσξηζκό θαη αιεζηλό ρξώκα ήρνπ επί ζθελήο, εμίζνπ θαηάιιειν γηα ηελ ελίζρπζε ησλ PA θαη ηελ θαηαγξαθή. Σν ελζσκαησκέλν 3 νλ επηπέδσλ πιέγκα πξνζηαζίαο Pop απνκαθξύλεη απνηειεζκαηηθά ηνλ αλεπηζύκεην ζόξπβν. Δλ νιίγνηο, ην λέν d:facto γεθπξώλεη ην ράζκα αλάκεζα ζηηο δσληαλέο παξαζηάζεηο θαη ηηο ερνγξαθήζεηο. 720, NEW Shotgun Microphone 1.550, R NEW Shotgun Microphone with Rycote Windshield 1.750,00 RWK4017 Rycote Windshield for , Mobile Surround Microphone Plug-and-play solution Lightweight and portable Rich, smooth and fully enveloping sound Discrete 5.1 analog output no processing needed 2.500, TL Omnidirectional Microphone, P , Compact Stereo Kit 3.000,00 CSM4000 Compact Shock Mount for ,00 9

10 K.B DUA 0090 Pop-filter 140, Omnidirectional Microphone, High Sens., P48 440, Omnidirectional Microphone, Low Sens., P48 440,00 DUA0573 Αληηαλεκηθό γηα 4090/4091 7, A 2006C 2011A 2011C 4006A Ππθλσηηθό κηθξόθσλν, απνηειείηαη από ηνλ πξνεληζρπηή MMP-A θαη ηελ Παληνθαηεπζπληηθή (omni) ππθλσηηθή θάςα MMC Πεξηιακβάλεηαη, αληηαλεκηθό. Ππθλσηηθό κηθξόθσλν, απνηειείηαη από ηνλ πξνεληζρπηή MMP-C θαη ηελ Παληνθαηεπζπληηθή (omni) ππθλσηηθή θάςα MMC Πεξηιακβάλεηαη, αληηαλεκηθό. Ππθλσηηθό κηθξόθσλν, απνηειείηαη από ηνλ πξνεληζρπηή MMP-A θαη ηελ Καξδηνεηδή ππθλσηηθή θάςα MMC Πεξηιακβάλεηαη, αληηαλεκηθό. Ππθλσηηθό κηθξόθσλν, απνηειείηαη από ηνλ πξνεληζρπηή MMP-C θαη ηελ Καξδηνεηδή ππθλσηηθή θάςα MMC Πεξηιακβάλεηαη, αληηαλεκηθό. Ππθλσηηθό κηθξόθσλν, απνηειείηαη από ηνλ πξνεληζρπηή MMP-A θαη ηελ Παληνθαηεπζπληηθή (omni) ππθλσηηθή θάςα MMC Πεξηιακβάλεηαη, αληηαλεκηθό. 695,00 610,00 695,00 610, ,00 10

11 K.B 4006C 4011A Ππθλσηηθό κηθξόθσλν, απνηειείηαη από ηνλ πξνεληζρπηή MMP-C θαη ηελ Παληνθαηεπζπληηθή (omni) ππθλσηηθή θάςα MMC Πεξηιακβάλεηαη, αληηαλεκηθό. Ππθλσηηθό κηθξόθσλν, απνηειείηαη από ηνλ πξνεληζρπηή MMP-A θαη ηελ Καξδηνεηδή ππθλσηηθή θάςα MMC Πεξηιακβάλεηαη, αληηαλεκηθό , , C 4015A 4015C 4017B 4017B-R Ππθλσηηθό κηθξόθσλν, απνηειείηαη από ηνλ πξνεληζρπηή MMP-C θαη ηελ Καξδηνεηδή ππθλσηηθή θάςα MMC Πεξηιακβάλεηαη, αληηαλεκηθό. Ππθλσηηθό κηθξόθσλν, απνηειείηαη από ηνλ πξνεληζρπηή MMP-A θαη ηελ Wide Καξδηνεηδή ππθλσηηθή θάςα MMC Πεξηιακβάλεηαη, αληηαλεκηθό. Ππθλσηηθό κηθξόθσλν, απνηειείηαη από ηνλ πξνεληζρπηή MMP-C θαη ηελ Wide Καξδηνεηδή ππθλσηηθή θάςα MMC Πεξηιακβάλεηαη, αληηαλεκηθό. Ππθλσηηθό κηθξόθσλν, απνηειείηαη από ηνλ πξνεληζρπηή MMP-B θαη ηελ Τπεξθαξδηνεηδεο/θαηεπζπληηθε ππθλσηηθή θάςα (shortgun) MMC Πεξηιακβάλεηαη, αληηαλεκηθό. Ππθλσηηθό κηθξόθσλν, απνηειείηαη από ηνλ πξνεληζρπηή MMP-B θαη ηελ Τπεξθαξδηνεηδεο/θαηεπζπληηθε ππθλσηηθή θάςα (shortgun) MMC Πεξηιακβάλεηαη, ζεη βάζε θαιάζη ιαβή αληηαλεκηθό Rycote 1.225, , , , ,00 11

12 K.B MMC2006 MMC2011 MMC4006 MMC4011 MMC4015 MMC4017 MMP-A MMP-B MMP-C Παληνθαηεπζπληηθή (omni) ππθλσηηθή θάςα, δηπινύ δηαθξάγκαηνο, επαηζζεζία 40MV/PA, απόθξηζε ζπρλόηεηαο 20Ζz-20kΖz, Παξαδίδεηαη κε αληηαλεκηθό. Καξδηνεηδήο ππθλσηηθή θάςα, δηπινύ δηαθξάγκαηνο, επαηζζεζία 10MV/PA, απόθξηζε ζπρλόηεηαο 20Ζz-20kΖz, Παξαδίδεηαη κε αληηαλεκηθό. Παληνθαηεπζπληηθή (omni) ππθλσηηθή θάςα, επαηζζεζία 40MV/PA, απόθξηζε ζπρλόηεηαο 10Ζz-20kΖz, Παξαδίδεηαη κε αληηαλεκηθό. Καξδηνεηδήο ππθλσηηθή θάςα, επαηζζεζία 10MV/PA, απόθξηζε ζπρλόηεηαο 20Ζz-20kΖz, Παξαδίδεηαη κε αληηαλεκηθό. Wide Καξδηνεηδήο ππθλσηηθή θάςα, επαηζζεζία 10MV/PA, απόθξηζε ζπρλόηεηαο 20Ζz- 20kΖz, Παξαδίδεηαη κε αληηαλεκηθό. Τπεξθαξδηνεηδεο/θαηεπζπληηθε ππθλσηηθή θάςα (shortgun), επαηζζεζία 19MV/PA, απόθξηζε ζπρλόηεηαο 20Ζz-20kΖz,. Παξαδίδεηαη κε αληηαλεκηθό. Πξνεληζρπηήο, απόθξηζε ζπρλόηεηαο low cut 8Ζz. Phantom power 48V. πλδπάδεηαη κε ηηο θάςεο 2006, 2011,4006,4011, Πξνεληζρπηήο, απόθξηζε ζπρλόηεηαο κε δηαθόπηε low cut 120Ζz & high boost +4 db ζηα 8Κhz. Phantom power 48V. πλδπάδεηαη κε ηελ θάςα 4017, Πξνεληζρπηήο, απόθξηζε ζπρλόηεηαο low cut 8Ζz. Phantom power 48V. πλδπάδεηαη κε ηηο θάςεο 2006, 2011,4006,4011, ,00 360, ,00 975, ,00 950,00 375,00 400,00 250,00 12

13 K.B ST4011A ST4011C ST4006A Stereo kit ην νπνίν απνηειείηαη από 2 ππθλσηηθά κηθξόθσλα 4011A, Πξνεληζρπηή MMP-A θαη ηελ Καξδηνεηδή ππθλσηηθή θάςα MMC Πεξηιακβάλεηαη, δύν αληηαλεκηθά Stereo Boom holder βάζεηο θαη ζθιεξή ζήθε κεηαθνξάο. Οκνίνο κε ην παξαπάλσ αιιά κε ην προενισχυτή MMP-C Stereo kit ην νπνίν απνηειείηαη από 2 ππθλσηηθά κηθξόθσλα 4006A, Πξνεληζρπηή MMP-A θαη ηελ Παληνθαηεπζπληηθή (omni) ππθλσηηθή θάςα MMC Πεξηιακβάλεηαη, δύν αληηαλεκηθά Stereo Boom holder βάζεηο θαη ζθιεξή ζήθε κεηαθνξάο , , ,00 ST4006C Οκνίνο κε ην παξαπάλσ αιιά κε ην προενισχυτή MMP-C 2.760,00 ST2011A Stereo kit ην νπνίν απνηειείηαη από 2 ππθλσηηθά κηθξόθσλα 2011A, Πξνεληζρπηή MMP-A θαη ηελ Καξδηνεηδή ππθλσηηθή θάςα MMC Πεξηιακβάλεηαη, δύν αληηαλεκηθά Stereo Boom holder βάζεηο θαη ζθιεξή ζήθε κεηαθνξάο ,00 ST2011C ST2006A ST2006C Οκνίνο κε ην παξαπάλσ αιιά κε ην προενισχυτή MMP-C Stereo kit ην νπνίν απνηειείηαη από 2 ππθλσηηθά κηθξόθσλα 2006A, Πξνεληζρπηή MMP-A θαη ηελ Παληνθαηεπζπληηθή (omni) ππθλσηηθή θάςα MMC Πεξηιακβάλεηαη, δύν αληηαλεκηθά Stereo Boom holder βάζεηο θαη ζθιεξή ζήθε κεηαθνξάο. Οκνίνο κε ην παξαπάλσ αιιά κε ην προενισχυτή MMP-C 1.280, , ,00 13

14 K.B 4060-FM Miniature Omnidirectional Microphone, Hi-Sens, ε ρξώκα Μπεδ 290, BM Miniature Omnidirectional Microphone, Hi-Sens, ε ρξώκα Μαύξν 290, FM Miniature Omnidirectional Microphone, Lo-Sens, ε ρξώκα Μπεδ 290, BM Miniature Omnidirectional Microphone, Lo-Sens, ε ρξώκα Μαύξν 290, BM Miniature Omnidirectional Microphone, Presence Boost, ε ρξώκα Μαύξν 360, BM Miniature Cardioid Microphone, Lavalier, ε ρξώκα Μαύξν 360, BM Miniature Super Cardioid Microphone, Lavalier, ε ρξώκα Μαύξν 360, H NEW Hanging Supercardioid Microphone. ε ρξώκα Μαύξν θαη ιεπθό Dedicated to hanging applications like churches, 320,00 BLM4060 Boundary Layer Microphone, Hi-Sens 500,00 14

15 K.B DAK4071-E Accessory Kit for Miniature Microphones - ENG/EFP 100,00 DAK4071-F Accessory Kit for Miniature Microphones - Film 100,00 EMK4071 ENG/EFP Microphone Kit 490,00 FMK4071 Film Microphone Kit 420,00 IMK4060 IMK4061 Instrument Microphone Kit - w Instrument Microphone Kit - w ,00 370,00 IMK 4081 Instrument Microphone Kit - w ,00 SMK4060 Stereo Microphone Kit - w ,00 SMK4061 Stereo Microphone Kit - w ,00 SMK 4081 Stereo Microphone Kit - w ,00 15

16 K.B ADH0002 ADH0020 Double-sided Tape for Miniature Concealer, 25 pcs Double-sided Tape for Miniature Dmm0007, 25 pcs 19,00 11,00 ADH0005 Double-sided Mic Tape, 50 pcs. 30,00 DMM0001 Miniature Clip 19,00 DMM0002-B Miniature Double Pin, Black 19,00 DMM0004-B Miniature Clip, Small, ε ρξώκα Μαύξν 14,00 DMM0017-B Miniature Clip, Small, ε ρξώκα Μαύξν (4060-1) 10,00 DMM0005 Miniature Holder, Single Pin, 3 pcs 19,00 DMM0007 Universal Surface Mount, 5 pcs 14,00 DMM0008-B Miniature Clip, Double Lock, ε ρξώκα Μαύξν 14,00 DMM0009 Miniature Concealer for ,00 DMM0012 Miniature Concealer for ,00 DMM0010 Tie Pod, 3 pcs 19,00 16

17 K.B MHS6005 Microphone Holder for Strings, 5 pcs 19,00 DUA0571 Αληηαλεκηθό γηα 4071, ε ρξώκα Γθξη 30,00 DUA0572 Miniature Mesh for ,00 DUA6001 DUA6002 DUA6003 DUA6004 DUA6005 DUA6006 DUA0560 DUA0567 Miniature Grids, Soft Boost, ε ρξώκα Μαύξν, 5 pcs Miniature Grids, High Boost, ε ρξώκα Μαύξν, 5 pcs Miniature Grids, Soft Boost, ε ρξώκα Μπεδ, 5 pcs Miniature Grids, High Boost, ε ρξώκα Μπεδ, 5 pcs Miniature Grids, Soft Boost, ε ρξώκα Λεπθό, 5 pcs Miniature Grids, High Boost, ε ρξώκα Λεπθό, 5 pcs Αληηαλεκηθό, ε ρξώκα Μαύξν, 5 pcs Αληηαλεκηθό, ε ρξώκα Μπεδ, 5 pcs 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 19,00 19,00 DUA0570 Αληηαλεκηθό, Colour Mix, 8 pcs 19,00 DUA0531B Αληηαλεκηθό γηα d:fine, ε ρξώκα Μαύξν, 5 pcs 19,00 DUA0531F Αληηαλεκηθό γηα d:fine, ε ρξώκα Μπέδ, 5 pcs 19,00 17

18 K.B d:fine FIOF00 d:fine FIDF00 d:fine FIOB00-2 d:fine FIDB00-2 d:fine FIOB00-2S 4066-F 4066-B 4088-F 4088-Β MMB4066-B/F MMB4088-B/F AHM6000 AHM6001 d:fine omni headset, with MicroDot δηαηίζεηαη ζε καύξν θαη ιεπθό ρξώκα d:fine directional headset, with MicroDot δηαηίζεηαη ζε καύξν θαη ιεπθό ρξώκα d:fine omni headset, with MicroDot κε δηπιε ζηέθα δηαηίζεηαη ζε καύξν θαη κπέδ ρξώκα. d:fine directional headset, with MicroDot κε δηπιή ζηέθα δηαηίζεηαη ζε καύξν θαη κπέδ ρξώκα d:fine omni headset Short, with MicroDot κε δηπιε ζηέθα δηαηίζεηαη ζε καύξν θαη κπέδ ρξώκα Omnidirectional Headband, ε ρξώκα Μπεδ Omnidirectional Headband, ε ρξώκα Μαύξν Cardioid Headband, ε ρξώκα Μπεδ Cardioid Headband, ε ρξώκα Μαύξν Miniature Microphone Boom, Omnidirectional, ε ρξώκα Μαύξν & Miniature Microphone Boom, Cardioid Headband, Black Adjustable Headband Mount for the 4066, 4088 Miniature Microphone Headbands.ε ρξώκα Μπεδ. Adjustable Headband Mount for the 4066, 4088 Miniature Microphone Headbands.ε ρξώκα Μαύξν. 450,00 480,00 480,00 510,00 480,00 470,00 470,00 500,00 500,00 360,00 390,00 170,00 170,00 18

19 K.B 4099 S Ππθλσηηθό κηθξόθσλν ππέξθαξδηνεηδέο εηδηθό γηα αμόθσλν. ηελ ζπζθεπαζία ηνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε βάζε ζηήξημεο θαη ν Adaptor XLR. Γπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζε νπνηνδήπνηε αζύξκαην ζύζηεκα 390, G Ππθλσηηθό κηθξόθσλν ππέξθαξδηνεηδέο εηδηθό γηα Κηζάξα. ηελ ζπζθεπαζία ηνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε βάζε ζηήξημεο θαη ν Adaptor XLR. Γπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζε νπνηνδήπνηε αζύξκαην ζύζηεκα 400, T Ππθλσηηθό κηθξόθσλν ππέξθαξδηνεηδέο εηδηθό γηα Σξνκπέηα. ηελ ζπζθεπαζία ηνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε βάζε ζηήξημεο θαη ν Adaptor XLR. Γπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζε νπνηνδήπνηε αζύξκαην ζύζηεκα 390, V Ππθλσηηθό κηθξόθσλν ππέξθαξδηνεηδέο εηδηθό γηα Βηνιί. ηελ ζπζθεπαζία ηνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε βάζε ζηήξημεο θαη ν Adaptor XLR. Γπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζε νπνηνδήπνηε αζύξκαην ζύζηεκα 400, B NEW Ππθλσηηθό κηθξόθσλν ππέξθαξδηνεηδέο εηδηθό γηα Μπάζν. ηελ ζπζθεπαζία ηνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε βάζε ζηήξημεο θαη ν Adaptor XLR. Γπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζε νπνηνδήπνηε αζύξκαην ζύζηεκα 380, C NEW Ππθλσηηθό κηθξόθσλν ππέξθαξδηνεηδέο εηδηθό γηα Cello. ηελ ζπζθεπαζία ηνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε βάζε ζηήξημεο θαη ν Adaptor XLR. Γπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζε νπνηνδήπνηε αζύξκαην ζύζηεκα 380,00 19

20 K.B 4099 D NEW Ππθλσηηθό κηθξόθσλν ππέξθαξδηνεηδέο εηδηθό γηα Drums. ηελ ζπζθεπαζία ηνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε βάζε ζηήξημεο θαη ν Adaptor XLR. Γπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζε νπνηνδήπνηε αζύξκαην ζύζηεκα 380, U Ππθλσηηθό κηθξόθσλν ππέξθαξδηνεηδέο κε Universal hanging. ηελ ζπζθεπαζία ηνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε βάζε ζηήξημεο θαη ν Adaptor XLR. Γπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζε νπνηνδήπνηε αζύξκαην ζύζηεκα. 390, P Γύν Ππθλσηηθά κηθξόθσλά ππέξθαξδηνεηδέο εηδηθό γηα Piano ηελ ζπζθεπαζία ηνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη δύν βάζεηο ζηήξημεο θαη δύν Adaptor XLR. Γπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζε νπνηνδήπνηε αζύξκαην ζύζηεκα 800,00 BC4099 NEW Clip for Bass and more 20,00 CC4099 NEW Clip for Cello and more 20,00 DC4099 NEW Clip for Drums and more 20,00 GC4099 NEW Clip for Guitar and more 40,00 STC4099 NEW Clip for Sax, Trumpet, and more 30,00 UC4099 NEW Clip for Universel 30,00 VC4099 NEW Clip for Violin, Mandolin and more 40,00 20

21 K.B DAD3050 DAD3056 DAD6001-BC DAD4099-BC DAD6002 DAD6003 DAD6004 DAD6008 DAD6010 DAD6017 DAD6019 DAD6022 DAD6026 DAD6032 DAD6033 Αληάπηνξαο: TOA WM360/4310 (for low DC microphones) Αληάπηνξαο: Lectrosonics LM, SM and UM series (for low DC microphones) Αληάπηνξαο: MicroDot to 3-pin XLR (P48) w. Belt Clip Αληάπηνξαο: MicroDot to 3-pin XLR (P48) w. Belt Clip γηα 4099 Αληάπηνξαο : Sennheiser BF1083- U/BF1053-U Αληάπηνξαο : Sennheiser SK 50/SK 250/SK 3063/SK 5012 Αληάπηνξαο : Audio Ltd. Tx 2000/Tx 2020/Tx 2040 Αληάπηνξαο : Sony WRT820/WRT860/WRT8 Αληάπηνξαο : Shure U1, UR1, UT1, SC1, SLX1, ULX1, TOA WM4300, PGX1 Αληάπηνξαο : AKG PT 60/80/81/400/4000 Samson UT1L, VT2L Αληάπηνξαο : Sony Freedom WRT 805 Αληάπηνξαο : Audio-Technica, ATW-T51 (1400 Series) Αληάπηνξαο : Beyerdynamic TS 500/600, Trantec S5000 series Αληάπηνξαο : Beyer Dynamic OPUS 300 / 500 /800, Mipro ACT 707T/ TE/TM/ TS/MT103/303/801/808 Adapter: Audio-Technica ATW- T1000 D/ ATW-T310/AEW-T ,00 70,00 80,00 80,00 70,00 70,00 80,00 80,00 70,00 70,00 70,00 80,00 70, ,00 DAD6034 Adapter: Sennheiser Evolution/G2 70,00 DAD6035 Αληάπηνξαο : Audio Ltd. Mini TX 70,00 DAD6036 Αληάπηνξαο : Trantec S5.5 (UHF) 70,00 21

22 Κ.Β USB BOX I - DI Plug and play digital to analog interface κε έμνδν κέζσ balanced κεηαζρεκαηηζηή γηα γαιβαληθή απνκόλσζε θαη είζνδν κε mini Jack. 205,00 USB DI Plug and play digital to analog interface κε έμνδν κέζσ balanced κεηαζρεκαηηζηή γηα γαιβαληθή απνκόλσζε 212,50 USB DI-VC Όκνηνο κε ην USB DI αιιά κε ξπζκηδόκελε έμνδν γηα εύθνιε πξνζαξκνγή 225,00 USB DI HP Όκνηνο κε ην USB DI VC αιιά κε έμνδν αθνπζηηθώλ γηα εύθνιν monitor 245,00 USB I/O Plug and play digital to analog analog to digital interface κέζσ balanced κεηαζρεκαηηζηή ζηηο εηζόδνπο θαη ζηηο εμόδνπο 312,50 22

23 Κ.Β BALANCER DE BALANCER ISO Balancer ηεξενθσληθόο unbalance to balance low impedance κεηαηξνπέαο κέζσ κεηαζρεκαηηζηή 157,50 ISO Balancer VC Όκνηνο κε ην ISO Balancer αιιά κε ξπζκηδόκελε έμνδν γηα εύθνιε πξνζαξκνγή 170,00 ISO De-Balancer ηεξενθσληθόο balance to unbalance low impedance κεηαηξνπέαο κέζσ κεηαζρεκαηηζηή 157,50 Balance 8 De Balance 8 8 θαλάιηα unbalance to balance low impedance κεηαηξνπέαο κέζσ κεηαζρεκαηηζηή 8 θαλάιηα balance to unbalance low impedance κεηαηξνπέαο κέζσ κεηαζρεκαηηζηή 463,00 463,00 Pro-DI Pro-DI Duo DI-Pre DI-Pre Duo AV-DI DI-6SM DI BOX Δλεξγό Di box κε είζνδν high impedance θαη μερσξηζηή έμνδν γηα εληζρπηή νξγάλνπ όπσο θαη audio ground lift, -20db pad Οκνίσο κε ην παξαπάλσ αιιά κε 2 audio εηζόδνπο Πξνεληζρπηήο κηθξνθώλνπ ζε balance ξπζκηδόκελε έμνδν Οκνίσο κε ην παξαπάλσ αιιά κε 2 κηθξνθσληθέο εηζόδνπο Αctive di box κε είζνδν 2 rca stereo ή mini jack θαη έμνδν 2 xlr.ηδαληθό γηα ζύλδεζε θαξηώλ ήρνπ θνκπηνύηεξ κε επαγγεικαηηθά ζπζηήκαηα ήρνπ Δλεξγό Di 6 θαλαιηώλ box κε είζνδν high impedance θαη μερσξηζηή έμνδν γηα εληζρπηή νξγάλνπ όπσο θαη audio ground lift, -20db pad 155,00 207,50 220,00 312,50 210,00 625,00 23

24 Κ.Β ISO Combiner ISO Combiner Duo ISO Splitter ISO Splitter Duo ISO Later ISO Later Duo ISO Switcher Iso Optimizer MSX48 Ear Driver 2 audio in ζε 1 audio out κε γαιβαληθή απνκόλσζε κέζσ κεηαζρεκαηηζηή Οκνίσο κε ην παξαπάλσ αιιά κε 4 audio εηζόδνπο 1 Audio είζνδν ζε 2 εμόδνπο κε γαιβαληθή απνκόλσζε κέζσ κεηαζρεκαηηζηή audio Οκνίσο κε ην παξαπάλσ αιιά κε 2 audio εηζόδνπο Γίλεη ηελ δπλαηόηεηα πιήξνπο γαιβαληθήο απνκόλσζεο balanced ζήκαηνο κε ηελ ρξήζε κεηαζρεκαηηζηή Οκνίσο κε ηα παξαπάλσ αιιά κε 2 θαλάιηα ζήκαηνο Μεηαγσγή κεηαμύ 2 δεπγώλ ζειπθώλ balanced xlr ζε έλα δεύγνο αξζεληθώλ xlr Level optimizer κε ρξήζε κεηαζρεκαηηζηή, ξπζκηδόκελε έμνδν θαη απνκόλσζε από γείσζε Splitter 16 θαλαιηώλ ζε 3 εμόδνπο αλά θαλάιη. Δληζρπηήο 2 δεπγώλ αθνπζηηθώλ κε ξπζκηδόκελε έμνδν ην θαζέλα. Δίζνδνο stereo mini jack ή stereo jack 165,00 230,00 165,00 230,00 155,00 220,00 125,00 170, ,00 230,00 Qswitch Πνιπδηαθόπηεο πνπ κεηαγάγεη 1 ζηέξεν είζνδν ζε 4 ζηέξεν εμόδνπο ή 4 ζηέξεν εηζόδνπο ζε κηα έμνδν 135,00 Amp It Again 2 Πξνζαξκνγέαο εμόδνπ ξπζκηδόκελεο ζηάζκεο κέζσ κεηαζρεκαηηζηή 155,00 AB-PSU Σξνθνδνηηθό 15λ ζηαζεξνπνηεκέλν κε 4 μερσξηζηέο εμόδνπο 205,00 TMK-1 Γσλίεο ηνπνζέηεζεο 9,50 RMK 1 Kit ηνπνζέηεζεο 4 ζπζθεπώλ 36,25 24

25 MULTI ZONE AUDIO MATRIX SYSTEM R2 Σν R2 είλαη έλα πνιπδσληθό ζύζηεκα δηαλνκήο ήρνπ κε ηελ επειημία ηνπ πνιπδνληθνύ router. Πεξηέρεη έλα 8ρ8 ςεθηαθό κάηξημ βαζηδόκελν ζε ηζρπξό DSP επεμεξγαζηή, πνπ καο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα ζπλδένπκε ςεθηαθά νπνηαδήπνηε είζνδν κε νπνηαδήπνηε έμνδν. ηνλ ζηάληαξ εμνπιηζκό ππάξρνπλ 8 αλαινγηθέο είζνδνη θαη 8 αλαινγηθέο έμνδνη πνπ κπνξνύλ λα επεθηαζνύλ αλάινγα κε ηελ αλάγθε ηεο εγθαηάζηαζεο. Μπνξνύκε λα ζπλδέζνπκε πνιιέο κνλάδεο R2 κε νπηηθή ίλα ώζηε λα κεηαθέξνπκε 16 θαλάιηα (8 ζηέξεν) ζε απεξηόξηζην αξηζκό δσλώλ. Διέγρεηαη κέζσ Ethernet από νπνηνδήπνηε PC,PDA,Laptop,όπσο θαη κέζσ RS232. πλδπάδεηαη κε optional touch screen όπσο θαη κε optional wall panels γηα πιήξε έιεγρν εηζόδσλ,εμόδσλ ,00 M2 Όκνηνο κε ην R2 αιιά κε Balance εμόδνπο 2.900,00 MTX88 Σν MTX88 είλαη έλα matrix ηεο ζεηξάο ΜΣΥ, ην νπνίν δηαζέηεη δύν εηζόδνπο κηθξνθώλνπ κε ιεηηνπξγία πξνηεξαηόηεηαο, θαη ηξεηο band tone. Γηαζέηεη ηέζζεξηο ζηεξενθσληθέο εηζόδνπο Line γηα πεγή κνπζηθήο όπσο CD-Player, ξαδηόθσλν ή MP3,... θαη άιιεο δύν εηζόδνπο πάλει γηα ζήκαηα γξακκήο θαη κηθξνθώλνπ. Σν ΜΣΥ κπνξεί λα ειεγρζεί κε ηε βνήζεηα ελόο πιήξσο ιεηηνπξγηθνύ web-based interface ή iphone / ipad app. Ζ ζύξα RS232 θάλεη ην ΜΣΥ ζπκβαηό κε νπνηνδήπνηε ζπίηη ην νπνίν ζύζηεκα απηνκαηηζκνύ ην νπνίν ππνζηεξίδεη RS232. Ζ πξόζνςε ηνπ ΜΣΥ δηαζέηεη έλα πεξηζηξνθηθό θνπκπί αλά δώλε κε ιπρλίεο LED γηα ηελ πξόζβαζε ζε ειέγρνπο θαη ξπζκίζεηο. Έλα ελζσκαησκέλν κεγάθσλν επηηξέπεη λα αθνύζεηε όια ηα θαλάιηα, ρσξίο ηελ αλάγθε γηα αθνπζηηθά. Οη ζπλδέζεσλ εμόδνπ / δώλε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε βπζκάησλ 3-pin euro Block θαη ην θαζέλα από απηά ζπλνδεύεηαη κε κηα ππνδνρή RJ45 γηα ζύλδεζε πξόζζεησλ πάλει ηνίρνπ. Μηα ζύλδεζε 24 βνιη θαζηζηά δπλαηή ηε δηαηήξεζε ηνπ ΜΣΥ ζε ιεηηνπξγία έθηαθηεο αλάγθεο, αθόκε θαη αλ ην ειεθηξηθό ξεύκα έρεη θιείζεη. 950,00 MTX48 Όκνηνο κε ην ΜΣΥ48 αιιά κε γηα 4 δώλεο 750,00 25

26 K.Α APM108 Μηθξόθσλν Paging κε επηινγή 8 δσλώλ 520,00 R2POW Optional εληζρπηήο 16 x 40Watt ( 8 θαλάιηα Stereo ) ζηα 8 Ohm γηα ηνπνζέηεζε ζην Matrix R2 890,00 R20PT Κάξηα επέθηαζεο κε νπηηθέο ίλεο γηα ζύλδεζε ελόο R2 κε πεξηζζόηεξα. 725,00 DW3018 DW5065 Πάλει επηινγήο πξνγξακκάησλ θαη έληαζεο ηεο θάζε δώλεο 45x45 γηα ζύλδεζε κε ην R2 Πάλει επηινγήο πξνγξακκάησλ θαη έληαζεο κε νζόλε θαη ξόδα επηινγήο, κε δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο εμσηεξηθώλ πεγώλ κε XLR & RCA 153 x 94 x 45 mm γηα ζύλδεζε κε ην R2 125,00 420,00 R2DIS 7 Touch screen γηα ηνπνζέηεζε ζην R2 750,00 ΠΡΟΔΝΙΥΤΣΔ ΚΟΝΟΛΔ ΜΟΝΑΓΔ ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΗ PRE 16 PRE 26 Pre-Amplifier 2 Mono/4 Stereo. Δίζνδνη: 4 mono, 3 stereo, tone control ζε θάζε θαλάιη. 1main output, 2 Priority Talk over inputs, +15V phantom power (Ch1, Ch2), Βάξνο 3.7 kg, 1U Pre-Amplifier 2 Mono/4 Stereo. Δίζνδνη: 4 mono, 4 stereo, tone control ζε θάζε θαλάιη. 2main output, 2 band EQ. 2 Priority Talk over inputs, +15V phantom power (Ch1, Ch2), Βάξνο 4 kg, 1U 297,00 366,00 26

27 K.Α CPR 12 PMX124 CMP30 Pre-Amplifier 10 εηζόδσλ 6 Mic/line θαη 4 line. Με Fader/θαλάιη. Με δύν μερσξηζηέο εμόδνπο. Priority input, +15V phantom power (Ch1, Ch2) Λεηηνπξγία θαη ζηα 24V DC γηα emergency ρξήζε Με ελζσκαησκέλν ερείν θαη επηινγή PFL/θαλάιη. Βάξνο 5,3Kg 2U Rack θνλζόια κίμεο ήρνπ 12 εηζόδσλ (2 stereo + 6 mono εθ ησλ νπνίσλ ηα δύν κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ώο stereo), 1 AUX, EQ 3 πεξηνρώλ αλά θαλάιη HPF, ελζσκαησκέλν ςεθηαθό effect 16 πξνγξακκάησλ. Γηαζέηεη phantom power +48V. Γηαζηάζεηο 32.8 x 6.5 x 42.0cm. Βάξνο : 3.4 kg. CD player Mp3 θαη Tuner ΑΜ-FM κε ζύξα USB θαη SD/MMC Card κε μερσξηζηέο εμόδνπο θαη δπλαηόηεηα ειέγρνπ κέζν RS232 (Crestron AMX) 1U 414,00 360,00 330,00 MCD15 5-πιν CD Player MP3 κε δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζε Rack 325,00 MCD15BKT Kit γηα ηνπνζέηεζε ηνπ MCD15 ζε Rack 19 30,00 MCD15RMT Remote control γηα MCD15 15,00 ΔΝΙΥΤΣΔ DPA152 DPA252 Σειηθόο εληζρπηήο 2Υ150W/4Χ, 2Υ80W/8Χ, bridge 300W/4Χ, απόθξηζε 20-20kHz, θύθισκα πξνζηαζίαο ππεξζέξκαλζεο, Βξαρπθπθιώκαηνο, DC voltage. Balanced XLR in-out, έμνδνη binding post, 1U. Βάξνο 4,8Kg. Όκνηα ραξαθηεξηζηηθά αιιά κε ηζρύ 2x250W/4Χ, 2x130W/8Χ, Bridge 500W/8Χ. Βάξνο 4,8Kg 300,00 390,00 27

28 K.Α DPA73 DPA153 DPA74 DPA154 DPA 616 D2 D3 D4 D5 Σειηθόο εληζρπηήο 2Υ75W/4Χ +1x 150W, 2Υ50W/8Χ + 1x100w, απόθξηζε 20-20kHz, θύθισκα πξνζηαζίαο ππεξζέξκαλζεο, Βξαρπθπθιώκαηνο, DC voltage. Balanced XLR in-out, έμνδνη binding post, 1U. Βάξνο 4,6Kg. Όκνηα ραξαθηεξηζηηθά αιιά κε ηζρύ 2x150W/4Χ + 1x300W, 2x80W/8Χ + 150W, Βάξνο 4,8Kg Σειηθόο εληζρπηήο 4Υ75W/4Χ, 4Υ50W/8Χ, bridge 2x150W/8Χ, απόθξηζε 20-20kHz, θύθισκα πξνζηαζίαο ππεξζέξκαλζεο, Βξαρπθπθιώκαηνο, DC voltage. Balanced XLR in-out, έμνδνη binding post, 1U. Βάξνο 4,6Kg. Όκνηα ραξαθηεξηζηηθά αιιά κε ηζρύ 4x150W/4Χ, 4x80W/8Χ, Bridge 2x300W/8Χ. Βάξνο 4,8Kg Σειηθόο εληζρπηήο 16Υ60W/4Χ, 16Υ30W/8Χ, bridge 8x120W/8Χ, απόθξηζε 20-20kHz, θύθισκα πξνζηαζίαο ππεξζέξκαλζεο, Βξαρπθπθιώκαηνο, DC voltage. Δίζνδνη - έμνδνη binding post, 2U. Βάξνο 8,20Kg. Σειηθόο εληζρπηήο 2Υ300W/4Χ, 2Υ200W/8Χ, bridge 600W/8Χ, απόθξηζε 20-20kHz, θύθισκα πξνζηαζίαο ππεξζέξκαλζεο, βξαρπθπθιώκαηνο, DC voltage. Γηαζέηεη θύθισκα clip-limiter, είζνδνη balanced XLR, έμνδνη speakon. Αλεκηζηήξαο ςύμεο. Ύςνο 2U. 21,3Kg. Όκνηα ραξαθηεξηζηηθά αιιά κε ηζρύ 2x450W/4Χ, 2x300W/8Χ, Bridge 900W/8Χ. Βάξνο 22,7Kg Όκνηα ραξαθηεξηζηηθά αιιά κε ηζρύ 2x600W/4Χ, 2x400W/8Χ, Bridge 1200W/8Χ. Βάξνο 24Kg Όκνηα ραξαθηεξηζηηθά αιιά κε ηζρύ 2x750W/4Χ, 2x500W/8Χ, Bridge 1500W/8Χ. Βάξνο 26Kg 375,00 435,00 345,00 435,00 TBA 500,00 600,00 675,00 725,00 28

29 K.Α Σ2 Σ4 Σειηθόο εληζρπηήο 2Υ300W + 600W/4Χ, 2Υ200W + 400W /8Χ, απόθξηζε 20-20kHz, θύθισκα πξνζηαζίαο ππεξζέξκαλζεο, βξαρπθπθιώκαηνο, DC voltage. Γηαζέηεη θύθισκα clip-limiter, είζνδνη balanced XLR, έμνδνη speakon. Αλεκηζηήξαο ςύμεο. Ύςνο 2U. 25Kg. Όκνηα ραξαθηεξηζηηθά αιιά κε ηζρύ 2x600W W/4Χ, 2x300W + 800W/8Χ. Βάξνο 28Kg 825, ,00 Q2 Σειηθόο εληζρπηήο 4Υ300W/4Χ, 4Υ200W/8Χ, bridge 2X600W/8Χ, απόθξηζε 20-20kHz, θύθισκα πξνζηαζίαο ππεξζέξκαλζεο, βξαρπθπθιώκαηνο, DC voltage. Γηαζέηεη θύθισκα clip-limiter, είζνδνη balanced XLR, έμνδνη speakon. Αλεκηζηήξαο ςύμεο. Ύςνο 2U. 24Kg. 825,00 Q4 Όκνηα ραξαθηεξηζηηθά αιιά κε ηζρύ 4x600W/4Χ, 4x400W/8Χ, Bridge 2X1200W/8Χ. Βάξνο 28Kg 1.065,00 ΔΝΙΥΤΣΔ PUBLIC ADDRESS COM3 COM6 COM12 Οινθιεξσκέλνο εληζρπηήο 30WRMS / 4Χ, κε κεηαζρεκαηηζηή εμόδνπ 100V, κε 3 mic ή 1mic & 2 AUX input, high/low ξπζκηζηηθό EQ & priority ζην mic 1, βάξνο 4.5 kg. Όκνηα ραξαθηεξηζηηθά αιιά κε ηζρύ 60WRMS / 4Χ /100V. Βάξνο 5.2Kg Δληζρπηήο 5 κεγαθσληθώλ δσλώλ, 120W/4Χ [RMS] 100V 6 κηθξνθώλσλ, ηξνθνδνζία phantom, EQ 2 πεξηνρώλ 2 mic priority, ηόλνο chime, βάξνο 9,7kg. 167,00 225,00 460,00 COM24 Όκνηα ραξαθηεξηζηηθά αιιά κε ηζρύ 240WRMS / 4Χ /100V. Βάξνο 11Kg 595,00 29

30 K.Α 100V ΔΝΙΥΤΣΔ CPA12 Σειηθόο κνλνθσληθόο εληζρπηήο 120WRMS κε κεηαζρ/ηή εμόδνπ θαη ιήςε 100V, 70V, 4Χ είζνδν XLR θαζώο θαη link γηα ζύλδεζε κε πνιινύο εληζρπηέο. Λεηηνπξγία θαη ζηα 24V DC γηα emergency ρξήζε. Πξνζηαζίεο ζεξκνθξαζίαο, overcurrent, limiter, hp filter 400Ζz, 11,65kg 435,00 CPA24 Όκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε CPA12 αιιά κε 240WRMS. Βάξνο 13,87Κg 555,00 CPA36 CAP412 Όκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε CPA12 αιιά κε 360WRMS. Βάξνο 15,16Κg Σεηξαθάλαινο ηειηθόο εληζρπηήο 4x120WRMS κε κεηαζρ/ηή εμόδνπ θαη ιήςε 100V, 70V, 4Χ είζνδν XLR θαζώο θαη link γηα ζύλδεζε κε πνιινύο εληζρπηέο. Λεηηνπξγία θαη ζηα 24V DC γηα emergency ρξήζε. Πξνζηαζίεο ζεξκνθξαζίαο, overcurrent, limiter, hp filter 400Ζz, 14,80kg 550,00 855,00 ΗΥΔΙΑ (INSTALLATION) XENO 6 XENO 8 Ζρείν 2 δξόκσλ, 80W RMS, 8Χ κε 6" woofer θαη dome tweeter 1 ίληζαο. Απόθξηζε ζπρλόηεηαο 65Hz-18KHz (- 10dΒ), επαηζζεζία 88dB/W/m κε κεηαιηθή βάζε θξέκαζεο. Γηαηίζεηαη ζε καύξν θαη ιεπθό (345H x 210Wx 220D). Βάξνο 5,3kg Ζρείν 2 δξόκσλ, 120W RMS, 8Χ κε 8" woofer θαη dome tweeter 1 ίληζαο. Απόθξηζε ζπρλόηεηαο 60Hz-18KHz (- 10dΒ), επαηζζεζία 89dB/W/m κε κεηαιηθή βάζε θξέκαζεο. Γηαηίζεηαη ζε καύξν θαη ιεπθό (380H x 250Wx 262D). Βάξνο 6,5k 196,00 224,00 30

31 K.Α ΗΥΔΙΑ (INDOOR SPEAKERS) Ζρείν 2 δξόκσλ, 150W RMS, 8Χ, κε 8" woofer θαη driver 1 ίληζαο. Απόθξηζε ζπρλόηεηαο 70Hz-20KHz PX108MK2 (-10dΒ), επαηζζεζία 95dB/W/m ππνδνρή ηξηπόδνπ θαη ζύζηεκα θξέκαζεο Μ10.(505H x 290Wx 300D). Βάξνο 8kg. PX110MK2 Ζρείν 2 δξόκσλ, 175W RMS, 8Χ, κε 10" woofer θαη driver 1 ίληζαο. Απόθξηζε ζπρλόηεηαο 65Hz-20KHz (-10dΒ), επαηζζεζία 98dB/W/m ππνδνρή ηξηπόδνπ θαη ζύζηεκα θξέκαζεο Μ10.(545H x 315Wx 320D). Βάξνο 17kg. 270,00 297,00 PX112MK2 RX112MK2 PX115MK2 CPB108P CPB110P CPB112P CPB115P Ζρείν 2 δξόκσλ, 300W RMS, 8Χ, κε 12" woofer θαη driver 1.3 ίληζαο. Απόθξηζε ζπρλόηεηαο 75Hz-18KHz (-10dΒ), επαηζζεζία 99dB/W/m ππνδνρή ηξηπόδνπ θαη ζύζηεκα θξέκαζεο Μ10.(620H x 395Wx 345D). Βάξνο 23kg. Ζρείν 2 δξόκσλ, 300W RMS, 8Χ, κε 12" woofer θαη driver 1.3 ίληζαο. Απόθξηζε ζπρλόηεηαο 75Hz-18KHz (-10dΒ), επαηζζεζία 99dB/W/m (620H x 395Wx 345D). Βάξνο 23kg. Ζρείν 2 δξόκσλ, 300W RMS, 8Χ, κε 15" woofer θαη driver 1.3 ίληζαο. Απόθξηζε ζπρλόηεηαο 62Hz-18KHz (-10dΒ), επαηζζεζία 101dB/W/m ππνδνρή ηξηπόδνπ θαη ζύζηεκα θξέκαζεο Μ10.(720H x 450Wx 390D). Βάξνο 23kg. ηεγαλή ζήθε κεηαθνξάο γηα PX108 κε αθαηξνύκελα κέξε ηεγαλή ζήθε κεηαθνξάο γηα PX110 κε αθαηξνύκελα κέξε ηεγαλή ζήθε κεηαθνξάο γηα PX112 κε αθαηξνύκελα κέξε ηεγαλή ζήθε κεηαθνξάο γηα PX115 κε αθαηξνύκελα κέξε 460,00 432,00 490,00 48,00 48,00 48,00 48,00 MBK108 Βάζε ηύπνπ Π γηα ηα ερεία PX108 45,00 MBK110 Βάζε ηύπνπ Π γηα ηα ερεία PX110 45,00 31

32 K.Α SX408 SUB WOOFERS Παζεηηθό μύιηλεο θακπίλαο subwoofer, ηζρύνο 150Watt RMS, κε woofer 8. Απόθξηζε ζπρλόηεηαο 37Hz-250Hz (-10dΒ) Γηαζέηεη είζνδν/ έμνδν 2xNeutrik Speakon4 θαη αληίζηαζε 8 Ohms. Γηαζηάζεηο : 395 x 620 x 345 mm, Βάξνο : 19Kg 308,00 SX408A Απηνεληζρπόκελν subwoofer κε εληζρπηή 100W γηα ην Sub & 2x160W γηα δύν δνξπθόξνπο κε woofer 8, απόθξηζε ζπρλόηεηαο 37Hz-250Hz (-10dΒ). Γηαζέηεη Volume γηα ην Sub & γηα ηνπο δνξπθόξνπο. Γηαζηάζεηο : 395 x 620 x 345 mm, Βάξνο : 25Kg 775,00 MBK408 Βάζε ηνίρνπ γηα SX408 54,00 VC4008 Remote volume control γηα ηελ ξύζκηζε ηεο έληαζεο ηνπ SX408A 24,00 SX12 Παζεηηθό μύιηλεο θακπίλαο subwoofer κε ελζσκαησκέλν crossover, ηζρύνο 2x100Watt RMS, κε woofer dual coil 12. Απόθξηζε ζπρλόηεηαο 42Hz-250Hz (-10dΒ) Γηαζέηεη είζνδν/ έμνδν 2xNeutrik Speakon4 θαη αληίζηαζε 2x8 Ohms. Γηαζηάζεηο : 420 x 600 x 540 mm, Βάξνο : 32Kg 410,00 SX412 Παζεηηθό μύιηλεο θακπίλαο subwoofer, ηζρύνο 300Watt RMS, κε woofer 12. Απόθξηζε ζπρλόηεηαο 42Hz-250Hz (-10dΒ) Γηαζέηεη είζνδν/ έμνδν 2xNeutrik Speakon4 θαη αληίζηαζε 8 Ohms. Γηαζηάζεηο : 380 x 700 x 600 mm, Βάξνο : 32Kg 362,00 32

33 K.Α SX415 SX418 HORN SPEAKERS Παζεηηθό μύιηλεο θακπίλαο subwoofer, ηζρύνο 500Watt RMS, κε woofer 15. Απόθξηζε ζπρλόηεηαο 35Hz-250Hz (-10dΒ) Γηαζέηεη είζνδν/ έμνδν 2xNeutrik Speakon4 θαη αληίζηαζε 8 Ohms. Γηαζηάζεηο : 430 x 800 x 650 mm, Βάξνο : 43Kg Παζεηηθό μύιηλεο θακπίλαο subwoofer, ηζρύνο 700Watt RMS, κε woofer 18. Απόθξηζε ζπρλόηεηαο 35Hz-250Hz (-10dΒ) Γηαζέηεη είζνδν/ έμνδν 2xNeutrik Speakon4 θαη αληίζηαζε 8 Ohms. Γηαζηάζεηο : 540 x 750 x 730 mm, Βάξνο : 54Kg 540,00 858,00 HS208 HS208T HS212 HS212T MBK208 MBK212 Ζρείν 2 δξόκσλ δηαζπνξάο 40x40, 150W RMS, 8Χ, κε 8" woofer θαη driver 1,3 ίληζαο. Απόθξηζε ζπρλόηεηαο 70Hz- 20KHz (-10dΒ), επαηζζεζία 99dB/W/m.(455H x 360Wx 360D). Βάξνο 12.5kg. IP54 Όκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε ην παξαπάλσ αιιά θαη κε κεη/ζηε γξακκήο 100V Ζρείν 2 δξόκσλ δηαζπνξάο 40x40, 350W RMS, 8Χ, κε 12" woofer θαη driver 1,8 ίληζαο. Απόθξηζε ζπρλόηεηαο 65Hz- 20KHz (-10dΒ), επαηζζεζία 103dB/W/m.(505H x 505Wx 735D). Βάξνο 12.5kg. IP54 Όκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε ην παξαπάλσ αιιά θαη κε κεη/ζηε γξακκήο 100V Βάζε ηύπνπ Π γηα ηα ερεία HS208 Βάζε ηύπνπ Π γηα ηα ερεία HS ,00 605,00 770, ,00 90,00 90,00 33

34 K.Α HORN SPEAKERS HS121 Αδηάβξνρν ερείν εμσηεξηθνύ ρώξνπ IP65 ηύπνπ ρνάλεο 20W, 150 Hz - 13 khz κε κεη/ζηή γηα 100V/8Χ 115,00 CHA215 CHA230 Κόξλα ζηεγαλή από αέξα & βξνρή, 15W / 70/100V / 400Ζz-9kΖz / 107dΒ, κε κεη/ζηή γξακκήο Κόξλα ζηεγαλή από αέξα & βξνρή, 30W / 70/100V / 400Ζz-7.5kΖz / 109dΒ, κε κεη/ζηή γξακκήο 69,00 78,00 ΗΥΔΙΑ SOUND PROJECTOR SP22 Mεγάθσλν ηύπνπ projector 20W/100V, 92dΒ, 4", 14cm 400 Hz - 9 khz βάξνο 2,2Kg IP56 75,00 SP202 Μεγάθσλν ηύπνπ projector δηπιήο θαηεύζπλζεο 2x10W/100V, 91dΒ, 400 Hz - 9 khz 2x5", 14cm βάξνο 2,7Kg, IP56 85,00 ASP20 Κξεκαζηό κεγάθσλν νξνθήο, ηύπνπ ιάκπαο, 20W/100V, 92dΒ, 8", 26cm, ηύπνπ θώλνπ, 80 Hz - 18 khz βάξνο 2,9 Κg 70,00 34

35 K.Α ΗΥΟΣΗΛΔ KYDO Ζρνζηήιε 60WRMS 12Χ κε 6 x 2 drivers 104dB. 100 Hz - 17 khz 100V κε δπλαηόηεηα επηινγήο 20W / 10W / 5W / 2.5W. Γηαηίζεηαη ζε καύξν θαη ιεπθό ρξώκα. Βάξνο 2,5Κg (70x505x105mm) 275,00 AXIR Γηπιή ερνζηήιε 120WRMS 6Χ κε 2 x 6 x 2 drivers 113dB. 100 Hz - 17 khz. 100V κε δπλαηόηεηα επηινγήο 2x20W / 10W / 5W / 2.5W. Γηαηίζεηαη ζε καύξν θαη ιεπθό ρξώκα. Βάξνο 4,2Κg (70x1005x105mm) 450,00 GIAX Ζρνζηήιε 240WRMS / 4Χ κε 24 x 2 drivers special design 122dB. 100 Hz - 17 khz Γηαηίζεηαη ζε καύξν θαη ιεπθό ρξώκα. Βάξνο 6,5Κg (70x2005x105mm) 965,00 CLS420 Ζρνζηήιε 100V 20 / 10WRMS κε 4 x 3 drivers 91dB. 170 Hz - 15 khz Βάξνο 2,1Κg (480x104x86mm) 105,00 CLS440 Ζρνζηήιε 100V 40 / 20WRMS κε 8 x 3 drivers 92dB. 170 Hz - 15 khz Βάξνο 3,5Κg (840x104x86mm) 150,00 35

36 K.Α WALL MOUNT INDOOR SPEAKERS Ζρείν 2 δξόκσλ, 30W RMS, 8Χ 100V κε δπλαηόηεηα επηινγήο 20/10/5W κε 3" woofer θαη tweeter 1 ίληζαο. Απόθξηζε WX302 ζπρλόηεηαο 60Hz-20KHz (- 10dΒ), επαηζζεζία 85dB/W/m κε βάζε θξέκαζεο. Γηαηίζεηαη ζε καύξν άζπξν αζεκί (129H x 199Wx 120D). Βάξνο 1,66kg. Ζρείν 2 δξόκσλ, 50W RMS, 8Χ 100V κε δπλαηόηεηα επηινγήο 40/20/10W κε 5" woofer θαη tweeter 1 ίληζαο. Απόθξηζε WX502 ζπρλόηεηαο 55Hz-20KHz (- 10dΒ), επαηζζεζία 87dB/W/m κε βάζε θξέκαζεο. Γηαηίζεηαη ζε καύξν άζπξν αζεκί (147H x 212Wx 136D). Βάξνο 2,54kg. Ζρείν 2 δξόκσλ, 70W RMS, 16Χ 100V κε δπλαηόηεηα επηινγήο 60/30/15W κε 8" woofer θαη tweeter 1 ίληζαο. Απόθξηζε WX802 ζπρλόηεηαο 50Hz-20KHz (-10dΒ), επαηζζεζία 89dB/W/m κε βάζε θξέκαζεο. Γηαηίζεηαη ζε καύξν άζπξν αζεκί (360H x 270Wx 215D). Βάξνο 7,5kg. WALL MOUNT OUTDOOR SPEAKERS Ζρείν 2 δξόκσλ, 50W RMS, 8Χ 100V κε δπλαηόηεηα επηινγήο 40/20/10W κε 5" woofer θαη tweeter 1 ίληζαο. Απόθξηζε WX502/OB ζπρλόηεηαο 55Hz-20KHz (- 10dΒ), επαηζζεζία 87dB/W/m κε βάζε θξέκαζεο. Γηαηίζεηαη ζε καύξν IP55 (147H x 212Wx 136D). Βάξνο 2,74kg. WX502/OW WX802/OB Οκνίσο κε παξαπάλσ αιιά ζε ιεπθό ρξώκα Ζρείν 2 δξόκσλ, 70W RMS, 16Χ 100V κε δπλαηόηεηα επηινγήο 60/30/15W κε 8" woofer θαη tweeter 1 ίληζαο. Απόθξηζε ζπρλόηεηαο 50Hz-20KHz (- 10dΒ), επαηζζεζία 89dB/W/m κε βάζε θξέκαζεο. Γηαηίζεηαη ζε καύξν IP55 (360H x 270Wx 215D). Βάξνο 7,5kg. 52,50 73,50 159,00 84,00 84,00 183,00 36

37 K.Α ΑΤΣΟΔΝΙΥΤΟΜΔΝΑ ΗΥΔΙΑ LX503 LX503MKII LX523 Εεύγνο ελεξγνύ ερείνπ 2 δξόκσλ, 2x35W RMS, κε 5" woofer θαη tweeter 1 ίληζαο. Απόθξηζε ζπρλόηεηαο 80Hz- 20KHz (-10dΒ), επαηζζεζία 88dB/W/m κε βάζε θξέκαζεο. Γηαηίζεηαη ζε καύξν άζπξν (240H x 178Wx 193D). Βάξνο 5,4kg. Εεύγνο ελεξγνύ ερείνπ 2 δξόκσλ,κε είζνδν Balance 2x40W RMS, κε 5" woofer θαη tweeter 1 ίληζαο. Απόθξηζε ζπρλόηεηαο 80Hz-20KHz (- 10dΒ), επαηζζεζία 88dB/W/m κε βάζε θξέκαζεο. Γηαηίζεηαη ζε καύξν άζπξν (240H x 178Wx 193D). Βάξνο 5,4kg. Εεύγνο ελεξγνύ ερείνπ 2 δξόκσλ,κε είζνδν δηθηύνπ γηα ζύλδεζε κε πάλει εηζόδσλ (WP523) ή κέζν ππνινγηζηή κε ηελ ρξήζε ηνπ (RM523) 2x40W RMS, κε 5" woofer θαη tweeter 1 ίληζαο. Απόθξηζε ζπρλόηεηαο 80Hz-20KHz (- 10dΒ), επαηζζεζία 88dB/W/m κε βάζε θξέκαζεο. Γηαηίζεηαη ζε καύξν άζπξν (240H x 178Wx 193D). Βάξνο 5,4kg. 136,00 145,00 155,00 WP523 Πάλει ηνπνζέηεζεο ηνίρνπ κε είζνδν RCA (Line in) θαη XLR (Mic in) γηα ζύλδεζε κέζν RG45 κε ηα ερεία LX ,00 RM523 Web Based θνπηί 4 ζηέξεν εηζόδσλ θαη 1 Balance Mic εηζόδν γηα ρεηξηζκό κέζν H/Y ή RS ,00 37

38 K.Α CEILING SPEAKERS CSA506 CS55 Ζρείν νξνθήο 6W RMS, 8Χ -100V κε δπλαηόηεηα επηινγήο 6/3W, 5 Απόθξηζε ζπρλόηεηαο 100Hz- 15KHz (-10dΒ), επαηζζεζία 93dB/W/m (Ø θνπήο 150x60D). Βάξνο 0,5kg. Ζρείν νξνθήο 10W RMS, 16Χ- 100V κε δπλαηόηεηα επηινγήο 6/3/1,5W, 4 1/3 Απόθξηζε ζπρλόηεηαο 70Hz-14KHz (-10dΒ), επαηζζεζία 93dB/W/m (Ø θνπήο 167 x70d). Βάξνο 0,79kg. 15,60 23,55 CS75 Ζρείν νξνθήο 40W RMS, 8Χ-100V κε δπλαηόηεηα επηινγήο 24/12/6W, 5 woofer θαη 1 coaxial tweeter Απόθξηζε ζπρλόηεηαο 60Hz- 20KHz (-10dΒ), επαηζζεζία 97dB/W/m (Ø θνπήο 167x90D). Βάξνο 1,6kg.Γηαηίζεηαη ζε άζπξν θαη καύξν ρξώκα, θαη ζε έθδνζε 16Χ 49,00 CS85 Ζρείν νξνθήο 30W RMS, 100V κε δπλαηόηεηα επηινγήο 24/12/6W, 7 woofer θαη 1 coaxial tweeter Απόθξηζε ζπρλόηεηαο 40Hz- 20KHz (-10dΒ), επαηζζεζία 97dB/W/m (Ø θνπήο 240x90D). Βάξνο 2kg.Γηαηίζεηαη ζε άζπξν θαη καύξν ρξώκα, θαη ζε έθδνζε 16Χ 56,00 CSF506 Ζρείν νξνθήο 6W RMS, 8Χ -100V κε δπλαηόηεηα επηινγήο 6/3W, 5 FIRE PROOF (EN60849) Απόθξηζε ζπρλόηεηαο 90Hz- 18KHz (-10dΒ), επαηζζεζία 90dB/W/m (Ø θνπήο 160x127D). Βάξνο 1,3kg. 45,00 38

39 K.Α CEILING SPEAKERS AWP06 CSW55 WS624 Ζρείν νξνθήο 6W RMS, 8Χ - 100V κε δπλαηόηεηα επηινγήο 6/3/1,5W, 4 Waterproof IP65 Απόθξηζε ζπρλόηεηαο 100Hz- 15KHz (-10dΒ), επαηζζεζία 87dB/W/m (Ø θνπήο 125x130D). Βάξνο 0,95kg. Ζρείν νξνθήο 10W RMS, 100V κε δπλαηόηεηα επηινγήο 6/3/1,5W,κε LED θόθθηλν ή άζπξν 24V/DC 4 1/3 Απόθξηζε ζπρλόηεηαο 70Hz-14KHz (- 10dΒ), επαηζζεζία 93dB/W/m (Ø θνπήο 167x70D). Βάξνο 0,9kg. Ζρείν νξνθήο 30W RMS 8Χ, 100V κε δπλαηόηεηα επηινγήο 24/12/6W, 5 woofer θαη 1 coaxial tweeter Απόθξηζε ζπρλόηεηαο 60Hz-20KHz (-10dΒ), επαηζζεζία 92dB/W/m ( δηαζηάζεηο θνπήο 245 x 158 x 65mm). Βάξνο 1,7kg.Γηαηίζεηαη ζε άζπξν 37,90 52,50 54,00 Hi-Fi WALL SPEAKERS CS2.1 CS3.1 CS3.2 Ζρείν νξνθήο 10W RMS, 8Χ, κε 2 full range speaker neodymium Απόθξηζε ζπρλόηεηαο 250Hz- 18KHz (-10dΒ), επαηζζεζία 85dB/W/m (δηαζηάζεηο θνπήο 85 x 85x 90D). Βάξνο 0,52kg. Ζρείν νξνθήο 20W RMS, 8Χ, κε 3 1/8 full range speaker neodymium Απόθξηζε ζπρλόηεηαο 200Hz-19KHz (- 10dΒ), επαηζζεζία 90dB/W/m (δηαζηάζεηο θνπήο 105 x 105 x 106D). Βάξνο 0,95kg. Ζρείν νξνθήο 20W RMS, 8Χ, κε1 tweeter & 3 1/8 full range speaker neodymium Απόθξηζε ζπρλόηεηαο 200Hz-19KHz (- 10dΒ), επαηζζεζία 90dB/W/m (δηαζηάζεηο θνπήο 175 x 105 x 106D). Βάξνο 0,95kg. 42,00 48,00 66,00 39

40 K.Α MICROPHONES Μ66 M86 CMX200/35 CMX200/55 CMX220 CMX380 PDM100 Γπλακηθό κηθξόθσλν ππέξ θαξδηνεηδέο, 50Hz-18kHz Γπλακηθό κηθξόθσλν ππέξ θαξδηνεηδέο, 50Hz-18kHz Ππθλσηηθό κηθξόθσλν gooseneck, θαξδηνεηδέο απόθξηζε 50Hz-16KHz 250 Ohm 15-52V DC. πλνιηθό κήθνο 40cm Ππθλσηηθό κηθξόθσλν gooseneck, θαξδηνεηδέο απόθξηζε 50Hz-16KHz 250 Ohm 15-52V DC. πλνιηθό κήθνο 60cm Ππθλσηηθό κηθξόθσλν gooseneck mini Gun, θαξδηνεηδέο απόθξηζε 50Hz- 18KHz 250 Ohm 15-52V DC. πλνιηθό κήθνο 24cm Ππθλσηηθό κηθξόθσλν επηθξεκάκελν, θαξδηνεηδέο απόθξηζε 50Hz-16KHz 250 Ohm 15-52V DC. πλνιηθό κήθνο 24cm Γπλακηθό κηθξόθσλν αλαγγειηώλ κε ζπλδεζηκόηεηα XLR. 30,00 57,00 165,00 165,00 165,00 66,00 69,00 APM Βάζε XLR βαξέσο ηύπνπ 75,00 ACTIVE AUDIO TRANSCEIVER RECEIVER - SOUND LEVEL METER SLM700 Ζρόκεηξν, ην νπνίν κπνξεί λα αιιάμεη κεηαμύ ησλ δύν δηαθνξεηηθώλ ζπρλνηήησλ θίιηξα ζηάζκηζε (Α θαη ηύπνπ C) θαη δηαζέηεη κηα γξήγνξε (κέγηζηε ηηκή, 125 msec) θαη αξγή (κέζε ηηκή, 1sec) Άιιεο ιεηηνπξγίεο όπσο αλακνλή ελόο θνπκπηνύ θαη κηα ειάρηζηε / κέγηζηε ιεηηνπξγία είλαη επίζεο παξόληεο. Σν ζπλνιηθό εύξνο κέηξεζεο κπνξεί λα ξπζκηζηεί ζε ηέζζεξα βήκαηα ησλ 30dB ~ 80 db, 50 db ~ 100 db, 60 db ~ 110 db θαη 80 db ~ 130 db, θαη κπνξεί λα ξπζκηζηεί ρεηξνθίλεηα ή κε απηόκαηε ξύζκηζε. 232,00 40

41 K.Α ACTIVE AUDIO TRANSCEIVER RECEIVER - SOUND LEVEL METER ALI20 Audio line isolator κε κεηαζρεκαηηζηή 1:1 120,00 APG20 WLI16/20 Receiver Gateway γηα κεηαθνξά ζήκαηνο Line Mic κε UTP Cat 5 ζε ζπλδπαζκό κε ηα πάλει WLI & WMI Πάλει RCA γηα ζύλδεζε κε ην APG20 260,00 90,00 WMI16/20 Πάλει XLR γηα ζύλδεζε κε ην APG20 90,00 ΠΑΝΔΛ ΣΔΡΜΑΣΙΜΟΤ CP45 CF2 CP45 CF1 CP45 RCA CP45 XLR M CP45 XLR F CP45 SPE CP45 BNC CP45 VGA Πάλει ηνπνζέηεζεο 2 x βπζκάησλ CP45 (140W x 80H x 12D) Γηαηίζεηαη ζε καύξν θαη άζπξν ρξώκα. Πάλει ηνπνζέηεζεο 1 x βύζκα CP45 (140W x 80H x 12D) Γηαηίζεηαη ζε καύξν θαη άζπξν ρξώκα. Πάλει 2 x RCA (45x45x20mm) Γηαηίζεηαη ζε καύξν θαη άζπξν ρξώκα Πάλει XLR MALE (45x45x20mm) Γηαηίζεηαη ζε καύξν θαη άζπξν ρξώκα Πάλει XLR FEMALE (45x45x20mm) Γηαηίζεηαη ζε καύξν θαη άζπξν ρξώκα Πάλει SPEAKON (45x45x20mm) Γηαηίζεηαη ζε καύξν θαη άζπξν ρξώκα Πάλει BNC (45x45x20mm) Γηαηίζεηαη ζε καύξν θαη άζπξν ρξώκα Πάλει VGA (45x45x20mm) Γηαηίζεηαη ζε καύξν θαη άζπξν ρξώκα 9,00 6,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 18,00 41

42 K.B HFI from Ultrasone HFI-15G Διαθξνύ ηύπνπ αθνπζηηθό 32ohm 96dB SPL κε απόθξηζε 20 έσο 20000Hz κε driver Mylar. Έρνπλ ελζσκαησκέλν ην ζύζηεκα S-logic natural surround 67,00 HFI-580 HFI-780 Κιεηζηνύ ηύπνπ αθνπζηηθό 32ohm 101dB SPL κε απόθξηζε 10 Hz έσο Hz κε ελζσκαησκέλα ηα ζπζηήκαηα S- logic natural surround S-logic plus όπσο θαη ην ζύζηεκα ULE technology Κιεηζηνύ ηύπνπ αθνπζηηθό 35ohm 96dB SPL κε απόθξηζε 10 Hz έσο Hz κε ελζσκαησκέλα ηα ζπζηήκαηα S- logic natural surround θαη S-logic plus Αλνηθηνύ ηύπνπ αθνπζηηθό 70 ohm 94dB SPL κε απόθξηζε 10 Hz έσο Hz κε θάςεο high HFI-2400 class gold platted.έρνπλ ελζσκαησκέλν ην ζύζηεκα ULE technologies όπσο θαη ην S-logic natural surround PRO from Ultrasone PRO-550 Κιεηζηνύ ηύπνπ αθνπζηηθό 64 ohm 102dB SPL επαγγεικαηηθνύ ηύπνπ κε απόθξηζε 10 Hz έσο Hz Έρνπλ ελζσκαησκέλν ην ζύζηεκα ULE technology όπσο θαη ην S-logic natural surround. 126,00 168,00 193,00 168,00 PRO-750 Κιεηζηνύ ηύπνπ αθνπζηηθό 40 ohm 94dB SPL επαγγεικαηηθνύ ηύπνπ κε απόθξηζε 8 Hz έσο Hz κε θάςεο titanium plated. Έρνπλ ελζσκαησκέλν ην ζύζηεκα ULE technologies όπσο θαη ην S-logic natural surround. 268,00 42

43 K.B Σν αθνπζηηθό αλαθνξάο ησλ επαγγεικαηηώλ ηνπ ήρνπ Κιεηζηνύ ηύπνπ αθνπζηηθά 40ohm 96dB SPL κε απόθξηζε 6 Hz έσο Hz κε θάςεο PRO-900 titanium plated Mylar θαη κε ελζσκαησκέλα ηα ζπζηήκαηα S-logic natural surround,slogic plus όπσο θαη ην ζύζηεκα ULE technology. DJ from Ultrasone DJ1 DJ1 PRO SIGNATURE from Ultrasone Signature PRO Edition8 from Ultrasone Αθνπζηηθό εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ρξήζε DJ κε απόθξηζε10 Hz έσο Hz θαη αληίζηαζε 32 ohm 104dB SPL Έρνπλ ελζσκαησκέλν ην ζύζηεκα ULE technologies όπσο θαη ην S-logic natural surround. Αθνπζηηθό ζρεδηαζκέλν γηα heavy duty ρξήζε DJ κε απόθξηζε10 Hz έσο Hz θαη αληίζηαζε 64 ohm 102dB SPL κε θάςεο Mylar. Έρνπλ ελζσκαησκέλν ην ζύζηεκα ULE technologies όπσο θαη ην S-logic natural surround. Κιεηζηνύ ηύπνπ αθνπζηηθά 32ohm 98dB SPL κε απόθξηζε 8 Hz έσο Hz κε θάςεο titanium plated Mylar θαη κε ελζσκαησκέλα ηα ζπζηήκαηα S-logic natural surround,slogic plus όπσο θαη ην ζύζηεκα ULE technology. 378,00 126,00 168,00 756,00 EDITION 8 PALLADIUM Κιεηζηνύ ηύπνπ αθνπζηηθό 30 ohm 96dB SPL επαγγεικαηηθνύ ηύπνπ κε απόθξηζε 6 Hz έσο Hz κε θάςεο tribass titanium plated Mylar. Έρνπλ ελζσκαησκέλν ην ζύζηεκα ULE technologies όπσο θαη ην S-logic plus natural surround ,00 43

44 Κ.Β ARES-ML Ultra miniature hand-held solid-state 2GB recorder, delivered with: (CDR) Instruction manual, case and Mono XLR microphone cable. 970,00 ARES-M 4GB Ultra miniature hand-held solid-state 4GB recorder, delivered with: (CDR) Instruction manual, case and Mono XLR microphone cable ,00 NAGRA LB Two track digital recorder, delivered with: removable battery box, mains power supply, carrying case, Bluetooth communication key and CDR Instruction manual ,00 NAGRA VI Six track digital recorder, delivered with: 4.6 Ah Lithium- Ion battery pack, power supply and CDR Instruction manual ,00 ΑΞΔΟΤΑΡ ΓΙΑ NAGRA NM-MICMII High Quality Mono clip-on microphone (Blue) 160,00 NM-MICSII High Quality Stereo clip-on microphone (Green) 280,00 C-ADAPT Compact cartridge adapter ATA 23,00 C-ATA-512 Compact Flash ATA card 512 MB 28,00 C-ATA-1G Compact Flash ATA card 1 GB 41,00 C-ATA-2G Compact Flash ATA card 2 GB 58,00 C-ATA-4G Compact Flash ATA card 4 GB 113,00 C-ATA-8G Compact Flash ATA card 8 GB 169,00 44

45 Κ.Β SQN-4SMA Φνξεηή θνλζόια κίμεο 2+2 θαλαιηώλ εηδηθή γηα εμσηεξηθέο ερνγξαθήζεηο-θηλεκαηνγξαθηθή ηειενπηηθή ερνιεςία. 2 balanced κηθξνθσληθέο είζνδνη XLR κε δπλαηόηεηα phantom 48V θαη 12Σ, 2 βαζκίδεο bass cut-6db -12 db, attenuation-10db,- 20db, θαη 2 balanced εηζόδνπο XLR κε δπλαηόηεηα mic line level γηα ρξήζε αζπξκάησλ κηθξνθώλσλ κε κηα βαζκίδα bus cut -12db Eμνδνο αθνπζηηθώλ,2 stereo έμνδνη,monitor return είζνδνο,έλδεημε PPM ζηα θσηηδόκελα όξγαλα,output limiter, slate mic,εζσηεξηθή γελλήηξηα 1Khz ιεηηνπξγεί κε 6AA batteries ή ηξνθνδνηηkό dc 6V-24V. Βάξνο 1,1 kg ,00 SQN-5SA Φνξεηή θνλζόια κίμεο 5 θαλαιηώλ εηδηθή γηα εμσηεξηθέο ερνγξαθήζεηο-θηλεκαηνγξαθηθή ηειενπηηθή ερνιεςία. 5 balanced κηθξνθσληθέο είζνδνη XLR κε δπλαηόηεηα phantom 48V θαη 12Σ, 2 βαζκίδεο bass cut-6db,-12 db, attenuation 0db -10db,-20db, Eμνδνο αθνπζηηθώλ, 2 stereo έμνδνη, 2 είζνδνη monitor return,έλδεημε PPM ζηα θσηηδόκελα όξγαλα,output limiter, slate mic,εζσηεξηθή γελλήηξηα 1Khz ιεηηνπξγεί κε 8AA batteries ή ηξνθνδνηηkό dc 6V- 24V. Βάξνο 2,1 kg. Tajimi βύζκα ζε Tajimi βύζκα SQN-BCT ζπηξάι 3m θαη Tajimi ζε XLR /L+R & Mini Jack Stereo Return SQN-CET SQN-RTS SQN-RTS/5F Tajimi βύζκα ζε Tajimi βύζκα ζπηξάι 3m Tajimi ζε XLR /L+R & Mini Jack Stereo Return Tajimi βύζκα ζε XLR /L+R & XLR 5PIN 4.563,00 200,00 98,00 98,00 109,00 SQN-PS2 Σξνθνδνηηθό γηα SQN 95,00 45

46 ΝΔΣ SM-50 Παζεηηθό D.I. BOX κε Ground Lift. Δίζνδνο: ¼ Phone Jack Unbalanced θαη έμνδνη: XLR, Balanced, Microphone Level. 100,00 SM-60 Δλεξγό D.I. BOX κε Phantom Power θαη κπαηαξία. Δίζνδνη:2Υ ¼ Phone Jack Unbalanced ( ε κηα ρξεζηκνπνηείηε ζαλ έμνδν γηα εληζρπηή κνπζηθώλ νξγάλσλ) θαη έμνδν: XLR, Balanced. 140,00 MPV-33 Παζεηηθό Splitter 1 ζηα 3 θαη κηα Direct out. Δίζνδνο: XLR Balanced θαη έμνδνη: 3 Υ XLR Balanced + 1 Direct Out κε XLR γηα ηξνθνδνζία κηθξνθώλνπ κε Phantom Power 197,00 MPV-123 MK2 Παζεηηθό Splitter 12 θαλαιηώλ 1 ζηα 3. Δίζνδνο: XLR Balanced θαη έμνδνη: 3 Υ XLR Balanced. Γπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο LK ή XLR Direct Out ACT-100 Cable Tester κε remote γηα έιεγρν θαισδίσλ αθόκα θαη ζε καθξηλέο απνζηάζεηο FC-100 Feedback Controller από 6 έσο 12 db πξνζηαζία ζύκθσλα κε ηε είζνδν

47 ΡΤΘΜΙΣΗ ΗΥΟΤ Κ.Β AG001 ΜΟΝΑΓΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΥΟΤ UVC , ΓΔΚΣΖ RX ch 44, ΠΟΜΠΟ SM50 PROL172 20,00 WAHLBERG THE PROJECTOR SHUTTER Κ.Β PROJECTOR SHUTTER DMX CONTROLLED SHUTTER ΓΗΑ PROJECTOR ΜΔ ΔΛΔΓΥΟ DMX ΧΣΔ ΝΑ ΚΛΔΗΝΔΗ Ο ΦΑΚΟ ΟΣΑΝ ΓΔΝ ΔΥΟΤΜΔ ΠΡΟΒΟΛΖ. 375,00 PROJECTOR SHUTTER WITH ON/OFF SWITCH SHUTTER ΓΗΑ PROJECTOR ΜΔ ΔΛΔΓΥΟ ON/OFF ΧΣΔ ΝΑ ΚΛΔΗΝΔΗ Ο ΦΑΚΟ ΟΣΑΝ ΓΔΝ ΔΥΟΤΜΔ ΠΡΟΒΟΛΖ. 500,00 WINCH10 MOTOR ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ DMX 512 ΜΔΓΗΣΟ ΒΑΡΟ ΑΝΤΦΧΖ 10Kg 7ΚΑΝΑΛΗΑ DMX512 ΚΑΗ ΜΑΚΡΟ ΤΡΜΑΣΟΚΟΗΝΟΤ 10m 1.000,00 47

48 Κ.Β PANDORAS BOX DUAL SERVER DUAL PRO 2DVI Unlimited Graphics + unlimited Video, HD, SE, FX & Particle Systems, Factory Reset, Media Encoder & Content, Volume ,00 DUAL STD 2DVI Unlimited Graphics + 16 Video, HD, SE, FX & Particle Systems, Factory Reset, Media Encoder & Content, Volume ,00 DUAL LT 2DVI Unlimited Graphics + 8 Video, HD, SE, FX & Particle Systems, Factory Reset, Media Encoder & Content, Volume ,00 PANDORAS BOX QUAD SERVER QUAD PRO 4DVI QUAD STD 4DVI QUAD LT 4DVI Unlimited Graphics + Unlimited Video, HD, SE, FX & Particle Systems, Factory Reset, DVI Processor, Media Encoder & Content, Volume 1-5, 4x DVI OUT or 2x HD SDI OUT, EDID Management Unlimited Graphics + 16 Video, HD, SE, FX & Particle Systems, Factory Reset, DVI Processor, Media Encoder & Content, Volume 1-5, 4x DVI OUT or 2x HD SDI OUT, EDID Management Unlimited Graphics + 8 Video, HD, SE, FX & Particle Systems, Factory Reset, DVI Processor, Media Encoder & Content, Volume 1-5, 4x DVI OUT or 2x HD SDI OUT, EDID Management , , ,00 48

49 Κ.Β BR PRO 2HD_SDI BR STD 2HD_SDI BR LT 2HD_SDI PANDORAS BOX BROADCAST SERVER Unlimited Graphics + unlimited Video, HD, SE, Genlock Media Encoder, Content, Volume 1-5, FX & Particle Systems, Factory Reset, DVI Processor, 2x HD_SDI IN - 2x 3G/HD_SDI OUT or 2xDVI OUT, EDID Management Unlimited Graphics + 16 Video, HD, SE, Genlock Media Encoder, Content, Volume 1-5, FX & Particle Systems, Factory Reset, DVI Processor, 2x HD_SDI IN - 2x 3G/HD_SDI OUT or 2xDVI OUT, EDID Management Unlimited Graphics + 16 Video, HD, SE, Genlock Media Encoder, Content, Volume 1-5, FX & Particle Systems, Factory Reset, DVI Processor, 2x HD_SDI IN - 2x 3G/HD_SDI OUT or 2xDVI OUT, EDID Management PANDORAS BOX PLAYER HARDWARE , , ,00 DUAL PLAYER 2DVI QUAD PLAYER 2DVI Unlimited Graphics + 4 Video, HD, SE, Factory Reset, 2 FX Layer, Keystone, Content, Volume 1-5 Unlimited Graphics + 8 Video, HD, SE, Factory Reset, 2 FX Layer, Keystone, Content, Volume 1-5, DVI Processor, 4x DVI OUT or 2x HD SDI OUT, EDID Management PANDORAS BOX PLAYER SOFTWARE 7.500, ,00 PRO 1DVI/4 STD 1DVI/2 LT 1DVI/1 Unlimited Graphics + 4 Video, Keystone, HD, SE, 4 FX Layers Unlimited Graphics + 2 Video, Keystone, HD, SE, 4 FX Layers Unlimited Graphics + 1 Video, Keystone, HD, SE, 4 FX Layers 2.500,00 875,00 375,00 49

50 Κ.Β PANDORAS BOX MANAGER PRO STD LT Software incl. Jog Shuttle Controller and Fader Board, unlimited Timelines, Interface, Content Manager, 32 ASIO Audio Tracks, Media Encoder Software incl. Jog Shuttle Controller, 4 Timelines, Interface, Content Manager, 16 ASIO Audio Tracks, Media Encoder Software, 2 Timelines, Media Encoder, Interface, Content Manager, 8 ASIO Audio Tracks 5.000, , ,00 Optional Features Server Player - Manager (max. 2 Input Cards per Server V4R2) Coolux SINGLE - SD SDI -IN 2.500, Coolux DUAL - SD SDI -IN 3.750, Coolux QUAD - SD SDI -IN 5.000, Coolux SINGLE - HD SDI -IN 3.125, Coolux DUAL - HD SDI -IN 5.000, Coolux QUAD - HD SDI -IN 8.750, Coolux SINGLE - DVI -IN 2.500, Coolux DUAL - DVI -IN 3.750, x Composite Live-Input 2.500, Frame lock Sync (Active 3D) - Output Sync & Genlock 7.500, DMX Link 1 Port IN (USB) 375, DMX Link 1 Port OUT (USB) 375, Factory Reset License (only for Hardware V 4.x) 750, Jog Shuttle Controller 750, Fader Board 750, Media Encoder (Software) 250,00 Media loops / Gobos / Mask 100pcs 125,00 50

51 PICCOLO 12/48 PCL12 PICCOLO 24/96 PCL24 PICCOLO 36/144 PCL36 PICCOLO 48/192 PCL48 PICCOLO SCAN 12/48 PICCOLO SCAN 24/96 LT - LIGHT Κνλζόια θσηηζκνύ 48 θαλαιηώλ κε 12 fader γηα Dimmer θαη 12 Fader γηα Submaster. 999 ζειίδεο Submaster 999 Cues θαη 999 Groups. Γεληθό Master, Έμνδνο VGA - Monitor Κνλζόια θσηηζκνύ 96 θαλαιηώλ κε 24 fader γηα Dimmer θαη 24 Fader γηα Submaster. 999 ζειίδεο Submaster 999 Cues θαη 999 Groups. Γεληθό Master, Button. Έμνδνο VGA - Monitor Κνλζόια θσηηζκνύ 144 θαλαιηώλ κε 36 fader γηα Dimmer θαη 36 Fader γηα Submaster. 999 ζειίδεο Submaster 999 Cues θαη 999 Groups. Γεληθό Master, Button. Έμνδνο VGA - Monitor Κνλζόια θσηηζκνύ 192 θαλαιηώλ κε 48 fader γηα Dimmer θαη 48 Fader γηα Submaster. 999 ζειίδεο Submaster 999 Cues θαη 999 Groups. Γεληθό Master, Button. Έμνδνο VGA - Monitor Κνλζόια θσηηζκνύ & ξνκπνηηθώλ 512 θαλαιηώλ DMX512 κε 12 fader γηα Dimmer θαη 12 Fader γηα Submaster Truck ball 2000 κλήκεο Group Macros. Έμνδνο VGA - Monitor Κνλζόια θσηηζκνύ & ξνκπνηηθώλ 512 θαλαιηώλ DMX512 κε 24 fader γηα Dimmer θαη 24 Fader γηα Submaster, Truck ball 2000 κλήκεο Group Macros Έμνδνο VGA - Monitor Κ.Β 2.970, , , , , ,00 HYDRA SPIRIT TOUR Κνλζόια θσηηζκνύ & ξνκπνηηθώλ 512 θαλαιηώλ DMX512 κε 24 Fader, Truck ball θαη νζόλε Touch Screen κλήκεο Group Macros Effect - Hard Disk 128Mb. Έμνδνο VGA - Monitor 8.695,00 51

52 HYDRA SKY 24 HYDRA SPACE 24 DAC 60 DMX SPLITTER 1x8 F/R DMX SPLITTER PLUS 2x3 F/R DMX SPLITTER TRUSS 1x4 PIRENE RPDA-S RVR LT - LIGHT Κνλζόια θσηηζκνύ & ξνκπνηηθώλ 1024 θαλαιηώλ DMX512 κε 24 Fader, Truck ball θαη ζέζεηο γηα 2 νζόλεο κλήκεο Group Macros Effect - Hard Disk 254Mb. Κνλζόια θσηηζκνύ & ξνκπνηηθώλ 2048 θαλαιηώλ DMX512 κε 24 Fader, Truck ball θαη ζέζεηο γηα 4 νζόλεο κλήκεο Group Macros Effect - Hard Disk 512Mb. Φεθηαθόο κεηαηξνπέαο 60 θαλαιηώλ αλαινγηθνύ ζήκαηνο ζε DMX512 Γηαλνκέαο ζήκαηνο DMX 512, 1 ζηα 8, νη DMX γξακκέο δηαζέηνπλ νπηηθή απνκόλσζε γηα πξνζηαζία ππεξνδήγεζεο - ππεξηάζεσλ θ.ι.π. Γηαλνκέαο ζήκαηνο DMX 512, 2 ζηα 3, νη DMX γξακκέο δηαζέηνπλ νπηηθή απνκόλσζε γηα πξνζηαζία ππεξνδήγεζεο - ππεξηάζεσλ θ.ι.π. Γηαλνκέαο ζήκαηνο γηα θξέκαζε ζε Truss DMX 512, 1 ζηα 4, νη DMX γξακκέο δηαζέηνπλ νπηηθή απνκόλσζε γηα πξνζηαζία ππεξνδήγεζεο - ππεξηάζεσλ θ.ι.π. Processor Φσηηζκνύ Rack mount κε δπλαηόηεηα Merger 1024 θαλαιηώλ DMX512, Patch 1024 Καλαιηώλ, Avab 256 θαλαιηώλ RS θαλαιηώλ, MIDI 128 Notes, Backup + Sequencer 99 κλήκεο. Software Αζύξκαηεο Ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κέζσ δηθηύνπ γηα όιεο ηεο θνλζόιεο LT Light Remote Control Αζύξκαηεο Ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κέζσ δηθηύνπ γηα όιεο ηεο θνλζόιεο LT Light Κ.Β 9.315, , , , ,00 783, ,00 675, ,00 RVC Remote Control ελζύξκαηεο Ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κέζσ δηθηύνπ γηα όιεο ηεο θνλζόιεο LT Light 1.431,00 52

53 AV - LIGHTS DIMMER ΚΟΝΟΛΔ SWITCHERS A U Αλαινγηθό Dimmer 6 Καλαιηώλ ησλ 3.000W ην θάζε έλα, ζύλδεζε παξνρήο κε βύζκα 5πνι. 5x32A θαη εμόδνπο κε 6 Shuko πξίδεο απηόκαηε αζθάιεηα Hager γηα θάζε θαλάιη θαη 6 Fader + Master Κ.Α. 500,00 A1000D A 1001 D A 1001 D SOC A 1002 D A 1006 D A 1012 D 2U Φεθηαθό Dimmer DMX512 6 θαλαιηώλ ησλ 1.000W ην θάζε έλα, ζύλδεζε παξνρήο κε θαιώδην θαη εμόδνπο κε 6 Shuko πξίδεο εμσηεξηθή αζθάιεηα γηα θάζε θαλάιη. 2U Φεθηαθό Dimmer DMX512 θαη αλαινγηθό 0/10V 6 θαλαιηώλ ησλ 3.000W ην θάζε έλα, ζύλδεζε παξνρήο κε βύζκα 5ΠΟΛ. 5x32A θαη εμόδνπο κε 6 Shuko πξίδεο απηόκαηε αζθάιεηα Hager γηα θάζε θαλάιη. 2U Φεθηαθό Dimmer DMX512 θαη αλαινγηθό 0/10V 6 θαλαιηώλ ησλ 3.000W ην θάζε έλα, ζύλδεζε παξνρήο κε βύζκα 5ΠΟΛ. 5x32A θαη εμόδνπο κε 2 βύζκαηα Socapex απηόκαηε αζθάιεηα Hager γηα θάζε θαλάιη. 3U Φεθηαθό Dimmer DMX512 θαη αλαινγηθό 0/10V 6 θαλαιηώλ ησλ 3.000W ην θάζε έλα, ζύλδεζε παξνρήο κε βύζκα 5ΠΟΛ. 5x32A θαη εμόδνπο κε 12 Shuko πξίδεο απηόκαηε αζθάιεηα Hager γηα θάζε θαλάιη. Δπηηνίρην Φεθηαθό Dimmer DMX512 6 θαλαιηώλ ησλ 3.000W ην θάζε έλα, απηόκαηε αζθάιεηα Hager γηα θάζε θαλάιη. Δπηηνίρην Φεθηαθό Dimmer DMX θαλαιηώλ ησλ 3.000W ην θάζε έλα, απηόκαηε αζθάιεηα Hager γηα θάζε θαλάιη. 450,00 700,00 735,00 785,00 840, ,00 53

54 AUDIO & VISION ΚΟΝΟΛΔ DEMUX - SWITCHERS Κ.Α. A106 D Κνλζόια 6 θαλαιηώλ DMX 512 κε πξνγξάκκαηα SPEED θαη FADE TIME 210,00 A 2000 A 2000 INT A 2010 A 2010 INT PAK 12/3 A 12D Α S 6D LED PSU20 LED PSU40 Κνλζόια 6 θαλαιηώλ αλαινγηθή κε έηνηκα ηξεραληήξηα θαη Flash Button Κνλζόια 6 θαλαιηώλ αλαινγηθή κε έηνηκα ηξεραληήξηα θαη Flash Button γηα ρεηξηζκό θζνξίσλ Led 1-10V Κνλζόια 12 θαλαιηώλ αλαινγηθή κε έηνηκα ηξεραληήξηα θαη Flash Button Κνλζόια 12 θαλαιηώλ αλαινγηθή κε έηνηκα ηξεραληήξηα θαη Flash Button γηα ρεηξηζκό θζνξίσλ LED 1-10V Σξνθνδνηηθό γηα θνλζόιεο Α2000/Α2010/Α2000 ΗΝΣ Demux κεηαηξνπέαο 12 θαλαιηώλ από DMX 512 ζε αλαινγηθό / 1-10V γηα θζόξηα Switcher 6 θαλαιηώλ ησλ 4Α ην θάζε έλα κε ρεηξηζκό DMX512 Σξνθνδνηηθό DMX512 γηα LED 2x12A ζηα 12V Γηαζηάζεηο : 250x240x70 Σξνθνδνηηθό DMX512 γηα LED 4x12A ζηα 12V Γηαζηάζεηο : 380x240x70 195,00 320,00 323,00 495,00 40,00 500,00 450,00 300,00 468,00 54

55 Κ.B GLT AMBITION 90 Κηλ. Κεθαιή 630 Pan / Tilt 330 κε 90 Led (30/ Υξώκα) K2 High Power Led κε θαθό 15 (Optional 25 ) Dimmer 0-100%, Strobe 1-10 flashes per sec. 13 θαλάιηα DMX 512, Βάξνο 8,9Kg 2.640,00 GLT TOURING FLIGHT CASE Flight case γηα 4 ηεκάρηα GLT Ambition ,00 STUDIO PAR ZOOM 24x3W RGB LED OUTDOOR PAR COLORBOOST 150 COLORBOOST 225 LED πξνβνιέαο αιιαγήο ρξσκάησλ RGB κε 24LED RGBW x 3W ην θάζε έλα. Λεηηνπξγεί κε 6 θαλάιηα DMX512, κε απηόλνκα πξνγξάκκαηα, ιεηηνπξγία Master Slave. ηεγαλό IP65 LED PAR πξνβνιέαο αιιαγήο ρξσκάησλ RGB 15 κε 36LED RGB x 3W ην θάζε έλα. Λεηηνπξγεί κε 6 θαλάιηα DMX512, IP65 LED πξνβνιέαο αιιαγήο ρξσκάησλ RGB 40 κε 10LED RGB x 15W ην θάζε έλα. Λεηηνπξγεί κε 5 θαλάιηα DMX512, κε απηόλνκα πξνγξάκκαηα, ιεηηνπξγία Master Slave. IP65 Οκνίσο κε παξαπάλσ αιιά κε 15LED RGB x 15W ην θάζε έλα. 573,00 440,00 879, ,00 TRUSS COVER Λεπθό θάιπκκα γηα Trusses 23,00/m 55

56 Κ.B CN1003 CN1004 CN1005 CN1006 Γέθπξα εδάθνπο πξνζηαζίαο θαισδίσλ 5 ζέζεσλ, 1m, αλνρή βάξνπο Kg, πξνζηαζία αθηηλνβνιίαο UV Γέθπξα εδάθνπο πξνζηαζίαο θαισδίσλ 5 ζέζεσλ, αξηζηεξή γσλία 90, αλνρή βάξνπο Kg, πξνζηαζία αθηηλνβνιίαο UV Γέθπξα εδάθνπο πξνζηαζίαο θαισδίσλ 5 ζέζεσλ,δεμηά γσλία 90, αλνρή βάξνπο Kg, πξνζηαζία αθηηλνβνιίαο UV Γέθπξα εδάθνπο πξνζηαζίαο θαισδίσλ 5 ζέζεσλ, ζηαπξόο, αλνρή βάξνπο Kg, πξνζηαζία αθηηλνβνιίαο UV 109,10 142,00 142,00 204,00 www. your-ignition.com Κ.B STUDIO PAR 18x4W RGBW (25063) STUDIO PAR 24x1W RGB (25052) LED BASE 4 (6650) THEATRE SPOT LIGHT ROMEO (867820) LED πξνβνιέαο αιιαγήο ρξσκάησλ RGBW 25 MFL κε 18LED RGBW x 4W ην θάζε έλα. Λεηηνπξγεί κε 6 θαλάιηα DMX512, κε απηόλνκα πξνγξάκκαηα, ιεηηνπξγία Master Slave. Optional θαθόο 40 LED πξνβνιέαο αιιαγήο ρξσκάησλ RGBW 25 MFL κε 24LED RGB x 1W ην θάζε έλα. Λεηηνπξγεί κε 6 θαλάιηα DMX512, κε απηόλνκα πξνγξάκκαηα, ιεηηνπξγία Master Slave. Optional θαθόο 10 & 40 Γηαηίζεηαη ζε καύξν ή αζεκί ρξώκα Πξνβνιέαο αιιαγήο ρξσκάησλ γηα Trusses 30cm RGB 10 κε 12LED RGB x 3W ην θάζε έλα. Λεηηνπξγεί κε 6 θαλάιηα DMX512, κε απηόλνκα πξνγξάκκαηα, ιεηηνπξγία Master Slave. Θεαηξηθόο πξνβνιέαο Fresnel Pc κε δπλαηόηεηα αιιαγήο ηνπ θαθνύ 650/1000W, βάζε ιπρλίαο GX9,5 988,00 432,00 590,00 196,00 56

57 Κ.Β SWEFOG LIVE T26 EVO2 Μεραλή θαπλνύ 2.600W 1.800m / min έσο 20 Μέηξα DMX 512 ή 0-10V αλαινγηθή ή απηόλνκε κε ρξόλν. πλερήο ιεηηνπξγία ζην 50%, δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο εμσηεξηθνύ αλεκηζηήξα έσο 500W ,00 CASELIVET26 ULTIMATE 2000 CASEULTIMATE 200 Flight Case κεραλήο θαπλνύ Live T26 Swefog Μεραλή Atmosphere κε compressor ρσξίο αληίζηαζε ζπλερνύο ξνήο ρσξίο ρξόλν πξνζέξκαλζεο DMX 512 ή 0-10V αλαινγηθή ή απηόλνκε κε ρξόλν. Γπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο αζύξκαηνπ DMX512, θαηαλάισζε 0,05L / ώξα Flight Case κεραλήο θαπλνύ Ultimate 2000 Swefog 347, ,00 242,00 XEON II INTELLAHAISER Μεραλή θαπλνύ & HAZE 1800 W κε αλεκηζηήξα ζπλερνύο ξνήο, δύν θαλάιηα DMX 512 ή 0-10V αλαινγηθή ή απηόλνκε κε ρξόλν. δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο αζύξκαηνπ DMX512, 1.969,00 ULTIMATE C- FLUID STRATOSPERE 5L NEUTRAL PRO HD SMOKE FLUID NEUTRAL PRO MD HAZE FLUID Τγξό γηα κεραλή Ultimate2000 κε δηάξθεηα θξαηήκαηνο θαπλνύ 3+ ώξεο (OIL BASED) 5L Τγξό γηα κεραλή Nitrogen ή CO2 (OIL BASED) 5L Τγξό γηα κεραλή θαπλνύ Live T26 (WATER BASED) 5L Τγξό γηα κεραλή Haze Xeon (WATER BASED) 5L 85,00 85,00 37,00 37,00 57

58 ΒΑΔΙ ΜΙΚΡΟΦΧΝΧΝ Κ.Α. AS50NR Βάζε κηθξνθώλνπ δαπέδνπ θνληή κε ηειεζθνπηθή πξνέθηαζε. Υξώκα καύξν 49,40 AS50CR Βάζε κηθξνθώλνπ δαπέδνπ θνληή κε ηειεζθνπηθή πξνέθηαζε. Υξώκα Silver 55,00 AS100NR AS100CR Βάζε κηθξνθώλνπ δαπέδνπ κε βάζε 3 πνδηώλ. Υξώκα καύξν Βάζε κηθξνθώλνπ δαπέδνπ κε βάζε 3 πνδηώλ. Υξώκα Silver 33,40 36,90 AS200NR Βάζε κηθξνθώλνπ δαπέδνπ κε νξηδόληην βξαρίνλα θαη βάζε 3 πνδηώλ. Υξώκα καύξν 50,20 AS200CR AS300NR AS300CR MC2225EG MC2530EG Βάζε κηθξνθώλνπ δαπέδνπ κε νξηδόληην βξαρίνλα θαη βάζε 3 πνδηώλ. Υξώκα Silver Βάζε κηθξνθώλνπ δαπέδνπ κε ηειεζθνπηθό νξηδόληην βξαρίνλα (boom) θαη ηειεζθνπηθή πξνέθηαζε. Υξώκα καύξν Βάζε κηθξνθώλνπ δαπέδνπ κε ηειεζθνπηθό νξηδόληην βξαρίνλα (boom) θαη ηειεζθνπηθή πξνέθηαζε. Υξώκα καύξν Γαρηπιίδη γηα κηθξόθσλα κε δηάκεηξν 22-25mm Γαρηπιίδη γηα κηθξόθσλα κε δηάκεηξν 25-30mm 54,50 53,50 57,90 2,00 2,70 58

59 ΒΑΔΙ ΟΡΓΑΝΧΝ Κ.Α. SC51 Μεηαιιηθή επηηνίρηα βάζε γηα αθνπζηηθή ειεθηξηθή θηζάξα ρξώκα καύξν 9,70 SC55 Μεηαιιηθή επηηνίρηα ζπαζηή βάζε γηα αθνπζηηθή ειεθηξηθή θηζάξα ρξώκα καύξν 12,90 SC80 Μεηαιιηθή βάζε γηα αθνπζηηθή ειεθηξηθή θηζάξα ρξώκα καύξν 17,10 SC720 Μεηαιιηθή βάζε γηα αθνπζηηθή ειεθηξηθή θηζάξα ρξώκα καύξν. 43,10 SPT80S Βάζε γηα Keyboard Μαύξν ρξώκα. 30,10 SPT250 Βάζε γηα Keyboard Μαύξν ρξώκα. 42,80 SPT450 Βξαρίνλεο επέθηαζεο γηα επηπιένλ ζέζε Keyboard θαηάιιειε γηα SPT250 41,70 59

60 ΒΑΔΙ ΟΡΓΑΝΧΝ Κ.Α. SPT2 Μεηαιιηθή βάζε βαξέσο ηύπνπ γηα 2 Keyboards ρξώκα καύξν. 86,40 SK20 Μεηαιιηθή βάζε βαξέσο ηύπνπ γηα 2 Keyboards ρξώκα καύξν. 123,60 K20L Βξαρίνλεο επέθηαζεο γηα επηπιένλ ζέζε Keyboard θαηάιιειε γηα SK20 37,40 SMT260 Βαξέσο ηύπνπ βάζε ζηήξημεο γηα δύν Keyboards κε ξπζκηδόκελν άλνηγκα θαη ύςνο, ρξώκα καύξν. 206,50 SMT300 Βαξέσο ηύπνπ βάζε ζηήξημεο γηα θνλζόιεο κνπζηθά όξγαλα ξπζκηδόκελν άλνηγκα θαη ύςνο, ρξώκα καύξν. 78,50 SG60 θακπό γηα Keyboard ξπζκηδόκελν θαζ ύςνο. Υξώκα καύξν. 43,50 SAM70 Μεηαιιηθή βάζε βαξέσο γηα εληζρπηή θηζάξαο κπάζνπ ρξώκα καύξν. 54,10 60

61 ΒΑΔΙ ΗΥΔΙΧΝ - ΚΟΝΟΛΑ Κ.Α. SPC3NR Βάζε ερείνπ αινπκηλίνπ κε air pump, ύςνο 2m θαη βάξνο αλύςσζεο 70Kg. Υξώκα καύξν 61,70 SPC3AR Βάζε ερείνπ αινπκηλίνπ κε air pump, ύςνο 2m θαη βάξνο αλύςσζεο 70Kg. Υξώκα Silver 60,70 SPC120 Βάζε ζηήξημεο γηα 8 πξνβνιείο. 41,00 SPC340 SPC210 SPC577 Βάζε ζηήξημεο ερείνπ ζε βάζε κηθξνθώλνπ. Αληάπηνξαο ζύλδεζεο SUB κε Γνξπθόξν Μεηαιιηθή βάζε ερείνπ ρξώκα καύξν 17CM. 21,50 26,20 46,90 SPC565 SPC575 SPC575AM Μεηαιιηθή βάζε ερείνπ ρξώκα καύξν 30CM. Μεηαιιηθή βάζε ερείνπ ρξώκα καύξν30cm. Μεηαιιηθή βάζε ερείνπ ρξώκα καύξν30cm.γηα TRUSSES 42,20 47,70 45,70 SPC585 Μεηαιιηθή βάζε ερείνπ ρξώκα καύξν 50CM. 48,50 SPC600 SMT400 Βαξέσο ηύπνπ βάζε ζηήξημεο γηα θνλζόιεο F/C Keyboards ξπζκηδόκελν άλνηγκα θαη ύςνο, ρξώκα καύξν. Αλαδηπινύκελε βάζε γηα θνλζόιεο PA κε ξόδεο. Μέγηζην άλνηγκα 100cm θαη βάζνο 110cm, ύςνο 85cm, βάξνο θνξηίνπ 250Kg. Βάξνο βάζεο 30Kg 89,10 395,20 61

62 ΑΝΑΛΟΓΙΑ - RACK Κ.Α. PL34 Αλαιόγην βαξέσο ηύπνπ κε δηάηξεηε πιάηε. Υξώκα καύξν. 53,00 LM10N Λάκπα θσηηζκνύ γηα αλαιόγην ρξώκαηνο καύξν κε θαιώδην ξεύκαηνο. 30,40 LM10A Λάκπα θσηηζκνύ γηα αλαιόγην ρξώκαηνο Silver κε θαιώδην ξεύκαηνο. 30,40 SR089 Δπηηξαπέδηα βάζε ζηήξημεο 8U. 39,80 SR28 Βάζε Rack δαπέδνπ 28U κε ξόδεο. 136,30 STB08 STB24 Stage Box 8 ζέζεσλ βπζκάησλ D type Stage Box 24 ζέζεσλ βπζκάησλ D type 26,00 39,40 ST8 Rack 19 8U, κεηαιιηθό κε ξόδεο βάζνο 43cm 141,50 62

63 RACK - ΑΞΔΟΤΑΡ Κ.Α. ST12 Rack 19 12U, κεηαιιηθό κε ξόδεο βάζνο 43cm 168,50 ST12-64 Rack 19 12U, κεηαιιηθό κε ξόδεο βάζνο 64cm 234,00 ST18 ST18-64 ST24 ST30 KIT12VRD ΚΗΣ24VRD STKP8 STKP12 STKP18 STKP24 Rack 19 18U, κεηαιιηθό κε ξόδεο βάζνο 43cm Rack 19 18U, κεηαιιηθό κε ξόδεο βάζνο 64cm Rack 19 24U, κεηαιιηθό κε ξόδεο βάζνο 43cm Rack 19 30U, κεηαιιηθό κε ξόδεο βάζνο 43cm Set Βίδεο Παμηκάδηα Πξνζηαηεπηηθά 12 ηεκαρίσλ Set Βίδεο Παμηκάδηα Πξνζηαηεπηηθά 24 ηεκαρίσλ Πόξηα Plexiglas γηα ηνπνζέηεζε ζε Rack 8U Πόξηα Plexiglas γηα ηνπνζέηεζε ζε Rack 12U Πόξηα Plexiglas γηα ηνπνζέηεζε ζε Rack 18U Πόξηα Plexiglas γηα ηνπνζέηεζε ζε Rack 24U 195,00 285,50 237,50 280,50 6,40 9,60 56,00 71,00 92,00 110,00 CK1L Ράθη 1U γηα Rack 19 16,70 CK 2L Ράθη 2U γηα Rack 19 22,90 CK 2C CK 3C πξηάξη 2U γηα Rack 19 κε θιεηδαξηά πξηάξη 3U γηα Rack 19 κε θιεηδαξηά 83,00 98,00 PK1L Black panel γηα Rack19 1U 6,90 63

64 RACK PANEL Κ.Α. PK2L Black panel γηα Rack19 2U 7,80 PK3L Black panel γηα Rack19 3U 8,80 PK1V PK 2V Black panel αεξηζκνύ γηα Rack19 1U. Black panel αεξηζκνύ γηα Rack19 2U. 7,50 9,70 PK 1P Πάλει κε Plexiglas 1U 18,30 PK 2P Πάλει κε Plexiglas 2U 21,20 PK 3P Πάλει κε Plexiglas 3U 24,70 PK 2R Πάλει πξνζηαζίαο 2U 16,90 PK 12N Πάλει γηα 12 ζέζεηο XLR 1U 9,00 PK 8J Πάλει γηα 8 ζέζεηο Jack 1U 7,30 PK 16J Πάλει γηα 16 ζέζεηο Jack 1U 7,80 PK4SPXL Πάλει γηα 4 ζέζεηο Speakon 8pin θαη 4 Θέζεηο γηα XLR 2U 9,90 PK 32N Πάλει γηα 32 ζέζεηο XLR 2U 13,80 PK2U1000 C15 Πάλει κε 8 ζέζεηο Shuko θαη δηαθόπηε ON-OFF 2U 32,00 PD1632U 416_C10 Πνιύπξηδν κε βύζκα 16A είζνδν θαη έμνδν ζε 4 Shuko 130,80 64

65 ΣΤΜΠΑΝΑ ΠΔΡΙΔΛΙΞΗ Κ.Α. A300 Μεηαιιηθό ηύκπαλν πεξηέιημεο θαισδίσλ multi κε κνλή ιαβή κεηαθνξάο θαη θξέλν. 420mm x 320mm X 600mm 118,20 A310 Μεηαιιηθό ηύκπαλν πεξηέιημεο θαισδίσλ multi κε δηπιή ιαβή κεηαθνξάο θξέλν θαη ξόδεο γηα εύθνιε κεηαθνξά. 630mm X 290mm X 600mm 158,00 A410 A430 Μεηαιιηθό ηύκπαλν πεξηέιημεο θαισδίσλ multi κε δηπιή ιαβή κεηαθνξάο θαη θξέλν. 530mm x 470mm x 460mm Μεηαιιηθό ηύκπαλν πεξηέιημεο θαισδίσλ multi κε δηπιή ιαβή κεηαθνξάο θαη θξέλν. 760mm x455mm x 475mm 250,00 290,00 300C Μεηαιιηθό black Panel γηα κεηαιιηθό ηύκπαλν Α300 Μεηαιιηθό Panel 20 ζέζεσλ 300PR20 XLR γηα κεηαιιηθό ηύκπαλν Α300 Μεηαιιηθό Panel 16 ζέζεσλ 310PR16 XLR γηα κεηαιιηθό ηύκπαλν Α310 Μεηαιιηθό Panel 24 ζέζεσλ 310PR24 XLR γηα κεηαιιηθό ηύκπαλν Α310 Cable capacity in meters Cable diameter (mm) 7,00 8,30 10,40 11, A A A A

66 ΒΑΔΙ ΓΙΑ PROJECTOR Κ.Α. SUPPRO2 Universal βάζε γηα Projector κέγηζηνπ βάξνπο θξέκαζεο 30Kg SUPPRO1 Universal βάζε γηα Projector κε ύςνο min: 40cm θαη max: 60cm κέγηζηνπ βάξνπο θξέκαζεο 30Kg 99,00 SUPPRO4 Universal βάζε γηα Projector κε ύςνο min: 100cm θαη max: 172cm κέγηζηνπ βάξνπο θξέκαζεο 30Kg. 124,00 SUPPRO1AM Universal βάζε γηα Projector κε Clumber ύςνο min: 40cm θαη max: 60cm κέγηζηνπ βάξνπο θξέκαζεο 30Kg. 112,00 SUPPRO4AM Universal βάζε γηα Projector κε Clumber ύςνο min: 100cm θαη max: 172cm κέγηζηνπ βάξνπο θξέκαζεο 30Kg. 136,00 SUPPRO4236 Universal βάζε γηα Projector κε δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζε βάζε ερείνπ. 140,00 66

67 ΒΑΔΙ ΓΙΑ LCD Κ.Α. LCD2 Universal βάζε γηα LCD κέγηζηνπ βάξνπο θξέκαζεο 20Kg SPLPF1 Universal βάζε γηα LCD κέγηζηνπ βάξνπο θξέκαζεο 90Kg 38,00 SPLPR1 Universal βάζε γηα LCD κέγηζηνπ βάξνπο θξέκαζεο 70Kg 144,00 SPLTR1N Universal επηδαπέδηα βάζε γηα LCD έσο ,00 SPLS1AG Universal βάζε γηα LCD κέγηζηνπ βάξνπο θξέκαζεο 90Kg κε δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζε Trusses κε SPLS1AV 160,00 67

68 ΒΑΔΙ ΟΡΓΑΝΧΝ Κ.Α. SPLS1AV Adaptor γηα ηνπνζέηεζε ζε Trusses γηα βάζε SPLS1AG 35,00 LCDS4171 Universal βάζε γηα LCD κέγηζηνπ βάξνπο θξέκαζεο 70Kg από νξνθή. Ρπζκηδόκελν ύςνο από 40cm 70cm 104,00 LCDS2641 SUPP.PROQCF 3653 SUPP.PROQCF 5381 LCDBR1N LCDBR1A LCDBR2N LCDBR2A Universal βάζε γηα LCD κέγηζηνπ βάξνπο θξέκαζεο 70Kg από νξνθή. Ρπζκηδόκελν ύςνο από 25cm 40cm Universal βάζε γηα LCD Projector γηα θξέκαζε από Σαβάλη Σνίρν - Γάπεδν. Ρπζκηδόκελν ύςνο από 36cm 53cm Universal βάζε γηα LCD Projector γηα θξέκαζε από Σαβάλη Σνίρν - Γάπεδν. Ρπζκηδόκελν ύςνο από 53cm 81cm Universal βάζε γηα LCD κέγηζηνπ βάξνπο θξέκαζεο 30Kg. Ρπζκηδόκελε θιήζε 20 κε κπξάηζν Υξώκαηνο Μαύξν Universal βάζε γηα LCD κέγηζηνπ βάξνπο θξέκαζεο 30Kg. Ρπζκηδόκελε θιήζε 20 κε κπξάηζν Υξώκαηνο Nickel Universal βάζε γηα LCD κέγηζηνπ βάξνπο θξέκαζεο 30Kg. Ρπζκηδόκελε θιήζε 20 κε δηπιό κπξάηζν Υξώκαηνο Μαύξν Universal βάζε γηα LCD κέγηζηνπ βάξνπο θξέκαζεο 30Kg. Ρπζκηδόκελε θιήζε 20 κε δηπιό κπξάηζν Υξώκαηνο Nickel 98,00 180,00 183,00 63,00 63,00 75,00 75,00 68

69 ΒΑΔΙ ΓΙΑ LCD Κ.Α. SPLT1Α Δπηδαπέδηα Universal βάζε κε ξόδεο γηα LCD κέγηζηνπ βάξνπο θξέκαζεο 80Kg θαη κέγηζηνπ ύςνπο 214cm Υξώκαηνο Nickel 475,00 SPLT1N Δπηδαπέδηα Universal βάζε κε ξόδεο γηα LCD κέγηζηνπ βάξνπο θξέκαζεο 80Kg θαη κέγηζηνπ ύςνπο 214cm Υξώκαηνο Μαύξν 475,00 RP6532N Ράθη ηνπνζέηεζεο κεραλεκάησλ γηα βάζε SPLT1N Υξώκαηνο Μαύξν 82,00 RP6532A Ράθη ηνπνζέηεζεο κεραλεκάησλ γηα βάζε SPLT1N Υξώκαηνο Nickel 82,00 PRT1N Ράθη ηνπνζέηεζεο H / Y γηα βάζε SPLT1N Υξώκαηνο Μαύξν 50,00 PRT1A Ράθη ηνπνζέηεζεο H / Y γηα βάζε SPLT1N Υξώκαηνο Nickel 50,00 69

70 ΒΑΔΙ ΓΙΑ TRUSSES Κ.Α. ELV120 Βάζε γηα Trusses ρεηξνθίλεηε κέγηζηνπ ύςνπο 6,00m θαη βάξνπο έσο 300Κg 2.349,00 ELV100 Βάζε γηα Trusses ρεηξνθίλεηε κέγηζηνπ ύςνπο 5,30m θαη βάξνπο έσο 200Κg 1.876,00 ELV80 Βάζε γηα Trusses ρεηξνθίλεηε κέγηζηνπ ύςνπο 4,00m θαη βάξνπο έσο 100Κg 1.591,00 TADBFQ Adaptor Γηα κπάξεο Φσηηζκνύ 11,70 STELV2550 Adaptor Trusses γηα ELV βάζεηο. 55,00 STAGE BOX 4P STAGE BOX 8P STAGE BOX 12P STAGE BOX 16P STAGE BOX 24P STAGE BOX 4 CHANNEL STAGE BOX 9x9x9cm 8 CHANNEL STAGE BOX 9x18x9cm 12 CHANNEL STAGE BOX 13.5x18x9cm 16 CHANNEL STAGE BOX 18x18x9cm 24 CHANNEL STAGE BOX 27x18x9cm Κ.B. 28,00 35,20 45,00 62,00 84,00 70

71 K.A ΒΑΔΙ FLIGHT CASE FCDJ2100 Flight case κεηαθνξάο 2 CDJ θαη ελόο κίθηε ,00 FCDJ2819 FCDJ2900 SBAG4 MWP100 MWP200 CST201/B CST210/B CST310/B Flight case κεηαθνξάο 2 CDJ1000-θαη ελόο κίθηε 19 Flight case κεηαθνξάο 2 CDJ θαη ελόο κίθηε 12 Τθαζκάηηλε ζήθε ώκνπ κε εζσηεξηθή αθξώδε επέλδπζε 4U Μαιαθή ζήθε δώλεο γηα ηνπνζέηεζε ελόο αζύξκαηνπ πνκπνύ Μαιαθή ζήθε δώλεο γηα ηνπνζέηεζε δύν αζύξκαησλ πνκπώλ Βάζε κηθξνθώλνπ πςειώλ απαηηήζεσλ, δαπέδνπ, κε ζηξνγγπιή βάζε, εξγνλνκηθό ζθηγθηήξα εύθνιεο θαη γξήγνξεο ξύζκηζεο. Υξώκα καύξν, κέγηζην ύςνο 1.57m θαη βάξνο 3,88kg. Δπηδαπέδηα βάζε κηθξόθσλνπ κε boom θαη ζηξνγγπιή βάζε Βάζε κηθξνθώλνπ πςειώλ απαηηήζεσλ, δαπέδνπ, γεξαλόο, εξγνλνκηθό ζθηγθηήξα εύθνιεο θαη γξήγνξεο ξύζκηζεο. Υξώκα καύξν, κέγηζην ύςνο 1.60m θαη βάξνο 3,5kg. 294,00 283,00 52,00 9,45 12,75 33,80 35,00 30,30 BP106 Πάλει γηα 6 ζέζεηο XLR 1U 9,00 BP108 Πάλει γηα 8 ζέζεηο XLR 1U 9,25 BP112 Πάλει γηα 12 ζέζεηο XLR 1U 9,50 71

72 K.A CST465/B Βάζε ερείνπ-θώησλ, αινπκηλίνπ, καύξν, κε καληβέια, ύςνο 148cm 248cm, κέγηζην βάξνο αλύςσζεο 50Kg βάξνο 9.40kg 134,60 CKB0003/B CKB0005/B CGS005 CGS135 CST101/B CST238/B CST420/B Βάζε γηα έλα keyboard κε fast lock, Ρπζκηδόκελν ύςνο cm Μέγηζην βάξνο 40kg, Υξώκα Black Βάξνο 3,20kg Βάζε γηα έλα keyboard κε fast lock, Ρπζκηδόκελν ύςνο cm Μέγηζην βάξνο 50kg, Υξώκα Black Βάξνο 3,82kg Μεηαιιηθή βάζε γηα ειεθηξηθή αθνπζηηθή θηζάξα. Μεηαιιηθή πηπζζόκελε βάζε θηζάξαο, Ύςνο βάζεο 42cm Μέγηζην άλνηγκα 35cm Βάξνο 1.62kg Βάζε κηθξνθώλνπ επηηξαπέδηα κε ζηαζεξό βξαρίνλα 16,5cm, βάξνο 1,8kg Δπηηξαπέδηνο γεξαλόο κηθξνθώλνπ ηδαληθόο γηα εθαξκνγέο broadcast - recording. Σν κήθνο ηνπ βξαρίνλα είλαη 100cm ελώ ην κέγηζην βάξνο είλαη 1kg. Βάζε monitor πςειώλ απαηηήζεσλ, δαπέδνπ, ξπζκηδόκελν ύςνο cm ξύζκηζεο. Υξώκα καύξν, βάξνο 4,40kg. 27,00 33,50 15,00 13,45 11,85 140,00 40,00 CMA425 Pop filter κε ζπηξάι 27,50 CHB196 CRD130 Δζσηεξηθόο πξνζαξκνγέαο γηα βάζε ερείσλ Βίδα κεηαηξνπήο δηακέηξνπ ζπεηξώκαηνο δαρηπιηδηνύ κηθξνθώλνπ 4,20 0,80 72

73 Κ.Β 1908.B E 1908.B 1913.B E 1913.B 2209.B E 2209.B 2214.B E 2214.B 2712.Β Δ 2712.Β Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο Δζ. Γηαζηάζεηο : 190x125x85 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πνξηνθαιί Πξάζηλν. Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο κε κε Pre cut ζθνπγγάξη Δζ. Γηαζηάζεηο : 190x125x85 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πνξηνθαιί Πξάζηλν. Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο Δζ. Γηαζηάζεηο : 190x125x135 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πνξηνθαιί Πξάζηλν. Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο κε κε Pre cut ζθνπγγάξη Δζ. Γηαζηάζεηο : 190x125x135 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πνξηνθαιί Πξάζηλν. Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο Δζ. Γηαζηάζεηο : 220x160x95 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πνξηνθαιί Πξάζηλν. Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο κε κε Pre cut ζθνπγγάξη Δζ. Γηαζηάζεηο : 220x1605x95 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πνξηνθαιί Πξάζηλν. Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο Δζ. Γηαζηάζεηο :220x160x145 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πνξηνθαιί Πξάζηλν. Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο κε Pre cut ζθνπγγάξη Δζ. Γηαζηάζεηο : 220x160x145 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πνξηνθαιί Πξάζηλν. Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο Δζ. Γηαζηάζεηο : 276x200x120 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πνξηνθαιί Πξάζηλν. Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο κε Pre cut ζθνπγγάξη Δζ. Γηαζηάζεηο : 276x200x120 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πνξηνθαιί Πξάζηλν. 27,00 33,00 29,00 35,00 30,00 36,00 32,00 40,00 47,00 57,00 73

74 Κ.Β 2717.Β Δ 2717.Β 3317.Β Δ 3317.Β 3818.Β Δ 3818.Β 4412.B E 4412.B Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο Δζ. Γηαζηάζεηο : 276x200x170 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πνξηνθαιί Πξάζηλν. Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο κε Pre cut ζθνπγγάξη Δζ. Γηαζηάζεηο : 276x200x170 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πνξηνθαιί Πξάζηλν. Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο Δζ. Γηαζηάζεηο : 330x234x170 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πνξηνθαιί Πξάζηλν. Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο κε Pre cut ζθνπγγάξη Δζ. Γηαζηάζεηο : 330x234x170 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πνξηνθαιί Πξάζηλν. Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο Δζ. Γηαζηάζεηο : 380x270x180 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πνξηνθαιί Πξάζηλν. Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο κε Pre cut ζθνπγγάξη Δζ. Γηαζηάζεηο : 380x270x180 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πνξηνθαιί Πξάζηλν. Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο Δζ. Γηαζηάζεηο : 445x345x125 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πνξηνθαιί Πξάζηλν. Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο κε Pre cut ζθνπγγάξη Δζ. Γηαζηάζεηο : 445x345x125 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πνξηνθαιί Πξάζηλν. 53,00 63,00 75,00 86,00 89,00 104,00 108,00 124, B C Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο κε εζσηεξηθή ζήθε γηα PC 15 Δζ. Γηαζηάζεηο : 445x345x125 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν 189,00 74

75 Κ.Β 4419.B E 4419.B 4820.B E 4820.B 5117.B E 5117.B 5122.B E 5122.B Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο Δζ. Γηαζηάζεηο : 445x345x190 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πνξηνθαιί Πξάζηλν. Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο κε Pre cut ζθνπγγάξη Δζ. Γηαζηάζεηο : 445x345x190 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πνξηνθαιί Πξάζηλν. Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο Δζ. Γηαζηάζεηο : 480x370x205 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πνξηνθαιί Πξάζηλν. Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο κε Pre cut ζθνπγγάξη Δζ. Γηαζηάζεηο : 480x370x205 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πνξηνθαιί Πξάζηλν. Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο Δζ. Γηαζηάζεηο : 517x277x173 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πνξηνθαιί Πξάζηλν. Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο κε Pre cut ζθνπγγάξη Δζ. Γηαζηάζεηο : 517x277x173 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πνξηνθαιί Πξάζηλν. Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο κε ξόδεο κεηαθνξάο Δζ. Γηαζηάζεηο : 517x277x173 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πνξηνθαιί Πξάζηλν. Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο κε Pre cut ζθνπγγάξη θαη ξόδεο κεηαθνξάο Δζ. Γηαζηάζεηο : 517x277x173 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πνξηνθαιί Πξάζηλν. 115,00 141,00 130,00 154,00 114,00 147,00 154,00 187,00 75

76 Κ.Β 5822.B E 5822.B 5823.B.E 5823.B 5833.B E 5833.B 7630.B E 7630.B 7641.B E 7641.B Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο Δζ. Γηαζηάζεηο :580x440x220 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πνξηνθαιί Πξάζηλν. Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο κε Pre cut ζθνπγγάξη Δζ. Γηαζηάζεηο :580x440x220 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πνξηνθαιί Πξάζηλν. Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο κε ξόδεο κεηαθνξάο Δζ. Γηαζηάζεηο :580x440x220 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πνξηνθαιί Πξάζηλν. Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο κε Pre cut ζθνπγγάξη θαη ξόδεο κεηαθνξάο Δζ. Γηαζηάζεηο : 580x440x220 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πνξηνθαιί Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο κε ξόδεο κεηαθνξάο Δζ. Γηαζηάζεηο :580x440x330 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πνξηνθαιί Πξάζηλν. Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο κε Pre cut ζθνπγγάξη θαη ξόδεο κεηαθνξάο Δζ. Γηαζηάζεηο : 580x440x330 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πνξηνθαιί Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο κε ξόδεο κεηαθνξάο Δζ. Γηαζηάζεηο :765x485x305Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πνξηνθαιί Πξάζηλν. Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο κε Pre cut ζθνπγγάξη θαη ξόδεο κεηαθνξάο Δζ. Γηαζηάζεηο : 765x485x305 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πνξηνθαιί Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο κε ξόδεο κεηαθνξάο Δζ. Γηαζηάζεηο :765x485x415 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πνξηνθαιί Πξάζηλν. Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο κε Pre cut ζθνπγγάξη θαη ξόδεο κεηαθνξάο Δζ. Γηαζηάζεηο : 765x485x415 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πνξηνθαιί 165,00 196,00 227,00 259,00 237,00 281,00 253,00 304,00 278,00 337,00 76

77 Κ.B B E B B E B B E B B E B Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο κε ξόδεο κεηαθνξάο Δζ.Γηαζηάζεηο:1080x620x400 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πξάζηλν. Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο κε Pre cut ζθνπγγάξη θαη ξόδεο κεηαθνξάο Δζ.Γηαζηάζεηο:1080x620x400 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πξάζηλν. Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο κε ξόδεο κεηαθνξάο Δζ.Γηαζηάζεηο:1136x350x135 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πξάζηλν. Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο κε Pre cut ζθνπγγάξη θαη ξόδεο κεηαθνξάο Δζ. Γηαζηάζεηο : 1136x350x135 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πξάζηλν. Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο κε ξόδεο κεηαθνξάο Δζ.Γηαζηάζεηο:1350x350x135 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πξάζηλν. Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο κε Pre cut ζθνπγγάξη θαη ξόδεο κεηαθνξάο Δζ. Γηαζηάζεηο : 1350x350x135 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πξάζηλν. Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο κε ξόδεο κεηαθνξάο Δζ. Γηαζηάζεηο : 1350x350x272 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πξάζηλν. Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο κε Pre cut ζθνπγγάξη θαη ξόδεο κεηαθνξάο Δζ. Γηαζηάζεηο : 1350x350x272 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πξάζηλν. 425,00 490,00 212,00 260,00 222,00 284,00 330,

78 Κ.Β MUB78 Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο κε ξόδεο κεηαθνξάο Δζ. Γηαζηάζεηο :780x410x330 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πξάζηλν. 115,00 GUNCASE.B Πιαζηηθή βαιίηζα κεηαθνξάο κε ξόδεο κεηαθνξάο Δζ. Γηαζηάζεηο :420x925x120 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν Πξάζηλν. 240,00 BAG-S BAG-E BAG-A BAG-F BAG-PC44 BAG-PC48 Τθαζκάηηλε βαιίηζα κεηαθνξάο κε δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζηελ 2717 Δμ. Γηαζηάζεηο : 270x195x130 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν. Τθαζκάηηλε βαιίηζα κεηαθνξάο κε δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζηελ 2818 Δμ. Γηαζηάζεηο : 375x265x140 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν. Τθαζκάηηλε βαιίηζα κεηαθνξάο κε δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζηελ 4419 Δμ. Γηαζηάζεηο : 450x350x125 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν. Τθαζκάηηλε βαιίηζα κεηαθνξάο κε δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζηελ 4820 Δμ. Γηαζηάζεηο : 475x365x160 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν. Τθαζκάηηλε βαιίηζα κεηαθνξάο γηα PC 17 κε δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζηελ 4412 Δμ. Γηαζηάζεηο : 450x345x55 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν. Τθαζκάηηλε βαιίηζα κεηαθνξάο γηα PC 17 κε δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζηελ 4820 Δμ. Γηαζηάζεηο : 475x365x170 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν. 37,00 42,00 52,00 53,00 74,00 94,00 78

79 Κ.B BAG-G DIV-H DIV-I PANEXPL48 Τθαζκάηηλε βαιίηζα κεηαθνξάο κε δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζηελ 4419 Δμ. Γηαζηάζεηο : 435x285x165 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν. Τθαζκάηηλε βαιίηζα κεηαθνξάο κε δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζηελ 5833 Δμ. Γηαζηάζεηο : 435x285x270 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν. Τθαζκάηηλε βαιίηζα κεηαθνξάο κε δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζηελ 4419 Δμ. Γηαζηάζεηο : 435x285x110 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν. Τθαζκάηηλε ζήθε κε δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζηελ 4420 Δμ. Γηαζηάζεηο : 475x325 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν ,00 30,00 27,00 PANEXPL58 Τθαζκάηηλε ζήθε κε δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζηελ 5833 Δμ. Γηαζηάζεηο : 575x395 Γηαηίζεηαη ζε ρξώκα Μαύξν. 31,00 BACKPACK M Σνπνζέηεζε ώκνπ γηα βαιίηζεο κεηαθνξάο από 3317 έσο ,00 BACKPACK L Σνπνζέηεζε ώκνπ γηα βαιίηζεο κεηαθνξάο από 3317 έσο ,00 KIT.DL Κιεηδαξηά κε ζπλδπαζκό γηα ρξήζε ζηα κνληέια 11413,13513,13527, ,00 EXPL COMBILOCK SHOULDER KITU SHOULDER KIT135 Κιεηδαξηά κε ζπλδπαζκό γηα ρξήζε ζε όια ηα κνληέια Ηκάληαο ώκνπ γηα ηηο βαιίηζεο Ηκάληαο ώκνπ γηα ηηο βαιίηζεο ,00 10,00 11,00 79

80 GAFFER TAPE ANTI SLIP TAPE FLUORESCENT TAPE Gaffer Tape ρξώκαηνο άζπξν CTMG50W 50mm X 50m CT50012W CT50025W CT50050BK / R / B / S / W / O PROGAFF24 NYE / NOR / NGN/NPK PROGAFF48 NYE / NOR / NGN / ΔΒ PROGAFF4825B K Gaffer Tape ρξώκαηνο άζπξν mat 12mm X 50m κε δπλαηόηεηα εγγξαθήο. Gaffer tape ρξώκαηνο άζπξν mat 25mm X 50m κε δπλαηόηεηα εγγξαθήο. Gaffer Tape ρξώκαηνο Μαύξε / Μπιε / Κόθθηλε / Silver / Πνξηνθαιί Μat 50mm X 50m κε δπλαηόηεηα εγγξαθήο. Fluorescent Gaffer tape ρξώκαηνο Κίηξηλν / Πνξηνθαιί / Πξάζηλν / Ρόδ 24mm X 24m Fluorescent Gaffer tape ρξώκαηνο Κίηξηλν / Πνξηνθαιί / Πξάζηλν / Μπιε 48mm X 25m Progaff Tape ρξώκαηνο Μαύξε 48mm X 25m K.Α 12, ,40 14, ,30 19,60 PROGAFF4825W CT BK CTME50BK CTME50W AF5045 Progaff Tape ρξώκαηνο άζπξν 48mm X 25m Δπαγγεικαηηθή Gaffer Tape ρξώκαηνο Μαύξε 48mm X 50m, γηα ηνπνζέηεζε ζε δύζθνιεο επηθάλεηεο ραιηά θ.α. Δπαγγεικαηηθή Gaffer Tape ρξώκαηνο Μαύξε EXTRA 50mm X 50m, γηα ηνπνζέηεζε ζε δύζθνιεο επηθάλεηεο Δπαγγεικαηηθή Gaffer Tape ρξώκαηνο άζπξν EXTRA 50mm X 50m, γηα ηνπνζέηεζε ζε δύζθνιεο επηθάλεηεο Δπαγγεικαηηθή Gaffer Tape αινπκηλίνπ ηδαληθή γηα ζεαηξηθέο θαη ηειενπηηθέο εθαξκνγέο 50mm X 45m 19,60 14,50 9,50 9,50 12,20 80

81 K.Α V5066 Δηδηθή ηαηλία γηα ζπζθεπαζία FRAGILE 50mm X 65m 5,00 SW1453OY STBK50 STC50 MTAKO-5FY Δπαγγεικαηηθή Gaffer Tape ηδαληθή γηα πξνθύιαμε εηδηθώλ θαισδίσλ ρξώκαηνο καύξν/θίηξηλν 145mm X 30m Δηδηθή αληηνιηζζεηηθή ηαηλία ρξώκαηνο καύξε50mm X 18,3m Δηδηθή αληηνιηζζεηηθή ηαηλία ρξώκαηνο δηαθαλέο 50mm X 18,3m Δηδηθή κεηξεηηθή ηαηλία ρξώκαηνο θίηξηλε 10mm X 5m 53,00 40,50 40,50 37,50 LEMPVC12 BK / B /G IDT25W5 IDT25O10 IDT25G20 IDT25V30 Δηδηθή ηαηλία PVC επηζθεπήο θαισδίσλ, ρξώκαηνο Μαύξν / Μπιε / Πξάζηλν 12mm X 33m Δηδηθή κεηξεηηθή ηαηλία θαισδίσλ 5m Υξώκαηνο άζπξν 25mm X 33m Δηδηθή κεηξεηηθή ηαηλία θαισδίσλ 10m Υξώκαηνο πνξηνθαιί 25mm X 33m Δηδηθή κεηξεηηθή ηαηλία θαισδίσλ 20m Υξώκαηνο πξάζηλν 25mm X 33m Δηδηθή κεηξεηηθή ηαηλία θαισδίσλ 30m Υξώκαηνο πξάζηλν 25mm X 33m 1,00 12,00 12,00 12, SW05528 Set Wear Mini Tool Pouch 38,00 SW05514 Set Wear Combo Tool Pouch Pouch size: 7.5'' x 6.5'' 80,00 81

82 Κ.Β CM LODESTARS DIRECT CONTROL D8 LINE NEW MODEL B (COD3189NH) MODEL C (COD3190NH) MODEL F (COD3192NH) MODEL J (COD3193NH) MODEL L (COD3194NH) MODEL LL (COD3199NH) Capacity : 250 Kg Speed : 4m / min Motor H.P. : 1/4 Net Weight : 25.8 Kg Ίδια χαρακηηριζηικά με ηο Model B με Speed : 8m / min Capacity : 500 Kg Speed : 4m / min Motor H.P. : 1/2 Net Weight : 29 Kg Ίδια χαρακηηριζηικά με ηο Model F με Speed : 8m / min Capacity : 1000 Kg Speed : 4m / min Motor H.P. : 1 Net Weight : 53.1 Kg Ίδια χαρακηηριζηικά με ηο Model L με Speed : 8m / min 1.115, , , , , ,00 MODEL R (COD3195NH) MODEL RR (COD3202NH) Capacity : 2000 Kg Speed : 2m / min Motor H.P. : 1 Net Weight : 61.7 Kg Ίδια χαρακηηριζηικά με ηο Model R με Speed : 4m / min 1.855, ,00 CM LODESTARS D8 LINE NEW - LOW VOLTAGE CONTROL MODEL F (COD3183NH) MODEL J (COD3184NH) MODEL L (COD3185) MODEL LL (COD3187) Capacity : 500 Kg Speed : 4m / min Motor H.P. : 1/2 Net Weight : 29 Kg Ίδια χαρακηηριζηικά με ηο Model F με Speed : 8m / min Capacity : 1000 Kg Speed : 4m / min Motor H.P. : 1 Net Weight : 53.1 Kg Ίδια χαρακηηριζηικά με ηο Model L με Speed : 8m / min 1.443, , , ,00 82

83 Κ.Β CM LODESTARS LOAD CHAIN CHAIN 1/4 (COD85973) Αιπζίδα 1/4 γηα ηα Μνηέξ Α - Ζ 16,00/m CHAIN 5/16 (COD85983) Αιπζίδα 5/16 γηα ηα Μνηέξ J - RR 22,50/m CM LODESTARS ACCESSORIES AV MOTOR CASE 2 AV MOTOR CASE 4 AV MOTOR CASE 8 SWIVEL HOOK (COD2792) SWIVEL HOOK (COD3661) SWIVEL HOOK (COD3660) CM13 CM10 CM12 CB02 CB01 Controller γηα 2 Μνηέξ ζε πιαζηηθή βαιίηζα Explorer Δμ. Γηαζηάζεηο: 360x304x194mm Controller γηα 4 Μνηέξ ζε πιαζηηθή βαιίηζα Explorer Δμ. Γηαζηάζεηο: 474x415x214mm Controller γηα 4 Μνηέξ ζε πιαζηηθή βαιίηζα Explorer Δμ. Γηαζηάζεηο: 520x435x230mm Swivel Hook γηα ηα κνηέξ Α, ΑΑ, Β, C, F Swivel Hook γηα ηα κνηέξ J, JJ, L, LL, Swivel Hook γηα ηα κνηέξ R, RR, Lodestar Bag Small 12mt 8mm - 25mt 6mm Lodestar Bag Standard 24mt 8mm - 40mt 6mm Lodestar Bag Large 40mt 8mm - 70mt 6mm Bracket kit - Lodestar small frame A to F Bracket kit - Lodestar large frame J to RR 522,00 750,00 900,00 52,00 67,00 115,00 65,00 72,00 77,00 31,00 32,00 CB10 Soft Handle 9,00 83

84 S.B HOOK 75/10Kg S.B HOOK 75/15Kg S.B HOOK 75/35Kg S.B HOOK 75/50Kg SAFETY BONDS ( ΑΦΑΛΙΣΙΚΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΤΚΔΤΧΝ) S.B KARABINER 75/50Kg S.B KARABINER 75/75Kg S.B KARABINER 75/100Kg S.B KARABINER 75/150Kg S.B KARABINER 75/200Kg Αζθαιηζηηθά αλάξηεζεο ζπζθεπώλ κε Hook γηα βάξνο έσο 10Kg (3mm) Αζθαιηζηηθά αλάξηεζεο ζπζθεπώλ κε Hook γηα βάξνο έσο 15Kg (3mm) Αζθαιηζηηθά αλάξηεζεο ζπζθεπώλ κε Hook γηα βάξνο έσο 35Kg (4mm) Αζθαιηζηηθά αλάξηεζεο ζπζθεπώλ κε Hook γηα βάξνο έσο 50Kg (5mm) Αζθαιηζηηθά αλάξηεζεο ζπζθεπώλ κε Karabiner γηα βάξνο έσο 50Kg (4mm) Αζθαιηζηηθά αλάξηεζεο ζπζθεπώλ κε Karabiner γηα βάξνο έσο 75Kg (5mm) Αζθαιηζηηθά αλάξηεζεο ζπζθεπώλ κε Karabiner γηα βάξνο έσο 100Kg (6mm) Αζθαιηζηηθά αλάξηεζεο ζπζθεπώλ κε Karabiner γηα βάξνο έσο 150Kg (8mm) Αζθαιηζηηθά αλάξηεζεο ζπζθεπώλ κε Karabiner γηα βάξνο έσο 200Kg (10mm) Κ. Α 12,00 19,50 22,00 25,00 32,00 36,00 39,00 41,50 45,00 FROGS Frogs With Webbing 58,00 FROGS 192Kg Frog Wire With Thimble Splice 160,00 MUSTO FINGERLESS Γάληηα θαηάιιεια γηα PA ρσξίο δάθηπια 50,00 MUSTO Γάληηα θαηάιιεια γηα PA 58,00 MULTI TOOL Πνιύ-εξγαιείν TRUSSES 58,00 STROPPERS 30cm STROPPERS 50cm Γεκαηηθά Καισδίσλ 30cm 4,50 Γεκαηηθά Καισδίσλ 50cm 5,00 84

85 SAFETY BONDS ( ΑΦΑΛΙΣΙΚΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΤΚΔΤΧΝ) Κ.Α SHACKB-2.0T 2.0t Fed Spec Shackle 13,50 SHACKB-3.25T 3.25t Fed Spec Shackle 14,50 EBDL06 EBDL08 EBDL10 EBDL12 M6 Dynamo Eyeball x 102mm Tread 100Kgs M8 Dynamo Eyeball x 102mm Tread 150Kgs M10 Dynamo Eyeball x 102mm Tread 230Kgs M12 Dynamo Eyeball x 102mm Tread 500Kgs 11,00 11,00 11,00 12,00 RS1-1 1t X 1mtr Black Round Sling 17,50 RS1-2 1t X 2mtr Black Round Sling 21,00 RS1-3 1t X 3mtr Black Round Sling 27,00 L2125 Αζθαιηζηηθό Εώλεο γηα Trusses κε δύν Hook 320,00 Ζ 31 Εώλε Αζθαιείαο ώκαηνο Διαθξηνύ Σύπνπ (ώκαηνο) 118,00 H 03 Εώλε Αζθαιείαο ώκαηνο Βαξέσο Σύπνπ (Μέζεο Πνδηώλ) 180,00 RTS mm Black Endless Retched Strap 4 Μέτρα 500Kg 27,00 RTS mm Black Endless Retched Strap 6 Μέτρα 500Kg 32,50 85

86 Κ.Α ΠΑΝΙΑ PROJECTION AUSTRONET 720 Παλί γηα πξνβνιή κε Projector δηάηξεην κε εηδηθό γάδσκα θαη κεηαιιηθέο ηξύπεο αλά 50cm /m² AUSTRONET 700 Παλί γηα πξνζηαζία κπξνζηά από ερεία δηάηξεην κε εηδηθό γάδσκα θαη κεηαιιηθέο ηξύπεο αλά 50cm /m² AUSTRONET 202 Παλί γηα πξνβνιή κε Laser δηάηξεην κε εηδηθό γάδσκα θαη κεηαιιηθέο ηξύπεο αλά 50cm /m² AUSTRONET 760 Παλί γηα πξνβνιή κε Projector Frond & Back κε εηδηθό γάδσκα θαη κεηαιιηθέο ηξύπεο αλά 50cm /m² AUSTRONET 600/3 AUSTRONET 600/4 Παλί Latex ηξίγσλν κε εηδηθό γάδσκα θαη ειαζηηθά ζηηο γσλίεο γηα εύθνιε ηνπνζέηεζε Παλί Latex ηεηξάγσλν κε εηδηθό γάδσκα θαη ειαζηηθά ζηηο γσλίεο γηα εύθνιε ηνπνζέηεζε 140,00 92,00 AUSTRONET SPANNQUICK Δηδηθό ιαζηηράθη κε πηαζηξάθη γηα παληά 2,40 AUSTRONET SOLO CLIP ON Δηδηθό πηαζηξάθη γηα νζόλεο ρσξίο ηξύπα 2,80 Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ AUSTRONET ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΔΗΓΗΚΑ ΠΑΝΗΑ Δ ΟΛΔ ΣΗ ΓΗΑΣΑΔΗ ΚΑΣΟΠΗΝ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΚΑΗ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΓΗΝΔΗ ΚΑΗ ΔΚΣΤΠΧΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ. 86

87 AAA3FPBZ AAA3FPZ AAA3FBZ AAA3FZ AAA5FPZ AAA5FBZ AAA5FZ AAA3MPBZ AAA3MPZ AAA3MBZ AAA3MZ AAA5MPZ AAA5MBZ AAA5MZ A3FB A3MB TA3FX TA3MX TA4FX TA4M TB3M TB4M TA5FLBX TA5FLX TA5FX R3FZ Κ.A 3-pin ζειπθό πξνεθηάζεσο Μαύξν Πιαζηηθό 3,23 3-pin ζειπθό πξνεθηάζεσο Nickel Πιαζηηθό 2,96 3-pin ζειπθό πξνεθηάζεσο Μαύξν Μεηαιιηθό 3,97 3-pin ζειπθό πξνεθηάζεσο Nickel Μεηαιιηθό 3,23 5-pin ζειπθό πξνεθηάζεσο Nickel Πιαζηηθό 6,44 5-pin ζειπθό πξνεθηάζεσο Μαύξν Μεηαιιηθό 7,84 5-pin ζειπθό πξνεθηάζεσο Nickel Μεηαιιηθό 6,92 3-pin αξζεληθό πξνεθηάζεσο Μαύξν Πιαζηηθό 2,85 3-pin αξζεληθό πξνεθηάζεσο Nickel Πιαζηηθό 2,65 3-pin αξζεληθό πξνεθηάζεσο Μαύξν Μεηαιιηθό 3,72 3-pin αξζεληθό πξνεθηάζεσο Nickel Μεηαιιηθό 2,99 5-pin αξζεληθό πξνεθηάζεσο Nickel Πιαζηηθό 4,79 5-pin αξζεληθό πξνεθηάζεσο Μαύξν Μεηαιιηθό 5,89 5-pin αξζεληθό πξνεθηάζεσο Nickel Μεηαιιηθό 5,28 3-pin ζειπθό πξνεθηάζεσο Μαύξν Μεηαιιηθό 4,40 3-pin αξζεληθό πξνεθηάζεσο Μαύξν Μεηαιιηθό 3,80 3-pin Mini XLR ζειπθό πξνεθηάζεσο. 3-pin Mini XLR αξζεληθό πξνεθηάζεσο. 9,00 4-pin Mini XLR ζειπθό πξνεθηάζεσο. 4-pin Mini XLR αξζεληθό πξνεθηάζεσο. 9,20 3-pin αξζεληθό ζαζζί Mini XLR Nickel Μεηαιιηθό 9,30 4-pin αξζεληθό ζαζζί Mini XLR Nickel Μεηαιιηθό 5-pin ζειπθν ζαζζί Mini XLR Μαύξν Μεηαιιηθό 5-pin ζειπθν ζαζζί Mini XLR Nickel Μεηαιιηθό 5-pin ζειπθν ζαζζί Mini XLR Nickel Μεηαιιηθό 10,70 11,60 10,22 18,00 16,00 16,00 3-pin ζειπθό πξνεθηάζεσο γσλία Nickel Μεηαιιηθό 9,24 R3MZ 3-pin αξζεληθό πξνεθηάζεσο γσλία Nickel Μεηαιιηθό 8,88 87

88 Κ.A T3F E3FSC E3MSC E5FSC E5MSC D7F E112BL 3-pin ζειπθό πξνεθηάζεσο κε δηαθόπηε Nickel Μεηαιιηθό 3-pin ζειπθό ζαζζί D Type Nickel Μεηαιιηθό 3-pin αξζεληθό ζαζζί D Type Nickel Μεηαιιηθό 5-pin ζειπθό ζαζζί D Type Nickel Μεηαιιηθό 5-pin αξζεληθό ζαζζί D Type Nickel Μεηαιιηθό 7-pin ζειπθό ζαζζί Nickel Μεηαιιηθό Καξθί ζειπθό stereo ζαζί κε θιηπ 28,67 3,29 3,29 11,32 11,32 21,00 7,38 EH35MMSSC Καξθί ζειπθό 1/8 stereo ζαζί 10,74 EHUSBBAX EHUSBABX EHFW2 EHFWX2 EHFW8002 EHFW800X2 αζζί USB B to A Nickel D Type αζζί USB A to B Nickel D Type αζζί FIREWIRE 400 Straight Nickel D Type αζζί FIREWIRE 400 Cross Nickel D Type αζζί FIREWIRE 800 Straight Nickel D Type αζζί FIREWIRE 800 Cross Nickel 12,14 12,14 13,39 13,39 20,19 20,34 EH6MD2 αζζί PS/2 D Type 14,18 EHSVHS2 αζζί SVHS D Type 14,46 88

89 Κ.A EHRCA2X αζζί RCA Nickel D Type 8,30 EHRCABNC EHBNCRCA EHBNC2 EHBNCSC EHDB9MM EHDB9MF EHDB9FF EHHD15MM EHHD15MF EHHD15FF EHLC2 EHLC2M EHSC2 EHSC2M EHST2 EHST2M αζζί RCA to BNC Nickel D Type αζζί BNC to RCA Nickel D Type αζζί BNC to BNC Nickel D Type αζζί BNC to Solder terminal D Type αζζί D-SUB 9-Pin Αξζεληθό ζε αξζεληθό D Type αζζί D-SUB 9-Pin αξζεληθό ζε ζειπθό D Type αζζί D-SUB 9-Pin ζειπθό ζε ζειπθό D Type αζζί D-SUB 15-Pin αξζεληθό ζε ζειπθό D Type αζζί D-SUB 15-Pin αξζεληθό ζε ζειπθό D Type αζζί D-SUB 15-Pin ζειπθό ζε αξζεληθό D Type αζζί Optic LC/TYPE D Type Single Mode αζζί Optic LC/TYPE D Type Multi Mode αζζί Optic SC/TYPE D Type Single Mode αζζί Optic SC/TYPE D Type Double Mode αζζί Optic ST/TYPE D Type Single Mode αζζί Optic ST/TYPE D Type Double Mode 9,42 12,65 7,72 8,30 12,75 12,75 12,75 18,00 18,00 18,00 18,30 18,30 21,40 21,40 19,90 21,40 EHTL2 αζζί TOSLINK D Type 11,00 EHRJ45P5ES αζζί CAT 5E D Type 13,60 EHRJ45P6S αζζί CAT 6 D Type 16,35 89

90 Κ.A ECPPKG αζζί Blank Panel 1 D Type 3,39 ECP2PKG αζζί Blank Panel 2 D Type 5,37 ECP4PKG αζζί Blank Panel 4 D Type 8,69 ECP8PKG αζζί Blank Panel 8 D Type 15,89 QGPK1B QGPK1B440 QGPK3B QGPK3B440 Πάλει 1U rack mount κε κπάξα γηα θαιώδηα 16 βπζκάησλ D Type Πάλει 1U rack mount κε κπάξα γηα θαιώδηα 16 βπζκάησλ D Type θαη πιαίζην γξαθήο Πάλει 2U rack mount κε κπάξα γηα θαιώδηα 32 βπζκάησλ D Type Πάλει 2U rack mount κε κπάξα γηα θαιώδηα 32 βπζκάησλ D Type θαη πιαίζην γξαθήο 89,67 102,48 102,48 128,10 HPCPR41F Speαθon ζαζί 4 επαθώλ ηξνγγπιό 4,79 HPCP41F Speαθon ζαζί 4 επαθώλ D Type 4,21 HPCI4F Speaθon πξνεθηάζεσο 4 επαθώλ 5,46 HPCC4F 3502AAU 3502ABAU 3502RABAU 125 Speaθon ζειπθό πξνεθηάζεσο 4 επαθώλ Βύζκα RCA αξζεληθό κεηαιιηθό Βύζκα RCA αξζεληθό κεηαιιηθό καύξν κε επίρξπζεο επαθέο. Βύζκα RCA αξζεληθό γσλία κεηαιιηθό καύξν κε επίρξπζεο επαθέο. Βύζκα 1/8 Μono ζειπθό κεηαιιηθό 5,46 3,50 3,50 6,53 10,00 90

91 35HDBAU 35HDRABAU 35HDLBAUS Βύζκα-θαξθί 3.5mm stereo,, κεηαιιηθό καύξν κε επίρξπζεο επαθέο Βύζκα-θαξθί 3.5mm stereo, γσλία κεηαιιηθό καύξν κε επίρξπζεο επαθέο Βύζκα-θαξθί 3.5mm stereo,, κεηαιιηθό καύξν κε επίρξπζεο επαθέο θαη βηδσηή αζθάιεηα Καξθί αξζεληθό 1/4'' κόλν κεηαιιηθό καθξύ Καξθί αξζεληθό 1/4'' stereo κεηαιιηθό καθξύ Καξθί γσληαθό κνλνθσληθό nickel επαθέο Καξθί γσληαθό stereo nickel επαθέο. Καξθί αξζεληθό 1/4'' κόλν κεηαιιηθό καθξύ SILENT Κ.A 6,53 13,08 13,00 2,38 4,42 4,51 5,73 22,50 114B Καξθί ζαζζί ζηξνγγπιό 3,66 TT253NC TT254NC TT2BK TT2R 482NCP 483NCP HP75BNC7X HP75BNC9 HP75BNC12 Καξθί 1/8'' stereo γηα PATCH-BAY καύξν Καξθί 1/8'' stereo γηα PATCH-BAY θόθθηλν. 1/8'' audio patch cord 60cm καύξν 1/8'' audio patch cord 60cm θόθθηλν Καξθί 1/4" stereo γηα PATCH-BAY καύξν Καξθί 1/4" stereo γηα PATCH-BAY θόθθηλν BNC πξεζαξηζηό 75 Ohm Crimp Cavity Sizes : Pin.041 Hex Ferrule.278 Hex BNC πξεζαξηζηό 75 Ohm Crimp Cavity Sizes : Pin.041 Hex Ferrule.255 Hex BNC πξεζαξηζηό 75 Ohm Crimp Cavity Sizes : Pin.041 Hex Ferrule.178 Hex 13,97 13,97 22,60 22,60 15,10 15,10 4,15 3,78 3,57 91

92 Κ.A TTEZNSP9625R STUDIOPATCH Series Bantam/TT Audio patch bays κε επηινγή από ην κπξνζηηλό Panel Full Half ή Νon Normalled 1.647,00 DB25M 10XLRM DB25M 10XLRF DB25M 10XLRMXLRF DB25M10TRS DB25MS01 Καιώδην D-SUB ζε 8 XLR αξζεληθά Καιώδην D-SUB ζε 8 XLR ζειπθά Καιώδην D-SUB ζε 4 XLR ζειπθά & 4 αξζεληθά Καιώδην D-SUB ζε 8 Καξθηά Stereo DB25 terminated patch bay wired to the TASCAM DTRS / Digidesign pin out 256,20 256,20 256,20 256,20 52,00 TT96ASFN Patch Panel 96 ζέζεσλ κε βύζκαηα 1/8 Full Normal 520,10 TTEZN10SLB PATCH SERIES Bantam/TT Audio Patch bays κε επηινγή από ην κπξνζηηλό Panel Full Half ή Νon Normalled 761,30 SC600 Dual Adapter Box κε εηζόδνπο ζε θάζε πιεπξά RCA JACK 1/8 θαη JACK 1/4 85,40 SC800 DI box παζεηηθό κε κεηαζρεκαηηζηή Jensen 329,40 92

93 ΜΔΓΑΦΧΝΙΚΑ ΚΑΛΧΓΙΑ P.A. HIGH QUALITY K.A. TIMH ΜΔΣΡΟΤ C275 C276 C288 Μεγαθσληθό θαιώδην 2x1.5 πςειήο πνηόηεηαο Γθξη θαη Μαύξν Δληζρπκέλν Μεγαθσληθό Μεγαθσληθό θαιώδην 2x2.5 πςειήο πνηόηεηαο Γθξη θαη Μαύξν Δληζρπκέλν Μεγαθσληθό Μεγαθσληθό θαιώδην 4x2.5 πςειήο πνηόηεηαο Μαύξν 1,65 2,15 4,25 C279 Μεγαθσληθό θαιώδην 4x4 πςειήο πνηόηεηαο Μαύξν 6,30 C269 Μεγαθσληθό θαιώδην 8x2,5 πςειήο πνηόηεηαο Μαύξν 10,00 ΠΟΛΧΜΔΝΑ ΔΠΙΠΔΓΑ ΚΑΛΧΓΙΑ ΜΔΓΑΦΧΝΧΝ HI FI HOME THEATER 99,99% ΚΑΘΑΡΟΣΗΣΑ ΥΑΛΚΟΤ K.A. C100TS/C231 C132B C132G C132TR C 192TS C193TS SPECIAL Μεγαθσληθό θαιώδην 2Υ3 Γηαθαλέο Μεγαθσληθό θαιώδην 2Υ1,5 πιαθέ γηα Home Theater Άζπξν Μεγαθσληθό θαιώδην 2Υ1,5 πιαθέ γηα Home Theater Γθξη Μεγαθσληθό θαιώδην 2Υ1,5 πιαθέ γηα Home Theater Γηαθαλέο Μεγαθσληθό θαιώδην 2Υ1,5 γηα Home Theater Γηαθαλέο Μεγαθσληθό θαιώδην 2Υ2,5 γηα Home Theater Γηαθαλέο 4,00 1,85 1,85 1,85 1,85 2,55 93

94 C114 C128 C260R C260G C260A ΜΙΚΡΟΦΧΝΙΚΑ ΚΑΛΧΓΙΑ ΗΜΑΣΟ BALANCE Μηθξνθσληθό θαιώδην 2Υ0,25, Balance. Γηα Μόληκεο Δγθαηαζηάζεηο Μηθξνθσληθό θαιώδην ζσξαθηζκέλν 2Υ0,35 θαζαξόηεηα ραιθνύ 99,99% - Μαύξν P.A. Μηθξνθσληθό θαιώδην 2Υ0,25-100% επηθάιπςε θόθθηλνπ ραιθνύ Κόθθηλν P.A. Μηθξνθσληθό θαιώδην 2Υ0,25-100% επηθάιπςε θόθθηλνπ ραιθνύ Κίηξηλν P.A. Μηθξνθσληθό θαιώδην 2Υ0,25-100% επηθάιπςε θόθθηλνπ ραιθνύ Μπιε K.A. ΣΙΜΗ ΜΔΣΡΟΤ 0,95 1,15 1,15 1,15 1,15 ΜΙΚΡΟΦΧΝΙΚΑ ΚΑΛΧΓΙΑ P.A. BALANCE K.A. TSK 1042 C283 C284 C286 C301 C196 P.A. Μηθξνθσληθό Balance 2 δεπγώλ 2Υ2Υ0,2 Night Blue Μηθξνθσληθό θαιώδην 2Υ0,25, Balance. θαη θαιώδην ξεύκαηνο 3Υ1,50 Μηθξνθσληθό θαιώδην 2X2Υ0,25, Balance. θαη θαιώδην ξεύκαηνο 3Υ1,50 Μηθξνθσληθό θαιώδην ζήκαηνο γηα Patch θαισδηώζεσλ 2 αγσγώλ εύθακπην κηθξήο δηακέηξνπ - Μαύξν P.A.Μηθξνθσληθό 1Υ2Υ0,2 κε δηπιή επέλδπζε 100% PVC Μαύξν HIGH QUALITY Γηα πλερείο Υξήζεηο ( Γελ Βπξηληάδεη) Μηθξνθσληθό θαιώδην 2X0.50, ζσξαθηζκέλν Low Capacity Low Resistance 2,42 6,50 7,15 1,15 1,50 4,00 94

95 C801 ΚΑΛΧΓΙΑ DIGITAL AUDIO AES / EBU 110Χ Καιώδην Digital εληζρπηή 110Χ Γεληθήο Υξήζεηο K.A ΣΙΜΗ ΜΔΣΡΟΤ 1,95 C850 C808 TSK 1038 C1407/A TSK 1048 Καιώδην Digital AES/EBU 110Χ Καηαζθεπώλ 1Υ2Υ24 Καιώδην Multi Digital AES/EBU 110Χ Καηαζθεπώλ 8Υ2Υ24 ΚΑΛΧΓΙΑ DMX 120Χ Καιώδην DMX 2X0,35, 120Χ DMX Δπηθαζζηηεξσκέλν Καιώδην DMX 4X0,35, 120Χ DMX Δπηθαζζηηεξσκέλν DMX Καιώδην 2Υ0, 25. θαη Καιώδην Ρεύκαηνο 3Υ0,75 VIDEO CABLES ΔΙΓΙΚΑ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΑ ΚΑΛΧΓΙΑ ΗΜΑΣΟ VIDEO C146 C139 C227 Καιώδην PVC κε 5 RG59 (75Χ) γηα Video Δθαξκνγέο VGA καδί κε θαιώδηα εληνιώλ - Μαύξν Καιώδην PVC 2 Αγσγώλ Super VHS (Υξώκα Φσηεηλόηεηα ) Μαύξν Καιώδην PVC κε 1 RG59 (75Χ) & 2 Αγσγνύο Υ 0,50 Άζπξν 3,75 10,00 K.A. 1,65 2,30 3,85 K.A. 5,45 2,00 2,20 C263 RG58 CU RG59 BU C803 C141 TR 11 ΚΑΛΧΓΗΟ PVC ME 5 RGB75 (75Χ) ΓΗΑ VIDEO ΔΦΑΡΜΟΓΔ VGA ΓΚΡΗ Καιώδην PVC VIDEO 75Χ 2000V MIL C-17 - Μαύξν Καιώδην PVC VIDEO 75Χ 2000V MIL C-17 - Μαύξν Καιώδην Video 3X0,75Χ γηα ρξήζε ζπλδέζεσλ RGB ή Progressive scan ΚαιώδηνVideo Audio 1X0,75Χ θαη 2X0,22 Καιώδην Triaxial Γηα Δπαγγεικαηηθή ρξήζε θάκεξαο θαη Broadcast εθαξκνγέο 3,90 0,80 0,95 3,75 3,95 7,95 TSK 1060 Καιώδην HDMI 1.2A-24AWG 7,30 95

96 K.A. NIGHT BLUE PROFESSIONAL SERIES / UNBALANCE ΣΙΜΗ ΜΔΣΡΟΤ C195 C118 C121 Α C121 R C220 C285 Καιώδην Line 1X0.50 εληζρπκέλεο ζσξάθηζεο Γηάθαλν, Ηδαληθό γηα Μνπζηθά Όξγαλα Καιώδην δηαηξεηό, 2 αγσγώλ, επίπεδν ( INSERT) Καιώδην δηαηξεηό 2X0.25, Low Capacity Μπιε Καιώδην δηαηξεηό 2X0.25, Low Capacity Κόθθηλν Καιώδην δηαηξεηό 2X0.25, Δληζρπκέλε Θσξάθηζε γηα RCA ζε ρξώκαηα : Μπιε Κόθθηλν - Πξάζηλν Καιώδην Unbalance 1X0,50 Ηδαληθό γηα κνπζηθά όξγαλα ΓΙΑΦΟΡΑ 3,15 0,75 1,80 1,80 3,80 1,20 C169 Καιώδηνηαηλία Ribbon 16 Αγσγώλ 1,75 C246 C701 Καιώδην LiYCY, 8 αγσγώλ, ζσξαθηζκέλν, Δύθακπην, 8X0.14, γηα ρξήζε εληνιώλ 0-10V, 1-10V Καιώδην F.T.P. cat 5e, πλεζηξακκέλσλ αγσγώλ, 4X2X26, πςειώλ πξνδηαγξαθώλ, Δύθακπην, ζσξαθηζκέλν γηα ρξήζε δηθηύσλ 1,65 2,00 96

97 ΠΟΛΤΚΑΛΧΓΙΑ ΥΧΡΙ ΠΛΔΓΜΑ Για P.A. και μόνιμες εγκαηαζηάζεις K.A. ΣΙΜΗ ΜΔΣΡΟΤ C404 Πνιπθαιώδην 4 δεπγώλ 4Υ2Υ24 κε αξίζκεζε Μαύξν. Δμσηεξηθή δηάζηαζε θαισδίνπ 10,2 mm 5,80 C408 Πνιπθαιώδην 8 δεπγώλ 8Υ2Υ24 κε αξίζκεζε Μαύξν. Δμσηεξηθή δηάζηαζε θαισδίνπ 13,0 mm 10,20 C412 Πνιπθαιώδην 12 δεπγώλ 12Υ2Υ24 κε αξίζκεζε Μαύξν. Δμσηεξηθή δηάζηαζε θαισδίνπ 16,0 mm 14,20 C416 Πνιπθαιώδην 16 δεπγώλ 16Υ2Υ24 κε αξίζκεζε Μαύξν. Δμσηεξηθή δηάζηαζε θαισδίνπ 17,0 mm 19,25 C424 Πνιπθαιώδην 24 δεπγώλ 24Υ2Υ24 κε αξίζκεζε - Μαύξν. Δμσηεξηθή δηάζηαζε θαισδίνπ 19,0 mm 29,65 C432 Πνιπθαιώδην 32 δεπγώλ 32Υ2Υ24 κε αξίζκεζε - Μαύξν Δμσηεξηθή δηάζηαζε θαισδίνπ 24,0 mm 40,45 C436 Πνιπθαιώδην 36 δεπγώλ 36Υ2Υ24 κε αξίζκεζε - Μαύξν. Δμσηεξηθή δηάζηαζε θαισδίνπ 26,0 mm 50,30 C448 Πνιπθαιώδην 48 δεπγώλ 48Υ2Υ24 κε αξίζκεζε Μαύξν. Δμσηεξηθή δηάζηαζε θαισδίνπ 27,0 mm 56,40 97

98 CONNECTORS Κ.A. SP 51 Professional RCA connector - low capacity Θειπθό ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ Δ ΥΡΧΜΑΣΑ: ΚΟΚΚΗΝΟ ΜΠΛΔ ΚΗΣΡΗΝΟ 3,40 SP 52 Professional RCA connector - low capacity (ΓΗΑ ΥΡΖΖ VIDEO) ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ Δ ΥΡΧΜΑΣΑ: ΚΟΚΚΗΝΟ ΠΡΑΗΝΟ ΜΠΛΔ ΚΗΣΡΗΝΟ 3,15 SP 53 Professional BNC connector - low capacity (ΓEΝΗΚΖ ΥΡΖΖ) 6,30 SP 54 Professional 4PIN MINI DIN S-VHS connector - low capacity 4,60 SP 55 Professional Jack Stereo 3,5 connector 3,90 SP 59 Professional RCA connector - low capacity ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ Δ ΥΡΧΜΑΣΑ: ΚΟΚΚΗΝΟ ΜΠΛΔ 6,00 SP 70 Coax TV connector 75Χ plug (male) 5,10 SP 71 Coax TV connector 75Χ socket ( female) 5,10 SP 72 Professional F plug connector 75Χ 5,10 T460 HDMI PLUG 19 PIN MALE 9,00 98

99 Κ.A. ΔΣΟΙΜΑ ΚΑΛΧΓΙΑ T430/20 JACK 3.5 STEREO / 2 RCA mt 5, T430/50 JACK 3.5 STEREO / 2 RCA mt 9, T430/100 JACK 3.5 STEREO / 2 RCA mt 11, T431/15 2 RCA / 2 RCA mt 7, T431/30 2 RCA / 2 RCA mt T431/50 2 RCA / 2 RCA mt 10,25 12, T440/15 SCART (SWITCH) 3 RCA mt 16, T446/15 JACK 3.5 STEREO STEREO 1.50 mt 5, T448/30 H-DMI / H-DMI mt 31, T448/50 H-DMI / H-DMI mt 41,25 99

100 MC405 BULK CABLES Μηθξνθσληθό θαιώδην 2Υ0,25, Balance, Δπηθαζζηηεξσκέλν Γηα Μόληκεο Δγθαηαζηάζεηο Κ.A 0,82/m RMC305 Μηθξνθσληθό θαιώδην 2Υ0,23 Reference line κε εηδηθό PVC high flexible jacket θαη Meter indicator 1,07/m ALS25 LS25 LS40 Μεγαθσληθό θαιώδην 2 x 2,5mm Μαύξν θόθθηλν. Μεγαθσληθό θαιώδην 2 x 2.5mm κε εηδηθό PVC high flexible jacket Μεγαθσληθό θαιώδην 2 x 4mm κε εηδηθό PVC high flexible jacket 0,73/m 2,06/m 4,00/m CLA600/3 CLA600/5 CLA610/3 CLA610/5 CLA631/2 CLA631/3 Jack male mono - ζε - Jack male mono 3 κέηξα Jack male mono - ζε - Jack male mono 5 κέηξα Jack male stereo - ζε - Jack male stereo 3 κέηξα Jack male stereo - ζε - Jack male stereo 5 κέηξα 2 x Jack male stereo - ζε - 2 x RCA / Cinch male 2 κέηξα 2 x Jack male stereo - ζε - 2 x RCA / Cinch male 3 κέηξα 6,00 8,10 7,50 9,00 6,30 7,65 CLA650/3 Jack male mono - ζε - Jack male mono Γσλία 3 κέηξα 7,50 100

101 Κ.A CLA707/2 CLA708/2 CLA711/1 CLA711/3 CLA711/5 CLA724/3 CLA724/5 CLA800/1 CLA800/2 CLA800/3 CLA800/5 2 x Jack male mono - ζε - 2 x XLR female 2 κέηξα 2 x Jack male mono - ζε - 2 x XLR male 2 κέηξα Jack 3.5 mm male stereo - ζε - 2 x Jack male 1.5 meter Jack 3.5 mm male stereo - ζε - 2 x Jack male 1.5 meter Jack 3.5 mm male stereo - ζε - 2 x Jack male 1.5 meter Jack male stereo - ζε - XLR male 3 κέηξα Jack male stereo - ζε - XLR male 3 κέηξα 2 x RCA / Cinch male - ζε - 2 x RCA / Cinch male 1 κέηξν 2 x RCA / Cinch male - ζε - 2 x RCA / Cinch male 2 κέηξα 2 x RCA / Cinch male - ζε - 2 x RCA / Cinch male 3 κέηξα 2 x RCA / Cinch male - ζε - 2 x RCA / Cinch male 5 κέηξα 12,00 11,55 4,80 6,45 9,00 9,75 11,70 5,25 5,85 7,20 8,25 CLA850/1 2 x RCA / Cinch female x RCA / Cinch male - 1 κέηξν 5,25 CLA900/3 CLA900/5 CLA900/10 Jack male mono - ζε - XLR female 3 κέηξα Jack male mono - ζε - XLR female 5 κέηξα Jack male mono - ζε - XLR female 10 κέηξα 8,25 10,50 15,75 101

102 Κ.A CLA901/3 CLA901/5 CLA901/10 CLA903/3 CLA903/5 XLR male - ζε - XLR female - 3κέηξα XLR male - ζε - XLR female 5κέηξα XLR male - ζε - XLR female - 10κέηξα XLR male - ζε - XLR female γσλία - 3 κέηξα XLR male - ζε - XLR female γσλία - 5 κέηξα 9,75 12,00 16,50 10,05 12,30 CLD400/3 Midi ζε - Midi - 3 κέηξα 11,70 CLD625/1 Toslink - ζε - Toslink 1 κέηξν 7,20 CLD625/3 Toslink - ζε - Toslink 3 κέηξα 11,40 CLV100/1 CLV100/3 HDMI A male ζε HDMI A male - High Speed HDMI κε Ethernet HDMI A male ζε HDMI A male - High Speed HDMI κε Ethernet 13,50 21,00 REF901/3 REF901/5 REF901/10 XLR male - ζε - XLR female - 3 κέηξα XLR male - ζε - XLR female - 5 κέηξα XLR male - ζε - XLR female - 10 κέηξα 12,95 17,19 25,88 102

103 Κ.A REF735/1.5 XLR female - ζε - 2 x XLR male 1.5 κέηξν 17,44 REF736/1.5 XLR male - ζε - 2 x XLR female 1.5 κέηξν 19,25 REF600/3 Jack male - ζε - Jack male 3κέηξα 8,61 REF600/5 Jack male - ζε - Jack male 5κέηξα 11,55 REF721/3 Jack 6.3 mm male stereo - ζε - 2 x Jack 6.3 mm male - 3 κέηξα 9,01 REF713/1.5 Jack 3.5 mm male stereo - ζε - 2 x Jack male 1.5 meter 6,67 REF713/3 Jack 3.5 mm male stereo - ζε - 2 x Jack male - 3 meter 7,39 REF631/1.5 2 x Jack male - ζε - 2 x RCA / Cinch male κέηξν 8,47 REF631/3 2 x Jack male - ζε - 2 x RCA / Cinch male - 3 κέηξα 10,00 REF711/3 Jack 3.5 mm male stereo ζε - 2 x RCA / Cinch male 3 κέηξα 7,35 103

104 Κ.A REF800/0.5 2 x RCA / Cinch male - ζε - 2 x RCA / Cinch male 0.5 κέηξν 6,16 REF800/1.5 2 x RCA / Cinch male - ζε - 2 x RCA / Cinch male κέηξν 7,70 REF800/3 2 x RCA / Cinch male - ζε - 2 x RCA / Cinch male - 3 κέηξα 8,32 REF8010/5 Multi 8 core mono jack - ζε RCA male - 5 κέηξα 38,65 REF8013/5 Multi 8 core female XLR - ζε Male XLR - 5 κέηξα 74,58 REF8016/5 Multi 8 core jack stereo - ζε jack stereo - 5 κέηξα 47,47 REF8019/5 Multi 8 core female XLR - ζε Jack stereo - 5 κέηξα 61,60 REF8021/5 Multi 8 core male XLR - ζε Jack stereo - 5 κέηξα 59,95 REF8030/5 Multi 8 core mono jack - ζε Jack mono - 5 κέηξα 44,00 104

105 Κ.A REF8033/5 Multi 8 core RCA male - ζε RCA male - 5 κέηξα 37,35 CAV111/1.5 Mini Jack 4 pole male - ζε 3 x RCA male 1,5 κέηξν 10,25 CAV111/3 Mini Jack 4 pole male - ζε 3 x RCA male 3 κέηξν 11,00 OTT15/1.5 Toslink - ζε - Toslink 1,5 κέηξν 19,50 OTT15/3 Toslink - ζε - Toslink 3 κέηξα 24,75 OTT15/5 Toslink - ζε - Toslink 5 κέηξα 41,25 REF400/10 Schuko Power male / XLR female - ζε - Euro Power female / XLR male 10 κέηξα 64,60 REF400/20 Schuko Power male / XLR female - ζε - Euro Power female / XLR male 20 κέηξα 113,40 105

106 Κ.A CAB707/3 2 x XLR female - ζε - 2 x Jack 6.3mm male 3 κέηξα 8,45 CAB708/3 2 x XLR male - ζε - 2 x Jack 6.3mm male 3 κέηξα 10,00 CAB711/3 Jack 3.5 mm male stereo ζε - 2 x RCA / Cinch male 3 κέηξα 5,50 CAB721/3 Jack 6.3 mm male stereo - ζε - 2 x Jack 6.3 mm male - 3 κέηξα 5,25 CAB724/3 XLR male - ζε Jack male stereo - 3 κέηξα 5,15 CAB725/1.5 RCA / Cinch male ζε - 2 x RCA / Cinch male 1.5 κέηξα 4,40 VC103 Adapter από RCA/Cinch αξζεληθό ζε Καξθί ζειπθό 0,51 VC104 Adapter από RCA/Cinch ζειπθό ζε θαξθί αξζεληθό 0,51 VC107 Adapter 2 x RCA/Cinch ζειπθά 0,45 106

107 Κ.A VC120 Adapter XLR ζειπθό ζε θαξθί stereo αξζεληθό 3,15 VC121 Adapter XLR αξζεληθό ζε Jack mono αξζεληθό 3,15 VC125 Adapter XLR αξζεληθό ζε Jack stereo αξζεληθό 3,15 VC126 Adapter XLR αξζεληθό ζε Jack mono αξζεληθό 3,15 VC130 Adapter XLR ζειπθό ζε RCA/Cinch αξζεληθό 2,75 VC135 Adapter XLR αξζεληθό ζε RCA/Cinch αξζεληθό 2,75 VC209 RCA connector αξζεληθό δεύγνο 2,55 VC210 RCA connector - ζειπθό δεύγνο 2,55 CB4XD/G Δπηδαπέδην θνπηί γηα 4 D-size βύζκαηα ρξώκαηνο γθξη 46,20 MSB08.0/10 Stage snake cable 8 male ζε stage box - ζε - 8 female spin / 10 κέηξα 114,45 107

d:factotm www.dpamicrophones.com

d:factotm www.dpamicrophones.com FA4018VDPAB VOCAL FA4018VSL1B FA4018VSE2-ewB FA4018VSE5B FA4018VSE9B d:factotm Tο DPA d: facto II είναι ένα υψηλής ποιότητας Υπερκαρδιοειδές μικρόφωνο με εξαιρετικό φυσικό ήχο Το νέο d: facto II εγγυάται

Διαβάστε περισσότερα

www.audac.be 1.980,00 M2 Όμοιος με το R2 αλλά με Balance εξόδους 2.980,00 MTX88 MTX48 Όμοιος με το ΜΤΧ48 αλλά με για 4 ζώνες 768,00 K.

www.audac.be 1.980,00 M2 Όμοιος με το R2 αλλά με Balance εξόδους 2.980,00 MTX88 MTX48 Όμοιος με το ΜΤΧ48 αλλά με για 4 ζώνες 768,00 K. MULTI ZONE AUDIO MATRIX SYSTEM R2 Το R2 είναι ένα πολυζωνικό σύστημα διανομής ήχου με την ευελιξία του πολυζονικού router. Περιέχει ένα 8χ8 ψηφιακό μάτριξ βασιζόμενο σε ισχυρό DSP επεξεργαστή, που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. LOGIC SYSTEM ΗΧΕΙΑ σελ. 4. DPA MICROPHONES σελ. 9. ARX DI SPLITTER USB BOX σελ. 26. AUDAC ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ-ΗΧΕΙΑ σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. LOGIC SYSTEM ΗΧΕΙΑ σελ. 4. DPA MICROPHONES σελ. 9. ARX DI SPLITTER USB BOX σελ. 26. AUDAC ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ-ΗΧΕΙΑ σελ. 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ LOGIC SYSTEM ΗΧΕΙΑ σελ. 4 DPA MICROPHONES σελ. 9 ARX DI SPLITTER USB BOX σελ. 26 AUDAC ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ-ΗΧΕΙΑ σελ. 29 ULTRASONE HEADPHONES σελ. 48 NAGRA RECORDER σελ. 52 SQN MIXER

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. LOGIC SYSTEM ΗΧΕΙΑ σελ. 4. DPA MICROPHONES σελ. 9. ARX DI SPLITTER USB BOX σελ. 25. AUDAC ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ-ΗΧΕΙΑ σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. LOGIC SYSTEM ΗΧΕΙΑ σελ. 4. DPA MICROPHONES σελ. 9. ARX DI SPLITTER USB BOX σελ. 25. AUDAC ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ-ΗΧΕΙΑ σελ. 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ LOGIC SYSTEM ΗΧΕΙΑ σελ. 4 DPA MICROPHONES σελ. 9 ARX DI SPLITTER USB BOX σελ. 25 AUDAC ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ-ΗΧΕΙΑ σελ. 28 ULTRASONE HEADPHONES σελ. 48 NAGRA RECORDER σελ. 51 SQN MIXER

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. LOGIC SYSTEM ΗΧΕΙΑ σελ. 4. DPA MICROPHONES σελ. 9. ARX DI SPLITTER USB BOX σελ. 25. AUDAC ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ-ΗΧΕΙΑ σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. LOGIC SYSTEM ΗΧΕΙΑ σελ. 4. DPA MICROPHONES σελ. 9. ARX DI SPLITTER USB BOX σελ. 25. AUDAC ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ-ΗΧΕΙΑ σελ. 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ LOGIC SYSTEM ΗΧΕΙΑ σελ. 4 DPA MICROPHONES σελ. 9 ARX DI SPLITTER USB BOX σελ. 25 AUDAC ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ-ΗΧΕΙΑ σελ. 28 ULTRASONE HEADPHONES σελ. 48 NAGRA RECORDER σελ. 51 SQN MIXER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυμνο 01/11/2010 Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ. Πρωτ.: 12183

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυμνο 01/11/2010 Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ. Πρωτ.: 12183 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυμνο 0//200 Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ Πρωτ: 283 Τμήμα :Προμηθειών Ταχ Δ/νση :Παν/πολη Ρεθύμνου Πληροφορίες :Σ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Τηλέφωνο :283077929

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο Δήμος Λαρισαίων ανακοινώνει ότι θα προβεί στην Προμήθεια «Σύστημα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο Δήμος Λαρισαίων ανακοινώνει ότι θα προβεί στην Προμήθεια «Σύστημα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 21 / 07 / 2015 Αρ. Πρωτ: 52723 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ρούσβελτ και Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α, 3ος όροφος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕΙΡΑ JM 1P JM 1P Αυτοενισχυόμενο ηχείο arrayable 2way, 1x15in @2ohms (neodymium 4in VC), 1x4in @8ohms (compression driver 4in VC), 20x60 διασπορά, 56Hz 16,5KHz (+/ 4dB),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH 1-Series

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH 1-Series 1-Series 1/9/2015 101 Ηχείο βάσεως 2 δρόμων Ισχύος 150 WRMS, μαγνητικά θωρακισμένο Απόκριση συχνότητας 48Hz - 32KHz (+/- 3dB) Αντίσταση 8Ω Ευαισθησία 87dB Mid/Bass Drivers 110mm με κώνους από ανοδυομένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Aegis Series Aegis Neo-1

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Aegis Series Aegis Neo-1 Aegis Series Aegis Neo-1 1/1/2014 Ηχείο 2 δρόμων, ισχύος 120 WRMS, μαγνητικά θωρακισμένο 45Hz - 45KHz, 8Ω, 89dB, ύψος 35,7cm woofer κατασκευασμένο από χυτό σασί με μεταλλικό κώνο tweeter νεοδιμίου Χρώμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Aegis Series Aegis Neo-1

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Aegis Series Aegis Neo-1 Aegis Series Aegis Neo-1 1/3/2015 Ηχείο 2 δρόμων, ισχύος 120 WRMS, μαγνητικά θωρακισμένο 45Hz - 45KHz, 8Ω, 89dB, ύψος 35,7cm woofer κατασκευασμένο από χυτό σασί με μεταλλικό κώνο tweeter νεοδιμίου Χρώμα:

Διαβάστε περισσότερα

TIMOKATA ΛΟΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

TIMOKATA ΛΟΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ TIMOKATA ΛΟΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2012 Στις τιμές του τιμοκατάλογου δεν περιλαμβάνεται η μεταφορά και η εγκατάσταση του εξοπλισμού από τεχνικούς μας, καθώς και ο Φ.Π.Α Οι τιμές του τιμοκατάλογου αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ 1 ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΥΟΡΗΣΟΙ) ΜΗΦΑΝΕ ΓΡΑΥΕΙΟΤ/ ΤΚΕΤΕ ΗΦΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ Κωδικός 1: PC INTEL ΚΟΥΤΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘ Θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Impact Series. Διαστάσεις (H/W/D):35cm x 33cm x 37cm, Βάρος 13.6kgr

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Impact Series. Διαστάσεις (H/W/D):35cm x 33cm x 37cm, Βάρος 13.6kgr Impact Series Impact Mini 1/3/2015 Impact 10 Impact 12 Ενεργό Subwoofer 6.5 με ενισχυτή ισχύος 180WRMS/300WPeak, με κώνο ανωδιωμένου αλουμίνιου & μεγάφωνο παθητικού ακτινοβολητή, πηνίο 2, Ρύθμιση έντασης,

Διαβάστε περισσότερα

XT 10 KW High Power D class Amplifier WRMS 3.340,00 XT 3.5 KW High Power D class Amplifier 3500 WRMS 1.120,00

XT 10 KW High Power D class Amplifier WRMS 3.340,00 XT 3.5 KW High Power D class Amplifier 3500 WRMS 1.120,00 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ IMPACT Λιανική ΜΕ ΦΠΑ 23% SPL AMPLIFIERS XT 10 KW High Power D class Amplifier 10000 WRMS 3.340,00 XT 3.5 KW High Power D class Amplifier 3500 WRMS 1.120,00 SPL SUBWOOFERS XT 12-11 B1 12"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Multi Channel A/V Receiver. Πολυκάναλοι Ενισχυτές Home Cinema

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Multi Channel A/V Receiver. Πολυκάναλοι Ενισχυτές Home Cinema Multi Channel A/V Receiver GFR-700 HD 1/3/2015 GFR-700 GFA-7807 GFA-7805 GFA-7707 7.1 Channel DSP Processing, Ενσωματωμένο Up-Scaler από Analog Video σε HDMi digital - Ανάλυση Video μέχρι 1080i και 1080p

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Συνεδριακό Σύστημα για την αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.»

Θέμα: «Συνεδριακό Σύστημα για την αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Τ.Π.Ε. Ταχ. Δ/νση : Ακτή Κουντουριώτου 7, Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Καλλούδης Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

SOLO. intelligent security systems

SOLO. intelligent security systems SOLO intelligent security systems ΕΝΘ.1 HIK VISION ANALOG PICADIS SYSTEM DS-2CE15C2P(N)-VFIT3Bullet 720 TVL High Resolution Vari-focal 1/3'' PICADIS,1.3 MP, DS-2CE15C2P-IR DS-2CE55C2P-IRM 1280 (H) 960

Διαβάστε περισσότερα

IVM 4 SET SST4 TRANSMITTER SPR4 POCKET RECEIVER SET

IVM 4 SET SST4 TRANSMITTER SPR4 POCKET RECEIVER SET www.soundservice.gr IVM SERIES IVM 4 SET Ασύρματο IN EAR σύστημα ακουστικών Stereo SET για monitoring χρήση. SST4 TRANSMITTER Πομπός στερεοφωνικός, σταθμός που αποτελείται από τέσσερεις των 30ΜHz UHF wide

Διαβάστε περισσότερα

BIT ''Signal Interface Processors''

BIT ''Signal Interface Processors'' BIT ''Signal Interface Processors'' BIT ''Accessories'' To Bit Ten είναι ένας πολυλειτουργικός ψηφιακός επεξεργαστή αναλογικών εισόδων που μπορεί να μεταμορφώσει μια συνηθισμένη εργοστασιακή πηγή αλλά

Διαβάστε περισσότερα

UC Wireless System CONTENTS. JB ( MHz)

UC Wireless System CONTENTS. JB ( MHz) UC Wireless System USER GUIDE SUPPLEMENT JA (797 806 MHz) JB (806 810 MHz) CONTENTS SPECIFICATIONS................................................ 2 Furnished Accessories.........................................

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 05.02.2015 Αρ. πρωτ. 992 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Ηχεία. Master Audio Μάρτιος 2015. Περιγραφή Προϊόντος 1.470,00 450,00. Σελίδα 2 από 48. Προτεινόμενη Λιανική τιμή

Ηχεία. Master Audio Μάρτιος 2015. Περιγραφή Προϊόντος 1.470,00 450,00. Σελίδα 2 από 48. Προτεινόμενη Λιανική τιμή Ηχεία CSS12 Column speaker system 800W, made of subwoofer and two speaker columns. Subwoofer - RMS power: 400W - Frequency response: 40-160 Hz - Nominal impedance: 4 Ohm - Transducer: 12 (320mm) voice

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΚΕΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΤ

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΚΕΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΤ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ AV ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 HT-D7000/EN 8806071323596 HT-D6750W/EN 8806071344003 φςτθμα 2.1 καναλιών τεχνολογίασ 3D υνολικι ιςχφσ εξόδου 110W Cubic Design με αςφρματο subwoofer Αποκωδικοποίθςθ ιχου

Διαβάστε περισσότερα

BULK CABLES. MC305. 0,80/m RMC305. 1,20/m RIG58. 1,72/m RZ15. 1,24/m LS15. 1,70/m LS25. 2,35/m LS425. 5,15/m LS40. 4,60/m PMX222.

BULK CABLES.  MC305. 0,80/m RMC305. 1,20/m RIG58. 1,72/m RZ15. 1,24/m LS15. 1,70/m LS25. 2,35/m LS425. 5,15/m LS40. 4,60/m PMX222. MC305 BULK CABLES Μικροφωνικό καλώδιο 2Χ0,25, Balance, Επικασσιτερωμένο Για Μόνιμες Εγκαταστάσεις Σε μαύρο / μπλε / κόκκινο / πράσινο χρώμα 0,80/m RMC305 Μικροφωνικό καλώδιο 2Χ0,23, Balance reference line

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά μιας τηλεόρασης με την τελευταία τεχνολογία LED δεν είναι πλέον υπόθεση λίγων. Η Σειρα 4003 των τηλεοράσεων LED της Samsung παρέχει υψηλή

Η αγορά μιας τηλεόρασης με την τελευταία τεχνολογία LED δεν είναι πλέον υπόθεση λίγων. Η Σειρα 4003 των τηλεοράσεων LED της Samsung παρέχει υψηλή Η αγορά μιας τηλεόρασης με την τελευταία τεχνολογία LED δεν είναι πλέον υπόθεση λίγων. Η Σειρα 4003 των τηλεοράσεων LED της Samsung παρέχει υψηλή ποιότητα εικόνας, καθώς και ασύγκριτο σχεδιασμό και απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

HDMI WHITE series. German Hi-Fi Cables ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 9 ΓΛΥΦΑ Α 16674 ΤΗΛ. +30 210 9681489 ΤΗΛ.(FAX) +30 210 9680779. EAN-Code 4005127965016

HDMI WHITE series. German Hi-Fi Cables ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 9 ΓΛΥΦΑ Α 16674 ΤΗΛ. +30 210 9681489 ΤΗΛ.(FAX) +30 210 9680779. EAN-Code 4005127965016 www.audiotheasis.gr e-mail:info@audiotheasis.gr ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 9 ΓΛΥΦΑ Α 16674 ΤΗΛ. +30 210 9681489 ΤΗΛ.(FAX) +30 210 9680779 Τιµοκατάλογος Λιανικής German Hi-Fi Cables HDMI WHITE series Κωδικός Περιγραφή Τεµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. κεντρικός εξυπηρετητής τεµάχια : 5 (πέντε) Ολα τα µέρη του προσφερόµενου εξοπλισµού να είναι του ιδίου κατασκευαστή. Αριθµός µονάδων. 5 Τα τµήµατα που συνθέτουν το σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

EPICON. ΚΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ Πύργου 14 Γλυφάδα Τηλ: / Fax: EPICON VOKAL IANOYAΡΙΟΣ / 16

EPICON. ΚΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ Πύργου 14 Γλυφάδα Τηλ: / Fax: EPICON VOKAL IANOYAΡΙΟΣ / 16 EPICON 16. EPICON 8 EPICON 8 BLACK Frequency range 35-30000 5703120106502 Sensitivity (db) 89 16. Impedance Ω 5 EPICON 8 RUBY MACASSAR Maximum SPL (db) 112 5703120106533 Recom.Power(Watt) 50-500 14.398

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH CD / DVD Player

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH CD / DVD Player CD / DVD Player 1/1/2014 Prelude PBD 1 Prelude PC-1 ECC-1 High Performance Blu-ray Player Media Support: BD-Video, Blu-ray 3D, DVD-Video, DVD-Audio, AVCHD, SACD, CD, HDCD, Kodak Picture CD, CD-R/RW, DVD±R/RW,

Διαβάστε περισσότερα

UC Wireless System CONTENTS

UC Wireless System CONTENTS UC Wireless System USER GUIDE SUPPLEMENT MC (774 782 MHz) CONTENTS SPECIFICATIONS................................................ 2 Furnished Accessories......................................... 5 Optional

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λιανικής

Τιμοκατάλογος λιανικής Τιμοκατάλογος λιανικής 2013 Γ. Σεφέρη 28 - Κωνσταντινοπολίτικα 54 352 - Τηλ & Fax: 2310-322155 - www.apopsissound.gr T 1 Περιγραφή Τιμή Headphone design: Semi-open Headphone impedance: 600 ohms Frequency

Διαβάστε περισσότερα

DIGI DS-700 EBR ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ

DIGI DS-700 EBR ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ DIGI DS-700 EBR ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ Φσηεηλή νζόλε κε θόθθηλα ςεθία LED. Οζόλε πειάηε θαη ρεηξηζηή ζην ζώκα ηνπ δπγνύ. 6V-5Ah δηάξθεηαο ιεηηνπξγίαο 15 σξώλ (πξόζζεηνο εμνπιηζκόο). 8 πξνγξακκαηηδόκελεο ηηκέο (κλήκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1 GENEVA Sound System Model M - L - XL GENEVA www.apopsissound.gr 1 . : μ, μ, μ μ. μ μ. μ 1). 2). 3). 4). 5) μ. 6) μ μ μ. 7) μ. μ μ. 8) μ μ μ, μ, μ, ( μ μ μ ) μ. 9) μ μ μ μ. 10) μ μ. 11) μ μ μ μ. 12) μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ Α.Ε. - Επιχειρήσεις Ήχου & Εικόνας

ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ Α.Ε. - Επιχειρήσεις Ήχου & Εικόνας 13 01.07.2010 ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH INTEGRATED SYSTEMS - (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ) G95 Ολοκληρωμένο σύστημα DVD-Audio / Video με ενσωματωμένο Tuner, Ψηφιακό Digital Surround Processor και Πολυκάναλο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TV - AV ELITE ΜΑΡΤΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TV - AV ELITE ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TV - AV ELITE ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Curved SUHD Series JS9500 Κατηγορία SUHD Curved LED ΘΥΡΕΣ PQI 2400 USB 3, Movie Panel Ultra Clear Pro Headphone ΟΧΙ Precision Black Pro Ethernet (LAN)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΡΟΓΚΑΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ CONSUMER ELECTRONICS OPTICUM DVB-T

ΕΤΑΙΡΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΡΟΓΚΑΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ CONSUMER ELECTRONICS OPTICUM DVB-T AX900 WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: OPTICUM DVB-T Professional High Gain Digital and Analogue Aerial For outdoor usage waterproof and UV resistant Ideal for fringe reception areas Tilting mast bracket for easy adjustment

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Crystal Line Crystal 35

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Crystal Line Crystal 35 Crystal Line Crystal 35 1/1/2014 Home Cinema Video/Data Projector DLP, 1 chip DMD 1080p, Φωτεινότητα: 2500 ANSI Lumens, Contrast >30.000:1, Ανάλυση 1920x1080 pixels, Aspect Ratio 16:9 (4 aspect ratio selectable),

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα (Σουΐτα)Τρισδιάστατης Ψηφιοποίησης.

Ολοκληρωμένο Σύστημα (Σουΐτα)Τρισδιάστατης Ψηφιοποίησης. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Μεταπτυχιακό Ψηφιακές Μορφές Τέχνης Ολοκληρωμένο Σύστημα (Σουΐτα)Τρισδιάστατης Ψηφιοποίησης. Ολοκληρωμένο Σύστημα (Σουΐτα) Τρισδιάστατης Ψηφιοποίησης επαγγελματικών προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΑ ΚΡΟΣΟΒΕΡ 3 EQUALAIZER 3 COMPRESSOR LIMITER - 4 ΜΙΚΤΕΣ DJ 4 DUAL CD PLAYERS 5 ΚΟΝΣΟΛΕΣ LIVE MIXER 6 ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΑ ΚΡΟΣΟΒΕΡ 3 EQUALAIZER 3 COMPRESSOR LIMITER - 4 ΜΙΚΤΕΣ DJ 4 DUAL CD PLAYERS 5 ΚΟΝΣΟΛΕΣ LIVE MIXER 6 ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΑ ΚΡΟΣΟΒΕΡ 3 EQUALAIZER 3 COMPRESSOR LIMITER - 4 ΜΙΚΤΕΣ DJ 4 DUAL CD PLAYERS 5 ΚΟΝΣΟΛΕΣ LIVE MIXER 6 ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ 6 ΗΧΕΙΑ 7 SUBWOOFER 10 ΕΝΕΡΓΑ ΗΧΕΙΑ 10 WOOFER 11

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο CABLE TESTER CT100. Professional 6-in-1 Cable Tester

Περιληπτικό Εγχειρίδιο CABLE TESTER CT100. Professional 6-in-1 Cable Tester Περιληπτικό Εγχειρίδιο CABLE TESTER CT100 Professional 6-in-1 Cable Tester 2 Περιεχομενα Σημαντικ οδηγ ασφαλε...3 Νομική αποκήρυξη...5 1. Εισαγωγη...6 2. Προγραμμα Λειτουργιας Ελεγχου Καλωδιων...6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

KAT. 15/20. Περιγραφή

KAT. 15/20. Περιγραφή Επεξεργαστές AV σειράς INNOVATION IN400 Ενισχυτής AV, τεχνολογίας switching με 4 εισόδους ήχου composite video/stereo και 4 εισόδους ήχου VGA, 1 x Mix input, εξόδους VGA και line, stereo 2 x 80W ενισχυτή,

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

AV & MM cables. Καλώδιο SCART - SCART αρσ (M) - SCART αρσ (M) 10mm - Επίχρυσα Βύσματα

AV & MM cables. Καλώδιο SCART - SCART αρσ (M) - SCART αρσ (M) 10mm - Επίχρυσα Βύσματα SCART AV & MM cables χ.φ.π.α. CTV8202B Καλώδιο SCART - SCART αρσ (M) - SCART αρσ (M) 1.5 1,10 2,20 CTV8302B Καλώδιο SCART - SCART αρσ (M) - SCART αρσ (M) 10mm - Επίχρυσα 1.5 2,80 5,60 CTV1580B SCART Adapter

Διαβάστε περισσότερα

Slim LED Series 6300

Slim LED Series 6300 Slim LED Series 6300 Ανάλυση FHD 1920x1080 HDMI 4, 1.4v Auto Return Επεξεργαστής εικόνας HyperReal Engine USB 3, Movie Σάρωση Panel 200Hz CMR Headphone 1 Panel Component/Composite 1 (κοινή) Ethernet (LAN)

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Q-Acoustics 3000 Series

Q-Acoustics 3000 Series Q-Acoustics 3000 Series GR 5036694039410 WAL 5036694039465 3010 ΓΡΑΦΙΤΗΣ/ΚΑΡΥΔΙΑ B.LE 5036694039519 BL 5036694039564 WH 5036694039618 GR 5036694039427 WAL 5036694039472 3020 ΓΡΑΦΙΤΗΣ/ΚΑΡΥΔΙΑ B.LE 5036694039526

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ POLITEC

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ POLITEC ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ POLITEC Φωτογρ Κωδ Μοντέλο Σύντοµη Περιγραφή Description ALES S04385 ALES-60 ΙΠΛΗ ΕΣΜΗ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ 60Μ - 4CH IR double beam synchronized (4 channels), indoors 60m outdoors, enviroment

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει: α) Ένα φάκελο τεχνικής προσφοράς και β) Ένα φάκελο οικονομικής προσφοράς.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει: α) Ένα φάκελο τεχνικής προσφοράς και β) Ένα φάκελο οικονομικής προσφοράς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Καλαμαριά 16.05.2016 Αριθ. Πρωτ.: 155 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. ΑΚΑΙ FMT-701D CAR FM TRANSMITTER Αναπαραγωγή & μετάδοση αρχείων ήχου, μορφης MP3. Aux-In 3,5 χιλιοστά

6. ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. ΑΚΑΙ FMT-701D CAR FM TRANSMITTER Αναπαραγωγή & μετάδοση αρχείων ήχου, μορφης MP3. Aux-In 3,5 χιλιοστά FMT-701D Brand: 4905192531669 110585-0002 6. ΕΙΔΗ ΑΚΑΙ FMT-701D CAR FM TRANSMITTER Αναπαραγωγή & μετάδοση αρχείων ήχου, μορφης MP3 Με τηλεχειριστήριο USB και συσκευή ανάγνωσης καρτών SD Slot (Max. 32GB)

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον 1 έτους. ΝΑΙ 13.1

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον 1 έτους. ΝΑΙ 13.1 L.1 Φορητοί Σταθμοί Εργασίας (Laptops) 15,6'' (High end) Full HD 1. Φορητοί Σταθμοί Εργασίας 2.2. Ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες 3.1. Να περιγραφεί η αρχιτεκτονική της CPU και να δοθούν: Τύπος CPU:

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Εκτός από τα υπάρχοντα προϊόντα μπορούμε να προμηθεύσουμε Cases για οποιαδήποτε συσκευή και χρήση!

Εκτός από τα υπάρχοντα προϊόντα μπορούμε να προμηθεύσουμε Cases για οποιαδήποτε συσκευή και χρήση! 44 Εκτός από τα υπάρχοντα προϊόντα μπορούμε να προμηθεύσουμε Cases για οποιαδήποτε συσκευή και χρήση! PRO 19 RACK CASES RC2U 91 Χερούλια: 1 550mm 120mm RC4U 112 Χερούλια: 2 210mm RC6U 124 Χερούλια: 2 299mm

Διαβάστε περισσότερα

IEM RECEIVER TRANSMITTER

IEM RECEIVER TRANSMITTER IEM RECEIVER TRANSMITTER MTK952-0W2- EU MPR30-IEM Επαγγελματικός διπλός πομπός με 40groups x 60 κανάλια ασύρματο σύστημα για monitoring. Ethernet για monitoring και έλεγχο του πομπού Frequency bandwidth

Διαβάστε περισσότερα

Νεόι Proccessors σειράς 4

Νεόι Proccessors σειράς 4 Περιγραφή Τιμή χωρίς ΦΠΑ Νεόι Proccessors σειράς 4 Ψηφιακoί επεξεργαστές από 2 εισόδους - 4 εξόδους μέχρι 4 εισόδους - 8 εξόδους, με μετατροπείς 24bit, λειτουργία στα 96kHz, δυναμική περιοχή μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς. Κωδικός Περιγραφή pricelist w VAT Τελική Χονδρική με ΦΠΑ 23% 1 KDL-22EX550

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 'Η ΣΤΗΡΙΞΗ' Πληροφ. κ Αλατζά Κυριακή Τηλ. 2542350120 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ The Programme is co-funded by the European

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιγραμματικά. Camcorder

Επιγραμματικά. Camcorder Επιγραμματικά Application Σο ΜΑΤΡΟ ΚΟΤΣΙ για οποιοδήποτε συμβάν στο αυτοκίνητό σας. Ένα ολοκληρωμένο κλειστό κύκλωμα με εκπληκτική ποιότητα καταγραφής εικόνας και ήχου. Monitor parking car: Καταγράφει

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α1. Κεντρική μονάδα συνεδριακού μεταφραστικού συστήματος Η κεντρική μονάδα διαχειρίζεται την λειτουργία του συνεδριακού μεταφραστικού συστήματος. Να μπορεί να διαχειριστεί και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προσφορά ηχητικών για τις εκδηλώσεις ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ 2013 στις 26,27 & 28/7/2013.

ΘΕΜΑ : Προσφορά ηχητικών για τις εκδηλώσεις ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ 2013 στις 26,27 & 28/7/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 8/7/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Π. 4131 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ/ΝΣΗ AΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: : ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

XLR Connectors. Adaptors. LA 1001 XLR 3-Pin θηλυκό προέκτασης. με μεταλλικό καπάκι 1.23. LA 1002 XLR 3-Pin αρσενικό προέκτασης. με μεταλλικό καπάκι

XLR Connectors. Adaptors. LA 1001 XLR 3-Pin θηλυκό προέκτασης. με μεταλλικό καπάκι 1.23. LA 1002 XLR 3-Pin αρσενικό προέκτασης. με μεταλλικό καπάκι 62 XLR Connectors LA 1001 XLR 3-Pin θηλυκό προέκτασης. με μεταλλικό καπάκι LA 1002 XLR 3-Pin αρσενικό προέκτασης. με μεταλλικό καπάκι LA 1003 XLR 3-Pin θηλυκό προέκτασης. με πλαστικό καπάκι LA 1004 XLR

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

...απόλαυση High Definition παντού!

...απόλαυση High Definition παντού! HDMI Modulator single DVB-T...απόλαυση High Definition παντού! Οδηγίες Χρήσης HDMI to DVB T Modulator Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ 3 2. ΣΥΝΔΕΣΗ 4 3. ΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ 4 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 5 4.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.0E

Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.0E Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.0E Σηµειώσεις σχετικά µε τα πνευµατικά δικαιώµατα και πατέντες Γενικά Το iaudio είναι καταχωρηµένο εµπορικό σήµα της COWON SYSTEMS inc, Aυτό το προϊόν προορίζεται για οικιακή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ www.trimaxmeters.com Παρακαλούµε διαβάστε το εγχειρίδιο αυτό προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε το πεδιόµετρο για πρώτη φορά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012. Ισχυει απο Απριλιο 2012

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012. Ισχυει απο Απριλιο 2012 2012 Ισχυει απο Απριλιο 2012 ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 131 14231 Ν. ΙΩΝΙΑ ΤΗΛ. 210 2717 092 (6 γραμμές), FAX: 210 2771 997 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Β: 63 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΒΙ.ΠΕ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of Product: Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520 official distributor of Current Sensing Chip Resistor (SMDL Series) 1. Features -3 Watts

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ INVERTEK 2015

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ INVERTEK 2015 200-240 Volts Optidrive E2 IP20, 1Ph. Input, 3Ph. Output, 200-240V, EMC Filter ODE-2-12037-1KB12 1 0,37 kw 2,3 A 193,82 ODE-2-12075-1KB12 1 0,75 kw 4,3 A 221,86 ODE-2-12150-1KB12 1 1,5 kw 7 A 274,28 ODE-2-22220-1KB42

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Μπουζούκι. Τμήμα εισόδου: Input section. δίνει επιλογή. τον είναι. πιο φυσικός ήχος. θέση.(φλατ) μόνιτορ, θα.

User s Manual. Μπουζούκι. Τμήμα εισόδου: Input section. δίνει επιλογή. τον είναι. πιο φυσικός ήχος. θέση.(φλατ) μόνιτορ, θα. BZ1 Προενίσχυση για το Μπουζούκι BZ1 Μπροστινή πρόσοψη Input section Τμήμα εισόδου: 1.Input jack / Καρφί εισόδου: Χρησιμοποιήστε ένα καρφί δύο επαφών (mono) για την σύνδεση με τον μαγνήτη EBS PU2. Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση Plasma NeoPDP 42" με panel 12ης γενιάς - Full-HD (1920x1080 pixels) Εξαιρετική ποιότητα εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης.

Τηλεόραση Plasma NeoPDP 42 με panel 12ης γενιάς - Full-HD (1920x1080 pixels) Εξαιρετική ποιότητα εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης. TX-P42V10E ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τηλεόραση Plasma NeoPDP 42" με panel 12ης γενιάς - Full-HD (1920x1080 pixels) Εξαιρετική ποιότητα εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης. Με 600Hz μπορείτε να απολαύσετε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ SSANGYONG

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ SSANGYONG ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ANGYONG Πποηεινόμενερ Σιμέρ Λιανικήρ με Φ.Π.Α & - 50% ζηο Δ.Σ.Σ Actyon 2.3lt Βενζίνη 2.3lt Basic 23.850 2.3lt tandard 25.160 2.3lt pecial 25.340 2.3lt pecial unroof

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CCTV. Safebuilding Security Systems

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CCTV. Safebuilding Security Systems ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CCTV Λ.ΘΗΒΩΝ 71 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τ.Κ. 12136 ΤΗΛ. 210-5322734 - 94 FAX 2118002861 email: info@artion-sec.gr www.artion-sec.gr Safebuilding Security Systems ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ CLOUD

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση Plasma NeoPDP 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης.

Τηλεόραση Plasma NeoPDP 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης. TX-P46G15E ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τηλεόραση Plasma NeoPDP 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης. H τεχνολογία 600-Hz σας δίνει τη δυνατότητα για υπέροχη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την προμήθεια συμπληρωματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού με απευθείας ανάθεση»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την προμήθεια συμπληρωματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού με απευθείας ανάθεση» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 4ΑΘ746Ψ8ΒΞ-Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άστρος, 4-5-2011 Αρ. Πρωτ.: 412 Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Βαξεβανίδου Ζαφείρω Τηλ.: 27550 22021,

Διαβάστε περισσότερα

XENON LIGHTS. ΧΑΛΚΙΔΟΣ 5, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 14123, ΑΘΗΝΑ. ΤΗΛ/ΦΑΞ: 210 2837312 WEB: www. 3gsound. gr E-MAIL:info@3gsound.gr

XENON LIGHTS. ΧΑΛΚΙΔΟΣ 5, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 14123, ΑΘΗΝΑ. ΤΗΛ/ΦΑΞ: 210 2837312 WEB: www. 3gsound. gr E-MAIL:info@3gsound.gr XENON LIGHTS ΧΑΛΚΙΔΟΣ 5, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 14123, ΑΘΗΝΑ. ΤΗΛ/ΦΑΞ: 210 2837312 WEB: www. 3gsound. gr E-MAIL:info@3gsound.gr ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ RADIAL Sd RSD250.2 Ενισχυτής 2-κάναλος 2x87 Watt RMS4Ω 2x130 Watt RMS 2 Ω Freq.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH. ipod Dock

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH. ipod Dock 170i ipod Dock 171i 151 381 Σύστημα προσαρμογής και λειτουργίας ipod σε High End Audio Eξοδοι Audio: 1x Digital S/PDIF Coax (RCA), 1x Analog Unbalanced (2x RCA) Εξοδοι Video: 1x Component, 1x S/Video ιαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα